Sunteți pe pagina 1din 528

OS Eng foreword_LM (FL).

qxd 16/01/18 12:47 Page 1

MANUALUL PROPRIETARULUI
Utilizare
Întreținere
Fișă tehnică

Toate informațiile din acest manual al proprietarului sunt corecte la data


publicării. Cu toate acestea, HYUNDAI își rezervă dreptul de a face modi-
ficări fără notificare prealabilă, conform politicii sale de îmbunătățire
continuă a produselor.

Manualul este valabil pentru toate modelele acestui vehicul și include


descrieri și explicații ale echipamentelor standard și opționale.
Din acest motiv, manualul conține materiale care nu sunt valabile pen-
tru vehiculul dvs.

Unele modele sunt echipate cu volan pe partea dreaptă (RHD).


Explicațiile și ilustrațiile unor operații se efectuează pe partea opusă
celor descrise aici.
OS Eng foreword_LM (FL).qxd 16/01/18 12:47 Page 2

ATENȚIE: MODIFICĂRI ADUSE VEHICULULUI


Vehiculul HYUNDAI nu trebuie modificat în niciun fel. Astfel de modificări pot afecta perfor-
manțele, siguranța sau durabilitatea vehiculului și, în plus, pot duce la anularea garanției.
Unele modificări pot încălca și legile în vigoare privind transporturile, emise de ministerul
transporturilor sau de alte instituții din țara de reședință.

MONTAREA UNUI EMIȚĂTOR - RECEPTOR SAU TELEFON


CELULAR
Vehiculul este echipat cu injecție electronică de combustibil și cu alte componente electroni-
ce. Este posibil ca un emițător - receptor sau telefon celular montat/reglat incorect să influen-
țeze negativ sistemele electronice. Din acest motiv, dacă alegeți să montați unul dintre aces-
te aparate, vă recomandăm să respectați cu strictețe instrucțiunile producătorului sau să con-
sultați dealerul HYUNDAI, pentru măsuri de siguranță sau instrucțiuni speciale.

F2
OS Eng foreword_LM (FL).qxd 16/01/18 12:47 Page 3

AVERTISMENT REFERITOR LA
SIGURANȚĂ ȘI DEFECȚIUNI
Acest manual include informații intitulate PERICOL, AVERTISMENT, ATENȚIE și NOTĂ.
Aceste informații indică următoarele:

PERICOL ATENȚIE
PERICOL indică o situație periculoa- ATENȚIE indică o situație periculoasă
să care, dacă nu este evitată, va pro- care, dacă nu este evitată, este posibil
voca rănirea gravă sau decesul. să provoace rănirea gravă sau mode-
rată.

AVERTISMENT NOTĂ

AVERTISMENT indică o situație peri- NOTĂ indică o situație care, dacă nu este
culoasă care, dacă nu este evitată, evitată, este posibil să provoace defecta-
este posibil să provoace rănirea rea vehiculului.
gravă sau decesul.

F3
OS Eng foreword_LM (FL).qxd 16/01/18 12:47 Page 4

PREFAȚĂ

Felicitări și vă mulțumim că ați ales un HYUNDAI. Ne bucurăm că vă numărați printre fericiții proprietari ai unui vehi-
cul marca HYUNDAI. Suntem mândri de tehnologia avansată utilizată și de calitatea ridicată de fabricație a fiecărui
vehicul HYUNDAI.
Manualul proprietarului vă prezintă echipamentele și funcționarea noului dvs. vehicul marca HYUNDAI. Pentru a vă
familiariza cu noul HYUNDAI și a beneficia de toate calitățile acestuia, citiți acest manual de utilizare, înainte de a porni
la drum.
Acest manual conține informații importante legate de siguranță și instrucțiuni care vă permit să vă familiarizați cu
comenzile vehiculului și cu echipamentele de siguranță, pentru a putea utiliza în siguranță vehiculul.
De asemenea, acest manual conține informații despre întreținere, care permit utilizarea în deplină siguranță a vehi-
culului. Se recomandă ca toate lucrările de service și întreținere asupra vehiculului să fie efectuate de către un dealer
autorizat HYUNDAI. Dealerii HYUNDAI sunt pregătiți să ofere service, întreținere și asistență de înaltă calitate.
Acest manual al proprietarului trebuie considerat o parte integrantă a vehiculului și trebuie păstrat în habitaclu, pen-
tru a putea fi consultat la nevoie. Dacă vindeți vehiculul, manualul trebuie să rămână împreună cu acesta, pentru a
oferi proprietarului următor informații importante privind utilizarea, siguranța și întreținerea.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

ATENȚIE
Dacă sunt utilizați combustibili sau lubrifianți de calitate îndoielnică, care nu corespund specificațiilor
HYUNDAI, pot apărea defecțiuni grave ale motorului și transmisiei. Trebuie utilizați întotdeauna combusti-
bili și lubrifianți de înaltă calitate, care îndeplinesc specificațiile enumerate la pagina 8-7 din capitolul Fișă
tehnică al Manualului proprietarului.

Copyright 2017 HYUNDAI Motor Company. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi
reprodusă, stocată într-un sistem de prelucrare a datelor sau transmisă în orice formă sau cu orice mijloace, fără
acordul scris al HYUNDAI Motor Company.

F4
OS Eng foreword_LM (FL).qxd 16/01/18 12:47 Page 5

Introducere

UTILIzAREA MANUALULUI MESAJE PRIVIND SIGURANȚA


Dorința noastră este să beneficiați la Siguranța dvs. și a celor din jur este Acesta este simbolul de aver-
maximum de toate funcțiile automo- foarte importantă. Acest manual al tizare privind siguranța. Este
bilului. Acest manual al proprietarului proprietarului vă oferă multe măsuri utilizat pentru a vă avertiza cu
vă poate ajuta în multe privințe. Vă de siguranță și proceduri de utilizare. privire la riscurile de rănire.
recomandăm insistent să citiți Aceste informații vă avertizează cu Pentru a evita riscul de rănire
manualul în întregime. Pentru a mini- privire la pericolele potențiale care sau deces, respectați toate
miza riscul de rănire sau deces, citiți pot provoca rănirea dvs. și a altor mesajele de avertizare care
secțiunile AVERTISMENT și ATEN- persoane, precum și defectarea însoțesc acest simbol.
ȚIE din acest manual. vehiculului. Simbolul de avertizare privind
Textul manualului este completat cu Mesajele de siguranță de pe etiche- siguranța precedă cuvintele
ilustrații, pentru a explica mai bine tele vehiculului și din acest manual PERICOL, AVERTISMENT și
cum puteți beneficia de tot ce vă descriu aceste pericole și ce trebuie ATENȚIE.
oferă vehiculul. Citind acest manual, să faceți pentru a evita sau reduce
descoperiți caracteristicile principale riscurile. PERICOL
ale vehiculului, aflați informații impor- Avertismentele și instrucțiunile din
tante despre siguranță și sfaturi pri- acest manual sunt pentru siguranța PERICOL indică o situație peri-
vind condusul în diferite condiții de dvs. Nerespectarea avertismentelor culoasă care, dacă nu este evita-
deplasare. și instrucțiunilor legate de siguranță tă, va provoca rănirea gravă sau
Structura manualului este oferită în poate provoca rănirea gravă sau decesul.
Cuprins. Atunci când căutați un anu- decesul.
mit domeniu sau subiect, utilizați
indexul; acesta este o listă alfabetică AVERTISMENT
a tuturor informațiilor din manual. În cadrul acestui manual se utilizea-
ză următoarele tipuri de informații:
Capitole: manualul cuprinde 8 capi- PERICOL, AVERTISMENT, ATEN- AVERTISMENT indică o situație
tole și un index. Fiecare capitol înce- ȚIE și SIMBOL DE AVERTIZARE periculoasă care, dacă nu este
pe cu un scurt cuprins, astfel încât să PRIVIND SIGURANȚA. evitată, este posibil să provoace
puteți afla imediat dacă în capitolul rănirea gravă sau decesul.
respectiv se regăsesc informațiile
dorite.

F5
OS Eng foreword_LM (FL).qxd 16/01/18 12:47 Page 6

Introducere

SPECIFICAȚII COMBUSTIBIL
Motor pe benzină
ATENȚIE ATENȚIE
Benzină fără plumb
ATENȚIE indică o situație pericu- Pentru Europa NU UTILIZAȚI NICIODATĂ BEN-
loasă care, dacă nu este evitată, Pentru performanțe optime, vă reco- ZINĂ CU PLUMB. Utilizarea ben-
este posibil să provoace rănirea mandăm să alimentați numai cu ben- zinei cu plumb provoacă defec-
gravă sau moderată. zină fără plumb cu cifra octanică CO tarea catalizatorului, senzorului
95/AKI (indice antidetonații) 91 sau de oxigen al sistemului de
mai mare. Se poate utiliza și benzină comandă a motorului și siste-
NOTĂ mului de control al emisiilor.
fără plumb cu cifra octanică CO 91-
NOTĂ indică o situație care, dacă 94/AKI 87-90, dar performanțele vehi- Nu adăugați niciodată în rezer-
nu este evitată, este posibil să culului vor fi ușor reduse. (Nu utilizați vorul de combustibil niciun fel
provoace defectarea vehiculului. combustibili care conțin metanol) de agent de curățare a sistemu-
lui de alimentare care nu a fost
aprobat (pentru detalii, vă reco-
Cu excepția Europei mandăm să consultați un dealer
Noul dvs. vehicul este proiectat autorizat HYUNDAI).
numai pentru alimentarea cu benzi-
nă fără plumb, cu cifra octanică de
minim CO 91/AKI 87. (Nu utilizați
combustibili care conțin metanol) AVERTISMENT
• Nu mai adăugați combustibil,
Noul dvs. vehicul este proiectat să dacă duza de alimentare s-a
ofere performanțe maxime și emisii oprit automat.
minime de noxe, fără ancrasarea
bujiilor, când este alimentat cu BEN- • Verificați întotdeauna monta-
ZINĂ FĂRĂ PLUMB. rea corectă a capacului, pen-
tru a împiedica scurgerile de
combustibil în caz de acci-
dent.

F6
OS Eng foreword_LM (FL).qxd 16/01/18 12:47 Page 7

Introducere

Benzină cu plumb Defectarea vehiculului sau proble- Alți combustibili


(dacă există în dotare) mele legate de funcționare nu vor fi Utilizarea aditivilor pentru combusti-
Specificațiile pentru anumite piețe acoperite de garanția producătorului, bil precum:
permit utilizarea benzinei cu plumb. dacă au survenit ca urmare a utiliză-
rii de: - Aditivi pe bază de silicon pentru
Înainte de a utiliza benzină cu plumb, combustibil
vă recomandăm să solicitați confir- 1. Gazol care conține etanol în con-
centrație mai mare de 10%. - Aditiv combustibil AMMT (MAN-
marea dealerului autorizat HYUN-
GAN, Mn)
DAI. 2. Benzină sau gazol cu conținut de
metanol. - Aditiv combustibil Ferocen (pe bază
Cifra octanică a benzinei cu plumb
de fier)
va trebui să fie aceeași cu cea a ben- 3. Benzină sau gazol cu plumb.
zinei fără plumb. - Alți aditivi pe bază de metal pentru
combustibil pot provoca apariția
ATENȚIE detonațiilor, accelerații slabe, opri-
Benzină care conține alcool și rea motorului, defectarea cataliza-
metanol Nu utilizați niciodată gazol care torului sau coroziune anormală și
Gazolul, un amestec de benzină și conține metanol. Renunțați la defectarea motorului, cu reducerea
etanol (cunoscut și ca alcool etilic) și utilizarea oricărui produs cu duratei totale de exploatare a
benzină sau gazol cu metanol gazol care poate crea probleme acestuia.
(cunoscut și ca alcool metilic) se de funcționare.
comercializează împreună cu sau în NOTĂ
locul benzinei cu plumb/fără plumb.
Este posibil ca defectarea siste-
Nu utilizați gazol care conține mai
mului de alimentare cu combusti-
mult de 10% etanol și nu utilizați ben-
bil sau reducerea performanțelor
zină sau gazol care conține metanol.
provocată de utilizarea acestor
Oricare dintre acești combustibili
combustibili să nu fie acoperită de
poate provoca defectarea sistemului
garanția limitată a vehiculului nou.
de alimentare, a sistemului de
comandă a motorului și a celui de
control al emisiilor.
Renunțați să utilizați orice tip de
gazol în cazul în care apar probleme
legate de funcționare. F7
OS Eng foreword_LM (FL).qxd 16/01/18 12:47 Page 8

Introducere

Utilizarea MTBE Nu utilizați metanol Utilizarea peste hotare


HYUNDAI nu recomandă utilizarea Combustibilii care conțin metanol Dacă efectuați un voiaj peste hotare,
combustibililor cu o concentrație de (alcool obținut din lemn) nu trebuie asigurați-vă că:
MTBE (metil terțiar butil eter) mai utilizați la alimentarea vehiculului • Respectați toate reglementările
mare de 15% (conținut de oxigen de dvs. Acest tip de combustibil poate referitoare la înmatriculare și asi-
2,7% din greutate) pentru alimenta- reduce performanțele vehiculului și gurare.
rea vehiculului. poate provoca defectarea sistemului • Verificați existența combustibilului
Combustibilul care conține MTBE de alimentare, a sistemului de coman- potrivit.
(metil terțiar butil eter) în concentra- dă a motorului și a celui de control al
ție mai mare de 15% (conținut de emisiilor.
oxigen de 2,7% din greutate) poate
reduce performanțele vehiculului, Aditivi combustibil
poate provoca dopuri de vapori sau HYUNDAI vă recomandă să alimentați
pornirea dificilă. numai cu benzină fără plumb cu cifra
octanică CO 95/AKI (indice antideto-
ATENȚIE nații) 91 sau mai mare (pentru Europa)
sau cu cifra octanică CO 91/AKI (indi-
Garanția pentru vehiculul nou ce antidetonații) 87 sau mai mare (în
nu acoperă defecțiunile siste- afara Europei).
mului de alimentare și pierderile Pentru clienții care nu utilizează per-
de putere provocate de utiliza- manent benzină de calitate, aditivată și
rea metanolului, a combustibili- care au probleme la pornirea motorului
lor care conțin metanol sau a sau dacă motorul nu funcționează
MTBE în concentrație mai mare rotund, trebuie adăugată în rezervor o
de 15,0% (conținut de oxigen de sticlă de aditiv la fiecare 15.000 km
2,7% din greutate). (pentru Europa)/10.000km (cu excep-
ția Europei). Aditivii sunt disponibili la
dealerul autorizat HYUNDAI, împreu-
nă cu informațiile privind utilizarea
acestora. Nu amestecați cu alți aditivi.

F8
OS Eng foreword_LM (FL).qxd 16/01/18 12:47 Page 9

Introducere

MODIFICăRI ADUSE RODAJUL CASAREA VEHICULELOR


VEHICULULUI (PENTRU EUROPA)
• Se interzice modificarea vehiculu- Respectând câteva măsuri simple de HYUNDAI promovează casarea eco-
lui. Modificările aduse vehiculului siguranță în primii 1.000 km (600 logică a vehiculelor la sfârșitul dura-
dvs. îi pot afecta performanțele, mile), performanțele, economia și tei de exploatare a acestora și se
siguranța și durabilitatea și pot durata de utilizare a vehiculului pot fi oferă să preia aceste vehicule, în
chiar încălca reglementările legale îmbunătățite. conformitate cu prevederile directivei
cu privire la siguranță și poluare. • Nu supraturați motorul. Uniunii Europene (UE) privind casa-
Mai mult, defecțiunile sau reduce- • Mențineți turația motorului între rea vehiculelor.
rea performanțelor nu vor fi acope- 2.000 și 4.000 rpm în timpul depla-
rite de garanție, dacă acestea sur- sării. Informații detaliate despre acest
vin ca urmare a modificării vehicu- • Nu mențineți aceeași viteză, mare subiect puteți obține de pe pagina
lului. sau mică, perioade lungi de timp. web Hyundai națională.
• Dacă utilizați dispozitive electroni- Variați turația motorului, pentru a
ce neautorizate, este posibil ca face rodajul corect al acestuia.
vehiculul să funcționeze anormal, • Evitați frânările bruște, cu excepția
cablajele să se deterioreze și bate- cazurilor de urgență, pentru a per-
ria să se descarce și să ia foc. mite frânelor să se rodeze corect.
Pentru siguranța dvs., nu utilizați • Nu tractați o remorcă pe parcursul
dispozitive electronice neautoriza- primilor 2.000 km (1.200 mile).
te.

F9
OS Eng foreword_LM (FL).qxd 16/01/18 12:47 Page 10
OS Eng foreword_LM (FL).qxd 16/01/18 12:47 Page 11

Scurtă prezentare 1

Sistemul de siguranță 2

Echipamente de confort 3

Sistem multimedia 4
CUPRINS
Condusul vehiculului 5

În situații de urgență 6

Întreținere 7

Fișă tehnică și informații pentru client 8

Index I
OS Eng foreword_LM (FL).qxd 16/01/18 12:47 Page 12
OS Eng 1_LM (FL).qxd 16/01/18 12:48 Page 1

Scurtă prezentare

Prezentare exterior (I)..........................................1-2 1


Prezentare exterior (II).........................................1-3

Scurtă prezentare
Prezentare interior (I)...........................................1-4
Prezentare interior (II)..........................................1-5
Prezentare planșă de bord (I) .............................1-6
Prezentare planșă de bord (II) ...........................1-7
Compartiment motor..............................................1-8
OS Eng 1_LM (FL).qxd 16/01/18 12:48 Page 2

Scurtă prezentare

Prezentare exterior (i)


n Vedere din față

1. Capotă....................................................3-31
2. Far.................................................3-83, 7-64
3. DRL (lumină de zi) .................................7-64
4. Lampă de semnalizare...........................7-64
5. Jante și anvelope........................... 7-36, 8-4
6. Oglindă retrovizoare exterioară..............3-20
7. Trapă de plafon ......................................3-27
8. Lamele ștergătoare de parbriz ...............3-95
9. Geamuri..................................................3-23

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.


OOS017001

1-2
OS Eng 1_LM (FL).qxd 16/01/18 12:48 Page 3

Prezentare exterior (ii)


n Vedere din spate
1

Scurtă prezentare
1. Ușă .........................................................3-11
2. Clapetă bușon rezervor de combustibil..3-34
3. Grup optic spate.....................................7-74
4. Lampă de semnalizare, lampă de ceață,
lampă de marșarier ................................7-74
5. Hayon .....................................................3-32
6. Al treilea stop pe frână spate .................7-76
7. Dispozitiv de dezghețare......................3-107
8. Cameră video pentru marșarier .............3-99
9. Antenă ......................................................4-2

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.


OOS017002

1-3
OS Eng 1_LM (FL).qxd 16/01/18 12:48 Page 4

Scurtă prezentare

PREZENTARE INTERIOR (I)


n Cu volan pe stânga

1. Mâner interior ușă ............................3-12


2. Rabatare oglinzi retrovizoare
exterioare ........................................3-22
3. Buton oglinzi retrovizoare exterioare 3-21
4. Buton închidere centralizată..............3-13
5. Buton de blocare geamuri electrice ..3-26
6. Butoane de acționare geamuri
electrice ............................................3-23
7. Sistem de reglare pe înălțime
faruri..................................................3-91
8. Buton de reglare iluminare
planșă de bord ..................................3-38
9. Sistem de detectare prezență în
unghiul mort (BCW) ..........................5-55
10. Buton afișaj pe parbriz ....................3-81
11. Sistem de asistență la păstrarea
benzii de rulare (LKA) ....................5-76
12. Buton de dezactivare ESC..............5-33
13. Manetă de eliberare capotă motor 3-31
14. Manetă de reglare pe
înălțime/adâncime volan ................3-17
15. Volan ..............................................3-17
16. Scaun ................................................2-4
OOS017003
[A]: tip A, [B]: tip B
Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.

1-4
OS Eng 1_LM (FL).qxd 16/01/18 12:48 Page 5

PREZENTARE INTERIOR (II)


n Cu volan pe dreapta
1
1. Mâner interior ușă ............................3-12

Scurtă prezentare
2. Rabatare oglinzi retrovizoare
exterioare ........................................3-22
3. Buton oglinzi retrovizoare exterioare 3-21
4. Buton închidere centralizată..............3-13
5. Buton de blocare geamuri electrice ..3-26
6. Butoane de acționare geamuri
electrice ............................................3-23
7. Sistem de reglare pe înălțime faruri..3-91
8. Buton de reglare iluminare
planșă de bord ..................................3-38
9. Sistem de detectare prezență în
unghiul mort (BCW) ..........................5-55
10. Buton afișaj pe parbriz ....................3-81
11. Sistem de asistență la păstrarea
benzii de rulare (LKA) ....................5-76
12. Buton de dezactivare ESC..............5-33
13. Manetă de eliberare capotă motor 3-31
14. Contact ..............................................5-6
15. Manetă de reglare pe
înălțime/adâncime volan ................3-17
16. Volan ..............................................3-17
17. Scaun ................................................2-5
OOS017003R
[A]: tip A, [B]: tip B
Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.

1-5
OS Eng 1_LM (FL).qxd 16/01/18 12:48 Page 6

Scurtă prezentare

PREZENTARE PLANȘĂ DE BORD (I)


n Cu volan pe stânga 1. Grup de instrumente ....................................3-37
2. Claxon ..........................................................3-19
3. Airbag frontal șofer ......................................2-48
4. Contact cu cheie/ ..........................................5-6
Buton de pornire/oprire motor ........................5-9
5. Manetă de lumini/semnalizare......................3-83
6. Ștergător/spălător ........................................3-95
7. Sistem audio/ ..................................................4-7
Sistem de navigație ........................................4-4
8. Buton lumini de avarie ....................................6-3
9. Climatizare manuală/ ................................3 -108
Climatizare automată ..................................3-116
10. Airbag frontal pasager ................................2-48
11. Torpedo ....................................................3-128
12. Priză..........................................................3-132
13. Schimbător de viteze/selector de viteze
transmisie cu ambreiaj dublu ............5-16, 5-19
14. Buton mod de condus ................................5-53
15. Volan încălzit ..............................................3-18
16. Buton dezactivare sistem de pornire
și oprire la ralanti (ISG) ..............................5-47
17. Sistem de încălzire scaune ........................2-19
18. Sistem de încălzire/ventilație scaune ........2-21
19. Buton de blocare diferențial central............5-41
20. Buton DBC..................................................5-38
21. Buton avertizare distanță la parcare
(înapoi/înainte)..........................................3-104
22. Suport pentru pahare................................3-131
23. Comenzi sistem audio montate pe volan/ ....4-3
OOS017004 Comenzi hands-free cu tehnologie wireless
Bluetooth® ....................................................4-4
24. Comenzi limitator de viteză/ ......................5-88
Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine. Comenzi pilot automat/ ..............................5-90
[A-F]: tip A ~ tip F

1-6
OS Eng 1_LM (FL).qxd 16/01/18 12:48 Page 7

PREZENTARE PLANȘĂ DE BORD (II)


n Cu volan pe dreapta
1. Grup de instrumente ....................................3-37 1
2. Claxon ..........................................................3-19
3. Airbag frontal șofer ......................................2-48

Scurtă prezentare
4. Buton de pornire/oprire motor ........................5-9
5. Manetă de lumini/semnalizare......................3-83
6. Ștergător/spălător ........................................3-95
7. Sistem audio/ ..................................................4-7
Sistem de navigație ........................................4-4
8. Buton lumini de avarie ....................................6-3
9. Climatizare manuală/ ................................3 -108
Climatizare automată ..................................3-116
10. Airbag frontal pasager ................................2-48
11. Torpedo ....................................................3-128
12. Priză..........................................................3-132
13. Schimbător de viteze/selector de viteze
transmisie cu ambreiaj dublu ............5-16, 5-19
14. Buton de blocare diferențial central............5-41
15. Buton DBC..................................................5-38
16. Buton avertizare distanță la parcare
(înapoi/înainte)..........................................3-104
17. Sistem de încălzire scaune ........................2-19
18. Sistem de încălzire/ventilație scaune ........2-21
19. Buton mod de condus ................................5-53
20. Volan încălzit...............................................3-18
21. Buton dezactivare sistem de pornire
și oprire la ralanti (ISG) ..............................5-47
22. Suport pentru pahare................................3-131
23. Comenzi sistem audio montate pe volan/ ....4-3
OOS017004E Comenzi hands-free cu tehnologie wireless
Bluetooth® ....................................................4-4
24. Comenzi limitator de viteză/ ......................5-88
Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine. Pilot automat ..............................................5-90
[A-F]: tip A ~ tip F

1-7
OS Eng 1_LM (FL).qxd 16/01/18 12:48 Page 8

Scurtă prezentare

COMPARTIMENT MOTOR
n Motor pe benzină (Kappa 1,0 T-GDI)

1. Bușon vas de expansiune/


bușon radiator......................................7-23
2. Panou de siguranțe .............................7-55
3. Baterie ................................................7-32
4. Rezervor lichid de frână/ambreiaj .......7-26
5. Filtru de aer ........................................7-28
n Motor pe benzină (Gamma 1,6 T-GDI)
6. Jojă ulei de motor ............................... 7-21
7. Bușon de completare nivel
ulei de motor........................................7-22
8. Rezervor lichid de spălare parbriz.......7-27

Compartimentul motor prezent pe vehicul poate fi diferit de cel din imagine.


OOS077070L/OOS077001

1-8
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 1

Sistemul de siguranță

Acest capitol vă oferă informații importante despre protecția personală și a pasagerilor. Explică modul
corect de utilizare a scaunelor și centurilor de siguranță și modul de funcționare a airbag-urilor.
În plus, acest capitol explică modul corect de protejare a copiilor în vehicul.
2
Măsuri importante de siguranță .........................2-2 Scaun pentru copii (CRS) ..................................2-33
Purtați întotdeauna centura de siguranță .................2-2 Recomandarea noastră: copiii trebuie să
Protejați toți copiii ...........................................................2-2 călătorească întotdeauna pe banchetă.....................2-33
Pericole airbag-uri ..........................................................2-2 Selectarea unui scaun pentru copii (CRS) ...............2-34
Distragerea atenției șoferului .......................................2-2 Montarea unui scaun pentru copii (CRS)..................2-36
Controlați viteza ...............................................................2-3 Airbag - sistem suplimentar de siguranță ......2-45
Păstrați vehiculul în stare bună de funcționare ......2-3 Unde sunt amplasate airbag-urile? ..........................2-48
Scaune .....................................................................2-4 Cum funcționează sistemul airbag? ..........................2-53
Măsuri de siguranță ........................................................2-6 Ce se întâmplă după umflarea unui airbag .............2-57
Scaune față.........................................................................2-7 De ce airbag-ul meu nu s-a declanșat în cazul
Banchetă spate................................................................2-12 unui impact? .....................................................................2-58
Tetieră ..............................................................................2-15 Îngrijirea SRS ..................................................................2-63
Sistem de încălzire și ventilație scaune.....................2-19 Măsuri suplimentare de siguranță .............................2-64
Centuri de siguranță ...........................................2-22 Etichete de avertizare airbag .....................................2-64
Măsuri de siguranță la utilizarea centurilor de
siguranță ..........................................................................2-22
Lampă de avertizare centuri de siguranță ..............2-23
Sistem centuri de siguranță ........................................2-25
Măsuri suplimentare de siguranță aferente centurilor
de siguranță ....................................................................2-30
Îngrijirea centurilor de siguranță ...............................2-32
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 2

Sistemul de siguranță

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ


În acest capitol și în cadrul acestui Protejați toți copiii Distragerea atenției șoferului
manual se regăsesc multe măsuri și
Toți copiii cu vârsta mai mică de 14 Distragerea atenției șoferului prezintă
recomandări legate de siguranță.
ani trebuie să călătorească pe ban- un pericol grav și potențial mortal, în
Măsurile de siguranță din acest capi-
cheta din spate, nu pe scaunul din special pentru șoferii fără experiență.
tol sunt printre cele mai importante.
față. Copiii mici trebuie să călăto- Siguranța trebuie să fie prima grijă a
rească într-un scaun pentru copii celui de la volan, iar șoferii trebuie să
Purtați întotdeauna centura de corespunzător. Copiii mai mari trebu- cunoască diferitele moduri de distra-
siguranță ie să utilizeze o pernă de înălțare și gere a atenției, cum ar fi somnolența,
centura de siguranță cu prindere în 3 întinderea după obiecte, mâncatul,
Centura de siguranță asigură cea mai puncte, până când talia acestora scărpinatul, alți pasageri și utilizarea
bună protecție în toate tipurile de permite utilizarea centurii, fără pernă telefoanelor mobile.
accidente. Airbag-urile sunt proiectate de înălțare.
să asigure o protecție suplimentară Atenția șoferilor poate fi distrasă
celei asigurate de centurile de sigu- atunci când nu mai sunt atenți la
ranță, dar nu le înlocuiesc. Așadar, Pericole airbag-uri drum sau când nu mai țin mâinile pe
chiar dacă vehiculul este echipat cu volan, pentru a face altceva. Pentru
Deși airbag-urile pot salva vieți, pot, reducerea riscului de distragere a
airbag-uri, asigurați-vă de asemenea, provoca rănirea gravă
ÎNTOTDEAUNA că dvs. și pasagerii atenției și de accident:
sau decesul pasagerilor care stau
poartă corect centurile de siguranță. prea aproape de acestea sau care • Utilizați dispozitivele mobile (adică
nu sunt protejați corespunzător. MP3 playere, telefoane, sisteme de
Copiii și adulții mici de înălțime pre- navigație etc.) NUMAI dacă vehiculul
zintă cel mai mare risc de rănire ca este parcat sau oprit în siguranță.
urmare a umflării unui airbag. • Utilizați dispozitivul mobil NUMAI
Respectați toate instrucțiunile și dacă legile și condițiile permit utiliza-
avertismentele din acest manual. rea în siguranță a acestuia. Nu
scrieți NICIODATĂ mesaje text sau
e-mailuri în timpul deplasării. În
majoritatea țărilor, scrierea de mesa-
je text este interzisă prin lege. În
unele țări și orașe este interzisă și
utilizarea telefoanelor mobile.
2-2
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 3

• Nu permiteți NICIODATĂ ca utiliza- Păstrați vehiculul în stare bună


rea unui telefon mobil să vă distragă de funcționare
atenția de la condus. Sunteți respon-
sabil față de pasageri și de ceilalți O explozie de cauciuc sau o defecțiu-
ne mecanică poate fi extrem de peri-
participanți la trafic să conduceți
culoasă. Pentru a reduce riscul unor
2
întotdeauna în siguranță, cu mâinile
pe volan și privirea și atenția concen- astfel de probleme, verificați frecvent

Sistemul de siguranță
trate asupra drumului. presiunea și starea anvelopelor și
efectuați toate lucrările de revizie
periodică.
Controlați viteza
Viteza excesivă este o cauză impor-
tantă a rănirilor și deceselor, în caz
de accident. În general, cu cât viteza
este mai mare, cu atât crește riscul,
dar rănirile grave pot surveni și la
viteze mai mici. Adaptați întotdeauna
viteza la condițiile de deplasare, indi-
ferent de limita de viteză.

2-3
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 4

Sistemul de siguranță

SCAUNE
n Cu volan pe stânga

Scaun față
(1) Înainte și înapoi
(2) Unghi spătar
(3) Înălțime șezut scaun*
(4) Suport lombar (scaun șofer)*
(5) Sistem de încălzire*/ventilație scaune*
(6) Tetiere

Banchetă spate
(7) Cotieră*
(8) Rabatare spătar
(9) Tetieră

*: dacă există în dotare

[A]: parte șofer, [B]: banchetă

OOS037073

2-4
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 5

n Cu volan pe dreapta

Scaun față 2
(1) Înainte și înapoi

Sistemul de siguranță
(2) Unghi spătar
(3) Înălțime șezut scaun*
(4) Suport lombar (scaun șofer)*
(5) Sistem de încălzire*/ventilație scaune*
(6) Tetieret

Banchetă spate
(7) Cotieră*
(8) Rabatare spătar
(9) Tetieră
*: dacă există în dotare

[A]: parte șofer, [B]: banchetă

OOS037001R

2-5
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 6

Sistemul de siguranță

Măsuri de siguranță Centuri de siguranță


AVERTISMENT
În caz de accident, reglarea scaune- Fixați întotdeauna centura de siguran-
lor într-o poziție sigură și confortabilă, Pentru a reduce riscul de rănire ță, înainte de a porni la drum. Pasagerii
centurile de siguranță și airbag-urile gravă sau deces ca urmare a trebuie să stea în permanență drept pe
joacă un rol important pentru siguran- umflării unui airbag, luați urmă- scaun și să fie protejați corespunzător.
ța șoferului și pasagerului. toarele măsuri de siguranță: Copiii mici trebuie să călătorească într-
un scaun pentru copii corespunzător.
• Reglați scaunul șoferului într-o Copiii mai mari trebuie să utilizeze o
AVERTISMENT poziție cât mai retrasă, fără a pernă de înălțare, iar adulții trebuie să
neglija accesul la comenzile poarte centura de siguranță.
Nu utilizați o pernă care reduce vehiculului.
frecarea dintre scaun și pasager. • Reglați scaunul pasagerului AVERTISMENT
În caz de accident sau de oprire față într-o poziție cât mai retra-
bruscă, șoldurile pasagerului să. La reglarea centurii luați urmă-
pot aluneca pe sub partea trans- toarele măsuri de siguranță:
versală a centurii de siguranță. • Pentru a minimiza riscul rănirii
mâinilor și brațelor, țineți vola- • Nu utilizați NICIODATĂ o cen-
Poate rezulta rănirea gravă sau nul din dreptul poziției orelor 9 tură de siguranță pentru mai
decesul, deoarece centura de și 3. mult de un pasager.
siguranță nu va funcționa normal.
• Nu amplasați NICIODATĂ un • Reglați întotdeauna spătarul în
obiect sau o persoană între poziție verticală și fixați partea
Airbag-uri dvs. și airbag. transversală a centurii de sigu-
• Pentru a minimiza riscul de ranță strâns și jos, peste coapse.
Pentru a reduce riscul de rănire ca
urmare a umflării unui airbag, puteți rănire la nivelul membrelor, nu • Nu permiteți NICIODATĂ copii-
permiteți pasagerului din față lor să călătorească în brațele
lua măsuri. O poziție prea apropiată
să-și pună picioarele sau mâi- unui pasager.
de un airbag crește semnificativ ris-
cul de rănire, în cazul umflării aces- nile pe planșa de bord. • Nu treceți centura de siguranță
tuia. Retrageți scaunul cât mai mult peste gât, peste margini ascuți-
posibil față de airbag-urile frontale, te și nu treceți partea diagona-
fără a neglija însă accesul la comen- lă a centurii pe sub corp.
zile vehiculului. • Nu permiteți centurii să se prin-
dă sau să se blocheze.
2-6
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 7

Scaune față • Nu amplasați o brichetă pe


Reglare manuală
Scaunul față poate fi reglat cu ajutorul podea sau pe scaun. Când
manetei (sau butonului) de comandă acționați scaunul, gazul poate
amplasate pe partea exterioară a per- țâșni din brichetă și provoca
nei scaunului. Înainte de a porni la izbucnirea unui incendiu.
2
drum, reglați scaunul în poziția cores- • Fiți foarte atenți atunci când

Sistemul de siguranță
punzătoare, astfel încât să aveți un apucați obiecte mici prinse sub
control bun asupra volanului, pedale- scaune sau între scaun și con-
lor și comenzilor de pe planșa de bord. sola centrală. Este posibil să vă
tăiați sau să vă răniți la mâini în
AVERTISMENT marginile ascuțite ale mecanis-
mului scaunului.
La reglarea scaunului luați urmă-
toarele măsuri de siguranță: • Dacă bancheta spate este ocu- OOS037002
pată, aveți grijă atunci când Reglare înainte și înapoi
• Nu încercați NICIODATĂ să reglați poziția scaunului față.
reglați scaunul dacă vehiculul Pentru a deplasa scaunul înainte sau
se deplasează. Scaunul se înapoi:
poate deplasa pe neașteptate și 1. Țineți trasă în sus maneta de culi-
poate provoca pierderea con- ATENȚIE sare a scaunului.
trolului asupra vehiculului și un 2. Culisați scaunul în poziția dorită.
accident. Pentru a preveni rănirea:
3. Eliberați maneta și asigurați-vă că
• Nu amplasați niciun obiect sub • Nu reglați scaunul în timp ce scaunul este fixat pe poziție.
scaunele din față. Obiectele purtați centura de siguranță.
Mișcați-vă înainte și înapoi fără să
neasigurate din zona picioare- Deplasarea spre înainte a șezu-
utilizați maneta. Dacă scaunul se
lor șoferului pot obstrucționa tului scaunului poate provoca
mișcă, înseamnă că nu este blocat
acționarea pedalelor și provoca aplicarea unei presiuni mari
corect.
un accident. asupra abdomenului.
• Înlăturați orice obiect care • Nu permiteți mâinilor sau
poate obstrucționa poziția nor- degetelor să se prindă în
mală și blocarea corespunză- mecanismele scaunului, în
toare a spătarului. timp ce acesta se deplasează.
2-7
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 8

Sistemul de siguranță

AVERTISMENT
Nu stați NICIODATĂ pe un spătar încli-
nat, dacă vehiculul se deplasează.
Așezarea pe un scaun înclinat
sporește riscul de rănire gravă
sau deces, în caz de oprire
bruscă sau impact.
Șoferii și pasagerii trebuie să
stea ÎNTOTDEAUNA corect pe
OOS037003 scaun, să poarte centura de OOS037004
Unghi spătar siguranță și să regleze spătarul Înălțime șezut scaun
în poziție verticală. (dacă există în dotare)
Pentru a înclina spătarul:
1. Înclinați-vă ușor în față și ridicați Pentru a regla înălțimea șezutului
maneta de înclinare a spătarului. Pentru a funcționa corespunzător, scaunului:
2. Lăsați-vă pe spate cu grijă și centurile trebuie să fie bine strânse • Apăsați de mai multe ori maneta în
reglați spătarul în poziția dorită. peste coapse și peste piept. Dacă jos, pentru a coborî șezutul scau-
spătarul este înclinat, centura diago- nului.
3. Eliberați butonul și verificați dacă nală își va pierde eficiența, deoarece
spătarul este fixat pe poziție. • Trageți de mai multe ori maneta în
nu va fi în contact cu pieptul. Aceasta sus, pentru a ridica șezutul scau-
Înclinare spătar se va afla în fața dvs. În cazul unui nului.
Adoptarea unei poziții înclinate accident este posibil să fiți proiectat
atunci când vehiculul se deplasează în centura de siguranță și să suferiți
poate fi periculoasă. Chiar dacă pur- răniri la nivelul gâtului și altor părți
tați centura de siguranță, dacă încli- ale corpului.
nați spătarul scaunului, protecția asi- Cu cât spătarul scaunului este mai încli-
gurată de sistemul de siguranță nat, cu atât crește riscul de alunecare a
(centuri de siguranță și airbag-uri) va coapselor pasagerului pe sub centura
fi mult mai redusă. transversală sau de lovire a gâtului
pasagerului de centura diagonală.
2-8
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 9

Reglare electrică

AVERTISMENT
Nu lăsați NICIODATĂ copiii nesu- 2
pravegheați în vehicul. Scaunele

Sistemul de siguranță
reglabile electric pot fi acționate
și cu motorul oprit.

NOTĂ
OOS037005 OOS037006
Pentru a preveni defectarea scau-
nelor: Reglare înainte și înapoi Unghi spătar
• Nu țineți apăsate butoanele de Pentru a deplasa scaunul înainte sau Pentru a înclina spătarul:
reglare, dacă scaunul a ajuns la înapoi: 1. Apăsați butonul de comandă
limita cursei de reglare în față 1. Apăsați butonul de comandă înainte sau înapoi.
sau în spate. înainte sau înapoi. 2. După reglarea spătarului în poziția
• Nu reglați scaunele mai mult timp 2. După reglarea scaunului în poziția dorită, eliberați butonul.
decât este necesar, dacă motorul dorită, eliberați butonul.
este oprit. Este posibil ca bateria
să se descarce.
• Nu reglați 2 sau mai multe scau-
ne în același timp. Este posibil ca
sistemul electric să se defecteze.

2-9
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 10

Sistemul de siguranță

Înclinare spătar Pentru a funcționa corespunzător,


Adoptarea unei poziții înclinate centurile trebuie să fie bine strânse
atunci când vehiculul se deplasează peste coapse și peste piept. Dacă
poate fi periculoasă. Chiar dacă pur- spătarul este înclinat, centura diago-
tați centura de siguranță, dacă încli- nală își va pierde eficiența, deoarece
nați spătarul scaunului, protecția asi- nu va fi în contact cu pieptul. Aceasta
gurată de sistemul de siguranță se va afla în fața dvs. În cazul unui
(centuri de siguranță și airbag-uri) va accident este posibil să fiți proiectat
fi mult mai redusă. în centura de siguranță și să suferiți
răniri la nivelul gâtului și altor părți
AVERTISMENT ale corpului.
Cu cât spătarul scaunului este mai OOS037007
Nu stați NICIODATĂ pe un spătar înclinat, cu atât crește riscul de alu- Înălțime șezut scaun
înclinat, dacă vehiculul se depla- necare a coapselor pasagerului pe (dacă există în dotare)
sează. sub centura transversală sau de lovi-
re a gâtului pasagerului de centura Pentru a regla înălțimea șezutului
Așezarea pe un scaun înclinat scaunului:
sporește riscul de rănire gravă diagonală.
sau deces, în caz de oprire brus- 1. • Pentru a ridica sau a coborî par-
că sau impact. tea din față a șezutului scaunului,
apăsați în sus sau în jos partea
Șoferul și pasagerii trebuie să din față a butonului de comandă.
stea ÎNTOTDEAUNA corect pe
scaun, să poarte centura de • Pentru a ridica sau a coborî
siguranță și să regleze spătarul șezutul scaunului, apăsați în sus
în poziție verticală. sau în jos partea din spate a
butonului de comandă.
2. După reglarea scaunului în poziția
dorită, eliberați butonul.

2-10
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 11

n Tip A • Suportul lombar poate fi reglat prin Buzunar pe spătarul scaunului


apăsarea butonului de reglare a (dacă există în dotare)
acestuia.
• Pentru a crește suportul, apăsați
partea din față a butonului (1); pen- 2
tru a reduce suportul, apăsați par-

Sistemul de siguranță
tea din spate a butonului (2).

OOS037074
n Tip B

OOS037075
Buzunarele sunt amplasate pe spa-
tele spătarelor scaunelor din față.

ATENȚIE
Nu amplasați obiecte grele sau
ascuțite în buzunarele de pe
spatele spătarelor. În caz de
OOS037008
accident, este posibil ca aces-
tea să se desprindă și să
Suport lombar rănească pasagerii.
(pentru scaunul șoferului, dacă
există în dotare)

2-11
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 12

Sistemul de siguranță

Banchetă spate
Rabatare scaune spate
Spătarul banchetei poate fi rabatat
pentru a facilita transportul obiectelor
lungi sau pentru a mări volumul por-
tbagajului vehiculului.

AVERTISMENT
• Nu permiteți niciodată pasa-
gerilor să stea pe spătarul OOS037019 OOS037020
rabatat în timpul deplasării. Pentru a rabata spătarul banchetei: 3.Înainte de a rabata spătarul, treceți
Aceasta nu este o poziție 1. Reglați spătarul scaunului față în centura de siguranță prin partea
corectă și centurile de sigu- poziție verticală și, dacă este cazul, exterioară, pentru a evita contactul
ranță nu pot fi utilizate. În caz trageți scaunul spre înainte. acesteia cu spătarul.
de accident sau de oprire
bruscă, pasagerii pot deceda 2. Coborâți complet tetierele spate.
sau pot fi răniți grav.
• Obiectele transportate pe un
spătar rabatat nu trebuie să
depășească înălțimea spătaru-
lui scaunului din față. Altfel,
este posibil ca obiectele să
alunece și să provoace răniri
sau deteriorări, în caz de opri-
re bruscă.

2-12
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 13

AVERTISMENT
În momentul aducerii spătarului
în poziția inițială, țineți spătarul 2
și trageți-l ușor. Apăsați pe mar-
ginea superioară a spătarului,

Sistemul de siguranță
pentru a vă asigura că este blo-
cat. În caz de accident sau de
oprire bruscă, este posibil ca
spătarul deblocat să se rabate-
ze și să permită pătrunderea
OOS037021 OOS037022
bruscă a bagajelor în habitaclu,
5.Pentru a utiliza bancheta, ridicați provocând rănirea gravă sau
spătarul și împingeți-l spre înapoi. decesul pasagerilor.
Împingeți bine spătarul până când
se fixează cu un clic. Asigurați-vă
că spătarul este fixat pe poziție.
Introduceți centura în ghidaj.

OOS037023
4. Scoateți centura din ghidaj (1),
trageți maneta de rabatare a spă-
tarului (2) și apoi rabatați-l.

2-13
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 14

Sistemul de siguranță

Cotieră (dacă există în dotare)


AVERTISMENT ATENȚIE
Nu amplasați obiecte pe ban- • Așezați cu grijă bagajele pe
chetă, deoarece nu pot fi asigu- banchetă, pentru a împiedica
rate corespunzător, iar în cazul deteriorarea interiorului vehi-
unui accident este posibil să culului.
lovească pasagerii și să pro- • Când așezați bagaje pe ban-
voace rănirea gravă sau dece- chetă, verificați să fie corect
sul acestora. asigurate, pentru a împiedica
deplasarea acestora în timpul
deplasării.
AVERTISMENT
OOS037024
Când încărcați sau descărcați
bagaje, asigurați-vă că motorul AVERTISMENT Cotiera este amplasată pe centrul
este oprit, selectorul de viteze banchetei. Pentru utilizare, trageți
este în poziția P (parcare) și frâna Bagajele trebuie întotdeauna cotiera în jos de pe spătar.
de mână este trasă. În caz con- asigurate, pentru a împiedica
trar, vehiculul se poate pune în proiectarea lor în afara vehiculu-
mișcare, dacă din neatenție lui sau rănirea ocupanților în
selectorul de viteze este în altă cazul unui impact. Nu amplasați
poziție. obiecte pe banchetă, deoarece
în cazul unui accident acestea ar
putea lovi ocupanții scaunelor
din față.

2-14
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 15

Tetieră • NOTĂ
Scaunele din față și din spate ale vehi- Pentru a preveni deteriorarea, nu
culului dispun de tetiere reglabile. loviți și nu trageți NICIODATĂ de
Tetierele asigură confortul pasagerilor,
dar mai important, sunt proiectate pen-
tetiere. 2
tru a asigura protecția pasagerilor
ATENȚIE

Sistemul de siguranță
împotriva bruscărilor și a altor răniri la
nivelul gâtului și coloanei vertebrale în Dacă bancheta spate nu este
caz de accident, în special din spate. ocupată, coborâți complet tetie-
OLF034072N
ra. Tetiera banchetei spate
AVERTISMENT Reglați tetierele astfel încât poate reduce vizibilitatea în
partea din mijloc a acestora să spate.
Pentru a reduce riscul de rănire fie la aceeași înălțime cu par-
gravă sau deces în caz de acci- tea de sus a ochilor.
dent, luați următoarele măsuri de • Nu reglați NICIODATĂ poziția
siguranță la reglarea tetierelor: tetierei scaunului șoferului,
• ÎNAINTE de a porni la drum, dacă vehiculul se deplasează.
reglați întotdeauna corespun- • Reglați tetiera cât mai aproa-
zător tetierele tuturor pasageri- pe posibil de capul pasageru-
lor. lui. Nu utilizați o pernă care să
• Nu permiteți NICIODATĂ unei nu permită contactul corpului
persoane să călătorească pe cu spătarul.
un scaun, dacă tetiera acestuia • Asigurați-vă că după reglare
este demontată. tetiera se blochează pe pozi-
ție.

2-15
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 16

Sistemul de siguranță

Tetiere scaune față

OOS037061 OOS037010

OPDE036068 Reglare pe înălțime Reglare înainte și înapoi


Ridicare tetieră: (dacă există în dotare)
Scaunele șoferului și pasagerului
sunt echipate cu tetiere reglabile, 1. Trageți-o în poziția dorită (1). Tetierele pot fi reglate spre înainte în
care asigură confortul și siguranța 3 poziții, prin împingere spre înainte.
pasagerilor. Pentru a regla tetiera la maximum
Coborâre tetieră: spre înapoi, împingeți-o complet
1. Țineți apăsat butonul de eliberare spre înainte și apoi eliberați-o.
(2) de pe suportul tetierei.
2. Coborâți tetiera în poziția inițială
(3).

2-16
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 17

n Tip A 2. Ridicați complet tetiera.


3. Apăsați butonul de deblocare a
tetierei (3) în timp ce trageți în sus
tetiera (4).
2
AVERTISMENT

Sistemul de siguranță
Nu permiteți NICIODATĂ unei
persoane să călătorească pe un
scaun, dacă tetiera acestuia este
demontată.
OLF034015 OOS037011
n Tip B
NOTĂ
Dacă înclinați spătarul în față, iar
tetiera și șezutul sunt ridicate, este
posibil ca tetiera să vină în contact
cu parasolarul sau cu alte părți ale
vehiculului.

OOS037012

Demontare/montare
Demontare tetieră:
1. Înclinați spătarul (2) cu ajutorul
manetei de înclinare sau a butonu-
lui (1).

2-17
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 18

Sistemul de siguranță

n Tip A 3. Reglați tetiera la înălțimea cores- Tetiere banchetă spate


punzătoare.
4. Înclinați spătarul (4) cu ajutorul
butonului de înclinare sau a buto-
nului (3).

AVERTISMENT
Asigurați-vă întotdeauna că după
montarea și reglarea corespun-
zătoare, tetiera se blochează pe
OOS037013 poziție.
n Tip B
OPDE036069

Bancheta spate este echipată cu


tetiere pentru toate locurile; acestea
asigură siguranța și confortul pasa-
gerilor.

OOS037014

Montare tetieră:
1. Înclinați spătarul.
2. Amplasați tijele tetierei (2) în orificii
în timp ce apăsați butonul de
deblocare (1).

2-18
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 19

ATENȚIE AVERTISMENT
• Reglați tetierele astfel încât Sistemele de încălzire a scaune-
partea din mijloc a acestora lor pot provoca ARSURI GRAVE 2
să fie la aceeași înălțime cu chiar și la temperaturi scăzute,
partea de sus a ochilor. mai ales dacă sunt utilizate pen-

Sistemul de siguranță
tru perioade lungi de timp.
Pasagerii trebuie să poată să-și
dea seama dacă scaunul devine
prea fierbinte și să dezactiveze
OOS037018
sistemul de încălzire, dacă este
cazul.
Reglare pe înălțime
Persoanele care nu pot detecta
Ridicare tetieră: schimbarea de temperatură sau
• Atunci când ocupați un loc pe 1. Trageți-o în poziția dorită (1). durerea la nivelul pielii trebuie
bancheta din spate, nu lăsați să fie foarte atente; acest lucru
complet tetiera în jos. Coborâre tetieră: este valabil în special pentru
1. Țineți apăsat butonul de eliberare următorii pasageri:
(2) de pe suportul tetierei. • Sugari, copii, persoane în vâr-
2. Coborâți tetiera în poziția inițială stă, cu handicap sau bolnave.
(3). • Persoane cu pielea sensibilă
sau predispuse la arsuri.
• Persoane obosite.
Sistem de încălzire și
ventilație scaune • Persoane sub influența băutu-
rilor alcoolice.
Sisteme de încălzire scaune față
Acest sistem asigură încălzirea scau-
nelor pe vreme rece.

2-19
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 20

Sistemul de siguranță

• La fiecare apăsare a butonului,


• Persoane care iau medica- temperatura se modifică în felul
mente ce produc somnolență următor:
sau toropeală.
OPRIT → MARE ( )AVERTISMENT MICĂ ( )

MEDIE ( )

Nu amplasați niciodată pe scaun


un obiect care izolează de căldu- • La apăsarea butonului mai mult de
ră, cum ar fi o pătură sau o 1,5 secunde cu sistemul de încălzi-
pernă, dacă sistemul de încălzire re a scaunelor activat, acesta se
a scaunelor este activat. Acest OOS037015 dezactivează.
lucru poate provoca supraîncăl- [A]: tip A, [B]: tip B • La cuplarea contactului, sistemul de
zirea și deteriorarea scaunului încălzire a scaunelor este dezacti-
Pentru a încălzi scaunul șoferului sau vat.
sau arsuri ale pasagerului.
pasagerului, apăsați unul dintre
butoane, cu motorul pornit.
NOTĂ Pe vreme mai caldă sau dacă nu este i Info
Pentru a preveni defectarea scaunelor necesară utilizarea sistemului, lăsați Dacă sistemul de încălzire a scaunelor
și a sistemului de încălzire a acestora: butoanele în poziția OPRIT. este activat, acesta va porni și se va
opri automat în funcție de temperatu-
• Nu utilizați niciodată un solvent ra scaunelor.
precum diluant, benzen, alcool
sau benzină, pentru curățarea
scaunelor.
• Nu așezați obiecte grele sau
ascuțite pe scaunele echipate cu
sistem de încălzire.
• Nu înlocuiți tapițeria scaunului.
Este posibil ca sistemul de
încălzire să se defecteze.
2-20
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 21

Scaun față cu funcție de ventilație • La fiecare apăsare a butonului flu- • Nu utilizați niciodată un solvent
(dacă există în dotare) xul de aer se modifică astfel: precum diluant, benzen, alcool
OPRIT → MARE ( ) sau benzină, pentru curățarea
scaunelor.→ • Nu vărsați lichide pe suprafața 2
MICĂ ( ) MEDIE ( )
scaunelor față și a spătarelor;

Sistemul de siguranță
• La apăsarea butonului mai mult de este posibil ca acest lucru să pro-
1,5 secunde cu sistemul de ventila- voace blocarea orificiilor de ven-
ție a scaunelor activat, acesta se tilație și funcționarea necores-
dezactivează. punzătoare a acestora.
• La cuplarea contactului, sistemul • Nu amplasați sub scaune materia-
de ventilație a scaunelor este le cum ar fi pungi din plastic sau
dezactivat. ziare. Este posibil ca acestea să
blocheze admisia aerului și să
OOS037016
provoace funcționarea necores-
Ventilația permite răcirea scaunelor NOTĂ
punzătoare a orificiilor de ventila-
față, prin suflarea de aer pe suprafa- Pentru a preveni defectarea siste- ție.
ța șezutului și spătarului, prin mici mului de ventilație a scaunelor: • Nu înlocuiți tapițeria scaunelor.
orificii de ventilație. Este posibil ca sistemul de venti-
• Utilizați sistemul de ventilație a
Dacă nu este necesară utilizarea sis- scaunelor NUMAI dacă este acti- lație a scaunelor să se defecteze.
temului, mențineți butoanele în pozi- vată climatizarea. Utilizarea siste- • Dacă orificiile de ventilație nu
ția OPRIT. mului de ventilație a scaunelor funcționează, decuplați și cuplați
Pentru a răci scaunul șoferului sau pentru perioade lungi de timp cu din nou contactul. Dacă sistemul
pasagerului, apăsați butonul (dacă sistemul de climatizare dezactivat tot nu funcționează, vă recoman-
există în dotare), cu motorul pornit. este posibil să provoace defecta- dăm să verificați vehiculul la un
rea sistemului de ventilație a dealer autorizat HYUNDAI.
scaunelor.

2-21
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 22

Sistemul de siguranță

CENTURI DE SIGURANȚĂ
Această secțiune descrie modul
corect de utilizare a centurilor de AVERTISMENT • Nu purtați centura diagonală
siguranță. De asemenea, descrie ce pe sub braț sau prin spate.
nu trebuie să faceți atunci când pur- În timpul deplasării, TOȚI pasa- • Nu treceți niciodată o centură
tați centura de siguranță. gerii trebuie să poarte corect de siguranță peste obiecte fra-
centura de siguranță. La regla- gile. În caz de oprire bruscă
rea și purtarea centurii de sigu- sau de impact, centura de sigu-
Măsuri de siguranță la ranță luați următoarele măsuri ranță le poate deteriora.
utilizarea centurilor de de siguranță: • Nu utilizați centura de sigu-
siguranță • Copiii a căror vârstă nu depă- ranță dacă este răsucită. O
Purtați întotdeauna centura de sigu- șește 14 ani trebuie să călăto- centură răsucită nu vă va pro-
ranță și asigurați-vă că toți pasagerii rească pe banchetă. teja în caz de accident.
o poartă, înainte de a porni la drum. • Nu permiteți niciodată copiilor • Nu utilizați o centură de sigu-
Airbag-urile sunt proiectate pentru a să călătorească pe scaunul ranță dacă chinga sau prinde-
îmbunătăți protecția asigurată de pasagerului față, dacă airbag-ul rile acesteia sunt deteriorate.
centurile de siguranță, nu ca un înlo- frontal pasager nu este dezacti-
cuitor al acestora. În majoritatea țări- • Nu blocați centura de siguran-
vat. Dacă pe scaunul față călă- ță în cataramele altor locuri.
lor este obligatoriu ca toți pasagerii toresc copii, reglați scaunul
unui vehicul să poarte centura de într-o poziție cât mai retrasă și • Nu decuplați NICIODATĂ cen-
siguranță. protejați-i corespunzător. tura de siguranță în timpul
deplasării. Acest lucru poate
• Nu permiteți NICIODATĂ copii- provoca pierderea controlului
lor să călătorească în brațele asupra vehiculului și un acci-
unui pasager. dent.
• Nu stați NICIODATĂ pe un • Asigurați-vă că în cataramă
spătar înclinat, dacă vehiculul nu se află niciun obiect care
se deplasează. să împiedice mecanismul de
• Nu permiteți copiilor să utilize- blocare a centurii de siguran-
ze o centură de siguranță sau ță. Este posibil ca centura de
un loc împreună cu altă per- siguranță să nu se fixeze
soană. corect.
2-22
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 23

Lampă de avertizare centuri de Dacă porniți la drum fără să vă fixați


• Utilizatorul nu trebuie să efec- centura de siguranță sau dacă decu-
tueze nicio modificare care ar siguranță
plați centura de siguranță și viteza
putea împiedica sistemele de Avertizare centuri de siguranță vehiculului este mai mare de 20
reglare să întindă centura. n Grup de instrumente km/h, lampa de avertizare rămâne 2
aprinsă până vă cuplați centura de
siguranță.

Sistemul de siguranță
AVERTISMENT
Dacă vă continuați deplasarea fără
Centurile de siguranță și să vă cuplați centura de siguranță
ansamblurile de centuri de sau dacă vă decuplați centura de
siguranță deteriorate nu asigu- siguranță, iar viteza vehiculului
ră o protecție corespunzătoare. depășește 20 km/h, avertizarea
Înlocuiți întotdeauna: sonoră centură de siguranță se acti-
• Centurile uzate, contaminate vează aproximativ 100 de secunde,
sau deteriorate. iar lampa de avertizare respectivă
OAM032161L clipește.
• Prinderile defecte.
• Chiar dacă deteriorarea nu Avertizare centură de siguranță
este evidentă, ansamblul cen- șofer
turilor de siguranță trebuie Pentru atenționarea șoferului, lampa
înlocuit întotdeauna dacă a de avertizare centură de siguranță
fost utilizat într-un accident. se aprinde aproximativ 6 secunde de
fiecare dată când cuplați contactul,
indiferent dacă centurile sunt sau nu
fixate.
Dacă centura de siguranță nu a fost
fixată înainte de cuplarea contactului
sau dacă a fost decuplată după
cuplarea contactului, lampa de aver-
tizare centură de siguranță rămâne
aprinsă până la fixarea centurii.
2-23
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 24

Sistemul de siguranță

Dacă porniți la drum fără să vă fixați i Info


centura de siguranță sau dacă decu-
plați centura de siguranță și viteza • Lampa de avertizare centură de
vehiculului este mai mare de 20 siguranță pasager față este amplasa-
km/h, lampa de avertizare rămâne tă în cadrul grupului de instrumen-
aprinsă până vă cuplați centura de te.
siguranță. • Deși scaunul pasagerului față nu
Dacă vă continuați deplasarea fără este ocupat, lampa de avertizare
să vă cuplați centura de siguranță centură de siguranță va clipi sau se
sau dacă vă decuplați centura de va aprinde timp de 6 secunde.
siguranță, iar viteza vehiculului • Este posibil ca avertizarea centură
OOS037025 depășește 20 km/h, avertizarea de siguranță pasager față să se acti-
Avertizare centură de siguranță sonoră centură de siguranță se acti- veze, dacă pe scaunul respectiv sunt
pasager față vează aproximativ 100 de secunde, amplasate bagaje.
iar lampa de avertizare respectivă
Pentru atenționarea pasagerului, clipește.
lampa de avertizare centură de sigu-
ranță pasager se aprinde aproxima-
tiv 6 secunde de fiecare dată când AVERTISMENT
cuplați contactul, indiferent dacă
centura este sau nu fixată. Adoptarea unei poziții necores-
punzătoare afectează sistemul
Dacă centura de siguranță nu a fost de avertizare al centurii de sigu-
fixată înainte de cuplarea contactului ranță a pasagerului față. Este
sau dacă a fost decuplată după important ca șoferul să comuni-
cuplarea contactului, lampa de aver- ce pasagerului să stea corect pe
tizare centură de siguranță rămâne scaun, conform instrucțiunilor
aprinsă până la fixarea centurii. din acest manual.

2-24
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 25

Dacă se fixează centura de siguranță Sistem centuri de siguranță


spate, lampa de avertizare se stinge
imediat. Centură de siguranță cu
prindere în 3 puncte
Dacă centura de siguranță spate nu
este utilizată și viteza vehiculului 2
depășește 20 km/h, lampa de averti-

Sistemul de siguranță
zare respectivă clipește, iar avertizo-
rul sonor se activează timp de 35 de
secunde.
Dar dacă pasagerul din spate își fixea-
ză și își scoate centura în 9 secunde
OOS037026 de la fixarea acesteia, lampa de aver-
Avertizare centură de siguranță tizare centură nu se aprinde.
pasager spate
Pentru atenționarea pasagerilor din ODh033055
spate, lampa de avertizare centură
de siguranță pasager se aprinde Pentru prinderea centurii:
aproximativ 6 secunde de fiecare Scoateți-o din retractor și introduceți
dată când cuplați contactul, indife- clema metalică (1) în cataramă (2).
rent dacă centura este sau nu fixată. Când clema se blochează în catara-
Apoi, lampa de avertizare a centurii mă se aude un clic.
de siguranță respective se va aprin- Centura se reglează automat la lun-
de aproximativ 35 de secunde, dacă gimea corectă după ce partea trans-
survine una dintre situațiile următoa- versală este ajustată manual, astfel
re: încât să fie bine fixată pe coapse.
- Viteza vehiculului este mai mare de Dacă vă aplecați ușor înainte, centu-
9 km/h, iar centura de siguranță ra se extinde și vă lasă să vă mișcați
spate nu este cuplată. liber. În caz de oprire bruscă sau de
- Centura de siguranță spate este impact, centura se va bloca. Centura
decuplată, iar viteza vehiculului se va bloca și dacă încercați să vă
este mai mică de 20 km/h. aplecați rapid. 2-25
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 26

Sistemul de siguranță

NOTĂ • Amplasați un braț pe sub centu-


Dacă nu puteți scoate lin centura ra diagonală și celălalt peste
de siguranță din retractor, trageți aceasta, după cum se vede în
brusc de centură și eliberați-o. imagine.
După eliberare veți putea scoate • Blocați întotdeauna ancora
centura fără probleme. centurii diagonale la înălțimea
corespunzătoare.
• Nu amplasați niciodată centu-
ra diagonală peste gât sau
peste față.
ODh033056

AVERTISMENT Reglare pe înălțime


Pentru confort și siguranță maxime,
Centurile de siguranță purtate partea diagonală a centurii poate fi
incorect pot crește riscul de răni- reglată în una din cele 4 poziții.
re gravă în caz de accident. La Partea diagonală a centurii trebuie
reglarea centurii de siguranță reglată astfel încât să treacă peste
luați următoarele măsuri de sigu- piept și peste mijlocul umărului aflat
ranță: în apropierea ușii, nu peste gât.
• Amplasați partea transversală a
centurii cât mai jos posibil
peste coapse, nu peste bust,
astfel încât aceasta să fie bine
strânsă. Acest lucru permite
oaselor pelviene robuste să
absoarbă forța coliziunii și să
reducă riscul apariției rănilor
interne.

2-26
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 27

n Scaun față Centură de siguranță centrală


spate (cu prindere în 3 puncte)

Sistemul de siguranță
OOS037060 ODh033057
Pentru a regla centura pe înălțime, Pentru eliberarea centurii de
ridicați sau coborâți mecanismul de siguranță: OOS037027
reglare în poziția corespunzătoare. Apăsați butonul de eliberare (1) de pe
1.Introduceți clema (1) în catarama
Pentru a ridica centura, trageți în sus catarama de blocare.
(2) până se aude un „clic” ce indică
mecanismul de reglare (1). Pentru a o La eliberare, centura trebuie să se blocarea pe poziție a centurii.
coborî, apăsați în jos mecanismul de retragă automat în retractor. Dacă nu Asigurați-vă că centura nu este
reglare (3) în timp ce apăsați butonul se retrage, verificați să nu fie răsucită răsucită.
(2). și încercați din nou.
Când utilizați centura de siguranță
Pentru a bloca centura, eliberați buto- corespunzătoare locului central
nul. Pentru a vă asigura că centura spate, trebuie utilizată catarama cu
este blocată, încercați să culisați marcajul „CENTER” (centru).
mecanismul de reglare.
AVERTISMENT
Introduceți întotdeauna clema
metalică în cataramă.

2-27
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 28

Sistemul de siguranță

i Info Centură de siguranță cu În cazul anumitor impacturi frontale,


pretensionare sistemul de pretensionare se va acti-
Dacă nu puteți scoate centura de sigu- va și va strânge centura pe corpul
ranță din retractor, trageți brusc de pasagerului.
centură și eliberați-o. După eliberare
La activarea sistemelor de pretensio-
veți putea scoate centura fără proble-
nare, dacă sistemul detectează o ten-
me.
siune prea mare aplicată centurii șofe-
rului sau pasagerului, limitatorul de
sarcină al sistemului de pretensionare
cu retractor va elibera ușor centura.

AVERTISMENT
OLMB033039
• Purtați întotdeauna centura de
Vehiculul dvs. este echipat cu centuri siguranță și stați corect pe
de siguranță cu pretensionare (pre- scaun.
tensionare cu retractor) pentru șofer, • Nu utilizați centura de siguran-
pasagerul din față și pasagerii din ță dacă este slăbită sau răsuci-
spate (dacă există în dotare). Rolul tă. O centură de siguranță slă-
sistemului de pretensionare este de a bită sau răsucită nu vă va pro-
asigura pasagerilor o protecție îmbu- teja corespunzător în caz de
nătățită în cazul anumitor impacturi accident.
frontale sau laterale. Dacă impactul
frontal sau lateral este suficient de • Nu amplasați niciun obiect în
puternic, sistemul de pretensionare a apropierea cataramei. Acest
centurilor de siguranță se va activa lucru poate afecta catarama și
simultan cu airbag-urile. provoca funcționarea incorec-
tă a acesteia.
În cazul unei opriri bruște sau dacă
pasagerii se apleacă brusc spre • Înlocuiți întotdeauna sistemele
înainte, retractorul centurilor de sigu- de pretensionare dacă s-au
ranță se va bloca pe poziție. activat în timpul unui accident.
2-28
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 29

(1) Lampă de avertizare airbag SRS


• Nu încercați NICIODATĂ să
verificați, să reparați sau să (2) Sistem de pretensionare cu
înlocuiți personal sistemele de retractor
pretensionare. Această opera- (3) Modul de comandă SRS 2
țiune trebuie efectuată de către (4) Sistem de pretensionare spate
un dealer autorizat HYUNDAI. cu retractor

Sistemul de siguranță
• Nu loviți ansamblurile centuri- (dacă există în dotare)
lor de siguranță.
NOTĂ
AVERTISMENT Senzorul care activează modulul
OLMB033040/Q
de comandă SRS activează și sis-
Timp de câteva minute după temele de pretensionare a centuri-
activare, nu atingeți piesele sis- lor. Lampa de avertizare airbag
temului de pretensionare. Dacă SRS din cadrul grupului de instru-
sistemul de pretensionare a mente se aprinde aproximativ 6
centurilor de siguranță se secunde după cuplarea contactu-
declanșează în timpul unui acci- lui, apoi trebuie să se stingă.
dent, este posibil să fie fierbinte Dacă sistemul de pretensionare
și să provoace arsuri. este defect, lampa de avertizare se
aprinde, chiar dacă airbag-urile nu
sunt defecte. Dacă lampa de averti-
ATENȚIE zare nu se aprinde, rămâne aprinsă
OPDE037069 sau se aprinde în timpul deplasării,
Este posibil ca lucrările de tini- vă recomandăm să verificați cât mai
Sistemul de pretensionare a centuri-
chigerie la partea din față a curând posibil sistemul de preten-
lor de siguranță este alcătuit în princi-
vehiculului să provoace defec- sionare a centurilor de siguranță
pal din următoarele componente.
tarea sistemului de pretensio- și/sau modulul de comandă SRS, la
Poziția acestora este indicată în
nare a centurilor de siguranță. un dealer autorizat HYUNDAI.
imaginea de mai sus:
De aceea, vă recomandăm să
depanați sistemul la un dealer
autorizat HYUNDAI. 2-29
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 30

Sistemul de siguranță

Măsuri suplimentare de Utilizarea centurii de siguranță


i Info siguranță aferente centurilor și copiii
• Sistemele de pretensionare a centu-
de siguranță Bebeluși și copii mici
rilor de siguranță șofer și pasager se Utilizarea centurii de siguranță Majoritatea țărilor dispun de legislație
vor activa în cazul anumitor impac- pe durata sarcinii în domeniul sistemelor de siguranță
turi frontale și laterale. Centura de siguranță trebuie purtată pentru copii, care solicită utilizarea
• În momentul activării sistemelor de întotdeauna pe durata sarcinii. Cea unor scaune pentru copii aprobate,
pretensionare se aude un zgomot mai bună modalitate de protejare a inclusiv a unor perne de înălțare.
puternic și se elimină un praf fin, copilului nenăscut este protecția dvs., Vârsta de la care pot fi utilizate centu-
asemănător fumului. Acestea sunt prin purtarea în permanență a centu- rile de siguranță în locul scaunelor
normale și nu prezintă pericol. rii de siguranță. pentru copii diferă în funcție de țară,
așa că trebuie să cunoașteți cerințele
• Deși este inofensiv, praful fin poate Femeile însărcinate trebuie să poarte din țara de reședință și din cea în care
provoca iritații ale pielii și nu trebuie întotdeauna o centură de siguranță cu vă deplasați. Scaunul pentru copii tre-
inhalat timp îndelungat. După un prindere în 3 puncte. Treceți partea buie așezat corect pe banchetă.
accident în care s-au declanșat siste- diagonală a centurii peste piept, prin-
mele de pretensionare, spălați bine tre sâni și nu permiteți contactul aces- Pentru informații suplimentare, consul-
zonele expuse ale corpului. teia cu gâtul. Treceți partea transver- tați „Scaune pentru copii” din acest
sală a centurii pe sub burtă, astfel capitol.
încât să fie fixată BINE pe coapse și
pe pelvis.
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de rănire
sau deces al copilului nenăscut
în caz de accident, femeile
însărcinate nu trebuie NICIODA-
TĂ să treacă partea transversa-
lă a centurii de siguranță pe
deasupra sau peste abdomen.
2-30
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 31

Sistemul trebuie să corespundă înăl- Dacă diagonala centurii de siguranță


AVERTISMENT țimii și greutății copilului. În acest atinge gâtul sau fața copilului, încer-
scop, consultați eticheta scaunului cați să așezați copilul cât mai aproa-
Asigurați ÎNTOTDEAUNA copiii pentru copii. Consultați „Scaun pen- pe de centrul vehiculului. Dacă și
în sisteme de siguranță adecvate tru copii” din acest capitol. acum diagonala centurii de siguranță 2
pentru înălțimea și greutatea atinge gâtul sau fața copilului, este
acestora. posibil să trebuiască să reveniți la

Sistemul de siguranță
Pentru a reduce riscul de rănire Copiii mai mari utilizarea unei perne de înălțare pe
gravă sau deces al unui copil și Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 bancheta din spate.
al altor pasageri, nu țineți NICIO- ani și a căror talie nu mai permite uti-
DATĂ un copil în brațe sau în lizarea unei perne de înălțare trebuie AVERTISMENT
poală, dacă vehiculul se depla- să călătorească pe bancheta din
sează. Forțele foarte mari rezul- spate și să poarte centurile de sigu- • Copiii mai mari trebuie să
tate în timpul unui accident vor ranță cu prindere în 3 puncte din dota- poarte întotdeauna centura de
provoca proiectarea copilului în re. Pentru a proteja copilul, centura siguranță reglată corespunză-
habitaclu. de siguranță trebuie să fie trecută tor.
peste partea superioară a coapselor • Nu permiteți NICIODATĂ cen-
și trebuie să fie bine strânsă peste turii diagonale să vină în con-
Copiii mici sunt cel mai bine protejați umăr și piept. Verificați periodic cen- tact cu gâtul sau cu fața copi-
de răniri în caz de accident dacă uti- tura. Mișcările copilului pot deregla lului.
lizează un scaun pentru copii, mon- centura. În caz de accident, copiii
tat corect pe banchetă și care res- beneficiază de siguranță maximă • Nu permiteți mai multor copii
pectă cerințele standardelor de sigu- dacă sunt protejați într-un scaun să utilizeze aceeași centură
ranță din țara dvs. Înainte de a cum- corespunzător, amplasat pe banche- de siguranță.
păra un scaun pentru copii, asigurați- tă.
vă că acesta dispune de o etichetă Dacă un copil mai mare de 14 ani Utilizarea centurii de siguranță și
care certifică respectarea standarde- trebuie să ocupe scaunul din față, persoanele rănite
lor de siguranță din țara dvs. acesta trebuie să poarte centura de Dacă este transportată o persoană
siguranță din dotare; scaunul trebuie rănită, aceasta trebuie să poarte
reglat într-o poziție cât mai verticală centura de siguranță. Pentru reco-
și mai retrasă. mandări speciale, consultați sfatul
medicului.
2-31
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 32

Sistemul de siguranță

Centuri individuale Verificare periodică


AVERTISMENT
O centură de siguranță nu trebuie să Toate centurile de siguranță trebuie
fie purtată niciodată de două persoane • Nu stați NICIODATĂ pe un spă- verificate periodic, pentru a observa
în același timp. Altfel, în caz de acci- tar înclinat, dacă vehiculul se eventuala lor uzură sau deteriorare.
dent, gravitatea rănilor va crește. deplasează. Piesele deteriorate trebuie înlocuite
de urgență.
• Așezarea pe un scaun înclinat
Nu vă întindeți sporește riscul de rănire gravă
Adoptarea unei poziții înclinate sau deces, în caz de oprire Mențineți centurile curate și
atunci când vehiculul se deplasează bruscă sau impact. uscate
poate fi periculoasă. Chiar dacă pur- • Șoferul și pasagerii trebuie să Centurile trebuie să fie curate și usca-
tați centura de siguranță, dacă încli- stea întotdeauna corect pe te. Dacă acestea se murdăresc, pot fi
nați spătarul scaunului, protecția asi- scaun, să poarte centura de curățate cu săpun lichid diluat și apă
gurată de sistemul de siguranță siguranță și să regleze spătarul caldă. Trebuie evitată înmuierea, scu-
(centuri de siguranță și airbag-uri) va în poziție verticală. fundarea, precum și detergenții puter-
fi mult mai redusă. nici sau abrazivi, deoarece utilizarea
Pentru a funcționa corespunzător, acestora poate deteriora și slăbi țesă-
centurile trebuie să fie bine strânse Îngrijirea centurilor de tura.
peste coapse și peste piept. siguranță
În cazul unui accident este posibil să Centurile de siguranță nu trebuie Când trebuie înlocuite centurile
fiți proiectat în centura de siguranță demontate sau modificate. În plus,
acestea trebuie utilizate cu grijă, Dacă vehiculul a suferit un accident,
și să suferiți răniri la nivelul gâtului și trebuie înlocuit întreg ansamblul centu-
altor părți ale corpului. pentru a nu se deteriora la utilizarea
chingilor scaunelor, ușilor sau la rilor de siguranță. Acest lucru este
Cu cât spătarul scaunului este mai valabil chiar dacă nu există defecțiuni
acțiunea altor factori.
înclinat, cu atât crește riscul de alu- vizibile. Vă recomandăm să consultați
necare a coapselor pasagerului pe un dealer autorizat hYUNDAI.
sub centura transversală sau de lovi-
re a gâtului pasagerului de centura
diagonală.

2-32
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 33

SCAUN PENTRU COPII (CRS)


Recomandarea noastră: Majoritatea țărilor dispun de legisla-
copiii trebuie să călătorească ție care solicită utilizarea unor scau- AVERTISMENT
întotdeauna pe banchetă ne pentru copii aprobate.
Legile care reglementează vârsta
• Respectați întotdeauna instruc-
AVERTISMENT sau înălțimea/greutatea de la care
țiunile de montare și utilizare fur- 2
nizate de producătorul scaunului
pot fi utilizate centurile de siguranță
pentru copii.

Sistemul de siguranță
Protejați întotdeauna corespun- în locul scaunelor pentru copii diferă
zător copiii în vehicul. Copiii de în funcție de țară, așa că trebuie să • Utilizați întotdeauna un scaun
toate vârstele vor fi mai bine pro- cunoașteți cerințele din țara de reșe- pentru copii pentru transpor-
tejați pe banchetă. Nu montați dință și din cea în care vă deplasați. tul copiilor.
niciodată un scaun pentru copii Scaunul pentru copii trebuie montat • Nu utilizați un scaun pentru
pe scaunul pasagerului din față, corespunzător pe banchetă. Utilizați copii, cu prindere pe spătarul
dacă airbag-ul frontal pasager nu întotdeauna un scaun pentru copii banchetei; este posibil ca
este dezactivat. disponibil pe piață, care respectă acesta să nu asigure o protec-
cerințele din țara dvs. ție adecvată în caz de accident.
Pentru a minimiza riscul de rănire în • Dacă ați fost implicat într-un
caz de accident, oprire bruscă sau accident, vă recomandăm să
manevră de evitare, copiii cu vârsta Scaun pentru copii (CRS) verificați la un dealer autorizat
mai mică de 14 ani trebuie să stea Bebelușii și copiii mai mici trebuie asi- HYUNDAI scaunul pentru
întotdeauna pe banchetă și să fie gurați într-un scaun pentru copii copii, centurile de siguranță,
protejați corespunzător. corespunzător, amplasat cu fața sau ancorele de fixare ISOFIX și
Statisticile accidentelor au subliniat o cu spatele la sensul de deplasare și cele superioare.
protecție mai bună a copiilor în care a fost mai întâi fixat corespunză-
spate, decât pe scaunul din față. tor pe scaunul vehiculului. Citiți și res-
Copiii prea mari pentru a utiliza un pectați instrucțiunile de montare și uti-
scaun pentru copii trebuie să utilize- lizare furnizate de producătorul scau-
ze centurile de siguranță din dotare. nului pentru copii.

2-33
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 34

Sistemul de siguranță

Selectarea unui scaun pentru Tipuri de scaune pentru copii


copii (CRS) Există 3 tipuri principale de scaune
La selectarea unui scaun pentru copii, pentru copii: orientate cu fața și cu
întotdeauna: spatele la sensul de deplasare și
perne de înălțare.
• Asigurați-vă că scaunul pentru copii
dispune de o etichetă care atestă că Acestea sunt clasificate în funcție de
respectă normele de siguranță din vârsta, înălțimea și greutatea copilu-
țara dvs. lui.
Un scaun pentru copii poate fi mon-
tat numai dacă este aprobat con-
form standardului ECE-R44 sau OOS037028
ECE-R129.
Scaun pentru copii orientat cu spa-
• Selectați un scaun pentru copii în tele la sensul de deplasare
funcție de înălțimea și greutatea
copilului. De obicei, aceste infor- Un scaun pentru copii orientat cu
mații se regăsesc pe eticheta sau spatele la sensul de deplasare asi-
în instrucțiunile de utilizare ale pro- gură protecție cu suprafața de pre-
dusului. luare a sarcinii spre spatele copilului.
Sistemul de centuri permite reținerea
• Selectați un scaun pentru copii copilului, iar în caz de accident,
compatibil cu poziția pe care va fi acționează pentru a menține copilul
montat pe vehicul. în scaun și a reduce forțele dezvolta-
• Citiți și respectați avertizările și te la nivelul gâtului și coloanei verte-
instrucțiunile de montare și utiliza- brale a copilului.
re furnizate de producătorul scau-
nului pentru copii.

2-34
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 35

Toți copiii cu vârsta mai mică de 1 an Perne de înălțare


trebuie să călătorească întotdeauna O pernă de înălțare este un sistem de
într-un scaun pentru copii orientat cu siguranță proiectat pentru a lărgi aria
spatele la sensul de deplasare. Există de utilizare a sistemului de centuri de
mai multe tipuri de scaune pentru siguranță al vehiculului. O pernă de 2
copii orientate cu spatele la sensul de înălțare poziționează centura de sigu-
deplasare. Scaunele pentru copii con-

Sistemul de siguranță
ranță astfel încât aceasta să se fixeze
vertibile 3-în-1 au de obicei limite de corespunzător pe părțile mai solide
înălțime și greutate mai mari pentru ale corpului copilului. Utilizați pernele
poziția de orientare cu spatele la sen- de înălțare până când copiii sunt sufi-
sul de deplasare și permit transportul cient de mari pentru a purta corect
copiilor în această poziție o perioadă OOS037029 centura de siguranță.
mai lungă de timp.
Scaun pentru copii orientat cu fața Pentru ca o centură de siguranță să
Lăsați scaunele pentru copii în aceas- la sensul de deplasare poată fi purtată corespunzător, partea
tă poziție, cât timp copiii se încadrea- transversală trebuie să se fixeze con-
ză în limitele de greutate și înălțime Un scaun pentru copii orientat cu fața la
sensul de deplasare asigură protecția fortabil pe partea superioară a coap-
admise de producătorul scaunului selor, nu pe stomac. Centura diago-
pentru copii. copilului cu ajutorul unui sistem de
centuri de siguranță. Transportați nală trebuie să se fixeze confortabil
copiii într-un scaun pentru copii orien- peste umăr și peste piept, nu peste
tat cu fața la sensul de deplasare și gât sau peste față. Pentru a minimiza
echipat cu centuri de siguranță, până riscul de rănire în caz de accident,
când ating limitele de înălțime sau oprire bruscă sau manevră de evitare,
greutate admise de producătorul copiii cu vârsta mai mică de 14 ani
scaunului pentru copii. trebuie să fie întotdeauna protejați
corespunzător.
După ce copilul depășește limitele
admise de scaunul pentru copii orien-
tat cu fața la sensul de deplasare,
este pregătit pentru utilizarea unei
perne de înălțare.

2-35
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 36

Sistemul de siguranță

Montarea unui scaun pentru După selectarea unui scaun potrivit După montarea unui scaun pentru
copii (CRS) pentru copil și verificarea compatibilită- copii pe vehicul, reglați scaunul și
ții acestuia cu vehiculul, montarea spătarul (sus/jos, înainte/înapoi),
AVERTISMENT corespunzătoare presupune 3 pași astfel încât copilul să stea corespun-
generali: zător pe scaun.
Înainte de montarea scaunului • Fixați corespunzător scaunul pen- • Asigurați copilul în scaunul pen-
pentru copii, întotdeauna: tru copii pe vehicul. Toate scaunele tru copii. Asigurați-vă că acesta
Citiți și respectați instrucțiunile pentru copii trebuie fixate pe vehicul este protejat corespunzător, con-
furnizate de producătorul scau- cu o centură transversală sau cu form instrucțiunilor producătorului
nului pentru copii. partea transversală a centurii de scaunului pentru copii.
siguranță cu prindere în 3 puncte
Este posibil ca nerespectarea sau cu ancorele de fixare ISOFIX din
tuturor avertismentelor și
ATENȚIE
portbagaj și de sub bancheta din
instrucțiunilor să provoace spate și/sau cu piciorul de susținere. Este posibil ca un scaun pentru
creșterea riscului de RĂNIRE copii să devină fierbinte într-un
GRAVĂ sau DECES, în caz de • Asigurați-vă că scaunul pentru
copii este bine fixat. După mon- vehicul închis. Pentru a preveni
accident. arsurile, verificați suprafața de
tarea unui scaun pentru copii pe
vehicul, trageți și împingeți scaunul așezare și cataramele, înainte
înainte și în lateral, pentru a vedea de a așeza copilul în scaun.
AVERTISMENT
dacă este fixat corespunzător pe
Dacă tetiera vehiculului împie- scaunul vehiculului. Un scaun pen-
dică montarea corespunzătoare tru copii fixat cu centura de sigu-
a scaunului pentru copii, tetiera ranță trebuie montat cât mai strâns
locului respectiv trebuie reglată posibil. Cu toate acestea, este
sau demontată. posibil ca scaunul să se miște ușor
în lateral.

2-36
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 37

Ancore de fixare ISOFIX și din


portbagaj (sistem de fixare
ISOFIX), pentru fixarea scaunelor
Sistemul ISOFIX fixează scaunul pen-
tru copii în timpul deplasării și în caz 2
de accident. Sistemul este proiectat să

Sistemul de siguranță
asigure instalarea mai ușoară a scau-
nului pentru copii și să reducă proba-
bilitatea de montare incorectă a aces-
tuia. Sistemul ISOFIX utilizează
ancorele de fixare de pe vehicul și
prinderile scaunului pentru copii. OAE036063 OOS037076
Sistemul ISOFIX elimină nevoia utili- Ancorele de fixare ISOFIX pot fi utili- [A]: indicator de poziție ancoră de fixare ISOFIX,
zării centurilor de siguranță pentru a zate pentru montarea scaunului pe [B]: ancoră de fixare ISOFIX
fixa scaunul pentru copii pe bancheta locurile exterioare spate. Poziția
din spate. Ancorele de fixare ISOFIX sunt
acestora este indicată în imagine. amplasate între spătarul și șezutul
Ancorele ISOFIX reprezintă bare locurilor exterioare ale banchetei și
metalice încorporate în vehicul. sunt indicate de simbolurile .
Există două ancore de fixare sub
AVERTISMENT
banchetă pentru fiecare poziție ISO- Pentru a utiliza prinderile
Nu încercați să montați un scaun ISOFIX, apăsați pe partea superioa-
FIX; acestea permit fixarea în partea
pentru copii pe locul central din ră capacului prinderii ISOFIX.
inferioară a scaunului pentru copii.
spate, utilizând ancorele de fixare
Pentru a utiliza sistemul ISOFIX al ISOFIX. Pentru acest loc nu sunt
vehiculului, trebuie să aveți un scaun disponibile ancore de fixare ISO-
care să dispună de prinderi ISOFIX. FIX. Utilizarea ancorelor pentru
Producătorul scaunului pentru copii locurile exterioare pentru monta-
vă va furniza instrucțiunile privind uti- rea scaunului pentru copii pe
lizarea acestuia împreună cu prinde- locul din mijloc spate poate pro-
rile pentru ancorele de fixare ISO- voca deteriorarea ancorelor.
FIX.
2-37
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 38

Sistemul de siguranță

Fixarea unui scaun pentru copii Asigurarea scaunului pentru


cu ajutorul prinderilor ISOFIX AVERTISMENT copii cu ancoră de fixare
Pentru montarea unui scaun pentru superioară
La utilizarea unui sistem ISOFIX,
copii, compatibil ISOFIX sau i-Size pe luați următoarele măsuri de
unul dintre locurile exterioare din siguranță:
spate:
• Citiți și respectați toate
1. Îndepărtați catarama centurii de instrucțiunile de montare a
siguranță de ancorele de fixare scaunului pentru copii.
ISOFIX.
• Pentru a preveni accesul copi-
2. Îndepărtați de ancore orice obiecte lului la centurile de siguranță
care ar putea preveni conectarea neretractate, fixați toate centu-
în siguranță a scaunului pentru rile de siguranță spate neutili-
copii la ancorele de fixare ISOFIX. zate și permiteți retragerea cen-
3. Amplasați scaunul pentru copii pe turii prin spatele copilului. Dacă
scaunul vehiculului, apoi fixați-l pe o centură diagonală se înfășoa- OOS037031
ancorele de fixare ISOFIX, conform ră în jurul gâtului și apoi se Ancorele de fixare superioare sunt
instrucțiunilor furnizate de producă- strânge, copiii se pot ștrangula. amplasate pe spatele spătarului ban-
torul scaunului pentru copii. • Nu fixați NICIODATĂ mai mult chetei.
4. Respectați instrucțiunile producăto- de un scaun pentru copii pe o
rului scaunului pentru copii, pentru ancoră de fixare. Este posibil
a asigura montarea și fixarea ca acest lucru să provoace
corespunzătoare a prinderilor ISO- slăbirea sau ruperea ancorei
FIX ale scaunului pentru copii pe sau prinderii.
ancorele de fixare ISOFIX. • Verificați întotdeauna dispoziti-
vul ISOFIX la dealer, dacă vehi-
culul a suferit un accident. Este
posibil ca sistemul ISOFIX să se
deterioreze în caz de accident și
să nu asigure fixarea corespun-
zătoare a scaunului pentru copii.
2-38
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 39

AVERTISMENT
La montarea curelei din partea
superioară, luați următoarele 2
măsuri de siguranță:
• Citiți și respectați toate

Sistemul de siguranță
instrucțiunile de montare a
scaunului pentru copii.
• Nu fixați NICIODATĂ mai mult
de un scaun pentru copii pe o
OOS037032 ancoră de fixare ISOFIX din
portbagaj. Este posibil ca
1. Treceți cureaua de fixare a scau-
acest lucru să provoace slăbi-
nului pentru copii peste spătar. La
rea sau ruperea ancorei sau
trecerea curelei de fixare respec-
prinderii.
tați instrucțiunile producătorului
scaunului pentru copii. • Nu fixați chinga din partea
superioară de altă prindere
2. Conectați cureaua de fixare la față de ancora de fixare supe-
ancora de fixare superioară, apoi rioară corespunzătoare. Dacă
strângeți cureaua de fixare conform este fixată în altă parte, este
instrucțiunilor producătorului scau- posibil ca aceasta să nu func-
nului pentru copii, pentru a-l fixa ționeze corespunzător.
bine pe banchetă.
• Prinderile scaunului pentru
copii sunt proiectate să reziste
numai la sarcinile pentru care
au fost proiectate.
Acestea nu trebuie utilizate în
niciun caz pentru centuri de
siguranță pentru adulți sau pen-
tru montarea altor echipamente
pe vehicul. 2-39
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 40

Sistemul de siguranță

Adecvabilitatea fiecărei poziții pentru scaunele ISOFIX pentru copii, conform reglementărilor CEE
Poziții ISOFIX pe vehicul
Clasă de
Greutate Prindere Rând 2
mărime Pasager față
Stânga Centru Dreapta
F ISO/L1 N/A X N/A X
Landou
G ISO/L2 N/A X N/A X
0-: MAXIM 10 KG E ISO/R1 N/A IL N/A IL
E ISO/R1 N/A IL N/A IL
0+: MAXIM 13 KG D ISO/R2 N/A IL N/A IL
C ISO/R3 N/A IL N/A IL
D ISO/R2 N/A IL N/A IL
C ISO/R3 N/A IL N/A IL
1: 9 - 18 KG B ISO/F2 N/A IUF, IL N/A IUF, IL
B1 ISO/F2X N/A IUF, IL N/A IUF, IL
A ISO/F3 N/A IUF, IL N/A IUF, IL

IUF = adecvată pentru scaune ISOFIX pentru copii orientate cu fața la B1 - ISO/F2X: scaun pentru copii cu înălțime mai mică, formă suprafață
sensul de deplasare, aprobate pentru copiii de această talie. spate versiunea doi, amplasat cu fața la sensul de deplasare (înălți-
IL = adecvată pentru anumite scaune ISOFIX pentru copii (CRS), enu- me 650 mm)
merate în lista anexată. Aceste CRS ISOFIX sunt cele pentru cate- C - ISO/R3: scaun pentru copii normal dezvoltați, amplasat cu spatele la sen-
goriile „vehicul special”, „restricționat” sau „semi-universal”. sul de deplasare
X = poziție ISOFIX inadecvată pentru scaun ISOFIX, pentru copiii de D - ISO/R2: scaun pentru copii cu înălțime mai mică, amplasat cu spatele la
această talie. sensul de deplasare
E - ISO/R1: scaun pentru bebeluși, amplasat cu spatele la sensul de depla-
A - ISO/F3: scaun pentru copii normal dezvoltați, amplasat cu fața la
sare
sensul de deplasare (înălțime 720 mm)
F - ISO/L1: scaun pentru copii poziționat lateral stânga (landou)
B - ISO/F2: scaun pentru copii cu înălțime mai mică, amplasat cu fața la
sensul de deplasare (înălțime 650 mm) G - ISO/L2: scaun pentru copii poziționat lateral dreapta (landou)

2-40
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 41

Fixarea unui scaun pentru copii


cu centura de siguranță cu
prindere în 3 puncte
Dacă nu se utilizează sistemul ISO-
FIX, toate scaunele pentru copii tre- 2
buie fixate pe bancheta vehiculului,

Sistemul de siguranță
cu partea transversală a unei centuri
de siguranță cu prindere în 3 puncte.

OLMB033044 OOS037030
Montarea unui scaun pentru copii
cu centura de siguranță cu prindere
în 3 puncte
Pentru montarea unui scaun pentru
copii pe banchetă, procedați în felul
următor:
1. Amplasați scaunul pentru copii pe
banchetă și treceți centura în jurul
sau prin scaun, respectând
instrucțiunile producătorului.
Asigurați-vă că centura nu este
răsucită. Asigurați-vă că introdu- ODh033063
ceți centura în ghidaj (1). 2. Fixați centura de siguranță cu
prindere în trei puncte în catara-
mă. Trebuie să se audă un „clic”
distinct.

2-41
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 42

Sistemul de siguranță

i Info Dacă producătorul scaunului pentru


copii recomandă utilizarea unei
Amplasați butonul de eliberare astfel ancore superioare împreună cu cen-
încât să poată fi ușor accesat în caz de tura cu prindere în 3 puncte, consul-
urgență. tați pagina 2-38.
Pentru a scoate scaunul pentru copii,
apăsați butonul de deblocare de pe
cataramă, apoi îndepărtați centura de
siguranță de pe scaun și permiteți
retragerea completă a acesteia.

OLMB033046
3. Strângeți cât mai bine centura de
siguranță, prin apăsarea scaunului
pentru copii, în timp ce permiteți
retragerea părții diagonale a centu-
rii în retractor.
4. Trageți și împingeți scaunul pentru
copii, pentru a confirma fixarea în
siguranță a acestuia.

2-42
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 43

Adecvabilitatea fiecărei poziții pentru scaunele pentru copii universale, conform reglementărilor CEE

Poziție scaun

Greutate Pasager față Rândul 2 2


Airbag Airbag Exterior Centru (CENTURĂ Exterior

Sistemul de siguranță
activat dezactivat stânga ÎN 3 PUNCTE) dreapta
Grupa 0
până la 10 kg X U* U U** U
(0-9 luni)
Grupa 0 +
până la 13 kg X U* U U** U
(0 - 2 ani)
Grupa I
9 - 18 kg X U* U U** U
(9 luni - 4 ani)
Grupa II
15 - 25 kg UF U* U U U
(15 - 25 kg)
Grupa III
22 - 36 kg UF U* U U U
(22 - 36 kg)
U = adecvată pentru scaune pentru copiii universale, aprobate pentru copiii de această talie.
U* = adecvată pentru scaune pentru copiii universale, aprobate pentru copiii de această talie (dacă montați scaunul pentru copii pe scaunul pasa-
gerului față, trebuie să reglați corespunzător în sus poziția scaunului și în față poziția spătarului, pentru a fixa scaunul pentru copii.)
h Dispozitivul de reglare pe înălțime a scaunului pasagerului față este un echipament opțional.
U** = poziție incompatibilă cu montarea scaunelor pentru copii, cu picior de susținere.
UF = adecvată pentru scaune pentru copiii universale montate cu fața la sensul de deplasare, aprobate pentru copiii de această talie.
X = poziție incompatibilă pentru copiii de această talie.

AVERTISMENT
Se recomandă montarea scaunului pentru copii pe bancheta din spate, chiar dacă airbag-ul frontal pasa-
ger a fost dezactivat. Pentru a asigura siguranța copilului, airbag-ul frontal pasager trebuie dezactivat dacă,
în situații excepționale, un scaun pentru copii trebuie montat pe scaunul pasagerului.

2-43
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 44

Sistemul de siguranță

Scaune i-Size pentru copii, conform reglementărilor CEE


Poziție scaun
Rândul 2
Greutate
Pasager față Exterior
Exterior stânga Centru
dreapta

Scaune i-size pentru copii X i-U X i-U

i-U: adecvată pentru scaune universale i-Size pentru copii, amplasate cu fața și cu spatele la sensul de deplasare
i-UF: adecvată pentru scaune universale i-Size pentru copii, amplasate numai cu fața la sensul de deplasare
X: poziție scaun inadecvată pentru scaune i-size pentru copii

Scaune pentru copii recomandate (pentru Europa)


Nr. aprobare
Greutate Denumire Producător Tip de fixare
ECE-R44
Grupa 0+ Cabriofix și Familyfix Maxi Cosi Cu spatele la direcția de deplasare și ISOFIX E4 04443907
Grupa I Duo Plus Britax Römer Cu fața la direcția de deplasare și ancoră de fixare E1 04301133
Grupa II KidFix II XP Britax Römer Cu fața la direcția de deplasare și centura vehiculului E1 04301323
Cu fața la direcția de deplasare și centura E11 03.44.164
Grupa III Junior III Graco
vehiculului E11 03.44.165

Informații producător CRS


Maxi Cosi Cabriofix și Familyfix http://www.maxi-cosi.com
Britax Römmer http://www.britax.com
Graco http//www.gracobaby.com

2-44
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 45

SISTEM SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ - AIRBAG


n Cu volan pe stânga

Sistemul de siguranță
1. Airbag frontal șofer
2. Airbag frontal pasager
3. Airbag lateral*
4. Airbag pentru protecția capului*
5. Buton de activare/dezactivare
airbag frontal pasager*
*: dacă există în dotare

Este posibil ca airbag-urile montate pe vehicul să fie diferite de cele din imagine.
OOS037034/OOS037070L

2-45
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 46

Sistemul de siguranță

n Cu volan pe dreapta

1. Airbag frontal șofer


2. Airbag frontal pasager
3. Airbag lateral*
4. Airbag pentru protecția capului*
5. Buton de activare/dezactivare
airbag frontal pasager*
*: dacă există în dotare

Este posibil ca airbag-urile montate pe vehicul să fie diferite de cele din imagine.
OOS037034R/OOS037070E

2-46
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 47

Vehiculele sunt echipate cu


airbag-uri pentru scaunul șoferului și AVERTISMENT
pasagerului față.
MĂSURI DE SIGURANȚĂ AIRBAG-URI
Airbag-urile frontale sunt proiectate
să asigure o protecție suplimentară Utilizați ÎNTOTDEAUNA centurile de siguranță și scaunele pentru copii - 2
celei asigurate de centurile de sigu- de fiecare dată, oricând și de către toți copiii! Chiar și cu airbag-uri, dacă

Sistemul de siguranță
ranță cu prindere în trei puncte. nu purtați corect sau deloc centura de siguranță în momentul umflării
Pentru ca aceste airbag-uri să asigu- unui airbag, este posibil să survină rănirea gravă sau decesul.
re protecție, centurile de siguranță Nu montați NICIODATĂ un scaun pentru copii sau o pernă de înălțare pe
trebuie purtate în permanență. scaunul pasagerului față, dacă airbag-ul frontal pasager nu este dezactivat.
Dacă nu purtați centura de siguranță, Este posibil ca un airbag care se umflă să lovească puternic copilul
este posibil ca un accident să pro- și să provoace rănirea gravă sau decesul acestuia.
voace rănirea gravă sau decesul.
ABC - copiii a căror vârstă nu depășește 14 ani trebuie să călăto-
Airbag-urile sunt proiectate să asigu-
rească întotdeauna în spate și să poarte centura de siguranță. Este
re o protecție suplimentară celei asi-
cel mai sigur loc pentru copiii de orice vârstă. Dacă pe scaunul față
gurate de centurile de siguranță, dar
călătoresc copii cu vârsta mai mare sau egală cu 14 ani, asigurați-vă
nu le înlocuiesc. De asemenea, air-
că aceștia poartă întotdeauna centura de siguranță și că scaunul este
bag-urile nu sunt proiectate să se
reglat într-o poziție cât mai retrasă.
declanșeze în cazul tuturor coliziuni-
lor. În cazul unor anumite accidente, Toți pasagerii trebuie să regleze spătarul scaunelor în poziție vertica-
centurile de siguranță sunt singurele lă, să stea pe mijlocul șezutului scaunului și să poarte centura de
sisteme care vă protejează. siguranță; picioarele trebuie să stea pe podea până când vehiculul
este parcat și motorul este oprit. Dacă un pasager nu este așezat
corespunzător în caz de accident, este posibil ca airbag-ul care se
declanșează rapid să lovească cu putere pasagerul și să provoace
rănirea gravă sau decesul acestuia.
Șoferul și pasagerii nu trebuie să adopte niciodată o poziție prea apro-
piată de airbag-uri sau să se sprijine de ușă sau de consola centrală.
Retrageți scaunul cât mai mult posibil față de airbag-urile frontale,
fără a neglija însă accesul la comenzile vehiculului.

2-47
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 48

Sistemul de siguranță

Unde sunt amplasate Vehiculul dvs. este echipat cu sistem


airbag-urile? suplimentar de siguranță (SRS) și cu AVERTISMENT
centuri de siguranță cu prindere în
Airbag-uri frontale șofer și trei puncte, atât pentru șofer, cât și Pentru a reduce riscul de rănire
pasager pentru pasager. gravă sau deces ca urmare a
n Airbag frontal șofer umflării airbag-urilor frontale,
Sistemul SRS este format din air- luați următoarele măsuri de sigu-
bag-uri montate în centrul volanului, ranță:
în partea inferioară a planșei de
bord, sub volan și în planșa de bord, • Centurile de siguranță trebuie
deasupra torpedoului. purtate în permanență, pentru a
permite pasagerilor păstrarea
Prezența acestora este semnalată unei poziții corespunzătoare.
prin cuvintele „AIR BAG” ștanțate pe
capace. • Retrageți scaunul cât mai mult
posibil față de airbag-urile fron-
Rolul sistemului SRS este de a oferi tale, fără a neglija însă accesul
șoferului și pasagerului față protecție la comenzile vehiculului.
OOS037035
suplimentară față de cea oferită doar
de centurile de siguranță, în caz de • Nu vă sprijiniți niciodată pe ușă
n Airbag frontal pasager
impact frontal suficient de puternic. sau pe consola centrală.
• Nu permiteți pasagerului din
față să-și urce picioarele pe
planșa de bord.

OOS037039

2-48
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 49

• Nu amplasați obiecte (cum ar fi


o protecție pentru bord, un
suport pentru telefonul mobil,
un suport pentru pahare, un 2
parfum sau etichete) deasupra
sau în apropierea modulelor

Sistemul de siguranță
airbag-urilor din volan, de pe
planșa de bord și de deasupra
torpedoului. Este posibil ca
aceste obiecte să provoace
răniri, în cazul unui accident
îndeajuns de grav pentru a pro- OOS037071L OOS037038L
voca declanșarea airbag-urilor. Buton de activare/dezactivare Pentru a dezactiva airbag-ul frontal
• Nu amplasați niciun obiect pe airbag frontal pasager pasager:
parbriz și pe oglinda retrovizoa- (dacă există în dotare) Introduceți cheia sau un obiect rigid
re interioară. Rolul butonului este de a dezactiva similar în butonul de activare/dezac-
airbag-ul frontal pasager, pentru a tivare a airbag-ului frontal pasager și
putea transporta pasageri care pre- rotiți-l în poziția OFF (dezactivat).
zintă risc crescut de rănire la contac- Indicatorul airbag frontal pasager
tul cu airbag-ul, din cauza vârstei, dezactivat ( ) se aprinde și rămâne
taliei sau stării de sănătate. aprins până la reactivarea
airbag-ului.

2-49
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 50

Sistemul de siguranță

AVERTISMENT AVERTISMENT
Nu permiteți unui pasager adult Dacă butonul de activare/dezac-
să călătorească pe scaunul tivare airbag frontal pasager
pasagerului față, dacă indicato- este defect, pot surveni urmă-
rul airbag frontal pasager toarele situații:
dezactivat este aprins. Dacă • Lampa de avertizare airbag
indicatorul este aprins, airbag- ( ) din cadrul grupului de
ul nu se va declanșa în timpul instrumente se aprinde.
unei coliziuni. Activați airbag-ul
frontal pasager sau solicitați • Indicatorul airbag frontal
OOS037072L
pasagerului să stea pe banche- pasager dezactivat ( ) nu se
Pentru a reactiva airbag-ul frontal ta din spate. aprinde, iar indicatorul activat
pasager: ( ) se aprinde și se stinge
după aproximativ 60 secunde.
Introduceți cheia sau un obiect rigid Airbag-ul frontal pasager se
similar în butonul de activare/dezac- umflă în caz de impact frontal,
tivare a airbag-ului frontal pasager și chiar dacă butonul de activa-
rotiți-l în poziția ON (activat). re/dezactivare airbag frontal
Indicatorul airbag frontal pasager pasager este în poziția OFF
activat ( ) se aprinde și rămâne (dezactivat).
aprins timp de 60 de secunde.
• Vă recomandăm să verificați
cât mai curând posibil funcțio-
i Info narea butonului de
Indicatorul airbag frontal pasager acti- activare/dezactivare airbag
vat/dezactivat se aprinde aproximativ 4 frontal pasager și a sistemului
secunde la cuplarea contactului. airbag SRS la un dealer autori-
zat HYUNDAI.

2-50
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 51

Airbag-uri laterale Vehiculul este echipat cu airbag-uri


(dacă există în dotare) laterale pentru scaunele față. Rolul air- • Nu permiteți pasagerilor să-și
bag-ului este de a oferi șoferului și sprijine capul sau corpul pe
pasagerului față protecție suplimenta- uși, să-și pună brațele pe uși
ră față de cea oferită doar de centurile sau să le scoată pe geam și 2
de siguranță. nici să amplaseze obiecte între
scaune și uși.

Sistemul de siguranță
Airbag-urile laterale sunt proiectate
pentru a se declanșa doar în cazul • Pentru a minimiza riscul rănirii
unor anumite impacturi din lateral, în mâinilor și brațelor, țineți vola-
funcție de gravitatea, unghiul, viteza nul din dreptul poziției orelor 9
și punctul de impact. și 3.
Airbag-urile laterale sunt proiectate să • Nu utilizați huse pentru scau-
se declanșeze dacă senzorul de răstur- ne. Este posibil ca acest lucru
OOS037040 nare detectează o astfel de situație. să provoace reducerea efi-
(dacă dispune de senzor de răsturnare) cienței sistemului.
Airbag-urile laterale nu sunt proiecta- • Nu atârnați decât haine. În caz
te să se declanșeze la orice impact de accident, alte obiecte pot
lateral sau răsturnare. provoca deteriorarea vehicu-
lului sau rănirea persoanelor,
AVERTISMENT în special dacă se declanșea-
ză airbag-urile.
Pentru a reduce riscul de rănire • Nu amplasați obiecte peste
gravă sau deces ca urmare a airbag sau între airbag și cor-
umflării airbag-urilor laterale, pul dvs. De asemenea, nu
luați următoarele măsuri de fixați obiecte în jurul zonei în
OOS037041 siguranță: care se umflă airbag-ul, cum
• Centurile de siguranță trebuie ar fi ușa, geamurile laterale,
purtate în permanență, pentru stâlpul față și spate.
a permite pasagerilor păstrarea
unei poziții corespunzătoare.
2-51
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 52

Sistemul de siguranță

Airbag-uri pentru protecția Acestea sunt proiectate pentru a prote-


• Nu amplasați niciun fel de capului (dacă există în dotare) ja capul pasagerilor de pe locurile din
obiecte între ușă și scaun. față și de pe locurile exterioare spate,
Dacă airbag-ul lateral se în cazul anumitor impacturi laterale.
umflă, este posibil ca acestea
să fie proiectate. Airbag-urile pentru protecția capului
sunt proiectate pentru a se declanșa
• Nu montați accesorii pe late- în cazul unor anumite impacturi din
ral sau în apropierea lateral, în funcție de gravitatea,
airbag-urilor laterale. unghiul, viteza și punctul de impact.
• Nu loviți ușile când este cuplat Airbag-urile pentru protecția capului
contactul, deoarece acest sunt proiectate să se declanșeze dacă
lucru este posibil să provoace senzorul de răsturnare detectează o
umflarea airbag-urilor. astfel de situație. (dacă dispune de sen-
• Dacă scaunul sau capitonajul OOS037042 zor de răsturnare)
acestuia este deteriorat, vă Airbag-urile pentru protecția capului
recomandăm să reparați sis- nu sunt proiectate să se declanșeze
temul la un dealer autorizat la orice impact lateral sau răsturnare.
HYUNDAI.
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de rănire
gravă sau deces ca urmare a
umflării airbag-urilor pentru
protecția capului, luați următoa-
rele măsuri de siguranță:
OOS037043 • Toți pasagerii trebuie să poar-
te în permanență centurile de
Airbag-urile pentru protecția capului siguranță, pentru a permite
sunt amplasate de-a lungul marginii păstrarea unei poziții cores-
plafonului, deasupra ușilor față și punzătoare.
spate.
2-52
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 53

• Asigurați corespunzător scau- Cum funcționează sistemul (8) Modul de comandă SRS
airbag? (SRSCM)/senzor de răsturnare
nele pentru copii, cât mai
departe posibil de ușă. (9) Senzori de impact frontal
• Nu amplasați niciun fel de (10) Senzori de impact lateral 2
obiecte peste airbag. De ase- (11) Senzori laterali de presiune
menea, nu fixați obiecte în jurul

Sistemul de siguranță
(12) Indicator de dezactivare airbag
zonei în care se umflă airbag-ul, frontal pasager (doar pentru
cum ar fi ușa, geamurile latera- scaunul pasagerului față)
le, stâlpul față și spate, margi-
(13) Buton de activare/dezactivare
nea plafonului.
airbag frontal pasager
• Nu atârnați decât haine.
În caz de accident, alte obiec- După cuplarea contactului, SRSCM
te pot provoca deteriorarea monitorizează continuu toate ele-
OOS037063L
vehiculului sau rănirea per- mentele SRS, pentru a constata
soanelor. Sistemul SRS este format din urmă- dacă impactul frontal sau în zona
• Nu permiteți pasagerilor să-și toarele piese: frontală este îndeajuns de puternic
sprijine capul sau corpul pe (1) Modul airbag frontal șofer pentru a solicita declanșarea airbag-
uși, să-și pună brațele pe uși (2) Modul airbag frontal pasager urilor sau a sistemelor de pretensio-
sau să le scoată pe geam și nare a centurilor de siguranță.
nici să amplaseze obiecte (3) Module airbag-uri laterale
între scaune și uși. (4) Module airbag-uri pentru protecția
• Nu deschideți și nu reparați capului
airbag-urile pentru protecția (5) Sistem de pretensionare cu
capului. retractor spate
(dacă există în dotare)
(6) Ansambluri retractor-sistem de
pretensionare
(7) Lampă de avertizare airbag

2-53
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 54

Sistemul de siguranță

Lampă de avertizare Într-o coliziune frontală de la modera-


SRS AVERTISMENT tă la gravă, senzorii detectează redu-
cerea bruscă a vitezei vehiculului.
Dacă sistemul SRS este defect, Dacă rata decelerării este suficient
este posibil ca airbag-ul să nu de mare, unitatea de comandă umflă
se umfle corespunzător în caz airbag-urile frontale, în momentul și
de accident și să crească riscul cu forța corespunzătoare.
Lampa de avertizare airbag SRS (sis- de rănire gravă sau deces.
tem suplimentar de siguranță) de pe Airbag-urile frontale asigură protecția
planșa de bord afișează simbolul air- Dacă survine oricare dintre șoferului și pasagerului din față, prin
bag din imagine. Sistemul verifică sta- următoarele situații, înseamnă declanșare în caz de impact frontal,
rea sistemului electric al airbag-urilor. că sistemul SRS este defect: dacă numai centurile de siguranță nu
Lampa indică o problemă posibilă la • Lampa nu se aprinde aproxi- pot asigura o protecție adecvată.
sistemul airbag-urilor, care poate mativ șase secunde la cupla- Dacă este cazul, airbag-urile laterale
include airbag-urile laterale/pentru rea contactului. asigură protecția în caz de impact
protecția capului, utilizate în caz de • Lampa rămâne aprinsă după lateral sau răsturnare, prin susținerea
răsturnare (dacă dispune de senzor trecerea celor aproximativ părții laterale superioare a corpului.
de răsturnare). șase secunde. • Airbag-urile se activează (se pot
• Lampa se aprinde în timpul umfla, dacă este cazul) doar dacă
deplasării. este cuplat contactul.
• Lampa clipește după pornirea • Airbag-urile se umflă în cazul unui
motorului. impact frontal sau lateral, pentru a
proteja ocupanții de răniri grave.
Dacă survine oricare dintre
aceste probleme, vă recoman- • Nu există o anumită viteză la care air-
dăm să verificați cât mai curând bag-urile se umflă. În general,
posibil sistemul SRS la un airbag-urile sunt proiectate să se
dealer autorizat HYUNDAI. umfle în funcție de gravitatea și direc-
ția impactului. Acești 2 factori stabi-
lesc dacă senzorii transmit un semnal
electronic de declanșare/umflare.

2-54
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 55

• Declanșarea airbag-ului depinde de • Pentru a asigura protecție, Pentru a reduce riscul de rănire ca
o serie de factori precum viteza vehi- airbag-urile trebuie să se umfle urmare a umflării unui airbag, puteți
culului, unghiul impactului și densita- rapid. Viteza de umflare a lua măsuri. Cel mai mare risc este
tea și rigiditatea obiectelor/vehicule- airbag-ului este consecința duratei poziționarea prea aproape de volan.
lor de care vehiculul dvs. se lovește extrem de scurte în care airbag-ul Pentru a se umfla, un airbag are 2
în cazul unui impact. Factorii princi- trebuie să se interpună între ocu- nevoie de spațiu. Se recomandă
pali care duc la declanșarea airbag- pant și structurile vehiculului, înain- păstrarea unei distanțe maxime între

Sistemul de siguranță
urilor nu se limitează numai la cei te ca ocupantul să atingă aceste pieptul șoferului și volan, fără a
enumerați mai sus. structuri. Această viteză de umflare neglija accesul la comenzile vehicu-
• Airbag-urile frontale se umflă și se reduce riscul de rănire gravă sau lului.
dezumflă complet instantaneu. De deces și reprezintă astfel un factor
fapt, este imposibil ca dvs. să important în proiectarea airbag-uri-
vedeți airbag-urile umflându-se în lor.
cazul unui accident. Mult mai posi- Cu toate acestea, umflarea rapidă
bil este să vedeți airbag-urile a airbag-ului poate produce răni
dezumflate, ieșite din comparti- precum zgârieturi, julituri și arsuri
mentele lor, după impact. ale feței sau fracturi ale oaselor,
• La vehiculele echipate cu senzor de deoarece viteza de umflare a air-
răsturnare, pe lângă umflarea în bag-urilor face ca forța de umflare
caz de impact lateral grav, airbag- a acestora să fie, de asemenea,
urile laterale și/sau pentru protecția foarte mare.
capului se umflă și dacă sistemul de • Există chiar și situații în care con-
detectare identifică o răsturnare. tactul cu airbag-ul poate provoca
Dacă este detectată o răsturnare, decesul, în special dacă ocupantul
airbag-urile pentru protecția capului este poziționat mult prea aproape
rămân umflate mai mult timp, pen- de volan.
tru a asigura protecție împotriva
aruncării afară din vehicul, în spe-
cial dacă sunt purtate și centurile de
siguranță. (dacă dispune de senzor
de răsturnare).
2-55
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:49 Page 56

Sistemul de siguranță

n Airbag frontal șofer (1) n Airbag frontal șofer (2) n Airbag frontal șofer (3)

OLMB033056
n Airbag frontal pasager
OLMB033054 OLMB033055
Dacă SRSCM detectează un impact La declanșare, marginile se vor
suficient de puternic în partea din dezintegra sub presiunea umflării
față a vehiculului, va declanșa auto- airbag-urilor. Deschiderea capacelor
mat airbag-urile frontale. permite apoi umflarea completă a
airbag-urilor.
Umflarea airbag-urilor și purtarea
corectă a centurilor de siguranță
încetinește mișcarea spre înainte a
șoferului sau pasagerului față și OLMB033057
reduce riscul de rănire la cap sau la După umflarea completă, airbag-ul
piept. începe imediat să se dezumfle, asi-
gurând astfel vizibilitatea spre înainte
și permițând șoferului să acționeze
volanul și celelalte comenzi.

2-56
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:50 Page 57

Zgomot și fum provenite de la


AVERTISMENT AVERTISMENT un airbag umflat
Pentru a preveni transformarea După umflarea unui airbag, luați Când airbag-urile se umflă, produc
un zgomot puternic și pot degaja fum
obiectelor în proiectile pericu- următoarele măsuri de siguran-
și o pulbere fină în habitaclu. Este un 2
loase, în momentul umflării air- ță:
bag-ului frontal pasager: fenomen normal, care se datorează
• Deschideți geamurile și ușile

Sistemul de siguranță
dispozitivului de declanșare a
• Nu montați și nu amplasați cât mai curând posibil după airbag-ului. După umflarea airbag-
obiecte (suporturi pentru paha- impact, pentru a reduce expu- ului, puteți simți un disconfort semni-
re sau CD-uri, abțibilduri etc.) pe nerea prelungită la fumul și ficativ la respirație, din cauza presiu-
planșa de bord deasupra torpe- pulberea degajate de umflarea nii exercitate de airbag și de centura
doului, unde este montat air- unui airbag. de siguranță asupra pieptului, cât și
bag-ul frontal pasager. • Nu atingeți componentele din cauza fumului și prafului inhalate.
• Nu amplasați un parfum lichid interne ale compartimentelor Este posibil ca la unele persoane pul-
de interior în apropierea gru- airbag-urilor, imediat după berea fină să agraveze simptomele
pului de instrumente sau pe umflarea acestora. Este posi- astmului. Dacă după umflarea unui
planșa de bord. bil ca piesele care vin în con- airbag aveți probleme de respirație,
tact cu un airbag care se consultați imediat sfatul medicului.
umflă să fie foarte fierbinți. Deși fumul și pulberea nu sunt toxice,
Ce se întâmplă după umflarea • Spălați întotdeauna bine zone-
unui airbag este posibil să provoace iritații ale pie-
le expuse ale pielii cu apă căl- lii, ochilor, nasului, gâtului, etc. În
După umflarea unui airbag frontal duță și săpun moale. acest caz, spălați-vă și clătiți-vă ime-
sau lateral, acesta se va dezumfla • Vă recomandăm să înlocuiți diat cu apă rece, iar dacă simptomele
foarte rapid. Umflarea airbag-urilor întotdeauna modulul persistă, consultați sfatul medicului.
nu va obtura vizibilitatea șoferului airbag-ului la un dealer autori-
prin parbriz sau posibilitatea de a zat HYUNDAI, imediat după
manevra volanul. Este posibil ca air- declanșarea acestuia. Airbag-
bag-urile pentru protecția capului să urile sunt proiectate să fie utili-
rămână parțial umflate o perioadă de zate o singură dată.
timp, după declanșare.

2-57
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:50 Page 58

Sistemul de siguranță

Nu montați un scaun pentru De ce airbag-ul meu nu s-a • Nu efectuați lucrări de întreți-


copii pe scaunul pasagerului declanșat în cazul unui nere la senzorii airbag-urilor
față impact? sau în apropierea acestora.
Există anumite tipuri de accidente în Dacă locația sau unghiul sen-
care nu este necesară protecția supli- zorilor este modificat, este
mentară a airbag-ului. Acestea includ posibil ca airbag-urile să se
impacturile din spate, carambolurile și declanșeze pe neașteptate
impacturile la viteză mică. sau, dimpotrivă, să nu se
Deteriorarea vehiculului indică o declanșeze în caz de nevoie.
absorbție a energiei generate de • Nu modificați bara de protecție
impact și nu reprezintă o confirmare a și nu o înlocuiți cu o piesă
necesității de umflare a unui airbag. neoriginală. Acest lucru poate
afecta negativ protecția în caz
Senzori de coliziune airbag-uri de accident și declanșarea air-
OYDESA2042 bag-urilor.
Nu montați niciodată un scaun pentru AVERTISMENT • Treceți contactul în poziția
copii pe scaunul pasagerului față, LOCK/OFF sau ACC în timp ce
dacă airbag-ul frontal pasager nu este Pentru a reduce riscul de vehiculul este tractat, pentru a
dezactivat declanșare accidentală a unui preveni declanșarea acciden-
airbag, care poate provoca răni- tală a airbag-urilor.
AVERTISMENT rea gravă sau decesul: • Vă recomandăm ca toate
• Nu loviți și nu permiteți contac- reparațiile airbag-urilor să fie
Nu amplasați NICIODATĂ un tul unor obiecte cu zonele vehi- efectuate de un dealer autori-
scaun pentru copii orientat cu culului în care se află senzorii zat HYUNDAI.
spatele la sensul de deplasare sau airbag-urile.
pe un scaun protejat de un AIR-
BAG ACTIV, poate surveni
DECESUL sau RĂNIREA GRAVĂ
a COPILULUI.

2-58
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:50 Page 59

Sistemul de siguranță
1. Modul de comandă SRS
2. Senzor de impact frontal
3. Senzor lateral de presiune (față)*
4. Senzor de impact lateral (spate)*
*: dacă există în dotare

OOS037044/OOS037045/OOS037046/OOS037047/OOS037077

2-59
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:50 Page 60

Sistemul de siguranță

Situații de umflare a airbag-urilor Deși airbag-urile frontale șofer și


pasager sunt proiectate să se umfle
în cazul unui impact frontal, se vor
umfla și în cazul oricăror altor tipuri
de coliziuni, dacă senzorii pentru
impact frontal consideră necesar
acest lucru. Airbag-urile laterale și
pentru protecția capului sunt proiec-
tate să se umfle în cazul unui impact
lateral; acestea se vor umfla și în
cazul oricăror tipuri de coliziuni, dacă
OOS037050 senzorii pentru impact lateral consi-
deră necesar acest lucru.
OOS037049 De asemenea, airbag-urile laterale și
Airbag-uri frontale pentru protecția capului sunt proiecta-
Airbag-urile frontale sunt proiectate te să se umfle dacă senzorul de răs-
să se umfle în caz de impact frontal, turnare detectează o astfel de situa-
în funcție de intensitatea, viteza și ție. (dacă dispune de senzor de răs-
unghiul impactului frontal. turnare)
Dacă șasiul vehiculului intră în con-
tact cu obiecte, denivelări ale drumu-
lui sau cu bordura trotuarului, airbag-
urile se pot declanșa. Conduceți cu
OOS037041 atenție pe drumuri accidentate sau
pe suprafețele care nu sunt destina-
Airbag-uri laterale și pentru te traficului pentru autoturisme, pen-
protecția capului tru a preveni declanșarea accidenta-
Airbag-urile laterale și pentru protec- lă a airbag-urilor.
ția capului sunt proiectate să se
umfle la comanda senzorilor pentru
impact lateral, în funcție de forța,
viteza sau unghiul impactului lateral.
2-60
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:50 Page 61

Condiții în care airbag-ul nu se


umflă

Sistemul de siguranță
OOS037053 OOS037054
Airbag-urile frontale nu sunt proiec- Este posibil ca airbag-urile frontale să
OOS037052
tate să se umfle în cazul unui impact nu se umfle în cazul unui impact late-
din spate, deoarece ocupanții sunt ral, deoarece ocupanții sunt împinși
În cazul anumitor impacturi la viteză împinși de forța impactului către în direcția impactului, astfel că
mică, este posibil ca airbag-urile să înapoi. În astfel de cazuri, airbag- declanșarea airbag-urilor frontale nu
nu se declanșeze. Airbag-urile sunt urile umflate nu vor putea asigura o asigură o protecție suplimentară.
proiectate să nu se declanșeze în protecție suplimentară.
astfel de situații, deoarece este posi- Totuși, airbag-urile laterale și pentru
bil să nu asigure o protecție supli- protecția capului se pot umfla în fun-
mentară celei asigurate de centurile cție de viteza vehiculului, intensitatea
de siguranță. și unghiul impactului.

2-61
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:50 Page 62

Sistemul de siguranță

OTL035069 OOS037055 OTL035068


În cazul coliziunilor în unghi, forța Adesea, chiar înainte de impact, Este posibil ca airbag-urile frontale
impactului poate direcționa pasagerii șoferii frânează brusc. În astfel de să nu se umfle în caz de răsturnare,
într-o zonă în care airbag-urile nu vor situații, partea din față a vehiculului deoarece nu ar asigura o protecție
putea oferi o protecție suplimentară; va plonja sub un vehicul cu o gardă suplimentară pasagerilor.
de aceea, senzorii ar putea să nu la sol mai mare. Este posibil ca air-
comande declanșarea airbag-urilor. bag-urile să nu se umfle, deoarece i Info
forțele de decelerare detectate de
senzori pot fi semnificativ mai redu- • Vehicule cu senzor de răsturnare
se. Este posibil ca airbag-urile laterale și
pentru protecția capului să se umfle în
caz de răsturnare, dacă senzorul de răs-
turnare detectează o astfel de situație.
• Vehicule fără senzor de răsturnare
Airbag-urile laterale și/sau pentru pro-
tecția capului este posibil să se umfle
dacă vehiculul se răstoarnă ca urmare
a unui impact lateral, dacă vehiculul
este echipat cu airbag-uri laterale și/sau
pentru protecția capului.
2-62
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:50 Page 63

Îngrijirea SRS • Nu amplasați obiecte deasupra


Sistemul SRS practic nu necesită sau în apropierea modulelor air-
întreținere și nu poate fi depanat de bag-urilor din volan, de pe plan-
proprietar. Dacă lampa de avertizare șa de bord și de deasupra tor-
airbag SRS nu se aprinde la cupla- pedoului.
2
rea contactului sau dacă rămâne • Curățați capacele airbag-urilor

Sistemul de siguranță
aprinsă, vă recomandăm să verificați cu o cârpă moale, umezită cu
imediat sistemul la un dealer autori- apă curată. Solvenții sau agen-
zat hYUNDAI. ții de curățare pot afecta nega-
Vă recomandăm ca orice lucrare efec- tiv capacele și declanșarea
tuată asupra sistemului SRS - demon- corectă a airbag-urilor.
OOS037056
tare, montare, reparare - sau orice • Vă recomandăm ca airbag-
Este posibil ca airbag-urile să nu se lucrare efectuată asupra volanului, urile umflate să fie înlocuite
umfle dacă vehiculul intră în coliziu- zonei din dreptul pasagerului a planșei de un dealer autorizat
ne cu un stâlp sau un copac, dacă de bord, scaunelor față și marginii pla- HYUNDAI.
zona de impact este concentrată fonului, să fie efectuată de un dealer
într-un singur punct, iar energia dez- autorizat hYUNDAI. Manipularea • La aruncarea pieselor sistemu-
voltată este absorbită de structura incorectă a sistemului SRS poate pro- lui airbag sau la casarea vehi-
vehiculului. voca rănirea gravă a persoanelor. culului trebuie luate unele
măsuri de siguranță. Pentru
AVERTISMENT informațiile necesare, consul-
tați un dealer autorizat HYUN-
Pentru a reduce riscul de rănire DAI. Este posibil ca nerespec-
gravă sau deces, luați următoa- tarea acestor măsuri de sigu-
rele măsuri de siguranță: ranță să provoace creșterea
riscului de rănire a persoane-
• Nu încercați să modificați sau lor.
să deconectați piesele sau
cablajul sistemului SRS, inclu-
siv să lipiți orice fel de etichete
pe capace sau să modificați
structura caroseriei.
2-63
OS Eng 2_LM (FL).qxd 16/01/18 12:50 Page 64

Sistemul de siguranță

Măsuri suplimentare Adăugarea de echipamente sau Etichete de avertizare airbag


de siguranță modificarea vehiculului echipat
Pasagerii nu trebuie să se miște cu airbag-uri
sau să schimbe între ei locurile în Dacă efectuați modificări asupra
timpul deplasării. Un pasager care cadrului, barelor de protecție, părții din
nu poartă centura de siguranță în tim- față sau din spate a caroseriei sau
pul unui accident sau al unei opriri de dacă modificați garda la sol, este posi-
urgență poate fi proiectat în interiorul bil ca funcționarea sistemului de air-
vehiculului, în ceilalți pasageri sau bag-uri al vehiculului să fie afectată.
afară din vehicul.
Nu utilizați accesorii pentru centuri-
le de siguranță. Sistemele utilizate
pentru îmbunătățirea confortului pasa- OOS037079L
gerilor sau pentru repoziționarea cen-
turii de siguranță pot reduce protecția Etichetele de avertizare airbag sunt
oferită de aceasta și spori riscul de atașate pentru a atenționa pasagerii
rănire gravă, în caz de accident. asupra riscului posibil de rănire ca
urmare a declanșării airbag-urilor.
Nu modificați scaunele din față.
Modificarea scaunelor din față poate Asigurați-vă că citiți toate informațiile
afecta funcționarea senzorilor siste- despre airbag-urile cu care este echi-
mului suplimentar de siguranță sau a pat acest vehicul, existente în acest
airbag-urilor laterale. manual de utilizare.
Nu amplasați niciun obiect sub
scaunele din față. Amplasarea obiec-
telor sub scaunele din față poate afec-
ta funcționarea senzorilor și cablajelor
sistemului suplimentar de siguranță.
Nu loviți ușile. Lovirea acestora când
este cuplat contactul poate provoca
umflarea airbag-urilor.
2-64
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 1

Echipamente de confort
Accesul în vehicul ..................................................3-3 Înclinare trapă de plafon ..............................................3-29
Cheie cu telecomandă ......................................................3-3 Parasolar ...........................................................................3-29
Cheie inteligentă ................................................................3-6 Resetare trapă de plafon..............................................3-30
Sistem de imobilizare .....................................................3-10 Avertizare trapă de plafon deschisă..........................3-30
Încuietori uși .........................................................3-11 Echipamente exterioare......................................3-31
Blocarea și deblocarea ușilor din exteriorul Capotă ................................................................................3-31
vehiculului ........................................................................3-11 Hayon .................................................................................3-32
Blocarea și deblocarea ușilor din interiorul Clapetă bușon rezervor de combustibil.....................3-34 3
vehiculului ........................................................................3-12 Grup de instrumente............................................3-37
Sistem de blocare definitivă.........................................3-14 Reostat iluminare grup de instrumente.....................3-38
Funcții de blocare/deblocare automată uși ............3-15 Instrumente și indicatoare ............................................3-38
Protecție copii la ușile spate........................................3-15 Lampă de avertizare drum cu polei ..........................3-41
Sistem de alarmă..................................................3-16 Indicator treaptă transmisie .........................................3-42
Volan......................................................................3-17 Indicator treaptă transmisie manuală .......................3-42
Servodirecție asistată electric (EPS)..........................3-17 Lămpi de avertizare și control.....................................3-44
Volan reglabil în înălțime și adâncime .......................3-17 Mesaje ecran LCD .........................................................3-57
Volan încălzit....................................................................3-18 Ecran LCD (tip instrumente B, C) ......................3-64
Claxon ................................................................................3-19 Comandă ecran LCD .......................................................3-64
Oglinzi ....................................................................3-19 Moduri ecran LCD ...........................................................3-65
Oglindă retrovizoare interioară...................................3-19 Computer de bord și atenționare revizie
Oglindă retrovizoare exterioară..................................3-20 (pentru instrumente de tip A)............................3-72
Geamuri .................................................................3-23 Computer de bord ...........................................................3-72
Geamuri electrice ............................................................3-23 Atenționare revizie .........................................................3-75
Trapă de plafon ...................................................3-27 Computer de bord (tip B, tip C) .........................3-77
Deschidere și închidere trapă de plafon...................3-28 Moduri parcurs ................................................................3-77
Culisare trapă de plafon................................................3-28 Afișaj pe parbriz (HUD) .....................................3-80
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 2

Iluminare................................................................3-83 Climatizare manuală .....................................................3-124


Lumini exterioare ............................................................3-83 Climatizare automată ...................................................3-125
Asistență pentru faza scurtă - lampă statică ........3-92 Sistem de dezaburire automată
Sistem de întâmpinare ..................................................3-92 (numai pentru sistem de climatizare automată) ...3-126
Lumini interioare .............................................................3-93 Funcții suplimentare sistem de climatizare....3-127
Ștergătoare și spălătoare ...................................3-95 Ionizator grup de instrumente...................................3-127
Ștergătoare de parbriz .................................................3-96 Ventilație automată .....................................................3-127
3 Spălătoare de parbriz ...................................................3-97 Recirculare aer în habitaclu cu ajutorul trapei de plafon3-127
Buton ștergător și spălător lunetă ............................3-98 Compartiment de depozitare............................3-128
Sistem de asistență la condus ...........................3-99 Compartiment de depozitare consolă centrală .....3-128
Cameră video pentru marșarier...................................3-99 Torpedo.......................................................................... 3-128
Sistem de avertizare distanță la parcare (spate) .3-100 Suport pentru ochelari de soare ..............................3-129
Sistem de avertizare distanță la parcare Compartiment de depozitare ....................................3-129
(spate/față) ....................................................................3-104 Compartiment de depozitare portbagaj .................3-130
Pentru a mări volumul portbagajului .......................3-130
Dispozitiv de dezghețare ..................................3-107
Dispozitiv de dezghețare lunetă ...............................3-107 Echipamente interioare ...................................3-131
Suport pentru pahare ..................................................3-131
Climatizare manuală ..........................................3-108
Parasolar .........................................................................3-132
Încălzire și aer condiționat .........................................3-109
Priză ................................................................................3-132
Utilizare sistem ..............................................................3-112
Sistem de încărcare wireless telefon mobil ..........3-133
Întreținere sistem..........................................................3-114
Ceas ..................................................................................3-135
Climatizare automată.........................................3-116 Cârlig pentru haine ......................................................3-135
Încălzire și aer condiționat automate ......................3-117 Prinderi covorașe de podea ......................................3-136
Încălzire și aer condiționat manuale ........................3-117 Plasă (cârlig) de fixare bagaje ..................................3-136
Utilizare sistem ..............................................................3-120 Poliță portbagaj ...........................................................3-137
Întreținere sistem..........................................................3-122 Echipamente exterioare....................................3-138
Dezghețare și dezaburire parbriz ...................3-124 Portbagaj de plafon ....................................................3-138
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 3

ACCESUL ÎN VEHICUL
Cheie cu telecomandă 3. Ușile se blochează. Luminile de 2. Ușile se deblochează. Luminile de
(dacă există în dotare) avarie clipesc. De asemenea, avarie clipesc de 2 ori. De aseme-
oglinzile retrovizoare exterioare se nea, oglinzile retrovizoare exte-
pliază dacă butonul pentru rabata- rioare se extind, dacă butonul
rea acestora este în poziția AUTO. pentru rabatarea acestora este în
4. Asigurați-vă că ușile sunt blocate, poziția AUTO.
prin verificarea poziției butonului
de blocare a ușilor din interiorul i Info 3
vehiculului.
După deblocarea ușilor, acestea se blo-

Echipamente de confort
AVERTISMENT chează automat, dacă nu deschideți o
ușă în următoarele 30 de secunde.
Nu lăsați cheile în vehicul dacă
OPDE046001 în habitaclu rămân copii nesu- Deblocare hayon
pravegheați. Copiii nesuprave- Pentru deblocare:
Vehiculul HYUNDAI dispune de o gheați pot introduce cheia în
contact și pot acționa geamurile 1. Apăsați mai mult de o secundă
cheie cu telecomandă, cu ajutorul
electrice sau alte comenzi sau butonul de deblocare a hayonului
căreia puteți bloca sau debloca o
chiar pune vehiculul în mișcare, (3) de pe cheia cu telecomandă.
ușă (și hayonul) și chiar porni moto-
rul. ceea ce poate duce la răniri 2. Luminile de avarie clipesc de 2 ori.
grave sau deces.
1. Blocare ușă
i Info
2. Deblocare ușă Deblocare
Pe buton este scris cuvântul „HOLD”
3. Deblocare hayon Pentru deblocare: (țineți apăsat), pentru a vă informa că
1. Apăsați butonul de deblocare a trebuie să țineți apăsat butonul mai
Blocare ușilor (2) de pe cheia cu teleco- mult de o secundă.
mandă.
Pentru blocare:
1. Închideți toate ușile, capota moto-
rului și hayonul.
2. Apăsați butonul de blocare a ușilor
(1) de pe cheia cu telecomandă. 3-3
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 4

Echipamente de confort

Pornire Cheie mecanică Pentru scoaterea cheii, apăsați buto-


Pentru informații suplimentare, con- nul de deblocare și cheia va ieși
n Tip A n Tip B automat.
sultați „Hayon acționat electric ” în
capitolul 5. Pentru plierea cheii, apăsați-o cu
mâna în timp ce apăsați pe butonul
NOTĂ de deblocare.
Pentru a preveni deteriorarea NOTĂ
cheii cu telecomandă:
• Nu permiteți contactul cheii cu Nu pliați cheia fără să apăsați
telecomandă cu apa, cu un butonul de eliberare. Este posibil
lichid sau cu focul. Dacă interio- ca aceasta să se deterioreze.
rul cheii inteligente se umezește
OED036001A/OFD047002-A
(din cauza vărsării unei băuturi Măsuri de siguranță cheie cu
sau a umezelii) sau se încălzeș- n Tip C
telecomandă
te, circuitul intern este posibil să
se defecteze, iar acest lucru nu Cheia cu telecomandă nu va funcțio-
este acoperit de garanție. na în următoarele situații:
• Nu scăpați și nu aruncați cheia • Cheia este în contact.
cu telecomandă. • S-a depășit raza de acțiune (aproxi-
• Protejați cheia cu telecomandă mativ 30 m [90 ft.]).
de temperaturi extreme. • Bateria cheii cu telecomandă este
descărcată.
• Semnalul este blocat de alte vehi-
OPDE046003 cule sau obstacole.
• Vremea este deosebit de rece.
Dacă cheia cu telecomandă nu func- • Cheia cu telecomandă este în apro-
ționează corect, puteți bloca sau pierea unui transmițător radio, cum
debloca ușa cu ajutorul cheii meca-
ar fi un post de radio sau un aero-
nice.
port, care poate afecta funcționarea
3-4 normală a cheii cu telecomandă.
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 5

Dacă cheia cu telecomandă nu func- neaprobate în mod expres de către 1. Introduceți în fantă o sculă subțire
ționează corespunzător, deschideți și partea responsabilă pentru conformi- și ridicați ușor capacul.
închideți ușa cu ajutorul cheii mecani- tate. 2. Utilizați o șurubelniță și demontați
ce. Dacă cheia cu telecomandă este capacul bateriei.
defectă, vă recomandăm să contac- NOTĂ
tați un dealer autorizat HYUNDAI. 3. Scoateți bateria veche și introdu-
Nu apropiați cheia cu telecoman- ceți o baterie nouă. Asigurați-vă
Dacă cheia cu telecomandă este în că poziția bateriei este corespun-
dă de materiale electromagnetice,
apropierea telefonului mobil, este
care blochează undele electro- zătoare. 3
posibil ca semnalul să fie blocat de
magnetice pe suprafața cheii. 4. Montați capacul bateriei și capacul
semnalele normale de funcționare a

Echipamente de confort
telefoanelor mobile. cheii, procedând în ordine inver-
să.
Acest lucru este important mai ales
dacă telefonul este activ, de exem- Dacă bănuiți că cheia cu telecoman-
plu, atunci când efectuați și primiți dă s-a defectat sau considerați că
apeluri, trimiteți mesaje și/sau trimi- aceasta nu funcționează corespun-
teți/primiți e-mailuri. zător, vă recomandăm să contactați
un dealer autorizat HYUNDAI.
Evitați amplasarea cheii cu teleco-
mandă și a telefonului mobil în ace-
lași loc și încercați să păstrați întot- i Info
deauna o distanță adecvată între O baterie casată necorespun-
cele două dispozitive. zător poate afecta mediul
i Info înconjurător și sănătatea
OPD046002 oamenilor. Casați bateria în
Schimbările sau modificările neapro- conformitate cu legile și regle-
bate în mod expres de către partea Înlocuire baterie mentările locale.
responsabilă pentru conformitate pot
Dacă cheia cu telecomandă nu func-
anula dreptul utilizatorului de a folosi
ționează corespunzător, încercați să
echipamentul. Garanția producătoru-
înlocuiți bateria cu una nouă.
lui vehiculului nu va acoperi defecțiu-
nea sistemului de închidere centraliza- Tip baterie: CR2032
tă, dacă acesta se defectează din cauza Pentru a înlocui bateria:
modificărilor sau schimbărilor 3-5
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 6

Echipamente de confort

Cheie inteligentă Blocare i Info


(dacă există în dotare)
Butonul mânerului ușii este funcțional
numai dacă cheia inteligentă este la
mai puțin de 0,7 ~ 1 m (28 ~ 40 inchi)
de mânerul exterior al ușii.

Chiar dacă apăsați butonul de pe


mânerul exterior al ușii, ușile nu se
vor bloca și se va activa avertizorul
sonor timp de 3 secunde, dacă survi-
ne una dintre următoarele situații:
OOS047001 • Cheia inteligentă este în vehicul.
OPDE046044 Pentru blocare: • Butonul de pornire/oprire motor
este în poziția ACC sau ON.
Vehiculul marca HYUNDAI dispune 1. Închideți toate ușile, capota moto-
de o cheie inteligentă, cu ajutorul rului și hayonul. • Se deschide orice ușă, cu excepția
căreia puteți bloca sau debloca o hayonului.
2. Apăsați butonul mânerului ușii sau
ușă (și hayonul) și chiar porni moto- butonul de blocare a ușilor (1) de
rul. pe cheia inteligentă.
AVERTISMENT
1. Blocare ușă 3. Luminile de avarie clipesc. De ase- Nu lăsați cheia inteligentă în
2. Deblocare ușă menea, oglinzile retrovizoare exte- vehicul, dacă în habitaclu
3. Deblocare hayon rioare se pliază dacă butonul pen- rămân copii nesupravegheați.
tru rabatarea acestora este în pozi- Copiii nesupravegheați pot
ția AUTO. apăsa butonul de pornire/oprire
4. Asigurați-vă că ușile sunt blocate, motor și pot acționa geamurile
prin verificarea poziției butonului electrice sau alte comenzi sau
de blocare a ușilor din interiorul chiar pune vehiculul în mișcare,
vehiculului. ceea ce poate duce la răniri
grave sau deces.
3-6
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 7

Deblocare i Info i Info


• Butonul mânerului ușii este funcțio- • Butonul de deblocare a hayonului (3)
nal numai dacă cheia inteligentă permite numai deblocarea acestuia.
este la mai puțin de 0,7 ~ 1 m (28 ~ Nu permite descuierea și deschide-
40 inchi) de mânerul exterior al ușii. rea automată a hayonului. Dacă este
Dacă au o cheie inteligentă, și alte utilizat butonul de deblocare a
persoane pot deschide ușile. hayonului, o persoană trebuie să
• După deblocarea ușilor, acestea se apese pe butonul mânerului hayo- 3
blochează automat, dacă nu deschi- nului, pentru a-l deschide.

Echipamente de confort
deți o ușă în următoarele 30 de • După deblocarea hayonului, acesta
secunde. se blochează automat, dacă nu-l des-
chideți în următoarele 30 de secun-
OOS047001
Deblocare hayon de.
Pentru deblocare: Pentru deblocare:
1. Trebuie să aveți la dvs. cheia inte- 1. Trebuie să aveți la dvs. cheia inte-
ligentă. ligentă.
2. Apăsați butonul mânerului ușii sau 2. Apăsați mai mult de 1 secundă
butonul de blocare a ușilor (2) de butonul mânerului hayonului sau
pe cheia inteligentă. butonul de deblocare a hayonului
3. Ușile se deblochează. Luminile de (3) de pe cheia inteligentă.
avarie clipesc de 2 ori. 3. Luminile de avarie clipesc de 2 ori.

3-7
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 8

Echipamente de confort

Pornire Cheie mecanică Dacă pierdeți o cheie inteligentă


Puteți porni motorul fără a introduce Dacă cheia inteligentă nu funcțio- Pentru un singur vehicul se pot înre-
cheia în contact. Pentru informații nează corect, puteți bloca sau deblo- gistra maximum două chei inteligen-
detaliate, consultați buton de por- ca ușa cu ajutorul cheii mecanice. te. Dacă pierdeți o cheie inteligentă,
nire/oprire motor, în capitolul 5. vă recomandăm să duceți imediat
vehiculul și cheia rămasă la dealerul
NOTĂ autorizat HYUNDAI sau să tractați
vehiculul, dacă este cazul.
Pentru a preveni deteriorarea
cheii inteligente:
• Nu permiteți contactul cheii inte-
ligente cu apa, cu un lichid sau
cu focul. Dacă interiorul cheii
inteligente se umezește (din
cauza vărsării unei băuturi sau a
umezelii) sau se încălzește, cir-
OPD046045
cuitul intern este posibil să se
defecteze, iar acest lucru nu este Deplasați maneta de deblocare în
acoperit de garanție. direcția indicată de săgeată (1) și
• Nu scăpați și nu aruncați cheia apoi scoateți cheia mecanică (2).
inteligentă. Introduceți cheia mecanică în broas-
• Protejați cheia inteligentă de ca ușii.
temperaturi ridicate. Pentru introducerea cheii mecanice,
amplasați cheia în orificiu și apăsați-
o până se aude un clic.

3-8
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 9

Măsuri de siguranță cheie a telefonului mobil în același loc și Înlocuire baterie


inteligentă încercați să păstrați întotdeauna o
Cheia inteligentă este posibil să nu distanță adecvată între cele două
funcționeze în una dintre următoare- dispozitive.
le situații:
• Cheia inteligentă este bruiată de i Info
apropierea de o stație de emisie- Schimbările sau modificările neaproba-
recepție sau de un aeroport. te în mod expres de către partea respon- 3
• Cheia inteligentă este în apropie- sabilă pentru conformitate pot anula

Echipamente de confort
rea unui sistem radio de emisie- dreptul utilizatorului de a folosi echipa-
recepție sau a unui telefon mobil. mentul. Garanția producătorului vehi-
• În apropierea vehiculului dvs. este culului nu va acoperi defecțiunea siste-
utilizată cheia inteligentă a unui alt mului de închidere centralizată, dacă OPDE046046
vehicul. acesta se defectează din cauza modifică-
Dacă cheia inteligentă nu funcțio-
rilor sau schimbărilor neaprobate în
Dacă cheia inteligentă nu funcțio- nează corespunzător, încercați să
mod expres de către partea responsabilă
nează corespunzător, deschideți și înlocuiți bateria cu una nouă.
pentru conformitate.
închideți ușa cu ajutorul cheii meca- Tip baterie: CR2032
nice. Dacă cheia inteligentă este Pentru a înlocui bateria:
defectă, vă recomandăm să contac- NOTĂ
tați un dealer autorizat HYUNDAI. 1. Scoateți cheia mecanică.
Nu apropiați cheia inteligentă de
Dacă cheia inteligentă este în apro- materiale electromagnetice, care 2. Utilizați o sculă subțire pentru a
pierea telefonului mobil, este posibil blochează undele electromagneti- scoate capacul spate al cheii inte-
ca semnalul să fie blocat de semnale- ce pe suprafața cheii. ligente.
le normale de funcționare a telefoane- 3. Scoateți bateria veche și introdu-
lor mobile. Acest lucru este important NOTĂ ceți bateria nouă. Asigurați-vă că
mai ales dacă telefonul este activ, de poziția bateriei este corespunză-
exemplu, atunci când efectuați și pri- Luați întotdeauna cheia inteligentă toare.
miți apeluri, trimiteți mesaje și/sau tri- cu dvs. atunci când părăsiți vehicu-
4. Montați capacul spate al cheii
miteți/primiți e-mailuri. lul. În cazul în care cheia inteligentă
inteligente.
este lăsată în vehicul, este posibil ca
Evitați amplasarea cheii inteligente și bateria acestuia să se descarce. 3-9
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 10

Echipamente de confort

Dacă bănuiți că cheia inteligentă s-a Sistem de imobilizare Nu încercați să modificați sau să
defectat sau considerați că aceasta (dacă există în dotare) adăugați alte dispozitive la sistem.
nu funcționează corespunzător, vă Este posibil să survină defecțiuni
recomandăm să contactați un dealer Sistemul de imobilizare protejează electrice care pot provoca imobiliza-
autorizat HYUNDAI. vehiculul împotriva furtului. Dacă este rea vehiculului.
utilizată o cheie (sau alt dispozitiv) cu
un cod incorect, sistemul de alimen-
i Info tare cu combustibil al motorului se AVERTISMENT
O baterie casată necorespun- dezactivează.
Pentru a preveni furtul vehicu-
zător poate afecta mediul La cuplarea contactului, indicatorul lului, nu lăsați cheia de rezervă
înconjurător și sănătatea sistemului de imobilizare trebuie să în habitaclu. Parola imobilizato-
oamenilor. Casați bateria în se aprindă scurt și apoi să se stingă. rului este unică și nu trebuie
conformitate cu legile și regle- Dacă indicatorul începe să clipeas- înstrăinată.
mentările locale. că, sistemul nu recunoaște codul
cheii.
Decuplați contactul sau treceți-l în NOTĂ
poziția LOCK, apoi cuplați-l din nou. Transmițătorul cheii este o piesă
Dacă o altă cheie cu imobilizator sau importantă a sistemului de imobi-
obiect metalic (adică un inel pentru lizare. Acesta este proiectat să fie
chei) este în apropierea cheii, este utilizat intens timp îndelungat, dar
posibil ca sistemul să nu recunoască trebuie evitată expunerea sa la
codul acesteia. Este posibil ca moto- umezeală, sarcină electrostatică
rul să nu pornească, deoarece meta- și manipulare brutală. Sistemul se
lul poate întrerupe transmiterea nor- poate defecta.
mală a semnalului transponderului.
Dacă sistemul întâmpină de mai
multe ori probleme privind recunoaș-
terea codului cheii, vă recomandăm
să contactați dealerul HYUNDAI.

3-10
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 11

ÎNCUIETORI UȘI
Blocarea și deblocarea ușilor Cheie cu telecomandă Cheie inteligentă
din exteriorul vehiculului
Cheie mecanică
n Cheie cu telecomandă n Cheie inteligentă

Echipamente de confort
OPDE046413 OOS047001

Pentru a bloca ușile, apăsați butonul


OOS047002 de blocare a ușilor (1) de pe cheia cu
[A]: blocare, [B]: deblocare
telecomandă.
Pentru a debloca ușile, apăsați buto-
Rotiți cheia către partea din spate a nul de deblocare a ușilor (2) de pe
vehiculului pentru deblocare și către cheia cu telecomandă.
partea din față pentru blocare.
După deblocare, ușile pot fi deschise
Dacă blocați/deblocați ușa șoferului trăgând de mâner.
cu cheia, aceasta se blochează/deblo-
Când închideți ușa, împingeți-o cu
chează automat.
mâna. Asigurați-vă că ușile sunt bine
După deblocare, ușile pot fi deschise închise. OPDE046004
trăgând de mâner.
Când închideți ușa, împingeți-o cu Pentru a bloca ușile, apăsați butonul
mâna. Asigurați-vă că ușile sunt bine de pe mânerul exterior al ușii, în timp
închise. ce aveți la dvs. cheia inteligentă sau
apăsați butonul de blocare a ușilor de
pe cheia inteligentă.
3-11
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 12

Echipamente de confort

Pentru a debloca ușile, apăsați buto- Blocarea și deblocarea ușilor • Ușile din față nu pot fi blocate
nul de pe mânerul exterior al ușii, în din interiorul vehiculului atunci când cheia este în contact și
timp ce aveți la dvs. cheia inteligentă o ușă față este deschisă.
sau apăsați butonul de deblocare a Cu ajutorul butonului de
blocare • Ușile nu pot fi blocate atunci când
ușilor de pe cheia inteligentă. cheia inteligentă este în vehicul și
După deblocare, ușile pot fi deschise o ușă este deschisă.
trăgând de mâner.
Când închideți ușa, împingeți-o cu i Info
mâna. Asigurați-vă că ușile sunt bine
închise. Dacă deblocarea electrică a ușilor nu
funcționează atunci când sunteți în
vehicul, pentru a ieși încercați una
i Info dintre tehnicile următoare:
• Pe vreme rece și umedă este posibil Acționați repetat butonul de deblocare
ca încuietorile și mecanismele ușilor (atât electronică, cât și manuală) și tra-
să nu funcționeze corespunzător, din geți simultan de mânerul de deschide-
cauza înghețului. OOS047003 re.
• Dacă ușa este blocată/deblocată • Pentru a debloca o ușă, apăsați Acționați mânerele și sistemele de blo-
rapid de mai multe ori utilizând butonul de blocare (1) în poziția care ale celorlalte uși față și spate.
cheia sau de la butonul de blocare a „Deblocat”. Marcajul roșu (2) de pe Coborâți un geam față și utilizați
ușii, este posibil ca sistemul să nu butonul de blocare a ușilor va fi cheia mecanică, pentru a debloca ușa
funcționeze o perioadă, pentru a vizibil. din exterior.
proteja circuitul și componentele
acestuia. • Pentru a bloca o ușă, apăsați buto-
nul de blocare (1) în poziția
„Blocat”. Dacă ușa este blocată,
marcajul roșu (2) al butonului de
blocare a ușii nu este vizibil.
• Pentru a deschide o ușă, trageți de
mânerul (3) spre exterior.

3-12
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 13

Cu ajutorul mânerului ușii Cu ajutorul butonului de


Ușă față închidere centralizată AVERTISMENT
Dacă mânerul interior al ușii este tras • Ușile trebuie să fie întotdeau-
când ușa este blocată, aceasta se va na închise și blocate corect în
debloca și se va deschide. timp ce vehiculul se deplasea-
ză. Dacă ușile sunt deblocate,
Ușă spate crește riscul de a fi proiectat
afară din vehicul, în caz de 3
Dacă mânerul interior al ușii este tras accident.
o dată când ușa este blocată, aceas-

Echipamente de confort
ta se va debloca. • Nu trageți de mânerul interior
al ușii șoferului sau pasageru-
Dacă mânerul interior al ușii este tras lui în timp ce vehiculul se
o dată, ușa se va deschide. deplasează.
OOS047004

Dacă apăsați partea din față ( ) (2) AVERTISMENT


a butonului, toate ușile vehiculului se
blochează. Nu lăsați copii sau animale
• Dacă o ușă este deschisă, ușile nu nesupravegheate în vehicul.
se blochează, chiar dacă apăsați Temperatura dintr-un vehicul
butonul de blocare (2) al butonului închis poate crește foarte mult
de închidere centralizată. și poate provoca rănirea gravă
• Dacă cheia inteligentă este în vehi- sau decesul copiilor sau anima-
cul și o ușă este deschisă, ușile nu lelor care nu pot ieși din vehicul.
se blochează, chiar dacă apăsați Copiii se pot juca cu echipa-
butonul de blocare (2) al butonului mentele vehiculului și se pot
de închidere centralizată. răni sau pot fi răniți de eventua-
lii intruși.
Dacă apăsați partea din față ( ) (1) a
butonului, toate ușile vehiculului se
deblochează.
3-13
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 14

Echipamente de confort

Sistem de blocare definitivă


AVERTISMENT AVERTISMENT (dacă există în dotare)
Lăsarea nesupravegheată a Deschiderea ușii când Unele vehicule sunt echipate cu sis-
vehiculului deblocat crește ris- cineva/ceva se apropie poate tem de blocare definitivă. Sistemele
cul pătrunderii neautorizate în duce la deteriorări sau la răniri. de blocare definitivă previn deschi-
acesta. Deschideți cu grijă ușile și fiți derea unei uși din interiorul sau exte-
Pentru a asigura vehiculul, apă- atenți la vehiculele, motocicliștii, riorul vehiculului după activarea
sați pedala de frână și treceți bicicliștii sau pietonii din apro- acestora și asigură vehiculului o
selectorul de viteze în poziția P pierea vehiculului, pe partea ușii măsură de siguranță suplimentară.
(parcare) (transmisie cu ambre- care se deschide. Pentru a bloca vehiculul cu ajutorul
iaj dublu) sau în treapta 1 sau R funcției de blocare definitivă, ușile
(marșarier, transmisie manua- trebuie blocate utilizând cheia cu
lă), trageți frâna de mână și tre- AVERTISMENT telecomandă sau cheia inteligentă.
ceți contactul în poziția LOCK/ Pentru a debloca vehiculul, trebuie
OFF, închideți toate geamurile, Dacă rămâneți în vehicul o utilizate din nou telecomanda sau
blocați toate ușile și luați întot- perioadă lungă de timp și afară cheia inteligentă.
deauna cheia cu dvs. este foarte cald sau foarte frig,
există risc de rănire sau deces. AVERTISMENT
Nu blocați vehiculul din exterior
dacă în acesta se află o persoa- Nu blocați ușile utilizând cheia
nă. cu telecomandă sau cheia inteli-
gentă, dacă în vehicul se află
persoane. Pasagerul din vehicul
nu poate debloca ușile de la
butonul de deblocare a acestora.
De exemplu, dacă ușa este blo-
cată utilizând cheia cu teleco-
mandă, pasagerul din vehicul nu
poate debloca ușa, dacă nu dis-
pune de o telecomandă.

3-14
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 15

Funcții de blocare/deblocare Protecție copii la ușile spate Pentru a bloca ușile spate, introdu-
automată uși ceți o cheie (sau o șurubelniță) (1) în
orificiu și rotiți-o în poziția blocat.
Sistem de deblocare a ușilor, cu
senzor de impact Pentru a permite deschiderea ușilor
(dacă există în dotare) spate din habitaclu, dezactivați siste-
mul de blocare pentru siguranța
În cazul unui impact care duce la copiilor.
declanșarea airbag-urilor, toate ușile 3
se deblochează automat.
AVERTISMENT

Echipamente de confort
Sistem de blocare a ușilor în Dacă ușile din spate sunt des-
funcție de viteză chise accidental de către copii
(dacă există în dotare) OOS047005L
când vehiculul se deplasează,
Dacă viteza vehiculului depășește aceștia pot să cadă din vehicul.
15 km/h (9 mph), toate ușile se blo- Sistemul de blocare pentru siguranța Dacă în vehicul se află copii,
chează automat. copiilor este proiectat să prevină trebuie utilizate întotdeauna
deschiderea accidentală de către sistemele de blocare pentru
copii a ușilor din spate. Dacă în vehi- siguranța copiilor.
Funcția de blocare/deblocare auto- cul se află copii, trebuie utilizate sis-
mată a ușilor poate fi activată sau temele de blocare pentru siguranța
dezactivată din modul User Settings copiilor.
(setări utilizator) al ecranului LCD. Sistemul de blocare pentru siguranța
Pentru informații suplimentare, copiilor este amplasat pe marginea
consultați „Ecran LCD” din acest fiecărei uși spate. Dacă butonul de
capitol. blocare pentru siguranța copiilor este
în poziția blocat, ușa din spate nu
poate fi deschisă trăgând de mânerul
interior.

3-15
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 16

Echipamente de confort

SISTEM DE ALARMĂ
Acest sistem asigură protecția vehi- După inițializarea sistemului de alar-
culului și bunurilor personale. În mă, dacă se deschide o ușă, hayonul
următoarele situații va suna claxo- sau capota motorului, fără a utiliza
nul, iar luminile de avarie vor clipi cheia cu telecomandă sau cheia inte-
continuu: ligentă, alarma se activează.
- Se deschide o ușă, fără a se utiliza Sistemul de alarmă nu se inițializea-
cheia cu telecomandă sau cheia ză dacă orice ușă, capota motorului
inteligentă. sau hayonul nu este bine închis.
- Se deschide hayonul, fără a se uti- Dacă sistemul nu se inițializează,
liza cheia cu telecomandă sau verificați să fie bine închisă capota
cheia inteligentă. motorului, hayonul sau ușile.
Nu încercați să modificați sau să OjC040170
- Se deschide capota motorului.
adăugați alte dispozitive la sistem. i Info
Alarma sună timp de 30 de secunde,
apoi sistemul se resetează. Pentru a Vehiculele echipate cu sistem de alar-
dezactiva alarma, deblocați ușile cu i Info mă dispun de o etichetă cu următoa-
ajutorul cheii cu telecomandă sau al • Nu blocați ușile înainte ca toți pasa- rea informație:
cheii inteligente. gerii să părăsească vehiculul. Dacă 1. AVERTISMENT
Sistemul de alarmă se activează pasagerul rămas părăsește vehiculul
automat după 30 de secunde de la în timp ce sistemul este armat, alar- 2. SISTEM DE SECURITATE
blocarea ușilor și a hayonului. Pentru ma se dezactivează.
activarea sistemului trebuie să blo- • Dacă vehiculul nu este armat din
cați ușile și hayonul din exteriorul cheia cu telecomandă sau cu ajuto-
vehiculului, cu ajutorul cheii cu tele- rul cheii inteligente, deschideți ușile
comandă sau al cheii inteligente sau cu ajutorul cheii mecanice și cuplați
prin apăsarea butonului de pe mâne- contactul (pentru cheie cu teleco-
rul exterior al ușii, atunci când aveți mandă) sau porniți motorul (pentru
asupra dvs. cheia inteligentă. cheie inteligentă) și așteptați 30 de
Semnalizatoarele clipesc și se aude secunde.
un avertizor sonor, pentru a indica • Dacă sistemul este dezarmat, dar nu se
faptul că sistemul este armat. deschide nicio ușă sau hayonul în 30 de
3-16 secunde, acesta se va rearma.
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 17

VOLAN
Servodirecție asistată electric • Dacă sistemul de servodirecție • Dacă manevrați volanul la tempera-
(EPS) asistată electric este defect, pen- turi scăzute, este posibil să apară
tru a preveni un accident mortal, zgomote anormale. După ce tempe-
Sistemul vă asistă la manevrarea funcția de asistență a direcției se ratura crește, zgomotul dispare.
vehiculului. Dacă motorul se oprește dezactivează. În acest moment, Acest lucru este normal.
sau servodirecția se defectează, lampa de avertizare se aprinde
vehiculul poate fi în continuare • Dacă vehiculul staționează și bra-
sau clipește în cadrul grupului cați complet volanul la stânga sau la
manevrat, dar cu mai mult efort. de instrumente. Este posibil ca
De asemenea, manevrarea volanului volanul să fie dificil de controlat
dreapta, efortul de manevrare a 3
acestuia crește. Acest lucru nu
solicită mai mult efort pe măsură ce sau de acționat. Verificați ime- reprezintă o defecțiune. În timp,

Echipamente de confort
viteza vehiculului crește și devine diat vehiculul, după parcarea efortul de manevrare a volanului
mai ușoară când viteza vehiculului într-o zonă sigură. revine la normal.
scade, pentru a asigura un control
mai bun asupra direcției.
i Info Volan reglabil în înălțime și
Dacă observați vreo modificare în
funcționarea direcției, în timpul utili- În timpul utilizării normale a vehicu- adâncime
zării normale a vehiculului, vă reco- lului pot apărea următoarele simpto-
mandăm să verificați sistemul la un me:
dealer autorizat HYUNDAI. • Volanul se manevrează greu imediat AVERTISMENT
după cuplarea contactului.
NOTĂ Acest lucru se întâmplă deoarece Nu reglați niciodată volanul în
• Dacă sistemul de servodirecție sistemul EPS efectuează diagnoza timpul deplasării. Puteți pierde
asistată electric nu funcționează sistemului. După terminarea acestei controlul asupra direcției și
normal, în cadrul grupului de operațiuni, volanul va reveni la sta- puteți provoca răniri grave,
instrumente se aprinde sau cli- rea normală. Dacă treceți contactul decesul persoanelor sau acci-
pește lampa de avertizare ( ). în poziția ON sau LOCK/OFF, este dente.
Este posibil ca volanul să fie posibil ca releul EPS să emită niște
dificil de controlat sau de acțio- zgomote asemănătoare unor clicuri.
nat. Mergeți la un dealer autori- • La viteze mici sau în staționare este
zat HYUNDAI și verificați siste- posibil să se audă un zgomot prove-
mul cât mai curând posibil. nind de la motorul electric.
3-17
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 18

Echipamente de confort

i Info de avertizare și instrumentele de pe Indicatorul butonului se va aprinde.


planșa de bord. Pentru a dezactiva sistemul de încăl-
După reglare, uneori maneta de bloca-
După reglare, trageți în sus maneta zire a volanului, apăsați din nou
re-deblocare este posibil să nu bloche-
de blocare-deblocare (1), pentru a butonul. Indicatorul butonului se stin-
ze volanul.
bloca volanul pe poziție. Împingeți ge.
Acest lucru nu reprezintă o defecțiu- volanul în sus și în jos, pentru a veri-
ne. Situația survine în momentul în fica dacă este blocat pe poziție.
care două pinioane cuplează incorect. i Info
Reglați întotdeauna poziția volanului
În acest caz, reglați din nou volanul și înainte de a porni la drum. Sistemul de încălzire a volanului se va
apoi blocați-l. dezactiva automat după aproximativ
30 de minute de la activare.
Volan încălzit
(dacă există în dotare) NOTĂ
Nu montați o husă sau un acceso-
riu pe volan. Este posibil ca husa
sau accesoriul să provoace defec-
tarea sistemului de încălzire a
volanului.

OOS047006

Trageți în jos maneta de blocare-


OOS047007
deblocare (1) de pe coloana de direc-
ție și reglați unghiul (2) și poziția (3) Dacă este cuplat contactul sau este
volanului. Reglați volanul spre piept, pornit motorul, apăsați butonul pentru
nu spre față. a încălzi volanul.
Asigurați-vă că puteți vedea lămpile

3-18
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 19

OGLINZI
Claxon Oglindă retrovizoare interioară NOTĂ
Înainte de a porni la drum, reglați La curățarea oglinzii, utilizați un
oglinda retrovizoare, centrând-o pe șervețel din hârtie sau un material
câmpul vizual al lunetei. similar, înmuiat în soluție de curățat
geamuri. Nu pulverizați soluție de
AVERTISMENT curățat geamuri direct pe oglindă,
deoarece este posibil ca lichidul să
Asigurați-vă că nu este obstruc- pătrundă în carcasa acesteia. 3
ționat câmpul vizual. Nu așezați

Echipamente de confort
pe bancheta din spate, în portba-
gaj sau în spatele tetierelor din Oglindă retrovizoare pentru
spate obiecte care pot să obstruc- zi/noapte (dacă există în dotare)
OOS047008
ționeze vizibilitatea prin lunetă.

Pentru a utiliza claxonul, apăsați pe


volan în zona indicată de simbolul AVERTISMENT
claxonului. Claxonul va funcționa
numai la apăsarea acestei zone a Pentru a preveni rănirea gravă
volanului. în timpul unui accident sau la
declanșarea unui airbag, nu
NOTĂ modificați oglinda retrovizoare
interioară și nu montați o oglin-
Nu forțați claxonul și nu-l loviți cu dă mai mare.
pumnul. Nu apăsați claxonul cu
obiecte ascuțite. OOS047009
AVERTISMENT [A]: manetă mod zi/noapte, [B]: zi, [C]: noapte

Nu reglați NICIODATĂ oglinda Efectuați acest reglaj înainte de a


în timpul deplasării. Acest lucru porni la drum și dacă maneta pentru
poate provoca pierderea con- selectare mod zi/noapte este în pozi-
trolului asupra vehiculului și un ția mod zi.
accident.
3-19
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 20

Echipamente de confort

Trageți maneta de selectare mod NOTĂ


zi/noapte, pentru a reduce senzația
de orbire cauzată de farurile vehicu- La curățarea oglinzii, utilizați un
lelor din spate, pe timp de noapte. șervețel din hârtie sau un material
similar, înmuiat în soluție de cură-
Nu uitați că în poziția corespunză-
țat geamuri. Nu pulverizați soluție
toare modului noapte claritatea vizi-
de curățat geamuri direct pe oglin-
bilității în spate este parțial afectată.
dă, deoarece este posibil ca lichi-
dul să pătrundă în carcasa aceste-
Oglindă electrocromatică (ECM) ia.
(dacă există în dotare) Oglindă retrovizoare exterioară
Oglinda retrovizoare electrică contro- OOS047010L
lează automat strălucirea provenită [A]: indicator
de la farurile vehiculelor din spate, pe
timp de noapte sau în condiții de vizi- Oglinda retrovizoare electrică con-
bilitate redusă. trolează automat strălucirea proveni-
tă de la farurile vehiculelor din spate
Dacă motorul este pornit, luminozita- pe timp de noapte sau în condiții de
tea este controlată automat de sen- vizibilitate redusă. Dacă motorul este
zorul din interiorul oglinzii. Senzorul pornit, luminozitatea este controlată
detectează luminozitatea din jurul automat de senzorul din interiorul
vehiculului și se reglează automat, oglinzii. Senzorul detectează lumino-
pentru a controla strălucirea proveni- zitatea din jurul vehiculului și se
tă de la farurile vehiculelor din spate. reglează automat, pentru a controla
OOS047012
Când schimbătorul de viteze este strălucirea provenită de la farurile
trecut în poziția R (marșarier), oglin- vehiculelor din spate. Când schimbă-
da va fi reglată automat pentru lumi- torul de viteze este trecut în poziția R Reglați oglinzile înainte de a porni la
nozitate maximă, pentru a oferi șofe- (marșarier), oglinda va fi reglată drum.
rului o vizibilitate bună în spate. automat pe luminozitate maximă, Vehiculul dvs. este echipat cu oglinzi
pentru a oferi șoferului o vizibilitate retrovizoare exterioare, atât pe par-
bună în spate. tea dreaptă cât și pe partea stângă.

3-20
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 21

Oglinda poate fi reglată cu ajutorul NOTĂ Reglare oglinzi retrovizoare


comenzilor de pe ușă.
• Nu răzuiți gheața de pe suprafa-
Oglinzile se pot rabata complet, pen-
ța oglinzii, deoarece puteți dete-
tru a preveni deteriorarea acestora
riora suprafața sticlei.
într-o spălătorie automată sau când
conduceți pe o stradă îngustă. • Dacă oglinda este blocată de
gheață, nu o reglați forțat.
Utilizați un spray special de dez- 3
AVERTISMENT ghețare (nu antigel) sau un bure-
te sau o cârpă moale îmbibată în

Echipamente de confort
• Oglinda retrovizoare exterioară apă fierbinte sau deplasați vehi-
dreapta este convexă. În anumi- culul într-un loc încălzit și aștep-
te țări și oglinda retrovizoare tați să se topească gheața.
exterioară stânga este tot con- OOS047013
vexă. Obiectele reflectate sunt
1. Apăsați butonul (1) în poziția L
mai aproape decât par.
(stânga) sau R (dreapta) pentru a
• Utilizați oglinda retrovizoare selecta oglinda retrovizoare pe
interioară sau observarea care doriți să o reglați.
directă pentru a aprecia dis-
2. Utilizați butonul (2) pentru a regla
tanța reală față de vehiculul
oglinda selectată în sus, în jos, la
din spate, la schimbarea ben-
stânga sau la dreapta.
zii de deplasare.
3. După reglare, treceți butonul în
poziția neutră (centru), pentru a
AVERTISMENT împiedica modificarea accidentală
a reglajului.
Nu reglați și nu rabatați oglinzi-
le retrovizoare exterioare în tim-
pul deplasării. Acest lucru
poate provoca pierderea con-
trolului asupra vehiculului și un
accident.
3-21
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 22

Echipamente de confort

NOTĂ Tip manual • Cu sistem de cheie inteligentă


Pentru rabatarea completă a oglinzii - Oglinda se rabatează sau deschi-
• Oglinzile se opresc din mișcare retrovizoare exterioare, țineți oglinda de dacă ușa se blochează sau se
când ating unghiul maxim de de carcasă și rabatați-o complet spre deblochează cu cheia inteligentă
reglare, dar motorașul continuă spatele vehiculului. și se activează „Welcome mirror”
să funcționeze cât timp țineți (oglindă la deblocare) în modul
apăsat butonul. Nu țineți buto- User Setting (setări utilizator) al
nul apăsat mai mult decât este ecranului LCD.
necesar, deoarece este posibil
ca motorul să se defecteze. - Oglinda se rabatează sau extinde
dacă ușa se blochează sau se
• Nu încercați să reglați manual deblochează de la butonul mâneru-
oglinda retrovizoare exterioară, lui exterior al ușii și se activează
deoarece este posibil ca motora- „Welcome mirror” (oglindă la deblo-
șul de reglare să se defecteze. care) în modul User Setting (setări
utilizator) al ecranului LCD.
Rabatare oglinzi retrovizoare
exterioare OOS047015 NOTĂ
Tip electric Oglinda retrovizoare exterioară de
Stânga: oglinda se deschide. tip cu reglaj electric funcționează
Dreapta: oglinda se rabatează. chiar dacă contactul este decuplat.
Cu toate acestea, pentru a preveni
Centru (AUTO): oglinda se rabatea-
ză sau se deschide automat, astfel: descărcarea bateriei, nu reglați
oglinzile mai mult decât este nece-
• Fără sistem de cheie inteligentă sar, dacă motorul este oprit.
- Oglinda se rabatează sau deschi-
de dacă ușa se blochează sau se NOTĂ
deblochează cu cheia cu teleco-
mandă și se activează „Welcome Nu rabatați manual o oglindă
OOS047014 mirror” (oglindă la deblocare) în retrovizoare exterioară reglabilă
modul User Setting (setări utiliza- electric. Este posibil ca motorașul
tor) al ecranului LCD. să se defecteze.
3-22
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 23

GEAMURI
Geamuri electrice
(dacă există în dotare) (1) Buton geam electric ușă șofer
(2) Buton geam electric ușă pasager
față
(3) Buton geam electric ușă spate
(stânga)*
(4) Buton geam electric ușă spate 3
(dreapta)*

Echipamente de confort
(5) Deschidere și închidere geam
(6) Geamuri electrice, cu acționare
automată*
(7) Buton de blocare geamuri elec-
trice
*: dacă există în dotare

Pentru a închide și deschide geamu-


rile, trebuie cuplat contactul. Fiecare
ușă dispune de un buton care acțio-
nează geamul ușii respective. Pe
partea șoferului există un buton de
blocare a geamurilor electrice, care
poate bloca funcționarea geamurilor
pasagerilor. Geamurile electrice vor
mai funcționa timp de aproximativ 30
de secunde, după ce contactul este
trecut în poziția ACC sau OFF. Cu
OOS047017
toate acestea, dacă se deschide una
dintre ușile din față, geamurile elec-
trice nu mai pot fi acționate.
3-23
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 24

Echipamente de confort

Închiderea și deschiderea Deschidere automată geamuri


AVERTISMENT geamului (dacă există în dotare)
Pentru a evita rănirea gravă sau Apăsând scurt butonul pentru acțio-
decesul, nu scoateți capul, bra- narea geamului electric în a doua
țele sau corpul prin deschide- poziție (6), geamul se deschide com-
rea geamurilor în timpul depla- plet chiar dacă butonul este eliberat.
sării. Pentru a opri mișcarea geamului în
poziția dorită, trageți sau apăsați și
eliberați din nou butonul.
i Info
• Pe vreme rece și umedă, este posibil Deschidere/închidere automată
ca geamurile acționate electric să nu geamuri (dacă există în dotare)
funcționeze corespunzător din
cauza înghețului. OOS047018
Apăsând sau trăgând scurt butonul
pentru acționarea geamului electric
• În timp ce conduceți cu geamurile Pentru deschidere: în a doua poziție (6), geamul se des-
spate deschise sau cu trapa de plafon chide sau se închide complet, chiar
(dacă există în dotare) deschisă (sau Apăsați pe prima poziție butonul de
comandă a geamului (5). Dacă doriți dacă butonul este eliberat. Pentru a
parțial deschisă), este posibil ca vehi- opri mișcarea geamului în poziția
culul dvs. să prezinte un zgomot ca geamul să se oprească, eliberați
butonul. dorită, trageți sau apăsați și eliberați
aerodinamic sau unul asemănător cu din nou butonul.
o pulsație. Acest zgomot este normal
și poate fi redus sau eliminat prin Pentru închidere:
luarea următoarelor măsuri. Dacă Trageți pe prima poziție butonul de
zgomotul survine cu unul sau cu comandă a geamului (5). Dacă doriți
ambele geamuri din spate deschise, ca geamul să se oprească, eliberați
deschideți parțial ambele geamuri butonul.
din față aproximativ 2,5 cm. Dacă se
aud zgomote cu trapa de plafon des-
chisă, închideți-o puțin.

3-24
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 25

Resetarea geamurilor electrice Deschidere automată i Info


Dacă geamurile electrice nu funcțio- (dacă există în dotare)
Funcția de deschidere automată este
nează corespunzător, sistemul de activă doar dacă este utilizată funcția
acționare automată a geamurilor tre- de închidere automată, prin tragerea
buie resetat după cum urmează: butonului în a doua poziție.
1. Cuplați contactul.
2. Închideți geamul și trageți butonul
încă cel puțin 1 secundă. AVERTISMENT 3
Dacă geamurile electrice nu funcțio-

Echipamente de confort
Pentru a evita rănirile sau dete-
nează corespunzător, vă recoman- riorarea vehiculului, asigurați-vă
dăm să verificați sistemul la un că nicio parte a corpului sau alte
dealer autorizat HYUNDAI. obiecte nu se află în deschiderea
geamurilor, înainte de închiderea
OLF044032
acestora.
AVERTISMENT Dacă un geam detectează un obsta- Obiectele cu un diametru mai mic
col în timp ce se închide automat, se de 4 mm (0,16 inchi) prinse între
Funcția de deschidere automată va opri și se va deschide aproximativ geam și canalul superior al aces-
nu se activează în timpul resetă- 30 cm (12 inchi), pentru a permite tuia este posibil să nu fie detecta-
rii sistemului geamurilor electri- îndepărtarea obiectului. te de funcția de schimbare auto-
ce. Pentru a evita rănirile sau Dacă geamul detectează rezistență mată a direcției de deplasare a
deteriorarea vehiculului, asigu- în timp ce butonul de acționare este geamului, iar geamul nu se va
rați-vă că nicio parte a corpului tras continuu, acesta se va opri din deschide.
sau alte obiecte nu se află în des- mișcarea de închidere și va coborî
chiderea geamurilor, înainte de aproximativ 2,5 cm (1 inchi).
închiderea acestora. Dacă butonul de acționare este tras NOTĂ
din nou continuu, în 5 secunde de la
coborârea geamului de către funcția Nu montați accesorii pe geamuri.
de deschidere automată, aceasta se Funcția de deschidere automată
va dezactiva. este posibil să nu funcționeze.

3-25
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 26

Echipamente de confort

Buton de blocare geamuri


electrice AVERTISMENT AVERTISMENT
Nu permiteți copiilor să se joace • Nu lăsați NICIODATĂ cheia de
cu geamurile electrice. Butonul contact în vehicul, dacă în
de blocare a geamurilor electri- habitaclu rămân copii nesu-
ce situat pe ușa șoferului trebu- pravegheați, iar motorul este
ie ținut în poziția LOCK. pornit.
Acționarea neintenționată a • Nu lăsați NICIODATĂ un copil
geamului de un copil poate pro- nesupravegheat în vehicul.
voca rănirea gravă sau decesul Chiar și copiii foarte mici pot
acestuia. provoca deplasarea necontro-
lată a vehiculului, se pot prin-
NOTĂ de în deschiderea geamului
OOS047019
sau se pot răni ori pot răni pe
• Pentru a preveni defectarea sis- alții.
Șoferul poate dezactiva butoanele temului de acționare a geamuri-
de acționare a geamurilor electrice lor electrice, nu deschideți/
• Verificați întotdeauna de 2 ori ca
ale ușilor din spate, apăsând butonul în spațiul de închidere a geamu-
închideți 2 geamuri simultan.
de blocare a geamurilor electrice. lui să nu se afle mâna, brațul,
Astfel veți proteja și fiabilitatea
Dacă butonul de blocare a geamuri- capul etc. unui ocupant.
sistemului.
lor electrice este apăsat: • Nu încercați niciodată să acțio-
• Nu permiteți copiilor să se
• Butoanele principale de comandă joace cu geamurile electrice.
nați concomitent și în sens con-
de pe ușa șoferului pot acționa Butonul de blocare a geamuri-
trar butonul de pe ușa șoferului
toate geamurile. lor electrice situat pe ușa șofe-
și butoanele de pe celelalte uși.
rului trebuie ținut în poziția
• Butonul de comandă de pe ușa În caz contrar, geamul respectiv
LOCK (apăsat). Copiii care pot
pasagerului poate acționa geamul nu va mai putea fi închis sau
acționa din greșeală geamul se
electric al pasagerului. deschis.
pot răni grav.
• Butoanele de comandă de pe ușile • Nu scoateți capul, brațele sau
spate nu pot acționa geamurile corpul prin geamurile deschi-
electrice spate. se, în timpul deplasării.
3-26
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 27

TRAPĂ DE PLAFON (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Dacă vehiculul este echipat cu trapă i Info (Continuare)
de plafon, aceasta poate culisa sau
se poate înclina prin acționarea buto- • Pe vreme rece și umedă, trapa ar Copiii nesupravegheați pot
nului de comandă amplasat pe con- putea să nu funcționeze corespunză- acționa trapa de plafon, iar
sola de pe plafon. tor din cauza înghețului. acest lucru este posibil să pro-
• După spălare sau după ploaie șter- voace rănirea gravă.
geți apa înainte de a acționa trapa • Nu vă așezați pe plafonul vehi-
de plafon. culului. Este posibil survină 3
rănirea persoanelor sau defec-
AVERTISMENT tarea vehiculului.

Echipamente de confort
• Nu reglați niciodată trapa de NOTĂ
plafon în timpul deplasării.
Există pericolul de a pierde • Nu acționați continuu maneta de
controlul asupra vehiculului comandă a trapei de plafon după
sau de accident cu urmări pre- ce aceasta este în poziția com-
cum decesul, rănirea gravă plet deschis, complet închis sau
OOS047021 sau pierderi materiale. complet înclinat. Este posibil ca
• Asigurați-vă că nicio parte a motorașul de acționare sau pie-
Trapa de plafon poate fi deschisă,
corpului sau alte obiecte nu se sele sistemului să se defecteze.
închisă sau înclinată dacă este
cuplat contactul. află în deschiderea trapei de • Asigurați-vă că trapa de plafon
plafon, înainte de închiderea este bine închisă atunci când
Trapa de plafon mai poate fi acționa-
acesteia. părăsiți vehiculul.
tă timp de aproximativ 30 de secun-
de, după ce cheia a fost scoasă din • Nu scoateți capul, brațele sau Dacă trapa de plafon este des-
contact sau trecută în poziția ACC corpul prin trapa deschisă, în chisă, este posibil ca ploaia sau
sau LOCK/OFF. timpul deplasării. zăpada să pătrundă prin aceasta
Cu toate acestea, dacă se deschide • Nu lăsați motorul pornit și și să ude interiorul; de aseme-
una dintre ușile din față, trapa de pla- cheia în vehicul, dacă în habita- nea, este posibil ca o trapă des-
fon nu mai poate fi acționată. clu rămân copii nesuprave- chisă să îndemne la furt.
gheați.
(Continuare)
3-27
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 28

Echipamente de confort

Deschidere și închidere trapă Culisare trapă de plafon Deschidere automată


de plafon Dacă apăsați scurt spre înainte sau (dacă există în dotare)
înapoi în a doua poziție maneta de
comandă a trapei de plafon, aceasta
se închide sau se deschide complet,
chiar dacă butonul este eliberat.
Pentru a opri mișcarea trapei de pla-
fon în poziția dorită, apăsați spre
înainte sau înapoi maneta de coman-
dă a trapei de plafon și eliberați buto-
nul.

i Info
OOS047022
Pentru a reduce zgomotul la vânt în OLFC044035CN

Pentru deschidere: timpul deplasării, se recomandă să Dacă trapa de plafon detectează un


închideți puțin trapa de plafon (apro- obstacol în timp ce se închide auto-
Apăsați spre înapoi în prima poziție
ximativ 7 cm înainte de poziția com- mat, se va deschide și se va opri,
maneta de comandă a trapei de pla-
plet deschis). pentru a permite îndepărtarea obiec-
fon. Dacă doriți ca trapa să se
oprească, eliberați butonul. tului.
Pentru închidere: Funcția de deschidere automată nu
funcționează dacă între geamul și
Apăsați spre înainte în prima poziție cadrul trapei se află un obiect de mici
maneta de comandă a trapei de pla- dimensiuni.
fon. Dacă doriți ca trapa să se opreas-
că, eliberați butonul. Asigurați-vă întotdeauna că închide-
rea trapei nu este blocată de obiecte
sau pasageri.

3-28
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 29

Pentru a închide trapa de plafon: Parasolar


AVERTISMENT Împingeți spre înainte maneta trapei
Obiectele mici care se pot prinde de plafon, până când aceasta ajunge
între geamul trapei și canalul din în poziția dorită.
față al acesteia este posibil ca să
nu fie detectate de sistemul de NOTĂ
revenire automată. În acest caz,
geamul trapei de plafon nu va
• Îndepărtați periodic murdăria 3
care se poate acumula pe șina
detecta obiectul și nu își va de ghidare a trapei de plafon sau

Echipamente de confort
inversa direcția. între parasolar și panoul trapei
de plafon și care poate genera
zgomote.
Înclinare trapă de plafon OAD045037
• Nu încercați să deschideți trapa
de plafon, dacă temperatura este Parasolarul se va deschide automat
sub punctul de îngheț sau dacă odată cu deschiderea trapei de pla-
trapa este acoperită cu zăpadă fon. Dacă doriți să închideți paraso-
sau cu gheață, deoarece este larul, acționați-l manual.
posibil ca motorașul trapei să se
defecteze. Pe vreme rece și NOTĂ
umedă este posibil ca trapa să nu
funcționeze corespunzător. Trapa de plafon și parasolarul
sunt proiectate să se deschidă
simultan. Nu lăsați parasolarul
închis atunci când trapa de plafon
OOS047023
este deschisă.
Înclinarea trapei de plafon:
Împingeți în sus maneta de comandă
a trapei de plafon, până când aceas-
ta ajunge în poziția dorită.
3-29
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 30

Echipamente de confort

Resetare trapă de plafon Geamul se va înclina și se va i Info


deplasa ușor în sus sau în jos.
În următoarele situații este posibil ca • Dacă trapa de plafon nu se resetea-
trapa de plafon să trebuiască reseta- - Dacă trapa de plafon este în
ză atunci când bateria vehiculului
tă: poziția înclinat:
este deconectată sau descărcată ori
- Bateria s-a descărcat sau a fost Geamul se va deplasa ușor în dacă siguranța respectivă este arsă,
deconectată sau siguranța trapei sus sau în jos. trapa de plafon nu va funcționa
de plafon a fost înlocuită sau deco- Nu eliberați maneta înainte de finali- corespunzător.
nectată zarea operației. • Pentru informații suplimentare, vă
- Maneta de comandă a trapei de Dacă eliberați maneta în timpul efec- recomandăm să contactați un dealer
plafon nu funcționează corect tuării operației, reluați de la pasul 2. autorizat HYUNDAI.

Pentru a reseta trapa de plafon, pro- 5. În 3 secunde, apăsați spre înainte Avertizare trapă de plafon
cedați în felul următor: maneta de comandă, până când deschisă (dacă există în dotare)
1. Cuplați contactul sau porniți moto- trapa de plafon efectuează sec-
rul. Se recomandă ca resetarea vența următoare: • Dacă șoferul oprește motorul atunci
trapei de plafon să fie efectuată cu când trapa de plafon nu este complet
Înclinare în jos → Deschidere prin închisă, avertizorul sonor se activea-
motorul pornit. culisare → Închidere prin culisare. ză aproximativ 3 secunde, iar pe
2. Împingeți spre înainte maneta de ecranul LCD apare avertizarea trapei
comandă. Trapa se va închide Nu eliberați maneta înainte de finali- de plafon deschise.
complet sau se va înclina, în func- zarea operației.
ție de starea în care se află. • Dacă șoferul oprește motorul și des-
Dacă eliberați maneta în timpul efec- chide ușa atunci când trapa de plafon
3. După ce trapa nu se mai depla- tuării operației, reluați de la pasul 2. nu este închisă complet, avertizarea
sează, eliberați maneta de trapă de plafon deschisă apare pe
comandă. 6. După finalizarea operației, elibe- ecranul LCD, până când ușa este
4. Împingeți spre înainte maneta de rați maneta de comandă. închisă sau trapa de plafon este
comandă timp de aproximativ 10 (Resetarea trapei de plafon este închisă complet.
secunde. finalizată.) Închideți bine trapa de plafon atunci
- Dacă trapa de plafon este în când părăsiți vehiculul.
poziția închis:
3-30
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 31

ECHIPAMENTE EXTERIOARE
Capotă 5. Mențineți capota în poziția des-
chis cu ajutorul tijei de susținere
Deschiderea capotei (1).

AVERTISMENT
• Introduceți tija de sprijin în
orificiul cauciucat. Cauciucul 3
permite manevrarea tijei fără
să vă ardeți, atunci când

Echipamente de confort
motorul este încins.
OOS047025 • La deschidere, tija de susține-
3. Mergeți în fața vehiculului, ridicați re trebuie introdusă complet
puțin capota, apăsați în sus pe a în orificiul corespunzător. Se
OOS047024 previne astfel căderea capotei
doua încuietoare (1) amplasată
sub capotă, în zona centrală și și rănirea.
1. Parcați vehiculul și trageți frâna de
mână. ridicați capota (2).
2. Pentru deblocarea capotei, trageți 4. Scoateți tija de susținere. Închiderea capotei
maneta de eliberare. Capota tre- 1. Înainte de a închide capota, verifi-
buie să sară ușor. cați următoarele:
• Toate bușoanele rezervoarelor
din compartimentul motor trebuie
închise corect.
• Mănușile, cârpele și alte materiale
inflamabile trebuie scoase din
compartimentul motor.
2. Pentru a preveni apariția vibrații-
lor, amplasați tija de susținere în
suport.
OOS047026
3-31
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 32

Echipamente de confort

3. Coborâți pe jumătate capota (la 2. Țineți apăsat butonul de debloca-


aproximativ 30 cm de poziția închis) • Nu deplasați vehiculul cu re a hayonului, de pe cheia cu
și lăsați-o să cadă, pentru a se capota deschisă, deoarece telecomandă sau cheia inteligen-
bloca bine pe poziție. Apoi asigu- vizibilitatea este redusă și tă. Apăsați butonul de pe mânerul
rați-vă că ați închis bine capota. poate provoca un accident, iar hayonului și deschideți-l.
capota poate cădea sau se
În cazul în care capota se poate poate avaria. 3. Atunci când aveți asupra dvs. cheia
deschide puțin, înseamnă că nu inteligentă, apăsați butonul mâneru-
este bine închisă. Deschideți-o puțin Hayon lui hayonului și deschideți hayonul.
și închideți-o mai tare. Deschiderea hayonului
AVERTISMENT Asigurați-vă că transmisia este în pozi- Închiderea hayonului
ția P (parcare) și trageți frâna de mână.
• Înainte de a închide capota, asi-
gurați-vă că suprafața de deschi-
dere a acesteia nu este blocată.
• Asigurați-vă întotdeauna că ați
închis bine capota înainte de a
porni la drum. Verificați ca în
cadrul grupului de instrumente
să nu existe un mesaj sau o
lampă de avertizare capotă
motor deschisă. În cazul în
care capota nu este blocată și OOS047028
vehiculul se deplasează, se OOS047027
activează avertizorul sonor, Coborâți hayonul și apăsați-o până se
pentru a vă înștiința că nu este Apoi procedați în felul următor: blochează. Pentru a vă asigura că hayo-
închisă bine capota. 1. Deblocați toate ușile de la butonul nul este bine închis, încercați întotdeau-
Deplasarea cu capota deschisă de deblocare a acestora, de pe na să-l deschideți din nou, fără a apăsa
poate provoca obturarea totală cheia cu telecomandă sau cheia butonul mânerului acestuia.
a vizibilității, care poate provo- inteligentă. Apăsați butonul de pe
ca un accident. mânerul hayonului și deschideți-l.
3-32
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 33

AVERTISMENT AVERTISMENT AVERTISMENT


Țineți întotdeauna hayonul • Nu permiteți NICIODATĂ unei
închis corespunzător în timpul persoane să călătorească în
deplasării. Dacă este deschisă, portbagaj. Dacă portbagajul
gazele de eșapament otrăvitoare, este blocat parțial sau total și
care conțin monoxid de carbon persoana nu poate ieși, este
(CO), pot pătrunde în interiorul posibil să survină rănirea 3
vehiculului și pot provoca boli gravă sau decesul din cauza

Echipamente de confort
grave sau decesul persoanelor. lipsei aerului, a gazelor de eșa-
pament și creșterii rapide a
temperaturii sau din cauza
i Info OOS047085 hipotermiei. De asemenea, por-
Pentru a preveni defectarea amorti- Nu țineți de piesa (telescop cu tbagajul este o locație foarte
zoarelor portbagajului și ale mecanis- gaz) care susține hayonul. periculoasă în caz de accident,
melor aferente, închideți întotdeauna Deformarea piesei poate provo- deoarece spațiul nu asigură
portbagajul înainte de a porni la ca deteriorarea vehiculului și protecție pasagerilor, ci face
drum. prezintă risc pentru siguranță. parte din zona de deformare
controlată a vehiculului.
NOTĂ • Vehiculul trebuie blocat și chei-
le nu trebuie ținute la îndemâna
Pe vreme rece și umedă, este copiilor. Părinții ar trebui să-și
posibil ca încuietorile și mecanis- avertizeze copii despre perico-
mele portbagajului să nu funcțio- lele pe care le prezintă utiliza-
neze corespunzător din cauza rea portbagajului ca loc de
înghețului. joacă.

3-33
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 34

Echipamente de confort

Deschidere de urgență hayon Clapetă bușon rezervor de


AVERTISMENT combustibil
• În situații de urgență trebuie să
cunoașteți exact amplasarea
manetei de deschidere a hayo-
nului și modalitatea de deschi-
dere a acestuia, dacă vă blocați
din greșeală în portbagaj.
• Este interzis transportul unei
persoane în portbagaj.
Portbagajul este un loc foarte
periculos în caz de accident.
OOS047029
• Utilizați maneta de eliberare
Vehiculul este echipat cu o manetă numai în situații de urgență. OOS047086
de deschidere a hayonului pentru Procedați cu maximă atenție,
cazuri de urgență, amplasată la baza mai ales în timpul deplasării. Deschiderea clapetei bușonului
acestuia. Dacă o persoană este rezervorului de combustibil
încuiată din greșeală în portbagaj, se Capacul bușonului rezervorului de
poate deschide astfel: combustibil trebuie deschis din inte-
1. Introduceți cheia în orificiu. riorul vehiculului, prin tragerea
2. Apăsați spre dreapta cu cheia manetei.
maneta de deblocare. 1. Opriți motorul.
3. Împingeți hayonul în sus. 2. Pentru a deschide capacul bușo-
nului rezervorului de combustibil,
trageți maneta de eliberare.

3-34
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 35

Închiderea clapetei bușonului cați electrostatic prin atinge-


rezervorului de combustibil rea unei alte suprafețe metali-
1. Pentru montarea bușonului rezer- ce situate la o distanță sigură
vorului de combustibil, rotiți-l în de gâtul rezervorului, de pis-
sens orar până se aude un clic”. tolul de alimentare sau de
2. Închideți clapeta bușonului și apă- sursa de combustibil.
sați până se blochează. • Nu utilizați telefoane mobile în tim-
i Info pul realimentării. Curentul electric 3
Dacă ușa șoferului este blocată, clapeta și/sau interferențele electronice

Echipamente de confort
bușonului rezervorului de combustibil produse de aceste aparate pot
nu se închide. Dacă blocați ușa șoferului aprinde vaporii de combustibil și
OOS047031
în timpul realimentării, deblocați-o pot provoca un incendiu.
3. Trageți clapeta bușonului rezervo- • După începerea alimentării, nu
rului de combustibil (1), pentru a înainte să închideți clapeta bușonului
deschide complet. rezervorului de combustibil. vă urcați la volan. Puteți gene-
ra sarcină electrostatică prin
4. Pentru a scoate bușonul (2), rotiți AVERTISMENT atingerea, frecarea sau șterge-
în sens antiorar. Pe măsura egali- rea unei suprafețe care poate
zării presiunii din rezervor, este Benzina este foarte inflamabilă și produce sarcină electrostatică.
posibil să auziți un șuierat. explozivă. Nerespectarea acestor Sarcina electrostatică poate
5. Amplasați bușonul pe clapetă. instrucțiuni poate provoca RĂNI- aprinde vaporii de combustibil
REA GRAVĂ sau DECESUL: și poate provoca izbucnirea
i Info • Citiți și respectați toate aver- unui incendiu. Dacă trebuie să
tismentele existente la stația intrați în vehicul, trebuie să vă
Dacă clapeta bușonului nu se deschide de alimentare.
deoarece este acoperită cu gheață, descărcați din nou electrosta-
loviți-o ușor sau împingeți-o pentru a • Înainte de realimentare, locali- tic, prin atingerea cu mâna
sparge gheața și eliberați-o. Nu forțați zați butonul de întrerupere de goală a unei alte suprafețe
deschiderea clapetei. Dacă este cazul, urgență a alimentării, dacă metalice situate la o distanță
utilizați un spray special de dezgheța- acesta există. sigură de gâtul rezervorului, de
re (nu antigel) sau deplasați vehiculul • Înainte de a atinge pistolul de pistolul de alimentare sau de
într-un loc încălzit și așteptați să se alimentare sau bușonul rezer- sursa de combustibil.
topească gheața. vorului, trebuie să vă descăr- 3-35
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 36

Echipamente de confort

• La realimentare, treceți întot- tare și în special în timpul rea- i Info


deauna schimbătorul de viteze limentării. Asigurați-vă că realimentați vehiculul
în poziția P (parcare) (transmisie • Nu umpleți prea tare rezervorul conform recomandărilor din
cu ambreiaj dublu) sau în treap- vehiculului, deoarece este „Specificații combustibil”, din capito-
ta 1 sau poziția R (marșarier, posibil să se scurgă combusti- lul introducere.
transmisie manuală), trageți bil.
frâna de mână și treceți contac- • Dacă în timpul realimentării NOTĂ
tul în poziția LOCK/OFF. izbucnește un incendiu, pără-
Scânteile produse de echipa- • Nu vărsați combustibil pe supra-
siți vehiculul și contactați ime-
mentele electrice ale motorului fața exterioară a caroseriei.
diat persoana responsabilă din
pot aprinde vaporii de combusti- Orice tip de combustibil vărsat
cadrul stației de alimentare
bil și provoca un incendiu. pe suprafața vopsită poate dete-
sau contactați pompierii.
• Dacă pentru realimentare se uti- riora vopseaua.
Respectați sfaturile acestora.
lizează o canistră aprobată, • Dacă bușonul rezervorului de
• Dacă se pulverizează combus-
combustibil trebuie înlocuit, uti-
aceasta trebuie amplasată pe tibil sub presiune, acesta se
pământ înainte de realimentare. lizați numai o piesă originală
poate impregna în haine sau
Sarcina electrostatică a canis- HYUNDAI sau echivalentă, spe-
piele; pericol de incendiu sau
trei poate aprinde vaporii de cial destinată utilizării pe vehi-
de arsuri. Scoateți întotdeauna
combustibil și poate provoca culul dvs. Un bușon necores-
bușonul rezervorului de com-
un incendiu. La realimentare punzător poate provoca funcțio-
bustibil încet și cu grijă. Dacă
trebuie menținut în permanență narea defectuoasă a sistemului
simțiți prezența vaporilor de
contactul mâinii goale cu vehi- de alimentare sau a sistemului
combustibil sau auziți un șuie-
culul. de control al emisiilor.
rat, așteptați până la încetarea
• Utilizați numai canistre speciale acestuia, înainte de a scoate
din plastic, aprobate pentru trans- complet bușonul.
portul și păstrarea benzinei. • Verificați întotdeauna monta-
• Nu utilizați chibrituri sau o bri- rea corectă a capacului, pentru
chetă și nu fumați sau nu lăsați a împiedica scurgerile de com-
țigara aprinsă în interiorul bustibil în caz de accident.
vehiculului la stația de alimen-
3-36
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 37

GRUP DE INSTRUMENTE
n Tip A n Tip C

Echipamente de confort
n Tip B
1. Turometru
2. Vitezometru
3. Indicator de temperatură lichid de răcire motor
4. Indicator de nivel combustibil
5. Lămpi de avertizare și control
6. Ecran LCD (inclusiv contor de parcurs)
Este posibil ca grupul de instrumente prezent pe vehi-
cul să fie diferit de cel din imagine.
Pentru informații suplimentare, consultați „Instrumente
și indicatoare” în acest capitol.

OOS047100L/OOS047101L/OOS047102L

3-37
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 38

Echipamente de confort

Reostat iluminare grup de Instrumente și indicatoare


instrumente AVERTISMENT
Vitezometru
Nu reglați niciodată grupul de n km/h n MPH, km/h
instrumente în timpul deplasă-
rii. Există pericolul de a pierde
controlul asupra vehiculului și
de a provoca un accident cu
urmări precum decesul, rănirea
gravă sau deteriorarea vehicu-
lului.

n Tip A n Tip B, C

OOS047120 OOS047103L/OOS047126

Vitezometrul indică viteza vehiculului


Iluminare planșă de bord și este calibrat în kilometri pe oră
Dacă pozițiile sau farurile vehiculului (km/h) și/sau mile pe oră (mph).
sunt aprinse, apăsați butonul de
comandă pentru a regla intensitatea
iluminării planșei de bord.
La apăsarea butonului de comandă
a iluminării, se reglează și intensita- OGC044138/OPDE046110
tea iluminării butoanelor din habita-
clu. • Se afișează intensitatea iluminării
planșei de bord.
• Dacă luminozitatea atinge nivelul
maxim sau minim, se activează o
alarmă.

3-38
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 39

Turometru Indicator temperatură lichid de


răcire motor AVERTISMENT
n Motor pe benzină
n Eu excepția Europei n Pentru Europa Nu scoateți niciodată bușonul
radiatorului dacă motorul este
cald. Lichidul de răcire este pre-
surizat și poate provoca arsuri
grave. Înainte de a completa cu
lichid de răcire, așteptați ca 3
motorul să se răcească.

Echipamente de confort
Indicator de nivel combustibil
OOS047104L
n Eu excepția Europei n Pentru Europa
Turometrul indică numărul aproxima- OOS047106/OOS047106L
tiv de rotații pe minut (rpm) ale moto- Dacă este cuplat contactul, acest
rului. indicator prezintă temperatura lichi-
Utilizați turometrul pentru a selecta dului de răcire motor.
momentele corecte de schimbare a
treptelor de viteză și pentru a preveni NOTĂ
subturarea și/sau supraturarea
motorului. Dacă indicatorul depășește zona
normală și se mișcă spre poziția
NOTĂ „130/H”, acest lucru indică o
supraîncălzire a motorului, care OOS047107/OOS047107L
Nu turați motorul astfel încât acul poate duce la defectarea acestuia.
turometrului să intre în ZONA Nu vă continuați călătoria cu un Acest indicator arată cantitatea apro-
ROȘIE. Acest lucru poate provoca motor supraîncălzit. Dacă motorul ximativă de combustibil rămasă în
defectarea gravă a motorului. s-a supraîncălzit, consultați „Dacă rezervor.
motorul se supraîncălzește” în
capitolul 6.
3-39
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 40

Echipamente de confort

i Info Indicator temperatură exterioară Temperature unit” (alte funcții - uni-


tate de măsură temperatură).
• Capacitatea rezervorului de combusti-
- Climatizare automată: în timp ce
bil este prezentată în capitolul 8.
apăsați butonul OFF (oprit), apăsați
• Indicatorul de nivel combustibil este butonul AUTO timp de 3 secunde
completat de lampa de avertizare nivel sau mai mult.
scăzut combustibil, care se aprinde
Unitatea de măsură pentru temperatu-
dacă rezervorul este aproape gol.
ră din cadrul instrumentelor de bord și
• Pe pante sau în curbe, indicatorul de a sistemului de navigație se schimbă
nivel combustibil poate fluctua, iar simultan.
lampa de avertizare nivel scăzut com-
bustibil poate clipi, din cauza deplasă-
rii combustibilului în rezervor. Kilometraj
OPDE046140
Kilometrajul indică distanța totală
AVERTISMENT Acest indicator prezintă temperatura parcursă de vehicul și trebuie utilizat
exterioară curentă, în grade Celsius pentru a stabili momentul în care tre-
Pana de combustibil poate pune (°C) sau Fahrenheit. buie efectuată revizia periodică.
în pericol pasagerii din vehicul. - Interval de temperatură: -40 °C ~
După aprinderea lămpii de averti- 60 °C (-104 °F ~ 140 °F)
zare sau dacă indicatorul de nivel Temperatura exterioară de pe ecran
ajunge aproape de „0 sau E nu se poate modifica imediat, ca în
(gol)”, trebuie să opriți și să reali- cazul unui termometru obișnuit, pen-
mentați cât mai curând posibil. tru a nu distrage atenția șoferului.
Unitatea de măsură pentru tempera-
NOTĂ tură poate fi modificată (de la °C la
°F sau de la °F la °C) astfel:
Nu conduceți cu un nivel foarte
scăzut de combustibil în rezervor. - Mod setări utilizator în cadrul gru-
Pana de combustibil poate provo- pului de instrumente: puteți schim-
ca rateuri ale motorului și defecta- ba unitatea de măsură pentru tem- OPDE046141

rea catalizatorului. peratură din „Other Features -


3-40
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 41

Autonomie • Dacă se alimentează cu mai puțin de Dacă temperatura exterioară este


6 litri (1,6 galoane) de combustibil, mai mică de aproximativ 4°C (40°F),
computerul de bord ar putea să nu lampa de avertizare drum cu polei și
înregistreze schimbarea. indicatorul temperaturii exterioare
• În funcție de condițiile de parcurs, clipesc de 10 ori, apoi rămân aprin-
stilul de condus și starea vehiculului, se. De asemenea, avertizorul sonor
autonomia poate varia foarte mult. se activează de 3 ori.
3
Lampă de avertizare drum cu i Info

Echipamente de confort
polei (dacă există în dotare) Dacă lampa de avertizare drum cu
polei se aprinde în timpul deplasării,
trebuie să conduceți cu mai multă aten-
OPD046138 ție și să evitați deplasarea cu viteză
ridicată, accelerațiile și frânările bruș-
• Autonomia indică distanța estimată
te sau negocierea în forță a virajelor
pe care o poate parcurge vehiculul
etc.
cu combustibilul rămas.
• Dacă distanța estimată este mai
mică de 1 km (1 milă), autonomia
indicată de computerul de bord va fi
„—-”.

i Info OTLE045132

• Dacă vehiculul nu se află pe o supra- Această lampă avertizează șoferul că


față plană sau dacă bateria a fost este posibil ca pe drum să fie polei.
deconectată, este posibil ca funcția
autonomie să nu funcționeze corect.
• Autonomia indicată poate fi diferită
de autonomia reală, deoarece repre-
zintă o estimare a distanței care mai
poate fi parcursă. 3-41
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 42

Echipamente de confort

Indicator treaptă transmisie : indică faptul că este recoman- Indicator de schimbare


dată treapta 3 (schimbătorul de transmisie cu ambreiaj dublu
Indicator treaptă transmisie viteze este în treapta 4, 5 sau
manuală (dacă există în dotare) (dacă există în dotare)
6).
Dacă sistemul nu funcționează cores-
punzător, indicatorul nu este afișat.

OTL045132
OPDE046142

Acest indicator vă informează ce Acest indicator afișează treapta


treaptă de viteză este recomandată selectată.
pentru a economisi combustibil. • Parcare: P
• Treaptă superioară: s2, s3, s4, • Marșarier: R
s5, s6
• Neutru: N
• Treaptă inferioară: t1, t2, t3, • Deplasare: D
t4, t5 • Mod manual: D1, D2, D3, D4, D5,
D6, D7
De exemplu
: indică faptul că este recoman-
dată treapta 3 (schimbătorul de
viteze este în treapta 2 sau 1).

3-42
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 43

Indicator de schimbare transmi- De exemplu


sie cu ambreiaj dublu (pentru : indică faptul că trebuie schim-
Europa, dacă există în dotare) bat în treapta 3 (schimbătorul
de viteze este în treapta 2 sau
1).
: indică faptul că trebuie schim-
bat în treapta 3 (schimbătorul
de viteze este în treapta 4, 5 3
sau 6).

Echipamente de confort
Dacă sistemul nu funcționează
OTL045134 corespunzător, indicatorul nu este
Pop-up indicator treaptă afișat.
(dacă există în dotare)
Fereastra pop-up indică aproximativ OPDE046142
2 secunde treapta de viteză curentă
selectată, la trecerea în alte poziții În modul manual, acest indicator vă
(P/R/N/D). informează ce treaptă trebuie cupla-
tă pentru a economisi combustibil.
• Indicator poziție transmisie cu
ambreiaj dublu
- Treaptă superioară:s2, s3, s4,
s5, s6 s7
- Treaptă inferioară:t1, t2, t3,
t4, t5, t6

3-43
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 44

Echipamente de confort

Lămpi de avertizare și control Lampă de avertizare Lampă de avertizare


centură de siguranță frână de mână și lichid
i Info de frână
După pornirea motorului, asigurați-
vă că toate lămpile de avertizare s-au Această lampă de avertizare infor- Această lampă de avertizare se
stins. Dacă una dintre lămpi rămâne mează șoferul că nu este fixată cen- aprinde:
aprinsă, aceasta indică o situație care tura de siguranță. • După ce treceți contactul sau buto-
necesită verificare. nul de pornire/oprire motor în pozi-
Pentru informații suplimentare, ția ON.
Lampă de avertizare consultați „Centuri de siguranță” - Se aprinde aproximativ 3 secun-
airbag în capitolul 2. de.
- Rămâne aprinsă dacă frâna de
Această lampă de avertizare se mână este trasă.
aprinde: • Dacă frâna de mână este trasă.
• După ce treceți contactul sau buto- • Dacă nivelul lichidului de frână din
nul de pornire/oprire motor în pozi- rezervor este scăzut.
ția ON. - Dacă lampa de avertizare se
- Se aprinde aproximativ 6 secun- aprinde, iar frâna de mână este
de și apoi se stinge. eliberată, acest lucru indică faptul
• Dacă sistemul SRS este defect. că nivelul lichidului de frână din
rezervor este scăzut.
În acest caz, vă recomandăm să
verificați vehiculul la un dealer
autorizat HYUNDAI.

3-44
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 45

Dacă nivelul lichidului de frână din mai lungă, iar pentru oprire este Lampă de avertizare
rezervor este scăzut: necesară apăsarea mai puternică a sistem antiblocare
1. Conduceți cu atenție până la cel pedalei de frână. frâne (ABS)
mai apropiat loc sigur de parcare Deoarece doar jumătate de sistem
și opriți vehiculul. este funcțional, distanțele de frânare Această lampă de avertizare se
2. După oprirea motorului, verificați vor fi mai lungi. aprinde:
imediat nivelul lichidului de frână și Dacă sistemul de frânare este • După ce treceți contactul sau buto-
dacă este necesar, completați defect, schimbați într-o treaptă infe- nul de pornire/oprire motor în pozi- 3
(pentru informații suplimentare, rioară și opriți vehiculul imediat ce ția ON.

Echipamente de confort
consultați „Lichid de frână” în acest lucru se poate face în siguran- - Se aprinde aproximativ 3 secun-
capitolul 7). După completarea ță. de și apoi se stinge.
nivelului lichidului de frână, verifi-
cați etanșeitatea sistemului de frâ- AVERTISMENT • Dacă sistemul ABS este defect
nare. Dacă se identifică o pierdere (sistemul de frânare funcționează
de lichid de frână, dacă lampa de Lampă de avertizare frână de normal, dar nu beneficiază de asis-
avertizare nu se stinge sau dacă mână și lichid de frână tența ABS).
frânele nu funcționează corect, nu Condusul vehiculului cu o În acest caz, vă recomandăm să
continuați călătoria. Vă recoman- lampă de avertizare aprinsă verificați vehiculul la un dealer
dăm să verificați vehiculul la un este periculos. Dacă lampa de autorizat HYUNDAI.
dealer autorizat HYUNDAI. avertizare frână de mână și
lichid de frână se aprinde, iar
Sistem de frânare cu dublu circuit frâna de mână este eliberată,
în diagonală acest lucru indică faptul că
Vehiculul dvs. este echipat cu sistem nivelul lichidului de frână este
de frânare cu dublu circuit în diago- scăzut.
nală. Acest sistem permite frânarea În acest caz, vă recomandăm să
vehiculului chiar și în eventualitatea verificați vehiculul la un dealer
defectării unui circuit din cele două. autorizat HYUNDAI.
Dacă doar unul din cele 2 circuite
este funcțional, cursa pedalei va fi
3-45
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 46

Echipamente de confort

Lampă de avertizare i Info - lampă de avertizare dis-


distribuție electronică a AVERTISMENT
tribuție electronică a forței de
forței de frânare (EBD) frânare (EBD)
Lampă de avertizare distribuție
electronică a forței de frânare Dacă lampa de avertizare ABS este
(EBD) aprinsă sau atât lampa de avertizare
Dacă atât lampa de avertizare ABS, cât și lampa de avertizare frână
de mână și lichid de frână este aprin-
Aceste 2 lămpi de avertizare se ABS, cât și lampa de avertizare
să, este posibil ca vitezometrul, kilo-
aprind simultan în timpul deplasă- frână de mână și lichid de frână
metrajul sau contorul de parcurs să
rii: este aprinsă, sistemul de frâna-
nu funcționeze corect. De asemenea,
• Dacă este posibil ca sistemul ABS re nu va funcționa normal, iar
frânarea de urgență poate gene- este posibil să se aprindă lampa de
și sistemul de frânare obișnuit să avertizare EPS, iar efortul de mane-
nu funcționeze normal. ra situații neașteptate sau peri-
culoase. vrare a volanului ar putea crește sau
În acest caz, vă recomandăm să scădea.
verificați vehiculul la un dealer În acest caz, nu rulați cu viteză
mare și nu frânați brusc. În acest caz, vă recomandăm să verifi-
autorizat HYUNDAI. cați cât mai curând posibil vehiculul
Vă recomandăm să verificați cât la un dealer autorizat HYUNDAI.
mai curând posibil vehiculul la
un dealer autorizat HYUNDAI.

3-46
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 47

Lampă de avertizare Lampă de control NOTĂ - motor pe benzină


servodirecție asistată defecțiune (MIL)
electric (EPS) Dacă lampa de control defecțiune
(MIL) se aprinde, este posibil să se
Această lampă de avertizare se fi defectat catalizatorul, ceea ce
Această lampă de avertizare se aprinde: poate duce la pierderi de putere
aprinde: • După ce treceți contactul sau buto- ale motorului.
• După ce treceți contactul sau buto- nul de pornire/oprire motor în pozi- În acest caz, vă recomandăm să
nul de pornire/oprire motor în pozi- ția ON. verificați cât mai curând posibil
3
ția ON. - Se aprinde aproximativ 3 secun- vehiculul la un dealer autorizat

Echipamente de confort
- Se aprinde aproximativ 3 secun- de și apoi se stinge. HYUNDAI.
de și apoi se stinge. • Dacă sistemul de control al emisii-
• Dacă sistemul EPS este defect. lor este defect.
În acest caz, vă recomandăm să În acest caz, vă recomandăm să
verificați vehiculul la un dealer verificați vehiculul la un dealer
autorizat HYUNDAI. autorizat HYUNDAI.

NOTĂ
Deplasarea cu lampa de control
defecțiune (MIL) aprinsă poate provo-
ca defectarea sistemului de control al
emisiilor și poate afecta consumul de
combustibil și/sau performanțele.

3-47
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 48

Echipamente de confort

Lampă de avertizare Lampă de avertizare NOTĂ


sistem de încărcare presiune ulei de motor
• Dacă motorul nu este oprit ime-
diat după aprinderea lămpii de
Această lampă de avertizare se Această lampă de avertizare se avertizare presiune ulei de
aprinde: aprinde: motor, acesta se poate defecta
• Dacă alternatorul sau sistemul • Dacă presiunea uleiului de motor grav.
electric de încărcare este defect. este scăzută. • Dacă lampa de avertizare rămâ-
Dacă alternatorul sau sistemul elec- ne aprinsă în timp ce motorul
tric de încărcare este defect: Dacă presiunea uleiului de motor este pornit, indică faptul că este
este scăzută: posibil ca acesta să prezinte
1. Conduceți cu atenție până la cel defecțiuni grave. În acest caz:
mai apropiat loc sigur de parcare 1. Conduceți cu atenție până la cel
și opriți vehiculul. mai apropiat loc sigur de parcare 1. Opriți vehiculul imediat ce
și opriți vehiculul. puteți face acest lucru în sigu-
2. Opriți motorul și verificați să nu fie ranță.
slăbită sau ruptă cureaua alterna- 2. Opriți motorul și verificați nivelul ule-
torului. iului de motor (pentru informații 2. Opriți motorul și verificați
suplimentare, consultați „Ulei de nivelul uleiului. Dacă nivelul
Dacă reglajul curelei este corect, uleiului este scăzut, comple-
este posibil ca sistemul electric de motor” în capitolul 7). Dacă nive-
lul este scăzut, completați cu ulei tați până la nivelul corect.
încărcare să fie defect.
atât cât este necesar. 3. Porniți din nou motorul. Dacă
În acest caz, vă recomandăm să după pornirea motorului
verificați cât mai curând posibil Dacă după completarea nivelului
uleiului lampa de avertizare rămâ- lampa de avertizare rămâne
vehiculul la un dealer autorizat aprinsă, opriți-l imediat. În
HYUNDAI. ne aprinsă sau dacă nu aveți ulei,
vă recomandăm verificați cât mai acest caz, vă recomandăm să
curând posibil vehiculul la un verificați vehiculul la un dealer
dealer autorizat HYUNDAI. autorizat HYUNDAI.

3-48
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 49

Lampă de avertizare Lampă de avertizare


nivel ulei de motor i Info nivel scăzut combustibil
(dacă există în dotare) • După completarea nivelului uleiului
și parcurgerea a aproximativ 50 ~ Această lampă de avertizare se
Lampa de avertizare nivel ulei de motor 100 km de la încălzirea motorului, aprinde:
se aprinde dacă trebuie verificat nivelul lampa de avertizare se stinge. • Dacă rezervorul de combustibil
uleiului de motor. • Decuplați și cuplați contactul de 3 ori este aproape gol.
Dacă se aprinde lampa de avertizare, în interval de 10 secunde, iar lampa de Alimentați cu combustibil cât mai
3
verificați cât mai curând nivelul uleiului avertizare se va stinge imediat. Cu
de motor și completați, dacă este cazul. curând posibil.
toate acestea, dacă stingeți lampa de

Echipamente de confort
Turnați uleiul încet și utilizați o pâlnie.
(Capacitate completare cu ulei: aproxi- avertizare fără să completați nivelul
uleiului de motor, aceasta se va aprin- NOTĂ
mativ 0,6 ~ 1,0 l)
Utilizați numai ulei de motor specificat. de din nou după aproximativ 50 ~ 100 Utilizarea vehiculului cu lampa de
(Consultați „Lubrifianți recomandați și km de la încălzirea motorului. avertizare nivel scăzut combustibil
capacități” în capitolul 8.) aprinsă sau cu indicatorul nivelului de
Nu completați cu prea mult ulei de motor. NOTĂ combustibil sub gradația „0” poate
Asigurați-vă că nivelul uleiului de motor provoca funcționarea cu rateuri a
nu depășește marcajul F (plin) de pe jojă. Dacă lampa rămâne aprinsă după motorului și defectarea catalizatorului.
completarea nivelului uleiului și par-
curgerea a aproximativ 50 ~ 100 km Lampă de avertizare
de la încălzirea motorului, vă reco- depășire viteză (dacă 120
există în dotare) km/h
mandăm să verificați sistemul la un
dealer autorizat HYUNDAI.
Chiar dacă lampa nu se aprinde Această lampă de avertizare clipește:
după repornirea motorului, nivelul • Dacă viteza vehiculului depășește
uleiului de motor trebuie verificat 120 km/h.
și completat periodic. - Aceasta vă avertizează că ați
depășit viteza de siguranță.
- De asemenea, avertizorul sonor se
va activa aproximativ 5 secunde.
3-49
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 50

Echipamente de confort

Lampă de avertizare Lampă de avertizare Această lampă de avertizare rămâ-


principală presiune redusă în ne aprinsă după ce clipește aproxi-
anvelope mativ 60 de secunde sau clipește la
(dacă există în dotare) intervale de 3 secunde:
Această lampă de control se aprin- • Dacă sistemul TPMS este defect.
de: Această lampă de avertizare se În acest caz, vă recomandăm să
• Dacă unul dintre sistemele de mai aprinde: verificați cât mai curând posibil
jos este defect: vehiculul la un dealer autorizat
• Atunci când treceți contactul sau
- Nivel scăzut lichid de spălare HYUNDAI.
butonul de pornire/oprire motor în
(dacă există în dotare) poziția ON. Pentru informații suplimentare,
- Lampă exterioară defectă - Se aprinde aproximativ 3 secun- consultați „Sistem de monitoriza-
(dacă există în dotare) de și apoi se stinge. re a presiunii în anvelope (TPMS)”
- Detectare prezență în unghiul în capitolul 6.
• Dacă una sau mai multe anvelope
mort (BCW) defectă (dacă există sunt foarte dezumflate (locația
în dotare) anvelopelor dezumflate este indi- AVERTISMENT
- Sistem de monitorizare presiune cată pe ecranul LCD).
în anvelope (TPMS, dacă există Oprire în siguranță
Pentru informații suplimentare,
în dotare) • TPMS nu vă poate avertiza în
consultați „Sistem de monitoriza-
re a presiunii în anvelope (TPMS)” cazul unei explozii de cauciuc.
Pentru a vedea detaliile avertizării, în capitolul 6. • Dacă simțiți că vehiculul a
consultați ecranul LCD. devenit instabil, luați imediat
piciorul de pe pedala de acce-
lerație, frânați ușor și constant
și trageți ușor pe dreapta.

3-50
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 51

Lampă de avertizare Lampă de control sis- Lampă de control sis-


tracțiune integrală tem electronic de con- tem electronic de con-
(4WD) trol al stabilității (ESC) trol al stabilității (ESC)
(dacă există în dotare) (dacă există în dotare) dezactivat
(dacă există în dotare)
Această lampă de avertizare se Această lampă de control se aprin-
aprinde: de: Această lampă de control se aprin-
• După ce treceți contactul sau buto- • După ce treceți contactul sau buto- de: 3
nul de pornire/oprire motor în pozi- nul de pornire/oprire motor în pozi- • După ce treceți contactul sau buto-

Echipamente de confort
ția ON. ția ON. nul de pornire/oprire motor în pozi-
- Se aprinde aproximativ 3 secun- - Se aprinde aproximativ 3 secun- ția ON.
de și apoi se stinge. de și apoi se stinge. - Se aprinde aproximativ
• Dacă sistemul de tracțiune integra- • Dacă sistemul ESC este defect. 3 secunde și apoi se stinge.
lă este defect. În acest caz, vă recomandăm să • Dacă dezactivați sistemul ESC,
În acest caz, vă recomandăm să verificați vehiculul la un dealer prin apăsarea butonului de dezac-
verificați vehiculul la un dealer autorizat HYUNDAI. tivare ESC.
autorizat HYUNDAI. Pentru informații suplimentare,
Această lampă de control clipește: consultați „Control electronic al sta-
bilității (ESC)” în capitolul 5.
• Dacă se activează sistemul ESC.
Pentru informații suplimentare,
consultați „Control electronic al sta-
bilității (ESC)” în capitolul 5.

3-51
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 52

Echipamente de confort

Lampă de control Lampă de control imobili- Lampă de control


oprire automată zator (fără cheie inteligen- imobilizator (cu cheie
(dacă există în dotare) tă) (dacă există în dotare) inteligentă)
(dacă există în dotare)
Această lampă de control se aprinde: Această lampă de control se aprinde:
• Dacă motorul intră în modul oprire la • Dacă vehiculul detectează imobili- Această lampă de control se aprin-
ralanti al sistemului ISG (oprire și zatorul cheii, în timp ce contactul de maxim 30 de secunde:
pornire la ralanti). este cuplat. • Dacă vehiculul detectează cheia
- Se poate porni motorul. inteligentă din vehicul, în timp ce
Această lampă de control clipește: - După pornirea motorului, lampa butonul de pornire/oprire motor
se stinge. este în poziția ACC sau ON.
• Dacă motorul pornește automat,
indicatorul de oprire automată din - Se poate porni motorul.
cadrul grupului de instrumente cli- Această lampă de control clipește: - După pornirea motorului, lampa
pește pentru 5 secunde. se stinge.
• Dacă sistemul de imobilizare este
Pentru informații suplimentare, defect.
consultați „Sistem ISG (oprire și Această lampă de control clipește
În acest caz, vă recomandăm să câteva secunde:
pornire la ralanti)” în capitolul 5. verificați vehiculul la un dealer
autorizat HYUNDAI. • Dacă cheia inteligentă nu este în
i Info vehicul.
- Nu se poate porni motorul.
Dacă motorul este pornit automat de
către sistemul ISG, este posibil ca
unele lămpi de avertizare (lampa de
avertizare ABS, ESC, ESC dezactivat,
EPS sau frână de mână) să se aprindă
pentru câteva secunde.
Acest lucru se datorează bateriei des-
cărcate. Acest lucru nu înseamnă că
sistemul s-a defectat.
3-52
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 53

Această lampă de control se aprin- Lumini de semnalizare Lampă de control fază


de 2 de secunde și apoi se stinge: scurtă
• Dacă cheia inteligentă este în vehi- (dacă există în dotare)
cul, iar butonul de pornire/oprire Această lampă de control clipește:
motor este în poziția ON, dar vehi- Această lampă de control se aprin-
culul nu poate detecta cheia inteli- • Dacă activați luminile de semnali-
zare.
de:
gentă. • Dacă farurile sunt aprinse.
În acest caz, vă recomandăm să 3
verificați vehiculul la un dealer Dacă survine oricare dintre următoa-
Lampă de control fază

Echipamente de confort
autorizat HYUNDAI. rele situații, înseamnă că este posibil
ca sistemul de semnalizare să fie lungă
defect.
Această lampă de control clipește:
- Lampa de control semnalizare se Această lampă de control se aprin-
• Dacă bateria cheii inteligente este aprinde dar nu clipește de:
descărcată.
- Lampa de control semnalizare cli- • Dacă se aprinde faza lungă a faru-
- Nu se poate porni motorul. Cu pește rapid rilor.
toate acestea, dacă apăsați cu
cheia inteligentă butonul de por- - Lampa de control semnalizare nu • Dacă maneta de semnalizare este
nire/oprire motor, puteți porni se aprinde în poziția semnalizare cu farurile.
motorul. (Pentru informații Dacă survine una dintre aceste situa-
suplimentare, consultați ții, vă recomandăm să verificați vehi-
„Pornirea motorului” în capito- culul la un dealer autorizat HYUNDAI.
lul 5).
• Dacă sistemul de imobilizare este
defect.
În acest caz, vă recomandăm să
verificați vehiculul la un dealer
autorizat HYUNDAI.

3-53
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 54

Echipamente de confort

Lampă de control asis- Lampă de control Lampă de avertizare


tență pentru faza lungă lumini aprinse faruri cu LED
(HBA) (dacă există în dotare)
(dacă există în dotare)
Această lampă de control se aprin- Această lampă de avertizare se
Această lampă de avertizare se de: aprinde:
aprinde: • Dacă farurile sau pozițiile sunt • Atunci când treceți contactul sau
• Dacă faza lungă este aprinsă și aprinse. butonul de pornire/oprire motor în
butonul pentru lumini este în pozi- poziția ON.
ția AUTO. • Dacă farurile cu LED sunt defecte.
Lampă de control
• Dacă vehiculul detectează vehicu- proiectoare de ceață În acest caz, vă recomandăm să veri-
le care vin din față sau dacă (dacă există în dotare) ficați vehiculul la un dealer autorizat
urmează un vehicul, sistemul de HYUNDAI.
asistență pentru faza lungă (HBA)
trece automat pe fază scurtă. Această lampă de avertizare clipeș-
Această lampă de control se aprin- te:
Pentru informații suplimentare, de: Dacă o piesă a farurilor cu LED este
consultați „Asistența pentru faza defectă.
lungă (HBA)” în acest capitol. • Dacă proiectoarele de ceață sunt
aprinse. În acest caz, vă recomandăm să
verificați vehiculul la un dealer auto-
rizat HYUNDAI.
Lampă de control
lampă de ceață spate NOTĂ
Deplasarea continuă cu lampa de
Această lampă de control se aprin- avertizare a farurilor cu LED cli-
de: pind poate reduce durata de
• Dacă lămpile de ceață spate sunt exploatare a acestora.
aprinse.

3-54
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 55

Lampă de control Lampă de control pilot Lampă de control limi-


diferențial central automat tator de viteză
blocat (4WD) (dacă există în dotare) (dacă există în dotare)
(dacă există în dotare)
Această lampă de control se aprin- Această lampă de control se aprin-
Această lampă de control se aprin- de: de:
de: • Dacă este activat pilotul automat. • Dacă este activat limitatorul de
• După ce treceți contactul sau buto- viteză. 3
nul de pornire/oprire motor în pozi- Pentru informații suplimentare,
Pentru informații suplimentare,

Echipamente de confort
ția ON. consultați „Pilot automat” în capi-
tolul 5. consultați „Limitator de viteză” în
- Se aprinde aproximativ 3 secun- capitolul 5.
de și apoi se stinge.
• Dacă blocați diferențialul central de Lampă de control
la butonul de blocare. setare pilot automat
- Modul diferențial central blocat (dacă există în dotare)
permite îmbunătățirea tracțiunii la
deplasarea pe suprafețe ude, Această lampă de control se aprin-
acoperite cu zăpadă și/sau în de:
teren accidentat. • Dacă este activat pilotul automat.

NOTĂ Pentru informații suplimentare,


consultați „Pilot automat” în capi-
Nu blocați diferențialul central pe tolul 5.
suprafețe uscate sau pe autostra-
dă, deoarece pot apărea zgomote,
vibrații și defecțiuni ale sistemului
de tracțiune integrală.

3-55
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 56

Echipamente de confort

Lampă de control frâna- Lampă de control mod Lampă de avertizare


re la coborârea pantelor SPORT sistem de asistență
(dacă există în dotare) (dacă există în dotare) pentru evitarea coliziu-
nilor frontale (FCA)
Această lampă de avertizare se Această lampă de control se aprin- (dacă există în dotare)
aprinde: de: Această lampă de control se aprin-
• După ce treceți contactul sau buto- • Dacă se activează modul de:
nul de pornire/oprire motor în pozi- „SPORT”. • Atunci când treceți contactul sau
ția ON. butonul de pornire/oprire motor în
Pentru informații suplimentare,
- Se aprinde aproximativ 3 secun- consultați „Sistem integrat de poziția ON.
de și apoi se stinge. comandă a modului de condus” în - Se aprinde aproximativ 3 secun-
• Dacă activați sistemul DBC apă- capitolul 5. de și apoi se stinge.
sând butonul DBC. • Dacă sistemul FCA este defect.
Lampă de control mod În acest caz, vă recomandăm să
Această lampă de avertizare clipește: ECO (dacă există în verificați vehiculul la un dealer auto-
• Dacă DBC este activat. dotare) rizat HYUNDAI.
Pentru informații suplimentare,
Această lampă de avertizare se aprin- Această lampă de control se aprin- consultați „Sistem de asistență
de în culoarea galbenă: de pentru evitarea coliziunilor fronta-
le (FCA)” în capitolul 5.
• Dacă sistemul DBC este defect. • Dacă se activează modul „ECO”.
În acest caz, vă recomandăm să Pentru informații suplimentare,
verificați vehiculul la un dealer consultați „Sistem integrat de
autorizat HYUNDAI. comandă a modului de condus” în
capitolul 5.
Pentru informații suplimentare,
consultați „Sistem de control frâ-
nare la coborârea pantelor” în capi-
tolul 5.
3-56
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 57

Lampă de control sis- Lampă de avertizare Mesaje ecran LCD


tem de asistență la drum cu polei Shift to P (treceți în poziția P)
păstrarea benzii de (dacă există în dotare) (pentru sistem de cheie inteli-
rulare (LKA) (dacă gentă și transmisie automată/cu
există în dotare) Această lampă avertizează șoferul că ambreiaj dublu)
este posibil ca pe drum să fie polei. Acest mesaj de avertizare apare
Această lampă de control se aprin- Dacă temperatura exterioară este dacă încercați să opriți motorul, iar
de: mai mică de aproximativ 4 °C (40 selectorul de viteze nu este în poziția
3
• [Verde] Dacă sunt îndeplinite con- °F), lampa de avertizare drum cu P (parcare).

Echipamente de confort
dițiile de funcționare a sistemului. polei și indicatorul temperaturii exte- În acest moment, butonul de porni-
• [Alb] Dacă nu sunt îndeplinite con- rioare clipesc și apoi rămân aprinse. re/oprire motor trece în poziția ACC
dițiile de funcționare a sistemului. De asemenea, avertizorul sonor se (dacă apăsați încă o dată butonul de
activează o dată. pornire/oprire motor, acesta va trece
• [Galben] Dacă sistemul de asisten-
ță la păstrarea benzii de rulare în poziția ON).
este defect. i Info
În acest caz, vă recomandăm să Dacă lampa de avertizare drum cu Low Key Battery (baterie des-
verificați vehiculul la un dealer polei se aprinde în timpul deplasării, cărcată cheie) (pentru sistem de
autorizat HYUNDAI. trebuie să conduceți cu mai multă aten- cheie inteligentă)
ție și să evitați deplasarea cu viteză Acest mesaj de avertizare apare dacă
Pentru informații suplimentare, ridicată, accelerațiile și frânările bruș-
consultați „Sistem de asistență la bateria cheii inteligente este descăr-
te sau negocierea în forță a virajelor cată în timp ce butonul de
păstrarea benzii de rulare (LKA)” etc.
în capitolul 5. pornire/oprire motor este trecut în
poziția OFF.

3-57
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 58

Echipamente de confort

Press START button while tur- Press brake pedal to start engine Key not in vehicle (cheia nu
ning wheel (apăsați butonul de (apăsați pedala de frână pentru a este în vehicul) (pentru sistem
pornire în timp ce rotiți volanul) porni motorul) (pentru sistem de de cheie inteligentă)
(pentru sistem de cheie inteli- cheie inteligentă și transmisie cu Acest mesaj de avertizare apare în
gentă) ambreiaj dublu) cazul în care cheia inteligentă nu
Acest mesaj de avertizare apare Acest mesaj de avertizare apare dacă este în vehicul atunci când deschi-
dacă volanul nu se deblochează nor- butonul de pornire/oprire motor trece deți sau închideți ușa, iar contactul
mal la apăsarea butonului de porni- de 2 ori în poziția ACC, la apăsarea este în poziția ACC sau ON.
re/oprire motor. repetată a acestuia, fără a apăsa Avertizorul sonor se activează atunci
Rotiți volanul stânga-dreapta în timp ce pedala de frână. când închideți ușa, iar cheia inteli-
apăsați butonul de pornire/oprire motor. Puteți porni vehiculul apăsând pedala gentă nu este în vehicul.
de frână. Atunci când încercați să porniți vehi-
culul trebuie să aveți întotdeauna la
Steering wheel not locked dvs. cheia inteligentă.
(volan deblocat) (pentru sistem Press clutch pedal to start engi-
de cheie inteligentă) ne (apăsați pedala de ambreiaj
Acest mesaj de avertizare apare pentru a porni motorul) (pentru Key not detected (cheia nu este
dacă volanul nu se blochează la tre- sistem de cheie inteligentă și detectată) (pentru sistem de
cerea butonului de pornire/oprire transmisie manuală) cheie inteligentă)
motor în poziția OFF. Acest mesaj de avertizare apare Acest mesaj de avertizare apare dacă
dacă butonul de pornire/oprire motor cheia inteligentă nu este detectată,
trece de 2 ori în poziția ACC, la apă- atunci când apăsați butonul de porni-
Check steering wheel lock sys- re/oprire motor.
sarea repetată a acestuia, fără a
tem (verificați sistemul de blo-
apăsa pedala de ambreiaj.
care a volanului) (pentru sistem
de cheie inteligentă) Pentru a porni motorul apăsați peda-
la de ambreiaj.
Acest mesaj de avertizare apare dacă
volanul nu se blochează normal la tre-
cerea butonului de pornire/oprire
motor în poziția OFF.

3-58
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:01 Page 59

Press start button with key Check BRAKE SWITCH fuse Shift to P or N to start engine
(apăsați butonul de pornire cu (verificați siguranța comutatoru- (treceți în poziția P sau N pentru
cheia) (pentru sistem de cheie lui frânei) (pentru sistem de a porni motorul) (pentru sistem
inteligentă) cheie inteligentă și transmisie de cheie inteligentă și transmi-
Acest mesaj de avertizare apare cu ambreiaj dublu) sie cu ambreiaj dublu)
dacă apăsați butonul de pornire/opri- Acest mesaj de avertizare apare dacă Acest mesaj de avertizare apare
re motor, în timp ce apare mesajul siguranța comutatorului frânei este dacă încercați să porniți motorul, iar
„Key not detected” (cheia nu este arsă. selectorul de viteze nu este în poziția 3
detectată). P (parcare) sau în punctul N
Trebuie să înlocuiți siguranța cu una

Echipamente de confort
În acest moment, lampa de control a (neutru).
nouă. Dacă acest lucru nu este posi-
imobilizatorului clipește. bil, puteți porni motorul apăsând 10
secunde butonul de pornire/oprire i Info
Press START button again (apă- motor, în poziția ACC. Puteți porni motorul cu selectorul de
sați din nou butonul de pornire) viteze în punctul N (neutru). Dar pen-
(pentru sistem de cheie inteli- tru siguranța dvs., vă recomandăm să
gentă) porniți motorul cu selectorul de viteze
Acest mesaj apare dacă nu ați putut în poziția P (parcare).
porni motorul la apăsarea butonului
de pornire/oprire motor.
În acest caz, încercați să porniți
motorul apăsând încă o dată butonul
de pornire/oprire motor.
Dacă mesajul de avertizare apare la
fiecare apăsare a butonului de porni-
re/oprire motor, vă recomandăm să
verificați vehiculul la un dealer auto-
rizat HYUNDAI.

3-59
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 60

Echipamente de confort

Ușă, capotă, hayon deschis Trapă de plafon deschisă Mod lumini


(dacă există în dotare)

OOS047112 OPDE046120

Această avertizare apare și indică OOS047113 Acest indicator prezintă luminile


ușa deschisă sau dacă este deschi- Această avertizare apare dacă opriți exterioare aprinse.
să capota motorului sau portbagajul. motorul și trapa de plafon este des-
chisă.
ATENȚIE Închideți bine trapa de plafon atunci
când părăsiți vehiculul.
Înainte de a porni la drum, tre-
buie să confirmați dacă ușa/
capota/hayonul sunt închise
corect. De asemenea,verificați
ca în cadrul grupului de instru-
mente să nu existe un mesaj
sau o lampă de avertizare
ușă/capotă/hayon deschise.

3-60
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 61

Mod ștergătoare Presiune redusă Activați comutatorul siguranțelor


(dacă există în dotare)
n Față n Spate

Echipamente de confort
OPDE046125/OPDE046126 OPDE046119

Acest indicator prezintă viteza selec- OOS047115L Acest mesaj de avertizare apare
tată de la maneta ștergătoarelor. Acest mesaj de avertizare apare dacă comutatorul siguranțelor din
dacă presiunea în anvelope este panoul de siguranțe de sub volan
redusă. Anvelopa respectivă a vehi- este în poziția dezactivat.
culului se aprinde. Trebuie să activați comutatorul sigu-
Pentru informații suplimentare, con- ranțelor.
sultați „Sistem de monitorizare a pre- Pentru informații suplimentare,
siunii în anvelope (TPMS)” în capito- consultați „Siguranțe” în capitolul
lul 6. 7.

3-61
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 62

Echipamente de confort

Heated Steering Wheel turned Alimentați cu combustibil cât mai Check High Beam Assist (HBA)
Off (volan încălzit dezactivat) curând posibil. system (verificați sistemul de
(dacă există în dotare) asistență pentru faza lungă)
Acest mesaj apare dacă dezactivați Engine has overheated (motorul (dacă există în dotare)
sistemul de încălzire a volanului. s-a supraîncălzit) Acest mesaj de avertizare apare
(dacă există în dotare) dacă sistemul de asistență pentru
Pentru informații suplimentare,
faza lungă (HBA) este defect. Vă
consultați „Volan încălzit” în acest Această mesaj de avertizare apare
recomandăm să verificați vehiculul la
capitol. dacă temperatura lichidului de răcire
un dealer autorizat HYUNDAI.
motor este mai mare de 120 °C (248
°F). Acest lucru înseamnă că motorul Pentru informații suplimentare,
Low washer fluid (nivel scăzut este supraîncălzit și se poate defec- consultați „Sistem de asistență
lichid de spălare) ta. pentru faza lungă (HBA)” în capi-
(dacă există în dotare) tolul 3.
Acest mesaj de avertizare apare Dacă vehiculul s-a supraîncălzit,
dacă rezervorul lichidului de spălare consultați „Supraîncălzire” în
este aproape gol. capitolul 6.
Completați nivelul lichidului de spăla-
re din rezervor. Check headlight (verificați faru-
rile) (dacă există în dotare)
Low fuel (nivel scăzut combustibil) Acest mesaj de avertizare apare dacă
Acest mesaj de avertizare apare farurile nu funcționează corect. Este
dacă rezervorul de combustibil este posibil ca becul farului să trebuiască
aproape gol. înlocuit.
Dacă apare acest mesaj, se aprinde
lampa de avertizare nivel scăzut i Info
combustibil din cadrul grupului de Înlocuiți becul ars cu unul nou de
instrumente. aceeași putere.
Se recomandă să alimentați cu com-
bustibil cât mai curând posibil.
3-62
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 63

Check FCA system (verificați sis- Check Forward Collision


temul FCA) (dacă există în dota- Warning system (DAW) (verifi-
re) cați sistemul de asistență pentru
Acest mesaj de avertizare apare evitarea coliziunilor frontale)
dacă sistemul de asistență pentru (dacă există în dotare)
evitarea coliziunilor frontale (FCA) Acest mesaj de avertizare apare dacă
este defect. Vă recomandăm să veri- sistemul de asistență pentru evitarea
ficați vehiculul la un dealer autorizat coliziunilor frontale (FCW) este 3
HYUNDAI. defect. Vă recomandăm să verificați

Echipamente de confort
Pentru informații suplimentare, vehiculul la un dealer autorizat
consultați „Sistem de asistență HYUNDAI.
pentru evitarea coliziunilor fronta- Pentru informații suplimentare, con-
le (FCA)” în capitolul 5. sultați „Sistem de avertizare la înain-
tare (FCW)” în capitolul 5.
Check Driver Attention Warning
(DAW) system (verificați siste- Check Lane Keeping Assist sys-
mul de avertizare atenție șofer) tem (LKA) (verificați sistemul de
(dacă există în dotare) asistență la păstrarea benzii de
Acest mesaj de avertizare apare rulare (dacă există în dotare)
dacă sistemul de avertizare atenție Acest mesaj de avertizare apare
șofer (DAW) este defect. Vă reco- dacă sistemul de asistență la păstra-
mandăm să verificați vehiculul la un rea benzii de rulare (LKA) este
dealer autorizat HYUNDAI. defect. Vă recomandăm să verificați
Pentru informații suplimentare, vehiculul la un dealer autorizat
consultați „Avertizare atenție HYUNDAI.
șofer (DAW)” în capitolul 5. Pentru informații suplimentare,
consultați „Sistem de asistență la
păstrarea benzii de rulare (LKA)”
în capitolul 5.
3-63
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 64

Echipamente de confort

ECRAN LCD (TIP INSTRUMENTE B, C)


Comandă ecran LCD
Modurile ecranului LCD pot fi schim-
bate cu ajutorul butoanelor de
comandă.

1) : buton MOD, pentru schimba-


rea modurilor
(2) , : buton de DEFILARE,
pentru schimbarea ele-
mentelor
(3) OK: buton SELECTARE/RESE-
TARE, pentru setarea sau
resetarea elementului selec-
tat

OOS047038

3-64
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 65

Moduri ecran LCD


Moduri Simbol Explicație
Acest mod afișează informațiile despre călătorie, cum ar fi contorul de parcurs, consumul
Computer de bord de combustibil etc. Pentru informații suplimentare, consultați „Computer de bord” din
acest capitol.
3
Pas cu pas (TBT) Acest mod afișează starea sistemului de navigație.

Echipamente de confort
Acest mod afișează starea:
- Sistemului de asistență la păstrarea benzii de rulare (LKA)
- Sistemului de avertizare atenție șofer (DAW)
Asistență - Presiunii în anvelope
Pentru informații suplimentare, consultați „Sistem de asistență la păstrarea
benzii de rulare (LKA)”, „Sistem de avertizare atenție șofer (DAW)” în capitolul
5 și „Sistem de monitorizare presiune în anvelope (TPMS)” în capitolul 6.

Setări utilizator În acest mod puteți modifica setările pentru uși, lămpi etc.

Avertizare Acest mod prezintă mesajele de avertizare aferente pilotului automat etc.

Informațiile furnizate pot fi diferite în funcție de echiparea vehiculului.

3-65
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 66

Echipamente de confort

Shift to P to edit Pentru informații suplimentare Mod pas cu pas (TBT)


settings/Engage parking brake despre fiecare sistem, consultați
to edit settings (pentru a modifi- acest manual de utilizare.
ca setările treceți în poziția
P/pentru a modifica setările tra- Mod computer de bord
geți frâna de mână)
Acest mesaj de avertizare apare
dacă încercați să selectați un ele-
ment din modul User Settings (setări
utilizator) în timpul deplasării.
- Transmisie manuală
Pentru siguranță, modificați setări-
OPDE046147
le utilizatorului după ce trageți
frâna de mână. Acest mod afișează starea sistemu-
- Transmisie cu ambreiaj dublu lui de navigație.
Pentru siguranță, modificați setări-
OPDE046131
le utilizatorului după ce parcați
vehiculul, trageți frâna de mână și Modul computer de bord afișează
treceți selectorul de viteze în pozi- informații despre parametrii vehicu-
ția P (parcare). lului, cum ar fi consumul de combus-
tibil, contorul de parcurs și viteza
vehiculului.
Ghid rapid
(ajutor, dacă există în dotare) Pentru informații suplimentare,
consultați „Computer de bord” în
Acest mod oferă informații de bază cadrul acestui capitol.
despre sistemele existente în modul
User Settings (setări utilizator).
Selectați un element și țineți apăsat
butonul OK.
3-66
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 67

Mod asistență Mod mesaj de avertizare


Dacă survine una dintre următoarele
situații, pe ecranul LCD vor apărea
pentru câteva secunde mesajele de
avertizare.
- Nivel scăzut lichid de spălare (dacă
există în dotare)
- Lampă exterioară defectă 3
(dacă există în dotare)

Echipamente de confort
- Sistem de detectare prezență în
OOS047119L unghiul mort (BCW) defect
(dacă există în dotare)
OOS047118L Presiune în anvelope
- Sistem de monitorizare presiune
LKA/DAW Acest mod prezintă informații despre
în anvelope (TPMS, dacă există
presiunea în anvelope.
Acest mod afișează starea sistemu- în dotare)
lui de asistență la păstrarea benzii Pentru informații suplimentare, - Asistență pentru faza lungă (HBA)
de rulare (LKA) și sistemului de aver- consultați „Sistem de monitoriza- defectă (dacă există în dotare)
tizare atenție șofer (DAW). re a presiunii în anvelope (TPMS)”
- Asistență pentru evitarea coliziuni-
în capitolul 6.
Pentru informații suplimentare, lor frontale (FCA) defectă
consultați „informațiile despre fie- (dacă există în dotare)
care sistem, în capitolul 5.

3-67
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 68

Echipamente de confort

Mod setări utilizator • Luminozitate Pentru a regla sensibilitatea averti-


În acest mod puteți modifica setările - Reglează intensitatea iluminării zării atenție șofer (DAW).
pentru grupul de instrumente, uși, HUD. Pentru informații suplimentare,
lămpi etc. consultați „Avertizare atenție
1. Afișaj pe parbriz (dacă există în • Selectare conținut șofer (DAW)” în capitolul 5.
dotare) - Pas cu pas
2. Asistență pentru șofer - Informații din trafic • Siguranță bandă de deplasare
3. Ușă - Pilot automat - Avertizare la părăsirea benzii de
4. Lumini rulare
- Sistem de asistență la păstrarea
5. Sunet benzii de rulare (LKA) - LKA standard
6. Confort - Sistem de detectare prezență în - LKA activ
7. Interval de service unghiul mort (BCW) Pentru a regla funcția de asistență la
păstrarea benzii de rulare (LKA).
8. Alte funcții
• Dimensiune vitezometru Pentru informații suplimentare,
9. Limbi
- Selectează mărimea fontului vite- consultați „Sistem de asistență la
10. Resetare zometrului pentru HUD (mare, păstrarea benzii de rulare (LKA)”
Informațiile furnizate pot fi diferite în medie, mică). în capitolul 5.
funcție de echiparea vehiculului.
• Culoare vitezometru • Asistență pentru evitarea coliziuni-
1. Afișaj pe parbriz (dacă există în - Selectează culoarea fontului vite- lor frontale
dotare) zometrului pentru HUD (alb, por- Pentru activarea sau dezactivarea
• Înălțime afișaj tocaliu, verde). asistenței pentru evitarea coliziunilor
frontale (FCA).
- Reglează înălțimea imaginii HUD
pe afișaj. 2. Asistență pentru șofer Pentru informații suplimentare,
• Sistem de avertizare atenție șofer consultați „Sistem de asistență
• Rotație (DAW) pentru evitarea coliziunilor fronta-
- Dezactivat/sensibilitate normală/ le (FCA)” în capitolul 5.
- Reglează unghiul imaginii.
sensibilitate ridicată
3-68
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 69

• Avertizare coliziune la înaintare 3. Ușă - La scoaterea cheii: la scoaterea


- Târzie/normală/timpurie • Blocare automată cheii din contact toate ușile se
deblochează automat. (vehicule
Pentru reglarea avertizării inițiale a - Dezactivare: blocarea automată a echipate cu cheie cu telecomandă)
sistemului de asistență pentru evita- ușilor este dezactivată.
rea coliziunilor frontale (FCA). - La trecerea în poziția P: dacă
- Activare în funcție de viteză: toate selectorul de viteze al transmisie cu
Pentru informații suplimentare, ușile se blochează automat dacă ambreiaj dublu este trecut în poziția
viteza vehiculului depășește 15
consultați „Sistem de asistență
km/h (9,3 mph).
P (parcare), toate ușile se deblo- 3
pentru evitarea coliziunilor fronta- chează automat.
le (FCA)” în capitolul 5. - Activare la cuplarea transmisiei:

Echipamente de confort
- Deblocare ușă șofer: dacă se des-
dacă selectorul de viteze al trans- chide ușa șoferului, toate ușile se
• Sunet detectare prezență în unghiul misiei cu ambreiaj dublu este trecut deblochează automat.
mort (BCW) din poziția P (parcare) în poziția R
(marșarier), N (neutru) sau D
Pentru activarea sau dezactivarea (deplasare), toate ușile se blochea- • Avertizare sonoră
sunetului detectării prezenței în ză automat. Pentru a activa sau dezactiva averti-
unghiul mort (BCW). zarea sonoră a claxonului.
Pentru informații suplimentare, • Deblocare automată Dacă este activată avertizarea sono-
consultați „Sistem de detectare a - Dezactivare: deblocarea automată ră a claxonului, după blocarea ușilor
prezenței în unghiul mort (BCW)” a ușilor este dezactivată. de la butonul de pe cheia cu teleco-
în capitolul 5. mandă, dacă apăsați din nou în 4
- Decuplare contact: dacă butonul de secunde butonul de blocare, sunetul
pornire/oprire motor este trecut în de avertizare se va auzi o dată, pen-
• Sistem de detectare prezență în poziția OFF, toate ușile se deblo-
unghiul mort (BCW) tru a indica faptul că toate ușile sunt
chează automat. (vehicule echipate blocate. (vehicule echipate cu cheie
Pentru activarea sau dezactivarea cu cheie inteligentă)
sistemului de detectare a prezenței cu telecomandă)
în unghiul mort (BCW).
Pentru informații suplimentare,
consultați „Sistem de detectare a
prezenței în unghiul mort (BCW)”
în capitolul 5.
3-69
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 70

Echipamente de confort

4. Lumini 5. Sunet • Afișaj ștergătoare/lumini


• Semnalizare la o singură atingere • Volum sistem de asistență la par- Pentru activarea sau dezactivarea
- Dezactivare: funcția de semnalizare care modului ștergătoare/lumini.
la o singură atingere se dezactivea- - Mai mic/mai mare Dacă este activat, pe ecranul LCD
ză. Pentru reglarea volumului sunetu- apare modul selectat pentru ștergă-
- 3, 5, 7 clipiri: la mișcarea ușoară a lui sistemului de asistență la parca- toare/lumini, în momentul schimbării
manetei, semnalizatoarele vor clipi re. acestuia.
de 3, 5 sau 7 ori.
Pentru informații suplimentare, con- • Sunet de întâmpinare • Ștergător de lunetă automat (mar-
sultați „Iluminare” în cadrul acestui șarier)
Pentru activarea sau dezactivarea
capitol. sunetului de întâmpinare. Pentru a activa sau dezactiva șter-
gătorul de lunetă în timp ce vehiculul
merge în marșarier și sunt activate
• Stingere întârziată faruri 6. Confort ștergătoarele de parbriz.
Pentru activarea sau dezactivarea • Oglindă la deblocare
funcției de stingere întârziată a faru- Pentru activarea sau dezactivarea
rilor. • Pop-up poziție schimbător de vite-
funcției oglindă la deblocare. ze
Pentru informații suplimentare, Dacă toate ușile (și hayonul) sunt
consultați „Iluminare” în cadrul Pentru activarea sau dezactivarea
închise și blocate, oglinzile exterioa- ferestrei pop-up pentru poziția
acestui capitol re se extind, dacă se efectuează ori- schimbătorului de viteze.
care dintre operațiile de mai jos.
La activare, pe ecranul LCD este afi-
- Dacă se apasă butonul de deblo- șată poziția schimbătorului de viteze.
care a ușilor de pe cheia cu teleco- (vehicul cu transmisie cu ambreiaj
mandă sau cheia inteligentă. dublu)
- Dacă se apasă butonul de pe
mânerul exterior al ușii, atunci
când aveți la dvs. cheia inteligentă. • Avertizare drum cu polei
Pentru activarea sau dezactivarea
funcției de avertizare drum cu polei.
3-70
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 71

7. Interval de revizie i Info Pentru informații suplimentare,


• Interval de revizie consultați „Computer de bord” în
Dacă survine oricare dintre următoa- cadrul acestui capitol.
Pentru activarea sau dezactivarea rele situații, este posibil ca numărul de
funcției interval de revizie. • Unitate de măsură consum de com-
kilometri și de zile până la revizie să
bustibil
fie incorect.
Pentru selectarea unității de măsură
• Reglare interval - Se deconectează cablul bateriei. a consumului de combustibil
Dacă este activat meniul intervalului - Comutatorul siguranțelor este (km/l, l/100 km, mpg). 3
de revizie, puteți regla momentul și dezactivat.
distanța. • Unitate de măsură temperatură

Echipamente de confort
- Bateria este descărcată.
Pentru selectarea unității de măsură
i Info 8. Alte funcții
pentru temperatură. (°C,°F)
Pentru a utiliza meniul intervalului de • Resetare automată consum de • Unitate de măsură presiune în
revizie, consultați un dealer autorizat combustibil anvelope
HYUNDAI. Pentru selectarea unității de măsură
- Dezactivată: după realimentare,
Dacă este activat intervalul de revi- consumul de combustibil nu se va a presiunii în anvelope. (psi, kPa,
zie și se reglează momentul și dis- reseta automat. bar)
tanța, se afișează mesaje în situații- - După decuplarea contactului: dacă
le următoare, la fiecare cuplare a motorul a fost oprit timp de 4 ore 9. Limba
contactului. sau mai mult, consumul mediu de Selectați limba.
- Prezentare în service combustibil se resetează automat.
: afișat pentru a informa șoferul cu - După realimentare: consumul 10. Resetare
privire la distanța și numărul de mediu de combustibil se resetează Meniurile pot fi resetate din modul User
zile rămase până la revizie. automat dacă se adaugă 6 litri (1,6 Settings (setări utilizator). Se resetează
- Revizie necesară galoane) de combustibil sau mai toate meniurile din modul User Settings
mult și dacă viteza de deplasare (setări utilizator), cu excepția limbii și
: afișat dacă distanța și numărul de depășește 1 km/h (1 mph).
zile până la revizie au fost atinse intervalului de revizie.
sau depășite.

3-71
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 72

Echipamente de confort

COMPUTER DE BORD ȘI ATENȚIONARE REVIZIE (PENTRU INSTRUMENTE DE TIP A)


Computer de bord Moduri parcurs n Tip A

Computerul de bord este un indicator


care afișează informații referitoare la - Autonomie
condițiile de parcurs. - Consum mediu comb.
- Consum instant. comb.
i Info
Dacă se deconectează bateria, unele
dintre informațiile salvate de compute-
rul de bord (de exemplu viteza medie) - Contor de parcurs A
se resetează. - Timp de condus
OOS047089L
- Viteză medie vehicul
n Tip B

- Contor de parcurs B
- Timp de condus
- Viteză medie vehicul

Activare/dezactivare
viteză vehicul OOS047090L
Pentru a schimba modul contorului
de parcurs, apăsați butonul TRIP de
pe volan.

3-72
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 73

• Dacă se alimentează cu mai puțin de Consum instantaneu de combustibil


6 litri de combustibil, computerul de (3)
bord ar putea să nu înregistreze • Acest mod afișează consumul
schimbarea. instantaneu de combustibil, dacă
• În funcție de condițiile de parcurs, viteza vehiculului este mai mare de
stilul de condus și starea vehiculului, 10 km/h.
consumul de combustibil și autono-
mia pot varia foarte mult. 3

Echipamente de confort
Consum mediu de combustibil (2)
OOS047128L • Consumul mediu de combustibil se
calculează ținând cont de distanța
Autonomie (1) totală parcursă și de consumul de
• Autonomia indică distanța estimată combustibil de la ultima resetare a
pe care o poate parcurge vehiculul consumului mediu de combustibil.
cu combustibilul rămas. • Pentru a reseta manual consumul
• Dacă distanța estimată este mai mediu de combustibil, apăsați
mică de 1 km, autonomia indicată butonul RESET de pe volan mai
de computerul de bord va fi „----”. mult de 1 secundă, atunci când
este afișat consumul mediu de
i Info combustibil.
• Dacă vehiculul nu se află pe o supra-
față plană sau dacă bateria a fost
deconectată, este posibil ca funcția
autonomie să nu funcționeze corect.
• Autonomia indicată poate fi diferită
de autonomia reală, deoarece repre-
zintă o estimare a distanței care mai
poate fi parcursă.
3-73
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 74

Echipamente de confort

Timp scurs (2) Viteză medie vehicul (3)


• Timpul scurs indică timpul total • Viteza medie a vehiculului se cal-
scurs de la ultima resetare. culează ținând cont de distanța
• Pentru a reseta timpul scurs, apă- totală parcursă și de timpul de con-
sați butonul RESET de pe volan dus care a trecut de la ultima rese-
mai mult de 1 secundă, atunci când tare a vitezei medii a vehiculului.
este afișat timpul scurs. • Pentru a reseta viteza medie a
vehiculului, apăsați butonul RESET
i Info de pe volan mai mult de 1 secundă,
atunci când este afișată viteza
Timpul scurs continuă să fie calculat medie a vehiculului.
OOS047129L în timp ce motorul este pornit (în tra-
Contor de parcurs A/B (1) fic sau la semafor).
i Info
• Contorul de parcurs indică distanța • Viteza medie a vehiculului nu este afi-
totală parcursă de la ultima reseta- șată dacă distanța parcursă este mai
re. mică de 300 de metri sau dacă timpul
• Pentru a reseta contorul de par- de condus este mai mic de 10 secunde
curs, apăsați butonul RESET de pe de la cuplarea contactului.
volan mai mult de 1 secundă, • Viteza medie a vehiculului continuă
atunci când este afișat contorul de să fie calculată și începe să scadă,
parcurs. dacă vehiculul se oprește cu motorul
pornit (în trafic sau la semafor).

3-74
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 75

Activare/dezactivare Atenționare revizie periodică


vitezometru digital

Echipamente de confort
OOS047132L
Acest mesaj prezintă viteza vehiculu- OOS047133L
OOS047130L/OOS047131L
OAD045180N lui, atunci când vitezometrul digital
este activat. Dacă numărul de kilometri sau de
Vitezometrul digital poate fi zile este mai mic de 1.500 km sau 30
activat/dezactivat. de zile, apare atenționarea revizie
Pentru a activa vitezometrul digital, periodică și se activează timp de
apăsați butonul RESET de pe volan câteva secunde un avertizor sonor,
mai mult de 1 secundă, atunci când de fiecare dată când cuplați contac-
este afișat mesajul „SPEED OFF” tul.
(viteză dezactivată). Pentru a dezacti-
va vitezometrul digital, apăsați buto- i Info
nul RESET de pe volan mai mult de 1
secundă, atunci când este afișat Pentru a modifica sau dezactiva inter-
mesajul „SPEED ON” (viteză activa- valul de service, consultați un dealer
tă). autorizat HYUNDAI.

3-75
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 76

Echipamente de confort

OOS047134L OOS047135L
Dacă unul dintre intervalele de revi- Dacă depășiți intervalul de revizie reco-
zie (kilometri sau zile) ajunge la „0”, mandat, simbolul de service ( ) cli-
simbolul de service ( ) clipește pește câteva secunde, la fiecare cupla-
câteva secunde la fie- re a contactului.
care cuplare a contactului. Pentru a reseta intervalul de service,
apăsați butonul RESET mai mult de 5
secunde, apoi când kilometrajul și
zilele clipesc, apăsați butonul RESET
mai mult de 1 secundă.
Dacă intervalul de service nu este
setat, simbolul de service ( ) nu
apare.

3-76
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 77

COMPUTER DE BORD (TIP B, TIP C)


Computerul de bord este un indicator Moduri parcurs
care afișează informații referitoare la
condițiile de parcurs. Consum de combustibil
• Consum mediu comb.
i Info • Consum instant comb.
Dacă se deconectează bateria, unele
dintre informațiile salvate de compute-
rul de bord (de exemplu viteza medie) 3
Informații cumulate
se resetează.

Echipamente de confort
• Contor de parcurs
• Consum mediu comb. OOS047038
• Timp scurs Pentru a schimba modul controlului de
parcurs, acționați butonul „ , ” de
pe volan.
Info condus
• Contor de parcurs
• Consum mediu comb.
• Timp scurs

Vitezometru digital

3-77
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 78

Echipamente de confort

Consum de combustibil Resetare automată Ecran informații cumulate


n Tip A n Tip B După realimentare, pentru a reseta n Tip A n Tip B
automat consumul mediu de combusti-
bil, selectați modul „Auto Reset” (reseta-
re automată) din meniul User Settings
(setări utilizator) al ecranului LCD.
- După decuplarea contactului: con-
sumul mediu de combustibil se
resetează automat după 4 ore de la
oprirea motorului.
- După realimentare: consumul
mediu de combustibil se resetează
OPDE046131/OPDE046132 automat dacă viteza vehiculului OPDE046133/OPDE046134
depășește 1 km/h, după ce se rea-
Consum mediu de combustibil (1) Acest ecran prezintă distanța parcur-
limentează cu cel puțin 6 litri (1,6
să cumulată (1), consumul mediu de
• Consumul mediu de combustibil se galoane) de combustibil.
combustibil (2) și timpul total de con-
calculează ținând cont de distanța dus (3).
totală parcursă și de consumul de i Info
combustibil de la ultima resetare a Informațiile se cumulează pornind de
Dacă distanța parcursă este mai mică la ultima resetare.
consumului mediu de combustibil. de 300 de metri (0,19 mile) de la trece-
• Consumul mediu de combustibil Pentru resetarea manuală a informa-
rea butonului de pornire/oprire motor
poate fi resetat atât manual, cât și țiilor, țineți apăsat butonul OK atunci
în poziția ON, consumul mediu de
automat. când sunt afișate informațiile cum-
combustibil este posibil să nu fie afișat
ulate. Contorul de parcurs, consumul
corect.
mediu de combustibil și timpul total
Resetare manuală Consum instantaneu de combustibil (2) de condus se resetează simultan.
Pentru a reseta manual consumul • Acest mod afișează consumul
mediu de combustibil, apăsați butonul instantaneu de combustibil din ulti-
[OK] de pe volan mai mult de 1 mele câteva secunde, dacă viteza
secundă, atunci când este afișat con- vehiculului este mai mare de 10
sumul mediu de combustibil. km/h (6,2 MPH).
3-78
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 79

Informațiile cumulate continuă să fie motorul a fost oprit timp de 4 ore sau Vitezometru digital
calculate în timp ce motorul este por- mai mult, ecranul Drive Info (informa-
n Tip A n Tip B
nit (în trafic sau la semafor). ții condus) se resetează.
Pentru resetarea manuală a informa-
i Info țiilor, țineți apăsat butonul OK atunci
Înainte să fie recalculat consumul când sunt afișate informațiile despre
mediu de combustibil, vehiculul tre- condus. Contorul de parcurs, consu-
buie condus cel puțin 300 de metri mul mediu de combustibil și timpul 3
(0,19 mile). total de condus se resetează simul-
tan.

Echipamente de confort
Ecran informații condus Informațiile despre parcurs continuă
să fie calculate în timp ce motorul
n Tip A n Tip B
este pornit (în trafic sau la semafor). OPDE046145/OPDE046146

Acest mesaj indică viteza vehiculului


i Info (km/h, MPH).
Înainte să fie recalculat consumul
mediu de combustibil, vehiculul tre-
buie condus cel puțin 300 de metri
(0,19 mile).

OPDE046135/OPDE046136

Acest ecran prezintă distanța parcur-


să (1), consumul mediu de combusti-
bil (2) și timpul total de condus (3).
Informațiile sunt calculate pentru fie-
care ciclu de cuplare-decuplare a
contactului. Cu toate acestea, dacă
3-79
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 80

Echipamente de confort

AFIȘAJ PE PARBRIZ (HUD) (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Măsuri de siguranță la utilizarea
afișajului pe parbriz AVERTISMENT
În următoarele situații este posibil ca • Nu fixați etichete sau accesorii
citirea informațiilor furnizate de afișa- pe HUD sau pe planșa de bord.
jul pe parbriz să fie dificilă.
• Nu reglați voletul și sistemul cu
- Șoferul este poziționat incorect pe mâna.
scaunul șoferului.
• Este posibil ca imaginea să nu
- Șoferul poartă ochelari de soare cu fie vizibilă, din cauza ampren-
filtru de polarizare. telor. De asemenea, forțarea în
- Deasupra capacului afișajului pe timpul utilizării este posibil să
OOS047079 parbriz este amplasat un obiect. deterioreze afișajul.
Afișajul pe parbriz este un afișaj - Vehiculul este condus pe un drum • Nu amplasați niciun fel de
transparent, care proiectează pe ud. obiecte în apropierea HUD.
parbriz o imagine ce include informa- - Pe vehicul este montat un acceso- Contactul cu acestea în timpul
ții din cadrul grupului de instrumente riu de iluminare necorespunzător activării este posibil să influen-
și ale sistemului de navigație. sau există o sursă de lumină din țeze funcționarea sau să pro-
exteriorul vehiculului. voace defectarea afișajului.
- Șoferul poartă ochelari. • Nu amplasați niciun fel de bău-
- Șoferul poartă lentile de contact. turi în apropierea HUD. Dacă
lichidul curge în HUD, este
Dacă informațiile furnizate de afișajul posibil ca afișajul să se defec-
pe parbriz sunt dificil de citit, reglați teze.
unghiul sau luminozitatea acestuia,
din modul User Settings (setări utili- • Nu amplasați niciun fel de
zator). Pentru informații suplimenta- obiecte pe HUD. De asemenea,
re, consultați „Ecran LCD” din acest fixarea unui obiect (de ex. un
capitol. abțibild) pe sistem este posibil
să afecteze vizibilitatea imagi-
nii.

3-80
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 81

Activare/dezactivare afișaj pe parbriz


• Evitați contactul direct al raze- ATENȚIE
lor solare cu sistemul. Este
posibil ca acesta și componen- • Atunci când deschideți sau
tele sale interne să se defecte- închideți HUD, este posibil ca
ze. motorul și angrenajul să
• Nu amplasați niciun obiect pe, genereze zgomot.
în interiorul sau în apropierea • Atunci când reglați înălțimea
afișajului, indiferent dacă HUD imaginii HUD, este posibil ca
3
este deschis sau închis. De motorul și angrenajul să

Echipamente de confort
asemenea, nu fixați niciun genereze zgomot.
obiect pe componentele siste- * HUD înseamnă afișaj pe par-
mului și nu introduceți niciun briz.
obiect în interiorul acestuia. OOS047080
• Utilizați o cârpă moale pentru a Atunci când motorul este pornit,
curăța HUD. Nu utilizați un sol- puteți activa/dezactiva HUD apă-
vent organic, detergent sau o sând butonul HUD de pe planșa de
cârpă de lustruire. bord.
• pentru siguranța dvs., asigu- Cu motorul oprit, HUD se închide
rați-vă că opriți vehiculul, înain- automat atunci când ușa este bloca-
te de a regla setările. tă cu ajutorul telecomenzii sau cheii
inteligente.
Dacă vehiculul utilizează o cheie
inteligentă, HUD se închide automat
atunci când ușa este blocată prin
apăsarea butonului de pe mânerul
exterior al ușii.
Dacă motorul este oprit și ușa nu
este blocată, HUD se închide auto-
mat după aproximativ 5 minute.
3-81
OS Eng 3a(-82)_LM (FL).qxd 16/01/18 14:02 Page 82

Echipamente de confort

i Info
Dacă selectați ca HUD să afișeze infor-
mațiile navigației pas cu pas (TBT),
acestea nu vor fi afișare pe ecranul
LCD.

Setare afișaj pe parbriz


De pe ecranul LCD puteți modifica
setările afișajului pe parbriz după
cum urmează.
• Înălțime afișaj
OOS047082L • Rotație
• Luminozitate
Informații afișaj pe parbriz
• Selectare conținut
1. Informații navigație pas cu pas
• Mărime vitezometru
(TBT)
• Culoare vitezometru
2. Indicatoare rutiere
Pentru informații suplimentare,
3. Vitezometru
consultați „Ecran LCD” din acest
4. Viteză pilot automat capitol.
5. Informații sistem de asistență la
păstrarea benzii de rulare (LKA)
(dacă există în dotare)
6. Informații sistem de detectare
prezență în unghiul mort (BCW)
(dacă există în dotare)
7. Lămpi de avertizare
8. Informații audio/video
3-82
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 83

ILUMINARE
Lumini exterioare NOTĂ
Comenzi lumini • Nu acoperiți și nu vărsați lichide
pe senzorul (1) amplasat pe
planșa de bord.
• Nu curățați senzorul cu soluție
pentru spălarea geamurilor,
deoarece pelicula rămasă pe 3
acesta poate influența funcțio-
narea senzorului.

Echipamentedeconfort
• Dacă vehiculul dvs. dispune de
OOS047050L geamuri fumurii sau alte straturi
Poziția control automat lumini metalice de protecție pe parbriz,
(dacă există în dotare) este posibil ca sistemul de con-
OPDE046065 trol automat al luminilor să nu
Dacă butonul pentru lumini este în funcționeze corect.
Pentru a aprinde luminile, rotiți buto-
poziția AUTO, luminile de poziție și
nul din capătul manetei în una dintre
următoarele poziții: farurile se aprind și se sting automat,
în funcție de lumina exterioară.
(1) Lumini stinse
(2) Control automat lumini
(dacă există în dotare) Chiar dacă este activată funcția
lumini automate, se recomandă
(3) Lumini de poziție aprinderea manuală a farurilor pe
(4) Faruri timp de noapte sau de ceață sau la
traversarea zonelor întunecoase,
cum ar fi tunelurile și parcările.

3-83
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 84

Echipamentedeconfort

Acționare fază lungă

OAE046469L OAE046467L
Lumini de poziție ( ) Faruri ( ) OAE046453L
Luminile de poziție, lampa pentru Farurile, luminile de poziție, lampa Pentru a acționa faza lungă a faruri-
numărul de înmatriculare și luminile pentru numărul de înmatriculare și lor, împingeți maneta spre înainte.
de pe planșa de bord sunt aprinse. luminile de pe planșa de bord sunt Maneta va reveni în poziția inițială.
aprinse.
Lampa de control pentru faza lungă
se aprinde dacă se aprinde faza
i Info lungă a farurilor.
Pentru a aprinde farurile, trebuie Pentru a stinge faza lungă a farurilor,
cuplat contactul. trageți maneta spre dvs. Se aprinde
faza scurtă.

AVERTISMENT
Nu utilizați faza lungă dacă din
față vine un vehicul. Este posibil
ca utilizarea fazei lungi să afecte-
ze vederea celuilalt șofer.

3-84
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 85

Sistem de asistență pentru faza 4.Asistența pentru faza lungă (HBA)


lungă (HBA) se activează dacă viteza vehiculu-
(dacă există în dotare) lui este mai mare de 45 km/h (25
mph).
1) Dacă se împinge maneta pentru
lumini în timp ce este activată
asistența pentru faza lungă
(HBA), aceasta se dezactivează
și rămâne activată faza lungă. 3
2) Dacă se trage maneta pentru

Echipamentedeconfort
lumini în timp ce faza lungă este
OAE046455L
stinsă, aceasta se aprinde, fără
ca asistența pentru faza lungă
Pentru a semnaliza cu farurile, tra- (HBA) să se dezactiveze. Dacă
geți maneta către dvs. și eliberați-o. eliberați maneta pentru lumini,
Faza lungă rămâne aprinsă cât timp OPDE046057 aceasta trece în poziția din mij-
țineți maneta trasă. loc și faza lungă se stinge.
Asistența pentru faza lungă (HBA) 3) Dacă se trage maneta pentru
este un sistem care reglează auto- lumini în timp ce faza lungă este
mat bătaia farurilor (trece între faza aprinsă de către asistența pen-
lungă și faza scurtă), în funcție de tru faza lungă (HBA), faza lungă
luminozitatea farurilor altor vehicule rămâne aprinsă, iar asistența
și de condițiile de deplasare. pentru faza lungă (HBA) se
dezactivează.
Condiții de funcționare 4) Dacă maneta este în poziția
faruri, asistența pentru faza
1.Treceți maneta pentru lumini în lungă (HBA) se dezactivează și
poziția AUTO. rămâne aprinsă faza scurtă.
2.Aprindeți faza lungă prin împinge-
rea manetei spre înainte.
3. Indicatorul de asistență pentru faza
lungă (HBA) ( ) se aprinde.
3-85
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 86

Echipamentedeconfort

Dacă asistența pentru faza lungă Lampă și mesaj de avertizare


(HBA) este activată, faza lungă comu- ATENȚIE
tă pe fază scurtă în condițiile de mai
jos. Este posibil ca sistemul să nu
funcționeze corespunzător în
- Dacă se detectează farurile unui următoarele situații.
vehicul care vine din față.
u Dacă farurile vehiculului care
- Dacă se detectează luminile de vine din față sunt slabe
poziție ale unui vehicul din față.
• Dacă luminile vehiculului care
- Dacă se detectează farul/lumina vine din față sau circulă în
de poziție a unei biciclete/motoci- față nu sunt detectate deoare-
clete. ce acestea sunt defecte,
- Dacă lumina exterioară este sufi- ascunse vederii etc.
cient de puternică pentru a nu solici- OOS047127L
• Dacă luminile vehiculului care
ta aprinderea fazei lungi. Dacă asistența pentru faza lungă vine din față sau circulă în
- Dacă se detectează iluminatul (HBA) nu funcționează corespunză- față sunt acoperite cu praf,
stradal sau alte surse de lumină. tor, apare pentru câteva secunde zăpadă sau apă.
- Dacă maneta pentru lumini nu este mesajul de avertizare. După ce
mesajul dispare, se aprinde lampa de
• Dacă farurile vehiculului din
în poziția AUTO. față sunt stinse, dar proiec-
avertizare principală ( ).
- Dacă asistența pentru faza lungă
(HBA) este dezactivată. Vă recomandăm să duceți vehiculul
la un dealer autorizat HYUNDAI și să
- Dacă viteza vehiculului este mai mică verificați sistemul.
de 35 km/h (22 mph).

3-86
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 87

toarele de ceață sunt aprinse • Dacă farurile vehiculului din AVERTISMENT


și etc. față sunt stinse, dar proiec-
u Dacă este influențat de condi- toarele de ceață sunt aprinse. • Nu dezasamblați temporar
ții externe • Dacă un vehicul apare brusc camera video față, în vederea
• Dacă există o formă similară de după un viraj. aplicării unei folii pe geam sau
cu cea a lămpilor vehiculului • Dacă vehiculul este înclinat a oricăror tipuri de învelișuri și
accesorii. Dacă dezasamblați
din față. din cauza unei pene de cau-
și reasamblați camera video, 3
• Dacă farul nu este reparat sau ciuc sau pentru că este trac-
tat. vă recomandăm să duceți vehi-
înlocuit la un dealer autorizat.

Echipamentedeconfort
culul la un dealer autorizat
• Dacă farurile nu sunt reglate • Dacă se aprinde lampa de averti- HYUNDAI și să verificați cali-
corespunzător. zare a sistemului de asistență la brarea sistemului.
• La deplasarea pe drumuri păstrarea benzii de rulare (LKA).
(dacă există în dotare) • Dacă înlocuiți sau și remontați
înguste, sinuoase sau denive- parbrizul și camera video față,
late. u Dacă vizibilitatea în față este vă recomandăm să duceți vehi-
• La urcarea sau coborârea redusă culul la un dealer autorizat
pantelor. • Dacă luminile vehiculului care HYUNDAI și să verificați siste-
• Dacă într-o intersecție sau pe vine din față sau circulă în față mul.
un drum sinuos este vizibilă sunt acoperite cu praf, zăpadă • Aveți grijă să nu intre apă în
numai o parte a vehiculului sau apă. sistemul de asistență pentru
din față. • Dacă luminile vehiculului care faza lungă (HBA) și nu demon-
• Dacă este prezent un semafor, vine din față sau circulă în față tați sau deteriorați piesele con-
un semn de circulație reflecto- nu sunt detectate din cauza exe ale acestuia.
rizant, clipitor sau o oglindă. gazelor de eșapament, fumului, • Nu amplasați pe planșa de
ceții, zăpezii etc. bord obiecte care reflectă lumi-
• În condiții de deplasare nefa-
vorabile, cum ar fi pe timp de • Dacă parbrizul este murdar. na, cum ar fi oglinzi, hârtie albă
ploaie sau de ninsoare. • Dacă vizibilitatea este redusă din etc. Dacă se reflectă lumina
cauza ceții, ploii dese sau zăpe- soarelui, este posibil ca siste-
zii. mul să funcționeze defectuos.

3-87
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 88

Echipamentedeconfort

Semnalizare maneta de semnalizare și eliberați-o.


• Uneori este posibil ca asistența Semnalizatoarele vor clipi de 3, 5
pentru faza lungă (HBA) să nu sau 7 ori.
funcționeze corespunzător.
Rolul sistemului este exclusiv Puteți activa/dezactiva funcția de sem-
de a asigura un confort supli- nalizare la o singură atingere sau
mentar. Pentru siguranța dvs., selecta numărul de clipiri (3, 5 sau 7)
șoferul trebuie să adopte un din meniul User Settings (setări utiliza-
stil de condus preventiv și să tor) al ecranului LCD. Pentru informa-
verifice întotdeauna condițiile ții suplimentare, consultați „Ecran
de deplasare. LCD” din acest capitol.
• Dacă sistemul nu funcționea-
ză normal, treceți manual între Proiectoare de ceață
faza lungă și faza scurtă. OTLE045284 (dacă există în dotare)
Pentru a semnaliza un viraj, apăsați
maneta în jos pentru viraj la stânga
sau în sus pentru viraj la dreapta (A).
Pentru a semnaliza schimbarea ben-
zii de rulare, mișcați puțin maneta de
semnalizare și țineți-o în această
poziție (B). După negocierea virajului
sau la eliberarea manetei, aceasta
va reveni în poziția OFF.
Dacă indicatorul rămâne aprins și nu cli-
pește sau clipește neregulat, este posi-
bil ca unul dintre becurile semnalizatoa- OPDE046066
relor să fie ars și să trebuiască înlocuit.
Funcție de semnalizare la o singură Proiectoarele de ceață sunt utilizate
atingere pentru o îmbunătățire a vizibilității,
atunci când aceasta este redusă, pe
Pentru a activa funcția de semnaliza- timp de ceață, ploaie, zăpadă etc.
re la o singură atingere, mișcați ușor
3-88
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 89

Utilizați butonul din dreptul butonului Lampă de ceață spate


farurilor pentru a aprinde și stinge pro-
iectoarele de ceață.
1. Aprindeți luminile de poziție.
2. Rotiți butonul pentru lumini (1) în
poziția proiectoare de ceață.
3. Pentru a stinge proiectoarele de
ceață, rotiți din nou butonul pentru 3
lumini în poziția proiectoare de

Echipamentedeconfort
ceață sau stingeți luminile de pozi-
ție.
OTLE045285

NOTĂ OPDE046064
Vehicul fără proiectoare de ceață
Vehicul cu proiectoare de ceață Pentru a aprinde lampa de ceață
Dacă sunt aprinse, proiectoarele spate:
de ceață consumă mult curent. Pentru a aprinde lampa de ceață spate:
Utilizați proiectoarele de ceață Treceți butonul pentru lumini în poziția
Treceți butonul pentru lumini pe pozi- faruri, apoi rotiți butonul pentru lumini
numai dacă vizibilitatea este redu- ții, rotiți butonul pentru lumini în pozi-
să. (1) în poziția lampă de ceață spate.
ția proiectoare de ceață (1), apoi
rotiți butonul pentru lumini (1) în pozi-
ția lampă de ceață spate. Pentru a stinge lămpile de ceață
Pentru a stinge lămpile de ceață spate, efectuați una dintre următoa-
spate, efectuați una dintre următoa- rele operații:
rele operații: • Stingeți farurile de la buton.
• Stingeți luminile de poziție de la buton. • Rotiți din nou butonul pentru lumini
• Rotiți din nou butonul pentru lumini în poziția lampă de ceață spate.
în poziția lampă de ceață spate.
• Dacă butonul pentru lumini este pe
poziții și stingeți proiectoarele de
ceață, se va stinge și lampa de
ceață spate. 3-89
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 90

Echipamentedeconfort

Funcție de protejare baterie Funcție de stingere întârziată NOTĂ


Scopul acestei funcții este de a pre- faruri (dacă există în dotare)
Dacă șoferul iese din vehicul pe
veni descărcarea bateriei. Sistemul Dacă treceți contactul în poziția ACC altă ușă (cu excepția ușii șoferu-
stinge automat luminile de poziție sau OFF, iar farurile sunt aprinse, faru- lui), funcția de protejare a bateriei
când șoferul oprește motorul și des- rile (și/sau pozițiile) rămân aprinse nu se activează, iar funcția de stin-
chide ușa șoferului. aproximativ 5 minute. Cu toate aces- gere întârziată a farurilor nu se
Această funcție stinge automat lumi- tea, dacă ușa șoferului este deschisă dezactivează automat. Astfel, bate-
nile de poziție, dacă parcați noaptea și închisă, iar motorul este oprit, faruri- ria se va descărca. În acest caz,
pe marginea drumului. le (și/sau luminile de poziție) se sting asigurați-vă că stingeți farurile
după 15 secunde. înainte de a ieși din vehicul.
Dacă este cazul, pentru a le menține
aprinse după scoaterea cheii din con- Farurile (și/sau luminile de poziție)
tact, procedați în felul următor: se pot stinge prin apăsarea de 2 ori
a butonului de blocare de pe cheia
1) Deschideți ușa șoferului.
cu telecomandă (sau de pe cheia
2) Stingeți luminile de poziție și inteligentă) sau prin rotirea butonului
aprindeți-le din nou de la maneta pentru faruri în poziția OFF sau
de lumini de pe coloana de direc- AUTO. Cu toate acestea, dacă rotiți
ție. butonul pentru faruri în poziția AUTO
atunci când afară este întuneric,
farurile nu se vor stinge.
Funcția de stingere întârziată a faru-
rilor poate fi activată sau dezactivată
din modul User Settings (setări utili-
zator) al ecranului LCD. Pentru
informații suplimentare, consultați
„Ecran LCD” din acest capitol.

3-90
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 91

Sistem de iluminare pe timp de Sistem de reglare pe înălțime Mai jos sunt prezentate pozițiile
zi (DRL) (dacă există în dotare) faruri (dacă există în dotare) corecte în funcție de sarcină. Pentru
Sistemul de iluminare pe timp de zi alte condiții de sarcină, reglați buto-
(DRL) face mai vizibilă partea din nul corespunzător celei mai apropia-
față a vehiculului pe timp de zi, în te situații.
special în amurg sau la răsărit.
Poziție
Sistemul DRL va stinge lampa res- Sarcină
buton
pectivă dacă: 3
Numai șofer 0
1. Proiectoarele de ceață sau farurile

Echipamentedeconfort
sunt aprinse. Șofer + pasager față 0

2. Butonul pentru lumini este pe Toți pasagerii (inclusiv șofer) 1


lumini de poziție. Toți pasagerii (inclusiv șofer) +
2
3. Motorul este oprit. sarcină maximă admisă
OOS047049
Tip manual Șofer + sarcină maximă admisă 3

Pentru reglarea pe înălțime a faruri-


lor în funcție de numărul pasagerilor
și de sarcina transportată, rotiți buto-
nul de reglare.
Cu cât este mai mare numărul de la
poziția indicatorului, cu atât mai jos
luminează farurile. Reglați întotdeau-
na corespunzător farurile, altfel îi
puteți orbi pe ceilalți participanți la
trafic.

3-91
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 92

Echipamentedeconfort

Tip automat Asistență pentru faza scurtă - Sistem de întâmpinare


Reglează automat pe înălțime faruri- lampă statică (dacă există în dotare)
le, în funcție de numărul pasagerilor (dacă există în dotare) Plafonieră
și de sarcina transportată. La parcurgerea unui viraj, pentru un Dacă butonul plafonierei este în pozi-
Reglează și farurile în funcție de situa- plus de vizibilitate și siguranță, faza ția ușă și toate ușile (și hayonul) sunt
ție. scurtă stânga sau dreapta se aprin- închise și blocate, plafoniera se
de automat. Asistența pentru faza aprinde pentru 30 de secunde, dacă
AVERTISMENT scurta - lampa statică se aprinde în se efectuează oricare dintre operații-
una dintre situațiile următoare. le de mai jos.
Dacă sistemul nu funcționează • Viteza vehiculului este mai mică de • Dacă se apasă butonul de deblo-
corespunzător, vă recomandăm 10 km/h (6 mph), unghiul de bracaj care a ușilor de pe cheia cu teleco-
să verificați sistemul la un al volanului este de aproximativ 80 mandă sau cheia inteligentă.
dealer autorizat HYUNDAI. Nu de grade și este aprinsă faza scur-
tă. • Dacă se apasă butonul de pe
încercați să verificați sau să mânerul exterior al ușii, atunci
înlocuiți personal cablajul. • Viteza vehiculului este cuprinsă când aveți la dvs. cheia inteligentă.
între 10 km/h (6 mph) și 90 km/h
(56 mph), unghiul de bracaj al În acest moment, dacă apăsați buto-
volanului este de aproximativ 35 nul de blocare sau deblocare a uși-
de grade și este aprinsă faza scur- lor, plafoniera se stinge imediat.
tă.
• Dacă vehiculul se deplasează în
marșarier și este îndeplinită una
dintre condițiile de mai sus, se
aprinde lampa de pe partea opusă
direcției de manevrare a volanului.

3-92
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 93

Lumini interioare Lumini față Lampă ușă față ( ) (2) :


NOTĂ n Tip A (fără suport pentru ochelari de soare)
Plafonierele față și spate se aprind
Nu utilizați luminile interioare pe
automat aproximativ 30 de secunde
perioade lungi dacă motorul este
la deschiderea unei uși.
oprit, deoarece bateria se va des-
cărca. Plafonierele față și spate se aprind
automat aproximativ 15 secunde la 3
deblocarea ușilor cu ajutorul cheii cu
AVERTISMENT telecomandă (cheii inteligente). La

Echipamentedeconfort
cuplarea contactului, plafoniera se
Nu aprindeți luminile interioare stinge treptat în 15 secunde. Dacă
când călătoriți pe timp de noapte. se deschide o ușă și contactul este
Luminile interioare pot afecta OOS047051 în poziția ACC sau OFF, plafoniera
vizibilitatea și provoca un acci- n Tip B (cu suport pentru ochelari de soare) rămâne aprinsă maxim 20 de minu-
dent. te.

Stingere automată plafonieră Plafonieră față


Plafoniera se stinge automat după • (3):
aproximativ 20 de minute de la opri- Pentru a aprinde plafoniera
rea motorului și închiderea ușilor. față/spate, apăsați butonul.
Dacă se deschide o ușă, lampa se
stinge după 40 de minute de la opri-
rea motorului. Dacă ușile se blo- • (4):
chează și sistemul de alarmă se OOS047052 Pentru a stinge plafoniera față/spate,
armează, lămpile se sting după 5 apăsați butonul.
secunde. Spot pentru lectură (1)
Pentru a aprinde spotul pentru lectu-
ră, apăsați lentila acestuia (1).
Pentru a stinge spotul pentru lectură,
apăsați din nou lentila acestuia.
3-93
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 94

Echipamentedeconfort

Lămpi spate NOTĂ Lampă oglindă de pe parasolar


n Tip A
(dacă există în dotare)
Dacă motorul este oprit, nu lăsați
lămpile aprinse pentru o perioadă
lungă de timp.

Lampă portbagaj

OOS047321
n Tip B OOS047055

Apăsați butonul pentru a aprinde sau


stinge lumina.
• : dacă se apasă acest buton,
lampa se aprinde.
OOS047054
• : dacă se apasă acest buton,
Lampa din portbagaj se aprinde dacă lampa se stinge.
se deschide hayonul.
NOTĂ
NOTĂ Dacă lampa oglinzii de pe paraso-
OOS047053
lar nu este utilizată, lăsați întot-
Lampa din portbagaj se aprinde deauna butonul în poziția stins.
Buton plafonieră spate: cât timp hayonul este deschis. Dacă parasolarul este închis, iar
Pentru a aprinde și stinge plafoniera, Pentru a preveni descărcarea pre- lampa este aprinsă, este posibil ca
apăsați acest buton. matură a bateriei, închideți bine bateria să se descarce sau ca
hayonul după ce umblați la port- parasolarul să se deterioreze.
bagaj.
3-94
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 95

ȘTERGĂTOARE ȘI SPĂLĂTOARE
n Ștergătoare/spălătoare de parbriz n Ștergător/spălător de lunetă A: comandă viteză ștergătoare
(față)
••• Tip A ••• Tip A
· / MIST – o singură ștergere
· O / OFF – oprit
· --- / INT – ștergere intermitentă
AUTO* – comandă ștergere
automată 3
· 1 / LO – viteză redusă de șterge-
re

Echipamentedeconfort
· 2 / HI – viteză mare de ștergere

B : ștergere intermitentă cu tem-


••• Tip B ••• Tip B
porizator

C: spălare cu ștergere de scurtă


durată (față)

D: ștergător lunetă*
· 2 / HI – viteză mare de ștergere
· 1 / LO – viteză redusă de șterge-
re
· O / OFF – Oprit

OTLE045159/OTLE045161/OTLE045507/OTLE045508 E: spălare cu ștergere de scurtă


durată (lunetă)
*: dacă există în dotare

3-95
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 96

Echipamentedeconfort

Ștergătoare de parbriz Comandă AUTO (automată)


(dacă există în dotare) AVERTISMENT
Când contactul este cuplat, ștergă-
toarele funcționează în felul următor. Pentru a evita rănirea persoane-
/MIST: pentru o singură ștergere, tra- lor de către ștergătoarele de par-
geți maneta în jos ( ) sau în briz, atunci când motorul este
sus (MIST) și eliberați-o. Dacă pornit și butonul ștergătoarelor
maneta este menținută în este trecut în modul AUTO:
această poziție, ștergătoarele • Nu atingeți partea superioară a
vor funcționa continuu. parbrizului, unde este ampla-
O/OFF: ștergătorul nu funcționează sat senzorul de ploaie.
—-/INT: ștergătorul funcționează intermi- • Nu ștergeți marginea superioa-
tent, la intervale regulate. Utilizați Senzor ră a parbrizului cu o cârpă
acest mod în caz de ploaie umedă sau udă.
ușoară sau ceață. Pentru a OOS047322L • Nu apăsați pe parbriz.
schimba setarea vitezei, rotiți Senzorul de ploaie localizat în partea
butonul de reglare a vitezei.
superioară a parbrizului detectează canti- NOTĂ
1/LO: viteză normală de ștergere tatea de apă și reglează ciclul de ștergere
2/HI: viteză mare de ștergere a parbrizului la intervale corespunzătoare. • Când spălați vehiculul, treceți buto-
Cu cât plouă mai tare, cu atât se va mări nul pentru ștergătoare în poziția O
viteza de funcționare a ștergătoarelor. (oprit), pentru a opri funcționarea
i Info automată acestora. Dacă butonul
Dacă ploaia se oprește, se opresc și
Dacă s-a depus multă zăpadă sau gheață pe ștergătoarele. Pentru a schimba este în poziția AUTO, ștergătoarele
parbriz, activați 10 minute dispozitivul setarea vitezei, rotiți butonul de con- se pot activa și deteriora.
pentru dezghețarea parbrizului sau înde- trol al vitezei (1). • Nu demontați capacul senzorului,
părtați zăpada și/sau gheața de pe parbriz amplasat în partea superioară a
înainte de a utiliza ștergătoarele. Dacă butonul pentru ștergătoare
este în modul AUTO iar contactul parbrizului, pe partea pasagerului.
Dacă nu îndepărtați zăpada și/sau gheața este cuplat, ștergătoarele vor efec- Este posibil ca piesele sistemului
înainte de utilizarea ștergătoarelor și spă- tua o trecere, pentru a face verifica- să se defecteze, iar defecțiunea nu
lătoarelor, este posibil ca sistemul de spă- rea automată a sistemului. Dacă este acoperită de garanție.
lare și ștergere să se defecteze. ștergătoarele nu sunt utilizate, treceți
3-96 butonul în poziția „OFF” (oprit).
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 97

Spălătoare de parbriz Pulverizarea lichidului de spălare și


ștergerea vor continua până la elibe- ATENȚIE
n Tip A
rarea manetei.
Dacă spălătorul nu funcționează,
• Pentru a preveni eventuala
defectare a pompei spălătoru-
este posibil să trebuiască să comple-
lui, nu activați spălătorul dacă
tați nivelul lichidului de spălare din
rezervorul pentru lichidul de
rezervor.
spălare este gol.
Dacă vehiculul dispune de spălător
• Pentru a preveni eventuala
3
pentru faruri, acesta funcționează
deteriorare a ștergătoarelor și

Echipamentedeconfort
simultan cu spălătorul de parbriz
parbrizului, nu acționați șter-
dacă:
gătoarele dacă parbrizul este
1. Este cuplat contactul. uscat.
OTLE045163 2. Butonul pentru lumini este în pozi- • Pentru a preveni deteriorarea
n Tip B ția faruri. brațelor ștergătoarelor și a
altor componente, nu mane-
AVERTISMENT vrați ștergătoarele manual.
• Pe timp de iarnă sau pe vreme
Dacă temperatura exterioară este rece, pentru a preveni even-
sub punctul de îngheț, încălziți tuala deteriorare a sistemului
ÎNTOTDEAUNA parbrizul cu ajuto- de ștergătoare și spălătoare,
rul sistemului de dezghețare, pen- utilizați lichide de spălare cu
tru a preveni înghețul lichidului de proprietăți antigel.
spălare pe parbriz și reducerea
vizibilității, care poate provoca un
OTLE045164 accident și rănirea gravă sau
decesul.
Dacă maneta este în poziția oprit (O),
trageți-o ușor spre dvs., pentru a pul-
veriza lichid de spălare pe parbriz și
pentru ca ștergătoarele să execute 1-
3 ștergeri.
3-97
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 98

Echipamentedeconfort

Buton ștergător și spălător Rotiți butonul în poziția dorită, pentru Îndepărtați maneta de volan pentru a
lunetă (dacă există în dotare) a activa ștergătorul și spălătorul pulveriza lichid de spălare pe lunetă
lunetei. și pentru ca ștergătorul să efectueze
n Tip A
2/HI – viteză mare de ștergere 1 ~ 3 treceri. Pulverizarea lichidului
de spălare și ștergerea vor continua
1/LO –viteză redusă de ștergere până la eliberarea manetei (dacă
O / OFF – oprit există în dotare).
n Tip A

Ștergător de lunetă automat


(dacă există în dotare)
Dacă vehiculul se deplasează în
marșarier și sunt activate ștergătoa-
rele de parbriz, ștergătorul de lunetă
OTLE045167 se activează prin activarea funcției de
n Tip B pe ecranul LCD.
Accesați „User Settings (setări utiliza-
tor) ® Convenience (confort) ® Auto
OTLE045168
Rear Wiper (reverse) (ștergător de
n Tip B
lunetă automat - marșarier)”.

OTLE045165

Butonul pentru ștergătorul și spălăto-


rul lunetei este amplasat pe capătul
manetei pentru ștergătoare și spălă-
toare. OTLE045166
3-98
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 99

SISTEM dE ASISTENțĂ LA cONdUS


Cameră video pentru marșarier care prezintă în oglinda retrovizoare NOTĂ
(dacă există în dotare) sau pe ecranul sistemului de naviga-
ție imagini din spatele vehiculului, în • Nu spălați camera sau zona
timp ce mergeți în marșarier. învecinată cu jet direct de apă
sub presiune. Șocul provocat de
AVERTISMENT presiunea apei poate provoca
defectarea sistemului.
Camera video pentru marșarier • La curățarea lentilelor nu utili-
nu este un sistem de siguranță. zați soluție cu detergenți acizi
3
Rolul acesteia este numai de a sau alcalini. Utilizați numai

Echipamentedeconfort
asista șoferul la identificarea săpun moale sau detergent
obiectelor aflate chiar în spatele neutru și clătiți bine cu apă.
părții din mijloc a vehiculului.
Camera video NU acoperă toată
OOS047046 suprafața din spatele vehiculului. i Info
Păstrați întotdeauna curat geamul
AVERTISMENT camerei. Dacă geamul este acoperit cu
murdărie, apă sau zăpadă, camera
• La deplasarea în marșarier nu video s-ar putea să nu funcționeze nor-
vă bazați exclusiv pe camera mal.
video pentru marșarier.
• Înainte de a porni de pe loc,
verificați ÎNTOTDEAUNA zona
din apropierea vehiculului,
pentru a vă asigura că nu exis-
tă obiecte sau obstacole și a
OOS047091
preveni un accident.
Camera pentru marșarier se activea- • Fiți foarte atenți atunci când
ză dacă schimbătorul de viteze este vehiculul este aproape de
în poziția R (marșarier). obiecte, în special de pietoni
Acesta este un sistem suplimentar, și mai ales de copii.
3-99
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 100

Echipamentedeconfort

Sistem de avertizare distanță Funcționarea sistemului de


la parcare (spate) AVERTISMENT avertizare distanță la parcare
(dacă există în dotare) (spate)
• Înainte de a porni de pe loc,
verificați ÎNTOTDEAUNA zona Condiții de funcționare
din apropierea vehiculului, pen- • Sistemul se activează la deplasa-
tru a vă asigura că nu există rea în marșarier, dacă este cuplat
obiecte sau obstacole și a pre- contactul. Cu toate acestea, dacă
veni un accident. viteza vehiculului este mai mare de
• Fiți foarte atenți atunci când 5 km/h (3 mph), este posibil ca sis-
vehiculul este aproape de temul să nu detecteze obiecte.
obiecte, în special de pietoni și • Dacă viteza vehiculului este mai
mai ales de copii. mare de 10 km/h (6 mph), sistemul
• Conștientizați faptul că, din nu vă avertizează, chiar dacă
cauza distanței, dimensiunilor detectează obiecte.
OOS047042 sau materialelor, este posibil • Dacă sunt detectate mai mult de 2
[A]: senzor ca unele obiecte să nu fie vizi- obiecte în același timp, va fi luat în
bile pe ecran sau să nu fie considerare cel mai apropiat.
Sistemul de avertizare distanță la
parcare (spate) ajută șoferul în tim- detectate de către senzori.
pul manevrelor în marșarier, averti-
zându-l sonor dacă este detectat un
obiect pe o distanță de 120 cm (50
inch) în spatele vehiculului.
Acesta este un sistem suplimentar,
care poate detecta obiectele aflate în
raza de acțiune a senzorilor; siste-
mul nu poate detecta obiecte ampla-
sate în alte zone, în care nu sunt
montați senzori.

3-100
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 101

Tipuri de indicator și de sunet de Pentru a dezactiva sistemul de


avertizare avertizare distanță la parcare
Tipuri de semnale sonore Indicator
(spate) (dacă există în dotare)

Dacă un obiect se află la o distanță cuprinsă între 120 și 60 cm (între


47 și 24 inchi) până la bara de protecție spate: semnal sonor intermi-
tent.
3
Dacă un obiect se află la o distanță cuprinsă între 60 și 30 cm (între

Echipamentedeconfort
24 și 12 inchi) până la bara de protecție spate: semnal sonor intermi-
tent mai rapid.

Dacă un obiect se află la o distanță mai mică de 30 cm (12 inchi)


până la bara de protecție spate:
semnal sonor continuu.
OOS047045L

Pentru a dezactiva sistemul de aver-


NOTĂ tizare distanță la parcare (spate),
apăsați butonul. Lampa de control a
• În funcție de starea obiectelor sau senzorilor este posibil ca indicato- butonului se aprinde.
rul să fie diferit de cel din imagine. Dacă indicatorul clipește, vă reco-
mandăm să verificați vehiculul la un dealer autorizat HYUNDAI.
• Dacă nu auziți semnalul sonor sau dacă se activează un semnal
sonor intermitent când cuplați marșarierul, înseamnă că sistemul de
avertizare distanță la parcare (spate) este defect. În acest caz, vă
recomandăm să verificați cât mai curând posibil vehiculul la un dealer
autorizat HYUNDAI.

3-101
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:03 Page 102

Echipamentedeconfort

Condiții în care sistemului de Există posibilitatea ca sistemul de Este posibil ca raza de detectare să
avertizare distanță la parcare avertizare distanță la parcare se diminueze dacă:
(spate) nu funcționează (spate) să funcționeze defectuos • Afară este foarte cald sau foarte
Este posibil ca sistemul de avertiza- dacă: frig.
re distanță la parcare (spate) să nu • Conduceți pe suprafețe accidenta- • Există obiecte nedetectabile, mai
funcționeze corect dacă: te, cum ar fi drumuri nepavate, scurte de 1 m (40 inchi) și cu un
• Senzorii sunt înghețați. acoperite cu pietriș, denivelate sau diametru mai mic de 14 cm (6
în pantă. inchi).
• Senzorul este acoperit, de exem-
plu, cu zăpadă sau cu apă ori • În raza de acțiune a senzorului se
capacul senzorului este blocat. află surse de zgomot excesiv, cum
ar fi claxoane de vehicule, motoare
de motociclete sau frâne pneumati-
ce de camioane.
• Afară plouă torențial.
• În raza senzorului se află teleco-
menzi sau telefoane mobile.
• Senzorul este acoperit cu zăpadă.
• Au fost montate echipamente sau
accesorii neoriginale sau dacă înălți-
mea barei de protecție sau poziția de
instalare a senzorului a fost modifi-
cată.

3-102
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 103

Este posibil ca următoarele obiecte Măsuri de siguranță sistem de • Nu spălați senzorii sau zona înveci-
să nu fie detectate de senzor: avertizare distanță la parcare nată cu jet direct de apă sub presiu-
• Obiecte ascuțite sau înguste, cum (spate) ne. Șocul provocat de presiunea
ar fi funii, lanțuri sau stâlpi mici. • În funcție de viteza și forma obiecte- apei poate provoca defectarea siste-
lor detectate, este posibil ca sistemul mului.
• Obiectele care au tendința de a
obstrucționa frecvența senzorului, de avertizare distanță la parcare
cum ar fi hainele, materialele spon- (spate) să nu avertizeze consecvent.
gioase sau zăpada. • Dacă înălțimea barei de protecție 3
sau poziția de montare a senzorului

Echipamentedeconfort
AVERTISMENT a fost modificată sau dacă bara este
deteriorată, este posibil ca sistemul
Garanția vehiculului nou nu de avertizare distanță la parcare
acoperă daunele produse vehi- (spate) să funcționeze defectuos.
culului sau accidentarea ocu- Orice echipamente sau accesorii
panților, aferente sistemul de care nu sunt montate din fabrică pot
avertizare distanță la parcare afecta performanțele senzorilor.
(spate). Conduceți întotdeauna • Este posibil ca senzorul să nu detec-
preventiv. teze obiectele aflate la o distanță mai
mică de 30 cm (11 inci) de acesta
sau să nu aprecieze corect distanța.
Procedați cu atenție.
• Dacă senzorul îngheață sau dacă
este acoperit cu zăpadă, noroi sau
apă, este posibil să nu funcționeze
până la îndepărtarea acestor mate-
riale, utilizând o cârpă moale.
• Nu împingeți, nu zgâriați și nu loviți
senzorii cu un obiect tare, care este
posibil să deterioreze suprafața
acestora. Este posibil ca aceștia să
se defecteze. 3-103
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 104

Echipamentedeconfort

Sistem de avertizare distanță Sistemul de avertizare distanță la Funcționarea sistemului de


la parcare (spate/față) parcare (spate/față) asistă șoferul în avertizare distanță la parcare
(dacă există în dotare) timpul manevrelor de parcare, averti- (spate/față)
zându-l sonor dacă este detectat un
n Senzor față
obiect pe o distanță de 100 cm (39
inci) în fața și 120 cm (47 inci) în spa-
tele vehiculului.
Acesta este un sistem suplimentar, care
poate detecta obiectele aflate în raza de
acțiune a senzorilor; sistemul nu poate
detecta obiecte amplasate în alte zone,
în care nu sunt montați senzori.

AVERTISMENT
OOS047043 OOS047045
• Înainte de a porni de pe loc,
n Senzor spate
verificați ÎNTOTDEAUNA zona Condiții de funcționare
din apropierea vehiculului, pen- • Acest sistem se activează dacă
tru a vă asigura că nu există este apăsat butonul sistemului de
obiecte sau obstacole și a pre- avertizare distanță la parcare
veni un accident. (spate/față), iar motorul este pornit.
• Fiți foarte atenți atunci când
vehiculul este aproape de
obiecte, în special de pietoni și
mai ales de copii.
• Conștientizați faptul că, din
OOS047042
cauza distanței, dimensiunilor
sau materialelor, este posibil
[A]: senzor spate, [B]: senzor față ca unele obiecte să nu fie vizi-
bile pe ecran sau să nu fie
detectate de către senzori.
3-104
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 105

• Sistemul de avertizare distanță la Tipuri de indicator și de sunet de avertizare cm (inchi)


parcare (spate/față) se activează
automat atunci când treceți schim- Indicator de avertizare
Distanță de la Sunet de averti-
bătorul de viteze în poziția R (mar- La deplasarea La deplasarea
obiect zare
șarier). Cu toate acestea, dacă vite- înainte înapoi
za vehiculului este mai mare de 10
61 ~ 100 Avertizarea sună
km/h (6 mph), sistemul nu vă aver- Față -
(24 ~ 39) intermitent
tizează, chiar dacă detectează 3
obiecte, iar dacă viteza vehiculului 61 ~ 120 Avertizarea sună
Spate -
este mai mare de 20 km/h (12 (24 ~ 47) intermitent

Echipamentedeconfort
mph), sistemul se dezactivează Avertizarea sună
automat. Pentru activarea sistemu- Față
31 ~ 60 frecvent
lui, apăsați butonul sistemului de
avertizare distanță la parcare (12 ~ 24) Avertizarea sună
Spate -
(spate/față). frecvent
• Dacă sunt detectate mai mult de Avertizarea sună
două obiecte în același timp, va fi Față
30 continuu
luat în considerare cel mai apro- (12)
piat. Avertizarea sună
Spate -
continuu

NOTĂ
• În funcție de starea obiectelor sau senzorilor este posibil ca indicato-
rul să fie diferit de cel din imagine. Dacă indicatorul clipește, vă reco-
mandăm să verificați sistemul la un dealer autorizat HYUNDAI.
• Dacă nu auziți semnalul sonor sau dacă se activează un semnal
sonor intermitent când cuplați marșarierul, înseamnă că sistemul de
avertizare distanță la parcare (spate/față) este defect. În acest caz, vă
recomandăm să verificați cât mai curând posibil vehiculul la un dealer
autorizat HYUNDAI.

3-105
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 106

Echipamentedeconfort

Condiții în care sistemul de mea barei de protecție sau poziția de Măsuri de siguranță sistem de aver-
avertizare distanță la parcare instalare a senzorului a fost modificată. tizare distanță la parcare (spate/față)
(spate/față) nu funcționează Este posibil ca raza de detectare să • În funcție de viteza și forma obiectelor
Este posibil ca sistemul de avertiza- se diminueze dacă: detectate, este posibil ca sistemul de
re distanță la parcare (spate/față) • Afară este foarte cald sau foarte frig. avertizare distanță la parcare (spate/față)
să nu funcționeze corect dacă: • Obiectele sunt nedetectabile, să nu avertizeze consecvent.
• Senzorii sunt înghețați. adică sunt mai scurte de 1 m și au • Dacă înălțimea barei de protecție sau
• Senzorul este acoperit, de exem- un diametru mai mic de 14 cm. poziția de montare a senzorului a fost
plu, cu zăpadă sau cu apă ori modificată sau dacă bara este deteriora-
capacul senzorului este blocat. tă, este posibil ca sistemul de avertizare
Este posibil ca următoarele obiecte distanță la parcare (spate/față) să funcțio-
Există posibilitatea ca sistemul de averti- să nu fie detectate de senzor: neze defectuos. Orice echipamente sau
zare distanță la parcare (spate/față) să • Obiecte ascuțite sau înguste, cum accesorii care nu sunt montate din fabrică
funcționeze defectuos dacă: ar fi funii, lanțuri sau stâlpi mici. pot afecta performanțele senzorilor.
• Conduceți pe suprafețe accidenta- • Obiectele care au tendința de a • Este posibil ca senzorul să nu detec-
te, cum ar fi drumuri nepavate, obstrucționa frecvența senzorului, teze obiectele aflate la o distanță mai
acoperite cu pietriș, denivelate sau cum ar fi hainele, materialele spon- mică de 30 cm (11 inci) de acesta
în pantă. gioase sau zăpada. sau să nu aprecieze corect distanța.
• În raza de acțiune a senzorului se • Dacă senzorul îngheață sau dacă
află surse de zgomot excesiv, cum AVERTISMENT este acoperit cu zăpadă, noroi sau
ar fi claxoane de vehicule, motoare apă, este posibil să nu funcționeze
de motociclete sau frâne pneumati- Garanția vehiculului nou nu până la îndepărtarea acestor mate-
ce de camioane. acoperă daunele produse vehi- riale, utilizând o cârpă moale.
• Afară plouă torențial. culului sau accidentarea ocu- • Nu împingeți, nu zgâriați și nu loviți
panților, aferente sistemului de suprafața senzorilor. Este posibil ca
• În raza senzorului se află teleco- avertizare distanță la parcare
menzi sau telefoane mobile. aceștia să se defecteze.
(spate/față). Conduceți întot-
• Senzorul este acoperit cu zăpadă. deauna preventiv. • Nu spălați senzorii sau zona înveci-
nată cu jet direct de apă sub presiu-
• Au fost montate echipamente sau
ne. Șocul provocat de presiunea apei
accesorii neoriginale sau dacă înălți-
poate provoca defectarea sistemului.
3-106
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 107

dISPOZITIV dE dEZGHEțARE
NOTĂ n Sistem de climatizare automată
i Info
Pentru a preveni deteriorarea con- • Dacă s-a depus multă zăpadă pe
ductorilor de pe partea interioară lunetă, îndepărtați-o înainte de a
a lunetei, nu utilizați niciodată activa dispozitivul pentru dezgheța-
pentru curățarea geamului obiecte rea acesteia.
ascuțite sau substanțe abrazive. • Dispozitivul pentru dezghețarea
lunetei se dezactivează automat
după aproximativ 20 de minute sau 3
i Info dacă se decuplează contactul.

Echipamentedeconfort
Dacă doriți să dezghețați și să dezabu-
riți parbrizul, consultați „Dezghețare
și dezaburire parbriz” în acest capitol. OOS047303L Dispozitiv pentru dezghețarea
Dispozitivul de dezghețare încălzeș- oglinzilor exterioare
te geamul pe partea interioară și (dacă există în dotare)
Dispozitiv de dezghețare exterioară pentru a îndepărta chiciu- Dacă vehiculul este echipat cu dis-
lunetă ra, condensul și stratul fin de gheață pozitiv pentru dezghețarea oglinzilor
n Sistem de climatizare manuală de pe lunetă, dacă motorul este por- exterioare, acesta va funcționa
nit. simultan cu dispozitivul pentru dez-
• Pentru a activa dispozitivul de dez- ghețarea lunetei.
ghețare a lunetei, apăsați butonul
corespunzător de pe consola cen-
trală. Dacă dispozitivul este acti-
vat, indicatorul butonului pentru
activarea dispozitivului pentru dez-
ghețarea lunetei se aprinde.
• Pentru dezactivarea dispozitivului
pentru dezghețarea lunetei, apă-
OOS047302L sați din nou butonul corespunzător.

3-107
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 108

Echipamentedeconfort

cLIMATIZARE MANUALĂ (dAcĂ EXISTĂ ÎN dOTARE)

1. Buton de reglare viteză ventilator


2. Buton de reglare temperatură
3. Buton de selectare mod
4. Poziție dezghețare parbriz
5. Buton A/C (aer condiționat)*
6. Buton de dezghețare lunetă
7. Buton de comandă admisie aer
*: dacă există în dotare

OOS047300L

3-108
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 109

Încălzire și aer condiționat Selectare mod


1. Porniți motorul.
2. Setați modul în poziția dorită.
Pentru îmbunătățirea eficienței
încălzirii și răcirii, selectați:
- Încălzire:
- Răcire: 3
3. Setați butonul pentru reglarea

Echipamentedeconfort
temperaturii în poziția dorită.
4. Setați admisia aerului pe aer din
exterior (proaspăt).
5. Setați butonul pentru reglarea
vitezei ventilatorului la viteza dori-
tă.
6. Dacă se dorește aer condiționat,
activați sistemul de aer condițio-
nat.

OOS047304
Butonul pentru selectarea modului reglează direcția fluxului de aer prin sis-
temul de ventilație.
Aerul poate fi direcționat spre podea, spre fantele de ventilație de pe plan-
șa de bord sau spre parbriz.
3-109
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 110

Echipamentedeconfort

După ce habitaclul s-a răcit suficient,


Nivelul feței (B, D) Dezghețare (A, D) dacă este posibil, mutați butonul
pentru reglarea temperaturii din pozi-
ția A/C MAX și apăsați butonul A/C.
Fluxul de aer este direcționat spre Cea mai mare parte a fluxului de aer
partea superioară a corpului și spre este direcționată spre parbriz, iar o
față. Suplimentar, fiecare fantă de cantitate mică spre fantele pentru dez-
aerisire poate fi reglată pentru a ghețarea geamurilor laterale.
direcționa fluxul de aer.
Două direcții (B, C, D, E)

Fluxul de aer este direcționat spre


față și spre podea.

Nivelul podelei (A, C, D, E)


OOS047306

Cea mai mare parte a fluxului de aer Fante de pe planșa de bord


este direcționată spre podea, iar o OOS047305
Fantele pot fi deschise sau închise
cantitate mică spre parbriz și spre separat ( ), cu ajutorul butonului
fantele pentru dezghețarea geamuri- Mod A/C MAX (B, D)
(dacă există în dotare) rozetă.
lor laterale.
Pentru a selecta A/C MAX, rotiți com- De asemenea, puteți regla direcția
Nivelul podelei/dezghețare aerului ventilat prin aceste fante, cu
(A, C, D, E) plet spre stânga butonul de reglare a
temperaturii. Fluxul de aer este ajutorul manetei de reglare a fantei
Cea mai mare parte din fluxul direcționat spre partea superioară a de ventilație, după cum se vede în
de aer este direcționată spre podea, corpului și spre față. imagine.
iar o cantitate mică spre parbriz și În acest mod se vor selecta automat
spre fantele pentru dezghețarea aerul condiționat și poziția pentru aer
geamurilor laterale. recirculat.
3-110
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 111

Buton de reglare temperatură (2) i Info • Funcționarea continuă a siste-


Temperatura va crește prin rotirea butonu- Este recomandată utilizarea sistemu- mului de climatizare în modul
lui spre dreapta. Temperatura se va redu- lui în poziția aer din exterior. de recirculare a aerului poate
ce prin rotirea butonului spre stânga. Utilizarea îndelungată în poziția de produce somnolență sau toro-
recirculare a aerului (fără selectarea peală și poate duce la pierde-
Buton de comandă admisie aer (7) aerului condiționat), când este selectat rea controlului asupra vehicu-
aer cald, poate provoca aburirea gea- lului. Când conduceți, utilizați
Acest buton este utilizat pentru selec-
murilor laterale și a parbrizului, iar cât mai mult poziția aer din 3
tarea modului aer din exterior (proas- exterior (proaspăt).
păt) sau aer recirculat. aerul din habitaclu va deveni irespira-

Echipamentedeconfort
bil.
Pentru a schimba modul de admisie a
aerului, apăsați butonul de comandă. În plus, utilizarea prelungită a aerului Buton de reglare viteză
condiționat în modul recirculare poate ventilator (1)
Poziția pentru recircularea aerului provoca uscarea excesivă a aerului din
habitaclu. Pentru a mări viteza ventilatorului și
Cu modul recirculare debitul de aer, rotiți butonul spre
selectat, aerul din habita- dreapta. Pentru a reduce viteza ven-
clu este trecut prin siste- AVERTISMENT tilatorului și debitul de aer, rotiți buto-
mul de încălzire și este nul spre stânga.
încălzit sau răcit, în func- • Funcționarea continuă a sis-
ție de setarea sistemu- Când treceți butonul pentru reglarea
temului de climatizare în vitezei ventilatorului în poziția „0”,
lui. modul de recirculare a aerului ventilatorul se oprește.
duce la creșterea umidității
Poziție aer din exterior (proaspăt) din aer, la aburirea geamurilor
și la obturarea vizibilității. NOTĂ
Cu poziția pentru aer din
exterior (proaspăt) • Nu dormiți într-un vehicul cu Utilizarea ventilatorului când este
selectată, aerul din exte- sistemele de aer condiționat cuplat contactul poate provoca
rior pătrunde în interiorul și încălzire activate. Acest descărcarea bateriei. Utilizați ven-
vehiculului și este încăl- lucru poate provoca rănirea tilatorul cu motorul pornit.
zit sau răcit, în funcție gravă sau decesul, din cauza
de setarea sistemului. lipsei de oxigen și/sau a scă-
derii temperaturii corpului.
3-111
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 112

Echipamentedeconfort

Aer condiționat (A/C) (5) 4. Setați butonul pentru reglarea Aer condiționat
(dacă există în dotare) vitezei ventilatorului la viteza dori- Sistemele de aer condiționat HYUN-
Pentru activarea sistemului de aer tă. DAI utilizează agent frigorific R-134a
condiționat, apăsați butonul A/C 5. Dacă doriți să încălziți aerul pen- sau R-1234yf.
(lampa de control se aprinde). tru a elimina umiditatea din aces- 1. Porniți motorul. Apăsați butonul
Apăsați din nou butonul pentru a ta, activați sistemul de aer condi- pentru aer condiționat.
dezactiva sistemul de aer condițio- ționat (dacă există în dotare).
2. Setați modul în poziția .
nat. Dacă parbrizul se aburește, setați
modul în poziția sau . 3. Setați butonul de comandă a
admisiei aerului pe aer din exterior
Utilizare sistem (proaspăt) sau pe recircularea
Ventilație Sfaturi de utilizare aerului.
1. Setați modul în poziția . • Pentru a opri intrarea în habitaclu a 4. Reglați viteza ventilatorului și tem-
prafului sau a gazelor nocive prin peratura aerului, pentru a menține
2. Setați admisia aerului pe aer din sistemul de ventilație, setați tem- un confort maxim.
exterior (proaspăt). porar butonul pe recirculare.
3. Setați butonul pentru reglarea Asigurați-vă că după depășirea
temperaturii în poziția dorită. i Info
problemei setați din nou butonul de
4. Setați butonul pentru reglarea recirculare în poziția aer din exte- Vehiculul dvs. dispune de agent frigo-
vitezei ventilatorului la viteza dori- rior, pentru a menține prospețimea rific R-134a sau R-1234yf, conform
tă. aerului respirat. Se vor asigura ast- prevederilor în vigoare la data fabri-
fel condiții optime pentru condus. cației. Pe eticheta din compartimentul
• Pentru a preveni aburirea pe inte- motor este precizat tipul de agent fri-
Încălzire gorific specific vehiculului. Pentru
rior a parbrizului, setați butonul de
1. Setați modul în poziția . comandă a admisiei aerului în amplasarea etichetei cu agentul frigo-
2. Setați admisia aerului pe aer din poziția aer proaspăt, reglați după rific al sistemului de aer condiționat,
exterior (proaspăt). dorință viteza ventilatorului, porniți consultați capitolul 8.
3. Setați butonul pentru reglarea sistemul de aer condiționat și
temperaturii în poziția dorită. reglați temperatura după dorință.

3-112
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 113

NOTĂ peraturii arată o supraîncălzire a • Utilizați sistemul de aer condiționat


motorului, lăsați ventilatorul să lunar timp de câteva minute, pen-
• Sistemul de aer condiționat funcționeze, dar dezactivați sis- tru a asigura funcționarea în para-
poate fi depanat numai de tehni- temul de aer condiționat. metri optimi a acestuia.
cieni instruiți și autorizați, pen-
• Dacă deschideți geamurile pe • Dacă utilizați excesiv aerul condițio-
tru a garanta funcționarea
vreme umedă, aerul condiționat nat, diferența dintre temperatura
corespunzătoare și sigură a
poate provoca formarea de pică- exterioară și temperatura parbrizu-
acestuia.
• Sistemul de aer condiționat tre-
turi în interiorul vehiculului. lui poate provoca aburirea acestuia 3
Deoarece prea mult condens pe exterior și obturarea vizibilității.
buie depanat într-un spațiu bine poate deteriora echipamentele În acest caz, reglați butonul de

Echipamentedeconfort
aerisit. electrice, sistemul de aer condi- selectare a modului în poziția
• Vaporizatorul aerului condițio- ționat trebuie utilizat numai cu și ventilatorul la viteza cea mai
nat (serpentina de răcire) nu tre- geamurile închise. mică.
buie reparat sau înlocuit nicio-
dată cu unul utilizat sau luat de
Sfaturi de utilizare a sistemului de
pe o epavă, iar vaporizatoarele
aer condiționat
MAC noi trebuie certificate (și
etichetate) ca fiind conforme cu • Dacă pe vreme călduroasă vehicu-
standardul SAE J2842. lul a fost parcat la soare, deschi-
deți geamurile câteva minute, pen-
NOTĂ
tru a permite aerisirea habitaclului.
• După răcirea suficientă, treceți din
• Dacă afară este foarte cald și poziția aer recirculat în poziția aer
urcați o pantă sau conduceți în proaspăt din exterior.
condiții de trafic aglomerat
• Pentru a preveni aburirea suprafe-
având sistemul de aer condițio-
ței interioare a geamurilor pe
nat activat, verificați des indica-
vreme ploioasă sau umedă, redu-
torul temperaturii. Funcționarea
ceți umiditatea din habitaclu, prin
sistemului de aer condiționat
activarea sistemului de aer condi-
poate provoca supraîncălzirea
ționat, cu geamurile și trapa de pla-
motorului. Dacă indicatorul tem-
fon închise.
3-113
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 114

Echipamentedeconfort

Întreținere sistem Dacă volumul de aer admis în habi-


taclu scade brusc, vă recomandăm AVERTISMENT
Filtru de polen să verificați sistemul la un dealer
autorizat HYUNDAI. Vehicule echipate cu R-134a
Aer din exterior
Deoarece agentul fri-
NOTĂ gorific este stocat la
Aer recirculat presiune foarte mare,
Este importantă utilizarea cantită- intervenția asupra sis-
ții corespunzătoare și a tipului temului de aer condiționat trebuie
corect de ulei și de agent frigori- efectuată numai de către tehni-
fic. În caz contrar, compresorul se cieni instruiți și calificați. Este
poate defecta și pot apărea ano- importantă utilizarea cantității
Ventilator malii în funcționarea sistemului.
Radiator de corespunzătoare și a tipului
Filtru de polen Miez
evaporator
încălzire corect de ulei și de agent frigori-
1LDA5047 Verificarea nivelului agentului fic. În caz contrar, este posibil ca
frigorific al sistemului de aer vehiculul și persoanele să fie
Acest filtru este montat în spatele afectate.
torpedoului. Filtrează praful sau alte condiționat și al lubrifiantului
substanțe poluante care pătrund în compresorului
vehicul prin sistemul de încălzire și Dacă nivelul agentului frigorific este
aer condiționat. scăzut, performanțele sistemului de
Vă recomandăm să înlocuiți filtrul de aer condiționat scad. Umplerea
polen la un dealer autorizat HYUN- excesivă poate, de asemenea, redu-
DAI, conform programului de revizie. ce performanțele sistemului de aer
Dacă vehiculul rulează pe drumuri condiționat.
prăfuite sau degradate, filtrul de Din acest motiv, dacă observați ano-
polen trebuie verificat și înlocuit mai malii în funcționare, vă recomandăm
des. să verificați sistemul la un dealer
autorizat HYUNDAI.

3-114
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 115

Etichetă agent frigorific sistem Mai jos puteți consulta toate simbo-
AVERTISMENT de aer condiționat lurile și specificațiile etichetei cu
agentul frigorific al sistemului de aer
Vehicule echipate cu R-1234yf n Exemplu
condiționat:
• Tip A
Deoarece agentul fri-
gorific este ușor infla- 1. Clasificare agent frigorific
mabil și este stocat la
2. Cantitate de agent frigorific
presiune foarte mare, 3
intervenția asupra sis- 3. Clasificare lubrifiant compresor
temului de aer condi-

Echipamentedeconfort
ționat trebuie efectuată Pe eticheta din compartimentul motor
numai de către tehni- este precizat tipul de agent frigorific
cieni instruiți și calificați. Este specific vehiculului.
importantă utilizarea cantității
corespunzătoare și a tipului ODH044365R Pentru amplasarea etichetei cu agen-
corect de ulei și de agent frigori- • Tip B
tul frigorific al sistemului de aer condi-
fic. În caz contrar, este posibil ționat, consultați capitolul 8.
ca vehiculul și persoanele să fie
afectate.

Vă recomandăm să depanați siste-


mul de aer condiționat la un dealer
autorizat HYUNDAI.

ODH043366

Este posibil ca amplasarea etichetei


cu agentul frigorific al sistemului de
aer condiționat să fie diferită de cea
din imagine.
3-115
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 116

Echipamentedeconfort

cLIMATIZARE AUTOMATĂ (dAcĂ EXISTĂ ÎN dOTARE)

1. Buton de reglare temperatură


2. Buton de reglare viteză ventilator
3. Buton AUTO (control automat)
4. Buton sistem de aer condiționat
5. Buton OFF (oprit)
6. Buton de dezghețare parbriz
7. Buton de selectare mod
8. Buton de dezghețare lunetă
9. Buton de comandă admisie aer
10. Ecran cu informații despre climatiza-
re

OOS047301L

3-116
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 117

Încălzire și aer condiționat - Buton de reglare viteză ventilator Încălzire și aer condiționat
automate Funcția selectată va fi controlată manuale
Sistemul automat de control al clima- manual, iar celelalte funcții vor fi Sistemul de încălzire/răcire a aerului
tizării este controlat prin simpla seta- controlate automat. poate fi controlat manual prin apăsarea
re a temperaturii dorite. Pentru un plus de comoditate și pen- oricărui buton, cu excepția butonului
1. Apăsați butonul AUTO. (3) tru a îmbunătăți eficiența sistemului AUTO. În acest caz, sistemul va funcțio-
de climatizare, utilizați butonul AUTO na conform ordinii de apăsare a butoane-
Modul, viteza ventilatorului, admisia și setați temperatura la 23°C (73°F). lor. În timpul funcționării automate, când 3
aerului și aerul condiționat vor fi con- apăsați oricare dintre butoane, cu excep-
trolate automat pentru a menține o

Echipamentedeconfort
ția butonului AUTO, funcțiile care nu au
anumită temperatură. fost selectate vor fi controlate automat.
2. Rotiți butonul de reglare a tempe- 1.Porniți motorul.
raturii (1) în poziția dorită. Dacă
temperatura este setată la mini- 2.Setați modul în poziția dorită.
mum (Lo), sistemul de aer condi- Pentru îmbunătățirea eficienței
ționat va funcționa continuu. După încălzirii și răcirii, selectați:
ce habitaclul s-a răcit suficient, - Încălzire:
reglați butonul la o temperatură
mai mare, dacă este posibil. - Răcire:
3.Setați butonul pentru reglarea tem-
peraturii în poziția dorită.
Pentru a dezactiva funcționarea OOS047308
automată, selectați oricare dintre 4.Setați admisia aerului pe aer din
butoanele următoare: i Info exterior (proaspăt).
- Buton de selectare mod Pentru a asigura un control mai bun 5.Setați butonul pentru reglarea vite-
al sistemului de încălzire/răcire, nu zei ventilatorului la viteza dorită.
- Buton de dezghețare parbriz
acoperiți niciodată senzorul. 6.Dacă se dorește aer condiționat,
(Pentru a dezactiva funcția de dez-
ghețare a parbrizului, apăsați încă activați sistemul de aer condiționat.
o dată butonul. Simbolul „AUTO” 7.Apăsați butonul AUTO pentru a
va apărea din nou pe afișajul de trece în modul de control complet
informare.) automat al sistemului.
3-117
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 118

Echipamentedeconfort

Selectare mod
Dezghețare (A, D)

Cea mai mare parte a fluxului de aer


este direcționată spre parbriz.

Nivelul feței (B, D)

Fluxul de aer este direcționat spre


partea superioară a corpului și spre
față. Suplimentar, fiecare fantă de
aerisire poate fi reglată pentru a
direcționa fluxul de aer.

Nivelul podelei (A, C, D, E)

Cea mai mare parte a fluxului de aer


este direcționată spre podea.

Dezghețare (A) (6)


Cea mai mare parte a fluxului de aer
OOS047304
este direcționată spre parbriz, iar o
cantitate mică spre fantele pentru dez-
Butonul pentru selectarea modului reglează direcția fluxului de aer prin sis- ghețarea geamurilor laterale.
temul de ventilație.

3-118
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 119

Buton de comandă admisie aer (9) i Info


Acest buton este utilizat pentru Este recomandată utilizarea sistemu-
selectarea modului aer din exterior lui în poziția aer din exterior.
(aer proaspăt) sau aer recirculat.
Utilizarea îndelungată în poziția de
Pentru a schimba modul de admisie recirculare a aerului (fără selectarea
al aerului, apăsați butonul de coman- aerului condiționat), când este selectat
dă. aer cald, poate provoca aburirea gea-
murilor laterale și a parbrizului, iar 3
Poziție pentru recircularea aerului aerul din habitaclu va deveni irespira-

Echipamentedeconfort
bil.
Cu modul recirculare
OOS047306 selectat, aerul din habita- În plus, utilizarea prelungită a aerului
clu este trecut prin siste- condiționat în modul recirculare poate
Fante de pe planșa de bord provoca uscarea excesivă a aerului din
mul de încălzire și este
Fantele pot fi deschise sau închise încălzit sau răcit, în func- habitaclu.
separat ( ), cu ajutorul butonului
ție de setarea sistemului.
rozetă.
De asemenea, puteți regla direcția
aerului ventilat prin aceste fante, cu Poziție aer din exterior (proaspăt)
ajutorul manetei de reglare a fantei Cu poziția pentru aer din
de ventilație, după cum se vede în exterior (proaspăt)
imagine. selectată, aerul din exte-
rior pătrunde în interiorul
Buton de reglare temperatură (1) vehiculului și este încăl-
zit sau răcit, în funcție
Temperatura va crește prin rotirea de setarea sistemului.
butonului spre dreapta. Temperatura
se va reduce prin rotirea butonului
spre stânga.

3-119
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 120

Echipamentedeconfort

Buton de reglare viteză


AVERTISMENT ventilator (2) Utilizare sistem
• Funcționarea continuă a sis- Viteza ventilatorului poate fi setată Ventilație
temului de climatizare în după dorință, prin apăsarea butonu- 1. Setați modul în poziția .
modul de recirculare a aerului lui de reglare a vitezei.
2. Setați admisia aerului pe aer din
duce la creșterea umidității La o viteză mai mare a ventilatorului exterior (proaspăt).
din aer, la aburirea geamurilor este admis mai mult aer în habitaclu.
și la obturarea vizibilității. 3. Setați butonul pentru reglarea
Pentru a opri ventilatorul, apăsați temperaturii în poziția dorită.
• Nu dormiți într-un vehicul cu butonul OFF.
sistemele de aer condiționat 4. Setați butonul pentru reglarea
NOTĂ vitezei ventilatorului la viteza dori-
și încălzire activate. Acest
lucru poate provoca rănirea Utilizarea ventilatorului când este tă.
gravă sau decesul, din cauza cuplat contactul poate provoca Încălzire
lipsei de oxigen și/sau a scă- descărcarea bateriei. Utilizați venti-
latorul cu motorul pornit. 1. Setați modul în poziția .
derii temperaturii corpului.
2. Setați admisia aerului pe aer din
• Funcționarea continuă a siste- exterior (proaspăt).
mului de climatizare în modul Aer condiționat (4)
de recirculare a aerului poate Pentru activarea sistemului de aer 3. Setați butonul pentru reglarea
produce somnolență sau toro- condiționat, apăsați butonul A/C temperaturii în poziția dorită.
peală și poate duce la pierde- (lampa de control se aprinde). 4. Setați butonul pentru reglarea
rea controlului asupra vehicu- Apăsați din nou butonul, pentru a vitezei ventilatorului la viteza dori-
lului. Când conduceți, utilizați dezactiva sistemul de aer condițio- tă.
cât mai mult poziția aer din nat. 5. Dacă doriți să încălziți aerul pentru
exterior (proaspăt). a elimina umiditatea, activați siste-
Mod dezactivat (5) mul de aer condiționat.
Apăsați butonul OFF (oprit) pentru a • Dacă parbrizul se aburește, setați
dezactiva sistemul de climatizare. modul în poziția sau .
Totuși, mai puteți utiliza butoanele
pentru mod și admisie aer cât timp
este cuplat contactul.
3-120
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 121

Sfaturi de utilizare 4. Reglați viteza ventilatorului și tem- epavă, iar vaporizatoarele MAC
• Pentru a opri intrarea în habitaclu a peratura aerului, pentru a menține noi trebuie certificate (și eticheta-
prafului sau a gazelor nocive prin un confort maxim. te) ca fiind conforme cu standar-
sistemul de ventilație, setați tem- dul SAE J2842.
porar butonul pe recirculare.
Asigurați-vă că după depășirea
i Info NOTĂ
problemei setați din nou butonul de Vehiculul dvs. dispune de agent frigo-
recirculare în poziția aer din exte- rific R-134a sau R-1234yf, conform • Dacă afară este foarte cald și
3
rior, pentru a menține prospețimea prevederilor în vigoare la data fabri- urcați o pantă sau conduceți în
aerului respirat. Se vor asigura ast- cației. Pe eticheta din compartimentul condiții de trafic aglomerat

Echipamentedeconfort
fel condiții optime pentru condus. motor este precizat tipul de agent fri- având sistemul de aer condițio-
gorific specific vehiculului. Pentru nat activat, verificați des indica-
• Pentru a preveni aburirea pe interior amplasarea etichetei cu agentul frigo- torul temperaturii. Funcționarea
a parbrizului, setați butonul de rific al sistemului de aer condiționat, sistemului de aer condiționat
comandă a admisiei aerului în pozi- consultați capitolul 8. poate provoca supraîncălzirea
ția aer proaspăt, reglați după dorință motorului. Dacă indicatorul tem-
viteza ventilatorului, porniți sistemul peraturii arată o supraîncălzire a
de aer condiționat și reglați tempera- NOTĂ
motorului, lăsați ventilatorul să
tura după dorință. • Sistemul de aer condiționat funcționeze, dar dezactivați sis-
poate fi depanat numai de tehni- temul de aer condiționat.
Aer condiționat cieni instruiți și autorizați, pen- • Dacă deschideți geamurile pe
tru a garanta funcționarea vreme umedă, aerul condiționat
Sistemele de aer condiționat HYUN- corespunzătoare și sigură a
DAI utilizează agent frigorific R-134a poate provoca formarea de pică-
acestuia. turi în interiorul vehiculului.
sau R-1234yf.
• Sistemul de aer condiționat tre- Deoarece prea mult condens
1. Porniți motorul. Apăsați butonul buie depanat într-un spațiu bine poate deteriora echipamentele
pentru aer condiționat. aerisit. electrice, sistemul de aer condi-
2. Setați modul în poziția . • Vaporizatorul aerului condiționat ționat trebuie utilizat numai cu
3. Setați butonul de comandă a admisiei (serpentina de răcire) nu trebuie geamurile închise.
aerului pe aer din exterior (proaspăt) reparat sau înlocuit niciodată cu
sau pe recircularea aerului. unul folosit sau luat de pe o
3-121
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 122

Echipamentedeconfort

Sfaturi de utilizare a sistemului de Întreținere sistem Verificarea nivelului agentului


aer condiționat frigorific al sistemului de aer
Filtru de polen
• Dacă pe vreme călduroasă vehicu- condiționat și al lubrifiantului
lul a fost parcat la soare, deschideți compresorului
Aer din exterior
geamurile câteva minute, pentru a Dacă nivelul agentului frigorific este
permite aerisirea habitaclului. scăzut, performanțele sistemului de
Aer recirculat
• După răcirea suficientă, treceți din aer condiționat scad. Umplerea
poziția aer recirculat în poziția aer excesivă poate, de asemenea, redu-
proaspăt din exterior. ce performanțele sistemului de aer
• Pentru a preveni aburirea suprafe- condiționat.
ței interioare a geamurilor pe vreme Din acest motiv, dacă observați ano-
ploioasă sau umedă, reduceți umi- Ventilator malii în funcționare, vă recomandăm
ditatea din habitaclu, prin activarea Radiator de
Filtru de polen Miez încălzire să verificați sistemul la un dealer
sistemului de aer condiționat, cu evaporator autorizat HYUNDAI.
1LDA5047
geamurile și trapa de plafon închi-
se. Acest filtru este montat în spatele AVERTISMENT
• Utilizați sistemul de aer condiționat torpedoului. Filtrează praful sau alte
lunar timp câteva minute, pentru a substanțe poluante care pătrund în Vehicule echipate cu R-134a
asigura funcționarea în parametri vehicul prin sistemul de încălzire și
optimi a acestuia. aer condiționat. Deoarece agentul fri-
Vă recomandăm să înlocuiți filtrul de gorific este stocat la
• Dacă utilizați excesiv aerul condițio- presiune foarte mare,
nat, diferența dintre temperatura polen la un dealer autorizat HYUN-
DAI, conform programului de revizie. intervenția asupra sis-
exterioară și temperatura parbrizu- temului de aer condiționat trebuie
lui poate provoca aburirea acestuia Dacă vehiculul rulează pe drumuri
prăfuite sau degradate, filtrul de polen efectuată numai de către tehni-
pe exterior și obturarea vizibilității.
În acest caz, reglați butonul de trebuie verificat și înlocuit mai des. cieni instruiți și calificați. Este
selectare a modului în poziția și importantă utilizarea cantității
Dacă volumul de aer admis în habi- corespunzătoare și a tipului corect
ventilatorul la viteza cea mai taclu scade brusc, vă recomandăm
mică. de ulei și de agent frigorific. În caz
să verificați sistemul la un dealer
autorizat HYUNDAI. contrar, este posibil ca vehiculul și
persoanele să fie afectate.
3-122
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 123

Etichetă agent frigorific sistem Mai jos puteți consulta toate simbo-
AVERTISMENT de aer condiționat lurile și specificațiile etichetei cu
agentul frigorific al sistemului de aer
Vehicule echipate cu R-1234yf n Exemplu
condiționat:
• Tip A
Deoarece agentul fri-
gorific este ușor infla- 1. Clasificare agent frigorific
mabil și este stocat la
2. Cantitate de agent frigorific
presiune foarte mare, 3
intervenția asupra sis- 3. Clasificare lubrifiant compresor
temului de aer condi-

Echipamentedeconfort
ționat trebuie efectuată Pe eticheta din compartimentul motor
numai de către tehni- este precizat tipul de agent frigorific
cieni instruiți și califi- specific vehiculului.
cați. Este importantă utilizarea
cantității corespunzătoare și a ODH044365R Pentru amplasarea etichetei cu agen-
tipului corect de ulei și de agent • Tip B
tul frigorific al sistemului de aer condi-
frigorific. În caz contrar, este ționat, consultați capitolul 8.
posibil ca vehiculul și persoa-
nele să fie afectate.

Vă recomandăm să depanați siste-


mul de aer condiționat la un dealer
autorizat HYUNDAI.

ODH043366

Este posibil ca amplasarea etichetei


cu agentul frigorific al sistemului de
aer condiționat să fie diferită de cea
din imagine.
3-123
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 124

Echipamentedeconfort

dEZGHEțAREA ȘI dEZABURIREA PARBRIZULUI


podea-dezghețare. Climatizare manuală
AVERTISMENT • Înainte de a porni la drum, înde- Pentru dezaburirea parbrizului
Încălzire parbriz părtați zăpada și gheața de pe par- pe interior
briz, lunetă, oglinzile retrovizoare
Pe vreme deosebit de umedă, exterioare și de pe toate geamurile
nu utilizați poziția sau laterale.
în timpul acțiunii de răcire. • Îndepărtați zăpada și gheața de pe
Diferența dintre temperatura capotă și de pe fanta de admisie,
exterioară și temperatura par- pentru a asigura funcționarea efi-
brizului poate duce la aburirea cientă a sistemului de dezghețare și
acestuia pe exterior și la obtura- încălzire și pentru a reduce posibili-
rea vizibilității. În acest caz, tatea aburirii parbrizului pe interior.
reglați butonul pentru
selectarea modului în poziția și i Info
ventilatorul la viteză minimă.
Dacă după pornire motorul este tot OOS047309
rece, este posibil să fie necesară o scur-
1. Selectați orice poziție a ventilato-
• Pentru dezghețarea maximă a par- tă perioadă de încălzire a motorului,
rului, mai puțin poziția „0”.
brizului, setați butonul de comandă pentru ca fluxul de aer să poată fi
încălzit sau răcit. 2. Selectați temperatura dorită.
a temperaturii pe aer foarte cald și
butonul de comandă a ventilatoru- 3. Selectați poziția sau .
lui pe cea mai mare viteză. 4. Va fi selectat automat aer din exte-
Selectați butonul de dezghețare a rior (proaspăt). În plus, dacă este
parbrizului, de pe ecranul de selectat modul , aerul condițio-
comandă a climatizării. După încăl- nat (dacă există în dotare) se acti-
zirea motorului, aerul cald va fi vează automat.
direcționat spre parbriz. Dacă pozițiile modurilor aer condițio-
• Dacă doriți aer cald spre podea în nat și aer din exterior (proaspăt) nu
timpul dezghețării sau dezaburirii sunt selectate automat, apăsați
geamurilor, setați modul în poziția manual butonul corespunzător.

3-124
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 125

Pentru dezghețarea parbrizului Climatizare automată Pentru dezghețarea parbrizului


pe exterior Pentru dezaburirea parbrizului pe exterior
pe interior

Echipamentedeconfort
OOS047310 OOS047312

1. Setați la maximum viteza ventila- OOS047311 1. Setați la maximum viteza ventila-


torului (complet la dreapta). torului.
1. Selectați viteza dorită a ventilatorului.
2. Setați temperatura pe aer foarte 2. Setați temperatura în poziția aer
2. Selectați temperatura dorită.
cald. foarte cald (HI).
3. Apăsați butonul de dezghețare ( ).
3. Selectați poziția . 3. Apăsați butonul pentru dezgheța-
4. Sistemul de aer condiționat se va acti- re ( ).
4. Vor fi selectate automat modurile
va în funcție de temperatura exterioară
aer din exterior (proaspăt) și aer 4. Sistemul de aer condiționat se va
detectată; vor fi selectate automat pozi-
condiționat (dacă există în dota- activa în funcție de temperatura
ția aer din exterior (proaspăt) și cea mai
re). exterioară detectată și va fi selec-
mare viteză a ventilatorului.
tată automat poziția aer din exte-
Dacă pozițiile modurilor aer condiționat rior (proaspăt).
și aer din exterior (proaspăt) nu sunt
Dacă se selectează poziția , vite-
selectate automat, apăsați manual
za redusă a ventilatorului va fi schim-
butonul corespunzător.
bată cu o viteză mai mare.
Dacă se selectează poziția , viteza
redusă a ventilatorului va fi schimbată
cu o viteză mai mare. 3-125
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 126

Echipamentedeconfort

Sistem de dezaburire cedura de mai sus, iar simbolul „ADS


automată (numai pentru sis- OFF” va dispărea.
tem de climatizare automată, Dacă bateria s-a descărcat sau a
dacă există în dotare) fost deconectată, sistemul va fi rese-
Dezaburirea automată reduce riscul tat la modul dezaburire automată.
de aburire a parbrizului, prin detecta- i Info
rea automată a umezelii pe interiorul
parbrizului. Pentru a asigura eficiența dezaburirii,
nu selectați poziția pentru aer recircu-
Sistemul de dezaburire automată lat, dacă este activat sistemul de deza-
funcționează dacă este activat siste- burire automată.
mul de încălzire sau de aer condițio-
nat.
NOTĂ
i Info Nu demontați capacul senzorului,
Dacă temperatura exterioară este mai amplasat în partea superioară a
mică de -10 °C, sistemul de dezaburi- parbrizului.
re automată nu poate funcționa nor- Este posibil ca piesele sistemului
mal. să se defecteze, iar defecțiunea nu
este acoperită de garanție.
Pentru a dezactiva sau activa siste-
mul de dezaburire automată, țineți
apăsat 3 secunde butonul de dez-
ghețare a parbrizului. Pe afișajul sis-
temului de climatizare apare mesajul
„ADS OFF” (ADS dezactivat), pentru
a vă informa că sistemul este dezac-
tivat. Pentru a reactiva sistemul de
dezaburire automată, efectuați pro-

3-126
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 127

fUNcțII SUPLIMENTARE SISTEM dE cLIMATIZARE


Ionizator grup de instrumente Recirculare aer cu ajutorul
Funcția aer curat se activează auto- trapei de plafon
mat la cuplarea contactului. (dacă există în dotare)
De asemenea, funcția aer curat se Dacă sistemul de încălzire sau aer
dezactivează automat dacă se decu- condiționat este activat, iar trapa de
plează contactul. plafon este deschisă, se selectează
automat poziția aer din exterior
(proaspăt). În acest moment, dacă 3
Ventilație automată apăsați butonul de recirculare a aeru-
(dacă există în dotare)

Echipamentedeconfort
lui, se selectează poziția respectivă,
Pentru a îmbunătăți calitatea aerului dar sistemul comută automat pe aer
din habitaclu și a reduce aburirea din exterior (proaspăt) după 3 minute.
parbrizului, modul de recirculare a Dacă trapa de plafon este închisă,
aerului se dezactivează automat admisia aerului revine la poziția
după aproximativ între 5 și 30 de selectată anterior.
minute, iar sistemul trece automat în
poziția aer proaspăt (din exterior).
Pentru a dezactiva sau activa funcția
de ventilație automată, selectați
nivelul feței și apăsați 3 secunde
butonul modului de recirculare a
aerului.
La activarea ventilației automate,
indicatorul pentru recircularea aeru-
lui clipește de 6 ori. La dezactivare,
indicatorul clipește de 3 ori.

3-127
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 128

Echipamentedeconfort

cOMPARTIMENTE dE dEPOZITARE
Compartiment de depozitare Torpedo
AVERTISMENT consolă centrală
Nu depozitați niciodată briche-
te, recipiente cu propan sau alte
materiale inflamabile/explozibi-
le în habitaclu. Acestea se pot
aprinde și/sau pot exploda,
dacă vehiculul este expus tem-
peraturilor ridicate pentru o
lungă perioadă de timp.

AVERTISMENT
OOS047057

În timpul deplasării, țineți OOS047056 Pentru a deschide torpedoul, trageți


ÎNTOTDEAUNA capacele com- de maneta (1), iar torpedoul se des-
partimentelor de depozitare Pentru deschidere: chide automat. După utilizare, închi-
închise corespunzător. Trageți maneta (1). deți torpedoul.
Obiectele din habitaclu se
deplasează cu viteza vehiculu- AVERTISMENT
lui. În caz de oprire bruscă sau
de accident, acestea pot fi pro- Închideți ÎNTOTDEAUNA torpe-
iectate în habitaclu și pot provo- doul după utilizare.
ca răniri, dacă lovesc șoferul Un torpedo deschis poate pro-
sau un pasager. voca rănirea gravă a pasagerului
în caz de accident, chiar dacă
NOTĂ acesta poartă centura de sigu-
ranță.
Pentru a evita un posibil furt, nu
lăsați obiecte de valoare în com-
partimentele de depozitare.
3-128
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 129

Suport pentru ochelari de Pentru închidere: Compartiment de depozitare


soare (dacă există în dotare) Apăsați capacul la loc pe poziție. (dacă există în dotare)
Asigurați-vă că suportul pentru oche-
lari este închis în timpul deplasării.

AVERTISMENT
3
• Nu amplasați alte obiecte în
suportul pentru ochelari de

Echipamentedeconfort
soare. În caz de accident sau
de frânare bruscă, acestea pot
fi proiectate și pot provoca
rănirea pasagerilor.
OOS047058 OOS047059
• Nu deschideți suportul pentru
Pentru deschidere: ochelari de soare în timpul În compartimentul de depozitare pot
Apăsați pe capac, iar acesta se des- deplasării. Deschiderea aces- fi amplasate diferite obiecte mici.
chide încet. Așezați ochelarii de tuia poate obstrucționa vizibi-
soare pe capacul compartimentului, litatea în oglinda retrovizoare.
cu lentilele în sus. • Nu încercați să forțați ochelarii
în suport. Dacă aceștia se blo-
chează și încercați să deschi-
deți cu forța compartimentul,
este posibil să survină răniri.

3-129
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 130

Echipamentedeconfort

Compartiment de depozitare Pentru a mări volumul 2. Trageți complet polița portbagaju-


portbagaj (dacă există în dotare) portbagajului lui și scoateți-o (dacă polița există
în dotare).
3. Împingeți polița cu partea din față
în glisiera inferioară.

OOS047070 OOS047320

Aici puteți păstra trusa de prim aju-


tor, triunghiul reflectorizant (compar-
timent față), sculele, etc., pentru a le
avea la îndemână.
• Trageți în sus de mânerul de pe
capac și ridicați capacul.

OOS047319

1. Prindeți cu mâna mânerul de pe


partea superioară a poliței portba-
gajului și trageți-o spre înapoi.

3-130
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 131

EcHIPAMENTE INTERIOARE
Suport pentru pahare Spate (dacă există în dotare) care conțin lichide fierbinți,
Față dacă vehiculul se deplasează.
În caz de accident sau de frâna-
re bruscă pot surveni răniri.
• Amplasați în suport numai
recipiente maleabile.
Obiectele tari pot provoca
răniri, în caz de accident. 3

Echipamentedeconfort
AVERTISMENT
Nu lăsați recipientele și sticlele
OOS047061
în lumina directă a soarelui și
OOS047060
Pentru a utiliza suporturile de paha- nu le amplasați într-un vehicul
În suportul pentru pahare pot fi re, trageți cotiera în jos. încălzit. Acestea pot exploda.
amplasate doze mici sau recipiente
cu băuturi. AVERTISMENT
NOTĂ
• Evitați pornirea și frânarea • Păstrați băuturile sigilate în tim-
bruscă dacă suportul pentru pul deplasării, pentru a preveni
pahare este utilizat, pentru a vărsarea acestora. Dacă se
preveni vărsarea băuturii. varsă lichid, este posibil ca
Dacă lichidul fierbinte se acesta să pătrundă în sistemul
varsă, este posibil să suferiți electric/electronic al vehiculului
arsuri. Senzația de arsură și să provoace defectarea piese-
poate face șoferul să piardă lor electrice/electronice.
controlul asupra vehiculului • Atunci când curățați lichide văr-
și să provoace un accident. sate, nu uscați suportul pentru
• Nu amplasați în suportul pentru pahare la temperatură mare. Este
pahare recipiente neacoperite posibil ca suportul pentru pahare
să se deterioreze. 3-131
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 132

Echipamentedeconfort

Parasolar Echipamentele trebuie să consume


AVERTISMENT mai puțin 180 W, cu motorul pornit.
Pentru siguranța dvs., nu obturați
câmpul vizual folosind parasolarul. AVERTISMENT
Evitați electrocutările. Nu intro-
NOTĂ duceți degetele sau obiecte
Nu păstrați prea multe bilete în străine (agrafe etc.) în priză și
suport, în același timp. Este posi- nu o atingeți cu mâna umedă.
bil ca suportul pentru bilete să se
defecteze. NOTĂ
Pentru a preveni defectarea prize-
Priză de alimentare accesorii lor:
OOS047062
(dacă există în dotare)
Pentru a utiliza parasolarul, trageți-l în jos. • Utilizați priza numai cu motorul
pornit și scoateți dispozitivele din
Pentru a utiliza parasolarul pentru priză după utilizare. Utilizarea pri-
geamul lateral, trageți-l în jos, elibe- zelor pentru perioade lungi de
rați-l din clema de fixare (1) și depla- timp cu motorul oprit poate pro-
sați-l în lateral (2). voca descărcarea bateriei.
Pentru a utiliza oglinda de pe paraso- • Utilizați numai aparatură electrică
lar, trageți parasolarul în jos și culisați de 12 V și cu un consum mai mic
capacul (3). de 180 W.
Utilizați suportul pentru bilete (4) pen- • Când utilizați priza, reglați aerul
tru a păstra biletele. condiționat sau încălzirea la cel
OOS047063
mai mic nivel.
i Info • Închideți capacul când nu utili-
După utilizare, închideți bine capacul Priza este proiectată pentru alimen- zați priza.
oglinzii și readuceți parasolarul în tarea telefoanelor mobile și a altor • Unele echipamente electrice pot
poziția inițială. echipamente alimentate de la siste- provoca interferențe atunci când
mul electric al vehiculului. sunt conectate la priza vehiculu-
3-132
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 133

lui. Aceste echipamente pot Suport de încărcare wireless logia Qi, citiți eticheta de pe capacul
bruia și pot provoca funcționa- telefon mobil telefonului mobil sau accesați site-ul
rea defectuoasă a celorlalte sis- (dacă există în dotare) producătorului telefonului mobil.
teme sau echipamente electrice Procesul de încărcare wireless înce-
utilizate în vehicul. pe atunci când amplasați un telefon
• Apăsați complet ștecherul în mobil compatibil Qi în suportul de
priză. Dacă nu se realizează un încărcare wireless.
contact bun, este posibil ca
1. Îndepărtați celelalte obiecte, inclu-
3
priza să se supraîncălzească și
ca siguranța să se ardă. siv cheia inteligentă, din suportul

Echipamentedeconfort
de încărcare wireless. În caz con-
• Conectați dispozitivele trar, este posibil ca procesul de
electrice/electronice care dispun încărcare wireless să se întrerupă.
de baterie utilizând o protecție Amplasați telefonul mobil pe cen-
pentru alimentarea cu tensiune. trul suportului de încărcare.
Este posibil ca bateria dispozitivu- OOS047064
lui să alimenteze cu energie siste- 2. Dacă telefonul mobil se încarcă,
mul electric/electronic al vehiculu- În consola centrală din față există un lampa de control are culoarea por-
lui și să provoace defectarea aces- suport de încărcare wireless pentru tocalie. După ce telefonul mobil s-
tuia. telefonul mobil. a încărcat, culoarea lămpii de con-
trol se schimbă în verde.
Sistemul este disponibil dacă toate
ușile sunt închise și contactul este în 3. Puteți activa sau dezactiva funcția
poziția ACC/ON. de încărcare wireless din modul
User Settings (setări utilizator) al
Pentru a încărca un telefon grupului de instrumente. Pentru
mobil informații suplimentare, consultați
Suportul de încărcare wireless pen- „Moduri ecran LCD” din acest capi-
tru telefonul mobil permite încărca- tol.
rea numai a telefoanelor mobile Dacă telefonul mobil nu se încarcă:
compatibile Qi ( ). Pentru a vedea - Schimbați puțin poziția telefonului
dacă telefonul mobil acceptă tehno- mobil în suportul de încărcare.
3-133
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 134

Echipamentedeconfort

- Asigurați-vă că lampa de control de încărcare să fie redusă sau ca le cu protecție proprie, este posi-
are culoare portocalie. telefonul să se încălzească. bil ca viteza de încărcare să
Dacă sistemul de încărcare wireless • La apăsarea unui buton de pe scadă și ca încărcarea wireless
este defect, lampa de control clipeș- cheia inteligentă (respectiv de por- să se oprească.
te timp de 10 secunde în culoarea nire motor, deschidere uși, închi- • Dacă telefonul mobil dispune de
portocalie. dere uși), este posibil ca procesul o husă groasă, s-ar putea ca
În acest caz, opriți temporar procesul de încărcare wireless să se între- încărcarea wireless să nu fie
de încărcare și încercați din nou să rupă. posibilă.
încărcați wireless telefonul mobil. • În cazul anumitor telefoane mobi- • Dacă telefonul mobil nu vine
Dacă telefonul mobil încă se mai află le, este posibil să nu se schimbe complet în contact cu suportul
în suportul de încărcare wireless în verde culoarea indicatorului, de încărcare wireless, s-ar putea
după oprirea motorului și deschiderea chiar dacă procesul de încărcare ca încărcarea wireless să nu fie
ușii din față, sistemul vă avertizează wireless este finalizat corespun- posibilă.
cu un mesaj pe ecranul LCD. zător. • În timpul procesului de încărcare
• Dacă temperatura suportului de wireless, este posibil ca unele
NOTĂ încărcare wireless pentru telefonul obiecte magnetice (carduri de
mobil este anormal de mare, este credit, cartele telefonice, legiti-
• Este posibil ca sistemul de posibil ca procesul de încărcare mații bancare și bilete) să se
încărcare wireless pentru telefo- wireless să se întrerupă temporar. deterioreze.
nul mobil să nu accepte anumite După ce temperatura ajunge la
telefoane mobile, care nu sunt normal, procesul de încărcare
verificate conform configurației wireless repornește.
Qi ( ). • Dacă între suportul de încărcare
• Amplasați corespunzător telefo- wireless și telefonul mobil se află
nul mobil pe mijlocul suportului un obiect metalic, de exemplu o
de încărcare wireless. Dacă tele- monedă, este posibil ca procesul
fonul mobil nu este amplasat de încărcare wireless să se între-
chiar pe mijlocul suportului de rupă temporar.
încărcare, este posibil ca viteza • În cazul anumitor telefoane mobi-

3-134
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 135

Ceas Cârlig pentru haine


(dacă există în dotare) AVERTISMENT
AVERTISMENT
Nu reglați ceasul în timpul depla-
sării. Puteți pierde controlul asu-
pra direcției și puteți provoca un
accident cu urmări grave. 3

Echipamentedeconfort
Vehicule cu sistem audio
Apăsați butonul [SETUP/CLOCK]
(setare/oră) al sistemului audio ß OOS047066
Selectați [Date/Time] (dată/oră).
OOS047065 Nu atârnați decât haine. De ase-
• Setare oră: setare oră afișată pe menea, nu amplasați obiecte
ecranul sistemului audio. Aceste cârlige nu sunt proiectate grele sau casante în buzunarele
• Format oră: selectare între forma- pentru a susține obiecte mari sau hainelor.
tul 12 sau 24 de ore. grele. În caz de accident sau dacă se
Vehicule cu sistem de navigație umflă airbag-ul pentru protecția
Selectați meniul Settings (setări) al capului, acestea pot provoca
sistemului de navigație ß Selectați deteriorarea vehiculului sau
[Date/Time] (dată/oră). rănirea persoanelor.
• Oră GPS: afișează ora în funcție
de ora recepționată de la GNSS.
• 24 de ore: comută la formatul 12
sau 24 de ore.
Pentru informații suplimentare,
consultați manualul separat, furni-
zat împreună cu vehiculul.
3-135
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 136

Echipamentedeconfort

Prinderi covorașe de podea Plasă (cârlig) de fixare bagaje


(dacă există în dotare) AVERTISMENT
La montarea oricărui covoraș
pe vehicul trebuie respectate
următoarele.
• Înainte de a porni la drum, asi-
gurați-vă că ați fixat bine covo-
rașele cu ajutorul prinderilor.
• Nu utilizați covorașe care nu se
pot fixa bine cu ajutorul prinde-
rilor de pe vehicul.
• Nu suprapuneți covorașe (de OOS047068
ex. unul din cauciuc peste
OOS047067
unul din mochetă). Pe fiecare Pentru a împiedica mișcarea bagaje-
Utilizați ÎNTOTDEAUNA prinderile poziție trebuie montat un sin- lor din portbagaj în timpul călătoriei,
pentru covorașele de podea pentru a gur covoraș. puteți utiliza cei patru suporți din por-
fixa covorașele pe vehicul. Prinderile IMPORTANT - vehiculul dvs. dis- tbagaj, destinați fixării plasei pentru
mochetei podelei față împiedică alu- pune de prinderi pentru covora- bagaje.
necarea spre înainte a covorașelor. șul de pe partea șoferului, proiec- Dacă este cazul, vă recomandăm să
tate pentru a asigura fixarea contactați un dealer autorizat HYUN-
corespunzătoare a acestuia. DAI, pentru a solicita o plasă pentru
Pentru a evita interacțiunea cu fixarea bagajelor.
pedalierul, HYUNDAI recomandă
montarea unui covoraș HYUN-
DAI.

3-136
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 137

Poliță portbagaj
ATENȚIE (dacă există în dotare) AVERTISMENT
Pentru a preveni deteriorările • Nu așezați obiecte pe polița
materiale și ale vehiculului, tre- portbagajului în timpul depla-
buie acordată o atenție specială sării. Este posibil ca acestea
la transportul obiectelor fragile să fie proiectate în habitaclu
sau voluminoase. și să rănească pasagerii, în
caz de frânare bruscă sau de 3
accident.

Echipamentedeconfort
AVERTISMENT • Nu permiteți persoanelor să
călătorească în portbagaj.
Pentru a evita rănirea ochilor, Acesta trebuie utilizat numai
NU strângeți prea tare plasa de pentru depozitarea bagajelor.
fixare bagaje. NU vă apropiați cu OOS047069 • Încercați să mențineți echili-
nicio parte a corpului de zona în brul vehiculului și repartizați
care se află plasa de fixare Utilizați polița pentru a masca baga-
jele depozitate în portbagaj. greutatea cât mai în față posi-
bagaje. NU utilizați plasa de fixa- bil.
re bagaje, dacă aceasta este Polița portbagajului se va ridica la
uzată sau deteriorată vizibil. deschiderea hayonului.
Desfaceți chinga (1) din suport, dacă
doriți ca polița să revină în poziția ini-
țială. Pentru a scoate de tot polița
portbagajului, ridicați-o la un unghi
de 50 de grade și scoateți-o (2).

NOTĂ
Nu așezați bagaje pe polița portba-
gajului, deoarece aceasta se poate
deteriora sau deforma.

3-137
OS Eng 3b(83~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd 16/01/18 14:04 Page 138

Echipamentedeconfort

EcHIPAMENTE EXTERIOARE
Bare de amarare NOTĂ • La transportul bagajelor pe pla-
(dacă există în dotare) fon, centrul de greutate al vehi-
• La transportul bagajelor pe plafon,
asigurați-vă că acestea nu deterio- culului va fi amplasat mai sus.
rează plafonul vehiculului. Evitați bruscarea vehiculului
• La transportul obiectelor volumi- sau deplasarea cu viteze ridica-
noase, aveți grijă ca acestea să te, situații care pot provoca pier-
nu atârne în spatele sau în părțile derea controlului sau răsturna-
laterale ale vehiculului. re.
• La utilizarea portbagajului de
plafon, conduceți prudent și
AVERTISMENT negociați cu atenție virajele.
Rafalele de vânt pot trage
• Datele de mai jos reprezintă sarci- brusc în sus articolele trans-
OOS047317
na maximă care poate fi transpor- portate pe portbagajul de pla-
tată pe portbagajul de plafon. fon. Acest lucru este valabil în
Dacă vehiculul este echipat cu bare Distribuiți sarcina cât mai uniform special pentru articolele plate
de amarare, puteți transporta bagaje posibil pe portbagajul de plafon și de mari dimensiuni, precum
pe plafonul vehiculului. asigurați bine încărcătura. panouri din lemn sau saltele.
BARE 80 kg (176 lbs.)
Acest lucru poate provoca
NOTĂ DISTRIBUITE UNIFORM desprinderea articolelor
Dacă vehiculul este echipat cu transportate pe plafon și
Încărcarea barelor de amarare poate periclita integritatea
trapă de plafon, nu transportați
cu mărfuri sau bagaje peste vehiculului și a celorlalți parti-
obiecte care ar putea împiedica
limita admisă poate provoca cipanți la trafic.
funcționarea acesteia.
defectarea vehiculului. • Pentru a preveni deteriorarea
sau pierderea încărcăturii în
timpul deplasării, verificați frec-
vent, pentru a vă asigura că
articolele sunt bine fixate pe
portbagajul de plafon.
3-138
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 1

Sistem multimedia

Sistem multimedia ..................................................4-2


Port AUX, USB și iPod®...................................................4-2
Antenă..................................................................................4-2
Comenzi sistem audio montate pe volan.....................4-3
Handsfree cu tehnologie wireless Bluetooth® ........4-4
Sistem audio/video/de navigație (AVN) ......................4-4
Funcționarea radioului .....................................................4-4
SISTEM AUDIO (fără ecran tactil) ......................4-7
Funcțiile sistemului audio ................................................4-8
Radio...................................................................................4-13 4
Media..................................................................................4-14
Telefon...............................................................................4-23
Setare.................................................................................4-31
Declarație de conformitate ................................4-33
CE pentru EU....................................................................4-33
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 2

Sistem multimedia

SiStem multimedia
i Info i Info fon, rotiți-o în sens antiorar. Pentru a
o monta, rotiți-o în sens orar.
• Dacă montați un sistem de faruri cu Când utilizați un sistem audio porta-
xenon disponibil în comerț, este posibil bil conectat la o priză, se pot auzi zgo- NOTĂ
ca sistemul audio și sistemele electro- mote în timpul redării. În acest caz,
nice ale vehiculului să se defecteze. utilizați sursa de alimentare a siste- • Asigurați-vă că ați demontat ante-
mului audio portabil. na rotind-o în sens antiorar, înain-
• Nu permiteți contactul cu suprafețe- te de a trece prin locuri cu o înăl-
le din habitaclu a substanțelor chimi- țime mică sau printr-o spălătorie
ce cum ar fi parfumul, uleiurile cos- h iPod® este o marcă înregistrată a auto. În caz contrar, este posibil
metice, crema de soare, săpunul pen- Apple Inc. ca antena să se deterioreze.
tru mâini și odorizantul, deoarece
acestea pot provoca deteriorare sau • La remontare, asigurați-vă că
decolorare. Antenă antena este bine strânsă și
Antenă pe plafon reglată în poziție verticală, pen-
Port AUX, USB și iPod® tru a se asigura o bună recepție
Puteți utiliza un port auxiliar pentru a con- a semnalului.
ecta sisteme audio și un port USB pentru
a conecta un dispozitiv USB și un iPod®. NOTĂ
• Nu curățați partea interioară a
lunetei cu materiale abrazive și
nu utilizați o racletă pentru a
îndepărta depunerile, deoarece
puteți deteriora elementele ante-
nei.
• Evitați tratarea cu metale cum ar
OOS047071 fi Ni (nichel), Cd (cadmiu) etc.
Antena de pe plafon recepționează Acest lucru poate cauza recep-
datele transmise. (De exemplu: ționarea distorsionată a semna-
AM/FM, DAB, GPS/GNSS) lului.
OOS047074
Pentru a demonta antena de pe pla-
4-2
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 3

Comenzi sistem audio NOTĂ Dacă deplasați în sus sau în jos


montate pe volan butonul de căutare/presetare, va
(dacă există în dotare) Nu apăsați mai multe butoane funcționa în următoarele moduri.
simultan.
n Tip A Mod RADIO
VOLUM (VOL +/-) (1) Va funcționa ca la apăsarea butonu-
lui de presetare post înainte/înapoi.
• Deplasați butonul de VOLUM în
sus pentru a crește volumul. Mod MEDIA
• Deplasați nutonul de VOLUM în Va funcționa ca la apăsarea butonu-
jos pentru a reduce volumul. lui melodie înainte/înapoi.
4
CĂUTARE/PRESETARE MOD ( ) (3)

Sistem multimedia
( / ) (2) Apăsați butonul MODE (mod) pentru
OOS047072 Dacă țineți apăsat în sus sau în jos a selecta Radio, Disc, sau AUX.
n Tip B cel puțin 0,8 secunde butonul de
căutare/presetare, va funcționa în MUT ( ) (4)
următoarele moduri.
• Apăsați butonul pentru a anula
Mod RADIO sunetul.
Va funcționa ca la apăsarea butonu- • Apăsați din nou butonul pentru a
lui de căutare automată. Va căuta activa sunetul.
până la eliberarea butonului.
i Info
Mod MEDIA În paginile următoare ale acestui capi-
Va funcționa ca la apăsarea butonu- tol puteți găsi informații detaliate des-
OOS047073 lui de derulare rapidă înainte/înapoi. pre butoanele de comandă ale sistemu-
lui audio.
Pentru un plus de comoditate, pe
volan sunt disponibile butoane aferen-
te comenzilor sistemului audio.
4-3
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 4

Sistem multimedia

Handsfree cu tehnologie (1) Buton apelare/răspuns Funcționarea radioului


wireless Bluetooth® (2) Buton terminare apel Recepție FM
(3) Microfon
(vehicul RHD: partea dreaptă)

• Sistem audio: pentru informații


detaliate, consultați „SISTEM
AUDIO” din acest capitol.
• AVN: informații detaliate despre sis-
temul handsfree cu tehnologie wire-
less Bluetooth® sunt descrise în
manualul furnizat separat.
OOS047075
OJF045308L
Sistem audio/video/de
navigație (AVN) Semnalele radio AM și FM sunt
(dacă există în dotare) transmise de la turnurile de transmi-
sie situate în diverse zone din oraș.
Informații detaliate despre sistemul Acestea sunt interceptate de antena
AVN se regăsesc în manualul furni- radio a vehiculului. Acest semnal
zat separat. este apoi recepționat de radio și
transmis către difuzoare.
Dacă antena recepționează un sem-
nal radio puternic, sistemul audio
asigură o calitate foarte bună a
OOS047076 sunetului. Totuși, în unele situații,
Puteți utiliza wireless telefonul, cu semnalul recepționat de antenă nu
ajutorul tehnologiei wireless este puternic și clar.
Bluetooth®.

4-4
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 5

Acest lucru se datorează unor factori În plus, acestea urmăresc profilul Următoarele efecte sunt normale și nu
precum distanța față de postul de diverselor obstacole și oferă un sem- indică o defecțiune a aparatului de radio:
radio, apropierea de alte posturi de nal mai bun.
radio puternice sau prezența unor
clădiri, poduri sau alte construcții
Post de radio FM
masive în zonă. ¢ ¢¢

Recepție AM (MW, LW)

Sistem multimedia
JBM004

• Pierdere semnal - când vehiculul


se îndepărtează de antena de
OJF045310L transmisie, semnalul slăbește și
sunetul începe să se piardă. Dacă
Undele FM sunt transmise la frec- se întâmplă acest lucru, vă reco-
vență înaltă și nu se curbează pe mandăm să selectați un post de
OJF045309L suprafața pământului. Din această radio cu un semnal mai puternic.
Undele AM pot fi recepționate de la o cauză, în general undele FM se
distanță mai mare decât cele FM. pierd la distanțe mici de la antena de • Fluctuații/paraziți - semnalele FM
slabe sau obstacolele masive dintre
Acest lucru se întâmplă deoarece transmisie. De asemenea, undele
stația de transmisie și aparatul de
undele radio AM sunt transmise pe o FM sunt afectate de clădiri, munți și radio provoacă distorsionări ale
frecvență joasă. Aceste unde radio alte obstacole. Acestea pot influența semnalului, având ca efect zgomo-
de joasă frecvență pot urmări curbu- în mod negativ recepția undelor și te parazite sau perturbații. Prin
ra pământului și nu călătoresc prin pot fi confundate cu o defecțiune a reducerea nivelului înaltelor se
atmosferă. aparatului de radio. poate reduce acest efect până când
treceți de sursa de distorsiune.
4-5
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 6

Sistem multimedia

Utilizarea unui telefon mobil sau


a unei stații de emisie recepție iPod®
La utilizarea unui telefon mobil în habi- iPod® este o marcă comercială înre-
taclul vehiculului calitatea audiției ar gistrată a Apple Inc.
putea să se deterioreze. Acest lucru
nu înseamnă că sistemul audio este Tehnologie wireless
defect. În astfel de cazuri, utilizați tele- Bluetooth®
fonul la o distanță mai mare de echi-
Marca și siglele Bluetooth® sunt
pamentul audio.
mărci comerciale înregistrate deținu-
te de Bluetooth SIG și orice utilizare
NOTĂ a acestor mărci de către HYUNDAI
OJF045311L
La utilizarea unui sistem de comu- se face sub licență.
• Schimbare post - pe măsură ce nicații cum ar fi un telefon mobil Alte mărci și nume comerciale apar-
semnalul FM slăbește, se poate sau un aparat de radio în habitaclu țin deținătorilor respectivi.
auzi alt semnal mai puternic, cu o trebuie instalată o antenă externă
frecvență apropiată. Acest lucru se separată. La utilizarea unui telefon
întâmplă deoarece radioul este Pentru utilizarea tehnologiei wireless
mobil sau aparat de radio numai
proiectat să prindă cel mai clar Bluetooth®
cu antena internă, acesta poate
semnal. În acest caz, selectați alt interfera cu sistemul electric și este necesar un telefon mobil com-
post cu semnal mai puternic. poate afecta siguranța vehiculu- patibil Bluetooth®.
• Suprimarea semnalelor de pe căi lui.
separate - semnalele radio recep-
ționate din mai multe direcții pot
cauza distorsiuni. Cauza este un
AVERTISMENT
semnal direct reflectat de același
Nu utilizați un telefon mobil în
post sau semnale de la două pos-
timp ce conduceți. Opriți într-un
turi cu frecvențe apropiate. În
loc sigur și apoi utilizați telefo-
acest caz, selectați alt post până
nul.
când treceți de zona respectivă.

4-6
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 7

SiStem audiO (fără ecran tactil)

Sistem multimedia
(Cu tehnologie wireless Bluetooth®)

J9G4H0000EE

4-7
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 8

Sistem multimedia

Funcțiile sistemului audio (1) CĂUTARE PIESĂ (5) Buton ALIMENTARE/VOLUM


• Căutare postul următor în modul • Rotiți pentru a regla volumul.
Panou de comandă radio DAB/FM* și AM. • Apăsați pentru a activa sau dezac-
• Schimbare melodie curentă din tiva dispozitivul.
modul media.
* cu DAB (dacă există în dotare) (6) RESETARE
• Oprire și repornire sistem.
(2) RADIO
• Activare radio DAB/FM* și AM.
* cu DAB (dacă există în dotare)

(3) MEDIA
• Selectare USB (iPod®), Bluetooth®
(BT) Audio sau AUX.
hEchipamentul prezent pe vehicul
poate fi diferit de cel din imagine. • Afișare meniu media, dacă sunt
conectate 2 sau mai multe dispozi-
tive sau dacă se apasă butonul
[MEDIA] în modul media.

(4) TELEFON
• Activare mod telefon Bluetooth®.

4-8
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 9

(7) PRESETARE
• Trece la pagina presetată anterioa-
ră/următoare, în modul radio.
(12) [1] ~ [6] (presetare)
• Salvare/redare presetări în modul
(8) SETARE/ORĂ radio.
• Accesare setări afișaj, sunet, dată/ • Selectare/lansare meniuri numeri-
oră, Bluetooth, sistem și dezactiva- ce afișate pe ecran.
re ecran.
• Țineți apăsat pentru a seta data/ora.
4
(9) MENIU

Sistem multimedia
• Afișare meniuri suplimentare dis-
ponibile în ecranul curent.

(10) ÎNAPOI
• Revenire la ecranul anterior.

11. Buton ACORD


• Rotiți pentru a naviga prin lista
posturilor/melodiilor.
• Apăsați pentru a selecta un ele-
ment.

4-9
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 10

Sistem multimedia

Butoane de comandă amplasate (3) VOLUM - Apăsați în modul handsfree


pe volan • Apăsați pentru a regla volumul. Bluetooth®, pentru a comuta la
apelul în așteptare.
(4) ÎNAINTE/ÎNAPOI • Țineți apăsat butonul (mai mult de
1,0 secundă)
• În modul radio, apăsați butonul
pentru a căuta posturile presetate. - Dacă sistemul nu este în modul
handsfree Bluetooth® sau nu se
• În modul radio, apăsați butonul primește un apel telefonic, este
pentru a căuta frecvențele. apelat ultimul număr format.
• În modul media, apăsați butonul - Apăsați în modul handsfree
pentru a schimba melodia curentă. Bluetooth®, pentru a transfera
(cu excepția AUX) apelul pe telefon.
• În modul media, apăsați butonul - Apăsați în modul telefon mobil,
h Echipamentul prezent pe vehicul pentru a căuta rapid prin melodii. pentru a comuta la modul hands-
poate fi diferit de cel din imagine. (cu excepția Bluetooth®(BT) Audio free Bluetooth®.
și AUX)
(1) DEZACTIVARE SUNET (6) TERMINARE
• Dezactivează sunetul. (5) APELARE
• Apăsați în modul handsfree
• Dezactivează microfonul în timpul • Apăsați butonul Bluetooth®, pentru a termina apelul
unui apel. - Dacă sistemul nu este în modul telefonic.
handsfree Bluetooth® sau nu se • Apăsați în ecranul primire apel,
(2) MOD primește un apel telefonic. pentru a respinge apelul.
• Apăsați butonul pentru a schimba Prima apăsare: se afișează auto-
modul în ordinea următoare: Radio mat ultimul număr format.
ß Media. A doua apăsare: se formează
numărul de telefon introdus.
- Apăsați în ecranul de notificare
primire apel, pentru a accepta
apelul telefonic.
4-10
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 11

AVERTISMENT • Nu utilizați sistemul audio AVERTISMENT


dacă ecranul nu afișează
• Nu priviți ecranul timp înde- nimic sau dacă nu există Dacă nu sunteți atenți în timp ce
lungat în timpul deplasării. sunet, deoarece aceste vă aflați la volan puteți pierde
Urmărirea ecranului timp semne pot indica o defecțiune controlul asupra vehiculului și
îndelungat poate provoca a sistemului. Utilizarea pre- puteți provoca un accident,
accidente rutiere. lungită în astfel de condiții rănirea gravă a persoanelor și
• Nu demontați, montați sau poate provoca accidente decesul acestora. Principala
modificați sistemul audio. (incendii, electrocutări) sau responsabilitate a șoferului
Aceste acțiuni pot provoca defectarea sistemului. este utilizarea legală și în sigu-
accidente, incendii sau elec- • Nu atingeți antena când se ranță a vehiculului, iar utilizarea 4
trocutări. produc tunete sau fulgere, oricăror dispozitive mobile, a
altor echipamente sau a siste-

Sistem multimedia
• Utilizarea telefonului în timpul deoarece aceste acțiuni pot
duce la electrocutări provoca- melor vehiculului care distrag
deplasării vă poate distrage atenția șoferului de la utilizarea
atenția de la condițiile de tra- te de fulgere.
• Nu opriți și nu parcați în zone în siguranță a vehiculului ori
fic și poate crește riscul de utilizarea dispozitivelor interzi-
accidente. Utilizați funcțiile unde parcarea este interzisă
pentru a utiliza sistemul. se prin lege este interzisă în
telefonului după parcarea timpul utilizării vehiculului.
vehiculului. Astfel de acțiuni pot provoca
• Aveți grijă să nu vărsați apă și accidente rutiere.
să nu introduceți obiecte stră- • Utilizați sistemul numai dacă
ine în dispozitiv. Aceste motorul este pornit. Utilizarea
acțiuni pot provoca fum, îndelungată cu contactul
incendii sau defectarea siste- cuplat poate provoca descăr-
mului. carea bateriei.

4-11
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 12

Sistem multimedia

NOTĂ directă exercitată pe partea din Informații despre pictogramele


față a monitorului poate provoca de stare
• Utilizarea dispozitivului în tim- deteriorarea ecranului LCD.
pul deplasării poate provoca Pictogramele cu starea sistemului audio
• La curățarea aparatului, asigurați- apar în colțul din dreapta sus al ecranului.
accidente, din cauza lipsei de
vă că acesta este închis și utilizați
atenție la manevrele efectuate. Pictogramă Descriere
o cârpă moale și uscată. Nu utili-
Înainte de utilizare parcați vehi- Dezactivare Dezactivare sunet
zați niciodată materiale abrazive,
culul. sunet activată
cârpe chimice sau solvenți
• Reglați volumul la un nivel care (alcool, benzen, diluanți etc.). Gradul de încărcare a
să-i permită șoferului să audă și Este posibil ca aceste materiale Baterie unui dispozitiv
zgomotele din afara vehiculului. să deterioreze panoul dispoziti- Bluetooth® conectat
Condusul fără ascultarea zgo- vului sau culoarea/calitatea aces- Conexiune Sunt disponibile apelul
motelor din afara vehiculului tuia. Handsfree + handsfree Bluetooth® și
poate provoca accidente. redare audio redarea audio
• Nu amplasați băuturi în apropie-
• Verificați nivelul volumului Conexiune Este disponibil apelul
rea sistemului audio. Lichidele
înainte de a porni aparatul. Un handsfree handsfree Bluetooth®
pot provoca defectarea sistemu-
sunet extrem de puternic în lui. Bluetooth® Este disponibilă reda-
momentul pornirii acestuia redare audio rea audio Bluetooth®
• În cazul defectării sistemului,
poate provoca probleme auditi- Descărcare contacte
contactați dealerul de la care ați Descărcare
ve. (Reglați volumul aparatului prin comunicații wireless
achiziționat vehiculul sau un contacte
la un nivel corespunzător înainte Bluetooth®
centru de servicii post-vânzare.
de a-l opri.) Descărcare
Descărcare istoric ape-
• Amplasarea sistemului audio luri prin comunicații wire-
• Porniți motorul înainte de a utili- istoric apeluri less Bluetooth®
într-un mediu electromagnetic
za aparatul. Nu utilizați sistemul
poate cauza interferențe.
audio perioade îndelungate de Ocupat Apel telefonic în curs
timp numai cu contactul cuplat, • Nu permiteți contactul cu planșa
deoarece acest lucru poate pro- de bord a substanțelor caustice Dezactivare
Microfon dezactivat în tim-
precum parfumul și uleiurile pul unui apel (interlocutorul
voca descărcarea bateriei. microfon nu poate azi vocea dvs.)
cosmetice, deoarece acestea
• Nu expuneți aparatul la șocuri
pot provoca deteriorare sau Putere semnal
Afișează puterea sem-
sau lovituri puternice. Presiunea nalului telefonului conec-
decolorare. telefon tat prin Bluetooth®
4-12
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 13

Radio Presetări DAB/FM (cu DAB)


Salvează maxim 36 de posturi ascul-
FM/AM tate frecvent.
(cu RDS (dacă există în dotare)) 1. Țineți apăsat slotul dorit, de la 1 la
36. Postul curent este salvat pe
slotul selectat. Dacă acesta este
gol, la apăsare postul este salvat
pe slotul respectiv.
2. Pentru a salva pe sloturile cu
număr mai mare decât 7, apăsați Comutare între DAB/FM și AM 4
butonul [PRESET] (presetare),
pentru a trece la pagina anterioa- • Pentru a comuta între DAB/FM și

Sistem multimedia
ră/următoare și apoi salvați. AM, apăsați butonul [RADIO].
Comutare între FM și AM
Pentru a asculta un post presetat,
• Pentru a comuta între FM și AM, Căutare posturi
apăsați pe postul dorit din listă.
apăsați butonul [RADIO] al siste- Apăsați butonul [SEEK/TRACK]
mului audio. (căutare piesă), pentru a căuta pos-
Meniu
turi.
Căutare posturi Apăsați butonul [MENU] (meniu) și
selectați funcția dorită.
Apăsați butonul [SEEK/TRACK]
(căutare piesă), pentru a căuta pos- • List (listă): afișare listă cu toate pos-
turile disponibile la locația curentă a
turi.
vehiculului. Apăsați postul dorit.
• Traffic Announcement (anunțuri din
trafic) (TA): activare sau dezactiva-
re anunțuri din trafic.
• Scan (scanare): redare câte 5 secun-
de toate posturile disponibile.
• Sound Settings (setări sunet):
modificare setări sunetului. 4-13
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 14

Sistem multimedia

Presetări Meniu Media


Salvează maxim 36 de posturi ascul- Apăsați butonul [MENU] (meniu) și
tate frecvent. selectați funcția dorită. Info - utilizarea MP3
1. Țineți apăsat slotul dorit, de la 1 la • List (listă): afișare listă cu toate Formate audio acceptate
36. Postul curent este salvat pe posturile disponibile la locația
slotul selectat. Dacă acesta este curentă a vehiculului. Apăsați pos-
gol, la apăsare postul este salvat tul dorit.
pe slotul respectiv. • Traffic Announcement (anunțuri din
2. Pentru a salva pe sloturile cu trafic) (TA): activare sau dezactiva-
număr mai mare decât 7, apăsați re anunțuri din trafic.
butonul [PRESET] (presetare), • Region (regiune): activare sau
pentru a trece la pagina anterioa- dezactivare comutare automată
ră/următoare și apoi salvați. între posturile regionale.
• Sound Settings (setări sunet): NOTĂ
Pentru a asculta un post presetat,
apăsați pe postul dorit din listă. modificare setări sunet. Este posibil ca formatele de fișie-
• Scan (scanare): redare câte 5 re diferite de cele de mai sus să nu
secunde toate posturile disponibi- fie recunoscute sau să nu poată fi
le. redate. Este posibil ca informații
• Manual tune FM (Căutare manuală precum numele fișierului să nu
FM): căutare manuală frecvențe. poată fi afișate.

4-14
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 15

Tipurile de fișiere comprimate 2. Frecvență de eșantionare (Hz) 4. Intervalul de afișare a caracterelor


acceptate (unicode)
1. Rată de biți (Kbps) • Nume de fișiere: maxim 64 de
caractere în limba engleză (64 de
caractere în limba coreeană)
• Nume de foldere: maxim 32 de
• Calitatea sunetului fișierelor com- caractere în limba engleză (32 de
primate în format MP3/WMA și caractere în limba coreeană)
WAV poate varia în funcție de rata
de biți. (O rată de biți mai mare Limbi acceptate (format unicode)
poate însemna o calitate mai bună
• Coreeană: 2.604 de caractere 4
a sunetului.)
• Engleză: 94 de caractere

Sistem multimedia
• Sistemul recunoaște numai fișiere-
le cu extensia MP3, WMA sau • Caractere chinezești obișnuite:
WAV. Fișierele cu altă extensie nu 4.888 de caractere
sunt recunoscute. • Simboluri speciale: 986 de carac-
tere
3. Numărul de foldere și fișiere care
pot fi recunoscute NOTĂ
• Foldere: 2.000 pentru USB Caracterele în japoneză/chineză
• Fișiere: 6.000 pentru USB simplificată nu sunt acceptate.
• Pentru ierarhiile de foldere nu exis-
tă o limită de recunoaștere

4-15
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 16

Sistem multimedia

i Info • Nu atingeți conexiunile USB. • Utilizarea hub-urilor și prelungitoa-


• Conectarea și deconectarea rapidă a relor USB disponibile pe piață poate
- utilizarea dispozitivelor USB provoca defectarea sistemului audio
dispozitivelor USB într-un interval
• Dacă porniți vehiculul în timp ce scurt de timp poate provoca defecta- al vehiculului, care nu va recunoaș-
este conectat un dispozitiv USB, este rea echipamentului. te dispozitivul USB. Conectați dis-
posibil ca acesta să se defecteze. pozitivul USB direct la portul multi-
Deconectați dispozitivul USB înain- • La deconectarea dispozitivului USB media al vehiculului.
te de pornirea vehiculului. este posibil să se audă sunete anor-
male. • Dacă utilizați dispozitive USB de
• Dacă porniți vehiculul sau opriți mare capacitate, împărțite în dis-
motorul în timp ce este conectat un • Opriți sistemul audio înainte să co- curi logice, pot fi redate numai fișie-
dispozitiv USB, este posibil ca aces- nectați sau să deconectați dispoziti- rele salvate pe discul logic rădăcină.
ta să se defecteze. ve USB externe.
Dacă pe unitatea USB sunt încărca-
• La conectarea/deconectarea dispozi- • În funcție de tipul, capacitatea sau te aplicații, este posibil ca fișierele să
tivelor USB externe, aveți grijă la formatul de fișiere de pe dispozitivul nu fie redate.
sarcina electrostatică. USB extern, este posibil ca recu-
noașterea acestuia să dureze mai • În momentul conectării, este posibil
• Dacă este conectat ca dispozitiv mult. Acest lucru nu reprezintă o ca unele MP3 playere, telefoane
extern, un MP3 player criptat nu defecțiune. mobile, camere digitale etc. (dispozi-
este recunoscut. tive USB care nu sunt recunoscute
• Utilizarea dispozitivului USB în alte ca dispozitive de stocare) să nu func-
• În funcție de starea dispozitivelor scopuri decât pentru redarea fișie-
USB externe este posibil ca acestea ționeze normal.
relor audio este interzisă.
să nu fie recunoscute. • Este posibil ca unele dispozitive
• Afișarea imaginilor și redarea mobile să nu accepte încărcarea
• Numai produsele formatate octet/ videoclipurilor nu sunt acceptate.
sector la 4 KB sau mai puțin sunt prin USB.
recunoscute. • Utilizarea accesoriilor USB, inclusiv • Funcționarea este garantată numai
încărcarea și încălzirea prin USB pentru dispozitivele de memorie
• Sunt recunoscute numai dispozitive- I/F poate provoca o reducere a per-
le USB în format FAT12/16/32; sis- USB standard (cu capac metalic).
formanțelor sistemului sau defecta-
temele de fișiere NTFS și ExFAT nu rea acestuia. Nu utilizați dispozitive
sunt recunoscute. USB sau accesorii în aceste scopuri.
• Din motive de compatibilitate, unele
dispozitive USB nu sunt recunoscute.
4-16
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 17

• Funcționarea dispozitivelor HDD, USB Redare


CF, SD și stick de memorie nu este Apăsați butonul [MEDIA] și selectați
garantată. [USB].
• Fișierele DRM (gestionare drepturi • Conectați un dispozitiv USB la por-
digitale) nu pot fi redate. tul USB, pentru a reda automat
• Memoria USB de tip SD, memoria fișierele de pe dispozitivul USB.
USB de tip CF și alte dispozitive de
memorie USB care pentru conectare Schimbarea melodiilor
solicită utilizarea unor adaptoare nu
sunt acceptate. Apăsați butonul [SEEK/TRACK]
(căutare piesă) pentru a reda melo- 4
• Funcționarea corespunzătoare a
HDD USB sau a dispozitivelor USB (1) Repetare dia anterioară sau următoare.
cu conectori care se slăbesc din Țineți apăsat butonul [SEEK/TRACK]

Sistem multimedia
Activare/dezactivare repetare prin
cauza vibrațiilor vehiculului nu este apăsarea butonului [1]. (căutare piesă) pentru a derula rapid
garantată. (iStick etc.) înainte sau înapoi melodia curentă.
• Dispozitivele USB utili- (2) Amestecare Căutați melodii prin rotirea butonului
zate ca inele pentru chei ACORD și apăsați butonul pentru
sau accesorii pentru Activare/dezactivare amestecare
redare.
telefonul mobil pot pro- prin apăsarea butonului [2].
voca defectarea mufei Selectarea melodiilor dintr-o listă
USB și afecta redarea corespunză- (3) List (listă)
toare a fișierelor. Nu utilizați astfel Selectați [List] (listă) pentru a vedea
Prezintă o listă a tuturor melodiilor
de dispozitive. Utilizați numai dis- o listă a melodiilor disponibile pentru
prin apăsarea butonului [3].
pozitive cu un conector de tipul pre- redare.
zentat în imagine. Selectați și redați melodia dorită.
• La conectarea simultană a dispoziti-
velor MP3 sau telefoanelor mobile
prin AUX, BT Audio și moduri USB,
este posibil să se audă zgomote
parazite sau să survină o defecțiune.
4-17
OS Eng 4_YF eng 4c-Audio.qxd 16/01/18 14:06 Page 18

Sistem multimedia

Redare repetată Amestecare i Info


Selectați [Repeat] (repetare) pentru Selectați [Shuffle] (amestecare) pen- - utilizarea dispozitivelor iPod®
a activa sau dezactiva repetare tru a activa sau dezactiva amesteca-
• Pentru a utiliza funcția de comandă
toate, repetare melodie curentă, rea folderelor sau categoriilor.
iPod® a sistemului audio, utilizați
repetare folder sau repetare catego- • Amestecare: melodiile sunt cablul special furnizat împreună cu
rie. redate în ordine aleatorie. dispozitivul iPod®.
• Repetare toate: se repetă • Amestecare folder: melodiile • Conectarea unui iPod® la vehicul în
toate melodiile. din folderul curent sunt redate în timpul redării poate provoca un
• Repetare melodie curentă: se ordine aleatorie. zgomot puternic, care durează apro-
repetă melodia curentă redată. • Amestecare categorie: melo- ximativ 1 - 2 secunde. Conectați dis-
• Repetare folder: se repetă diile din categoria curentă sunt pozitivul iPod® la vehicul după opri-
toate melodiile din folderul curent. redate în ordine aleatorie. rea sau întreruperea redării.
• Repetare categorie: se repetă • Pentru a începe încărcarea, conec-
toate melodiile din categoria curen- Meniu tați dispozitivul iPod® la vehicul
tă. atunci când contactul este în poziția
Apăsați butonul [MENU] (meniu) și accesorii sau cuplat.
selectați funcția dorită.
i Info • Information (informații): afișare
• La conectarea cablului pentru
iPod®, asigurați-vă că branșați
Funcția repetare folder este disponibi- informații detaliate despre melodia corect cablul la portul vehiculului.
lă numai dacă melodiile sunt redate curentă redată.
din categoria [List] (listă) din [File] • Dacă efectele egalizatorului sunt