Sunteți pe pagina 1din 11

«Project_Title» Capitol 6

Informatii care nu fac parte din Contract


Grila de Evaluare1

Cuprins
Grila de Evaluare 1 Conformitate Administrativa – Sedinta de deschidere

Grila de Evaluare 2 Conditii de participare

Grila de Evaluare 3a Evaluare tehnica - Statiilor de tratare/epurare a apei

Grila de Evaluare 4 Evaluare financiara

1acest document va fi un sprijin pentru autoritatea contractanta in vederea elaborarii Procesului verbal al
sedintei de deschidere a ofertelor si a Raportului procedurii,,documente ce sunt prevazute a fi intocmite
de Comisia de evaluare in conformitate cu legislatia aplicabila
«Project_Title» Capitol 6

Grila de Evaluare 1 Conformitate Administrativa – Sedinta de deschidere

Titlu Proiect Contract Reference

Ref. Clauza de referinta Conformitate Administrativa – Sedinta de deschidere Da / Nu Numele Comentarii


ofertantului
1.1 Invitatie Depunere la timp Da / Nu
1.2 Fisa de Data Anexa A Punctul III Retragere depusa Da / Nu
1.3 Fisa de Date Sectiunea IV.4.3 – Scrisoare de inaintare Da / Nu
Formular nr.9
1.4 Fisa de Date Sectiunea III.1.1.a) Garantia de participare este valabila si in conformitate cu Da / Nu
Formular nr. 1 cetintele stipulate.
1.5 Fisa de Date Sectiunea IV.4.3 1 original plus 1 exemplar pe CD si 1 copie imprimata a Da / Nu
ofertei
1.6 Fisa de Date Sectiunea IV.4.3 – Imputernicire Da / Nu
Formular nr.10
1.7 Fisa de Date Sectiunea IV.4.2 Formularul de Oferta completat si semnat corespunzator Da / Nu
Formular nr.11

Oferta acceptata pentru evaluare ulterioara (A) sau respinsa (R) A/R

Nume Semnatura
Legenda Presedinte
C Solicitare de Clarificare Membru votant
A Admis Membru votant
R Respins Membru votant
«Project_Title» Capitol 6

Grila de Evaluare 2 Conditii de participare

Titlu Proiect Contract Reference

Ref. Clauza de referinta Caracter complet al ofertei Da /Nu / N/A Numele Comentarii
ofertantului
Situatia personala a candidatului sau ofertantului
2.1 Fisa de Date, Sectiunea III.1.3) Formular nr.3/3A - Model Acord de Asociere Da / Nu / N/A
Forma juridică pe care o va lua
grupul de operatori economici căruia
i se atribuie contractul
2.2 Fisa de Date, Sectiunea III.2.1.a) Formularul nr.4 - Declaratie privind neincadrarea in Da / Nu
Situaţia personală a candidatului prevederile art.180
sau ofertantului – Cerinta 1
2.3 Fisa de Date, Sectiunea III.2.1.a) Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier Da / Nu
Situaţia personală a candidatului judiciar al administratorului/directorului general, in
sau ofertantului – Cerinta 1 original, copie legalizata sau copie conforma cu
originalul.
2.4 Fisa de Date, Sectiunea III.2.1.a) Formularul nr.4 - Declaratie privind neincadrarea in Da / Nu
Situaţia personală a candidatului prevederile art.181
sau ofertantului – Cerinta 2
2.5 Fisa de Date, Sectiunea III.2.1.a) Formular nr.5 – Certificat de participare la licitaţie cu Da / Nu
Situaţia personală a candidatului ofertă independentă
sau ofertantului – Cerinta 3

2.6 Fisa de Date, Sectiunea III.2.1.a) Formular nr. 6 - Declaratie privind neincadrarea in Da / Nu
Situaţia personală a candidatului situatiile prevazute la 69^1 din OUG nr 34/2006
sau ofertantului – Cerinta 4

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionala


«Project_Title» Capitol 6

Ref. Clauza de referinta Caracter complet al ofertei Da /Nu / N/A Numele Comentarii
ofertantului
2.7 Fisa de Date, Sectiunea III.2.1.b) Certificat constatator emis de emis de Oficiul Da / Nu
Documente privind inregistrarea Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
firmei – persoane juridice romana Teritorial, in original, copie legalizata sau copie
conforma cu originalul.
2.8 Fisa de Date, Sectiunea III.2.1.b) - Prezentarea de documente care dovedesc o formă Da / Nu / N/A
Documente privind inregistrarea de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de
firmei – persoane juridice straine vedere profesional, conforme legii ţării de rezidenţă a
operatorului economic, în original sau copie conformă
cu originalul şi vor fi însoţite de traducere autorizată şi
legalizată.
- Prezentarea Certificatului de Rezidenţă Fiscală
(evitarea dublei impuneri) sau o declaraţie valabile
pentru anul calendaristic în curs, în original sau copie
conformă cu originalul şi vor fi însoţite de traducere
autorizată şi legalizată.
Capacitatea economica si financiara
2.9 Fisa de Date, Sectiunea III.2.2 Formular nr.7 – Declaraţie privind cifra de afaceri Da / Nu
Capacitatea economică şi financiară globală
- Cerinta nr 1
Bilanţul contabil sau extrase de bilanţ înregistrat la
organele competente, raport de audit, după caz.
2.10 Fisa de Date, Sectiunea III.2.2 Scrisoare din partea băncilor/societăţi finanţatoare Da / Nu
Capacitatea economică şi financiară privind accesul la alte mijloace financiare.
- Cerinta nr 2
2.11 Fisa de Date, Sectiunea III.2.2 Formular nr.7A - Angajament ferm privind susţinerea Da / Nu / N/A
Capacitatea economică şi financiară financiară a ofertantului/grupului de operatori
economici.
2.12 Fisa de Date, Sectiunea III.2.2 Formular nr.7B - Declaraţie terţ susţinător economic Da / Nu / N/A
Capacitatea economică şi financiară şi financiar.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
«Project_Title» Capitol 6

Ref. Clauza de referinta Caracter complet al ofertei Da /Nu / N/A Numele Comentarii
ofertantului
2.13 Fisa de Date, Sectiunea III.2.3.a) Formular nr. 8- Declaraţie privind capacitatea tehnica Da / Nu
Capacitatea tehnică si/sau - lista principalelor lucrări executate.
profesională – Cerinta 1
(a) Copii dupa parti relevante ale
contractului/contractelor declarate
(b) Recomandari din partea beneficiarului/clientului
respectiv
(c) copia procesului verbal de receptie partiala/la
terminarea lucrarilor/finala.
2.14 Fisa de Date, Sectiunea III.2.3.a) Formular nr.8A – Angajament privind sustinerea Da / Nu / N/A
Capacitatea tehnică si/sau tehnica si/sau profesionala a ofertantului/grupului de
profesională – Cerinta 1 operatori economici
2.15 Fisa de Date, Sectiunea III.2.3.a) Formular nr. 8B - Declaraţie terţ susţinător tehnic Da / Nu / N/A
Capacitatea tehnică si/sau
profesională – Cerinta 1
«Project_Title» Capitol 6

Ref. Clauza de referinta Caracter complet al ofertei Da /Nu / N/A Numele Comentarii
ofertantului
Standarde de asigurare a calitatii
2.16 Fisa de Date, Sectiunea III.2.3.b) Certificarea sistemului de management al calitatii Da / Nu
Standarde de asigurare a calitatii – firmei respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent
Cerinta 1

2.17 Fisa de Date, Sectiunea III.2.3.b) Certificarea sistemului de management de protectia Da / Nu


Standarde de asigurare a calitatii – mediului, respectiv SR EN ISO 14001 sau echivalent
Cerinta 2

Oferta acceptata pentru evaluare ulterioara (A) sau respinsa (R) A/R

Document1 849 Template 6


«Project_Title» Capitol 6

Grila de Evaluare 3 Evaluare tehnica Statiilor de tratare/epurare a apei

Ref. Clauze de referinta Caracter complet al ofertei Da /Nu Numele Comentarii


ofertantului
Organizarea Lucrarilor
3.1.1 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii amplasamentul in cauza
tehnice – Formular nr.12
3.1.2 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii trebuie mentinute
tehnice – Formular nr.12
Caracteristici tehnice ale ofertei
3.2.1 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Profil hidraulic Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii
tehnice – Formular nr.13
3.2.2 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Descrierea Procesului de Tratare/Epurare Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii
tehnice –Formular nr.13
3.2.3 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) O descriere pentru fiecare dintre etapele de epurare Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii ape uzate - procesul de tratare a namolului din oferta
tehnice –Formular nr.13 sa
3.2.4 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) O descriere a instalatiilor care se vor utiliza in fiecare Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii etapa de tratare a namolului, inclusiv metoda de
tehnice –Formular nr.13 operare si argumentele pentru includerea in procesul
de tratare.

Legenda Nume Semnatura


C Solicitare de Clarificare Presedinte
A Admis Membru votant
R Respins Membru votant
Membru votant
«Project_Title» Capitol 6

Ref. Clauze de referinta Caracter complet al ofertei Da /Nu Numele Comentarii


ofertantului
3.2.5 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Abordarea asupra controlului procesului de tratare a Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii namolului.
tehnice –Formular nr.13
3.2.6 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Detalii asupra echipamentelor de masura si control (ex. Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii debite, solutii, electricitate) incluse in oferta.
tehnice –Formular nr.13
3.2.7 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Costuri de operare si Garantii Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii
tehnice –- Formular nr.13
3.2.8 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Cerinte pentru mentenanta Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii
tehnice –Formular nr.13
3.2.9 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Descrierea fiecarui echipament Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii
tehnice –Formular nr.13
3.2.10 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Cerintele pentru mentenanta periodica Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii
tehnice –Formular nr.13
3.2.11 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Senzitivitatea procesului legat de respectivul Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii echipament.
tehnice –Formular nr.13
3.2.12 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Durata de viata proiectata Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii
tehnice –Formular nr.13

Legenda Nume Semnatura


C Solicitare de Clarificare Presedinte
A Admis Membru votant
R Respins Membru votant
Membru votant
«Project_Title» Capitol 6

Ref. Clauze de referinta Caracter complet al ofertei Da /Nu Numele Comentarii


ofertantului
3.2.13 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Necesarul de instruire si experienta Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii
tehnice –Formular nr.13
3.2.14 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) O organigrama care sa arate structura, rolurile si Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii responsabilitatile personalului care va indeplini
tehnice –Formular nr.13 operatiile, necesar special pentru instruirea
personalului care va indeplini operatiile.
3.2.15 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Experienta specifica necesara personalului de operare Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii
tehnice –Formular nr.13
Metodologia pentru realizarea lucrarii
3.3.1 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Ofertantul a descris abordarea generala si metodologia Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri detaliate
tehnice –Formular nr.14 pentru metodele de lucru pentru componentele majore
ale Lucrarilor.
Resurse (personal si instalatii/echipamente)
3.4.1 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Organigrame cu personalul si echipamentele pe care Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea
tehnice - Formular nr.15 Lucrarilor
Program
3.5.1 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Program pentru proiectare si executie care sa ilustreze Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii succesiunea si derularea in timp a activitatilor pe care
tehnice –Formular nr.16 ofertantul propune sa le indeplineasca pentru
realizarea Lucrarilor

Legenda Nume Semnatura


C Solicitare de Clarificare Presedinte
A Admis Membru votant
R Respins Membru votant
Membru votant
«Project_Title» Capitol 6

Ref. Clauze de referinta Caracter complet al ofertei Da /Nu Numele Comentarii


ofertantului
3.5.2 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii executate.
tehnice –Formular nr.16
3.5.3 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii acestora.
tehnice –Formular nr.16
3.5.4 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Perioadele pentru examinarea Documentelor Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii Contractorului de catre Inginer.
tehnice –Formular nr.16
3.5.5 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Secventierea, derularea in timp si durata testelor. Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii
tehnice –Formular nr.16
3.5.6 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii permisele si acordurile necesare.
tehnice –Formular nr.16
3.5.7 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Perioadele pentru obtinerea autorizatiilor de constructie Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii inainte de executarea lucrarilor
tehnice –Formular nr.16
3.5.8 Fisa de Date, Sectiunea IV.4.1) Etape esentiale. Da / Nu
Modul de prezentare a propunerii
tehnice –Formular nr.16

Oferta acceptata pentru evaluare ulterioara (A) sau respinsa (R) A/R

Legenda Nume Semnatura


C Solicitare de Clarificare Presedinte
A Admis Membru votant
R Respins Membru votant
Membru votant
«Project_Title» Capitol 6

Grila de Evaluare 4 Evaluare financiara

Nr. Referinta Evaluare financiara RON Numele Comentari


crt. (Toate preturile exclusiv TVA) ofertantului

F1 Fisa de Date Sectiunea IV.4.2 Pretul ofertei (acelasi ca in Formularul de Oferta) RON
F2 Corectia Pretului ofertei RON
F3 = F1 + F2 PRET FINAL OFERTA (CHELTUIELI DE CAPITAL) RON
F4 Costuri de operare si intretinere Costuri de operare si intretinere RON
Capitolul 4 (Sectiunea 4.3.1 a si b)
F6 = F3 + F4 SUMA FINALA OFERTA (cheltuieli de capital + costuri RON
de operare si intretinere)

Legenda Nume Semnatura


C Solicitare de Clarificare Presedinte
A Admis Membru votant
R Respins Membru votant
Membru votant

S-ar putea să vă placă și