Sunteți pe pagina 1din 8

Teoria educaţiei: inovaţie şi modernizare

Managementul calităţii sistemului educaţional


din Republica Moldova: teorie şi metodologie
Sergiu BACIU, doctor în pedagogie, coordonator de proiect
Violeta MIJA, şefa sectorului „Management Educaţional”
Viorica ANDRIŢCHI, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
Mihai ŞLEAHTIŢCHI, doctor în psihologie şi pedagogie, conferenţiar universitar
Pavel CERBUŞCA, doctor în pedagogie
Galina MARTEA, doctor în economie
Lilia CEBANU, doctor în pedagogie
Rezumat Abstract

Instituţiile de învăţământ, implicit The analysis of education institutions,


preuniversitare şi universitare, actual- both pre-university- and university level,
mente sunt studiate, ca şi întreprinderi- is done in the manner applied to busi-
le, în scopul creşterii eficienţei lor. Acest nesses, aiming efficiency increase. This
fenomen se realizează numai prin creş- can be achieved only through raising the
terea calităţii proceselor care le animă. quality of processes that drive these insti-
Introducerea managementului calităţii, tutions. Quality management, with its es-
cu scopuri şi obiective de realizat, cu tablished goals and objectives, together
precizarea aşteptărilor în raport cu ca- with definition of expectations regarding
litatea pentru învăţământ, este expresia education quality, gives expression to
acestui aspect this point.
La început de mileniu învăţământul traver- În acest context a fost lansat proiectul de
sează un proces de adaptare la cerinţele actu- cercetare „Managementul calităţii sistemului
ale ale societăţii, proces marcat de fenomenul educaţional din Republica Moldova: teorie
globalizării şi de dezvoltarea fără precedent a şi metodologie”, realizat în perioada anilor
tehnologiilor informaţionale. 2006- 2010.
Este recunoscută importanţa învăţământu- Activităţile întru reforma educaţională
lui pentru starea social-economică actuală şi s-au impus ca adaptare a învăţământului la
de perspectivă a unei naţiuni. Educaţia repre- schimbările sociale, politice şi economice
zintă un act de conştiinţă, calitatea căruia mar- din ultima perioadă, în general, şi ca
chează nu doar bunăstarea de viitor a naţiunii, răspuns la evoluţia ştiinţelor educaţiei şi a
ci şi, concomitent, puterea, influenţa şi chiar psihologiei învăţării, în special Rapoartele
însăşi existenţa acesteia ca entitate distinctă, Comisiei Europene şi ale Biroului
în configuraţia regională şi mondială. Internaţional pentru Educaţie (UNESCO)
43
UNIVERS PEDAGOGIC

reliefează tendinţele majore ale reformelor Noul context economic şi social, legat de
curriculumului în plan european: aspiraţiile Republicii Moldova privind inte-
educaţia pentru toţi, adecvarea instruirii grarea europeană, presupune performanţe su-
la nevoile fiecărui individ, predarea şi perioare în toate domeniile de activitate. Dată
învăţarea centrate pe student, relevanţa fiind contribuţia sa deosebită ca investiţie pe
curriculumului pentru individ, piaţa muncii termen lung, ameliorarea calităţii educaţiei va
şi pentru societate, dezvoltarea unor avea repercusiuni certe asupra calităţii vieţii şi
atitudini şi valori dezirabile, dezvoltarea a muncii, în ultimă instanţă, calitatea educaţiei
gândirii critice, spiritului antreprenorial. este o condiţie indispensabilă pentru dezvol-
În condiţiile creşterii cerinţelor sociale, tarea resurselor umane (principala noastră bo-
comunitare şi individuale faţă de învăţământ, găţie), a coeziunii sociale şi a competitivităţii
apare logică implementarea unui tip de mana- economice.
gement educaţional care să conducă la creşte- În acest context, calitatea este, fără îndo-
rea ofertei de servicii, a eficienţei acestora, la ială, una dintre cerinţele cele mai importante
promovarea performanţei în condiţii de com- ale oricărui rezultat al acţiunilor întreprinse,
petitivitate. iar orice activitate menită să depisteze pro-
Rolul învăţământului superior în societatea blemele, să le evalueze influenţa şi să gă-
cunoaşterii este recunoscut atât la nivelul Uni- sească soluţii pentru a le rezolva constituie,
unii Europene, cât şi al statelor pornite pe calea pentru orice instituţie de învăţământ, cheia
integrării. De la educaţie se aşteaptă o contribu- progresului.
ţie importantă în atingerea obiectivelor înscrise În afară de orientarea spre performanţă şi
în Tratatul de la Lisabona, în privinţa creşterii, creşterea competitivităţii, care sunt cerinţe ge-
prosperităţii şi coeziunii sociale. nerice, necesitatea introducerii managemen-
„Educaţie şi pregătire pentru 2010”, pro- tului calităţii în învăţământ este determinată şi
gramul de lucru al Uniunii Europene, subli- de cerinţe concrete şi imediate, cum sunt:
niază, în mod clar, importanţa modernizării • cerinţa societăţii privind folosirea efici-
instituţiilor de învăţământ superior şi a refor- entă şi transparentă a resurselor publice
melor încurajate de Procesul de la Bologna, şi extrabugetare alocate învăţământului;
având ca scop crearea unei Zone Europene • crearea şi dezvoltarea unei culturi a ca-
pentru Învăţământul Superior. lităţii în învăţământ, atât în privinţa pro-
Pentru a face faţă acestor aşteptări, învă- priului personal, cât şi în rândurile elevi-
ţământul trebuie să răspundă câtorva provo- lor şi studenţilor;
cări majore: • asigurarea pregătirii performante
• să atingă un nivel calitativ care să treacă a absolvenţilor pentru a răspunde
testul comparării pe plan internaţional; exigenţelor economiei de piaţă actuale şi
• să-şi îmbunătăţească conducerea şi res- de perspectivă din Republica Moldova;
ponsabilitatea; • alinierea la standardele şi practica
• să-şi sporească finanţarea şi să-şi diversi- instituţiilor de învăţământ europene în
fice sursele de finanţare. domeniul managementului calităţii,
Aceste scopuri majore implică schimbări condiţie pentru întărirea dimensiunii
în învăţământ, care trebuie trecute în topul internaţionale a educaţiei;
priorităţilor pe agenda politică şi în strategia • creşterea încrederii societăţii că vor fi
naţională a Republicii Moldova. satisfăcute necesităţile şi aşteptările ei

44
Teoria educaţiei: inovaţie şi modernizare

explicite şi implicite privind prestaţia in- postmoderniste, dacă la asigurarea calităţii


stituţiilor de învăţământ; serviciilor oferite ne vom ghida de următoa-
• creşterea încrederii comunităţii interna- rele deziderate:
ţionale în capacitatea învăţământului din • abordarea sistemică a managementului
Republica Moldova de a presta o activi- calităţii în învăţământ reprezintă o moda-
tate performantă; litate adecvată de a răspunde la procesele
• identificarea verigilor deficitare şi preve- de globalizare şi edificare a societăţii cu-
nirea neconformităţilor ce pot apărea în noaşterii;
prestaţia instituţiilor de învăţământ; • construirea unui sistem de management
• eficientizarea activităţilor în toate dome- al calităţii poate fi realizat doar prin trans-
niile fundamentale – de competenţă, de formarea culturii organizaţionale;
organizare şi funcţionare – specifice unei • sistemul managementului calităţii va
instituţii de învăţământ. fi optim, dacă va fi axat pe satisfacerea
Managementul calităţii în general a de- nevoilor clienţilor (elevi, studenţi, anga-
venit obiectul multor cercetări efectuate de jatori, cadre didactice);
Deming El., Juran J.M., Taguchi G., Ishikawa • metodologia de asigurare a calităţii for-
K., Feigenbaum A., Crosby Ph. B., iar mana- mează un sistem coerent de acţiuni şi
gementul calităţii în instituţiile de învăţământ instrumente valide care exprimă inter-
superior este tratat în lucrările următorilor sa- dependenţa dintre componentele actului
vanţi: Campbell C., Dubois P., Escotet M.A., managerial;
Kelada J., Kels G., Vroeijenstijn A.I., Atana- • asigurarea calităţii elaborării şi realizării
sie G., Brătianu C., Dinu V., Drăgulănescu N., curricula educaţionale poate fi obţinută
Olaru M.., Nica P., Аветисов А., Князев Е., prin axarea proceselor educaţionale pe
Поташник М. formarea de competenţe.
În investigaţiile noastre ne-am bazat pe În prezent, instituţiile de învăţământ din
caracterul inovator şi semnificativ al cercetă- Republica Moldova se află în căutarea mo-
rilor efectuate în domeniul managementului delului de management al calităţii capabil
educaţional, relevăm că şi savanţii din Re- să satisfacă cerinţele înaintate de societatea
publica Moldova – Bucun N., Callo T., Cara postmodernistă. În rezultatul cercetărilor efec-
A., Cemortan S., Cojocaru V. Gh., Guţu Vl., tuate, pentru ca instituţia să ofere servicii edu-
Guzgan V., Mândâcanu V., Patraşcu D., Pâs- caţionale şi ştiinţifice de calitate, propunem
laru Vl., Rudic Gh., B. Volosatâi – tratează di- o Paradigmă a Managementului Calităţii
verse aspecte ale teoriei şi practicii conducerii – axată pe satisfacerea cerinţelor clienţilor,
în sistemul de învăţământ, care au stat la baza compusă din concepţia asigurării calită-
transformărilor produse în acest domeniu în ţii şi modelul sistemului managementului
anii de tranziţie. Problemele managementului calităţii, capabilă să asigure competenţă
instituţiilor de învăţământ superior din Repu- instituţională pentru a produce prin inter-
blica Moldova sunt tratate de următorii cerce- mediul unor procese eficiente şi eficace un
tători: Aglaida Bolboceanu, Carolina Platon, produs competitiv (vezi Figura 1).
Larisa Şavga, Valeriu Cabac, Valentin Negu- Ca rezultat al cercetărilor efectuate, a fost
ră, Victoria Cojocaru. elaborat un nou produs ştiinţific: Modelul
În rezultatul cercetărilor s-a stabilit, că în- interacţiunii sinergice a factorilor interni
văţământul va face faţă provocărilor societăţii ai calităţii, care ne poate ajuta să stabilim

45
UNIVERS PEDAGOGIC
CERINŢELE CLIENŢILOR ŞI PĂRŢILOR INTERESATE

Concepţia MC SMC

Valori: Principii: Dome- Responsa Manage- Realiza-


• Drep- 1.Orientarea nii: bilitatea mentul rea
tatea şi către client 1.Planifi- manage- resurse- produsu-
echitatea 2.Leadership carea mentului lor lui
• Concu- 3.Implicarea calităţii
renţa personalului 2.Contro-
• Profesi- 4.Abordarea lul Măsurare, analiză, îmbunătăţire
onalismul pe bază de calităţii
• Respec- proces 3.Asigu- Procese
tul şi 5.Abordarea rarea
toleranţa managemen- calităţii Procedurile SMC:
• Bunăvo- tului ca 4.Îmbu- 1. Controlul documentelor
inţa sistem nătăţirea 2. Elaborarea documentelor
• Transpa- 6. Îmbunătă- calităţii. 3. Controlul înregistrărilor
renţa ţirea 4. Responsabilitatea managementului
continuă 5. Resurse umane
• Confi- E
denţiali- 7.Abordarea V 6. Infrastructura
pe bază de A 7. Procese referitoare la clienţi
tatea.
fapte în L 8. Proiectare şi dezvoltare
U
luarea 9. Aprovizionarea
A
deciziilor R 10. Controlul procesului de prestare
8. Relaţii E servicii
reciproc A 11. Controlul echipamentelor de
avantajoase măsurare şi monitorizare
C
cu 12. Evaluarea satisfacţiei beneficiarului
A
furnizorul. L 13. Evaluarea satisfacţiei personalului
I 14. Auditul intern
T 15. Controlul produsului/serviciului
Ă neconform
Structuri organizaţionale Ţ
16. Îmbunătăţirea continuă
I
I 17. Acţiuni corective
18. Acţiuni preventive

COMPETENŢĂ
INSTITUŢIONALĂ PRODUS COMPETITIV
(oferta educaţională)

SATISFACEREA NEVOILOR
CLIENŢILOR

Figura 1.1 Paradigma Managementului Calităţii

46
Teoria educaţiei: inovaţie şi modernizare

principalii factori ai calităţii şi efectele care pot care un proces acceptabil, inclusiv măsurători
apărea la interacţiunea acestora. şi criterii de calitate, a fost implementat şi este
Modelul este format din patru cadrane, care conform cu standarde prestabilite, ghiduri etc.
apar în rezultatul interacţiunii dimensiunilor Calitatea procesului este măsurată nu numai
interne (conştiinţă) şi externe (comporta- prin gradul în care procesul este conform cu o
ment) ale calităţii la nivel individual şi insti- calitate superioară, ci şi prin gradul de calitate
tuţional. Putem evidenţia patru componente a produselor rezultate din proces. La estimarea
ale calităţii: axa valorică, competenţe, cultura calităţii procesului se ia în considerare starea
calităţii, procese. În rezultatul interacţiunii si- implementării curente a procesului, în compa-
nergice ale acestor componente se realizează raţie cu implementarea planificată. Un proces
calitatea: etnosului, capitalului uman, sistemu- „de calitate” prezintă aptitudinea de a reprodu-
lui şi managementului din instituţie. ce menţinerea sub control a fluxului procesului.
Prezentăm principalele concepte ale mode- Procesele decizionale complexe orientate
lului şi anume cei opt factori interni ai calităţii: pe sinergie au în vedere “combinaţia optimă”
1. Axa valorică – este lumea interioară a a funcţiilor şi efectelor individuale ale fiecărei
indivizilor, acele idei, principii, valori care stau componente ale unui ansamblu pentru a obţine
la baza personalităţii. Valoarea ca raportare efecte mai mari decât suma efectelor compo-
motivantă caracterizează alegerea unei alterna- nentelor. Mai concret, nu combinaţiile de efec-
tive din mai multe posibile, iar ca stare emotivă te ale unor elemente ce se completează trebuie
localizează o trăire şi o măsură subiectivă, ea să constituie obiectivul unei decizii complexe,
exprimă capabilitatea fiecărui om de a extra- ci urmărirea integrării optime a componentelor
ge diferite satisfacţii din interacţiunea cu un şi a relaţiilor într-un sistem astfel încât să se ob-
obiect, un eveniment sau o altă persoană. In- ţină efecte (rezultate) favorabile maxime.
dividul poate nu numai să discearnă valori, dar 5. Calitatea etnosului – grup uman cu tră-
şi să le ordoneze calitativ după intensitatea şi sături comune, exprimat prin starea de spirit a
nuanţa plăcerii sau suferinţei primite. personalului orientat spre calitate, ce tinde să
2. Competenţe – se referă la realizarea prevaleze într-o anumită perioadă, reflectare
activităţilor de muncă dintr-o profesie, la atât a culturii organizaţionale, cât şi a evoluţii-
capacitatea necesară pentru a îndeplini cu lor recente ale instituţiei, în special economice
succes funcţiunile specifice profesiei, precum şi manageriale.
şi la aplicarea adecvată a cunoştinţelor şi 6. Calitatea capitalului uman – constă în
deprinderilor corespunzătoare. acele abilităţi ale indivizilor, care sunt caracte-
3. Cultura calităţii – este o componentă a ristice acestora şi rămân aceleaşi în orice mediu
culturii organizaţionale care rezidă în ansamblul social, putând fi valorificate pe piaţa muncii în
valorilor, credinţelor, aspiraţiilor, aşteptărilor şi schimbul unor resurse economice de orice tip.
comportamentelor conturate în decursul timpu- Practic, capitalul uman este format din
lui în instituţie, care predomină în cadrul său şi capital educaţional (abilităţi dobândite de
condiţionează asigurarea calităţii. indivizi în procesul de instruire şcolară,
4. Procese – ansambluri de activităţi in- dar şi în afara acestuia) şi capital biologic
terdependente, care presupun utilizarea de (abilităţi fizice ale indivizilor, sintetizate cel
resurse (umane, materiale, financiare, infor- mai adesea prin starea de sănătate). Fiecare
maţionale) în scopul obţinerii unui rezultat. dintre componentele capitalului uman ridică
Calitatea procesului se referă la gradul în probleme de definire şi operaţionalizare.

47
UNIVERS PEDAGOGIC

Conştiinţă Comportament

I. Axă valorică II. Competenţe


Valori şi principii Cunoştinţe, capacităţi, atitudini,
individuale acţiuni
Calitate la nivel
individual Calitatea capitalului uman

EXCELENŢĂ
Calitatea Calitatea
şi
etnosului COMPETITIVITATE managementului

Calitatea sistemului
Calitate la nivel
instituţional
III. Cultura calităţii IV. Procese
Tradiţii, obiceiuri, ritualuri Resurse, capabilităţi şi competenţe,
activităţi, proceduri

Figura 1.2 Modelul interacţiunii sinergice a factorilor interni ai calităţii


Capitalul educaţional se prezintă în două ce leagă subsistemele între ele. Cel mai
forme distincte: pe de o parte, sunt abilităţile important subsistem, care determină calitatea
dobândite în urma participării la sistemele instituţiei de învăţământ, este Subsistemul de
educaţionale formale, cunoştinţe atestate predare-învăţare-evaluare.
prin diplome; pe de altă parte, sunt orice alte 8. Calitatea managementului – arta
cunoştinţe şi abilităţi dobândite în cursul de a înfăptui ceva împreună cu alţi oameni.
vieţii, prin eforturi proprii sau prin contacte Reprezintă activitatea de management
cu experţi în diverse domenii, finalizate cu în direcţia dezvoltării şi implementării
câştiguri de cunoaştere în urma asimilării unui set de reguli şi instrumente care
informaţiilor primite prin interacţiunea cu formează sistemul de management al
aceştia. Pentru capitalul educaţional atestat calităţii şi care are ca scop asigurarea
prin diplome, problema măsurării la nivel nivelului dorit de calitate pentru produsul
individual nu este foarte spinoasă, chiar dacă companiei. Managementul calităţii are
pot fi discutate diferitele metode utilizate: patru componente principale: planificarea;
măsurarea prin ani de şcoală, prin grade de controlul calităţii; asigurarea calităţii;
instrucţie etc. În schimb, educaţia neformală îmbunătăţirea calităţii.
produce stocuri de capital educaţional greu Deci, pentru a asigura calitatea instituţi-
de estimat. ei de învăţământ, este necesar de a îmbună-
7. Calitatea sistemului – un ansamblu tăţii aceşti 8 factori care, prin efecte sinergi-
organizat de subsisteme dependente între ele, ce, vor produce excelenţă şi competitivitate
perceput ca un întreg prin intermediul relaţiilor instituţională.
48
Teoria educaţiei: inovaţie şi modernizare

Putem afirma cu certitudine că aplicarea Pa- • evidenţiate modalităţile de îmbunătăţire


radigmei Managementului Calităţii în instituţiile şi de reinginerie a proceselor din instituţia
de învăţământ contribuie substanţial la sporirea de învăţământ;
calităţii serviciilor educaţionale oferite. • elaborată şi validată experimental design-
Rezultatele ştiinţifice teoretice obţinute în ului evaluării calităţii procesului educaţi-
cadrul proiectului au fost: onal;
• analizate orientările actuale şi deduse • determinate strategiile de planificare, re-
tendinţele în dezvoltarea învăţământului crutare şi selecţie a resurselor umane,
în Republica Moldova şi Uniunea Euro- precum şi a strategiei formării continue la
peană; nivel de instituţie de învăţământ;
• fundamentată concepţia managementului • elaborate instrumente manageriale pentru
calităţii în învăţământ, bazată pe o viziune planificarea resurselor umane, a modalită-
sistemică asupra asigurării calităţii: valori, ţilor şi conţinuturilor pentru integrarea lor
principii, domenii, structuri instituţionale; în instituţia de învăţământ;
• elaborat modelul sistemului de manage- • elaborate strategii de implementare a mo-
ment al calităţii pentru instituţiile de învă- delului managementului resurselor curri-
ţământ, bazat pe: managementul procese- culare din învăţământul preuniversitar din
lor, evaluarea şi asigurarea calităţii; Republica Moldova;
• stabilite standardele calităţii managemen- • elaborate sugestii şi recomandări me-
tului formării profesionale continue la ni- todologice şi manageriale cu referire la
velul instituţiei de învăţământ; organizarea activităţii educaţionale în în-
• elaborată paradigma şi metodologia ma- văţământul preuniversitar din Republica
nagementului resurselor umane; metodo- Moldova;
logia de implementare a managementului • determinate şi validate modalităţi de ad-
resurselor umane în instituţia de învăţă- ministrare a factorilor de personalitate
mânt; care perturbează evaluarea rezultatelor
• definite şi validate componentele mana- procesului educaţional;
gementului resurselor curriculare din în- • elaborate modele manageriale de gestio-
văţământul preuniversitar din Republica nare a resurselor financiare în învăţămân-
Moldova; tul preuniversitar.
• stabilite cauzele declanşării situaţiilor per- În fine putem afirma – calitatea învăţă-
turbative în evaluarea rezultatelor proce- mântului are o pondere decisivă în dez-
sului educaţional din sistemul de învăţă- voltarea cu succes a oricărei ţări. Nivelul
mânt din Republica Moldova; potenţialului intelectual al ţării, determinat de
• elaborate reperele conceptuale ale ma- calitatea învăţământului său superior, devine
nagementului resurselor financiare în în- un factor important în prosperitatea societăţii.
văţământul preuniversitar din Republica Cum a spus Mark Malloch Brown, adminis-
Moldova; tratorul PNUD, „Învăţământul nu mai repre-
• Valorile teoretice stabilite s-au materiali- zintă fundamentul, pe baza căruia o ţară îşi
zat în următoarele rezultate aplicative ale creează succesul său în lupta concurenţială,
proiectului: ci devine un succes în sine” [2]. În prezent,
• stabilită metodologia de asigurare a calită- învăţământul s-a plasat pe primul loc printre
ţii ofertei educaţionale; factorii, ce contribuie la dezvoltarea omenirii.

49
UNIVERS PEDAGOGIC

Însemnătatea cunoştinţelor în dez- Cascada evenimentelor din


voltarea economică a ţărilor din ultimii ani a deschis perspectiva
lume creşte rapid, depăşind impor- afirmării valorilor specifice civi-
tanţa mijloacelor de producţie şi a lizaţiei europene (spirit demo-
resurselor naturale. Conform esti- cratic, umanism, spirit raţional,
mărilor Băncii Mondiale, capitalul gândire critică etc.) şi în învăţă-
fizic în economia modernă consti- mântul din Republica Moldova.
tuie 16% din patrimoniul total al fi- Schimbările economice şi soci-
ecărei ţări, capitalul natural – 20%, ale, care au loc în societatea din
iar capitalul uman – 64%. În ţările Republica Moldova, integrarea
precum Japonia şi Germania, cota în spaţiul econo-
capitalului uman constituie mic mondial şi,
80% din patrimoniul naţio- îndeosebi, euro-
nal. La etapa actuală de dez- pean, pun, în faţa
voltare a societăţii, valorile sistemului de
se creează pe baza creşterii învăţământ, noi
productivităţii şi utilizării priorităţi şi sar-
inovaţiilor, adică aplicarea cini, dintre care
cunoştinţelor în practică cea mai relevan-
[2]. Prosperitatea economi- tă este calitatea
că, tot mai mult, depinde de activităţilor edu-
capacitatea de a obţine noi caţionale.
cunoştinţe şi de a le aplica
în viaţă [3]. În lume a avut Bibliografie
loc conştientizarea faptului că succesele eco- 1. Всемирный форум по образованию.
nomice ale statului, în primul rând, sunt con- Заключительный доклад. Дакар, Сенегал,
diţionate de către sistemul său de învăţământ 2000, 26-28 апреля.
şi de educaţia cetăţenilor. Nivelul de cultură 2. HARTWELL A. Scientific Ideas and Edu-
şi educaţie este considerat ca fiind unul din- cation in the 21st Century. // Electronic
tre cele trei componente ale calităţii vieţii în newsletter. 1995.
general. Această circumstanţă a condus la o 3. ИНОЗЕМЦЕВ В.Л., За пределами эко-
revizuire în ţările dezvoltate a rolului educa- номического сообщества. Постиндуст-
ţiei în societate şi necesitatea dezvoltării sale риальные теории и постэкономические
тенденции в современном мире. М.: Наука,
prioritare.
1998.
Educaţia şi societatea constituie un sistem
4. POGOLŞA L., Institutul de Ştiinţe ale Edu-
integrat. Orice proces global, care are loc în
caţiei – promotor al unui învăţământ de cali-
interiorul lui, în mod inevitabil se reflectă asu- tate. În: Calitatea Educaţiei: teorii, principii,
pra stării educaţiei. Din aceste considerente, L. realizări. Materialele conferinţei ştiinţifice
Pogolşa afirmă că: „Problematica domeniului internaţionale IŞE. Partea II. Chişinău: CEP
educaţional din Republica Moldova reprezintă USM, 2005, p. 15-17.
un spectru multiplu de soluţii care sunt aşteptate
în învăţământul preuniversitar şi cel universitar” Recenzent: Viorica ANDRIŢCHI, doctor
[4, p.15]. în pedagogie, conferenţiar universitar, IŞE
50

S-ar putea să vă placă și