Sunteți pe pagina 1din 17

“Creaţii universitare 2007”, Primul simpozion naţional

Iaşi, România, 22 Noiembrie, 2007

Geotehnică şi Fundaţii – Oameni şi Cărţi


Paulică Răileanu1, Nicolae Boţi2, Anghel Stanciu3, Oana Donciu4
1C.F.D.P, Universitatea „Gh. Asachi”, Iaşi
2 C.F.D.P, Universitatea „Gh. Asachi”, Iaşi,
3 C.F.D.P, Universitatea „Gh. Asachi”, Iaşi,,
4 C.F.D.P, Universitatea „Gh. Asachi”, Iaşi,, odonciu@yahoo.com

Rezumat

Disciplinele de Geotehnică şi Fundaţii au fost introduse relativ nou în planul de


pregătire a inginerilor din domeniul ingineriei civile în urma conştientizării
complexităţii problemelor de mecanica pământurilor.
Urmare acestui fapt a apărut şi necesitatea apariţiei unor lucrări care să prezinte
cât mai bine probleme legate de cunoaşterea comportării terenului de fundare,
lucru de care au fost preocupaţi atât cadrele didactice cât şi cercetătorii din acest
domeniu, iar mai târziu şi o parte din inginerii constructori au împărtăşit, pe baza
experienţei acumulate în câmpul muncii, o serie de cunoştinţe prin intermediul
cărţilor.

Summary

Geotechnical and Foundation Engineering have been recently introduced as


subjects of the curricula for students in civil engineering due to the awareness of
the complex problems in soil mechanics.
As a consequence, specific papers were in great demand to present accurately the
problems related to the foundation soil behavior and thus academics were the first
to publish in this field and later on, practitioners have written books to share their
experience.

1. INTRODUCERE

În articol se face o trecere în revistă a autorilor de cărţi şi a principalelor publicaţii


legate de disciplinele de Geotehnică şi Fundaţii.
Aceste discipline, fiind introduse relativ nou în planul de pregătire a inginerilor din
domeniul ingineriei civile, au necesitat eforturi mari din partea unor cadre didactice
şi cercetători pentru a elabora pe de o parte cursuri, îndrumătoare de proiectare şi
laborator iar pe de altă parte studii referitoare la modul cum se comportă terenul de
2 P. Răileanu, N. Boţi, A. Stanciu, O. Donciu,

fundare, foarte diversificat sub acţiunea încărcărilor transmise de construcţiile


inginereşti de orice fel, amplasate pe suprafaţa planetei noastre Pământ.
Cunoştinţele de mecanică, fizică, chimie, geologie, nu reuşeau să elucideze unele
aspecte legate de aceste discipline care ar aparţine Mecanicii Pământurilor.
La începutul primei jumătăţi a secolului XX cercetători din diferite ţări s-au aplecat
cu deosebit interes pentru clarificarea problemelor legate de cunoaşterea
comportării terenului de fundare prin dobândirea de cunoştinţe şi elaborarea unor
materiale şi studii referitoare la Mecanica Pământurilor.
Astfel austriacul Karl Terzaghi este considerat unul dintre părinţii acestor
discipline fiind şi cel care editează o lucrare tipărită în acest domeniu.
Şi în România au fost oameni care au scris cărţi în acest domeniu, au format
generaţii de ingineri, s-au preocupat de dotarea şi înzestrarea laboratoarelor de
geotehnică şi fundaţii concepând aparaturi şi dispozitive de laborator şi teren
pentru determinarea proprietăţilor fizico – mecanice ale terenurilor de fundare.
În primul rând această activitate au început-o cadrele didactice şi cercetătorii din
universităţile cu tradiţie.

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

Învăţământul superior de construcţii din România a luat fiinţă în anul 1864 prin
înfiinţarea la Bucureşti a unei "Şcoli de Poduri şi Şosele, Mine şi Arhitectură",
transformată în 1867 în "Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine" şi în 1888 în "Şcoala
Naţională de Poduri şi Şosele". În 1921, "Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele" s-a
transformat în Şcoala Politehnică din Bucureşti, în cadrul căreia pregătirea
inginerilor constructori s-a facut în cadrul Secţiei de Construcţii, denumită din
1938 Facultatea de Construcţii.
În anul 1948, ca urmare a Reformei Învăţământului, Facultatea de Construcţii s-a
desprins din Şcoala Politehnică (care a devenit Institutul Politehnic) şi s-a
transformat într-o instituţie de învăţământ superior de sine-stătătoare, numită
"Institutul de Construcţii" din Bucureşti. Începând cu anul universitar 1994-1995,
Institutul de Construcţii a devenit Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.
Din 1864 până în 1948, Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele şi, apoi, Secţia de
Construcţii a Şcolii Politehnice au format 2.137 ingineri constructori, sub
îndrumarea unor profesori de renume ca: Spiru Haret, Anghel Saligny, Elie Radu,
Gheorghe Ţiţeica, David Emanuel, Andrei Ioachimescu, Gheorghe Filipescu, Ion
Ionescu, prin strădaniile şi realizările cărora s-au pus bazele ştiinţei şi tehnicii
româneşti în construcţii.
“Creaţii universitare 2007”, Simpozion naţional
3

Din 1948 şi până în 2004, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti a fost


absolvită de peste 35.000 de ingineri. În această perioadă, corpul profesoral al
universităţii a cuprins personalităţi marcante ale ştiinţei şi ingineriei construcţiilor,
între care academicienii Aurel Beleş, Cristea Mateescu, Dumitru Dumitrescu,
Ştefan Bălan, profesorii Mihail Hangan, Victor Popescu, Alexandru Steopoe, Radu
Prişcu, Emil Botea, Alexandru Gheorghiu, Andrei Caracostea, Panaite Mazilu, Ion
Stănculescu şi alţii, care au dus mai departe tradiţia înaintaşilor.
De-a lungul anilor în cadrul programului de învăţământ de la Institutul de
Construcţii Bucureşti, au fost introduse noi specializări în vederea asigurării
specialiştilor la noile condiţii socio – economice, organizându-se deasemenea şi
studii aprofundate cu durata de 1 an la diverse specializări.

2.1. Catedra de Geotehnică şi Fundaţii – cadre didactice în activitate

În cadrul Universităţii de Construcţii Bucureşti catedra de Geotehnică şi Fundaţii


este astăzi reprezentată de: Prof.consultant dr.ing. Andrei Silvan, Prof.univ.dr.ing.
Chirica Anton, Prof.univ.dr.ing. Sanda Manea, Prof.univ.dr.ing. Anatolie Marcu,
Prof.univ.dr.ing. Eugeniu Marchidanu, Prof.univ.dr.ing. Nicoleta Rădulescu,
Conf.univ.dr.ing. Loretta Batali, Asist.univ.ing. Ernest Olinic, Sef.lucr.ing. Andrei
Olteanu, Sef.lucr.ing. Manole Serbulea, Prep.ing. Ioan Boţi.

3. UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIŞOARA

Şcoala Politehnică din Timişoara a funcţionat până în anul 1941 cu Facultatea de


Electromecanică care avea 2 specializări: mine-metalurgie şi electromecanică, când
prin Decretul Lege nr. 3134/11 noiembrie 1941 al Consiliului de Miniştri, se
înfiinţează Facultatea de Construcţii cu specializarea Construcţii civile şi
industriale. Prin înfiinţarea acestei facultăţi, s-a realizat şi visul pentru care
profesorul Victor Vlad, unul din ctitorii de marcă ai Şcolii Politehnice, militase
aproape 20 de ani.
De-a lungul anilor în cadrul Facultăţii de Construcţii au luat fiinţă diferite secţii şi
specializări (Hidrotehnică agricolă, Drumuri şi Poduri, Conductori Arhitecţi,
Instalaţii), dorindu-se astfel acoperirea tuturor domeniilor necesare formării
inginerilor constructori.
În anul 1998 se schimbă titulatura în Facultatea de Construcţii şi Arhitectură în loc
de Facultatea de Construcţii. Din anul 1994 funcţionează în cadrul facultăţii şi
ciclul de Studii aprofundate cu durata de 1 an.
În toată această perioadă (1941-2001) toţi factorii implicaţi în formarea
specialiştilor din domeniul construcţiilor au militat pentru un învăţământ
4 P. Răileanu, N. Boţi, A. Stanciu, O. Donciu,

universitar deschis, prezent în frământările vieţii în aşa fel încât specialistul să se


integreze în crizele şi schimbările vieţii reale, să anticipeze şi să găsească soluţii
prin inventivitate, informare, dezvoltare şi receptivitate.
Marele dascăl, Iuliu Haţieganu, obişnuia să spună că “Valoarea profesorilor stă în
valoarea elevilor săi”.

3.1. Departamentul de Inginerie Geotehnică şi Căi de Comunicaţii Terestre

În anul 1964 în cadrul Facultăţii de Construcţii din Timişoara a fost înfiinţată


specializarea de Drumuri şi poduri, care ulterior s-a extins devenind specializarea
de Căi ferate, drumuri şi poduri. Ca urmare a apariţiei acestei noi specializări, în
anul 1968 se înfiinţează Catedra de drumuri şi fundaţii care coordonează această
specializare. În anul 1991 a fost înfiinţată şi specializarea de Cadastru. În anul 1996
fosta catedră s-a transformat în Departamentul de Inginerie Geotehnică şi Căi de
Comunicaţie Terestre, coordonând în continuare specializările de Căi ferate,
Drumuri şi Poduri şi cea de Cadastru.
De la înfiinţare şi până în anul 1985, adică timp de 17 ani, şeful Catedrei de
drumuri şi fundaţii a fost întemeietorul acesteia, prof. dr. ing. Marin PĂUNESCU,
iar între anii 1985 - 1990 conducerea catedrei a fost asigurată de către prof. dr. ing.
Laurenţiu NICOARĂ. În perioada 1990 - 2004 şef de catedră (director de
departament) a fost prof. dr. ing. Virgil HAIDA. Începând cu anul 2004 şi până în
prezent director de departament este prof. dr. ing. Ion COSTESCU.
Astăzi cadrele didactice în activitate de la catedra de geotehnică şi fundaţii sunt:
Prof.univ.dr.ing. Agneta Gruia, Prof.univ.dr.ing. Virgil Haida, Prof.univ.dr.ing.
Marin Marin, Prof.univ.dr.ing. Tadeus Schein, Conf.univ.dr.ing. Pantea Petru.

4. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA

În anul 1920 se înfiinţează la Cluj "Şcoala de conductori de lucrări publice" cu


specializările: căi de comunicaţii şi construcţii civile, ca în anul 1953 să i-a fiinţă
"Institutul Politehnic din Cluj " din care face parte şi Facultatea de Construcţii şi
Instalaţii cu specializarea: Civile, Industiale si Agricole.
Pe lângă aceste secţii se înfiinţează în anul 1970 şi secţia de Arhitectură şi
Urbanism pentru conductori arhitecţi, iar în 1971 specializarea Căi ferate, Drumuri
şi Poduri ingineri zi şi Instalaţii în Construcţii subingineri zi şi subingineri seral.
În anul 1992 are loc schimbarea denumirii de "Institut Politehnic" în "Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca", din care face parte şi Facultatea de Construcţii şi
Instalaţii.
“Creaţii universitare 2007”, Simpozion naţional
5

4.1. Construcţii Civile şi Fundaţii

Catedra de Clădiri Civile şi Fundaţii funcţionează din anul 1953, când a luat fiinţă
odată cu Facultatea de Construcţii. Pe întreaga durată de funcţionare, în cadrul
catedrei s-au format cadre didactice cu o bogată experienţă, care s-au afirmat în
domeniul învăţământului, cercetării şi proiectării.
Domeniul acoperit de catedră cuprinde disciplinele de bază, cum sunt: Materiale de
construcţii, Termotehnică, Geotehnică şi fundaţii, Clădiri civile, Inginerie seismică,
Construcţii din lemn, Construcţii agricole şi altele, iar activităţile de cercetare şi
proiectare sunt axate pe necesităţi actuale.
Catedra de geotehnică şi fundaţii este formată astăzi din următorul colectiv: Prof.
univ. dr. ing. Florian Roman, Prof.univ.dr.ing. Augustin Popa, Conf.univ.dr.ing.
Vladimir Fosti, Conf.univ.dr.ing. Florin Mureşanu, Sef.lucr.dr.ing. Vasile Farcaş,
Sef. lucr.dr.ing. Anca Suciu.

5. UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞI

Construirea în zona Moldovei de noi clădiri de zidărie, mai mari şi mai


confortabile, a drumurilor şi podurilor care să faciliteze transporturile ca şi
dezvoltarea urbanismului, în general, nu mai erau posibile fără specialişti în
arhitectură şi inginerie civilă. În consecinţă, nevoile interne ale Moldovei impun
Academiei domneşti din Iaşi să-şi lărgească profilul, să acorde o atenţie sporită
unor forme superioare de instrucţie, care să conducă la creşterea numărului de
specialişti.
Pentru a răspunde acestui comandament al vremii, cărturarul Gh. Asachi, întors de
la studii din Italia, cere învoire domnitorului Scarlat Calimachi de a prezenta la
Academie un curs de hotărnicie şi arhitectură. Prin hrisovul din 15 noiembrie 1813,
domnitorul Calimachi aprobă crearea unei clase de inginerie şi hotărnicie în limba
română, ce va funcţiona, începând din ianuarie 1814, pe lângă Academia
Domnească din Iaşi. Astfel a apărut în Moldova cea dintâi formă de învăţământ
superior de construcţii din Principatele române în limba română.
In baza Decretului - Lege nr. 989 din 13 noiembrie 1941, publicat în „Monitorul
Oficial" nr. 270, la Politehnica „Gh. Asachi" din Iaşi a luat fiinţă Facultatea de
Construcţii.
În „Monitorul Oficial", partea I, nr. 118 din 23 mai 1942, se publică organizarea
facultăţii având specializarea generală de inginer constructor, cuprinzând 6 posturi
de profesori şi 6 posturi de conferenţiar pentru disciplinele generale, 4 posturi de
profesor pentru disciplinele de specialitate (Poduri I lemn şi zidărie, Poduri II
construcţii metalice, Căi ferate, Drumuri), precum şi un număr de 5 posturi de
6 P. Răileanu, N. Boţi, A. Stanciu, O. Donciu,

conferenţiar pentru disciplinele de specialitate (Desen pentru construcţii,


Topografie, geodezie şi cadastru, Tehnologia materialelor de construcţii,
Arhitectură, Navigaţii şi îmbunătăţiri funciare). În anii următori s-au adăugat
disciplinele de Construcţii civile, Geotehnică, Beton armat, Fundaţii, Urbanism. Cu
această organizare, facultatea a funcţionat până la reforma învăţământului din anul
1948.
Din 1948 şi până în prezent învăţământul superior tehnic s-a circumscris mersului
general al societăţii româneşti, cu plusurile şi minusurile ei, funcţie de comanda
socială a anumitor etape caracteristice, politehnica ieşeană pregătind multe serii de
specialişti, proveniţi din toate păturile sociale.

5.1. Catedra de Căi de Comunicaţii şi Fundaţii

După reforma din 1948 învăţământul de construcţii din Iaşi a cunoscut o dezvoltare
şi o diversificare continuă în ce priveşte forma de învăţământ (zi, seral, cursuri fără
frecvenţă), durata studiilor (lungă sau scurtă durată), condiţiile de admitere, precum
şi numărul secţiilor de specializare. Astfel a luat fiinţă catedra de Drumuri, care din
anul 1954 s-a transformat în catedra de Drumuri şi Poduri, titulatură menţinută
până în anul 1962.
Din anul 1962 în catedră au fost cuprinse şi disciplinele din domeniul geologiei,
geotehnicii şi fundaţiilor, catedra nou formată numindu-se Căi de comunicaţii şi
fundaţii. În anul 1969, prin dezvoltarea disciplinelor în domeniul proiectării
construcţiilor căilor ferate, secţia se transformă în Căi Ferate, Drumuri şi Poduri.
Disciplinele de Geologie, Geotehnică şi Fundaţii din cadrul acestei catedre asigură
pregătirea studenţilor tuturor specializărilor din cadrul profilului construcţii.
Astăzi cadrele didactice dedicate disciplinelor de Geologie, Geotehnică şi Fundaţii
sunt: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Boţi, Prof.univ.dr.ing. Nicolae Boţu,
Prof.univ.dr.ing. Vasile Grecu, Prof.univ.dr.ing. Vasile Muşat, Prof.univ.dr.ing.
Anghel Stanciu, Prof.univ.dr.ing. Paulică Răileanu, Conf.univ.dr.ing. Irina Lungu,
Conf.univ.dr.ing. Ana Nicuţă, Conf.univ.dr.ing. Dorel Plătică, Sef.lucr.dr.ing.
Ancuţa Rotaru.

6. AUTORI ŞI CĂRŢI PUBLICATE ÎN ROMÂNIA ÎN


GEOTEHNICĂ ŞI FUNDAŢII

Deschizătorii de drum în ceea ce priveşte publicaţii din domeniul Geotehnicii şi


Fundaţii sunt deasemenea şi primii dascăli de la Facultăţile de Construcţii din ţara
noastră care au încercat pe lângă pregătirea temeinică a studenţilor în studiul
“Creaţii universitare 2007”, Simpozion naţional
7

mecanicii pământurilor şi transmiterea peste generaţii a acestor cunoştinţe prin


intermediul cărţilor publicate.

6.1. Botea Emil

Emil Botea - dascăl al şcolii bucureştene de construcţii a încercat să cuprindă


problemele de Geotehnică şi Fundaţii în lucrările:
- Curs de geotehnică, Editura Institutului de Căi Ferate, Bucureşti, 1955 - Botea E.;
- Curs de fundaţii, vol.I, Procedee de fundare; vol.II, Sisteme de fundaţie, Editura
Institutului de Căi Ferate, Bucureşti, 1955 – Botea, E.; Stănculescu, I.;
- Geotehnica construcţiilor hidrotehnice, secţiunea IV, Manualul Inginerului hidro-
tehnician, vol.I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1969 – Botea, E.; Andrei, S.; Manoliu,
I.; Perlea, V.

6.2. Cernătescu Aurel

Profesorul Cernătescu Aurel a transmis mai departe cunoştinţele sale din domeniul
Geotehnicii şi Fundaţiilor prin lucrările:
- Fundaţii, vol. I,II, III, IV, Institutul Politehnic Iaşi, 1955 - Cernătescu, A.; Dima,
Gh.;
- Curs de geotehnică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963 -
Cernătescu, A.; Silion, T.

6.3. Hugo Lehr

Hugo Lehr a fost profesor al şcolii bucureştene de construcţii, iar publicaţiile sale
s-au bazat şi pe o largă activitate de proiectare.
- Fundaţii, vol.I, ESPAC, Bucureşti, 1954 - Lehr, H.;
- Fundaţii, vol.II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1957 - Lehr, H.;
- Exemple de calcul pentru proiectarea fundaţiilor, Editura Tehnică, Bucureşti,
1960 - Lehr, H;
- Metode noi în proiectarea şi executarea fundaţiilor, Editura Tehnică, Bucureşti,
1963 - Lehr, H.; Stănescu, E.; Andrei, S.; Manoliu, I.;
- Fundaţii – Exemple de calcul, Editura Tehnică, Bucureşti, 1967 - Lehr, H.
8 P. Răileanu, N. Boţi, A. Stanciu, O. Donciu,

6.4. Marin Păunescu

Profesorul Marin Păunescu a lărgit sfera publicaţiilor din domeniul ingineriei


geotehnice prin cărţi ce se preocupă şi de tehnologiile de realizare a fundaţiilor.
- Folosirea vibraţiilor la executarea unor lucrări de fundaţii, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1966 - Păunescu, M.;
- Fundaţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973, 325 pag. - Păunescu,
M.; Haida, V.; Gruia, A.;
- Tehnica vibrării în realizarea fundaţiilor, Editura Facla Timişoara, 1979 -
Păunescu, M.;
- Îmbunătăţirea terenurilor slabe în vederea fundării directe, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1980 - Păunescu, M.;
- Fundaţii în condiţii speciale, Institutul Politehnic Timişoara, 1980 - Păunescu, M.;
- Geotehnică şi fundaţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 -
Păunescu, M.; Pop, V.; Silion, T.;
- Pereţi mulaţi şi barete, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983 - Păunescu, M.; Vîta I.;
Prioteasa C.;
- Soluţii moderne pentru fundaţii directe , Editura Facla, Timişoara, 1986, 2vol,
224+244 pag – Paunescu, M.; Marin, M.;
- Soluţii de fundare pentru stâlpi cu solicitări complexe, Editura Marineasa,
Timişoara, 2005 - Păunescu, M.; Ştefănică Maria; Marin, M.

6.5. Ioan Stănculescu

- Încercarea pământurilor pentru fundaţii, Editura Tehnică, Bucureşti, 1950 -


Stănculescu, I.;
- Curs de geotehnică şi fundaţii, (partea I –Geotehnică), Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1960 - Stănculescu, I.;
- Tabele, grafice şi formule pentru proiectarea fundaţiilor, Institutul de Construcţii
Bucureşti, 1979 - Stănculescu, I. (coordonator).

6.6. Viorel Pop

Profesor la Facultatea de Construcţii din Cluj - Napoca este deschizătorul de


drumuri în ce priveşte creaţiilor universitare în domeniul Geotehnicii şi Fundaţiilor
de la Cluj.
“Creaţii universitare 2007”, Simpozion naţional
9

- Geotehnică şi fundaţii, vol.II, Institutul Politehnic Cluj - Napoca, 1982 - Pop, V.;
Popa, A.;
- Proiectarea Fundaţiilor, Institutul Politehnic Cluj - Napoca, 1987 - POP, V.; Popa,
A.; Roman, F.; Fosti, V.; Fetea, L.; Mureşan, F.;
- Îndrumătorul constructorului, Editura Tehnică, Bucureşti, 1965 - Pop, S.;
Tologea, S.; Puicea, I.;
- Îndrumătorul constructorului, Editura Tehnică, Bucureşti, 1981 - Pop, S.;
Tologea, S.; Puicea, I.;
- Geotehnică. Exemple de calcul, Institutul Politehnic Cluj - Napoca, 1994 - Pop,
V.; Popa, A.; Roman, F.;

6.7. Tudor Silion

Profesor de renume al Facultăţii de Construcţii Iaşi, Tudor Silion s-a remarcat prin
întreaga s-a activitate la catedră şi în proiectare precum şi prin totalitatea
publicaţiilor din domeniu.
- Fundaţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967 - Silion, T.; Ciubotaru,
V.; Apostolescu, R.;
- Geologie, geotehnică şi fundaţii, vol. I, II, III, Rotaprint, Institutul Politehnic Iaşi,
1971–1973 - Silion, T.;
- Geotehnică – exemple de calcul, Institutul Politehnic Iaşi, 1977 - Silion, T.;
Răileanu, P.; Boţi, N.; Cijevschi, Maria; Muşat, V.; Grecu, V.; Stanciu, A.;
- Pământuri macroporice sensibile la umezire, Institutul Politehnic Iaşi, 1978 -
Silion, T.; Răileanu, P.;
- Geotehnică – lucrări de laborator, Institutul Politehnic Iaşi, 1979 - Silion, T.,
Răileanu, P.; Boţi, N.; Cijevschi, Maria; Muşat, V.; Grecu, V.; Stanciu, A.;
- Fundaţii – pământ armat, Institutul Politehnic Iaşi, 1980 - Silion, T.; Răileanu, P.;
Stanciu, A.;
- Fundaţii în condiţii speciale, Institutul Politehnic Iaşi, 1980 - Silion, T.;
- Consideraţii privind calculul terenului de fundare, Institutul Politehnic Iaşi, 1983
Silion, T.; Boţi, N.; Stanciu, A.;
- Fundaţii în condiţii speciale, Institutul Politehnic Iaşi, 1988 - Silion, T.; Răileanu,
P.; Muşat, V.
10 P. Răileanu, N. Boţi, A. Stanciu, O. Donciu,

6.8. Geotehnica la Bucureşti

Catedra de Geotehnică şi Fundaţii din Cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti


este şi astăzi bine reprezentată în ceea ce priveşte publicaţiile din domeniul
geotehnicii şi fundaţiilor prin:

6.8.1. Loretta Batali

- Geocompozite bentonitice, Bucuresti, Conspress , 1999, 144 pag – Batali, L.

6.8.2. Anton Chirica

- Tasarea si cedarea pământurilor macrostructurate, Bucuresti, Universitatea


Tehnica de Construcţii , 1995, 178 pag – Chirica, A.

6.8.3. Sanda Manea

- Evaluarea riscului de alunecare a versanţilor, Editura Conspress, Bucureşti, 1998


- Manea Sanda;
- Geotehnica mediului înconjurător, Bucureşti, Universitatea Tehnică de
Construcţii, 1998, 183 pag – Manea, S.; Jianu, L.;
- Saltele geocelulare, Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii
Bucureşti , 1998, 73 pag – Manea, S.; Antonescu, I.; Feodorov, V.;
- Mecanica pământurilor, Bucureşti, Conspress , 2003, 202 pag – Manea, S.; Batali,
L.; Popa, H.

6.8.4. Iacint Manoliu

- Fundaţii şi procedee de fundare: curs fundaţii, Bucureşti: Institutul de Construcţii


din Bucureşti, 1971, 353 pag - Manoliu, I;
- Fundaţii şi procedee de fundare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977
Manoliu, I;
- Fundaţii şi procedee de fundare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1983, 605 pag - Manoliu, I;
- Calculul fundaţiilor şi inginerie geotehnică, EUROCODE 7, Bridgeman Ltd.,
Timişoara, 1997 - Manoliu, I.; Marcu, A.;
- Geotehnica: Note de curs [geotehnică, Bucureşti: Institutul de Construcţii din
Bucureşti, 1980, 2 vol - Manoliu, I;
“Creaţii universitare 2007”, Simpozion naţional
11

- Inquiries into European higher education in civil engineering,


Bucuresti, Independent Film, 2001, 311 pag. - Manoliu, I.; Bugnariu T.

6.8.5. Anatolie Marcu

- Fundaţii speciale. Cercetarea terenului de fundare şi determinarea caracteristicilor


geotehnice de calcul, Institutul de Construcţii Bucureşti, 1983 – Marcu, A.

6.8.6. Eugeniu Marchidanu

- Curs de geologie aplicată în ingineria construcţiilor, Bucureşti, Universitatea


Tehnică de Construcţii, 1995, 250pag - Marchidanu, E.;
- Elemente de mineralogie şi petrografie tehnică descriptive, Bucureşti,
Universitatea Tehnică de Construcţii, 1999, 91pag - Marchidanu, E.;
- Geologie pentru ingineri constructori, Bucureşti, Editura Tehnică, 2005, 457 pag
Marchidanu, E.;
- Hidrogeologia în ingineria construcţiilor, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996,
221pag - Marchidanu, E.;
- Impermeabilizarea prin cimentare a rocilor fisurate, Bucureşti, Editura
Tehnică, 1983, 256 pag - Marchidanu, E.;
- Lucrări practice de geologie inginerească: Prospecţiune, cartografie, calculul
rezervelor de roci utile, Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii
Bucureşti, 1997, 144 pag - Marchidanu, E.;
- Practica geologică inginerească în construcţii, Bucureşti, Editura Tehnică, 1987,
444pag - Marchidanu, E.

6.8.7. Nicoleta Rădulescu

- Fundaţii. Îndrumător de proiectare, Editura Matrix Rom, 2001, 167 pag -


Rădulescu, Nicoleta; Popa, H.; Olteanu, A.;
- Fundaţii de adâncime – Modelarea analitică a interacţiunii fundaţie - teren,
Bucureşti, Matrixrom, 2001, 256pag - Rădulescu, N.;
- Fundaţii de adâncime, Bucureşti, Conspres , 1998, 176pag - Rădulescu, N.

6.8.8. Andrei Silvan

- Construcţii de clădiri – Silvan, A.;


- Mecanica rocilor – Silvan, A.;
- Apa în pământurile nesaturate, Editura Tehnică, Bucureşti 1967 - Silvan, A.;
12 P. Răileanu, N. Boţi, A. Stanciu, O. Donciu,

- Geotehnică – Fizica pământurilor, ISPIF – I.C. Bucureşti, 1974 - Silvan, A.;


- Geotehnică şi Fundaţii, vol. I, II, Institutul de Construcţii Bucureşti, 1980 -
Silvan, A.; Antonescu, I.;
- Dictionarul englez-roman de geotehnică şi fundaţii geologice, hidrogeologie,
geofizică, foraj, minerit, Bucuresti, Conspress , 1997, 141 pag – Silvan, A.; Boboc,
I.

6.9. Cartea la Timişoara

6.9.1. Aneta Gruia

- Geotehnică şi Fundaţii, Centrul de Multiplicare al Institutului Politehnic "Traian


Vuia" din Timişoara, 1989, 346 pagini - Gruia, A; Haida, V.;
- Fundaţii Directe, Îndrumător de proiectare – fundaţii directe, Universitatea
Politehnică Timişoara, 1996, 180pag - Gruia, A; Haida, V.;

6.9.2. Virgil Haida

- Mecanica pământurilor, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2004, 316


pag. - Haida, V.; Marin, M.; Mirea, Monica;
- Geologie, Geotehnică şi Fundaţii, Curs (fundaţii) - 1980 – 1983, 3 vol, Editura
Institutului Politehnic Timisoara - Haida, V.; Pantea, P.;
- Îndreptar pentru lucrări de geotehnică, Institutul Politehnic Timisoara, 1991,
123pag – Haida,V.;, Boldureanu, I.; Pantea, P.;
- Geotehnică : Curs (construcţii) - Universitatea Tehnică Timişoara, 1994, 295 pag
Haida , V; Marin, M.;
- Îndreptar pentru lucrări de geotehnică, Institutul politehnic Timisoara, 85pag,
1982 – Haida, V.; Schein, T.; Bancea, C.;
- Îndreptar pentru lucrări de geotehnică, Institutul politehnic Timisoara, 125pag,
1978 - Haida, V.; Schein, T.; Bancea, C.;

6.9.3. Marin Marin

- Geografia Regionala, Geotehnică şi Fundaţii - Institutului Politehnic "Traian


Vuia" din Timişoara, 2005, 198pagini – Marin, M; Marin, I.

6.9.4. Petru Pantea


“Creaţii universitare 2007”, Simpozion naţional
13

- Fundaţii (Curs), Procedee de fundare (Curs) - Institutul Politehnic "Traian Vuia"


din Timişoara, 1986, 151pag – Pantea, P.

6.9.5. Tadeus Schein

- Bodenmechanik - Temeswar - Solness , 2002, 104pag - Schein, T.; Vlad, N.;


- Calculul structurilor subterane pentru căi de comunicaţii terestre: Curs
(construcţii), Timişoara - Institutul Politehnic din Timişoara, Facultatea de
Construcţii, 1983, 234 pag - Schein, T.;
- Tuneluri şi metropolitane: Curs [tuneluri] - Timişoara - Institutul Politehnic
"Traian Vuia" Timişoara, Facultatea de Construcţii, 1989, 258 pag - Schein, T..

6.10. Cartea de geotehnică la Cluj

6.10.1. Vasile Farcaş

- Reabilitarea fundaţiilor construcţiilor social-culturale şi industriale, Cluj-


Napoca, 2005 – Farcaş, V.

6.10.2. Florin Mureşanu

- Geotehnica, Cluj-Napoca, U.T. Pres, 2001, 219 pag – Mureşanu, F.

6.10.3. Augustin Popa

- Geotehnică, Editura U.T. Press, Cluj-Napoca, 2004, 211 pag - Popa, A.; Farcaş,
V.;
- Calculul structurilor de rezistenţă pe mediu elastic, Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca, 1993, 109 pag - Popa, A.; Roman, F.;
- Geologie, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 1995, 68pag - Popa, A.; Fetea,
Liana;
- Geologie, Cluj-Napoca, U.T. Pres, 2002, 53 pag - Popa, A; Suciu, Anca;
- Geotehnică: Lucrări de geotehnică, Cluj-Napoca, Atelierul de Multiplicare al
Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, 1992, 199 pag - Popa, A.; Roman, F.; Fosti,V.;

6.11. Creaţii universitare la Iaşi

Şi la Iaşi “cartea de geotehnică şi fundaţii” este bine reprezentată, cadrele didactice


încercând sa vină atât în întâmpinarea studenţilor, cu material noi de curs şi
14 P. Răileanu, N. Boţi, A. Stanciu, O. Donciu,

laborator, precum şi a inginerilor prin lucrări noi şi complexe care sintetizează şi


noutăţile în acest domeniu.

6.11.1. Nicolae Boţi

- Tuneluri şi metropolitane, Rotaprint, Iaşi, 1978 - Boţi, N.; Stanciu, A.;


- Tuneluri şi metropolitane, Rotaprint Iaşi, 1989 – Boţi, N; Stanciu, A.; Sfârlos, D.;
Boţu, N.

6.11.2. Nicolae Boţu

- Geotehnică, Editura Societăţii Academice “Matei–Teiu Botez”, Iaşi, 2003 - Boţu,


N.; Muşat, V.;
- Geotechnique, Editura Venus, Iaşi, 1998, 222pag - Boţu, N.; Muşat, V.;
- Géotechnique, Ecole Nationale de Traveaux Publics de l'Etat, Vaulx en Velin,
Franţa, 150 pag, 1995 - Boţu, N.

6.11.3. Irina Lungu

- Probleme speciale de Geotehnică şi Fundaţii, Editura Junimea, Iaşi, 2002 –


Lungu, I.; Stanciu, A.; Boţu, N.

6.11.4. Vasile Muşat

- Geotehnică, Editura “Gh. Asachi”, Iaşi, 2003 - Muşat, V.;


- Mecanique des sols - Editura Gh Asachi, Iasi, 2000, 184 pag - Muşat, V.;
- Geologie, Editura Gh Asachi, Iasi, 1999, 171 pag - Muşat, V.; Boţu, N.;

6.11.5. Ana Nicuţă

- Geotehnică, Îndrumător pentru lucrări de laborator, Editura Societăţii Academice


“Matei-Teiu Botez”, 2003 - Nicuţa, Ana, Grecu, V.

6.30. Dorel Plătică

- Fundaţii – Elemente generale privind proiectarea fundaţiilor, Editura Matrix Rom,


Bucureşti, 2004, 121 pag - Plătică, D.;
- Foundation engineering, Editura Gh Asachi, Iasi, 1995, 174 pag - Plătică, D.;
Grecu, V.; Lungu, Irina.

6.31. Paulică Răileanu


“Creaţii universitare 2007”, Simpozion naţional
15

- Fundaţii şi procedee de fundare, Exemple de calcul, Institutul Politehnic “Gh.


Asachi” Iaşi, 1976 - Răileanu, P.; Muşat, V.; Stanciu, A.; Grecu, V.; Herghelegiu,
C.;
- Geotehnică şi fundaţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1984 -
Răileanu, P.; Athanasiu, C.; Grecu, V.; Muşat, V.; Stanciu, A.; Boţi, N; Chirica, A.;
- Geologie Geotehnică Fundaţii, vol. I, II, III, Institutul Politehnic “Gh. Asachi”
Iaşi, 1986 - Răileanu, P.; Boţi, N.; Stanciu, A.;
- Cum dominăm pământurile macroporice sensibile la umezire (P.S.U.), Editura
Junimea, 2000 - Răileanu, P.; Ciornei, A.;
- Alunecările de teren – Studiu şi combatere, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2001 -
Răileanu, P.; Muşat, V.; Ţibichi, E.;
- Geotehnică şi fundaţii – Îndrumător de proiectare, Institutul Politehnic “Gh.
Asachi” Iaşi, Bucureşti, 1991,410 pag - Răileanu, P.; Muşat, V.; Grecu, V.; Nicuţă
Ana, Plătica D, Boţu N, Sfârlos D.;
- Fundaţii, Institutul Politehnic “Gh. Asachi” Iaşi, 1974, 227 pag - Răileanu, P.;
- Fundaţii – partea I, Institutul Politehnic “Gh. Asachi” Iaşi, 1992, 275 pag –
Răileanu, P.; Muşat, V.; Boţu, N.;
- Fundaţii si terasamente, Institutul Politehnic “Gh. Asachi” Iaşi, 1973, 240pag –
Răileanu, P.; Grecu, V.; Noroc, I.;
- Curs teste – Geologie, Geotehnica, Fundaţii - Institutul Politehnic “Gh. Asachi”
Iaşi, 1992, 236 pag – Răileanu, P.; Nicuţă, A.; Plătică, D.; Boţu, N.;

6.32. Ancuţa Rotaru

6.33. Anghel Stanciu

- Fundaţii – Fizica şi mecanica pământurilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006,


1760 pag - Stanciu, A.; Lungu, Irina.

6.12. Cartea de geotehnică în cercetare şi producţie

Pe lângă publicaţiile scrise de dascălii din universităţi, geotehnica şi fundaţiile au


constituit o preocupare şi pentru inginerii din cercetare şi producţie, remarcându-se
astfel:

6.12.1. René Jacques Bally


16 P. Răileanu, N. Boţi, A. Stanciu, O. Donciu,

- Metode electrice de îmbunătăţire a pământurilor în lucrările de construcţii,


Editura Academiei, Bucureşti, 1957 - Bally, R.J.;
- Încărcări admisibile pe terenul de fundare, Institutul de documentare Tehnică,
Bucureşti, 1958 - Bally, R.J.; Antonescu, I.;
- Loesurrile în construcţii, Editura Tehnică, Bucureşti, 1971 - Bally, R.J;
Antonescu, I.;
- Alunecările şi stabilitatea versanţilor agricoli, Editura Ceres, Bucureşti, 1977, -
Bally, R.J; Stănescu, P.;
- Injectarea pământurilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1985 - Bally, R.J.; Klein, R.;
- Suspensii stabile autoîntăritoare în ingineria geotehnică, Stizo – Fundaţii special,
Editura Sigma, Bucureşti, 2002 - Bally, R.J.; Nicola, G.

6.12.2. Vladimir D. Dianu

- Depozitele leossoide ca terenuri de fundare, Editura Tehnică, Bucureşti, 1982 –


Dianu, V.D.; Istrate, M.;
- Fundarea pe loessuri şi pământuri leossoide, Editura Ceres, Bucureşti, 1984 –
Dianu, V.D.; Coşovliu, O.I.;
- Fundarea eficientă în condiţii de teren dificile – Dianu, V.D.

6.12.3. Mircea N. Florea

- Alunecări de teren şi taluze, Editura Tehnică, Bucureşti, 1979 - Florea, M.N.;


- Mecanica rocilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983 - Florea, M.N.;

6.12.4. Alexandru Vaicum

- Fundaţii încastrate, Editura Academiei, Bucureşti, 1970 - Vaicum, Al.;


- Fundaţii pentru construcţii energetice de distribuţie - transport, Editura
Academiei, Bucureşti, 1975 - Vaicum, Al.;
- Studiul reologic al corpurilor solide, Editura Academiei, Bucureşti, 1978 -
Vaicum, Al.;
- Condiţii de amplasament în ingineria seismică, Editura Academiei, 1985 -
Vaicum, Al.;
- Tasarea construcţiilor, Aplicaţii, vol. 1 şi 2, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998 -
Vaicum, Al.

6.12.5. Florin Zamfirescu


“Creaţii universitare 2007”, Simpozion naţional
17

- Stabilitatea taluzurilor, Biblioteca Universităţii Bucureşti, 1975 - Zamfirescu, Fl.;


- Rocile argiloase în practica inginerească, Editura Tehnică, Bucureşti, 1985 -
Zamfirescu, Fl., Comşa, R., Matei, L.

6.13. Bibliografie
1. 60 de Ani de învăţământ superior modern de construcţii la Iaşi – Editura Societăţii Academice
“Teiu – Botez”, Iaşi, 2001;
2. www.utcb.ro;
3. www.library.utt.ro
4. www.upt.ro
5. www.bcucluj.ro

7. CONCLUZII

Domeniul de inginerie geotehnică este solicitat datorită dezvoltării rapide a


construcţiilor. Amplasamentele în zonele urbane sunt diminuate să se impun uneori
zone obligate care de-a lungul timpului au fost ocolite datorită dificultăţilor de
fundare.
Mai mult ca niciodată preocupările cercetătorilor din acest domeniu sunt îndreptate
spre a rezolva problema cunoaşterii terenurilor de fundare atât sub aspectul
proprietăţilor fizico-mecanice ale pământurilor cât şi acela al găsirii soluţiilor de
fundare ce să răspundă din punct de vedere tehnico-economic.
Problemele de mecanica pământurilor sunt foarte complicate deoarece anizotropia,
neomogenitatea şi comportarea cvasi-elastică a acestora nu se încadrează în tiparul
mecanicii construcţiilor, fizica corpului solid sau alte discipline studiate de-a
lungul timpului.
Considerăm că această evidenţiere a numelor autorilor şi a cărţilor publicate de-a
lungul timpului poate constitui un ghid şi un îndreptar al preocupărilor dascălilor,
cercetătorilor şi a oamenilor de ştiinţă în acest domeniu atât de complex.
Articolul poate fi folosit şi de doctoranzii în stagiu ca material bibliografic în
vederea desăvârşirii tezelor.
Ne cerem scuze dacă nu am cuprins toată paleta celor care s-au ocupat de acest
domeniu, asigurându-i că această omisiune nu este cu intenţie.