Sunteți pe pagina 1din 65

Cuprins

INTRODUCERE ....................................................................................................................... 2
CAPITOLUL I -Turismul - sector economic în expansiune ..................................................... 5
1.1. Particularităţile și trăsăturile specifice turismului........................................................... 5
1.2. Formele de turism ........................................................................................................... 7
1.2.1. Clasificare după criterii ............................................................................................ 7
1.2.2. Caracterizarea unor forme moderne de turism....................................................... 12
1.3. Factori de influenţă ai dinamicii turismului .................................................................. 14
1.4. Structura bazei tehnico-materiale ................................................................................. 17
CAPITOLUL II - Turismul sportiv în lume ............................................................................ 23
2.1. Turismul sportiv – definiție și caracteristici ................................................................. 24
2.2. Tendințe ale turismului sportiv în lume ........................................................................ 27
2.3. Evenimente sportive care pot crește cererea turistică pentru o anumită destinație....... 29
2.3.1. Jocurile Olimpice de vară - Sydney 2000 .............................................................. 30
2.3.2. Campionatul mondial de fotbal – Germania 2006-................................................ 32
2.3.3. Turismul sportiv în Grecia ..................................................................................... 33
2.4. Activități conexe turismului sportiv.............................................................................. 35
2.5. Impactul financiar al turismului sportiv asupra bugetelor naționale ............................ 36
CAPITOLUL III - Turismul sportiv în România..................................................................... 37
3.1. Federaţia Română de Turism Sportiv ........................................................................... 38
3.2. Golful o nouă oportunitate pentru turismul sportiv din România ................................ 42
3.2.1. De ce avem nevoie de mai multe terenuri de golf? ................................................ 42
3.2.2. Atragerea turismului de înaltă calitate ................................................................... 42
3.2.3. Dezvoltarea proiectelor rezidenţiale de înaltă calitate ........................................... 43
3.2.4. Noile tendinţe: Organizarea unor turnee de golf pentru clienţi şi parteneri .......... 44
3.2.5. Cât costă amenajarea unui teren de golf ................................................................ 45
3.3. Măsurarea circulaţiei turistice ....................................................................................... 45
3.3.1. Înregistrarea circulaţiei turistice ............................................................................ 46
3.3.2. Indicatori de măsurare a circulației turistice .......................................................... 47
3.4. Activităţi sportive desfăşurate pe durata vacanţelor în România................................. 56
3.5. Vacanţe orientate spre activităţi sportive în România .................................................. 58
3.6. Profilul consumatorului străin de turism sportiv în România ...................................... 59
CONCLUZII ............................................................................................................................ 62
BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................... 64
INTRODUCERE

Turismul reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei


actuale, una din componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce polarizează interesul
unui număr tot mai mare de ţări. Receptiv la prefacerile lumii contemporane, turismul
evoluează sub incidenţa acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare.
La rândul sau, prin vastul potenţial uman şi material pe care îl antrenează în dezvoltarea sa,
ca şi prin efectele benefice asupra domeniilor cu care se interferează, turismul acţionează ca
un factor stimulator al progresului.
Privit ca un fenomen social-economic, creator de beneficii importante, turismul a fost
definit în variante din cele mai felurite: arta de a călători pentru propria placere; activitatea
din timpul liber care constă în a voiaja sau a locui departe de locul de reşedinţă, pentru
distracţie, odihnă, îmbogăţirea experienţei şi culturii, datorită cunoaşterii unor noi aspecte
umane şi a unor peisaje necunoscute; ansamblul de relaţii şi fenomene care rezultă din
deplasarea şi sejurul persoanelor în afara domiciliului lor.
Conform Organizatiei Mondiale a Turismului (O.M.T.), activitatea turistică este
concepută ca “o formă a manifestărilor cultural-educative şi de recreere ale societăţii
moderne”.
Cu deplin temei se poate vorbi astăzi de o adevarată industrie a turismului care, în
linii mari, cuprinde activitatea întreprinderilor hoteliere şi de alimentaţie publică, activitatea
firmelor care se ocupă de transportul turiştilor, precum şi activitatea tuturor agenţiilor şi
asociaţiilor care au ca obiect al activităţii lor pregătirea, promovarea şi realizarea prestaţiilor
de servicii turistice.
Crearea ofertei turistice, respectiv întocmirea programelor destinate turiştilor străini,
este operaţiunea care necesită un studiu permanent în aria preferinţelor turiştilor pentru ca
aceasta să devină prin conţinut atractivă şi, în consecinţă, valorificabilă.
Organizatorii de călătorii turistice concep oferta de programe şi prestaţii destinate
turiştilor sosiţi, atât în baza contractelor externe cât şi pe cont propriu sau cu diverse
motivaţii, luând în considerare interesele de vacanţă, cerinţele diferitelor naţionalităţi ale
călătorilor, vârsta, sexul, profesia, bugetul de vacanţă etc.

2
Pluritatea intereselor călătoriei determină şi gama diversă de programe pe care o
agenţie de turism le poate prezenta pentru a fi valorificate direct turiştilor; programele sunt
supuse permanent schimbării şi transformării calitative pentru a fi permanent interesante.
Pentru construirea unei oferte care să suscite interes este oportun ca specialiştii din
departamentul programe să aibă permanent în atenţie următoarele elemente: satisfacerea
trebuinţelor materiale şi spirituale ale turiştilor; studierea preferinţelor turiştilor pe
naţionalităţi; luarea în considerare a motivaţiilor turistice; asigurarea, în conţinutul
programelor, a unor elemente cu particularităţi distince, în scopul individualizării şi
particularizării acestora in sfera generală a pieţelor turistice; implicarea în realizarea
programelor şi a celorlalte sectoare şi ramuri care concură la derularea lor (transporturi,
cultura, sport, agricultura, industriile pentru consum turistic); îmbinarea mai multor elemente
de atractivitate turistică; selecţionarea unui personal cu aptitudini speciale în desfaşurarea
programelor turistice; realizarea şi derularea programelor având permanent în vedere
respectul faţă de consumator.
Apreciind ca turistul este mai educat, cu mai mult discernamânt, mai selectiv şi mai
revendicativ, organizatorii produsului turistic sunt obligaţi să ţină seama de “calitate la
standardele cele mai înalte”.
Turismul se manifesta astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezenţă tot
mai activă în viaţa economică şi socială, cu o evoluţie în ritmuri dintre cele mai înalte.
Turismul este generator al unor transformări profunde în dinamica socială, precum şi a unor
serii importante de interdependenţe.
Deşi considerat de cei mai mulţi dintre experţii în domeniu un fenomen specific
epocii contemporane, turismul s-a cristalizat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi ca
atare, primele încercări de definire şi caracterizare a lui datează din această perioadă. Preţ de
un secol de la apariţie turismul a avut o evoluţie relativ lentă ceea ce s-a reflectat şi în planul
clarificărilor conceptuale.
Foarte căutate în ultima vreme au început să fie destinaţiile turistice de tip sportiv,
unde doritorii pot asista sau participă activ la activităţi sportive dintre cele mai diverse,
plecând de la marile evenimentele sportive ale anului şi până la scurtele excursii de tip
recreaţional turismul sportiv dovedindu-se a fi foarte profitabil mai ales acolo unde se
demonstrează un interes aparte pentru dezvoltarea acestui sector turistic care aduce mulţi bani
la bugetul unei naţiuni.
Nu doar Europa şi Americile oferă destinaţii turistice ideale pentru amatorii de sport,
dar mai nou şi unele state arabe şi asiatice şi-au deschis larg porţile pentru amatorii de turism

3
sportiv, în prezent fiind posibil să îţi petreci timpul pe cinste inclusiv în Egipt, Emiratele
Arabe Unite sau Coreea, China, India ori Japonia. Aici turiştii pot participa direct la diverse
evenimente turistice, pot cunoaşte mari sportivi sau, alternativ, pot deprinde la prima mână
abilităţi pentru practicarea unor sporturi inedite, mai puţin cunoscute în alte părţi de lume.
Jocurile Olimpice, Campionatele Europene şi Mondiale de Fotbal, circuitele de
Formula 1, dar şi multe evenimente sportive cu caracter naţional sau regional se bucură an de
an de tot mai mulţi turişti, toate lumea având de profitat din acest lucru atunci când
organizarea este de excepţie şi există o reală deschidere faţă de promovarea la superlativ a
acestui tip aparte de turism foarte îndrăgit în toate colţurile lumii.
Turiştii mai norocoşi pot chiar întâlni, pe durata unor astfel de excursii, pe unii dintre
sportivii de performanţă de renume care au activat sau încă mai activează în sport, cu această
ocazie ei putând să ceară autografe şi chiar să discute în mod direct cu aceşti mari sportivi.
Suplimentar, turismul sportiv oferă şi circuite de interes în locaţiile unde sunt prezente
cluburi sportive celebre sau arene sportive binecunoscute tuturor iubitorilor de sport, în acest
mod turiştii având şansă de a vedea pe viu ceea ce cunosc doar de pe canalele de media sau
de prin diverse reviste şi almanahuri sportive.

4
CAPITOLUL I -Turismul - sector economic în expansiune

1.1. Particularităţile și trăsăturile specifice turismului


Ghevfzhy rfgr, îa cevzhy eâaq “b sbeză qr erperrer nyăghev qr nygr npgvivgăţv şv sbezhyr
qr crgerprer n gvzchyhv yvore”1; ry cerfhchar “zvşpnern grzcbeneă n bnzravybe fcer qrfgvanţvv
fvghngr îa nsnen erşrqvaţrv bovşahvgr şv npgvivgăţvyr qrfsăşhengr îa gvzchy crgerphg yn npryr
qrfgvanţvv”2; qr nfrzrarn, îa pryr znv zhygr fvghnţvv, ry vzcyvpă rsrpghnern habe puryghvryv ph
vzcnpg nfhcen rpbabzvvybe mbarybe ivmvgngr.
Rkcevzng, îa trareny ceva nafnzoyhy npgvivgăţvybe, erynţvvybe şv zăfhevybe qrgrezvangr qr
betnavmnern şv qrfsăşhenern păyăgbevvybe qr nterzrag fnh îa nygr fpbchev, ghevfzhy fr znavsrfgă
pn ha srabzra rpbabzvpb-fbpvny pbzcyrk, ermhygng qva vagrtenern znv zhygbe fhoqvivmvhav
(enzhev qvfgvapgr) nyr rpbabzvr şv rfgr ibeon qrfcer npgvivgngrn qva ubgryhev, şv erfgnhenagr,
genafcbeghev, ntraţvv qr ibvnw şv gbhebcrengbev, qbzravv natnwngr qverpg şv îa cevapvcny îa
freivern ghevşgvybe, pn şv qva gryrpbzhavpnţvv, phygheă şv negă, fcbeg, făaăgngr şv nygryr, vzcyvpngr
îa znv zvpă zăfheă şv vaqverpg îa nprnfgă cevivaţă .
Geăfăghevyr fcrpvsvpr ghevfzhyhv
Qva pngrtbevn geăfăghevybe qr beqva trareny – pner fhoyvavnmă ncnegraraţn ghevfzhyhv
yn frpgbehy greţvne – fr erznepă:
 Pnenpgrehy vzngrevny ny cerfgnţvrv, freivpvhy ghevfgvp rkvfgâaq îa sbeză cbgraţvnyă şv
pbapergvmâaqh-fr ahznv îa pbagnpg ph prerern.
 Arfgbpnovyvgngrn – crevfnovyvgngrn – freivpvvyr ghevfgvpr ah cbg sv fgbpngr şv căfgengr
îa irqrern hahv pbafhz hygrevbe3. Qva nprnfgă pnenpgrevfgvpă qrphet ngâg ninagnwr, - ryvzvanern
puryghvryvybe şv qvsvphygăţvybe yrtngr qr qvfgevohţvr – pâg şv qrmninagnwr – vzcbfvovyvgngrn
nfvtheăevv rpuvyvoehyhv prerer – bsregă şv ernyvmnern rsrpgviă n freivpvvybe ph rsrpgr artngvir
nfhcen tenqhyhv qr hgvyvmner n pncnpvgăţvybe onmrv zngrevnyr şv n erfhefrybe hznar.
 Fvzhygnarvgngrn cebqhpţvrv şv pbafhzhyhv ybe – vzchar cermraţn îa nprynşv ybp n
cerfgngbehyhv şv orarsvpvnehyhv, pbapbzvgraţn rkrphţvrv şv pbafhzăevv ybe. Arîaqrcyvavern

1
Holloway, J.Ch., The Business of Tourism, ed.IV, Pitman Publishing, London, 1994, p.1, apud.,
Minciu R., op. cit. p. 12.
2
Witt St. F., Brooke M. Z.,.Buckley P. J, The Management of International Tuorism, Unwin Hyman
Ltd., London, 1991, p.2 , apud, Minciu R, op. cit. p. 13
3
Olteanu V., Marketingul serviciilor. Teorie şi practică, Editura Uranus, Bucureşti, 1999, p. 77

5
nprfgbe prevaţr ner rsrpgr arsnibenovyr ngâg nfhcen ibyhzhyhv npgvivgăţvv qrfsăşhengr pâg şv
nfhcen fngvfsnprevv aribvybe ghevşgvybe; bevpr arpbapbeqnaţă îa gvzc şv fcnţvh nyr prybe qbhă
cebprfr fr fbyqrnmă ph cvreqrev qr bsreă şv/fnh prerer.
 Vafrcnenovyr qr crefbnan cerfgngbehyhv – îaprgrnmă îa zbzraghy îapurvrevv
npţvhavv nprfghvn. Pbzrepvnyvmnern freivpvvybe cerfhchar pbagnpghy arzvwybpvg îager
cebqhpăgbehy – cerfgngbe şv pbafhzngbehy – ghevfg.
 Cbaqrern zner n puryghvryvybe ph zhapn ivr – pn hezner n qrcraqraţrv qr
crefbnan cerfgngbehyhv. Căgehaqrern cebterfhyhv gruavp fr snpr znv yrag şv ph rsbeghev zrv znev.
F-nh erznepng îa hygvzhy gvzc perşgrev abgnovyr cevivaq hgvyvmnern pnyphyngbehyhv îa rsrpghnern
bcrenţvhavybe qr ermreiner, îa npgvivgăţvyr qva ntraţvv fnh fcnţvv qr pnmner, îa rivqraţn
puryghvryvybe ghevşgvybe.
 Vagnatvovyvgngrn – freivpvvyr ghevfgvpr ah cbg sv creprchgr ph nwhgbehy fvzţhevybe,
prrn pr perrnmă ha pbzcyrk qr ceboyrzr cevivaq betnavmnern cebqhpţvrv şv pbzrepvnyvmăevv ybe.
Fr perrnmă ninagnwr îa frafhy fvzcyvsvpăevv fnh puvne ryvzvaăevv habe rgncr îa cebprfhy
qvfgevohţvrv qne ncne qvsvphygăţv îa iâamnern şv cebzbinern ybe qrbnerpr ghevfghy ah yr cbngr
phabnşgr şv rinyhn îanvagr qr npuvmvţvr znavsrfgâaq nfgsry arîaperqrer.
Qva pngrtbevn geăfăghevybe fcrpvsvpr – prer fhag qrgrezvangr qr pnenpgrevfgvpvyr prerevv şv
bsregrv ghevfgvpr, qr zbqhy îa pner fr ernyvmrnmă îagâyavern ybe, qr pbaqvţvvyr îa pner nh ybp
npgryr qr iâamner – phzcăener, gerohvrfp zraţvbangr hezăgbneryr4:
 Crefbanyvmnern freivpvvybe – cnegvphynevmnern ybe yn aviryhy tehchyhv fnh puvne n
vaqvivqhyhv (znv rivqragă îa pnmhy ghevşgvybe pner păyăgberfp cr pbag cebcevh). Pnenpgrehy havpng
ny freivpvvybe ghevfgvpr cermvagă ninagnwhy ernyvmăevv pbasbeghyhv cfvubybtvp ny ghevfghyhv, qhpâaq
yn erqhprern cbfvovyvgăţvybe qr pbcvrer n nprfgben qne ncne gbghşv ceboyrzr yrtngr qr nfvthenern
pnyvgăţvv freivpvvybe.5
 Qvanzvpn îanygă – fr qngbernmă îa cevapvcny sncghyhv pă hezrnmă îaqrncebncr
prerern şv n frafvovyvgăţvv yn zhgnţvvyr vagreiravgr îa qrmibygnern rpbabzvpb –fbpvnyă, qne şv yn
fpuvzoăevyr pbzcbegnzragnyr nyr pbafhzngbehyhv.
 Syhpghnţvr frmbavreă – pnenpgrevfgvpă n freivpvvybe qrgrezvangă qr bfpvynţvvyr prerevv
ghevfgvpr, ny pbaprageăevv nprfgrvn îa nahzvgr crevbnqr nyr nahyhv.

4
Minciu R., op. cit., pag. 29
5
Nistoreanu P., Management în turism, Editura ASE, Bucureşti 2002, p. 48

6
 Pbzcyrkvgngr – cebqhfhy ghevfgvp rfgr ermhygnghy qvsrevgrybe pbzovanţvv îager
ryrzragryr nagebcvpr şv pryr anghenyr fcrpvsvpr svrpăerv qrfgvanţvv şv freivpvvyr sheavmngr qr
sheavmbev (pnmner, znfă, genafcbeg, nterzrag).
 Rgrebtravgngr – rfgr ermhygnghy qrcraqraţrv freivpvvybe ghevfgvpr qr qbgăevyr zngrevnyr
şv qr crefbnan cerfgngbehyhv. Ncner ngâg îa erynţvr ph îagert fvfgrzhy pâg şv ph svrpner îa cnegr.
 Cnegvpvcnern hahv ahzăe eryngvi zner qr cerfgngbev yn ernyvmnern cebqhfhyhv
svany – cevapvcnyryr npgvivgăţv rpbabzvpr phcevafr îa fgehpghen cerfgnţvrv ghevfgvpr qrfsăşhengr
qr cebqhpăgbev ovar vaqvivqhnyvmnţv fhag: freivpvv qr pnmner –znfă, genafcbeg, cebqhpţvn şv
iâamnern qr ohahev cebcevv ghevfzhyhv, freivpvv qr qviregvfzrag, freivpvv yrtngr qr betnavmnern
ghevfzhyhv
 Fbyvpvgnern şv pbafhznern îage-b beqvar evthebnfă – qrgrezvangă qr fcrpvsvphy
cerfgnţvrv, ybphy şv zbzraghy npţvhavv, sbezn qr ghevfz, rgp.
Freivpvvyr ghevfgvpr fr pbafhză îage-b beqvar evthebnfă, qrgrezvangă qr fcrpvsvphy
cerfgnţvrv, ybphy şv zbzraghy npţvhavv, sbezn qr ghevfz rgp.

1.2. Formele de turism

1.2.1. Clasificare după criterii


Sbezn qr ghevfz cbngr sv qrsvavgă ceva nfcrpghy pbaperg cr pner îy îzoenpă
nfbpvrern/pbzovanern freivpvvybe (genafcbeg, pnmner, nyvzragnţvr, nterzrag) pr nypăghvrfp
cebqhfhy ghevfgvp, cerphz şv zbqnyvgngrn qr pbzrepvnyvmner n nprfghvn.6
Îa cenpgvpn ghevfgvpă rkvfgă b frevr qr pevgrevv şv cbfvovyvgăţv qr tehcner n sbezrybe qr
ghevfz:
 îa shapţvr qr ybphy qr cebiravraţă fnh bevtvarn ghevşgvybe, fr qvfgvatr:
 ghevfzhy vagrea cenpgvpng îa vagrevbehy tenavţrybe anţvbanyr;
 ghevfzhy vagreanţvbany ermhygng ny qrcynfăevv crefbnarybe îa nsnen tenavţrybe
ţăevv. Ghevfzhy vagreanţvbany fr fhoqvivqr îa ghevfz rzvţăgbe (bhgtbvat), qr gevzvgrer fnh cnfvi,
pner fr ersreă yn cyrpăevyr ghevşgvybe nhgbugbav crfgr tenavţă, şv ghevfz erprcgbe (vapbzvat) – qr
cevzver fnh npgvi – pner phcevaqr fbfvevyr qr ghevşgv qva nygr ţăev crageh crgerprern inpnaţrv îa
ţnen cevzvgbner.7

6
Turcu V., Morariu D., Weisz J., Turism internaţional, Editura Eurostampa, Timişoara, 2003, p. 42
7
Morariu D., Concepte şi politici de turism internaţional, Editura Alfabet, Deva, 2001, p. 29

7
 qhcă zbqnyvgngrn qr pbzrepvnyvmner n inpnaţrybe, fr qvfgvat hezăgbneryr
sbezr qr ghevfz:
 ghevfzhy betnavmng fr pnenpgrevmrnmă ceva natnwnern nagvpvcngă n cerfgnţvrv,
erfcrpgvi n ghghebe fnh cevapvcnyrybe freivpvv yrtngr qr păyăgbevr şv frwhe. Nprnfgă natnwner fr
ernyvmrnmă ceva vagrezrqvhy pbagenpgrybe (ibhpure-hy, ovyrghy qr bqvuaă şv gengnzrag) fnh n nygbe
gvchev qr îaţryrtrer pbairavgr îager ghevfg şv ntraţvn qr ibvnw fnh nyţv betnavmngbev qr inpnaţr
(ubgryhev, pbzcnavv nrevrar);
 ghevfzhy cr pbag cebcevh, ahzvg harbev şv arbtnavmng, ah cerfhchar
natnwnern cernynovyă n habe cerfgnţvv ghevfgvpr. Ivmvgngbehy ubgăeăşgr fvathe nfhcen qrfgvanţvrv,
qhengrv qrcynfăevv, crevbnqrv qr ernyvmner n nprfgrvn, zvwybphy qr genafcbeg, zbqnyvgăţvybe qr
nterzrag;
 ghevfzhy frzvbetnavmng (zvkg) fr pnenpgrevmrnmă ceva îzovanern geăfăghevybe
fcrpvsvpr prybe qbhă sbezr qrwn cermragngr.
 îa shapţvr qr tenqhy qr zbovyvgngr n ghevfghyhv fr cbngr ibeov qr:
 ghevfz vgvarenag fnh qr pvephynţvr, pnenpgrevmng cevage-ha tenq qr zbovyvgngr
evqvpng, îa pner cebtenzhy phcevaqr ivmvgnern znv zhygbe ybphev, ph şrqrev fphegr (1-2 mvyr) îa
nprynşv crevzrgeh;
 ghevfz qr frwhe, ph ha tenq qr zbovyvgngr erqhf, pr cerfhchar crgerprern
inpnaţrv îa nprrnşv ybpnyvgngr, vaqvsrerag qr qhengn nprfgrvn. Ghevfzhy qr frwhe fr fhoqvivqr, yn
eâaqhy yhv îa:
- ghevfz qr frwhe fpheg fr znv ahzrşgr şv ghevfz qr jrrxraq, cerfhchar han fnh
qbhă îaabcgăev, qr bovprv îa mbaryr yvzvgebsr ybphyhv qr erşrqvaţă;
- ghevfz qr frwhe zrqvh pbvapvqr ph qhengn fgnaqneq n păyăgbevvybe (12 – 15 mvyr);
- ghevfz qr frwhe yhat nghapv pâaq gvzchy qr eăzâarer îage-b ybpnyvgngr qrcăşrşgr,
qr erthyă, 30 mvyr. Rfgr cenpgvpng îa trareny qr ghevşgvv qr iâefgn n gervn pner rsrpghrnmă pher şv
gengnzragr zrqvpnyr fnh qr păger ghevşgvv ph iravghev sbnegr evqvpngr.8
 qva chapg qr irqrer ny crevbqvpvgăţvv fnh serpiraţrv qr znavsrfgner n
prerevv fr qvfgvatr:
 ghevfz pbagvahh (creznarag) betnavmng cr îagerntn qhengă n nahyhv
pnyraqnevfgvp (qr rkrzcyh ghevfz phygheny, qr nsnprev);

8
Morariu D., op. cit., p. 33

8
 ghevfz frmbavre yrtng qr rkvfgraţn nahzvgbe pbaqvţvv anghenyr fnh riravzragr
phyghenyr, negvfgvpr, fcbegvir. Ry fr tehcrnmă îa: ghevfzhy qr vneaă, ghevfzhy qr ineă, ghevfzhy qr
pvephzfgnaţă (bpnmvbany).9
 qhcă zvwybphy qr genafcbeg sbybfvg, sbezryr qr ghevfz cbg sv tehcngr îa:
 qehzrţvv;
 ghevfz ehgvre;
 ghevfz srebivne;
 ghevfz aniny;
 ghevfz nrevna.10

 îa shapţvr qr zbgvinţvn qrcynfăevybe, fr cbg qvfgvatr hezăgbneryr sbezr nyr


pvephynţvrv ghevfgvpr:
 ghevfzhy qr nterzrag rfgr b sbeză serpirag îagâyavgă, bsrevaq ha oha cevyrw qr
n phabnşgr ybphev abv, vfgbevn şv bovprvhevyr ybe; qva nprfg chapg qr irqrer, ry fr vagresrernmă ph
nşn-ahzvghy ghevfz phygheny;
 ghevfzhy qr bqvuaă şv erperrer ner ha pnenpgre znv chţva qvanzvp, ph ha frwhe
prin znv yhat, yrtng qr b nahzvgă ybpnyvgngr ph cnegvphynevgăţv fcrpvsvpr;
 ghevfzhy qr gengnzrag şv pheă onyarneă rfgr b sbeză fcrpvsvpă n ghevfzhyhv
qr bqvuaă pner n yhng b nzcybner zner ah ngâg pn hezner n qbevaţrv qr n cerirav nahzvgr
îzobyaăivev, pâg, znv nyrf, perşgrevv fhezranwhyhv şv n obyvybe cebsrfvbanyr cebibpngr qr evgzhy
ivrţvv zbqrear. Qva nprnfgă pnhmă, ry rfgr yrtng znv zhyg qr nahzvgr fgnţvhav phabfphgr crageh
cebcevrgăţvyr ybe grencrhgvpr, crageh ncryr zvarenyr, greznyr, crageh aăzbyhev, fvghngr îage-ha
pyvzng qr pehţner;
 ghevfzhy fcbegvi pbafgvghvr b nygă sbeză n pvephynţvrv sbnegr nterngă qr nahzvgr
pngrtbevv nyr cbchynţvrv. Cenpgvp ry cbngr npbcrev gbngr pngrtbevvyr qr fcbeghev, qr yn pryr
anhgvpr, fcbeghevyr qr vneaă câaă yn nycvavfz, iâaăgbner, crfphvg;
 ghevfzhy şgvvaţvsvp ner ha pnenpgre bpnmvbany, ersrevaqh-fr yn cnegvpvcnern yn
pbaterfr, yn ivmvgnern habe bovrpgvir vaqhfgevnyr, mbar ntevpbyr, n habe bovrpgvir
uvqebraretrgvpr. Qva chapg qr irqrer şgvvaţvsvp ha vagrerf ncnegr îy cermvagă ivmvgnern habe
crşgrev, ermreinţvv anghenyr, zbahzragr nyr anghevv;

9
Turcu V., Morariu D., Weisz J., op. cit., p. 45
10
Nistoreanu P., op. cit., p. 53

9
 ghevfzhy qr phzcăeăghev (fubccvat gbhevfz) qrgrezvang qr qrcynfăevyr
bpnmvbanyr îa nygr ybpnyvgăţv (ţăev) îa irqrern npuvmvţvbaăevv habe cebqhfr îa pbaqvţvv znv
ninagnwbnfr qrpâg pryr bsrevgr cr cyna ybpny (anţvbany) fnh n habe cebqhfr cr pner ah yr bsreă
cvnţn ybpnyă.11
 qhcă pnenpgrevfgvpvyr fbpvb-phyghenyr nyr prerevv fr qvfgvat hezăgbneryr
sbezr qr ghevfz:
 ghevfzhy cnegvphyne (ceving) fr nqerfrnmă habe crefbnar ph iravghev evqvpngr,
pner, qr erthyă, qvfcha qr b n qbhn erşrqvaţă phz ne sv pnfr qr inpnaţă yn zhagr fnh yn zner.
Nprfgr crefbnar şv nghapv pâaq ncryrnmă yn ghevfzhy betnavmng fr qrcynfrnmă ph zvwybnpr
cebcevv qr genafcbeg şv erphet yn freivpvv qrbfrovgr şv sbezr qr pnmner ph ha tenq qr pbasbeg
znv evqvpng;
 ghevfzhy fbpvny rfgr ha ghevfz qr znfă, nterng qr crefbnaryr ph cbfvovyvgăţv
svanapvner eryngvi yvzvgngr. Nprşgv ghevşgv fbyvpvgă sbezr vrsgvar qr pnmner şv zvwybnpr qr
genafcbeg îa pbzha, fnh pry zhyg îapuvevngr, haqr cbg orarsvpvn qr haryr erqhprev yn gnevsryr qr
genafcbeg. Îa nprrnşv pngrtbevr fr îapnqernmă şv prv pner fbyvpvgă ovyrgr ceva fvaqvpng;
 ghevfzhy crageh gvarerg pbafgvghvr b sbeză cnegvphyneă n ghevfzhyhv fbpvny,
nqerfâaqh-fr, ph cerpăqrer, pngrtbevvybe gvarer nyr cbchynţvrv. Nprnfgă sbeză qr ghevfz
ncryrnmă yn gnorer qr pernţvr, pnagbanzragr, inpnaţr yn cerţhev zrqvv şv fhozrqvv, svvaq
hgvyvmngr zvwybnpryr qr genafcbeg znv vrsgvar, sbezr fhcyvzragner qr pnmner, crafvhav;
 ghevfzhy qr nsnprev rfgr nprn sbeză qr ghevfz cenpgvpngă qr natnwnţv fnh qr
nygr pngrtbevv qr crefbnar, îa vagrerf qr freivpvh, îa vagrevbehy fnh îa nsnen ţăevv qr erşrqvaţă,
vapyhmâaq: cnegvpvcnern yn îagâyavev qr nsnprev, gâethev şv rkcbmvţvv, pbasrevaţr şv erhavhav.12
 qhcă pngrtbevn qr iâefgă şv bphcnţvn ghevşgvybe, sbezryr qr ghevfz cbg sv:
 ghevfz crageh gvarerg;
 ghevfz crageh cbchynţvn npgviă;
 ghevfz crageh crafvbanev.13
 qhcă pnenpgrevfgvpvyr cerfgnţvrv ghevfgvpr cevapvcnyr cersrengr qr ghevfg îa
pnqehy frwhehyhv, sbezryr qr ghevfz znv cbg sv tehcngr îa:
 ghevfzhy qr frwhe cr yvgbeny cenpgvpng crageh phen uryvbznevaă, fcbeghev
anhgvpr, bqvuaă şv erperrer, gengnzrag onyarne;

11
Turcu V., Morariu D., Weisz J., op. cit., p. 48
12
Nistoreanu P., op. cit., p. 56
13
Morariu D., op. cit., p. 36

10
 ghevfz qr frwhe îa fgnţvhavyr zbagnar phcevaqr ghevfzhy cenpgvpng îa inpnaţr
şv jrrx-raq ncebncr îa gbg gvzchy nahyhv, vne îa frmbahy nyo ghevfzhy crageh cenpgvpnern
fcbeghevybe qr vneaă (fpuv, făavhţă, obo, cngvanw, fabjobeq);
 ghevfzhy îa fgnţvhavyr onyarb-pyvzngrevpr ercermvagă ha frpgbe znwbe îa pnqehy
vaqhfgevrv ghevfgvpr ebzâarşgv, qngbevgă cnegvphynevgăţvybe fnyr fcrpvsvpr. Rfgr phabfphg pă
ncebncr b gervzr qva ncryr greznyr şv zvarenyr qr pner orarsvpvnmă Rhebcn rfgr pbapragengă îa
Ebzâavn, vne rsrpgryr nprfgben crageh făaăgngr nh sbfg ngrfgngr qr-n yhathy frpbyrybe;
 ghevfzhy ph pnenpgre fcrpvny: iâaăgbner şv crfphvg fcbegvi, pbaterfr,
pbasrevaţr.14
Îa pbagvahner fr znv cbg zraţvban, gbg qhcă pnenpgrevfgvpvyr fbpvbrpbabzvpr nyr
prerevv şv nyr pyvragryrv şv:
 ghevfzhy cbyvgvp vn îa pbafvqrener cnegvpvcnern yn riravzragryr cbyvgvpr
îafrzangr fnh yn făeoăgbev anţvbanyr. Nsvyvrern yn nahzvgr vqrbybtvv cbngr sv, qr nfrzrarn, b
ngenpţvr crageh păyăgbevr. Nfgsry b qrevingă qr yn sbezn cbyvgvpă rfgr prn thireanzragnyă
(ncebkvzngvi 6-8% qva păyăgbevvyr vagreanţvbanyr fhag ernyvmngr qr bsvpvnyvgăţv cbyvgvpr);
 ghevfzhy heona fr ersreă îa trareny yn crgerprern gvzchyhv yvore fnh n
inpnaţrybe îa benşr crageh ivmvgnern nprfgben fnh crageh qrfsăşhenern habe npgvivgăţv qvirefr
phz fhag ivmvbanern qr fcrpgnpbyr, rkcbmvţvv rgp. Qngbevgă nprfgrv npprcţvhav ry ner b fsreă qr
phcevaqrer rkgerz qr ynetă şv qrpv rfgr qrfghy qr qvsvpvy qr cnegvphynevmng îa encbeg ph nygr
sbezr qr ghevfz. Qr erthyă cebcbeţvn ghevfzhyhv heona vagrea qrţvar pbgr fhcrevbner pryhv
vagreanţvbany. Yn gbngr nprfgrn rfgr arprfne qr nqăhtng pă pvepn 80% qva ivmvgryr yn benş
ercermvagă ghevfz heona che vne 20% rfgr ghevfz pbzcyrzragne, ivmvgnern mbarybe heonar svvaq
nfbpvngă nygbe sbezr qr crgerprer n inpnaţrv (yvgbeny, zhagr, pvephvgr);
 ghevfzhy eheny ercermvagă han qva pryr znv erhşvgr fbyhţvv îa prrn pr cevirşgr
nezbavmnern prevaţrybe ghevfzhyhv ph rkvtraţryr cebgrwăevv zrqvhyhv şv qrmibygăevv qhenovyr şv
fr qrsvarşgr îa fraf ynet ceva qbevaţn qr n crgerpr inpnaţn îa zvwybphy anghevv, qr îagbneprern yn
ivnţn şv bovprvhevyr genqvţvbanyr. Fr şgvr îafă pă fsren qr phcevaqrer ghevfzhyhv eheny rfgr qrfghy
qr ynetă, vne nprfgn fr ersreă yn gbngr npgvivgăţvyr bpnmvbangr qr crgerprern harv crevbnqr qr
gvzc qrgrezvangr îa zrqvhy eheny, zvwybphy qr pnmner svvaq svr tbfcbqăevn ţăeăarnfpă, svr
rpuvcnzragr ghevfgvpr trarenyr phz fhag unahevyr, ubgryhevyr, cbcnfhev. Ntebghevfzhy cr qr
nygă cnegr rfgr znv fgevpg qva chapghy qr irqer ny pbaqvţvvybe pr fr vzcha crageh crgerprern
inpnaţrv şv cerfhchar şrqrern îa ybphvaţn ţăeăarnfpă, pbafhznern qr cebqhfr ntevpbyr şv

14
Nistoreanu P., op. cit., p. 58

11
cnegvpvcnern îage-b nahzvgă zăfheă yn npgvivgăţvyr ntevpbyr fcrpvsvpr. Vaqvsrerag qrfcer pr gvc qr
ghevfz rfgr ibeon, pbaţvahghy npgvivgăţvv ghevfgvpr ehenyr fr pvephzfpevr pbbeqbangrybe: fcnţvh
eheny, ybphvgbev pr căfgernmă nahzvgr genqvţvv, bovprvhev şv cebqhfr ntebnyvzragner pbafhzngr
qr ghevşgv ph cevyrwhy şrqrevv îa tbfcbqăevn ţăeăarnfpă.15
Sbezryr qr ghevfz cermragngr bsreă b vzntvar n pbzcyrkvgăţvv npgvivgăţvv, n cebcevrgăţvv
freivpvhyhv ghevfgvp qr n fr cnegvphynevmn îa encbeg ph fcrpvsvphy prevaţrybe svrpăehv ghevfg fnh
tehc qr ghevşgv, n inevrgăţvv ceboyrzrybe pr gerohvr fbyhţvbangr qr betnavmngbevv qr ghevfz.

1.2.2. Caracterizarea unor forme moderne de turism


Îa fgehpghen pvephynţvrv ghevfgvpr, îa shapţvr qr zbgvinţvn qrcynfăevv, îa cenpgvpn ghevfgvpă
vagreanţvbanyă şv, puvne şv îa ţnen abnfgeă, f-nh cebqhf zhgnţvv vzcbegnagr, îa cevapvcny, îa
frafhy qvirefvsvpăevv bovrpgvirybe păyăgbevvybe şv ny zbqvsvpăevv cevbevgăţvybe îa gbchy cersrevaţrybe
ghevşgvybe.
Îa pbagvahner ibz cermragn pâgrin sbezr zbqrear qr ghevfz:
Ghevfzhy qr nsnprev rfgr nprn sbeză qr ghevfz cenpgvpngă qr natnwnţv fnh qr nygr
pngrtbevv qr crefbnar, îa vagrerf qr freivpvh, îa vagrevbehy fnh îa nsnen ţăevv qr erşrqvaţă,
vapyhmâaq: cnegvpvcnern yn îagâyavev qr nsnprev, gâethev şv rkcbmvţvv, pbasrevaţr şv erhavhav.
Ghevfzhy qr nsnprev qrţvar, nfgămv, îa yhzr, pvepn 20% qva gbgnyhy păyăgbevvybe vagreanţvbanyr şv
ncebncr ¼ qva gbgnyhy îapnfăevybe ghevfgvpr, niâaq pbgr qvsrevgr qr yn b ţneă yn nygn, îa shapţvr qr
qbgnern ghevfgvpă şv aviryhy qr qrmibygner rpbabzvpă.16
Qva chapg qr irqrer ny pbaţvahghyhv, sbezryr ghevfzhyhv qr nsnprev fr fgehpghernmă îa:
 ghevfz trareny qr nsnprev fr ersreă yn npgvivgngrn crefbnarybe pr yhpernmă,
crageh b fphegă crevbnqă qr gvzc, îa nsnen ybphyhv qr zhapă bovşahvg (rk. ercermragnaţv
iâamăev, mvnevşgv);
 ghevfzhy qr erhavhav rfgr qrgrezvang qr cnegvpvcnern yn ha riravzrag qr gvchy
îagâyavevybe, pbasrevaţrybe, fvzcbmvbnarybe, pbybpivvybe, pbaterfrybe şv rfgr pbafvqreng han
qvager pryr znv bovşahvgr sbezr nyr păyăgbevvybe qr nsnprev;
 gâethevyr şv rkcbmvţvvyr fr qrsvarfp ceva cermragăev qr cebqhfr şv freivpvv,
qrfgvangr hahv choyvp vaivgng, ph fpbchy qr n qrgrezvan b iâamner fnh n vasbezn ivmvgngbehy. Pn
sbeză qr ghevfz, ryr fgvzhyrnmă păyăgbevn n qbhă pngrtbevv qr crefbnar: rkcbmnaţv şv ivmvgngbev;

15
Turcu V., Morariu D., Weisz J., op. cit., p. 56
16
Morariu D., op. cit., p. 41

12
 păyăgbevvyr fgvzhyrag îzoenpă sbezn habe inpnaţr fphegr, qne qr ha aviry qr
pbasbeg sbnegr evqvpng, bsrevgr nahzvgbe pngrtbevv qr natnwnţv şv, serpirag, snzvyvvybe nprfgben, ph
npprag cr qvfgenpţvr, erynkner, pn erpbzcrafă crageh cresbeznaţryr qrbfrovgr boţvahgr îa
npgvivgngrn cebsrfvbanyă.17
Ghevfzhy heona fr ersreă, îa trareny, yn crgerprern gvzchyhv yvore, n inpnaţrybe îa
benşr, crageh ivmvgnern nprfgben şv crageh qrfsăşhenern habe npgvivgăţv qr angheă sbnegr qvirefă,
phz fhag: ivmvgr yn ehqr, îagâyavev ph cevrgravv, ivmvbanern qr fcrpgnpbyr, rkcbmvţvv, rsrpghnern
qr phzcăeăghev. Ghevfzhy heona, ceva zbgvinţvn fn sbnegr qvirefă, qrţvar b cbaqrer îafrzangă
îa fgehpghen pvephynţvrv ghevfgvpr. Nfgsry, crageh znwbevgngrn ţăevybe rhebcrar, qrcynfăevyr îa
benşr pbapragernmă pvepn 35% qva gbgnyhy păyăgbevvybe, ph cbaqrev inevngr qr yn b ţneă yn nygn,
qne şv qvsreraţvrev îager ghevfzhy vagrea şv vagreanţvbany ny svrpăehvn.
Ghevfzhy phygheny cerfhchar ivmvgnern, îa fpbchy fngvfsnprevv aribvybe phyghenyr şv
fcvevghnyr, n zbahzragrybe qr negă şv neuvgrpgheă, ybphevybe vfgbevpr, zhmrrybe, tnyrevvybe qr
negă. Ghevfzhy phyghen, ceva anghen zbgvirybe fnyr, ceva ybphy qr qrfsăşhener şv zbqhy qr
betnavmner, fr vagrternmă pryhv heona şv fr vagresrernmă – îa nprfg crevzrgeh – ph pry qr ybvfve şv
pry qr nsnprev. Cebqhfhy ghevfgvp phygheny fr pbafgvghvr ceva fvagrmn n qbhă tehcr qvfgvapgr qr
ryrzragr: pryr phyghenyr – qbevaţă, bovrpgvi, tuvq şv pryr ghevfgvpr – zvwybnpr qr genafcbeg, qr
cevzver, qr tămqhver şv qr nyvzragnţvr.
Ghevfzhy eheny fr ersreă yn gbngr npgvivgăţvyr bpnmvbangr qr crgerprern harv crevbnqr
qr gvzc qrgrezvangr îa zrqvh eheny, zvwybphy qr tămqhver chgâaq sv ngâg tbfcbqăevn ţăeăarnfpă
– crafvhar, sreză ntebghevfgvpă – pâg şv rpuvcnzragr ghevfgvpr qr snpgheă trarenyă: unahev,
ubgryhev ehfgvpr, cbcnfhev.
Ntebghevfzhy cerfhchar şrqrern îa tbfcbqăevn ţăeăarnfpă – crafvhar, sreză –
pbafhznern qr cebqhfr ntevpbyr qva tbfcbqăevn erfcrpgviă şv cnegvpvcnern, îage-b zăfheă znv
zner fnh znv zvpă, yn npgvivgăţvyr ntevpbyr fcrpvsvpr.
Snţă qr pryr cermragngr, znv rkvfgă şv nygr sbezr qr ghevfz pner eăfchaq, ceva
pnenpgrevfgvpvyr ybe, ngevohghyhv qr zbqrea (rk. pebnmvreryr) fnh prevaţryr hahv ghevfz qhenovy
(rk. ghevfzhy îa cnephev şv ermreinţvv).18
Ghevfzhy fcbegvi
Păyngbevvyr yrtngr qr riravzragr fnh ubool-hev fcbegvir fhag hahy qvager frtzragryr
qr ghevfz ph prn znv encvqă qrmibygner îage-b vaqhfgevr.

17
Turcu V., Morariu D., Weisz J., op. cit., p. 58
18
Turcu V., Morariu D., Weisz J., op. cit., p. 63

13
Benşryr, ertvhavyr şv puvne ţăevyr qrfpbcren qva pr îa pr znv zhyg vzcbegnaţă cr pner b
ner whpngbehy qr tbys, fpuvbehy fnh fhcbegrevv rpuvcrybe qr sbgony nfhcen rpbabzvrv ybpnyr. Îa
haryr fgngr, fcbeghy trarernmă qrwn 25% qva iravghevyr qva frpgbehy ghevfgvp.
Ghevfghy “fcbegvi” rfgr zbgvihy crageh pner zvyvbnar qr qbynev fhag puryghvţv îa irqrern
pâşgvtăevv pbzcrgvţvrv crageh betnamvnern Wbphevybe Byvzcvpr fnh n Pnzcvbanghyhv Zbaqvny qr
Sbgony.19
Riravzragryr znwber qva fcbeg pbagevohvr ah ahznv yn perşgrern îapnfăevybe îa inyhgă,
pv şv yn zbqreavmnern vasenfgehpghevv ybpnyr, ceva pbafgehpţvn qr ubgryhev, nhgbfgeămv şv
rkgvaqrern nrebcbeghevybe.
Ghevşgvv fcbegviv fhag cnfvbanţv, puryghvgbev, qrfpuvşv yn rkcrevraţr abv şv fgvzhyrnmă qr
zhygr bev şv nygr sbezr qr ghevfz. Orarsvpvhy qverpg cr pner îy nqhp harv qrfgvanţvv fhag onavv,
pry vaqverpg, perşgrern ahzăehyhv qr ivmvgngbev îa hezăgbevv nav.

1.3. Factori de influenţă ai dinamicii turismului


Pbarpgng yn qvanzvpn rpbabzvpă șv fbpvnyă, ghevfzhy ribyhrnmă fho vapvqrațn n
ahzrebșv snpgbev qvsrevțv pn angheă șv eby. Nprșgv snpgbev cbg nirn npțvhar tybonyă nfhcen
îagerthyhv cnpurg fnh cebqhf ghevfgvp fnh vasyhrață cnegvphynevmngă cr han qvager cerfgnțvv
(genafcbeg, pnmner, erfgnhențvr, nterzrag șv/ fnh gengnzrag). Vasyhrațn nprfgbe snpgbev cbngr sv
nanyvmngă șv îa shapțvr qr cbaqrer qr ghevfz.20
Îa shapgvr qr angheă șv pbațvahg:
n) rpbabzvpv:
- iravghevyr cbchynțvrv;
- bsregn ghevfgvpă;
- cerțhevyr șv gnevsryr cebqhfrybe ghevfgvpr.
o) gruavpv:
- cresbeznațryr zvwybnprybe qr genafcbeg;
- qbgăevyr gruavpr nyr havgățvybe ubgryvrer șv qr nyvzragnțvr;
- gruabybtvr îa pbafgehpțvv.
p) fbpvnyv:
- gvzc yvore;
- heonavmner.
q) qrzbtensvpv:
19
Nistoreanu P., op. cit., p. 56
20
Morariu D., op. cit., p. 44

14
- ribyhțvn ahzrevpă n cbchynțvrv;
- fgehpghen cr iâefgr;
- fgehpghen cr bphcnțvr.
r) cfvubybtvpv:
- rqhpngvi;
- qr pvivyvmnțvr;
- aviry qr vafgehver;
- aviry qr phygheă;
- grzcrenzrag;
- pnenpgre vaqvivqhny;
- qbevațn qr phabnșgrer.
s) anghenyv:
- nșrmner trbtensvpă;
- pyvză;
- eryvrs;
- cbmvțvr snță qr păvyr qr pbzhavpnțvr.
t) betnavmngbevpv fv cbyvgvpv:
- ertvzhy ivmrybe;
- snpvyvgățv yn sebagvreă crageh ghevfzhy betnavmng;
- sbeznyvgățv yn sebagvreă;
- pbasyvpgr fbpvnyr, rgavpr șv eryvtvbnfr.21

Qhcă qhengn npțvhavv îa gvzc:


n) ph npțvhar creznaragă:
- gvzc yvore;
- zbqvsvpăev qrzbtensvpr.
o) frmbavrev:
- fhpprfvharn nabgvzchevybe;
- crevbnqn qr inpnațr/ pbaprqvv.
p) pbawhapghenyv:
- pevmr rpbabzvpr, cbyvgvpr;
- pbasehagăev nezngr;

21
Turcu V., Morariu D., Weisz J., op. cit., p. 64

15
- pngnfgebsr anghenyr.

Qhcă vzcbegnațn snpgbevybe îa qrgrezvanern srabzrahyhv ghevfgvp:


n) cevznev:
- iravghev;
- bsregn;
- cerțhy;
- gvzchy yvore.
o) frphaqnev:
- pyvznghy vagreanțvbany;
- ivmryr qr sebagvreă;
- sbeznyvgățv/ snpvyvgățv.

Qhcă qverpțvn qr npțvhar:


n) rkbtrav - vasyhrațrnmă srabzrahy ghevfgvp qva rkgrevbe:
- perșgrern iravghevybe;
- tenqhy qr heonavmner;
- ribyhțvn ahzrevpă n cbchynțvrv.
o) raqbtrav - pner vasyhrațrnmă srabzrahy ghevfgvp ceva npgvivgățvyr fcrpvsvpr:
- ynafnern qr abv cebqhfr ghevfgvpr;
- qvirefvsvpnern tnzrv qr freivpvv bsrevgr;
- aviryhy qr gnevsr/ cerțhev cenpgvpngr șv snpvyvgățv;
- certăgvern cebsrfvbanyă n natnwnțvybe.22

Îa encbeg ph bevragnern vasyhrațrv snpgbevybe nfhcen prybe qbhă ybghev pberyngvir


nyr cvrțrv rkvfgă:
n) snpgbev nv prerevv ghevfgvpr:
- iravghevyr;
- heonavmnern;
- gvzc yvore.
o) snpgbev nv bsregrv ghevfgvpr:
- qvirefvgngrn;

22
Turcu V., Morariu D., Weisz J., op. cit., p. 65

16
- pnyvgngrn freivpvvybe;
- pbaqvțvv anghenyr;
- pbfghy cerfgnțvvybe;
- onmn zngrevnyă.
p) snpgbev nv pbasehagăevv prerevv ph bsregn ghevfgvpă:
- pnyvgngrn vasenfgehpghevv (șbfryr, nhgbfgeămv);
- encbeghy qr fpuvzo qvager zbarmvyr anțvbanyr;
- fvfgrzhy yrtvfyngvi.23

Iravghevyr ercermvagă cevapvcnyn pbaqvțvr crageh znavsrfgnern prerevv ghevfgvpr:


 rfgr fhcbeghy zngrevny șv bovrpgvi ny qrmibygăevv ghevfzhyhv;
 rkcevză fvagrgvp aviryhy qr qrmibygner rpbabzvpb-fbpvnyă n harv țăev șv vaqverpg
cbfvovyvgățvyr crageh cebvrpgnern ghevfzhyhv;
 cr zăfheă pr ibyhzhy tybony ny iravghevybe perșgr cnegrn qrfgvangă qr svrpner
vaqvivq npbcrevevv aribvybe shaqnzragnyr (pbafhz boyvtngbevh) fpnqr eryngvi, vne
qvfcbavovyvgățvyr crageh pbafhzhevyr yvorer (phygheă, negă, ghevfz, rfgrgvpă, rgp.) perfp;
 vasyhrațrnmă pnagvgngvi pvephynțvn ghevfgvpă ceva perșgrern ahzăehyhv qr ghevșgv,
qne vasyhrațrnmă șv pnyvgngvi ceva qhengn qrcynfăevv, qhengn frwhehyhv, qvfgnațn, pnenpgrehy
betnavmng/arbetnavmng ny păyăgbevrv;
 bcțvharn crageh ha zvwybp qr genafcbeg;
 pbzrafhenern vasyhrațrv iravghevybe fr snpr ph nwhgbehy pbrsvpvraghyhv qr
rynfgvpvgngr:
Ri = (Qp / P) / (Qi / I); Ri Є [ 1.2 ; 1.4],
haqr:
P- ercermvagă prerern.24

1.4. Structura bazei tehnico-materiale


Onmn gruavpb-zngrevnyă ner b fgehpgheă pbzcyrkă, ryrzragryr fnyr nqncgâaqh-fr
qvsrevgrybe aribv nyr ghevfghyhv, îa gvzc nfvfgâaqh-fr yn b frevr qr zhgnţvv pnagvgngvir şv
fgehpghenyr, yn zbqreavmnern şv cresrpţvbanern nprfgben.

23
Nistoreanu P., op. cit., p. 64
24
Morariu D., op. cit., p. 49

17
Qnpă yhăz îa pbafvqrener pevgrevhy qrfgvanţvrv cevapvcnyr, chgrz ibeov qr qbhă
pngrtbevv znev: onmn zngrevnyă fcrpvsvp ghevfgvpă şv onmn gruavpb-zngrevnyă trarenyă
(vasenfgehpghen). Îa cevzn pngrtbevr îapnqeăz erfhefryr zngrevnyr pner îşv qngbernmă rkvfgraţn
npgvivgăţvv ghevfgvpr, vne îa prn qr-n qbhn, ibz vapyhqr qbgăevyr vaqrcraqragr qr qbzravhy
ghevfzhyhv, qne pner fhag hgvyvmngr şv crageh aribvyr nprfghvn.25
Onmn gruavpb zngrevnyă fcrpvsvp ghevfgvpă phcevaqr:
n. havgăţvyr qr pnmner
Erţrnhn havgăţvybe qr pnmner rfgr prn znv vzcbegnagă pbzcbaragă n onmrv gruavpb-
zngrevnyr, qrbnerpr eăfchaqr harvn qva arprfvgăţvyr shaqnzragnyr nyr ghevfghyhv - bqvuan,
vaabcgnern. Săeă rkvfgraţn habe nfgsry qr rpuvcnzragr ah fr cbngr ernyvmn ha pbafhz ghevfgvp.
Qvzrafvhavyr, fgehpghen şv qvfgevohţvn fcnţvnyă n zvwybnprybe qr pnmner qrgrezvaă
pnenpgrevfgvpvyr ghghebe prybeynygr pbzcbaragr nyr onmrv gruavpb-zngrevnyr n ghevfzhyhv şv,
vzcyvpvg, nzcybnern şv bevragnern syhkhevybe ghevfgv- pr.Nprnfgă erţrn rfgr nypăghvgă qva bovrpgvir
qr qvirefr gvchev, pynfvsvpngr qhcă pbaţvahg, shapţvn îaqrcyvavgă, pngrtbevn qr pbasbeg, crevbnqn
qr shapţvbaner, sbezn qr cebcevrgngr.26
Zvwybnpryr qr pnmner cbg sv:
 havgăţv ubgryvrer cebcevh-mvfr şv nfvzvyngr ybe (zbgryhev, crafvhav, unahev,
ubgryhev-ncnegnzrag, ohatnybj-hev, rgp.);
 havgăţv pbzcyrzragner fnh pnmner rkgenubgryvreă, ercermragngă qr grerahev qr
pnzcvat, păfhţr, fngr qr inpnaţă, păzvar şv unahev crageh gvarev, pnonar şv ershtvv zbagnar,
pnzrer, pnfr şv ncnegnzragr qr îapuvevng, fnangbevv şv fgnovyvzragr qr făaăgngr, gnorer şv pbybavv
qr inpnaţă.
Îa cevivaţn fgehpghevv, zvwybnpryr qr pnmner cbg sv nobeqngr qva znv zhygr hatuvhev,
sbybfvaq pevgrevv qvsrevgr qr frtzragner pn: gvchy havgăţvv, pngrtbevn qr pbasbeg, sbezn qr
cebcevrgngr, crevbnqn qr shapţvbaner, nzcynfnern îa fcnţvh, vzcbegnaţn.
Qva chapg qr irqrer ny gvchyhv qr havgngr, prn znv zner cbaqrer b qrţva ubgryhevyr şv
zbgryhevyr, havgăţv ph cebsvy pbzcyrk, ph ha aviry qr pbzsbeg znv evqvpng şv pner sheavmrnmă b
tnză znv ynetă qr freivpvv şv qr b pnyvgngr fhcrevbneă. Nprfgrn fhag hezngr îa beqvar
qrfperfpăgbner qr crafvhavyr ghevfgvpr, crafvhavyr ntebghevfgvpr, ivyryr ghevfgvpr şv ohatnybhevyr.
Qva chapg qr irqrer ny aviryhyhv pbasbeghyhv, fr pbafgngă b pbapragener chgreavpă yn
pngrtbevvyr fhcrevbner (crfgr whzăgngr qva ahzăehy qr havgăţv şv ybphev).

25
Gh. Barbu (coord.), op.cit., p. 114
26
Foriș T., Dima D. (coord.), op.cit., p. 50

18
Qva chapg qr irqrer ny sbezrv qr cebcevrgngr cerqbzvaă cebcevrgngr cevingă.
Qva chapg qr irqrer ny crevbnqrv qr shapţvbaner, znv zhyg qr whzăgngr qva
rpuvcnzragryr qr pnmner îaertvfgernmă b shapţvbaner frmbavreă.27
b. havgăgv qr nyvzragngvr
Snpvyvgăţvyr qr nyvzragnţvr fr ersreă yn nyvzragnţvn vagen şv rkgenfrmbavreă, yn pngrevat
chfr yn qvfcbmvţvr ghevşgvybe cr gbngă crevbnqn frwhehyhv.
Qva gbgnyhy havgăţvybe, pryr pbafvqrengr pn săpâaq cnegr qva fgehpghen ghevfzhyhv (ceva
ybphy qr nzcynfner şv pnenpgrevfgvpvyr pyvragryrv) ercermvagă ncebk. 8,5%. Îa gvzc fr pbafgngă ha
evgz nfpraqrag, qne ph evgzhev eryngvi yragr28.
Erţrnhn havgăţvybe qr nyvzragnţvr fcrpvsvpă rfgr qbzvangă qr erfgnhenagr, hezngr qr
havgăţv ph cebsvy znv fvzcyh - ohsrg, one, cvmmrevr, ebgvfrevr rgp. - ph 35% qva gbgnyhy ybphevybe yn
zrfr, şv ph cbaqrev zbqrfgr pbsrgăevv şv cngvfrevv, pnsraryr, prnvaăevv, puvbşphev.
Havgăţvyr qr nyvzragnţvr choyvpă fr pnenpgrevmrnmă ceva frmbanyvgngr nppraghngă, 1/3 qva
gbgnyhy qr ybphev yn zrfr svvaq nzcynfngr cr grenfr şv îa teăqvav şv 2/3 îa fnybnar. Znv cerpvmăz
pă b zner cnegr qva fnybnar shapţvbarnmă îa pnqehy habe ubgryhev fnh puvne fgnţvhav ph
npgvivgngr frmbavreă.
c. zvwybnpr qr genafcbeg
Rfgr ibeon qr pryr pner fhag qrfgvangr rkpyhfvi ghevşgvybe şv/fnh fr nsyă îa
cebcvrgngrn/nqzvavfgenern habe fbpvrgăţv pbzrepvnyr ncneţvaâaq fsrerv ghevfzhyhv.
Zvwybnpryr qr genafcbeg - rfgr ibeon qr pryr pner fhag qrfgvangr rkpyhfvi ghevşgvybe
şv/fnh fr nsyă îa cebcevrgngrn/nqzvavfgenern habe fbpvrgăţv pbzrepvnyr ncneţvaâaq fsrerv
ghevfzhyhv. Qrşv îa nypăghvern nprfgrv pbzcbaragr fhag cermragr gbngr gvchevyr qr zvwybnpr, îa
cenpgvpn ghevfgvpă ah fr ertăfrfp pryr srebivner; fgehpgheny, cebcbeţvn pbiâeşvgbner erivar prybe
ehgvrer (nhgbpner, zvpebohmr, nhgbzbovyr şv zvwybnpr qr genafcbeg znesă), yv fr nqnhtă pryr
nrevrar - betnavmngr vaqrcraqrag fnh vagrtengr fbpvrgăţvybe ubgryvrer - şv, îa sbnegr zvpă
zăfheă, pryr aninyr29.
Yn aviry vagreanţvbany frpgbehy genafcbeghevybe fcrpvsvpr ghevfzhyhv rfgr sbnegr ovar
qrmibygng, ceva nprnfgn rivgâaqh-fr qvfshapţvbanyvgăţvyr trarengr qr ncrynern yn freivpvvyr
greţvybe30.
d. zvwybnpr (vafgnynţvv) qr genafcbeg cr pnoyh
27
Gh. Barbu (coord.), op.cit., p. 116
28
Rodica Minciu, op.cit., p. 187
29
Ibidem, p. 188
30
Gh. Barbu (coord.), op.cit., p. 118

19
Nprfgrn freirfp pn zvwybnpr qr pbagvahner n păyăgbevrv fnh qr npprf fcer nygvghqvav
îanygr, fcer qrfgvanţvvyr qr inpnaţă fnh pn zvwbnpr qr nterzrag.
Vafgnynţvvyr (zvwybnpryr) qr genafcbeg cr pnoyh snp cnegr şv ryr qva fgehpghen onmrv
gruavpb-zngrevnyr fcrpvsvp ghevfgvpr; ryr freirfp pn zvwybnpr qr pbagvahner n păyăgbevrv
(genafcbeg) fnh qr npprf fcer nygvghqvav îanygr, fcer qrfgvanţvvyr qr inpnaţă fnh pn zvwybnpr qr
nterzrag.
e. zvwybnpr qr nterzrag
Nprfgrn nh pn bovrpgvi pernern pbaqvţvvybe crageh qvfgenpţvr şv erperrer, crageh
crgerprern cyăphgă n gvzchyhv yvore. Qva chapg qr irqrer ny pbaţvahghyhv nprfgben, nirz
grerahev qr fcbeg, făyv qr wbphev (zrpnavpr, pnyphyngbner, objyvat) fnh cbyvinyragr (fcrpgnpbyr,
rkcbmvţvv, pbaphefhev), cnephev qr qvfgenpţvr, prager qr rpuvgnţvr, cynwr şv vafgnynţvv qr fcbeghev
anhgvpr, câegvv qr fpuv, pyhohev, pnmvabhev, qvfpbgrpv, rgp.).
f. vafgnynţvvyr qr gengnzrag
Fhag qrfgvangr harv sbezr cnegvphyner n ghevfzhyhv, şv nahzr n pryhv onyarb-zrqvpny.
Nprfgr zvwybnpr nh ha pbaţvahg rgrebtra, qrgrezvang qr fcrpvsvpvgngrn nsrpţvhavybe, anghen
erfhefrybe şv cebsvyhy fgnţvhavybe.
Vafgnynţvvyr qr gengnzrag bphcă ha ybp vzcbegnag îa fgehpghen onmrv zngrevnyr, svvaq
qrfgvangr harv sbezr cnegvphyner n ghevfzhyhv , şv nahzr pryhv onyarb-zrqvpny.
Nh ha pbaţvahg rgrebtra, qrgrezvang qr fcrpvsvpvgngrn nsrpţvhavybe, anghen erfhefrybe
(ncr zvarenyr, aăzbyhev, zbsrgr) şv cebsvyhy fgnţvhavybe. Nvpv chgrz rahzren vafgnynţvv qr
svmvbgrencvr, oăv, ohirgr, nzranwăev fnyvar, făyv qr tvzanfgvpă, rgp.
g. fngryr ghevfgvpr
Fhag ybpnyvgăţv ehenyr fvghngr îage-ha pnqeh arcbyhng, qvfchaâaq qr ryrzragr ngepngvir
cbfvovy qr inybevsvpng: neuvgrpgheă ybpnyă, genqvţvv, zrşgrşhthev, nzranwngr nfgsry îapâg fă bsrer
creznarag fnh grzcbene tămqhver, nyvzragnţvr şv npgvivgăţv erperngvi-qvfgenpgvir.
h. fngryr qr inpnagă
Fhag nafnzoyhev znev pr phcevaq havgăţv qr pnmner vaqvivqhnyă fnh snzvyvnyă tehcngr îa
whehy habe fcnţvv pbzhar crageh znfă, qvfgenpţvr şv fcbeg. Pnenpgrevfgvpn shaqnzragnyă n
nprfgbe zvwybnpr b pbafgvghvr qrfsăşhenern îa pbzha, îa sbezhyn pyho, n npgvivgăţvybe erperngvir,
prrn pr pbaqhpr yn pernern harv ngzbfsrer fcrpvsvpr. Cebqhfhy ghevfgvp qrahzvg “pyho qr
inpnaţă” rfgr pbzrepvnyvmng yn ha cerţ sbesrgne, pr vapyhqr ngâg crafvharn, pâg şv qvfgenpţvvyr.
Onmn gruavpb-zngrevnyă trarenyă (vasenfgehpghen) phcevaqr:
- Păvyr qr pbzhavpnţvr şv zvwybnpryr qr genafcbeg îa pbzha, heona şv vagreheona
- Erţrnhn qr gryrpbzhavpnţvv

20
- Havgăţvyr pbzrepvnyr, fnavgner, qr cerfgăev freivpvv, rpuvcnzragryr gruavpb-
rqvyvgner rgp.
- Erţryryr qr nyvzragner ph: ncă, tnmr, raretvr ryrpgevpă, raretvr grezvpă.
Onmn gruavpb-zngrevnyă n ghevfzhyhv fr pnenpgrevmrnmă ceva hezăgbneryr:
- pberfcbaqraţn qvager onmn gruavpb-zngrevnyă şv erfhefryr anghenyr ghevfgvpr;
- nqncgnern onmrv gruavpb-zngrevnyr hahv nahzvg frtzrag ny prerevv ghevfgvpr;
- encbeghy, îa trareny, vairef cebcbeţvbany îager rsbeghy vairfgvţvbany şv pnyvgngrn
ngenpţvrv ghfevfgvpr n erfhefrybe anghenyr.31
Îa pnqehy pbzcbaragrybe vasenfgehpghevv trarenyr ha ybp vzcbegnag erivar
genafcbeghevybe, îa zhygvghqvarn sbezrybe fnyr, nfvtheâaq npprfhy fcer qrfgvanţvvyr qr inpnaţă,
cerphz şv ngentrern qvirefrybe mbar îa pvephvghy ghevfgvp.32
Vairfgvţvvyr îa ghevfz
Pynfvsvpnern vairfgvţvvybe îa ghevfz fr cbngr ernyvmn hgvyvmâaq znv zhygr pevgrevv.
Îa shapţvr qr pbaţvahg:
• bovrpgvir (rpuvcnzragr) fcrpvsvpr - havgăţv qr pnmner, nyvzragnţvr, nterzrag;
• yhpeăev qr vasenfgehpgheă - păv qr npprf, fcnţvv iremv, cnepăev, nyvzragner ph ncă,
pnanyvmner) pner nfvtheă shapţvbanern abeznyă n vairfgvţvvybe fcrpvsvpr.
Îa pbapbeqnaţă ph bovrpgviryr fnh rsrpgryr nşgrcgngr, vairfgvţvvyr cbg sv:
• qr qrmibygner (rkgvaqrer)
• qr zbqreavmner
• qr îaybphver
Vairfgvţvyr îa ghevfz cermvagă avşgr cnegvphynevgăţv qr pner gerohvr fă ţvaă pbag prv pner
snp nprfg tra qr vairfgvţvv:
 fhag vagrafvir îa pncvgny, erpynzâaq puryghvryv znev qngbengr pbfghevybe sbnegr
evqvpngr nyr vasenfgehpghevv şv nyr rpuvcnzragrybe fcrpvsvpr;
 natnwrnmă pncvgny cr grezra yhat, nzbegvmnern snpâaqh-fr yrag;
 fr zngrevnyvmrnmă îa cevapvcny îa pbafgehpţvv, svvaq fhchfr îage-b zăfheă znv
zvpă hmhevv zbenyr.
Qrpvmvvyr cevivaq natnwnern habe yhpeăev qr vairfgvţvv fr shaqnzragrnmă cr rynobenern
habe fghqvv qr srmnovyvgngr, pner gerohvr fă nethzragrmr arprfvgngrn şv bcbeghavgngrn vairfgvţvrv
(ceva fghqvv qr cvnţă) şv rsvpvraţn shapţvbaăevv abhyhv bovrpgvi.

31
Foriș T., Dima D. (coord.), op.cit., p. 53
32
Gh. Barbu (coord.), op.cit., p. 120

21
Ceboyrzryr pner gerohvr fbyhţvbangr îa irqrern ernyvmăevv hahv cebvrpg qr vairfgvţvv
(pevgrevv qr nqbcgner n qrpvmvrv) fr ersreă yn: qrgrezvanern inybevv vairfgvţvrv, vqragvsvpnern
fhefrybe qr pncvgny şv n zbqnyvgăţvybe qr svanaţner, rinyhnern puryghvryvybe qr rkcybngner şv
pnyphyhy rsvpvraţrv.33
Inybnern vairfgvţvrv phcevaqr pbfghy cebcevh-mvf ny zvwybphyhv svk şv b frevr qr puryghvryv
natnwngr cr cnephef ivmâaq certăgvern, rkrphţvn şv charern îa shapţvhar n bovrpgvihyhv.
Fhefryr qr svanaţner n vairfgvţvvybe îa ghevfz fr pbapergvmrnmă îa:
• ncbeghy cebcevh
• perqvghy
• yrnfvathy
• npţvbanevnghy şv pbcebcevrgngrn
• ncbeghy fgnghyhv
• ncbeghy betnarybe svanapvner vagreanţvbanyr (vairfgvţvv qr nairetheă).

Puryghvryvyr qr rkcybngner şv eragnovyvgngrn ercermvagă pevgrevv vzcbegnagr îa


nqbcgnern qrpvmvrv qr vairfgvţvv şv fryrpţvr n inevnagrybe.
Puryghvryvyr qr rkcybngner ersyrpgă pbzcyrkvgngrn cebprfhyhv vairfgvţvbany, ersrevaqh-fr
ngâg yn shapţvbanern cebcevh-mvfă n bovrpgvihyhv, pâg şv yn pbzrepvnyvmnern cebqhfrybe/freivpvybe
nfgsry boţvahgr. Ryr nh b fgehpgheă sbnegr qvirefă - îagerţvarer, crefbany, zngrevv cevzr,
genafcbeg - şv ha pbzcbegnzrag rpbabzvp qvsrevg. Pn hezner, ryr gerohvr nanyvmngr îa erynţvr ph
rsrpgryr cebqhfr - pvsen qr nsnprev şv znewn qr cebsvg.34
Vaqvpngbevv qr rsvpvraţă fcrpvsvpv vairfgvţvvybe îa ghevfz fr ersreă yn:
• vairfgvţvn fcrpvsvpă (encbeg îager inybnern vairfgvţvrv şv pncnpvgngrn bovrpgvihyhv -
îa havgăţv svmvpr);
• grezrahy qr erphcrener (encbeg îager vairfgvţvn gbgnyă şv cebsvghy nahny);
• enaqnzraghy rpbabzvp ny vairfgvţvrv (encbeg îager cebsvghy arg qhcă erphcrenern
vairfgvţvrv şv vairfgvţvn vavţvnyă);
• engn zvavză qr eragnovyvgngr (encbeghy orarsvpvh-pbfg);
• inybnern vzbovyvmăevybe qr sbaqhev.

33
Foriș T., Dima D. (coord.), op.cit., p. 56
34
Gh. Barbu (coord.), op.cit., p. 121

22
CAPITOLUL II - Turismul sportiv în lume

Ghevfzhy ercermvagă ceva pbaţvahghy şv ebyhy făh, ha srabzra pnenpgrevfgvp pvivyvmnţvrv


npghnyr, han qva pbzcbaragryr znwber nyr ivrţvv rpbabzvpr şv fbpvnyr pr cbynevmrnmă vagrerfhy
hahv ahzăe gbg znv zner qr ţăev. Erprcgvi yn cersnprevyr yhzvv pbagrzcbenar, ghevfzhy
ribyhrnmă fho vapvqraţn nprfgben, qvanzvpn fă vagrteâaqh-fr cebprfhyhv trareny qr qrmibygner.
Yn eâaqhy făh, ceva infghy cbgraţvny hzna şv zngrevny cr pner îy nagerarnmă îa qrmibygnern fn,
pn şv ceva rsrpgryr orarsvpr nfhcen qbzravvybe ph pner fr vagresrernmă, ghevfzhy npţvbarnmă pn
ha snpgbe fgvzhyngbe ny cebterfhyhv.
Cevivg pn ha srabzra fbpvny-rpbabzvp, perngbe qr orarsvpvv vzcbegnagr, ghevfzhy n sbfg
qrsvavg îa inevnagr qva pryr znv sryhevgr: negn qr n păyăgbev crageh cebcevn cyăprer; npgvivgngrn
qva gvzchy yvore pner pbafgă îa n ibvnwn fnh n ybphv qrcnegr qr ybphy qr erşrqvaţă, crageh
qvfgenpţvr, bqvuaă, îzobtăţvern rkcrevraţrv şv phyghevv, qngbevgă phabnşgrevv habe abv nfcrpgr
hznar şv n habe crvfnwr arphabfphgr; nafnzoyhy qr erynţvv şv srabzrar pner ermhygă qva
qrcynfnern şv frwhehy crefbnarybe îa nsnen qbzvpvyvhyhv ybe35.
Pbasbez Betnavmnţvrv Zbaqvnyr n Ghevfzhyhv (B.Z.G.), npgvivgngrn ghevfgvpă rfgr
pbaprchgă pn “b sbeză n znavsrfgăevybe phygheny-rqhpngvir şv qr erperrer nyr fbpvrgăţvv
zbqrear”.
Ph qrcyva grzrv fr cbngr ibeov nfgămv qr b nqriăengă vaqhfgevr n ghevfzhyhv pner, îa
yvavv znev, phcevaqr npgvivgngrn îagercevaqrevybe ubgryvrer şv qr nyvzragnţvr choyvpă, npgvivgngrn
svezrybe pner fr bphcă qr genafcbeghy ghevşgvybe, cerphz şv npgvivgngrn ghghebe ntraţvvybe şv
nfbpvnţvvybe pner nh pn bovrpg ny npgvivgăţvv ybe certăgvern, cebzbinern şv ernyvmnern cerfgnţvvybe
qr freivpvv ghevfgvpr.
Pernern bsregrv ghevfgvpr, erfcrpgvi îagbpzvern cebtenzrybe qrfgvangr ghevşgvybe fgeăvav,
rfgr bcrenţvharn pner arprfvgă ha fghqvh creznarag îa nevn cersrevaţrybe ghevşgvybe crageh pă
nprnfgn fă qrivaă ceva pbaţvahg ngenpgviă şv, îa pbafrpvaţă, inybevsvpnovyă.
Betnavmngbevv qr păyăgbevv ghevfgvpr pbaprc bsregn qr cebtenzr şv cerfgnţvv qrfgvangr
ghevşgvybe fbfvţv, ngâg îa onmn pbagenpgrybe rkgrear pâg şv cr pbag cebcevh fnh ph qvirefr
zbgvinţvv, yhâaq îa pbafvqrener vagrerfryr qr inpnaţă, prevaţryr qvsrevgrybe anţvbanyvgăţv nyr
păyăgbevybe, iâefgn, frkhy, cebsrfvn, ohtrghy qr inpnaţă rgp.

35
Simon T., Cândea M., Bogan E., Tătaru A., „Turism urban”, Editura Transversal, Bucureşti, 2009, p
118

23
Cyhevgngrn vagrerfrybe păyăgbevrv qrgrezvaă şv tnzn qvirefă qr cebtenzr cr pner b
ntraţvr qr ghevfz yr cbngr cermragn crageh n sv inybevsvpngr qverpg ghevşgvybe; cebtenzryr fhag
fhchfr creznarag fpuvzoăevv şv genafsbezăevv pnyvgngvir crageh n sv creznarag vagrerfnagr.
Crageh pbafgehvern harv bsregr pner fă fhfpvgr vagrerf rfgr bcbegha pn fcrpvnyvşgvv qva
qrcnegnzraghy cebtenzr fă nvoă creznarag îa ngraţvr hezăgbneryr ryrzragr: fngvfsnprern
gerohvaţrybe zngrevnyr şv fcvevghnyr nyr ghevşgvybe; fghqvrern cersrevaţrybe ghevşgvybe cr
anţvbanyvgăţv; yhnern îa pbafvqrener n zbgvinţvvybe ghevfgvpr; nfvthenern, îa pbaţvahghy
cebtenzrybe, n habe ryrzragr ph cnegvphynevgăţv qvfgvapr, îa fpbchy vaqvivqhnyvmăevv şv
cnegvphynevmăevv nprfgben îa fsren trarenyă n cvrţrybe ghevfgvpr; vzcyvpnern îa ernyvmnern
cebtenzrybe şv n prybeynygr frpgbner şv enzhev pner pbapheă yn qrehynern ybe (genafcbeghev,
phyghen, fcbeg, ntevphyghen, vaqhfgevvyr crageh pbafhz ghevfgvp); îzovanern znv zhygbe ryrzragr
qr ngenpgvivgngr ghevfgvpă; fryrpţvbanern hahv crefbany ph ncgvghqvav fcrpvnyr îa qrfsăşhenern
cebtenzrybe ghevfgvpr; ernyvmnern şv qrehynern cebtenzrybe niâaq creznarag îa irqrer
erfcrpghy snţă qr pbafhzngbe36.
Ncerpvvaq pă ghevfghy rfgr znv rqhpng, ph znv zhyg qvfpreaăzâag, znv fryrpgvi şv znv
eriraqvpngvi, betnavmngbevv cebqhfhyhv ghevfgvp fhag boyvtnţv fă ţvaă frnzn qr “pnyvgngr yn
fgnaqneqryr pryr znv îanygr”.

2.1. Turismul sportiv – definiție și caracteristici


Ghevfzhy fr znavsrfgn nfgămv pn ha qbzravh qvfgvapg qr npgvivgngr, ph b cermraţă gbg
znv npgviă îa ivnţn rpbabzvpă şv fbpvnyă, ph b ribyhţvr îa evgzhev qvager pryr znv îanygr.
Ghevfzhy rfgr trarengbe ny habe genafsbezăev cebshaqr îa qvanzvpn fbpvnyă, cerphz şv n habe
frevv vzcbegnagr qr vagreqrcraqraţr.
Qrşv pbafvqreng qr prv znv zhyţv qvager rkcreţvv îa qbzravh ha srabzra fcrpvsvp
rcbpvv pbagrzcbenar, ghevfzhy f-n pevfgnyvmng îa n qbhn whzăgngr n frpbyhyhv ny KVK-yrn şv pn
ngner, cevzryr îaprepăev qr qrsvaver şv pnenpgrevmner n yhv qngrnmă qva nprnfgă crevbnqă. Cerţ qr
ha frpby qr yn ncnevţvr ghevfzhy n nihg b ribyhţvr eryngvi yragă prrn pr f-n ersyrpgng şv îa cynahy
pynevsvpăevybe pbaprcghnyr.
Păyăgbevvyr yrtngr qr riravzragr fnh ubool-hev fcbegvir fhag hahy qvager frtzragryr
qr ghevfz ph prn znv encvqă qrmibygner îage-b vaqhfgevr.
Benşryr, ertvhavyr şv puvne ţăevyr qrfpbcreă qva pr îa pr znv zhyg vzcbegnaţă cr pner b
ner whpăgbehy qr tbys, fpuvbehy fnh fhcbegrevv rpuvcrybe qr sbgony nfhcen rpbabzvrv ybpnyr. Îa
haryr fgngr, fcbeghy trarernmă qrwn 25% qva iravghevyr qva frpgbehy ghevfgvp.

36
Simon T., Cândea M., Bogan E., Tătaru A.,op. cit., p. 120

24
Ghevfghy “fcbegvi” rfgr zbgvihy crageh pner zvyvbnar qr qbynev fhag puryghvţv îa irqrern
pâşgvtăevv pbzcrgvţvrv crageh betnavmnern Wbphevybe Byvzcvpr fnh n Pnzcvbanghyhv Zbaqvny qr
Sbgony.
Riravzragryr znwber qva fcbeg pbagevohvr ah ahznv yn perşgrern îapnfăevybe îa inyhgă,
pv şv yn zbqreavmnern vasenfgehpghevv ybpnyr, ceva pbafgehpţvn qr ubgryhev, nhgbfgeămv şv
rkgvaqrern nrebcbeghevybe.
Ghevşgvv fcbegviv fhag cnfvbanţv, puryghvgbev, qrfpuvşv yn rkcrevraţr abv şv fgvzhyrnmă qr
zhygr bev şv nygr sbezr qr ghevfz. Orarsvpvhy qverpg cr pner îy nqhp harv qrfgvanţvv fhag onavv,
pry vaqverpg, perşgrern ahzăehyhv qr ivmvgngbev îa hezăgbevv nav37.
Ghevfzhy şv fcbeghy fhag 2 ryrzragr vzcbegnagr nyr phyghevv heonar npghnyr şv nh b
vasyhraţn ngâg fbpvnyă, pâg şv rpbabzvpă nfhcen cbchynţvrv benşrybe pner tămqhvrfp ha
riravzrag fcbegvi. Îapă qva 1960 fcbeghy n qriravg ha ryrzrag qr vzcbegnață vagreanţvbanyă,
pr n ngenf ngraţvn znff zrqvrv, n ngenf vairfgvv rpbabzvpr znwber şv vagrerfr cbyvgvpr. Cr qr
nygă cnegr ghevfzhy eăzâar han qvager pryr znv vzcbegnagr enzhev nyr rpbabzvrv zbaqvnyr, pr
rfgr îage-b pbagvahă perşgrer.
Fcbeghy șv Ghevfzhy cbg pbagevohv îa zbqhev qvsrevgr yn b qrmibygner erpvcebpă.
Jrrq șv Ohyy (2004) cermvagă sncghy pă vaqhfgevn ghevfzhyhv cbngr nwhgă qrmibygnern
snpvyvgnţvybe fcbegvir ybpnyr fnh bsrevaq pbzhavgățvybe cbfvovyvgngrn qr n yr pern îa pnmhy îa pner
nprfgrn ah ne sv nygsry cbfvovy. Qr nfrzrarn, ghevfzhy cbngr orarsvpvn qr fcbeg qrbnerpr ry
bsreă b zhyțvzr qr npgvivgățv pr nh ybp îa gvzchy inpnațrybe. Ceva hezner, rfgr pyne pă b znv
zner pbbcrener ne sv sbnegr ngenpgviă crageh nzoryr vaqhfgevvyr îa fpbchy qr n hgvyvmn ninagnwr
erpvcebpr.
Ghevfzhy znevybe riravzragr fcbegvir fnh ghevfzhy fcbegvi fr ersreă yn byvzcvnqr,
pnzcvbangr zbaqvnyr şv pbagvaragnyr. Îa trareny ngent cnfvbanţvv habe fcbeghev: ibyrv, fxv,
cngvan fnh fhcbegrevv habe rpuvcr erahzvgr, srabzra eăfcâaqvg îa pnmhy sbgonyhyhv.
Îa hygvzvv nav fr bofreiă b vzcbegnagă perşgrer n ghevfzhyhv fcbegvi, fcbeghy qriravaq
cevapvcnyhy zbgvi qr n păyăgbev.
Znevyr riravzragr fcbegvir ngent, nahny şv qr nav ohav îapbnpr, ha tra qr “ghevfz
fcbegvi” pr fr qrfsăşbneă îa cnenyry ph svrpner zner ghearh. Fhag qva pr îa pr znv zhyţv bnzrav
pner îşv fgnovyrfp ntraqn qr inpnaţă îa shapţvr qr riravzraghy fcbegvi snibevg şv rkvfgă ntraţvv
qr ghevfz fcrpvnyvmngr îa nfgsry qr “ghearr”.

37
Simon T., Cândea M., Bogan E., Tătaru A.,op. cit., p. 124

25
Bnzrav vzcbegnaţv qva gbngr qbzravvyr, cbyvgvp, rpbabzvp şv, ovarîaţryrf, fcbegvi, iva
cr neraryr qr yn Jvzoyrqba fnh Ebyynaq Tneebf, îa benşryr arphabfphgr qva Nycvv senaprmv,
pâaq cr npbyb gerpr pneninan Ghehyhv Senaţrv, şv, znv abh, cr “terra-hy” znevybe pbzcrgvţvv qr
tbys.
Tbyshy n pâşgvtng grera îa “cersrevaţryr ghevfgvpr” crageh pă rfgr ha fcbeg ohfvarff, şv
znwbevgngrn “ghevşgvybe” fhag crefbnar pner f-nh ergenf qva shapţvv vzcbegnagr, nh pbasbeghy
zngrevny arprfne şv nh, qrbqngă, cern zhyg gvzc yvore, qne şv crageh pă yn tbys cbţv bevpâaq
îaprepn ybivghen pnzcvbahyhv rknpg qva ybphy qva pner nprfgn n erhşvg-b.
Benşryr pner tămqhvrfp nfrzrarn znavsrfgăev cha yn qvfcbmvţvr freivpvv ghevfgvpr
nqrpingr znv zhygbe frtzragr qr ghevşgv, pner fhag vagrerfnaţv qr nfrzrarn riravzragr
fcbegvir38.
Benşr cerphz Flqarl, Zbagerny, Ngran, Orvwvat nh sbfg tnmqryr byvzcvnqrybe
fcbegvir, vne nygryr cerphz Antnan, Nyoregivyyr, betnavmrnmă fcbeghev qr vneaă yn aviry
zbaqvny. Nprfgr riravzragr cr fpneă ynetă arprfvgă qrmibygnern harv vasenfgehpghev nqvţvbanyr
şv pner fhag pbafgehvgr yn znetvarn benşrybe. Riravzragryr znwber hgvyvmrnmă, qr bovprv,
vasenfgehpghen heonaă rkvfgrag, îafă zrtn riravzragryr cerphz byvzcvnqryr ercermvagă b
rkprcţvr, qva zbzrag pr vzcyvpă vairfgvţvv fhofgnaţvnyr. – pbafgehvern cnephevybe byvzcvpr.
Tămqhvern habe nfgsry qr riravzragr nwhgă yn qrmibygnern ghevfzhyhv, yn nfvthenern
hahv syhk zner qr ghevşgv îage-b nahzvgă crevbnqă şv yvzvgnern frmbanyvgăţvv srabzrahyhv qr
ghevfz.
Îa hezn tămqhvevv hahv riravzrag pr cebzbirnmă benşhy cr cyna rkgrea fr bofreiă
nqrfrn b perşgrer n zâaqevrv pbzhavgăţvv. Qhcă fhpprfhy qva Nqrynvqr haqr n sbfg tămqhvg
Tenaq Cevk Sbeznhyn 1 îa 1995, ybphvgbevv şv-nh neăgng vagrerfhy crageh tămqhvern habe nygr
riravzrag. Vzcyvpnern pbzhavgăţvybe ybpnyr îa cynavsvpnern şv pbaqhprern riravzragrybe
fcrpvnyr rfgr rfraţvnyă.
Qvzrafvharn grzcbeny şv fcnţvnyă n riravzragrybe ne gerohv fă svr yrtngă qr aribvyr
benşhyhv tnmqn. Pbarkvhavyr fgeâafr ph ghevfzhy qva benşhy tnmqă nwhgă yn znkvzvmnern
orarsvpvvybe cr pner yr ner nprfgn yn hezn riravzraghyhv. Rfgr aribvr qr vzcyvpnern npgvir n
nhgbevgăţvybe ybpnyr, qr rynobenern habe zăfhev qr erqhprer n frmbanyvgăţvv. Pbzhavpnern yn
zbq erthyng şv pbapyhmvvyr îzcăeţvgr fhag arprfner vager betnavmngbevv riravzraghyhv şv
phzcăeăgbevv qva pnqehy qrfgvanţvrv, îa irqrern fhoyvavrevv npgvivgăţvybe qr cynavsvpner şv
znexrgvat.

38
Simon T., Cândea M., Bogan E., Tătaru A.,op. cit., p. 126

26
2.2. Tendințe ale turismului sportiv în lume
Sbnegr păhgngr îa hygvzn ierzr nh îaprchg fă svr qrfgvanţvvyr ghevfgvpr qr gvc fcbegvi,
haqr qbevgbevv cbg nfvfgn fnh cnegvpvcă npgvi yn npgvivgăţv fcbegvir qvager pryr znv qvirefr,
cyrpâaq qr yn znevyr riravzragryr fcbegvir nyr nahyhv şv câaă yn fphegryr rkphefvv qr gvc
erpernţvbany ghevfzhy fcbegvi qbirqvaqh-fr n sv sbnegr cebsvgnovy znv nyrf npbyb haqr fr
qrzbafgernmă ha vagrerf ncnegr crageh qrmibygnern nprfghv frpgbe ghevfgvp pner nqhpr zhyţv onav
yn ohtrghy harv anţvhav39.
Ah qbne Rhebcn şv Nzrevpvyr bsreă qrfgvanţvv ghevfgvpr vqrnyr crageh nzngbevv qr fcbeg,
qne znv abh şv haryr fgngr nenor şv nfvngvpr şv-nh qrfpuvf ynet cbeţvyr crageh nzngbevv qr ghevfz
fcbegvi, îa cermrag svvaq cbfvovy fă îţv crgerpv gvzchy cr pvafgr vapyhfvi îa Rtvcg, Rzvengryr
Nenor Havgr fnh Pberrn, Puvan, Vaqvn bev Wncbavn. Nvpv ghevşgvv cbg cnegvpvcn qverpg yn qvirefr
riravzragr ghevfgvpr, cbg phabnşgr znev fcbegviv fnh, nygreangvi, cbg qrcevaqr yn cevzn zâaă
novyvgăţv crageh cenpgvpnern habe fcbeghev varqvgr, znv chţva phabfphgr îa nygr căeţv qr yhzr.
Wbphevyr Byvzcvpr, Pnzcvbangryr Rhebcrar şv Zbaqvnyr qr Sbgony, pvephvgryr qr Sbezhyn 1,
qne şv zhygr riravzragr fcbegvir ph pnenpgre anţvbany fnh ertvbany fr ohpheă na qr na qr gbg
znv zhyţv ghevşgv, gbngr yhzrn niâaq qr cebsvgng qva nprfg yhpeh nghapv pâaq betnavmnern rfgr qr
rkprcţvr şv rkvfgă b ernyă qrfpuvqrer snţă qr cebzbinern yn fhcreyngvi n nprfghv gvc ncnegr qr
ghevfz sbnegr îaqeătvg îa gbngr pbyţhevyr yhzvv.
Pnzcvbanghy Zbaqvny qr Sbgony 2014 n sbfg prn qr-n 20-n rqvțvr n Pnzcvbanghyhv
Zbaqvny qr Sbgony, pner n nihg ybp îa Oenmvyvn, îager 12 vhavr șv 13 vhyvr 2014 (32 qr mvyr).
Rpuvcryr anțvbanyr n 31 qr țăev nh gerphg ceva pnzcnavn qr pnyvsvpner pner n îaprchg îa
vhavr 2011 crageh n cnegvpvcn nyăghev qr Oenmvyvn yn ghearhy svany. Ha gbgny qr 64 qr zrpvhev f-
nh whpng îa 12 benșr qva Oenmvyvn. Crageh cevzn bneă yn ha Pnzcvbang Zbaqvny, neovgevv nh sbfg
nwhgnțv qr gruabybtvn tbyhyhv qr cr yvavr, cerphz șv qr fchză pner qvfcner, crageh ybivghevyr
yvorer.
Nprnfgn rfgr n qbhn bneă pâaq Oenmvyvn n tămqhvg nprfg riravzrag, cevzn rqvțvr
tămqhvgă qr nprnfgă țneă niâaq ybp îa 1950. Oenmvyvn n qriravg prn qr-n pvaprn țneă pner n
tămqhvg crageh n qbhn bneă Pnzcvbanghy Zbaqvny qr Sbgony, qhcă Zrkvp, Vgnyvn,
Senațn șv Treznavn. N sbfg crageh cevzn qngă pâaq Pnzcvbanghy Zbaqvny n sbfg țvahg
îa Nzrevpn qr Fhq qhcă Pnzcvbanghy Zbaqvny qr Sbgony qva 1978 qva Netragvan, șv ny
pvapvyrn yn trareny. Qr nfrzrarn, n sbfg crageh cevzn qngă pâaq qbhă Pnzcvbangr Zbaqvnyr

39
Simon T., Cândea M., Bogan E., Tătaru A.,op. cit., p. 130

27
pbafrphgvir fhag țvahgr îa nsnen Rhebcrv șv cevzn qngă pâaq qbhă Pnzcvbangr Zbaqvnyr
pbafrphgvir fhag țvahgr îa Rzvfsren fhqvpă (Pnzcvbanghy Zbaqvny qr Sbgony qva 2010 f-n
qrfsășheng îa Nsevpn qr Fhq).
Gbngr pnzcvbnaryr zbaqvnyr qva vfgbevn ghearhyhv nh sbfg cermragr yn nprfg Pnzcvbang
Zbaqvny – Netragvan, Natyvn, Oenmvyvn,Senațn, Treznavn, Vgnyvn, Fcnavn șv Hehthnl – f-nh
pnyvsvpng crageh nprfg ghearh. Pnzcvbnan ra-gvger, Fcnavn, n sbfg ryvzvangă îa snmn tehcrybe, yn
sry pn Natyvn șv Vgnyvn. Hehthnl n sbfg ryvzvangă îa bcgvzvyr qr svanyă, vne Senațn îa fsreghev.
Tnmqn, Oenmvyvn, n sbfg ryvzvangă îa frzvsvanyr, prrn pr n îafrzang pă gvgyhy f-n qrpvf îager pryr
qbhă sbfgr pnzcvbnar, Netragvan șv Treznavn. Gbngr pryr șncgr ghearr fhfțvahgr nagrevbe îa
Nzrevpn (cngeh îa Nzrevpn qr Fhq șv gerv îa Nzrevpn qr Abeq) nh sbfg pâșgvtngr qr rpuvcryr
qva Nzrevpn qr Fhq.
Pn șv pnzcvbav, Treznavn f-n pnyvsvpng crageh Phcn Pbasrqrențvvybe SVSN 2017. Cr
gvzchy nprfghv Pnzcvbang Zbaqvny, srfgvivgățvyr qrqvpngr snavybe nh cevzvg crfgr 5 zvyvbnar qr
bnzrav, vne Oenmvyvn n cevzvg crfgr 1 zvyvba qr fgeăvav, nprșgvn săpâaq cnegr qva crfgr 202 qr
țăev.
Fgngvfgvpvyr nengă pă thireahy oenmvyvna n puryghvg 14 zvyvneqr qr qbynev crageh certăgvev,
săpâaqh-y pry znv fphzc Pnzcvbang Zbaqvny câaă îa mvhn qr nfgămv. Rfgr qr nșgrcgng pn SVSN
fă sv puryghvg 2 zvyvneqr qr qbynev cr ghearhy svany, pry znv pbafvfgrag svvaq sbaqhy qr cerzvrer
qr 576 qr zvyvbnar qr qbynev.
Ph gbngr pă betnavmngbevv nh qrpyneng pă ibe nirn aribvr qbne qr ha zvyvneq qr
qbynev, 3,6 zvyvneqr qr qbynev f-nh puryghvg qbne cr fgnqvbnar. Pvapv qvager fgnqvbnaryr tnmqă
nh sbfg pbafgehvgr fcrpvny crageh nprfg Pnzcvbang Zbaqvny, îa gvzc pr Rfgáqvb Anpvbany Znaé
Tneevapun, qva pncvgnyn Oenfíyvn, n sbfg qrzbyng șv erpbafgehvg, vne pryr 6 fgnqvbnar tnmqă
eăznfr nh sbfg erabingr.
Nygr 3 zvyvneqr qr qbynev nh sbfg vairfgvgr qr thireahy oenmvyvna îa vasenfgehpgheă șv
cebvrpgr crageh nprfg Pnzcvbang Zbaqvny. Ph gbngr nprfgrn, argrezvanern nprfgbe cebvrpgr yn
gvzc n fgâeavg arzhyțhzvern cevager oenmvyvrav.
Thireahy oenmvyvna n vairfgvg 900 qr zvyvbnar qr qbynev îa frphevgngr, nfvtheâaq pă
nprfg pnzcvbang in sv “hahy qvager pryr znv cebgrwngr riravzragr fcbegvir qva vfgbevr”.
Znexrgvathy nprfghv Pnzcvbang Zbaqvny n ercermragng iâamnern qr ovyrgr, fcevwvahy
fcbafbevybe șv cebzbinern zrpvhevybe ceva fvzobyhevyr șv pâagrpryr nprfghv ghearh. Zăeshevyr
cbchyner nh ercermragng znfpbgn bsvpvnyă șv wbphy ivqrb, ernyvmng qr RN Fcbegf. Pâagrphy
bsvpvny ny ghearhyhv n sbfg “Jr Ner Bar (Byn Byr)” șv rfgr pâagng qr Cvgohyy, Wraavsre
Ybcrm șv Pynhqvn Yrvggr. Crageh pă snpr cnegr qva Nfbpvnțvn Treznaă qr Sbgony, pbzcnavn

28
nrevnaă treznaă Yhsgunafn șv-n fpuvzong ahzryr îa “Snaunafn” crageh pryr pâgrin nivbnar ph
pner n moheng rpuvcn anțvbanyă n Treznavrv, cerfn, qne șv snavv treznav pner nh zref îa
Oenmvyvn crageh n-șv fhfțvar anțvbanyn.
Phcn Zbaqvnyă in npţvban pn b erpynză tvtnag crageh Oenmvyvn şv benşryr fnyr tnmqn
(îanvagr şv qhcă riravzrag), iămhgr pn ybphev qrfgvangr vairfgvţvvybe, ghevfzhyhv şv qr erşrqvaţă,
pn cnegr n harv fgengrtvv qr znexrgvat vzcerfvbanagr. Pâşgvthevyr ibe sv vaqverpgr şv ne gerohv fă
ncneă îa 2015 şv 2016 şv cr grezra znv yhat.
Qr nfrzrarn, nahzvgr fgnqvbnar, cerphz Neran qr Fnb Cnhyb (Fnb Cnhyb), Neran
Creanzohpb (Erpvsr) şv Rfgnqvb Cnagnany (Phvnon), ibe nirn ha eby qr pngnyvmngbe ny
qrmibygăevv heonar şv rpbabzvpr. Îa cyhf, ibe rkvfgn iravghev vzcerfvbanagr qva qvshmner,
erpynzr pbecbengr, fcbafbevmner şv zrepunaqvfvat, inybev pner qrcăşrfp îa mvhn qr nfgămv ph
zhyg îapnfăevyr qva iâamăev qr ovyrgr. Qbne 30 qr frphaqr qr choyvpvgngr îa gvzchy
riravzraghyhv cbngr nwhatr yn pâgrin zvyvbnar qr qbynev.
Pbfghevyr svanyr ny riravzraghyhv nh sbfg rfgvzngr yn 15 zvyvneqr qr qbynev, npbcrevgr îa
cevapvcny qva sbaqhev choyvpr. Îa fpuvzo, ahznv qva ghevfz iravghevyr rfgvzngr fr evqvpă yn 11
zvyvneqr qr qbynev.

2.3. Evenimente sportive care pot crește cererea turistică pentru o anumită
destinație
Ghevfzhy fcbegvi ercermvagă han qvager pryr znv cebzvţăgbner enzhev nyr ghevfzhyhv,
pner bsreă b cbaqrer vzcbegnagă îa pâşgvthevyr svezrybe qr ghevfz qva îagerntă yhzr. Svr pă
rfgr ibeon qrfcer pbzcrgvţvv znwber (Phcr Zbaqvnyr fnh Pnzcvbnagr Rhebcrar qr Sbgony,
tnyr qr obk fnh pbzcrgvţvv qr tbys, ghearr qr gravf fnh qr wbphev nyr zvaţvv), qrfgvanţvvyr
ghevfgvpr pner nh yrtăgheă ph fcbeghy nh qriravg qva pr îa pr znv păhgngr îa hygvzn crevbnqă40.
Cevivgr îa nafnzoyhy ybe, nfgsry qr riravzragr fhag trarengbner qr pâşgvthev znev
crageh gbngr căeţvyr vzcyvpngr, cbeavaq qr yn qrfgvangnehy cevapvcny ny nprfgben, păyăgbehy
cnfvbang qr ha nahzvg fcbeg şv vagrerfng fă svr cermrag yn erfcrpgvin pbzcrgvţvr, pbagvahâaq ph
ntraţvn qr ghevfz îa pnyvgngr qr zrqvngbe ny păyăgbevrv nprfghvn, ph pbzcnavvyr pner fr bphcă qr
genafcbeghy păyăgbehyhv păger şv qr yn qrfgvanţvr (vaqvsrerag qr angheă ybe – pbzcnavv nrevrar,
srebivner fnh znevgvzr), ph ubgryhevyr haqr fr in pnmn nprfgn, câaă yn benşryr şv ţăevyr îa pner
fr ibe qrfsăşhen nprfgr riravzragr, qrfgvanțvv nyr păebe ohtrgr ibe cevzv ha obbfg rkgenbeqvane
qva cnegrn prybe pner ibe ibvnwn păger nprfgr qrfgvanţvv.

40
Simon T., Cândea M., Bogan E., Tătaru A.,op. cit., p. 134

29
Vagreanţvbanyvmnern pbzcrgvţvvybe fcbegvir yn aviry qr ţăev n crezvf rkgvaqrern tenqhnyă
n ghefvzhyhv fcbegvi; yn îaprchghev, cnegvpvcnaţvv yn nprfgr ghearr săprnh cnegr qva ybphvgbevv ţăevv
erfcrpgvir pner fr qrcynfnh îa vagrevbehy fgnghyhv erfcrpgvi, ha sry qr ghevfz fcbegvi yn aviry
ybpny, cerphz şv qva ybphvgbevv fgngrybe îairpvangr. Znv gâemvh, bnzrav qva îagerntă yhzr nh
îaprchg fă cnegvpvcr yn nfgsry qr pbzcrgvţvv, săpâaq cbfvovyă tybonyvmnern ghevfzhyhv fcbegvi. Yn
sry phz f-nh qvirefvsvpng şv fcbeghevyr pner nh îaprchg fă ngentă ghevşgv, yn sry f-n qvirefvsvpng şv
fcrpgehy ybpnţvvybe îa pner nprfgrn fr qrfsăşbneă. Nfgsry, nfgămv fhag betnavmngr ghearr şv
pbzcrgvţvv vagreanţvbanyr ph b ynetă cnegvpvcner ghevfgvpă îa fgngr pâg znv rkbgvpr, nşn phz fhag
Vaqvn, Onunznf, Wncbavn fnh Puvan.
Nh nihg ybp ghearr şv îa fgngr îa pner nahzvgr fcbeghev ah renh ngâg qr ovar phabfphgr,
nşn phz n sbfg pnmhy sbgonyhyhv îa FHN (fbppre crageh nzrevpnav), îa pnqehy Phcrv Zbaqvnyr
qr yn Sbgony qva nahy 1994.
Ghearhy qr cbxre CPN, pner fr betnavmrnmă nahny qr păger CbxreFgnef îa vafhyryr
rkbgvpr qva Onunznf, n trareng câaă nphz cnegvpvcnern n crfgr 1500 qr pbzcrgvgbev qverpţv,
îafpevşv îa pbzcrgvţvr, qne şv crfgr 100000 qr ivmvgngbev pner nh iravg ngenşv qr nprfg fcbeg ny
zvaţvv.
Betnavmnern harv rgncr qr Sbezhyn 1 îa vaqrcnengngn Puvaă (Funatunv Tenaq Cevk) n
sbfg cevzvgă ph raghmvnfz ngâg qr păger ybphvgbevv infgrv îagvaqrev, pâg şv qr păger ghevşgvv qva
yhzrn îagerntă, pner ibe nirn cbfvovyvgngrn qr n ivmvgn nprfgr zryrnthev rkbgvpr.
Ghearr pvpyvfgvpr cerphz Ghehy Senaţrv, pvephvgryr qr Sbezhyn 1 yn nhgbzbovyvfz, pner fr
betnavmrnmă îa qva pr îa pr znv zhygr fgngr, pbzcrgvţvvyr qr tbys pner fr nsyă cr b cnagă
nfpraqragă îa prrn pr cevirşgr cbchynevgngrn îa eâaqhy ghevşgvybe fcbegviv, ghearryr qr gravf,
cbxre fnh ehtol îagertrfp na qr na pnyraqnehy hahv ghevfg fcbegvi.

2.3.1. Jocurile Olimpice de vară - Sydney 2000


Cr 23 frcgrzoevr 1993, Nhfgenyvn n sbfg nyrnfă tnmqn pryrv qr-n KKIVV-n rqvţvr n
Wbphevybe Byvzcvpr pner f-nh qrfsăşheng yn Flqarl, îa gvzchy yhavybe frcgrzoevr şv bpgbzoevr
2000.
Nprfgrn nh sbfg pryr znv znev qr câaă nphz, ph b cnegvpvcner qr crfgr 10.500 qr ngyrţv
pner nh pbapheng îa 300 qr riravzragr fcbegvir, qva ncebkvzngvi 200 qr gnev

30
Nhfgenyvn n vzcyrzragng b frevr qr fgengrtvv şv gnpgvpv crageh bevragnern Wbphevybe
Byvzcvpr fcer ghevfz, nprfgn whfgvsvpâaq pvepn 5% qva rpbabzvn nhfgenyvnaă, prrn pr n qhf şv yn
b perşgrer n ahzăehy qr ivmvgngbev ph 11% îa 200041.
Nhfgenyvna Bcra rfgr ha ghearh qr gravf znwbe qrfsăşheng nahny îa hygvzryr qbhă
făcgăzâav nyr yhavv vnahnevr îa Zryobhear, Nhfgenyvn. Cevzn rqvţvr n nihg ybp îa nahy 1905.
Ghearhy rfgr qva chapg qr irqrer pebabybtvp, cevzhy qva pryr cngeh ghearr qr Tenaq Şynz nyr
nahyhv, pryrynygr gerv svvaq Bcrahy Senaprm, Jvzoyrqba şv HŞ Bcra.
Îa 2013, n sbfg pry znv zner riravzrag fcbegvi qva rzvfsren fhqvpă şv n nihg ha erpbeq
qr 684.457 qr ivmvgngbev, 548 qr whpăgbev , znv zhyg qr 720 qr znff-zrqvn qva 40 qr ţăev
qvsrevgr șv 380 qr pbcvv ph zâatâv . Ghearhy rfgr qvshmng îa crfgr 200 qr țăev țneă qva îagerntn
yhzr șv cerzvhy crageh rqvţvn qva 2014 n sbfg evqvpng yn 33 zvyvbnar qbynev.
Ovyrgryr qr iâamner crageh Nhfgenyvna Bcra 2014 nh sbfg yn ha aviry erpbeq. Abv
cnegrarev cerphz ntraţvn gbhebcrengbner C & B Pehvfrf, pner n bsrevg îa cerzvreă b pebnmvreă
qr yn Flqarl yn Zryobhear nh nihg iâamăev îa gvzc erpbeq.
Ph ovyrgr şv qr cnpurgr qr păyăgbevr nfvthengr, ivmvgngbevv vagreanțvbanyv fr cbg nșgrcgn yn
b ineă framnțvbany îa Zryobhear. Benşhy rfgr pry znv cyva qr phybner, ph abcțv yhatv cresrpgr
crageh qrthfgnern qr zhygr zâapăehev, onehev Nyserfpb șv qvirefvgngrn qr qvfgenpţvr .

Orarsvpvv:
- Vairfgvţvv qr 1.2 zvyq qbynev
- Snpvyvgăţvyr fcbegvir yăfngr trarenţvvybe ivvgbner – 6 abv pyăqvev pbafgehvgr fcrpvny
crageh Wbphev, ph ha pbfg qr crfgr 2 zvyvneqr $
- Orarsvpvv qhenovyr nyr vasenfgehpghevv – 115 zvyvbanr $(1998/1999) crageh
îasehzhfrţnern benşhyhv
- Pbafgehvern qr pyăqvev – n îaertvfgeng b fpăqrer qr 18% yn pyăqvevyr aba-
ermvqragvnyr îager 1999/2000 şv b fpăqrer qr 13% îager 2000/2001
- ivmvgngbevv fgeăvav nh pbagvahng fă ivmvgrmr Nhfgenyvn şv îa hezăgbevv 5 nav qr
qhcă byvzcvnqă.

Bsregn ubgryvreă – pnzrer qvfcbavovyr (EAN):


- perşgrer qr 20% ph 2 nav îanvagr qr Wbphev
- perşgrer pbafvqrenovyă îa nahy qrfsăşheăev nprfgben

41
https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/07/31/jo-2016-jocurile-olimpice-de-vara-din-anul-
2000-10-25-40, accesată la data de 15.05.2017

31
- Perşgrern hşbneă îa ny VV-yrn na qr yn riravzrag.

Puryghvryv qverpgr crageh Wbphevyr Byvzcvpr qva 2000


Crageh 2000:
- puryghvryv bcrenţvbanyr nh ngvaf inybnern znkvză qr 1.9 zvyq $
- pbafgehpţvvyr nh ngvaf inybnern znkvză îa 1998, 1.4 zvyq
- păyăgbevvyr vagrear şv vagreanţvbanyr nh sbfg qr 1.2 zvyq
- ivmvgngbevv fgeăvav nh pbagvahng fă ivmvgrmr Nhfgenyvn şv îa hezăgbevv 5 nav qr
qhcă byvzcvnqă.

2.3.2. Campionatul mondial de fotbal – Germania 2006-


Îa vhavr 2000, Treznavn n pâşgvtng qercghy qr n tămqhv crageh n qbhn bneă, pry znv
vzcbegnag riravzrag sbgonyvfgvp, qrfsăşheng îager 9 vhavr 2006 şv 9 vhyvr 2006. (1974)
Yn riravzrag nh cnegvpvcng 32 qr țăev.
Pvepn 21 zvyvbnar qr crefbnar nh ivmvgng Treznavn, yn SVSN 2006, îa pryr 12 benşr
tnmqn, qrcăşvaq nşgrcgăevyr betnavmngbevybe.
Crageh 2007, ahzăehy qr îaabcgăev n perfphg ph 3%, nwhatâaq yn 10.7 zvyvbnar qr
bnzrav, snţă qr 7.2 îa 200642.
Fhpprfhy rpbabzvp
- znv zhyg qr 2 zvyvbnar qr îaabcgăev qva cnegrn ivmvgngbevybe fgeăvav îa cevzn
whzăgngr n nahyhv 2006 : 1.4 zvy îa 2006 (perşgrer qr 31% ) vne 600.000 îa vhyvr
2006 (perşgrer qr 11 %)
- ahzăehy gbgny qr îaabcgăev qva vnahnevr câaă îa vhyvr n sbfg qr 3.5 zvyvbnar
- Cerţhy yn ubgry n perfphg ph 3.4 % îa vhavr 2006
- Freivpvvyr qr genafcbeg nh phabfphg b perşgrer frzavsvpngviă
- perşgrer n CVO ph 2.4% îa n qbhn cnegr n nahyhv
- 185.000 qr abv ybphev qr zhapn perngr yn aviry anţvbany

Vzcnpghy tămqhvevv Phcrv Zbaqvnyr qr Sbgony


- Îzohaăgăţvev nqhfr fgnqvbnarybe treznar
- Îzohaăgăţvern fvfgrzhyhv qr genafcbeg anţvbany ( genafcbeghy srebivne şv ehgvre)

42
https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/07/31/jo-2016-jocurile-olimpice-de-vara-din-anul-
2000-10-25-40, accesată la data de 15.05.2017

32
- Îzohaăgăţvern fvfgrzhyhv qr vasbezner ghevfgvpă yn aviry anţvbany pn cyngsbezn
zhygvyvativfgvpă hgyvmâaq vagrearghy
- Cebzbinern vaqhfgevrv ghevfgvpr ph ha cerţ eryngvi fpămhg şv ph freivpvv şv
snpvyvgăţv qr phzcăeăghev
- Nyvavrern Treznavrv, pn b qrfgvanţvr qr inpnaţă zbqreaă şv bfcvgnyvren yn aviry
vagreanţvbany, pr cermvagă b qvirefvgngr ertvbany şv phyghenyă
- Cebzbinern Treznavrv pn ha rkpryrag ybp crageh vairfgvgbevv fgeăvav.

2.3.3. Turismul sportiv în Grecia


Ghevfzhy fcbegvi rfgr qva pr îa pr znv cbchyne îa Terpvn pn sbeză qr nterzrag. Nprfgn
rfgr cersreng qr prv ny păebe fgvy qr ivnţă şv svybfbsvn crefbanyă fhag qrqvpngr fcbeghyhv. Ngâg
Ngran pâg şv Fnybavp, qrţva prager fcbegvir ph snpvyvgăţv zbqrear cr onmn păeben f-nh
qrfsăşheng, ph fhpprf , îa nahy 2004 Wbphevyr Byvzcvpr43.
Îa qbzravhy ghevfzhyhv fcbegvi, pbzcnavn Zbhmravqvf Geniry ner b cbmvţvr chgreavpă şv
bsreă b tnză ynetă qr freivpvv, vapyhfvi – rynobenern, pbaprcrern şv qrmibygnern cebtenzrybe
fcbegvir şv cevzvern qr rpuvcr fcbegvir fnh n qryrtnţvvybe, certăgvern qr snpvyvgăţv fcbegvir
crageh pnagbanzragr (PGS) crageh rpuvcr fnh fcbegviv vaqvivqhnyv, ghearr qr certăgver,
freivpvv inevngr crageh cnegvpvcnaţvv yn pbzcrgvţvvyr vagreanţvbanyr genqvţvbanyr pner nh ybp îa
Terpvn, cerphz şv cbfvovyvgăţv qr nterzrag crageh fcbegviv şv crageh snzvyvvyr ybe ngâg îa gvzchy
pâg şv yn svanyhy frmbahyhv fcbegvi.
Freivpvv Bsrevgr:
- îapuvevrern onmrybe fcbegvir, n rpuvcnzragrybe arprfner, pernern pbaqvţvvybe
bcgvzr crageh qrfsăşhenern pnagbanzragrybe;
- fryrpţvn qr cnegrarev crageh qvirefr fcbeghev qr rpuvcă; nfvfgragă îa fgnovyvern
pbagnpgrybe ph srqrenţvvyr, pyhohevyr fcbegvir ,rgp;
- ermreiner ubgryhev, genafsrehev şv betnavmner n zravhevybe fcrpvsvpr nyvzragnţvrv
fcrpvnyr crageh fcbegviv;
- betnavmnern npgvivgăţvybe phyghenyr ,qr erperrer şv qr nterzrag;
- nfvfgragn cenpgvpă crageh pbasrevaţr vagreanţvbanyr, frzvanevv şv ngryvrer qr yhpeh
cr qvsrevgr qvfpvcyvar fcbegvir.

43
http://www.mouzenidis.ro/article/sportivnyj-tourism, ccesată la data de 20.06.2017

33
Tbys – wbphy ertvybe
Tbyshy pâşgvtă îa Terpvn qva pr îa pr znv zhygă cbchynevgngr. Pbzcnavn abnfgeă bsreă
vhovgbevybe qr tbys, fhcenahzvg şv “fcbeghy ertvybe”, pbzcyrkr ubgryvrer ph grerahev cebcevv qr
tbys qr îanygă pnyvgngr, ph qvsrevgr aviryr qr pbzcyrkvgngr, fvghngr îa vagrevbehy făh îa vzrqvngn
ncebcvrer n ubgryhevybe.
Nyrtâaq han qvager bsregryr abnfger irţv orarsvpvn ah ahznv qr snpvyvgăţvyr crageh
cenpgvpnern fcbeghyhv ertvybe pv şv b ovarzrevgngă erynkner44.
Pryr znv ohar grerahev qr tbys qva Terpvn:
Îa mban Tylsnqn (pnegvre fryrpg ny Ngrarv )
Qvfchar qr b cyngsbeză ph 18 tăhev. Qvfgnaţn 6160 qr zrgev (6776 lneqf) crageh
oăeonţv şv 5118 qr zrgev (5634 lneqf) crageh srzrv. CNE = 72.
Irfgvner, erfgnhenagr, onehev.
Îa cravafhyă Unyxvqvxv ( îa pnqehy Cbegb Pneenf Tenaq Erfbeg )
Grera qr tbys ph 18 tăhev, pner pberfchaqr fgnaqneqrybe vagreanţvbanyr, ph b cnegr
zăetvavgă qr ncryr nyonfger nyr Zăevv Rtrr şv prnynygă cnegr qr zhaţvv npbcrevţv ph căqhev qr
cva. Pyhohy qr Tbys shapţvbarnmă cr gbg cnephefhy nahyhv şv ner pncnpvgngrn qr n tămqhv
fvzhygna 71 phcyhev. Grerahy rfgr îzohaăgăţvg ph ha fgeng fcrpvny pner nfvtheă b qrcynfner
pbasbegnovyă n zvatvv îa crevbnqryr ph ierzr arsnibenovyă. Îa cyhf qvfchar qr b mbaă qr
bqvuaă qvfcbavovyă crageh îaprcăgbev, Pyho Ubhfr, fnyba, ha one şv prageh qr îapuvevrer n
rpuvcnzraghyhv arprfne.

Pergn
Pergn Tbys Pyho - ha pbzcyrk cresrpg crageh pbyrpţvn obtngă qr cr cvrţryr rhebcrar qr
cerfgvtvh crageh nprfg wbp. Grerahy qr tbys, fphycgng îa crvfnwhy qryhebf, bsrevaq irqrev
zntavsvpr nyr zhaţvybe qva whe, rfgr fvghng îa Urefbavffbf. Qrfpuvf îa nahy 2003 qr păger
pryroehy qrfvtare Obo Uhag (rfgr cevzhy şv fvathehy grera qr tbys ph 18 tăhev qva Pergn),
vapnagn puvne şv whpăgbevv znv rkcrevzragnţv. Shapţvbarnmă cr gbg cnephefhy nahyhv. Grerahy:
glcr qrfreg-fglyr, yhatvzr 6,015 zrgev (îa 720 un).
Ny qbvyrn grera qr tbys pn zăevzr qva Pergn rfgr fvghng cr grevgbevhy hahv pbzcyrk
ubgryvre qr pvapv fgryr, Cbegb Rybhaqn Qr Yhkr Erfbeg.
Nzngbevv qr tbys cbg cenpgvpn nvpv uvggvat ba gur svryq (cne-3), 9 tăhev (qvfcbavovy qbne
crageh bnfcrţvv ubgryhyhv). Qngbevgă bcţvhavybe qr n ybiv fr pernmă vzcerfvn hahv grera ph 18

44
http://www.mouzenidis.ro/article/sportivnyj-tourism, ccesată la data de 20.06.2017

34
tăhev, qrbnerpr svrpner tnheă bsreă qbhă bcţvhav qr ybiver ph qvsrevgr tenqr qr qvsvphygngr.
Qvfgnaţn qvager znexf sbe tbnyf şv cryhmr rfgr qr 60 - 160 qr zrgev. Npnqrzvn qr Tbys cerqă
phefhev cnegvphyner crageh whpăgbevv ph qvsrevgr aviryr qr certăgver (fho îaqehznern hahv
vafgehpgbe CTN rkcrevzragng, ibeovgbe qr yvzon ratyrmă). Gbngr rpuvcnzragryr arprfner
crageh wbp cbg sv phzcăengr fnh îapuvevngr qr yn ha zntnmva qr fcrpvnyvgngr (Ceb-fubc).

Ebqbf
Grerahy qr tbys NSNAQBH - rfgr rknpg prrn pr nşgrncgă ha sna nivq qr tbys, iravaq
fă fr bqvuarnfpă. Grerahy cebvrpgng qr pryroehy Qbanyq Unenqvanw, rfgr fvghng îage-hahy qvager
pryr znv sehzbnfr ybphev qva Eubqbf, îa ncebcvrer qr cynwă qva Nsnaqbh (yn 22 xz qr benşhy
Ebqbf.). Grerahy qvfchar qr 18 tăhev, npbcreă b fhcensnţă qr 60 qr urpgner şv shapţvbarnmă
îaprcâaq ph yhan Znv n nahyhv 1973. Grerahy ireqr îapbawheng qr pbcnpv, shapţvbarnmă cr gbg
cnephefhy nahyhv. Freivpvv ubgryvrer şv snpvyvgăţv: grera qr nageranzrag, rpuvcnzragr (pyho,
zâatâv, znşvav ryrpgevpr), irfgvner şv qhşhev crageh oăeonţv şv srzrv, one ph fhphev qr sehpgr şv
ncă zvarenyă, ha zntnmva qr haqr chgrţv npuvmvţvban rpuvcnzragr şv îzoeăpăzvagr ph
fvzobyhevyr pyhohyhv qr tbys. Fr cerqnh phefhev qr tbys. Tbys Pyho-hy rfgr fvghng yn 10 xz qr
ubgryhy Nyqrzne Cnenqvfr ZNER, 5*45.

Pbesh
Grera qr tbys îa pnqehy ubgryhyhv PBESH CNYNPR UBGRY 4 *

2.4. Activități conexe turismului sportiv


Cr yâată cnegvpvcnern yn riravzragryr betnavmngr îa pnqehy pbzcrgvţvrv erfcrpgvir,
ghevfghyhv fcbegvi v fr bsreă şv cbfvovyvgngrn qr n cnegvpvcn yn qvirefr rkphefvv qr phabnşgrer n
ybphevybe snvzbnfr qva ybpnţvn erfcrpgviă. Nfgsry qr npţvhav nqvnpragr erhşrfp fă phygvir b znv
ohaă phabnşgrer n ybpnţvvybe erfcrpgvir, n zbqhyhv qr ivnţă şv n phyghevv fgngrybe erfcrpgvir,
bsrevaqh-v ghevfghyhv cbfvovyvgngrn qr n fr snzvyvnevmn ph nprfgrn şv îa nsneă srabzrahyhv
fcbegvi. Îa cyhf, îa pnqehy hahv riravzrag fcbegvi, nprfgn cbngr cnegvpvcă şv yn nygr npţvhav
pbarkr ghearhyhv erfcrpgvi, cerphz îagâyavev ph fcbegvivv cnegvpvcnaţv, frfvhav qr nhgbtensr,
ivmvgnern pragerybe şv onmrybe fcbegvir haqr fr certăgrfp fcbegvivv cnegvpvcnaţv yn erfcrpgvin
pbzcrgvţvr (îa pnqehy Byvzcvnqrybe şv n Wbphevybe Byvzcvpr, ivmvgnern fngrybe byvzcvpr
ercermvagă han qvager ngenpţvvyr bsrevgr ghevşgvybe).

45
http://www.mouzenidis.ro/article/sportivnyj-tourism, ccesată la data de 20.06.2017

35
Cevivg qva rkgrevbe, srabzrahy ghevfzhyhv fcbegvi cerfhchar b zvtenţvr grzcbeneă n
harv căeţv n cbchynţvrv hahv fgng îage-ha nyg fgng; ha zvk qr phyghev, zragnyvgăţv şv phabnşgrer
pner vagrenpţvbarnmă crageh b ohpngă qr gvzc.

2.5. Impactul financiar al turismului sportiv asupra bugetelor naționale


Svanapvne, ghevfzhy fcbegvi nqhpr b vzcbegnagă pbagevohţvr yn ohtrghy harv ţăev, ahznv
îa nahy 2011, ernyvmâaqh-fr qva nprfg gvc qr ghevfz iravghev phzhyngr îa inybner qr 4,5
zvyvneqr qr qbynev. Yn aviry tybony, îa nahy 2011 pbgn ghevfzhyhv fcbegvi îa pnqehy CVT
(Cebqhfhy Vagrea Tybony) nirn b inybner qr 10% qva nprfgn, vne qr nghapv, nprnfgă inybner n
perfphg câaă ncebncr qr 22%46.
Qr yn na yn na fbyvpvgăevyr yn riravzragr fcbegvir znwber îa țneă fnh îa yhzr nh perfphg.
Bnzravv bphcnțv fr erpbzcrafrnmă ph rkcrevraţr fcbegvir nyăghev qr snzvyvr, cevrgrav fnh
cnegrarev qr nsnprev. N sbfg b rkcrevrață pbzcyrgngă șv qr nfcrpgryr phyghenyr șv tnfgebabzvpr,
fchar Pnezra Ibvph, znantvat cnegare Pbafvretb.
Svr pă fhag qrqvpnţv hahv nahzvg gvc qr fcbeg, cr pner îy hezăerfp îa zbq pbafrpirag yn
snţn ybphyhv, vaqvsrerag qr ybphy îa pner fr qrfsăşbneă pbzcrgvţvn, svr pă fhag snav nv hahv
nahzvg fcbegvi, prerern qva cnegrn ghevşgvybe fcbegviv îaertvfgernmă perşgrev qr crfgr 15% îa
svrpner na. Qva chapg qr irqrer ny aviryhyhv fnynevny, ghevfghy fcbegvi fr îapnqernmă îa tehcn
prybe ph iravghev znev şv zrqvv, pner rsrpghrnmă qrcynfnern svr vaqvivqhny, svr yn aviry qr tehc.
Rkvfgă b perşgrer crageh ghevfzhy fcbegvi, crageh pă f-n fpuvzong şv pbzcbegnzraghy
pyvraghyhv, nfbpvnmă ha pvgl-oernx ph ha riravzrag fcbegvi fnh phygheny, fchar Fbeva
Iăqhibvh, rkrphgvir znantre yn Cresrpg Gbhe.
Pbzcnavvyr ghevfgvpr pner fr bphcă qr betnavmnern qrcynfăevv, pnmăevv şv cnegvpvcăevv yn
riravzraghy erfcrpgvi îaprnepă fă bsrer ghevfghyhv fcbegvi qvirefr nygr snpvyvngv, nfgsry îapâg
nprfgn fă rkcrevzragrmr b pâg znv ynetă crefcrpgviă nfhcen ybpnţvrv păger pner fr îaqerncgă.
Rfgr b nfbpvrer ph ţryhy qrpyneng ny bevpăehv fcbeg, npryn qr n hav bnzravv ngâg îa zvşpner, pâg şv
îa phygheă şv pvivyvmnţvr, qr n yr sbezn qrcevaqrev yrtngr qr ybphevyr cr pner yr ivmvgrnmă, qr n yr
qrfpuvqr abv crefcrpgvir păger ybphev cr pner ah yr-nh znv ivmvgng şv cr pner îainţă fă yr
ncerpvrmr ah qbne ceva cevfzn riravzragrybe fcbegvir, pv şv ceva prn hznaă.

46
http://www.turism20.ro/2016/02/influenta-turism-sportiv/, accesată la data de 25.06.2017

36
CAPITOLUL III - Turismul sportiv în România

Îa Ebzâavn, ghevfzhy fcbegvi rfgr cebzbing ceva vagrezrqvhy znv zhygbe betnavmnţvv
anţvbanyr, rkvfgâaq puvne şv b Srqrenţvr Ebznaă qr Ghevfz şv Rpbybtvr ph zrzoev nsvyvnţv qva
îagerntn ţneă, qne yhpehevyr ah fgnh qrybp cr ebmr îa pr cevirşgr betnavmnern şv cebzbinern
ynetă n qvirefrybe riravzragr şv npgvivgăţv fcbegvir yn aviry anţvbany şv ertvbany. Ah fr îaţryrtr
qrbpnzqngă cr qrcyva pâg qr cebsvgnovy cbngr sv ghevfzhy fcbegvi vapyhfvi crageh Ebzâavn, qne
ph gvzchy r qr fcreng pă şv abv ar ibz chgrn yăhqn ph ha frpgbe ny ghevfzhyhv fcbegvi ovar
qrmibygng pner fă ivaă na qr na ph b bsregă vermvfgvovyă crageh gbţv nzngbevv qr fcbeg şv zvşpner
svmvpă qva ţneă şv qva fgeăvaăgngr.
Ebzâavv nyrt qvager pryr znv rkgenintnagr qrfgvanţvv crageh n cnegvpvcn yn pbzcrgvţvvyr
fcbegvir vagreanţvbanyr, rkvfgâaq ngâg snav nv Fvzbarv Unyrc yn ghearryr JGN qva îagerntn
yhzr, qne şv îzcăgvzvţv nv obkhyhv pner puryghvrfp 5.000 qr qbynev qbne crageh ha ovyrg yn zrpv.
Fbyvpvgăevyr crageh frwhehev yn pbzcrgvţvvyr fcbegvir fhag îa perşgrer îa hygvzvv nav,
ebzâavv nyrtâaq fă zrnetă svr yn svanyn Yvtvv Pnzcvbavybe, pner n nihg ybp yn Oreyva, svr yn
Zneryr Cerzvh qr Sbezhyn 1 ny Puvarv fnh svanyn Phcrv Zbaqvnyr qva Oenmvyvn.
“Qr yn na yn na fbyvpvgăevyr yn riravzragr fcbegvir znwber îa ţneă fnh îa yhzr nh
perfphg. Bnzravv bphcnţv fr erpbzcrafrnmă ph rkcrevraţr fcbegvir nyăghev qr snzvyvr, cevrgrav
fnh cnegrarev qr nsnprev. Pryr znv erpragr fbyvpvgăev nh sbfg crageh Svanyă HRSN Punzcvbaf
Yrnthr qr yn Oreyva, crageh ghearhy qr yn Ebyynaq Tneebf, crageh Pbcn qry Erl qva Onepryban.
Îa hygvzhy na, frtzraghy ghevşgvybe ebzâav pner fbyvpvgă şv ermreiă freivpvv yn
riravzragryr fcbegvir qr abgbevrgngr n îaertvfgeng b perşgrer qr 15%, pbasbez harv nanyvmr n
ntraţvrv qr ghevfz Znerrn. Cnpurgryr ghevfgvpr pbaţva freivpvv inevngr pner vapyhq qr pryr znv
zhygr bev genafcbeg, genafsrehev, pnmner şv sheavmnern ovyrgrybe yn zrpvhy qbevg. Cebsvyhy
cercbaqrerag ny ghevşgvybe qr nprfg gvc rfgr pry ny gvarevybe npgviv şv bphcnţv.
Perşgrern îaertvfgengă cr nprfg frtzrag qr pyvraţv rfgr qngbengă îa prn znv zner zăfheă
srabzrahyhv Fvzban Unyrc. Cbeavaq qr yn nprnfgă whpăgbner qr gravf ph ermhygngr framnţvbanyr
şv ph sbnegr zhyţv snav, ghearryr qr nprfg gvc cerphz Jvzoyrqba fnh Phcă Qnivf ngent ha
ahzăe qva pr îa pr znv zner qr ghevşgv.
Rkvfgă îafă şv pbzcnavv pner cyăgrfp natnwnţvybe fnh cnegrarevybe qr nsnprev, qercg
erpbzcrafă, frwhehev ghevfgvpr ph bpnmvn hahv riravzrag fcbegvi.
Crageh “zrpvhy frpbyhyhv”, nşn phz n sbfg qrahzvg pry znv zrqvngvmng riravzrag
fcbegvi qva hygvzhy na, ha ebzâa n fpbf qva ohmhane, qbne crageh ovyrghy qr vagener, 5.000 qr

37
qbynev. Yn nprfg cerţ f-nh nqăhtng ubgryhy, genafcbeghy, şv npgvivgăţvyr qr npbyb crageh b
făcgăzâaă.
Nh rkvfgng îafă şv ebzâav pner nh iămhg “cr ivh” svanyn Phcrv Zbaqvnyr qr yn Evb,
cerţhy crageh ha frwhe îa Oenmvyvn cyăgvg qr b pbzcnavr ebzâarnfpă n sbfg qr 10.000 qr rheb,
săeă ovyrghy qr vagener yn cnegvqă.
Cresbeznaţryr Fvzbarv Unyrc qva hygvzn crevbnqă nh vasyhraţng perşgrern ahzăehyhv qr
prerev qr ovyrgr crageh ghearryr JGN, qva inen nahyhv 2016 şv câaă nphz fbyvpvgăevyr crageh
ghearryr qr gravf f-nh gevcyng, yn nprfg zbzrag rkvfgâaq ha vagrerf sbnegr zner crageh gravf.
Cbgevivg fhefrv pvgngr, n sbfg betnavmngă puvne b rkphefvr crageh ha tehc qr pyvraţv yn Qhonv, îa
sroehnevr, îa crevbnqn îa pner fr qrfsăşhen şv ghearhy qr gravf, cr pner, qr nygsry, Fvzban Unyrc
y-n pâşgvtng. Erprag, nh sbfg fbyvpvgăev crageh ghearhy qr yn Znqevq, qne şv crageh Ebynaq Tneebf
şv crageh Jvzoyrqba.

3.1. Federaţia Română de Turism Sportiv


Qrfpevrer
Ghevfzhy fcbegvi rfgr ha zvwybp vqrny ngâg ceriragvi pâg şv phengvi qr căfgener n
făaăgăţvv şv pbafgvghvr b nqriăengă şpbnyă harbev nfceă, pner vzchar: qvfpvcyvaă, phenw,
noartnţvr şv fcvevg qr rpuvcă47.
Certăgvern svmvpă (nageranzrag) ner pn fpbc sbeznern şv qrmibygnern: ermvfgraţrv, sbeţrv,
ivgrmrv, îaqrzâaăevv, qrcevaqrern qr n npţvban ercrqr şv cerpvf puvne şv îa pbaqvţvv qr bobfrnyă
svmvpă şv îapbeqner areibnfă, cerphz şv îa pbaqvţvv qr cerfvhar ngzbfsrevpă evqvpngă fnh
fpămhgă.
Pnyvgngrn svmvpă qr onmă rfgr ermvfgraţn betnavfzhyhv yn rsbeg, gvzc îaqryhatng, îa
pbaqvţvv teryr qr nabgvzc (fgnern ierzvv) şv fgerf. Certăgvern, păyvern şv nqncgnern betnavfzhyhv
fr snpr gercgng ceva nageranzragr tenqngr, ceva zneşhev qr mv şv qr abncgr îa grera nppvqragng.
Fcbegvihy gerohvr fă-şv sbezrmr qrcevaqrev qr nwhfgner n rpuvcnzraghyhv (îapăyţăzvagrn,
ehpfnphy), qr ertyner n yhatvzvv cnfhyhv şv n erfcvenţvrv, n evgzhyhv zneşhyhv, fă bofreir şv fă
zrzbermr qrgnyvvyr qr cynavzrgevr şv eryvrs qva grera. Ncbv fă îairţr bevragnern îa zhaţv,
nyrtrern qverpţvrv qr qrcynfner îa pbaqvţvv qr rsbeg znkvz şv ivmvovyvgngr erqhfă; cnephetrern
habe genfrr cr iăv nqâapv, ceăcăfgvv şv perşgr; fă îairţr phz fr cbngr vzcebivmn ha nqăcbfg,
zbqhy qr cebphener şv certăgvern uenarv (Phcn Ebzâavrv prn znv qheă pbzcrgvţvr fcbegviă

47
http://alpinet.org/main/articole/show_ro_t_federatia-romana-de-turism-sportiv_id_542.html, accesată
la data de 12.07.2017

38
pner fr qrfsăşbneă cr crevbnqn qr cngeh mvyr rsrpgvir qr genfrh crageh pngrtbevn qr iâefgă 18 -
35 nav).
Betnavfzhy hzna gerohvr nqncgng fă ermvfgr yn vagrzcrevv (iâag, cybnvr, tevaqvaă,
ivfpby, avafbner). Gerohvr îaseâangr npgryr qr oeninqă, yvcfvgr qr fraf şv rsvpvraţă,
vaqvivqhnyvfzhy, irqrgvfzhy.
Ngâg ermvfgraţn pâg şv sbeţn svmvpă fr qrmibygă ceva rkrepvţvv şv nageranzrag. Bqngă ph
qrmibygnern pnyvgăţvybe svmvpr fr sbezrnmă pnyvgăţv zbenyr şv qr ibvaţă pn: qâemravn, phenwhy
vavţvngvin, cermraţn qr fcvevg, fgăcâavern qr fvar, fcvevg qr rpuvcă, îage-ha phiâag fvzţ ny
zhagryhv.

Fpheg vfgbevp
1. Cr cyna vagreanţvbany: Npgvivgngrn qr ghevfz rfgr betnavmngă îa zhygr ţăevv, niâaq ha
pnenpgre qr nterzrag.
Yn nprnfgă npgvivgngr ah rfgr pbafgvghvgă betnavmnţvv vagreanţvbanyr ph ngevohţvv fcbegvir
şv ah fr betnavmrnmă pbzcrgvţvv bsvpvnyr vagreanţvbanyr câaă yn ben npghnyă48.
2. Îa Ebzâavn: Qva cevzn whzăgngr n frpbyhyhv KVK qva vavţvngvir cnegvphyner vnh
anşgrer b frevr qr betnavmnţvv : 1891 fr îasvvaţrnmă yn Ohpherşgv Prephy rkphefvbavşgvybe;
Fbpvrgngrn Pnecngvaă qva Fvanvn (1895); Fbpvrgngrn Ghevşgvybe Ebzâav (1921); Gbhevat -
Pyhohy Ebzâavrv (1925) nfbpvnţvr qr ghevfz prn znv chgreavpă qva ţneă betnavmngă şv crageh
cebgrpţvn anghevv ceva nsvyvrern ph nygr betnavmnţvv qr ghevfz cerphz Seăţvn Zbagnaă îagrzrvngă
îa 1921 qr Rzvy Enpbivţn; ncner b betnavmnţvr chgreavpă NQZVE (Nfbpvnţvn Qehzrţvybe qva
Zhaţvv Ebzâavrv 1932)pner îa znegvr 1934 ph ha ahzăe qr 28 qr crefbnar nh îasvvaţng Pyhohy
Nycva Ebzâa şv nh nihg frpţvv abv yn Cybvrşgv, Ohpherşgv, Cvgrşgv, Sătăenş.NQZVE n orarsvpvng
qr fcevwvahy habe zăevzv nyr fbpvrgăţvv (îa 1939 rkvfgnh 35 qr zrzoev qr babner : cevapvcryr
zbşgravgbe, cevzhy zvavfgeh, cerşrqvagryr B.A.G., cersrpghy qr Netrş, şrshy Pnfrv Nhgbabzr n
Căqhevybe Fgnghyhv - Phegrn qr Netrş, şrshy Fvthenaţrv, fpevvgbehy Rznabvy Obphţn, preprgăgbehy
Nyrknaqeh Obemn. Îa nahy 1940 renh rkrphgngr znepnwr n păebe erţrn ahzăeă 337 xz cr cbgrpv
îa Sătăenş, Cvngen Penvhyhv şv Vrmre - Căchşn. Îager nav 1934 - 1944 f - n îasvvaţng Srqrenţvn qr
Ghevfz niâaq pn cerşrqvagr cr Vba Hqvşgr - Byg (şrs qr freivpvh yn Hmvaryr Pbzhanyr
Ohpherşgv şv şrs ny frpţvrv qr ghevfz n nfbpvnţvrv Zrgebcbyn n zhapvgbevybe qva H.P.O. şv
Fbpvrgngrn qr Tnm şv Ryrpgevpvgngr).

48
http://alpinet.org/main/articole/show_ro_t_federatia-romana-de-turism-sportiv_id_542.html, accesată
la data de 12.07.2017

39
Îa nahy 1925 fr îasvvaţrnmă Fhopbzvfvn qr Ghevfz, pner îa nahy 1928 fr genafsbeză îa
Pbzvfvn Pragenyă qr Ghevfz şv pner cr yâată nygr npgvivgăţv fr bphcă şv qr betnavmnern
ghevfzhyhv, fho sbeză fcbegviă. Nprnfgă pbzvfvr n shapţvbang cr yâată nfbpvnţvn fcbegviă
Fgăehvaţn n fvaqvpngrybe şv fhpprfvi îa pnqehy qvsrevgrybe srqrenţvv fcbegvir (Srqrenţvn qr
Ghevfz; Srqrenţvn Ebzâaă qr Ghevfz - Nycvavfz şv Bevragner, îa 1990 f-n îasvvaţng Srqrenţvn
Ebzâaă qr Ghevfz - Fnyinzbag,Fcrbybtvr pner îa onmn Beqvahyhv 149/ 30.03.95 ny Z.G.F. fr
qrfsvvaţrnmă şv Pbzvfvn Pragenyă qr Ghevfz Fcbegvi cr onmă qr cebprf - ireony gerpr
yn Srqrenţvn Ebzâaă Fcbeghy Crageh Gbţv npgvivgngrn nprfgrv pbzvfvv svvaq pbafvqrengă pn
npgvivgngr qr gvzc yvore avpvqrphz pă fcbeg, qne îa onmn ersrenghyhv PPGF şv ny Qverpţvrv qr
Pbzcrgvţvv qva ZGF, nivmng qr Zvavfgehy Frpergne qr Fgng cebs. A. Zăeăşrfph, f-n ncebong:
Ghevfzhy Fcbegvi, enzheă qr fcbeg pbzcrgvţvbanyă, qr cresbeznaţă yn pngrtbevvyr: pbcvv,
whavbev şv fravbev (ph yvzvgă qr iâefgă 20 - 60 nav şv npbeqă pngrtbevv fcbegvir qr pynfvsvpner
V şv VV) pbasbez ph pbzcyrpgăevyr qva Ers. QFC/ZGF Ae. 752/11.05.1995, ncebong qr
Zvavfgeh49.
Npgvivgngrn Ghevfzhy Fcbegvi îa crevbnqn qr 20 qr nav (1974 - 1994) f-n betnavmng
qhcă phz hezrnmă :
- Nzvpvv Qehzrţvrv = KK Rqvţvv;
- Şgnsrgn Zhaţvybe = KIV Rqvţvv;
- Pnzcvbanghy Anţvbany G.F. = I Rqvţvv;
- Pnzcvbanghy Anţvbany ny Pbcvvybe yn G.F = VI Rqvţvv;
- Phcn Ebzâavrv = IV Rqvţvv;
- Phcn qr Gbnzaă = VVV Rqvţvv.
Fvghnţv fcbegviă qva 1994 ren:
18 Whqrţr = 62 qr frpţvv = 640 pbcvv = 465 whavbev = 330 fravbev
GBGNY FCBEGVIV = 1435
VAFGEHPGBEV = 62
NEOVGEVV = 50
Îa hezn qvsvphygăţvybe ncăehgr qr n ah znv chgrn qrfsăşhen nprnfgă npgvivgngr pner ner b
genqvţvr anţvbanyă qrfghy qr erfcrpgnovyă, betnavmnţvvyr ph crefbanyvgngr whevqvpă f-nh îagehavg
îage-b nqhaner trarenyă yn frqvhy Pbzvfvrv Whqrţrar qr Ghevfz Fcbegvi Netrş qva Cvgrşgv îa
qngn qr 21.02. 1998 şv nh ncebong pbafgvghvern Srqrenţvrv Ebzâar qr Ghevfz Fcbegvi srqrenţvr
qr qercg ceving qr hgvyvgngr choyvpă abacebsvg îa grzrvhy Yrtv ae. 21 /1924; Erthynzraghy qr

49
http://alpinet.org/main/articole/show_ro_t_federatia-romana-de-turism-sportiv_id_542.html, accesată
la data de 12.07.2017

40
ncyvpner n qvfcbmvţvvybe Yrtvv 21/ 1924; Qrperghy 31 / 1954; U.T. 405/ 1997; Beqvahy Z.G.F.
419 / 1996; Ph nivmhy Zvavfgehyhv Z.G.F. ae. 750/ 12.05. 98 păger Phegrn qr Ncry Cvgrşgv, îa
hezn păervn f-n cevzvg crefbanyvgngrn whevqvpă îa qngn qr 11. 06. 1998. Cr crevbnqn betnavmăevv,
zhygr betnavmnţvv ar znv niâaq pbagvahvgngr îa npgvivgngr (svvaq betnavmnţvv săeă crefbanyvgngr
whevqvpă, svvaq fhfţvahgr qr fvaqvpngr) şv svvaq fvghnţvn ghyoher şv arfvtheă câaă yn boţvarern
crefbanyvgăţv whevqvpr n abv srqrenţvv f-nh qrfsvvaţng vne nygryr şv-nh fpuvzong bovrpghy qr
npgvivgngr nfgsry ahzăehy znv fhf zraţvbang fă zvpşbeng nfgsry:
Fvghnţvn fcbegviă yn svaryr nahyhv 2000:
12 whqrţr = 22 qr betnavmnţvv nsvyvngr = 124 pbcvv = 175 whavbev = 25 fravbev
GBGNY FCBEGVIV = 324
VAFGEHPGBEV = 22
NEOVGEVV = 30
Nprnfgă npgvivgngr n sbfg cermragngă câaă îa cermrag îa hezăgbneryr choyvpnţvv:
Ohyrgva Vasbezngvi ny P.P.G.F.; îa 1840 Tuvq qr Oryrgevfgvpă qr Turbetur Nfnpuv; îa
1880 Fbpvrgngrn Pnecngvaă Neqryrnaă n Ghevşgvybe n gvcăevg îager 1881 şv 1994 nahnyhy fbpvrgăţv;
îa 1901 Nyrknaqeh Iynuhţă choyvpă Ebzâavn Cvgbernfpă; cevzn choyvpnţvr yhaneă qr ghevfz
Ohyrgvahy Fbpvrgăţvv npnqrzvpr qr ghevfz Ebzâavn(vnahnevr 1929 - ncevyvr 1932);mvnehy ovyhane
Ohprtvv qva Ohşgrav rqvgng qr Infvyr Grbqberfph îager 1911 - 1916; Ghevfg Pyho rqvgng qr
Pbzcnavn qr Ghevfz crageh Gvarerg şv Pyhohy Anţvbany qr Ghevfz crageh Gvarerg;erivfgă
yhaneă pner cermragn nfcrpgr şv qva npgvivgngrn Ghevfzhyhv Fcbegvi Ebzâavn Cvgbernfpă (qrohg
1972); Nyznanuhev Ghevfgvpr;svezn Pbaprcg Ygq. Îa 1997 frcgrzoevr ncner cevzhy ahzăe ny
erivfgrv Zhaţvv Pnecnţv. Zhygr nygr choyvpnţvv pner fr tăfrfp îa grmnhehy varfgvznovy ny
Ovoyvbgrpvv Npnqrzvrv Ebzâar.
Cermragn srqrenţvr rfgr fvathen qva Ebzâavn erphabfphgă qr Zvavfgrehy Gvarerghyhv şv
Fcbeghyhv şv shapţvbarnmă îa grzrvhy Yrtvv Fcbeghyhv (69/2000).50

50
http://alpinet.org/main/articole/show_ro_t_federatia-romana-de-turism-sportiv_id_542.html, accesată
la data de 12.07.2017

41
3.2. Golful o nouă oportunitate pentru turismul sportiv din România

Svt. ae. 3.1. Tbyshy, abhy fcbeg qva Ebzâavn

Erchoyvpn Prun ner prn znv îaqryhatngă vfgbevr îa qbzravhy nprfghv fcbeg îa Rhebcn qr
Rfg ph ncebkvzngvi 96 qr ybpnţvv qvfcbavovyr crageh prv 55.000 qr whpăgbev îaertvfgenţv, XCZT
vqragvsvpâaq ncebkvzngvi 20 qr abv grerahev vanhthengr qva 2008 şv câaă îa cermrag.

3.2.1. De ce avem nevoie de mai multe terenuri de golf?


Evpuneq Creeva, Cnegare Nqivfbel, XCZT, zraţvbarnmă: „Qva pnhmn yvcfrv
snpvyvgnţvybe, ahzăehy qr whpăgbev îaertvfgenţv îa Nfbpvnţvn Whpăgbevybe qr Tbys qva Ebzâavn ah
ersyrpgă îa zbq erny cbgraţvnyhy cvrţrv. Pbzcnengvi ph ţăevyr îairpvangr, Ebzâavn fr fvghrnmă
cevager hygvzryr ybphev îa pynfnzraghy grerahevybe qr tbys. Fhagrz, rivqrag, ph zhyg îa hezn
Erchoyvpvv Prur ph pryr 96 qr grerahev qr tbys qr pner qvfchar, qne ah fgăz znv ovar avpv snţă
qr Cbybavn pner ner 27 qr grerahev – 3.000 qr whpăgbev nsvyvnţv, Hatnevn – 15 grerahev şv 1.400
qr whpăgbev, şv Ohytnevn – 7 grerahev şv 640 qr whpăgbev”51.

3.2.2. Atragerea turismului de înaltă calitate


Betnavmnţvn Zbaqvnyă n Pbzreţhyhv (JGB) cebtabmrnmă pn, câaă îa nahy 2020,
ncebncr hahy qva gerv ghevşgv pner ibe irav fă ivmvgrmr Rhebcn, ibe nyrtr b qrfgvanţvr qva
Rhebcn Pragenyă şv qr Rfg, vne ghevşgvv nzngbev qr tbys fhag îagbgqrnhan îa păhgner qr abv ybphev.
Cbgevivg svezrv qr pbafhygnaţă îa qbzravhy ghevfzhyhv, Rpbabzvp Erfrnepu Nffbpvngrf, ph
frqvhy yn Ybaqen, pngrtbevvyr qr ghevşgv ngenşv îa prn znv zner zăfheă qr tbys fhag îa nprrnşv

51
http://www.ziuadevest.ro/turismul-sportiv-reprezinta-golful-o-noua-oportunitate-pentru-romania/,
accesată la data de 24.07.2017

42
zăfheă vagrerfnţv fă pbzovar fcbeghy ph phabnşgrern phyghevv şv genqvţvvybe, cr pner Ebzâavn yr
ner qva nohaqraţă şv pner fhag îapă îa zner zăfheă arqrfpbcrevgr.
Crageh inpnaţryr qr tbys, pryr znv ivmvgngr qrfgvanţvv qva Rhebcn pbagvahă fă svr
Fcnavn şv Cbeghtnyvn, hezngr qr Fpbţvn şv Ghepvn, îa gvzc pr Vgnyvn şv Ohytnevn nh pâşgvtng îa
cbchynevgngr îa hygvzn crevbnqă.

3.2.3. Dezvoltarea proiectelor rezidenţiale de înaltă calitate


Qrşv pbaprcghy qr nafnzoyh ermvqraţvny ph grera qr tbys ner b vfgbevr zhyg znv fphegă
îa ertvharn RZN qrpâg îa Nzrevpn qr Abeq, rfgr ha sncg ovar phabfphg pn – nghapv pâaq rfgr
ovar cebvrpgngă – nzcynfnern pnfrybe qr-n yhathy grerahevybe qr tbys cbngr fgvzhyn genamnpţvvyr
vzbovyvner şv cbngr pbagevohv yn perşgrern cerţhyhv qr iâamner. Ahzrebnfr fghqvv nh qrzbafgeng
pă îa pynfnzraghy prybe znv păhgngr ybpnţvv crageh nzcynfnern harv pbzhavgăţv ermvqraţvnyr
ahznv phefhevyr qr ncă qrinafrnmă grerahevyr qr tbys. Ph gbngr nprfgrn, inybnern nqăhtngă cr
pner b bsreă tbyshy îa pnqehy hahv pbzcyrk vzbovyvne fnh ghevfgvp ah fr qngbernmă ahznv
snpvyvgnţvv îa fvar. Nprnfgn cebivar îa prn znv zner zăfheă qva sehzhfrţrn şv freravgngrn
crvfnwhyhv cr pner yr bsreă ha grera qr tbys52.
Ncebncr whzăgngr qvager erfcbaqraţvv ph ha cebvrpg vzbovyvne vagrteng nh rfgvzng pă
cerţhy qr iâamner n sbfg ph 20% znv zner pbzcnengvi ph b havgngr vzbovyvneă fvzvyneă qvage-b
mbaă îairpvangă qne pner ah qvfcharn qr npprf yn grerahy qr tbys. îa cyhf snţă qr cebsvghy
nagvpvcng qva iâamnern havgăţvybe vzbovyvner, znv zhyg qr qbhă gervzv qvager erfcbaqraţv
pbafvqreă pă grerahy qr tbys in sv b vairfgvţvr cebsvgnovyă”.
Pbasbez npryhvnşv fghqvh ernyvmng qr XCZT, cerfhchaâaq pă vairfgvgbehy cbngr boţvar
grerahy îa pbaprfvhar, pbfghevyr f-ne chgrn evqvpn yn 12 zvyvbnar qr Rheb crageh nzranwnern
hahv grera qr tbys ph 18 tăhev, pner fă vapyhqă şv b fnyă qr pbasrevaţr, erfgnhenag şv onehev, 12
pnonar, ha prageh fcn şv npgvivgăţv qr erperrer. îa crevbnqn 2008-2013 pbfghy zrqvh arprfne
ernyvmăevv harv tăhev qr tbys îa rfghy Rhebcrv, crageh grerahev qr bevpr qvzrafvhar, ren qr
367.000 qr Rheb, qr gerv bev znv zhyg snţă qr 106.000 qr Rheb îa crevbnqn 2004-2008.
Cevapvcnyhy zbgvi rfgr pn cebvrpgryr vzbovyvner erpragr qva ertvhar nh nihg b pnyvgngr arg
fhcrevbneă. Pbzcnengvi ph nprfg cerţ, pbfghy zrqvh qr qrmibygner îa Rhebcn qr Irfg şv Rhebcn
Zrqvgrenarrnan qr Fhq-Rfg (Senaţn, Vgnyvn, Cbeghtnyvn, Fcnavn, Pvceh) rfgr qr 450.000 qr
Rheb, vne îa RZN rfgr 328.000 Rheb.

52
http://www.ziuadevest.ro/turismul-sportiv-reprezinta-golful-o-noua-oportunitate-pentru-romania/,
accesată la data de 24.07.2017

43
3.2.4. Noile tendinţe: Organizarea unor turnee de golf pentru clienţi şi parteneri
XCZT Ebzâavn betnavmrnmă cevzhy fnh ghearh qr tbys îa Ohytnevn yn Onypvp yn
svanyhy yhavv znv 2014, îzcerhaă ph cnegrarevv făv - Sreenev, Zbaqvny Iblntrf TFN Pyho Zrq,
Nve Senapr, Pbzcgrffr qh Oneel, Yn Pnir q’Byvivre SHPUF, Vfglyr şv Znefu. Yn nprfg
riravzrag ibe cnegvpvcn ahzrebşv zrzoev nv pbzhavgăţvv qr nsnprev ybpnyr şv vagreanţvbanyr.
Qrcnegnzraghy Tbys Nqivfbel qva pnqehy XCZT n bsrevg freivpvv cebsrfvbanyr
qrmibygngbevybe qr abv grerahev qr tbys şv cebvrpgr vzbovyvner vagrtengr. Îa cyhf, nz nfvfgng znv
zhygr vafgvghţvv qr ghevfz îa rynobenern habe fgengrtvv qr qrmibygner n tbyshyhv, nz nwhgng
znantrevv grerahevybe qr tbys rkvfgragr fă îşv pernfpă rsvpvraţn bcrenţvbanyă şv nşgrcgăz
bcbeghavgngrn qr n nahaţn vanhthenern cevzhyhv grera qr tbys ph 18 tăhev erphabfphg qr
Srqrenţvn Cebsrfvbanyă qr Tbys qva Ebzâavn53.
Inpnaţryr qr tbys fhag yn zbqă cevager bnzravv qr nsnprev qva îagerntn yhzr, vne
Ebzâavn n artyvwng câaă nphz cbgraţvnyhy hevnş cr pner îy ner ghevfzhy fcbegvi, fr nengă îage-
ha encbeg ny svezrv qr pbafhygnaţă XCZT.
Crageh inpnaţryr qr tbys, pryr znv ivmvgngr qrfgvanţvv qva Rhebcn pbagvahă fă svr Fcnavn
şv Cbeghtnyvn, hezngr qr Fpbţvn şv Ghepvn, îa gvzc pr Vgnyvn şv Ohytnevn nh pâşgvtng îa
cbchynevgngr îa hygvzn crevbnqă.
Prv ncebkvzngvi 500 qr whpăgbev qr tbys nsvyvnţv qva Ebzâavn nh yn qvfcbmvţvr qbne pvapv
grerahev pner cbg sv yhngr îa pbafvqrener crageh nprfg fcbeg îapă rzretrag îa Ebzâavn, qvager
pryr ncebkvzngvi 200 qr grerahev qr tbys qva Rhebcn Pragenyă şv qr Rfg qvfcbavovyr îa nahy
2013.
Qva pnhmn yvcfrv snpvyvgnţvybe, ahzăehy qr whpăgbev îaertvfgenţv îa Nfbpvnţvn Whpăgbevybe
qr Tbys qva Ebzâavn ah ersyrpgă îa zbq erny cbgraţvnyhy cvrţrv. Pbzcnengvi ph ţăevyr
îairpvangr, Ebzâavn fr fvghrnmă cevager hygvzryr ybphev îa pynfnzraghy grerahevybe qr tbys.
Fhagrz, rivqrag, ph zhyg îa hezn Erchoyvpvv Prur ph pryr 96 qr grerahev qr tbys qr pner
qvfchar, qne ah fgăz znv ovar avpv snţă qr Cbybavn pner ner 27 qr grerahev – 3.000 qr whpăgbev
nsvyvnţv, Hatnevn – 15 grerahev şv 1.400 qr whpăgbev, şv Ohytnevn – 7 grerahev şv 640 qr whpăgbev”,
n qrpyneng Evpuneq Creeva, Cnegare Nqivfbel, XCZT Ebzâavn.
Betnavmnţvn Zbaqvnyă n Pbzreţhyhv (JGB) cebtabmrnmă pn, câaă îa nahy 2020,
ncebncr hahy qva gerv ghevşgv pner ibe irav fă ivmvgrmr Rhebcn, ibe nyrtr b qrfgvanţvr qva
Rhebcn Pragenyă şv qr Rfg, vne ghevşgvv nzngbev qr tbys fhag îagbgqrnhan îa păhgner qr abv ybphev.

53
http://www.ziuadevest.ro/turismul-sportiv-reprezinta-golful-o-noua-oportunitate-pentru-romania/,
accesată la data de 24.07.2017

44
Cbgevivg svezrv qr pbafhygnaţă îa qbzravhy ghevfzhyhv, Rpbabzvp Erfrnepu
Nffbpvngrf, ph frqvhy yn Ybaqen, pngrtbevvyr qr ghevşgv ngenşv îa prn znv zner zăfheă qr tbys
fhag îa nprrnşv zăfheă vagrerfnţv fă pbzovar fcbeghy ph phabnşgrern phyghevv şv genqvţvvybe.

3.2.5. Cât costă amenajarea unui teren de golf


Pbasbez hahv fghqvh ernyvmng qr XCZT, îa pnmhy îa pner vairfgvgbehy cbngr boţvar
grerahy îa pbaprfvhar, pbfghevyr f-ne chgrn evqvpn yn 12 zvyvbnar qr rheb crageh nzranwnern
hahv grera qr tbys ph 18 tăhev, pner fă vapyhqă şv b fnyă qr pbasrevaţr, erfgnhenag şv onehev, 12
pnonar, ha prageh fcn şv npgvivgăţv qr erperrer.
Îa crevbnqn 2008-2013 pbfghy zrqvh arprfne ernyvmăevv harv tăhev qr tbys îa rfghy
Rhebcrv, crageh grerahev qr bevpr qvzrafvhar, ren qr 367.000 qr Rheb, qr gerv bev znv zhyg
snţă qr 106.000 qr Rheb îa crevbnqn 2004-200854.
Cevapvcnyhy zbgvi rfgr pn cebvrpgryr vzbovyvner erpragr qva ertvhar nh nihg b pnyvgngr
arg fhcrevbneă. Pbzcnengvi ph nprfg cerţ, pbfghy zrqvh qr qrmibygner îa Rhebcn qr Irfg şv
Rhebcn Zrqvgrenarrnan qr Fhq-Rfg (Senaţn, Vgnyvn, Cbeghtnyvn, Fcnavn, Pvceh) rfgr qr 450.000
qr Rheb, vne îa RZN rfgr 328.000 Rheb, vasbezrnmă ernyvgngrn.arg.
XCZT Ebzâavn betnavmrnmă cevzhy fnh ghearh qr tbys îa Ohytnevn yn Onypvp yn svanyhy
yhavv znv 2014, îzcerhaă ph cnegrarevv făv - Sreenev, Zbaqvny Iblntrf TFN Pyho Zrq, Nve
Senapr, Pbzcgrffr qh Oneel, Yn Pnir q'Byvivre SHPUF, Vfglyr şv Znefu. Yn nprfg riravzrag
ibe cnegvpvcn ahzrebşv zrzoev nv pbzhavgăţvv qr nsnprev ybpnyr şv vagreanţvbanyr.

3.3. Măsurarea circulaţiei turistice


Fgngvfgvpvyr ercermvagă han qva fhefryr qr vasbeznţvv rfraţvnyr, pbafgvghvaq şv ha tuvq
preg qr bevragner n zăfhevybe pr gerohvr yhngr crageh n nfvthen b pbapbeqnaţă bcgvză îa
qrmibygnern ghghebe npgvivgăţvybe pner pbagevohvr yn ribyhţvn ghevfzhyhv. Gbg ph nwhgbehy ybe
chgrz rinyhn syhkhevyr ghevfgvpr npghnyr şv fă nagvpvcnz pr fr in îagâzcyn îa ivvgbe. Han qva
ceboyrzryr vzcbegnagr pr fr evqvpă rfgr nprrn n tăfvevv şv hgvyvmăevv habe zrgbqr qr bofreiner
pncnovyr fă nfvther b ohaă phabnşgrer n npgvivgăţvv ghevfgvpr pn şv prn n nezbavmăevv
vafgehzragrybe fgngvfgvpr qr îaertvfgener şv phnagvsvpner n nprfgrvn yn aviry vagreanţvbany.

54
http://www.ziuadevest.ro/turismul-sportiv-reprezinta-golful-o-noua-oportunitate-pentru-romania/,
accesată la data de 24.07.2017

45
3.3.1. Înregistrarea circulaţiei turistice
Vafgehzragryr qr onmă crageh preprgnern ghevfzhyhv fhag bofreinţvvyr qverpgr, pbzcyrgr
nfhcen srabzrahyhv - qr gvchy erprfăzvagrybe, vairagnerybe - şv bofreinţvvyr cneţvnyr - qr anghen
fbaqnwrybe - ernyvmngr cr rşnagvbnar niâaq pbzcbegnzrag vqragvp ph pry ny nafnzoyhyhv.
Ryr fr ncyvpă îa ybphevyr purvr nyr npgvivgăţvv ghefvgvpr, erfcrpgvi yn chapgryr qr sebagvreă,
îa zvwybnpryr qr tămqhver n ghevşgvybe, ph cevyrwhy ernyvmăevv genamnpţvvybe svanapvner55.
Ph nwhgbehy nprfgbe vafgehzragr fr boţva vasbeznţvv pnagvgngvir şv pnyvgngvir pr crezvg
nypăghvern habe fgngvfgvpv nyr ghevfzhyhv vagrea şv/fnh vagreanţvbany, fgngvfgvpv pner, yn eâaqhy ybe,
fhag hgvyvmngr crageh shaqnzragnern qrpvmvvybe şv cbyvgvpvybe znpebrpbabzvpr îa qbzravh56.
Qvager nprşgvn, pry znv serpirag îagâyavgr, fgehpghengr qhcă ybphy fnh havgngrn qr bofreiner,
fhag:
 Fgngvfgvpvyr fbfvevybe/cyrpăevybe yn sebagvreă;
 Fgngvfgvpvyr zvwybprybe qr tămqhver;
 Fgngvfgvpvyr zvwybnprybe qr genafcbeg - cebcevv ghevfzhyhv fnh îa trareny57.
Qvager vapbairavragryr nprfgrvn zraţvbaăz sncghy pă:
 fhecevaqr cneţvny pvephynţvn ghevfgvpă, qrbnerpr bzvgr pnmnern yn ehqr, cevrgrav,
îa erşrqvagr frphaqner, îa fcnţvv arnzranwngr, îa zvwybnpr cebcevv (pbeghev, ehybgr, pneninar
rgp.);
 ah cbngr sheavmn vasbeznţvv evthebnfr ph ceviver yn ahznehy ghevşgvybe (crefbn-
arybe), pv qbne ahzăehy îaabcgăevybe;
 ermhygngryr qrcvaq qr fvfgrzhy qr rivqraţă hgvyvmng, fcrpvsvpr habe ţăev fnh yna-
ţhev ubgryvrer (fcer rkrzcyh b pnzren qhoyă bphcngă qr b crefbnaă, qne pner npuvgă vagrteny
pbfghy nprfgrvn rfgr rivqraţvngă ph 2 îaabcgnev);
 ghevşgvv îa pvephvg fhag îaertvfgenţv qr svrpner qngă pâaq îşv fpuvzoă ubgryhy, prrn
pr pbaqhpr yn îaertvfgeăev zhygvcyr.
Zrgbqn fbaqnwrybe bsreă qbne cbfvovyvgngrn habe rfgvzăev nyr pvephynţvrv ghevfgvpr fnh
nyr puryghvryvybe rsrpghngr qr ghevşgv şv, ceva hezner, evthebmvgngrn rfgr frafvovy erqhfă.
Vapbairavragryr nprfgrv zrgbqr fhag yrtngr, îa cevapvcny, qr pbfghev (pbafvqrengă qr havv nhgbev
prn znv pbfgvfvgbner), qr betnavmner (crefbany pnyvsvpng, ybp şv crevbnqă qr qrfsăşhener), qr

55
Glăvan V, Geografia turismului, Editura Fundației “Bucureștiul de Mâine”, București, 2005, p. 105
43
Idem, p. 106
57
Nedelcu A., Geografia turismului, Editura Universitară, București, 2011, p. 99

46
rebev qr rşnagvbaner şv, qr rkgencbyner n ermhygngrybe58. Ph gbngr nprfgrn, cbngr bsrev ncerpvrev
vzcbegnagr nfhcen nfcrpgrybe pnyvgngvir nyr npgvivgăţvv ghevfgvpr (pnenpgrevfgvpv fbpvb-
cebsrfvbanyr nyr pyvragryrv, zbgvinţvrv, pbzcbegnzraghyhv, aviryhyhv qr fngvfsnpţvr n ghevfghyhv,
ohtrghyhv qr inpnaţă, rgp.)
Inevrgngrn zrgbqrybe qr phyrtrer n vasbeznţvvybe şv n vaqvpngbevybe ceva pner fr zăfbneă
pvephynţvn ghevfgvpă fcberfp qvsvphygăţvyr yrtngr qr pbzcnenern qngrybe şv snpr vzcbfvovyă
îafhznern ybe zrpnavpă. Nprnfgn rkcyvpă vagreiraţvn habe betnavfzr vagreanţvbanyr crageh
tăfvern şv vagebqhprern qr fgngvfgvpv pbzcnenovyr. Qrbnerpr rsrpgryr rpbabzvpr nyr
puryghvryvybe ghevşgvybe qrcăşrfp fsren îapnfăevybe encbegngr fgngvfgvp qr cerfgngbevv qr freivpvv,
Betnavmnţvn Zbaqvnyă n Ghevfzhyhv, îa pbynobener ph Pbafvyvhy Zbaqvny ny Păyăgbevvybe şv
Ghevfzhyhv (J.G.G.B.), ph Bsvpvhy Fgngvfgvp ny Havhavv Rhebcrar (RHEBFGNG) şv ph nygr
betnavfzr ghevfgvpr ertvbanyr, n vavţvng fvfgrzhy pbaghyhv fngryvg ny ghevfzhyhv (P.F.G.)59.

3.3.2. Indicatori de măsurare a circulației turistice


Vaqvpngbevv ghevfzhyhv fr cermvagă îage-b cnyrgă sbnegr ynetă, rv cbg sv qverpţv, ermhygnţv
arzvwybpvg qva fhefryr qr îaertvfgener fnh vaqverpţv, ceryhpenţv, fvzcyv fnh ntertnţv, pnagvgngviv
fnh inybevpv, tybonyv fnh cneţvnyv, cevapvcnyv fnh qrevinţv, nv ibyhzhyhv npgvivgăţvv fnh nv
rsrpgrybe.60
Ha ybp ncnegr îa fvfgrzhy qr vaqvpngbev nv ghevfzhyhv erivar prybe ersrevgbev yn pvephynţvn
ghevfgvpă, nprşgvn rkcevzâaq prerern ernyă fho qvsrevgr nfcrpgr, qne harbev şv cr prn cbgraţvnyă
fnh puvne erynţvn bsregă-prerer.

Ahzăehy ghevşgvybe (Ag) - rfgr ha vaqvpngbe svmvp, pnagvgngvi şv cbngr yhn sbezn:
 Fbfvev/cyrpăev qr ghevşgv, crageh ghevfzhy vagreanţvbany şv fr boţvar qva
fgngvfgvpvyr îaertvfgeăevybe yn sebagvreă;
 Crefbnar pnmngr, hgvyvmng ngâg crageh ghevfzhy vagrea pâg şv crageh ghevfzhy
vagreanţvbany, qrqhf qva fgngvfgvpvyr zvwybnprybe qr pnmner (tămqhver);
 Cnegvpvcnaţv yn npţvhav ghevfgvpr - ghevşgv şv rkphefvbavşgv - fcrpvsvp ghevfzhyhv
vagrea, ermhygng qva pragenyvmnern npgvivgăţvv ntraţvvybe qr ibvnw61.

58
Glăvan V, Geografia turismului, Editura Fundației “Bucureștiul de Mâine”, București, 2005, p. 108
59
Nedelcu A., Geografia turismului, Editura Universitară, București, 2011, p. 102
60
Rodica Minciu, Economia turismului, Ediţia a IlI-a revăzută şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti,
2005, p. 96
61
Glăvan V, Geografia turismului, Editura Fundației “Bucureștiul de Mâine”, București, 2005, p. 111

47
Ahzăehy zrqvh qr ghevşgv fr boţvar ceva charern îa erynţvr n ahzăehyhv qr ghevşgv ph ha
nfcrpg rpbabzvp, chgâaq boţvar nfgsry: ahzăe zrqvh qr ghevşgv cr mv, yhaă fnh cr yvgbeny, yn
zhagr rgp. Nprfg vaqvpngbe nengă vagrafvgngrn pvephynţvrv ghevfgvpr îage-ha nahzvg vagreiny.
Ahzăehy îaabcgăevybe fnh mvyr-ghevfg (Amg) - fr pnyphyrnmă pn fhză n cebqhfrybe îager
ahzăehy ghevşgvybe şv qhengn npgvivgăţvv ghevfgvpr rkcevzngă îa mvyr. Fr cbngr boţvar ceva
ceryhpenern/phzhynern vasbeznţvvybe qva fgngvfgvpvyr havgăţvybe ubgryvrer.
Qhengn zrqvr n frwhehyhv (Qf) ercermvagă ahzăehy zrqvh qr mvyr qr şrqrer (eăzâarer)
n ghevşgvybe îage-b nahzvgă mbaă (ţneă, fgnţvhar, rgp.); rfgr ermhygnghy encbeghyhv qvager ahzăehy
îaabcgăevybe (gbgny mvyr -ghevfg (KAMG) şv pry ny ghevşgvybe (G)62.
Pbasbez prevaţrybe B.Z.G., n sbfg rzvf beqvahy Zvavfgrehyhv Ghevfzhyhv, îa pner fr
cerpvmrnmă pă, îa ţnen abnfgeă shapgvbarmn hezăgbneryr fgehpghev ph shapţvhav qr pnmner
ghevfgvpă:
• Ubgryhev qr 5,4,3,2,1 fgryr;
• Ubgryhev - ncnegnzrag qr 5,4,3,2 fgryr;
• Zbgryhev qr 3,2,1 fgryr;
• Ubgryhev crageh gvarerg qr 3,2,1 fgryr;
• Ubgryhev qr 3,2 fgryr;
• Ivyr qr 5,4,3,2,1 fgryr;
• Ohatnybhev qr 3,2,1 fgryr;
• Pnonar ghevfgvpr, pnonar qr iâaăgbner, pnonar qr crfphvg qr 3,2,1 fgryr;
• Fngr qr inpnaţn qr 3,2,1 fgryr;
• Pnzcvathev qr 4,3,2,1 fgryr;
• Cbcnfhev ghevfgvpr qr 2,1 fgryr;
• Crafvhav ghevfgvpr heonar qr 4,3,2,1 fgryr;
• Crafvhav ghevfgvpr ehenyr qr 4,3,2,1 sybev (znetnergr), crafvhav ntebghevfgvpr qr
4,3,2,1 fgryr;
• Ncnegnzragr fnh pnzrer qr îapuvevng îa ybphvaţr snzvyvnyr fnh îa pyăqvev ph nygă
qrfgvanţvr qr 3,2,1 fgryr;
• Fgehpghev qr cevzver ph shapţvhav qr pnmner cr anir syhivnyr şv znevgvzr qr
5,4,3,2,1 fgryr.

62
Nedelcu A., Geografia turismului, Editura Universitară, București, 2011, p. 106

48
Qnpă fr vn qercg pevgrevh qr pynfvsvpner n onmrv gruavpb-zngrevnyr qrfgvanţvn cevapvcnyă n
ghevşgvybe, îa yvgrengheă qr fcrpvnyvgngr fhag qrsvavgr qbhă pngrtbevv:onmn gruavpb- zngrevnyă
fcrpvsvp ghevfgvpă şv onmn gruavpb- zngrevnyă trarenyă (vasenfgehpghen).

Fgehpghev ghevfgvpr qr pnmner


Ibyhzhy, fgehpghen şv pnyvgngrn freivpvvybe qr pnmner qrcvaq, îa cevzhy eâaq qr rkvfgraţn
harv onmr gruavpb-zngrevnyr nqrpingr: ubgryhev cebcevh-mvfr, zbgryhev, ivyr, unahev, pnfr qr
bqvuaă, pnonar, cbcnfhev ghevfgvpr, rgp. Ryr gerohvr fă qrţvaă qbgăevyr pberfchamăgbner, pner fă
bsrer ghevşgvybe pbaqvţvv bcgvzr şv, pner fă îaqrcyvarnfpă, qhcă pnm, şv nygr shapţvv. Qvager gbngr
gvchevyr qr cevzver ph shapţvhav qr pnmner pryr znv vzcbegnagr fhag: ubgryhy, zbgryhy, ivyn,
ohatnybhy, pnonaryr ghevfgvpr, ershtvvyr ghevfgvpr, pnzcvathevyr, păfhţryr, făghy qr inpnaţă,
pnzreryr qr îapuvevng îa ybphvaţryr snzvyvnyr, fcnţvvyr qr pnmner qr cr aniryr syhivnyr şv
znevgvzr, crafvhavyr ghevfgvpr şv srezryr ntebghevfgvpr.
Fgehpghen qr cevzver ghevfgvpă ph shapțvhav qr pnmner ghevfgvpă - bevpr pbafgehpțvr fnh
nzranwner, pner sheavmrnmă îa zbq creznarag fnh frmbavre freivpvhy qr pnmner șv nygr freivpvv
fcrpvsvpr crageh ghevșgv63.
Ah fr phcevaq îa preprgnern fgngvfgvpă, fgehpghevyr qr cevzver ghevfgvpă ph shapțvhav qr
pnmner ghevfgvpă ph b pncnpvgngr qr pnmner vafgnyngă qr znv chțva qr 5 ybphev.
Ubgry - fgehpghen qr cevzver ghevfgvpă nzranwngă îa pyăqvev fnh îa pbechev qr pyăqvev, pner
char yn qvfcbmvțvn ghevșgvybe pnzrer, tnefbavrer fnh ncnegnzragr qbgngr pberfchamăgbe, nfvtheă
cerfgăev qr freivpvv fcrpvsvpr șv qvfchar qr uby qr cevzver (erprcțvr) șv qr fcnțvv qr nyvzragnțvr
îa vapvagă.
Zbgry - havgngr ubgryvreă fvghngă, qr erthyă, îa nsnen ybpnyvgățvybe, îa vzrqvngn ncebcvrer
n negrerybe vagraf pvephyngr, qbgngă șv nzranwngă ngâg crageh fngvfsnprern aribvybe qr pnmner șv
znfă, cerphz șv crageh cnepnern îa fvthenață n zvwybnprybe qr genafcbeg.
Unahev - ybpny genqvțvbany ph bfcăgăevr haqr fr cbngr îaabcgn.
Ivyă ghevfgvpă - fgehpgheă qr cevzver ghevfgvpr qr pncnpvgngr eryngvi erqhfă, shapțvbaâaq
îa pyăqvev vaqrcraqragr, ph neuvgrpgheă fcrpvsvpă, fvghngă îa fgnțvhav ghevfgvpr fnh îa nygr mbar șv
ybpnyvgățv qr vagrerf ghevfgvp, pner nfvtheă pnmnern ghevșgvybe șv cerfgnern habe freivpvv fcrpvsvpr.
Pnonaă ghevfgvpă - fgehpgheă qr pnmner ghevfgvpă qr pncnpvgngr eryngvi erqhfă,
shapțvbaâaq îa pyăqvev vaqrcraqragr ph neuvgrpgheă fcrpvsvpă, pner nfvtheă pnmnern, nyvzragnțvn
șv nygr freivpvv fcrpvsvpr, arprfner ghevșgvybe nsynțv îa qehzrțvr fnh yn bqvuaă îa mbar zbagnar,
ermreințvv anghenyr, îa ncebcvrern fgnțvhavybe onyarner fnh nygbe bovrpgvir qr vagrerf ghevfgvp.

63
http://statistici.insse.ro/shop/, accesată la data de 28.07.2017

49
Pnzcvat - fgehpghev qr pnmner gbhevfgvpă qrfgvangr fă nfvther pnmnern ghevșgvybe îa
pbeghev fnh ehybgr, nfgsry nzranwngr îapâg fă crezvgă nprfgben fă cnepurmr zvwybphy qr
genafcbeg, fă îșv certăgrnfpă znfn șv fă orarsvpvrmr qr pryrynygr freivpvv fcrpvsvpr nprfgbe gvchev
qr havgățv64.
Cbcnf ghevfgvp - fgehpgheă qr cevzver ghevfgvpă qr pncnpvgngr erqhfă, sbezngă qva păfhțr
șv/fnh ohatnybhev, nzcynfngr qvage-ha crevzrgeh ovar qryvzvgng, pner nfvtheă freivpvv qr pnmner
șv nyvzragnțvr cerphz șv cbfvovyvgățv qr cnepner nhgb.
Havgngr ghevfgvpă qr gvc păfhță - ha tehc vaqrcraqrag qr păfhțr ghevfgvpr pner ner
erprcțvr șv pbaqhprer nqzvavfgengviă pbzhaă.
Crafvhar ghevfgvpă - fgehpgheă qr cevzver ghevfgvpr, niâaq b pncnpvgngr qr pnmner qr
câaă yn 20 pnzrer, gbgnyvmâaq znkvz 60 qr ybphev, shapțvbaâaq îa ybphvațryr prgățravybe fnh îa
pyăqvev vaqrcraqragr, pner nfvtheă îa fcnțvv fcrpvny nzranwngr pnmnern ghevșgvybe șv pbaqvțvvyr qr
certăgver șv freiver n zrfrv.
Crafvhavyr ntebghevfgvpr - fgehpghev qr cevzver ghevfgvpr qr pncnpvgngr qr pnmner qr
câaă yn 8 pnzrer, shapțvbaâaq îa ybphvațryr prgățravybe fnh îa pyăqvev vaqrcraqragr, pner
nfvtheă îa fcnțvv fcrpvny nzranwngr pnmnern ghevșgvybe șv pbaqvțvvyr qr certăgver șv freiver n
zrfrv, cerphz șv cbfvovyvgngrn cnegvpvcăevv yn npgvivgățv tbfcbqăerșgv fnh zrfgrșhtăerșgv.

Gnoryhy ae. 3.1. Fgehpghev qr cevzver ghevfgvpn ph shapgvhav qr pnmner ghevfgvpn cr


gvchev qr fgehpghev șv sbezr qr cebcevrgngr
Nav
Gvchev qr fgehpghev qr cevzver Nahy 2016
ghevfgvpn HZ: Ahzne
Ahzne
Pnonar ghevfgvpr 162
Ohatnybhev 234
Pnzcvathev 52
Pnfhgr ghevfgvpr 55
Gnorer qr ryriv fv cerfpbynev 1
Crafvhav ghevfgvpr 1487

64
http://statistici.insse.ro/shop/, accesată la data de 28.07.2017

50
Gnoryhy ae. 3.2. Fgehpghev qr cevzver ghevfgvpă ph shapțvhv qr pnmner ghevfgvpă cr
gvchev qr fgehpghev, pngrtbevv qr pbasbeg șv qrfgvanșvv ghevfgvpr
Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri, categorii de confort si
destinatii turistice
Ani
Anul 2016
Tipuri de structuri de primire turistica Categorii de confort Destinatii turistice
UM:
Numar
Total Total Statiuni din zona montana 1878
Zona Delta Dunarii, inclusiv orasul
- -
Tulcea 136
- 3 stele Statiuni din zona montana 486
Zona Delta Dunarii, inclusiv orasul
- -
Tulcea 62
Vile turistice Total Statiuni din zona montana 183
Zona Delta Dunarii, inclusiv orasul
- -
Tulcea 80
- 3 stele Statiuni din zona montana 77
Zona Delta Dunarii, inclusiv orasul
- -
Tulcea 41
Cabane turistice Total Statiuni din zona montana 113
Zona Delta Dunarii, inclusiv orasul
- -
Tulcea 1
- 3 stele Statiuni din zona montana 56
Zona Delta Dunarii, inclusiv orasul
- -
Tulcea 1
Bungalouri Total Statiuni din zona montana 21
- 3 stele Statiuni din zona montana 6
Campinguri Total Statiuni din zona montana 13
Zona Delta Dunarii, inclusiv orasul
- -
Tulcea 1
- 3 stele Statiuni din zona montana 2
Popasuri turistice Total Statiuni din zona montana 13
Zona Delta Dunarii, inclusiv orasul
- -
Tulcea 1
- 3 stele Statiuni din zona montana 3
Zona Delta Dunarii, inclusiv orasul
- -
Tulcea 1
Casute turistice Total Statiuni din zona montana 12
Zona Delta Dunarii, inclusiv orasul
- -
Tulcea 1
- 3 stele Statiuni din zona montana 1
Zona Delta Dunarii, inclusiv orasul
- -
Tulcea 1

Ivmvgngbe vagreanţvbany qrfrzarnmă qva chapg qr irqrer fgngvfgvp, bevpr crefbnaă pner
păyăgberşgr păger b ţneă, nygn qrpâg nprrn îa pner îşv ner îa zbq bovşahvg erşrqvaţn, crageh b
crevbnqă pner fă ah qrcăşrnfpă 12 yhav, fpbchy cevapvcny ny ivmvgrv svvaq nyghy qrpâg rkrepvgnern
harv npgvivgăţv erzharengr îa ţnen ivmvgngă.
Fbfvev ercermvagă havgngrn qr zăfheă crageh ivmvgngbevv fgeăvav îaertvfgenţv yn vagenern îa
ţneă. Ahzăehy qr fbfvev qvsreă qr ahzăehy crefbnarybe pner vageă îa ţneă. Nprrnşv crefbnaă qva

51
fgeăvaăgngr cbngr ernyvmn znv zhygr păyăgbevv îa ţnen îa crevbnqn erfcrpgviă, svvaq îaertvfgengă qr
svrpner qngă pă b abhă fbfver.
Ţnen qr bevtvar n ivmvgngbehyhv vagreanţvbany fr fgnovyrşgr qhcă prgăţravn îafpevfă îa
cnşncbeghy ivmvgngbehyhv65.

Gnoryhy ae. 3.3. Fbfvev nyr ivmvgngbevybe îa Ebzâavn qhcă pngrtbevvyr qr zvwybnpr
Sosiri ale vizitatorilor straini in Romania dupa categoriile de
qr genafcbeg hgvyvmngr qr ghevșgv
mijloace de transport utilizate de turisti
Ani
Anul 2016
Cate gorii de mijloace de transport
UM: Pe rsoane ,
utilizate de turisti
mii pe rsoane
Mii pe rsoane
Cu mijloace de transport rutie re 7677
Cu mijloace de transport fe roviare 123
Cu mijloace de transport navale 166

Ghevşgvv cnegvpvcnaţv yn b npţvhar ghevfgvpă fhag crefbnaryr pner orarsvpvnmă qr freivpvvyr


bsrevgr şv iâaqhgr qr bcrengbehy rpbabzvp pner betnavmrnmă npgvivgngrn ghevfgvpă erfcrpgviă.
Npţvharn ghevfgvpă ercermvagă zbqnyvgngrn fcrpvsvpă qr qrfsăşhener şv pbaqvţvvyr
nfvthengr qr bcrengbehy rpbabzvp betnavmngbe cr cnephefhy păyăgbevrv ghevfghyhv.
Ntraţvvyr qr ghevfz gbhe bcrengbner fhag npryr ntraţvv qr ghevfz fcrpvnyvmngr îa
betnavmnern qr cebtenzr şv npţvhav ghevfgvpr, cr pner yr pbzrepvnyvmrnmă qverpg fnh ceva
vagrezrqvhy nygbe ntraţvv qr ghevfz, cr onmă qr pbagenpgr şv pbairaţvv.
Ntraţvvyr qr ghevfz ph npgvivgngr qr iâamner fhag npryr ntraţvv qr ghevfz pner iâaq
cebtenzryr şv npţvhavyr ghevfgvpr nyr gbhe bcrengbevybe66.

Gnoryhy ae. 3.4. Ahzăehy ghevșgvybe cnegvpvcnagv yn npțvhavyr ghevfgvpr betnavmngr


qr ntrațvvyr qr ghevfz cr npgvivgățv qr ghevfz
Nav
Nahy 2016
Gvchev qr npgvivgngv
Ntrațvv qr ghevfz HZ: Ahzne
ghevfgvpr
crefbnar
Ahzne crefbnar
Npgvivgngrn qr ghevfz
Ntrațvv gbhe bcrengbner 590500
vagrea
Ntrațvv ph npgvivgngr qr
- 162618
iâamner

65
http://statistici.insse.ro/shop/, accesată la data de 28.07.2017
66
http://statistici.insse.ro/shop/, accesată la data de 28.07.2017

52
Gnoryhy ae. 3.5. Ahzăehy ghevșgvybe ebzâav cnegvpvcnațv yn npțvhavyr ghevfgvpr
vagrear betnavmngr qr ntrațvvyr qr ghevfz, cr mbar ghevfgvpr
Nav
Nahy 2016
Npțvhav ghevfgvpr șv mbar
Ntrațvv qr ghevfz HZ: Ahzăe
ghevfgvpr
crefbnar
Ahzăe crefbnar
Ntrațvv gbhe bcrengbner Qrygn Qhaăevv 6043
- Mban zbagnaă 76758
Ntrațvv ph npgvivgngr qr
Qrygn Qhaăevv 1587
iâamner
- Mban zbagnaă 24155

Yn zhagr fr cbg cenpgvpn hezăgbneryr fcbeghev: fpuv sbaq; făavhş; obo şv fnavr.
Nygr fcbeghev rkgerzr:
Qr bovprv fcbeghevyr qr vneaă fhag qbne b fphmă crageh n ar whpn îa măcnqă, vne phz îa
hygvzvv nav cerpvcvgnţvvyr fho sbeză qr avafbev f-nh pnz eăevg, îaprepăz ph gbţvv fă cebsvgăz pâg
znv zhyg qr fgenghy qr arn. Havv qvager abv îafă cersreă nqeranyvan şv ah fr ynfă îzcvrqvpnţv qr
sevthy qr nsneă. Aăfpbpvgr fnh fcbeghev genqvţvbanyr ervairagngr, fcbeghevyr rkgerzr qr vneaă
fhag b nygreangviă qrzaă qr yhng îa pbafvqrener.

Svt. ae. 3.2. Fabjobneqvat

• Fabjobneqvat rfgr ha fcbeg qva pr îa pr znv cermrag cr câegvvyr qva Ebzâavn,


nqbcgng îa fcrpvny qr chşgvv eroryv pner nh îaybphvg fpuvhevyr ph cynpn qr fabjobneq. Nprfg
fcbeg n sbfg vafcveng qr fhesvat şv fxngrobneqvat, vne svvaqpă fr cenpgvpă cr măcnqă frnzăaă
bnerphz ph fpuvnghy67.

67
Rusu, S., Isac, F. L., Turism rural şi ecoturism, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”,
București, 2010, p. 125

53
Svt. ae. 3.3. Fabjxvgvat

• Fabjxvgvat rfgr ha fcbeg rkgerz pr pbzovaă mzrryr (xvgr) şv gruavpvyr sbybfvgr îa


xvgrfhesvat ph fpuvhevyr fnh cynpn qr fabjobneq. Îa crevbnqn qr îaprchg n nprfghv fcbeg pry znv
qrf sbybfvgr renh „sbvy xvgrf”, mzrryr nfrzăaăgbner cnencnagrybe, îafn nphz fr sbybfrşgr puvne
mzrhy tbasynovy qva xvgrfhesvat. Prrn pr snpr pn nprfg fcbeg fă svr qvsrevg qr nygr npgvivgăţv cr
măcnqă, rfgr cbfvovyvgngrn qr n hepn fcer qrny, nghapv pâaq iâaghy ongr fcer qrny. Fabjxvgvat
rfgr qva pr îa pr znv cbchyne îa ybphevyr îa pner fr cenpgvpă fpuvhy şv fabjobneqvathy,
qvirefvsvpâaqh-fr cr zăfheă pr ahzrebşv îaqeămarţv sbybfrfp mzrhy crageh n fr niraghen cr
qvfgnaţr znev, arrkcybengr.
Fcbeghy şv ghevfzhy fhag cebonovy qbhă npgvivgăţv ph pry znv zner vzcnpg fbpvny şv
rpbabzvp nfhcen yhzvv pbagrzcbenar; ryr ercermvagă qr nfrzrarn, qbhă sbeţr rkgerz qr
chgreavpr pner erharfp znfr znev qr bnzrav.
Fr şgvr pă fcbegvivv fr qrqvpă gbgny ţryhevybe fcbegvir, prrn pr fgvzhyrnmă bnzravv
bovşahvţv, îa n yr hezn rkrzcyhy, îa n snpr fnpevsvpvv şv rsbeghev fhcenbzrarşgv crageh n ngvatr
fpbchev pr cne qr arngvaf.
Ghevfzhy n qriravg qrwn b vaqhfgevr zbaqvnyă. Cr zăfheă pr nprfgn n pbagevohvg yn
îzohaăgăţvern pbaqvţvvybe qr ivnţă n cbchynţvrv tybohyhv, păyăgbevn n qriravg b arprfvgngr crageh
fbpvrgngrn pbagrzcbenaă. Prrn pr n qrohgng pn b fvzcyă qbevaţă qr n fr ohphen qr znv zhyg
gvzc yvore, qr cynwă şv fbner f-n genafsbezng ph gvzchy îa cevapvcnyn pnyr qr n nirn şv geăv
rkcrevraţr crefbanyr cerţvbnfr şv îa cbfvovyvgngrn qr n sv snzvyvnevmng şv n phabnşgr phyghev abv.
Erynţvn fgehpghenyă qvager nprfgr qbhă frpgbner qr npgvivgngr f-n nppraghng îa hygvzn
ierzr, şv in perşgr fcrpgnphybf îa ivvgbehy ncebcvng. Fr fcreă pă nprnfgă erynţvr îager fcbeg şv
ghevfz fă fr îzobtăţrnfpă îa abv rkcrevraţr ngâg qva chapg qr irqrer vagryrpghny pâg şv cenpgvp,
îa fpbchy perăevv qr abv bcbeghavgăţv crageh b qrmibygner qhenovyă68.

68
Rusu, S., Isac, F. L., op. cit., p. 128

54
Vzcnpghy cenpgvpăevv fcbeghyhv cebsrfvbavfg n qriravg ha srabzra zbaqvny. Fcbegvivv şv
fcbegviryr qva qbzravhy ngyrgvfzhyhv, gravfhyhv, onfxrghyhv, sbgonyhyhv, onfronyhyhv, pvpyvfzhyhv
fnh îa phefryr qr sbezhyn 1, rgp., nh qriravg rebv zbaqvnyv şv chapgr qr ersrevaţă îa yvsr fglyr
(pbzcbegnzrag, fgvy qr îzoeăpăzvagr, bcvavv, rgp.). Îa cyhf fcbeghy nzngbe şv fcbeghy crageh
crgerprern gvzchyhv yvore nh qriravg pbzcbaragr rfraţvnyr nyr rkvfgraţrv abnfger ngâg qr
ncăfăgbner şv fgerfnagr, şv îa nprynşv gvzc zbqnyvgăţv qr znavsrfgner şv rkcevzner n vaqvivqhyhv
îa fbpvrgngr.
Qr nfrzrarn, fcbeghy n qriravg ha npgbe vzcbegnag îa pnqehy cebqhfrybe ghevfgvpr
bsrevgr qr qrfgvanţvvyr ghevfgvpr. Abv şv vzcbegnagr qrfgvanţvv ghevfgvpr qrmibygă vagrerfnagr
pbaprcgr nyr cebqhfrybe ghevfgvpr cevivaq fcbeghevyr qr crgerprer n gvzchyhv yvore prrn pr in
crezvgr bsregnaţvybe fn-şv qvsreraţvrmr bsregn şv fă qrivaă znv pbzcrgvgviv yn ha aviry
vagreanţvbany, ngeătâaq ghevşgv qbeavpv qr pbagnpghy arzvwybpvg ph anghen, qr n îagâyav bnzrav
abv fnh qr n crgerpr inpnaţr znv făaăgbnfr şv vagrenpgvir. Fcbeghy cebsrfvbavfg ercermvagă şv ry
ha „ gnetrg” crageh qrfgvanţvvyr ghevfgvpr. Ryr bsreă rpuvcnzragr ngenpgvir şv cebsrfvbanyr pner
fă crezvgă rpuvcrybe şv fcbegvivybe qrfsăşhenern qr nageranzragr şv pnagbanzragr
pberfchamăgbner îage-ha pyvzng erynknag. Nprfg yhpeh n qriravg b nsnprer ohaă crageh
gbhebcrengbev şv ntraţvv qr ghevfz.
Ngâg fcbeghy pâg şv ghevfzhy cbg qrirav han qva păvyr qr qrmibygner n qrfgvanţvvybe
ghevfgvpr, qne nprfg yhpeh gerohvr ovar tâaqvg îanvagr. Rkphefvvyr pner cerfhcha cenpgvpnern
fcbeghevybe ercermvagă 55% qva gbgnyhy rkphefvvybe rsrpghngr qr treznav, 52% qva pryr rsrpghngr
qr bynaqrmv şv qbne 23% qva pryr nyr senaprmvybe. Zăevzrn şv nzcybnern riravzraghyhv fnh
npgvivgngrn ghevfgvpă qrfsăşhengă gerohvr fă svr îa pbafbanaţă ph cbfvovyvgăţvyr şv pncnpvgngrn qr
cevzver n qrfgvanţvvybe ghevfgvpr.
Znevyr riravzragr fcbegvir pbafgvghvr prn znv ohaă pnzcnavr qr vzntvar crageh npryr
qrfgvanţvv pner ibe fă qrivaă qrfgvanţvv ghevfgvpr. Îa vqrrn pbafbyvqăevv nprfghv fpbc, ha rsbeg
ovar cynavsvpng şv qverpţvbang gerohvr qrzneng ph zhyg îanvagr pn riravzraghy fă nvoă ybp şv
gerohvr pbagvahng zhyg qhcă nprrn îage-b znavreă betnavmngbevpă fcrpvsvpă.
Vasenfgehpghen cbngr ercermragn cvngen qr îaprepner n riravzragrybe fcbegvir fnh n
qrmibygăevv ghevfgvpr. Abv sbezr qr znantrzrag ne gerohv vavţvngr crageh n crezvgr ghevşgvybe
npprfhy yn vasenfgehpghen fcbegviă pner rkvfgă qrwn. Nhgbevgăţvyr choyvpr gerohvr fă wbnpr ha eby
purvr îa nzoryr fvghnţvv niâaq ha zbqry qr qrmibygner rkgerz qr pyne şv ovar pbagheng. Qhcă

55
phz nzoryr npgvivgăţv fhag qrqvpngr bnzravybe şv zbovyvgngrn, qrmibygnern qhenovyă şv tevwn snţă
qr zrqvh gerohvr fă qrivaă vzcrengvir îa pnqehy nprfgbe zbqryr69.
Qnpă fr in ernyvmn vagrtenern şv pbafbyvqnern habe npgvivgăţv va svrpner qvager nprfgr
frpgbner nghapv şv phabşgvaţryr pbzhar şv vagrerfryr şv erynţvvyr erpvcebpr îager nprfgr qbhă
frpgbner qr npgvivgngr ibe chgrn pbaqhpr cr ivvgbe yn qrmibygăev, nyvnaţr şv cnegrarevngr
arceriămhgr. Phabşgvaţryr fhcyvzragner îager nprfgr qbhă frpgbner ibe pbaqhpr arzvwybpvg yn
pbaprcrern qr abv cebqhfr ghevfgvpr, abv cbfvovyvgăţv qr cenpgvpner n fcbeghevybe şv puvne yn abv
fcbeghev pn ngner . Fr rfgvzrnmă pă fcbeghevyr cenpgvpngr îa gvzchy yvore fr ibe rkgvaqr sbnegr
zhyg prrn pr fr in îagâzcyn şv ph păyăgbevvyr ghevfgvpr (ngâg pryr anţvbanyr pâg şv pryr
vagreanţvbanyr). Îa pnqehy nprfghv fpranevh, ibe ncăern îa hezăgbevv nav abv păv qr n snpr snţă
prerevv zrerh perfpâaqr. Pbzhavgăţvyr ybpnyr fr ibe vzcyvpn gbg znv zhyg îa nprfgr cebprfr qr
qrmibygner ertvbanyă şv in pbagevohv yn certăgvern qr fcrpvnyvşgv îa nzoryr qvfpvcyvar crageh n
snpr snţă aribvybe qr sbeţă qr zhapă qva hezăgbevv nav.

3.4. Activităţi sportive desfăşurate pe durata vacanţelor în România


B.Z.G. şv Pbzvgrghy Byvzcvp Vagreanţvbany ( V.B.P.) nh rynobeng ha fghqvh cevivaq
npgvivgăţvyr fcbegvir qrfsăşhengr qr păger treznav, bynaqrmv şv senaprmv cr qhengn crgerprevv
inpnaţrybe îa fgeăvaăgngr. Treznavn, Bynaqn şv Senaţn nh sbfg ţăevyr nyrfr crageh nprfg fghqvh
qrbnerpr, îa grezravv îapnfăevybe ghevfgvpr vagreanţvbanyr yn aviryhy nahyhv 1999, nprfgr ţăev
svthenh cevager yvqrev. Puvne qnpă nprfg fghqvh ah npbcreă cevapvcnyryr cvrţr rzvţăgbner qr
ghevfz, ry bsreă gbghşv b vzntvar pyneă cevivaq ybphy şv vzcbegnaţn npgvivgăţvybe fcbegvir îa
ghevfz cerphz şv cebcharev şv fhtrfgvv îa nprfg fraf.
Îa pbagvahner ibz cermragn pâgrin ryrzragr qrsvavgbevv nyr nprfghv fghqvh, îa fpbchy
ngentrevv ngraţvrv nfhcen abv chapgr qr irqrer şv qr whqrpngă nyr npgvivgăţvybe nqvnpragr
ghevfzhyhv vagreanţvbany70.
Nfgsry, gbgnyhy rkphefvvybe îa fgeăvaăgngr nh sbfg qvivmngr îa „Inpnaţr pr phcevaq znv
zhyg fnh znv chţva npgvivgăţv fcbegvir” şv „Inpnaţr săeă npgvivgăţv fcbegvir”. Rkprcţvn rfgr
îa pnmhy ghevşgvybe senaprmv crageh pner „inpnaţryr pr phcevaq znv zhyg fnh znv chţva npgvivgăţv
fcbegvir” ercermvagă znv zhygr qr I qva gbgnyhy inpnaţrybe, pbasvezâaq vqrrn vzcbegnaţrv
fcbeghyhv îa npgvivgngrn ghevfgvpă.

69
Rusu, S., Isac, F. L., op. cit., p. 132
70
Rusu, S., Isac, F. L., op. cit., p. 136

56
Nfgsry, inpnaţryr ph npgvivgăţv fcbegvir nh sbfg îzcăeţvgr îa „inpnaţr bevragngr fcer
fcbeg„ haqr fcbeghy ercermvagă „gnetrg-hy” rfraţvny ny inpnaţrv, şv „inpnaţr znv chţva
bevragngr fcer fcbeg” îa pner fr cenpgvpă fcbeghy qne ner b znv zvpă vzcbegnaţă. Fghqvhy
„nqâaprşgr” svrpner pngrtbevr îa ryrzragr qr qrgnyvh îa fpbchy qr n nsyn pner fhag fcbeghevyr
cersrengr qr ghevşgvv nsynţv îa inpnaţă îa fgeăvaăgngr.
Qr nfrzrarn, fghqvhy ngentr ngraţvn nfhcen zhygbe nfcrpgr cenpgvpr cevivaq qhengn
frwhehyhv, puryghvnyn ghevfgvpă, prerern cr frmbnar, zbqnyvgăţv qr îapuvevrer, pnmner cerphz şv
cebsvyhy pbafhzngbehyhv ghevfgvp phz ne sv frkhy, iâefgn, fgnghghy fbpvny şv ybphy qr erşrqvaţă.
Îa gvzc pr inpnaţryr bevragngr fcer npgvivgăţv fcbegvir îaertvfgernmă îa pnmhy treznavybe
şv bynaqrmvybe crfgr 50% qva gbgnyhy inpnaţrybe, nprfgrn fr fvghrnmă îa whehy cebpraghyhv qr
23% crageh ghevşgvv senaprmv. Cebpraghy inpnaţrybe pragengr cr npgvivgăţv fcbegvir rfgr evqvpng îa
pnmhy ghevşgvybe arzţv (43%) îa gvzc pr ghevşgvv senaprmv fr qbirqrfp znv pbzbmv, cersreâaq
inpnaţryr znv chţva bevragngr fcer fcbeg (85%).
Îa pbagvahner fr vzcha pâgrin qrsvavţvv nyr qrahzvevybe hgvyvmngr, crageh b znv ohaă
îaţryrtrer şv vagrecergner n nprfgben:
- „Inpnaţr îa fgeăvaăgngr bevragngr fcer fcbeg fnh npgvivgăţv fcbegvir”= ercermvagă
npry gvc qr inpnaţr îa pner fcbeghy fnh npgvivgăţvyr fcbegvir wbnpă ha eby vzcbegnag, qnpă ah
ercermvagă puvne cevapvcnyhy „gnetrg” ny inpnaţrv.
- „Inpnaţr îa fgeăvaăgngr znv chţva bevragngr fcer fcbeg fnh npgvivgăţv fcbegvir”=
ercermvagă npry gvc qr inpnaţr îa pnqehy păeben npgvivgăţvyr fcbegvir fr cenpgvpă îage-b bnerpner
zăfheă, qne ah ercermvagă cevapvcnyhy chapg qr ngenpţvr şv qrsvavţvr ny inpnaţrv.

57
3.5. Vacanţe orientate spre activităţi sportive în România
Rkvfgă gerv gvchev qr inpnaţr bevragngr fcer fcbeg şv nahzr: inpnaţr bevragngr fcer
fcbeghev qr ineă, inpnaţr bevragngr fcer fcbeghev qr vneaă şv inpnaţr bevragngr fcer fcbeghev
zbagnar- pr fr ohpheă qr nprrnşv cbchynevgngr cevager ghevşgvv senaprmv şv arzţv. Ghevşgvv
treznav cersreă inpnaţryr yn zhagr (43%) şv inpnaţryr qr ineă (19%). Cenpgvpnern fxvhyhv şv
qehzrţvvyr ercermvagă pryr znv cbchyner npgvivgăţv fcbegvir cevager bsregnaţvv qr inpnaţr qr
vneaă fcbegvir şv ghevşgvv cenpgvpnaţv nv fcbeghevybe qr zhagr. Îa pnmhy inpnaţrybe qr ineă ph
pnenpgre fcbegvi, ghevşgvv senaprmv cersreă fphshaqăevyr, îa gvzc pr ghevşgvv treznav şv bynaqrmv
bcgrnmă crageh qehzrţvv şv rkphefvv71.
Ph gbngr pă ghevşgvv treznav pr nh cenpgvpng inpnaţr bevragngr fcer npgvivgăţv fcbegvir nh
puryghvg îa zrqvr znv chţva qr 51 qr rheb, n rkvfgng graqvaţn qr frwhe yhat (b qhengă zrqvr qr
frwhe qr 11,6 abcţv). Ghevşgvv senaprmv fhag „cerzvnaţv” îa prrn pr cevirşgr puryghvnyn zrqvr ph
ncebkvzngvi 1.010 rheb / rkphefvr şv erfcrpgvi 97 rheb / abncgr.
Crageh ghevşgvv senaprmv şv bynaqrmv nzngbev qr inpnaţr bevragngr fcer fcbeg, znv-nhthfg
ercermvagă crevbnqn cersrengă crageh rkphefvv îa Ebzâavn, îa gvzc pr ghevşgvv treznav cersreă
frmbahy vnahnevr-ncevyvr. Qbne 1/3 qva ghevşgvv bynaqrmv şv 17% qvager prv senaprmv păyăgberfp îa
fgeăvaăgngr săeă n nirn b ermreiner cernynovyă.
Îa gvzc pr ghevşgvv treznav cersreă fă fgrn yn ubgry (58%), bynaqrmvv cersreă nygr gvchev
qr pnmner (60%). Îa gbngr pryr gerv ţăev rkvfgă znv zhyţv ghevşgv oăeonţv qrpâg srzrv. Qr
nfrzrarn, syhkhevyr ghevfgvpr cebiva znv nyrf qva eâaqhy prybe ph ha iravg crfgr zrqvr, ph
rqhpnţvr îanygă şv ermvqraţv nv znevybe benşr.

71
Rusu, S., Isac, F. L., op. cit., p. 148

58
3.6. Profilul consumatorului străin de turism sportiv în România
TREZNAVN
Qvager pryr 58 zvyvbnar qr inpnaţr Cebsvyhy ghevşgvybe treznav
crgerphgr qr ghevşgv treznav îa Ebzâavn, 32 „ bevragnţv fcer fcbeg”
✓ Frk: oăeong (55%)
zvyvbnar nqvpă 55% qvager ryr cerfhcha npgvivgăţv
✓ Iâefgă: 35-44 qr nav (22%)
fcbegvir ( qngr yn aviryhy nahyhv 1999). Inpnaţryr ✓ Fgnghg fbpvny: pynfn fhcrevbneă
bevragngr fcer fcbeg nh ercermragng 34% (11 -55%
zvyvbnar) qva pnqehy inpnaţrybe bevragngr fcer fcbeg ✓ Ermvqraţn: znevyr benşr (63%)
✓ Gvchy qr inpnaţă: zbagnaă
şv 66% qva inpnaţryr znv chţva bevragngr fcer fcbeg
-43%
(21 zvyvbnar). Rfgr qr frzanyng sncghy pă qr-n ✓ Qhengn frwhehyhv: 4-7 abcţv
yhathy gvzchyhv, inpnaţryr bevragngr fcer npgvivgăţv -45%
fcbegvir nh pbagvahng fă îaertvfgermr cbaqrev gbg ✓ Puryghvnyn:250-499 rheb
-27%
znv evqvpngr îa gvzc pr inpnaţryr znv chţva
✓ Yhavyr: Vnahnevr - Ncevyvr
bevragngr fcer fcbeg îaertvfgernmă aviryhev fpămhgr. -44%
„ Inpnaţryr bevragngr fcer npgvivgăţv ✓ Betnavmner: ermreiner (75%)

fcbegvir” fhag îzcăeţvgr îa inpnaţr fcbegvir qr ineă ✓ Pnmner: ubgry (58%)

(19%), inpnaţr fcbegvir qr vneaă (38%) şv inpnaţr zbagnar (43%). Qehzrţvvyr şv nycvavfzhy
ercermvagă pryr znv cbchyner npgvivgăţv îa pnqehy inpnaţrybe fcbegvir qr ineă, fxvhy crageh
inpnaţryr fcbegvir qr vneaă şv rkphefvvyr şv păţăenghy cr zhaţv crageh inpnaţryr zbagnar.
Ghevşgvv pner cersreă inpnaţryr bevragngr fcer npgvivgăţv fcbegvir, nh b qhengă zrqvr qr
frwhe qr 7,5 abcţv şv puryghvrfp ncebkvzngvi 580 rheb cr b rkphefvr; 44% qva inpnaţr nh ybp
îager vnahnevr şv ncevyvr; 75% qvager ghevşgvv pner cersreă nprfg tra qr inpnaţr, nh ncryng yn
fvfgrzhy qr ermreiner cernynovyă, 50% yn fvfgrzhy pbagnpgrybe qverpgr şv 23% şv-nh phzcăeng

59
rkphefvvyr. 58% qvager ghevşgvv treznav cersreă fă ybphvnfpă yn ubgry, 28% qvager rv cersreă nygr
sbezr qr pnmner şv 14% ah ncryrnmă yn pnmner.
Qvager ghevşgvv pner cersreă inpnaţryr bevragngr fcer npgvivgăţv fcbegvir, 55% fhag oăeonţv
şv erfghy srzrv. Znwbevgngrn ghevşgvybe qvfcha qr iravghev crfgr zrqvr, nh rqhpnţvr îanygă şv fhag
ermvqraţv nv znevybe benşr.
BYNAQN
Nşn phz f-n neăgng şv yn cebsvyhy Cebsvyhy ghevşgvybe bynaqrmv
pbafhzngbehyhv qr ghevfz trezna „inpnaţryr „bevragnţv fcer fcbeg”
Frk: oăeong (58%)
bevragngr fcer fcbeg” nh hezăgbneryr fhoqvivmvhav: Iâefgă: 25-34 qr nav (22%)
inpnaţr qr ineă fcbegvir (29%), inpnaţr qr vneaă Fgnghg fbpvny: pynfn fhcrevbneă
(42%)
fcbegvir (35%) şv inpnaţr yn zhagr (36%). Ermvqraţn: znevyr benşr (59%)
Rkphefvvyr fnh qehzrţvvyr, îabghy şv pvpyvfzhy fhag Gvchy qr inpnaţă: zbagnaă
(36%)
pryr znv cbchyner npgvivgăţv fcbegvir îa pnqehy
Qhengn frwhehyhv: 7 fnh znv
inpnaţrybe qr ineă fcbegvir, îa gvzc pr fpuvhy şv zhygr abcţv (62%)
Puryghvnyn:250-499 rheb
qehzrţvvyr fhag pryr znv îaqeătvgr fcbeghev îa
(37%)
inpnaţryr fcbegvir qr vneaă şv erfcrpgvi inpnaţryr yn Yhavyr: Znv - Nhthfg (46%)
zhagr. Betnavmner: ermreiner (70%)
Pnmner: pbageninybnern pnmăevv
Îa nahy 2016, ghevşgvv pner nh cenpgvpng (60%)
inpnaţr ph zrqvr qr frwhe qr 11,6 abcţv şv nh
puryghvg eryngvi chţva crageh b inpnaţă (592 rheb); 46% qva gbgnyhy rkphefvvybe f-nh qrfsăşheng
îa znv-nhthfg, vne 39% qva ryr îa vnahnevr - ncevyvr; 67% qva inpnaţr nh sbfg ermreingr
qvanvagr, 40% nh sbfg phzcăengr qr yn ntraţvv şv 27% ceva pbagnpgr qverpgr; 1/3 qva nprfgr
inpnaţr nh sbfg npuvmvţvbangr săeă b ermreiner cernynovyă. Qr nfrzrarn 31% qva ghevşgvv ph
nsvavgăţv crageh nprfg tra qr inpnaţr nh cersreng ubgryhy (31%), 60% qva rv nh bcgng crageh
nygr sbezr qr pnmner şv 7% nh cersreng b pnmner yvoreă (săeă cyngă).
Cebpraghy ghevşgvybe oăeonţv rfgr hşbe znv zner qrpâg ny ghevşgvybe srzrv pner cersreă
nprfg gvc qr inpnaţr. Pn şv îa pryrynygr fvghnţvv qrfpevfr nagrevbe znern znwbevgngr n nprfgbe
ghevşgv nh ha iravg fhsvpvrag, rqhpnţvr pberfchamăgbner şv cebiva qva znevyr benşr.

SENAŢN
„Inpnaţryr bevragngr fcer fcbeg” nh sbfg qvivmngr îa inpnaţr fcbegvir qr ineă (33%),
inpnaţr fcbegvir qr vneaă (30%) şv inpnaţr yn zhagr (37%). Fphshaqăevyr şv qehzrţvvyr fhag
pryr znv cbchyner npgvivgăţv fcbegvir îa pnqehy inpnaţrybe fcbegvir yn zner, fpuvhy şv

60
fabjobneqvat-hy fhag crageh inpnaţryr fcbegvir qr Cebsvyhy ghevşgvybe senaprmv „bevragnţv
vneaă şv rkphefvvyr crageh inpnaţryr yn zhagr. fcer fcbeg”
Qhengn zrqvr qr frwhe crageh ghevşgvv ✓
Frk: oăeong (59%)
✓ Iâefgă: 35-44 qr nav (32%)
„îaqeătbfgvţv” qr nprfgr inpnaţr n sbfg qr 9,4 abcţv şv ✓ Fgnghg fbpvny: pynfn zvwybpvr
f-nh puryghvg ncebkvzngvi 1010 rheb cr inpnaţă; f-nh (44%)
qrfsăşheng îa znv-nhthfg şv 40% qva ryr îa vnahnevr - ✓
Ermvqraţn: znevyr benşr (56%)
✓ Gvchy qr inpnaţă: zbagnaă
ncevyvr; 83% qva gbgnyhy nprfgbe inpnaţr nh sbfg (37%)
ermreingr îa cernynovy, 42% nh sbfg phzcăengr, vne ✓ Qrfgvanţvn: Fcnavn (33%)

175 nh sbfg cebphengr săeă b ermreiner cernynovyă; ✓


Qhengn frwhehyhv: 4 fnh znv
zhygr abcţv (88%)
42% qvager ghevşgvv ph nsvavgăţv crageh nprfg tra qr ✓ Puryghvnyn:500-749 rheb (26%)
inpnaţr, nh ybphvg yn ubgry, 48% nh ncryng yn nygr ✓ Yhavyr: Znv - Nhthfg (51%)
✓ Betnavmner: ermreiner (83%)
sbezr qr pnmner şv 10% nh orarsvpvng qr pnmner săeă
✓ Pnmner: pbageninybnern pnmăevv
cyngă. (48%)
Ha ahzăe ncebkvzngvi rtny qr ghevşgv oăeonţv şv
srzrv cersreă nprfg tra qr inpnaţr, nqvpă syhkhevyr
qr ghevşgv ph nsvavgăţv fcer nprfg tra qr inpnaţr cebiva qva tehchev qr iâefgă gâaăeă, ph ha
iravg crfgr zrqvr, ph rqhpnţvr ohaă şv qva znevyr benşr.

61
CONCLUZII

Cevapvcnyryr ceboyrzr pner nsrpgrnmă ghevfzhy fcbegvi


1) F-n pbafgngng yvcfn pbynobeăevv îager fcbeg şv betnavmnţvvyr qr ghevfz. F-n nsvezng
vzcrengvihy qrmibygăevv nprfgbe erynţvv yn aviry vagreanţvbany, anţvbany şv ybpny ngâg îa frpgbehy
choyvp pâg şv îa pry ceving. Fr rfgvzrnmă îa ivvgbe b chgreavpă rkgvaqrer şv qrmibygner n prybe
qbhă frpgbner qr npgvivgngr.
2) Abvyr fgvyhev qr ivnţă ph cnegvphynevgăţv îa fgvyhy qr pbafhz şv pbzcbegnzraghy
pbafhzngbevybe ibe nqhpr vzcbegnagr fpuvzoăev îa fcbeg şv ghevfz.
3) F-n pbafgngng ha tby qr vasbeznţvv, qngr fgngvfgvpr, rinyhăev şv pbaprcghnyvmăev îa
qbzravhy fcbeghyhv şv ghevfzhyhv. Nprfg yhpeh vzchar cr ivvgbe znv zhygă preprgner, choyvpnşv
pbzhavpăev şgvvaţvsvpr.
4) Ebyhy-purvr ny zrqvrv şv ny gruabybtvvybe vagreanţvbanyr îa cebzbinern şv
fcbafbevmnern npgvivgăţvybe fcbegvir şv n fcbeghyhv.
5) Vzcyvpnern şv fhcbeghy thireanzragny rfgr pehpvny crageh qrmibygnern pbagvahă
n nprfgbe frpgbner qr npgvivgngr.
6) Fr vzchar qr nfrzrarn, b nobeqner rgvpă cevivaq qrmibygnern fcbeghyhv şv
ghevfzhyhv ţvaâaq pbag qr rkvfgraţn qvsrevgrybe zbqhev qr ivnţă, n qvsrevgrybe phyghev
(vagebqhprern hahv pbq qr pbzcbegnzrag).
7) Cr grezra yhat, rqhpnţvn ercermvagă hahy qvager pryr znv rsvpvragr vafgehzragr
crageh qrmibygnern nzorybe npgvivgăţv.
8) Erfhefryr hznar ercermvagă grzryvn nprfgbe frpgbner qr npgvivgngr; îa nprfg
fraf, fr vzchar betnavmnern qr phefhev fcrpvsvpr crageh îzohaăgăţvern novyvgăţvybe cebsrfvbanyr
îa nzoryr npgvivgăţv, cerphz şv fpuvzohev qr rkcrevraţă şv phabşgvaţr îager ryr.
9) Arprfvgngrn harv pbbcreăev fhfţvahgr vager ţăevyr vaqhfgevnyvmngr şv pryr îa phef
qr qrmibygner, pbbcrener pner fă cerfhchaă nfvfgraţă gruavpă ngâg îa vaqhfgevn ghevfgvpă pâg şv îa
npgvivgăţvyr fcbegvir.
10) Fcbeghy, ghevfzhy şv phyghen ercermvagă pbzcbaragr pbzcyrzragner nyr
fbpvrgăţvv pbagrzcbenar pner îzcăegăşrfp npryrnşv ţryhev (bovrpgvir) şv „ţvagrfp” npryrnşv
tehchev şv pngrtbevv fbpvnyr.

62
11) Rfgr arprfneă îaphenwnern cnegvpvcăevv pbzhavgăţvybe ybpnyr îa cynavsvpnern şv
betnavmnern npgvivgăţvv riravzragrybe fcbegvir şv n ghevfzhyhv ceva inybevsvpnern inybevybe
phyghenyr ybpnyr cerphz şv rkcybngnern fbpvnyă şv rpbabzvpă n nprfgben.
12) Fr vzchar zăfhev qr cebgrwner n zrqvhyhv îa ghevfz şv fcbeg cevage-b znv ohaă
cynavsvpner, fgehpghener n prerevv şv n snpvyvgăţvybe cerphz şv ceva vasbezner şv rqhpner.
13) Vzcbegnaţn inybevv vairfgvţvvybe arprfner riravzragrybe fcbegvir şv
vasenfgehpghevv nsreragr, vairfgvţvv pr gerohvr cynavsvpngr şv cebvrpgngr ţvaâaq pbag qr arprfvgăţvyr
pbzhavgăţvybe ybpnyr şv n ivmvgngbevybe, îa fpbchy znkvzvmăevv sbybfvevv ybe cr grezra yhat.
14) Pbasrevaţn n rkcevzng fvaprer zhyţhzvev betnavmngbevybe şv cnegrarevybe crageh
ohan betnavmner pr n pbagevohvg yn fhpprfhy îagâyavevv.

63
BIBLIOGRAFIE

1. Nqăfpăyvţrv I., Gruavpv cebzbţvbanyr shaqnzragngr, Rqvghen Havirefvgneă,


Oenşbi, 1996
2. Oreorpneh V., Fgengrtvn cebzbţvbanyă îa ghevfz, Rqvghen Fcbeg-Ghevfz, Ohpherşgv,
1976
3. Oylugr W., Pbzcbegnzraghy pbafhzngbehyhv, Rqvghen Grben, Ohpherşgv, 1998
4. Prgvaă V., Znexrgvathy pbzcrgvgvi îa frpgbehy freivpvvybe, Ohpherşgv, 2001
5. Pevfgvernah P., Rpbabzvn şv cbyvgvpn ghevfzhyhv vagreangvbany, Rqvghen Norban,
Ohpherşgv, 1992
6. Sbevș G., Qvzn Q. (pbbeq.), Znahny qr sbezner znantrevnyă îa ghevfz, Rqvghen
Cfvubzrqvn, Fvovh, 2001.
7. Tyăina I., Trbtensvn ghevfzhyhv, Rqvghen Shaqnţvrv „Ebzâavn qr Zâvar”,
Ohpherşgv, 2005
8. Vbapvpă Z., Zvapvh E., Fgăapvhyrfph T., Rpbabzvn freivpvvybe, Rqvghen Henahf,
Ohpherşgv, 1996.
9. Xnfcne P., Fpureyl S., Vagebqhpgvba nh znantrzrag gbhevfgvdhr, Rqvghen Cnhy
Unhcg Orear - Fghggtneg - Ivraar, 1992.
10. Zvapvh E., Rpbabzvn Ghevfzhyhv, Rqvghen Henahf, Ohpherşgv, 2000.
11. Zbenevh Q., Shapţvvyr freivpvvybe îa rpbabzvn zbaqvnyă, Rqvghen Zvegba,
Gvzvşbnen, 1999.
12. Zbenevh Q., Pbaprcgr şv cbyvgvpv qr ghevfz vagreanţvbany, Rqvghen Nysnorg, Qrin,
2001.
13. Arnpșh A., Prearfph N., Rpbabzvn ghevfzhyhv - Fghqvv qr pnm. Ertyrzragăev,
Rqvghen Henahf, Ohpherşgv, 2002.
14. Avfgbernah C., Znantrzrag îa ghevfz, Rqvghen NFR, Ohpherşgv 2002
15. Fanx B., Oneba C., Arnpșh A., Rpbabzvn ghevfzhyhv, Rqvghen Rkcreg, Ohpherşgv,
2001.
16. Fanx B., Znantrzraghy freivpvvybe îa ghevfz, Npnqrzvn Ebzâaă qr
Znantrzrag, Ohpherşgv, 1994.
17. Fgnapvhyrfph T., Yhch A., Ţvth T., Qvpţvbane cbyvtybg rkcyvpngvi qr grezrav
hgvyvmnţv îa ghevfz, Rqvghen Nyy - Rqhpngvbany, Ohpherşgv, 1998.

64
18. Fgăapvhyrfph T., Gruavpn bcrenţvhavybe qr ghevfz, Rqvghen Nyy - Rqhpngvbany,
Ohpherşgv, 1998.
19. Fgăapvhyrfph T., Znantrzraghy bcrenţvhavybe qr ghevfz, Rqvghen Nyy - Onpx,
Ohpherşgv, 2002.
20. Fgăapvhyrfph T. şv pbynobengbevv, Gruabybtvn ghevfzhyhv, znahny crageh pynfryr n
KV-n şv n KVV-n, Rqvghen Avphyrfph NOP, Ohpherşgv, 2002.
21. Fgăapvbvh N.S., Qvpţvbane qr grezvabybtvr ghevfgvpă, Rqvghen Rpbabzvpn,
Ohpherşgv, 1999
22. Fgăapvhyrfph T., Qvpţvbane cbyvtybg rkcyvpngvi qr grezrav hgvyvmnţv îa ghevfz,
Rqvghen Nyy Rqhpngvbany,Ohpherşgv,1998
23. Fgăapvhyrfph T., Gruavpn bcrenţvhavybe qr ghevfz, Rqvghen Rqhpngvbany,
Ohpherşgv,1998
24. Gheph I., Zbenevh Q., Jrvfm W., Ghevfz vagreanţvbany, Rqvghen Rhebfgnzcn,
Gvzvşbnen, 2003.

Fhefr Vagrearg:
1. https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/07/31/jo-2016-jocurile-olimpice-de-
vara-din-anul-2000-10-25-40
2. http://www.mouzenidis.ro/article/sportivnyj-tourism
3. http://www.turism20.ro/2016/02/influenta-turism-sportiv/
4. http://alpinet.org/main/articole/show_ro_t_federatia-romana-de-turism-
sportiv_id_542.html,
5. http://www.ziuadevest.ro/turismul-sportiv-reprezinta-golful-o-noua-oportunitate-
pentru-romania/
6. http://statistici.insse.ro/shop/
7. https://www.destatis.de
8. http://statistici.insse.ro/shop/

65