Sunteți pe pagina 1din 14

PNDR 2014‐2020 în 

sprijinul agriculturii și 
dezvoltării rurale din 
România

Măsuri de prevenire a riscurilor 
în agricultură
Atenuarea riscurilor
climatice prin metode și
dispozitive de combatere a 
căderilor de grindină

2017
 Fenomenele meteorologice periculoase, precum seceta,
inundațiile și grindina reprezintă manifestările cu cel mai
puternic impact asupra sectorului agricol. Ele sunt totodată
şi cea mai frecventă și constantă cauză a distrugerii
recoltelor de la un an la altul.
 Deși manifestările extreme ale vremii au perioadă mică spre
medie de manifestare, ele afectează calitatea producției
agricole și diminuează pe termen lung capacitatea
productivă a fermierilor și disponibilitatea de a investi într‐
un sector cu riscuri climatice și economice ridicate.
 Pentru a‐și proteja culturile agricole, mai ales cele cu
valoare economică ridicată, fermierii au la dispoziție o serie
de metode și tehnologii de combatere a fenomenelor
meteorologice periculoase.
 Pentru acțiuni preventive împotriva căderilor de grindină, la
nivel mondial se folosesc fie mijloace fizice (de tipul plase),
fie dispozitive (generatoare terestre) sau sisteme complexe
de realizare a intervențiilor în atmosferă – cum este SNACP.
 Fermierii au la dispoziție și mecanisme financiare și măsuri
de compensare și despăgubire a eventualelor pierderi
cauzate de manifestările extreme ale vremii.
 Dezvoltarea proiectelor de intervenții active în atmosferă
este una din opțiunile de a acționa preventiv în ceea ce
privește riscurile climatice, obiectivul fiind: dezvoltare
durabilă prin combaterea locală a fenomenelor
meteorologice periculoase (grindină, ploi torențiale, secete
prelungite, furtuni violente, înghețuri timpurii, ş.a.)
 Efecte globale, reacții locale: experiența statelor cu tradiție
în acest domeniu este un bun de care societatea în
ansamblul ei trebuie să beneficieze. Dezvoltarea la nivel
regional a măsurilor și tehnologiilor privind combaterea
fenomenelor meteorologice periculoase generează
eficiență, siguranță și prosperitate pentru toți.
 La nivel mondial, interesul pentru dezvoltarea proiectelor
de intervenții active în atmosferă este în creștere datorită
eficienței dovedite în special în combaterea secetei și a
căderilor de grindină.
 Generatoarele terestre (GT) cu emisie de ioni de argint sau
rachetele antigrindină (RAG) cu acest tip de substanță
activă, asigură un nivel ridicat de protecție fizică a culturilor
față de căderile de grindină, dar produc și efecte de creștere
și uniformizare a precipitațiilor în zona de intervenție.
 Generatoarele terestre sunt dispozitive accesibile imediat,
care nu necesită un nivel avansat de expertiză. Asigurarea
unei protecții efective se poate obține rapid și eficient.
Intervențiile active în atmosferă generează:
 Creșterea competitivității agriculturii prin protecția economiei
agricole faţă de fenomenele meteorologice periculoase;
 Creșterea calității vieții în mediul rural prin protecția
comunităților locale;
 Un sector de cercetare-dezvoltare mai eficient prin utilizarea de 
metode moderne şi extinderea utilizării de noi tehnologii în
aplicații pentru agricultură avansată;
 Politici publice coerente și eficiente prin concepţia unitară de
organizare;
 Securitate alimentară și siguranță sporită pentru cetățeni prin 
protecția economiei agricole şi a așezărilor umane faţă de
fenomene meteo periculoase;
 Dezvoltare regională echilibrată în funcție de specificul local.

Toate aceste beneficii se aliniază obiectivelor stabilite la nivelul 
politicilor europene și naționale.
 Implementarea Programului naţional antigrindină şi de creştere a 
precipitaţiilor a început în 2000, și se află în etapa a XVIII‐a de 
realizare.
 Sistemul național antigrindină și de creștere a precipitațiilor
(SNACP) este un sistem coerent, interconectat regional, având în 
componenţă unităţi de combatere a căderilor de grindină, grupuri 
independente de combatere a căderilor de grindină (GT), unităţi 
pentru creşterea şi/sau uniformizarea precipitaţiilor, s.a. 
 SNACP este constituit ca infrastructură de concepție unitară, 
organizată în Unități regionale de combatere a căderilor de grindină 
cu puncte de lansare operaționale la nivel local.
 Conform legii, autoritatea publică centrală responsabilă cu 
managementul SNACP este AASNACP, instituție publică aflată în 
subordinea MADR. 
SNACP a depășit pragul de 40% din structura operațională
prevăzută prin legislația în vigoare a fi realizată până în 2024.
În prezent, SNACP cuprinde:
‐ cinci unități pentru combaterea căderilor de grindină
operaționale ‐ Prahova, Iași, Vrancea, Timiș și Oltenia (parțial);
‐ alte două unități pentru combaterea căderilor de grindină
aflate în diferite stadii de proiectare și realizare ‐ Mureș,
Maramureș;
Până în 2024, SNACP va include și două unități de creștere a
precipitațiilor, în Muntenia și Moldova.
Din SNACP fac parte și grupuri independente de combatere a
căderilor de grindină alcătuite din generatoare terestre.
Extinderea protecţiei împotriva fenomenelor 
meteorologice periculoase la nivel naţional
După omologarea finală, fiecare UCCG poate asigura
protecția a cca 250.000 de ha. Suprafața totală protejată prin
SNACP împotriva căderilor de grindină va ajunge, cel mai
probabil, la cca 2 mil de ha de culturi agricole cu înaltă
valoare economică: vii, livezi, sere, etc.
Important! SNACP nu are în acest moment capacități de
intervenție pentru combaterea căderilor de grindină la
nivelul întregii țări, ci doar în zonele protejate de
infrastructura antigrindină din cadrul unităților operaționale
sau de generatoare terestre.
Elaborarea şi omologarea de noi tehnologii de 
creștere și uniformizare a precipitațiilor
Conform programului de realizare a SNACP, până în 2024
urmează a fi realizate și 2 unități de creștere și uniformizare a
precipitațiilor, în regiunile Muntenia și Moldova pentru a
combate riscurile de secetă și de ploi torențiale generatoare
de inundații pe suprafețe mari.
Se preconizează o creștere a numărului de grupuri
independente de combatere a căderilor de grindină prin
intermediul generatoarelor terestre, tot mai mulți fermieri
fiind dispuși să achiziționeze aceste dispozitive, inclusiv prin
intemediul măsurii 4.1 (Investiții în exploatații agricole) și a
sub‐măsurii 4.1.a (Investiții în exploatații pomicole) din PNDR
2014‐2020.
Tip  Indicatori
2017 2018 Observații
tehnologie
Rachete  Număr puncte  În sezonul 2018 vor 
antigrindină de lansare  funcționa PL aprobate de 
60  125 
Comisia de management 
al spațiului aerian
Supraf.minimă acoperită 
Suprafață  Min:1.110.000 
600.000 cu 60 PL, iar cea max. cu 
protejată (ha) Max:2.312.500
125 PL.
Generatoare  Număr puncte  *Investiții publice și 
terestre  de intervenție  ‐ 150* private
(cu iodură de 
Suprafață  Supraf.minimă fără nici un 
argint) Min:0
protejată (ha) ‐ PI, iar cea max. cu 150 PI.
Max:649.500

Aviație Număr baze  Urmează a fi stabilit prin 


‐ ‐
operaționale studii de fezabilitate
Dezvoltarea SNACP în varianta cu utilizarea rachetelor antigrindină și 
a generatoarelor terestre prezintă următoarele avantaje:
 Asigură, simultan, combaterea grindinei și creșterea/ uniformi‐
zarea precipitațiilor pentru întreg teritoriul țării, cu o contribuție 
echilibrată și complementară a tehnologiilor folosite în comba‐
terea fenomenelor meteo periculoase (grindină și secetă, s.a.).
 Metoda tehnologiei mixte (rachetă antigrindină/ generatoare 
terestre și, ulterior, aviație) permite în anii următori efectuarea de 
intervenții active în atmosferă chiar și în condițiile de interdicții 
impuse de asigurarea siguranței zborurilor, de evoluția condițiilor 
meteo sau de alte aspecte de ordin tehnic.

Informații relevante: 1 PL protejează, în medie, 18.500 ha. 
Utilizarea generatoarelor terestre (GT) se face exclusiv în cadrul 
SNACP și presupune:
 Analiza caracteristicilor tehnice ale dispozitivelor de protecție 
antigrindină, deja existente sau ce urmează a fi achiziționate prin 
proiecte cu finanțare din PNDR 2014‐2020, și a compatibilității 
acestora cu elementele SNACP;
 Includerea GT în cadrul SNACP și monitorizarea funcționării lor;
 Coordonarea metodologică a operatorilor acestora pentru eficiență 
și siguranță în exploatare și inspectarea periodică a modului de 
funcționare și utilizare a GT;
 Derularea de proiecte experimentale de mică amploare în domeniul 
intervențiilor active în atmosferă.
Informații relevante: 1 PI cu generator terestru are impact asupra unei 
suprafețe medii de 4.330 ha în funcție de timpul de utilizare (Notă: valorile 
variază în funcție de caracteristicile tehnice ale dispozitivului și de amplasarea lor 
într‐o rețea de astfel de dispozitive.)
Mulțumesc pentru atenție!

Întrebări ?

Contact:

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național 
Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
tel. 021‐3005606, fax.012‐3005607
e‐mail: antigrindina@asnacp.ro , antigrindina@madr.ro