Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa 5

Activităţi cu potenţial impact (presiuni şi ameninţări) - ihtiofaună


M.1. Evaluarea activităţilor cu impact asupra ariei naturale protejate, în general

Activităţi cu impact negativ Efecte


ameninţări viitoare
Nr.
(după aplicabilitatea Viitor (după aplicabilitatea
crt. presiuni actuale Prezent
planului de planului de management)
management)
1. Amenajările hidrotehnice Efectele activităţilor cu impact
reduc în sectorul din aval de negative se reduc semnificativ
amenajare adâncimea medie a daca se aplică/implementează
apei fapt ce induce o planul de management.
restrângere/reducerea Măsurile generale de reducere a
habitatului. impactului negativ:
2. Lucrările de amenajare sau 1. Reducerea cu 50% a
întreţinere efectuate în volumului de apă captat pentru
perioadele de reproducere apa menajeră. Deficitul de 50%
contribuie la declinul speciilor se poate compensa prin utilizare
acvatice şi la deprecierea apei din puţurile forate. Acest
habitatelor acvatice. aspect reduce semnificativ
3. Captarea apei (prin prizele costul de furnizare a apei către
de captatre) pentru amenajările consummator.
piscicole (heleşteie) reduc 2. Respectarea perioadelor de
habitatele speciilor acvatice şi migraţie, reproducere,
contribuie la declinul predezvoltare şi iernare induce
Amenajările
1. Amenajările hidrotehnice poplaţiilor acvatice. o repoziţionare (pozitivă) a
hidrotehnice
4. În sezonul secetos (când populaţiilor acvatice.
scade adâncimea medie a apei) 3. Reducerea cu 50% a
amenajările hidrotehnice devin volumului de apă captat pentru
bariere/obstacole majore pentru amenajările piscicole, scade
speciile nectonice. semnificativ presiunea
antropică asupra habitatelor
acvatice. Consumul ridiat de
apă pentru o amenajare
piscicolă de tip heleşteu nu este
justificat deoarece heleşteul
abordează o creştere semi-
intensivă.
4. Respectarea punctelor 1-3
menţionate mai sus, reduc
semnificativ riscul de apariţie a
barierelor artificiale pentru
speciile nectonice.
Igienizarea utilajelor agricole Aplicarea ghidului de bune
(cistern, containere) în albia practice în agricultură, respectiv
minora a râului sau în aplicarea planului de
apropierea albiei majore a management elimină/ampută
2. Agricultura Nu e cazul râului, modifică însuşirile presiunea antropică indusă de
chimice ale mediului abiotic. agricultură.
Modificarea însuşirilor chimice
ale mediului abiotic induce un
declin în rândul populaţiilor
acvatice.
Activitatea de igenizare a
utilajelor agricole a fost
identificată în repetate rânduri
pe raza/în raza localităţii
Socodor.
Ecosistemul acvatic reofil
Crişul Alb este infestat cu
„boala punctelor negre”
fenomen care a fost indus de
Evenimentele amenajările piscicole dispuse în
3 patologice din Nu e cazul apropierea ariei natural -
heleşteie protejată ROSCI0048 Crişul
Alb. Acest aspect alterează
starea de sănătate a
organismelor acvatice
nectonice.
Popularea/
4 repopularea haotică cu Nu e cazul Dezechilibre în lanţul trofic. -
organism acvatice
Distrugerea/defrişarea
vegetaţiei macrofite palustre,
precum şi a vegetaţiei lemnoase
aflate în lungul şi în apropierea
ţărmurilor induce modificări în
Distrugerea
5 Nu e cazul structura -
/defrişarea vegetaţiei
populaţiilor/comunităţilor
acvatice deoarece unele specii
acvatice sunt dependente de
vegetaţia macrofită palustră în
perioadele de reproducere.
Abandonarea deşeurilor în
cadrul şi în vecinătatea
cursurilor de apă induc un
declin în rândul alevinilor,
6 Poluare Nu e cazul -
deoarece aceste formează
pelicule la suprafaţa apei
împedicând astfel umplerea
veziici gazoase.
Braconajul şi pescuitul excesiv
Braconajul şi pescuitul
7 Nu e cazul induce un declin galopant -
excesiv
pentru toate speciile acvatice
M.2. Evaluarea activităţilor cu impact asupra ihtiofaunei de interes conservativ

Activităţi cu impact negativ Efecte


ameninţări viitoare
Nr.
(după aplicabilitatea Viitor (după aplicabilitatea
crt. presiuni actuale Prezent
planului de planului de management)
management)
1. Amenajările hidrotehnice Efectele activităţilor cu impact
reduc în sectorul din aval de negative se reduc semnificativ
amenajare, adâncimea medie a daca se aplică/implementează
apei fapt ce induce o planul de management.
restrângere/reducerea a
habitatului.
2. Lucrările de amenajare sau
întreţinere efectuate în
Amenajările perioadele de reproducere
1. Amenajările hidrotehnice
hidrotehnice contribuie la declinul speciilor
acvatice şi la deprecierea
habitatelor acvatice.
3. Captarea apei (prin prizele
de captare) pentru amenajările
piscicole (heleşteie) reduc
habitatele speciilor acvatice şi
contribuie la declinul
poplaţiilor acvatice.
Igienizarea utilajelor agricole Aplicarea ghidului de bune
(cistern, containere) în albia practice în agricultură, respectiv
minora a râului sau în aplicarea planului de
apropierea albiei majore a management elimină/ampută
râului, modifică însuşirile presiunea antropică indusă de
chimice ale mediului abiotic. agricultură.
Modificarea însuşirilor chimice
2. Agricultura Nu e cazul ale mediului abiotic reduce
sursa de hrană pentru speciile
acvatice care se hrănesc cu
plancton, iar dacă concentraţia
este ridicată apare fenomenul
de intoxicare, fenomen care de
multe ori duce o mortalitate în
masă.
Ecosistemul acvatic reofil
Crişul Alb este infesta cu
„boala punctelor negre”
fenomen care a fost indus de
amenajările piscicole dispuse
Evenimentele
3 Nu e cazul în apropierea ariei natural -
patologice din heleşteie
protejată ROSCI0048 Crişul
Alb. Acest aspect alterează
starea de sănătate a
organismelor acvatice
nectonice.
Braconajul şi pescuitul excesiv
Braconajul şi pescuitul
4 Nu e cazul abordat în perioadele critice -
excesiv
alterează starea de conservare.
Popularea/ Popularea/repopularea haotică
5 repopularea haotică cu Nu e cazul cu organisme acvatice induc -
organism acvatice dezechilibre în lanţurile trofice.
M.3. Lista activităţilor cu potenţial impact
Activităţile cu potenţial impact asupra ariei naturale protejate, a speciilor şi a habitatelor de interes conservativ sunt:
 captarea apei în vederea utilizării ca apă menajeră, captarea apei (prin prizele de captare) pentru amenajările
piscicole (heleşteie), respectiv utilizare apei pentru irigarea terenurilor agricole, reduc semnificativ habitatele
acvatice deoarece scade debitul râului;
 staţiile de epurare care nu sunt retehnologizate modifică din punct de vedere chimic mediul abiotic.
 popularea cu amur negru (Mylopharyngodon piceus) numit şi scoicar a ecosistemului acvatic reofil Crişul Alb;
 braconajul şi pescuitul excesiv;
 lucrările de amenajare sau întreţinere efectuate în perioadele de reproducere contribuie la declinul speciilor
acvatice şi la deprecierea habitatelor acvatice;
 amenajările hidrotehnice fără aviz ethnic şi ştiinţific;
 igienizarea utilajelor agricole (cistern, containere) în albia minora a râului sau în apropierea albiei majore a
râului, modifică însuşirile chimice ale mediului abiotic;
 abandonarea deşeurilor în cadrul şi în vecinătatea cursurilor de apă.

Concluzii/Recomandări:
 se va institui un management adecvat în zonele în care au fost identificate specii de peşti de interes naţional şi
comunitar;
 se impune un regulament strict pentru pescuitul sportiv;
 se va menţine un nivel al apei cât mai constant;
 populările cu organisme acvatice se vor face în baza unui studiu de caz;
 nu se vor efectua lucrări în albia minoră în perioada de reproducere a organismelor acvatice;
 modernizarea staţiilor de epurare;
 combaterea braconajului;
 reducerea numărului de captări de apă;
 creşterea consumului de apă din puţurile forate.
M.4. Lista activităţilor cu potenţial impact

Cod Parametru Descriere


A02.01; A07; A09; E03.01;F02; F02.01; F02.01.01; F02.01.02; F02.03.; F02.02.; F05.02;
A.1 Presiune actuală
F05.04; H01.05; J02.06.01; J02.06.02; J02.06.05; J03.02.01; K03.03.
1. Igienizarea utilajelor agricole (cistern, containere) în albia minora a râului sau în
apropierea albiei majore a râului, modifică însuşirile chimice ale mediului abiotic. [A02.01;
A07]
2. Aria natural protejată dispune de un potenţial agricol mare. În acest context fermierii
recurg la irigarea terenurilor agricole pentru a creşte producţia [A09].
3. Abandonarea deşeurilor în cadrul şi în vecinătatea cursurilor de apă este un fenomen des
întâlnit [E03.01]
4. Braconajul şi pescuitul induce un declin galopant pentru toate speciile acvatice.
Braconajul şi pescuitul reprezinta o presiune antropică majoră pentru fauna acvatică. [F02;
F02.01; F02.01.01; F02.01.02; F02.03.; F02.02.; F05.02; F05.04].
5. Igienizarea utilajelor agricole (cistern, containere) în albia minora a râului sau în
apropierea albiei majore a râului, modifică însuşirile chimice ale mediului abiotic.
A.2 Detalii Modificarea însuşirilor chimice ale mediului abiotic reduce sursa de hrană pentru speciile
acvatice care se hrănesc cu plancton, iar dacă concentraţia în elemente chimice nespecifice
este ridicată apare fenomenul de intoxicare, fenomen care de multe ori duce o mortalitate în
masă.
6. Amenajările hidrotehnice reduc semnificativ (mai ales în sezonul cald) adâncimea medie a
apei în sectorul din aval, fapt ce alterează habitatul acvatic din toate punctele de vedere.
Captarea apei (prin prizele de captare) pentru amenajările piscicole (heleşteie) reduc
habitatele speciilor acvatice şi contribuie la declinul poplaţiilor acvatice.
7. În sezonul secetos (când scade adâncimea medie a apei) amenajările hidrotehnice devin
bariere/obstacole majore pentru speciile nectonice.[ J03.02.01]
8. Ecosistemul acvatic reofil Crişul Alb este infestat cu „boala punctelor negre” fenomen care
a fost/este indus de amenajările piscicole dispuse în apropierea ariei natural protejată
ROSCI0048 Crişul Alb. Acest aspect alterează starea de sănătate a organismelor acvatice
nectonice. [K03.03]
M.5. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

Cod Parametru Descriere


A09; F02.01; F02.03.; F02.03.02; F05.02; F05.04; J02.06; J02.06.01.; J02.06.02; J02.06.05;
A.1 Presiune actuală
J03.02.01
1. Aria natural protejată dispune de un potenţial agricol mare. În acest context fermierii
recurg la irigarea terenurilor agricole pentru a creşte producţia.
2. Lipsa personalului de control stimulează braconajul şi pescuitul.
3. Captarea apei reprezintă o necesitate, dar printr-o administrare corespunzătoare se
diminuează impactul negativ.
Măsurile generale de reducere a impactului negativ:
A. Reducerea cu 50% a volumului de apă captat pentru apa menajeră.
Deficitul de 50% se poate compensa prin utilizare apei din puţurile
A.2 Detalii forate. Acest aspect reduce semnificativ costul de furnizare a apei către
consumator.
B. Respectarea perioadelor de migraţie, reproducere, predezvoltare şi iernare
induce o repoziţionare (pozitivă) în rândul populaţiilor acvatice.
C. Reducerea cu 50% a volumului de apă captat pentru amenajările piscicole
reduc semnificativ presiunea antropică asupra habitatelor acvatice.
Consumul ridiat de apă pentru o amenajare piscicolă de tip heleşteu nu
este justificat deoarece heleşteul abordează o creştere semi-intensivă.
D. Respectarea punctelor A, B şi C, reduc semnificativ riscul de apariţie a
barierelor artificiale pentru speciile nectonice.