Sunteți pe pagina 1din 12

Raport de activitate a specialistului

responsabil de activitatea profesorilor de istorie, educaţie civică şi religie


pentru anul de studii 2014-2015

În anul de studii 2014-2015 activitatea de inspecţie la Istoria românilor şi universală şi


ştiinţe socio-umanistice s-a desfăşurat în conformitate cu Planul complex de activitate al DGETS şi
a fost orientată spre realizarea următoarelor obiective:
- controlul şi monitorizarea organizării şi desfăşurării procesului educaţional la Istoria românilor şi
universală şi Ştiinţe socio-umanistice, în scopul sporirii eficienţei sistemului de învăţământ
preuniversitar (aplicarea planului-cadru);
- controlul implementării curriculei şcolare modernizate la Istoria românilor şi universală şi
Educaţia civică, orientate spre formarea de competenţe;
- stabilirea nivelului de realizare a standardelor educaţionale şi a nivelului de performanţă a elevilor
la Istoria românilor şi universală şi Ştiinţe socio-umanistice;
- identificarea şi promovarea elevilor dotaţi în cadrul activităţilor municipale competitive la Istoria
românilor şi universală şi Ştiinţe socio-umanistice;
- realizarea cadrului organizatoric adecvat pentru ridicarea nivelului de pregătire metodico-
ştiinţifică a cadrelor didactice prin asigurarea schimbului de experienţă.
În rezultatul realizării obiectivelor de activitate au fost determinate punctele forte şi punctele slabe
ale activităţii cadrelor didactice membre ale Comisiei metodice municipale a ştiinţelor socio-
umaniste.
Analize şi constatări privind realizarea politicilor curriculare la disciplina Istoria
românilor şi universală în instituţiile de învăţământ din subordine:
Constatări metodologice şi manageriale privind realizarea recomandărilor metodologice ale
Ministerului Educaţiei pentru anul de studii 2014-2015 pe următoarele dimensiuni de implementare
a curriculum-ului:
- conexiunile pe orizontală şi verticală a procesului educaţional (analiza problemelor ce apar la
trecerea de la o treaptă la alta de învăţămînt);
- demersuri şi experienţe deduse din tema de cercetare Modalităţile de formare şi evaluare a
competenţelor specifice la istorie: Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie la
treapta de gimnaziu şi liceu;
- implementarea recomandărilor metodologice ale ME pe dimensiunea curriculumului evaluat
(evaluări sumative) pentru treapta liceală;
- demersuri şi experienţe privind aplicările la clasă a aspectelor de cercetare didactică
recomandate:
 Dezvoltarea gândirii critice prin specificul disciplinelor socio-umanistice şi treptele de
învăţământ;
 Corelarea instrumentelor curriculare în formarea şi dezvoltarea aptitudinilor de socializare în
profilarea statutului de cetăţean al elevilor;
 Identificarea/ promovarea experienţelor pozitive de corelare a istoriei şcolare cu istoria
academică;
 Dezvoltarea valenţelor educative ale patrimoniului cultural naţional prin intermediul Istoriei
locale.
Au fost constatate două probleme majore la trecerea de la o treaptă la alta de învăţământ. La
trecerea de la ciclul primar la ciclul gimnazial constatăm că profesorul se confruntă cu faptul că în
treapta primară s-a pus accentul pe cunoaştere şi nu pe formarea şi dezvoltarea de competenţe.
Astfel, elevul nu poate opera cu aşa instrumente ca linia timpului, cu noţiunile ce ţin de cronologie
(deceniu, secol, mileniu)etc. Problema apare din cauza că cursul propedeutic din clasa a IV este
predat de învăţători şi nu de specialişti la istorie. La trecerea la ciclul liceal, elevul se confruntă cu
nişte cerinţe mai complexe, care reies din competenţele specifice treptei liceale. Astfel, analizând
rezultatele tezelor din sesiunea de iarnă la clasa a X (umanist/sport) observăm rezultate medii sau
mai jos de mediu, spre deosebire de rezultatele tezelor semestriale din sesiunea de vară (clasa a X,
umanist) unde rezultatele sunt mai bune.
1
La treapta gimnazială a fost conturată următoarea problemă majoră: programul de examen
pentru clasa a IX nu este în concordanță cu temele de cercetare la clasă. Lucrul cu aceste teme nu s-
a finalizat logic prin introducerea elementelor de gândire critică în testul de la examen. La ciclul
gimnazial şi liceal temele de cercetare la clasă au fost incluse în planurile de activitate a Comisiilor
metodice din instituţiile de învăţământ din municipiu. Ele s-au finalizat cu diverse activităţi,
precum şi includerea acestor competenţe specifice în evaluările sumative finale (tezelor
semestriale).
Prin organizarea diverselor concursuri elevii sunt implicaţi în activităţi de cercetare istorică
ştiinţifică şi studiu aprofundat al istoriei. Astfel au fost organizate următoarele concursuri:
- concursul municipal ”Viitorii Herodoți” (pentru elevii ciclului primar şi gimnazial: cl.IV-VIII);
- conferința științifică ”Muncă Talent Cutezanță” (clasele a VIII-XII);
- Olimpiada școlară la Istoria românilor și universală.(clasele a IX-XII)
Pentru a stimula interesul elevilor pentru studiul istorie şi promovarea experienţelor pozitive
de corelare a istoriei şcolare cu istoria academică propun următoarele:
- Promovarea cercetării istorice pe teren (situri arheologice, expoziții de muzeu, interviurile);
- Cercetarea literaturii de specialitate din biblioteci;
- Abonarea la reviste de specialitate;
- Întâlniri cu profesori universitari.
- De a interveni către administrația muzeelor de a organiza expoziții tematice de istorie locală;
- Organizarea în cadrul muzeelor a atelierelor specializate (cu implicarea elevilor în diverse
activități de producție, modelare, roluri sociale etc.)
Relevanţa activităţii de monitorizare/evaluare a procesului de implementare a politicilor
curriculare la disciplină Pe parcursul perioadei de activitate în calitate de responsabil de procesul
educaţional la Istoria românilor şi universală (05.01 – 29.05.2015) am realizat 2 controale de o zi
(Gimnaziul 99”Gh.V.Madan” şi IPLT ”Tudor Vladimirescu”), 1 control frontal (LT „Dragoş
Vodă”), 1 control tematic „Sistemul instituţionalizat de evaluare a rezultatelor şcolare”(5 instituţii).
În control au fost antrenaţi 15 profesori de istorie şi educaţie civică. În urma acestor controale am
constatat următoarele:
- Proiectele de lungă durată la Istoria românilor şi universală şi Educaţie civică sunt structurate pe
unităţi de învăţare. Este asigurată conexiunea dintre subcompetenţe şi conţinuturile proiectate.
Conţinuturile proiectate sunt formulate în baza sugestiilor de conţinuturi din curriculele la
disciplinele menţionate. La disciplina şcolară Istoria românilor şi universală conţinuturile sunt
organizate conform principiului cronologic. Majoritatea subcompetenţelor sunt proiectate pentru
formare în cadrul mai multor unităţi de învăţare. La sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare sunt
proiectate evaluări sumative. Unitățile de învățare nu sunt proiectate desfășurat conform cerințelor
înaintate la seminarul municipal din luna septembrie 2014;
- Asistenţele la ore au demonstrat că profesorii de Istoria românilor și universală și Educația civică
aplică în cadrul demersului didactic diferite forme de activitate: frontal, în grup, în perechi,
individual; selectează şi aplică o varietate de metode şi tehnici activ-participative, în conformitate
cu particularităţile de vârstă al elevilor; utilizează diverse resurse educaţionale: manuale, atlase
şcolare, hărţi murale, hărţi-contur cu sarcini practice, imagini, planşe, fişe, tehnologii
informaţionale ş.a.
- Asistenţele la ore au demonstrat că profesorii de Istoria românilor și universală și Educația civică
aplică în cadrul demersului didactic diferite forme de activitate: frontal, în grup, în perechi,
individual; selectează şi aplică o varietate de metode şi tehnici activ-participative, în conformitate
cu particularităţile de vârstă al elevilor; utilizează diverse resurse educaţionale: manuale, atlase
şcolare, hărţi murale, hărţi-contur cu sarcini practice, imagini, planşe, fişe, tehnologii
informaţionale ş.a.
- În instituțiile de învățământ secundar ciclul I gimnaziul nr. 79 „I. Costin”, gimnaziul nr. 65 din
Condriţa şi instituțiile de învățământ secundar, ciclul II LT „Grătieşti”, LT „Pro Succes”, LIMPS,
incluse în controlul tematic „Funcţionalitatea sistemului instituţional de evaluare a rezultatelor
şcolare din perspectivă curriculară”, evaluarea rezultatelor școlare se efectuează conform
documentelor normative elaborate de Ministerul Educației al Republicii Moldova, respectând-se
2
Concepția evaluării rezultatelor şcolare și Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării,
promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățământul primar, gimnazial și liceal etc. Aceste
documente normative stau la baza elaborării planurilor manageriale și a activității corpului didactic;
- Au fost depistate și unele neajunsuri: în LT „Grătieşti” la un profesor de istorie nu era specificat
tipul evaluărilor. În gimnaziul nr. 65 din Condriţa planificarea propriu-zisă nu exista, nu se regăsesc
în catalogul clasei a VIII-a mai multe evaluări (în partea dreaptă a paginii sunt scrise, însă notele
lipsesc, astfel media pentru sem. I a fost încheiată fără notele de la evaluări). În aceste instituţii
portofoliul profesorilor ori lipsesc cu desăvârşire (gimnaziul nr. 65 din Condriţa ) ori sunt
incomplete (LT „Grătieşti”). În instituţia de învăţământ general, ciclul I gimnaziul nr. 65 registrul
clasei a IX la obiectul Istoria românilor şi universală este completat cu încălcări (nu sunt trecute
nici o notă de la o evaluare din sem. I sau notele sunt trecute parţial la alte evaluări, s-au predat 20
ore fără nici o evaluare sumativă planificată), cu toate că la rubrica Control era semnat că registrul
este în ordine. Denumirea obiectului de studii Istoria românilor şi universală este scrisă greşit
„Istoria”.
- Activităţile de dirijare şi control la disciplina Istoria românilor şi universală, Educaţia civică sunt
realizate de specialişti alţii decât profesori de istorie. Excepţie sunt LT „Dragoş Vodă” şi IPLT „T.
Vladimirescu”. Portofoliile managerului coordonator nu au fost prezentate în instituţiile de
învăţământ IPLT „T.Vladimirescu”, gimnaziul 99 „Gh.V.Madan”, gimnaziul 65 Condriţa.
Relevanţa activităţii de consiliere metodică desfăşurată în vederea implementării
curriculumului
În acest context s-au desfăşurat următoarele activităţi de consiliere metodică desfăşurată în
vederea implimentării curriculumului:

Tipuri de activităţi de consiliere Nr. de instituţii/ cadre Constatări


metodică. didactice implicate. metodologice
Organizarea activității Comisiei 6 instituții/14 cadre Structura portofoliului nu corespunde
metodice în cadrul instituției: în didactice cerințelor unice pe municipiu
cadrul controalelor frontale, de o zi Înscrierea superficială a proceselor
verbale ale ședințelor Comisiei metodice
Respectarea Regulamentului de 8 instituții/ 24 cadre Nu sunt constituite Comisii olimpice la
organizare și desfășurare a didactice nivel de instituție, oferta pentru etapa de
olimpiadelor școlare (în cadrul sector nu este acoperită de proces verbal
controalelor frontale și de o zi,
control tematic SIERȘ)

Rezultatele tezelor semestriale desfăşurate în anul de studii 2014-2015 În conformitate cu


ordinul Ministerului Educaţiei nr.1060 din 13 octombrie 2014, au fost organizate următoarele teze
semestriale la disciplina Istoria românilor şi universală:
- în cadrul sesiunii de iarnă: clasa a X-a (profil umanist, profil arte, profil sport, profil tehnologic);
clasa a XI-a (profil umanist, profil arte); clasa a XII-a (profil umanist);
- în cadrul sesiunii de vară: clasa a X-a (profil umanist), clasa a XI-a (profil real, profil sport şi
profil tehnologic).
Analiza conţinutului tezelor semestriale la Istoria românilor şi universală s-a efectuat în
următoarele instituţii: LT „Dragoş Vodă”, LT „Grătieşti”, LT „Miguel de Cervantes”, LT „Mihai
Eminescu”. S-a constatat că la baza elaborării tezelor semestriale a fost pus testul docimologic prin
intermediul căruia era necesar de a se măsura nivelul formării competenţelor specifice proiectate
pentru formare şi dezvoltare pe parcursul semestrului şcolar.
În urma analizei conţinuturilor din testele aplicate, în instituţiile selectate pentru monitorizare,
s-au făcut următoarele constatări: testele selectate pentru evaluare sunt aprobate de directorii
instituţiilor de învăţământ; structura testului şi tipul de sarcini selectate pentru test respectă forma şi
volumul celor de la examenul de bacalaureat. Astfel, testul este aplicat, prin tradiţie, pentru
domeniul cognitiv, care verifică nivelele cunoscute taxonomiei lui Bloom: cunoaştere, înţelegere,

3
aplicare, analiză, sinteză şi evaluare. Elementele reuşite ale testului sunt: stabilirea corectă a
conţinuturilor ce urmează a fi evaluate; elaborarea itemilor; elaborarea baremului de corectare. În
tabelul de mai jos, se conţin principalii parametri statistici a rezultatelor la tezele semestriale
(semestrul II), la nivel de municipiu:

4
Clasa Nr. Au Note obţinute % Nota %
elevi scris 10 9 8 7 6 5 4-2 reuşitei medie calităţii
Clasa a X-a
a X-a umanist 2455 2395 120 330 466 480 445 475 84 96,70 6,95 38,25
Clasa a XI-a
a XI-a sport 74 73 0 2 7 11 26 22 5 93,15 5,99 12,33
a XI-a real 1679 1656 191 356 452 266 210 137 17 97,34 7,61 60,33
Rezultatele desfăşurării Olimpiadei la Istoria românilor şi universală, etapa raională şi
republicană. În conformitate cu Planul complex de activitate al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret
şi Sport pentru anul de studii 2014-2015, cu prevederile ordinului nr.110 din 29.01.2015 al DGETS,
olimpiada la Istoria românilor şi universală s-a desfăşurat în temeiul Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare la disciplinele de studiu. La faza de sector din 01
februarie 2015 au participat 532 elevi din clasele a IX-a – a XII-a, după cum urmează: sec. Botanica
– 97 elevi, sec. Buiucani – 137 elevi, sec. Centru – 88 elevi, sec. Ciocana – 62 elevi, sec. Râşcani –
148 elevi. Un moment negativ a fost faptul că nu toate instituţiile au prezentat oferta de participare
la faza de sector. Astfel nu s-a putut asigura egalitatea de şanse pentru toţi elevii din şcolile din
municipiu.
La faza municipală din 14 februarie 2015, desfăşurată în incinta Instituţiei Publice Liceul
Teoretic „Liviu Deleanu”, au participat 157 elevi (liderii clasamentului la faza de sector şi elevii
care au obţinut diplome de gradul I, II, III la faza municipală din anul precedent):

TOTAL Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a


157 31 42 43 41

În baza clasamentului de la faza municipală a fost întocmită şi oferta pentru faza republicană,
incluzînd lista nominală a elevilor delegaţi la faza republicană a olimpiadei la Istoria românilor şi
universală:

Nr. or. N. P. elevilor Clasa Limba de studii Instituţia N. P. profesorului


1 Lozan Alina IX română IP LT Spiru Haret Melnic Elena
2 Covrig Andrei IX română IP LT Minerva Odobescu Nicoleta
3 Cojocaru Victoria IX română IP LT Hyperion Caciuc Lucia
4 Axînti Dan IX română IP LT Ștefan cel Mare Guțu Eugenia
5 Ghețiu Alexandrina IX română IÎL Literrarum Sprîncean Elena
6 Covaliov Andrei X română IPÎ LT Orizont, Durlești Neaga Rodica
7 Epureanu Cristian X română IP LT M. Eliade Baciu Galina
8 Sîrbu Olga X română IPÎ LT Orizont, Buiucani Țîmbalari Tatiana
9 Cîrcîș Garri X română LT M. Eminescu Cujbă Nicolae
10 Braga Nadejda X română IPÎ LT Orizont, Buiucani Țîmbalari Tatiana
11 Surugiu Mihaela XI română LT M. Eminescu Dan Ludmila
12 Melnic Maria XI română LT Miguel de Cervantes Cotorobai Nelea
Saavedra
13 Curnic Nicolae XI română Liceul N. Iorga Scutaru Silvia
14 Chichioi Emil XI română LCI Prometeu-Prim Negru Eugenia
15 Dragancea Diana XI română IPÎ LT Orizont, Buiucani Țîmbalari Tatiana
16 Bîrlădeanu Cristina XII română LT Ion Creangă Uzicov Nina
17 Strugac Alisa XII română LT Vasile Alecsandri Vacarciuc Daniela
18 Bejenari Valeria XII română IP LT Hyperion Caciuc Lucia
19 Darii Cristian XII română IPÎ LT Orizont, Buiucani Țîmbalari Tatiana
20 Gălbineanu Maria XII română IP LT Minerva Bulbaș Tatiana
Premianţii olimpiadei republicane - 2014
21 Catlabuga Cătălin X română LIMPS Popa Dorin
22 Feţîci Anastasia X rusă IP LT A. S. Puşkin Purici Liudmila
23 Tatarlî Valeria XI română IPÎ LT Orizont, Buiucani Țîmbalari Tatiana

5
Menţionăm că la faza republicană echipa mun. Chişinău nu a obţinut nici un loc de I.
În scopul stabilirii nivelului de formare a competențelor specifice la Istoria românilor și
universală s-au desfăşurat examene de absolvire a gimnaziului şi a celor de bacalaureat.
Examenul de absolvire a gimnaziului la Istoria românilor şi universală, desfăşurat pe data de
15 iunie 2015, s-a realizat conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de
absolvire a gimnaziului.
Comisiile de examen din instituţiile de învăţământ au dat dovadă de responsabilitate şi
competenţă în organizarea și desfășurarea examenelor. Acestea s-au desfăşurat conform cerinţelor
Metodologiei, fără abateri sau încălcări. Dar există și o excepție. Este vorba de LT ”Mircea cel
Bătrîn”, unde președintele Comisiei de Examene din instituție a tăiat o altă latură a plicului decât
cea indicată la radio. Pe parcursul sesiunii, în majoritatea centrelor, examenele au fost monitorizate
de către specialiştii DGETS și ME.
În cadrul sesiunii curente, în municipiul Chişinău, au fost înregistraţi în calitate de candidaţi
la examenul la Istoria românilor şi universală 6146 elevi. În sesiunea de bază şi sesiunea
suplimentară au intrat în sala de examen 6027 elevi, 86 elevi nu au fost admişi la examen de către
Consiliile profesorale, 33 elevi nu s-au prezentat la examen, 2 elevi premianţi la Olimpiada
Republicană la Istoria românilor şi universală (IÎL ”Litterarum” și IP LT ”Minerva”) au primit nota
10 din oficiu. Nici un candidat nu a fost eliminat din sala de examen pentru fraudă în timpul
susţinerii examenului. Astfel, au fost evaluate competenţele a 6027 de elevi, din aceştia 6005 au
promovat examenul, iar 22 elevi au primit notă insuficientă. În cadrul sesiunii suplimentare, 47
candidaţi au susţinut examenul de absolvire a gimnaziului la Istoria românilor şi universală. Astfel,
procentul promovabilităţii constituie 99,63%.
Comisiile de examen din instituţiile de învăţământ au dat dovadă de responsabilitate şi
competenţă în organizarea și desfășurarea examenelor. Acestea s-au desfăşurat conform cerinţelor
Metodologiei, fără abateri sau încălcări. Dar există și o excepție. Este vorba de LT ”Mircea cel
Bătrîn”, unde președintele Comisiei de Examene din instituție a tăiat o altă latură a plicului decât
cea indicată la radio. Pe parcursul sesiunii, în majoritatea centrelor, examenele au fost monitorizate
de către specialiştii DGETS și ME.
Examenul de absolvire al gimnaziului la Istoria românilor şi universală, sesiunea 2015, a
avut următoarele caracteristici:
 Conţinutul evaluării s-a bazat pe Programa de examen, document elaborat special în acest scop;
 Structura testului pentru examen a fost o noutate pentru mediul profesoral din republică, nefiind
organizate dezbateri publice. De menționat că dintre toate testele de examene de absolvire a
ciclului gimnazial numai testul la Istoria românilor și universală a fost modificat radical.
 Itemii nu au fost alcătuiţi şi selectaţi în baza matricei de specificaţii;
 Lucrările au fost evaluate în baza unor bareme de apreciere unice;
 Convertirea s-a efectuat în baza unor scheme unice de convertire a punctelor în note, care au
fost elaborate fără a se ține cont de datele furnizate de centralizatoare. Niște elemente noi au fost
diapazonul mare pentru notele maxime : 9 și 10 (câte 3 puncte pentru fiecare) precum și pragul
minim pentru nota 5 (13 puncte, ceea ce reprezintă 26% din punctajul total-50), tradițional fiind
33%.
 Fiecare elev a avut testul propriu în timpul examenului;
 Rezultatele testării au fost colectate şi prelucrate statistic centralizat.
În baza demersurilor Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău şi a
Deciziei Comisiei Naţionale de Examene aprobate prin ordinele Ministerului Educaţiei au fost
eliberaţi de la examene 2 elevi. Elevii Ojoga Artur (IÎL „Litterarum”) și Covrig Andrei (IP LT
„Minerva”), în baza obţinerii locurilor premiante la Olimpiada Republicană la Istoria românilor şi
universală au primit din oficiu nota 10.
Date statistice generale privind rezultatele examenului de absolvire a ciclului gimnazial,
sesiunea 2015, disciplina Istoria românilor şi universală

6
Candidaţilala
Candidaţi
examen:
examen:
6 6146
146elevi
elevi

Aususţinut
Au susţinut Neadmişilala
Neadmişi Absenţidedelala
Absenţi Aupromovat
Au promovat Auprimit
Au primitnote
note
examenul:
examenul: examen:
examen: examen:
examen: examenul:
examenul: insuficiente:
insuficiente:
6027elevi
6027 elevi 8686elevi
elevi 3333elevi
elevi 6005
6005 2222

Eliminaţi de la
Eliminaţi de la Dinaceştia
aceştiaauau
examen: Din
examen: primitnota:
nota:
0 elevi primit
0 elevi

Audepus
Au depuscereri
cereri
Nota10:
Nota 10:
dedecontestare:
contestare:
170elevi
elevi
607elevi
607 elevi 170

Aufost
Au fost
Aurămas
Au rămas Dintre care:
modificate:
modificate: Dintre care:
nemodificate:
nemodificate: 2 olimpici
153note
153 note 2 olimpici
454note
454 note

Majoratecucuunun1 1
Majorate Nota9:9:
Nota
punct:
punct:
152note
note
490elevi
490 elevi
152

Majoratecucu2 2
Majorate Nota8:8:
Nota
puncte:
puncte: 1697elevi
1697 elevi
1 1notă
notă

Micşoratecucu3 3
Micşorate
puncte: Nota7:7:
Nota
puncte:
0 0note
note 1733elevi
1733 elevi

Nota6:6:
Nota
1273elevi
1273 elevi

Nota5:5:
Nota
642elevi
642 elevi

În continuare, se propune analiza rezultatelor examenului de absolvire a gimnaziului la Istoria


românilor şi universală a elevilor din cadrul instituţiilor de învăţământ subordonate DGETS, mun.
Chişinău. Reprezentarea rezultatelor:

Anul de Nr. Note Reuşita Calitatea Nota


studii elevi 10 9 8 7 6 5 insuficiente % % medie
6 977 264 1 156 1 730 2 433 1 046 344 4
2011-2012 99,94 45,14 7,44
% 3,78 16,56 24,79 34,87 14,99 4,93 0,05
6367 158 735 1840 2250 1108 275 1
2012-2013 99,98 42,92 7,33
% 3,48 11,54 28,90 35,34 17,40 4,31 0,01
6027 170 490 1697 1733 1273 642 22
2014-2015 % 2,82 10, 99,63 39,11 7,09
8,13 28,2 28,8 21,12 7 0,37

7
În rezultatul analizei comparative, s-a constatat că avem tot spectrul de note: 10 –
insuficiente. Astfel, notele 7 și 8 sunt dominante şi reprezintă 28,8% și, respectiv 28,2% din
numărul total de note. Comparativ cu sesiunea 2012 și sesiunea 2013, se observă o scădere a
numărului de note de 10 și 9, o creștere a numărului de note 6 și 5 și a notelor insuficiente. Astfel
observăm că notele de 7, 8, 9 și 10 sunt în scădere comparativ cu sesiunile anterioare (2012, 2013),
iar notele de 4, 5 și 6 sunt în creștere. Acest lucru se întâmplă în condițiile unei scheme de
convertire a notelor mai lejere comparativ cu sesiunile anterioare. Situația creată poate fi explicată
prin modificarea structurii testului (testul a devenit mai complicat, chiar dacă autorii testului și al
programei de examen susțin că testul a fost conceput ca să ușureze munca elevului la examen). O
altă explicație este și faptul că profesorii de istorie din instituții au lucrat ineficient pentru a pregăti
elevii pentru examen.
b) Reprezentarea grafică comparativă a procentului calităţii:
Calitatea la examen la sesiunea 2015 este de 39,11%, cu 3,81% mai mic decât calitatea din
sesiunea 2013 (42,92%) și cu 6,03% comparativ cu sesiunea 2012 (45,14%):

Cea mai înaltă calitate s-a atestat în următoarele instituţii: IPÎ LT ”Orizont”, Buiucani –
90,9%, acesta fiind urmat de IÎL „Litterarum” – 82,75%, LCI „Prometeu-Prim” – 82,05, LT
„Mircea Eliade” – 77,92%, LT „M.Kogălniceanu” – 77,77%, LT „Dante Alighieri” – 76,31%.
Astfel, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, LT „Orizont”, Buiucani, LT „Dante
Alighieri” îşi menţin întâietatea la procentul calităţii din sesiunea 2012 și sesiunea 2013. Instituţiile
cu cel mai mic procent al calităţii sunt: LT „B.P.Hașdeu” – 2,12%, LTPS nr.2 – 3,33%, Gimnaziul
nr.53 – 4%, LT Seral nr.2 – 4,16%, LT”M.Koțiubinski – 6,25% și Gimnaziul nr.42 – 6,25%.

8
c) Reprezentarea comparativă a notelor medii:
Nota medie generală este 7,09, cu 0,24 puncte mai joasă decât în sesiunea 2013 (7,33) și cu
0,35 puncte mai joasă decât în sesiunea 2012 (7,44).

Instituţiile în care elevii au obţinut cea mai ridicată notă medie sunt: Liceul „Elitex” – 9, LT
„Orizont”, Buiucani – 8,53, IÎL „Litterarum” – 8,27, LCI „Prometeu-Prim” – 8,25, LT
„M.Kogălniceanu” – 8,20, LT„S.Haret” – 8,11, LT „Svetoci” – 8,10, LT „Dante Alighieri” – 8,05,
9
IPÎ LT „Orizont”, Durlești – 8,03. Instituţiile cu cea mai mică notă medie sunt: Gimnaziul-internat
nr.2 – 5,94, Gimnaziul nr.42 – 5,93, Liceul Tehnologic pentru copii cu vederea slabă – 5,90,
Gimnaziul nr.65 – 5,80, LT „B.P.Hașdeu” – 5,53.
d) Reprezentarea rezultatelor contestărilor:

Anii de Nr. total lucrări contestate Nr. de lucrări


studii note schimbate cu 1 schimbate cu schimbate cu
neschimbate punct 2 puncte 3 puncte
379 (5,43% din lucrări scrise) 125 239 15 0
2011- 2012
% 32,98 63,06 3,95 0
551 (8,65% din lucrări scrise) 348 201 2 0
2012 - 2013
% 63,15 36,47 0,36 0
607 (10,71% din lucrări scrise) 454 152 1 0
2014-2015
% 74,79 25,04 0,16 0

Comisiei de evaluare a lucrărilor de examen la disciplină au fost prezentate 607 cereri de


contestare a rezultatelor examenului, ceea ce reprezintă 10,71% din numărul total de lucrări scrise
în sesiunea de bază, comparativ cu sesiunea 2013, când s-au contestat 8,65% din numărul total de
lucrări și comparativ cu sesiunea 2012, când s-au contestat 5,43% din numărul de lucrări scrise în
sesiunea de bază. Cele mai multe contestări au venit de la elevii din LTPA „M.Berezovschi” (41
contestări) şi LT „Spiru Haret” (51 contestări), ceea reprezintă 5,15% din numarul total de
contestări.
În cadrul sesiunii suplimentare/repetate au susţinut examenele de absolvire a gimnaziului la
Istoria românilor şi universală candidaţii la examene ce au fost acceptaţi de Comisia Naţională de
Examene pentru sesiunea suplimentară şi cei care în sesiunea de bază au fost apreciaţi cu note
insuficiente, în total 46 candidaţi.
Concluzii:
- Comisiile de examen din instituţiile de învăţământ au dat dovadă de responsabilitate şi competenţă
în organizarea și desfășurarea examenelor. Acestea s-au desfăşurat conform cerinţelor
Metodologiei, fără abateri sau încălcări. Dar există și o excepție. Este vorba de LT ”Mircea cel
Bătrîn”, unde președintele Comisiei de Examene din instituție a tăiat o altă latură a plicului decât
cea indicată la radio. Pe parcursul sesiunii, în majoritatea centrelor, examenele au fost monitorizate
de către specialiştii DGETS și ME.
- Structura testului pentru examen a fost o noutate pentru mediul profesoral din republică, nefiind
organizate dezbateri publice. De menționat că dintre toate testele de examene de absolvire a
ciclului gimnazial numai testul la Istoria românilor și universală a fost modificat radical.
- Itemii nu au fost alcătuiţi şi selectaţi în baza matricei de specificaţii;
- Convertirea s-a efectuat în baza unor scheme unice de convertire a punctelor în note, care au fost
elaborate fără a se ține cont de datele furnizate de centralizatoare. Niște elemente noi au fost
diapazonul mare pentru notele maxime : 9 și 10 (câte 3 puncte pentru fiecare) precum și pragul

10
minim pentru nota 5 (13 puncte, ceea ce reprezintă 26% din punctajul total-50), tradițional fiind
33%.
- Dinamica principalilor indicatori (nota medie, calitatea, promovabilitatea) este în scădere.
- Creșterea numărului de contestări în raport cu sesiunile anterioare.
Propuneri:
1. Să se opteze pentru menţinerea examenului la Istoria românilor şi universală în calitate de
examen de absolvire a ciclului gimnazial;
De menționat instituțiile de învățământ secundar, ciclul gimnazial care se află în topul tuturor
indicatorilor ale rezultatelor examenului la Istoria românilor și universală pe parcursul sesiunilor
2012, 2013 și 2015: IPÎ LT ”Orizont”, Buiucani; IÎL „Litterarum”; LCI „Prometeu-Prim”; LT
„Dante Alighieri”; LT „Mircea Eliade”; LT „M.Kogălniceanu”.
2. Să fie revăzută structura testului de examen;
3. Să fie organizate dezbateri publice în procesul elaborării Programei de examen și a modelului de
test pentru examen;
4. Încadrarea profesorilor de istorie, elevii cărora au demonstrat cele mai bune rezultate, în diverse
activităţi metodice în scopul asigurării schimbului de experienţă;
5. În scopul realizării unei dinamici pozitive a principalilor indicatori de a se organiza diverse
activităţi cu profesorii şi cu elevii la compartimentele: formarea competențelor specifice de utilizare
a tuturor tipurilor de surse istorice, elaborarea și structurarea unui text istoric argumentativ conform
cerințelor din programa de examen;
6. De încurajat elevii să învețe istoria prin prisma multiperspectivității;
În conformitate cu prevederile Planului complex de activitate al Direcţiei Generale Educaţie,
Tineret şi Sport pentru anul de studii 2014-2015, concursul municipal la istorie pentru juniori
„Viitorii Herodoţi”, s-a desfăşurat, conform metodologiei aprobate, în incinta Liceului Teoretic cu
Profil de Arte „Elena Alistar” . Concursul s-a desfăşurat în ziua de 06 decembrie 2014, cu
participarea elevilor claselor a IV-a - a VIII-a. Obiectivele propuse pentru realizare în cadrul
concursului au fost:
- propagarea cunoştinţelor istorice în mediul elevilor din învăţământul primar şi gimnazial; -
dezvoltarea creativităţii şi cultivarea abilităţilor de comunicare/prezentare;
- formarea respectului pentru valorile naţionale şi general-umane.
Concursul s-a desfăşurat prin două probe: 1. Prezentarea orală a proiectelor de grup, sub
diverse forme, la tematica propusă pentru fiecare clasă; 2. Susţinerea probei scrise la subiectul
proiectului prezentat de echipă. Tematicele propuse pentru proiectele de echipă au fost:
a. Clasa a IV-a: Tradiţiile în familia noastră;
b. Clasa a V-a: Istoria antică prin prisma celor Şapte minuni ale lumii;
c. Clasa a VI-a: Monumente şi opere de artă romane în viaţa contemporană;
d. Clasa a VII-a: Libertatea şi democraţia - valori supreme ale lumii modern;
e. Clasa a VIII-a: Rolul personalităţilor istorice în procesul de unificare naţională.
La concurs au participat 123 de echipe (492 elevi) din instituţiile de învăţământ preuniversitar
din municipiu. în cadrul acestei etape au fost premiate 74 de echipe (296 elevi) cu locurilor I, fi şi
III şi menţiuni. Probele de concurs au fost evaluate conform criteriilor stabilite şi aprobate prin
metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului. Consiliul municipal de coordonare şi
organizare a concursului a analizat minuţios procesul de desfăşurare şi rezultatele concursului.
Un rezultat evident al educaţiei istorice realizat de profesorii din municipiu este interesul
permanent al elevilor pentru studierea aprofundată a istoriei, manifestat şi prin participarea activă în
cadrul Conferinţei municipale „Muncă, Talent, Cutezanţă”. Se constată interesul elevilor faţă de
ştiinţele istorice, filosofie, economie, educaţie civică.
În baza analizei procesului didactic la disciplinele Istoria românilor şi universală, Educaţia
civică, Educaţia economică şi Religia, pentru anul de studii 2015-2016 sunt trasate următoarele
obiective:
 Controlul şi monitorizarea aplicării documentelor de politici educaţionale, în special Planul-cadru
de învăţământ şi curricula modernizată la disciplinele Istoria românilor şi universală, Educaţia
civică, Educaţia economică şi Religia.
11
 Evaluarea/aprecierea calităţii managementului educaţional şi didactic la disciplinele de studiu
Istoria românilor şi universală, Educaţia civică, Educaţia economică, Religia, inclusiv a schemei de
dirijare şi control intern în instituţiile de învăţământ preuniversitar din subordine.
 Controlul implementării curriculei şcolare modernizate la Istorie, Educaţia civică şi Religie
orientate spre formarea şi dezvoltarea competenţelor.
 Desfăşurarea acţiunilor de politică educaţională cu cadrele manageriale şi didactice întru
realizarea calităţii procesului educaţional la Istoria românilor şi universală, Educaţia civică,
Educaţia economică, Religia.
 Stabilirea nivelului de realizare a standardelor educaţionale şi a competenţelor specifice curriculei
la disciplina Istoria românilor şi universală.
 Identificarea şi promovarea elevilor dotaţi în cadrul activităţilor municipale competitive la Istoria
românilor şi universală, Educaţia economică şi Educaţia civică.

Dorin Popa, specialist coordonator, metodist la istorie

12