Sunteți pe pagina 1din 113

Valoarea totala Din care, Data semnarii

Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Axa Prioritara 1 - "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata"
Reabilitarea şi extinderea sistemelor de 1340 SC AQUASERV 419.371.852 336.523.368 Reabilitarea sistemelor de alimentare cu Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apǎ şi sistemelor de canalizare in 09.10.2008 2008-2013
apǎ şi apǎ uzatǎ în judeţul Tulcea SA Tulcea apǎ potabilǎ şi a celor de canalizare – aglomerarea Tulcea
epurare apǎ apǎ uzatǎ din aglomerǎrile Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apǎ şi sistemelor de canalizare in
Tulcea, Isaccea, Mǎcin şi Sulina, în scopul aglomerarea Mǎcin
conformǎrii cu obiectivele asumate prin Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apǎ şi sistemelor de canalizare in
Tratatul de aderare precum şi cu aglomerarea Isaccea
obiectivele POS Mediu Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apǎ şi sistemelor de canalizare in
aglomerarea Sulina
Asistenţǎ tehnicǎ

Reabilitarea şi extinderea sistemului de 952 S.C. APA 266.350.166 215.131.064 Imbunatatirea infrastructurii de apa/apa Reabilitarea si/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 7/31/2008 2008-2015
alimentare cu apa şi canalizare în SERVICE S.A. uzata pentru a indeplini obligatiile de pentru aglomerarea Giurgiu - Slobozia;
judeţul Giurgiu GIURGIU conformare stabilite prin Tratatul de Reabilitarea si/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
Aderare si obiectivele POS Mediu. pentru aglomerarea Bolintin Vale;
Acest proiect constă în investiţii privind Reabilitarea si/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
tratarea şi distribuţia apei potabile precum pentru aglomerarea Mihailesti;
şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 3 Asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor.
aglomerări din judeţul Giurgiu: Giurgiu-
Slobozia, Bolintin Vale, Mihăileşti.

Reabilitarea şi extinderea sistemului de 1270 SC ECOAQUA SA 370.080.087 302.864.925 Acest proiect constă în investiţii privind Componentele proiectului: 10/30/2008 2008-2013
alimentare cu apa şi canalizare în CALARAŞI tratarea şi distribuţia apei potabile precum Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în
judeţul Calarasi şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 6 aglomerarea Călăraşi
aglomerări din judeţele Călăraşi şi Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în
Ialomiţa. Proiectul acoperă 6 aglomerari aglomerarea Urziceni
(Călăraşi, Urziceni, Oltenita, Lehliu, Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în
Fundulea, Budesti).100 % din populaţia aglomerarea Olteniţa
acestor aglomerări va fi conectată la Extinderea, şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în
reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel aglomerarea Fundulea
acces la surse de apă în condiţii de Extinderea, şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în
siguranţă. Rata de conectare la sistemul de aglomerarea,Budeşti
canalizare va atinge o medie de 100% în Extinderea, şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în
aglomerările în cauză. aglomerarea,Lehliu
Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea
lucrărilor

Reabilitarea şi extinderea sistemului de 1383 SC Compania de 732.748.927 541.969.415 Acest proiect constă în investiţii privind Toate componentele proiectului vor fi implementate in conformitate cu 10/1/2008 2008-2013
alimentare cu apa şi canalizare în Apa Someş S.A. tratarea şi distribuţia apei potabile precum strategia de achizitii prin intermediul a:14 contracte de lucrari care includ
judeţele Cluj-Sălaj şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 8 lucrari pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si
aglomerări din judeţele Cluj – Salaj (Cluj- a sistemelor de colectare si epurare a apelor uzate;
Napoca, Gherla, Dej, Huedin, Zalau, - 3 contracte de furnizare care includ echipamente in cadrul extindereii si
SimleuSilvaniei, Jibou, CehuSilvaniei, in reabilitarii sistemelor de apa si apa uzata;
nord-vestulRomaniei) cu o populatie de - 3 contracte de servicii pentru asistenta tehnica pentru verificarea
aproximativ 520.000 de locuitori. proiectelor,asistenta tehnica de management si asistenta tehnica de
supervizare lucrari.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Extinderea şi reabilitarea sistemelor de 1323 COMPANIA DE 297.348.462 236.965.127 Obiectivul general al proiectului este de a Contract nr. 3893/ 05.03.2009 AT pentru Supervizare lucrări - Pachet 03; 9/23/2008 2008-2013
apă şi apă uzată în regiunea Turda- APĂ "ARIEŞ" îmbunătăţii infrastructura din domeniul Contract nr. 17651/ 23.10.2009 AT pentru Managementul proiectului -
Câmpia Turzii S.A. apelor în beneficiul mediului şi al Pachet 02;
populaţiei din zona Turda – Câmpia Turzii Contract nr. 5561/ 16.03.2010 AT pentru verificarea Documentelor
în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate Tehnice din cadrul lucrarilor proiectului;
prin tratatul de aderare şi obiectivele POS Contract nr. 15548/03.08.2010 Reabilitarea surselor de apă ale
Mediu. Municipiului Turda - Pachet 07;
Contract nr. 11072/ 08.07.2009 Reabilitarea şi modernizarea staţiei de
epurare Turda-Campia Turzii;
Contract nr.10788/ 04.07.2009 Reabilitarea staţiei de tratare Câmpia
Turzii - Pachet 13;
Contract nr.19074/ 18.11.2009 Reabilitare reţele apă şi canalizare
menajeră în Municipiul Câmpia Turzii- Pachet 14;
Contract nr.12811/ 12.08.2009 Extindere reţele de alimentare apă şi
canalizare menajeră în Municipiul Câmpia Turzii - Pachet 15;
Contract nr. 19073/ 18.11.2009 Reabilitarea reţelelor de distribuţie apă în
Municipiul Turda - Pachet 08;
Contract nr. 17732/ 26.10.2009 Extindere reţele de alimentare apă şi
canalizare în Municipiul Turda - Pachet 10;
Contract nr. 18603/ 10.11.2009 Extinderea reţelei de canalizare în loc.
Viişoara, Mihai Viteazu, Luna şi Sănduleşti -Pachet 16;
Contract nr. 20521/ 14.12.2009 Reabilitarea reţelei de canalizare în
Municipiul Turda - Pachet 09;
Contract nr. 18774/ 12.11.2009 Extinderea reţelei de canalizare din
Municipiul Turda - Pachet 11;
Reabilitare clădiri neeligibile - Pachet 01 – lucrari;
Achiziţionare apometre -Pachet 04 – furnizare;
Achiziţionare vidanje şi vehicole operaţionale - Pachet 05 furnizare;
Achiziţionare sistem SCADA - Pachet 06 furnizare.

Extinderea şi reabilitarea sistemelor de 1351 SC APA 328.624.204 261.662.005 Obiectiv general: îmbunǎtǎţirea Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile 11/28/2008 2008-2013
apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, TÂRNAVEI MARI infrastructurii în sectorul de apǎ în precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 3 aglomerări din judeţul
Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu SA beneficiul populaţiei şi al mediului din Sibiu: Mediaş, Dumbrăveni şi Agnita.
judeţul Sibiu, aglomerǎrile Mediaş,
Dumbrăveni şi Agnita, în scopul
îndeplinirii obligaţiilor din Tratatul de
Aderare şi al obiectivelor POS Mediu.

Extinderea şi reabilitarea sistemelor de 1306 APAREGIO GORJ 322.592.032 264.374.816 Acest proiect constă în investiţii privind Componentele proiectului: 11/28/2008 2008-2012
alimentare cu apă şi canalizare în S.A. tratarea şi distribuţia apei potabile precum Îmbunătăţirea extragerii apei
judeţul Gorj şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 5 Îmbunătăţirea tratării apei potabile
aglomerări din judeţul Gorj. Proiectul Îmbunătăţirea distribuţiei apei
acoperă 5 aglomerari (Târgu Jiu, Motru, Îmbunătăţirea canalului colector
Bumbeşti Jiu, Târgu Cărbuneşti şi Îmbunătăţirea tratării apei uzate
Ţicleni ). Măsuri suplimentare (Asistenţă tehnică, Supervizarea în şantier,
Publicitate, Procurare echipament)
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Reabilitarea şi extinderea sistemului de 1342 SC APA SERV SA 431.663.562 350.022.595,65 Reabilitarea sistemului de distributie a Componentele proiectului: 3/16/2009 2009-2013
alimentare cu apa şi canalizare în ALEXANDRIA apei precum şi a sistemului de colectare şi Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi reabilitarea şi extinderea
judeţul Teleorman tratare a apei uzate în aglomerările sistemelor de canalizare în aglomerarea Alexandria; Extinderea sistemelor
Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiori de de alimentare cu apă şi reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare
Vede, Zimnicea şi Videle în scopul în aglomerarea Turnu Măgurele;
conformării cu obligaţiile privind calitatea Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi reabilitarea şi extinderea
apei prevăzute în Tratatul de aderare, sistemelor de canalizare în aglomerarea Roşiori de Vede;
precum şi cu obiectivele POS Mediu. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi reabilitarea şi extinderea
sistemelor de canalizare în aglomerarea Zimnicea;
Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi reabilitarea şi extinderea
sistemelor de canalizare în aglomerarea Videle;
Asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor.

Extinderea şi reabilitarea sistemelor de 1274 COMPANIA DE 292,621,027 245,231,995 Reprezintă reabilitarea sistemelor de Componentele proiectului: 3/31/2009 30252
alimentare cu apă şi canalizare în APA OLT SA alimentare cu apă, de tratare a apei şi de Asistenta tehnica pentru managementul proiectului
judeţul Olt colectare şi epurare a apei uzate în Asistenta tehnica pentru supervizare lucrari, judetul Olt
localităţile cuprinse în proiect, pentru a Reabilitarea si extinderea SE Slatina si executia unui foraj la SE
îndeplini obligaţiile de conformare pentru Scornicesti
sectorul de apă stipulate în Tratatul de Lucrari la sursele de apa, statiile de tratare apa din Scornicesti,
Aderare precum şi obiectivele POS Mediu. Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava
Lucrări la Statiile de epurare din Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava
Reabilitare si extindere retele apa si canal in Slatina
Reabilitare si extindere retele apa si canal in Scornicesti si Potcoava
Reabilitare si extindere retele apa si canal in Draganesti-Olt si Piatra-Olt
Lucrari la sursele de apa Slatina
Reabilitare cladiri operationale si ateliere -NEELIGIBIL
Achiziţii Echipamente pentru detectarea pierderilor de apa
Achizitii debitmetre
Achizitii echipament operational
Achizitii sistem SCADA
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Extinderea şi reabilitarea sistemelor de 1295 COMPANIA APA 794,611,641 607.350.974 Reabilitarea sistemelor de alimentare cu Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile 7/21/2009 2009-2013
alimentare cu apă şi canalizare în BRASOV SA apă, de tratare a apei şi de colectare şi precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 5 aglomerări din judeţul
judeţul Brasov epurare a apei uzate în localităţile cuprinse Braşov. Proiectul acoperă 5 aglomerari (Braşov, Codlea, Rupea, Prejmer,
în proiect, pentru a îndeplini obligaţiile de Moieciu). Indicatorii fizici ai proiectului:
conformare pentru sectorul de apă 1. Apa potabila
stipulate în Tratatul de Aderare precum şi - Statii de tratare noi si reabilitate – 3
obiectivele POS Mediu. - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune – 55 Km / 7,855 km
- Reabilitare si extindere retele de distributie apa – 162,6 Km
- Rezervoare noi si reabilitate – 7
2. Apa uzata
- Statii de epurare apa uzata – 5
- Statii noi si reabilitate pompare ape uzate – 9
- Extindere canale colectoare – 172,4 Km
- Reabilitare canale colectoare – 6,4 km

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor 17093 S.C. Compania de 441,765,258 341,888,814 Acest proiect constă în investiţii privind Proiectul va fi implementat pentru 6 aglomerari ( Focşani, Panciu, Adjud, 3/30/2010 2010-2014
de apă şi apă uzată în judeţul Vrancea Utilitati Publice reabilitarea sistemului de distribuţie a apei Odobeşti, Mărăşeşti şi Homocea) de către Operatorul Regional, S.C.
S.A. Focsani şi a sistemului de colectare şi tratare a apei Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani. Toate componentele vor fi
uzate pentru 6 aglomerări din judeţul implementate în conformitate cu strategia de achiziţie prin intermediul a
Vrancea, în scopul conformării cu 10 pachete de licitaţie care includ lucrări pentru extinderea şi reabilitarea
obligaţiile privind calitatea apei prevăzute infrastructurii de distribuţie a apei şi a sistemelor de canalizare în diferite
în Tratatul de Aderare, precum şi cu aglomerări şi a 1 contract de servicii de asistenţă tehnică pentru
obiectivele Programului Operaţional managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor.
Sectorial de Mediu.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Extinderea şi modernizarea 15329 S.C. Aquabis S.A. 344,328,828 265,021,293 Acest proiect constă în investiţii privind Extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea şi 3/22/2010 2010-2013
infrastructurii de apă şi apă uzată în tratarea şi distribuţia apei potabile precum reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile, incluzând rezervoare
judeţul Bistriţa-Năsăud şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 7 pentru localităţile Sărăţel, Şieu Odorhei, Şintereag şi Nimigea, reabilitarea
aglomerări din judeţul Bistriţa-Năsăud. sistemului de canalizare şi reabilitarea staţiei de epurare Bistriţa din
Proiectul acoperă 7 aglomerari (Bistriţa, clusterul Bistriţa;
Năsăud, Telciu, Sângeorz-Băi, Maieru, Reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile,
Beclean şi Feldru). 98% din populaţia reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea colectoarelor de apă
acestor aglomerări va fi conectată la uzată, reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare, incluzând staţii
reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel de pompare şi construirea noii staţii de epurare din Salva pentru a deservi
acces la surse de apă în condiţii de clusterul Năsăud, privind localităţile Năsăud şi Salva ;
siguranţă, conectând suplimentar un Extinderea sistemului de apă şi de canalizare şi o noua staţie de epurare
număr de aproximativ 18.389 locuitori la pentru aglomerarea Feldru;
sistemul de alimentare cu apă potabilă. Extinderea şi reabilitarea sistemului de distribuţie a apei in localitatea
Rata de conectare la sistemul de canalizare Telciu;
va atinge o medie de 91% în aglomerările Extinderea conductelor de aducţiune apă şi construirea unui rezervor,
în cauză, conectând suplimentar un număr extinderea şi reabilitarea sistemului de distribuţie a apei, extinderea staţiei
de aproximativ 30.034 locuitori la de epurare în clusterul Sângeorz Băi, pentru localităţile Sângeorz Băi,
sistemul de apă uzată. Anieş, Maieru, Cormaia şi Rodna;
Staţie nouă de tratare a apei, reabilitarea şi extinderea sistemului de
distribuţie a apei potabile, inclusiv rezervor şi staţie de pompare,
extinderea sistemului de canalizare, colectoare ape uzate, inclusiv staţii de
pompare şi reconstruirea unei noi staţii de epurare în Beclean, pentru
localităţile Beclean, Braniştea, Petru Rareş, Uriu şi Căianu Mic;
Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor;

Extinderea şi modernizarea 19314 Compania de Apă 577,492,535 441,683,615 Acest proiect constă în investiţii privind Îmbunătăţirea de captare a apei; 5/20/2010 2010-2013
infrastructurii de apă şi apă uzată în Arad tratarea şi distribuţia apei potabile precum Îmbunătăţirea de tratare a apei;
judeţul Arad şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru Îmbunătăţirea de distribuţie a apei;
16 unităţi admininistrativ teritoriale din Îmbunătăţirea de colectare a apelor uzate;
judeţul Arad. Proiectul acoperă 13 Îmbunătăţirea epurarii apelor reziduale.
aglomerări (Arad, Fântânele, Curtici, Asistenţă tehnică pentru OR; Asistenţă tehnică din partea Proiectantului,
Macea, Ghioroc, Păuliş, Ineu, Lipova, supervizare, publicitate.
Nădlac, Pâncota, Şiria, Pecica, Sântana).
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 19353 S.C. Compania de 583,826,645 448,307,442 Obiectivul proiectului este reabilitarea Reabilitarea fronturilor de captare apa, reabilitarea conductelor de 7/29/2010 2010-2013
de apă şi apă uzată în judeţul Apã Târgoviste – sistemelor de distributie si tratare a apei si aducţiune, reabilitarea rezervoarelor şi a reţelelor de distribuţie a apei
Dâmboviţa Dâmboviţa S.A. a sistemelor de colectare si tratare a apei potabile, reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv staţii de
uzate în aglomerarile mai sus mentionate, pompare şi reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare apă uzată SUD din
în scopul conformarii cu obligatiile aglomerarea Târgovişte;
privind calitatea apei prevazute în Tratatul Reabilitarea rezervorului şi a staţiei de clorinare, extinderea reţelei de
de Aderare, precum si cu obiectivele distribuţie a apei potabile, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare,
Programului Operational Sectorial de inclusiv staţii de pompare şi reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare
Mediu. apă uzată din aglomerarea Moreni;
Extinderea frontului de captare, extindere conductă de aducţiune,
construcţie de rezervoare, extinderea reţelei de distributie a apei potabile,
reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi
reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare existentă din aglomerarea
Găeşti;
Construcţia şi reabilitarea rezervoarelor, extinderea conductelor de
aducţiune, construcţia a trei staţii de clorinare, extinderea reţelei de
distribuţie a apei potabile, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii
de pompare şi reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare din aglomerarea
Pucioasa;
Reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie apă potabilă, extinderea şi
reabilitarea reţelei de canalizare, parţial prin sistem vacuum, inclusiv staţii
de pompare şi extinderea staţiei de epurare din aglomerarea Titu;
Extinderea fronturilor de captare, reabilitarea rezervoarelor, reabilitarea
conductelor de aductiune, extinderea reţelei de distribuţie apă potabilă,
extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi
reabilitarea si extinderea staţiei de epurare din aglomerarea Fieni.
Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor.

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 16993 S.C. APAVITAL 590,489,248 432,326,064 Obiectivul proiectului il reprezintă Componentele proiectului: 8/9/2010 2010-2013
de apă şi apă uzată în judeţul Iaşi S.A. IASI reabilitarea sistemului de distribuţie a apei - Reabilitarea fronturilor de captare, extinderea conductei de aducţiune,
şi a sistemului de colectare şi epurare a rezervoare noi şi reabilitate, reabilitarea şi extinderea reţelelor de
apei uzate în aglomerările: Iaşi, Târgu distribuţie, extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare, inclusiv staţii
Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei, pentru a de pompare şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate cu treaptă
îndeplini obligaţiile de conformare pentru terţiară în Iaşi şi îmbunătăţirea tratării nămolului în aglomerarea Iaşi
sectorul de apă stipulate în Tratatul de - Extinderea conductei de aducţiune, reabilitarea şi extinderea reţelei de
Aderare precum şi obiectivele POS Mediu distribuţie a apei, inclusiv hidrofor, reabilitarea şi extinderea reţelei de
canalizare şi extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate în
aglomerarea Târgu Frumos
- Extinderea conductei de aducţiune, construirea rezervorului, reabilitarea
şi exrtinderea reţelei de distribuţie a apei, inclusiv staţie de pompare şi
hidrofor, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare li
reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate în aglomerarea Podu Iloaiei
- Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare
şi reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate în aglomerarea Hârlău
- Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Reabilitarea şi modernizarea sistemelor 16943 S.C. COMPANIA 408,828,226 315,513,489 Obiectivul proiectului este reabilitarea Componentele proiectului: 11/22/2010 2010-2014
de apă şi apă uzată în judeţul Brăila DE UTILITĂI sistemelor de distribuţie şi tratare a apei şi - Reabilitarea prizei de apă, reabilitarea staţiei de tratare a apei, extinderea
PUBLICE a sistemelor de colectare şi tratare a apei şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, construcţia şi reabilitarea
DUNĂREA Brăila uzate în aglomerările mai sus menţionate, staţiilor de clorinare, reabilitarea staţiilor de pompare şi a rezervoarelor de
S.A în scopul conformării cu obligaţiile apă, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţiile de
privind calitatea apei prevăzute în Tratatul pompare apă uzată din aglomerarea Brăila;
de Aderare, precum şî cu obiectivele POS - Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile, reabilitarea
Mediu. staţiei de pompare, rezervor de apă şi staţie de clorinare, extinderea şi
reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţia de pompare apă uzată din
aglomerarea Ianca;
- Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare, extinderea şi reabilitarea
reţelei de distribuţie a apei, reabilitarea staţiei de clorinare, rezervor de
apă, conducte de aducţiune şi staţie de pompare, reabilitarea şi extinderea
reţelei de canalizare inclusiv staţie de pompare apă uzată şi reabilitarea
staţiei de epurare din aglomerarea Însurăţei;
- Reabilitarea staţiei de clorinare, rezervor de apă şi staţie de pompare,
inclusiv reabilitarea reţelei de apă, reabilitarea şi extinderea reţelei de
canalizare, inclusiv staţie de pompare apă uzată şi reabilitarea staţiei de
epurare din aglomerarea Făurei;
- Extinderea reţelei de distribuţie a apei, construcţia unui rezervor de apă,
extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţie de pompare apă din
aglomerarea Viziru;
- Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv staţii de pompare apă uzată
din aglomerarea Tufeşti;
- Extinderea sistemului regional de alimentare cu apă, ca şi reabilitarea
conductelor de aducţiune, construcţia şi extinderea staţiilor de pompare şi
Reabilitarea şi modernizarea sistemelor 17727 S.C Apa – Canal 326,431,438 237,819,379 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de construcţia
Componentastaţiei
nr. 1:de tratare a apei;
Pantelimon: Modernizarea şi reabilitarea sistemului de 11/22/2010 2010-2014
de alimentare cu apă şi canalizare în Ilfov S.A. alimentare cu apă şi a sistemelor de apă Pantelimon şi sistemului de canalizare al aglomerarii Pantelimon
judeţul Ilfov colectare a apelor uzate în Pantelimon, Componenta nr. 2: Dobroiesti: Modernizarea şi reabilitarea sistemului de
Dobroieşti, Bragadiru, Cornetu, Domneşti, apă Dobroiesti şi sistemului de canalizare al aglomerarii Dobroiesti
Ciorogârla, Brăneşti si Cernica Componenta nr. 3: Bragadiru: Modernizarea şi reabilitarea sistemului de
apă Bragadiru şi sistemului de canalizare al aglomerarii Bragadiru
Componenta nr. 4: Cornetu: Modernizarea şi reabilitarea sistemului de apă
Cornetu şi sistemului de canalizare al aglomerarii Cornetu
Componenta nr. 5: Domnesti: Modernizarea sistemului de apă Domnesti si
sistemului de canalizare al aglomerarii Domnesti
Componenta nr. 6: Ciorogarla: Modernizarea sistemului de apă Ciorogarla
si sistemului de canalizare al aglomerarii Ciorogarla
Componenta nr. 7 Cernica: Modernizarea sistemului de apă Cernica si
sistemului de canalizare al aglomerarii Cernica.
Componenta nr. 8 Branesti: Modernizarea şi reabilitarea sistemului de apă
Branesti si sistemului de canalizare al aglomerarii Branesti
Componenta nr. 9: Asistenta tehnica si supervizarea lucrarii
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Reabilitarea şi modernizarea sistemului 31612 S.C. RAJA S.A 821,094,918 617,442,277 Reabilitarea şi extinderea sistemului de Reabilitarea frontului de captare, extinderea reţelei de distribuţie a apei si a reţelei de 11/22/2010 2010-2015
canalizare şi reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate în aglomerarea
de alimentare cu apă şi canalizare în Constanţa distribuţie şi tratare a apei şi a sistemului Medgidia; Reabilitarea frontului de captare, reabilitarea conductelor de aducţiune,
regiunea Constanţa - Ialomiţa de colectare şi epurare a apei uzate în reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare, construirea unei
aglomerările sus menţionate, în scopul staţii de pompare ape uzată, extinderea conductei de refulare şi construirea unei noi staţii de
conformării cu obligaţiile privind calitatea epurare în aglomerarea Feteşti; Reabilitarea frontului de captare, reabilitarea conductelor de
aducţiune, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de
apei şi la colectarea şi tratarea apelor uzate canalizare, construirea unei noi staţii de pompare a apelor uzate, extinderea conductei de
prevăzute în Tratatul de Aderare, precum refulare şi construirea unei noi staţii de epurare a apelor uzate în aglomerarea Ţăndărei;
şi cu obiectivele Programului Operaţional Extinderea reţelei de distribuţie si a reţelei de canalizare, construirea unor staţii de pompare
Sectorial de Mediu. a apelor uzate, extinderea conductelor de refulare şi construirea unei noi staţii de epurare în
aglomerarea Fierbinţi – Târg; Construirea unor puţuri noi, reabilitarea şi extinderea
conductelor de aducţiune, construirea unor staţii de pompare a apelor uzate, extinderea
conductei de refulare şi construirea unei noi staţii de epurare în aglomerarea Hârşova;
Construirea unor puţuri noi, extinderea conductelor de aducţiune, construirea unui rezervor
de apă, extinderea reţelei de distribuţie, extinderea reţelei de canalizare, construirea unor
staţii de pompare a apelor uzate şi extinderea conductelor de refulare în aglomerarea
Dridu;Reabilitarea conductei de aducţiune, reabilitare staţie de pompare, reabilitarea reţelei
de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea staţiei de pompare a apei
uzate în aglomerarea Năvodari; Reabilitarea staţiei de pompare, extinderea şi reabilitarea
reţelei de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, reabilitarea staţiei
de pompare a apelor uzate în aglomerarea Eforie Nord; Reabilitarea staţiei de pompare,
extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de
canalizare în aglomerarea Eforie Sud; Extinderea conductei de descarcare în mare,
reabilitarea conductei de refulare şi modernizarea staţiei de epurare în aglomerarea
Mangalia; Reabilitarea staţiei de pompare, extinderea reţelei de canalizare şi reabilitarea
staţiei de pompare a apelor uzate în aglomerarea Valu lui Traian; Extinderea şi reabilitarea
reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare, construirea staţiei de pompare,
extinderea şi reabilitarea conductei de refulare în aglomerarea Agigea; Reabilitarea
conductei de aducţiune, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea
reţelei de canalizare, construirea unor staţii de pompare a apelor uzate, extinderea conductei
de refulare în aglomerarea Corbu; Reabilitarea staţiei de pompare, extinderea reţelei de
distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare, construirea şi reabilitarea staţiei de
pompare a apelor uzate, extinderea conductei de refulare în aglomerarea Ovidiu; Extinderea
reţelei de canalizare, construirea unor staţii de pompare a apelor uzate, extinderea conductei
de refulare în aglomerarea Limanu; Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei,
extinderea reţelei de canalizare, construcirea unor staţii de pompare a apelor uzate,
extinderea şi reabilitarea conductei de refulare în aglomerarea Cumpăna; Reabilitarea reţelei
de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare în aglomerarea Lumina; Reabilitarea şi
extinderea conductei de aducţiune, construirea unui rezervor de apă, extinderea şi
reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare,
reabilitarea staţiei de pompare a apelor uzate în aglomerarea Techirghiol; Reabilitarea staţiei
de pompare pentru ape uzate şi modernizarea staţiei de epurare în aglomerarea Poarta Alba;
Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare,
construirea unei staţii de pompare pentru ape uzate, extinderea conductelor de refulare şi
construirea unei staţii de epurare în aglomerarea Cobadin; Reabilitarea conductelor de
aducţiune, extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile, extinderea reţelei de canalizare,
Reabilitare Staţie de epurare ape uzate 32943 S.C. RAJA S.A 112,693,378 95,789,371 Proiectul urmăreşte dispoziţiile Reabilitarea
construirea uneiStaţiei
staţii dede epurare
pompare apeape
pentru uzate
uzate,Eforie Sudconductelor de refulare
extinderea 3/3/2011 2011-2015
Eforie Sud Constanţa Programului Operaţional Sectorial şi se Publicitatea
pentru aglomerareapentru proiect
Tuzla; Extinderea conductelor de aducţiune, reabilitarea staţiei de tratare
adreseaza sectorului de apă uzată. aAuditul
apei, , extinderea
anual alşiproiectului
reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile, extinderea şi
reabilitarea reţelei de canalizare, construirea de staţii de pompare pentru ape uzate,
Beneficiari ai acestui proiect vor fi extinderea conductelor de refulare şi modernizarea staţiilor de epurare în aglomerarea
aglomerările Eforie Nord, Eforie Sud, Constanţa; Extinderea conductelor de aducţiune, construirea unui rezervor de înmagazinare,
Techirghiol, Agigea, Tuzla, Costineşti şi construirea unei staţii de pompare, extinderea reţelei de canalizare şi modernizarea staţiei de
Schitu din judeţul Constanţa. epurare în aglomerarea Cernavodă; Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi
supervizarea lucrărilor.
Aglomerările au fost stabilite în
conformitate cu Directiva Consiliului nr.
91/271/EEC pentru tratarea apei uzate
urbane.

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 20493 SC APA C.T.T.A. 435,716,011 341.649.951 Reabilitarea sistemelor de alimentare cu Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile 11/22/2010 2010-2014
de apă şi apă uzată în judeţul Alba S.A. Alba apă, de tratare a apei şi de colectare şi precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 7 aglomerări din judeţul
epurare a apei uzate în localităţile cuprinse Alba. Proiectul acoperă 7 aglomerari (Alba Iulia, Sebeş, Aiud, Blaj,
în proiect, pentru a îndeplini obligaţiile de Cugir,Ocna Mureş, Câmpeni).
conformare pentru sectorul de apă
stipulate în Tratatul de Aderare precum şi
obiectivele POS Mediu.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 31792 S.C. Compania de 423,083,382 326,814,717 Obiectivul general al Proiectului din care Alimentarea cu apa potabila conform standardelor Directivei UE 2/24/2011 2011-2014
de apă şi apă uzată în judeţul Buzău Apă S.A. Buzău face parte acest contract îl reprezintă 98/83/EC privind Calitatatea apei destinate consumului uman transpusa in
îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de legislatia nationala de Legea 458/2002 a calitatii apei potabile amendata
apă / apă uzată din 5 localităţi din Judeţul de Legea 311/2004;
Buzau, România, în vederea îndeplinirii Imbunatatirea calitatii si sigurantei alimentarii cu apa prin reabilitarea
obligaţiilor de conformitate din POS instalatiilor necorespunzatoate din punct de vedere tehnic;
Mediu, Tratatul de Aderare şi mai ales din Reducerea pierderilor de apa.
Directiva Europeană 98/83/CE referitoare Implementarea Directivei UE 91/271/CEE, transpusa in legislatia
la calitatea apei potabile, transpusă în nationala de HG 352/2005, care amendeaza HG 188/2002, privind
legislaţia naţională prin Legea 311/2004 şi colectarea si epurarea apelor uzate orasenesti si evitarea evacuarii apelor
Directiva 91/271/CE transpusă în uzate orasenesti netratate, in receptori naturali;
legislaţia naţională prin Hotărârea Protejarea mediului, a calitatii apelor de suprafata si subterane;
352/2005, referitoare la tratarea apei uzate Optimizarea retelelor de canalizare precum si a statiilor de epurare a apei
urbane. uzate;
Reducerea infiltratiilor in sistem.

Extinderea şi modernizarea sistemului 30269 S.C. AQUATIM 509,635,639 376,684,686 Acest proiect constă în investiţii privind Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune de la sursele de apă 2/24/2011 2011-2014
de alimentare cu apă şi canalizare în S.A. Timisoara tratarea şi distribuţia apei potabile precum subterană şi a staţiilor de tratare a apei;
judeţul Timiş şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru Reabilitarea şi modernizarea gospodăriilor de apă (rezervoare de apă, staţii
11 unităţi admininistrativ teritoriale din de pompare,
judeţul Timiş. Proiectul acoperă 10 etc.);
aglomerări (Buziaş, Ciacova, Deta, Făget, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă;
Gătaia, Jimbolia, Recaş, Săcălaz, Extinderea şi modernizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor
Sânnicolau Mare, Timişoara). uzate;
Asistenţă tehnică pentru OR; Asistenţă tehnică din partea Proiectantului,
supervizare,
publicitate.

Extinderea şi modernizarea sistemelor 20494 SC Gospodărie 364,515,713 282.479.626 Obiectivul general: Îmbunatatirea Componentele proiectului: 3/22/2011 2010 –
de apă şi apă uzată în judeţul Covasna Comunală S.A. infrastructurii în sectorul de apa/apa uzata Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in zona de 2014
Sfântu Gheorghe în judetul Covasna in vederea conformarii furnizare a apei/aglomerarea Sfantu Gheorghe;
cu obligatiile asumate in Tratatul de Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in zona de
aderare si cu obiectivele POS Mediu- Axa furnizare a apei/aglomerarea Targu Secuiesc;
prioritara 1 . Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in zona de
furnizare a apei/aglomerarea Covasna;
Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in zona de
furnizare a apei/aglomerarea Intorsura Buzaului;
Componenta asistenta tehnica

Extinderea si reabilitarea infrastructurii 32555 S.C. Apa Serv 168,500,000 143,225,000 Obiectivul proiectului este reabilitatea si Extinderea retelei de distributie a apei Petrila, reabilitarea statiei de tratare 3/28/2011 2011-2015
de apă si apă uzată în judeţul Hunedoara Valea Jiului S.A. extinderea sistemului de alimentare si a apei Jiet, extinderea si reabilitarea retelei de canalizare inclusiv statii de
(Valea Jiului) tratare a apei si a sistemului de colectare si pompare in orasul Petrila; Reabilitarea si extinderea retelei de distributie a
tratare a apei uzate in aglomerarile mai sus apei ca si extinderea si reabilitarea retelei de canalizare, inclusiv statii de
mentionate, in scopul conformarii cu pompare si extinderea statiei de epurare (treapta tertiara) Danutoni
obligatiile privind calitatea apei prevazute UAT12- Petrosani; Reabilitarea si extinderea retelei de distributie a apei,
in Tratatul de Aderare, precum si cu constructia statiei de clorinare, ca sie extinderea retelei de canalizare,
obiectivele Programului Operational inclusiv constructia statiei de pompare in orasul Aninoasa;Reabilitarea si
Sectorial de Mediu. extinderea retelei de distributie a apei, constructia statiei de clorinare, ca si
extinderea si reabilitarea retelei de canalizare inclusiv statii de pompare in
orasul Vulcan; Constructia statie de clorinare in orasul Lupeni; Reabilitare
captarea din surse de suprafata si reabilitarea statiei de tratare Valea de
Pesti, in orasul Uricani; Zonare sistem de alimentare cu apa din Valea
Jiului; Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea
lucrarilor.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Extinderea si reabilitarea infrastructurii 17765 COMPANIA 453,589,363 358,984,983 Obiectivul proiectului este reabilitarea şi În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 3/28/2011 2011-2013
de apă si apă uzată în judeţul Neamţ JUDEŢEANĂ extinderea sistemului de distribuţie şi Reabilitarea reţelei de aducţiune a apei, staţiei de clorinare şi a
APA SERV S.A. tratare a apei şi a sistemului de colectare şi rezervorului, construcţia şi reabilitarea staţiilor de pompare, extinderea
Neamt epurare a apei uzate în aglomerările Piatra reţelei de distribuţie şi a celei de canalizare, inclusiv staţii de pompare în
Neamţ, Bicaz, Săvineşti - Roznov, Târgu aglomerarea Piatra Neamţ;
Neamţ, Romanşi Săbăoani, în scopul Reabilitarea frontului de captare, staţiei de clorinare, staţiei de pompare şi
conformării cu obligaţiile privind calitatea a rezervorului, extinderea reţelei de distribuţie, extinderea reţelei de
apei prevăzute în Tratatul de Aderare, canalizare, inclusiv staţii de pompare şi modernizarea staţiei de epurare în
precum şi cu obiectivele Programului aglomerarea Roman;
Operaţional Sectorial de Mediu. Reabilitarea reţelei de aducţiune, reabilitarea şi extinderea reţelei de
distribuţie a apei potabile, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii
de pompare şi modernizarea staţiei de epurare în aglomerarea Târgu
Neamţ;
Extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare în aglomerarea
Sabaoni; Reabilitarea staţiei de clorinare, extinderea reţelei de distribuţie a
apei, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţie de pompare şi
modernizarea staţiei de epurare a apei uzate în aglomerarea Bicaz;
- Extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile, extinderea colectorului
principal de canalizare şi a reţelei de canalizare, inclusiv staţie de pompare
şi construcţia staţiei de epurare în aglomerările Săvineşti şi Roznov;
- Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului şi pentru supervizarea
lucrărilor.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii 17102 SC APASERV Satu 433,519,445 340,254,995 Obiectivul principal al proiectului este Reabilitarea reţelei de distibuţie a apei, extinderea/reabilitarea reţelei de 3/31/2011 2011-2015
de apă si apă uzată în judeţul Satu Mare Mare S.A. reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare, inclusiv construirea staţiilor de pompare apă uzată şi
distibuţie şi tratare a apei şi a sistemului extinderea staţiei de epurare a apei uzate cu treaptă terţiară, în aglomerarea
de colectare şi epurare a apelor uzate în Satu;Reabilitarea şi extinderea frontului de captare, reabilitarea şi
aglomerările mai sus menţionate, în scopul extinderea reţelei de distribuţie a apei, precum şi extinderea şi reabilitarea
conformării cu obligaţiile privind calitatea reţelei de canalizare, inclusiv construcţia staţiilor de pompare apă uzată în
apei prevăzute în Tratatul de aderare, aglomererea Carei;Reabilitarea captărilor din surse de suprafaţă,
precum şi cu obiectivele POS Mediu. construirea staţiei de tratare a apei, reabilitarea rezervorului şi a reţelei de
aducţiune a apei, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei,
precum şi extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv
constuirea staţiilor de pompare ape uzate şi reabilitarea şi extinderea cu
treaptă terţiară a staţiei de epurare în aglomerarea Negreşti
Oaş;Reabilitarea şi echiparea staţiei de clorinare, a rezervoarelor şi a
staţiei de pompare reabilitarea şi extinderea reţelei de distibuţie a apei,
extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construirea staţiilor
de pompare apă uzată şi constuirea staţiei de epurare apă uzată în
aglomerarea Tăşnad;Extimderea frontului de captare, construirea staţiei de
tratare a apei şi a rezervorului, extinderea reţelei de distribuţie a apei,
inclusiv a staţiei de pompare, precum şi extinderea reţelei de canalizare
inclusiv construirea staţiilor de pompare apă uzată şi a conductelor de
refulare, şi construirea unei staţii de epurare apă uzată în aglomerarea
Livada;Extinderea reţelei de canalizare, inclusiv constriurea staţiilor de
pompare apă uzată şi a conductelor de refulare şi constuirea unei staţii de
epurare apă uzată în aglomerarea Ardud;Extinderea reţelei de canalizare şi
a conductelor de refulare, inclusiv staţia de pompare ape uzate în
aglomerarea Călpeni;Asistenţă tehnică pentru Managementul proiectului
şi Supervizarea lucrărilor.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Extinderea si reabilitarea infrastructurii 20536 S.C. Apă – Canal 421,453,177 322,483,325 Acest proiect presupune investiţii în Măsuri de reabilitare a surselor de apă, extinderea şi reabilitarea 4/6/2011 2011-2014
de apă si apă uzată în judeţele Sibiu si S.A. Sibiu extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă conductelor de aducţiune şi a staţiilor de tratare a apei, extinderea şi
Brasov potabilă, precum şi în sistemul de reabilitarea reţelei de distribuţie şi a rezervoarelor de apă, construcţia şi
colectare a apelor uzate şi va fi reabilitarea staţiilor de pompare, construcţia staţiilor de clorinare, precum
implementat de către Operatorul Regional şi reabilitarea şi extinderea reţelelei de canalizare, inclusiv construcţia
„S.C. Apă – Canal S.A Sibiu” pentru staţiilor de pompare, construcţia şi reabilitarea staţiilor de epurare. Toate
aglomerările Sibiu - Şelimbăr, Cisnădie, componentele vor fi implementate în conformitate cu strategia de achiziţii
Răşinari, Mohu, Avrig, Mârşa, Ocna din cadrul Proiectului, prin intermediul a 14 contracte care includ 11
Sibiului şi Făgăraş. contracte de lucrări pentru extinderea şi reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare în aglomerările cuprinse în
proiect şi 3 contracte de servicii de asistenţă tehnică, respectiv asistenţă
tehnică pentru managementul proiectului, asistenţă tehnică pentru
supervizarea lucrărilor şi asistenţă tehnică din partea proiectantului.

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 20495 S.C. Compania 467,065,003 356,034,308 Scopul acestui proiect il reprezintă Componenta 1-Construcţia şireabilitarea staţiilor de pompare a apei şi reabilitarea reţelei de 4/8/2011 2011-2015
distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construcţia staţiilor
de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Aquaserv SA reabilitatrea şi extinderea sistemelor de de pompare şi modernizarea liniei de tratare a nămolului de la staţia de epurare în
Târgu Mureş alimentare cu apă, de tratare a apei şi de aglomerarea Târgu Mureş, 8 localităţi- 165.144 locuitori.
colectare şi epurare a apei uzate în Componenta 2-Extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pomapare şi conducta de
localităţile cuprinse în proiect, pentru a refulare şi reabilitarea staţiei de epurare în aglomerarea Reghin (Apalina, Iernuţeni)-36.767
locuitori. Componenta 3-Construcţia staţiilor de pompare a apei, reabilitarea conductei de
îndeplini obligaţiile de conformare pentru aducţiune aapei, reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile, extinderea reţelei de distribuţie
sectorul de apă şi apă uzată, potrivit a apei şi extindera reţelei de canalizare, inclusiv staţiile de pompare în aglomerarea
Tratatului de Aderare, obiectivelor POS Sighişoara - 31.164 locuitori.
Mediu precum şi Axei Prioritare 1. Componenta 4-Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile, extinderea reţelei de canalizare,
costrucţia şi reabilitarea staţiilor de pompare şi reabilitarea staţiei de epurare a apei în
aglomerarea Târnăveni (Custelnic, Dîmău)-26.106 locuitori.
Componenta 5- Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile, extinderea reţelei de distribuţie
a apei şi construcţia unei staţii de pompare apă, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv a
staţiilor de pompare şi construcţia staţiei de epurare în aglomerarea Luduş (Cioarga, Gheja)
-16.455 locuitori.
Componenta 6- Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile, extinderea reţelei de distribuţie
a apei, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv construcţia staţiilor de pompare şi
reabilitarea staţiei de epurare a apei în aglomerarea Iernut -5.895 locuitori.
Componenta 7-Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile şi extinderea reţelei de
canalizare, inclusiv staţia de pompare în aglomerarea Cristuru Secuiesc-9.541 locuitori.
Componenta 8 - Reabilitare conductă de aducţiune Voiniceni-Sărmaşu, inclusiv staţii de
pompare şi rezervorare (20 localităţi)- 22.427 lociutori.
Componenta 9 - Conducta de aducţiune Band– Păneţ, inclusiv staţii de pompare şi rezervor
şi extinderea reţelei de distribuţie a apei în localitatea Păneţ
Componenta 10 - Staţie de Tratare nouă şi conductă de aducţiune nouă, inclusiv staţia de
pompare şi staţia de clorinare, pe Valea Nirajului- 18.275 locuitori.
Componenta Asistenţă tehnică - Pregătirea documentelor de licitaţie, publicitate, Supervizare
lucrări.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Extinderea şi modernizarea 17183 S.C. Compania de 341,717,112 260,745,537 Proiectul presupune investiţii în extinderea Extinderea conductelor de aducţiune, construcţia staţiilor de pompare, a 4/18/2011 2011-2014
infrastructurii de apă şi apă uzată în Apă Oradea S.A. şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, staţiilor de clorinare şi a rezervoarelor, reabilitarea şi extinderea reţelei de
judeţul Bihor precum şi a sistemului de colectare şi distribuţie a apei, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare,
epurare ape uzate. Proiectul va fi construcţia staţiilor de pompare şi a conductelor de refulare şi lucrari
implementat pentru aglomerările Oradea, pentru siguranţa operaţionala la staţia de epurare in aglomerarea Oradea;
Beiuş, Tinca Biharia, de către Operatorul Extinderea frontului de captare si conductei de aducţiune a apei,
Regional "SC COMPANIA DE APĂ construcţia rezervorului, a staţiei de clorinare si a staţieide pompare,
ORADEA SA". reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei în aglomerarea
Biharia; Construcţia captării izvorului, a conductei de aducţiune, a staţiilor
de pompare si statiilor de clorinare, extinderea reţelelor de distribuţie a
apei, extinderea si reabilitarea reţelei de canalizare, construcţia staţiilor de
pompare si a conductelor de refulare si construcţia staţiei de epurare din
aglomerarea Beius; Extinderea reţelei de canalizare, construcţia staţiilor
de pompare, a conductelor de refulare şi a staţiei de epurare în
aglomerarea Tinca; Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi
supervizarea lucrărilor.

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor 32992 S.C. Hidro Prahova 664,106,003 475,578,082 Obiectivul proiectului este reabilitarea şi  Reabilitare si extindere SEAU in orasele Sinaia, Breaza - STAP in 5/20/2011 2011-2014
de apă şi canalizare în judeţul Prahova S.A. extinderea sistemului de alimentare şi orasele Comarnic si Sinaia;
tratare a apei şi a sistemului de colectare şi  Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni;
epurare a apei uzate, în scopul conformării  Reabilitare si extindere SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si
cu obligaţiile privind calitatea apei Urlati;
prevăzute în Tratatul de Aderare, precum  Extindere retea de canalizare si collector in orasele Azuga, Busteni si
şi cu obiectivele Programului Operaţional Sinaia;
Sectorial Mediu.  Realizarea lucrari de captare la Valea lui Bogdan, statie de pompare a
apei in Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele
Breaza si Comarnic
 Extindere retea de canalizare in orasul Comarnic;
 Extindere retea de canalizare in orasul Breaza;
 Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de
Munte;
 Extindere retea de canalizare si colector in orasele Baicoi, Urlati si
Plopeni;
 Asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Extinderea şi modernizarea 24122 S.C. Compania de 633,060,393 489,403,161 Obiectivul proiectului este reabilitarea şi Aglomerarea Craiova: Reabilitarea Staţiei de tratare a apei şi a reţelei de 20.09.2011 2011 –
infrastructurii de apă şi apă uzată în Apă Oltenia S.A. extinderea sistemului de tratare şi distribuţie a apei, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv 2014
judeţul Dolj Dolj distribuţie a apei potabile, a sistemului de staţiile de pompare şi construcţia platformei de depozitare a
colectare şi epurare a apei uzate în scopul nămolului;Aglomerarea Filiaşi: Extinderea conductei de aducţiune a apei,
conformării cu obligaţiile prevăzute în construcţia rezervoarelor, a staţiilor de clorinare, a staţiilor de pompare şi
Tratatul de Aderare, precum şi cu hidrofoare, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei,
obiectivele Programului Operaţional extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţiile de pompare
Sectorial „Mediu”. Proiectul constă în şi reconstrucţia staţiei de epurare;Aglomerarea Calafat - Ciupercenii
principal în măsuri de extindere şi Vechi: Reabilitarea captării de suprafaţă şi a staţiei de tratare apă,
reabilitare a surselor de apă, a conductelor construcţia rezervoarelor, a staţiilor de clorinare şi a staţiilor de pompare,
de aducţiune, a staţiilor de tratare a apei extinderea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de distribuţie a apei,
potabile şi a staţiilor de clorinare, de extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţia de pompare si colectoare de
extindere şi reabilitare a rezervoarelor de transfer ape uzate, şi modernizarea staţiei de epurare;Aglomerarea Băileşti
apă, a staţiilor de pompare apă potabilă, - Poiana Mare: Reabilitarea frontului de captare apă, reabilitarea staţiei de
extinderea şi reabilitarea reţelei de clorinare a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei,
distribuţie a apei potabile şi a reţelei de extinderea colectoarelor de transfer a apei uzate, reabilitarea şi extinderea
canalizare, a staţiilor de pompare apă reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare, şi construcţia unei staţii
uzată, precum şi construirea, reabilitarea şi de epurare;Aglomerarea Segarcea: Construirea frontului de captare apă,
extinderea a cinci staţii de epurare: patru conducta de aducţiune apă şi staţie de pompare, reabilitarea staţiei de
cu treaptă terţiară (pentru 30 000 p.e., 30 clorinare a apei, rezervoare şi staţii de pompare, extinderea şi reabilitarea
000 p.e., 21.000 p.e., 14.000 p.e.) şi una reţelei de distribuţie a apei, construirea colectoarelor de transfer a apei
cu treaptă secundară (pentru 8.800 p.e.). uzate, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de
pompare şi construcţia unei staţii de epurare; Aglomerarea Dăbuleni -
Călăraşi - Bechet: Extinderea frontului de captare apă, reabilitare şi
extindere conductelor de aducţiune apă, reabilitare staţiilor de pompare,
construcţia rezervoarelor, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a
apei, extinderea colectoarelor de transfer a apei uzate, extinderea reţelei de
canalizare, inclusiv staţiile de pompare şi construcţia unei staţii de
epurare;Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, supervizarea
lucrărilor şi asistenţă proiectant pentru contractele de lucrări.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 31404 S.C. ACET S.A. 494,775,458 378,461,168 Proiectul “Extinderea şi reabilitarea Aglomerarea Suceava: Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare apă 05.07.2011 2011 –
de apă şi apă uzată în judeţul Suceava Suceava infrastructurii de apă şi apă uzată în subterană, construcţia şi reabilitarea staţiilor de pompare şi a 2014
judeţul Suceava”constă în principal, în rezervoarelor, extinderea staţiei de clorinare, reabilitarea staţiei de tratare
măsuri de extindere şi reabilitare a apă potabilă, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie apă precum şi
infrastructurii de captare, tratare, transport, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construcţia şi
înmagazinare şi distribuţie a apei potabile reabilitarea staţiilor de pompare şi conducte de refulare
şi măsuri de extindere şi reabilitare a Aglomerarea Fălticeni: Reabilitarea frontului de captare apă subterană, a
infrastructurii de colectare şi tratare a staţiei de clorinare şi a rezervoarelor de apă, extinderea şi reabilitarea
apelor uzate. reţelei de distribuţie apă precum şi extinderea şi reabilitarea reţelei de
canalizare, inclusiv construcţia de staţii de pompare ape uzate şi conducte
de refulare şi reabilitarea şi extinderea staţiei de tratare ape uzate
Aglomerarea Rădăuţi: Reabilitarea frontului de captare apă subterană,
staţiei de clorinare, conductelor de aducţiune şi a rezervoarelor de apă,
reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie apă potabilă precum şi
extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construcţia de staţii
de pompare ape uzate şi conducte de refulare şi reabilitarea şi extinderea
staţiei de tratare ape uzate
Aglomerarea Vatra Dornei: Reabilitarea staţiei de tratare apă, extinderea şi
reabilitarea reţelei de distribuţie apă potabilă precum şi extinderea şi
reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construcţia de staţii de pompare
ape uzate şi conducte de refulare şi reabilitarea şi extinderea staţiei de
tratare ape uzate.
Aglomerarea Gura Humorului: Reabilitarea frontului de captare apă
subterană şi a staţiei de clorinare, extinderea şi reabilitarea reţelei de
distribuţie a apei potabile şi a conductelor de aducţiune, construcţia şi
reabilitarea rezervoarelor de apă, construcţia staţiilor de pompare precum
şi extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construcţia de
staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare şi reabilitarea şi
extinderea staţiei de tratare ape uzate
Asistenţă tehnică pentru Managementul Proiectului şi supervizarea
lucrărilor.

„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 26205 SC Compania de 501.360.230 388.459.856 Reabilitarea şi extinderea sistemului de Reabilitarea staţiei de tratare, precum şi extinderea reţelei de canalizare, 22.08.2011 2011 –
de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” Apă Bacău SA alimentare şi tratare a apei şi a sistemului inclusiv construirea de staţii de pompare şi a conductei sub presiune şi 2013
de colectare şi tratare a apei uzate în modernizarea staţiei de epurare din aglomerarea Bacău; Extinderea reţelei
localităţile mai sus menţionate, în scopul de alimentare cu apă, precum şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv
conformării cu obligaţiile privind calitatea construirea de staţii de pompare apă uzată şi a conductei sub presiune şi
apei prevăzute în Tratatul de Aderare, construirea şi reabilitarea staţiilor de epurare în aglomerarea Moineşti;
precum şi cu obiectivele Programului Extinderea reţelei de alimentare cu apă, precum si extinderea reţelei de
Operaţional Sectorial de Mediu. canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare apă uzată şi
construirea staţiei de epurare în aglomerarea Buhuşi; Extinderea reţelei de
canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare apă uzată şi
construirea staţiei de epurare în aglomerarea Dărmăneşti; Extinderea
reţelei de canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare apă uzată şi
construirea staţiei de epurare în aglomerarea Târgu Ocna; Asistenţă
tehnică pentru managementul proiectului, supervizarea lucrărilor şi
proiectare şi inginerie.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
“Extinderea şi modernizarea sistemelor 38013 S.C. Apă-Canal 551.738.533 421.857.683 Obiectivele proiectului constau în Proiectul constă în efectuarea de investiţii privind extinderea şi 18.08.2011 2011 –
de alimentare cu apă şi ape uzate în S.A. Galaţi reabilitarea şi extinderea sistemelor de reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi a sistemului de colectare 2013
judeţul Galati” alimentare şi tratare a apei şi a sistemelor a apelor uzate. Acesta va fi implementat pentru aglomerările Galaţi,
de colectare şi epurare a apei uzate, în Tecuci, Târgu Bujor, Pechea and Lieşti, de către Operatorul Regional "
scopul conformării cu obligaţiile privind S.C. Apă Canal S.A. Galaţi.
calitatea apei prevăzute în Tratatul de
Aderare, precum şi cu obiectivele
Programului Operaţional Sectorial de
Mediu.

„Extinderea şi modernizarea sistemelor 31403 S.C. NOVA 435,558,983 343,553,008 Obiectivul proiectului este reabilitarea şi Reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie şi tratare a apei şi a 22.08.2011 2011 –
de alimentare cu apă şi canalizare- Apaserv S.A. extinderea sistemului de distribuţie şi sistemului de colectare şi epurare a apei uzate în aglomerările Botoşani, 2015
epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani tratare a apei şi a sistemului de colectare şi Cătămăreşti, Dorohoi, Broscăuţi, Flămânzi, Frumuşica,Vorona, Tudora şi
Botoşani” epurare a apei uzate în 9 aglomerări: Ştefăneşti.
Botosani, Catamaresti, Dorohoi,
Broscăuţi, Flămânzi, Frumuşica,Vorona,
Tudora şi Ştefăneşti în scopul conformării
cu obligaţiile privind calitatea apei
prevăzute în Tratatul de Aderare, precum
şi cu obiectivele Programului Operaţional
Sectorial Mediu.

“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 24091 S.C. APAVIL S.A. 416,884,592 384.383.300 Obiectivul general al proiectului este Reabilitarea captarilor de apa, modernizarea conductei principale de apa, 24.10.2011 2011–2014
de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea” îmbunatatirea calitatii si accesului la inclusiv constructia de hidrofoare si statia de tratare a apei potabile,
infrastructura de apa si apa uzata în judetul extinderea si reabilitarea retelei de distributie, precum si extinderea retelei
Valcea, prin furnizarea unor servicii de de canalizare, inclusiv constructia statiilor de pompare si modernizarea
alimentare cu apa si evacuare ape uzate în statiei de tratare a apelor uzate existenta, in aglomerarea Ramnicu Valcea,
concordanta cu practicile si politicile Reabilitarea puturilor, rezervoare si statii de pompare, modernizarea statiei
Uniunii Europene si în contextul Axei de clorinare si extinderea retelei de distributie a apei potabile, precum si
Prioritare 1 "Extinderea si modernizarea extinderea si reabilitarea retelei de canalizare, inclusiv constructia statiilor
sistemelor de apa si apa uzata". de pompare a apelor uzate si modernizarea si extinderea statiei de tratare a
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: apelor uzate in aglomerarea Dragasani;
- imbunatatirea calitatii apei potabile Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare, inclusiv constructia statiilor
pentru a respecta standardele romanesti si de pompare a apelor uzate si constructia unei noi statii de tratare a apelor
UE; uzate in aglomerarea Calimanesti,
- cresterea accesibilitatii la serviciile de Reabilitarea captarilor de apa, inlocuirea retelei de transport a apei,
apa si canalizare; inlocuirea si extinderea statiilor de pompare, modernizarea statiei de
- cresterea cotei de racordare la statiile de tratare a apei potabile, extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu
tratare a apei uzate, pentru a respecta apa, precum si extinderea si reabilitarea retelei de canalizare, inclusiv
Directiva privind epurarea apelo uzate constructia statiilor de pompare a apelor uzate si constructia statiei de
orasenesti; tratare a apelor uzate in aglomerarea Olanesti,
- asigurarea unei utilizari eficiente a Extinderea retelei de transport a apei, extinderea si reabilitarea retelei de
fondurilor UE. aplimentare cu apa, precum si extinderea si reabilitarea retelei de
canalizare, inclusiv constructia statiei de pompare si conducta de presiune
si constructia statiei de tratare a apelor uzate in aglomerarea Babeni,
Extinderea retelei de alimentare cu apa, modernizarea statiilor de
pompare, precum si extinderea si reabilitarea retelei de canalizare, inclusiv
constructia statiilor de pompare a apelor uzate si conducta de presiune si
constructia statiei de tratare a apelor uzate in aglomerarea Balcesti.
Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea
lucrarilor
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii 26472 SC VITAL SA 521,641,697 403,274,804 Obiectivele proiectului constau în Construirea şi reabilitarea staţiilor de tratare apă, 07.01.2012 2012-2015
de apă şi apă uzată în judeţul BAIA MARE reabilitarea şi extinderea sistemelor de Extinderea şi reabilitarea reţelei de apa,
Maramureş" alimentare şi tratare a apei şi a sistemelor Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare,
de colectare şi epurare a apei uzate, în Construirea şi reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate. Investitiile
scopul conformării cu obligaţiile privind vor fi realizate în aglomerările Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Borşa, Târgu
calitatea apei prevăzute în Tratatul de Lăpuş, Vişeul de Sus, Sighetul Marmaţiei, Cavnic.
Aderare, precum şi cu obiectivele
Programului Operaţional Sectorial de
Mediu

"Extinderea si reabilitarea infrastructurii 38424 SC APA-CANAL 434,205,197 324,736,033 Obiectivul general al proiectului vizeaza Reabilitare statie de tratare a apei, constructie unitate de clorinare noua si 30.01.2012 2012 –
de apă şi apă uzată în judeţul Argeş" 2000 SA Piteşti realizarea unei strategii locale pentru rezervoare, extindere si reabilitare retea de aductiune si distributie, 2015
dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata inclusiv constructie statii de pompare precum si extindere retea de
pentru a indeplini tintele generale canalizare, inclusiv constructie si reabilitare statii de pompare si
negociate de Romania privind aderarea si modernizarea statiilor de epurare a apelor uzate existente în aglomerarea
postaderarea. Pitesti;
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Constructie foraje noi, rezervoare si statie de clorinare, executie conducte
- imbunatatirea calitatii apei potabile si de aductiune si retea de distributie, inclusiv constructie statie de pompare
protectia sanatatii publice în aglomerari; în localitatea Merisani;
- protejarea mediului, în special calitatea Extindere si reabilitare câmp de foraje, constructie rezervoare si statii de
apei în râurile naturale si subterane, în clorinare, extindere retea de aductiune si extindere si reabilitare retea de
special prin descarcarea efluentilor tratati distributie, inclusiv constructie statie de pompare în localitatea Stefanesti;
din statiile de epurare a apelor uzate în Extindere si reabilitare câmp de foraje, constructie statie de tratare a apei,
aglomerari; extindere retea de aductiune, extindere si reabilitare retea de distributie,
- cresterea numarului locuitorilor conectati precum si extindere si reabilitare retea de canalizare, inclusiv constructie
la apa potabila în aglomerari; statii de pompare si modernizare statie de epurare ape uzate existenta în
- cresterea colectarii apelor uzate în aglomerarea Costesti- Buzoiesti;
aglomerari; Extindere si reabilitare câmp de foraje, constructie statie de tratare a apei
- îmbunatatirea standardelor serviciului si si rezervor, extindere retea de aductiune, extindere si reabilitare retea de
cresterea fiabilitatii furnizarii apei distributie, inclusiv statie noua de pompare, precum si extindere si
potabile si a evacuarii apei uzate în înlocuire retea apa uzata, inclusiv constructie statii de pompare si
aglomerari; reabilitare statie de epurare ape uzate în aglomerarea Topoloveni.
- optimizarea retelei de distributie a apei si Asistenta tehnica pentru proiectare, managementul proiectului si
a sistemului de colectare si tratare a apelor supervizarea lucrarilor.
uzate în aglomerari;
- realizarea de economisire a energiei si
reducerea costurilor de operare în general;
- cresterea capacitatii operatorului.

"Reabilitarea şi modernizarea 24123 SC SECOM SA 315.987.420 247.666.198 Obiectivele proiectului constau în Componentele proiectului 19.03.2012 2012 –
sistemului de alimentare cu apă şi Mehedinti reabilitarea şi extinderea sistemelor de - construirea şi reabilitarea staţiilor de tratare apă, 2015
canalizare în judeţul Mehedinţi" alimentare şi tratare a apei şi a sistemelor - extinderea şi reabilitarea reţelei de apa,
de colectare şi epurare a apei uzate, în - extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare,
scopul conformării cu obligaţiile privind - construirea şi reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate.
calitatea apei prevăzute în Tratatul de Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de
Aderare, precum şi cu obiectivele apă potabilă, precum şi în sistemul de colectare a apelor uzate. Acesta va
Programului Operaţional Sectorial de fi implementat pentru aglomerările Drobeta Turnu Severin, Strehaia,
Mediu. Vânju Mare, Baia de Aramă, Şimian, Cujmir, Braniştea, Gura Văii,
Rogova şi Comanda
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii 28278 SC HARVIZ SA 317,049,306.41 246,144,722 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 21.03.2012 2012 –
de apă şi apă uzată în judeţul Harghita" Harghita - Asigurarea conformării cu legislaţia – Reabilitarea staţiei de tratare a apei, construirea de staţii noi de clorinare, 2015
naţională şi Europeană în sectorul de extinderea şi reabilitarea aducţiunilor, rezervoarelor şi reţelei de distribuţie
mediu; a apei, ca şi extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv
- Asigurarea utilizării eficiente a construirea şi reabilitarea staţiilor de pompare şi construirea de conducte
fondurilor UE; de refulare în aglomerarea Miercurea Ciuc;
- Sprijinirea beneficiarilor în dezvoltarea – Reabilitarea captării de apă, a aducţiunii şi staţiei de tratare a apei,
capacităţii locale pentru pregătirea unor extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie, ca şi extinderea şi
viitoare proiecte; reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construirea şi reabilitarea
- Definirea unui program de investiţii pe staţiilor de pompare şi construirea de conducte de refulare şi extinderea
termen lung. staţiei de epurare existente în aglomerarea Vlăhiţa;
– Extinderea reţelei de aducţiuni şi a staţiei de tratare a apei, construirea
de rezervoare, extinderea reţelei de distribuţie, inclusiv construirea de
staţii de pompare, ca şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv
construirea de staţii de pompare şi conducte de refulare în aglomerarea
Sândominic;
– Extinderea reţelei de distribuţie a apei, ca şi extinderea reţelei de
canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare şi conducte de
refulare şi extinderea staţiei de epurare existente în aglomerarea Mădăraş;
– Construirea unui rezervor şi a unei staţii de clorinare, extinderea reţelei
de distribuţie a apei, ca şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv
construirea de staţii de pompare şi conducte de refulare în aglomerarea
Siculeni-Ciceu;
– Asistenţa tehnică pentru proiectare, managementul proiectului şi
supervizarea lucrărilor.
Toate componentele vor fi implementate în conformitate cu strategia de
achiziţii publice, prin intermediul a 8 contracte de lucrări, 3 contracte de
servicii de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, audit şi
supervizarea lucrărilor şi 3 contracte de furnizare echipamente.

"Extinderea si reabilitarea infrastructurii 41097 SC APAPROD SA 599,180,663 449,859,539 Obiectivele proiectului vizează Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare şi tratare a apei şi a 2/19/2013 19.02.2013
de apă şi apă uzată în judeţul Deva conformarea cu obligaţiile privind sistemelor de colectare şi epurare a apei uzate în aglomerările Deva, -
Hunedoara" calitatea apei prevăzute în Tratatul de Hunedoara, Brad, Călan, Haţeg şi Simeria 31.12.2015
Aderare, precum şi cu obiectivele POS Asistenţa tehnica pentru managementul proiectului şi supervizare
Mediu prin măsuri pentru construcţia şi
reabilitarea conductelor principale de apă,
construcţia de rezervoare, staţii de
clorinare şi staţii de tratare, extinderea şi
reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei,
construcţia staţiilor de pompare,
reabilitarea şi extinderea reţelelor de
canalizare, construcţia staţiilor de pompare
apă uzată, construcţia şi reabilitarea
staţiilor de epurare

"Extinderea si reabilitarea infrastructurii 43331 SC Aquacaraş SA 492,847,686 457,387,662 Proiectul constă în măsuri de extindere şi Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi 8/24/2013 24.08.2013
de apă şi apă uzată în judeţul Caraş - reabilitare a conductelor de aducţiune, a sistemului de colectare şi epurare a apei uzate în aglomerările Reşiţa, -
Severin" sistemelor de distribuţie a apei inclusiv Caransebeş, Bocşa, Moldova Nouă, Oţelul Roşu, Oraviţa, Anina şi Băile 31.12.2015
staţii de pompare, rezervoare şi staţii de Herculane. Asistenţa
tratare a apei potabile, construirea de staţii tehnica pentru managementul proiectului şi supervizare
de clorinare, precum şi reabilitarea şi
extinderea sistemului de apă uzată,
inclusiv staţii de pompare apă uzată şi
construirea staţiilor de apă uzată
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
„Canalizare menajeră, comuna Valul lui 47931 S.C. RAJA S.A. 21.242.442 18.727.338 Obiectivul general al Proiectului este Proiectul prevede extinderea retelelor de canalizare menajera în localitatea 06.06.2013
Traian, etapa III, judeţul Constanţa” Constanţa dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă şi Valul lui Traian, în zone în care acestea nu exista, cu o lungime totala de
canalizare din judeţul Constanţa prin 38,6 km şi montarea celei de a treia pompe la staţiile de pompare SP1 si
îmbunătaţirea calitaţii serviciilor existente SP3.
şi reducerea impactului negativ al
descărcărilor de apă uzată conform Proiectul va fi implementat în conformitate cu strategia de achiziţii
politicilor şi practicilor UE şi în contextul publice prin intermediul a 3 pachete de licitaţie care includ un contract de
Axei Prioritare 1 a POS Mediu. lucrări pentru extinderea reţelelor de canalizare menajeră şi două contracte
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: de servicii, unul pentru Asistenţă Tehnică pentru studii, proiectare şi
- Creşterea gradului de acoperire a tratării supervizare lucrări, şi respectiv, unul pentru auditul proiectului.
apei uzate, cu standardele în conformitate
cu Directiva de Tratare a Apei Uzate
91/271/EEC în zona proiectului;
- Stabilirea unor operatori eficienţi şi unor
structuri asociate (ex: Compania
Operatorului Regional şi Asociaţiile
Municipalităţilor) în zona proiectului.

„Reabilitarea sistemului de alimentare 39734 SC AQUAVAS SA 468,061,082.00 367.365.414 Obiectivele proiectului constau în Lucrări privind extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 09.07.2013 2013-2015
cu apă, a sistemului de canalizare şi a Vaslui reabilitarea şi extinderea sistemelor de în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti
staţiilor de epurare a apelor uzate în alimentare şi tratare a apei şi a sistemelor
Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti” de colectare şi epurare a apei uzate, în
scopul conformării cu obligaţiile privind
calitatea apei prevăzute în Tratatul de
Aderare, precum şi cu obiectivele
Programului Operaţional Sectorial de
Mediu.

"Extinderea si reabilitarea infrastructurii 44887 Consiliul General 927,629,706 580,986,842 Proiectul presupune investiţii în 07.10.2013 2013-2015
de apă şi apă uzată în municipiul al Municipiului infrastructura de apă uzată amplasată în - Reabilitarea şi extinderea sistemului de drenare şi lucrări de reducere a
Bucureşti" - Finalizarea Staţiei de Bucureşti - municipiul Bucureşti şi o parte din cele infiltraţiilor în CASETĂ (lucrări pentru reducerea infiltraţiilor şi a
epurare a apelor uzate Glina, Implementarea se unsprezece localităţi din judeţul Ilfov gradului de diluare a colectorului principal Caseta constând în construirea
reabilitarea colectoarelor principale de va face în (Dobroeşti, Pantelimon, Chiajna, sistemelor de drenaj pe partea dreaptă a Casetei, reabilitarea sistemelor de
canalizare şi a canalului colector de apă conformitate cu Voluntari-Găneasa, Jilava, Popeşti- drenaj în zonele Tineretului, Titan şi Lacul Carol);
uzată Damboviţa (CASETA) ETAPA I prevederile Leordeni, Chitila, Buftea, Glina, - Reabilitarea colectoarelor principale;
contractului de Mogoşoaia şi Otopeni – zona aeroportului - Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea
concesiune prin Henry Coandă). lucrărilor, precum şi servicii de audit al proiectului.
care Obiectivul proiectului constă în
municipalitatea reabilitarea şi extinderea sistemului de
Bucureşti a delegat colectare şi epurare a apei uzate în
furnizarea localităţile mai sus menţionate, în scopul
serviciilor de apă şi conformării cu obligaţiile privind calitatea
apă uzată apei prevăzute în Tratatul de Aderare,
operatorului privat precum şi cu obiectivele Programului
S.C. Apa Nova Operaţional Sectorial de Mediu. Populaţia
Bucureşti S.A. ţintă beneficiară a proiectului va fi de
(ANB) aproximativ 1 944 327 locuitori ai
municipiului Bucureşti şi 140 377
locuitori ai localităţilor învecinate.

Axa Prioritara 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”
DMI 1 - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Sistem de management integrat al 1385 Consiliul Judeţean 184,548,804 113,367,882 Proiectul presupune investiţii in sectorul Construirea a 5 statii de transfer, 5/25/2009 2009-2012
deşeurilor solide în judeţul Bistriţa- Bistriţa-Năsăud de gestionare a deseurilor solide,ce Construirea a 5 platforme de colectare,
Năsăud cuprinde atat inchidere depozitelor urbane Inchiderea si reabilitarea celor 4 depozite urbane neconforme,
existente cat si a celor rurale.Proiectul va Inchiderea si reabilitarea celor 200 depozite rurale neconforme,
fi implementat la nivelul judetului Construirea unui depozit regional,
Bistrita-Nasaud, de catre Consiliul Construirea unei statii de compost,
Judetean. Construirea unei linii de sortare.

Sistem de management integrat al 13863 Consiliul Judeţean 153,072,015 113,938,732 Crearea sistemului de management Acest proiect are următoarele componente: 11/3/2009 2009-2013
deşeurilor solide în judeţul Vrancea Vrancea integrat al deşeurilor solide la nivelul - achiziţia echipamentelor de colectare, atât pentru deşeurile municipale,
întregului judeţ Vrancea, în vederea cât şi pentru cele asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii, cuprinzând
îndeplinirii obligaţiilor de conformare containere şi vehicule de transport;
pentru sectorul deşeuri, stipulate în - construirea a trei staţii de transfer şi a şase platforme de colectare (pentru
Tratatul de Aderare precum şi a atingerii deşeurile voluminoase, deşeurile provenite din echipamente electrice şi
obiectivelor POS Mediu. electronice şi deşeuri periculoase de mici dimensiuni);
- construirea unui depozit regional dotat cu echipamente pentru tratarea
levigatului şi a gazului provenit din depozit, ce va cuprinde o staţie de
compostare (capacitate de 15.000 t/an) şi o linie de sortare (capacitate de
15.000 t/an). Numai prima celulă a depozitului va fi construită în cadrul
acestui proiect, având o capacitate operaţională de 7 ani, durata de viaţă a
depozitului fiind de 26 de ani;
- închiderea şi acoperirea a 3 depozite urbane, curăţarea a 2 depozite
urbane, închiderea şi acoperirea a 8 depozite rurale şi curăţarea a 192
depozite rurale, ce vor fi acoperite cu iarbă;
- măsuri de creştere a gradului de conştientizare a publicului în vederea
reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile la
sursă;
- asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor.

Sistem de management integrat al 13864 Consiliul Judeţean 112,846,293 82,923,449 Implementarea unui sistem de Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), a 11/3/2009 2009 -
deşeurilor solide în judeţul Giurgiu Giurgiu management integrat al deseurilor solide staţiei de sortare şi a staţiei de compostare de la Frăteşti, judeţul Giurgiu; 2014
la nivelul intregului judet, in scopul Reabilitarea şi închiderea depozitelor urbane neconforme, existente în
conformarii cu obligatiile asumate in judeţul Giurgiu;
Tratatul de aderare si obiectivele stabilite Construcţia a 3 platforme/centre de colectare, precum şi de puncte de
prin POS Mediu. De asemenea, colectare, în judeţul Giurgiu ;
proiectul va fi sprijinit de un cadru Achiziţia de echipamente pentru colectarea deşeurilor în judeţul Giurgiu;
institutional bazat pe gestionarea regionala Achiziţia de echipamente pentru centrul de management integrat al
a deseurilor si va avea in vedere cresterea deşeurilor Frăteşti
gradului de participare si constientizare a Asistenţă tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea şi
publicului. implementarea sistemului de management Integrat al deşeurilor in judetul
Giurgiu;
Asistenţă tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente
sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Giurgiu;
Asistenţă tehnică pentru verificarea proiectelor tehnice aferente sistemului
de management integrat al deşeurilor din judeţul Giurgiu şi întocmirea
documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie;
Servicii de audit financiar al proiectului privind sistemul de management
integrat al deseurilor în judeţul Giurgiu;
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Sistem de management integrat al 16826 Consiliul Judeţean 122,573,648 90,324,607 Obiectivul general al proiectului este de a Închiderea depozitelor urbane neconforme existente (10 depozite); 2/22/2010 2010-2013
deşeurilor solide în judeţul Arad Arad implementa un sistem de management Închiderea depozitelor rurale (113 depozite);
intergat al deşeurilor solide la nivelul Facilităţi de colectare selectivă, transport şi reciclare;
întregului judeţ, în scopul conformării cu Construirea a 4 staţii de transfer, 2 staţii de compostare şi a unei linii de
obligaţiile asumate în Tratatul de Aderare sortare.
şi obiectivele stabilite prin Programul
Operaţional Sectorial „Mediu”.

Sistem de management integrat al 18603 Consiliul Judeţean 93,837,879 66,414,215 Obiectivul general al proiectului este de a Achiziţia echipamentelor de colectare, cuprinzând containere şi unităţi de 5/25/2010 2010-2013
deşeurilor solide în judeţul Sibiu Sibiu implementa un sistem de management compostare în gospodării;
intergat al deşeurilor solide la nivelul - Construirea unei linii de sortare cu o capacitate de 20.000t/an la Şura
întregului judeţ, în scopul conformării cu Mică şi a două staţii de compostare cu capacităţi de 15.000t/an şi
obligaţiile asumate în Tratatul de Aderare 7.000t/an, la Târ nava (Mediaş), rspectiv Şura Mică;
şi obiectivele stabilite prin Programul - Închiderea şi reabilitarea a 5 depozite urbane neconforme: Remetea,
Operaţional Sectorial „Mediu”. Agnita, Avrig, Tălmaciu şi Cisnădie;
- Măsuri de creştere a gradului de conştientizare a publicului în vederea
reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile la
sursă;
- Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor

Sistem de management integrat al 18590 Consiliul Judeţean 188,242,469 131,374,714 Obiectivul general al proiectului este de a Colectarea separată a deşeurilor (incluzând containere pentru colectarea 6/30/2010 2010/2012
deşeurilor solide în judeţul Mureş Mureş implementa un sistem de management separată a deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile), unităţi de
integrat al deşeurilor solide la nivelul compostare individuală şi vehicule de tranfer; construirea unei staţii de
întregului judeţ, în scopul conformării cu transfer, a unei staţii de sortare (28.000 t/an) şi a unei staţii de compostare
obligaţiile asumate în Tratatul de Aderare în Tîrgu Mureş – Cristeşti (10.000 t/an); construirea unei staţii de tratare
şi obiectivele stabilite prin Programul mecano-biologică în Sînpaul (65.000 t/an); construirea unui nou depozit
Operaţional Sectorial „Mediu”. de deşeuri la Sînpaul (prima celulă); închiderea şi reabilitarea a 5 depozite
urbane neconforme (în Tîrgu Mureş-Cristeşti, Reghin, Luduş, Sovata,
Iernut); asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de
publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de
deşeuri sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor
biodegradabile la sursă).

Sistem de management integrat al 20483 Consiliul Judeţean 103,815,331 75,081,518 Obiectivul general al proiectului este de a Componentele proiectului: 9/17/2010 2010-2013
deşeurilor solide în judeţul Covasna Covasna dezvolta un sistem durabil de gestionare a - Transportul deşeurilor de la Staţia de trasfer la Centrul de management
deşeurilor cu reducerea impactului asupra integrat al deşeurilor;
mediului în judeţul Covasna, - Construirea centrului de management integrat al deşeurilor, alcătuit din:
îmbunătăţirea serviciului de gestionare a depozit ecologic – celula nr.1, staţie de sortare cu capacitate de 11.000
deşeurilor şi reducerea numărului de t/an, staţie de compostare cu capacitate de 12.000 t/an;
depozite neconforme existente, toate - Închiderea şi reabilitarea a 4 depozite urbane neconforme (Sfântu
acestea în conformitate cu practicile şi Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna şi Întorsura Buzăului);
politicile Uniunii Europene. - Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor, incluzând măsuri de
publicitate şi conştientizare a publicului, în vederea reducerii cantităţii de
deşeuri sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor
biodegradabile la sursă.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Sistem de management integrat al 16882 Consiliul Judeţean 117,993,468 97,998,285 Implementarea sistemului de management In cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 11/19/2010 2010-2014
deşeurilor solide în judeţul Sălaj Sălaj integrat al deşeurilor în Judeţul Sălaj este a) Centrul de management integrat al deşeurilor (Dobrin) alcătuit din:
în concordanţă cu legislaţia Uniunii depozit ecologic - celula 1 (cu o capacitate de 350.000 m3), staţie de
Europene, Planul National de Gestionare a sortare Cu capacitatea de 19.100 t/an, staţie TMB simplă cu capacitate de
Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare 32.000 t/an,
a Deşeurilor pentru regiunea 6 Nord - Vest b) închiderea şi reabilitarea a 4 depozite urbane neconforme (Zalău-
şi răspunde obiectivelor POS Mediu Crişeni, Jibou, Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei)
c) Construcţia a 3 staţii de transfer: Crasna (cu o capacitate de 14.000
tone/an), Surduc (3.400 tone/an) şi Sânmihaiu Almaşului (2.600 tone/an);
d) Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de
publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de
deşeuri sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor
biodegradabile la sursă).

Sistem integrat de management al 16992 Consiliul Judeţean 143,068,697 105,739,492 Obiectivul general al acestuia este Componenta 1: Construirea de platforme pentru colectarea deseurilor 11/22/2010 2010-2015
deşeurilor solide în judeţul Botoşani Botoşani reabilitarea centralelor de termoficare menajere (prevazute cu containere),Componenta 2: Platforme si
existente şi a reţelelor de alimentare cu containere pentru colecrarea deseurlor reciclabile, Componenta 3:
energie termică în Botoşani, în vederea Camioane de colectare a deseurilor pentru zonele rurale,Componenta 4:
conformării cu acquis-ul comunitar de Construirea unui depozit ecologic conform la Stăuceni (constructia primei
mediu relevant şi cu politica Uniunii celule inclusiv masini si echipamente), Componenta 5: Statie de sortare la
Europene în ceea ce priveşte reducerea Stauceni,Componenta 6: Construirea a 2 staţii de transfer la Săveni şi
poluării aerului şi a impactului asupra Ştefăneşti şi extinderea celor 2 staţii de transfer realizate prin fonduri
schimbărilor climatice în municipiul PHARE (Dorohoi şi Flămânzi) şi transport la depozitul
Botoşani. ecologic,Componenta 7: Vehicule pentru transportul deşeurilor de la
staţiile de transfer la depozitul ecologic,Componenta 8: Închiderea
depozitelor neconforme de la Botoşani şi Dorohoi ,Componenta 9:
Compostare individuala si compostare in-situ pentru deseurile din parcuri
si gradini,Componenta 10 A: Proiectare si asistenta tehnica: proiectare
finala,Componenta 10 B: Proiectare si asistenta tehnica:
Supervizare,Componenta 10 C: Asistenta tehnica pentru imbunatatirea
capacitatii institutionale a beneficiarului,Componenta 10 D: Proiectare si
asistenta tehnica: Campanii de constientizare si informare,Componenta 10
E: Proiectare si asistenta tehnica: Audit anual al proiectului,Componenta
10 F: Proiectare si asistenta tehnica: verificarea proeictului tehnic si
asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor de constructii
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Sistem de management integrat al 17382 Consiliul Judeţean 142,837,104 103,838,673 Obiectivul general al proiectului este Componentele proiectului: 2/24/2011 2011-2014
deşeurilor solide în judeţul Neamţ Neamţ implementarea unui sistem de
management integrat al deşeurilor la Componenta 1: Colectarea selectivă a deşeurilor, cuprinzând pubele şi
nivelul întregului judeţ, în scopul containere pentru colectarea separată a materialelor reciclabile şi a
conformării cu obligaţiile asumate prin deşeurilor biodegradabile, platforme de colectare, precum şi unităţi de
Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite compostare individuală în gospodării;
prin POS Mediu. Proiectul cuprinde Componenta 2: Construirea a trei staţii de transfer la Cordun (45.000
măsuri de colectare selectivă, transport, tone/an), Tîrgu Neamţ (17.000 tone/an) şi Taşca (9.000 tone/an)
transfer şi depozitare a deşeurilor, cu Componenta 3: Construirea unei staţii de sortare la Cordun (17.000
elemente de reciclare. tone/an)
Componenta 4: Construirea unui nou depozit regional la Girov (prima
celulă)
Componenta 5: Închiderea şi reabilitarea a 3 depozite urbane neconforme
(la Roman, Tîrgu Neamţ şi Bicaz) şi închiderea şi curăţarea a 123 de
depozite rurale neconforme
Componenta 6: Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor, inclusiv
măsuri de creştere a gradului de conştientizare a publicului în vederea
reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile la
sursă

Sistem integrat de management al 27994 Consiliul Judeţean 148,508,333 109,578,904 Obiectivul general al proiectului este Componentele proiectului: 4/11/2011 2011-2014
deşeurilor solide în judeţul Bacău Bacău dezvoltarea unui sistem durabil de
gestionare a deşeurilor cu reducerea Componenta 1: Colectarea selectivă a deşeurilor (cuprinzând pubele şi
impactului asupra mediului în judeţul containere pentru colectarea separată a materialelor reciclabile şi a
Bacău, prin îmbunătăţirea serviciului de deşeurilor biodegradabile) şi unităţi de compostare individuală în
gestionare a deşeurilor şi reducerea gospodării;
numărului de depozite neconforme Componenta 2: Construirea celulei a doua a depozitului conform de la
existente, în conformitate cu practicile şi Bacău
politicile UE. Proiectul cuprinde măsuri Componenta 3: Construirea unei staţii de sortare cu capacitatea de 14.000
privind colectarea, transportul, tratarea şi t/an la Oneşti
depozitarea deşeurilor. Construirea unei staţii de compostare cu capacitatea de 8.500 t/an la
Oneşti
Construirea a 3 staţii de transfer la Oneşti, Bereşti Tazlău, Găiceana (cu
capacităţile de 35.000 t/an, 17.000 t/an, respectiv 5.000 t/an)
Componenta 4: Închiderea şi reabilitarea a 6 depozite urbane neconforme
(Oneşti, Tg. Ocna, Comăneşti, Dărmăneşti, Moineşti, Buhuşi)
Componenta 5: Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând
măsuri de publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii
cantităţii de deşeuri sau separării materialelor reciclabile şi a deşeurilor
biodegradabile la sursă)
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Sistem de management integrat al 20022 Consiliul Judeţean 218,045,617 150,715,368 Obiectivul proiectului este implementarea În cadrul proiectului sunt incluse urmatoarele componente: 4/11/2011 2011-2014
deşeurilor solide în judeţul Suceava Suceava sistemului de management integrat al - Construcţia a 2 noi depozite de deşeuri la Moara şi Pojorâta (primele
deşeurilor solide la nivelul întregului celule cu o capacitate de 1,38, milioane tone, respectiv 0,39 milioane tone)
judeţ, în scopul conformării cu obligaţiile - Închiderea şi reabilitarea a 7 depozite de deşeuri neconforme (Suceava,
asumate în Tratatul de Aderare şi Rădăuţi, Gura Humorului, Fălticeni, Siret, Vatra Dornei şi Câmpulung
obiectivele stabilite prin POS Mediu. Moldovenesc)
- Construcţia a 3 staţii de transfer la Rădăuţi (40.575 t/an), Fălticeni
(27.544 t/an) şi Câmpulung Moldovenesc (11.197 t/an) şi modernizarea a
2 staţii de transfer existente la Gura Humorului (16.691 t/an) şi Vatra
Dornei (11.787 t/an)
- Construcţia unei staţii de sortare la Moara (28.600 t/an)
- Furnizarea unei unităţi de compostare individual în zonele suburbane şi
rurale şi de tocătoare pentru compostarea in+situ a deşeurilor din parcuri
şi grădini
- Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de
publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de
deşeuri sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor
biodegradabile la sursă)

Sistem integrat de management al 26665 Consiliul Judeţean 132,091,554 98,079,616 Obiectivul general al proiectului este Componentele proiectului: 4/14/2011 2011-2014
deşeurilor solide în judeţul Vaslui Vaslui dezvoltarea unui sistem durabil de
gestionare a deşeurilor cu reducerea Componenta 1: Colectarea selectivă a deşeurilor (cuprinzând pubele şi
impactului asupra mediului în judeţul containere pentru colectarea separată a materialelor reciclabile şi a
Vaslui, prin îmbunătăţirea serviciului de deşeurilor biodegradabile) şi unităţi de compostare individuală în
gestionare a deşeurilor şi reducerea gospodării;
numărului de depozite neconforme Componenta 2: Construirea unui depozit conform (prima celulă) la
existente, în conformitate cu practicile şi Roşieşti
politicile UE. Proiectul cuprinde măsuri Componenta 3: Construirea unei staţii de sortare cu capacitatea de 28.500
privind colectarea, transportul, tratarea şi t/an la Roşieşti
depozitarea deşeurilor Componenta 4: Construirea a 4 staţii de transfer la Bârlad, Huşi, Negreşti,
Vaslui (cu capacităţile de 48.087 t/an, 20.331 t/an, 9.573 t/an, respectiv
40.149 t/an)
Componenta 5: Închiderea şi reabilitarea a 3 depozite urbane neconforme
(Bârlad, Huşi, Negreşti)
Componenta 6: Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând
măsuri de publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii
cantităţii de deşeuri sau separării materialelor reciclabile şi a deşeurilor
biodegradabile la sursă)

Sistem integrat de management al 27022 Consiliul Judeţean 130,544,001 94,630,350 Dezvoltarea unui sistem durabil de Colectarea selectiva a deseurilor cuprinzand containere pentru colectarea 4/28/2011 2011-2015
deşeurilor în judeţul Olt Olt gestionare a deseurilor cu reducerea separata a materialelor reciclabile si a deseurilor reziduale si instalarea de
impactului asupra mediului in judetul Olt, unitati de compostare individuala. Construirea unui depozit conform
prin imbunatatirea serviciului de (prima celula, avand o capacitate de 880.000 km3) la Baleni. Construirea
gestionare a deseurilor si reducerea unei statii de sortare de 29.000 t/an la Balteni. Construirea a 4 statii de
numarului de depozite neconforme transfer la Scornicesti, Bals, Caracal si Corabia. Inchiderea a 6 depozite
existente in conformitate cu practicile si urbane neconforme. Asistenta Tehnica si supervizarea lucrarilor.
politicile UE.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Sistem integrat de management al 30252 Consiliul Judeţean 140,729,770 103,211,893 Asigurarea unei rate de colectare a Colectarea deşeurilor reziduale cuprinzând 2742 unităţi de platformă şi 4/28/2011 2011-2015
deşeurilor solide în judeţul Călăraşi Călăraşi deşeurilor de 100% în zonele urbane şi de 2780 containere de 1,1 mc.
100% în zonele rurale;promovarea Colectarea deşeurilor reciclabile cuprinzând 1157 unităţi de platformă
colectării selective a deşeurilor reciclabile 1557 containere de 1,1 mc pentru colectarea separată a deşeurilor de
şi biodegradabile în conformitate cu hârtie-carton, sticlă şi plastic ; 36120 unităţi de compostare individuală în
cerinţele naţionale şi ale UE;reducerea gospodării a deşeurilor biodegradabile ; Construirea unui depozit conform
cantităţii de deşeuri depozitate;închiderea - prima celulă cu o capacitate de 1,04 Mtone pe teritoriul administrativ al
şi reabilitarea a patru depozite municipale comunei Ciocăneşti; Construirea unei staţii de sortare cu o capacitate
neconforme, în scopul protejării mediului totală de 15.500 t/an pe teritoriul administrativ al comunei
şi îmbunătăţirii sănătăţii Ciocăneşti;Construirea unei staţii de compostare cu o capacitate totală de
populaţiei;eliminarea deşeurilor prin 10.000 t/an pe teritoriul administrativ al comunei Ciocăneşti; Construirea
depozitare în conformitate cu cerinţele a 2 staţii de transfer (ST): ST la Călăraşi cu o capacitate de 33614 tone/an
legale. şi ST Olteniţa cu o capacitate de 27352 tone/an, fiecare având câte un
centru de utilitate publică pentru fluxurile speciale de deşeuri; Centru de
utilitate publică pentru fluxurile speciale de deşeuri la Staţia de Transfer
existentă la Lehliu - Gară şi construită prin Programul PHARE CES 2005;
Închiderea şi reabilitarea a 4 depozite urbane neconforme situate în
localităţile Călăraşi, Olteniţa, Lehliu - Gară, Fundulea; Asistenţă tehnică şi
supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a
publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separării
materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă).

Management integrat al deşeurilor 34632 Consiliul Judeţean 83,289,983 60,554,620 Obiectivele proiectului: În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 6/22/2011 2011 -
solide din judeţul Argeş Argeş • Asigurarea unei rate de colectare a • Sistem mixt de colectare separată a deşeurilor menajere („door to door” 2015
deşeurilor de 100% în zonele urbane şi şi platforme de colectare);
rurale; • Compostare individuală pentru 20.500 gospodării;
• Reducerea cantităţii de deşeuri • Construirea celulei 2 a depozitului conform de la Albota (capacitate:
biodegradabile depozitate la 50% in 2013; 1.100.000 m³) pentru a deservi întreg judeţul;
• Colectarea selectivă a deşeurilor de • Construirea a doua staţii de trasfer la Curtea de Argeş şi Costeşti;
ambalaje de 100% pentru întreaga • Extinderea staţiei de sortare de la Albota cu o capacitate de 20.000
populaţie a judeţului, asigurând astfel până tone/an;
în 2013, o rată totală de valorificare de • Închiderea depozitului neconform de la Curtea de Argeş;
60%, cu o reciclare totală de 55%. • Relocarea şi remedierea depozitului neconform de la Costeşti;
• Asistenţă tehnică, supervizare şi campanie de conştientizare a populaţiei.

Sistem de management integrat al 17116 Consiliul Judeţean 255,354,025 159,881,232 Obiectivele proiectului: În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 7/11/2011 52 de luni
deşeurilor în judeţul Cluj Cluj • protejarea sănătăţii populaţiei şi a • Furnizarea de echipamente de colectare (pubele şi containere pentru
mediului prin îmbunătăţirea colectării şi deşeuri voluminoase);
depozitării deşeurilor şi prin • Furnizarea de unităţi de compostare individulă în zonele rurale;
implementarea de măsuri de închidere şi • Construcţia a 3 staţii de transfer la Huedin (11.695 t/an), Mihai Viteazu
reabilitare a depozitelor neconforme; (58.278 t/an) şi Gherla (36.278 t/an);
• conformarea cu cerinţele Directivei de • Construcţia unei staţii de sortare (cu o capacitate de 92,100 t/an);
depozitare a deşeurilor cu privire la • Construcţia unei staţii de tratare macano-biologică simplă (cu o
deşeurile biodegradabile; capacitate de 206.000 t/an);
• optimizarea managementului integrat al • Construcţia unui nou depozit de deşeuri la Cluj-Napoca (prima celulă va
deşeurilor şi îmbunătăţirea standardelor de avea o capacitate de 1,35 milioane m3);
operare; • Închiderea şi reabilitarea a 6 depozite de deşeuri neconforme;
• introducerea şi extinderea sistemelor de • Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de
colectare separată în vederea promovării publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de
reciclării deşeurilor din ambalaje şi deşeuri sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor
biodegradabile, în acord cu cerinţele biodegradabile la sursă).
legislaţiei naţionale şi europene, şi
reducerii cantităţii de deşeuri depozitate.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
"Sistem integrat de management al 34847 Consiliul Judeţean 177.556.002 122.174.846 • protejarea sănătăţii populaţiei şi a • Implementarea colectării selective (inclusiv prin furnizarea de pubele şi 10/2/2011 2010-2014
deşeurilor în judeţul Timiş" Timiş mediului prin îmbunătăţirea colectării şi containere pentru deşeuri reciclabile şi reziduale); - durata
depozitării deşeurilor şi prin • Furnizarea de unităţi de compostare individuală în zonele rurale; contractulu
implementarea de măsuri de închidere şi • Construirea unei staţii de transfer la Timişoara (6.833 t/an) şi a trei i de
reabilitare a depozitelor neconforme; centre de colectare la Jimbolia (16.325 t/an), Deta (11.489 t/an) şi Faget finanţare
• conformarea cu cerinţele Directivei de (5.504 t/an); 2011-2014
depozitare a deşeurilor cu privire la • Construirea unui nou depozit de deşeuri la Ghizela (prima celula cu o
deşeurile biodegradabile; capacitate de 0,6 milioane m³);
• optimizarea managementului integrat al • Construirea unei staţii de sortare la Ghizela (16.111 t/an);
deşeurilor şi îmbunătăţirea standardelor de • Construirea unei staţii de compostare (1.781 t/an) şi a unei staţii de
operare; tratare mecanico-biologică simplă (TMB) la Ghizela (77.018 t/an);
• introducerea şi extinderea sistemelor de • Închiderea şi reabilitarea a 6 depozite de deşeuri neconforme (Parţa-Şag,
colectare separată în vederea promovării Jimbolia, Sânnicolau Mare, Lugoj, Făget şi Buziaş).
reciclării deşeurilor din ambalaje şi
biodegradabile, în acord cu cerinţele
legislaţiei naţionale şi europene, şi
reducerii cantităţii de deşeuri depozitate.

"Sistem integrat de management al 41941 Consiliul Judeţean 186.398.069 128.586.510 Protejarea sănătăţii populaţiei şi a În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 19.03.2012
deşeurilor în judeţul Caraş-Severin" Caraş-Severin mediului prin îmbunătăţirea colectării şi • Implementarea colectării selective (incluzând pubele şi containere pentru
depozitării deşeurilor şi prin materiale reciclabile şi deşeuri menajere);
implementarea de măsuri de închidere şi • Furnizarea de unităţi de compostare individuală în zonele rurale;
reabilitare a depozitelor neconforme; • Construcţia a 3 staţii de transfer la Bozovici (3.400 t/an), Pojejena (8.060
Conformarea cu cerinţele Directivei de t/an) şi Oţelu Roşu (8.388 t/an);
depozitare a deşeurilor cu privire la • Construcţia unei staţii de sortare la Lupac (33.731 t/an);
deşeurile biodegradabile; • Construcţia unei staţii de tratare biologică simplă (TMB) la Lupac
Optimizarea managementului integrat al (63.869 t/an);
deşeurilor şi îmbunătăţirea standardelor de • Închiderea şi reabilitarea a 8 depozite urbane de deşeuri neconforme
operare; (Anina, Băile Herculane, Bocşa, Caransebeş, Moldova Nouă, Oraviţa,
Introducerea şi extinderea sistemelor de Oţelu Roşu şi Reşiţa);
colectare separată în vederea promovării • Închiderea şi reabilitarea a 97 depozite rurale de deşeuri neconforme;
reciclării deşeurilor din ambalaje şi • Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de
reducerii cantităţii de deşeuri depozitate, publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de
în acord cu cerinţele legislaţiei naţionale şi deşeuri sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor
europene. biodegradabile la sursă).
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
"Sistem de management integrat al 30282 Consiliul Judeţean 212,015,115 150,650,869 Implementarea sistemului de management În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 02.05.2012 2012-2015
deşeurilor în judeţul Alba" Alba integrat al deşeurilor în Judeţul Alba este • Implementarea colectării selective şi a compostării în gospodărie;
în concordanţă cu legislaţia Uniunii • Construcţia a 2 staţii de transfer la Blaj (15,000 t/an) şi Tartaria (33,044
Europene, Planul Naţional de Gestionare a t/an);
Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare • Construcţia unei staţii de sortare la Galda de Jos (43,000 t/an);
a Deşeurilor pentru Regiunea 7 Centru, • Construcţia unei staţii de tratare mecanico - biologică simplă la Galda de
Planul Judeţean de Gestionare a Jos (85,566 t/an);
Deşeurilor şi răspunde obiectivelor POS • Construcţia unui nou depozit de deşeuri în Glada de Jos (543,000 m3) –
Mediu, prin: prima celulă;
• protejarea sănătăţii populaţiei şi a • Închiderea şi reabilitarea a 7 depozite urbane de deşeuri neconforme (în
mediului prin îmbunătăţirea colectării şi Abrud, Cîmpeni, Blaj, Cugir, Aiud, Ocna Mureş şi Alba Iulia);
depozitării deşeurilor şi prin • Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor, incluzând măsuri de
implementarea de măsuri de închidere şi publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de
reabilitare a depozitelor neconforme; deşeuri la sursă sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor
• conformarea cu cerinţele Directivei de biodegradabile la sursă.
depozitare a deşeurilor cu privire la
deşeurile biodegradabile;
• optimizarea managementului integrat al
deşeurilor şi îmbunătăţirea standardelor de
operare;
• introducerea şi extinderea sistemelor de
colectare separată în vederea promovării
reciclării deşeurilor din ambalaje şi
biodegradabile, în acord cu cerinţele
legislaţiei naţionale şi europene, şi
reducerii cantităţii de deşeuri depozitate.

"Sistem de management integrat al 39601 Consiliul Judeţean 203,238,611 120,762,325 18.02.2013


deşeurilor în judeţul Prahova" Prahova

"Sistem de management integrat al 32832 Consiliul Judeţean 247,899,718 186,636,739 Obiectivul proiectului este de a – Implementarea colectării selective şi a compostării în gospodărie 06.05.2013 2013-2015
deşeurilor în judeţul Iaşi" Iaşi implementa un sistem de management – Construcţia a 2 staţii de transfer la Ruginoasa (44,000 t/an) şi Baltati
integrat al deşeurilor la nivelul întregului (17,000 t/an);
judeţ, în scopul conformării cu obligaţiile – Construcţia unei staţii de sortare la Ruginoasa (10,000 t/an) şi extinderea
asumate în Tratatul de Aderare şi capacităţii staţiei existente de sortare de la Tutora cu încă 22,000 t/an;
obiectivele stabilite prin Programul – Construcţia unei staţii de tratare mecanico-biologică (140,000 t/an) şi
Operaţional Sectorial „Mediu”. finalizarea staţiei de compostare la Tutora (10,135 t/an);
– Construcţia celui de-al treilea compartiment al primei celule a
depozitului de deşeuri din Tutora (764,000 m3);
– Închiderea şi reabilitarea a 4 depozite urbane de deşeuri neconforme (în
Tomeşti, Paşcani, Harlau şi Targu Frumos);

"Sistem de management integrat al 38771 Consiliul Judeţean staţie de sortare şi una de tratare mecano-biologică, la Malovăţ, alte 4 8/22/2013
deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi" Mehedinţi staţii de transfer deşeuri, la Orşova Baia de Aramă, Strehaia şi Vânju
Mare, precum şi închiderea a 3 depozite neconforme, de la Strehaia, Baia
de Aramă şi Vânju Mare
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţean 177,360,675 139,873,966 Proiectul îşi propune implementarea unui Construcţie depozit ecologic de la Roeşti 15.11.2013
deşeurilor solide în judeţul Vâlcea" Vâlcea sistem de management integrat al Construcţie staţie MBT simplă la Roeşti
deşeurilor, în conformitate cu standardele Construcţia a 3 staţii de sortare: Roeşti, Râureni şi Brezoi
UE, în scopul eliminării impactului asupra Extinderea staţiei de compostare existente de la Râureni (tratarea
mediului şi a riscurilor asupra sănătăţii deşeurilor biodegradabile)
umane date de modul necorespunzător de Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea selectivă şi pentru
gestionare a deşeurilor în momentul de compostarea deşeurilor
faţă. Acesta va contribui la îmbunătăţirea Inchiderea depozitelor urbane neconforme existente de la Drăgăşani şi
condiţiilor de viaţă şi a mediului acordând Călimăneşti
o atenţie specială acquis-ul de mediu. Asistenţă tehnică, publicitate şi supervizarea lucrărilor

"Sistem de management integrat al 32942 Consiliul Judeţean 117,510,033 85,924,434


deşeurilor în judeţul Brăila" Brăila

"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţean În pregătire


deşeurilor în judeţul Hunedoara" Hunedoara

"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţean În pregătire


deşeurilor în judeţul Braşov" Braşov

"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţean În pregătire


deşeurilor în judeţul Ilfov" Ilfov

"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţului În pregătire


deşeurilor solide în judeţul Galaţi" Galaţi

"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţean În pregătire


deşeurilor în judeţul Harghita" Harghita

"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţean În pregătire


deşeurilor solide în judeţul Gorj" Gorj

"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţean În pregătire


deşeurilor în judeţul Bihor" Bihor

"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţean Reluare


deşeurilor solide în judeţul Tulcea" Tulcea activitate AT

"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţean Reluare


deseurilor solide in judetul Constanta" Constanţa activitate AT

"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţean Reluare


deşeurilor solide în judeţul Buzău" Buzău activitate AT

"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţean În finalizare


deşeurilor în judeţul Dolj" Dolj

"Sistem de management integrat al Consiliul Judeţean În pregătire


deşeurilor în judeţul Maramureş" Maramureş
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare

DMI 2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric


Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – 32983 Consiliul Local al 10,263,796 8,211,037 Obiectivul principal al lucrărilor de Contract de lucrări: 1/18/2011 2011-2013
Batal de depozitare reziduuri petroliere Municipiului remediere este reducerea
Strada Lacul Peştelui (Municipiul Campina masei/mobilizarea contaminanţilor Componenta A: descrierea detaliată a opţiunii de proiectare a
Câmpina) prezenţi în sit pentru a aduce terenul la un antreprenorului general.
standard adecvat folosirii ca zonă verde  Componenta A1: implementarea lucrărilor de remediere
pentru public precum şi reducerea  Componenta A2: validarea şi monitorizarea lucrărilor de remediere
impactului asupra mediului din activităţile
anterioare. Contract de servicii:

Componenta A: Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului


şi sprijin pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)
Componenta B: Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor

Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – 35115 Consiliul Local 41,253,716 33.002.972,28 Principalul obiectiv de remediere este Eliminare deseuri si vegetatie de la suprafata terenului; 4/28/2011 2011-2014
Amplasament fosta fabrică chimică Crangurile reducerea mobilitatii contaminantilor Excavare 1m de sol contaminat de la suprafata terenului (aproximativ
(Comuna Crângurile) prezenti in apa subterana de pe sit, 20,000 m3 si movilele de pe fosta groapa de reziduuri chimice 1,000 m3)
protejarea terenului la un standard si spalarea solului;
acceptabil pentru utilizarea lui ca spatiu Evacuare reziduuri de la operatia de spalare sol (turte uscate) de
public deschis, incluzand zone de plantatii aproximativ 4,200 m3 la un depozit de deseuri periculoase autorizat si
si acces pentru populatie si trateaza orice reutilizarea solului spalat ca umplutura structural;
impact asupra mediului cauzat de Import de material curat circa si împrastiere pe întreg situl 1200 m3;
activitatile din trecut. Riscurile asociate Stabilizare/ solidificare sol pâna la o adancimea medie de 5 m pentru
legaturilor poluantilor sunt pe cale de a fi imobilizarea contaminantilor în matricea solida formata în fosta zona a
reduse prin cea mai eficienta metoda de gropii de reziduuri chimice în suprafata de circa 8,000 m2;
remediere, tinandu-se cont de Import si împrastiere sol vegetal 0.15 m pe întreaga suprafata a sit-ului
constrangerile sitului. adica aproximativ 3,000 m3;
Instalarea a 18 puturi de monitorizare pe termen lung, post reabilitare în
jurul sit-ului si în zona rezidentiala adiacenta pâna la adâncimea de 15m.

Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – 17153 Municipiul 81,931,471 65,545,177 • Eliminarea contaminării prin spălarea, În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 7/11/2011 33 luni
Depozit deşeuri periculoase U.C.T. – TURDA incinerarea şi depozitarea off-site a solului • Contracte de lucrări:
Poşta Rât (Municipiul Turda) contaminat din perimetrul de 10 ha a Componenta A: descrierea detaliată a opţiunii de proiectare a
sitului poluat istoric. antreprenorului general.
• Eliminarea riscului de contact pentru  Componenta A1: Implementarea lucrărilor de remediere
utilizatorii de terenuri învecinaţi.  Componenta A2: Validarea şi monitorizarea lucrărilor de remediere
• Contracte de servicii:
 Componenta A: Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi
sprijin pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP);
 Componenta B: Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
 Componenta C: Audit
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz 37839 Municipiul Tîrgu 109.622.063 65.545.177 Obiectivul principal al acţiunilor de În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 16.03.2012
Batal 30 ha - Tîrgu Mureş Mureş remediere este acela de a reduce • Contracte de lucrări:
mobilitatea contaminanţilor existenţi pe sit Componenta A: Proiect de detaliu al antreprenorului general.
pentru a proteja situl în vederea utilizării  Componenta A1: Implementarea lucrărilor de remediere
acestuia ca spaţiu verde deschis publicului,  Componenta A2: Validarea şi monitorizarea lucrărilor de remediere
pentru amenajarea ca spaţiu recreativ • Contracte de servicii:
destinat populaţiei şi pentru reducerea  Componenta A: Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi
oricărui impact asupra mediului local sprijin pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP);
datorat activităţilor istorice întreprinse pe  Componenta B: Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
sit. Riscurile asociate legăturilor între  Componenta C: Audit
poluanţi vor fi reduse prin cea mai
eficientă metodă de reabilitare, ţinând cont
de constrângerile sitului.

Eliberarea amplasamentului de 45619 Compania 124,656,192 112,190,572


materiale periculoase (HCH) DN1, de Naţională de
pe secţiunea 2B, KM 10+500, Autostrăzi şi
Autostrada Braşov – Cluj – Borş Drumuri Naţionale
din România

Axa Prioritara 3 - „Reducerea poluării provenite de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate”
Reabilitarea sistemului de termoficare 16879 Municipiul Iaşi 253,279,177 126.639.588,42 Reabilitatrea centralelor de termoficare Reabilitarea a 3 cazane de apă fierbinte şi a unui cazan de abur din cadrul 3/17/2010 2010-2013
din municipiul Iaşi în vederea existente şi a reţelelor de alimentare cu celor două central (CET1 şi CET2) în vederea reducerii emisiilor de NOx
conformării cu standardele de mediu energie termică în municipiul Iaşi, în pâna la 3% O2,
privind emisiile poluante în atmosferă şi vederea conformării cu acquis-ul Instalarea unei unităţi de desulfurare pentru reducerea emisiilor de SO2
pentru creşterea eficienţei energetice în comunitar de mediu relevant şi cu politica până la 6%,
alimentarea cu căldură urbană comunitară în ceea ce priveşte reducerea Instalarea unui sistem de colectare a cenuşii uscate în vederea reducerii
poluării aerului şi a impactului asupra cantităţii depozitate de zgură şi cenuşă,
schimbărilor climatice în municipiul Iaşi. Reabilitarea reţelelor de transport în vederea diminuării pierderilor de
căldură pentru creşterea eficienţei energetice
Reabilitarea pompelor de transport în cele două central în vederea sporirii
eficienţei energetice.

Retehnologizarea sistemului de 16948 Municipiul Bacău 276.412.290 138,206,145 Retehnologizarea sistemului de Reabilitarea cazanului de apă fierbinte CAF1 din cadrul celei de-a doua 9/6/2010 2010-2013
termoficare din municipiul Bacău în termoficare din municipiul Bacău în centrale (CET2)
vederea conformării la normele de vederea conformării la normele de - Instalarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat în prima centrală
protecţia mediului protecţia mediului privind emisiile (CET1)
poluante în aer şi pentru creşterea - Retehnologizarea pompelor de transport în două centrale
eficienţei în alimentarea cu căldură - Închiderea depozitului de zgură şi cenuşă
urbană, în vederea conformării cu acquisul - Retehnologizarea reţelelor de transport
comunitar de mediu şi politica UE în ceea - Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea
ce priveşte reducerea poluării aerului şi a lucrărilor.
impactului asupra schimbărilor climatice.

Reabilitarea sistemului de termoficare 24752 Municipiul 155,730,583 77,865,292 Reabilitarea centralelor de termoficare În cadrul proiectului sunt incluse urmatoarele componente: 2/24/2011 2010-2013
urbană la nivelul municipiului Botoşani Botoşani existente şi a reţelelor de alimentare cu - Instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă nouă compusă din două
pentru perioada 2009-2028 în scopul energie termică în Botoşani, în vederea motoare termice şi două instalaţii de recuperare a căldurii
conformării la legislaţia de mediu şi conformării cu acquis-ul comunitar de - Instalarea a două cazane de apă fierbinte care vor constitui noua
creşterii eficienţei energetice mediu relevant şi cu politica Uniunii Instalaţie Mare de Ardere (IMA)
Europene în ceea ce priveşte reducerea - Reabilitarea şi modernizarea echipamentelor şi sistemelor auxiliare –
poluării aerului şi a impactului asupra sistem de alimentare cu combustibil, sistem de alimentare cu energie
schimbărilor climatice în municipiul electric, staţie de tratare a apei, staţie de pompare, staţie electric, camera
Botoşani de comandă şi control
- Reabilitarea parţială a reţelei de transport a agentului termic
- Reabilitarea parţială a reţelei de distribuţie a agentului termic
- Publicitate, asistenţă tehnică si supervizare
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Retehnologizarea sistemului centralizat 16828 Municipiul 255,196,884 118,666,548 Investiţii pentru reabilitarea centralelor de Reabilitarea a două cazane de apă fierbinte în CET Centru , în vederea 11/22/2010 2010-2013
de termoficare din Municipiul Timişoara termoficare existente în Timişoara, în reducerii emisiilor de NOX, şi creşterii eficienţei energetice ;
Timişoara în vederea conformării la vederea conformării cu acquisul comunitar - Reabilitarea a trei cazane de abur pe lignit în CET Sud, în vederea
normele de protecţia mediului privind de mediu relevant şi cu politica reducerii emisiilor de NOX, şi creşterii eficienţei energetice ;
emisiile poluante în aer şi pentru comunitară în ceea ce priveşte reducerea - Instalarea unei unităţi de desulfurare în CET Sud pentru reducerea
creşterea eficienţei în alimentarea cu poluării aerului şi a impactului asupra emisiilor de SO2;
căldură urbană schimbărilor climatice în municipiul - Reabilitarea pompelor de transport în cele două centrale în vederea
Timişoara. De asemenea, se urmăreşte cresterii eficienţei energetice;
îmbunătăţirea eficienţei energetice a - Conştientizarea publicului, asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor.
centralelor de termoficare.

Reabilitarea sistemului de termoficare 31570 Municipiul Focşani 149.214.754 74.607.377 Obiectivele specifice ale proiectului sunt În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 3/8/2011 2011-2014
urbană la nivelul municipiului Focşani următoarele: - instalarea a două motoare termice şi două cazane recuperatoare de
pentru perioada 2009-2028 în scopul - reducerea poluării aerului (reducerea căldură, în vederea înlocuirii IMA 1 (Instalaţie Mare de Ardere) existente,
conformării la legislaţia de mediu şi emisiilor de NOx) generate de sistemul în scopul conformării la cerinţele de protecţia mediului;
creşterii eficienţei energetice centralizat de alimentare cu energie - instalarea unui cazan de apă fierbinte, în vederea înlocuirii IMA
termică prin introducerea BAT; existente, în scopul conformării la cerinţele de protecţia mediului;
- introducerea măsurilor de eficienţă - instalarea de sisteme auxiliare, inclusiv cazan de abur pentru serviciile
energetică în scopul reducerii pierderilor proprii ale centralei în vederea asigurării funcţionalităţii capacităţilor de
de energie la nivelul sursei şi în sistemul producere a energiei termice şi electrice;
de transport al energiei termice; - reabilitarea parţială a reţelei de transport a energiei termice;
- asigurarea accesului la serviciul public - reabilitarea parţială a reţelei de distribuţie a energiei termice;
de alimentare cu energie termică la preţuri - reabilitarea parţială a punctelor termice;
suportabile în special pentru categoriile de - publicitate, asistenţă tehnică şi supervizare
populaţie cu venituri mici.

Reabilitarea sistemului de termoficare 17103 Municipiul Oradea 317,387,532 158,693,766 6/22/2011 2011-2014
urbană la nivelul municipiului Oradea
pentru perioada 2009-2028 în scopul
conformării la legislaţia de mediu şi
creşterii eficienţei energetice
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Reabilitarea sistemului de termoficare 37836 Consiliul Judetean 244,657,564 58,344,226 1. Retehnologizarea sistemului centralizat Instalarea de noi arzatoare cu emisii reduse de NOx pentru imbunatatirea 8/17/2011 2011-2015
urbană la nivelul municipiului Râmnicu Valcea de termoficare din municipiul Râmnicu instalatiilor de ardere ezistente pe gaze si carbune praf,
Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în Vâlcea prin conformarea la normele de Reabilitarea pompelor de termoficare si mondarea de convertizoare de
scopul conformării la legislaţia de protecţia mediului privind emisiile frecventa,
mediu şi creşterii eficienţei energetice poluante în aer şi creşterea eficienţei în Reabilitarea pompelor de apa de alimentare,
alimentarea cu căldură urbană. Realizarea unei instalatii de desulfurare a gazelor de ardere (IDG), pentru
2. Îndeplinirea angajamentelor impuse a reduce emisiile de SO2 de la cazanul 7, functionand pe carbune (lignit),
României prin Tratatul de Aderare şi Reabilitarea partiala a retelelor de transport, inclusiv instalarea unei sistem
implementarea acquis-ului comunitar de monitorizare a scurgerilor,
aferent sectorului de mediu. Asistenta tehnica, constientizarea populatiei si supervizare a lucrarilor.
3. Obiectivul general al proiectului în
reprezentă îmbunătăţirea calităţii vieţii în
municipiul Râmnicu Vâlcea reflectată în
calitatea factorilor de mediu şi starea de
sănătate a populaţiei, ca urmare a
investiţiilor în infrastructură impuse de
politica de coeziune economico-socială a
Uniunii Europene pentru atingerea
obiectivului “Convergenţă”

Axa Prioritara 4 - “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”


Elaborarea Planului de management şi a Agenţia Regională 525,734 353,434.00 nr. 79804/
documentaţiei aferente sitului Natura pentru Protecţia 23.03.2009 -
2000 "Mlaştinile Murani" Mediului contract de
Timişoara finantare
reziliat

Măsuri de management conservativ al 1300 RNP Romsilva 2,200,000 1,169,040.00 Elaborarea si implementarea unui sistem Evaluarea starii de conservare a habitatelor si speciilor de interes contr. 2010-2013
biodiversităţii Parcului Naţional Munţii Administraţia performant si eficient de conservare a comunitar din Parcul National Muntii Rodnei, sit Natura 2000 (SCI si nr.97778/23.03.
Rodnei Parcului Naţional biodiversitatii in Parcul National Muntii SPA). 2010
Munţii Rodnei Rodnei prin implicarea unor institute de Stabilirea unui sistem de monitorizare a speciilor si habitatelor de interes
cercetare, ONG-uri, muzee si a factorilor comunitar din Parc.
de interes local. Intarirea capacitatii institutionale de gestionare a Parcului si sitului Natura
2000.
Diseminarea rezultatelor privind managementul Parcului National Muntii
Rodnei, sit Natura 2000.
Crearea unui traseu tematic pentru mediatizarea managementului aplicat
speciilor si habitatelor de interes comunitar din Parc.Obiective specifice:
Eficientizarea managementului ariei naturale protejate de interes
comunitar Racâş - Hida şi a ariei naturale protejate de interes national
Poiana cu Narcise.
Imbunatatirea gradului de informare a populatiei asupra beneficiilor sii
oportunitatilor generate din administrarea eficienta a ariei naturale
protejate in vederea unei bune administrari a acesteia.

Măsuri preliminare de protecţie şi Centrul de 1,029,940 770,193.00 nr. 79806/


conservare a peşterilor – arii protejate – Iniţiativă pentru 23.03.2009 -
din Parcul Natural Apuseni Mediu Cluj- contract reziliat
Napoca
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Imbunătăţirea statutului de conservare a 1267 RNP Romsilva 1,278,884 784,154.00 Obiectivele proiectului sunt: În cadrul proiectului sunt incluse urmatoarele activităţi: contr. 2010-2013
speciei zimbru în Parcul Natural Administraţia - Efective de zimbri corespunzătoare dpdv 1.1. Transfer zimbri nr.97779/23.03.
Vânători Neamţ Parcului Natural genetic şi numeric 1.2. Achiziţionare echipamente de transfer 2010
Vânători Neamţ - Stare de sănătate corespunzătoare pentru 2.1. Aplicarea tratamentelor sanitar-veterinare adecvate
populaţia de zimbri 2.2. Asigurarea furajării suplimentare
- Baza materială corespunzătoare pentru 3.1. Schimbare destinaţie cabana Chitele
punerea în libertate a zimbrilor 3.2. Realizare facilităţi pentru eliberarea zimbrilor, zona Chitele
- Studii ştiinţifice suport pentru declararea 3.3. Realizare facilităţi în ţarcul de aclimatizare, zona Vânători
ulterioară ca sit Natura 2000 a zonei în 4.1. Monitorizarea efectivă
care zimbrii se află în libertate 4.2. Cercetare în teren
- Conştientizare publică şi educaţie 4.3. Prelucrare date
- Impact favorabil la public 4.4. Cartare habitate de pajişti de interes comunitar
5.1. Aplicaţii teoretice şi practice relative la zimbru
5.2. Facilităţi pentru observarea zimbrului
5.3. Facilităţi educaţionale la CV
5.4. Traseu educaţional în ţarc aclimatizare
5.5 Traseu educaţional CV-GZ
5.6. Elaborare de material promoţionale
6.1. Conferinţa internaţională “zimbrul în munţii Carpaţi “

Îmbunătăţirea statutului de conservare a RNP Romsilva 725,746.46 546,373.17 Propunerea de proiect vizează Acţiuni premergatoare derulării proiectului;Elaborarea planului de contr. 2010-2013
speciei Tetrao tetrix (cocoşul de Administraţia îmbunătăţirea stării de conservare a evaluare şi monitorizare;lmplementarea planului de evaluare şi nr.97780/23.03.
mesteacăn) în Parcul Naţional Călimani Parcului National speciei Tetrao tetrix (cocoşul de monitorizare:Elaborarea de masuri de stopare a declinului populatiei; 2010
Calimani mesteacăn) – specie listată în România, Implicarea comunitatilor locale în implementarea masurilor de stopare a
respectiv în munţii Călimani şi realizarea declinului specie; Implementarea în teren a măsurilor pentru
unui studiu ştiinţific pentru regenerarea diminuarea/eliminarea factorilor care au condus la statutul actual al
acestei specii. specie; Diseminarea rezultatelor proiectului

Managementul speciei de urs brun şi RNP Romsilva 749,625 493,220.00 Conservarea speciei urs brun (Ursus arctos Identificarea tipurilor de habitat contr. 2010-2013
diminuarea conflictelor directe om-urs Administraţia arctos), specie comunitară şia habitatelor Inventarierea efectivelor de urs prin monitorizarea în teren a populaţiei de nr.97781/23.03.
în Parcul Natural Bucegi ca zonă model Parcului Natural naturale utilizate de acesta în Parcul urs 2010
şi pentru alte arii protejate Bucegi Natural Bucegi. Capturarea, tranchilizarea, montarea echipamentelor de monitorizare GPS
pe exemplarele de urs şi montarea echipamentelor de monitorizare GPS.
Instalarea capcanelor şi colectarea probelor biologice
Studiul de teren referitor la tipul de conflicte şi nivelul pagubelor bazat pe
chestionarea individuală a populaţiei pe categorii sociale.
Determinarea nivelului conflictelor şi a interacţiunilor cu factorul antropic
Diminuarea nivelului conflictelor şi reducerea pagubelor produse de urs.
Analiza GIS a datelor rezultate din monitorizarea GPS a urşilor.
Informatrea, conştientizarea, educarea populaţiei pe categorii sociale.
Prezentarea rezultatelor parţiale şi elborarea unei strategii cu privire la
managementul ursului.
Diseminarea rezultatelor proiectului.
Management de proiect
Audit
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Studii şi cercetări ale avifaunei din RNP Romsilva 151.644,00 101.945,44 Cercetarea şi cunoaşterea capitalului Instruirea, dotarea administraţiei parcului pentru mai buna cunoaştere a contr.
Defileul Oltului şi conştientizarea Administraţia natural avifaunistic din Defileul Oltului patrimoniului natural avifaunistic din Defileul Oltului şi culegerea datelor nr.97782/23.03.
factorilor de interes pentru un Parcului Naţional pentru realizarea unei baze a elaborării şi de pe teren. 2010
management protectiv al acesteia Cozia implementării Planului de Management şi Realizarea studiilor ştiinţifice şi a materialelor cartografice despre speciile
a reţelei Natura 2000 în Parcul Naţional de interes avifaunistic din Defileul Oltului.
Cozia. Desfăşurarea unei campanii de conştientizare şi informare publică despre
importanţa protejării speciilor de păsări sălbatice din Defileul Oltului. 2010-2012
Informare şi publicitate a proiectului.
Contractarea şi desfăşurarea activităţii de audit.

Revizuirea planului de management al 1337 RNP Romsilva 1,100,560.00 739,872.27 Revizuirea planului de management, Realizarea de studii privind impactul păşunatului asupra biodiversitatii contr. 2010-2013
Parcului Naţional Buila- Vânturariţa şi Administraţia implementarea şi actualizarea măsurilor de pajiştilor. nr.97783/23.03.
strategia de monitorizare a conservării Parcului Naţional management prevăzute în aceasta, pe baza Cartarea/evaluarea speciilor de pteridofite din teritoriul parcului. 2010
habitatelor şi speciilor de interes Buila-Vânturariţa rezultatelor studiilor efectuate în parc. Evaluarea gradului de conservare şi cartarea de detaliu a habitatelor
comunitar (habitate forestiere, de pajişte/fâneţe, grohotişuri, jnepenisuri) din parc.
Cartarea habitatelor cavernicole.
Cartarea principalelor grupe de artropode din principalele habitate din
parc (habitate forestiere, de pajişte, ripariene).
Evaluarea şi cartarea speciilor de păsări din parc.
Evaluarea stării de conservare a speciilor de chiroptere din cele mai
importante peşteri din parc şi din unele ecosisteme forestiere.
Cartarea arealelor mamiferelor mari şi estimarea gradului de conservare al
populaţiilor.
Studii geomorfologice şi geologice pentru identificarea elementelor de
valoare din parc şi stabilirea măsurilor de management pentru acestea.

Măsuri de îmbunătăţire a RNP Romsilva 302,395 209,916.00 Protejarea speciilor si habitatelor de 1.Crearea unei baze de date cit mai complete cu toate speciile si habitatele contr. 2010-2011
managementului siturilor NATURA Administraţia interes comunitar pe raza Parcului Natural de interes comunitar de pe raza Parcului Natural Portile de Fier. nr.97784/23.03.
2000 în Parcul Natural Porţile de Fier Parcului Natural Portile de Fier 2.Pregatirea premiselor pentru dezvoltarea retelei zonelor de protectie 2010
Porţile de Fier integrala din cuprinsul Parcului Natural Portile de Fier.
3.Dezvoltarea retelei zonelor de protectie integrala din cuprinsul Parcului
Natural Portile de Fier si dobandirea statutului de Rezervatie a Biosferei si
de euroregiune pentru spatiul defileului Dunarii

Măsuri de îmbunătăţire a 1314 RNP Romsilva 1,045,364.70 836,291.80 Conservarea biodiversitatii Parcului Revizuirea planului de management al Parcului National Defileul Jiului – contr. 2010-2013
managementului şi conştientizare Administraţia National Defileul Jiului si constientizarea sit Natura 2000, in concordanta cu masurile conservative ale retelei nr.97785/23.03.
publică în Parcul Naţional Defileul Parcului Naţional publicului. europene Natura 2000;Realizarea unor investitii in infrastructura de uz 2010
Jiului Defileul Jiului public a sitului de importanta comunitara;Constientizarea si educarea
publicului privind importanta conservarii biodiversitatii in situl Natura
2000 PNDJ

Elaborarea strategiilor de conservare, a 1305 Universitatea de 834,885 667,080.00 nr. 79805/ 2009-2011
planurilor de monitorizare şi dezvoltare Vest Vasile Goldis 23.03.2009
durabilă pentru SCI Defileul Mureşului Arad
Inferior
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Elaborarea strategiilor de conservare, a RNP Romsilva 262,498 209,998.00 Elaborarea planurilor preliminare pentru Managementul si planificarea tehnica a actiunilor contr. nr. 2010-2011
planurilor de monitorizare şi actiunilor Administraţia actiunile concrete de conservare a Contractarea servicilor 97786/
de comunicare pentru Parcul Naţional Parcului Naţional speciilor/habitatelor de interes comunitar Plan pentru evaluarea si monitorizarea speciilor comunitare 23.03.2010
Semenic-Cheile Caraşului Semenic - Cheile din Parcul National Semenic – Cheile Plan pentru evaluarea si monitorizarea habitatelor comunitare
Caraşului Carasului. Plan pentru evaluarea si monitorizarea surselor de impact asupra
habitatelor/specilor tinta
Plan pentru comunicare si interpretarea naturii
Plan pentru paza si supravegherea ariei protejate
Revizuirea Planului de Management al PNSCC
Constientizarea publicului
Auditul proiectului

Elaborarea măsurilor de conservare şi RNP Romsilva 896,907 687,441.00 contr.


monitorizare în vederea revizuirii Administraţia nr.97787/23.03.
Planului de Management al Parcului Parcului Natural 2010
Natural Gradiştea Muncelului- Grădiştea contract reziliat
Cioclovina Muncelului-
Cioclovina

Elaborarea studiilor preliminare RNP Romsilva 1.864.447,00 1,003,346.00 Stabilirea unor măsuri în vederea Elaborarea de termeni de referinţă şi caiete de sarcini pentru achiziţia de contr. 2010-2013
măsurilor de management conservativ Administraţia menţinerii şi creşterii stării de conservare a servicii şi produse legate de studiile care vor fi efectuate nr.97788/23.03.
al Parcului Natural Lunca Mureşului Parcului Natural habitatelor şi speciilor de interes Achiziţia echipamentelor de monitorizare 2010
Lunca Mureşului comunitar, legate de mediul acvatic. Achiziţia unui sistem informatic
Realizarea unor studii complete cu scopul implementării de măsuri privind
inventarierea, managementul şi monitorizarea speciilor şi habitatelor de
interes comunitar
Coordonarea proiectului şi revizuirea planului de management
Creşterea persoanelor sensibilizate de 10 ori până în luna iulie a anului
2013
Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiilor ariilor protejate din
România
Contractarea şi desfăşurarea serviciului de audit
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Îmbunătăţirea stării de conservare a ONG MARE 587.042,46 440.037,68 Imbunătăţirea stării de conservare a celor Documentare privind nivelul actual al cunoştinţelor referitoare la ordin de
biodiversităţii marine din zona costieră NOSTRUM trei specii de delfini din apele litorale biodiversitatea marină, în special a celei aferente Situ-lui ROSCI0066 finanţare
românească, în special a populaţiei de Constanţa româneşti, în special a celor din arealul Delta Dunării – zona marină. Colectarea datelor privind apariţia delfinilor renunţat pentru
delfini Sitului ROSCI0066 Delta Dunării - zona în apele litorale româneşti, capturile accidentale şi eşuările în zona marină a veni la
marină. a Sitului ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină. Evaluarea gradului sesiunea 2
actual de informare a populaţiei cu privire la biodiversitatea zonei marine
costiere, în general, şi a celei aferente Situ-lui ROSCI0066 Delta Dunării
– zona marină, în particular.Organizarea şi desfăşurarea de sesiuni de foto-
identificare pentru colectarea datelor despre cele trei specii de delfini din
apele româneşti ale Sitului ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină.
Reducerea numărului de delfini capturaţi accidental în plasele pescăreşti
prin folosirea dispozitivelor acustice de îndepărtare a acestora de plase
(ADD (pingere), barcă, sală pentru training, consultant inginer piscicol,
microbuz, combustibil.
Dezvoltarea paginii web www.delfini.ro.
Campanii de informare şi conştientizare a localnicilor şi vizitatorilor.
Acţiuni de educare şi informare a elevilor privind ecosistemul marin
Crearea şi amplasarea unor panouri de informare şi atenţionare, în aria
marină desemnată Sit ROSCI0066, aferentă Rezervaţiei Biosferei „Delta
Dunării”.Organizarea a două întâlniri cu partenerii şi grupurile de interese
pentru diseminarea rezultatelor proiectului.Înfiinţarea unei linii de telefon
Telverde pentru semnalarea diferitelor evenimente de agresiune asupra
ecosistemului costier. Publicarea unor buletine de mediu într-unul din
ziarele locale. Realizarea unui film documentar despre Marea Neagră
Realizarea albumului cu fotografii artistice - „Simfonie cu delfini în
amurg” .

Conservarea biodiversităţii şi 6787 Asociaţia 288,203.96 190,700.00 Asigurarea starii de conservare favorabilă Activităţi de publicitate privind asistenţa financiară 82448/24.11.20 2009-2011
informarea publicului. Diagnoză şi ECOVAS Vaslui a ariilor naturale protejate de tip forestier nerambursabilă.Activitati de management al proiectului. Activităţi de 09
intervenţie! de pe raza judeţuluiVaslui. audit.
Reconstrucţia Ecologică a Bălţii 6725 Consiliul Judeţean 7.410.008,42 4,994,008.47 Conservarea diversităţii biologice, a Construcţia unui pavilion pentru informare şi monitorizare; 82427/23.11.20 2009-2011
Comana - jud.Giurgiu Giurgiu habitatelor naturale, a speciilor de floră şi Execuţia unui dig-baraj de mică înălţime, pentru a se obţine o cotă de 09
faună sălbatică, precum şi asigurarea unui retenţie permanentă a bălţii Comana de 43,60 mMB;
management eficient al ariilor naturale Amenajări specifice activităţilor de pe malul lacului, respectiv alei
protejate şi, în special, al reţelei ecologice pietonale, pasarele şi indicatoare de semnalizare;
Natura 2000 prin reconstrucţia ecologică Dezvoltarea unei reţele de observatoare ornitologice;
a Bălţii Comana – judeţul Giurgiu Sistem de monitorizare a speciilor de păsări şi a factorilor de mediu;
Activităţi de consultare, conştientizare şi informare.
Management de proiect
Audit

Gestionarea durabilă a patrimoniului 7050 APM Sălaj 939,544 751,635.00 Asigurarea managementului adecvat in Eficientizarea managementului ariei naturale protejate de interes 97141/20.01.20
natural din Aria Naturală Protejată aria naturala protejata de interes comunitar comunitar Racâş - Hida şi a ariei naturale protejate de interes national 10
Răcaş-Hida - Sit de Interes Comunitar Racâş - Hida, în vederea conservarii pe Poiana cu Narcise.
termen lung a patrimoniului natural si a Imbunatatirea gradului de informare a populatiei asupra beneficiilor sii
dezvoltării durabile a ariei. oportunitatilor generate din administrarea eficienta a ariei naturale
protejate in vederea unei bune administrari a acesteia.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Aria naturală protejată Gruia-Gârla Asociaţia PRO 1682421,31 1,085,240.00 Obiectivul general: Conservarea • Implementarea măsurilor de conservare a speciilor de păsări de 82616/09.12.20 2009-2011
Mare. Conservarea biodiversităţii în Mehedinţi biodiversitătii în perspectiva dezvoltării importantă comunitară prin elaborarea planului de management al Ariei 09
perspectiva dezvoltării durabile durabile a Ariei Naturale Protejate Gruia- naturale Protejate Gruia-Gârla Mare, avizat de autoriatatea competentă
Gârla Mare. • Cresterea gradului de constientizare a comunitătii locale cu privire la
conservarea speciilor de păsări de importantă comunitară din Aria naturală
Protejată Gruia-Gârla Mare.
• Cresterea capacitătii institutionale de gestionare a Ariei naturale protejate
Gruia-Gârla Mare.
• Managementul proiectului

Menţinerea biodiversităţii în Rezervaţia Asociaţia PRO aprobat


Lunca Vânjului Natura Drobeta a renuntat
Managementul european al ariei APM Gorj aprobat, a
naturale protejate Cheile Sohodolului renuntat
Realizarea planului de management şi Universitatea aprobat, a
conşientizarea publică a sitului Natura Constantin renuntat
2000, Nordul Gorjului de Est Brâncuşi din Târgu
Jiu
Elaborarea unui suport cartografic 7074 INCDD Tulcea 5,119,525.40 3,377,469.78 Proiectul CARTODD presupune Achiziţionarea echipamentului de calcul şi a celui de monitorizare 82452/24.11.20 2009-2012
digital de rezoluţie înaltă necesar elaborarea unui suport cartografic digital hidrologică necesar procesării datelor cartografice primare (aerofotograme 09
implementării planurilor, strategiilor şi de rezoluţie înaltă prin tehnologia de de rezoluţie ridicată, LIDAR – Light Detection And Ranging – de precizie
a schemelor de management în teledetectie LIDAR- -Light Detection and metrică, informaţie hipsometrică din hărţi cartografice existente) şi
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Ranging. calibrării precise a modelului hidrologic necesar activităţilor de
monitorizare a parametrilor care caracterizează starea ecosistemelor
(obiectivul B1 din Planul de management al Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării: Sistem de monitoring integrat – suport pentru managementul
rezervaţiei).

Managementul conservativ şi Consiliul Judeţean 1,106,300.43 826,118.38 Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor de management 97021/06.01.20 2010-2011
participativ al sitului ROSCI0229 Buzău patrimoniului natural prin sprijinirea ale ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare 10
SIRIU managementului ariilor protejate, măsurilor concrete de investiţii sau conservare); Activităţi de consultare,
incluzând şi implementarea reţelei conştientizare şi informare;Activităţi de management al proiectului
NATURA 2000

Managementul conservativ şi Consiliul Judeţean 1,283,711.09 956,851.73 Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor de management 97020/06.01.20 2010-2011
participativ al sitului ROSCI0190 Buzău patrimoniului natural prin sprijinirea ale ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare 10
PENTELEU managementului ariilor protejate, măsurilor concrete de investiţii sau conservare); Activităţi de consultare,
incluzând şi implementarea reţelei conştientizare şi informare; Activităţi de management al proiectului
NATURA 2000
Măsuri de eficientizare a Centrul Naţional 2,449,572.66 1,925,690.16 Conservarea biodiversităţii prin Realizarea strategiei şi a planului de acţiune pentru conservare a 97022/06.01.20 2010-2011
managementului conservativ şi de Dezvoltare valorificarea de o manieră durabilă a biodiversităţii şi utlizarea durabilă a componentelor sale în Munţii 10
participativ în zona Munţilor Măcinului Durabilă Romania capitalului natural din zona Munţilor Măcinului; Evaluarea capacităţii de suport a sistemelor ecologice din zona
Măcinului Munţilor Măcinului
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Pregătirea documentelor suport în 7186 Universitatea 647,631 422,045.98 Asigurarea unui management adecvat 82454/24.11.20 2009-2011
vederea implementării procesului de "Alexandru Ioan pentru aria naturală protejată „Dunele Revizuirea planului de management al ariei naturale protejate „Dunele 09
menţinere şi îmbunătăţire a stadiului de Cuza" Iaşi, marine de la Agigea” şi crearea condiţiilor marine de la Agigea” si elaborarea documentelor suport (studiu stiintific,
conservare a Rezervaţiei Naturale Staţiunea preliminare pentru implementarea studiu de fezabilitate, studiu de impact, proiect tehnic si detalii de
Dunele marine de la Agigea Biologică Marină măsurilor concrete de conservare care au executie) necesare masurilor concrete de conservare;. Realizarea
"Prof. Dr.Ioan drept scop îmbunătăţirea stării favorabile Studiului Stiintific; Realizarea Planului de Management; Realizarea
Borcea" Agigea de conservare a speciilor de floră şi faună Documentelor Suport: Studiu de Fezabilitate, Studiu de Impact, Proiect
salbatica şi a habitatelor naturale. Tehnic, Detalii de executie; Activitati de constientizare si informare

Îmbunătăţirea stării de conservare a ONG Nare 587.042,46 440,037.68 Imbunătăţirea stării de conservare a celor Documentare privind nivelul actual al cunoştinţelor referitoare la 82453/24.11.20 2009-2012
biodiversităţii marine din zona costieră Nostrum Constanţa trei specii de delfini din apele litorale biodiversitatea marină, în special a celei aferente Situ-lui ROSCI0066 09
românească, în special a delfinilor româneşti, în special a celor din arealul Delta Dunării – zona marină. Colectarea datelor privind apariţia delfinilor
Sitului ROSCI0066 Delta Dunării - zona în apele litorale româneşti, capturile accidentale şi eşuările în zona marină
marină. a Sitului ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină. Evaluarea gradului
actual de informare a populaţiei cu privire la biodiversitatea zonei marine
costiere, în general, şi a celei aferente Situ-lui ROSCI0066 Delta Dunării
– zona marină, în particularOrganizarea şi desfăşurarea de sesiuni de foto-
identificare pentru colectarea datelor despre cele trei specii de delfini din
apele româneşti ale Sitului ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină.
Reducere nr de delfini capturati accidental. Dezvoltarea unei pagini web.
Actiuni de constientizare

Evaluarea stării de conservare a Institutul de 979,684 649,129.00 Proiectul îşi propune managementul Constituirea respectiv întrunirea consiliului consultativ ;Inventarierea 82449/24.11.20 2009-2011
habitatelor de interes comunitar din cercetări biologice conservativ şi durabil al habitatelor şi datelor administrative cu caracter general şi realizarea hărţii modului de 09
ROSCI0017 Caian în vederea elaborării Cluj-Napoca speciilor de interes comunitar din utilizare a terenului; Descrierea şi cartarea factorilor abiotici principali
unui management conservativ şi durabil ROSCI0017-Căian prin elaborarea pentru menţinerea habitatelor prioritare; Evaluarea şi cartarea tipurilor şi a
specific siturilor Natura 2000 Planului de Management specific unui sit stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi
Natura 2000, respectiv prin implicarea naţional din sit;Investigarea şi cartarea habitatelor şi speciilor cu alt statut
factorilor interesaţi şi a comunităţilor de protecţie decât în OUG 57/2007: rare, endemice, pe convenţii
locale în elaborarea şi implementarea internaţionale etc;Evaluarea calitativă, cantitativă şi cartarea populaţiilor
măsurilor concrete de conservare. de plante adventive şi cosmopolite din habitatele prioritare;Elaborarea
planului de management;Informare şi publicitate în legătură cu proiectul
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Activităţi de informare a populaţiei Asociaţia 275,614 208,144.00 Obiectivul general al acestui proiect este Componentele proiectului: 20.11.2010 2010-2011
locale şi a turiştilor cu privire la 3 arii Biounivers creşterea gradului de informare a grupului evaluarea nivelului de informare şi conştientizare a grupului ţintă
protejate din Depresiunea Trascăului ţintă cu privire la ariile protejate Cheile (populaţia locală şi turiştii) la începutul şi la finalul implementării
Vălişoarei, Cheile Siloşului, Cheile proiectului
Plaiului. elaborarea şi distribuirea de materiale informative: pliante, broşuri, afişe,
calendare
organizarea de întâlniri de informare cu liderii de opinie din zonă (primari,
consilieri locali, medici, învăţători, agenţi economici din zonă), cu elevii
şcolilor din cele două comune, cu populaţia locală şi cu turiştii
realizare şi montare a 24 de panouri de informare
rezervarea/achiziţionarea a trei domenii de internet cu nume semnificativ
( ex. www.cheilevalisoarei.ro www.cheilesilosului.ro ,
www.cheileplaiului.ro )
realizarea a 3 pagini web, publicarea lor pe domeniul Internet şi
administrarea acestora, câte una pentru fiecare arie protejată, care să
cuprindă informaţii privitoare la acestea

Plan de management pentru situl Natura ARPM Bacău 408,887.70 327,110.16 Obiectivul general al proiectului constă în A1. Analiza factorilor interesaţi şi întocmirea unui plan de 82450/24.11.20 2009-2011
2000: lacurile de acumulare Buhuşi- asigurarea stării de conservare favorabilă a participare/consultare, A2. Inventarierea speciilor de păsări pentru care a 09 Proiect
Bacău-Bereşti şi campanie de speciilor de păsări şi a habitatelor naturale fost declarat situl Natura 2000 – ROSPA 0063 – Lacurile de acumulare finalizat
conştientizare a publicului din arealul sitului Natura 2000: Lacurile Buhuşi-Bacău-Bereşti, precum şi a păsărilor care necesită protecţie strict,
de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti pentru care au fost declarate cele 5 arii de protecţie specială avifaunistică
incluse în sit;A3. Evaluarea stării actuale de conservare şi anumărului de
exemplare a speciilor de interes comunitar şi naţional care fac obiectul
protecţiei şi conservării ROSPA 0063;A4. Identificarea şi localizarea în
teren a tipurilor de habitate aferente speciilor de interes comunitar şi
naţional care fac obiectul protecţiei şi conservării ROSPA 0063;A5.
Realizarea pentru fiecare lac în parte precum şi pentru întregul sit a
hărţilor privind distribuţia populaţiilor speciilor de păsări precum şi a
tipurilor de habitate;A6. Realizarea planului de management pentru
sit;A7. Identificarea şi aprecierea impactului antropic asupra sitului Natura
2000;E1. Activităţi de consultare;E2. Activităţi de informare;E3. Activităţi
de conştientizare, F1. Cursuri de instruire în vederea utilizării ArcView-
ului;F2. Schimb de bune practivi cu custozii altor arii protejate Natura
2000;F3. Realizarea planurilor de supraveghere (PSI şi pază)

Elaborarea planului de management al Institutul de 589,913.00 450,989.00 contract de


SCI Pădurea Gheorghiţoaia şi Cercetări Biologice finanţare
conştientizarea necesităţii protecţiei Iaşi reziliat
acestei arii naturale
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Măsuri pentru managementul speciilor Consiliul Local al 1,271,479 990,962.40 Aria naturală protejată vizată de Proiect Elaborarea de inventarieri, cartografiere, baze de date pentru speciile de 82447/24.11.20 2009-2010
de păsări de interes comunitar din comunei Vânători este Parcul Natural Vânători Neamţ păsări de interes comunitar 09
Parcul Natural Vânători-Neamţ prin Neamţ (PNVNT), arie declarată sit de importanţă Revizuire a planului de management al PNVNT
implicarea comunităţilor locale din comunitară (SCI) şi sit de protecţie Construire Centru de informare ecologică Vânători
comuna Vânători-Neamţ avifaunistică (SPA) . Având în vedere Construire Centre de informare ecologică Nemţişor, Lunca, M-rea Neamţ
faptul că în arealul parcului, din cele 101 Amenajare traseu educativ Dumbrava, Pocrov, M-rea Neamţ, Nemţişor,
specii de păsări identificate, 15 specii sunt Lunca, Vânători
incluse în anexa 3 a OUG 57/2007 Elaborare "Ghid păsări în PNVNT"
(Alcedo athis, Aquila pomarina, Aplicaţii teoretice şi practice relativ la avifauna din PNVNT
Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Realizare de materiale promoţionale privitoare la avifauna din PNVNT
Ciconia nigra, Crex crex, Dendrocopos Informare şi publicitate legată de proiect
medius, Dryocopus martius, Ficedula MP1. Achiziţii pentru UIP
albicollis, Ficedula parva, Jinx torquilla, Achiziţie serviciu audit
Hanius collurio, Ljullula arborea, Pernis
apivorus, Picus canus), prin intermediul
Proiectului, Beneficiarul îşi propune
stabilirea de măsuri specifice de
conservare şi management pentru aceste
specii, prin revizuirea planului de
management al PNVNT.
De asemenea, sunt vizate realizarea unei
infrastructuri de vizitare specifice zonei,
precum şi multiple acţiuni de
conştientizare, în vederea informării,
educării şi conştientizării populaţiei şi
menţinerii unei interacţiuni armonioase a
omului cu natura, prin protejarea
biodiversităţii, încurajarea şi consolidarea
activităţilor, practicilor şi culturii
tradiţionale ale populaţiei locale.

Management integrat al reţelei de situri Universitatea de 3,964,427.77 3,061,891.00 Realizarea şi aprobarea de către Componentele proiectului: 82455/24.11.20 2009-2012
marine Natura 2000 (SCI) de la litoralul Ştiinţe Agronomice Autoritatea competentă conform legislaţiei Inventarierea şi cartografierea habitatelor din cele 5 situri (SCI) marine 09
românesc şi Medicină în vigoare cu parcurgerea procedurii SEA Natura 2000;
Veterinară a planurilor de management pentru cele 5 Inventarierea speciilor de interes comunitar, regional (Marea Neagră) şi
Bucureşti situri Natura 2000 (SCI) marine existente naţional din cele 5 situri (SCI) Natura 2000;
în sectorul românesc al Mării Negre Elaborarea metodologiilor şi planurilor de inventariere a stării de
conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi naţional în
scopul furnizării de date către MMDD pentru raportările obligatorii către
UE;
Realizarea unui sistem GIS informaţional;
Studii ştiinţifice privind posibilităţile şi măsurile de îmbunătăţire a stării
de conservare a unor habitate şi specii de interes comunitar şi naţional;
Elaborarea planurilor de management şi/sau consultarea şi revizuirea celor
deja existente pentru a asigura coerenţa acestora într-o viziune
integratoare; elaborarea altor documente specifice activităţii de
management a celor 5 situri marine;
Consultare, conştientizare şi informare asupra activităţilor proiectului.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Sistem informatic integrat - suport Administraţia 24,494,392 15,740,305.00 Menţinerea echilibrului ecologic al Cresterea capacitatii institutionale de gestionare a retelei de arii naturale 82451/24.11.20 2009-2011
pentru managementul ARBDD în Rezervaţiei biodiversităţii şi a patrimoniului natural, protejate;Realizarea unui sistem de mecanisme/procese care permite 09
vederea îmbunătăţirii stării de Biosferei Delta precum şi implementarea măsurilor de mentinerea conditiilor optime pentru pastrarea starii de conservare in
conservare a ecosistemelor Dunării îmbunătăţire a stării de conservare a RBDD;Perfectionarea capacităţii pentru administrarea reţelei de arii
ecosistemelor din Rezervaţia Biosferei protejate;Activitati de consultare, constientizare si informare.
Deltei Dunării prin creşterea capacităţii
instituţionale de gestionare a reţelei de arii
naturale protejate, în conformitate cu
Directivele Europene – Directiva
Consiliului European 92/43 EEC,
Directiva Păsări – Directiva Consiliului
European 79/409 EEC şi Directiva
INSPIRE – Directiva 2007/2/CE a
Parlamentului European.

Protecţia biodiversităţii în aria naturală 17054 Asociaţia EPAL- 692,537 449,240.00 Protejarea şi conservarea biodiversităţii Evaluarea starii de conservare si protectie a speciilor de pasari de interes 98693/02.06.20 2010-2013
protejată ROSPA003 Avrig-Scorei- RO din cadrul ariei ROSPA003 Avrig-Scorei – comunitar in vederea elaborarii Planului de Management al sitului 10
Făgăraş Făgăraş prin elaborarea unui instrument de SPA003 Avrig-Scorei-Fagaras. Elaborarea de documente cartografice in
planificare şi management al sitului. Rolul vederea zonificarii ariei in functie de nevoile de conservare si protectie a
acestui instrument strategic este de a speciilor identificate in vederea delimitarii zonelor stricte de protectie.
planifica activităţile ce se vor derula pe Interpretarea datelor si redactarea unui Plan de Management eficient
teritoriul ariei pe termen mediu şi lung pentru situl SPA003 Avrig-Scorei-Fagaras cu accent pe identificarea
urmărind realizarea unui echilibru între conditiilor de conservare si protectie a speciilor si habitatelor naturale
nevoile de conservare ale mediului natural identificate. Mentinerea si imbunatatirea starii de conservare si protejare a
şi nevoile de dezvoltare din comunităţile speciilor si habitatelor naturale din situl SPA003 Avrig-Scorei-Fagaras.
locale direct implicate. Constientizarea si informarea grupurilor tinta cu privire la speciile de
interes comunitar vizate de proiect.

Cunoaşterea şi menţinerea APM Mehedinţi 114,468 76,812.00 Mentinerea în stare favorabilă de A. Inventarierea, cartografierea patrimoniului Sitului natura 2000 ” 98842/14.06.20 2010-2012
biodiversităţii în Sit Natura 2000 conservare a speciilor si habitatelor, Pădurea Stârmina” 10
Pădurea Stârmina precum si a celorlalte valori ale A.1.Realizare studiu cu recomandări/măsuri pentru menținerea unei stări
mediuluinatural din cadrul Sitului Natura de conservare favorabilă a speciilor/habitatelor
2000 ”Pădurea Stârmina”. A.2 Cartarea Sitului Natura 2000 „ Pădurea Stârmina„ a speciilor și
habitatelor de interes comunitar și național și realizarea hărților GIS.
E. Conștientizarea grupurilor țintă
E.1 Realizare și amplasare panouri informative
E.2 Conștientizarea grupului țintă privind speciile și habitatele de interes
comunitar
G.1 Managementul proiectului
G.2 Publicitatea proiectului
G.3 Auditul proiectului
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Măsuri de management privind Universitatea 739,530 512,246.00 Conservarea, protejarea şi creşterea Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor de management 98843/14.06.20 2010-2012
conservarea biodiversităţii şi Constantin biodiversităţii ariei naturale protejate al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare 10
conştientizarea publică a ariei naturale Brâncuşi din Cheile Olteţului măsurilor concrete de investiţii sau conservare); Activităţi de consultare,
protejate Cheile Olteţului Târgu-Jiu conştientizare şi informare

Elaborarea măsurilor de management a 17043 Asociaţia Vinca 2,133,174.00 1,476,984.00 Elaborarea planului de management al Elaborarea Planului de management al sitului Ciomad – Balvanyos, 98841/14.06.20 2010-2012
sitului Ciomad Balvanyos şi Minor sitului Ciomad – Balvanyos şi Imbunatatirea gradului de informare si constientizare a localnicilor 10
conştientizarea factorilor interesaţi conştientizarea factorilor interesaţi. precum si a factorilor interesati.

Management pentru aria naturală 16721 Consiliul Judeţean 563,153 450,522.00 Asigurarea unui management eficient al Componentele proiectului: 99043/29.06.20 2010-2013
protejată lacul Cuejdel Neamţ ariei naturale protejate Lacul Cuejdel in Eficientizarea managementului ariei naturale protejate Lacul Cuejdel prin 10
vederea conservarii biodiversitatii ariei elaborarea planului de management, orientata spre protectia faunei si
naturale protejate. habitatelor ariei protejate
A.1 – Elaborare studii ştiinţifice de inventariere şi cartografiere
A.2 – Elaborare şi aprobare plan de management
A.3 - Elaborare proiect tehnic şi derulare achiziţie lucrări aferente
construirii infrastructurii de informare a ariei naturale protejate Lacul
Cuejdel
Asigurarea infrastructurii de informare a ariei naturale protejate Lacul
Cuejdel
B.1 - Construire infrastructură de informare
B.2 – Dirigenţie de şantier
B.3 - Dotare infrastructură în vederea promovării obiectivelor de
management
Cresterea gradului de constientizare a comunitatii locale limitrofe si
vizitatorilor ariei naturale protejate Lacul Cuejdel cu privire la protectia
biodiversitatii
E.1- Analiza factorilor interesati si informare pentru facilitarea
implementarii planului de management
E.2 - Diseminare si constientizare
E.3 – Evaluare grupuri tinta pentru determinarea evolutiei gradului de
constientizare
Activitati realizate de UIP
Publicitatea proiectului
Audit proiect

Sit Natura 2000 Pădurea Plopeni: Plan Muzeul Judeţean 489,888 320,781.00 Obiectivul general al proiectului constă în A.1. Elaborarea draftului Planului de management al Sitului de Importanta 99024/28.06.20 2010-2012
de management, căi de acţiune şi de Ştiinţele Naturii crearea condiţiilor necesare pentru Comunitara Padurea Plopeni 10
conştientizare Prahova asigurarea unui management A.2. Realizarea pieselor desenate (harti) anexate Planului de management
corespunzător al Sitului de Importanţă A.3 Avizarea Planului de management de catre autoritatea competenta in
Comunitară „Pădurea Plopeni” din judeţul domeniul protectiei mediului
Prahova. A.4. Editarea si tiparirea formei finale a Planului de management al sitului
Natura 2000 Padurea Plopeni
E.1 Organizarea si desfasurarea unor intalniri cu factorii interesati
E.2. Organizarea unui Simpozion National cu tema Rolul si locul
structurilor administrative in dezvoltarea durabila a ariilor naturale
protejate
E.3. Informare si publicitate aferenta proiectului
E.4 Desfasurarea unei campanii de informare si promovare a proiectului si
a Sitului de Importanta Comunitara
Management de proiect
Audit
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Elaborarea Măsurilor de Management şi 17305 ARPM Timişoara 1,455,500 1,164,400.00 Proiectul are ca principal obiectiv, Elaborarea studiului privind starea de conservare a speciilor de interes 99407/02.08.20 2010-2013
Proiectarea Infrastructurii Suport pentru conservarea biodiversităţii şi a comunitar şi a habitatelor acestora; Realizarea bazei de date spaţiale sig 10
Promovarea Sitului Natura 2000 patrimoniului natural al sitului Natura (cartografiere);Elaborarea şi avizarea planului de management al sitului;
ROSPA0047 Hunedoara Timişană 2000 “Hunedoara Timişană” prin Proiectarea infrastructurii suport pentru promovarea ariei protejate;
realizarea unei strategii de management Campanii de informare – conştientizare şi asigurarea publicităţii
durabil şi realizarea infrastructurii suport proiectului; Creşterea şi întărirea capacităţii instituţionale arpm timişoara
pentru promovarea ariei protejate, cu privind managementul integrat al ariilor protejate
implicarea şi conştientizarea factorului
uman.

Elaborarea Planului de Management 17019 Clubul de Ecologie 1,196,455 954,364.00 Protectia si imbunatatirea calitatii Determinarea si delimitarea in teren a limitelor celor 29 de rezervatii 99382/30.07.20 2010-2013
integrat pentru ROSPA 0087-Munţii şi Turism Montan mediului si a standardelor de viata prin naturale de interes national si a siturilor de interes comunitar SCI Trascau 10
Trascăului şi ROSCI 0253 Trascău Albamont elaborarea Planului de management si SPA Muntii Trascaului.
integrat al SCI Trascau si SPA Muntii Colectarea datelor necesare pentru intocmirea Planului de management
Trascaului integrat in primii doi ani de implementare a proiectului.
Intocmirea Planului de management integrat al SCI Trascau si SPA Muntii
Trascaului prin intermediul conlucrarii tuturor factorilor interesati
Derularea procedurilor necesare reglementarii din punct de vedere al
protectiei mediului si avizarii Planului de management integrat al SCI si
SPA.
Informarea comunitatilor locale referitor la importanta conservarii
speciilor si habitatelor de pe teritoriul SCI si SPA.

Salvaţi aria protejată Pădurea 17227 Consiliul Judeţean 768,805 615,044.00 Protecţia, îmbunătăţirea şi conservarea Elaborarea Planului de management pentru Aria naturală protejată 99588/19.08.20 2010-2012
Gârboavele Galaţi biodiversităţii din Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele;Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei 10
Pădurea Gârboavele. pentru conservarea biodiversităţii din Aria naturală protejată Pădurea
Gârboavele.

Menţinerea biodiversităţii în Rezervaţia Asociaţia PRO 133,610 89,455.00 Menţinerea în stare favorabilă de Inventarierea şi cartografierea habitatelor din cele 5 situri (SCI) marine 99534/16.08.20 2010
Lunca Vânjului NATURA conservare a speciilor şi habitatelor, Natura 2000; Inventarierea speciilor de interes comunitar, regional (Marea 10
DROBETA precum şi celorlalte valori ale mediului Neagră) şi naţional din cele 5 situri (SCI) Natura 2000;Elaborarea
natural al Rezervaţiei Lunca Vânjului metodologiilor şi planurilor de inventariere a stării de conservare a
habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi naţional în scopul furnizării
de date către MMDD pentru raportările obligatorii către UE; Realizarea
unui sistem GIS informaţional; Studii ştiinţifice privind posibilităţile şi
măsurile de îmbunătăţire a stării de conservare a unor habitate şi specii de
interes comunitar şi naţional; Elaborarea planurilor de management şi/sau
consultarea şi revizuirea celor deja existente pentru a asigura coerenţa
acestora într-o viziune integratoare; elaborarea altor documente specifice
activităţii de management a celor 5 situri marine; Consultare,
conştientizare şi informare asupra activităţilor proiectului.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Conservarea biodiversităţii în aria Asociaţia pentru o 1,265,709 844,952.00 Obiectivul general: Conservarea Elaborarea Măsurilor de management al ariei naturale protejate 99512/12.08.20 2010-2012
naturală protejată Confluenţa Jiu- Românie Deschisă biodiversității, conștientizarea și educarea Confluența Jiu-Dunăre. Inventarierea speciilor de păsări de importanță 10
Dunăre publicului privind importanța conservării comunitară de pe raza ariei protejate și evaluarea stării de conservare a
diversității biologice în aria naturală acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stări de
protejată Confluența Jiu-Dunăre”. conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de pe raza ariei naturale
protejate; Cartografierea Ariei Naturale Protejate Confluența Jiu-Dunăre,
elaborarea hărților de distribuție a speciilor de păsări de importanță
comunitară de pe raza ariei protejate; Consultarea autorităților publice
locale, instituțiilor cu atribuții în gestionarea factorilor de mediu și altor
factori interesați, elaborarea setului de Măsuri de Management. Elaborarea
studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
pentru realizarea unei infrastructuri de vizitare și informare privind
conservarea speciilor de păsări de importanță comunitară din Aria
Naturală protejată Confluența Jiu-Dunăre; Elaborarea Studiului de impact
asupra mediului necesar realizării unei infrastructuri de vizitare și
informare privind conservarea speciilor de păsări de importanță
comunitară din Aria naturală Protejată Confluența Jiu-Dunăreș.
Conștientizarea și educarea publicului cu privire la importanța conservării
biodiversității în aria naturală protejate de interes avifaunistic Confluența
Jiu-dunăre, prin acțiuni de informare și educație ecologică; Realizarea
unei pagini web de informare privind speciile de păsări de importanță
comunitară din aria naturală protejată. Acțiuni de conștientizare și
informare –documentare a populației cu privire la speciile și habitatele
acvatice de interes comunitar și național. Elaborarea și editarea de
materiale de promovare și conștientizare, cu speciile și habitatele de
interes național de pe suprafața ariei naturale protejate în vederea realizării
acțiunilor de conștientizare a populației; Constientizarea factorilor de
interes și decizionali locali-autoritățile locale, instituții publice și
populație din localitățile de pe suprafața ariei; Conștientizarea tinerei
generații; managementul proiectului –Organizarea și funcționarea Unității
de Implementare a Proiectului (UIP); Publicitatea proiectului.

Planificarea participativă a 16831 Societatea 3.959.111 3,167,289.00 Obiectivul general al proiectului este Proiectul propus va realiza un plan integrat de management pentru 3 tipuri 99868/15.09.20 2010-2013
managementului ariilor naturale Carpatină asigurarea stării de conservare favorabilă de arie protejată, dintre care 2 sunt părţi ale reţelei Natura 2000. Planul de 10
protejate de pe cursul inferior al râului Ardeleană Satu pentru speciile şi habitatele de interes management va conţine metode de conservare pentru cel puţin 13 habitate,
Tur Mare conservativ din ariile naturale protejate din 9 specii de mamifere, 24 specii de păsări, 5 specii de amfibieni, 9 specii de
zona cursului inferior al râului Tur, prin peşti, 9 specii de fluturi şi 2 specii de plante de interes comunitar.
planificarea unui management integrat
pentru cele 3 categorii de arii protejate şi
prin conştientizarea membrilor
comunităţilor locale.

Managementul durabil al Rezervaţiei Consiliul Local al 565,469 452,375.00 Asigurarea unui management durabil în Elaborarea, editarea si avizarea planului de management al ariei naturale 99657/25.08.20 2010-2012
Naturale Mlaştina de la Iaz Comunei Plopiş aria naturală protejată de interes national, protejate Mlastina de la Iaz;Campanie de informare si consientizare a 10
Mlastina de la Iaz, în vederea conservării populatiei locale si a factorilor responsabili cu privire la importanta pentru
habitatului si a florei si faunei specifice comunitate a ariei naturale protejate si a protejarii acesteia,inclusiv prin
ariei naturale protejate , protecţia şi implementarea masurilor din planul de management, a oportunitatilor ce
îmbunătăţirii biodiversităţii şi a pot fi create ca urmare a unei bune administrari, precum si consultarea
patrimoniului natural. publica in etapa de elaborare a Planului de management.1. Managementul
proiectului
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Managementul Sitului Natura 2000 Consiliul local al 335,188 268,150.00 Obiectiv general al proiectului este 1. Realizarea unui sistem coerent de management al ariei protejate 99714/31.08.20 2010-2012
Sărăturile Ocna Veche Municipiului Turda protecţia sitului „Sărăturile-Ocna Veche” „Sărăturile Ocna Veche” care să asigure protecţia adecvată a speciilor şi 10
printr-un management adecvat în vederea habitatelor identificate.
menţinerii biodiversităţii şi a 2. Influenţarea percepţiei publicului larg, a comunităţii locale şi a
patrimoniului natural prin implementarea factorilor de decizie de la nivel regional în spiritul imperativelor de
reţelei Natura 2000 la nivelul Regiunii conservare a patrimoniului şi de dezvoltare durabilă a ariei protejate prin
Nord-Vest. acţiuni de informare, conştientizare şi consultare care să creioneze o
atitudine favorabilă faţă de valorile sitului.

Iniţierea implementării managementului 16844 Consiliul Local al 1,222,462 977,970.00 Menţinerea, îmbunătăţirea si punerea in A1. Identificarea si inventarierea informatiilor existente si necesare 100055/01.10.2 2010-2012
integrat al rezervaţiei de castan Municipiului Baia valoare a stării de conservare a speciilor şi definirii termenilor de referinta pentru elaborarea studiilor de specialitate 010
comestibil Baia Mare şi al sitului Mare habitatelor de importanţă comunitară din si a Planului de Management; A2. Delimitarea, inventarierea, cartarea şi
Natura 2000 ROSCI0003 situl Natura 2000 ROSCI0003 şi evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar / naţional
Rezervaţia Naturală Cod 2581 Arboretul din cadrul sitului;A3. Inventarierea, distribuţia şi evaluarea stării de
de castan comestibil de la Baia Mare. conservare a speciilor de interes comunitar / naţional; A4. Elaborarea
studiului socio-economic şi identificare presiunilor şi ameninţărilor
antropice; A5. Elaborarea documentaţiei ştiinţifice şi tehnico-economice
privind reconstrucţia ecologică a speciei „castanea sativa” afectat de
Cryphonectria parasitica din aria naturala protejată

Plan de management şi campanie de 17613 Asociaţia 1.769.343 1,179,864.00 Obiectivul general al proiectului constă în Componentele proiectului: 99699/30.08.20 2010-2012
informare, educare şi conştientizare Experţilor de îmbunătăţirea semnificativă a stării de Elaborarea Planului de management şi avizarea acestuia de căre 10
privind Situl Natura 2000 Grădiştea- Mediu conservare a Sitului Natura 2000 RO SPA autoritatea competentă de protecţie a mediului;
Căldăruşani-Dridu ROSPA0044 0044 — Aria de Protecţie Specială Activităţi de consultare, conştientizare şi informare.
Grădiştea —Căldăruşani — Dridu, precum
şi a speciilor/habitatelor de interes
comunitar ale acesteia.

Măsuri educativ-ecologice şi Asociaţia Dominou 699,331 464,542.00 Conservarea biodiversităţii, A.1 Elaborarea Măsurilor de management al ariei naturale protejate 99753/02.09.20 2010-2011
diseminarea informaţiilor despre ariile conştientizarea şi educarea publicului Confluenţa Jiu-Dunăre,.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, a proiectului 10
protejate privind Complexul Lacustru privind importanţa conservării diversităţii tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea unei infrastructuri de
Preajba-Făcăi biologice în aria naturală protejată vizitare şi informare privind conservarea speciilor de păsări de importanţă
Confluenţa Jiu-Dunăre”. comunitară din Aria Naturală protejată Confluenţa Jiu-Dunăre (Centru de
vizitare şi informare privind conservarea speciilor de păsări de importanţă
comunitară, observatoare păsări);G.1. managementul proiectului –
Organizarea şi funcţionarea Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP);
G.2. Publicitatea proiectului;
G.3 Auditul proiectului;

A.3 Elaborarea Studiului de impact asupra mediului necesar realizării unei


infrastructuri de vizitare şi informare privind conservarea speciilor de
păsări de importanţă comunitară din Aria naturală Protejată Confluenţa
Jiu-Dunăreş
E. Conştientizarea şi educarea publicului cu privire la importanţa
conservării biodiversităţii în aria naturală protejate de interes avifaunistic
Confluenţa Jiu-dunăre, prin acţiuni de informare şi educaţie ecologică;
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Dezvoltarea infrastructurii de vizitare şi 17015 RNP Romsilva 3,807,966 2,507,966.00 Îmbunătăţirea stării de conservare a Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 100056/01.10.2 2010-2013
conştientizarea comunităţilor locale din Administraţia biodiversităţii Parcului Naţional Călimani management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 010
Parcul Naţional Călimani Parcului Naţional în scopul reducerii impactului negativ preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare;Investiţii în
Călimani asupra speciilor şi habitatelor prin crearea infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea
unor condiţii optime de vizitare şi mediului în ariile naturale protejate;Activităţi de consultare, conştientizare
informare şi informare;Realizarea de materiale tipărite şi de materiale audio video;
Organizarea evenimentului Ziua Parcului Naţional Călimani; Organizarea
de sesiuni educative pentru populaţia din zonele rurale limitrofe parcului;
Realizarea de acţiuni de ecologizare;Realizarea evaluarea gradului de
informare şi conştientizare

Abordare comună privind conservarea 16584 RNP Romsilva 1,514,095 1,009,364.00 Obiectivul general îl constituie protecţia şi Creşterea eficienţei managementului ariei protejate RNS privitor la 100351/28.10.2 2010-2013
biodiversităţii de interes comunitar în Administraţia îmbunătăţirea biodiversităţii şi a speciile şi habitatele de interes comunitar 010
două arii naturale protejate din judeţul Parcului Natural patrimoniului natural prin sprijinirea - Asigurarea infrastructurii pentru uz public orientată spre protecţia şi
Neamţ: Rezervaţia Naturală Secu şi Vânători Neamţ managementului ariilor protejate. gestionarea faunei şi habitatelor de interes comunitar în RNS şi PNVNT
Parcul Natural Vânători Neamţ - Consultarea, conştientizarea şi informarea grupurilor ţintă relative la
speciile şi habitatele de interes comunitar din RNS şi PNVNT

Măsuri de conservare a biodiversităţii 17913 RNP Romsilva- 4,685,141 3,077,866.00 Stabilirea si implementarea unui set de A1. Pregatirea studiilor si documentatiilor tehnice in vederea realizarii 99865/14.09.20 2010-2013
din Parcul Naţional Cozia şi Administraţia masuri specifice protejarii capitalului Centrului de Vizitare si Punctului de Informare ale zonei Parcului 10
promovarea unor tehnici avansate de Parcului Naţional natural National Cozia
vizitare a zonei Cozia din PN Cozia si promovarea unor tehnici A2. Evaluarea situatiei existente la momentul de inceput al proiectului,
avansate de vizitare a acestei zone despre baza de date si starea de conservare a habitatelor si speciilor de
interes conservativ din Parcul National Cozia
A3.Inventarierea,evaluarea si cartarea habitatelor
A4.Inventarierea, evaluarea si cartarea speciilor de nevertebrate
A5 Inventarierea, evaluarea si cartarea amfibienilor si reptilelor
A6.Inventarierea, evaluarea si cartarea mamiferelor
A7.Stabilirea masurilor pentru mentinerea/imbunatatirea starii de
conservare favorabila a speciilor si habitatelor inventariate si cartografiate
A8. Revizuirea planului de management al PN Cozia prin integrarea
masurilor de conservare a biodiversitatii stabilite prin proiect
B1. Construirea si dotarea, inclusiv darea in exploatare a punctului de
informare turistica situat in Orasul Brezoi
C.1 Monitorizarea speciei de mamifere (Lynx lynx)- rasul, vizata de
proiect,
C2. Evaluarea si monitorizarea activitatii de pasunat traditional
G2. Informare si publicitate aferente proiectului.
Management de proiect
Audit

Managementul durabil al sitului Natura 16842 APM Maramureş 2,132,743 1,706,194.00 Obiectivul general al proiectului este  Dezvoltarea participativă a masurilor de management pentru menţinerea 100054/01.10.2 2010-2013
2000 Igniş protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi starii favorabile de conservare a habitatelor si speciilor regasite in sit; 010
patrimoniului natural prin dezvoltarea  Creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire
cadrului de management al sitului Natura la importanta siturilor Natura 2000 si biodiversitatii regasite in situl Ignis.
2000 IGNIŞ şi conştientizarea
comunitatilor şi autorităţilor locale.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Parcul Natural Putna - Vrancea - arie 17157 RNP Romsilva 1,562,254 1,058,241.00 Menţinerea stării de conservare a Îmbunătăţirea măsurilor de management a ariei protejate Putna –Vrancea 100057/01.10.2 2010-2013
protejată cheie pentru conservarea Administraţia habitatelor naturale şi speciilor de interes prin actualizarea informaţiilor referitoare la speciile şi habitatele de interes 010
naturii în zona Carpaţilor de Curbură Parcului Natural conservativ comunitar şi naţional în Parcul comunitar şi naţional, corelarea acestora cu bazele de date naţionale şi
Putna Vrancea Natural Putna-Vrancea. traspunerea acestora în formate compatibile GIS. Menţinerea stării de
conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună de interes
conservativ comunitar şi national prin conştientizarea şi informarea
grupurilor ţintă asupra importanţei arealului ca sit NATURA 2000 şi ca
zonă cheie în dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale. Întărirea
capacităţii instituţionale ale admnistraţiei ariei protejate şi asigurarea
implementării proiectului.

Managementul capitalului natural din 17156 RNP Romsilva 12,741,650 8,351,716.00 Îmbunătăţirea managementului PN-BmB Revizuirea ediţiei a II-a a Planului de management al PN-BmB în 130966/07.02.2 2011-2014
Balta Mică a Brăilei prin abordare Administraţia în contextul instituirii statutului de SCI şi contextul atribuirii statutului de SCI şi SPA:Studii şi proiecte tehnice 011
integrată, evaluare şi conştientizare Parcului Natural SPA pentru această arie naturală protejată premergătoare realizării infrastructurii de vizitare:Realizarea
Balta Mică a şi creşterea capacităţii instituţionale de infrastructurii de vizitare în PN-BmB :Reconstrucţia ecologică a fostei
Brăilei gestionare a reţelei Natura 2000;Creşterea păduri aluviale pe 210 ha (habitatele de interes comunitar 91E0 şi 92A0);
magnitudinii biodivesităţii PN-BmB după Conştientizarea, informarea şi consultarea celor 4 grupuri ţintă (comunităţi
modelul complexelor de ecosisteme locale, elevi, vizitatori şi utilizatorii de servicii şi resurse oferite de
acvatice şi terestre existente înainte de capitalul natural din PN-BmB)
îndiguirile din deceniul 6 şi îmbunătăţirea
serviciilor oferite de
ecosisteme;Îmbunătăţirea percepţiei în
rândul celor 4 grupuri ţintă – comunităţile
locale, elevi, vizitatori, utilizatori de
resurse şi servicii oferite de ecosistemele
din parc - despre valoarea patrimoniului
natural din PN-BmB

Îmbunătăţirea stării de conservare a ARBDD 19,075,883 12,307,022.00 Îmbunătăţirea stării de conservare a Realizare proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru Centrul de Vizitare de 100835/03.12.2 2010-2013
biodiversităţii sectorului pontic din biodiversităţii sectorului pontic al la Sulina, construirea Centrului de Vizitare de la Sulina, amenajarea 010
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării prin Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, prin spaţiului de vizitare din Centrul de Vizitare de la Sulina şi a punctelor de
conşientizare, informare, vizitare crearea unor condiţii optime de informare informare de la Tulcea şi Crişan (cu realizarea designului, a detaliilor de
şi vizitare, care să satisfacă localnicii şi execuţie pentru instalarea echipamentelor şi exponatelor din centrul de
vizitatorii atât din punct de vedere vizitare şi punctele de informare, amenajarea a patru trasee tematice
educativ cât şi recreaţional şi să contribuie (contractarea realizării în teren a potecilor tematice; realizarea şi instalarea
la minimizarea impactului negativ al panourilor),realizarea ghidului vizitatorului zonei pontice a RBDD,
acestora asupra naturii. sesiuni de informare – conştientizare a publicului, realizarea ghidului cu
speciile şi habitatele de interes comunitar ale zonei pontice şi fluvio-
marină din RBDD etc
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Studiul speciilor şi habitatelor de interes Asociaţia pentru 1,052,409 704,516.00 Îmbunătăţirea statutului de conservare a 1. Determinarea statutului actual de conservare a speciilor şi habitatelor 99883/15.09.20 2010-2012
comunitar şi promovarea SPA Câmpia Promovarea habitatelor şi a speciilor de importanţă de importanţă comunitară şi naţională. Cunoaşterea informaţiilor 10
Crişului Alb şi Crişului Negru Valorilor Naturale comunitară şi naţională din situl Natura referitoare la statutul actual de conservare a speciilor şi habitatelor,
şi Culturale ale 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi distribuţia acestora, va permite elaborarea strategiilor de conservare a
Banatului şi Crişului Negru, prin studiul acestora şi acestora şi la elaborarea şi implementarea în teren a eventualelor măsuri
Crişanei elaborarea documentaţiei necesare de conservare identificate ca fiind necesare. Inventarierea factorilor care
"Excelsior", Arad stabilirii măsurilor de conservare influenţează negativ statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de
specifice, precum şi prin conştientizarea importanţă comunitară şi naţională. Informaţiile obţinute vor fi utilizate la
populaţiei asupra importanţei ariilor elaborarea strategiilor de conservare a speciilor şi habitatelor şi la
naturale protejate şi asupra protecţiei stabilirea măsurilor pentru menţinerea sau îmbunătăţirea statutului lor de
mediului în general. conservare. Elaborarea strategiilor de conservare a speciilor şi habitatelor
de importanţă comunitară şi naţională. Până în momentul de faţă nu au
fost trasate măsuri de conservare pentru speciile şi habitatele de
importanţă comunitară şi naţională din situl luat în studiu. În lipsa
strategiilor de conservare, incluzând parametrii de monitorizare, a
speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi naţională de pe
teritoriul sitului nu se vor putea stabili măsuri eficiente de management şi
nu se vor putea atinge obiectivele acestuia.

Dezvoltarea managementului pentru 16692 Consiliul Judeţean 3,738,924 2,991,139.00 Asigurarea unui management eficient al Elaborare studii stiintifice de inventariere si cartografiere 100029/29.09.2 2010-2013
Parcul Naţional Ceahlău Neamţ Parcului National Ceahlau in vederea Revizuire si avizare plan de management 010
conservarii biodiversitatii, a habitatelor Elaborare proiect tehnic aferent construirii infrastructurii de vizitare-
naturale, a speciilor de flora si fauna informare in Parcul National Ceahlau
salbatica existente in aria naturala Construire infrastructura de vizitare-informare
protejata. Asistenta tehnica ( diriginte de santier)
Dotare infrastructura in vederea promovarii obiectivelor de management
Analiza factorilor interesati si informare pentru facilitarea implementarii
planului de management
Diseminare si constientizare
Evaluare grupuri tinta pentru determinarea evolutiei gradului de
constientizare
Participare la sesiuni de instruire
Management proiect
Audit proiect

Management pentru ariile naturale Consiliul Judeţean 701,911 561,529.00 Asigurarea unui management eficient al Elaborare studii stiintifice de inventariere si cartografiere 100030/29.09.2 2010-2013
protejate Lacul Pângăraţi şi Lacul Neamţ ariilor naturale protejate Lacul vaduri si Elaborare si aprobare planuri de management 010
Vaduri Lacul Pangarati in vederea conservarii Elaborare proiect tehnic aferent construirii infrastructurii de informare a
biodiversitatii acestora ariei naturale protejate Lacul Cuejdel
Construire infrastructura de informare/observare
Dirigentie de santier
Dotare infrastructura in vederea promovarii obiectivelor de management
Analiza factorilor interesati si informare pentru facilitarea implementarii
planurilor de management
Diseminare si constientizare
Evaluare grupuri tinta pentru determinarea evolutiei gradului de
constientizare
Participare la sesiuni de instruire
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Aria Naturală Protejată "Lacul Fundaţia Snagov 1,440,192 966,521.00 Obiectivul general al proiectului constă în Componentele proiectului: 100080/04.10.2 2010-2012
Snagov"-Managementul adecvat prin conservarea şi protejarea biodiversităţii - Revizuire plan de management; 010
revizuire Plan de Management pe baza habitatelor naturale cu asigurarea - Elaborare studii de specialitate/ştiinţifice;
de studii ştiinţifice, informare şi managementului adecvat aferent Ariei - Diseminare şi conştientizare în scopul prezentării/promovării proiectului
conştientizare NaturaleProtejate "Lacul Snagov". şi a rezultatelor acestuia;
- Organizare campanie de informare şi conştientizare;
- Instruiri de personal (dezvoltare de competenţe);
- Auditul anual/final;
- Management de proiect.

Măsuri de management privind Consiliul Judeţean 8,801,683 7,041,346.00 Protecţia biodiversităţii prin  implementarea unei campanii de informare in şi ex situ, 100784/30.11.2 2010-2014
creşterea gradului de informare şi Maramureş implementarea secţiunilor cheie din  construirea şi operarea centrului de vizitare din Pasul Prislop, 010
conştientizare din Parcul Naţional Strategia de Management a Vizitatorilor  realizarea expoziţiilor tematice în centrul de vizitare,
Munţii Rodnei Parcului Naţional Munţii Rodnei cu  monitorizarea şi controlul accesului vizitatorilor în Parcul Naţional
impact minim asupra conservării Munţii Rodnei.
ecosistemelor naturale din zonă.  evaluarea capacităţii de suport a ecosistemelor naturale din Parcul
Naţional Munţii Rodnei..

Delta Dunării - paradisul aproape 17413 Asociaţia salvaţi 2,706,687 2,165,350.00 Obiectivul general îl constituie protejarea Campania de constientizare si informare “Delta Dunarii –paradisul 100962/14.12.2 2010-2012
pierdut! Campanie de informare şi Dunărea şi Delta şî conservarea biodiversităţii Rezervaţiei aproape pierdut!”; Actualizarea si imbunătătirea site-ului ARBDD; 010
conşientizare cu privire la protejarea Bucureşti Biosferei Delta Dunării – rezervor natural Realizare filme şi editare DVD-uri; Crearea şi promovarea unei structuri
biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei de biodiversitate, parte a patrimoniu permanente de consultare a factorilor interesati; Evaluarea impactului
Delta Dunării national si universal, in conformitate cu campaniei de conştientizare la nivelul grupurilor ţintă vizate.
legislatia europeana de profil: Directiva
Habitate a Consiliului European 92/43
EEC si Directiva Pasari – Directiva
Consiliului European 79/409 EEC.

Măsuri de management pentru situl Universitatea de 32,347,633 25,878,106.00 Asigurarea bazelor unui management Inventarierea şi cartografierea habitatelor din situl marin Natura 2000 100871/07.12.2 2010-2013
(SCI) Marin Natura 2000 ROSCI0066 Ştiinţe Agronomice eficient al sitului (SCI) marin ROSCI0066 ROSCI0066;Inventarierea speciilor de interes comunitar, regional (Marea 010
Delta Dunării - Zona Marină şi Medicină Delta Dunării-zona marină, din reţeaua Neagră) şi naţional din situl marin Natura 2000 ROSCI0066;Elaborarea
Veterinară ecologică Natura 2000, în scopul metodologiilor şi planurilor de inventariere a stării de conservare a
Bucureşti conservării durabile a diversităţii habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi naţional în scopul furnizării
biologice, a habitatelor marine şi a de date către MMDD pentru raportările obligatorii către UE; Realizarea
speciilor de floră şi faună marină vizate de unui sistem GIS informaţional; Studii ştiinţifice privind posibilităţile şi
proiect din situl ROSCI0066 Delta măsurile de îmbunătăţire a stării de conservare a unor habitate şi specii de
Dunării-zona marină interes comunitar şi naţional; Elaborarea măsurilor de management pentru
a asigura coerenţa acestora într-o viziune integratoare; elaborarea altor
documente specifice activităţii de management pentru situl ROSCI0066
Delta Dunării-zona marină; Consultare, conştientizare şi informare asupra
activităţilor proiectului.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Conservarea speciilor şi habitatelor 17289 RNP Romsilva 17,222,375 11,240,393.89 Conservarea habitatelor specifice A. Elaborarea Planului de management integrat al PNMM prin revizuirea 131197/28.02.2 2011-2014
caracteristice bioregiunii stepice din Administraţia bioregiunii stepice şi a populaţiilor şi integrarea prescripţiilor de management pentru siturile Natura 2000 011
zona Munţilor Măcin (PNMM; SPA Parcului Naţional speciilor reprezentative din PNMM şi (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM
Măcin - Niculiţel, SCI Munţii Măcin) Munţii Măcin siturile Natura 2000 (SPA-Macin-Niculiţel B. Construirea şi amenajarea infrastructurii de vizitare cu rol în
şi SCI-ul Munţii Măcinului) informarea vizitatorilor asupra elementelor naturale unice ale bioregiunii
stepice în zona Munţilor Măcin
E. Creşterea vizibilităţii ariei protejate prin diseminarea informaţiei prin
media
F. Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a PNMM

Pentru natură şi comunităţile locale - 17049 Asociaţia WWF 12,974,729 10,379,783.00 Realizarea cadrului necesar pentru un Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 131134/21.02.2 2011-2015
Bazele unui management integrat Programul Dunăre management corespunzător al terenurilor management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 011
Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Carpaţi România şi activităţilor din SPA şi SCI-uri în preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare); Investiţii în
Târnava Mare - Olt vederea conservării speciilor şi habitatelor infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea
de interes comunitar şi naţional, şi mediului în ariile naturale protejate; Activităţi de consultare,
asigurarea condiţiilor minime necesare conştientizare şi informare; Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii
finaţărilor din fonduri europene atât ca instituţionale de gestionare a reţelei de arii protejate
plaţi compensatorii dar şi pentru
implementarea planurilor şi proiectelor de
dezvoltare durabilă a comunităţilor locale.

Îmbunătăţirea infrastructurii necesare 17503 RNP Romsilva 1,109,460 721,083.00 Obiectivul general al proiectului constă în Amenajarea părţilor publice şi a părţii exterioare a Centrului de vizitare 131083/16.02.2 2010-2013
sensibilizării şi conştientizării Administraţia investiţii în infrastructura Parcului Natural Ceala 011
populaţiei în Parcul Natural Lunca Parcului Natural Lunca Mureşului pentru o gestionare mai Realizarea unui traseu tematic
Mureşului Lunca Mureşului bună a habitatelor şi speciilor şi creşterea Realizarea de materialele de conştientizare (broşuri) şi aplicarea de
RA gradului de conştientizare a populaţiei chestionare
locale şi a vizitatorilor Informare şi publicitate aferentă proiectului
Contractarea şi desfăşurarea serviciului de audit
Managementul proiectului

Campanie naţională de conştientizare Centrul Naţional 14,036,402 9,234,773.00 • Creşterea gradului de conştientizare al • Realizarea Manualului de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată 100963/14.12.2 2010-2013
privind importanţa conservării pentru Dezvoltare autorităţilor de la nivel central şi local dar a impactului planurilor/proiectelor asupra obiectivelor de conservare a 010
biodiversităţii prin reţeaua Natura 2000 Durabilă şi a publicului larg cu privire la importanţa siturilor Natura 2000
din România conservării biodiversităţii în cadrul reţelei • Organizarea de evenimente de conştientizare pentru autorităţile
europene Natura 2000; responsabile de la nivel central, regional şi local
• Creşterea capacităţii instituţionale pentru • Realizarea şi difuzarea unui serial documentar privind siturile Natura
implementarea corespunzătoare a 2000 din România
măsurilor de conservare a biodiversităţii în • Realizarea şi difuzarea unor dezbateri TV privind siturile Natura 2000
cadrul reţelei europene Natura 2000 • Dezvoltarea site-ului web destinat reţelei Natura 2000 în România
• Creşterea vizibilităţii în media a • Reactualizarea Strategiei naţionale de conştientizare a publicului cu
importanţei conservării biodiversităţii şi privire la reţeaua europeană Natura 2000 din România
rolul reţelei ecologice europene Natura • Instruirea personalului responsabil cu evaluarea adecvată a planurilor şi
2000 proiectelor din cadrul ANPM, ARPMs, APMs
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Monitorizarea stării de conservare a 17655 Institutul de 70,202,611 45,620,798.00 Protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului Componentele proiectului: 150537/10.01.2 2011-2015
speciilor şi habitatelor din România în Biologie Bucureşti natural şi îmbunătăţirea calităţii mediului - Elaborarea metodologiilor şi planurilor pentru monitorizarea stării de 011
baza articolului 17 din Directiva natural prin monitorizarea adecvată a stării conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional;
Habitate de conservare a speciilor şi habitatelor de
interes comunitar din România, în vederea - Monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor în vederea
fundamentării politicilor de mediu pentru raportării către Comisia Europeană în baza articolului 17 din Directiva
conservarea biodiversităţii, urmărindu-se Habitate;
conformarea cu prevederile acquis-ului de - Informare şi conştientizare în scopul prezentării/promovării proiectului
mediu, respectiv întocmirea raportului şi a rezultatelor acestuia;
naţional conform prevederilor Articolului - Instruirea şi creşterea capacităţii instituţionale;
17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, - Managementul proiectului;
precum şi implementarea reţelei Natura - Auditul anual/final;
2000 la nivel naţional ca urmare a
concluziilor raportului şi a activităţilor de
diseminare a informaţiilor.

SICRON - Sistem Integrat de 17604 ANPM 55,001,653 35,491,390.00 Obiectivul general al proiectului este Componentele proiectului: 112160/23.12.2 01.01.2011
Management şi Conştientizare în reprezentat de conservarea mediului A. Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 010 -
România a reţelei Natura 2000 natural, prin sprijinirea managementului management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 30.10.2012
ariilor protejate, realizarea infrastructurii preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)
suport pentru promovarea ariilor naturale B. Investiţii în infrastructura pentru uz public orientată spre protecţia şi
protejate si promovarea activitătilor de gestionarea mediului în ariile naturale protejate
constientizare ce vizează reducerea sau E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare
chiar înlăturarea presiunilor antropice F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare
asupra speciilor si habitatelor de interes a reţelei de arii naturale protejate
comunitar.

Planuri de management pentru siturile 35636 Agenţia Romană 1,291,903 1,033,522.00 Obiectivul general: Activitatea A1. Elaborarea Planurilor de Management pentru ROSCI0106, 133935/19.09.2 2011-2013
Natura 2000:ROSCI 0014, ROSCI de Consultanţă  Conservarea, protejarea şi ROSCI0014 şi ROSCI0203 011
0106, ROSCI 0203 îmbunătăţirea biodiversităţii în siturile: A1. Inventarierea şi cartarea habitatelor de importanţă comunitară, cu
ROSCI 0106, ROSCI 0014 şi ROSCI obţinerea unor hărţi utile pentru managementul ariilor protejate;
0203. A.2.Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor;
A.3.Elaborare documentaţie de avizare planuri SEA;
Obiectivele specifice ale proiectului sunt E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare
următoarele: E.1. Lansarea/ închiderea proiectului Proiectului
 Elaborarea planurilor de management al E.2. Sensibilizarea, implicarea şi crearea unei atitudini favorabile în rândul
siturilor în concordanta cu măsurile de autorităţilor locale şi a comunităţilor locale cu privire la conservarea şi
conservare a patrimoniului natural în ariile protecţia ariei protejate.
naturale protejate ale reţelei Natura 2000. E.3.Evaluarea gradului de conştientizare la nivelul grupului ţintă cu
 Creşterea gradului de conştientizare privire la importanţa conservării biodiversităţii
publică şi informare şi consultare privind Management de proiect
importanţa conservării, protejării şi Audit
creşterii biodiversităţii în siturile: ROSCI
0106, ROSCI 0014 şi ROSCI 0203.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Managementul durabil şi participativ al 36294 Agenţia pentru 152,124 121,699.00 Obiectivele proiectului:Proiectul vizeaza A. ACTIVITĂŢI DE ELABORARE A PLANULUI DE MANAGEMENT 134077/30.09.2 2011-2013
sitului Natura 2000 Stânca Tohani Protecţia Mediului ca direcţie majoră de acţiune (obiectiv AL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ STÂNCA TOHANI 011
Prahova general) protecţia şi îmbunătăţirea A.1. Activităţi preliminare de culegere a datelor din teren
biodiversităţii şi a patrimoniului natural A.1.1. Cuantificarea şi caracterizarea datelor administrative şi abiotice
prin sprijinirea managementului şi a generale
implementării reţelei Natura 2000. A.1.2. Cuantificarea şi caracterizarea habitatelor şi speciilor de interes
comunitar
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: A.1.3. Generarea hărţilor GIS
1. Evaluarea Sitului Natura 2000 Stânca A.2. Elaborarea Planului de management şi a documentelor suport
Tohani din punct de vedere administrativ E. ACTIVITĂŢI DE CONSULTARE, CONŞTIENTIZARE ŞI
şi al elementelor naturale şi formularea INFORMARE
principiilor de management ale sitului; E.1. Activităţi de consultare a factorilor interesaţi
2. Asigurarea unui grad ridicat de protecţie E.1.1.Organizarea întâlnirilor de lucru ale grupului inter-sectorial
a sitului prin implicarea factorilor consultativ
interesaţi în procesul de elaborare a E.1.2.Consultarea autorităţii competente în domeniul protecţiei mediului
Planului de management al Sitului Natura şi avizarea Planului de management
2000 Stânca Tohani; E 1.3.Editarea şi tipărirea Planului de management al Sitului Natura
3. Creşterea gradului de informare şi 2000 Stânca Tohani
conştientizare a autorităţilor şi E.2.Informare şi publicitate aferentă proiectului
comunităţilor locale cu privire la E.3.Desfăşurarea unei campanii de conştientizare şi informare a societăţii
necesităţile de conservare şi management civile asupra importanţei comunitare a sitului Stânca Tohani ca parte
durabil în situl Natura 2000 Stânca integrantă a Reţelei ecologice europene Natura 2000
Tohani.

Managementul eficient al ROSCI 0138- 36297 Asociaţia pentru 911,370 729,096 Obiectiv general: A1. Elaborarea Planului de management 133750/01.09.2 2011-2013
Pădurea Bolintin Prahova Educaţie Protecţia, îmbunătăţirea şi conservarea E1. Informare si publicitate aferenta proiectului 011
Permanentă şi biodiversităţii din Aria naturală protejată E2. Conceptia, derularea, coordonarea si evaluarea campaniei de
Formare Pădurea Bolintin. promovare si informare
Profesională E3. Organizarea unor activitati dedicate promovarii sitului si planului de
Franscisc I. Rainer Obiective specifice: management in randul tinerilor
- Asigurarea unui management adecvat Management de proiect
prin elaborarea Planului de management Audit
pentru Aria naturală protejată Pădurea
Bolintin;
- Creşterea gradului de conştientizare a
populaţiei şi a factorilor interesaţi cu
privire la conservarea biodiversităţii în
Aria naturală protejată Pădurea Bolintin.

Conservarea biodiversităţii în ariile 35352 Asociaţia 805,382 644,306 133936/19.09.2 2011-2013


protejate Dealul Istriţa şi Platoul Ecologică 011
Meledic-judeţul Buzău Universitară Galaţi

Conservarea biodiversităţii în ariile 35635 Asociaţia 1,333,191 1,066,553 133937/19.09.2 2011-2013


naturale protejate Pădurea Breana Judeţeană a 011
Roşcani, Pădurea Pogăneşti, Pădurea Pescarilor Sportivi
Fundeanu, Pădurea Tălmăşani, Pădurea Galaţi
Camniţa
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Management durabil în Siturile Natura 35662 Fundaţia 705,323 564,258 1. Asigurarea unui management eficient al A.1 Realizarea studiilor stiintifice necesare elaborarii Planului de 133877/13.09.2 2011-2013
2000: ROSCI0117 Movila lui Burcel şi CORONA speciilor şi habitatului din Situl Natura management pentru Situl ROSCI0117 Movila lui Burcel 011
ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei 2000 ROSCI0117 Movila lui Burcel, jud. A.2. Elaborarea Planului de management pentru Situl ROSCI0117 Movila
Vaslui. lui Burcel
2. Asigurarea unui management eficient al A.3. Avizarea si aprobarea Planului de management pentru Situl
speciei si habitatelor din Situl Natura 2000 ROSCI0117 Movila lui Burcel
ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei, A.4. Realizarea studiilor stiintifice necesare elaborarii Planului de
jud. Iasi. management pentru Situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei
3. Creşterea nivelului de A.5.Elaborarea Planului de management pentru Situl Natura 2000
informare/conştientizare la 1000 de copii ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei
si tineri si 1000 de adulti din comunitatile A.6. Avizarea si aprobarea Planului de management pentru ROSCI0221
limitrofe Siturilor ROSCI0117 Movila lui Sărăturile din Valea Ilenei
Burcel si ROSCI0221 Sărăturile din Valea E.1. Derularea actiunilor de informare si publicitate pentru proiect
Ilenei, cu privire la reducerea presiunilor E.2. Derularea actiunilor de consultare a publicului interesat, pentru
antropice asupra speciilor şi habitatelor de elaborarea planurilor de management
importanţă comunitară pentru asigurarea E. 3. Campania de constientizare
stării favorabile de conservare a speciilor
şi habitatelor.

Conservarea biodiversităţii în ariile 35985 Asociaţia 819,653 655,722 Obiectivul general al proiectului constă în A.1 Elaborarea de baze de date electronice necesare planurilor de management pentru ariile 133878/13.09.2 2011-2013
protejate protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni -
naturale protejate Pădurea Seaca- ProEducaţia Verde asigurarea premiselor pentru protejarea şi Hârboanca
011
Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Vaslui conservarea biodiversităţii în ariile A.2 Verificarea şi actualizarea limitelor ariilor protejate, cartarea formelor de proprietate
Bădeana şi Pădurea Bălteni, Judeţul naturale protejate Pădurea Seaca- asupra terenurilor, a regimului de administraţie şi a folosinţei terenurilor precum şi
Vaslui Movileni, Pădurea Bădeana şi Pădurea elaborarea hărţilor preliminare cu distribuţia vegetaţiei şi faunei pentru ariile protejate
protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni - Hârboanca
Bălteni - Hârboanca. A.3 Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor (conf. OUG 57/2007)
pentru care au fost declarate ariile naturale protejate de interes national
A.4 Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor (conf. OUG
57/2007) pentru care au fost declarate ariile naturale protejate
A.5 Evaluarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în
vederea menţinerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor (conf. OUG
57/2007) pentru care au fost declarate ariile naturale protejate protejate Pădurea Seaca-
Movileni, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni - Hârboanca
A.6 Stabilirea metodelor şi protocoalelor de monitorizare în vederea evaluării succesului
măsurilor de management propuse pentru speciile şi habitatele (conf. OUG 57/2007) pentru
care au fost declarate ariile naturale protejate protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea
Bădeana şi Pădurea Bălteni - Hârboanca
A.7 Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate protejate Pădurea
Seaca-Movileni, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni - Hârboanca
A.8 Derularea procedurii de evaluare adecvată (SEA) pentru planurile de management
aferente ariilor naturale protejate protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Bădeana şi
Pădurea Bălteni - Hârboanca
A.9 Avizarea şi aprobarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate protejate
Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni - Hârboanca
B. 1 Realizarea infrastructurii uşoare necesare managementului ariilor naturale protejate
protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni - Hârboanca
E. 1 Diseminare publică a informaţiilor legate de valorile protejate în ariile naturale
protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni - Hârboanca
E. 2 Consultare publică aferentă procedurii de elaborare a planurilor de management pentru
ariile naturale protejate protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Bădeana şi Pădurea
Bălteni - Hârboanca
E. 3 Diseminarea de informaţii referitoare la valorile protejate în cadrul ariilor naturale la
unităţile de invăţământ din zonele limitrofe ariilor protejate Pădurea Seaca-Movileni,
Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni - Hârboanca
E. 4. Publicitatea obligatorie a
proiectului şi organizarea de conferinţe de presă pentru mass media
E.5. Evaluarea impactului campaniei de conştientizare
MP.1.Realizarea unui management activ şi adecvat al proiectului.
MP.2. Auditul financiar al proiectului
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Elaborarea planului de management Universitatea de 1,629,232 1,303,386 Îmbunătăţirea conservării biodiversităţii şi Inventarierea, evaluarea statutului de conservare şi stabilirea strategiei de 134601/10.11.2 2011-2014
integrat pentru ROSCI 0109 Lunca Stiinte Agricole si a patrimoniului natural al situlrilor Natura conservare pentru speciile de peşti vizate de proiect 011
Timişului şi ROSPA 0095 Pădurea Medicina 2000 Lunca Timişului şu Pădurea Inventarierea, evaluarea statutului de conservare şi stabilirea strategiei de
Macedonia Veterinara a Macedonia prin elaborarea planului conservare pentru specia Bombina bombina;
Banatului integrat de management, conştientizarea Inventarierea, evaluarea statutului de conservare şi stabilirea strategiei de
Timisoara populaţiei şi întărirea capacităţii conservare pentru specia Unio crassus
administrative a custodelui. Inventarierea, evaluarea statutului de conservare şi stabilirea strategiei de
1. Îmbunătăţirea statutului de conservare conservare pentru speciile Dioszeghyana schmidtii şi Euphydryas maturna
al speciilor şi habitatelor de importanţă Inventarierea, evaluarea statutului de conservare şi stabilirea strategiei de
comunitară de pe teritoriul SCI Lunca conservare pentru habitatele 92A0, 3260, 3270, 6510 şi specia Marsilea
Timişului şi SPA Pădurea Macedonia, prin quadrifolia
elaborarea strategiilor adecvate de Inventarierea, evaluarea statutului de conservare şi stabilirea strategiei de
conservare şi a planului integrat de conservare pentru speciile de păsări şi mamifere vizate de proiect
management, până în a doua jumătate a Crearea bazei de date GIS şi cartografierea habitatelor 92A0, 3260, 3270,
anului 2014. 6510 şi a tuturor habitatelor speciilor vizate de proiect
2. Conştientizarea/informarea Elaborarea şi avizarea/aprobarea planului de management integrat pentru
comunităţilor/autorităţilor locale cu privire SCI Lunca Timişului şi SPA Pădurea Macedonia
la importanţa protecţiei şi îmbunătăţirii Implementarea planului de comunicare
biodiversităţii şi a patrimoniului natural, Realizarea şi actualizarea website-ului aferent celor două situri NATURA
până în anul 2013. 2000
3. Creşterea şi întărirea capacităţii Realizarea materialelor suport necesare acţiunilor de
instituţionale a USAMVB Timişoara şi conştientizare/informare
ARPM Timişoara privind managementul Organizarea de întâlniri cu comunităţile şi autorităţile locale/judeţene
integrat al ariilor protejate, în vederea Organizarea de activităţi specifice cu elevii în şcoli (workshop-uri)
acumulării expertizei necesare exercitării Organizarea activităţilor de consultare publică aferentă procedurii de
custodiei siturilor Natura 2000 Lunca elaborare şi aprobare a planului de management.
Timişului şi Pădurea Macedonia, până în Asigurarea publicităţii obligatorii a proiectului
anul 2013. Perfecţionarea capacităţii custodelui în vederea administrării SCI Lunca
Timişului şi SPA Pădurea Macedonia

Management European al ROSCI0129 36576 Asociaţia Camera 6,269,430 5,015,544 Obiectivul general al proiectului este A.1. Elaborarea planului de management: 134323/20.10.2 2011-2014
A.1.1. Inventarierea şi cartarea speciilor de pteridophyte şi angiosperme ( speci plante de interes european
Nordul Gorjului de Vest de Comerţ şi protecţia şi conservarea biodiversităţii din conform O.M. 1964/2007) din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. 011
Industrie România- aria naturală protejată ROSCI0129NGV A.1.2. Inventarierea şi cartarea speciilor de nevertebrate (speci de fluturi şi insecte de interes european
conform OM 1964/2007) din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.
Japonia prin elaborarea unui plan de management A.1.3. Inventarierea şi cartarea speciilor de chiroptere (lilieci de interes european conform O.M.
concret şi complet, care să răspundă şi 1964/2007) din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.
A.1.4. Inventarierea şi cartarea speciilor de mamifere (speci de manifere exclusiv chiroptere de interes
cerinţelor reţelei ecologice europene european conform O.M. 1964/2007)) din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.
Natura 2000, ţinând cont de faptul că aria A.1.5. Inventarierea şi cartarea speciilor de amfibieni si reptile (buhai de baltă cu burta galbenă si rosie
naturală protejată ROSCI0129NGV are un respectiv broasca testoasa de apa de interes european conform O.M. 1964/2007) din aria naturală protejată
ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.
statut de – sit Natura 2000 conform A.1.6. Inventarierea şi cartarea speciilor de peşti din aria( speci de peşti de interes european conform OM
clasificării internaţionale. 1964/2007) naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.
A.1.7. Cartarea habitatelor Natura 2000.
Obiective specifice: A.1.8. Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor .
- Îmbunătăţirea măsurilor de conservare a A.1.9. Elaborarea planului de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi
habitatelor.
speciilor şi habitatelor din aria naturală A.1.10. Realizarea planului de management.
protejată ROSCI0129NGV; E.1. Acţiuni de conştientizare a grupurilor ţintă.
E.1.1. Activităţi de conştientizare a elevilor şi preşcolarilor.
- Creşterea conştientizării grupurilor ţintă E.1.2. Activităţi de conştientizare a studenţilor şi cadrelor universitare.
privind importanţa conservării E.1.3. Activităţi de conştientizare a autorităţilor publice locale.
biodiversităţii pe teritoriul ariei naturale E.1.4. Activităţi de conştientizare a vizitatorilor.
E.1.5. Activităţi de conştientizare a comunităţii locale.
protejate ROSCI0129NGV; E.2. Evaluarea gradului de conştientizare.
- Creşterea capacităţii administrative în E.3. Activităţi de consultare pentru realizarea planului de management .
E.4. Publicitatea finanţării proiectului.
aria naturală protejată ROSCI0129NGV F.1. Achiziţionare software ArcGIS şi instruirea personalului administraţiei pentru lucrul cu programul
ArcGis.
F.2. Achiziţionarea unui autoturism .
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Optimizarea managementului 36295 RNP Romsilva 14,896,137 11,916,910 Obiectiv principal al proiectului: A1. Pregatirea studiilor si documentatiilor tehnice in vederea realizarii 134320/20.10.2 2011-2014
vizitatorilor prin completarea -Administraţia Implementarea principalelor obiective ale Centrului de Vizitare si Punctului de Informare ale zonei Parcului 011
infrastructurii de vizitare în Parcul Parcului Natural Strategiei de Management a Vizitatorilor National Cozia
Natural Bucegi-sit Natura 2000 Bucegi pentru Parcul Natural Bucegi astfel incat A2. Evaluarea situatiei existente la momentul de inceput al proiectului,
activitatile recreative sau de cunoastere a despre baza de date si starea de conservare a habitatelor si speciilor de
patrimoniului natural sa aiba un impact interes conservativ din Parcul National Cozia
minim asupra naturii si a stilului de viata A3.Inventarierea,evaluarea si cartarea habitatelor
traditional in armonie cu natura a A4.Inventarierea, evaluarea si cartarea speciilor de nevertebrate
comunitatilor locale. A5 Inventarierea, evaluarea si cartarea amfibienilor si reptilelor
Obiective specifice A6.Inventarierea, evaluarea si cartarea mamiferelor
1. Îmbunătăţirea şi creşterea eficienţei A7.Stabilirea masurilor pentru mentinerea/imbunatatirea starii de
activităţilor de management prin conservare favorabila a speciilor si habitatelor inventariate si cartografiate
dezvoltarea măsurilor de protecţie a A8. Revizuirea planului de management al PN Cozia prin integrarea
habitatelor puternic afectate de impactul masurilor de conservare a biodiversitatii stabilite prin proiect
antropic dar si a speciilor de flora si fauna. B1. Construirea si dotarea, inclusiv darea in exploatare a punctului de
2. Asigurarea consultării, conştientizării şi informare turistica situat in Orasul Brezoi
informării publicului cu privire la C.1 Monitorizarea speciei de mamifere (Lynx lynx)- rasul, vizata de
principalele obiective de management ale proiect,
Parcului Natural Bucegi. C2. Evaluarea si monitorizarea activitatii de pasunat traditional
3. Dezvoltarea infrastructurii pentru uz G2. Informare si publicitate aferente proiectului.
public ca instrument al activitatii de Management de proiect
comunicare directa, proiectarea si Audit
realizarea acesteia astfel incat prin
functiunile ei sa asigure o informare
eficienta a vizitatorilor.
3. Instruirea adecvată a personalului şi
creşterea capacităţii instituţionale si
manageriale a Administraţiei Parcului
Natural Bucegi.
5. Monitorizarea de specii si habitate
pentru a putea evalua rezultatele masurilor
de management si ale aduce imbunatatiri
in cazul in care se constata actiunea unor
factori antropici negativi.
Plan de management pentru situl Natura Agenţia Regională 521,068 416,854 Sprijinirea implementarii unui Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management 134324/20.10.2 2011-2013
2000: Lunca Siretului Mijlociu pentru Protecţia management eficient al sitului: Lunca al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare 011
Mediului Bacău Siretului Mijlociu, ca parte a retelei măsurilor concrete de investiţii sau conservare)
ecologice Natura 2000, prin elaborarea Activităţi de consultare, conştientizare şi informare
Planului de management al ariei naturale Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a
protejate. Creşterea gradului de reţelei de arii naturale protejate
interes şi conştientizare a comunităţilor
locale asupra problemelor privind
protecţia naturii în situl Natura 2000
Lunca Siretului Mijlociu, în scopul
reducerii presiunilor antropice asupra
speciilor şi habitatelor de interes
comunitar/naţional.
Intarirea capacitatii de administrare a
institutiilor cu responsabilitati in
gestionarea ariei naturale protejate prin
activităţi de instruire a personalului
implicat.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Conservarea biodiversităţii printr-un 36224 Asociaţia Grupul 386,074 308,859 Asigurarea unui management eficient al 1. Evaluarea stadiului de conservare a speciilor şi habitatelor de 134321/20.10.2 2011-2013
management integrat al ariilor naturale Ecologic de speciilor şi habitatelor de importanţă importanţă comunitară şi/sau naţională din ariile naturale protejate 011
protejate Fâneţele Seculare Ponoare şi Colaborare – GEC comunitară şi/sau importanţă naţională din ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”.
Fâneţele Seculare Frumoasa Bucovina ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de
Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa” management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a
prin elaborarea planurilor de management speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din ariile
pentru acestea. naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare
Conştientizarea şi informarea populaţiei, a Frumoasa” 2. Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru
factorilor interesaţi asupra obiectivelor de speciile şi habitatele de importanţă comunitară şi/sau naţională din ariile
conservare din ariile naturale protejate naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare
”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele Frumoasa” 3.Cartarea ariilor naturale protejate ”Fâneţele seculare
seculare Frumoasa”, crescând gradul de Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”.Elaborarea hărţilor specifice şi
responsabilitate ecologică a hărţilor de distribuţie a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară
Creşterea capacităţii instituţionale de şi/sau naţională din cele două arii naturale protejate
gestionare durabilă a ariilor naturale 4.Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate
protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa
“Fâneţele seculare Frumoasa” a custodelui 5.Derularea procedurii SEA- Evaluare Strategică de Mediu pentru
acestora. planurile de management a ariilor naturale protejate ”Fâneţele seculare
Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”:
6.Derularea procedurii de aprobare a planurilor de management pentru
ariile naturale protejate” Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare
Frumoasa”
7.Evaluarea nivelului de conştientizare de către populaţia localităţilor
limitrofe ariilor naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi
“Fâneţele seculare Frumoasa”, a importanţei conservării biodiversităţii în
cele două situri
8.Informarea şi consultarea publicului, a autorităţilor
publice interesate de efectele implementării planurilor de management
pentru ariile naturale protejate” Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele
seculare Frumoasa”

Îmbunătăţirea stării de conservare a 36094 Asociaţia 3,810,725 3048580 Eficientizarea managementului Parcului 1. Elaborarea de studii, inventarieri, cartografieri care stau la baza 134322/20.10.2 2011-2014
speciilor şi habitatelor de importanţă Tăşuleasa Social Național Călimani prin revizuirea și revizuirii planului de management pentru Parcul Naţional Călimani 011
comunitară din Parcul Naţional avizarea planului de management în 2 Revizuirea planului de management al Parcului Naţional Călimani
Călimani concordanţă cu legislaţia în vigoare. 3. Publicitatea obligatorie a proiectului conform prevederilor MIV
Îmbunătățirea nivelului de informare şi 4. Informarea şi conştientizarea publicului cu privire la importanţa
conştientizare în rândul populației din conservării elementelor caracteristice ariei protejate
zonele limitofe, ariei protejate și a 5.Informare şi consultare publică aferente procedurilor de revizuire şi
grupurilor interesate cu privire la aprobare a planului de management revizuit
necesitatea protejării patrimoniului natural 6.Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare
al Parcului Național Călimani. 7.Instruirea personalului şi achiziţionarea echipamentelor necesare în
Întărirea capacităţii instituţionale a vederea creşterii capacităţii instituţionale de gestionare a Parcului Naţional
Administrației Parcului Național Călimani Călimani
în vederea implementării planului de
management și a informării şi
conştientizării factorilor interesați.

Conservarea biodiversităţii in aiile 36245 Asociaţia 1,023,792 819,034 134493/02.11.2 2011-2013


protejate Pădurea de la Alparea si Ecologistă 011
Pădurea Goronişte Cindrelul
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Măsuri integrate de management pentru 36662 RNP Romsilva- 659,353 527,482 Obiectivele proiectului A1. Realizarea studiului „Evaluarea capacităţii de suport cu activităţi 135021/15.12.2 2012/2013
cunoaşterea şi protejarea valorilor PN Administraţia Obiectivul general al proiectului: turistice în Parcul Naţional Cozia„ 011
Cozia Parcului Naţional Îmbunătăţirea nivelului actual de protejare B1. Îmbunătăţirea infrastructurii de vizitare în zonele cu flux mare de
Cozia R.A. a PNC prin atragerea sprijinului durabil al vizitatori în scopul folosirii acesteia pentru reducerea impactului asupra
factorilor de interes şi implementarea unor biodiversităţii din PN Cozia
măsuri privind vizitarea, paza ariei C.1 Monitorizarea ursului brun în scopul îmbunătăţirii managementului şi
protajate şi monitorizarea unor specii din a atingerii obiectivelor de conservare
parc C.1.1 Monitorizarea ursului brun
C.1.2 Colectarea probelor genetice şi analiza probelor genetice recoltate
Obiectivele specifice ale proiectului: pentru determinarea unor parametrii specifici populaţiilor de urs
1. Implementarea unor activităţi în zonele C.1.3 Evaluarea conflictelor om - urs şi a nivelului pagubelelor produse
de vizitare a PN Cozia pentru o mai bună de urs în scopul stabilirii unor măsuri privind diminuarea lor
conservare a biodiversităţii din Parc E.1. Realizarea filmului documentar „ Parcul Naţional Cozia – un dar al
2. Monitorizarea ursului brun în scopul naturii pentru generaţiile actuale şi cele viitoare ”
stabilirii unor măsuri adecvate de E.2 Organizarea a 2 tabere tip Ranger Junior
management pe viitor E.3.1 Conștientizarea elevilor și a cadrelor didactice despre
3. Creşterea gradului de conştientizare biodiversitatea PNC, importanţa acesteia în viaţa oamenilor şi necesitatea
privind protejarea şi promovarea valorilor conservării ei
PN Cozia E.3.2 Costientizarea comunitatilor locale din zona PNC privind
4. Instruirea şi perfecţionarea echipei conservarea biodiveritatii
manageriale a PN Cozia pentru o mai bună E.4 Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare
gestionare a ariei protejate asupra stării favorabile de conservare a biodiversităţii din PNC
E.5. Informare şi publicitate aferente proiectului.
F 1 Achiziţia unui mijloc de transport necesar administraţiei pentru
activități specifice de menţinere şi conservare a ariei protejate
F2. Achiziţia de echipament şi instruire în domeniul PSI a Administraţiei
PN Cozia
Management de proiect
Audit
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Elaborarea planului de management în 37433 Asociaţia de 353,087 282,470 Obiectivele proiectului: A1. Elaborarea Planului de management pentru aria naturală protejată “Balta Cilieni- 134924/09.12.2 2012-2013
Băilești”
aria naturală protejată Balta Cilieni- Dezvolatre - Obiectivul general: Conservarea A1.1.Inventarierea speciilor din Aria Naturală Protejată “Balta Cilieni-Băilești”, prevăzute în
011
Băileşti Economico- biodiversităţii în aria naturală protejată de OUG 57/2007, în scopul conservării acestora.
Culturală şi importanţă naţională “Balta Cilieni- A.1.2. Cartarea speciilor, cartografierea ariei şi realizarea unei baze de date în format
Profesională din Băilești”, în scopul asigurării dezvoltării GIS/BIMS care să includă şi hărţile de distribuţie a speciilor de importanţă naţională de pe
raza Ariei Naturale Protejate “Balta Cilieni-Băilești”.
Regiunea Oltenia durabile a speciilor protejate. A.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciilor şi elaborarea planului de măsuri pentru
(ADECPRO) Obiective specifice: menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor din Aria Naturală Protejată “Balta
- Elaborarea planului de management Cilieni-Băilești”.
pentru aria naturală protejată “Balta A1.4. Elaborarea Planului de management al ariei naturale protejate aprobat de autoritatea
competentă, conform legislaţiei în vigoare cu parcurgerea procedurii SEA.
Cilieni-Băilești” în vederea asigurării E1. Informarea şi conştientizarea populaţiei locale, precum şi a factorilor interesaţi cu privire
dezvoltării durabile a speciilor protejate de la importanţa conservării biodiversităţii în aria naturală protejată “Balta Cilieni-Băilești”
importanţă naţională; E.1.1 Realizarea şi administrarea unei pagini web de informare privind speciile de
- Informarea şi conştientizarea populaţiei importanţă naţională din aria naturală protejată “Balta Cilieni-Băilești”.
E.1.2 Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la importanţa conservării speciilor de
locale, precum şi a factorilor interesaţi cu interes naţional din cadrul ariei naturale protejate “Balta Cilieni-Băilești”.
privire la importanţa conservării E.1.2.1. Informarea şi conştientizarea autorităţilor publice locale din municipiul Băileşti şi
biodiversităţii în aria naturală protejată factorilor interesaţi, precum şi a populaţiei locale cu privire la importanţa conservării
“Balta Cilieni-Băilești”. biodiversităţii în aria naturală protejată “Balta Cilieni-Băilești”.
E.1.2.2. Informarea şi conştientizarea elevilor cu privire la importanţa conservării
biodiversităţii în aria naturală protejată „Balta Cilieni-Băileşti”.
E.1.2.3. Diseminarea informaţiilor şi conştientizarea publicului larg cu privire la importanţa
conservării biodiversităţii în aria naturală protejată Balta Cilieni-Băileşti.
E.1.3. Consultarea factorilor interesaţi privind aprobarea Planului de management al ariei
naturale protejate “Balta Cilieni-Băilești” .
E.1.4. Informarea şi publicitatea proiectului.

Elaborarea Planului de management 36365 Asociaţia Dorna 1,097,860 878,288 Obiectivul general al proiectului: 1.Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 134942/12.12.2 2011-2014
pentru ROSPA0089 Obcina Feredeului EcoActiv Conservarea biodiversităţii, management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 011
conştientizarea şi informarea publicului preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare) 2.
privind importanţa valorilor naturale din Activităţi de consultare, conştientizare şi informare:
aria de protecţie specială avifaunistică
Obcina Feredeului.
Obiectivele specifice:
Obiectivul 1 - Elaborarea planului de
management integrat pentru SPA Obcina
Feredeului, în concordanţă cu legislaţia în
vigoare şi cu avizarea acestuia de către
autoritatea competentă pentru protecţia
mediului;
Obiectivul 2 - Creşterea gradului de
conştientizare şi informare a populaţiei
privind statutul ariei protejate şi
conservarea în mod durabil a
biodiversităţii.

Îmbunătăţirea stării de conservare a 36053 Asociaţia Română 24,296,405,10 19,437,124 Eficientizarea măsurilor de conservare a 135198/22.12.2 2011-2014
biodiversităţii în ariile naturale protejate pentru Dezvoltare mediului natural din ariile naturale 011
aflate în custodia Direcţiei Silvice Durabilă Constanţa protejate aflate în custodia Direcţiei
Constanţa Silvice Constanţa.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Evaluare starii de conservare a 36301 Consiliul Judeţean 2,487,752 1,990,202 Obiectiv general A.1 - Elaborare proiect tehnic aferent construirii infrastructurii de 128045/15.02.2 2012-2014
speciilor si habitatelor din Parcul Damboviţa Asigurarea stării favorabile de conservare informare 012
Natural Bucegi si constientizarea a biodiversităţii din Parcul Natural Bucegi B.1. Construirea şi amenajarea unui punct de informare în zona Padina-
publicului si a factorilor de interes (PNB) Peştera
pentru un management protectiv al C.1 – Monitorizarea a 2 specii de mamifere din PNB
acestuia Obiective specifice E.1 Organizarea evenimentelor de informare si constientizare
1. Colectarea informaţiilor necesare pentru E.1.1 Seminarii de constientizare pentru pentru scolile din zona de
mentinerea/imbunatatirea starii favorabile proiect
de conservare a speciilor si habitatelor. E.1.2 Seminarii de constientizare şi de consultare publică pentru pentru
2. Conştientizarea factorilor cu impact comunitatile locale din zona de proiect
direct asupra PNB şi a generaţiei tinere E.1.3 Conferinte de diseminare a informatiilor privind proiectul
E.2 Realizarea materialelor de conştientizare aferente punctului de
informare
E.3. Realizare materiale interactive pentru website-ul PNB
E.4. Publicitatea obligatorie a proiectului
F. Instruirea personalului APNB
Management de proiect
Audit

Managementul eficient al Rezervatiei 36298 Consiliul Judeţean 294,922 235,938 Obiectivul general : A.1 Elaborare studii stiintifice de inventariere, cartografiere si conservare 1351991/22.12. 2012-2013
Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi Damboviţa Asigurarea unui management eficient al pentru Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi 2011
Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii B.1. Delimitarea in teren (bornarea) a Rezervatiei Naturale Izvorul de la
Ciungi in vederea conservarii Corbii Ciungi
biodiversitatii acesteia E.1 Eveniment: „Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi – un
Obiective specifice: semnal de alarma”
 Eficientizarea managementului E.2 Eveniment: „Natura - prietena ta”
Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii E.3 Seminar „Evaluarea impactului antropic asupra Rezervatiei Naturale
Ciungi prin elaborarea si aprobarea Izvorul de la Corbii Ciungi”
planului de management, orientat spre E.4 Seminar „Aria protejata Izvorul de la Corbii Ciungi si valorificarea
protectia speciilor si habitatelor specifice sa stiintifica”
pentru care aceasta a fost desemnata arie E.5 Eveniment: „Un mediu curat - o viata sanatoasa“
protejata; E.6 Realizare website
 Mentinerea si imbunatatirea starii de E.7 Realizare spot video
conservare favorabile a habitatelor si a E.8 Evaluare grupuri tinta pentru determinarea evolutiei gradului de
speciilor in aria naturala protejata Izvorul constientizare
de la Corbii Ciungi; E.9 Consultarea publica aferenta procedurii de elaborare si aprobare a
 Cresterea gradului de informare si planului de management
constientizare a comunitatii locale E.10 Asigurarea vizibilitatii proiectului
limitrofe cu privire la importanta E.10.1 Lansarea proiectului
conservarii biodiversitatii din Rezervatia E.10.2 Incheierea proiectului
Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi; E.10.3 Realizare panouri temporare si placute permanente
 Imbunatatirea capacitatii autoritatilor Management de proiect
publice locale de a contribui la protectia Audit
ariilor naturale protejate.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Proiect integrat privind elaborarea 36386 Asociatia 2,248,807 1,709,826 Obiectivul general: crearea unor premize Furnizare imagini satelitare; Furnizare planuri topografice; Furnizare 128268/01.03.2 2012-2014
planurilor de management pentru 3 arii Biounivers care să permită un management eficient al ortofotoplanuri; Servicii elaborare bază de date SIG şi hărţi digitale; 012
protejate din Regiunea 7 Centru rețelei Natura 2000, respectiv pentru 3 arii Servicii derulare procedură SEA; Servicii elaborare strategie de vizitare;
protejate din Regiunea 7 Centru. Obiective Servicii tipărire şi livrare material
specifice: Elaborarea Planurilor de
Management pentru ariile protejate SCI
Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău,
SCI Pădurea de stejar pufos de la Petiș,
SCI Muntele Vulcan; Diseminarea
informaților cu privire la rezultatele și
activităţile implementate prin Proiect;
Creşterea capacităţii instituţionale a
custodelui de gestionare a ariilor naturale
protejate SCI Pădurea de stejar pufos de la
Mirăslău și SCI Pădurea de stejar pufos de
la Petiș

Managementul şi protecţia Asociata Dominou 744,180 595,344 Obiectiv general: Conservarea A. Elaborarea Planului de management al Rezervaţiei naturale Valea Rea - 127886/06.02.2 2012-2014
biodiversităţii în ariile naturale protejate biodiversităţii, conştientizarea şi educarea Radovan si al ariei naturale protejate Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de 012
Valea Rea-Radovan şi Râurile Desnăţui publicului privind importanţa conservării Fântânele;
 A.1 Inventarierea speciilor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza
şi Terpezita amonte de Fântânele diversităţii biologice în ariile naturale
celor două arii protejate şi evaluarea stării de conservare a acestora, stabilirea
protejate. măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stări de conservare favorabilă a
Obiective specifice: speciilor de pe raza celor două arii naturale protejate
1. Intocmirea Planului de management în  A.2 Cartografierea celor două arii; elaborarea hărţilor de distribuţie a speciilor
vederea asigurării stării de conservare de importanţă naţională şi comunitară de pe raza celor două arii naturale protejate
favorabilă a speciilor de interes national si  A.3 Elaborarea Planului de Management, parcurgerea etapelor procedurii SEA
comunitar din ariile naturale protejate şi înaintarea spre aprobare la MMP, astfel încât aceasta să aibă loc înainte de
VALEA REA – RADOVAN si RÂURILE finalizarea proiectului.
E. Conştientizarea şi educarea publicului cu privire la importanţa conservării
DESNĂŢUI ŞI TERPEZIŢA AMONTE
biodiversităţii în Rezervaţia naturala Valea Rea - Radovan si Râurile Desnăţui şi
DE FÂNTÂNELE; Terpeziţa amonte de Fântânele, prin acţiuni de informare şi educaţie ecologică;
2. Creşterea gradului de conştientizare a  E.1 Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de importanţă
populaţiei asupra capitalului natural din naţională şi comunitară;
cele doua arii naturale protejate, prin  E.2 Acţiuni de conştientizare şi informare - documentare a populaţiei cu privire
acţiuni de informare şi educaţie ecologică la speciile de interes comunitar şi naţional, la arealul acestora şi măsurile ce
trebuie aplicate pentru realizarea unei stări de conservare favorabilă a speciilor de
pe raza celor două arii naturale protejate;
 E.2.1 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu
speciile de interes naţional şi comunitar de pe suprafaţa ariei naturale protejate în
vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei;
 E.2.2 Conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali – autorităţi
locale, instituţii publice şi populaţie din localităţile de pe suprafaţa ariilor;
 E.2.3 Conştientizarea tinerei generaţii;
 E.3 Consultare publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a Planului
de Management
 E.4 Publicitatea proiectului
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
,,Îmbunătăţirea stării de conservare a 36865 R.N.P. - 6,447,713 5,103,179 Obiectivul general: Îmbunătăţirea stării de Activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii (intocmire proiecte 128236/28.02. 2012-2015
biodiversităţii Parcului Naţional Piatra Administraţia conservare a biodiversităţi PNPC, în tehnice, studii tehnice şi ştiinţifice, SF-uri etc.); Realizarea infrastructurii 2012
Craiului prin conştientizare, informare, Parcului Naţional scopul reducerii impactului negativ asupra de vizitare ( Finalizarea Centrului de Vizitare, construirea şi amenajarea
vizitare şi monitorizare” Piatra Craiului RA speciilor şi habitatelor prin monitorizarea unui Punct de Informare în zona Curmătura şi execuţia infochioşcurilor);
acestora şi prin crearea unor condiţii Monitorizarea habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară/naţională;
optime de vizitare şi informare, care să Activităţi pentru informare şi conştientizare; Informare şi publicitate în
satisfacă vizitatorii şi localnicii atât din legatură cu asistenţa financiară nerambursabilă; Creşterea capacităţii
punct de vedere recreaţional cât şi instituţionale a administraţiei de gestionare a ariei protejate.
educativ. Obiective specifice: Creşterea
nivelului de informare şi conştientizare a
vizitatorilor şi localnicilor despre
biodiversitatea din PNPC; Minimizarea
impactului negativ al vizitatorilor şi
comunităţilor locale asupra biodiversităţii
PNPC; Întărirea capacităţii instituţionale a
APNPC de gestionare a ariei protejate;
Îmbunătăţirea managementului prin
monitorizarea habitatelor şi a speciilor de
importanţă comunitară/naţională în scopul
atingerii obiectivelor de conservare în
PNPC şi situl RO SCI0194 Piatra Craiului

Elaborarea seturilor de măsuri de 36515 Fundaţia Carpaţi 2,415,877 1,932,702 Obiectiv general :Îmbunătăţirea Analiza stării de conservare a speciei Castor fiber la nivel naţional 128261/01.03.2 2012-2015
management, la nivel naţional, pentru managementului speciilor de mamifere Analiza stării de conservare a speciei Lutra lutra la nivel naţional 012
speciile Castor fiber, Lutra lutra şi semiacvatice Castor fiber, Lutra lutra, Analiza stării de conservare a speciei Mustela lutreola la nivel naţional
Mustela lutreola Mustela lutreola, cuprinse în Anexa 2 a Analiza grupurilor de interese şi a contextului socio-economic
Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC, Determinarea tipurilor şi nivelului conflictelor om-castor
componente importante ale biodiversităţii Identificarea zonelor de interferenţă om – castor, potenţial generatoare de
şi partimoniului natural naţional. conflicte
Obiective specifice : Determinarea naturii şi nivelului pagubelor produse de castor.
• Elaborarea seturilor de măsuri de Clasificarea şi cuantificarea conflictelor om-vidră.
management la nivel naţional pentru Studiu privind impactului construcţiilor hidrotehnice asupra speciilor
speciile Castor fiber, Lutra lutra şi Mustela Castor fiber şi Lutra lutra.
lutreola; Studiu privind calculul compensaţilor necesare în cazul pagubelor
• Implementarea unor soluţii tehnice în produse de castor și vidră.
vederea reducerii pagubelor şi implicit a Elaborarea seturilor de măsuri de management la nivel naţional pentru
conflictelor; speciile Castor fiber, Lutra lutra şi Mustela lutreola.
• Informarea grupurilor de interese şi Implementarea unor soluţii tehnice în vederea menţinerea stării de
instruirea factorilor implicaţi în conservare a castorului şi vidrei în 3 situri Natura 2000.
managementul speciilor Castor fiber, Lutra Promovarea obiectivelor şi diseminarea rezultatelor proiectului.
lutra, Mustela lutreola. Instruirea persoalului APM şi a custozilor în vederea creşterii capacităţii
instituţionale de management al ariilor protejate.

,,Reconstrucţia ecologică a terenurilor 36095 Consiliul Local al 128268/ 2012-2015


aparţinând domeniului public al comunei 01.03.2012
consiliului local Mahmudia în cadrul Mahmudia
incintei agricole Carasuhat din Delta
Dunării”
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Sistemul naţional de gestiune şi 36586 Centrul Naţional 19,950,144 15,960,115 Obiectivul general al proiectului il Elaborarea Protocoalelor Standard de Monitoring pentru speciile de 127883/06.02.2 2012-2015
monitorizare a speciilor de păsări din pentru Dezvoltare constituie monitorizarea populaţiilor de pasari de interes comunitar de de pe lista de referinta elaborată de CE și 012
România în baza articolului 12 din Durabilă păsări de interes comunitar din Romania, alcătuită din specii de pe anexele I, II, III, ale Directivei Păsări și
Directiva Păsări şi intocmirea raportului national conform transpuse în legislatia natională în OUG57/2007 Anexele 3,4B, 5C, 5D si
prevederilor Articolului 12 al Directivei 5E.
Consiliului Europei 79/409 EEC privind Colectarea datelor cu privire la populațiile de păsări de interes comunitar
conservarea pasarilor salbatice. Obiective de pe lista de referință Monitoringul speciilor de pasari de interes
specifice : Crearea si implementarea unui comunitar în România ce sunt cuprinse pe Listele de Referinţă.
sistem unitar de monitoring a speciilor Informarea publicului larg cu privire la rezultatele proiectului, a starii
de pasari de interes comunitar la nivel populatiilor de pasari din Romania, in vederea urmatoarelor raportari catre
national in vederea realizarii raportului de Comisia Europeana. Publicitatea aferenta proiectului
tara in baza prevederilor articolului 12 al
Directivei Consiliului Europei 79/409
EEC
Informarea publicului larg asupra
speciilor de pasari de interes comunitar, a
distributiei şi tendinţelor populaţionale ale
păsărilor în România

Plan de management și campanie de 36405 Organizaţia 1,644,700 1,292,400 Obiectivul general:Îmbunătățirea Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 128838/ 2012-2014
informare, educare și conștientizare Ecologică Accent semnificativă a stării de conservare management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 12.04.2012
pentru Situl Natura 2000 Bazinul Braşov favorabilă a Sitului Natura 2000 Bazinul preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), activităţi de
Ciucului de Jos ROSCI0007 Ciucului de Jos (ROSCI0007), precum şi consultare, conştientizare şi informare;
a speciilor/habitatelor de interes comunitar
ale acestuia, în cadrul unui proces
consultativ deschis, transparent și
participativ vizând elaborarea planului de
management și informarea/conştientizarea
factorilor interesați cu privire la beneficiile
conservării unui Sit Natura 2000.
Obiectivele specifice: Elaborarea Planului
de Management al Sitului Natura 2000
Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), în
concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu
avizarea acestuia de către autoritatea
competentă pentru protecţia mediului;
Creşterea nivelului de informare, educare
şi conştientizare a factorilor interesaţi cu
privire la importanţa şi rolul Sitului Natura
2000 Bazinul Ciucului de Jos
(ROSCI0007), cu o atenție sporită asupra
conceptului de dezvoltare durabilă locală:
dezvoltarea economică viabilă, protecţia
mediului şi atingerea obiectivelor de
conservare favorabilă a speciilor de interes
comunitar

Conservarea speciilor şi habitatelor din 36856 Asociaţia 3,041,116 2,384,093 Obiectiv general: Asigurarea starii de Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 128760/ 2012-2014
ariile protejate Poienile cu narcise de la RENATUROPA conservare favorabilă a speciilor şi management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 06.04.2012
Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa şi habitatelor de interes naţional/comunitar preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), activităţi de
Leaota din ariile protejate Poienile cu Narcise de consultare, conştientizare şi informare
la Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa şi
Leaota. Obiective specifice: Asigurarea
unui management eficient al speciilor şi
habitatelor ariilor protejate Poienile cu
Narcise de la Dumbrava Vadului, Muntele
Tâmpa şi Leaota prin elaborarea şi
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Plan de management si raspandirea 37310 Asociaţia Mereu 3,476,490 2,781,192 Obiectiv general: Protectia si A.1 Elaborarea Planului de management integrat al ariei naturale protejate ROSCI Nr.129087/04.0 2012-2014
informatiilor despre aria Ciuperceni- pentru Europa imbunatatirea biodiversitatii, Ciuperceni-Desa 5.2011
Desa constientizarea şi educarea publicului A.1.1 Inventarierea speciilor si habitatelor de importanţă naţională şi comunitară
de pe raza ariei protejate
privind importanţa conservării speciilor de
A.1.2. Cartografierea Ariei Naturale Protejate Ciuperceni - Desa; elaborarea
importanta comunitara în aria naturală hărţilor de distribuţie a speciilor de importanţă naţională/comunitară si habitatelor
protejată “Ciuperceni-Desa”; de pe raza ariei protejate
A.1.3. Evaluarea starii de conservare a speciilor de importanţă
Obiective specifice: naţională/comunitară si habitatelor
1. Realizarea planului de management in A.1.4. Elaborarea planului de management si avizarea prin procedura SEA.
vederea asigurarii starii de conservare E. Informarea si conştientizarea publicului cu privire la importanţa conservării
favorabila speciilor si habitatelor din aria biodiversităţii în aria naturală protejată de interes comunitar Ciuperceni - Desa,
protejata „Ciuperceni-Desa” prin acţiuni de informare şi educaţie ecologică
E.1. Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de importanţă
2. Creşterea gradului de conştientizare a naţională/ comunitară si habitatele din aria naturală protejată
populaţiei asupra capitalului natural din E.2. Acţiuni de conştientizare şi informare - documentare a populaţiei cu privire la
aria naturală protejată “Ciuperceni -Desa” speciile şi habitatele de interes comunitar şi naţional, la arealul acestora şi
prin acţiuni de informare şi educaţie măsurile ce trebuie aplicate pentru realizarea unei stări de conservare favorabilă a
ecologică speciilor şi habitatelor de pe raza ariei naturale protejate
 E.2.1 Realizare şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu
speciile şi habitatele de interes naţional şi comunitar de pe suprafaţa ariei naturale
protejate în vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei
 E.2.2 Seminarii constientizare elevi
 E.2.3 Seminii constientizare factori de interes şi decizionali locali – autorităţi
locale, instituţii publice şi populaţie din localităţle de pe suprafaţa ariei
 E.2.4 Activitati in natura
E.3. Consultare aferenta panului de management
E.4. Publicitatea finantarii

“Fundamentarea Managementului Muzeul Judeţean 1.783.030,50 Lei 1.426.424,4 Lei Obiectivul general al proiectului : A.1. Inventarierea speciilor şi habitatelor 26.06.2012 28 luni
Conservativ şi Participativ al siturilor de Stiinţele Naturii Imbunătăţirea managementului A.2. Cartarea habitatelor şi realizarea hărţilor de distribuţie a speciilor de
Natura 2000 Pădurea Glodeasa şi Lacul Prahova biodiversităţii, conservarea biodiversitatii interes comunitar
Bâlbâitoarea din judeţul Prahova şi a patrimoniului natural al siturilor A.3. Elaborarea, adaptarea si avizarea Planurilor de Management
NATURA 2000: Pădurea Glodeasa A3.1. Elaborarea Planurilor de management
(ROSCI0153) şi Lacul Bâlbâitoarea A3.2. Adaptarea planurilor, realizarea documentaţiei pentru avizare
(ROSCI0096). A3.3. Identificarea situaţiei proprietăţii asupra terenurilor aferente celor
Obiectivele specifice: două situri
1.Asigurarea managementului eficient al E.1. Informare şi publicitate aferentă proiectului (obligatorie)
ariilor protejate Pădurea Glodeasa şi Lacul E2. Conceptia, derularea, coordonarea şi evaluarea campaniei de
Bâlbâitoarea prin elaborarea în mod promovare a proiectului şi de informare cu privire la siturile ţintă
participativ şi fundamentat pe cunoşterea E3. Conştientizarea noii generaţii: organizarea de acţiuni în cadrul
ecosistemelor celor doua situri, a “Clubului Copiilor Zâna Lacului şi Pădurii”
planurilor de management ale Siturilor Activitatea E4. Promovarea şi informarea prin evenimente în aer liber
Natura 2000. E.5. Activitaţi de conştientizare şi consultare integratoare a grupurilor ţintă
2.Creşterea gradului de acceptare a pe cale electronică (Internet)
Planurilor de Management de către factorii
interesaţi şi conservarea diversităţii
biologice a siturilor prin creşterea gradului
de informare, educare şi conştientizare a
publicului ţintă – identificat în planul de
comunicare.
3.Formarea unei atitudini pozitive şi
participative a tinerei generaţii, pe termen
lung, în ce priveşte implementarea şi
revizuirea Planului de Management
elaborat.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
„Reducerea activităţilor neconforme şi 36299 R.N.P. ROMSILVA 1.720.404,00 1.376.323,20 Obiectiv general: conservarea diversităţii A.1. Întocmirea planului de monitorizare şi a documentaţiei-suport 03.07.2012 2012 -
gestionarea riscurilor în Parcul Natural - 316.949,89 biologice, a habitatelor naturale, a aferente acestuia pentru habitatele şi speciile de interes comunitar/ 2015
Comana”-acronim „RANGER” ADMINISTRATIA speciilor de floră şi faună sălbatică, naţional (inclusiv a păsărilor migratoare) din Parcul Natural Comana
PARCULUI precum şi asigurarea unui management B.1 Amenajarea infrastructurii de vizitare şi informare pentru ariile
NATURAL eficient al ariilor naturale protejate şi, în naturale protejate prin amenajarea de poteci de vizitare/ tematice şi
COMANA R.A. special, al reţelei ecologice Natura 2000 dirijarea fluxului de vizitatori
prin sprijinirea managementului ariilor B 1.1 Amenajarea de poteci de vizitare/ tematice
protejate B 1.2 Asigurarea informării şi dirijării fluxului de vizitatori
Obiective specifice: E.1 Modelarea percepţiei publice în vederea asimilării în mod pozitiv şi
1. Protecţia şi îmbunătăţirea participativ a statutului de arie naturală protejată atribuit zonei
biodiversităţii şi a patrimoniului natural E.2 Creşterea nivelului de conştientizare în strânsă conexiune cu
prin sprijinirea managementului ariilor activităţile concrete de conservare
protejate E.3 Informare şi publicitate aferentă proiectului (obligatorie)
2. Creşterea gradului de informare şi F.1. Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a Parcului Natural
conştientizare a vizitatorilor şi Comana prin achiziţia de echipamente necesare monitorizării stării de
comunităţilor locale privind protecţia conservare a habitatelor, a speciilor de faună şi floră sălbatică
mediului înconjurător şi promovarea MP 1 Activitatea de management a proiectului
bunelor practici în conservarea MP. 2 Audit independent pentru proiect
biodiversităţii

Plan de management şi campanie de Primăria Albeştii 811,530.00 649,224.00 Obiectivul general : A.1 – Elaborare studii ştiinţifice de inventariere si cartografiere pentru 27.07.2012 24 luni
conştientizare pentru situl Natura 2000: de Muscel Asigurarea managementului adecvat în ROSCI0258
“Văile Brătiei şi Brătioarei” aria naturală protejată de interes comunitar A.2. - Identificarea şi aprecierea impactului antropic asupra sitului natura
Văile Brătiei şi Brătioarei (ROSCI 0258), 2000.
în vederea conservării pe termen lung a A.3 – Elaborare si aprobare plan de management
patrimoniului natural şi a dezvoltării E.1 - Evaluare grupuri ţintă pentru determinarea evolutiei gradului de
durabile a ariei. conştientizare
Obiective specifice: E.2 – Consultarea şi informarea factorilor interesaţi pentru facilitarea
• Eficientizarea managementului ariei implementării proiectului
naturale protejate de interes comunitar E.3. - Seminar pentru grupurile interesate şi direct afectate de proiect
Văile Brătiei şi Brătioarei E.4. - Acţiuni dedicate colectivităţilor şcolare în spiritul cunoaşterii,
• Îmbunătăţirea gradului de informare a respectului şi protejării naturii prin vizite educative în perimetrul ariei
grupului ţintă asupra beneficiilor şi naturale protejate.
oportunităţilor de dezvoltare durabilă a E.5.- Informare şi publicitate obligatorie pentru proiect
ariei naturale protejate Management de proiect
Audit
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Managementul integrat al Parcului SC Ocolul Silvic 8,974,729 7,120,228 Obiectiv general: Asigurarea unui management Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 128681/ 2012-2015
Natural Defileul Mureşului Superior şi de Regim eficient al ariilor naturale protejate management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 02.04.2012
al ariilor naturale protejate anexe Gheorghieni SA ROSCI0019 Călimani – Gurghiu și preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), activităţi de
ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului
consultare, conştientizare şi informare; activităţi de instruire şi creştere a
(pe care se suprapun ROSCI0113 Mlaştina
după Luncă, ROSCI0243 Tinovul de la Dealul capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
Albinelor, ROSPA0030 Defileul Mureşului
Superior) respectiv Parcul Natural Defileul
Mureșului Superior (fără Parcul Național
Călimani) în vederea conservării adecvate a
biodiversității. Obiective specifice: Asigurarea
unui sistem adecvat de management pentru
protecția biodiversității și a măsurilor concrete
de conservare în cadrul ROSCI0019 Călimani
– Gurghiu și ROSPA0033 Depresiunea și
Munții Giurgeului (pe care se suprapun
ROSCI0113 Mlaştina după Luncă, ROSCI0243
Tinovul de la Dealul Albinelor, ROSPA0030
Defileul Mureşului Superior) respectiv Parcul
Natural Defileul Mureșului Superior (fără
Parcul Național Călimani); Creșterea nivelului
de conştientizare şi informare a publicului;
Cresterea capacitatii instiuționale personalului
implicat în managementul Siturilor
ROSCI0019 Călimani – Gurghiu și
ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului
(pe care se suprapun ROSCI0113 Mlaştina
după Luncă, ROSCI0243 Tinovul de la Dealul
Albinelor, ROSPA0030 Defileul Mureşului
Superior) respectiv Parcul Natural Defileul
Mureșului Superior (fără Parcul Național
Călimani)
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Elaborarea planului de management 36407 Ocolul Silvic 1,024,767 804,500 Obiectivul general: Asigurarea unui Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 128820/ 2012-2014
integrat pentru siturile ROSPA0027 şi Privat Baraolt management eficient al ROSPA0027 management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 11.04.2012
ROSCI0036 şi arii naturale de interes Dealurile Homoroadelor, ROSCI0036 preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), activităţi de
naţional Cheile Vârghişului şi a ariilor de interes consultare, conştientizare şi informare; activităţi de instruire şi creştere a
naţional peste care se suprapun prin capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
realizarea unui plan de management
integrat, în vederea asigurării stării de
conservare favorabilă a speciilor şi
habitatelor de interes naţional/comunitar.
Obiectivele specifice: Asigurarea unui
sistem adecvat de management pentru
protecția biodiversității și a măsurilor
concrete de conservare în cadrul
ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor,
ROSCI0036 Cheile Vârghişului şi a ariilor
de interes naţional peste care se suprapun;
Cresterea gradului de conştientizare şi
informarea strategică a vizitatorilor şi
locuitorilor din localitatile pe raza carora
se intinde ROSPA0027 Dealurile
Homoroadelor, ROSCI0036 Cheile
Vârghişului şi ariile de interes naţional
peste care se suprapun; Cresterea
capacitatii institutionale a personalului
implicat în managementul ROSPA0027
Dealurile Homoroadelor

Evaluarea stării de conservare a ariilor 36408 Asociaţia Otus 2,365,643 1,862,725 Obiectivul general:asigurarea Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 129095/ 2012-2015
de protecţie speciale avifaunistice managementului adecvat în ariile de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 04.05.2012
ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA48, protecţie speciale avifaunistice: Situl Balta preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), activităţi de
ROSPA0077, ROSPA0058 și Tătaru, Situl Dunăre-Olteniţa, Situl Ianca- consultare, conştientizare şi informare;
ROSPA0064 Plopu-Sărat, Situl Măxineni, Situl Lacul
Stânca Costeşti, Situl Lacurile Fălticeni, în
vederea conservării pe termen lung a
patrimoniului natural şi a dezvoltării
durabile a ariei. Obiective specifice:
Eficientizarea managementului ariilor de
protecție speciale avifaunistice situl Balta
Tătaru, situl Dunăre-Oltenița, situl Ianca-
Plopu-Sărat, situl Măxineni, situl Lacul
Stânca Costești, situl Lacurile Fălticeni
prin elaborarea de planuri de management;
Informarea şi conştientizarea factorilor cu
responsabilităţi în gestionarea şi
conservarea resurselor din SPA-uri asupra
necesităţii unei bune administrări a ariilor
de protecţie speciale avifaunistice şi a
publicului larg asupra beneficiilor şi
oportunităţilor generate din administrarea
eficientă a acesteia
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
„Managementul integrat al siturilor 36409 Consiliul Judeţean 10,936,109 8,658,967 Obiectivul general: Asigurarea unui Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 129096/ 2012-2015
ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Alba management conservativ integrat al management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 04.05.2012
Frumoasa” siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), activităţi de
ROSPA0043 Frumoasa. Obiectivele consultare, conştientizare şi informare; activităţi de instruire şi creştere a
specifice: Realizarea unui management capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
conservativ şi participativ integrat al ariei
naturale protejate cu dublu statut–sit de
importanţă comunitară şi arie de protecţie
specială avifaunistică; Realizarea
infrastructurii destinate managementului
conservativ integrat al celor două situri;
Informarea şi conştientizarea factorilor
interesaţi din localităţile Brezoi, Câineni
Mari, Mălaia, Voineasa, Boița, Cisnădie,
Cristian, Gura Râului, Jina, Orlat, Poplaca,
Rășinari, Râu Sadului, Sadu, Săliște,
Tălmaciu, Tilișca, Cugir, Pianu de Sus,
Șugag, Beriu, Orăștioara de Sus, Petrila,
Petroșani cu privire la importanţa
conservării biodiversităţii din zona
Frumoasa; Întărirea capacităţii
instituţionale a Administraţiei siturilor
ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043
Frumoasa

Plan de Management Integrat revizuit Consiliul Judeţean 2,031,474 1,564,349 Obiectivul general: Asigurarea unui Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 129485/ 2012-2015
pe principii N2000 pentru Parcul Harghita management eficient în ariile naturale protejate management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 08.06.2012
Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, prin Plan de Management Integrat elaborat și preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare); investiţii în
revizuit pe principii N2000 ale Parcului
ROSCI0027, ROSPA0018 infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea
Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş (PNCB-H)
sit ROSCI0027, sit ROSPA0018 în vederea mediului în ariile naturale protejate; activităţi de consultare, conştientizare
conservării biodiversităţii, a habitatelor şi informare; activităţi de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de
naturale, a speciilor de floră şi fauna sălbatică gestionare a ariilor naturale protejate
existente în aria naturală protejată. Obiective
specifice: Eficientizarea managementului
Parcului Naţional Naţional Cheile Bicazului-
Hăşmaş (PNCB-H) sit ROSCI0027, sit
ROSPA0018, prin elaborarea și revizuirea
Planului de Management Integrat, orientată
spre protecţia speciilor şi habitatelor şi
introducerea conceptului de Natura 2000 în
planul de management, pe baza datelor
actualizate, fundamentate prin studiile
efectuate pe teren, care privesc starea şi
distribuţia speciilor şi a habitatelor din sit;
Realizarea unui traseu eco-didactic de
sensibilizare a grupurilor ţintă, cu privire la
existenţa şi necesitatea protejării
biodiversităţii în Parcul Naţional Cheile
Bicazului-Hăşmaş; Întărirea capacităţii
instituţionale a administraţiei ariei prin
participarea la activităţi de instruire și achiziție
echipamente; Consultarea, conştientizarea şi
informarea factorilor interesați și al publicului
larg privind activitățile proiectului și planul de
management integrat, realizat cu ocazia
proiectului
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Managementul durabil al SCI Muntele 37222 Clubul de Ecologie 1,252,892 986,682 Obiectivul general: Conservarea Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 129490/ 2012 - 2015
Mare şi al siturilor Natura 2000 Trascău şi Turism Montan biodiversităţii şi a patrimoniului natural a management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 08.06.2012
Albamont trei situri Natura 2000 prin îmbunătățirea preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), activităţi de
managementului acestora. Obiectivele consultare, conştientizare şi informare; activităţi de instruire şi creştere a
specifice: Îmbunătățirea managementului capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
siturilor Natura 2000 prin realizarea
Planului de management al ROSCI0119 și
a Strategiilor de vizitare pentru
ROSPA0087 și ROSCI0253;
Constientizarea cetățenilor cu privire la
importanța conservării speciilor și
habitatelor cuprinse în ROSCI 0119
Muntele Mare și asigurarea promovării
proiectului; Întărirea capacității
instituționale a Administrației siturilor
Natura 2000 Trascău și a CETM
Albamont, custode al ROSCI0119
Muntele Mare; Asigurarea
managementului proiectului și auditarea
financiară a acestuia.

Elaborarea unui plan de management 36858 Ocolul Silvic 1,729,339 1,383,471 Obiectivul general:asigurarea unei stări de Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 129486/ 2012 - 2015
integrat pentru situl de importanţă Particular Liban - conservare favorabilă pentru speciile şi management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 08.06.2012
comunitară Harghita Mădăraş- Zetea habitatele de importanţă comunitară din preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), activităţi de
ROSCI0090 şi rezervaţia Lacul ariile naturale protejate incluse. consultare, conştientizare şi informare; activităţi de instruire şi creştere a
Dracului Obiectivele specifice: Planificarea şi capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
implementarea unui management durabil
în ariile naturale protejate luate în studiu;
Conştientizarea populaţiei din
comunităţile locale asupra modului de
management şi importanţei conservării
habitatelor şi speciilor din ariile naturale
protejate; Creşterea capacităţii
instituţionale de gestionare al custodelui
sitului de interes comunitar Harghita
Mădăraş
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Elaborarea planului de management al 37221 Asociaţia 779,915 623,932 Obiectivul general: asigurarea stării de Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 129783/ 2012 - 2014
ariilor protejate din arealul Corund- „Societatea de conservare favorabilă a biodiversităţii în management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 27.06.2012
Praid-Lupeni şi conştientizarea Geografie situl Natura 2000 Tinovul de la Fântâna preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), activităţi de
factorilor interesaţi Cholnoky Jeno”. Brazilor şi în rezervaţiile de interes consultare, conştientizare şi informare; activităţi de instruire şi creştere a
naţional Muntele de sare Praid, Dealul capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
Firtuş, respectiv creşterea gradului de
conştientizare în ceea ce priveşte protecţia
valorilor naturale. Obiective specifice:
Asigurarea unui management eficient a
speciilor și habitatelor ariilor protejate
Tinovul de la Fântâna Brazilor, Rezervația
Muntele de Sare Praid, Rezervația Dealul
Firtuș prin elaborarea și aprobarea
planurilor de management și a măsurilor
de management; Îmbunătățirea nivelului
de informare și conștientizare în rândul
populației din zonele limitofe ariei
protejate și a grupurilor interesate, cu
privire la necesitatea protejării
patrimoniului natural al ariilor protejate
Tinovul de la Fântâna Brazilor, Muntele
de Sare Praid și Dealul Firtuș; Creștere a
capacității instituționale de gestionare a
ariilor protejate Tinovul de la Fântâna
Brazilor, Muntele de Sare Praid și Dealul
Firtuș

Managementul integrat al siturilor Asociaţia Munţii 14,564,535 12,882,750 Obiectivul general: Dezvoltarea Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 130199/ 2012 - 2015
Natura 2000 Munții Făgăraș și Făgăraş premiselor aplicării unui management management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 26.07.2012
Piemontul Făgăraș eficient în vederea menținerii/ preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), activităţi de
îmbunătățirii statutului de conservare al consultare, conştientizare şi informare; activităţi de instruire şi creştere a
speciilor și habitatelor de interes capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
comunitar și național din interiorul
siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și
Piemontul Făgăraș. Obiective specifice:
Inventarierea, cartarea și evaluarea stării
de conservare a speciilor și habitatelor de
interes comunitar, în vederea elaborării și
implementării unui management integrat
eficient; Elaborarea transparentă și
participativă a planului de management
integrat al siturilor Natura 2000 Munții
Făgăraș și Piemontul Făgăraș; Informarea,
conștientizarea și implicarea comunităților
locale și a altor factori interesați cu privire
la importanța conservării speciilor și
habitatelor de interes comunitar și
național, în vederea elaborării și aplicării
planului de management integrat;
Instruirea și creșterea capacității
instituționale a administratorilor siturilor
Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul
Făgăraș, în vederea aplicării unui
management integrat eficient.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în 37219 Asociaţia 3,407,040 3,066,336 Obiectivul general:Asigurarea stării de Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de 2012 - 2015
Valea Nirajului şi a Târnavei Mici Microregiunea conservare favorabilă pentru speciile şi management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi
Valea Nirajului – habitatele de interes conservativ din ariile preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), activităţi de
Nyárádmente naturale protejate ROSPA0028 - Dealurile consultare, conştientizare şi informare; activităţi de instruire şi creştere a
Târnavelor şi Valea Nirajului, capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
ROSCI0186 - Pădurile de stejar pufos de
pe Târnava Mare, ROSCI0297 Dealurile
Târnavei Mici – Bicheş şi ROSCI0384
Râul Târnva Mică prin planificarea unui
management integrat pentru cele 2
categorii de arii protejate şi prin
conştientizarea membrilor comunităţilor
locale.
Obiective specifice: Gestionarea durabilă a
resurselor ariilor naturale protejate
ROSPA0028 Dealurile Târnavelor şi Valea
Nirajului, ROSCI0186 - Pădurile de stejar
pufos de pe Târnava Mare, ROSCI0297
Dealurile Târnavei Mici – Bicheş şi
ROSCI0384 Râul Târnva Mică pe baza
unui Plan de management integrat;
Informarea şi conştientizarea factorilor cu
responsabilităţi în gestionarea şi
conservarea resurselor din ariile protejate
şi a membrilor comunităţii locale asupra
beneficiilor şi oportunităţilor generate de
administrarea eficientă a acestora;
Creşterea capacităţii instituţionale ale
structurii de administrare în vederea
gestionării eficiente a ariei protejate
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Management durabil şi constientizare 36314 Fundaţia Eco- 918.468 lei 762.328 lei 1.Dezvoltarea cadrului de management si A.1. Activităţi preliminare de culegere a datelor din teren 27.07.2012 2012 - 2015
publică în situl Natura 2000 ROSPA Montan 2000 monitorizare a Lacurilor de acumulare de A.1.1. Cuantificarea şi caracterizarea datelor administrative şi abiotice
0062, "Lacurile de acumulare de pe pe Argeş; generale;
Argeş" 2.Protejarea Sitului Natura 2000 RO SPA A.1.2. Inventarierea speciilor din aria protejată;
0062 prin constientizare, informare , A.1.3. Generarea hărţilor GIS;
promovare a valorilor naturale A.1.4. Crearea unei baze de date interactive
A.2. Elaborarea şi aprobarea Planului de management
A.2.1. Întocmirea procedurilor/protocoalelor de monitorizare
A.2.2. Elaborarea Planului de management;
A.2.3. Avizarea documentelor de către Autoritatea de Mediu
C.1 Activităţi privind implementarea metodologiilor pentru
monitorizarea stării de conservare a speciilor
C.1.1. Monitorizarea speciilor avifaunistice şi cuantificarea
parametrilor de mediu
E.1. Creşterea nivelului general de conştientizare
E.1.1. Campanii de conştientizare asupra importanţei comunitare a
sitului Lacuri de acumulare de pe Arges
E.1.2. Sărbătorirea zilei ariei protejate ROSPA0062
E.2 . Consultarea factorilor interesaţi în protejarea diversităţii biologice
din sit;
E.2.1. Consultare publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a
planului de management;
E.3. Evenimente de informare
E.3.1. Difuzarea către factorii interesaţi a planului de management
aprobat;
E.3.2. Realizarea paginii web a proiectului;
E.3.3. Realizarea de materiale de promovare a imaginii sitului
"Lacurile de acumulare de pe Argeş";
E.3.4. Informare şi publicitate aferentă proiectului
F.1 Participare la sesiuni de instruire
Management de proiect
Audit
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Managementul conservativ al siturilor 36388 Agenţia Regională 739,257 653,901 Obiectivul general:Elaborarea planurilor Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de Contract draft 2012 - 2014
de importanţă comunitară “Insulele pentru Protecţia de management pentru siturile NATURA management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi
stepice Şura Mică - Slimnic”, “Movilele Mediului Sibiu 2000 “Insulele stepice Şura Mică - preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare); bornarea
de la Păucea” şi “Mlaca Tătarilor” Slimnic”, “Movilele de la Păucea” precum siturilor Natura 2000/ rezervaţiilor naturale; activităţi de consultare,
şi implementarea măsurilor de conştientizare şi informare; activităţi de instruire şi creştere a capacităţii
management conservativ în ariile vizate de instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
proiect.

Managementul conservativ al Fundaţia Salutaris 845,928 753,897 Obiectivul general: Asigurarea unui Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de Ordin de 2012 - 2014
ROSCI0241 Tinovul Apa Lină- management conservativ al ROSCI0241 management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi ministru draft
Honcsok Tinovul Apa Lină – Honcsok. Obiective preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), activităţi de
specifice: Realizarea unui management consultare, conştientizare şi informare; activităţi de instruire şi creştere a
conservativ al ROSCI0241 Tinovul Apa capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
Lină- Honcsok; Informarea şi
conştientizarea factorilor interesaţi din
comuna Plăieșii de Jos; Pregătirea
personalului ce asigură managementul
ROSCI0241; Întărirea capacităţii
instituţionale a custodelui sitului
Obiective
ROSCI0241 Tinovul Apa
specifice: Dezvoltarea unuiLină- Honcsok
sistem de
evaluare a stării de conservare pentru
speciile şi habitatelor de interes comunitar
din cadrul Siturilor Natura 2000 SCI
„Insulele stepice Şura Mică - Slimnic”,
SCI „Movilele de la Păucea”, şi SCI
„Mlaca Tătarilor” precum şi a speciilor şi
habitatelor din rezervaţiile naturale Dealul
Zackel şi Lacul Tătarilor şi asigurarea unui
set de măsuri minime de conservare pentru
aceste situri; Îmbunătăţirea sistemului de
delimitare a siturilor Natura 2000 (Insulele
stepice Şura Mică - Slimnic, Movilele de
la Păucea, Mlaca Tătarilor) şi rezervaţiilor
naturale (Dealul Zackel şi Lacul
Tătarilor); Creşterea gradului de
conştientizare şi informare a publicului în
zona proiectului; Creşterea capacităţii
instituţionale de gestionare a siturilor
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Evaluarea starii de conservare a 36404 Universitatea 685.651,97 548521,58 Conceperea unei strategii funcţionale Achiziţie bunuri UIP şi consumabile.; servicii publicitate ; servicii 30.07.2012 01.08.2015
biodiveristăţii şi geodiversităţii din Babes - Bolyai privind managementul conservativ şi auditare financiară; servicii cartare speologică; servicii realizare baza de
cadrul sitului Platoul Vaşcău ROSCI eficient al ariei naturale protejate, a date.
0200 in vederea elaborarii planului de speciilor, habitatelor de interes comunitar
management conservativ si durabil prezente în cadrul sitului Natura 2000
specific siturilor N2000 “Platoul Vaşcău”(ROSCI 0200). Creşterea
gradului de conştientizare a populaţiei
privind protecţia biodiversităţii din cadrul
sitului Natura 2000 “Platoul Vaşcău”
(ROSCI 0200).

Managementul Integrat, conservativ si ECO Transilvania 2,123,324 1,698,659 Fundamentarea adecvată a Furnizare imagini satelitare; Furnizare planuri topografice; Furnizare 30.07.2012 31.01.2015
durabil al siturilor N2000 din bazinul managementului ariilor protejate vizate. ortofotoplanuri; Servicii elaborare bază de date SIG şi hărţi digitale;
Fizesului Crearea premiselor pentru dezvoltarea Servicii derulare procedură SEA; Servicii elaborare strategie de vizitare;
infrastructurii de vizitare şi management. Servicii tipărire şi livrare materiale de comunicare ; Servicii realizare şi
Creşterea nivelului de conştientizare al găzduire website; Servicii organizare evenimente si campanie comunicare;
publicului cu privire la reţeaua Natura Furnizare echipamente teren; Furnizare software GIS; Furnizare
2000 şi conservarea valorilor naturale ale echipamente informatice si accesorii de birou, software, mobilier şi
ariei de proiect. Creşterea capacităţii consumabile; Servicii audit extern; Servicii închiriere sediu UIP;
instituţionale a custozilor ariilor protejate Furnizare carburanţi pentru implementare activităţi şi UIP;
vizate.

Masuri concrete pentru protectia si CL Ileanda -jud 469 375.298,40 Asigurarea unui management eficient al Montarea portii de limitare a accesului in pestera; Elaborarea si aplicarea 03.08.2012 31.11.2014
conservarea liliecilor din situl N2000 Salaj ariei protejate „Peştera Măgurici”. chestionarelor; Realizarea materialelor informative, publicitare si de
Pestera Magurici (jud Maramureş si Creşterea nivelului de informare şi constientizare; Realizarea panourilor, pietrei indicative; Dotari spatiu UIP;
Salaj) conştientizare a populaţiei în legătură cu Auditul proiectului; Elaborarea planului de comunicare.
protecţia liliecilor.

Managementul participativ si integrat al Primaria Rodna 1.086.878,0 869.502,4 Realizarea unui management eficient şi Proiectarea Centrului de Vizitare al Rezervației Biosferei Munții Rodnei 30.07.2012 30.07.2015
Rezervatiei Biosferei Muntii Rodnei performant al sitului Natura 2000 Larion. (Rodna); Asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier; Construcția
(Parc National, Sit N2000) Crearea unei infrastructuri minimale de Centrului de Vizitare al Rezervației Biosferei Munții Rodnei din Rodna;
vizitare şi monitorizare în situl Natura Dotări aparaturi și mobilier Centrul de Vizitare al Rezervației Biosferei
2000 Larion. Creşterea gradului de Munții Rodnei din Rodna; Realizarea traseelor tematice Baia lui
informare şi conştientizare al Schneider și Lacurile glaciare Lala Mare și Lala Mic; Realizarea
comunităţilor locale cu privire la modelului interpretativ al Centrului de Vizitare și al traseelor tematice
importanţa sitului Natura 2000 Larion. Baia lui Schneider și Lacurile glaciare Lala; Organizare de evenimente:
Creşterea capacităţii instituţionale a (workshop-uri, sesiuni constentizare, expoziții mobile fotografie, caravana
custodelui ariei protejate. ”Ambasadorii Rezervației Biosferei Munții Rodnei”,conferințe de presă)
si elaborare materiale de informare publicitate si conştientizare;
Evaluarea creşterii gradului de conştientizare al populaţiei locale ca
urmare a derulării activităţilor din proiect; Instruirea personalului
APNMR; Achiziția logistică UIP; Achizitia licente programe si logistica
management vizitatori.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Elaborarea planului de management si 36214 Asociatia 1.086.878,0 869.502,4 Realizarea unui management eficient şi Elaborarea planului integrat de management pentru situl de importanţă 08.06.2012 07.06.2015
dezvoltarea infrastructurii de vizitare proprietarilor de performant al sitului Natura 2000 Larion; comunitară Larion şi al ariei naturale protejate Crovul de la Larion;
pentru situl de imp. Com. ROSCI 0101 padure Valea Ilvei Crearea unei infrastructuri minimale de Instruirea personalului custodelui sitului; Avizarea SEA a Planului de
Larion vizitare şi monitorizare în situl Natura Management al sitului; Construirea si asigurarea utilitatilor Punctului de
2000 Larion; Creşterea gradului de informare si a punctelor de observare în situl Natura 2000 Larion;
informare şi conştientizare al Realizarea traseelor tematice si marcarea limitelor sitului şi ale ariei
comunităţilor locale cu privire la protejate; Realizarea programelor de interpretare în punctul de informare
importanţa sitului Natura 2000 Larion; al sitului; Organizare workshop, conferinte de presa; Realizarea
Creşterea capacităţii instituţionale a materialelor de informare si publicitate; Evaluarea gradului de informare
custodelui ariei protejate. al comunităţilor locale; Realizarea unui film publicitar al sitului;
Asigurarea cheltuielilor administrative pentru functionarea UIP; Auditul
financiar al proiectului.

Fundamentarea managementului sitului 36414 Centrul pentru Arii 1.965.649,53 1.365.536,20 Asigurarea unui management eficient şi Elaborarea Planului de comunicare pentru sit; Elaborarea studiilor 30.07.2012 01.12.2014
N2000 ROSCI0062 Defileul Crisului Protejate şi performant pentru situl Natura 2000 stiintifice de inventarierea specii si habitate; Elaborarea Planului de
Repede Padurea Craiului Dezvoltare Defileul Crişului Repede-Pădurea Management; Elaborarea raportului de mediu; Organizare evenimente;
Durabilă Bihor Craiului. 2. Creşterea gradului de Conştientizare şi publicitate grafica, editare si printare; Evaluarea
conştientizare a grupurilor ţintă privind campaniei; Achizitionare birotica pentru UIP; Audit financiar al
importanţa conservării biodiversităţii pe proiectului.
teritoriul sitului vizat. 3. Creşterea
capacităţii instituţionale al custodelui
sitului Natura 2000 Defileul Crişului
Repede-Pădurea Craiului.

Elaborarea planurilor de management, 36504 Asociatia 2.033.095,81 1.626.476,65 Realizarea unui cadru de management eficient Realizarea planurilor de management; Avizarea SEA a planurilor de 30.07.2012 30.06.2015
masuri de management integrat si Pescarilor Sportivi pentru siturile de importanţă comunitară management; Realizarea bazelor de date electronice; Studiu privind
intarirea capacitatii institutionale de Aqua Crisus ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunerea cu identificarea, cartarea aglomerărilor şi evaluarea cantitativă a populaţiilor
administrare a ROSCI 0049 Crisul ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului din speciile alohtone Ictalurus nebulosus, Carassius auratus, Lepomis
Negru (toată suprafaţa nordică a acestui SPA
Negru, ROSCI 0050 Crisrul Repede gibossus; Recoltarea prin electronarcoză a speciilor Ictalurus nebulosus,
începând cu limita de suprapunere cu SCI),
Amonte de Oradea, ROSCI 0061 ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea Carassius auratus, Lepomis gibossus; Consultarea şi informarea
Defileul Crisului Negru, ROSCI 0104 cu includerea ROSPA0123 Lacurile de publicului; Realizarea de sesiuni de instruire pentru personalul din
Lunca Inferioara a Crisului Repede, acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0061 structura de management; Achiziţionarea de echipamente necesare întăririi
ROSCI 0068 Diosig si ROSCI 0262 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca capacităţii instituţionale ale custodelui siturilor; Achiziţionarea de
Valea Iadecu Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 echipamente pentru UIP (calculatoare, laptop, software); Audit.
Diosig şi ROSCI0262 Valea Iadei cu
suprapunerea cu ROSPA0115 Defileul Crişului
Repede- Valea Iadului (numai suprafaţa care se
suprapune cu SCI) şi ariilor protejate de interes
naţional 2.174 Defileul Crişului Negru la Borz,
2.176 Vârful Cârligaţi (versantul sudic) şi
2.178 Dealul Păcău în vederea conservării
biodiversităţii, a habitatelor şi a speciilor de
importanta comunitară şi creşterea capacităţii
instituţionale de administrare a custodelui APS
AQUA CRISIUS.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Sistem de management eficient al 36334 CJ Bistrita Nasaud 981,861 883,675 Asigurarea de măsuri coerente de Studii şi plan de management; Servicii de proiectare si inginerie; Lucrari 12.07.2012 11.01.2015
sitului de importanta comunitarasi ariei conservare a biodiversităţii prin plan de de reabilitare tehnica a infrastructurii ; Servicii de publicitate, realizare
protejate de interes national Pestera management pentru Peştera Tăuşoare. pagina pe website, PR, organizre evenimente, film reclama, materiale
Tausoare Imbunatatirea condiţiilor de siguranţă promotionale; Achiziţionare de echipament informatic; Achiziţie software;
pentru persoanele care au acces în peşteră Achiziţie soft GIS +extensii şi instuire GIS; Echipamente de birou şi
în vederea realizării şi implementării mobilier, consumabile de birou; Achizitionare echipament de protectie
planului de management. Creşterea custode; Achizitionare echipament protectie in galeriile cu apa;
capacităţii de gestionare a ariei protejate Achizitionare echipament de escalada; Serviicii de audit.
Peştera Tăuşoare în vederea conservării
biodiversităţii. Cresterea gradului de
informare şi constientizare a importantei
sitului şi acţiunilor de conservare a
biodiversităţii în rândul comunităţii locale,
a comunităţii ştiinţifice şi a altor grupuri
ţintă relevante.

Conservarea biodiversitatii in aiile Asociatia 1,023,792 819,034 Obiectivul principal pe care solicitantul şi Servicii pentru ”Elaborarea planului de comunicare pentru ariile protejate 02.11.2011 01.11.2013
protejate Padurea de la Alparea si ecologista l-a propus prin realizarea proiectului este Pădurea de la Alparea, Pădurea Goronişte”; Servicii pentru ,,Realizarea
Padurea Goroniste - jud. BH Cindrelul – Sibiu, protejarea şi conservarea biodiversităţii în planuri de management pentru ariile naturale protejate Pădurea de la
jud Sibiu ariile naturale protejate Pădurea de la Alparea si Pădurea Goronişte si delimitarea fizica a ariilor protejate”;
Alparea şi Pădurea Goronişte, prin Servicii pentru ”Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planurile
elaborarea şi implementarea de metode de de management ale ariilor protejate Pădurea de la Alparea si Pădurea
gestionare eficientă a impactului antropic Goronişte”; Furnizare bunuri pentru functionarea UIP; Servicii auditare
asupra speciilor, în acord cu nevoile de financiară.
dezvoltare ale comunităţilor locale direct
implicate.

Elaborarea Planului de Management 36427 Universitatea 920,793.00 736,634.40 Îmbunătătirea conservării biodiversitătii Inventarierea şi cartarea habitatelor protejate 130230/27.07/2 2012-2015
al ariei protejate Cheile Rudăriei Eftimie Murgu din aria protejată vizată de proiect prin Inventarierea şi cartarea speciilor protejate 012
- Centrul de elaborarea planului de management, Inventarierea şi cartarea factorilor antropici şi de impact din AP şi
Cercetari pentru constientizarea populatiei si întărirea vecinătate
Protectia Mediului capacitătii administrative a custodelui. Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor
si a Bunurilor 1. Creşterea numarului de specii si Elaborarea bazei de date GIS
Culturale in habitate de interes comunitar, care au Elaborarea Planului de Management al Rezervaţiei Naturale şi sitului
Arealul European măsuri concrete de conservare cu 100% N2000
pentru o suprafaţă de 300ha prin Aprobarea planului de management – măsură administrative de legalitate
elaborarea si aprobarea Planului de Publicitatea obligatorie a proiectului
Management. Implementarea planului de comunicare
2. Cresterea gradului de constientizare prin Realizarea si actualizarea websiteului aferent ariei
activitati de informare / constientizare a Realizarea materialelor suport actiunilor de constientizare
grupurilor tinta vizate de proiect. Organizarea întâlnirilor de constientizare
3. Cresterea capacitătii institutionale a Organizarea activitătilor de consultare publică în vederea avizării planului
custodelui ariei protejate prin achizitia de de management
echipamente si instruiri. Instruirea echipei de management a ariei protejate
Întărirea capacitatii administrative
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Managementul conservarii 36429 R.N.P. ROMSILVA 8,487,644.50 7,638,881.00 Obiectivul general al proiectului constă în Inventarierea, evaluarea statutului de conservare, şi stabilirea strategiei de conservare 130368/08.08.2 2012-2015
pentru speciile vizate de proiect
biodiversităţii in Parcul Naţional – realizarea managementului conservativ şi Inventarierea, evaluarea statutului de conservare, şi stabilirea strategiei de conservare
012
Domogled - Valea Cernei, ca sit ADMINISTRATIA durabil al biodiversităţii prin pentru habitatele vizate de proiect
NATURA 2000 PARCULUI îmbunătăţirea conservării speciilor şi Elaborarea bazei de date GIS a tuturor speciilor si habitatelor vizate proiect
NATIONAL habitatelor de interes comunitar şi prin Elaborarea si avizarea / aprobarea planului de managenet pentru Parcului Naţional
Domogled- Valea Cernei
DOMOGLED- creşterea gradului de conştientizare Elaborare studiu preliminar – proiect tehnic, DTAC şi obţinere avize şi acorduri necesare
VALEA CERNEI privind conservarea şi protejarea acestora. Construirea unui centru de vizitare pentru Parcul National Domogled-Valea Cernei
RA Supervizarea lucrarilor de constructie pentru centrul de vizitare
Proiectul vizează şi îmbunătăţirea Monitorizarea speciilor si habitatelor inventariate si cartate prin proiectul
Lifenat/04/Ro/00225 (Desfasurat Intre 2004 Si 2007)
infrastructurii pentru uz public, precum şi Asigurarea publicităţii obligatorii a proiectului
întărirea capacităţii instituţionale de Implementarea planului de comunicare
management a ariei protejate Realizarea unei secţiuni noi a web site-ului administraţiei parcului destinată proiectului
Realizare materiale suport pentru activităţile de conştientizare si informare
Organizarea de întâlniri cu comunităţile si autoritătile locale în vederea creşterii
gradului de informare si conştientizare
Organizarea de activităţi specifice cu elevii în şcolile din localităţile de pe teritoriul
ariei vizate de proiect
Organizarea a 3 conferinţe de presă
Organizarea evenimentului de deschidere inaugurare a centrului de vizitare
Organizarea activităţilor de consultare publică aferentă procedurii de elaborare şi
aprobare a planului de mangement
Instruirea personalului implicat în gestionarea ariei naturale protejate
Cresterea capacitatii institutionale a administratiei Parcului National Domogled Valea Cernei
prin achizitionarea de echipamente

Elaborarea planului de management al 36394 Universitatea de 2,751,880 Creșterea gradului de conservare a Elaborarea studiilor știintifice: inventarierea și cartarea, evaluarea statutului de conservare, 128830/12.04.2 2012-2014
elaborarea măsurilor de management și a planurilor de monitorizare pentru specii/habitate
Parcului Național Cheile Nerei – Ştiinţe Agricole şi habitatelor şi a speciilor de importanţă (conform legislației Natura 2000 - formularul standard - și OUG 57/2007): 012
Beușnița (ROSCI 0031 și ROSPA 0020 Medicină comunitară şi naţională din Parcul Elaborarea studiilor știintifice pentru speciile de plante și habitate
Cheile Nerei – Beușnița) Veterinară a Național Cheile Nerei – Beușnița prin Elaborarea studiilor știintifice pentru nevertebrate, amfibieni și reptile
Elaborarea studiilor știintifice pentru ihtiofauna
Banatului, elaborarea planului de management, Elaborarea studiilor știintifice pentru avifauna
Timişoara conştientizarea populaţiei și întărirea Elaborarea studiilor știintifice pentru mamifere (cu excepția speciilor de lilieci)
capacității instituționale a Administrației. Elaborarea studiilor știintifice pentru habitatul 8310 și speciile de lilieci
Elaborarea bazei de date GIS
Creşterea statutului de conservare a Elaborarea și aprobarea Planului de Management
speciilor şi habitatelor de importanţă Elaborarea Planului de Management
comunitară de pe teritoriul Parcului Avizarea, derularea procedurii SEA și aprobarea Planului de Management
Amenajarea traseelor tematice prin montare panouri de informare si constientizare
Național Cheile Nerei – Beușnița, prin Intervenții cu scopul îmbunătățirii statului de conservare pentru două populații periclitate de
elaborarea măsurilor de conservare a Himantoglossum caprinum (cod Natura 2000: 2327)
acestora și introducerea lor într-un plan de Intervenții cu scopul îmbunătățirii statului de conservare pentru populația periclitată de bujor de
pădure (Paeonia mascula L. Miller) din Rezervația Naturală Ciclova - Ilidia
management coerent Publicitatea obligatorie a proiectului
Îmbunătăţirea infrastructurii de vizitare a Implementarea planului de comunicare prin campania de conștientizare și realizarea unei sectiuni
Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița noi a website-ului Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița
Organizarea conferințelor de informare și conștientizare a publicului și a factorilor interesați
Conştientizarea populaţiei privind Informarea publicului larg, cu privire la specii si habitate conservate în sit, prin publicarea a 2
importanța conservării Parcului Național articole (in ziare/reviste de mare tiraj, regionale sau naționale)
Cheile Nerei – Beușnița Organizarea seminariilor de educație ecologică în școli
Realizarea unei secţiuni noi a website-ului Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița
Întărirea capacității institutionale a RNP- Consultari publice aferente procedurii de elaborare şi aprobare a planului de management
ROMSILVA - Administratia Parcului Sesiune de instruire pentru personalul Administrației Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița
Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA Achiziția de echipamente necesare Administrației pentru activități de control și monitorizare
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
37227 3,033,135 2,033,590.00
Elaborarea planurilor de monitoring RNP Romsilva-
pentru speciile Natura 2000, dezvoltarea Administraţia
infrastructurii de vizitare şi a capacităţii Parcului Naţional
instituţionale a Administraţiei Parcului Defileul Jiului
Naţional Defileul Jiului R.A.

71,066,842 41,452,006.00
Reconstrucţia ecologică în polderul
Consiliul Local al
Zaghen din Rezervaţia Biosferei
Municipiului
Transfrontaliere Delta Dunării
Tulcea
România/Ucraina

36219 3,225,639 2,903,075.00 O 1. Asigurarea unui management eficient 1. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de
al speciilor şi habitatelor ariilor protejate management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi
Tinovul Şaru Dornei, Tinovul de la preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)
Româneşti, Tinovul Mare Poiana Stampei,
Bistrita Aurie şi Pietrosul Broştenilor- 2. . Activităţi de consultare, conştientizare şi informare
Cheile Zugrenilor prin elaborarea şi
aprobarea planurilor de management în
concordanţă cu legislaţia în vigoare.
O2. Imbunatăţirea nivelului de informare
şi conştientizare în rândul populaţiei din
Conservarea speciilor şi habitatelor de Asociaţia zonele limitofe celor cinci arii protejate şi
interes comunitar din cinci arii protejate Conservarea Vieţii a grupurilor interesate, cu privire la
ale judeţului Suceava Sălbatice necesitatea protejarii patrimoniului natural
al siturilor Tinovul Şaru Dornei, Tinovul
de la Româneşti, Tinovul Mare Poiana
Stampei, Bistrita Aurie şi Pietrosul
Broştenilor-Cheile Zugrenilor.

37505 528,097 355,008.00


Managementul integrat al Ariei
SC Butterfly Effect
Naturale Protejate de importanţă
SRL
comunitară ROSPA0074 Maglavit

Managementul integrat al Ariei 37816 6,038,240 3,979,660


Naturale Protejate de importanţă SC Butterfly Effect
comunitară ROSCI0128 Nordul SRL
Gorjului de Est
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
36371 S.C.U.T. 651,209 520,967.00 Obiectivul general al proiectului: .1. Elaborarea, Avizarea şi Aprobarea Planului de management pentru sit 08.06.2012 2012-2014
V.E.R.D.E. Oneşti Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi Natura 2000 – ROSCI0059 Dealul Perchiu
a patrimoniului natural prin sprijinirea 2. Informare
managementului ariilor protejate, inclusiv si constientizare
prin implementarea reţelei Natura 2000,
asigurarea unui statul corespunzator de
conservare a speciilor si habitatelor de
interes comunitar prezente in aria protejata
„Dealul Perchiu”
Obiectivele specifice:
Elaborarea planului de management 1. Creşterea capacităţii manageriale de
pentru aria protejată Dealul Perchiu din gestionare a ariei protejate prin elaborarea
Judeţul Bacău planului de management pentru situl
„Dealul Perchiu”
2. Creşterea gradului de informare şi
conştientizare a populaţiei din zona
limitrofă sitului, în vederea reducerii
presiunilor antropice asupra sitului
„Dealul Perchiu”

Pădurea Dălhăuţi – Sit de importanţă 36220 Asociatia UNA E 679,880 519,691.00


comunitară reprezentativ pentru zona NATURA
subcarpatică a judeţului Vrancea
36255 Asociaţia 879,413 663,984.00
PROTEJAREA PĂDURILOR – Judeţeană a
Conservarea biodiversităţii şi Vânătorilor şi
conştientizarea publicului Pescarilor Sportivi
Galaţi
Conservarea speciilor şi habitatelor din 36368 Fundatia 2,542,756 2,288,480.00 Asigurarea stării de conservare favorabilă A.1 Elaborarea de studii, inventarieri, cartografieri, care stau la baza 03.07.2012 2012-2014
ariile protejate Creasta Nemirei şi Constantin a speciilor şi habitatelor de interes elaborării planului de management pentru ariile protejate ROSCI 0047
Slănic Brancoveanu naţional/comunitar din ariile protejate Creasta Nemirei şi ROSCI 0230 Slănic
Creasta Nemirei şi Slănic. A.2 Elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI
Asigurarea unui management eficient al 0047 Creasta Nemirei şi ROSCI 0230 Slănic
speciilor şi habitatelor ariilor protejate E.1 Publicitatea obligatorie a proiectului conform prevederilor MIV
Creasta Nemirei şi Slănic prin elaborarea E. 2 Informarea şi conştientizarea publicului cu privire la importanţa
şi aprobarea planurilor de management în conservării elementelor caracteristice ariilor protejate ROSCI 0047
concordanţă cu legislaţia în vigoare Creasta Nemirei şi ROSCI 0230 Slănic
Îmbunătăţirea nivelului de informare şi E. 3 Informare şi consultare publică aferente procedurilor de elaborare şi
conştientizare în rândul populaţiei din aprobare a planurilor de management pentru cele două arii protejate
zonele limitofe ariei protejate şi a
grupurilor interesate, cu privire la E. 4. Evaluarea impactului activităţilor de informare şi
necesitatea protejării patrimoniului natural conştientizare
al siturilor Creasta Nemirei şi Slănic E.5. Evaluarea impactului campaniei de conştientizare

Plan de management, consultare publică 36264 Universitatea 1,472,386 1,717,545.00


şi campanie de conştientizare pentru Ecologică
siturile Natura 2000 ROSCI 0103 Bucureşti
Lunca Buzăului şi ROSCI 0199 Platoul
Meledic
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Dezvoltarea managementului în siturile 36364 1,395,256 1,255,730.00 Obiectivul general al proiectului: Activităţi de tip A- Elaborarea planurilor de management pentru ariile 03.07.2012 2012-2014
Natura 2000: Valea lui David, Dealul lui Asigurarea statutului de conservare protejate
Dumnezeu şi Pădurea şi pajiştile de la favorabilă a speciilor şi habitatelor de Activitati de tip E
Mârzeşti – judeţul Iaşi importanţă comunitară/naţională din -Activităţi de informare - conştientizare si de promovare a
siturile Natura 2000 din judeţul Iaşi: proiectului Campania de informare - consultare a factorilor interesaţi in
ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu şi procesul de elaborare a planurilor de management pentru siturile Natura
ROSCI0171 Pădurea şi Pajiştile de la 2000: Dealul lui Dumnezeu şi Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti – judeţul
Mârzeşti Iaşi
Obiectivele specifice - Studii de evaluare şi impact asupra campaniei de informare-
1. Imbunătăţirea managementului ariilor constientizare
protejate ROSCI0058 Dealul lui Activităţi de tip F
Dumnezeu şi ROSCI0171 Pădurea şi F.1 – Training in domeniul Comunicare şi conştientizare publică pentru
Pajiştile de la Mârzeşti prin elaborarea conservarea biodiversităţii, pentru personalul APM Iasi
planurilor de management F.2 - Training in domeniul Elaborarea şi monitorizarea implementării
Asociaţia „HPN 2. Creşterea gradului de conştientizare şi planurilor de management pentru arii naturale protejate pentru personalul
(HELP PEOPLE implicare a comunităţilor locale din zona APM Iaşi
AND NATURE)” limitrofă siturilor, in protejarea şi
conservarea ariilor naturale protejate
ROSCI0058 Dealul şi Dumnezeu şi
ROSCI0171 Pădurea şi Pajistile de la
Mârzeşti, prin campanii de informare-
conştientizare şi consultare;
3. Întărirea capacităţii instituţionale a
APM Iaşi in domeniul managementului
ariilor naturale protejate prin traininguri
specifice

36254 1,083,368 830,159.00


Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în Asociaţia Geod
zona sitului ROSCI 0060 Dealurile pentru promovarea
Agighiolului Geodiversităţii
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Evaluarea stării de conservare a 36430 Universitatea 920,118 828,106 Obiectivul proiectului îl constituie Activităţi de tip A 8/16/2012 16.08.2012
biodiversităţii si geodiversităţii în Babeş Bolyai Cluj- realizarea managementului conservativ şi A.1. Realizarea unei baze de date GIS pentru gestionarea informaţiilor din cadrul -
cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor Napoca durabil al biodiversităţii în scopul proiectului 15.08.2015
A.2. Cartarea modului de utilizare a terenurilor din cadrul habitatelor sitului
(ROSCI 0250) în vederea elaborării îmbunătăţirii conservării speciilor şi
Ţinutul Pădurenilor.
planului de management conservativ şi habitatelor de interes comunitar, prin A.3. Inventarierea şi cartarea habitatelor de interes comunitar din cadrul situl
durabil specific siturilor Natura 2000 elaborarea planului de mangement al ariei Ţinutul Pădurenilor.
protejate A.4. Inventarierea, determinarea mărimii polulaţionale şi cartarea în teren a
Prin proiect se urmăreşte şi creşterea distribuţiei speciilor de Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx si Bombina variegata
gradului de conştientizare a populaţiei din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor.
privind protecţia biodiversităţii A.5. Evaluarea în teren a impactului antropic indus habitatelor din cadrul sitului
Ţinutul Pădurenilor.
A.6. Evaluarea în teren a impactului antropic indus speciilor de Canis lupus, Ursus
arctos, Lynx lynx, Bombina variegata din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor.
A.7. Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din cadrul
sitului Ţinutul Pădurenilor.
A.8. Evaluarea stării de conservare a speciilor de Canis lupus, Ursus arctos, Lynx
lynx, Bombina variegata din cadrul sitului.
A.9. Elaborarea şi aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0250
Ţinutul Pădurenilor.
Activităţi de tip E
E.1. Campanie de informare obligatorie privind desfăşurarea proiectului.
E.2. Evaluarea gradului iniţial de conştientizare a grupurilor ţintă locale vizate de
proiect cu privire la habitatele şi speciile protejate din cadrul situl Ţinutul
Pădurenilor.
E.3. Conştientizarea grupurilor ţintă cu privire la speciile si habitatele de interes
comunitar din cadrul sitului.
E.4. Evaluarea gradului de conştientizare a grupurilor ţintă locale vizate de proiect
în urma campaniei de informare cu privire la speciile şi habitatele de interes
comunitar din cadrul sitului.
E.5. Consultarea comunitătilor locale în vederea elaborării şi aprobarii planului de
management al sitului.

Managementul Integrat, conservativ si 36416 Asociaţia 2,273,680 1,910,992.00


durabil al siturilor Natura 2000 din Educaţional
bazinul Fizeşului Ecologică
Ecotransilvania

36232 3,245,635 2,511,696.00


Siretul Verde – crearea sistemului de Asociaţia pentru
management integrat Natura 2000 Conservarea
pentru SPA Lunca Siretului Inferior şi Diversităţii
ariile protejate suprapuse Biologice

36113 1,684,664 1,251,945.00


Managementul conservativ şi
Consiliul Judeţean
participativ în Siturile Natura 2000
Cluj
Cheile Turzii şi Cheile Turenilor

Plan de management și campanie de 36457 1,362,616 1,024,061.00


Agenţia pentru
informare, educare și conștientizare
Protecţia Mediului
pentru situl Natura 2000, Scroviștea
Ilfov
ROSCI0224
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
36369 2,750,551 2,475,496.00 Obiectivul general al proiectului îl A. Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor 24.09.2012 2012-2015
naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de
constituie diminuarea amenintărilor la investiţii sau conservare) s-au propus urmatoarele activitati:
adresa stării favorabile de conservare a A.1 Elaborarea de studii, inventarieri, cartografiere pentru speciile si habitatele de interes
speciilor/ habitatelor de interes comunitar comunitar sau national pentru care au fost declarate cele 9 arii protejate
sau national, prin crearea premizelor A.1.1. Elaborarea unei baze de date electronice necesare planurilor de management pentru
cele 9 arii protejate.
pentru realizarea unui management A.1.2. Verificarea, actualizarea şi cartarea limitelor ariei protejate, a formelor de proprietate
eficient in 9 arii naturale protejate din asupra terenurilor, a regimului de administrare, a folosinţei terenului din aria protejată pentru
Regiunea Nord-Est. cele 9 arii protejate.
Obiectivele specifice ale proiectului A.1.3. Identificarea în teren, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor (conf. OUG
57/2007 si legislatiei ulterioare) pentru care au fost declarate cele 9 arii protejate.
urmăresc: A.1.4. Identificarea în teren, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor (conf.
- Cresterea eficientei managementului OUG 57/2007 si legislatiei ulterioare) pentru care au fost declarate cele 9 arii protejate.
ariilor protejate cu specific forestier din A.2. Elaborarea planurilor de management conform prevederilor GS
judetele Neamt si Iasi prin derularea A.2.1. Evaluarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în
vederea menţinerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor (conf. OUG
activităţilor preliminare măsurilor concrete 57/2007 si legislatiei ulterioare) pentru care au fost declarate cele 9 arii protejate.
de conservare A.2.2. Stabilirea metodelor şi protocoalelor de monitorizare în vederea evaluării succesului
- Cresterea gradului de constientizare şi măsurilor de management propuse pentru speciile şi habitatele (conf. OUG 57/2007 si
informare a grupurilor tinta relativ la ariile legislatiei ulterioare) pentru care au fost declarate cele 9 arii protejate.
Asociaţia A.2.3. Elaborarea planului de management pentru cele 9 arii protejate.
Model de management privind arii protejate cu specific forestier din judetele
Ecoturistică A.2.4. Avizarea şi aprobarea planului de management pentru ariile protejate incluse in
naturale protejate atribuite în custodie Neamt si Iasi in general, la speciile si proiect.
Prietenii Pădurii
în judeţele Neamţ şi Iaşi habitatele de interes comunitar, in special. E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare:
Bălţăteşti E.1 Aplicatii practice relativ la biodiversitatea specifica in cele 9 arii protejate
E.2 Aplicatii teoretice relativ la biodiversitatea specifica in cele 9 arii protejate
E.3 Actiuni de consultare publica legate de procedura de elaborare si aprobare a planului de
management pentru cele 9 arii protejate:
E.4 Realizare de filme documentare pentru cele 9 arii protejate
E.5 Realizarea de sectiuni (care să includă descrierea proiectului, activităţi, rezultate etc.) în
cadrul website-urilor entităţilor responsabile pentru ariile naturale protejate
E.6 Informare si publicitate legata de proiect
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
2,470,799 Obiectivul general: A1. Inventarieri /cartare habitate şi specii de interes comunitar și 6/17/2013
Îmbunatatirea semnificativă a starii de evaluarea stării de conservare a speciilor - pentru ROSCI0354.
conservare favorabilă a Sitului Natura A.2. Elaborarea studiului socio-economic pentru evaluarea tendinţelor de
2000: ROSCI0354 Platforma Cotmeana - management al terenurilor din zona proiectului şi ameninţările care derivă
vizand elaborarea planului de management din aceste tendinţe pentru habitatele şi speciile de interes comunitar
si informarea/conştientizare grupului ţintă A.3. Elaborarea studiului cu privire la folosinţa terenurilor, structura
cu privire la beneficiile conservarii proprietăţii, proprietari , administratori şi managementul actual
Siturilor Natura 2000. A.4. Realizarea bazei de date
Obiectivele specifice: A.5. Elaborare hărţi GIS
1. Asigurarea managementului ariilor A. 6. Stabilirea metodelor şi protocoalelor de monitorizare în vederea
vizate prin elaborarea Planului de evaluării succesului măsurilor de management propuse în menținerea
management al Sitului Natura 2000 stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor de importanță
Platforma Cotmeana, în concordanţă cu comunitară și/sau națională pentru care a fost declarat situl
legislaţia în vigoare şi cu avizarea acestuia A.7 . Elaborarea planului de management pentru ROSCI0354 cu
de către autoritatea competentă pentru implicarea factorilor interesaţi
protecţia mediului. E.1. Promovarea proiectului si informare pentru diseminarea rezultatelor
Asociaţia Română 2. Creşterea nivelului de informare, proiectului.
Managementul sitului Natura
pentru Cultură, educare şi conştientizare a grupului ţintă E.2. Evaluare grupuri ţintă pentru determinarea evoluției gradului de
2000: Platforma Cotmeana
Educaţie şi Sport cu o privire specială asupra atingerii conștientizare
obiectivelor de conservare favorabilă a E.3. Organizarea de dezbateri publice în fiecare comună pentru informarea
habitatelor/ speciilor de interes comunitar comunităților referitor la măsurile și obiectivele de conservare ale sitului
din situl Natura 2000 ROSCI0354 . Natura 2000;
E.4. Organizarea unei Campanii de conştientizare a grupului ţintă cu
privire la protecţia biodiversităţii, măsurile de conservare,
comportamentul în aria protejată, speciile şi habitatele importante din aria
protejată şi necesitatea conservării acestora
M.P. Implementarea proiectului, achizitionarea echipamentelor UIP si
cheltuielile cu salariile UIP
Audit

36293 1,163,444 895,027.00


Elaborarea planului de management al
sitului Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Asociaţia
Tepe şi îmbunătăţirea gradului de MaiMultVerde,
conştientizare publică privind Bucureşti
importanţa conservării biodiversităţii
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
270,209 243,188.00 Obiectiv general: Asigurarea stării de A.1. Realizarea studiului stiintific pentru evaluarea starii de conservare a speciilor si 10.08.2012 2012-2014
habitatelor necesare elaborarii Planului de management pentru Situl ROSCI0080 Fânaţurile
conservare favorabilă a speciilor şi de la Glodeni
habitatului din Situl Natura 2000 A 1.1. Inventarierea habitatului si speciilor din situl Natura 2000 – ROSCI0080 Fânaţurile de
Fânaţurile de la Glodeni la Glodeni
A 1.2. Cartarea habitatului si speciilor din situl Natura 2000 – ROSCI0080 Fânaţurile de la
Glodeni
Obiective specifice: A 1.3. Evaluarea starii de conservare a habitatului si speciilor din situl Natura 2000 –
1. Eficientizarea implementarii unui ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni
management durabil in situl Natura 2000 A 1.4. Elaborarea Planului de masuri de conservare pentru situl Natura 2000 – ROSCI0080
ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni prin Fânaţurile de la Glodeni
A 2. Elaborarea, avizarea si aprobarea Planului de Management pentru Situl ROSCI0080
elaborarea Planului de management Fânaţurile de la Glodeni
2. Cresterea nivelului de informare si A.2.1. Elaborarea Planului de Management pentru Situl ROSCI0080 Fânaţurile de la
constientizare in randul populatiei si a Glodeni
grupurilor interesate din zonele rurale şi A 2.2. Avizarea si aprobarea Planului de Management pentru Situl ROSCI0080 Fânaţurile
de la Glodeni
urbane limitrofe sitului Natura 2000 E.1. Activitati de informare/publicitate privind proiectul
ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni, E.2. Campania de constientizare/ informare privind eficientizarea managementului in ariile
asupra importanţei protejării obiectivelor vizate de proiect
de conservare prezente E.2.1. Organizarea si derularea sesiunilor de informare/dezbatere in perioada de elaborare a
Management durabil pentru situl Natura Agenţia pentru planului de management pentru sit
3. Intarirea capacitatii de administrare si E.2.2. Organizarea si derularea unei sesiuni de informare dupa avizarea si aprobarea planului
2000 ROSCI0080 Fânaţurile de la Protecţia Mediului gestionare a siturilor protejate a Agentiei de management pentru sit
Glodeni Vaslui pentru Protectia Mediului Vaslui prin E.3. Organizarea si derularea campaniei de constientizare si informare
E.3.1.Evaluarea initiala a gradului de constientizare/informare a populatiei
activităţi de instruire a personalului E.3.2. Elaborarea materialelor de informare si constientizare
E.3.3. Elaborarea si diseminarea filmelor documentare privind speciile/habitatul de
importanta comunitara
E.3.4. Organizarea a 3 ateliere de lucru cu populatia adolescentina pentru conceptia
designului materialelor de informare si constientizare
E.3.5. Organizarea unor activitati dedicate Zilei Internationale a Biodiversitatii
E.3.6. Organizarea unor “Lectii despre NATURA ” prin vizite in situl Fanaturile de la
Glodeni
E.3.7. Evaluarea finala a gradului de constientizare/informare a populatiei ca urmare a
derularii campaniei de constientizare
F.1. Instruirea personalului APM Vaslui in vederea informarii si constientizarii publicului
privind problematica conservarii biodiversitatii
F.2 Instruirea personalului APM Vaslui in vederea elaborarii regulamentelor si planurilor de
management pentru arii protejate (inclusiv situri Natura 2000)

Elaborarea Planului de management 36397 2,396,620 2,156,958.00 Proiectul vizează îmbunătăţirea statutului Activităţi de tip A 10/17/2012 17.10.2012
ROSPA 0015 Câmpia Crişului Alb şi de conservare a habitatelor şi speciilor de A.1. Determinarea statutului actual de conservare a speciilor de -
Crişului Negru şi ariile protejate conexe importanţă comunitară şi naţională prin importanţă comunitară din Complexul AP Crișuri 17.10.2014
elaborarea planului de management, A.2. Inventarierea factorilor care influenţează negativ statutul de
conştientizarea populaţiei cu privire la conservare a speciilor de importanţă comunitară din Complexul AP
necesitatea şi importanţa elaborării şi Crișuri
Asociatia pentru implementării planului de management şi A.3. Elaborarea strategiilor de conservare a speciilor importanţă
Promovarea prin creşterea capacităţii de management a comunitară din Complexul AP Crișuri
Valorilor Naturale ariei protejate A.4. Elaborarea planului de management pentru Complexul AP Crișuri
şi Culturale ale A.5. Aprobarea planului de management pentru Complexul AP Crișuri.
Banatului şi Activităţi de tip E
Crişanei E.1. – Publicitatea obligatorie a proiectului
„ Excelsior” E.2. – Implementarea planului de comunicare
Activităţi de tip F
F.1. – Cresterea capacitătii institutionale de management a ariilor naturale
protejate prin achizitia echipamentelor necesare

36660 10,141,676 7,362,648


RNP Romsilva-
R.N.P. Romsilva-Administraţia Parcului
Administraţia
Natural Porţile de Fier R.A. garant al
Parcului Natural
unui sistem adecvat de management al
Porţile de Fier
biodiversităţii
R.A.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
64,577,558 58,119,802 Planul de management integrat pentru Proiectul vizează atingerea următoarelor rezultate principale:
 1 plan de management integrat pentru zona Deltei Dunării
zona Deltei Dunării va înlocui planul de  1 plan de monitorizare integrat a habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună de
management al Rezervaţiei aferent interes comunitar din cadrul RBDD cu protocoale de monitorizare pentru 9 specii plante, 29
perioadei 2008 – 2012 întrucât acesta din specii de nevertebrate, 10 specii de amfibieni şi reptile, 22 specii de peşti, 163 specii de
urmă a expirat în anul 2012, noul plan ce păsări, 17 specii de mamifere şi 27 de habitate
 1 studiu distribuţie pentru 163 specii păsări cu realizarea hărţii GIS aferente;
va rezulta din proiect urmând a fi  1 studiu distribuţie pentru 17 specii mamifere cu realizarea hărţii GIS aferente ;
implementat în perioada 2016 – 2020. Mai  1 studiu distribuţie pentru 29 specii nevertebrate cu realizarea hărţii GIS aferente;
mult, planul de management al Rezervaţiei  1 studiu distribuţie pentru 10 specii amfibieni şi reptile cu realizarea hărţii GIS aferente;
pentru perioada 2008 – 2012 a precedat  1 studiu distribuţie pentru 22 specii peşti cu realizarea hărţii GIS aferente;
 1 studiu distribuţie pentru 9 specii plante cu realizarea hărţii GIS aferente;
directivele europene care impun alinierea  1 studiu distribuţie pentru 27 habitate cu realizarea hărţii GIS aferente ;
la exigenţele de mediu ale Uniunii  1 studiu socio-economic care să fundamenteze planul de management integrat, inclusiv
Europene. Prin urmare, noul plan de evaluarea detaliată a impactului antropic asupra biodiversităţii ariilor naturale protejate
management ce va fi elaborat prin proiect vizate de proiect;
 1 bază de date completă şi funcţională
pentru zona Deltei Dunării se va  1 set integrat de date geospaţiale realizat în conformitate cu Directiva INSPIRE
fundamenta pe legislaţia naţională şi  măsuri de conservare pentru 9 specii de plante;
europeană şi va include un set de date  măsuri de conservare pentru 29 specii de nevertebrate;
geospaţiale şi date biotice actualizate în  măsuri de conservare pentru 22 specii de peşti;
Plan de management integrat pentru
ARBDD Tulcea raport cu dinamica din teritoriu a speciilor
 măsuri de conservare pentru 10 specii de amfibieni şi reptile; 06.06.2013
zona Deltei Dunarii  măsuri de conservare pentru 163 specii de păsări;
de floră şi faună sălbatică, respectiv a  măsuri de conservare pentru 17 specii de mamifere;
habitatelor naturale din zona Deltei  măsuri de conservare pentru 27 habitate;
 2 conferinţe (lansare respectiv închidere proiect);
Dunării, dar şi în raport cu actele  1 eveniment de informare şi de promovare a proiectului organizat cu prilejul Zilei
normative aflate în vigoare. Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării sărbătorită la data de 1 septembrie;
 22 dezbateri publice;
 materiale realizate pentru susţinerea acţiunilor de informare/conştientizare
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
8,109,713 7,298,742 Activităţile proiectului vizează împrejmuirea ariei
naturale protejate „Pădurea Letea” cu gard de
protecţie, construcţia şi dotarea punctelor PSI,
elaborarea studiilor specifice aferente, îmbunătăţirea
gradului de conştientizare publică privind importanţa
conservării biodiversităţii în această arie, precum şi
creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a
incendiilor în Pădurea Letea.
Construcţia gardului de protecţie va contribui la
stoparea păşunatului realizat de cai semisălbăticiţi,
dar şi de alte animale domestice lăsate libere, fapt
care produce efecte distructive foarte mari,
conducând la reducerea suprafeţei păduroase şi a
consistenţei pădurii, distrugerea speciilor erbacee şi a
asociaţiilor fragile de nisip, dispariţia unor specii şi
asociaţii de plante şi degradarea peisajului.
Implementarea proiectului prin realizarea
infrastructurii de împrejmuire, va scădea exponenţial
presiunea asupra habitatelor şi speciilor protejate din
zonă, în condiţiile în care prezenţa animalelor
domestice asupra componentei floristice este într-o
continuă creştere, capacitatea de suport a pajiştilor de
„Conservarea ariei strict protejate Asociaţia Danubiu pe Grindul Letea fiind depăşită de 8 ori.
De asemenea, prin derularea activităţilor specifice, 06.06.2013
Pădurea Letea” Tulcea
proiectul va conduce la stoparea înaintării focului din
afara ariei protejate, prin întreruperea stratului de
vegetaţie erbacee sau a masivului de stuf prin
prelucrarea solului cu arătură şi disc.
Creşterea gradului de conştientizare în ceea ce
priveşte protecţia mediului şi importanţa conservării
biodiversităţii în Pădurea Letea, în scopul diminuării
presiunilor antropice şi schimbării atitudinii şi
conduitei faţă de mediul înconjurător, se va realiza
prin acţiuni de informare şi conştientizare adaptate
tuturor grupurilor ţintă vizate de proiect.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Managementul capitalului natural în Eurolevel 5,993,264 4,451,692 Proiectul “Managementul capitalului natural în
ROSPA 0076 Marea Neagră”- SPA MN vizează
ROSPA0076 Marea Neagră Constanţa elaborarea planului de management al sitului
Natura2000 SPA0076 Marea Neagră, instrumentul
indispensabil în activitatea de
administrare/management a zonei.
Studiile privind speciile de păsări de interes
comunitar care se regăsesc în arealul sitului vizat
prin proiect vor acoperi toată suprafaţa sitului,
conform Formularului Standard. Administraţia
Rezervaţiei Bisferei Delta Dunării a emis anexa
E.1.5 – Acordul de sprijin pentru activităţile din
proiect, astfel încât studiile elaborate prin acest
proiect să acopere întreaga suprafaţa a SPA Marea
Neagră, inclusiv cea de suprapunere cu R.B.D.D.,
urmând ca toate rezultatele proiectului să fie puse la
dispoziţia Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării în vederea integrării în planul de
management al R.B.D.D.
Ulterior aprobării planului de management, se va
trece la implementarea măsurilor concrete de
conservare, realizarea activităţilor de monitorizare a 06.06.2013
speciilor de interes comunitar, implicarea efectivă a
publicului interesat în managementul sitului. În acest
fel, echipamentele achiziţionate prin acest proiect vor
contribui la implementarea măsurilor din planul de
management, după finalizarea proiectului.
Din punctul de vedere al factorilor interesaţi,
proiectul de faţă atrage interesul şi sprijinul multor
instituţii şi organizaţii la nivel local, judeţean şi
regional.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
“Managementul conservativ şi Asociaţia Eco- 2,270,311 2,043,280 Proiectul îşi propune elaborarea planului de 06.06.2013
management pentru aria protejată Soveja în vederea
participativ în situl Natura 2000 Durabil Bucureşti conservării diversităţii habitatelor naturale, a
Soveja” speciilor de floră şi faună sălbatică, conform
cerinţelor naţionale şi europene şi a obiectivelor
reţelei ecologice europene Natura 2000. Prin acest
proiect se identifică problemele majore cu care se
confruntă aria protejată şi se oferă soluţii pentru o
bună gestionare şi administrare a patrimoniului în
scopul viabilităţii şi sustenabilităţii viitoare a
proiectului. Realizarea acestor obiective completează
obiectivele de management ale ariei vizate prin
proiect şi se aliniază prevederilor stabilite de
Uniunea Europeana cu privire la conservarea
biodiversităţii în siturile ce fac parte din reţeaua
ecologică europeană Natura 2000.
Proiectul va conduce, de asemenea, la menţinerea
sau creşterea nivelului calitativ de conservare a
habitatelor şi speciilor (bio-diversităţii). Această stare
de conservare ne oferă informaţii despre starea unui
mediu sănătos şi curat. Calitatea unui mediu mai
sănătos este garantul unui standard de viaţă mai
ridicat al populaţiei umane.
Toate speciile de importanţă cuprinse în sit vor fi
observate, monitorizate şi se vor propune acţiuni de
conservare şi protejare.
Aceste acţiuni precum şi acţiunile de informare care
se vor desfăşura vizează în mod direct şi au ca şi
grup ţintă comunităţile şi autorităţile locale.

„Îmbunătăţirea managementului APM Vrancea 1,381,133 1,243,020 Implementarea proiectului va contribui Activităţile din proiect vizează elaborarea planurilor de management 06.06.2013
Siturilor de interes Comunitar atât la menţinerea/imbunatatirea stării de integrat pentru ariile naturale protejate ROSCI0026 Cenaru /Rezervaţia
ROSCI0026 Cenaru şi ROSCI0216 conservare a habitatelor naturale şi a naturală 2.815 Pădurea Cenaru şi ROSCI0216 Reghiu Scruntar
Reghiu Scruntaru speciilor de floră şi faună de interes /Rezervaţia naturală 2.820 Pădurea Reghiu – Scruntaru. Totodată se
conservativ comunitar şi national prin urmăreşte şi dezvoltarea unei atitudini favorabile a populaţiei locale faţă
masuri adecvate care vor rezulta pe baza de activitatea de protejare a diversităţii biologice şi a conceptului de
planurilor de management integrat , cât şi dezvoltare durabilă în siturile Natura 2000.
la procesul de conştientizare şi informare a
comunităţilor locale asupra drepturilor şi
avantajelor rezultate din menţinerea şi
păstrarea biodiversităţii actuale a ariilor
protejate şi a conceptului de dezvoltare
durabila in situri Natura 2000.
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Elaborarea planului de management APM Tulcea 1,212,792 1,091,513 Gestionarea eficientă şi responsabilă a Activităţile proiectului se referă la elaborarea planului de management
pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia ariei şi asigurarea conservării durabile a integrat se va realiza şi planul de monitorizare al ariilor naturale protejate
şi pentru rezervaţia naturală Dealurile biodiversităţii. unul din principalele instrumente necesare pentru gestionarea eficientă şi
Beştepe responsabilă a acesteia şi asigurarea conservării durabile a biodiversităţii.
Activităţile legate de acest obiectiv urmăresc să implementeze măsuri de
conservare în sit, în scopul protejării biodiversităţii (implementarea de
măsuri de conservare în ariile naturale protejate).
În cadrul proiectului se vor realiza studii de specialitate legate de
biodiversitate şi factorii socio-economici care vor fi integrate în planul de
management realizat prin proiect, asigurând astfel un management
adecvat, fapt ce corespunde cu obiectivul specific al Programului
Operaţional Sectorial Mediu (protecţia naturii prin managementul ariilor 06.06.2013
naturale protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura2000).
Activităţile de conştientizare ce se vor realiza în proiect au un rol
important în promovarea obiectivelor de management ale ariei naturale
protejate şi pentru conştientizarea de către publicul larg a măsurilor de
conservare a speciilor/habitatelor naturale în contextul gestionării durabile
a resurselor naturale fiind în deplină conformitate cu prevederile Axei
prioritare 4 POS Mediu.

“Protecţia şi promovarea biodiversităţii CJ Buzău 2,758,246 2,419,748 Se asigură premisele pentru o protecţie Proiectul are la bază studiile şi documentaţia tehnico-economică realizate
sitului ROSCI0229 SIRIU” adecvată a mediului înconjurător în situl prin proiectul „Managementul conservativ şi participativ al sitului
ROSCI0229 SIRIU şi o ameliorare în timp ROSCI0229 SIRIU” (finanţat prin POS Mediu), documentaţie întocmită
a calităţii acestuia, contribuind astfel şi la în vederea monitorizării ulterioare şi conservării biodiversităţii în aria
atingerea obiectivului global al POS protejată, alături de alte măsuri avute în vedere de autoritatea publică
Mediu de „protecţie şi îmbunătăţire a judeţeană în ceea ce priveşte protecţia mediului. Implementarea
calităţii mediului şi a standardelor de viaţă proiectului va avea ca rezultat o infrastructură de vizitare care va contribui
în România”. la realizarea dezvoltări durabile şi eficiente în aria naturală protejată din
reţeaua ecologică Natura 2000, va furniza un sistem eficient de 06.06.2013
monitorizare a stării speciei Ursus arctos în vederea realizării unui
management activ şi adaptativ al speciei şi va asigura informarea şi
educarea vizitatorilor şi a altor categorii de populaţie, cu privire la
necesitatea cunoaşterii, respectării şi protejării patrimoniului natural al
zonei.

Elaborarea Planului de Management al 37300 Societatea 1,430,105 1,155,084


sitului Natura 2000 Blahniţa-Mehedinţi Ornitologică
Română
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
„Protecţia şi promovarea biodiversităţii CJ Buzău 2,730,093 2,432,799 Se asigură premisele pentru o protecţie
sitului ROSCI0190 Penteleu” adecvată a mediului înconjurător în situl
Proiectul are la bază studiile şi documentaţia tehnico-economică realizate
ROSCI0190 PENTELEU şi o ameliorare
prin proiectul „Managementul conservativ şi participativ al sitului
în timp a calităţii acestuia, contribuind
ROSCI0190 PENTELEU” (finanţat prin POS Mediu), documentaţie
astfel şi la atingerea obiectivului global al
întocmită în vederea monitorizării ulterioare şi conservării biodiversităţii
POS Mediu de „protecţie şi îmbunătăţire a
în aria protejată, alături de alte măsuri avute în vedere de autoritatea
calităţii mediului şi a standardelor de viaţă
publică judeţeană în ceea ce priveşte protecţia mediului.
în România”.
Implementarea proiectului „Protecţia şi promovarea biodiversităţii sitului 06.06.2013
ROSCI0190 PENTELEU” - prin activităţile avute în vedere - va asigura
atingerea obiectivelor specifice ale Axei Prioritare 4 – Implementarea
sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii de
“conservare a diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de
floră şi faună sălbatică, precum şi asigurarea unui management eficient al
ariilor naturale protejate şi, în special al reţelei ecologice Natura 2000.

Management eficient in situl Natura Fundatia Corona 786,059 707,453 Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi Activităţi de tip A- Elaborarea planurilor de management pentru ariile 17/06.2013 2013-2015
2000: ROSCI0330 Osesti-Barzesti a patrimoniului natural prin sprijinirea protejate vizate de proiect
managementului ariilor protejate, inclusiv Activitati de tip E
prin implementarea reţelei Natura 2000, -Activităţi de informare - conştientizare si de
asigurarea unui statul corespunzator de promovare a proiectului
conservare a speciilor si habitatelor de
interes comunitar prezente in ariile
naturale protejate vizate de proiect

Planuri de management pentru siturile Asociatia Tinerii 1,559,944 1,403,905 Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi Activităţi de tip A- Elaborarea planurilor de management pentru ariile 17.06.2013 2013-2015
Natura 2000: ROSCI0255, ROSCI0391, Ecologi Romani a patrimoniului natural prin sprijinirea protejate vizate de proiect
ROSPA0049, ROSPA0116, din Iasi managementului ariilor protejate, inclusiv Activitati de tip E
ROSCI0076 prin implementarea reţelei Natura 2000, -Activităţi de informare - conştientizare si de
asigurarea unui statul corespunzator de promovare a proiectului
conservare a speciilor si habitatelor de
interes comunitar prezente in ariile
naturale protejate vizate de proiect

Conservarea biodiversităţii printr-un Grupul Ecologic de 532,852 756,833 Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi Activităţi de tip A- Elaborarea planurilor de management pentru ariile 17.06.2013 2013-2015
management integrat al ariei naturale Colaborare a patrimoniului natural prin sprijinirea protejate vizate de proiect
protejate Moldova Superioară Bucovina managementului ariilor protejate, inclusiv Activitati de tip E
prin implementarea reţelei Natura 2000, -Activităţi de informare - conştientizare si de
asigurarea unui statul corespunzator de promovare a proiectului
conservare a speciilor si habitatelor de
interes comunitar prezente in ariile
naturale protejate vizate de proiect

Implementarea unui sistem adecvat de Asociaţia pentru 840,926 756,833 Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi Activităţi de tip A- Elaborarea planurilor de management pentru ariile 17.06.2013 2013-2015
management pentru conservarea Botoşani a patrimoniului natural prin sprijinirea protejate vizate de proiect
biodiversităţii în ROSPA0110 managementului ariilor protejate, inclusiv Activitati de tip E
Acumulările Rogojeşti-Bucecea prin implementarea reţelei Natura 2000, -Activităţi de informare - conştientizare si de
asigurarea unui statul corespunzator de promovare a proiectului
conservare a speciilor si habitatelor de
interes comunitar prezente in ariile
naturale protejate vizate de proiect
Valoarea totala Din care, Data semnarii
Cod Durata
Denumire proiect Beneficiar a proiectului, fonduri UE Obiective proiect Componentele proiectului contractui de
SMIS proiectului
fără TVA (Lei) (Lei) finantare
Conservarea biodiversităţii în situl Asociaţia “Să 7,892,521 7,103,269 Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi Activităţi de tip A- Elaborarea planurilor de management pentru ariile 17.06.2013 2013-2015
Natura 2000 Rarău-Giumalău printr-un Îmbătrânim a patrimoniului natural prin sprijinirea protejate vizate de proiect
management integrat şi participativ Frumos” Bucovina managementului ariilor protejate, inclusiv Activitati de tip E
prin implementarea reţelei Natura 2000, -Activităţi de informare - conştientizare si de
asigurarea unui statul corespunzator de promovare a proiectului
conservare a speciilor si habitatelor de
interes comunitar prezente in ariile
naturale protejate vizate de proiect

Management conservativ al Asociaţia Strategic 17,595,878 15,836,291 Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi Activităţi de tip A- Elaborarea planurilor de management pentru ariile 17.06.2013 2013-2015
biodiversităţii în regiunea de dezvoltare Group Bucuresti a patrimoniului natural prin sprijinirea protejate vizate de proiect
Nord-Est managementului ariilor protejate, inclusiv Activitati de tip E
prin implementarea reţelei Natura 2000, -Activităţi de informare - conştientizare si de
asigurarea unui statul corespunzator de promovare a proiectului
conservare a speciilor si habitatelor de
interes comunitar prezente in ariile A.1.Elaborarea studiilor necesare in vederea fundamentarii Planului de
naturale protejate vizate de proiect management integrat pentru situl Natura 2000 ROSCI51 Cusma
A.1.1. Inventarierea si cartarea mediului biotic si abiotic al sitului Natura
2000 ROSCI0051 Cusma
.A1.1.1. Realizarea structurii bazei de date GIS si popularea acesteia cu
datele geospatiale rezultate din proiect
Management durabil a trei arii protejate Asociaţia S.O.S. 3362746 3026471 Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi A.1.1.2.
ActivităţiInventarierea
de tip A- Elaborarea planurilor
si cartarea tipurilorde
demanagement pentru ariile
ecosisteme prezente în ariile 17.06.2013 2013-2015
situate pe râul Moldova Viitorul Bacău a patrimoniului natural prin sprijinirea protejateprotejate
naturale vizate devizate
proiectde proiect
managementului ariilor protejate, inclusiv A.1.1.3. Inventarierea Activitati de tip speciilor
si cartarea E gazduite de ariile naturale
prin implementarea reţelei Natura 2000, protejate vizate de proiect-Activităţi de informare - conştientizare si de
asigurarea unui statul corespunzator de promovare
A.1.1.4. a proiectului
Inventarierea si cartarea habitatelor naturale vizate de proiect
conservare a speciilor si habitatelor de A.1.1.5. Cartarea mediului fizic (geologie, hidrologie, pedologie, etc.)
interes comunitar prezente in ariile A.1.1.6. Inventarierea si cartarea activitatilor socio-economice cu potential
naturale protejate vizate de proiect impact antropic asupra starii de conservare a speciilor si habitatelor
naturale incluse în ariile naturale protejate vizate de proiect (identificare
presiuni si amenintari

Îmbunătăţirea stării de conservare a Federaţia pentru 3,560,285 3.790.991,16 Obiectivul general al proiectului îl A.1.2. Evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor incluse în
biodiversităţii în situl de importanţă dezvoltarea constituie protectia si îmbunatatirea ariile naturale protejate vizate de proiect
comunitară Cuşma Zonei Rurale calitatii mediului in situl Natura 2000 A.1.3. Elaborarea planului pentru monitorizarea starii de conservare a
Bârgău - Călimani Cusma. habitatelor naturale si a speciilor de importanta comunitara gazduite de
Federaţia pentru Obiectiv specific 1 - Eficientizarea situl Natura 2000 ROSCI0051 Cusma
dezvoltarea managementului sitului Natura 2000 A.2. Elaborarea Planului de management integrat pentru situl Natura 2000
Zonei Rurale Cusma, incluzând 9 arii naturale protejate ROSCI0051 Cusma
Bârgău - Călimani de interes national 2.201. - Piatra A.3. Supunerea Planului de management integrat pentru situl Natura 2000
Corbului, 2.220. - Râpa Verde, 2.221. - ROSCI0051 Cusma Procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului
Comarnic, 2.212. - Piatra Cusmei, 2.214. - (SEA)
Valea Repedea, 2.215. - Taul Zânelor, A.4. Aprobarea Planului de management integrat pentru situl Natura 2000
2.217. - Locul fosilifer Râpa Mare, 2.218. ROSCI0051 Cusma de catre autoritatea competenta de mediu conform
- Cheile Bistritei Ardelene, 2.224 - legislatiei în vigoare
Stâncile Tatarului, prin elaborarea 17.06.2013 30 luni
masurilor de management si aprobarea B.1. Constructia unui punct de informare cu rol de promovare a
planului de management al acestuia de obiectivelor de management ale sitului Natura 2000 - ROSCI0051 Cusma
catre autoritatea competenta de mediu. si de constientizare a publicului larg asupra masurilor de conservare a
Obiectiv specific 2 - Întarirea capacitatii speciilor/habitatelor naturale
institutionale a custodelui sitului de
importanta comunitara ROSCI0051 E.1. Organizare activitati informative care au ca scop cresterea nivelului
Cusma, în vederea gestionarii eficiente si de constientizare
monitorizarii adecvate a starii de E.1.1. Evaluarea nivelului de cunoastere si constientizare a grupurilor tinta
conservare a speciilor de flora si fauna cu privire la situatia ariilor naturale protejate vizate de proiect
salbatica, precum si a habitatelor naturale E.1.2. Workshop-uri de constientizare a formatorilor de opinie cadre
din cadrul sitului, prin sesiuni de instruire, didactice si ONG-uri
respectiv prin dezvoltarea unui instrument E.1.3. Organizarea de evenimente de informare în scoli asupra protejarii
informatic destinat cresterii biodiversitatii sitului Natura 2000 - ROSCI0051 Cusma
eficientei/transparentei modului de luare a E.2. Organizarea activitatilor de informare si consultare publica aferente
deciziilor vizând protejarea patrimoniului procedurii de elaborare si aprobare a planului de management integrat
natural din cadrul sitului Natura 2000 E.3. Informare si publicitate referitoare la asistenta financiara
Cusma. nerambursabila