Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE CONSULTANTA

Incheiat astazi ……………….

PARTILE CONTRACTANTE

I.1. S.C. …………………………………..…………....S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. , cu sediul social in


……………………………… , str. ……………………………………….. nr. ..….. , bloc …….. , scara …… , etaj ……….. ,
apartament ……..…. , judet/sector suceava. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului , sub
nr….……………………. , cod fiscal nr……………………………... . Din …………………………………. , avand contul nr.
………………………………... , deschis la ………………………………………….... , reprezentata de
………………………………….………………. , cu functia de ……………………………………………….. ……. , in calitate de
consultant, pe de o parte,

S.C. ………………………………………….……….., cu sediul social in ………………………….……..……… , str.


…………………………………… nr. …..….. , bloc ……… , scara ………… , etaj ……….. , apartament ………… ,
judet/sector ………………………….….. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………..………… ,
cod fiscal nr. ……..…………… ……………………. , avand contul nr. ………………………………..…….. , deschis la
………………………………... , reprezentata de ………………….…………………… , cu functia de
…………………………………………….. , in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte, au convenit sa incheie
prezentul contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clause:

OBIECTUL CONTRACTULUI

I.4. Consultantul se obliga sa asigure beneficiarului (clientului) urmatoarele Servicii:


……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I.5. Serviciile pe care le asigura consultantul, enumerate la pct. 2.1, vor fi la capacitate si eficienta
maxima, astfel:
………………………………………………………….…………………………….……………………………………………………………

PRETUL SI MODALITATI DE PLATA

I.6. Beneficiarul (clientul) se obliga sa plateasca consultantului:


……………………………………...………………………………………………………………………………………..

I.7. Plata remuneratiei consultantului se va face astfel:

……….………………………………………………………….…………………………………………….

I.8. a) Beneficiarul (clientul) este de acord sa ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le va
efectua pentru realizarea clauzelor contractuale urmand ca justificarea lor sa se faca pe baza de decont
insotit de documente justificative.
b) Prin cheltuieli rambursabile se intelege ……………………………………………………………….……………………..
…………………………………………….

c) Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta suspensarea continuarii lucrarilor
pana la achitarea lor de catre beneficiar (client).

OBLIGATIILE PARTILOR

I.9. Consultantul se obliga:

a) sa asigure beneficiarului (clientului) consultatii de specialitate la un standard de performanta ridicat;


b) sa respecte instructiunile date de beneficiar in ceea ce priveste urmarirea obiectivelor stabilite;

c) sa nu se angajeze sau sa nu negocieze in scopul de a se angaja intr-o activitate, cu deosebire de


consultanta, in conflict cu interesele beneficiarului (clientului);

d) sa predea lucrarea/lucrarile convenita(e) la timp si in bune conditii.

I.10. Beneficiarul (clientul) se obliga:

a) sa puna la dispozitia consultantului datele, informatiile si documentele necesare indeplinirii


obligatiilor asumate de acesta;

b) sa plateasca remuneratia stabilita, in cuantumul, in conditiile si la termenele stabilite prin prezentul


contract, precum si cheltuielile stabilite de comun acord, potrivit prevederilor pct. 3.3.

CLAUZA FINALA

I.11. In caz de nerespectare a duratei (termenului) stabilite prin prezentul Contract, consultantul se
obliga sa plateasca penalizari de . 0.1% pe zi de intarziere din valoarea serviciilor neefectuate.

I.12. Neplata la termen a remuneratiei stabilite, precum si a cheltuielilor Rambursabile are drept
consecinta obligarea beneficiarului la penalitati de intarziere de ………………….…………. % pe zi.

FORTA MAJORA

I.13. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la Termen sau/si de executarea
in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de
forta majora, asa cum este definita de lege.

I.14. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, In termen de
…………..………… (zile,ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii
consecintelor lui.
I.15. Daca in termen de ….................……….. (zile, ore) de la producere, evenimentul Respectiv nu
inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna
dintre ele sa pretinda daune-interese.

NOTIFICARI

I.16. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una Dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea
introductiva a prezentului contract.

I.17. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, Prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

I.18. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera Primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

I.19. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, Daca nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

LITIGII

I.20. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale Amiabila, ele vor fi
supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile
arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretare, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate, pe cale amiabila
de reprezentantii lor.

I.21. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila

Partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

I.22. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si Documentelor pe


care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor
angajamentului, anexa nr. ….

INCETAREA CONTRACTULUI
I.23. Prezentul contract de consultanta inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei/implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

b) daca beneficiarul (clientul) face dovada ca, consultantul este angajat sau negociaza sa se
angajeze intr-o activitate, cu deosebire de consultanta, in conflict cu interesele beneficiarului
(clientului);

c) in urma notificarii scrise a uneia dintre parti;

d) consultantul sau beneficiarul (clientul) nu-si respecta una dintre obligatiile pe care si le-a
asumat prin prezentulcontract.

I.24. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica
celeilalte parti cu cel putin …………….….. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si
produca efectele.

I.25. Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de incetare a prezentului Contract, are obligatia
sa plateasca consultantului contravaloarea Serviciilor pe care I le-a prestat, in virtutea clauzelor
acestuia.

I.26. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, Din culpa, a cauzat
incetarea contractului.

CLAUZE FINALE

I.27. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional Incheiat intre partile
contractante.

I.28. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta Din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.

I.29. In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea Care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

I.30. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ……………. Exemplare Din care
…………………………………. Astazi ……………………………..……. , data semnarii lui.

CONSULTANT BENEFICIAR
Anexa

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor


a fost incheiat intre ………………………………………………………………………… .

Si ……………………………….………………………… si este conex contractului incheiat intre acestea si


inregistrat sub nr. …………….. din ……………………………… .

OBIECT

1. Informatiile pe care le obtine partile contractuale…………………………………………

Ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.

2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii:

a) situatia financiara;

b) proiectele de afaceri;

c) produsele nelivrate pietei;

d) procesele de fabricatie;

e) licentele sau brevetele de inventii;

f) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a ……………………………………………….………………..

3. De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus

Sau se vor pune la dispozitia …………………………………………………. .

SFERA CIRCULATIEI INFORMATIILOR

4. ……………………………………………………… poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie


documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea
clauzelor contractului sus-mentionat.

5. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, Contabilii, consilierii


juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvaluiinformatiile confidentiale, cu exceptia
cazului in care ……………………..…….. Aprobata in scris aceasta posibilitate.
6. ………………………………………………………… va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii
cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt
scop.

DURATA ANGAJAMENTULUI

7. Durata prezentului angajament este ……………..…… , in afara de cazul in care una Dintre parti
notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.

8. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ……..….. zile inainte De a deveni
efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI

9. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata Unor despagubiri
astfel: …………………………………..………………………………………….

10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:

a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la ……………………………….. ;

b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;

c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

d) informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;

e) ………………….. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

INCETAREA ANGAJAMENTULUI

11. Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.

12. La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au Caracter confidential, cu
toate consecintele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament s-a incheiat in …………………………. Exemplare din Care …………………….……….,


astazi ……………………….. .

SEMNATURA PARTILOR