Sunteți pe pagina 1din 4

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/235944870

Ecoturism si turism rural

Book · January 2003

CITATIONS READS

17 1,049

7 authors, including:

Puiu Nistoreanu Gabriela Tigu


Bucharest Academy of Economic Studies, Business and Tourism F… Bucharest Academy of Economic Studies
73 PUBLICATIONS   144 CITATIONS    31 PUBLICATIONS   70 CITATIONS   

SEE PROFILE SEE PROFILE

Delia Popescu Madalina Lavinia Tala


Bucharest Academy of Economic Studies Bucharest Academy of Economic Studies
24 PUBLICATIONS   46 CITATIONS    14 PUBLICATIONS   34 CITATIONS   

SEE PROFILE SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

LIMITATIONS OF BUSINESS STRATEGIES AND MANAGEMENT SYSTEMS WITHIN AUTOMOTIVE INDUSTRY View project

MICE is a most profitable segment of the tourism industry View project

All content following this page was uploaded by Puiu Nistoreanu on 20 May 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


ARGUMENT AL PREZENTEI EDIŢII

“Construirea unei eco-economii este entuziasmantă şi promite satisfacţii. (…) Şi


probabil cel mai important lucru, vom avea satisfacţia să construim o economie care
va ajuta şi nu va submina generaţiile viitoare”
Lester R. Brown – “Eco-Economie – crearea unei economii pentru planeta
noastră”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001

Un grup din ce în ce mai important de “actori” - reprezentaţi de către specialişti din lumea
turismului şi alţii din cadrul unor organizaţii planetare cu preocupări ştiinţifice dintre cele mai diverse
– se preocupă de găsirea mijloacelor prin care planeta să poată fi menţinută în condiţii cât mai
favorabile existenţei umane. Din rândul acestor preocupări o parte sunt legate de refacerea forţei de
muncă prin vacanţe şi călătorii. Acest lucru indică aflarea planetei la o nouă “răspântie”, lucru ce
solicită schimbări majore ale comportamentului uman. În mod evident schimbarea oamenilor aduce
schimbarea vremurilor, iar aceasta necesită schimbarea mentalităţii noastre.
În ceea ce ne priveşte ultimii ani ai secolului XX au adus în atenţia tuturor un nou domeniu al
preocupărilor legate de vacanţe: ECOTURISM. Din multiple puncte de vedere această nouă formă de
turism a stârnit interesul a tot mai multe grupuri de specialişti tocmai prin noua filozofie bazată pe
durabilitate, continuitate şi nu în ultimul rând pe o mai mare grijă faţă de mediu. Astăzi sunt tot mai
mulţi cei care consideră că turismul viitorului nu poate fi altul decât ecoturistic. Tocmai de aceea
Consiliul Economic şi Social al Organizaţiei Naţiunilor Unite, la a 46-a conferinţă, din 30 iulie 1998,
a adoptat Rezoluţia nr. 40 privind declararea anului 2002 ca Anul Internaţional al Ecoturismului.
Această recunoaştere a importanţei globale a ecoturismului de către Naţiunile Unite - prin
declararea anului 2002 ca An Internaţional al Ecoturismului, a fost dezvoltată de către Comisia pentru
Dezvoltare Durabilă care a cerut organismelor internaţionale, guvernelor şi sectorului privat să
întreprindă activităţi de susţinere. Din rândul celor implicaţi W.T.O. ( Organizaţia Mondială de
Turism ) şi U.N.E.P. (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu ) şi-au unit forţele pentru pregătirea şi
coordonarea tuturor activităţilor care au fost întreprinse la nivel mondial în 2002.
W.T.O. şi U.N.E.P. şi-a propus să implice toţi participanţii din sfera ecoturismului pe timpul
Anului Internaţional - 2002, pentru atingerea următoarelor obiective:
 mai mare conştientizare a autorităţilor publice, sectorului privat, societăţii civile şi a
consumatorilor, cu privire la capacitatea ecoturismului de a contribui la conservarea
patrimoniului natural şi cultural din zonele rurale, şi la îmbunătăţirea standardelor de viaţă
din aceste zone.
 răspândirea metodelor şi tehnicilor de planificare, management, reglementare şi
monitorizare a ecoturismului, ce va asigura dezvoltarea durabilă pe termen lung.
 promovarea schimburilor de experienţe reuşite în domeniul ecoturismului.
 sporirea oportunităţilor prin programe de marketing şi o promovare eficientă a produselor şi
destinaţiilor ecoturistice pe pieţele internaţionale.
Pentru atingerea scopurilor de mai sus, cele două organizaţii au întreprins, în colaborare,
următoarele activităţi:
 publicarea unui ghid referitor la dezvoltarea durabilă şi managementul turismului în
parcurile naţionale şi zonele protejate, care sunt primele destinaţii ale ecoturismului.
 facilităţi şi participarea la conferinţele şi seminariile regionale pe probleme de ecoturism în
anul 2002.
 Ziua Internaţională a Turismului din anul 2002 (IYE) va fi dedicată Ecoturismului.
 crearea unui site oficial, ca loc de întâlnire, pentru a permite diferitelor organizaţii şi
grupări reprezentative să aibă acces la informaţii referitoare la activităţile şi evenimentele
ce vor fi organizate şi pentru schimburi de experienţă în proiecte de ecoturism.
 evenimentul principal al IYE la constituit Summit-ul Mondial al Ecoturismului de la
Quebec, Canada, desfăşurat în perioada 19 – 22 Mai 2002.
Summit-ul a fost cea mai mare întrunire mondială a tuturor celor implicaţi în sprijinirea
ecoturismului, incluzând ministere guvernamentale, oficialităţi ale sectorului public, companiile de
turism împreună cu asociaţiile de comerţ, autorităţi locale, managerii parcurilor naţionale, importante
organizaţii nonguvernamentale din domeniul ecoturismului, reprezentanţi academici, şi alţi
participanţi.
Având în vedere răspândirea pe cât de mult posibil a rezultatelor aşteptate de la acest An
Internaţional, W.T.O. şi U.N.E.P. a recomandat următoarele:
 Guvernele să sprijine înfiinţarea unor grupuri de lucru inter – ministeriale, în cadrul
Administraţiilor Naţionale de Turism şi Mediu, pentru coordonarea activităţilor desfăşurate
la nivel naţional cu cele întreprinse de W.T.O. şi U.N.E.P. la nivel internaţional.
 Guvernele să elaboreze şi să implementeze, ca o prioritate, o Strategie Naţională şi
programe specifice pentru dezvoltarea durabilă şi managementul ecoturismului.
 Guvernele naţionale să asigure suportul promoţional, financiar şi tehnic necesar, şi să
sprijine înfiinţarea de firme mici şi mijlocii în domeniul ecoturismului.
 Comitetele naţionale şi / sau locale pentru Anul Internaţional al Ecoturismului vor atrage şi
implica în această acţiune toate instituţiile şi organismele reprezentative (autorităţile
publice de turism şi mediu de la nivel naţional şi local, sectorul privat, organisme
nonguvernamentale, comunităţi locale etc. ), precum şi mass – media locală.
Guvernele şi ceilalţi factori implicaţi au fost invitaţi să se informeze la Secretariatul W.T.O. şi
U.N.E.P. despre activităţile planificate pentru anul 2002, la nivel naţional. Aceste informaţii au fost
răspândite pe plan internaţional.
În România activităţile ecoturistice sunt practicate din ce în ce mai mult şi cu tot mai mulţi
aderenţi. Ministerele de resort, instituţiile de învăţământ, o mare parte dintre organizaţiile profesionale
din turism, alte ONG-uri şi numeroşi practicanţi ai acestei forme de turism s-au implicat în
promovarea noii filozofii a turismului, au organizat evenimente şi au elaborat materiale educaţionale
şi promoţionale. Eforturile şi strădaniile româneşti, ca şi contribuţia actorilor ecoturismului românesc
la elaborarea unora dintre documentele ce au fost prezentate cu prilejul Summit-ului Mondial al
Ecoturismului, se regăsesc în declaraţia finală a acestei reuniuni.
Constatăm, după încheierea manifestărilor prilejuite de anul recent încheiat – 2002, că
activităţile ecoturistice au cunoscut o rapidă extindere în ultimele două deceni, şi că pe viitor se
aşteaptă continuarea acestei evoluţii. Odată în plus suntem mândri că între disciplinele obligatorii ale
viitorilor specialişti ai turismului românesc figurează acest curs. La mai puţin de patru ani de la
apariţia primei ediţii a prezentului curs şi după explozia informaţională generată de manifestările
anului consacrat ecoturismului, un colectiv, tânăr şi entuziast, de cadre didactice din Catedra de
Turism-Servicii – cu preocupări în domeniu – au hotărât să elaboreze o nouă ediţie a suportului scris,
revizuită, adăugită, reformulată, parţial restructurată şi actualizată. În plus autorii şi-au pus o serie de
întrebări, încercând să ofere răspunsul într-o viziune proprie. Din rândul acestora o parte le precizăm
succint acum, iar pe celelalte le veţi găsi parcurgând paginile ce urmează.
Ce este ecoturismul?
Deşi despre ecoturism s-a scris foarte mult - numărul practicanţilor fiind din ce în ce mai mare -
deocamdată nu există un consens general asupra conceptului de ecoturism. Chiar în lipsa unei definiţii
universale şi unanim acceptate a ecoturismului, caracteristicile sale generale pot fi rezumate astfel:
✿ Toate formele de turism în care principala motivaţie a turiştilor este observarea şi aprecierea
naturii, precum şi a patrimoniului cultural.
✿ Conţine trăsături educaţionale.
✿ În general, dar nu în mod exclusiv, este organizat pentru grupuri mici de către firme mici
locale, specializate. De asemenea, operatorii străini organizează, operează şi / sau
comercializează programe ecoturistice, în general, pentru grupuri mici.
✿ Minimizează impactul negativ asupra mediului natural şi socio – cultural.
✿ Susţine protecţia zonelor naturale prin:
 generarea de beneficii economice pentru comunităţile locale, pentru organizaţiile şi
autorităţile care se ocupă de zonele naturale, cu scopul conservării acestora;
 asigurarea de noi locuri de muncă şi surse de venit suplimentare pentru comunităţile
locale;
 sporirea conştientizării – atât de către localnicii, cât şi de către turiştii – asupra
conservării bunurilor naturale şi culturale.
Este turismul durabil acelaşi lucru cu ecoturismul ?
După cum este cunoscut principiile turismului durabil au fost definite de W.T.O. încă din 1988.
Turismul durabil este “considerat drept promotorul managementului tuturor resurselor în aşa fel
încât nevoile economice, sociale şi estetice să poată fi satisfăcute prin menţinerea integrităţii
culturale, a proceselor ecologice esenţiale, a diversităţii biologice şi a sistemelor de menţinere a
vieţii“.
O distincţie clară trebuie făcută între conceptele de ecoturism şi turism durabil: însuşi termenul
de ecoturism se referă la un segment din interiorul sectorului de turism, în timp ce principiile
dezvoltării durabile ar trebui aplicate tuturor tipurilor de activităţi, operaţiuni, instituţii şi proiecte
turistice, incluzând formele convenţionale şi alternative.
Anul Internaţional al Ecoturismului şi-a propus să ofere posibilitatea revizuirii experienţei
ecoturistice mondiale, în vederea consolidării cadrul organizatoric şi instituţional care asigură
dezvoltarea durabilă în viitor. Aceasta presupune maximizarea beneficiilor economico-sociale asupra
mediului, prin ecoturism, concomitent cu reducerea efectelor negative ale circulaţiei turistice.
Eforturi pentru o mai bună înţelegere a ecoturismului, precum şi pentru îmbunătăţirea
managementului, planificării şi tehnicilor de piaţă au fost întreprinse de numeroase companii,
practicanţi de ecoturism, de guverne şi cercetători din întreaga lume. Totuşi, toate acestea nu au fost
suficiente pentru a permite răspândirea în întreaga lume a rezultatelor obţinute, ori pentru a garanta că
ecoturismul generează beneficiile economice, sociale şi asupra mediului, care sunt aşteptate de la el.
Conştienţi de toate acestea am realizat prezentul demers.
Nu putem încheia fără a aduce mulţumirile noastre colegilor din Catedra Turism - Servicii,
conducerii Facultăţii de Comerţ, precum şi celei a Academiei de Studii Economice, pentru sugestiile,
înţelegere, susţinerea şi încurajările constant acordate. Trebuie să precizăm că activitatea de cercetare
şi documentare a fost sprijinită şi prin acordarea privilegiului participării la Summit-ul Mondial al
Ecoturismului de la Quebec, Canada, 19 – 22 Mai 2002, coordonatorului acestei ediţii. Mulţumim pe
această cale coordonatorilor proiectelor CNFIS ce au făcut posibilă această participare ca şi
Companiei KLM care a asigurat voiajul. Mulţumirile noastre sunt adresate, în egală măsură,
colectivelor Editurii şi Tipografiei Academiei de Studii Economice pentru aprecierile, observaţiile şi
sugestiile formulate, ca şi pentru forma finală a prezentei lucrări. Solicitând scuzele de rigoare, nu
vom face nominalizări - pentru a nu nedreptăţi prin omisiune vreunul dintre susţinătorii noştri morali
sau materiali.
Nu în ultimul rând recunoştinţa noastră se îndreaptă către cei apropiaţi, familiile şi prietenii
noştri, care acum poate ne vor acorda clemenţă pentru o parte din “absenţele” de la activităţile “vieţii
sociale”; pe care însă vom încerca – pe viitor, măcar parţial, să le recuperăm.
Strădaniile noastre sunt dedicate în egală măsură studenţilor noştri cât şi tuturor celor dornici
de a afla cât mai multe despre această zonă – aflată în extindere - a fenomenului turistic. Din partea
cititorilor noştri aşteptăm observaţii, sugestii sau solicitări de colaborare pe adresa Academia de Studii
Economice, Catedra de Turism - Servicii, Piaţa Romană, sector 1, 701631 – Bucureşti; telefon 211 26
50 sau 211 26 55, interior 187. Mulţumind anticipat pentru interesul şi timpul acordat, vă asigurăm de
întreaga noastră cooperare.

8 februarie 2003

Autorii

View publication stats