Sunteți pe pagina 1din 10

Canon de rugăciune către cei 12 Sfinţi apostoli

(30 iunie)

Soborul celor 12 apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos (30 iunie):


https://www.scribd.com/document/151768187/Soborul-celor-12-Apostoli-ai-Domnului-
nostru-Iisus-Hristos-30-iunie

***
https://www.youtube.com/watch?v=2ACmmh8gi7c
sau:
https://www.youtube.com/watch?v=DfpPWRlpRWk

Tropar: La Biserica Sfinţilor apostoli să alergăm şi la icoana acestora să ne închi-


năm din adâncul inimii, strigând către dânşii: de toată ispita şi vătămarea tuturor
vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi feriţi-ne pe noi, care cu dragoste alergăm sub aco-
perământul vostru, măriţilor apostoli.

Cântarea 1-a
Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Petre, care te înfrumuseţezi cu purtarea numelui piatră nesfărâmată a credinţei,


inima mea ce se clăteşte totdeauna de furtunile vieţii, roagă pe piatra Hristos cel
Iubitor de oameni, să o întoarcă pe piatra răbdării.

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Pavele, alinarea şi repausul cel desfătat al Bisericii lui Hristos, putere şi întărire
sfinţită fii mie, care mă clătesc de valul cel necuvios, şi cu sfintele tale rugăciuni fă
ca să înceteze toate gândurile mele cele rele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Andreie, dumnezeiescule apostol al lui Hristos, al cărui nume pe limba elinească


înseamnă bărbăţie încuviinţată; întăreşte-mă pe mine, cel ce cu multe greşeli m-am
făcut neputincios şi necuviincios, şi cu dumnezeiască podoabă îmbracă-mă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Car purtător de foc al dumnezeiescului cărbune arătându-te curată, din care Sfinţii
apostoli ca nişte alţi cărbuni s-au aprins; arde Stăpână, Maică Fecioară în focul tău
cel nematerialnic, materia sufletului meu.

Cântarea a 3-a

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Dumnezeiescule Iacove, te-ai arătat netemător de patimă, măritule fiule al lui Ze-
vedeu, şi al tunetului având numire potrivită, de aceea întăreşte-mă şi pe mine ca să
biruiesc toate patimile trupului.

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Dar dumnezeiesc însemnează sfântul tău nume fericite Ioane, pe care cu îndes-
tulare l-ai câştigat de Sus, ca un teolog al Domnului pentru aceea, arată-mă locui-
nţa dumnezeiescului har.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!


Filipe, de trei ori fericit, sfinţitul tău nume tâlcuindu-se însemnează cu adevărat
gură de candelă; pentru aceea prea mărite, roagă-te pururea ca eu, cu candelă lumi-
noasă, să intru în cămara lui Hristos, cea de mire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tu, curată, ai născut Izvorul Nepătimirii, iar apostolii L-au propovăduit lumii;
pentru aceea, Fecioară, scapă-mă de al trupului neastâmpăr, de ale sufletului do-
rinţe deşarte şi de ale minţii rătăcite cugetări.

Stihuri:

O, aleasă ceată de 12 apostoli, mântuieşte-ne de toată nevoia şi răutatea pe noi care


cu dragoste şi cu credinţă te lăudăm pe tine.

Rugăciune fierbinte faceţi Domnului, ucenici ai lui Hristos şi apostoli măriţi ca să


luăm iertare de cele ce am greşit aici în viaţă şi Împărăţia cea din cer să o do-
bândim acolo, noi robii voştri.

Cântarea a 4-a

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Numele tău Toma se tâlcuieşte geamăn, căci de Învierea lui Hristos te-ai îndoit cu
sufletul, dar pentru acea întăreşte în semnul cuielor sufletul meu, cel ce îndoieşte
de Învierea Cuvântului prin aducerea aminte, numai de relele mele cele închipuite.

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Numele tău înseamnează vărsător de ape, Vartolomea apostole, căci cu adevărat


curgerile dumnezeiescului dar de Sus l-ai izvorât celor muritori, pentru aceea pe
mine cel ce însetoşez de apele cele de Sus, adapă-mă cu roua darului tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

De Dumnezeu dăruit înseamnează Mateie, numele tău cel cinstit de toţi oamnenii;
pentru aceea, la Hristos du-mă pe mine cu totul dăruit: cu sufletul, cu duhul şi cu
trupul, ca să serbez cu dragoste pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!


Ceea ce ai ai născut pe Făcătorul Cerului, care ca pe alte ceruri i-a întins pe
ucenicii Săi în tot Pământul, fă mintea mea Maică Fecioară senină ca cerul pentru
ca prin rugăciunea cea nematerială, să fie scutită de închipuirile cele materiale.

Cântarea a 5-a

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Fiu al învăţăturii, adică al vieţii, te numesc Iacove al lui Alfeu; pentru aceea te rog
învredniceşte-mă a învăţa şi a primi dumnezeieştile şi sfintele învăţături ale vieţii.

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Ascultare însemnează numele tău o, Simone, râvnitorule apostole căci fără a te


îndoi ai ascultat pe Stăpânul Hristos; pentru aceea, cu totul fericite, întăreşte-mă şi
pe mine a mă supune tuturor poruncilor Domnului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Iuda, fiule al lui Iacov care însemnează mărturisire, întăreşte-mă şi pe mine cu ru-
găciunile tale a mă mărturisi Domnului, a mă căi din suflet şi din inimă cu sus-
pinuri, rugăciuni şi lacrimi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

De nepătimirea cea împătrită, care se zăreşte în trup, în suflet, în poftire şi în


gândire, precum învaţă dumnezeieştii Părinţi, pe mine mă învredniceşte-mă, Feci-
oară, prin solirile cele puternice ale apostolilor.

Cântarea a 6-a

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Luminat-ai cu lumina credinţei Antiohia şi Roma, o, Petre şi pe cruce cu capul în


jos ai fost răstignit; luminează dar şi întunericul meu şi învredniceşte trupul meu, a
se răstigni împreună cu patimile tale prin osteneală.

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!


Ai propovăduit dumnezeiasca Evanghelie de la Ierusalim şi până la Iliria, iar Ro-
ma o, Pavele, capul ţi s-a tăiat; deci taie îngâmfarea cea rea a sufletului meu, capul
cel fără de cap, al satanei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Cutreierat-ai, o, Andreie mărite Bizanţul şi tot Epirul, propovăduind până la sciţi,


şi în Elada, unde răstignit fiind; te-ai sfârşit pentru aceea fă-mă şi pe mine părtaş
patimilor şi măririi tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Preacurată, ceea ce mai presus de minte şi curat ai născut pe Semănătorul curăţiei,


dezrădăcinează cugetele minţii mele, care sunt vicleni semănători ai neastâmpărării
şi sădeşte pe cele curate prin sfintele rugăciuni ale apostolilor.

Stihuri:

Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel


cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.

Ca cei ce aţi fost lumină şi soare dulce al lumii, plugarii şi păstorii Domnului,
apostolilor luminaţi-ne mintea, uscând putrejunile patimilor noastre şi smulgând cu
totul din rădăcină spinul păcatului, hrăniţi-ne pe noi pururea cu păşunile faptelor
bune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Pentru rugăciunile apostolilor Tăi, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noa-


stre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea


greșelilor noastre.

Prea lăudaţilor doisprezece apostoli, când veţi şedea pe douăsprezece scaune jude-
când cele 12 seminţii, atunci arătaţi-ne pe noi pe toţi locuitori cereştii Împărăţii ce
are douăsprezece temelii, din douăsprezece pietre şi douăsprezece porţi, din două-
sprezece mărgăritare; cu rugăciunile voastre învredniciţi-ne pe noi a dobândi rodul
cel cu număr de douăsprezece al pomului vieţii.

Cântarea a 7-a

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Toată Iudeia învăţând, o, Iacove al lui Zevedeu, prin sabie bei paharul lui Hristos;
pentru aceasta întăreşte-mă a primi paharul încercărilor.

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Seminţele bunei credinţe semănând în Patmos, şi în Asia propovăduind, adormire


minunată ai avut Ioane pentru aceasta adoarme patimile cele sălbatice ale tru-pului
meu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Aducând la credinţa Treimii părţile cele depărtate ale Asiei, cu sfârşit de cruce ai
adormit Filipe; pentru aceea şi pe mine mă învredniceşte a-mi răstigni poftele cele
lumeşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Ceea ce ai născut Lumina cea neapropiată Născătoare de Dumnezeu, pe care cu zel


au propovăduit-o în toată lumea dumnezeieştii apostoli, luminează-ne mintea cea
întunecată de păcate.

Cântarea a 8-a

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Curăţind cu dumnezeiescul Botez pe cei din Partia, Midia, India şi Siria, şi împuns
fiind cu suliţa, Toma cunună ai luat; rogu-mă dar ţie, curăţeşte şi sufletul meu cel
întinat!

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!


Biserici cinstite arătând Domnului pe armeni dumnezeiescule Vartolomee, ţi-ai
săvârşit chemarea prin răstignire; drept aceea, şi pe mine mă arată biserică sfinţită
a Duhului Sfânt.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul!

Feţele etiopienilor le albeşti cu razele credinţei, Mateie şi prin foc te duci către
Domnul, rogu-mă dar ţie, încălzeşte-mă pe mine, cu focul dragostei lui Hristos!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Cel neîncăput a încăput în pântecele Tău deplin şi a lui plinătate ucenicii au pro-
povăduit-o până la marginile lumii; pentru aceea pe mine cel golit arată-mă, plin de
darul acestora, Fecioară.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi prea


înălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii!

Pe Domnul Cel ce S-a mărit în muntele cel sfânt şi în rug, prin foc, a arătat lui
Moise taina naşterii din pururea Fecioara! Lăuda-ţi-L şi prea înălţaţi-L întru toţi
vecii.

Cântarea a 9-a

Spăimântatu-s-a de aceasta Cerul şi marginile Pământului s-au minunat, că Dum-


nezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi sânul Tău, Fecioară s-a făcut mai desfătat
decât cerurile, pentru aceasta pe tine Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cete-
lor îngereşti şi omeneşti te mărim.

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Pe cei din Ierusalim şi Cezareea mărite Iacov al lui Alfeu prin botez făcându-i fii
lui Dumnezeu, şi răstignit fiind, ai alergat ca să împărăţeşti împreună cu Hristos;
pentru aceea mijloceşte ca şi eu să văd iarăşi pe Fiul lui Dumnezeu Cel propo-
văduit.

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!


Ca o sare aruncând înţelepciunea ta în Africa şi în Persia, ai uscat rătăcirea lor,
Simon Caananitule; şi răstignit fiind te-ai mutat unde sunt Cetele Îngerilor; pentru
aceea rogu-te pe tine, usucă toate putrejunile sufletului meu.

Stih: Sfinţilor apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Răcorind pământul cel uscat al Arabiei apostole Iuda al lui Iacov cu roua cea de
viaţă făcătoare a dumnezeieştii cunoştinţe, şi săgetat fiind te-ai mutat spre a fi
împreună cu Hristos, Împăratul tuturor; pentru aceea şi pe mine cel ars de uscă-
ciune, rourează-mă cu picăturile dumnezeieştii tale rugăciuni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Ceată formată din doisprezece ucenici, cerescule cer cu douăsprezece lumini în


chipul planetei, liră cu douăsprezece corzi armonioase, izvor cu douăsprezece
curgeri, vie bine înverzită şi prea dulce cu douăsprezece viţe, primeşte cântarea
acesta şi de mântuire, mă învredniceşte!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Izvorul al tuturor darurilor este Fiul tău şi tu, Maică al lui Dumnezeu, eşti marea
acestora, iar lăudaţii şi tainici apostoli sunt cu adevărat râuri şi pâraie pururea
curgătoare de daruri; pentru aceea unde sunt izvorul, marea şi râurile acestea, acolo
învredniceşte-mă a locui.

Rugăciune

Să lăudăm pe Petru, pe Pavel, pe Toma, pe Filip, pe Andrei şi pe măritul Ioan, pe


Simon, pe Matei, pe Iuda al lui Iacov, pe Vartolomeu, împreună şi pe Iacov,
trâmbiţele cele bine răsunătoare ale lui Hristos, pe dumnezeieştii apostoli să-i
lăudăm credincioşii, căci ei cu mare glas au propovăduit în lume, Întruparea Cu-
vântului şi Învierea.

Pe toţi cei ce sărută sfânta şi cinstita voastră icoană, apostolilor, scăpaţi-i de toată
urgia şi necazul, de năvălirea celor de alt neam, de foc, de cutremur, de foamete, de
ciumă, de ucidere, şi de orice altă răutate ca în linişte şi pace vieţuind de-a pururea
să lăudăm darul vostru.

Turma ce vă serbează pe voi şi pururea vă cinsteşte cu dragoste, dumnezeieştilor


apostoli: Petre, Pavele, Filipe, Toma, Andrei, Iacove şi Vartolomee, Mateie, Iacove
fiul lui Alfeu, Simone, Iacove, Iuda împreună cu cei şaptezeci mântuiţi-o de tot
necazul şi vătămarea.

De toate primejdiile păzeşte pe robii tăi, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu,


ca să te lăudăm pe tine, nădejdea sufletelor noastre.
Bucuraţi-vă, Sfinţilor apostoli, ucenici ai Domnului, aleşi ai Cerului şi
propovăduitori ai Împărăţiei Cerurilor!