Sunteți pe pagina 1din 47

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALAA DRUMURILOR

NORMATIV

PRIVIND ADMINISTRAREA, EXPLOATAREA, ÎNTREŢINEREA


SI REPARAREA DRUMURILOR PUBLICE

INDICATIV AND nr. 554-99

Elaborator : ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A DRUMURILOR


CUPRINS

1. GENERALITĂŢI.........................................................................................................2

l. CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 5

J. PLANIFICAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE SI REPARAŢII 6

\. PROIECTAREA, AVIZAREA SI APROBAREA DOCUMENTAŢIILOR


TEHNICO - ECONOMICE 7

i. ORGANIZAREA, EXECUTAREA SI URMĂRIREA LUCRĂRILOR 7

i. RECEPŢIA LUCRĂRILOR.........................................................................................8
Noţiuni si definiţii cons
trucţ
17 Prin "drum", "pod" sau "construcţie si amenajare aferenta", in iile
accepţiunea :zentului normativ, se inteiege fiecare construcţie distincta dotata cu si
toate elementele necesare eplinirii funcţiei pentru care este destinata, astfel: ame
najă
drumul - cuprinde terasamentele, fundaţia, stratul de baza si îmbrăcămintea, rile
acostamentele, şanţurile de scurgere, rigolele, trotuarele, podeţele ( cu deschiderea afer
sau suma deschiderilor mai mica de 5 m), trecerile la nivel cu caile ferate, ente
amenajările la nivel ale intersecţiilor de drumuri, benzile separatoare ale cailor si -
spatiile verzi, plantaţiile de arbori si arbuşti situate in zonele de siguranţa "ale cupri
drumurilor, indicatorii kilometrici si hectometrici, zidurile de sprijin sau de captusire nd
si bolţile cu pilaştrii din zona drumurilor, inclusiv părţile componente ale acestor tunel
lucrări care depăşesc zonele, precum si construcţiile, amenajările si instalaţiile legate urile,
de siguranţa circulaţiei (indicatoarele pentru circulaţie,console, portale de lucră
semnalizare, stâlpi de ghidare, parapete, semafoare, lămpi cu lumina intermitenta, rile
oglinzi parabolice, etc.), marcaje rutiere, gardurile de protecţie de pe autostrăzi, de
contori de inregistrare a traficului, locurile de parcare si de staţionare pentru dren
autovehicule inclusiv dotările lor, platformele staţiilor pentru mijloacele de aje,
transport in comun, refugiile pentru pietoni, pistele pentru ciclişti, insule de dirijare, captă
benzile de urgenta sau de staţionare, benzile suplimentare destinate vehiculelor rile
lente, platformele amenajate(inclusiv caile de acces) pentru verificarea tonajelor de
autovehiculelor in punctele de control si trecere a frontierei si pentru instalaţiile izvoa
portabile de cântărire , platformele de depozitare a materialelor pentru lucrările de re,
intretinere si reparare drumuri. De asemenea sunt cuprinse in noţiunea de "drum" puţur
instalaţiile si aparatura pentru monitorizarea traficului rutier pe timp de iarna, ile
instalaţiile si aparatura de monitorizare, control si dirijare a traficului rutier, dotările absor
din gama apel urgenta (telefoane, etc.), instalaţiile si dotarea staţiilor de peaj de pe bante
autostrăzi sau de la traversarea podurilor, panourile de semnalizare cu mesaj variabil. ,
cons
podurile - cuprind podurile de sosea si cele combinate cu deschideri sau suma olidă
deschiderilor mai mare de 5 m, pasajele denivelate si pasarelele pentru pietoni cu rile
toate elementele lor componente. Termenii de "pod definitiv", "pod semidefinitiv" de
si "pod provizoriu" sunt cei prevăzuţi in standardul de terminologie. Prin supra
"definitivare" se inteleg lucrările necesare trecerii podurilor semidefinitive in faţa (
categoria podurilor definitive. prin
inierbari, brazduiri, plantaţii, cleionaje,etc.), apărări de maluri si rectificări ale
cursurilor de apa, amenajările de torenti si amenajări de vai contra eroziunilor,
şanţurile de garda si canalele de evacuare, consolidările de terenuri prin coloane si
piloţi, prin metoda pământului armat sau prin metode chimice si electrochimice,
camerele de imprumut, plantaţiile din perdelele de protecţie , cantoane, sedii
districte, baze de deszăpezire, precum si alte construcţii, amenajări si instalaţii
destinate întreţinerii, reparării si siguranţei circulaţiei pe drumuri sau pentru
producţia auxiliara necesara realizării lucrărilor de intretinere curenta si periodica
precum si pentru informarea operativa asupra stării drumurilor.
k*v.
t
> AND 522/94 - Instrucţiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod

> CD 155/86 - Instrucţiuni tehnice departamentale privind determinarea stării tehnice


a drumurilor moderne

• AND 547/99 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defecţiunilor la imbracamintile *


rutiere moderne

• DD 505/88 - Instrucţiuni privind activitatea districtelor de drumuri

• PD 99/77 - Instrucţiuni tehnice departamentale privind repararea si întreţinerea


podurilor, podeţelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si
zidărie de piatra .

2. CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

2.1. In scopul satisfacerii cerinţelor desfăşurării traficului rutier in condiţii de siguranţa si


confort precum si pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice f ;>
desfăşoară activităţi de administrare, exploatare, î ntreţinere si reparaţii . £v
?
2.2. In Anexa l a prezentului normativ este cuprins " Nomenclatorul activităţilor de
x---'
administrare, exploatare, întreţinere si reparaţii la drumurile publice".

2.3 . Activitatea de administrare a drumurilor publice consta in totalitatea acţiunilor tehnice,


economice si decizionale întreprinse de către administratorul drumului public in scopul gestionarii,
menţinerii si îmbunătăţirii performantelor tehnice ale drumurilor, podurilor si construcţiilor aferente.
Principalele acţiuni care definesc activitatea de administrare sunt:
• gestionarea bunurilor publice din administrare;
• asigurarea calităţii si controlul tehnic al calităţii lucrărilor;
• studii, cercetări si experimentări;
• coordonarea dezvoltării unitare a reţelei de drumuri publice.

2.4. Activitatea de exploatare a drumurilor publice consta in totalitatea acţiunilor tehnice si


economice întreprinse de către administratorul drumului public in scopul protejării patrimoniului
rutier. Pentru realizarea acestei activităţi, administratorul drumului desfăşoară următoarele acţiuni :
• controlul autovehiculelor (tonaj, gabarit) si încasarea contravalorii utilizării drumurilor;
• eliberare acorduri si autorizaţii pentru construcţii si instalaţii in zona drumului precum si urmărirea
respectării lor;
• concesionarea, arendarea si inchirierera in condiţiile legii a unor bunuri publice
aparţinând
patrimoniului rutier.

2.5. Activitatea de întreţinere a drumurilor publice consta in totalitatea lucrărilor fizice de


intervenţie (determinate de uzura sau de degradarea in condiţii normale de exploatare a drumurilor si
podurilor de sosea) care au ca scop asigurarea condiţiilor tehnice necesare desfăşurării circulaţiei
rutiere in condiţii de siguranţa precum si de menţinere a drumurilor in stare permanenta de curăţenie
si aspect estetic, la nivelul traficului existent.
3.5. Planurile anuale pentru lucrări de intretinere si reparaţii la drumuri, poduri de sosea si
structii aferente se vor face in conformitate cu "Nomenclatorului activităţilor de administrare,
loatare si reparaţii pentru drumuri publice" (Anexa l), in fonctie de resursele financiare aprobate.

3.6. Programele anuale de intretinere si reparaţii se elaborează de către administratorii reţelei


irumuri publice - Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru reţeaua de drumuri de interes
onal, Consiliile judeţene pentru reţeaua de drumuri de interes judeţean si Consilile locale pentru
îaua de drumuri comunale .

4. PROIECTAREA, AVIZAREA SI APROBAREA DOCUMENTAŢIILOR


TEHNICO - ECONOMICE

4.1. Documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de intretinere si reparaţii curente la


muri, poduri si construcţiile aferente lor se pot elabora prin forte proprii ale administratorului sau
i alte unităţi de proiectare specializate.

4.2. Documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de reparaţii capitale la drumuri,


[uri si construcţii aferente, menţionate in Anexa l la cap.F, lucrări de tehnicitate si complexitate
sebita, se elaborează prin unităţi de proiectare specializate; alegerea proiectantului se face pe
a analizei cererilor de oferta sau licitaţie.

4.3. Proiectele de execuţie pentru lucrările de reparaţii curente si capitale vor fi verificate de
•e specialişti verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor (administrator).

4.4. Documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de intretinere si reparaţii se


:eaza si se aproba potrivit competentelor indicate in Anexa 3.

5. ORGANIZAREA, EXECUTAREA SI URMĂRIREA LUCRĂRILOR

5.1. Organizarea si executarea lucrărilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a


structiilor aferente lor, se fac prin unităţi proprii ale administraţiilor de drumuri respectiv in regie
3iie sau prin contract cu unităţi de execuţie atestate tehnic pentru acest gen de lucrări urmare
izei de oferte sau licitaţie.

5.2. Executarea lucrărilor de intretinere si reparaţii se face in limita fondurilor aprobate anual
ivit prevederilor legale si a priorităţilor stabilite pe baza documentaţiilor tehnico - economice.

5.3. Execuţia lucrărilor de intretinere periodica si reparaţii la drumuri, poduri si accesoriile


;tora se va face prin unităţi de profil, atestate tehnic, pe baza de contract incheiat intre
ilustratorul drumului si antreprenori urmare licitaţiei (conform legislaţiei in vigoare).

5.4. Urmărirea lucrărilor ce se executa in regie se va face de către personalul tehnic de


ialitate al administraţiilor de drumuri.

5.5. Urmărirea lucrărilor ce se executa prin terţi se va face de către personal tehnic
ţinând administratorului, atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultanta, sau de firme
ializate angajate prin contract.
Anexa l
N O M E N C L A T O R U L
ACTIVITĂŢILOR DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE, ÎNTREŢINERE SI REP.ARATII
LA DRUMURILE PUBLICE

ADMINISTRAREA REŢELEI DE DRUMURI PUBLICE________________MII LEI


Gestionarea bunurilor publice din administrare_____________________________mii lei
_______________________________________________________________
întocmirea documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de mii lei
intretinere si reparaţii curente drumuri si poduri
________________________________________________________________________
Asigurarea calităţii si controlul tehnic al calităţii, activitate laboratoare___________mii lei
Studii, cercetări, experimentări, inclusiv urmărirea in exploatare a acestora________mii lei
Coordonarea dezvoltării unitare a reţelei de drumuri publice___________________mii lei
EXPLOATAREA REŢELEI DE DRUMURI PUBLICE MII LEI
ÎNTREŢINERE CURENTA DRUMURI, PODURI SI ANEXE_____________MII LEI
întreţinere curenta pe timp de vara_____________________________________ mii lei
întreţinere curenta pe timp de iarna_____________________________________mii lei
ÎNTREŢINERE PERIODICA DRUMURI, PODURI SI ANEXE MII LEI
Tratamente bituminoase_________________________________________ mii m2/km/mii lei
Straturi bituminoase foarte subţiri__________________________________mii m2/km/mii lei
Covoare bituminoase___________________________________________ mii m2/km/mii lei
Reciclarea IN SITU a imbracamintilor asfaltice________________________mii m2/km/mii lei
Siguranţa rutiera___________________________________________________mii lei
Plantaţii rutiere____________________________________________________mii lei
întreţinere clădiri___________________________________________________mii lei
Pietruiri drumuri de pământ______________________________________ mii m2/km/mii lei
Protejarea corpului si a platformei drumului ______________________________ mii lei
întreţinere periodica poduri, pasaje, podeţe, tuneluri________________________mii lei
REPARAU! CURENTE DRUMURI, PODURI SI ANEXE_______________MII LEI
Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor, pasajelor, tunelurilor in mii lei
starea tehnica iniţiala in urma unor evenimente accidentale
(inundaţii, cutremure, alunecări, etc.)
________________________________________________________________________
Imbracaminti bituminoase uşoare_______________________________________mii Iei
Ranforsari sisteme rutiere (cu lianţi bituminosi si hidraulici)_______________mii m2/km/mii lei
Benzi suplimentare pentru vehicule lente________________________________km/mii lei
Eliminare puncte periculoase, amenajări de intersecţii______________________buc/mii lei
Reparaţii curente poduri_____________________________________________ mii lei
__________________TOTAL GENERAL A+B+C+D+E ____________________MII LEI
REPARAŢII CAPITALE DRUMURI, PODURI SI ANEXE_______________MII LEI
Consolidări terasamente drumuri, versanti, ameliorări albii, ziduri de sprijin mii lei
de volum mare, copertine de protecţie contra avalanşelor, etc.
________________________________________________________________________
Reabilitări sisteme rutiere, amenajări variante ocolitoare pe trasee existente km/mii lei
Consolidări, definitivări poduri având lungimea pana la 40m si reabilitări mii lei
poduri
________________________________________________________________________
Consolidări, extinderi, modernizări clădiri aferente drumurilor publice___________mii lei
întocmirea documentaţiilor tehnice pentru reparaţii capitale drumuri, mii lei
poduri, pasaje, tuneluri si clădiri aferente drumurilor publice
________________________________________________________________________
l TOTAL GENERAL | MII LEI
_____________________________L__________________________
ÎNTREŢINERE CURENTA DRUMURI, PODURI SI ANEXE
întreţinere curenta pe timp de vara :
întreţinerea pârtii carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strai de rulare):
întreţinerea imbracamintilor asfaltice : colmatarea crăpaturilor si fisurilor; înlăturarea
(locala) denivelărilor si făgaşelor, plombări, badijonarea suprafeţelor poroase; asternerea
nisipului sau a criblurii pe suprafeţele cu bitum in exces, inlaturarea pietrişului sau a
criblurii alergătoare.
întreţinerea imbracamintilor cu lianţi hidraulici : plombări; colmatari de rosturi si
crăpaturi; refacerea rosturilor; eliminarea fenomenului de pompaj; refaceri de dale
degradate.
întreţinerea pavajelor din piatra cioplita : refaceri pe suprafeţe izolate; inlocuiri de
pavele; refacerea locala a bitumarilor de rosturi; combaterea excesului de bitum;
eliminarea suprafeţelor şlefuite.
întreţinerea pavajelor din bolovani sau piatra bruta : curăţirea pavajelor; refacerea
locala.
întreţinere drumuri pietruite : greblarea pietrei alergătoare si reaşezarea ei pe drum;
aprovizionare cu materiale pietroase pentru întreţinere (pana la maxim 300 mc/km);
astuparea gropilor si făgaşelor cu material pietros si asternerea de materiale pietroase
pentru compensarea uzurii; scarificarea si reprofilarea cu sau fără cilindrare, cu sau fără
material de adaos; impermeabilizari ale impietruirilor existente si stropiri pentru
combaterea prafului; stabilizări ale impietruirilor existente si intretinerea lor ulterioara^
întreţinere drumuri de pământ: reprofilarea platformei; astuparea gropilor si făgaşelor cu
pământ sau materiale locale si tăierea dâmburilor; completări cu nisip sau balast.
întreţinere comuna tuturor drumurilor:
întreţinerea platformei drumului: curăţirea pârtii carosabile de noroi adus de vehicule de
pe drumurile laterale; curăţirea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol,
stanei, anrocamente, arbori); remedierea tasarilor locale (degradări din inghet - dezgheţ) la
partea carosabila; aducerea la profil a acostamentelor prin taiere (manuala sau
mecanizata), completare (cu pământ, balast, etc.) si nivelare; tăierea dâmburilor de sub
parapetii direcţionali; intretinerea benzilor de încadrare si staţionare prin eliminarea
denivelărilor locale (valuriri, refulări) si a gropilor, cu materiale din care au fost executate
iniţial.
Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului precum si prevenirea efectelor
inundaţiilor:
întreţinerea şanţurilor si a rigolelor: curăţirea, decolmatarea sau desfundarea şanţurilor,
rigolelor, canalelor de scurgere si podeţelor; executare şanţuri de acostament, şanţuri de
garda si rigole ( exclusiv pavarea sau pereerea), pentru îndepărtarea apei din zona
drumului; eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a crăpaturilor precum si refacerea
rostuirii, la şanţurile si rigolele pavate sau pereate.
întreţinerea drenurilor: remedierea deficientelor constatate (inclusiv curăţirea) la
căminele de vizitare, puţurile de aerisire si capetele de drenuri, completarea capacelor
lipsa la cămine de vizitare si puţuri de aerisire, verificarea funcţionarii drenurilor si
curăţirea cunetelor.
Prevenirea efectelor inundaţiilor: intretinerea lucrărilor de corecţii torenti si de
amenajarea văilor contra eroziunilor; intretinerea consolidărilor de suprafaţa (cleionaje,
brazduiri, inierbari, plantaţii); intretinerea lucrărilor de apărări de maluri si regularizări ale
cursurilor de ape; completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor provocate
de topirea zăpezilor; apărări de maluri de volum mic, corecţii locale ale albiilor, şanţuri de
garda, amenajări de torenti si canale de evacuare pana la 200 m lungime; asigurarea
stocuril minimale de materiale, echipamente si mijloace de prima intervenţie in caz de
___________________________ _L__________
infrastructurilor pentru evitarea dezvoltării vegetaţiei; repararea pe suprafeţe izolate a
tencuielilor la suprastructura sau infrastructura; colmatarea cu mastic bituminos a rosturilor
sau crăpaturilor din zona de contact bordura - îmbrăcămintea caii, bordura -grinda
-parapet, bordura - îmbrăcăminte trotuar sau îmbrăcăminte- guri de scurgere; înlocuirea la
gurile de scurgere a tuburilor de prelungire degradate si coborârea nivelului de scurgere sub
nivelul inferior al elementelor suprastructurii.
întreţinere specifica podurilor metalice: curăţirea nodurilor si degajarea gunoaielor din
jurul montanţilor si a diagonalelor; curăţirea si ungerea aparatelor de reazem metalice;
vopsitorii la elemente izolate;
întreţinerea albiilor din zona podurilor: înlăturarea din albii a depunerilor, drajonilor si a
pfantatiilor care împiedica scurgerea normala a apelor; curăţirea de ragalii si gheata a
infrastructurilor; spargerea ghetii cu mijloace manuale sau explozivi precum si dirij ararea
sloiurilor de gheata si flotanţilor; întreţinerea pragurilor de fund si a apărărilor de maluri.
întreţinerea podeţelor: desfundări si decolmatari; remedierea degradărilor izolate la
coronamente, aripi, camere de liniştire, pereuri.
întreţinerea tunelurilor: remedierea degradărilor izolate la cale si camasuieli; asigurarea
scurgerii apelor; întreţinerea iluminatului electric, a porţilor de la intrare.
întreţinere curenta pe timp de iarna (specifica tuturor categoriilor de drumuri) :
Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarna : taleri de cavalier! si corectarea
taluzurilor de debleu inclusiv îndepărtarea sau aplanarea pe zona a pământului rezultat;
amenajarea platformelor pentru depozitarea materialelor antiderapante in depozite
intermediare; inlaturarea obstacolelor care ar putea provoca inzapezirea drumurilor
(buruieni, mărăcini, tufe, garduri vii, etc.);" instalarea semnalizării specifice sezonului de
iarna; plombarea gropilor cu mixtura asfaltica stocabila; întreţinerea echipamentelor
sistemului de monitorizare a stării drumului pe timp de iarna (RWIS). Aprovizionare
materiale pentru combaterea lunecosului: aprovizionări cu materiale antiderapante
(nisip, zgura); aprovizionări cu materiale chimice (sare, soluţii, etc.); amestecul
materialelor antiderapante cu substanţe antiaglomerante, transportul materialelor in
depozite, magazii, silozuri, puncte periculoase; întreţinerea depozitelor pentru materiale
chimice si antiderapante prin curăţiri, revopsiri si mici reparaţii. Asigurare cu panouri
parazapezi : aprovizionarea cu panouri parazapezi si materiale necesare montării si
întreţinerii acestora.
Montare panouri parazapezi : montare - demontare, revizie si întreţinere la teren,
reparare si depozitare panouri parazapezi si accesoriile respective.
Deszăpezire manuala si mecanica : răspândirea (manual sau mecanic) a materialelor
chimice si antiderapante in scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau a zăpezii;
patrularea cu utilaje pentru informarea stării drumurilor sau prevenirea inzapezirii in
timpul ninsorilor liniştite sau a viscolelor slabe (viteza vântului sub 30 km / ora);
deszăpeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor; deszăpeziri mecanice cu utilaje
grele si uşoare; punerea in ordine a bazelor de deszăpezire si a punctelor de sprijin.
Informări privind starea drumurilor : informări operative privind condiţiile de
circulaţie pe drumuri.________________________________________________________
ÎNTREŢINERE PERIODICA DRUMURI, PODURI SI ANEXE
Tratamente bituminoase:
Tratamente bituminoase pe imbracaminti definitive: cu emulsie bituminoasa cationica pe
baza de bitum modificat cu polimeri; cu bitum bitum pur, bitum aditivat sau emulsii
bituminoase cationice.
Tratamente bituminoase pe imbracaminti asfaltice uşoare.
________________________________________________________________________
Straturi bituminoase foarte subţiri
______________________________________L_______________________________________
Amenajare drumuri laterale : executarea de pavaje de piatra bruta sau bolovani de râu
la drumurile laterale pe o lungime de circa 25 -50 m continuata cu impietruire pe 25 - 50
m ; executarea de podeţe laterale.
Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor întreţinerea
drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaus de material
pietros pana la 600 mc/km : scarificari, reprofilări si cilindrari cu adaus de material
pietros; stabilizări complexe ale impietruirilor existente, cu adaus de materiale._______
întreţinere periodica poduri, pasaje, podeţe : remedierea degradărilor izolate la
trotuare, coronamente, ziduri intoarse, aripi, sferturi de con, radiere; montarea parapetului
direcţional pe pod, inclusiv pe rampele podurilor; înlocuire dispozitive pentru acoperirea
rosturilor de dilatatie; refacerea casiurilor degradate, a scărilor de acces si a pereurilor la
sferturile de con; remedierea defectelor de suprafaţa pentru elementele de beton si beton
armat; înlocuirea bordurilor degradate; inlocuirea elementelor de parapet degradate si
fixarea corespunzătoare a acestora; execuţia plăcii de racordare in zona culee-rampa de
acces inclusiv inlocuirea materialului de umplutura si refacerea drumului degradat din
spatele culeei; perforarea fâşiilor cu goluri; protecţia ancorajelor la elementele
precomprimate; vopsitorie completa la podurile metalice.
_________________________________________________________________________
REPARATH CURENTE DRUMURI, PODURI SI ANEXE
Lucrări accidentale : refaceri după inundaţii, alunecări de terenuri, afilieri de poduri,
cutremure si accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor si podurilor la starea tehnica
iniţiala
Imbracaminti bituminoase uşoare : covoare din mortare asfaltice si mixturi asfaltice
compacte, inclusiv completarea impietruîrii existente si rectificarea traseului in plan si
profil longitudinal; tratamente duble sau intarite pe impietruirile existente, inclusiv
completarea impietruirii existente si rectificarea traseului in plan si profil longitudinal;
penetrări la cald sau la rece ale impietruirilor existente, inclusiv completarea cu piatra
sparta si rectificarea traseului in plan si profil longitudinal.
Ranforsari sisteme rutiere, cu lianţi bhuminosi sau hidraulici
Benzi suplimentare : banda a IlI-a pentru vehicule lente
Eliminări puncte periculoase, amenajări de intersecţii
Reparaţii curente poduri: lărgiri si definitivări podeţe; inlocuire elemente degradate la
suprastructura; consolidări infrastructuri; consolidări provizorii la poduri in vederea
efectuării unor transporturi agabaritice; variante provizorii de circulaţie; demolări si
desfiinţări poduri. _______________________________________________________
Anexa 4

Prevederi generale privind durata


normala de funcţionare a drumurilor publice

1. Durata normala de funcţionare a unui drum este durata de utilizare in condiţii normale
exploatare, exprimata in ani, de la darea in circulaţie a drumului, ca nou, si pana la introducerea
in prima reparaţie capitala sau intre doua reparaţii capitale;

2. Durata normala de funcţionare scursa de la darea in circulaţie a drumului, ca nou, si


ia la prima reparaţie capitala este durata iniţiala de funcţionare;

3. Durata normala de funcţionare (iniţiala sau intre doua reparaţii capitale) se stabileşte in
iert cu intensitatea medie zilnica anuala a traficului in perspectiva exprimata in vehicule fizice, si
tipul sistemului rutier realizat;

4. Durata iniţiala de funcţionare sau intre doua reparaţii capitale, se stabileşte


isiderandu-se ca prin proiectare se prevăd toate elementele si construcţiile aferente care asigura
bilitatea si capacitatea de circulaţie a drumului;

5. La alegerea sistemelor rutiere si dimensionarea acestora, elemente care determina in


d direct durata normala de funcţionare a drumurilor, se va tine seama de normele si reglementările
nice de proiectare specifice;

6. Duratele normale de funcţionare a diverselor sisteme rutiere stabilite in raport cu


mentele menţionate mai sus, pot fi reduse, după caz, daca după darea in circulaţie ( ca nou sau
)a efectuarea unor reparaţii capitale) au intervenit creşteri ale traficului sau modificări in structura
stora altele decât cele avute in vedere la dimensionarea sistemelor rutiere respective. In acest
caz /or executa lucrări de reparaţii capitale la drumurile respective inainte de expirarea duratei
male de funcţionare;

7. Se considera ca durata normala de funcţionare este expirata si in situaţiile in care


murile publice au capacitatea de trafic depăşita necesitând lărgiri, benzi suplimentare de circulaţie
modernizări chiar daca din punct de vedere al sistemelor rutiere executate, durata de funcţionare
:estora nu a expirat.

8. Durata iniţiala de funcţionare sau intre doua reparaţii capitale va putea fi prelungita in
ui in care starea tehnica a sistemelor rutiere existente si capacitatea portanta a drumului se menţin
mite admisibile prevăzute de reglementările tehnice in vigoare la data expirării duratei normale
imctionare;

9. Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de funcţionare se determina prin


ervatii si măsurători directe ale traficului si capacităţii portante ale sistemelor rutiere cat si a
îrminarii capacităţii de circulaţie in raport cu evoluţia traficul rutier;

10. Pentru menţinerea stării de viabilitate a drumului, in intervalul duratei normale de


;tionare (iniţiala sau intre doua reparaţii capitale), se executa lucrări de intretinere si reparaţii
înte;
Anexa 4.1

DURATA NORMALA DE FUNCŢIONARE A DRUMURILOR


PUBLICE

Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in vehicule


____________________ fizice______________________
Tipul de îmbrăcăminte sub 751- 3501- 8001- peste
________________________________l 750 3500 8000 16000 16000
Durata normala de funcţionare in ani (durata iniţiala sau intre doua reparaţii capitale)_______
Pavaje din piatra cioplita 30 25 20 15 10

Beton de ciment 30 20 17 13 10

Imbracaminti bituminoase realizate


din mixturi cu bitum modificat cu
polimeri sau din mixturi stabilizate 8 7 5
cu fibre_______________________________________________________________________
Imbracaminti bituminoase realizate
din betoane asfaltice sau mortare
asfaltice pe binder de criblura;
asfalt turnat pe binder de criblura_______16________12_________7_______6____________4
Imbracaminti bituminoase realizate
din betoane asfaltice sau mortare
asfaltice pe binder de mărgăritar; 13 9 6
asfalturi turnate________________________________________________________________
Imbracaminti bituminoase realizate
din covoare asfaltice pe impietruiri
existente stabilizate cu lianţi____________8_________6_________5_________--_________—
Imbracaminti asfaltice uşoare___________7_________5_________4_________--_________—
Impietruiri realizate prin stabilizări
complexe, procedeul in situ sau in
instalaţii centralizate_________________3_________2_________--_________-__________-
Anexa 5

NORME
privind periodicitatea lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente la drumurile publice

1. Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectuării principalelor lucrări de întreţinere si


Daratii curente la drumurile publice.

2. Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente la drumurile publice


defineşte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru acelaşi sector de l*v
um, in interiorul ciclului de reparaţii capitale sau pe durata unui an calendaristic.
foi?
K;.'-

;»;?>

3. Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor sunt:


- mărimea intensităţii traficului si structura acestuia in raport cu care apare uzura sau
gradarea lucrărilor;
- tipul de lucrări asupra căruia se intervine cu lucrări de intretinere sau reparaţii
rente;
- calitatea materialelor folosite; iv.
- efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor
ele, perioadele optime pentru execuţia unor lucrări;
- frecventa apariţiei degradărilor datorita circulaţiei si factorilor naturali, etc. [•.?

4. Periodicitatea lucrărilor de intretinere si reparaţii curente la drumuri, poduri si anexe ?.v£


te stabilita in Anexa 5.1. c

w
- refaceri de dale degradate (m2) anual, in funcţie de starea tehnica a imbracamintii in cazul in care
lucrările de mai sus nu sunt suficiente pentru asigurarea viabilităţii

101.1.3 întreţinerea pavajelor din piatra cioplita :

- refaceri de pavaje pe suprafeţe izolate (m2)\ inlocuiri de pavele (m2)\


refacerea locala a biturnărilor de rosturi (m)\ combaterea excesului de
bitum (m2); eliminarea suprafeţelor şlefuite (m2) lori/ 2ani lori/ 2ani lori/ an 2ori/ an 2ori/ an

101. l .4 întreţinerea pavajelor din bolovani sau piatra bruta :

- curăţirea pavajelor (m2); refacerea locala (m2) l ori/ 4ani l ori/ 3ani

101.1.5 întreţinere drumuri pietruite :

- greblarea pietrei alergătoare si reaşezarea


ei pe drum (m2)................................................................................................................................permanent, pe măsura necesitaţii...........................

- aprovizionare cu materiale pietroase pentru întreţinere (pana la maxim


300 mc/km) (m3) ..................................................anual........................................................

- astuparea gropilor si făgaşelor cu material pietros si asternerea de


materiale pietroase pentru compensarea uzurii (m2) ...............................permanent, pe măsura necesitaţii.................

- scarificarea si reprofilarea cu sau fără cilindrare, cu sau fără material


de adaus (100 m2) 2 ori/an 4 ori/an............................permanent

- impermeabilizari ale impietruirilor existente si stropiri pentru


combaterea prafului (100 m2) ..............anual, pe măsura necesitaţii si întreţinere permanenta..................
101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului precum si prevenirea
efectelor inundaţiilor :

întreţinerea şanţurilor si a rigolelor :


- curăţirea şanţurilor si rigolelor (m)\ decolmatarea sau desfundarea
şanţurilor, rigolelor, canalelor de scurgere si podeţelor (m3) ...................3ori/an sau imediat după constatarea situaţiei.............

- executare şanţuri de acostament, şanţuri de garda si rigole (exclusiv


pavarea sau pereerea ), pentru îndepărtarea apei din zona drumului (m) ..............................pe măsura constatării necesitaţii.......................

- eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a crăpaturilor precum si


refacerea rostuirii, la şanţurile si rigolele pavate sau pereate (m) ..............................pe măsura constatării necesitaţii......................

întreţinerea drenurilor :
- remedierea deficientelor constatate (inclusiv curăţirea) la căminele de
vizitare, puţurile de aerisire si capetele de drenuri, completarea
capacelor lipsa la cămine de vizitare si puţuri de aerisire, verificarea
funcţionarii drenurilor si curăţirea cunetelor (mii lei) ................2ori/an sau imediat după constatarea situaţiei.............

Prevenirea efectelor inundaţiilor :


- întreţinerea lucrărilor de corecţii torenti si de amenajarea văilor
contra eroziunilor (mii lei) ...............trimestrial sau imediat după constatarea situaţiei........

- întreţinerea consolidărilor de suprafaţa ( cleionaje, brazduiri, inierbari,


plantaţii, etc.) (100 m2) ...............................................lunar...........................................

- întreţinerea lucrărilor de apărări de maluri si regularizări ale cursurilor


de ape (mii lei) .............trimestrial sau imediat după constatarea situaţiei...........
- reconditionarea indicatoarelor rutiere inclusiv cele pentru
semnalizarea punctelor de lucru si a sectoarelor cu pericole,
a portalelor si a consolelor, remontarea acestora (buc) .......................in funcţie de necesitaţi şi materiale folosite............

întreţinerea semnalizării orizontale :


- completarea, refacerea izolata sau pe sectoare limitate a marcajelor
pe partea carosabila, corecţii ale marcajelor (m2 sau km echiv.) .......................................de cate ori este nevoie.......................................

întreţinerea indicatorilor kilometrici si hectometrici:


- spălarea si indreptarea indicatorilor km si hm (buc.) ...................................................lunar......................................................

- vopsirea si scrierea indicatorilor km si hm , completări, remedieri


degradări (buc.) l ori/ Sâni l ori/ 3ani l ori/ 2ani l ori/ 2ani l ori/ an

întreţinerea parapetelor direcţionale:


- curăţirea, spălarea, aducerea la cota, remedierirea degradărilor
completarea sau înlocuirea elementelor necesare (stâlpi, lise, plăcute
reflectorizante, amortizoare, şuruburi ,etc. ) (m) .....................lunar sau imediat după constatarea situaţiei....................

- vopsirea parapetelor,protecţii anticorozive (m2) ...............l ori/3 - 5 ani in funcţie de tip si de materialele folosite..........

întreţinerea gardurilor de protecţie la autostrăzi si drumuri expres:


- demontare, remontare, completare cu elemente necesare, varuire
sau vopsire (m) ..............................permanent, pe măsura necesitaţii........................

Varuirea plantaţiilor si a accesoriilor:


- varuirea plantaţiei si a unor accesorii ale drumurilor (coronamente,
garduri, borne, etc.) (w2) lori/ an lori/ an lori/ an 2ori/ an 2ori/ an
101.2.5 întreţinerea drumurilor laterale:
- aducerea la profil si întreţineri locale, asigurarea scurgerii

apelor (m3 sau ore) l ori/an l ori/an l ori/an 2ori/an 2ori/an

101.3 întreţinere poduri, pasaje, podeţe, tuneluri:

întreţinere comuna tuturor tipurilor de poduri:


- curăţirea caii de gunoaie, paie, zăpada, gheata, desfundarea gurilor de
scurgere si îndepărtarea apei ce stagnează pe cale sau trotuare^m3 sau ore)...................săptămânal sau imediat după constatarea situaţiei..................

- completări izolate de terasamente la rampele podurilor, pasajelor


denivelate si viaductelor (m3) ..........................imediat in funcţie de gravitatea situaţiei...........................

- curăţirea de gunoaie, noroi si vegetaţie a aparatelor de reazem si a


rosturilor de dilatatie (m3 sau ore) ................lunar sau imediat după constatarea situaţiei.............................

întreţinere specifica podurilor din lemn:


- strângerea buloanelor si baterea penelor (buc. sau ore) .........periodic, in urma constatărilor făcute cu ocazia reviziilor.................
- impregnarea cu substanţe antiseptice si ignifuge a elementelor din
lemn (m3) ..........periodic, in urma constatărilor făcute cu ocazia reviziilor...............

întreţinere specifica podurilor de beton, beton armat si zidărie:


- curăţirea si rostuirea zidăriilor, închiderea fisurilor sau crăpaturilor si
curăţirea rosturilor intre elementele infrastructurilor pentru evitarea
dezvoltării vegetaţiei (m) .....................trimestrial sau pe măsura constatării necesitaţii..............

- repararea pe suprafeţe izolate a tencuielilor la suprastructura sau


infrastructura (m2) .....................trimestrial sau pe măsura constatării necesitaţii...
- remedierea degradărilor izolate la coronamente, aripi, camere de liniştire,
pereuri (m2) ...................................................anual...................................................

întreţinerea tunelurilor :

- remedierea degradărilor izolate la cale si camasuieli (m2) ..................................................2 ori/ an....................................................

- asigurarea scurgerii apelor (ore) ...............................................săptămânal..................................................

- întreţinerea iluminatului electric, a porţilor de la intrare (ore) ...............................................săptămânal.................................................

întreţinere curenta pe timp de iarna(s/?£c///ca tuturor categoriilor de drumuri)


Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarna
- tăieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu inclusiv
îndepărtarea sau aplanarea pe zona a pământului rezultat (m3) l ori/an l ori/an l ori/an l ori/an l ori/an

- amenajarea platformelor pentru depozitarea materialelor


antiderapante in depozite intermediare (buc. m2) l ori/an l ori/an l ori/an l ori/an l ori/an

- înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca inzapezirea


drumurilor (buruieni, mărăcini, tufe, garduri vii, etc.) (m2) l ori/an l ori/an l ori/an l ori/an l ori/an

- instalarea semnalizării specifice sezonului de iarna (buc.) l ori/an l ori/an l ori/an l ori/an l ori/an

- plombarea gropilor cu mixtura asfaltica stocabila (m2)) ..............permanent pe durata iernii, pe măsura apariţiei gropilor..

- întreţinerea echipamentelor sistemului de monitorizare a stării


drumului pe timp de iarna (RWIS) (ore) ..............permanent.......

Aprovizionare materiale pentru combaterea lunecusului


- aprovizionări cu materiale antiderapante (nisip, zgura) (t) .....................conform prevederilor din instrucţia de iarna...
- punerea in ordine a bazelor de deszăpezire si a punctelor de sprijin (buc.) l ori/an l ori/an l ori/an l ori/an l ori/an

Informări privind starea drumurilor


- informări operative privind condiţiile de circulaţie pe drumuri (ore) ..................conform prevederilor din instrucţia de iarna....................

ÎNTREŢINERE PERIODICA DRUMURI, PODURI SI ANEXE :


Tratamente bituminoase (1000 m2 kw), pe imbracaminti :
- definitive,
cu emulsie bituminoasa cationica pe baza de bitum modificat cu polimeri l ori/4ani l ori/3 ani l ori/2ani
cu bitum pur, bitum aditivat sau emulsii bituminoase cationice lori/5ani lori/4ani lori/3ani lori/2ani

- asfaltice uşoare l ori/4ani l ori/3 ani l ori/2ani

Straturi bituminoase foarte subţiri (1000 m2, km) lori/5ani lori/4ani lori/3ani

Covoare bituminoase (1000 m2 km) , pe imbracaminti existente, din care:

- pe pavaje din piatra, betoane asfaltic , sau pe betoane de ciment • lori/6ani lori/6ani lori/5ani l ori/4ani l ori/3 ani

- pe betoane asfaltice cu binder de mărgăritar sau asfalturi turnate l ori/5ani l ori/5ani l ori/4ani

- pe imbracaminti asfaltice uşoare, inclusiv mortare asfaltice sau


macadamuri penetrate la cald sau la rece l ori/5ani l ori/4ani l ori/3 ani

Reciclarea IN SITU a imbracamintilor asfaltice (1000m2/km), strat


de rulare realizat din:

- tratament bituminos l ori/5ani l ori/4ani l ori/3ani

- strat bituminos foarte subţire l ori/6ani l ori/5ani l ori/4ani l ori/3ani

- covor asfaltic - lori/6ani lori/5ani lori/4ani


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Protejarea corpului si a platformei drumului


Amenajări acostamente si benzi de încadrare
- stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor, executarea benzilor
de încadrare a acostamentelor (m3 sau m2) lori/ 4ani lori/ 4ani lori/ 3ani lori/ 2ani lori/2ani

Şanţuri si rigole pavate (m2) ..............................pe măsura constatării necesitaţii....................................

DrenurL şanţuri de garda, canale de evacuare


- decolmatarea drenurilor, completări de spice si tronsoane de drenaje,
execuţia de drenuri longitudinale si transversale de volum mic (mii lei) .....................permanent, imediat după constatarea situaţiei.........................

- şanţuri de garda si canale de evacuare (mii lei) .............................pe măsura constatării necesitaţii.....................................

Corecţii locale de albii si torenti, in lungime


de pana la 200 m (mii lei) ..........................pe măsura constatării necesitaţii.....................................

Ziduri de sprijin si de captusire, de volum pana la 200 mc


- refacerea parţiala a zidurilor de sprijin sau de captusire precum si
executarea de ziduri de sprijin si de captusire, in zone unde se impune
executarea urgenta pentru asigurarea stabilităţii drumului (m3) .........................pe măsura constatării necesitaţii......................................

Amenajare drumuri laterale


- executarea de pavaje de piatra bruta sau bolovani de râu la drumurile
laterale pe o lungime de circa 25 - 50 m continuata cu impietruire pe
2 5 - 5 O m (m2) ; executarea de podeţe laterale (buc.) ..................conform programelor întocmite in acest scop..........................

Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor (buc.) ....................conform programelor întocmite in acest scop..........................
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.8. întreţinerea drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaus de


material pietros pana la 600 mc/km
- scarificari, reprofilări si cilindrari cu adaus de material pietros (m2) 2 ori/an

- stabilizări complexe ale impietruirilor existente cu adaus de materiale (m3) .....................conform programelor intocmite in acest scop.....................

l. întreţinere periodica poduri, pasaje, podeţe


- remedierea degradărilor izolate la trotuare, coronamente, ziduri întoarse,
aripi, sferturi de con, radiere (mii lei) .....................imediat in funcţie de gravitatea situaţiei..........................

- montarea parapetului direcţional pe pod, inclusiv pe rampele podurilor (m)......................conform programelor intocmite in acest scop...................

- înlocuire dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie (buc. sau m) ...............l ori / 7 - 20 ani, in funcţie de tipul dispozitivului.................

- refacerea casiurilor degradate, a scărilor de acces si a pereurilor la


sferturile de con (m2) ' ...........................pe măsura constatării-necesitaţii................................

- remedierea defectelor de suprafaţa pentru elementele de beton si


beton armat (m2 sau orej ..........................pe măsura constatării necesitaţii...........

- înlocuirea bordurilor degradate (m) ..........................pe măsura constatării necesitaţii................................

- înlocuirea elementelor de parapet degradate si fixarea corespunzătoare


a acestora (m) .........................ori de cate ori se constata necesitatea........................

- execuţia plăcii de racordare in zona culee -rampa de acces inclusiv


înlocuirea materialului de umplutura si refacerea drumului degradat
din spatele culeei (m2 sau m3) ....................imediat in funcţie de gravitatea situaţiei..............

- perforarea fâşiilor cu goluri (ore) ................................potrivit programului elaborat..................


R O M Â N I A
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A DRUMURILOR

ORDINUL DIRECTORULUI GENERAL


AL A.N.D.
nr......../£/.............
din. ..£.$-. ..;*.'L:... .1999

In temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1275 din 8.12.1990, privind regulamentu 1


de organizare si funcţionare al Administraţiei Naţionale a Drumurilor, cu modificările
ulterioare, in baza Contractului de Management nr. 4121 / AN / 1994, încheiat cu
Ministerul Transporturilor, Danila Bucşa - manager al Administraţiei Naţionale a
Drumurilor - R.A., emite următorul: •-

ORDIN:

Art.1. Se aproba "Normativul privind administrarea, exploatarea, intretinerea si


repararea drumurilor publice" indic. AND 554.
Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentului ordin revine DRDP l - 7 si CESTRIN.
Art.3. De la data emiterii prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea prevederile
Ordinului Ministrului Transporturilor si Telecomunicaţiilor nr. 1914/2.12.1975.
NORMATIV PRIVIND ADMINISTRAREA, EXPLOATAREA,
ÎNTREŢINEREA SI REPARAREA DRUMURILOR PUBLICE

1. GENERALITĂŢI

Obiectul si scopul normativului

1.1. Prezentul normativ reglementează in mod unitar activităţile de administrare, exploatare,


inere si reparare a drumurilor publice .

1.2. Normativul are scopul:


j a stabili din punct de vedere tehnic si economic tipurile de acţiuni si lucrări pentru fiecare din
tivitatile de administrare, exploatare, intretinere si reparare a drumurilor si podurilor de sosea, a
instructiilor si amenajărilor aferente lor; ['y,V.
j reglementare a organizării, planificării si urmăririi execuţiei lucrărilor de intretinere si reparaţii,
mod sistematic si la timp, pentru asigurarea desfăşurării traficului rutier in condiţii de siguranţa
confort si conservarea patrimoniului rutier.

Conţinutul si domeniul de aplicare a normativului

1.3. Normativul prevede:


asificarea si definirea activităţilor desfăşurate de către administratorii reţelei de drumuri publice
spectiv administrarea, exploatarea, întreţinerea si repararea drumurilor, a podurilor de sosea si
construcţiilor aferente lor;
odul de încadrare a acţiunilor si lucrărilor in cadrul activităţilor de administrare, exploatare, . :
tretinere si reparaţii;
întru lucrările de întreţinere si reparaţii la drumuri, poduri si construcţii aferente:
- principii, sisteme si proceduri de planificare si evaluare;
- proiectarea, avizarea si aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
- organizarea, executarea si urmărirea lucrărilor;
- recepţia lucrărilor.

1.4. Prezentul normativ se aplica următoarelor categorii de drumuri publice:


i interes naţional - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale europene, drumuri naţionale
incipale, drumuri naţionale secundare; i interes judeţean - drumuri judeţene; ; interes local -
drumuri comunale .

1.5. Normativul se aplica si pe sectoarele de drumuri naţionale, judeţene si comunale situate


versarea localităţilor, cu excepţia sectoarelor situate in intravilanul reşedinţelor de judeţe si
cipii.

1.5. Normativul nu se aplica :


orarilor de modernizări, reabilitări si construcţii noi de drumuri (acestea executandu-se in
nformitate cu legislaţia lucrărilor de construcţii); •azilor (altele decât cele de punctul 1.5);
umurilor vicinale.
Referinţe

1.8. In cuprinsul prezentului normativ se fac referiri la :

gea 82/98 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor gea

10/95 privind calitatea in construcţii :gea 50/91 privind autorizarea executării construcţiilor

rdinul nr. 43/98 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind încadrarea in
tegorii a drumurilor naţionale

rdinul nr. 46/98 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind
abilirea clasei tehnice a drumurilor publice

irdinul nr. 78/99 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de


iministrare, exploatare, intretetinere si reparaţii la drumurile publice

IG 1275/1990 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România, cu


lodificarile si completările ulterioare

îG 766/97 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii

5TAS 4032/1/90 - Lucrări de drumuri.Terminologie

STAS 5626/92 - Poduri. Terminologie

SR 174/97 - Lucrări de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald

SR 183/1-95 - Lucrări de drumuri. Imbracaminti din beton de ciment executate in

cofraje fixe. Condiţii tehnice generale de calitate

STAS 599/87 - Tratamente bituminoase

AND 504/94 - Instrucţie privind revizia drumurilor publice

AND 525/95 - Instrucţiuni pentru prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice

AND 514/92 - Regulament privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere si


reparaţii curente

AND 523/97 - Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece,

cu emulsie de bitum

AND 532/97 - Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere

AND 26/93 - Instrucţie pentru prevenirea si combaterea inundaţiilor si apărarea


contra gheţurilor pe drumurile publice
2.6. Activitatea de reparaţii a drumurilor publice consta in totalitatea lucrărilor fizice <Je
n>entie care au ca scop compensarea parţiala sau totala a uzurii fizice si morale produsa ca
are a exploatării normale sau a acţiunii agenţilor de mediu, îmbunătăţirea caracteristicilor te hnice
velul impus de traficul maxim pentru numărul de benzi de circulaţie existente, refacerea sau cuirea
de elemente sau părţi de construcţii ieşite din uz care afectează rezistenta, stabilitatea, ranta in
exploatare si protecţia mediului.

2.7. încadrarea acţiunilor tehnice, economice si decizionale si a lucrărilor fizice de


rv£tf//£(intretinere si reparaţii) pe activităţi, se face in conformitate cu "Structura activităţilor de
dnistrare, exploatare, intretinere si reparaţii la drumurile publice, pe grupe si subgrupe de acţiuni
.cran " , prezentata in Anexa 2 la prezentul normativ .

3. PLANIFICAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE SI REPARAŢII

3.1. La planificarea lucrărilor de intretinere si reparaţii ale drumurilor, a podurilor de sosea si


mstructiilor aferente lor, se va tine seama de următoarele principii de baza:
;rearea unor legaturi organice intre diferite categorii de drumuri (autostrăzi, drumuri expres,
Irumuri naţionale europene, drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare, drumuri
udetene, drumuri comunale, drumuri vicinale si străzi) in vederea asigurării unei reţele de drumuri
initare din punct de vedere funcţional si omogene din punct de vedere tehnic in concordanta cu
:erintele economiei naţionale;
icordarea priorităţii in planificarea lucrărilor de intretinere si reparaţii pentru drumurile deschise
raficului internaţional, traseelor importante din punct de vedere economic, adminstrativ si turistic; )
btinerea unei eficiente maxime a utilizării fondurilor.

3.2. Tipurile de lucrări de intretinere sau reparaţii, volumul lucrărilor si fondurilor necesare
cutiei acestora se stabilesc in funcţie de :
livelul de serviciu al drumului respectiv (natura si intensitatea traficului, zona climatica);
itarea tehnica a drumurilor, a podurilor si a construcţiilor aferente lor, ca urmare a efectuării:
- măsurătorilor tehnice,
- reviziilor si controalelor;
evidentele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea in exploatare;
lormativele specifice fiecărei activităţi.

3.3. Utilizarea cu maxima eficienta tehnica si economica a fondurilor pentru intretinerea si


irarea drumurilor si podurilor de sosea , se poate obţine si prin utilizarea la planificarea si
iritizarea lucrărilor a sistemelor de administrare optimizata a drumurilor si podurilor (Pavement
lagement System si Bridge Management System ), sisteme care au la baza măsurători tehnice
iplexe periodice ale reţelei de drumuri si poduri. Urmare interpretării datelor privind starea
nurilor si podurilor, si introducerii acestora intr-un program special, se vor alege soluţiile de
rventie, perioada optima de execuţie, prioritizarea lucrărilor si nivelul de urgenta.

3.4. Lucrările accidentale datorate calamităţilor naturale, se executa in prima urgenta pentru
abilirea circulaţiei, urmând ca documentaţia tehnico-economica sa fie elaborata si aprobata
rior. Lucrările de definitivare se vor realiza conform planificării.
6. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

6.1. Recepţia lucrărilor de întreţinere si reparaţii ale drumurilor, podurilor de sosea si


accesoriilor acestora, se face in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii si
regulamentele proprii emise in baza reglementarilor in vigoare.

7. ANEXE:

Anexa l - Nomenclatorul activităţilor de administrare, exploatare, intretinere si reparaţii la


drumurile publice

Anexa 2 - Structura activităţilor de administrare, exploatare, intretinere si reparaţii la


drumurile publice, pe grupe si subgrupe de acţiuni si lucrări

Anexa 3 - Competente de avizare si aprobare din punct de vedere tehnico - economic a


documentaţiilor pentru lucrările de intretinere si reparaţii a drumurilor publice, a j

podurilor de sosea si a construcţiilor aferente lor

Anexa 4 - Prevederi generale privind durata normala de funcţionare a drumurilor publice ;

Anexa 4. l- Durata normala de funcţionare a drumurilor publice

Anexa 4.2- Durata normala de funcţionare a podurilor si podeţelor

Anexa 5 - Norme privind periodicitatea lucrărilor de intretinere si reparaţii curente la


drumurile publice

Anexa 5.1 - Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere si reparaţii curente la drumuri,


poduri si anexe
/l/

Anexa 2

S TR U C TU R A
ACTIVITĂŢILOR DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE, ÎNTREŢINERE SI
LEPARATH CURENTE LA DRUMURILE PUBLICE, PE GRUPE SI SUBGRUPE
DE ACŢIUNI SI LUCRĂRI

5L~ L DENUMIREA ACTIVITĂŢILOR, A GRUPELOR SI SUBGRUPELOR DE ACŢIUNI SI LUCRĂRI


:ATIV ______________________________________________________
i_________________________. y. ________________________
V _________ADMINISTRAREA REŢELEI DE DRUMURI PUBLICE_____________
_______Gestionarea bunurilor publice din administrare_______________________________
_______Cadastrul drumurilor_________________________________________________________
ţ______Cartea construcţiilor si arhiva de documente______________________________________
j______Postutilizarea bunurilor publice_________________________________________________
|______Asigurarea pazei bunurilor publice______________________________________________
i______Reţea de radio, telefon, teletransmisie reţele locale naţionale, internaţionale______________
>______Sistemul de administrare optimizata a drumurilor si podurilor_________________________
). l Banca de date tehnice rutiere___________________________________________________
>.2 Exploatarea si dezvoltarea sistemului de administrare optimizata, PMS si BMS____________
>.3 Gestiunea traficului rutier_____________________________________________________
5.4 Investigarea si expertizarea reţelei rutiere prin măsurători cu aparatura si revizii ale stării
_______drumurilor, podurilor, pasajelor, tunelurilor si anexe
_______
întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de intretinere
_______curenta, periodica si reparaţii curente drumuri si poduri
_______
Asigurarea calităţii si controlul tehnic al calităţii, activitate laboratoare si
________consultanta
_______
________Studii, cercetări, experimentări
_______
l_______Studii si experimentări privind siguranţa rutiera
_______
l Studii si experimentări pentru realizarea de imbracaminti rutiere cu caracteristici
________superioare
_______
\_______Investigării, expertizari, cercetări si testări poduri, pasaje si tuneluri
_______
\ Alte studii si cercetări pentru indeplinirea obiectului de activitate, inclusiv urmărirea in
________exploatare a sectoarelor experimentale pe termen lung
_______
________Coordonarea dezvoltării unitare a reţelei de drumuri publice
_______
l Elaborare studii si prognoze pentru întreţinerea, dezvoltarea unitara si sistematizarea
________reţelei de drumuri publice_____________________________________________________
2______Elaborare norme specifice sectorului sectorului de drumuri si poduri___________________
3______Asigurarea indrumarii tehnice si metodologice a unităţilor de administrare drumuri locale
4______Activităţi funcţionale, gestionare ROVIGNETE____________________________________
5______Activităţi de protocol, prezentare si publicitate, schimburi reciproce____________________
5______Pregătirea, perfecţionarea si specializarea personalului_______________________________
7______Coordonarea dezvoltării sistemului informatic integrat al drumurilor____________________
B_________________EXPLOATAREA REŢELEI DE DRUMURI PUBLICE
__________________
________Controlul autovehiculelor si incasarea contravalorii utilizării drumurilor_________________
________Analize, verificări, eliberări acorduri, autorizaţii si urmărirea respectării lor______________
________Concesionari, arendări, închirieri bunuri publice____________________________________
______________________________________L ________________________________
inundaţii; variante locale de deviere a circulaţiei ca urmare a efectelor inundaţiilor.
întreţinerea zidurilor de sprijin: întreţinerea bolţilor cu pilaştri, ramfortilor si zidurilor de
sprijin sau de captusire constând in curăţirea coronamentelor si a barbacanelor
degunoaie,vegetaţie, zăpada precum si corecţii izolate.
întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere si de informare:
întreţinerea semnalizării verticale: spălarea (inclusiv indreptarea) stâlpilor de ghidare, a
indicatoarelor rutiere si a stâlpilor acestora, a portalelor, a consolelor sau a altor mijloace
de semnalizare verticala; intretinerea indicatoarelor reflectorizante; revopsirea
indicatoarelor rutiere si a stâlpilor acestora, a portalelor, a consolelor, a mijloacelor de
semnalizare a punctelor de lucru sau a altor mijloace de semnalizare verticala;
reconditionarea indicatoarelor rutiere inclusiv cele pentru semnalizarea punctelor de lucru
si a sectoarelor cu pericole, a portalelor si a consolelor si remontarea acestora;
întreţinerea semnalizării orizontale: completarea, refacerea izolata sau pe sectoare
limitate a marcajelor pe partea carosabila, corecţii ale. marcajelor.
întreţinerea indicatorilor kilometrici si hectometrici: spălarea si indreptarea indicatorilor
km si hm; vopsirea si scrierea indicatorilor km si hm, completări, remedieri degradări.
întreţinerea parapetelor direcţionale : curăţirea, spălarea, aducerea la cota, remedierea
degradărilor, completarea sau inlocuirea elementelor necesare (stâlpi, lise, plăcute
reflectorizante, amortizoare, şuruburi, etc.); vopsirea parapetelor, protecţii anticorozive.
întreţinerea gardurilor de protecţie la autostrăzi si drumuri expres:
demontare, remontare, completare cu elemente necesare, varuire sau vopsire.
Varuirea plantaţiilor si a accesoriilor: varuirea plantaţiilor si a accesoriilor
(coronamente, garduri, borne, etc.)
întreţinerea zonei drumului: curăţirea pârtii carosabile de materiale lunecoase (vopseluri,
uleiuri, etc.); îndepărtarea de pe platforma, şanţuri si zona a obstacolelor (stanei,
anrocamente, bolovani, materiale ramase din accidente de circulatie)precum si
îndepărtarea de pe versanti a blocurilor de piatra care au tendinţa de cădere.
Informări privind starea drumurilor: informări operative la toate nivelurile, privind
condiţiile de circulaţie pe timp de vara sau in caz de calamităţi.
Asigurarea esteticii rutiere:
Toaletarea drumurilor: revizii curente si intervenţii operative executate de echipe mobile;
curăţirea platformei, a taluzelor, şanţurilor, locurilor de parcare, fântânilor si a spatiilor
verzi de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc., strângerea materialului in grămezi si
transportul in afara zonei drumului; demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau
degradate si depozitarea in afara zonei drumului.
Cosirea vegetaţiei ierboase: cosirea vegetaţiei ierboase de pe zona (acostamente, şanţuri,
taluzuri, banda mediana), tăierea buruienilor a lăstărişului a drajonilor si a mărăcinilor,
curăţirea plantaţiei de ramuri uscate etc.
întreţinerea drumurilor laterale: aducerea la profil si întreţineri locale, asigurarea
scurgerii apelor, etc.
întreţinere poduri, pasaje, podeţe, tuneluri :
întreţinere comuna tuturor tipurilor de poduri: curăţirea caii de gunoaie, paie, zăpada,
gheata, desfundarea gurilor de scurgere si indepartarea apei care stagnează pe cale sau
trotuare; completări izolate de terasamente la rampele podurilor, pasajelor denivelate si
viaductelor; curăţirea de gunoaie, noroi si vegetaţie a aparatelor de reazem si a rosturilor
de dilatatie.
întreţinere specifica podurilor din lemn: strângerea butoanelor si baterea penelor;
impregnarea cu substanţe antiseptice si ignifuge a elementelor din lemn.
întreţinere specifica podurilor de beton, beton armat si zidărie: curăţirea si rostuirea
zidăriilor, închiderea fisurilor sau crăpaturilor si curăţirea rosturilor intre elementele
_____________________________________________________________________
Covoare bituminoase, pe imbracaminti existente, din care :
pe pavaje din piatra, betoane asfaltice cu binder de criblura sau pe betoane de ciment; pe
betoane asfaltice cu binder de mărgăritar sau asfalturi turnate; pe imbracaminti
asfalticeusoare, inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate la cald sau la rece.
Reciclarea IN SITU a imbracamintilor asfaltice, strat de rulare realizat din : tratament
bituminos; strat bituminos foarte subţire; covor asfaltic______________________________
Siguranţa rutiera:
Aprovizionare : indicatoare rutiere, stâlpi, console si portale, stâlpi de ghidare, parapete,
indicatori km si hm, butoni reflectorizanţi, plăcute reflectorizante,etc.
Instalare pe drum sau înlocuire : indicatoare rutiere, stâlpi,console si portale, stâlpi de
ghidare, parapete, butoni reflectorizanţi, plăcute reflectorizante, etc.
Executarea marcajelor longitudinale, laterale si transvesale, pe sectoare intregi.
Amenajare locuri de parcare inclusiv procurarea dotărilor (coşuri de gunoi, mese,
banei, jardiniere, etc.)
Amenajări de intersecţii si eliminări puncte periculoase, prin lucrări care nu
afectează elementele geometrice sau sistemul rutier al drumului (semaforizare,
montări borduri denivelate, etc.)________________________________________________
Plantaţii rutiere:
Culturi in pepiniere
întreţinere, completări si defrişări de plantaţii pe zona si la spatiile verzi : curăţirea
plantaţiilor de ramuri uscate, lăstari si drajoni; tăierea ramurilor pentru asigurarea
vizibilităţii si gabaritului; taiere pentru regenerare sau corectarea coroanei; executarea si
verificarea legaturilor la tutorii plantaţiei tinere si ale învelişului de protecţie contra
rozătoarelor, precum si completarea tutorilor lipsa; săparea in jurul arborilor de pe zona;
formarea ligheanelor, udarea si musuroirea la plantaţiile tinere; combaterea dăunătorilor la
plantaţii; completarea plantaţiei pe zona si in perdelele de protecţie; tăierea arborilor atacaţi
de boli, bătrâni, uscaţi, deformaţi sau rupţi, precum si a celor care afectează siguranţa
circulaţiei. întreţinere perdele de protecţie : prasitul perdelelor de protecţie si udarea
acestora in
perioadele secetoase._________________________________________________________
întreţinere clădiri ( baze de deszăpezire, cantoane, districte, pepiniere, sedii centrale si
locale ale administraţiei de drumuri) :
zugrăveli, vopsitorii, intretinere acoperiş, refaceri sobe, revizia instalaţiei electrice si
termice, inlocuire elemente la tamplarie, instalaţii termice, sanitare, electrice, etc.
_________________________________________________________________________
Pietruiri drumuri de pământ: lucrări de terasamente pentru corectarea traseului in plan,
profil in lung si profil transversal, precum si aprovizionarea , asternerea si cilindrarea
de material pietros pana la 600 mc/km in medie, in funcţie de trafic.
_________________________________________________________________________
Protejarea corpului si a platformei drumului:
Amenajări acostamente si benzi de încadrare : stabilizarea si impermeabilizarea
acostamentelor, executarea benzilor de încadrare a acostamentelor.
Şanţuri si rigole pavate
Drenuri, şanţuri de garda, canale de evacuare : decolmatarea drenurilor, completări de
spice si tronsoane de drenaje, execuţia de drenuri longitudinale si transversale de volum
mic; şanţuri de garda si canale de evacuare.
Corecţii locale de albii si torenti, in lungime de pana la 200 m
Ziduri de sprijin si de captusire, de volum pana la 200 mc :
refacerea parţiala a zidurilor de sprijin sau de captusire precum si executarea de ziduri de
sprijin si de captusire in zone unde se impune executarea urgenta pentru asigurarea
stabilităţii drumului.
_________________________________________________________________________
COMPETENTE Dru
DE AVIZARE SI APROBARE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNICO - muri
ECONOMIC A DOCUMENTAŢIILOR PENTRU LUCRĂRILE DE lor
ÎNTREŢINERE SI REPARAŢII A JMURILOR PUBLICE, A PODURILOR DE Publ
SOSEA SI A CONSTRUCŢIILOR AFERENTE ice,
vor
fi
>iza
Categoria CATEGORIA DRUMURILOR te in
PUBLICE cons
lucrărilor de interes naţional________de interes judeţean________de iliile
interes local* tehn
___________________Avizare Aprobare Avizare Aprobare Avizare ico-
Aprobare econ
tinere curenta CTE - Director Comisia de Consiliul Comisia omi
de Consiliul ce
a l, cap. C) DRDP DRDP specialitate Judeţean ale
specialitate Local Dire
a Consiliului a ctiil
Consiliului or
Judeţean Local Regi
onal
tinere periodica CTE - Director Comisia de Consiliul Comisia e de
de Consiliul Dni
naraţii curente DRDP AND - specialitate Judeţean mitri
specialitate Local si
:a l, cap.D, cap. E) DIDP a Consiliului a Pod
Consiliului uri
Judeţean Local din
'bor
iratii capitale CTE - Cons. de Comisia de Consiliul Comisia dine
de Consiliul a
l, cap. F) AND Adm. al specialitate Judeţean Adm
specialitate Local inist
AND a Consiliului a raţie
Consiliului i
_______________________________________Judeţean________________Local Naţi
imuri comunale onal
ea
Dru
muri
lor.

ucrarile cu caracter operativ pentru restabilirea circulaţiei in cazul drumurilor,


podurilor, isajelor si tunelurilor afectate in urma unor evenimente accidentale
(inundaţii, cutremure, hmecari de teren, etc.), se executa imediat pe baza
dispoziţiilor urmare reviziilor speciale; 'terior execuţiei lucrărilor de restabilire
a circulaţiei se elaborează documentaţiile tehnico-^onomice si se avizează
situaţiile de lucrări realizate efectiv.

ocumentatiile tehnico-economice intocmite de Consiliile judeţene si Consiliile


locale pentru crari propuse a fi executate cu finanţare din Fondul Special al
i•
t

&-.
W
11. In Anexa 4.l este prezentata durata normala de funcţionare a drumurilor publice in
iniţiala sau intre doua reparaţii capitale, in iunctie de tipul de imbracaminte rutiera, intensitatea
ie zilnica anuala a traficului exprimata in vehicule fizice;

12. In Anexa 4.2 este prezentata durata normala de funcţionare a podurilor si podeţelor
;re, pentru infrastructura si suprastructura in funcţie de tipul podului sau podeţului.
20

DURATA NORMALA DE FUNCŢIONARE A PODURILOR SI


PODEŢELOR

Nr Tipul podului sau podeţului Durata normala de funcţionare in ani


(iniţiala sau intre doua reparaţii capitale)
crt Infrastructura Suprastructura

1. Poduri si podeţe din lemn, din care :


- din lemn de brad 8 4
- din lemn de brad cu infrastructura
din 16 4
lemn de stejar 16 8
- din lemn de stejar

2. Poduri si podeţe mixte cu


infrastructura din zidărie, din care :
- cu suprastructura din lemn de brad 30-50 4
- cu suprastructura din lemn de stejar__________30 - 50_________________9

3. Poduri metalice__________________________30-50 _______________15-25

4. Poduri si podeţe din beton, zidărie sau


piatra, din care:
- cu suprastructura din beton 30-50 30-50
- cu suprastructura din zidărie (bolti)__________30 - 50_______________30 - 50

5. Poduri cu suprastructuri compuse sau


realizate cu soluţii 30-50 30-50
deosebite(hobane, etc.)
_______________________________________________________________________
PERIODICITATEA
efectuării lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente la drumuri, poduri si anexe

Simbol- _____Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in vehicule fizice....................


indicativ Denumirea lucrării, (unitatea de măsura) sub 751- 3501- 8001- peste
750__________3500__________8000_________16000_________16000
Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente (nr.
intervenţii / perioada)

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C. ÎNTREŢINERE CURENTA DRUMURI, PODURI SI ANEXE :


101. întreţinere curenta pe timp de vara
101.1 întreţinerea pârtii carosabile, specifica tipului de imbracaminte (strat de rulare)
101.1.1 întreţinerea imbracamintilor asfaltice :

- colmatarea crăpaturilor si fisurilor (m) ............................................permanent...................................................

- înlăturarea (locala) denivelărilor si făgaşelor (nf)\ plombări (m2)\


badijonarea suprafeţelor poroase (m2) ............................................permanent...................................................

- asternerea nisipului sau a criblurii pe suprafeţele cu bitum in exces,

înlăturarea pietrişului sau a criblurii alergătoare (m2) .................permanent, pe.masura necesitaţii in sezonul de vara..............

101.1.2 întreţinerea imbracamintilor cu lianţi hidraulici :

- plombări (w2)\ colmatari de rosturi si crăpaturi (m); refacerea rosturilor^;


eliminarea fenomenului de pompaj (m2) ............................................permanent..................................................
-stabilizări ale impietruirilor existente si întreţinerea lor
ulterioara (l 00 m2) ..............anual, pe măsura necesitaţii si întreţinere permanenta..................

101.1.6 întreţinere drumuri de pământ :

- reprofilarea platformei, cu mijloace mecanizate (100 m2) 2 ori/an 4 ori/ an

- astuparea gropilor si făgaşelor cu pământ sau materiale locale si


tăierea dâmburilor (m2) permanent

-completări cu nisip sau balast (m3) 100 mc/ 200 mc/


km/an km/an

101.2 întreţinere comuna tuturor drumurilor


101.2.1 întreţinerea platformei drumului:

-curăţirea pârtii carosabile de noroi adus de vehicule de pe drumurile


laterale^/ 00 m2)\ curăţirea platformei drumului de materiale aduse
de viituri (potmol, stanei, anrocamente, arbori, etc.) (m3) .....................permanent, imediat după constatarea situaţiei..................

-remedierea lăsărilor locale (degradări din inghet - dezgheţ) la


partea carosabila (m2) ..................................................anual.......................................................

-aducerea la profil a acostamentelor prin taiere (manuala sau mecanizata),


completare ( cu pământ, balast, etc.) si nivelare(700 m2)\ tăierea
dâmburilor de sub parapetii direcţionali (m3) l ori/ an 2 ori/ an 2 ori/ an 2 ori/ an 2 ori/ an

-întreţinerea benzilor de încadrare si staţionare prin eliminarea


denivelărilor locale (valuriri, refulări) si a gropilor, cu materiale din care
au fost executate iniţial (m2) l ori/ an 2 ori/ an 2 ori/ an 2 ori/ an 2 ori/ an
- completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor provocate
de topirea zăpezilor (m3) ..............................imediat după constatarea situaţiei........................

- apărări de maluri de volum mic, corecţii locale ale albiilor, şanţuri de


garda, amenajări de torenti si canale de evacuare pana la
200 m lungime (mii lei) .............................pe măsura constatării necesitaţii.....................

- asigurarea stocurilor minimale de materiale, echipamente si mijloace


de prima intervenţie in caz de inundaţii (mii lei) ......................conform programelor intocmite in acest scop.....

- variante locale de deviere a circulaţiei ca urmare a efectelor


inundaţiilor (km) ................................pe măsura constatării necesitaţii...................

întreţinerea zidurilor de sprijin


- întreţinerea bolţilor cu pilaştri, ramfortilor si zidurilor de sprijin sau
de captusire constând in curăţirea coronamentelor si a barbacanelor
de gunoaie, vegetaţie, zăpada, etc. precum si corecţii izolate (m2) ...-..................................................lunar.............................

întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere si de informare :

întreţinerea semnalizării verticale :


- spălarea (inclusiv îndreptarea) stâlpilor de ghidare, a indicatoarelor
rutiere si a stâlpilor acestora, a portalelor, a consolelor sau a altor
mijloace de semnalizare verticala (buc./m2) 1/30 zile l/30zile l/15zile l/15zile l/15zile

- întreţinerea indicatoarelor reflectorizante (ore) \l 6zile l/ 6zile l/ 3zile l/ 3zile

- revopsirea indicatoarelor rutiere si a stâlpilor acestora, a portalelor,


a consolelor, a mijloacelor de semnalizare a punctelor de lucru sau
a altor mijloace de semnalizare verticala (buc. ni2) ...............l - 5 ani in funcţie de necesitaţi si materiale folosite..
- curanrea pârtii carosabile de materiale lunecoase (vopseluri, uleiuri,
bitumuri, etc.) (nf)\ îndepărtarea de pe platforma, şanţuri si zona
a obstacolelor (stanei, anrocamente, bolovani, materiale ramase din
accidente de circulaţie) precum si îndepărtarea de pe versanti a
blocurilor de piatra care au tendinţa de caderefw^ ...................permanent, imediat după constatarea situaţiei............

Informări privind starea drumurilor:


- informări operative, la toate nivelurile, privind condiţiile de circulaţie
pe timp de vara sau in caz de calamităţi (ore) in fct. de necesitaţi ......................................zilnic...........................................

Asigurarea esteticii rutiere:

Toaletarea drumurilor:
- revizii curente si intervenţii operative executate de echipe mobile (ore) .........................conform cu prevederile instrucţiei..............

- curăţirea platformei, a taluzelor, şanţurilor, locurilor de parcare,


fântânilor si a spatiilor verzi, de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc.,
strângerea materialului in grămezi si transportul in afara zonei
drumului (ore) l ori/luna l ori/luna l ori/luna 2ori/luna 2ori/luna

- demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si


depozitarea in afara zonei drumului (ore) ................................imediat după constatarea situaţiei.....................

Cosirea vegetaţiei ierboase:


- cosirea vegetaţiei ierboase de pe zona (acostamente, şanţuri, taluze,
banda mediana), tăierea buruienilor, a lăstărişului, a drajonilor si a
mărăcinilor, etc. (ha) 2 - 4 ori/an, in funcţie de zona climatica si fifcventa ploilor din anul respectiv
cie contact bordura - îmbrăcămintea caii, bordura - grinda - parapet,
bordura - îmbrăcăminte trotuar sau imbracaminte guri de scurgere (m) ...............................................permanent..........................................

- inlocuirea la gurile de scurgere a tuburilor de prelungire degradate si


coborârea nivelului de scurgere sub nivelul inferior al elementelor
suprastructurii (ore) ..............................................permanent...........................................

întreţinere specifica podurilor metalice :


- curăţirea nodurilor si degajarea gunoaielor din jurul montanţilor si
a diagonalelor (ore) ...............................................săptămânal.........................................

- curăţirea si ungerea aparatelor de reazem metalice (buc.) ...............................................trimestrial...........................................

- vopsitorii la elemente izolate (m2) ...............................pe măsura constatării necesitaţii..........................

întreţinerea albiilor din zona podurilor :


- înlăturarea din albii a depunerilor, drajonilor si a plantaţiilor care
împiedica scurgerea normala a apelor (m3) .............................4 - 5 ori/ an si după fiecare inundaţie....................

- curăţirea de ragalii si gheata a infrastructurilor (m3 sau ore) ...................................zilnic in perioadele de dezgheţ.........................

- spargerea ghetii cu mijloace manuale sau explozivi precum si

dirijarea sloiurilor de gheata si flotanţilor (ni3 sau ore) ................in periodele de dezgheţ in funcţie de gravitatea situaţiei.....

- întreţinerea pragurilor de fiind si a apărărilor de maluri (ore) .........................2 ori/ an sau pe măsura constatării necesitaţii..............

întreţinerea podeţelor :
- desfundări si decolmatari (nr) .................................................trimestrial...........................................
- aprovizionări cu materiale chimice (sare, soluţii, etc.) (t) .....................conform prevederilor din instrucţia de iarna........

- amestecul materialelor antiderapante cu substanţe


antiaglomerante,
transportul materialelor in depozite, magazii, silozuri,
puncte periculoase (t) permanent pentru existenta unui stoc de intervenţie de cel puţin 30zile

- întreţinerea depozitelor pentru materiale chimice si antiderapante prin


curăţiri, revopsiri si mici reparaţii (buc.) lori/an lori/an lori/an lori/an lori/an

Asigurare cu panouri parazapezi


- aprovizionarea cu panouri parazapezi si materiale necesare montării
si intretinerii acestora (m) .....................................in funcţie de necesitaţi....

Montare panouri parazapezi


- montare-demontare, revizie si intretinere la teren, reparare si depozitare
panouri parazapezi si accesoriile respective (m) \ ori/an l ori/an l ori/an l ori/an l ori/an

Deszăpezire manuala si mecanica


- răspândirea (manual sau mecanic) a materialelor chimice si
antiderapante in scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau
a zăpezii (t) .............când situaţia o cere, conform cu prevederile instrucţiei...

- patrularea cu utilaje pentru informarea stării drumurilor sau prevenirea


inzapezirii in timpul ninsorilor liniştite sau a viscolelor slabe (tăria vântului
sub 30 km/ora) (ore) ............in funcţie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna...

- deszăpeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor (100 m2) .............in funcţie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna...

- deszăpeziri mecanice cu utilaje grele si uşoare (ore) ............in funcţie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna...
0.

Siguranţa rutiera
Aprovizionare:
- (buc.) ..............................................................................................................................................potrivit programului elaborat......................................

indica Instalare pe drum sau înlocuire:


toare - indicatoare rutiere, stâlpi, console si portale, stâlpi de ghidare, parapete
rutiere butoni reflectorizanţi, plăcute reflectorizante, etc. (buc.) .......................in funcţie de necesitaţi si materiale folosite..........................
,
stâlpi, Executarea marcajelor longitudinale laterale si transversale,
consol pe sectoare intregi (km) ............................potrivit prevederilor caietului de sarcini............................
e si (funcţie de grosimea marcajului si tipul vopselei
portal utilizate)
e,
stâlpi
Amenajare locuri de parcare inclusiv procurarea dotărilor (coşuri de gunoi,
de
mese, banei, jardiniere, etc.) (buc.) .........................conform programelor intocmite in acest scop......................
ghidar
e,
parape Amenajări de intersecţii si eliminări puncte periculoase, prin lucrări care
te, nu afectează elementele geometrice sau sistemul rutier al drumului
indic (semaforizare, montări borduri denivelate, etc.) (buc.) .........................conform programelor intocmite in acest scop..................
atori
km Plantaţii rutiere
si Culturi in pepiniere (ha) .........................in funcţie de speciile existente in culturi..............................
hm,
buto întreţinere, completări si defrişări de plantaţii pe zona si la spatiile verzi
ni
refle - curăţirea plantaţiilor de ramuri uscate, lăstari si drajoni (km drum) l-3ori/an l-3ori/an l-3ori/an l-3ori/an
ctori
zanţi l-3ori/an
,
plăc - tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilităţii si gabaritului (km drum) .........................................de cate ori este necesar...............................
ute
refle - taiere pentru regenerare sau corectarea coroanei (buc.) l ori/an l ori/an l ori/an l ori/an
ctori
zante
l ori/an
- executarea si verificarea legaturilor la tutorii plantaţiei tinere si ale
învelişului de protecţie contra rozătoarelor, precum si completarea

tutorilor lipsa (buc. puieti) 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an

- săparea in jurul arborilor de pe zona (buc.) 3 ori/an 3 ori/an 3 ori/an 3 ori/an 3 ori/an

- formarea ligheanelor, udarea si musuroirea la plantaţiile tinere (buc.) 3 ori/an 3 ori/an 3 ori/an 3 ori/an 3 ori/an

- combaterea dăunătorilor la plantaţii (lia) ..............................la semnalarea atacului dăunătorilor................................

- completarea plantaţiei pe zona si in perdelele de protecţie (buc. puieti) 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an

- tăierea arborilor atacaţi de boli, bătrâni, uscaţi, deformaţi sau rupţi,


precum si a celor care afectează siguranţa circulaţiei (buc./m ) ..................................potrivit programului elaborat...................................

întreţinere perdele de protecţie


- prasitul perdelelor de protecţie si udarea acestora in perioadele
secetoase (ha) 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an

întreţinere clădiri (baze de deszăpezire, cantoane, districte, pepiniere, sedii


centrale si locale ale administraţiei de drumuri)
- zugrăveli, vopsitorii, întreţinere acoperiş, refaceri sobe, revizia instalaţiei
electrice si termice, înlocuire elemente la tamplarie, instalaţii termice,
sanitare, electrice, etc. (mii lei) .........................................conform necesitaţilor..........................................

Pietruiri drumuri de pământ


- lucrări de terasamente pentru corectarea traseului in plan, profil in
lung si profil transversal, precum si aprovizionarea, asternerea si
cilindrarea de material pietros pana la 600 mc/km in medie, in funcţie
de trafic (1000 m2 km) .....................conform programelor întocmite in acest scop.......................
- protecţia ancorajelor la elementele precoprimate (ore) ....................conform documentaţiei elaborate in acest scop.

- vopsitorie completa la podurile metalice (t) .............................................lori / 3 -J ani............................

£. REPARAŢII CURENTE DRUMURI, PODURI SI ANEXE


13. Lucrări accidentale
- refaceri după inundaţii, alunecări de terenuri, afilieri de poduri,
cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor si podurilor
la starea tehnica iniţiala (mii lei) ....................prima urgenta, restabilirea circulaţiei rutiere......

14. Ini b r ac a ni i u ti bituminoase uşoare


- covoare din mortare asfaltice si mixturi asfaltice compacte, inclusiv
completarea impietruirii existente si rectificarea traseului in plan si
profil longitudinal (km) .....................conform programelor întocmite in acest scop....

- tratamente duble sau întărite pe impietruirile existente, inclusiv


completarea impietruirii existente si rectificarea traseului in plan si
profil longitudinal (km) l ori/4 ani l ori/3 ani

- penetrări la cald sau la rece ale impietruirilor existente, inclusiv


completarea cu piatra sparta si rectificarea traseului in plan si profil
longitudinal (km) ......................conform programelor întocmite in acest scop....

15. Ranforsari sisteme rutiere, cu lianţi bituminosi sau hidraulici (km) ........................pe baza măsurătorilor de capacitate portanta.....
Benzi suplimentare
- banda a 111-a in rampe pentru vehicule lente (km) ...................conform programelor intocmite in acest scop......
<
Eliminări puncte periculoase, amenajări de intersecţii (km) ...................conform programelor intocmite in acest scop.......

Reparaţii curente poduri


- lărgiri si definitivări podeţe (buc.) ...................conform programelor intocmite in acest scop.......

- înlocuire elemente degradate la suprastructura (mii lei) ..............................conform programelor de lucrări.................


sau imediat in ftmctie de gravitatea situaţiei

- consolidări infrastructuri (mii lei) ...............................conform programelor de lucrări.................


sau imediat in funcţie de gravitatea situaţiei

- consolidări provizorii la poduri in vederea efectuării unor

transporturi agabaritice (mii lei) ..:....................................in funcţie de solicitări.......................

- variante provizorii de circulaţie (mii lei) ................conform programelor intocmite in acest scop...........

- demolări si desfiinţări poduri (mii lei) .................conform programelor intocmite in acest scop...........

S-ar putea să vă placă și