Sunteți pe pagina 1din 157

giannijollys

JOYCE WADE

Simbolul
dragostei

ALCRIS
giannijollys

Capitolul 1

– Probabil c` tu cuno[ti mult` lume aici.


– Nu prea, ca s` nu mai vorbim de faptul c` \ntr-un an [i
jum`tate s-au f`cut cu siguran]` o serie de schimb`ri.
– La Beatlie's? Glume[ti! exclam` Wendy Fletcher
ridicându-[i gulerul paltonului pentru a se ap`ra de vântul
care b`tea cu putere printre cl`dirile spitalului „Prin]esa
Beatrice“ din sudul Londrei. Dac` \mi aduc bine aminte, ai
plecat la pu]in timp dup` sosirea mea aici.
Rosalind Marov se \ncrunt`:
– E \ntr-adev`r ciudat cum se estompeaz` amintirile
când e[ti luat de vâltoarea vie]ii cotidiene.
|ncerc` f`r` spor s`-[i aduc` aminte fe]ele [i locurile.
– Cu siguran]`, altfel ar fi stat lucrurile dac` mi-a[ fi
f`cut studiile aici, dar n-am r`mas \n acest spital decât [ase
luni, pe durata stagiaturii la maternitate.
– Oricum, cred c` ai r`mas cu o bun` impresie despre el
dac` ai concurat pentru postul de asistent` pentru serviciul
de chirurgie atunci când s-a deschis sec]ia de ORL.
6 JOYCE WADE

– Da, a[a este. Am fost cucerit` de sensibilitatea [i


eficien]a personalului.
Rosalind zâmbi când trecu prin dreptul c`m`ru]ei portarului.
– Claude mai este aici? El [tia \ntotdeauna totul [i rezerva
lui de timbre era inepuizabil`. Puteai s` contezi pe el \n
orice situa]ie.
– Da, Claude ne-a r`mas fidel, dar ai grij`, dac` nu e[ti
atent`, \n cinci minute via]a ta nu va mai avea nici un secret
pentru el. Are o tehnic` formidabil` s`-i trag` pe oameni de
limb`! o asigur` Wendy.
Arunc` o privire spre perdeaua l`sat`.
– Probabil c` este la intern`ri, continu` Wendy. |n orice
caz, cred c` va fi furios la culme c` te-a ratat!
Cele dou` tinere intrar` \n camera infirmierelor.
– Apropo, pavilionul pentru b`rba]i a fost terminat? Sau
al nostru este invadat de vizitatori ilegali? se interes`
Rosalind zâmbind.
– La noi au acces numai studen]ii \n medicin`, stagiarii [i
[efii de clinic`. Studen]ii nu au dreptul s` intre aici dup` ora
unsprezece seara. Ca [i cum nu s-ar putea \ntâmpla atâtea [i
\nainte de asta! Po]i s` te \ntâlne[ti cu o gr`mad` de lume,
dar din lips` de timp, n-am mai acceptat o invita]ie de un
car de ani. Asta fie din cauza g`rzilor, fie din cauz` c` dup`
ziua de lucru nu-mi mai doresc decât s` fac un du[ [i s` m`
bag \n pat, dup` ce ajung acas`.
Deodat`, Wendy Fletcher o privi atent` pe \nso]itoarea
ei. Zvelte]ea, bogatul p`r blond [i ochii mari, negri ai lui
Rosalind o f`cur` s` regrete rotunjimile care o caracterizau
pe ea \n prezent.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 7

– Trebuie neap`rat s` m` apuc din nou de tenis, pân` nu


m` fac ca o balen`!
– Bun` idee! exclam` cu entuziasm Rosalind. Am jucat
foarte des \n ultimul timp [i a[ vrea s` conitnuu. Dac` \mi
aduc bine aminte, exist` ni[te terenuri bune aici.
– O s` se g`seasc` [i unul pentru noi.
Deodat`, se auzi o sonerie strident`.
– Ai fost la infirmiera [ef`? o \ntreb` Wendy. Biroul ei se
afl` \n cl`direa principal`. Ne vedem mai târziu, tot aici. Nu
cunosc num`rul camerei tale, dar cu siguran]` va fi
men]ionat pe panou. Oricum, sunt bucuroas` c` te-am
\ntâlnit din nou.
Wendy Fletcher disp`ru \n direc]ia camerei de urgen]`,
pentru a ajunge la sec]ia de pediatrie unde lucra. Rosalind
o urm`ri cu privirea, apoi se sim]i dintr-o dat` intimidat` ca
o pacient`.
|n`l]` din umeri [i d`du la o parte o [uvi]` de p`r blond
care-i sc`pase din elastic. Poate ar fi fost mai bine s`-[i
aranjeze altfel p`rul pentru \ntâlnirea cu infirmiera [ef`. Dar
asta n-avea nici o importan]`, deoarece fusese aleas` pentru
competen]ele ei. Era pe punctul de a ocupa un post de o
mare responsabilitate, care i-ar fi oferit o oarecare libertate.
Rosalind fu primit` de infirmiera [ef` a spitalului.
|ntâlnirea avu loc \ntr-o atmosfer` cordial`.
– Mi se pare c` ai mai lucrat la Beatrice. Mai cuno[ti pe
cineva din spital?
Privirea lui Rosalind se opri asupra impun`torului birou
victorian din fa]a ei. Cl`direa ini]ial` fusese construit` \n
secolul unsprezece, \ntr-o vreme când oamenii nu se
8 JOYCE WADE

zgârceau atunci când era vorba de calitatea materialelor.


|nc`perea era agreabil` [i primitoare. O mochet` ro[ie [i
perdelele duble cu desen floral puneau \n valoare
mobilierul vechi.
– Da. Pe drum m-am \ntâlnit cu domni[oara Fletcher de
la pediatrie. |n stagiul efectuat la maternitate, am v`zut-o
adesea când venea s`-i ia pe sugarii care aveau probleme.
– Ia s` vedem, cine mai este de vârsta ta? reflect` [efa ei.
Eu acord o mare importan]` modului \n care \[i petrece
personalul timpul liber. Meseria ta este foarte grea [i ]in
neap`rat s` te distrezi \n afara orelor de program. Sper c` ai
ceva prieteni prin zon`, pentru c` [tii foarte bine cât de
izolat` te po]i sim]i \ntr-un spital, zâmbi ea.
Arunc` o privire fi[ei din fa]a ei. Rosalind Mason, citi ea,
[i-a f`cut studiile \ntr-un a[ez`mânt din provincie, unde nu
erau deci nici studen]i, nici stagiari, ca \ntr-un centru
spitalicesc universitar cum era Beatrice.
– Te crezi \n stare s` faci fa]` tuturor studen]ilor care se
\nghesuie \n jurul unui bolnav? Te previn c` uneori sunt de-a
dreptul enervan]i.
|n ochii femeii ap`ru o sclipire de amuzament.
– Cât despre chirurgi, \i vei suporta destul de greu la
\nceputul lunii. Fac treab` bun`, dar sunt plini de toane. |n
general, nu prea tolereaz` gre[elile datorate neaten]iei!
– A[a este, dar asta nu m` sperie, \i r`spunse ea cu un aer
serios.
– |n orice caz, \]i urez s-o ]ii tot a[a, domni[oar`, o
aprob` interlocutoarea ei care v`zuse deja o mul]ime de
infirmiere frumoase sosind sigure pe ele la Beatrice [i
SIMBOLUL DRAGOSTEI 9

plecând cu inima frânt`... sau radiind de fericire dup` ce-[i


g`siser` un so] printre medicii sau chirurgii spitalului.
– |nainte de a intra \n hora infernal` a meseriei, vrei s`-]i
faci un aranjament anume referitor la plec`ri [i concedii?
„|ncearc` \n fel [i chip s` afle dac` am un prieten“, \[i
spuse tân`ra.
– Deocamdat` n-am luat nici o hot`râre, doamn`.
Familia mea nu locuie[te \n Anglia... [i nu am nici o leg`tur`
sentimental`.
– Ca s`-]i spun sincer, m` uime[ti. Stai lini[tit`, n-am de
gând s` m` amestec \n via]a ta personal`, dar atunci când o
infirmier` calificat` intr` la Beatrice cu referin]e bune, am
vrea s-o p`str`m. Din p`cate, oft` ea, foarte adesea \[i \ncep
activitatea cu entuziasm [i \ntr-o bun` zi, se \ndr`gostesc [i
ne p`r`sesc pentru a se c`s`tori!
– Oh, v` asigur c` mie nu mi se va \ntâmpla a[a ceva. Tot
ce-mi doresc este s`-mi exercit profesiunea... liber` ca
pas`rea cerului.
Tân`ra \[i opri privirea asupra figurii prietenoase a
infirmierei [efe [i sim]i nevoia s` se confeseze.
– Atunci când m-am angajat pentru prima oar` \n spital,
am f`cut o gre[eal` fatal`, ata[ându-m` de un bolnav.
Nimeni nu m` prevenise de riscurile care m` p`[teau. Mila
poate duce uneori la lucruri primejdioase.
Zâmbetul pl`cut al [efei ei o \ndemn` s` coninue. Cel
pu]in nu o condamna pentru ce f`cuse, \[i zise Rosalind.
– Fiind convins` c` voca]ia mea era aceea de a r`mâne \n
preajma acelui bolnav, eram gata s`-mi las serviciul [i s`-l
urmez. De fapt, suferea de o boal` incurabil` [i chiar \n ziua
10 JOYCE WADE

plec`rii \ntr-o cas` de odihn`, a f`cut o criz` \ngrozitoare [i


a murit \n câteva ore. Am \n]eles atunci c` o luasem pe un
drum gre[it. Ziua cu pricina trecuse foarte repede, c`ci
trebuia s` am grij` [i de al]i pacien]i. Seara, când am
telefonat la familia lui, am fost tratat`... ca o simpl`
infirmier` care fusese atât de dr`gu]` s` se intereseze de ei.
– Au avut dreptate, spuse [efa ei.
– A[a este. Munca [i trecerea timpului m-au ajutat s` uit
cele \ntâmplate. |n prezent, nu m` simt \n stare s` mai trec
printr-o asemenea p`]anie.
– |ntr-o bun` zi, vei cunoa[te [i tu marea dragoste,
domni[oar`. Nu renun]a la o via]` sentimental` normal`
din cauza unei iubiri nefericite! Toate trecem prin
asemenea \ntâmpl`ri mai devreme sau mai târziu. Sunt
convins` c` exist` undeva un b`rbat puternic care va fi
sensibil la farmecul t`u... Oh, poate c` n-o s`-l \ntâlne[ti
aici, dar e posibil s`-l g`se[ti printre medicii chirurgi sau
[efii de clinic` ai spitalului, nu se [tie niciodat`!
– Apropo, cine conduce sec]ia de ORL?
– Cei mai buni speciali[ti din Anglia... dac` nu chiar din
\ntreaga lume! Pionierii minuna]i care au ie[it la pensie \n
urm` cu câ]iva ani au deschis tinerilor calea spre progres.
– S-a vorbit mult despre aceast` sec]ie renumit`.
– |ntr-adev`r, cercet`rile au descoperit metode
revolu]ionare \n acest domeniu. A[a cum poate [tii, echipa
noastr` de chirurgi a pus la punct o metod` de
microchirurgie cu ajutorul microscopului biocular.
Rezultatele sunt uimitoare, o s` vezi. Asta nu \nseamn` c`
nu se fac [i opera]ii obi[nuite, cum ar fi acelea de scoatere
a amigdalelor sau a polipilor.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 11

– Toate astea mi se par foarte interesante! Când voi intra


\n sala de opera]ii?
– Mâine. Pân` atunci, te sf`tuiesc s` iei leg`tura cu
colegele tale. Blocul operator este \nchis ast`zi [i ele vor
veni cu tine s` vizitezi noul loc de munc`. Dup` aceea, nu
uita s` te relaxezi, \i aminti ea ridicându-se de pe scaun, \n
semn c` \ntrevederea luase sfâr[it.
– M` duc s`-mi \mbrac uniforma [i apoi voi ajunge \n
sec]ia mea.
– Oh, \nc` ceva. Din când \n când, apar diverse
ne\n]elegeri \ntre medici [i infirmiere. Unii \[i practic`
meseria [i \n afara orelor de program [i se servesc f`r` nici
o jen` din materialele [i medicamentele spitalului. Evident,
acest lucru este interzis.
– Chiar atunci când este vorba despre un [ef?
– Mai ales \n acest caz! se indign` \nso]itoarea ei. Ei
cunosc regulile, la fel ca [i ceilal]i. E bine s` anun]i persoana
responsabil` cu materialele sanitare dac` observi ceva de
genul acesta.
|ncepu s` râd` cu poft`.
– Nu te speria! To]i \ncearc` m`car o dat`, dar renun]`
repede datorit` vigilen]ei personalului. Evident, exist`
\ntotdeauna [i recidivi[ti. |n sec]ia ta medicii sunt \n afar`
de orice suspiciune, dar nu se [tie niciodat`! Fii foarte
atent`, pentru c` echipamentul sofisticat cu care lucreaz`
este foarte scump!
Rosalind porni \ncet pe aleea care ducea spre camera
infirmierelor. |n parcare, situat` \n apropierea intr`rii
urgen]elor, st`teau aliniate ma[inile medicilor, ale
12 JOYCE WADE

vizitatorilor [i inevitabila colec]ie de modele de epoc` pe


care le etalau adesea unii medici sau [efi de clinic`. |i atrase
aten]ia o limuzin` neagr` parcat` \n pavilionul spitalului
privat.
Din astfel de ma[ini coborau \n fiecare zi o mul]ime de
oameni \n fa]` la Beatlie's. |n aceea[i clip`, o cabriolet`
lung` [i str`lucitoare se apropie [i se opri \n spatele
acesteia. Din ea ie[i un b`rbat \nalt, \mbr`cat \ntr-un costum
gri \nchis cu o croial` perfect` [i cu o cravat` de culoare gri-
perl`. Rosalind observ` imediat aspectul atletic al
necunoscutului [i for]a lui controlat` atunci când lu` din
portbagaj servieta din piele neagr`. Ca hipnotizat`, ea pornise
spre g`rdu]ul din beton care separa cele dou` parc`ri.
Individul arunc` o privire la ceasul lui din aur, apoi se uit`
la cerul acoperit de nori gro[i [i \[i lu` umbrela din ma[in`.
Nu trebuia cu nici un chip ca vreo boare de vânt s`
deranjeze ]inuta domnului, \[i spune tân`ra \n sinea ei.
Totu[i, privind acea adev`rat` poz` dintr-o revist` de mod`,
amuzamentului amestecat cu nervozitate al Rosalindei i se
ad`ug` [i un dram de admira]ie. Palele u[oare de vânt \i
r`v`[eau [uvi]ele negre ale p`rului [i-i descopereau
tâmplele u[or \nc`run]ite. Sprâncenele negre [i dese
ascundeau ni[te ochi de un albastru des`vâr[it. B`rbia lui
p`tr`]oas` l`sa o impresie de for]`, virilitate [i... duritate.
Deodat`, sim]indu-se privit, necunoscutul \ntoarse fa]a
spre Rosalind [i privirile li se \ntâlnir`. Luat` prin
surprindere, fu nevoit` s` se sprijine de gardul dintre cele
dou` parc`ri. Se sim]ea extrem de sl`bit`, ca [i cum ar fi
suferit un [oc puternic. P`rea c` t`cerea care-i \nconjura era
SIMBOLUL DRAGOSTEI 13

purt`torul unui anumit mesaj... un avertisment [i


promisiunea c` se vor revedea \n alt` parte [i \n alte
\mprejur`ri.
Individul o v`zu c` zâmbe[te. Con[tient` fiind de
examenul la care era supus`, tân`ra infirmier` se \nro[i la
fa]`. De ce o zâmbi necunoscuta aceea la mine? probabil se
\ntrebase el.
Se \ntâmplase f`r` voia ei, \[i explic` ea, jenat` de faptul
c` o observase. Atunci, l`s` capul \n jos [i p`rul bogat \i c`zu
peste obrajii \n fl`c`ri. Se r`suci pe c`lcâie [i se \ndrept`
spre camera infirmierelor f`r` s` se mai uite \napoi.
B`rbatul o urm`ri cu privirea pe fata cu siluet` zvelt`,
\mbr`cat` \ntr-un taior de culoare vi[inie, cu mersul leg`nat
din cauza pantofilor cu toc \nalt, apoi trânti portiera ma[inii
[i porni \n direc]ia pavilionului clinicii.

***

Noua infirmier` \[i puse uniforma verde, \nchis specific`


personalului de la chirurgie. Dup` ce \[i strânse p`rul la
baza cefei, \[i aranj` cu u[urin]` boneta pe cap. Nu mai
sem`na aproape deloc cu tân`ra elegant` c`reia \i pl`ceau
pantofii cu tocul \nalt, hainele \n culori vii [i al c`rei p`r
auriu c`dea \n mod natural pe umeri. Catarama de la curea
str`lucea. Era un cadou de la m`tu[a ei, la care ]inea foarte mult.
Dup` o u[oar` ezitare, deschise o cutiu]` de unde scoase
un lan] din argint \mpodobit cu un pandantiv pe care era
gravat semnul Yin [i Yang, care simboliza b`rbatul [i femeia.
14 JOYCE WADE

„Ce ciudat c` m-am gândit la el!“ \[i spuse ea \n timp ce


[i-l punea la gât. De fapt, acel talisman nu o p`r`sise nici la
liceu [i nici la spital, a[adar trebuia s`-l poarte cu ocazia
primei zile de munc` la Beatrice.

***

Zgomotul de pa[i r`sun` \n holul uria[ al spitalului, de[i


era ora prânzului, când valul de vizitatori de obicei se mai
r`re[te. |n schimb, din blocul operator ORL sunetele
r`zb`teau mai atenuate. |n sala de opera]ii, domni[oara
Stephen se uita la ceas.
– Acum pot s` m` duc la mas`? \ntreb` pansatoarea.
– Fire[te, \i r`spunse Rosalind.
– Sper c` nu lucrezi dup`-amiaza asta.
– Oficial, \ncep de mâine. Dac` vrei s` m`nânci \n tura a
doua, pot s` m` duc eu prima. |n felul acesta, \i voi da
cheile domni[oarei Bridges când se va \ntoarce.
Domni[oara Stephen \i zâmbi.
– E[ti foarte amabil`. |]i accept propunerea, pentru c`
am de f`cut ni[te cump`r`turi \n West End... dac` \ntr-
adev`r ai chef s` te opre[ti acum.
– O pauz` \mi va prinde bine. Datorit` ]ie, practic am
terminat de f`cut turul recep]iei!
Tân`ra nu-[i exprim` teama pe care o sim]ea la gândul c`
va intra singur` \n cantina spitalului [i va vedea zeci de
priviri \ntorcându-se spre ea. Dar n-avea de ales, a[a c` se
\ndrept` cu un mers hot`rât spre lift.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 15

Acesta se afla la patru. Ap`s` pe buton, dar ledul indic`


faptul c` se oprise la un etaj inferior. Când ap`s` din nou
pe buton, liftul cobor\ la parter. Auzi u[ile \nchizându-se cu
un sunet sec [i de data asta v`zu c` acesta se \ndreapt` spre
subsol. Rosalind oft`. Ar fi ajuns mai repede pe sc`ri, \[i
spuse ea. Trecând prin dreptul grilajului cabinei, recunoscu
silueta masiv` care parc` ocupa tot spitalul din interiorul
acesteia. Convins` c` el n-o v`zuse, Rosalind \[i v`zu de
drum. Cufundat \n gânduri, acesta p`rea s` n-o fi observat-o
pe infirmiera care se n`pustea pe trepte \n jos.
U[or tulburat`, Rosalind se \ndrept` spre cantin`. |n
aceea[i clip`, o v`zu pe Wendy Fletcher.
– Bun`! Ce te gr`be[ti a[a? M`nânci \n prima tur`? Ce
noroc c` ne-am \ntâlnit \ntr-un asemenea moment! Nu e
deloc pl`cut s` dai piept singur` cu atâtea fe]e noi.
|n timp ce-[i alegeau felurile de mâncare, fetele
p`l`vr`gir` vesele. Rosalind se str`duia s` nu se mai
gândeasc` la b`rbatul distins cu ochii de un albastru
nemai\ntâlnit de ea pân` atunci.
– |]i mul]umesc, Wendy. M`rturisesc c` m` bucur grozav
c` e[ti cu mine, pentru c` m` sim]eam \ntr-adev`r
intimidat`.
– Hai s` mergem acolo!
Wendy Fletcher ar`t` spre dou` colege care se a[ezaser`
deja la o mas` [i \n câteva minute se trezi conectat` total la
via]a spitalului Beatrice.
– Credeam c` Anna va lua masa cu noi ast`zi. A[a face de
obicei când so]ul ei este ocupat la blocul operator. Dup`
aceea, pleac` \mpreun` acas`.
16 JOYCE WADE

– Se spune c` nu e prea recomandabil ca cei doi so]i s`


lucreze \n acela[i loc, spuse Rosalind.
– Nu [i atunci când fiecare din ei lucreaz` \n alt` sec]ie.
Anna era la \nceput la ginecologie. Dup` ce s-a m`ritat,
Slade a fost numit chirurg obstetrician [i Anna a trecut la
ortopedie.
Rosalind se \ncrunt`.
– Din câte \mi amintesc, [eful de la obstetric` nu era
prea simpatic. M-am \ntâlnit o dat` sau de dou` ori cu el \n
timpul stagiaturii, dar nu [tiam c` s-a \nsurat cu vreo
tân`r`...
Colegele ei izbucnir` \n râs.
– Oh! Pe vremea aceea era vorba cu siguran]` despre
[eful lui Slade Forsythe, dar dup` aceea el a plecat din sec]ie
la un spital privat [i Slade i-a luat locul. Mai vine uneori pe
aici s` acorde consulta]ii \n cazuri foarte grave. Ca
diagnostician, este ne\ntrecut! De altfel, dup` ce-l cuno[ti
mai bine, ]i se pare mult mai pu]in antipatic decât pare,
spuse una din cele dou` infirmiere.
– Mai opereaz` [i acum aici?
– {i-a p`strat consulta]iile private la spital [i colaboreaz`
cu câ]iva chirurgi. De fapt, \l vedem foarte rar. Acum, Slade
supervizeaz` toat` activitatea sec]iei.
– Ce bine trebuie s` te sim]i atunci când faci parte dintr-o
echip` condus` de un om ca doctorul Forsythe, constat`
Rosalind cu entuziasm. Apropo, infirmiera [ef` nu mi-a spus
cine e [eful sec]iei de chirurgie ORL. Presupun c` este
doctorul Collins.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 17

– Da' de unde! Chiar nu [tii?


– Ce s` [tiu? se mir` Rosalind.
– Doctorul Collins a plecat de mult` vreme [i cel care
i-a luat locul nu prea seam`n` cu cel dinainte, spuse Wendy
amuzat`. Va trebui s` fii foarte puternic` pentru a-i putea
rezista.
– Serios?
Wendy \ncet` s` mai râd`.
– Bine\n]eles. E un chirurg excelent, cel mai bun dintre
to]i, dup` p`rerea mea. |n plus, este [i un b`rbat foarte
seduc`tor. Slade Forsythe avea mare succes \n rândurile
personalului feminin... dar nici nu se compar` cu cel pe
care-l are doctorul Bradford. |n sfâr[it, a[teapt` s`-l cuno[ti
[i \]i vei putea face singur` o impresie.
– Eficien]a lui este pe m`sura frumuse]ii? \ntreb`
Rosalind zâmbind.
– Da, dar din p`cate pune meseria \naintea oric`ror altor
probleme. M` rog, s-ar p`rea c` e o pl`cere s` lucrezi \n
echipa lui, aprob` Wendy.
– Atunci, ce anume \i repro[a]i? insist` tân`ra.
– Nu-[i g`se[te nici m`car o secund` liber` pentru vreo
femeie... cu excep]ia situa]iei \n care aceasta poart`
uniforma verde [i-i execut` comenzile cu promptitudine.
– S` fim serioase, Wendy, mi se pare c` exagerezi pu]in,
o puse la punct una din colege. Este totu[i un om corect,
chiar dac` uneori i se \ntâmpl` s` se \nfurie sau s` devin`
ner`bd`tor fa]` de tinerele infirmiere care \l idolatizeaz` [i
scap` din mân` instrumentele chirurgicale atunci când se
apropie de el.
18 JOYCE WADE

– Ei bine, dar, Dumnezeule, ce poate s`-mi fac`? S` m`


m`nânce de vie la micul dejun numai pentru c` sunt nou`
\n sec]ie?
Wendy izbucni \n râs.
– Din nefericire, nu-l vei vedea niciodat` la micul dejun.
|l pasioneaz` chirurgia [i femeile nu-l intereseaz` deloc,
dup` câte se pare.
– Nu cumva este...Cele trei infirmiere izbucnir` \n râs.
– Nu, absolut deloc, spuse Wendy. Peregrine Bradford
este... este foarte viril. M`rturisesc c` pe mine pur [i simplu
m` fascineaz`, de[i primesc o mul]ime de propuneri de la
al]i b`rba]i.
Dup` ce termin` de mâncat, Rosalind se duse \n camera
ei s` se pieptene pu]in \nainte de a reveni \n sala de
opera]ii. U[ile liftului se deschiser` la etajul dorit, unde
atmosfera era extrem de lini[tit`.
Tân`ra intr` \n sala instrumentelor chirurgicale. Credea
c` o va g`si aici pe infirmiera de gard`, \ns` descoperi una
dintre vitrine \ntredeschis`. Pe masa cu rotile se aflau câteva
cutii. Rosalind deveni atent`.
– Domni[oar` Stephen? strig` ea intrând \n sal`.
Domni[oara Stephen vorbea cu ajutoarea de infirmier`.
Ea zâmbi atunci când o v`zu pe Rosalind.
– E programat` vreo opera]ie \n dup`-amiaza asta?
\ntreb` ea mirat`.
– Nu, domni[oar`. Doar \i d`deam colegei mele lista cu
materialul necesar pentru o fenestra]ie.
– Ah! Instrumentele astea sunt o minun`]ie... Apropo,
unde este microscopul chirurgical?
SIMBOLUL DRAGOSTEI 19

– Sunt dou`. Unul este aici, iar cel`lalt \n dulapul din


stânga.
Apoi, domni[oara Stephen se uit` la ceas [i ceru voie s`
plece.
– Desigur, r`spunse Rosalind. |]i urez o dup`-amiaz`
pl`cut`. Dac` am vreo problem`, m` descurc eu. Ne vedem
mâine diminea]`.
Tân`ra reveni \n sala instrumentelor [i f`cu inventarul
meticulos al penselor minuscule a[ezate \n cutiu]e din inox.
Erau \ntr-adev`r ni[te materiale de mare precizie pentru
ni[te chirurgi experimenta]i, constat` Rosalind.
Ajutoarea de infirmier` o urmase cu o serviet` din piele
neagr` ca cele folosite de obicei de c`tre medici, pe care o
deschise [i \ncepu s` pun` \n`untru cutiu]ele, verificând cu
aten]ie dup` list`.
Mirat`, Rosalind pândea mi[c`rile colegei sale. De fapt,
ea \ncepea serviciul abia mâine. Pentru o prim` luare de
contact, ar fi fost preferabil s` nu pun` \ntreb`ri, ci doar s`
observe, \[i spuse ea.
Când termin`, infirmiera oft`.
– Sper c` n-am uitat nimic... oricum, el a luat deja
microscopul.
Apoi ajutoarea ridic` ochii spre Rosalind bucuroas` \n
sinea ei c` se eliberase de o corvoad` care-i revenea de
acum \ncolo nou-venitei.
– Cine a \mprumutat microscopul? nu se putu ab]ine s`
\ntrebe Rosalind. Nu e interzis de regulament, dac` nu are
aprobarea consiliului de administra]ie al spitalului?
R`spunsul fetei fu plin de furie [i de indignare.
20 JOYCE WADE

– Doctorul Bradford, domni[oar`. De fiecare dat` când


opereaz` \ntr-o alt` sec]ie de ORL mai pu]in utilat` decât a
noastr`, ia materiale de aici.
– Dar e absurd! De ce nu-l transfer` pe bolnav la
Beatrice, \n loc s` scoat` din spital instrumentele?
– {i pentru pediatrie? Are mereu nevoie de ele. Oricum,
mi-a ordonat s` preg`tesc eu totul. Dintr-o clip` \n alta
trebuie s` soseasc` pentru a-[i lua servieta.
Tân`ra o privi cu lacrimi \n ochi pe Rosalind \n timp ce
aceasta scotea cutiu]ele una câte una [i le punea \napoi pe
m`su]a cu rotile.
– Te previn c` doctorul va fi furios. Te rog, domni[oar`,
n-ar fi mai bine s`...
– Uite ce este, eu r`spund de ce se petrece \n aceast`
sec]ie. Infirmiera [ef` mi-a recomandat cu str`[nicie s` nu
las s` ias` nimic din spital, f`r` aprobare scris` [i [tampilat`.
Rosalind goli complet servieta.
– Domni[oar`, o rug` infirmiera, disperat`. O s` turbeze
de furie dac` instrumentele nu vor fi gata la timp!
– Lini[te[te-te, \mi asum eu \ntreaga r`spundere.
Ce fel de om o fi acela care o poate aduce \n starea aceea
pe o infirmier` \n lipsa lui? se \ntreb` Rosalind {i \n
definitiv, cine ar fi \ndrept`]it s` se \nfurie \n acest caz? Cine
\mprumuta \n mod ilegal materiale din spital?
– Oh, domnule doctor, v` rog, v` rog s`-i spune]i!
Rosalind auzi c` fata se adreseaz` unui b`rbat care-i [i
r`spunse:
– Este cumva domnul Bradford? se interes` ea stând cu
ochii \n patru.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 21

|n cadrul u[ii se profil` o siluet`. Tân`ra se sim]i u[urat`


când \n v`zu pe noul-sosit. Colegele ei \i jucaser` o fest` la
cantin`. De fapt, acel faimos doctor Bradford n-avea nimic
dintr-un donjuan. De \n`l]ime medie, \n vârst` de vreo
patruzeci de ani [i cu p`rul c`runt, individul avea un aer
mai degrab` prietenos [i relaxat. Persoana din fa]a ei nu
sem`na deloc cu descrierea pe care i-o f`cuser` ele \n dup`-
amiaza aceea. Un singur lucru era sigur: Rosalind nu era
deloc impresionat` de acel tip.
– Ce faci? o \ntreb` el cu calm.
– Pun fiecare cutie la locul ei. Infirmiera [ef` a fost foarte
categoric` \n diminea]a asta referitor la acest aspect: nimic
nu trebuie s` p`r`seasc` spitalul f`r` aprobare!
Deodat`, tân`ra se \nfior`. B`rbatul nu spunea nimic.
Oare t`cerea aceea \nsemna c`-[i recunoa[te gre[eala? |[i va
cere eventual [i scuze?
– Unde duce]i materialele astea? De ce nu opera]i aici?
A[a ar fi toat` lumea mul]umit`, nu crede]i? spuse ea cu o
voce aspr`.
– Nu m` privi a[a, domni[oar`. D`-mi voie s` m` prezint.
Zâmbi [i clipi des din ochi, vizibil amuzat.
– Tony Murray, chirurg ORL, din echipa doctorului
Bradford. Am adus programul opera]iilor de mâine. Eu am
de scos ni[te amigdalite [i ni[te polipi...
Privirea chirurgului se opri deodat` asupra c`ruciorului
pentru materiale.
– Permite-mi s`-]i dau un sfat, domni[oar`. Pune \napoi
toate obiectele acelea \n serviet`. El trebuie s` soseasc`
dintr-o clip` \n alta. Nu mai face atâta tapaj pe chestia asta!
22 JOYCE WADE

Cl`tin` din cap, \i \ntoarse spatele [i se \ndrept` spre


ie[ire. Deodat`, se \ntoarse spre ea [i arbor` un zâmbet larg.
– Mi-ar pl`cea s` mai stau, dar dac` v`d sânge, mi se face
r`u!
Atunci, \n mintea lui Rosalind se strecur` un gr`unte de
\ndoial`. Dar dac` doctorul Bradford avea \ntr-adev`r
aprobare din partea spitalului?
– Domni[oar`, o \ntreb` pe colega sa, [tii cumva dac`
[eful poate s` dispun` cum vrea de materialele din sec]ie?
Aceasta p`ru surprins`.
– N-are nevoie de aprobare... doar el este [eful, nu?
Pe culoar se auzi un zgomot de pa[i. Persoana care sosea
era evident gr`bit`. Ajutoarea disp`ru \n mod discret,
l`sând-o pe Rosalind singur` \n fa]a servietei goale.
Când intr` \n sal`, b`rbatul aprinse neonul central,
umplând \nc`perea de lumin`.
– Materialele mele sunt preg`tite, domni[oar`?
Vorbise pe un ton aspru, dar cu o voce pl`cut`, de[i un
pic cam autoritar`. Rosalind sim]i imediat c` avea de-a face
cu un medic obi[nuit s` dea ordine care trebuie executate
pe loc. Când o v`zu pe tân`ra \mbr`cat` \n verde, se opri.
– B`nuiesc c` e[ti noua responsabil` a sec]iei. Nu te
a[teptam decât mâine diminea]`.
– Oficial, \ncep de mâine... dar am venit de azi ca s` m`
informez.
|n lumina artificial`, ochii chirurgului p`reau cenu[ii [i
figura era extrem de serioas`. Era evident c` era un om care
n-avea timp de pierdut [i \[i ascundea cu greutate
ner`bdarea.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 23

– Unde este infirmiera? Ar fi trebuit s` preg`teasc` totul


de mult` vreme. Doar am anun]at-o c` timpul meu e extrem
de pre]ios! E deja ora dou`. Am o opera]ie peste o or` [i
materialul trebuie sterilizat!
Trecu prin fa]a lui Rosalind [i o strig` pe ajutoarea care
st`tea t`cut` \n sala de sterilizare.
– Domnule doctor Bradford...
Rostea cu greu cuvintele din cauza emo]iei. Doctorul
Bradford nu era altul decât b`rbatul \n costum gri...
b`rbatul care o m`surase din priviri \n parcare [i care p`rea
c` nu-[i aminte[te de fata cu p`rul de aur.
– Domnule doctor Bradford, rosti ea.
Doctorul se \ntoarse spre ea.
– Eu am golit servieta. Am primit ordin s` nu las nimic s`
ias` din sec]ie f`r` aprobare.
De ce nu avea loc un cutremur exact \n acel moment? De
ce nu se pr`v`lea un fulger asupra acelui individ care era
gata s-o strâng` de gât?
– Asta-i bun`, chiar nu-]i dai seama c` o s` \ntârzii? M`
a[teapt` un pacient [i sala de opera]ii a fost rezervat`...
special pentru asta!
Ochii \i str`luceau de furie.
– Stau [i m` \ntreb cine naiba ]i-a vârât \n cap asemenea
tâmpenii domni[oar`, url` el.
Ultimul cuvânt i se p`ru tinerei c` suna ca o insult`.
N-avea de gând s` se lase luat` drept o Neica Nimeni!
– Imagineaz`-]i, domni[oar`, c` acest material \mi
apar]ine, ca [i microscopul chirurgical. Le-am cump`rat cu
banii mei pentru c` cele ale spitalului nu erau \ndeajuns de
24 JOYCE WADE

perfec]ionate pentru genul de opera]ii pe care le fac eu. |n


consecin]`, dispun de ele cum vreau, \n]elegi?
Ro[ie la fa]` de ru[ine, Rosalind l`s` ochii \n jos.
– M` gândeam c`...
– Uite ce este, domni[oar`, dac` va trebui s` lucr`m
\mpreun`, [i se pare c` a[a stau lucrurile, str`duie[te-te s`
gânde[ti cât mai pu]in posibil [i s` faci ceea ce \]i spun eu.
F`r` exces de zel, \ns`!
Sup`rat`, tân`ra se mai calm`.
– Fac ceea ce mi se spune, \l corect` ea.
Chirurgul \[i umplu servieta cu cutiu]e [i trânti capacul,
apoi o privi pe noua supraveghetoare a sec]iei.
– {i acum, domni[oar`, se adres` el ajutoarei, d`-mi
pansamentele.
Tân`ra se apropie [i-i d`du dou` cutii mari din inox.
Atunci, Rosalind rupse t`cerea glacial`.
– {i pansamentele sunt ale dumneavoastr`? se interes`
ea, triumf`toare la gândul c`-l prinsese cu mâ]a-n sac.
B`nuiesc c` nu este totul al dumneavoastr`.
Chipul b`rbatului se \ntunec`.
– Am nevoie de ele pentru opera]ie.
Tân`ra \[i rec`p`tase total \ncrederea \n ea.
– {i le folosi]i pe cele ale spitalului?
El [ov`i. O sclipire de admira]ie ap`ru \n ochii lui
alba[tri.
– A[a cum pre]ioasele mele instrumente sunt folosite la
salvarea pacien]ilor spitalului Beatrice... am [i eu dreptul, \n
schimb, s` iau ni[te pansamente sterile. |ntreab-o pe
infirmiera [ef`... Ei i se pare procedeul absolut normal!
SIMBOLUL DRAGOSTEI 25

Apoi \[i lu` servieta [i-i f`cu semn ajutoarei de infirmier`


s`-l urmeze. Deodat` se opri [i o privi pe Rosalind ca [i cum
o vedea pentru prima oar`.
– Dar noi ne-am mai \ntâlnit o dat`, nu-i a[a?
– Nu.
– Mi s-a p`rut, totu[i... \n sfâr[it, poate c`-]i vei aminti
\ntr-o bun` zi!
|i zâmbi ca o panter` gata s` sar` asupra pr`zii.
– De altfel \ntâlnirea aceea mi-a produs o impresie
ciudat`... \n cazul \n care a avut loc.
– Oh, sunt sigur` c` n-a[ fi uitat... o persoan` atât de
amabil` ca dumneavoastr`, \ndr`zni s`-i r`spund` Rosalind
cu o voce slab`.
Tân`ra se gândi atunci la pandantivul pe care \l purta la
gât. Chirurgul plec`. Auzi u[ile liftului \nchizându-se \ncet.
Rosalind d`du din umeri [i se a[ez` \ntr-un fotoliu. Trist`
[i lipsit` de puteri, \i p`ru r`u nu c` f`cuse o gre[eal`, ci
pentru c` acel b`rbat arogant o impresionase atât de mult,
f`r` s` simt` pentru el nici un pic de interes sau simpatie.
Capitolul 2

Rosalind Mason arunc` o privire vitrinei din sticl`.


Instrumentele de precizie nu erau nici acum acolo.
Deodat`, inima \ncepu s`-i bat` puternic. Dar dac` doctorul
Bradford se va hot`r\ s` le aduc` \napoi \n diminea]a aceea,
\ntr-un moment de maxim` activitate, pentru a o umili \n
fa]a personalului? Gândul acesta o f`cu s` se \nfioare.
Rosalind se concentr` asupra program`rii opera]iilor pe
care o avea \n mân`, pentru a-[i scoate ideea aceea din cap.
– Nu e deloc r`u pentru prima zi de lucru! zâmbi Tony
Murray, punându-[i masca din pânz` care-i permitea s`
respire [i s` vorbeasc` f`r` s` vin` \n contact cu microbii.
Apoi \[i \ndes` boneta pe cap.
– Sunt foarte bucuros c` num`rul unu a aprobat
semnarea unui acord de interven]ie chirurgical`. Ar fi
trebuit s` fie operat de mult` vreme, dar pân` acum m-am
lovit de refuzul lui. |n cele din urm`, timpul a triumfat. |n
iarna asta vântul a suflat atât de puternic, \ncât abia de
putea s` deschid` gura!
SIMBOLUL DRAGOSTEI 27

– Un polip nazal [i cinci amigdale.


|[i rec`p`tase calmul. Bucuroas` c` va lucra cu un om
atât de lini[tit [i simpatic, se bucur` din plin de prima
diminea]` petrecut` \n blocul operator.
– Pe tân`rul acela de dou`zeci [i doi de ani \l va durea \n
gât atunci când se va trezi. M` rog, nu atât de r`u ca \nainte,
din cauza anginelor repetate vreme de doi ani... I-am
promis c` dup` opera]ie nu va mai suferi... cel pu]in a[a
sper! coment` chirurgul.
Se uit` la programul fixat pe perete.
– Ah, urm`toarea pacient` cu amigdalit` are hemofilie.
Coagulantul este preg`tit?
Privi de jur-\mprejurul s`lii care str`lucea de cur`]enie:
c`rucioarele acoperite cu cear[afuri sterile, rândurile de
linguri]e chirurcigale perfect aliniate pe etajera luminat`, \n
apropierea taburetului pe care va sta anestezistul pe toat`
durata opera]iei. De pe acest loc, acesta putea s`
supravegheze respira]ia pacientului [i eventual s`-i
administreze hemostatice.
Rosalind [tia din experien]` cât de bine era ca totul s` se
g`seasc` la \ndemân`. Când \[i aminti de ni[te infirmiere de
chirurgie care se dezinfectau pe dibuite, pentru c` un medic
ceva mai sensibil nu orientase lumina \n direc]ia corect`, \i
veni s` zâmbeasc`.
|n schimb, acest bloc operator era ultramodern. Bateria
central` de becuri lumina \n mod uniform masa de
opera]ie. Puteau s` foloseasc` pentru anumite cazuri [i
ni[te spoturi laterale. Masa de cel mai recent tip se regla f`r`
28 JOYCE WADE

zgomot [i mai ales \n perfect` securitate. Blocul operator nu


avea ferestre, cu excep]ia \nc`perii din cap`tul coridorului,
unde se adunau cear[afurile murdare. |n biroul
supraveghetoarei se afla o canapea pe care infirmierele se
puteau odihni sau lua o pauz` atunci când nu aveau timp s`
mearg` la mas`.
– Totul este preg`tit. Am [i factorul opt \n rezerv`,
anun]` Rosalind.
– Perfect. N-am avut niciodat` necazuri de genul `sta,
dar trebuie s` fim aten]i [i s` avem totul sub control.
– Nu avem decât un flacon de 500 de unit`]i. Dac` sun
s` mi-l aduc` acum, s-ar putea s` se altereze, nu-i a[a?
– Da, [i mai este [i foarte scump. Deci, \n cazul \n care
vom avea nevoie de el \n cursul opera]iei, va trebui s`
contact`m ne\ntârziat laboratorul.
– Sose[te primul pacient, spuse ea.
Apoi se duse s` se schimbe. „Sunt de nerecunoscut“, \[i
spuse ea când se v`zu cu p`rul acoperit, fa]a pe jum`tate
invizibil` [i picioarele \nc`l]ate \n ni[te cizme de cauciuc
alb. Le cump`rase de la Londra, dintr-un magazin de pe
Oxford Street specializat \n furnituri medicale. Cunoscând
supliciul de a sta ore \n [ir \n picioare, voise s` rezolve
imediat problema prin cump`rarea acestora, chiar de la
\nceputul activit`]ii ei de asistent`. |n plus, \n domeniul
ORL, podeaua era sp`lat` foarte des [i de aceea era
preferabil s` poarte \nc`l]`minte impermeabil`.
Primul c`ru] intr` \n sala de anestezie [i curând se auzi
r`suflarea regulat` a pacientului.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 29

– Este preg`tit, anun]` anestezistul.


Fiecare [i-a ocupat locul s`u pentru \nceperea
interven]iei. Noua supraveghetoare \i v`zu pe colegii ei din
câmpul operator steril a[ezându-l pe pacient \n pozi]ia
corect`, cu capul u[or ridicat.
– Domnul Bill Grady, spuse clar [i ap`sat Rosalind
parcurgând \nc` o dat` fi[a pacientului respectiv.
– Am verificat, spuse anestezistul.
Tân`ra observ` o pereche de ochelari de culoarea alunei
care o priveau insistent. Masca \i alunecase de pe fa]` [i
nu-i mai acoperea decât gura.
– Sunt sigur` c` ai f`cut-o, spuse ea zâmbind.
– M` \ntreb ce s-o ascunde \n spatele buc`]ii `steia de
pânz`...
M`surând-o din cap pân`-n picioare, privirea
anestezistului se opri \n cele din urm` pe cizmele tinerei.
– |n orice caz, partea de jos n-arat` r`u deloc. S` nu-mi
spui c` ai fost \nc`l]at` de spitalul Beatrice!
– Nu. Sunt ale mele. |mi place s` m` simt \n largul meu
la locul de munc`.
Dup` ce arunc` o privire materialelor pentru anestezie,
tân`ra se r`suci [i verific` dac` infirmiera care participa la
prima opera]ie era \mbr`cat` corect [i dac` nu lipse[te
nimic de pe m`su]a cu rotile. Sim]ind c` ochii
anestezistului \i urm`resc fiecare mi[care. Rosalind se sim]i
u[or tulburat`. Tipul acela \[i d`dea aere de seduc`tor, \[i
spuse ea, [i \n plus, vorbele lui dovedesc c` avea o p`rere
foarte bun` despre el \nsu[i. Era convins` c` se credea
irezistibil!
30 JOYCE WADE

Dup` ce fur` aranjate cear[afurile sterile, nu mai


r`m`seser` la vedere decât nasul [i gura pacientului. Restul
era bine protejat de un prosop \nf`[urat ca un turban [i
fixat cu opt clame mici din inox.
Opera]ia se desf`[ur` f`r` probleme. Fosa nazal` a fost
eliberat` de polipi, ceea ce \l f`cu s` respire mai u[or.
– Dac` tot sunt aici, \i voi cur`]a [i sinusurile, spuse
chirurgul.
|mbr`cat cu bluza alb` de asistent, un student f`cu un
pas \napoi, vizibil deranjat de propunere.
– Este prima ta rezec]ie? \i [opti Rosalind.
Studentul la medicin` \nghi]i \n sec [i d`du din cap
afirmativ.
– Nu te speria, toat` lumea reac]ioneaz` a[a prima dat`.
Du-te [i f` un tur prin biroul meu [i dup` aceea \ntoarce-te
pentru a doua interven]ie.
Tân`rul plec` [i Alan King, anestezistul, \ncepu s` râd`.
– O s` fie mai bine acolo decât pe podea, \n sala de
opera]ii, spuse Rosalind repede.
– A[a este... nu observasem. Ai f`cut bine c` i-ai spus s`
ias` afar`, domni[oar`, o aprob` doctorul Murray pentru a
mai mic[ora tensiunea dintre colaboratorii lui. Asta \mi
aminte[te de prima mea mastoidit`. Nu suportam trosnetul
osului \n timpul r`zuirii.
– {i totu[i a]i continuat pe acela[i drum, se mir` Rosalind.
– Oh, s` spunem mai degrab` c`... ramura asta a
chirurgiei mi s-a p`rut mai u[oar`.
– Glumi]i. Dimpotriv`, eu cred c` este un domeniu care
cere mult` r`bdare [i \ndemânare.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 31

De ce oare se subestima omul acela? |i f`cuse o bun`


impresie \n calitate de chirurg, \[i spuse Rosalind
nedumerit`. Dar de fapt ce f`cea? Nu cumva confratele lui
cu cravat` de m`tase \l l`sa pe el cu toat` munca pe cap
pentru a-[i vedea \n lin[te de opera]iile lui efectuate \n
spitalele particulare?
|n timp ce lua al doilea c`ru], tân`ra arunc` o privire
spre vitrin`. Dup` câte se p`rea, \nc` nu venise. Probabil c`
la ora aceea \[i lua micul dejun \n lini[te, sau se urca \n
limuzina lui somptuoas`, sau \[i citea coresponden]a... De
fapt de ce s` vin` devreme dac` nu opera \n diminea]a
aceea? {i \n defintiv, de ce avea o p`rere atât de proast`
despre acest individ pe care \l v`zuse doar de dou` ori, e
adev`rat \n ni[te \mprejur`ri destul de nepl`cute.
Podeaua cur`]at` str`lucea atunci când fu adus al doilea
pacient \n sala de opera]ii. Era de scos un polip banal [i
Tony Murray refuz` s` fie ajutat
– Pot s` m` descurc [i singur, cu condi]ia s` mi se dea o
mân` de ajutor la sfâr[it. Nu mai trebuie dezinfectat pentru
urm`torul.
Pacientului i se f`cuse numai anestezie local`. Opera]ia
dur` foarte pu]in. Tân`ra râse u[or [i mâna \i tremur` pu]in
atunci când \nnod` noji]ele unei perni]e minuscule a[ezat`
sub nasul bolnavului.
– N-ai decât s` râzi, domni[oar`, spuse Tony Murray, dar
\n felul acesta pacientul nu va mai fi nevoit s`-[i [tearg` tot
timpul nasul cu o batist` care va avea \n permanen]` o
culoare dubioas`.
32 JOYCE WADE

Atunci când \l transferar` de pe mas` pe c`rucior,


operatul schi]` un zâmbet.
– S` sper`m c` de-acum \ncolo a]i sc`pat de tot de el,
spuse chirurgul. A]i sim]it ceva?
B`rbatul se sili s` r`spund`, dar nu se auzi decât un
morm`it.
– Efectul anesteziei se va risipi \n curând [i v` ve]i putea
\ntoarce acas`, \l asigur` medicul.
Diminea]a trecu foarte repede, \ntr-o atmosfer` relaxat`.
Ultimul operat, un copil, a fost trimis la pediatrie.
Programul se terminase.
– N-am avut nevoie de anticoagulant ast`zi, remarc`
Rosalind.
– Feti]a a sângerat pu]in. Vreau s` m` duc s-o v`d \nainte
de a pleca, spuse doctorul Murray cu un aer \ngrijorat.
– {efule, eu plec, cât v` be]i dumneavoastr` cafeaua, zise
studentul care se sim]ise r`u de diminea]`.
– O.K.! Pe curând.
Apoi se adres` infirmierelor.
– Care este momentul care cere cea mai mare aten]ie?
Fetele se adunar` \n jurul chirurgului. Rosalind \[i spuse
\n sinea ei c` era mai important pentru ele s` asculte
explica]iile lui decât s` spele pe jos \n sala de opera]ii.
– Presupun c` atunci când \nchide]i opera]ia. A]i spus
adineauri c` feti]a a coborât f`r` nici o urm` vizibil` de
sânge.
– |nainte de a-l duce \napoi \n camera lui pe pacient,
trebuie s` ne asigur`m c` nu r`mâne nici o pic`tur` de
sânge \n urma opera]iei...
SIMBOLUL DRAGOSTEI 33

Ele ascultau \n t`cere. Rosalind observ` c` infirmiera


anestezist` lipsea [i, g`sind-o \n sala al`turat`, o aduse [i pe
ea lâng` celelalte.
Doctorul King \[i puse boneta pe stilou [i le a[ez`
\mpreun` cu carnetul de noti]e \n servieta lui. Zâmbi
atunci când o v`zu pe supraveghetoare. Ea recunoscu \n
sinea ei c` doctorul este seduc`tor [i \i st`tea bine \n
costumul negru de catifea reiat` croit dup` ultima
mod`.
– Dumneavoastr` nu be]i cafea? se mir` ea, pentru c` \n
general medicii obi[nuiau s` bea câte o cea[c` la sfâr[itul
zilei de munc`.
– Nu ast`zi, dar data viitoare o voi face cu pl`cere, spuse
el cu o voce amabil`.
|n acel r`spuns conven]ional, Rosalind v`zu [i altceva
decât o simpl` dovad` de prietenie.
– Trebuie s` trec s` v`d un client personal... [i apoi am
de f`cut o laringoscopie la maternitatea Saint Cedric.
Strecur` \n saco[` un tub cu gel lubrifiant [i o cutie mare
cu pansamente sterile. Aparent, nu se jena deloc s` utilizeze
materialele spitalului, constat` Rosalind.
Deodat`, lu` laringoscopul de pe c`ruciorul cu
instrumente chirurgicale. Str`lucea de cur`]enie. Convins`
fiind c` a[tepta plecarea ei ca s` \nceap` s` se
autoserveasc`, \ncepu s`-[i fac` de lucru [i cu celelalte
obiecte. Apoi ridic` ochii spre el [i-l studie cu aten]ie. Din
buzunarul costumului se vedea cap`tul unei eprubete
astupate cu un dop de cauciuc.
34 JOYCE WADE

– Frumos material, nu-i a[a? exclam` ea vesel`.


– Ajutoarea de infirmier` va pune totul \n ordine, spuse
anestezistul.
– Deocamdat` se informeaz` despre riscurile
postoperatorii... |n cinci minute cu doctorul Murray, va
\nv`]a mai mult decât \ntr-o or` de curs.
Apoi supraveghetoarea se opri, frec` laringoscopul cu un
prosop steril [i-l puse \n vitrina de sticl` al`turi de celelalte.
La sfâr[it, \ncuie u[a cu cheia.
– S` nu \ntârzia]i din cauza mea, spuse ea sco]ându-[i
masca de pe fa]`.
|l privi \n ochi cu un zâmbet ironic.
– Mi-ar pl`cea s` mai pot r`mâne, [opti el uitând brusc
de faptul c` noua asistent` cu buzele atât de ro[ii \i dejucase
planurile. De fapt, tân`ra i se p`rea irezistibil`.
Rosalind se \ntoarse la infirmiere, care \l ascultau \n
continuare foarte atente pe chirurg. |n oficiu, Tony Murray
\[i scoase \nc`l]`mintea din pânz` [i accept` cu pl`cere o
cea[c` de ceai.
Asistenta o sorbi repede pe a ei, apoi ceru voie [efului
s` plece. Voia s` [tie \nc` de pe acum ce se va \ntâmpla cu
pansamentele murd`rite \n timpul opera]iei. Descoperi c`
exist` un mic lift special pentru colectarea reziduurilor de
la chirurgie.
Dup` ce se schimb`, Rosalind Mason se sim]i altfel.
– Sunt bucuros c` lucrez cu tine, spuse Tony tinerei, \n
timp ce-[i punea bluza alb` pentru vizite. Ca s` fiu sigur, m`
duc s` v`d cum se simte micu]a... aminte[te-mi, te rog, cum
se nume[te.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 35

– Belinda Sykes.
Doctorul \i zâmbi cu simpatie [i plec`. Rosalind era
foarte fericit` c` f`cea parte din echipa lui chirurgical`.
Priceput [i extrem de echilibrat, nu exista vreun risc de
complica]ie sentimental` cu acel om care-i vorbise f`r`
ocoli[uri despre so]ia [i cei doi copii ai lui pe care, dup`
toate aparen]ele, \i adora.
– Ce om cumsecade, spuse Rosalind.
– E un dr`gu], recunoscu domni[oara Stephen. {i \n
plus, \i e total opus lui Alan King!
– De ce? Mi-a f`cut impresia c` [i el e destul de simpatic,
observ` asistenta.
– Simpatic... da, dac` vrei s`-i spui a[a, spuse ea evaziv.
Imagineaz`-]i, totu[i, c` individul `sta se plângea mereu c`
e un so] ne\n]eles [i nefericit!
– Serios? |n cazul `sta, va trebui s`-l ]in la distan]`!
– Atunci când nu-l iei prea \n serios, Alan [tie s` fie
b`rbatul cel mai dulce din lume... Uneori m` \ntreb dac`
este \ntr-adev`r c`s`torit, sau nu este decât un pretext
pentru a sc`pa de femeile care nu-i mai convin!
– E posibil. Am \ntâlnit [i eu genul `sta de personaje. |n
sfâr[it, \n ceea ce m` prive[te, dac` \[i vede de treab` la
serviciu, via]a lui privat` nu m` intereseaz` absolut deloc...
chiar dac` ar avea [i un harem \ntreg!
Miss Stephen zâmbi. Va fi amuzant s` vad` cum \[i
execut` anestezistul num`rul pe lâng` noua asistent`.
– |n orice caz, nu te-a sc`pat din ochi nici o clip`. Nu
m-ar mira deloc dac` va \ncepe s`-]i fac` o curte asidu`!
36 JOYCE WADE

– Oh, asta e pu]in probabil. Prietenia noastr` se va strica


repede \n cazul \n care voi continua s`-l \mpiedic s` mai ia
produse pentru uz extern.
Colega ei izbucni \n râs.
– Pun pariu c` a luat Totapen.
– De unde [tii? C` doar n-ai asistat la prima opera]ie!
exclam` Rosalind.
– Stai lini[tit`, toat` lumea [tie. Se pricepe s` duc`
oamenii cu vorba. Ca s` evit`m riscurile unei contamin`ri,
dup` ce este deschis un flacon de orice fel, acesta este
aruncat, chiar dac` nu s-a golit de tot. Ei bine, Alan pretinde
c` ne scap` de eventuale necazuri luând flaconul consumat
pe jum`tate pe care-l va folosi \n alt` parte.
– {i evident, este pl`tit pentru asta.
– Desigur. |n orice caz, pentru o prim` luare de contact,
pot spune c` te-ai descurcat de minune!
Apoi arunc` o privire spre c`ruciorul cu anestezice.
– Am crezut c` vrea s` ia dezinfectant pentru o
endoscopie! continu` ea.
– A[a mi-a spus [i mie.
– Nu mai spune! |nseamn` c` ori [i-a cump`rat \n sfâr[it
material, ori \ntr-adev`r i-a fost fric` de tine!
– M-ar mira s` fie a[a!
Pe buzele supraveghetoarei ap`ru un zâmbet ironic care
dovedea din nou c` sim]ea o bucurie interioar`.
– Sunt sigur` c` nu a a[teptat decât s` te vad` \ntoars` cu
spatele ca s` pun` mâna pe laringoscop!
– Ieri m-am f`cut de râs din cauza instrumentelor [i
n-aveam de gând s` mai p`]esc [i azi acela[i lucru
SIMBOLUL DRAGOSTEI 37

– Acum pot s` m` duc la mas`? \ntreb` miss Stephen.


– E deja ora prânzului? Fire[te. |n dup`-amiaza asta avem
programate dou` biopsii de noduli. Te rog s` te ocupi tu de
ele. Nu e nevoie de anestezie, o simpl` pulverizare cu spray
e suficient`. N-are rost s` mai mergi \n sala de opera]ii. Se
poate efectua opera]ia pe loc, \n timpul consultului.
– Am \n]eles. |n general, a[a proced`m. Ce noroc c`
metodele tale sunt identice cu ale noastre!
Schimbar` un zâmbet amical [i Rosalind avu impresia c`
va fi fericit` \n rândul acestei echipe.
– Du-te la mas`. M` duc eu \n tura a doua. Apropo, ai
cumva programul opera]iilor de mâine? Adu-mi-l [i mie
când te \ntorci, te rog. A[ vrea s` arunc o privire asupra lui
\nainte s` plec.
– Bine. Ah, am pus pe biroul t`u carnetul de bord al
blocului operator. E plin de informa]ii utile!
Rosalind se instal` confortabil \n fotoliu [i deschise
faimosul caiet \n care erau consemnate impresiile
infirmierelor despre chirurgi, obiceiurile acestora \n sala de
opera]ii, preferin]ele pentru anumite obiecte, unele gesturi
specifice fiec`ruia... |n felul acesta, orice infirmier` era la
curent cu materialele folosite pentru o anumit` opera]ie de
c`tre un anumit doctor.
Câteva pasaje o f`cur` s` zâmbeasc`. Colegele ei erau
sincere [i observa]iile lor dovedeau c` nu to]i chirurgii erau
populari. Se cufund` \n lectura proceselor verbale
\ntocmite dup` opera]ii. E adev`rat c` Rosalind cuno[tea
reputa]ia deosebit` a spitalului Beatrice pentru chirurgia ei
de vârf, dar i se p`rea pasionant s` afle cum func]ioneaz` \n
am`nun]ime.
38 JOYCE WADE

Tân`ra oft` brusc. Dac` s-ar risipi norul acela care-i


\ntuneca dup`-amiaza, s-ar sim]i de-a dreptul fericit`. Se
uita permanent la vitrina din care lipsea instrumentul. Când
oare avea de gând individul acela brutal [i arogant s`-l
aduc` \napoi?
|n aceea[i clip`, pe coridor se auzi zgomot de pa[i.
Rosalind ridic` privirea. Mai \ntâi se z`ri o umbr`, apoi \n
sala cu instrumente chirurgicale intr` un b`rbat care se afla
chiar \n fa]a biroului ei.
Rosalind se uit` la el cu demnitate, se ridic` [i ie[i din
\nc`pere. Putea m`car s-o salute când intrase!
El intr` \n sala de opera]ii [i-[i puse servieta pe un
c`rucior.
– Domni[oar`! Domni[oar` Stephen!
– Pot s` v` fiu de folos cu ceva? \i propuse asistenta cu o
voce glacial`. Presupun c` nu m-a]i observat atunci când a]i
intrat.
Biroul ei fiind format \n cea mai mare parte din geamuri,
era imposibil s` treci prin fa]a lui f`r` s` vezi ce e \n`untru.
– A[ vrea s` vorbesc cu domni[oara Stephen.
– Este la mas`.
Cobor\ privirea spre servieta [i cutiile cu pansamente pe
care infirmiera care \l \nso]ea le pusese la picioarele lui.
Rosalind se pref`cu c` nu observase nimic.
– A[ dori s`-mi pun` \n ordine materialele, o anun]` el
privind-o ca [i cum i-ar fi repro[at lipsa infirmierei atunci
când avea nevoie de ea.
– Domni[oara Stephen trebuie s` se \ntoarc` peste o
jum`tate de or`. Mie v` rog s`-mi permite]i s` m` retrag \n
SIMBOLUL DRAGOSTEI 39

biroul meu. Tocmai citeam \nsemn`rile despre obiceiurile


[i micile manii ale chirurgilor acestei sec]ii.
Privirea medicului fu str`b`tut` de o sclipire misterioas`
care nu aducea deloc a sup`rare.
– Da, continu` ea, aflu o gr`mad` de lucruri interesante
despre ceea ce se petrece \n blocul operator, ad`ug` ea
zâmbind ironic.
Apoi, animat` de un intens sentiment de triumf, tân`ra
plec`, l`sându-l lâng` cutiile goale. „Nu v`d de ce l-a[ ajuta
\n afara s`lii de opera]ie“, \[i spuse ea \n gând.
La pu]in timp dup` aceea, auzi pe cineva intrând \n sala
cu instrumente [i \ncercând s` deschid` vitrina \ncuiat` cu
cheia. „Acum ce mai voia?“ se \ntreb` ea. Pa[ii se apropiar`
de biroul ei [i Rosalind se pref`cu c` e cufundat` \n lectur`.
– Domni[oar`!
– Domnule doctor Bradford!?
– Ai cumva cheia de la vitrin`?
– Care vitrin`? se interes` ea cu o voce nevinovat`.
El schi]` un gest vag \n direc]ia camerei al`turate.
– Cea de acolo.
Tân`ra se ridic` [i se apropie de el cu m`nunchiul de
chei \n mân`.
– D`-mi-o mie. Nu te mai deranja, pari foarte ocupat`!
– Nici o problem`, domnule doctor. Spune]i-mi doar ce
dori]i din vitrin`.
– Am nevoie de dilatatoare pentru un bolnav de la etajul
de dedesubt. E internat chiar aici [i \mi asum \ntreaga
r`spundere pentru materiale. |mi trebuie chiar astea de aici,
pentru c` sunt singurele din \ntreg spitalul, ai \n]eles?
40 JOYCE WADE

– Desigur, domnule doctor. Dac` [tiu unde merg aceste


instrumente [i cine le folose[te, pute]i s` lua]i ce vre]i.
|n timp ce deschidea cutia ca s` verifice ce este \n`untru,
capacul uzat de trecerea timpului, alunec`. Ea voi s`-l
prind` dar cutia \nclinat` se goli [i obiectele se \mpr`[tiau
pe podea. Dou` recipiente din sticl` gradat` se sparser` cu
un sunet cristalin. Medicul [i asistenta se aplecar` \n acela[i
timp pentru a aduna cioburile [i capetele li se ciocnir`.
– Fir-ar s` fie! exclam` chirurgul frecându-se pe frunte.
Rosalind c`zuse pe pardoseal`.
– D`-mi voie s` te ajut s` te ridici, \i propuse el cu un aer
amuzat.
– Nu e nevoie, \i r`spunse ea cu un glas hot`rât.
Din p`cate, tân`ra se poticni [i fu nevoit` s` se sprijine
de bra]ul medicului care o prinse cu o mân` de fier.
– Vezi, eu m-am oferit s` te ajut, spuse el sprijinind-o.
Apoi, brusc, strânsoarea \ncet`. Lui Rosalind contactul cu
el i se p`ruse pl`cut [i tulbur`tor. |ntoarse fa]a spre el,... dar
figura medicului avea un aer de nep`truns. Adunar`
instrumentele [i Rosalind le examin` pe fiecare \n parte.
– La ce v` trebuie? \l \ntreb` ea ca s` fac` uitat
incidentul.
– Un b`rbat a intrat \ntr-o cas` ca s-o jefuiasc` [i a b`ut
la buc`t`rie ceva ce credea c` este vin. Din nefericire, sticla
con]inea acid [i ho]ul nostru n-a mai avut timp decât s`
cheme poli]ia [i s` se predea. A fost adus direct aici. Se afl`
\ntr-o stare jalnic`. Deocamdat`, nefericitul este \ntrebat [i
eu trebuie s`-i montez un cateter din cauciuc pentru a-i
dilata esofagul.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 41

– {i cum o s` proceda]i? \l \ntreb` tân`ra, pasionat` de caz.


Pentru prima oar`, Rosalind \l v`zu \nveselindu-se. |[i
trecu mâna prin p`rul negru [i arbor` din nou un zâmbet
seduc`tor. Apoi \i explic` am`nun]it procedura dilat`rii.
– |n orice caz, \ncheie el, e un tâlhar c`ruia nu-i lipse[te
curajul. Sper c` n-o s` aib` necazuri dup` ce va ie[i de aici.
– Va fi inculpat?
– Nu. Locatarii casei ce urma s` fie jefuit` se simt vinova]i
de faptul c` au l`sat la vedere un lichid atât de periculos f`r`
s`-i pun` o etichet`. Puteau foarte bine s` bea [i copiii lor
din ea!
Chirurgul \i arunc` \nso]itoarei lui o privire amuzat`.
Atunci, Rosalind \[i aduse aminte \n ce pozi]ie se aflase. De
ce oare o impresiona atât de mult omul acela? se \ntreb` ea
\ncuind la loc vitrina.
– Mai ave]i nevoie [i de altceva? Sunt sigur` c` exist`
lubrifian]i \n farmacia sec]iei, sublinie ea.
Atunci, asistenta arunc` o privire la c`ru]ul cu
anestezice. Constat` c` lipsea tubul de gel lubrifiant solubil
\n ap` care servea la ungerea laringoscopului \nainte de
introducerea acestuia \n gâtlejul bolnavului. Mai mult ca
sigur c`-l luase Alan King.
Doctorul Bradford urm`rise privirea tinerei.
– Alan s-a servit iar`[i din rezervele noastre?
Cu un aer trist, se \ntoarse [i se uit` la vitrina cu
instrumente medicale \n care st`teau aliniate
laringoscoapele.
– S` nu \mprumute niciodat` vreunul din aparatele
astea, \i ordon` el cu fermitate.
42 JOYCE WADE

– Nu mi-a cerut pân` acum, \i r`spunse ea prompt.


– Este interzis cu des`vâr[ire ca instrumentele astea s`
ias` din sec]ie. Trebuie s` fie disponibile \n orice clip`.
– V` repet, domnule Bradford, c` anestezistul nu mi
le-a cerut. De altfel, pute]i s` sta]i lini[tit, nu-i voi ceda sub
nici o form`!
El o privi drept \n ochi. |n aparen]` calm` [i foarte sigur`
pe ea, tân`ra sim]ea c` inima \i b`tea s`-i sparg` pieptul.
„Nu trebuie s`-[i dea seama \n nici un caz c` are un
asemenea efect asupra mea. Când m` gândesc c` va trebui
s` lucrez cu el chiar aici... D` Doamne s` m` considere
numai subalterna lui, pentru c` altfel va fi \ngrozitor...“
– Sper s` te ]ii de cuvânt, \i r`spunse el.
– Ah, aud liftul venind. Probabil c` este domni[oara
Stephen. |i voi transmite instruc]iunile dumneavoastr`,
domnule doctor.
Tân`ra plec` ]inând fruntea sus. Deodat`, se opri [i f`cu
o pauz`. |i venea s` râd`.
– V` rog s` n-o re]ine]i prea mult pentru problemele
dumneavoastr` personale, domnule Bradford, continu` ea,
pentru c` trebuie s` umple cutiile cu pansamente sterile...
De data asta pentru spital! Nu trebuie s` ne lipseasc`
niciodat` din sala de opera]ii.
– Dac` te vei uita cu aten]ie pe capacele acestora dou`,
vei vedea numele meu scris pe ele. Mi se \ntâmpl` foarte
rar s` folosesc pansamente sterile de la Beatrice \n scopuri
private.Se \ndrept` spre domni[oara Stephen, care consulta
lista cu opera]iile de a doua zi. Chirurgul arunc` o privire
peste um`rul fetei [i râse u[or.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 43

– Avem o scleroz` a urechii. Dumneata m` vei asista,


domni[oar` Stephen, nu-i a[a?
Rosalind se \nro[i. Nu-i dovedea astfel c` se \n[elase [i
c` nu acorda nici cea mai mic` aten]ie noii responsabile a
sec]iei?
– Eu m` duc la mas`, domni[oar` Stephen, o anun]` ea
pe colega ei.
Chirurgul se \ntoarse spre ea [i d`du din cap ca [i cum
ar fi fost ner`bd`tor s-o vad` plecat`.
– Dac` \mi vei acorda cinci minute acum, vom vâ[tiga
timp pentru mâine, \i spuse el infirmierei, \ntorcându-i \n
mod inten]ionat spatele lui Rosalind.
|ncepu s`-i dea domni[oarei dispozi]iile de rigoare
pentru opera]ia de a doua zi.
Rosalind p`r`si blocul operator mu[cându-[i buza de jos.
„Ur`sc spitalul `sta! |l ur`sc pe b`rbatul `sta [i tot ceea ce
reprezint` el! Ce prostie am f`cut imaginându-mi fie [i o
singur` clip` c` mi-a[ putea g`si locul printre oameni ca el,
\[i repro[` ea. Nu facem parte din aceea[i cast`!“ Atunci, de
ce visase s` lucreze \ntr-un spital de renume interna]ional?
De ce \[i dorise s` devin` asistenta celor mai mari chirurgi
din ]ar`? Evident, pentru c` auzise vorbindu-se despre
succesul pe care-l repurtase spitalul Beatrice \n chirurgie.
Cu sufletul trist, intr` \n cantin`.
– Pari foarte ab`tut`! A fost o diminea]` grea? se
interes` Wendy Fletcher, remarcând abia mai târziu
lacrimile de la col]urile ochilor verzi ai prietenei ei. Nu fi
sup`rat`! De fiecare dat` e la fel, trebuie s` le tiranizeze pe
cele nou-venite.
44 JOYCE WADE

– Dar nici m`car n-am apucat s` lucrez cu el [i deja


ne-am certat de dou` ori!
– Uite ce este, draga mea, te sf`tuiesc ca, orice s-ar
\ntâmpla, s` nu tragi concluzii pripite, \i spuse Wendy
râzând. Uneori, ura seam`n` foarte mult cu dragostea...
Poate c` \ntr-o zi te vei arunca \n Tamisa de dragul lui!
– Cum poate fi iubit un om atât de rece ca el? se mir`
Rosalind.
– Rece? Glume[ti! Ai grij`, o]elul poate deveni uneori
incandescent, spuse Wendy \mpingând farfuria cu budinc`.
Beau cafeaua ca s`-mi mai treac` de foame, pentru c` vreau
neap`rat s` mai dau jos câteva kilograme pân`-n var`. Plec
\mpreun` cu un prieten.
– Ce noroc pe tine, zise Rosalind. Pe mine, b`rba]ii nu
m` mai intereseaz`!
Capitolul 3

Tân`ra \[i rec`p`t` treptat vechile obiceiuri. Având


nevoie de ni[te timbre pentru coresponden]`, se \ndrept`
spre cabina portarului ca s` [i le cumpere. Va profita de
ocazie ca s`-i cear` [i programul spectacolelor. {i distrac]iile
\[i aveau importan]a lor, desigur, dar Rosalind n-avea nici
un chef s` ias` din cas`. |n realitate, se sim]ea fericit` numai
\n sala de opera]ii, dar acest sentiment era umbrit de ceva
inexplicabil.
– A, e[ti noua responsabil` a sec]iei de chirurgie ORL,
spuse Claude zâmbindu-i cu simpatie. }i-am re]inut figura.
|mi amintesc perfect de tine.
Scotoci prin cutia din metal [i scoase la iveal` ni[te
timbre. Apoi \i d`du câteva bro[uri despre curiozit`]ile
locale, referitoare la Londra [i \mprejurimi.
– Mi-am transformat cabina \n agen]ie de turism! glumi el.
Dup` ce-i mul]umi portarului, puse scrisorile timbrate la
cutie. De fapt, erau destul de pu]ini cei care se interesau de
46 JOYCE WADE

soarta ei. M`tu[a ei era acum plecat` \ntr-o c`l`torie, iar cu


cei doi veri nu coresponda decât de Cr`ciun [i cu ocazia
zilelor de na[tere. Mai primea din când \n când ve[ti de la
fostele colege de la [coala de infirmiere, dar majoritatea
lucrau \n str`in`tate sau \[i schimbau foarte des locul de
munc`.
„Numai s` ajung` la Maureen“ se gândi ea. |ntr-adev`r,
prietena ei lucra \n Arabia Saudit`, o ]ar` \ndep`rtat` \n care
obiceiurile erau total diferite fa]` de cele din Anglia.
Probabil c` suporta cu greutate singur`tatea, departe de
familie, de prieteni, f`r` s` aib` pe nimeni apropiat cu care
s` râd` sau s` plâng`. De fapt, acela[i sentiment o \ncerca [i
pe Rosalind \n momentele acelea [i de aceea se gândea la
Maureen. Dar de ce se sim]ea singur`? Cum \ndr`znea s` fie
trist` din moment ce practica meseria pe care [i-o dorise?
De altfel, era convins` c` se afla la \n`l]imea sarcinilor sale,
chiar dac` el \ncerca s-o intimideze, se lini[ti ea.
Ca s`-[i mai alunge gândurile negre, Rosalind cl`tin` din
cap [i se \ntoarse \n camera infirmierelor. Pe drum, se opri
\n dreptul terenurilor de tenis, situate \n spatele unui gard
format din tufi[uri stufoase. Vederea terenurilor o f`cu s`-i
revin` buna dispozi]ie. Cel pu]in putea s` vin` aici [i s`
joace cu Wendy. Intr` \n camera ei [i-[i puse o bluz`
galben` [i un [ort alb.
Dat fiind c`, practic era singur` pe lume, Rosalind \[i lua
\ntotdeauna toate lucrurile cu ea. |n felul acesta, le avea
permanent la \ndemân`. Nu mai era nevoit` s` trimit`
S.O.S.-uri disperate pentru a i se trimite echipamentul de
tenis sau puloverele la \nceputul iernii.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 47

Tân`ra lu` câteva rufe care trebuia c`lcate [i cobor\ \n


buc`t`rie. La pu]in timp dup` aceea, v`zu cu u[urare c` \n
\nc`pere intra Wendy.
– M` a[teptam s` te g`sesc aici, zise vesel` colega ei.
Ce-ar fi s` bem un ceai? Am cump`rat ni[te cl`tite, sunt
calde \nc`! Dar ce v`d? E[ti deja \n [ort? Aveam nevoie de
cineva ca tine care s` m` scoat` pu]in din amor]eal`.
Pun ibricul pe foc [i m` apuc de c`lcat imediat dup` ce
termini tu.
Rosalind zâmbi. Wendy era incorigibil`. Când \ncepea s`
vorbeasc`, era greu s-o mai opre[ti. Termin` de c`lcat o
rochie din bumbac verde [i o ag`]` al`turi de o bluz` gri pe
care o \mbr`ca numai la ocazii, atunci când era vreo
petrecere la spital.
– Exist` [i distrac]ii la Beatrice? \ntreb` ea.
– Nu prea des, r`spunse Wendy. Poate [i din cauz` c`
suntem prea numero[i ca s` locuim to]i la un loc.
Majoritatea colegilor no[tri stau \n ora[, dar avem o
asocia]ie muzical` foarte activ` care cânt` muzic` pop [i
clasic`, a[a c` toat` lumea o apreciaz`. Mai avem [i turneele
de tenis, de badminton, de dans... [i, bine\n]eles, locul
nostru favorit, „Vulturul“.
– A[a este, \mi amintesc de el. Am fost acolo o dat` sau
de dou` ori, \ns` m` sim]eam atât de obosit` dup` nop]ile
de gard`, \ncât n-am prea profitat de asemenea ie[iri!
– Eu a[ zice c` totu[i, cu un [ef ca al t`u, nu va fi nici o
problem` s`-]i reiei vechile obiceiuri.
– Ce vrei s` spui? se interes` ea cu pruden]`. Doar n-o fi
[i conduc`torul clubului!
48 JOYCE WADE

– Nu, are numai anumite baruri cu nume de p`s`ri de prad`.


– |l pasioneaz` atât de mult p`s`rile?
Wendy izbucni \n râs.
– Nu prea, oricum, nu mai mult decât femeile.
– Mi se pare c` \]i cam plac enigmele.
– Deforma]ie profesional`! \i r`spunse Wendy zâmbind.
Dar, apropo, n-ai aflat? Doctorului Bradford i se mai spune
[i „vulturul c`l`tor?“ I se potrive[te de minune, nu crezi?
– |ntr-adev`r, are gura dispre]uitoare, privirea distant` [i
este mândru, impresionant [i iubitor de libertate!
– I-ai f`cut o descriere cât se poate de realist`!
– Te \n[eli, m` gândeam la pas`re, o corect` ea.
– Dup` câte s-ar p`rea, am impresia c` v-a]i cam
\ncruci[at s`biile, dar o s` vezi, \n cele din urm` te va
pl`cea. Evident, este foarte re]inut, dar nu insensibil.
De data asta, Wendy vorbea serios.
– Vorbe[te cu Anna despre treaba asta. Este asistenta de la
sec]ia de chirurgie ortopedic` [i so]ul ei este mamo[. Ei \l cunosc
foarte bine pe Bradford. Slade a studiat medicina \n acela[i timp
cu el. Se pare c` via]a i-a fost dat` peste cap de un eveniment
tragic, de aceea uneori arboreaz` aerul acela posomorât.
– Apropo, este \nsurat? So]ia lui...
– So]ia lui? Glume[ti!
Wendy \[i privi colega cu insisten]`. Nu-i mai pusese [i
\nainte aceea[i \ntrebare? Pref`cându-se c` nu-i pas` de
persoana lui, Rosalind o provoca pe colega ei s` vorbeasc`
despre el.
– Dup` p`rerea mea, este vorba despre o poveste de
dragoste care s-a terminat prost. Poate c` a murit? Ca s` fiu
SIMBOLUL DRAGOSTEI 49

sincer`, habar n-am. Are o cas` pe undeva pe la ]ar`, unde


se retrage din când \n când f`r` s` lase nici o adres` unde
poate fi g`sit. Anna [i Slade sunt la curent cu situa]ia lui, dar
sunt foarte discre]i \n leg`tur` cu acest subiect.
Wendy c`lc` cu mult` aten]ie o rochie [i costumul de tenis.
– Dac` vrei, putem s` facem o partid` chiar \n acest
weekend. Ast`zi sunt de gard`, dar duminic` joc cu
pl`cere... dac` e vremea bun`.
– Sunt la dispozi]ia ta. Abia a[tept. Voi preg`ti cina \n
buc`t`rie, e mai pl`cut decât \n sala de mese.
– E[ti nou` pe aici, dar buc`t`ria asta veche ar avea
foarte multe de povestit. A fost martora atâtor scene de
dragoste, de disperare... pe scurt, de lucruri pe care ]i le
po]i imagina [i singur`.
– Serios?
– M` rog, nu chiar a[a... pentru c` locului respectiv \i
cam lipse[te intimitatea ca s` faci [i altceva decât s` iei masa
cu un prieten!
– Deci, \n seara asta e[ti la spital? Eu trebuie s` m` \ntorc
acolo pe la cinci, ca s-o schimb pe domni[oara Stephen. Din
câte se pare, \n ultima lun` a f`cut multe ore suplimentare
dup` plecarea pe nepus` mas` a celeilate infirmiere.
Apropo, de fapt de ce a plecat?
– |n primul rând, nu se prea potrivea... cu ceilal]i [i, \n
plus, nu-[i f`cuse studiile la Beatlie's [i se purta urât cu
toat` lumea.
Lui Rosalind i se t`ie respira]ia.
– Dar nici eu n-am urmat cursurile de aici [i m-am
desp`r]it cu greu de unele persoane de aici.
50 JOYCE WADE

– Mai vrei pu]in ceai? Nu fi \ngrijorat`. I-am auzit pe


colegii t`i vorbind: au o p`rere foarte bun` despre tine.
– Adev`rat? Infirmierele m-au acceptat?
– Da. {i nu numai ele.
– Oh, nu mi-l pot \nchipui pe doctorul Murray criticând
pe cineva. N-ar face r`u nici unei mu[te!
– El nu e singurul pe care va trebui s`-l cucere[ti!
Rosalind se gândi la figura arogant` a chirurgului.
– |ntr-adev`r, se plânse ea, al]ii vor fi mai greu de convins!
|n momentul \n care \ncepur` s` urce sc`rile, se auzi
soneria telefonului. Asistenta din hol r`spunse.
– Domni[oara Fletcher, la telefon!
– Vin acum! strig` Wendy a[ezând hainele c`lcate peste
cele ale colegei ei. Cred c` este o urgen]`.
Wendy cobor\ \n vitez` din patru \n patru trepte ca s`
preia leg`tura. |n acest timp, Rosalind duse hainele colegei
\n camera acesteia [i pe ale ei le a[ez` \n dulap. Apoi \ncerc`
s`-[i fac` \nc`perea mai primitoare. Ag`]` pe perete dou`
miniaturi pe care i le d`duse bunica ei [i aranj` un buchet
de narcise galbene \ntr-o glastr` superb`. Dup` ce termin`,
\[i puse pardesiul [i ie[i.
Nici nu apuc` s` \ncuie u[a c` ap`ru Wendy respirând cu
greutate.
– Sunt a[teptat` \n sec]ie... Eram sigur`. Feti]a operat`
de amigdale are o hemoragie. Din fericire, am avut grij` s`
las la c`p`tâiul ei pe cineva. Am plecat!
– Vin [i eu cu tine, spuse Rosalind.
Cele dou` tinere se \ndreptar` cu pa[i mari spre cl`direa
principal` a spitalului. De data asta, liftul era la parter.
Wendy cobor\ la pediatrie, iar Rosalind la chirurgie.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 51

– A]i venit mai devreme! se mir` domni[oara Stephen


zâmbind. Aici totul este \n regul`. Aproape am terminat
preg`tirea pentru mâine diminea]`. Se anun]` o zi plin`.
– Asta o s` vedem mai târziu. Belinda Sykes, pacienta de
azi-diminea]`, a f`cut hemoragie, a[a c` trebuie s` preg`tim
totul pentru o eventual` interven]ie. S` sper`m c` nu este
decât o alarm` fals`.
Asistenta \[i puse o bluz` alb` [i se apuc` s` sterilizeze
instrumentele.
– Domni[oar`, strig` ea deodat`.
Tân`ra ap`ru imediat.
– Anun]`-l pe doctorul King. Vezi dac` este \n incinta [i
spune-i s` ia leg`tura cu mine cât mai curând posibil.
Domni[oar` Stephen, te rog s`-l anun]i [i pe doctorul
Murray!
Rosalind se gândi la opera]ia efectuat` de diminea]`.
Chirurgul scosese amigdalele, dar l`sase la locul lor polipii
nazali. Alt`dat`, scoaterea amândurora era o practic`
frecvent`, dar \n prezent medicii considerau c` e mai bine
s` nu opereze \n acela[i timp nasul [i gâtul decât \n caz de
infec]ie.
Soneria telefonului \i \ntrerupse [irul gândurilor.
– Alan King la telefon.
– Bun` ziua, domnule doctor. Belinda Sykes se afl` \ntr-o
stare \ngrijor`toare. Domni[oara Fletcher, asistenta de la
pediatrie, este lâng` ea... Aici totul este preg`tit pentru o
interven]ie. Sunte]i a[teptat.
– ~sta da noroc! Eram pe punctul de a pleca pe terenul
de golf.
52 JOYCE WADE

|n vocea anestezistului se citea dezam`girea [i Rosalind


\l comp`timi sincer. Dar deodat` \[i aminti ce-i spuseser`
colegele despre el. {i \n plus, nu era de gard`? |n cazul `sta,
trebuia s` fie prezent la consultul de sear` pentru eventuale
anestezii locale.
Rosalind zâmbi. Wendy [i domni[oara Fletcher aveau
dreptate: doctorul voia doar s`-i devin` simpatic.
– Suntem cu to]ii \n aceea[i situa]ie, \i r`spunse ea. Sala
de opera]ii este sterilizat` pentru mâine diminea]`, dar e
posibil s` \ncepem activitatea peste o or`!
Auzi \n receptor cum doctorul ofteaz`.
– Unde pot s` v` g`sesc \n caz de necesitate?
– La sala de consulta]ii. Tony este acolo? se interes` el.
Mi se pare c` trebuia s` se duc` la o s`rb`toare \n familie...
E ciudat c` eu evit cât pot genul `sta de petreceri pe care nu
pot s` le suf`r, iar el se da \n vânt dup` ele.
– |nseamn` c` nu este liber. Cine este de gard`?
– Un stagiar. Dar pentru cazul `sta cred c` nu are destul`
experien]`. M` angajez eu s` g`sesc un \nlocuitor. |ntr-o
prim` faz`, m` voi asigura dac` starea pacientei necesit`
\ntr-adev`r o a doua interven]ie \n blocul operator [i te voi
anun]a dac` e nevoie. N-are rost s` alert`m toat` echipa
pentru un fleac.
– V` mul]umesc... v` r`mân datoare...
– Sper c` a[a va fi, coment` el pe un ton mieros, care o
f`cu pe tân`r` s` se \nfioare.
|nchise telefonul. Ajutoarea de infirmier` [tergea
geamurile galeriei rezervate spectacorilor [i ecranul video.
De acum \ncolo, studen]ii vor r`mâne \n afara câmpului
SIMBOLUL DRAGOSTEI 53

operator [i vor urm`ri interven]iile pe ecran. Apoi \ntocmi


\n caietul sec]iei o not` referitoare la folosirea vitaminei K.
„Când va sosi feti]a, \n cazul \n care va sosi, s` mi se
comunice imediat numele medicamentelor prescrise dup`
opera]ie. Le voi scrie pe tabel pentru ca anestezistul s` nu
administreze din gre[eal` o doz` prea mare. Dac` \n timpul
unei opera]ii ]i se d` un ordin [i dou` persoane se ofer` s`-l
execute, vei veni s`-mi ar`]i totu[i produsul folosit, chiar
dac` sunt ocupat`. Dac` am cea mai mic` \ndoial`, voi
verifica \ntrebându-l pe chirurg“.
Ceasul ar`ta ora patru [i jum`tate când telefonul sun`
din nou.
– Wendy la telefon. Feti]a \[i \nghite saliva la intervale
regulate [i p`le[te v`zând cu ochii. {i-a rec`p`tat cuno[tin]a
[i tot ce \nghite ajunge direct \n stomac. Pierde mult sânge.
I s-a f`cut o injec]ie intramuscular` cu vitamina K. Mai ai?
– Da, mai am o fiol`. Aici, totul este preg`tit. Ad-o peste
cinci minute dac` vezi c` sângereaz` \n continuare, \i suger`
Rosalind.
– Deci, a[a r`mâne. M-am \ntâlnit cu Alan. Este la
dispozi]ia noastr`.
– A g`sit vreun chirurg? Murray nu este la spital.
– Totul este organizat! Tu ocup`-te doar de c`rucior [i
de pomp`. Vom avea cu siguran]` nevoie de o sond`
gastric` pentru a evacua sângele \n caz c` vomit` dup`
opera]ie.
– Totul este preg`tit.
Tân`ra auzi apa curgând \n zona aseptic`. Perfect, \[i
spuse ea, domni[oara Stephen nu las` nimic la voia
54 JOYCE WADE

\ntâmpl`rii. Apoi \[i puse masca [i intr` \n sala de opera]ii.


Lu` o cutie cu m`nu[i sterile [i o deschise.
Lâng` chiuvet`, fata de la instrumentele chirurgicale \[i
[tergea mâinile cu o cârp` pe care i-o \ntinsese asistenta;
lâng` ea st`tea un b`rbat \mbr`cat \n costuma]ia verde de
chirurg [i \nc`l]at cu ghete din pânz`.
– Du-te [i anun]`-l pe doctorul King s` aduc` bolnava
direct aici, ordon` Rosalind.
Apoi, cu ajutorul unei pensete lungi, lu` un prosop
sterilizat [i i-l \ntinse chirurgului. Cu r`suflarea t`iat`, \l
recunoscu pe doctorul Peregrine Bradford. Dup` ce [i-a
[ters cu grij` mâinile, lu` o pereche de m`nu[i, le pudr` cu
talc [i le trase cu u[urin]` pe degete.
Era absurd, dar respir` u[urat` atunci când constat` c`
m`nu[ile erau noi [i pe m`sura lui. Dat fiind caracterul lui
nesuferit, \[i spuse ea, ce s-ar fi \ntâmplat oare dac` ar fi fost
rupte?
– Mul]umesc, domni[oar`, spuse el cu amabilitate.
Rosalind sim]i c` ro[e[te sub masc`. Poate c` o confundase
cu altcineva, sau era distrat, sau o ignora \n mod inten]ionat...
Dar momentul nu era prea bine ales pentru a r`spunde la
asemenea \ntreb`ri. Se auzi zgomotul liftului oprindu-se \n
dreptul etajului lor [i c`ru]ul fu \mpins \n sala de opera]ii.
F`r` s` mai piard` timpul, Alan King aplic` un
pansament cu cloroform pe fa]a livid` a copilului care
adormi imediat.
– S` sper`m c` va fi de-ajuns, coment` chirurgul. Voi
\ncerca s` ac]ionez cât se poate de rapid!
Cu ajutorul unei pense Boyle Davis, bloc` gura feti]ei.
Figura lipsit` de via]` a copilului o impresion` puternic pe
SIMBOLUL DRAGOSTEI 55

Rosalind. Pierduse mult sânge [i, datorit` vigilen]ei


infirmierelor, fusese evitat un accident fatal. |ntr-adev`r, \n
aparen]` nu exista nici un semn prin care s` se poat`
descoperi c` fata suferise o hemoragie. Numai infirmiera de
gard`, observând c` feti]a \[i \nghite \n mod repetat saliva, a
dat semnalul de alarm`.
Infirmiera \i d`dea chirurgului pansamentele pe care
acesta le aplica pe ran` pentru a elibera locul sânger`rii.
Deodat`, becul care str`lucea pe fruntea chirurgului lumin`
un punct foarte mic care supura abundent.
– Sutur`, ordon` el.
Domni[oara Stephen \i \ntinse imediat un ac lung [i
\ncovoiat de care atârna un fir de m`tase.
– Perfect. Refac punctul pentru mai mult` siguran]`.
Dup` ce termin`, se a[ez` s` examineze caverna de
culoare roz. Cu ajutorul pansamentelor aplicate succesiv,
verific` dac` mai existau [i alte surse de hemoragie.
– Aici... dar nu v`d ce vase de sânge trebuie ligaturate!
Ridic` privirea spre anestezist, care veghea bolnava la
cap`tul mesei de opera]ie.
– |n cazul `sta, nu pot s` folosesc adrenalina de sintez`.
Ce putem folosi \n locul ei? \ntreb` chirurgul.
– Nu credeam c` interven]ia va dura atât de mult,
m`rturisi Alan King, cu un aer glume]. Dac` absoarbe doar
un strop, nu i se va \ntâmpla nimic...
– Nici nu vreau s` aud de a[a ceva! exclam` doctorul
Bradford. Un asemenea amestec periculos produce adesea
perturb`ri cardiace. Eu refuz s`-mi asum acest risc.
Atunci se adres` asistentei.
56 JOYCE WADE

– Dumneata ce p`rere ai domni[oar`? Ce produs ai alege?


– I s-a f`cut o injec]ie cu vitamina K ce ar trebui s`-[i fac`
efectul curând. Mai r`mâne glucoza... E adev`rat c` e cam
demodat`, dar \nainte era folosit` \mpreun` cu cloroformul
la scoaterea amigdalelor [i polipilor.
Rosalind lu` o fiol` cu lichid vâscos [i v`rs` pu]in \ntr-un
creuzet, apoi, stând \n picioare lâng` chirurg, \i studie mi[c`rile.
El \mbib` o compres` cu glucoz` [i o aplic` peste punctul care
sângera. Apoi, dup` câteva secunde care i se p`rur`
interminabile lui Rosalind, d`du la o parte ]es`tura. Rana era
\nchis` [i Rosalind putu s` respire din nou \n mod normal.
– Bravo! exclam` anestezistul pe un ton sarcastic. Ai
mereu la \ndemân` un flacon cu venin de viper`,
domni[oar`?
F`cu o pauz` [i apoi continu` râzând:
– Sau poate [i alte leacuri-minune? Ce p`rere ai despre
m`runtaiele de pui? {i asta este o veche metod`.
Rosalind \[i rumega furia \n t`cere. Ce personaj odios!
{tiind c` doctorul Bradford \i va da cu siguran]` dreptate, el
\ncerca s-o ridiculizeze pentru a-[i masca lipsa de
profesionalism.
Dar brusc, vocea aspr` a chirurgului \l f`cu pe anestezist
s`-i piar` cheful de râs.
– Veninul de viper` al lui Russel se mai folose[te [i acum
destul de frecvent \n caz de alergie, de exemplu. |n cazul
nostru, glucoza este foarte indicat`, deoarece nu cre[te
tensiunea arterial` [i permite oprirea hemoragiei.
Apoi f`cu un semn c`tre Rosalind, c`reia nu-i venea s`-[i
cread` urechilor.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 57

– |]i mul]umesc, domni[oar`. Acum, feti]a este \n afar`


de orice pericol.
– E necesar s`-i facem o sp`l`tur` stomacal`?
– Nu. A vomitat chiar \nainte de a intra \n blocul opera-
tor, a[a mi-a spus domni[oara Fletcher. S-a f`cut bine c` a
fost adus` aici, pentru c` pierdea deja foarte mult sânge.
Chirurgul scoase instrumentul care ]inea gura pacientei
deschis` \n timpul interven]iei, apoi [terse fa]a palid` a
copilei cu o compres` umed`.
– Lua]i-i tensiunea [i ave]i grij` s` i se ia temperatura
vreme de câteva ore de aici \ncolo, \i ordon` el infirmierei.
Doctorul Bradford arunc` apoi o privire spre tabelul pe
care Rosalind notase dozele de medicamente pe care le
luase Belinda [i d`du din cap aprobator.
– A[a-mi place s` se procedeze! |n sfâr[it s-a luat o
m`sur` care ne face s` câ[tig`m timp [i s` elimin`m
anumite riscuri. Unde ai \nv`]at s` faci asta? |n [coala de
infirmiere?
– Nu, \i r`spunse ea.
Rosalind \[i mu[c` buza de jos. Ar fi preferat s` nu-i
r`spund`, \ns` chirurgul st`tea lâng` ea [i o privea insistent.
– Aici, la sec]ia de obstetric`, spuse ea cam f`r` tragere
de inim`.
– Atunci \nseamn` c` nu e totul prost la Beattie's, nu-i a[a?
– N-am afirmat niciodat` a[a ceva, se gr`bi ea s` spun`.
Altfel, nu m-a[ mai fi \ntors aici!
– A[a este, dar am avut impresia c` ai regretat acest pas.
C`ru]ul se \ndep`rt`, \mpins de infirmiera care ]inea \n
cealalt` mân` flaconul cu solu]ie intravenoas`. Datorit`
58 JOYCE WADE

lichidului care curgea pic`tur` cu pic`tur`, feti]a operat` \[i


rec`p`tase ro[ea]a din obraji.
– Timpul de coagulare nu a fost verificat \nainte de
venirea ei aici, spuse Rosalind ca s` schimbe subiectul. Nu
este imprudent \nainte de acest gen de interven]ie
chirurgical`?
– Nu-]i scap` nimic, domni[oar`, [i din nou ai dreptate!
Apoi, când v`zu c` doctorul Bradford \ncrunt` din
sprâncene cu asprime, tân`ra se \ntreba ce mai avea de zis.
De ce f`cea figura aceea? Ca [i când i-ar fi ghicit gândurile,
el \i zâmbi.
– |n schimb, nu e[ti prea rapid` cu servirea cafelei!
– Oh, domni[oar`, strig` ea, este cafea? |mi pare r`u,
domnule doctor, mi-e team` c` am uitat s` facem.
El \[i d`du masca jos.
– Nu e prea grav. Nu te mai uita la mine de parc` a[ vrea
s` te mu[c. M` duc s` m`nânc ceva la „Vulturul“.
Apoi se uit` de jur-\mprejur prin \nc`perea \n care
domnea dezordinea.
– Ai destul de lucru ca s` pui totul la punct aici. Trebuie
s` fie gata neap`rat la ora opt [i jum`tate.
– Opt [i jum`tate? Mie mi s-a comunicat un alt program...
– Dup` aceea operez \n alt` parte. Evident, dac` n-ai
timp s` termini... spuse el ironic.
– Ba da, r`spunse ea cu vehemen]`. A[ vrea numai s` [tiu
ora la care vin pacien]ii. B`nuiesc c` infirmierele [tiu când
s` le administreze premedica]ia.
Tân`ra v`zu cu satisfac]ie c` figura chirurgului se
\ntunec`. |n clipa aceea, ap`ru Alan King.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 59

– La ora opt [i jum`tate mâine diminea]`, Alan, n-ai


nimic \mpotriv`, nu-i a[a?
Expresia de plictiseal` de pe fa]a anestezistului fu
\nlocuit` de un zâmbet.
– Perfect, coment` chirurgul frecându-[i mâinile
mul]umit.
Apoi le f`cu un semn cu capul \n loc de salut [i
plec`.
– Ce personaj ciudat! M` a[teptam s`-mi fac` repro[uri
atunci când m-am \ntors \n camer`. Aveam de gând s`-mi
cer scuze pentru ceea ce s-a \ntâmplat \n timpul opera]iei [i
sunt sigur c` el [tia asta. |n mod inten]ionat m-a l`sat s`
cred c` era furios pe mine [i când colo... m` \ntâmpin` cu
un aer de copil cuminte... De fapt, [tie c` nu-mi place s` m`
trezesc devreme ca s` vin la spital [i c` infirmiera [ef` nu
agreeaz` \ntârzierile din cauza c`rora personalul se vede
nevoit s` se gr`beasc`...
– Ai mare dreptate \n privin]a asta. Mereu este a[a?
\ntreb` ea.
– Tot timpul! \i r`spunse Alan cu convingere. Trebuie s`
ne aliem amândoi, ca s` ne ap`r`m!
Cum el st`tea cam prea aproape de ea, Rosalind se
dep`rt` brusc de el.
Atunci, Alan King se uit` la ceas.
– {i eu a[ vrea s` m`nânc ceva, dar nu la „Vulturul“. N-am
chef s`-mi petrec seara \n preajma fermec`torului nostru [ef!
– Ei bine, a[a cum ai observat, [i domnul doctor are mult
de lucru pentru mâine. La revedere.
60 JOYCE WADE

Rosalind [i infirmiera intrar` \n camera de sterilizare.


Chiar dac` doctorul Bradford, zis [i „vulturul pelerin“, era
un om extrem de nesuferit, n-avea nici un chef s` se alieze
cu Alan King \mpotriva lui.
– F` ordine \n sala de opera]ii \n timp ce eu sterilizez
instrumentele chirurgicale, \i spuse ea colegei. Dac` vrei s`
faci o pauz`, ar fi bine s-o iei \nainte s` speli pe jos.
– Nu, mul]umesc, domni[oar`. Eu locuiesc \n re[edin]a
de pe deal [i seara iau mereu o cin` copioas` dup` serviciu.
Dar... dumneavoastr`?
– Deocamdat` nu mi-e foame deloc. Prefer s` scap mai
\ntâi de sarcinile pentru mâine. {tiai c` programul
opera]iilor \ncepe cu o or` mai devreme?
Domni[oara Stephen \[i \n`bu[i un strig`t.
– |mi \nchipui ce mutr` va face infirmiera [ef` atunci
când va afla! Doctorul [tie c` exagereaz` pu]in cu exigen]ele
astea. Va trebui s` ne scul`m cu noaptea \n cap!
– Nu neap`rat, dac` nu pierdem timpul acum. Ai nevoie
de o noapte bun` de somn ca s` rezi[ti la cele dou` opera]ii
complicate.
– Eu? Chiar vre]i s` vin?
– Da, va fi mai u[or pentru mine s` supraveghez
lucrurile. Eu m` voi ocupa de microscop. Din fericire, am
mai lucrat \n microchirurgie \n timpul stagiului \n terapie
intensiv`. Acolo veneau o mul]ime de victime ale
accidentelor de circula]ie.
– Repararea mâinilor [i picioarelor n-are nimic de-a face
cu ORL-ul, spuse domni[oara Stephen.
– {i cu toate astea, vasele de sânge [i venele sunt cusute
conform aceluia[i principiu, sublinie Rosalind.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 61

Peste câteva clipe, asistenta se uit` la ceasul de pe perete.


– E timpul s` pleci acas`, domni[oar` Stephen. Ai muncit
cât patru [i nu cred c` ai avut timp s` faci o pauz`. Vei
recupera orele suplimentare prestate \n timpul weekendu-
lui, \i suger` Rosalind.
Figura infirmierei se lumin`.
– Dac` \mi iau o jum`tate de zi \n plus, \mi voi permite
s` dau o fug` pân` la p`rin]ii mei.
Dup` ce instrumentele chirurgicale fur` sterilizate,
infirmiera plec`, \nainte de a i se mai trasa alte sarcini.
Rosalind Mason \[i termin` treaba destul de târziu. Când
se afla pe picior de plecare, se sim]i u[urat` c` \[i
\ndeplinise \ndatoririle de serviciu. Cel pu]in, \[i spuse ea,
doctorul Bradford \i apreciase metodele de lucru.
Când ajunse afar`, cu paltonul pe umeri, inspir` adânc
aer \n piept. Aerul proasp`t \i f`cea foarte bine dup` o zi
petrecut` \n sec]ie.
|n acel moment o z`ri pe Wendy, care ie[ea dintr-o
cl`dire al`turat` [i se gr`bi s-o ajung` din urm`.
– Ai terminat programul? {i eu! Feti]a asta ne-a cam
speriat!... Cum a fost? E totul preg`tit pentru mâine?
– M` bombardezi cu prea multe \ntreb`ri. Ce vrei s` [tii
\n primul rând?
– De la copii am c`p`tat acest obicei urât. La spital, to]i
url` dup` mine [i eu sunt nevoit` s` strig ca s` m` fac
auzit`!
Colega ei zâmbi. Auzise c` Wendy \[i conduce foarte bine
sec]ia, \mbinând umorul cu blânde]ea [i autoritatea.
62 JOYCE WADE

– Mâine \ncepem programul \n zorii zilei... cel pu]in unii


dintre noi! {eful va veni la ora opt [i jum`tate, ca s` se
sterilizeze.
– Ce l-a apucat? E cam matinal, dat fiind c` aproape toat`
lumea locuie[te \n afara spitalului. De ce vine atât de
devreme?
– Avem de f`cut dou` opera]ii foarte grele [i o mastoidit`.
– Cât va dura?
– Nu [tiu. Totul depinde de chirurg [i pân` acum nu
l-am v`zut pe doctorul Bradford la treab`.
– M-am mai lini[tit. Credeam c` „iubirea“ ta pentru el te
va \mpiedica s` fii obiectiv` [i acest lucru ar fi dat na[tere la
anumite prejudec`]i, dar acum constat cu bucurie c` nu
este cazul s`-mi fac griji! Sunt moart` de foame! continu` ea
când ajunser` \n hol. Am ron]`it câ]iva biscui]i \n sec]ie, dar
asta nu e mâncare! Ai luat masa de sear`?
– Nu, adineauri nu mi-era foame, poate din cauza
evenimentelor de mâine. Unde am putea s` mergem?
– La „Vulturul“ propuse Wendy. Sandvi[urile lor calde cu
brânz` [i tartele cu mere sunt nemaipomenite.
– Nu vreau la „Vulturul“, scânci Rosalind.
– De ce? Ai auzit ceva r`u despre local?
– Nu, dar sunt sigur` c` e aglomerat... [i \n plus,
doctorii Bradford [i King spuneau c` se duc acolo \n seara
asta...
– {i ce dac`? |l vezi cumva pe doctorul Bradford
catadicsind s` vin` s` \mpart` cu noi cina noastr` umil`?
SIMBOLUL DRAGOSTEI 63

Izbucnir` amândou` \n râs [i \ncepând din clipa aceea


Rosalind se hot`r\ s` nu-l mai ia pe [eful ei prea \n serios [i
\[i propuse s` nu se lase intimidat` de el.
– Oricum, Alan va fi la bar, nu ne va deranja prea mult.
– Uite ce este, n-am nici un chef s`-i v`d [i \n seara asta...
evident, tu n-ai avut pl`cerea s`-i supor]i toat` ziua.
– Parc` ]i-ar fi fric` de el [i asta m` mir`.
– Nu, dar arogan]a lui m` scoate din s`rite.
– E un tip perfect, dac` [tie c` nu-i este permis totul. A
\mprumutat deja ceva materiale, a[a este?
Rosalind d`du din cap.
– Anun]`-l imediat c` nu-i vei mai tolera mult timp
atitudinea [i atunci nu va mai insista. Ce-ar fi s` mergem la
noua pr`v`lie de cartofi pr`ji]i de la cap`tul str`zii? O s`
st`m la coad` [i o s` venim acas` cu hainele mirosind a ulei
\ncins, dar \n definitiv...
– Sunt buni?
– Nu sunt r`i, am fost acolo o singur` dat`. Hai s` ne
schimb`m repede de haine [i s` plec`m.
Rosalind se dezbr`c` de uniforma de asistent` medical`
[i-[i eliber` p`rul bogat [i blond care i se rev`rsa pe umeri.
|[i d`du cu pu]in luciu pe buze [i \[i puse un pardesiu din
lân` ro[ie peste rochia de culoare bleu-turcoaz. Apoi \[i lu`
din dulap o po[et` neagr` asortat` cu pantofii [i se \ntâlni
cu Wendy \n hol. Colega ei purta o hain` din blan` de miel
care-i f`cea chipul oval mai pl`cut [i mai feminin.
– Cât` elegan]`, draga mea, ca s` mergem pân` la
negustorul de cartofi pr`ji]i din col]ul str`zii! o ironiz`
Rosalid.
64 JOYCE WADE

– Dar la tine nu te ui]i? |n sfâr[it, din fericire, locuitorii


acestui cartier \[i dau imediat seama cine face parte din
personalul spitalului. |n felul acesta, nu ne asum`m nici un
risc. E foarte posibil ca [i unii fo[ti pacien]i s` m`
recunoasc` [i s` vrea s` stea de vorb` cu mine.
Wendy se uit` la prietena ei cu un aer invidios.
– Nici nu-]i dai seama ce norocas` e[ti! Ai putea s` te
duci acolo \n fiecare zi incognito, deoarece a[a, cu p`rul
l`sat \n jos, e[ti de nerecunoscut. Pe când eu, de[i mi-am
schimbat adesea \nf`]i[area, nu mi-a ajutat la nimic!
– Uneori e folositor, dar eu nu m` aflu de mult` vreme
aici ca s` pot fi identificat` u[or.
Cele dou` tinere o luar` pe aleea central` [i ie[ir` pe
poarta uria[` a spitalului, care era deschis` \n
permanen]`.
– Ar trebui s` aib` loc o revolu]ie ca s` o v`d \nchis`,
spuse Wendy. |mi place la nebunie poarta asta. Când trec
seara prin dreptul ei, m` gândesc imediat la casa p`rin]ilor
mei, \i explic` ea cu o u[oar` nostalgie. Ai s` vezi c`, dup`
câteva zile, vei avea [i tu aceea[i impresie!
– Dac` toat` lumea ar fi ca tine sau doctorul Murray,
m-a[ sim]i de pe acum ca acas`!
Rosalind se \ntoarse pentru a arunca o ultim` privire
cl`dirii \n care se afla sec]ia de chirurgie, ale c`rei contururi
se profilau \n semi\ntunericul serii.
– M` \ntreb dac` m` voi \n]elege vreodat` cu doctorul
Bradford.
Dar de ce o interesa atât de mult ce gândea el despre ea?
Aceast` \ntrebare o preocupa atât de mult \ncât, pentru
SIMBOLUL DRAGOSTEI 65

prima oar` \n via]`, e \[i f`cea griji \n leg`tur` cu imaginea


ei. De obicei f`cea abstrac]ie de oamenii care o enervau, pur
[i simplu evitându-i.
Dar imaginea [efului ei, \n timp ce [tergea fa]a Belindei
cu o compres` \i revenea mereu \n memorie. „Cred c` se
poart` minunat cu copiii“, se surprinse ea gândind.
|n momentul acela z`rir` luminile pr`v`liei. Chiar [i la
ora aceea, mai erau câ]iva clien]i care a[teptau.
– Bun` seara, domni[oar` Fletcher, se auzi o voce de
b`rbat.
Rosalind v`zu amuzat` cum un necunoscut cu obrajii
rumeni care mirosea foarte tare a bere se apropie de Wendy
pentru a-i vorbi despre fiul lui, care avusese ni[te probleme
cutanate, din câte \[i d`du ea seama.
– Dac` se simte tot r`u, spune]i-i s` vin` din nou la
consulta]ie.
– Nu va accepta niciodat`... \n afar` de sec]ia
dumneavoastr`, nici nu vrea s` aud` de spital! Ce-ar fi s`-l
aduc` so]ia mea, doar pentru un control de rutin`?
– Bine, cu condi]ia s` vin` \ntr-o zi de consulta]ie, ca
s`-l poat` vedea [i un medic.
Apoi individul lu` puiul [i cartofii comanda]i, [i plec`,
dup` ce o salut` pe asistenta de la pediatrie cu un semn
din cap.
– Pare un tip simpatic, spuse Rosalind.
– A[a este, dar el [i so]ia lui l-au hr`nit extrem de
neadecvat pe b`ie]elul lor. A trebuit s`-i facem foarte multe
analize ca s` putem determina cauza alergiei de care
66 JOYCE WADE

suferea. A fost stabilit un regim foarte sever care s-a \ncredin]at


p`rin]ilor. Ace[tia nu au decât datoria de a-l respecta, dar cu
toate astea, vin la noi o dat` la trei luni pentru a se asigura c`
totul este \n regul`. Cred c` micu]ul ]ine foarte mult la noi.
Este un b`iat foarte de[tept. |ntr-o s`pt`mân`, cât a stat \n
spital, a citit mai mult decât \ntr-un an la el acas`!
Mâncarea era \ntr-adev`r apetisant` [i când v`zur` puii
f`cu]i la rotisor, le l`s` gura ap`.
Pornir` \napoi spre spital, fiecare cu câte o saco[` \n mân`.
– Genul `sta de mâncare pentru sear` nu e prea rafinat,
dar de fapt ce importan]` are? Nu pot s` m` ab]in,
recunoscu Rosalind.
– Nu pot s` mai a[tept, spuse Wendy rupând un col] al
pachetului.
|[i strecur` dou` degete \n`untru [i scoase câ]iva cartofi pr`ji]i.
– |mm... sunt minuna]i. Gust` [i tu, sunt calzi \nc`.
– Nu acum, mul]umesc.
Erau \nv`luite de un miros de pr`jeal` foarte puternic.
Ajuser` \n gr`dina spitalului Beatrice, privir` \n jurul lor [i
râser`. Nu era o crim` s` cumperi mâncare noaptea, dar nu
erau bine v`zute infirmierele care ie[eau noaptea pe furi[.
– Vino, nu mai este nimeni, o asigur` Wendy alergând
spre hol, strângând la piept pre]iosul ei pachet pentru a
putea merge mai repede.
Rosalind o urm`, dar mai \ncet. Deodat` auzi o portier`
trântindu-se \n parcarea din dreapta ei [i o umbr` care
cobora din ma[in`. Individul venea drept spre ea. Trecu atât
de aproape de ea, \ncât \i c`zu saco[a cu mâncare [i, pentru
SIMBOLUL DRAGOSTEI 67

a doua oar` \n ziua aceea, li se ciocnir` capetele atunci când


Peregrine Bradford se aplec` pentru a o ajuta s` ridice
pachetul cu cartofi pr`ji]i. El i-l \ntinse cu un zâmbet ironic
pe buze [i asistenta cu p`rul blond \ng`im` câteva cuvinte
de mul]umire \nainte de a o zbughi spre holul cl`dirii. Se
\ntoarse o dat`, ca s` vad` ce se mai \ntâmpla \n urma ei,
apoi Rosalind d`du buzna \n buc`t`rie unde prietena ei se
pr`p`dea de râs.
– Ce caut` aici la ora asta? o \ntreb` ea. Exist` vreo
urgen]`? Trebuie s` telefonez \n sec]ie?
– Lini[te[te-te, o sf`tui Wendy. Deasupra camerei
noastre se mai afl` una \n care doarme el uneori atunci
când \ncepe programul devreme, de exemplu.
Dup` ce mâncar` [i b`ur` câte o cafea, Rosalind se sim]i
mai bine. Acum putea s` râd` din toat` inima de noua
ciocnire cu doctorul Bradford. De fapt, \n seara aceea n-o
impresionase atât de mult, i se p`rea o fiin]` la fel ca toate
celelalte.
Când Wendy se cufund` \n lectura unei reviste pe care o
uitase un pacient la spital, Rosalind se retrase \n camera ei.
Gândul c` se va putea \ntinde \n pat o bucura, cu atât mai
mult cu cât urma s` aib` o zi foarte grea.
„Sper c` nu m-a recunoscut“ \[i spuse ea vârând cheia \n
broasc`. |n clipa aceea, tân`ra sim]i c` este cineva pe palier.
|[i d`du la o parte [uvi]ele blonde ale p`rului, dar nu-l v`zu
pe b`rbatul care f`cea o pauz` \nainte de a urca la etajul
superior.
Stând nemi[cat, doctorul Bradford se uita ca vr`jit la fa]a
adorabil` a asistentei cu ochi verzi [i tenul ca piersica. |n
privirea lui ap`ruse o str`lucire stranie.
Capitolul 4

– Am [ters-o, spuse Rosalind \nghi]indu-[i cafeaua


dintr-o sorbitur`.
– Dar n-ai mâncat nimic. Ai destul timp la dispozi]ie!
– Nu mai am decât o or`! Tipul `sta m` umple de nervi,
Wendy. De când am venit, \mi impune un ritm de lucru infernal!
– Stai lini[tit`, sunt sigur` c` totul va fi bine. Ai marele
noroc c` lucreaz` \mpreun` cu domni[oara Stephen, care
este \ntr-adev`r formidabil`. {i pe urm`, nu e prima ta
opera]ie \n blocul operator. Chiar dac` tehnica doctorului
Bradford este diferit` de altele, totu[i, corpul uman nu se
schimb`.
Rosalind se mai relax`.
– Ce bine c` e[ti al`turi de mine! |mi voi aduce aminte
de cuvintele tale atunci când toate \mi vor merge pe dos.
Cineva mi-a dat un sfat contra tracului: s` mi-l imaginez pe
interlocutorul meu \n pijama!
Wendy izbucni \n râs.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 69

– |n meseria noastr`, ar trebui s` g`sim altceva! Pijamaua


nu seam`n` cu uniforma pe care o poart` chirurgii?
Apoi oft` [i continu`:
– Unde o fi splendoarea s`lilor de opera]ii despre care
vorbe[te toat` lumea?
Deodat`, un zâmbet \i lumin` fa]a.
– }i-l po]i imagina pe b`trânul Bradford \n chilo]i?
– |n nici un caz, dar pentru un chirurg [ef nu este atât de
b`trân. Apropo, mai [tii ceva de Belinda?
– Infirmiera de gard` p`rea mul]umit`. Feti]a a cerut o
\nghe]at` la ora patru diminea]a.
– E normal. |ntotdeauna li se permite a[a ceva copiilor
\nainte de opera]ie. Pentru ei reprezint` o recompens` care
mai are [i avantajul c` le calmeaz` durerea, deoarece r`ceala
anesteziaz` rana!
Rosalind plec` din cl`direa central`, regretând c` nu se
putea bucura de diminea]a aceea \nsorit`. O briz` u[oar`
mi[ca frunzele copacilor. Din p`cate, \n loc s` se plimbe
prin gr`din`, asistenta urc` \n sec]ia de chirurgie. |n blocul
operator, toate luminile erau aprinse. Pere]ii str`luceau de
cur`]enie [i un miros u[or de dezinfectant [i anestezic
venea dinspre u[a batant` din sticl` unde primul pacient
a[tepta s` intre \n sala de opera]ie.
De fapt, bolnavii aveau rareori ocazia s-o vad`, deoarece
erau deja adormi]i atunci când intrau [i ie[eau din sal`.
Alan King era preg`tit. De data asta \[i fixase cu grij`
masca. |n ochii lui de culoarea alunei juca o sclipire
pozna[`. O v`zu pe noua asistent` \mbr`cat` \n costuma]ia
inform` care o acoperea de obicei din cre[tet pân`-n t`lpi [i
70 JOYCE WADE

profit` de ocazie ca s-o studieze cu aten]ie. Rosalind sim]i


privirea anestezistului asupra formelor seduc`toare ale
trupului ei când intr` \n biroul ei. Tân`ra \[i schimb` rapid
hainele [i reveni \n sala de opera]ie. Camera rezervat`
chirurgilor avea u[a \nchis`. Ochii verzi ai Rosalindei se
luminar`, asortându-se de minune cu masca pe care o
purta \n dreptul gurii. |ntr-adev`r, chiar dac` nu-l asista
chiar ea pe chirurg, asistenta purta o masc` verde, pentru a
se deosebi de celelalte infirmiere [i de spectatorii \mbr`ca]i
\n alb. Func]ia ei \i impunea acest lucru.
Cineva verific` dac` func]ioneaz` microfonul din sala de
opera]ie [i amfiteatrul destinat publicului de specialitate.
Unul dintre ace[tia \i sf`tui pe ceilal]i s` p`streze t`cerea,
deoarece doctorul Bradford va auzi totul [i va pune cu
siguran]` \ntreb`ri la care va fi greu s` se r`spund` corect.
Aparatura audio-vizual` fu preg`tit`, pentru ca opera]ia s`
fie filmat` [i comentat` simultan de c`tre echipa
chirurgical`.
Dup` ce bolnavul fu a[ezat pe masa de opera]ie [i
informa]iile fur` scrise pe panou, studen]ii \[i luar` noti]e.
Apoi, u[a biroului chirurgilor se deschise [i doctorul
Bradford \[i f`cu apari]ia, gol pân` la brâu.
Fascinat`, Rosalind nu-l sc`p` din ochi.
– Parc` ar fi un pirat, [opti domni[oara Stephen zâmbind
pe ascuns.
Un pirat superb [i viril, constat` Rosalind. El arunc` o
privire de jur-\mprejur [i-i f`cu semn infirmierei
responsabile cu instrumentele chirurgicale s`-l urmeze.
Domni[oara Stephen se apropie de el. Apa de la robinet
SIMBOLUL DRAGOSTEI 71

]â[ni [i-l stropi pe chirurg. Pic`turile str`lucitoare de pe


pieptul lui musculos stârni \n trupul lui Rosalind o
tulburare greu de descris. Tremurând de emo]ie, tân`ra \[i
lu` ochii de la el.
Câteva clipe mai târziu, chirurgul, \mbr`cat cu bluza lui
specific`, era preg`tit s` \nceap` prima interven]ie. Rosalind
fix` microscopul chirurgical [i se asigur` c` func]ioneaz`
corect. Ca s`-i u[ureze mi[c`rile, asistenta \nconjur`
aparatul cu câteva prosoape sterilizate.
– Perfect! E[ti gata, Alan?
Anestezistul f`cu semn cu capul [i bran[` tubul cu
protoxid de azot, \n timp ce un ecran a[ezat \n stânga lui
putea s` supravegheze ritmul cardiac al bolnavului pe toat`
durata interven]iei.
Stagiarul care \n ziua anterioar` se sim]ise r`u nu p`rea
nici azi \ntr-o stare mai bun`. |n plus, observ` Rosalind, \[i
mai pusese [i ni[te m`nu[i prea mari pentru mâinile lui.
Cum va suporta prima incizie? se \ntreb` ea. {i zgomotul de
oase râcâite? Unele persoane asistau f`r` nici o problem` la
anumite opera]ii care transformau sala \n adev`rat abator,
dar erau \nsp`imânta]i de interven]iile de tip ORL, \[i spuse
tân`ra.
C`ruciorul cu instrumente fu descoperit [i opera]ia
\ncepu. Stagiarul nu avea ce face la \nceput, dar ]inea
mâinile \n sus, a[a cum \l \nv`]ase chirurgul. St`tea atât de
aproape de doctor, \ncât \l \mpiedica pe acesta s` vad` bine
câmpul operator. Chirurgul se d`du brusc \napoi [i atinse
din gre[eal` cu degetele bluza unei infirmiere.
72 JOYCE WADE

– M`nu[i, comandar` dou` voci \n cor.


Doctorul Bradford morm`i câteva cuvinte referitoare la
incompeten]a anumitor stagiari, apoi Rosalind \l rug` pe
bietul student s-o urmeze. Tân`rul \[i scoase m`nu[ile
contaminate [i le arunc` la co[ul de gunoi sub privirile
vigilente ale asistentei.
– E mai bine c` s-a \ntâmplat a[a, spuse vesel`
Rosalind.
– Cum adic`?
– Astea erau prea mari. Cum crezi c` ai fi putut s`
operezi \n condi]iile astea? Câ]iva milimetri \n plus sunt
suficien]i ca s`-]i stânjeneasc` mi[c`rile. Ia-le pe astea.
Pune]i-le cu mare aten]ie.
Stagiarul \i zâmbi.
– Te sim]i mai bine? A[teapt` un minut, [eful este
ocupat, mai spuse ea.
El o privi nedumerit.
– N-are rost s` te \mboln`ve[ti atât de curând. Acum
du-te \n`untru [i fii atent la m`nu[i!
Stând lâng` aparatele lui, anestezistul o urm`rea cu
privirea pe asistenta din sala de opera]ii \n timp ce ea \[i
f`cea treaba cu discre]ie. |ntr-adev`r, Rosalind executa un
ordin, asigura perfecta desf`[urare a interven]iei cu o
eficien]` care stârnea admira]ia lui Alan King. Mai
descoperi [i zâmbetul tinerei la care nu r`m`sese deloc
insensibil.
Pacientul suferea de o scleroz` a urechii [i opera]ia avea
drept scop \ntroducerea \n interior a unei proteze
SIMBOLUL DRAGOSTEI 73

minuscule care i-ar fi permis s` aud` din nou ca \nainte.


Datorit` microscopului chirurgical, aceast` opera]iune
p`rea mai u[oar`, dar cu ochiul liber \]i puteai da seama cât
de minu]ioas` era acea munc` de precizie.
Dup` ce execut` partea cea mai delicat` a opera]iei,
chirurgul puse câteva \ntreb`ri studen]ilor, ca s` se mai
relaxeze.
– Ce [anse de ameliorare a capacit`]ii auditive a
pacientului exist`?
Tinerii medici avur` p`reri diferite, unii fiind mai
optimi[ti decât al]ii.
– |n orice caz, sper c` realitatea va infirma p`rerea
noastr` despre tehnica mea! observ` [eful pe un ton
sarcastic.
Atunci când chirurgul le explic` de ce opera]ia trebuia \n
principiu s` reu[easc`, \n galerie se auzi un murmur
admirativ. |i convinsese, \[i spuse Rosalind care continua
s`-l fixeze pe doctorul Bradford. El se aplec` deasupra
balansoarului pentru a vedea rezultatul final \nainte de a
l`sa locul celei care efectua pansarea.
Atât echipa de chirurgi cât [i studen]ii luar` o pauz` de
un sfert de or`. Rosalind \[i b`u cafeaua [i \[i arunc` privirea
prin u[a din sticl`. La tipul acela de opera]ie, cur`]area s`lii
nu dura prea mult.
Mai purta [i acum l`n]i[orul cu medalion \n jurul gâtului
Uitase s` [i-l scoat` \nainte de culcare [i acum bijuteria \i
stânjenea mi[c`rile. {i-l scoase [i-l puse pe birou. |n clipa
aceea, cineva b`tu la u[`.
74 JOYCE WADE

– Intr`.
– Dau o fug` pân` la etajul de dedesubt ca s-o v`d pe
Belinda Sykes... Probabil c` nu voi mai avea timp s` fac
vizita prea curând. |mi dai voie cinci minute,
domni[oar`?
– Fire[te, domnule Bradford... dar nu \n ]inuta asta.
Era \mbr`cat \nc` \n hainele de lucru, ceea ce n-avea de
fapt nici o importan]`, deoarece \[i va pune alte haine
pentru urm`toarea opera]ie, dar era interzis s` circule cu
ghetele chirurgicale \n afara s`lii de opera]ie.
– Domni[oar`! Adu te rog, pantofii domnului Bradford,
\i ordon` ea unei infirmiere. Se poate schimba \n biroul
meu.
Doctorul se supuse tinerei, o privi cu calm [i apoi \[i
\nc`l]` mocasinii din piele f`cu]i impecabil cu crem`.
– Le las la dumneata. M` voi \ntoarce pe u[a asta ca s`
m` \ncal] direct cu ei, \i spuse el politicos... dac` \mi dai
voie, desigur...
Mul]umit` s` constate c` el respecta \n mod strict
regulamentul, tân`ra d`du din cap. De ce oare se sim]i
u[urat` atunci când el plec`?
Dup` ce verific` instrumentele preg`tite pentru opera]ia
urm`toare, se \ntoarse la biroul ei ca s` semneze \n registrul
care consemna d`rile de seam` ale interven]iilor
chirurgicale. Doctorul era acolo. |[i scotea pantofii de ora[.
Ea d`du buzna \n sala de opera]ii ca s` anun]e echipa. |n
clipa aceea, u[ile liftului se deschiser` [i al doilea pacient
intr` \n blocul operator.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 75

A doua interven]ie se desf`[ur` \ntr-o atmosfer` relaxat`.


Dup` mastoidit`, unii studen]i plecar` [i microscopul fu
a[ezat cu grij` \ntr-un col]. Acum, iluminarea era mai
pl`cut` [i toat` lumea p`rea mai destins`. Spre marea ei
mirare, Rosalind constat` c` acolo condi]iile de munc` erau
foarte agreabile [i recunoscu cam f`r` tragere de inim` c`
toate astea se datorau talentului chirurgului. E adev`rat c`
era arogant [i aspru uneori atunci când o infirmier` sau un
student f`cea vreo gre[eal`. Fiind extrem de exigent, voia s`
ob]in` ce dorea f`r` s` mai fie nevoie s` cear` acel lucru.
Majoritatea chirurgilor procedau astfel \n momentele de
tensiune maxim`. |n acela[i timp, d`dea o mul]ime de
sfaturi studen]ilor, lucra bine [i repede, l`sând impresia c`
nu se gr`be[te deloc. Nu l`sa nimic la voia \ntâmpl`rii [i-i
incita [i pe al]ii s` pun` \ntreb`ri.
A[ezat \ntr-un col], Alan King p`rea c` se plictise[te de
moarte. Dup` ce pacientul adormea, rolul lui se limita la
supravegherea efectelor medicamentelor [i anestezicelor \n
timpul interven]iei. De fapt, sub aspectul lui de om lipsit de
vlag` se ascundea o inteligen]` vie. |n timpul desf`[ur`rii
interven]iilor, el \ncerc` s` atrag` aten]ia asistentei, dar
Rosalind avea grij` s` stea cât mai departe de el.
– Anun]` sec]ia, \i ordon` ea unei infirmiere. Pot s`
trimit` pe cineva dup` c`ru].
Apoi o rug` pe infirmier` s` verifice cu aten]ie num`rul
pansamentelor folosite [i mai ales s` se asigure dac`
fuseser` aruncate \n lada de gunoi destinat` inciner`rii.
76 JOYCE WADE

Domni[oara Stephen termin` de pansat urechile


operatului [i Alan King \[i debran[` aparatele. Scoase
sonda gastric` [i o a[ez` pe c`ru], dup` care c`sc` [i se
\ntinse.
|n timp ce vorbea cu colega ei, Rosalind sim]i c` e cineva
\n spatele ei.
– De ce trebuie s` se ard` pansamentele astea,
domni[oar`? o \ntreb` Peregrine Bradford. Asistenta are
dreptate, evident, dar de ce astea [i nu [i celelalte?
– Tocmai voiam s` le trimit jos, \i r`spunse infirmiera
emo]ionat`.
– Aten]ie la pericolul de infec]ie! Dac` practicam dou`
tipuri de opera]ii: la \nceputul programului, interven]iile
a[a-zise curate [i apoi celelalte. Pansamentele infectate care
sunt l`sate la voia \ntâmpl`rii pot s` contamineze un obiect
[i s` provoace incidente grave.
Se r`suci [i-l \ntreb` pe studentul care st`tea \n
continuare aproape de el:
– Ce necazuri ar putea provoca o asemenea neglijen]`?
– O septicemie, domnule.
– Evident, chiar [i o infirmier` debutant` [tie acest lucru.
– ~`... un abces?
– |ntr-adev`r, s-ar fi putut produce a[a ceva \n acest caz,
dar am luat toate m`surile de precau]ie, a[a c` riscul de
infec]ie mi se pare exclus. De fapt, spectrul care \l
\nfrico[eaz` pe orice chirurg con[tiincios este meningita
care poate fi luat` \n timpul opera]iei sau prin membrana
urechii, nasului sau gâtului.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 77

|[i scoase masca [i o arunc` pe podea. Ochii lui alba[tri


erau bântui]i de \ngrijorare. Apoi \[i d`du jos bluza.
Transpira]ia \i curgea [iroaie de pe umeri. Parc` uitase c`
are oameni \n jurul lui. Deodat`, o fix` pe tân`r` care-l privi
cu un aer \ntreb`tor. Rosalind \l ascult` cu buzele
frem`tând de ner`bdare. De ce insista oare atât de mult
asupra unui aspect care constituia grija principal` a tuturor
angaja]ilor serio[i? Cu toate nasurile obi[nuite, nimeni nu
era la ad`post de acest pericol. Oare avusese de-a face cu
vreun accident de genul acesta \n sala de opera]ie sau voia
s` le m`reasc` spiritul de responsabilitate?
El zâmbi u[or.
– Nu uita niciodat` de acest aspect [i fii atent`
\ntotdeauna la regulile referitoare la cur`]enie. Nu neglija
nici supravegherea postoperatorie.
Cu un aer serios, doctorul Bradford continu` s` pun`
\ntreb`ri. Zâmbetul lui ironic [i mul]umit \l deruta pe bietul
student care, cu obrajii \n fl`c`ri, \ngâna r`spunsurile.
Rosalind ridic` ochii [i \ntâlni privirea lui Alan King, care \i
zâmbi.
– E mul]umit de el. Eu o [terg, pân` nu devine chiar
insuportabil, [opti el asistentei.
Anestezistul o urm` [i se opri \n fa]a biroului ei.
– Ai \ntocmit cumva raportul referitor la prima opera]ie?
o \ntreb` el. A[ vrea s` verific doza de somnifer administrat`
primului pacient.
Nemaiv`zând nici un motiv plauzibil pentru a-i refuza
cererea, tân`ra \l l`s` s` intre. El \nchise u[a \n urma lui.
78 JOYCE WADE

– |n sfâr[it, suntem singuri! spuse el. Pot s` profit de


tine \n lini[te... Ar fi [i mai bine dac` ]i-ai da jos bluza asta
[leamp`t` [i boneta de pe cap. Am un chef nebun s`-mi
trec mâna prin p`rul t`u. Pun pariu c` e lung pân` la
umeri!
– M` voi schimba atunci când \mi voi termina programul
de lucru, \i r`spunse ea pe un ton rece. Uite registrul, eu am
treab`.
El bloc` u[a de ie[ire.
– V` rog, domnule doctor King...
– Spune-mi Alan [i te las s` pleci. E mai bine a[a, mai ales
c` probabil vom deveni prieteni... prieteni foarte buni...
Rosalind f`cu un pas \n l`turi pentru a ajunge la o alt`
ie[ire, când privirea \i c`zu asupra picioarelor ei. Era
\nc`l]at` [i nu putea s` \ncalce regulamentul dup` ce i-l
aplicase [i doctorului Bradford!
Alan King \ncepu s` râd` \n hohote.
– D`-mi voie s` trec, Alan, te implor.
– Prefer... nu pot s` opun rezisten]` unei guri atât de
apetisante.
Rosalind se apropie \ncet de u[` [i Alan King se r`suci
u[or, o prinse de umeri [i o for]` s` se uite la el. Riscând s`
se dezechilibreze, \i atinse obrazul. Indignat`, ea \ncerc` s`
fug` de el, dar el o prinse din nou. |n clipa aceea, z`ri o
siluet` prin u[a din sticl` mat`.
– Nu fi prost, Alan, termin` odat`, te rog...
U[a se deschise \n spatele anestezistului [i se auzi o voce
aspr`.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 79

– Mi-am uitat \nc`l]`rile, spuse Peregrine Bradford. |mi


pare r`u c` te-am deranjat, domni[oar`. Evident, func]ia \]i
d` dreptul la anumite privilegii, cel pu]in \n biroul t`u, dar
opacitatea geamului nu te pune la ad`post de unele
indiscre]ii.
– Pantofii sunt \n biroul dumneavoastr`, domnule
Bradford. Infirmiera i-a dus acolo.
|[i d`du boneta pe spate [i ni[te [uvi]e blonde \i c`zur`
peste ochii speria]i.
Alan King plec` sup`rat.
– |mi pare r`u, abia reu[i Rosalind s` rosteasc`. El a...
Cu lacrimi \n ochi [i buzele tremurând, tân`ra era
disperat`. Chirurgul o privi cu aten]ie.
– Haide, domni[oar`, n-are rost s` reac]ionezi atât de
dramatic numai pentru c` un individ ]i-a f`cut curte!
Acele cuvinte rostite cu dispre] [i indiferen]` o f`cu s`
simt` un fior rece din cap pân`-n picioare.
– Dac` ]ii neap`rat s`-i respingi avansurile, pot s`-]i dau
un sfat: nu-i spune atât de curând pe numele mic. Dar dac`
\ncepe s`-]i plac` de el atât de mult \ncât \i vei permite
anumite familiarit`]i, problem` care \n definitiv te prive[te
direct [i personal, folose[te-te de el pentru a-]i petrece cât
mai pl`cut timpul liber. Sunt convins c`-]i va propune acest
lucru cât de curând.
Gura medicului exprima [i altceva \n afar` de furie. Ochii
alba[tri c`p`taser` o nuan]` [i mai intens`, accentuat` de
culoarea c`m`[ii. Tinerei i se p`ru c` el \ncerca s` se
80 JOYCE WADE

controleze pentru a nu spune lucruri [i mai t`ioase. Atunci


sim]i c` nu se mai putea ab]ine [i izbucni \n lacrimi.
– |nceteaz`! exclam` el cu asprime. Ce-ai vrea s` fac?
S`-]i acop`r fa]a cu s`ruturi ca s`-]i usuc lacrimile dup`
plecarea lui? Ce copil e[ti! |n cazul \n care nu-i acorzi nici o
importan]`, n-ai decât s` râzi de acest episod [i s`-l dai
uit`rii... dar nu te a[tepta ca un b`trân ca mine s` te
\n]eleag`.
|nc`l]at numai \n [osete, el se \ndrept` spre u[a biroului
s`u. Rosalind se [terse la ochi. |[i d`du bluza jos, se
piept`n` [i se fard` u[or \nainte s` plece din sala de
opera]ii. |n \nc`pere era ordine [i cur`]enie. Domni[oara
Stephen se dusese s` m`nânce de prânz \mpreun` cu cele
dou` colege ale sale [i Rosalind se bucur` c` avea câteva
minute de lini[te pentru a-[i mai veni \n fire.
Oh, b`rba]ii `[tia! [opti ea. Dup` ce-l blestem` pe Alan
King, asistenta \ndr`zni s` se gândeasc` din nou la chirurgul
care \i surprinsese \n cadrul u[ii.
Râse f`r` s` vrea când [i-l aduse aminte plecând \nc`l]at
numai \n [osete. |n ciuda tonului pe care-l folosise,
Rosalind nu reu[ea s`-i poarte pic`. Amintirea ochilor lui de
un albastru \ntunecat o urm`rea permanent. N-o atinsese
aproape deloc, dar... atunci când capetele li se ciocniser`,
sim]ise o atrac]ie reciproc`, de parc` un v`l de m`tase
invizibil se strânsese \n jurul lor pentru a-i apropia.
Tân`ra \ncepu s` pun` fiecare obiect la locul lui [i la un
moment dat zâmbi. De ce oare \i vorbise despre dorin]a lui,
incon[tient` dar real`, de a o face s` uite de sup`rare
s`rutând-o?
SIMBOLUL DRAGOSTEI 81

– Ce vârst` are doctorul Bradford? o \ntreb` pe


domni[oara Stephen atunci când se \ntoarse \n sec]ie.
– Nu [tiu, \n orice caz, cred c` are destui!
– De ce spui asta?
– Sper c`... r`mâne \ntre noi... nu vede \n mine decât o
infirmier` care r`spunde de instrumentele chirurgicale,
m`rturisi ea cu un u[or regret.
– M-a l`sat s` \n]eleg c` se consider` un om b`trân.
– |n general, b`rba]ii spun asta atunci când sunt acuza]i
c` le plac femeile tinere!
– Oh! Nu cumva se \ntâlne[te cu vreo infirmier`
\ncep`toare!?
– |n ziua \n care vei afla ceva despre via]a lui privat`, \]i
dau ce vrei! Doar dac` nu-[i ascunde nevasta la ]ar`... |n
privin]a lui, nu v`d alt` ipotez`.
Rosalind reveni \n biroul ei ca s`-[i ia paltonul [i s`
mearg` la mas`, când \[i aminti de medalion. Ridic` hârtiile
\mpr`[tiate pe birou, se uit` pân` [i \n co[ul de gunoi, dar
nu-l g`si. {i cu toate astea, Rosalind era convins` c`-l l`sase
acolo! Alan King! Cu siguran]`, i-l furase ca s`-i fac`
necazuri. Era \n stilul lui! Mâine i-l va ar`ta [i o va [antaja:
medalionul \n schimbul unei \ntâlniri.
Bijuteria \n sine nu avea nici o valoare real`, dar o sup`ra
faptul c` pierduse un obiect drag.
Asistenta de la sec]ia de ortopedie, fermec`toarea Anna
Forsythe, lua masa [i ea \n tura a doua. De[i se cuno[teau
foarte pu]in, cele dou` colege aveau preferin]e comune,
care erau de natur` s` le apropie. Se a[ezar` una lâng` alta.
82 JOYCE WADE

– Te-ai adaptat la noua ta slujb`? se interes` Anna cu un


zâmbet seduc`tor.
– Parc` nu se mai termin` diminea]a asta! r`spunse
Rosalind.
Discutar` despre vrute [i nevrute: de la noul bloc
operator la mul]imea de chirurgi, subiecte inevitabile.
– |mi place grozav s` lucrez cu Tony Murray, spuse
asistenta ORL.
– {i cu Perry?
– Domnul Bradford?Rosalind fu gata-gata s` se \nece cu
mâncarea. Niciodat` nu auzise oamenii vorbind despre
[eful ei atât de familiar.
– Uneori e plin de toane, dar are o inim` de aur. |l iubim
foarte mult. Slade a fost coleg de camer` cu el pe vremea
când erau studen]i la medicin`.
Pe buzele lui Rosalind Mason ap`ru un zâmbet u[or.
– Nu mi-l pot imagina ca student. E atât de elegant \n
costumele alea ale lui croite dup` ultimul r`cnet al
modei!
– Dar uneori se comport` cam grosolan, nu-i a[a?
Anna se ridic` de pe scaun [i reveni cu dou` ce[ti de cafea.
– E timid, continu` ea, [i \n general ia via]a prea \n
serios, dar ne distr`m bine \mpreun`. O s` vezi c` o s`-]i
plac` de el. E adev`rat c` uneori merit` s` fie [i criticat.
Mi-a promis totu[i c` se va purta frumos cu noua infirmier`!
– De ce? A pus-o pe fug` pe cea dinainte?
Anna se uit` lung la colega ei.
– Nu, n-a umplut-o de groaz`, dar asta nu \nseamn` c`
n-o s` te sperie [i pe tine. Am glumit. De fapt, cam facem
SIMBOLUL DRAGOSTEI 83

mi[to de el pentru c` nu s-a ar`tat prea tandru fa]` de o


coleg` care se \ndr`gostise de el.
– |n orice caz, dinspre partea mea n-are de ce s` se
team`, \i r`spunse Rosalind cu o iritare cam excesiv`. E atât
de dr`g`la[, \ncât mi-a repro[at deja faptul c` sunt pueril` [i
nesuferit`! Dar o s` i-o pl`tesc eu! O s`-mi fac` cea mai mare
pl`cere s`-l asist pe doctorul Murray [i o s` m` conformez
ordinelor domniei sale atunci când va avea nevoie de
serviciile mele.
Atunci, Rosalind v`zu privirea critic` a colegei ei.
– {tiu c` e[ti prieten` cu el, dar m` \ntreb dac` ]i-ar
pl`cea s` ai trei opera]ii grele pe zi, dintre care prima la ora
opt [i jum`tate diminea]a. Pe mine nu m` deranjeaz`,
pentru c` locuiesc \n incinta spitalului, dar ceilal]i stau \n
afara lui!
– {tii cumva din ce cauz` a \nceput atât de devreme?
– Eu nu, poate [tii tu. Nu i s-a p`rut necesar s`-[i cear`
scuze. A plecat râzând [i mul]umit de el.
– Asta nu m` mir`... e un om discret. Dar po]i s` fii sigur`
c` nu din cauz` c` voia s` mearg` s` joace golf.
– Atunci de ce?
– Conduce un centru pentru copiii surzi, de lâng`
Reading. Institu]ia era pe punctul de a fi desfiin]at`, dar el
s-a luptat s-o men]in` deschis`. Datorit` unor fonduri
private, a reu[it s` reamenajeze acest centru, care acum
func]ioneaz` perfect. I-a fost l`sat numai cu condi]ia s`
angajeze doar personal specializat [i s` nu fac` intern`ri \n
incinta lui.
Anna f`cu o pauz`.
84 JOYCE WADE

– Perry este un om dinamic. A format o echip` de medici


tineri [i str`luci]i. Permanen]a este asigurat` de un
ortofonist [i sunt organizate \ntâlniri cu p`rin]ii micilor
pacien]i. |n felul acesta, pot s` stea de vorb` despre
problemele legate de aceste cazuri...
– Nu [tiam nimic despre asta, m`rturisi Rosalind. Dar
de ce se duce acolo \mbr`cat ca un prin]? Probabil c`
mamele copiilor se \ntreab` dac` nu cumva au de-a face cu
un play-boy mai interesat de pozi]ia lui social` decât de
bolnavii lui!
Anna zâmbi \ng`duitoare.
– E obligat s` procedeze a[a, din cauza clien]ilor lui
boga]i, de exemplu, trebuie s` ia masa cu un om de afaceri
foarte bogat, care a promis s` fac` o dona]ie mare pentru
centru. Doar nu-]i \nchipui c` se putea prezenta la Claridge
\n pulover pe gât, nu-i a[a?
– Oh, Anna, ce ru[ine mi-e...
Rosalind se opri o clip`.
– Oricum, asta nu explic` tot, continu` ea. M` simt mult
mai \n largul meu cu doctorul Murray.
– S`pt`mâna asta, Perry nu te va deranja prea mult,
pentru c` mâine pleac` pentru câteva zile. Sper c` nu e \n
weekendul t`u liber, ar fi p`cat s` lipse[ti chiar \n perioada
asta! sublinie ea râzând.
Apoi se uit` la ceas [i ad`ug`:
– Acum, eu sunt \n concediu [i m` duc s`-l iau pe dragul
meu so] \nainte s` se r`zgândeasc` [i s` r`mân` de gard` \n
astea dou` zile. Din fericire, avem o cas` la ]ar` f`r` telefon!
Ce binefacere.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 85

Rosalind o privi cu invidie pe colega ei \n timp ce se


\ndep`rta. Era \ndr`gostit`, \[i adora meseria [i, \n plus, ea
[i so]ul ei lucrau \n acela[i spital.
– Dac` [i... [opti ea.
Ce-i trecea oare prin cap? Ieri nu-[i dorea nimic altceva
decât s` aib` succes \n carier` [i acum visa s` \ntâlneasc` [i
ea iubirea. S` iubeasc` un b`rbat care s-o fac` fericit`.
|nchise ochii, sim]indu-se cuprins` de o triste]e
inexplicabil`.
Dup` ce se \ntoarse \n blocul operator, tân`ra reu[i cu
greutate s` se concentreze asupra opera]iunii de sterilizare
a instrumentelor. Imaginea Annei, so]ie fericit`, o bântuia.
Ea \l simpatiza foarte mult pe Perry Bradford. Perry... Dar ea
\l ura sau \l admira? |n orice caz, nu putea spune c` o l`sa
indiferent`.
|l z`ri pe Alan King \ndreptându-se spre parcare, cu
cheile ma[inii \n mân`. Rosalind se d`du \napoi câ]iva pa[i,
ca acesta s` n-o vad`. „Nu voi aduce niciodat` vorba despre
medalion. Dac` va pomeni el despre bijuterie, o s` m`
prefac c` nu [tiu nimic [i atunci gluma se va dezumfla de la
sine“.
Din fericire, nu [tia nimeni nimic. Numai Wendy aflase
de existen]a lui, dar ea nu observase c`-i disp`ruse.
– Po]i s` pleci, \i spuse ea Annei. Acum m` simt \n stare
s`-i fac fa]`, orice s-ar \ntâmpla... datorit` ]ie!
De fapt, [tia foarte bine c` nu va avea de-a face decât cu
Tonny Murray \n timpul urm`toarelor interven]ii \n sala de
opera]ii.
Capitolul 5

– Domni[oar` Mason?
– Da... cine \ntreab`?
– Claude, portarul. V` caut` cineva la intrarea \n spital.
V` a[teapt` o ma[in`.
Paznicul \nchise telefonul [i Rosalind \ncerc` \n zadar s`
mai dea de el.
Tân`ra cobor\ \n fug` sc`rile [i \[i lu` repede po[eta [i
umbrela. De[i afar` ploua cu g`leata \n diminea]a aceea,
Rosalind era hot`rât` s` viziteze talciocul din ora[. Nu
chemase taxiul [i se gândi la zgomotul metalic f`cut de
ceasul acestuia. Probabil c` \l solicitase altcineva care
a[tepta \n zadar telefonul portarului.
Dup` ce \[i \ncheie nasturii paltonului din lân` bordo,
ultima ei achizi]ie, \[i puse un fular \n buzunar. Ca s` nu
arate ciufulit` la \ntoarcere, avusese grij` s`-[i strâng` p`rul
\ntr-un coc, fixat cu m`iestrie la baza gâtului.
Când ajunse la cabina portarului, b`tu \n oblon, dar nu
r`spunse nimeni.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 87

– Ei dr`cie, spuse ea.


Se uit` dup` taxi, dar nu v`zu decât o ma[in` obi[nuit`
parcat` \n fa]a intr`rii spitalului.
De ea se apropie zâmbind un b`rbat \mbr`cat \ntr-un
impermeabil scurt.
– L-a]i v`zut cumva pe Claude? \l \ntreb` ea.
– Da. Eu l-am rugat s` te cheme prin teleon, spuse
anestezistul plin de el.
Dup` care o lu` de bra] [i vru s-o conduc` la ma[in`.
Furioas`, Rosalind \l \mbrânci.
– Nu te mai \mpotrivi, o rug` el cu o privire tandr` de
b`ie]el \mbufnat cu care probabil cucerise deja multe
infirmiere. {tiind c` e[ti liber` azi [i singur` \n ora[ul `sta
mare, m-am gândit c` e o idee bun`...
– Vrei s` te trimit la...
– Oh, ai mil` de mine, te rog! {i eu sunt singur. Ce-ai
zice de o plimbare cu ma[ina pân` la o cafenea dr`gu]`
unde am putea lua micul dejun? {i dup` aceea am putea s`
facem [i câ]iva pa[i pe jos, dac` ne mai permite timpul!
– Programul pe care mi-l propui pare foarte \mbietor,
dar a[ prefera s`-l parcurg \ntr-o alt` companie. Ieri te-ai
purtat oribil cu mine, a[a c` pentru nimic \n lume nu voi
accepta s` te \nso]esc.
|i \mpinse mâna anestezistului.
– Dup` felul \n care te-ai \mbr`cat, \mi dau seama c` ai
de gând s` ie[i \n ora[ [i b`nuiesc c` nu inten]ionezi s` te
duci la biseric`. Duminic` diminea]a autobuzele vin rar [i
nu e nici vreo sta]ie de metrou prin apropiere...
B`rbatul arbor` un zâmbet victorios.
88 JOYCE WADE

– D`-mi voie s` te conduc. |]i promit s` m` port ca un


gentleman [i c` nu m` voi apropia de tine, oricât de mult
chef a[ avea s-o fac!
Tân`ra ezit` câteva clipe. Autobuzul tocmai pleca din
sta]ia situat` la cap`tul str`zii [i urm`torul nu va veni decât
peste o jum`tate de or`.
– Din cauza ta am pierdut autobuzul, \i repro[` ea
sup`rat`.
El st`tea lâng` ma[in` [i Rosalind se gândi din nou la
cuvintele lui Wendy. Individul putea fi cel mai fermec`tor
\nso]itor dac` [tiai cum s`-i stopezi avansurile \ntr-o
manier` categoric`.
|n definitiv, de ce nu i-ar pl`cea pe amândoi? \[i spuse ea.
Era un bun anestezist [i era \nzestrat cu sim]ul umorului.
– Uite ce este, Alan. Noi doi facem parte din aceea[i
echip` la serviciu [i din punctul `sta de vedere pot s` spun
c` sunt \ncântat` s` m` aflu \n preajma ta, dar dac` mai
\ncerci o singur` dat` s`-mi faci curte, \]i dau una-n cap cu
umbrela [i te las lat la p`mânt!
De[i avea un aer glume], cuvintele tinerei erau cât se
poate de serioase [i Alan King le interpret` ca atare.
– Bine! M` dau b`tut. Te las \n ora[, oriunde vrei. Sper
s` te v`d \n seara asta la concertul de la spital... A[a e bine?
– E perfect. E[ti dr`gu] c`-mi faci acest serviciu.
Oare ce-ar fi zis, \[i spuse ea, dac` i-ar fi m`rturisit c` de
fapt se ducea singur`, nici mai mult nici mai pu]in decât la
talcioc.
– Unde vrei s` te las?
– La Charing Cross, la ie[irea din metrou.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 89

Spera ca tân`rul s` nu stea prea mult prin zon`, cu atât


mai mult cu cât era aproape imposibil s` parcheze \n acel
loc.
– |n felul acesta voi ajunge la timp la \ntâlnire, min]i ea
ca s` evite o eventual` invita]ie la cafea.
Alan oft` [i o ajut` s` se a[eze pe locul pasagerului.
Ma[ina mergea \ncet pe un bulevard situat pe malul
Tamisei.
– Când vei avea mai mult` \ncredere \n mine, o s` te duc
la o plimbare cu vaporul pe fluviu.
– Cu pl`cere, \i r`spunse ea zâmbind.
Ce b`iat dr`gu] era atunci când nu se juca de-a Casanova!
Pân` acum o cru]ase de lamenta]iile lui clasice referitoare la
so]ul ne\n]eles. Oare era \ntr-adev`r \nsurat? se \ntreb` ea
deodat`. Dac` era, n-ar fi fost liber ca pas`rea cerului \ntr-o
diminea]` de duminic`. Se uit` la el cu coada ochiului. Din
profil, i se p`rea seduc`tor. Probabil c` era mult mai
nefericit decât voia s` recunoasc`, \[i spuse ea.
– Mii de mul]umiri, spuse ea când el opri \n fa]a sta]iei
de metrou Charing Cross. Am [ters-o, \nainte s` prime[ti
vreo amend`!
|n timp ce se dep`rta de ma[in`, apoape c` regreta c`
nu-i propusese s-o \nso]easc`.
– Ne vedem disear`, \i strigase el \nainte s` demareze.
Tân`ra lu` metroul [i pe drum studie harta ora[ului.
Talciocul de pe Roman Roal nu era departe de sta]ie. |n
realitate distan]ele erau mai mari, dar plimbarea \i f`cu
pl`cere. Dup` atmosfera tensionat` din blocul operator,
mersul \n aer liber era o binefacere pentru picioarele ei
90 JOYCE WADE

amor]ite. S`pt`mâna de lucru decursese normal \n


compania lui Tony Murray [i a studentului. Cel din urm`
f`cuse prima lui interven]ie, scoaterea unor amigdale sub
supravegherea atent` a lui Tony. Opera]ia reu[ise.
Dup` o cotitur` a str`zii, ap`rur` tarabele primilor
negustori. |n zi de târg, pe acolo circulau numai pietonii.
De o parte [i de alta a str`zii se \n[irau tot felul de
lucruri: mobil`, haine, alimente... Era amuzant s`-i auzi pe
clien]i cum se târguiesc cu negustorii. Oamenii p`reau bine
dispu[i, de[i pe cer ap`ruser` ni[te nori amenin]`tori.
Tân`ra profit` de ocazie [i \[i cump`r` câteva perechi de
ciorapi [i un pulover la jum`tate de pre]. Apoi descoperi un
magazin \n care se \ngr`m`deau o mul]ime de cutiu]e cu
diverse bijuterii: vechi, moderne, scumpe, ieftine... Al`turi,
o alt` tarab` expunea acela[i gen de obiecte. Aveau [i ni[te
medalioane.
– Lua]i s` vede]i, avem copii dup` toate modelele
grece[ti, chineze[ti... chiar [i amulete!
Amuzat`, Rosalind se aplec` [i z`ri simbolul Yin [i
Yang. Medalionul nu era de aceea[i calitate cu al ei [i
regret` c`-l pierduse.
|n mod curios, Alan King nu f`cuse nici o aluzie la el,
de[i f`r` nici un dubiu, el era cel care \l remarcase \n ziua \n
care Peregrine Bradford \i surprinsese pe amândoi \n birou.
Amintirea acelei scene o f`cea \ntotdeauna s` ro[easc`.
Totu[i, absen]a chirurgului \n s`pt`mâna aceea \i
permisese s` se rodeze [i s`-[i recapete \ncrederea \n
propriile for]e. Perioada de adaptare \i fusese folositoare [i
la stabilirea de raporturi bune cu echipele de chirurgi care
SIMBOLUL DRAGOSTEI 91

lucrau \n blocul operator. Dar \n mintea ei, pierderea


amuletei r`mânea legat` de \ncercarea lui Alan de a o seduce.
„Nu i-l voi cere niciodat`, \[i propuse ea. O s` spun` c`
l-am pierdut pe strad`. |n definitiv, un l`n]i[or se poate
rupe oricând. Mi-ar trebui altul“. Rosalind zâmbi. |n ziua \n
care \l va purta Alan pe al ei, putea [i ea s`-l pun` pe cel`lalt
la gât, pref`cându-se c` nu s-a \ntâmplat nimic. Alese un
medalion pe care negustorul i-l \mpachet` \n hârtie roz.
Mai cump`r` [i o vaz` din por]elan englezesc pentru ziua
de na[tere a m`tu[ii ei. Ce pl`cut trebuia s` fie s` ai c`minul
t`u [i s` colec]ionezi obiecte pentru el de-a lungul anilor, se
gândi ea.
|i atraser` apoi aten]ia dou` farfurioare vechi. Rosalind
spera s`-[i poat` permite s` le cumpere cândva. „|ncep s`
m` schimb, constat` ea; acum simt nevoia s` am un loc[or
al meu \n care s`-mi pun bibelourile“. Cel pu]in putea fi
sigur` c`-[i va p`stra camera atâta timp cât va lucra la
spitalul Beatrice. Nici atunci când pleca \n concediu, nu
trebuia s` se mute.
De când se instalase la Beatrice, dorea tare mult s`-[i
amenajeze frumos interiorul camerei. Nu pentru c` ar fi
avut inten]ia s`-[i \ntemeieze o familie [i s` se mul]umeasc`
\n rolul de gospodin`... Nu prea se vedea m`ritându-se cu
vreun b`rbat pe care-l cunoscuse \n timpul [colii.
Se gândi la fo[tii s`i admiratori, interesa]i mai mult de o
aventur` decât de o idil`, a[a cum i-o [i m`rturisiser` de
altfel. De dou` ori era gata-gata s` se c`s`toreasc`. N-ar fi
trebuit s` spun` decât un singur cuvânt... Erau amuzan]i,
dar nimic mai mult. Nu regreta c`-i refuzase...
giannijollys

92 JOYCE WADE

Rosalind plec` din talcioc [i se urc` \n metrou. Mai avea timp


doar s` m`nânce de prânz [i s` se \mbrace \n costumul de tenis.
De fapt, nu plouase deloc, dar \nc` mai fulgera. Când
ajunse \n curtea spitalului, arunc` o privire \n parcare. Alan
King se hot`râse s` m`nânce \n ora[, observ` ea u[urat`.
Urc` \n camera ei ca s`-[i lase cump`r`turile. Apoi,
ajungând mai devreme la cantin`, se a[ez` pe zidul scund
din parcare, bucurându-se de soarele de prim`var`. |n fa]a
cl`dirii spitalului privat nu erau decât dou` ma[ini
impozante. Ale cui erau oare? se \ntreb` ea. Deodat`, locul
acela \i aminti de ziua \n care b`rbatul cu p`rul negru \i
ie[ise \n cale, fascinând-o. {i el se uitase la ea \ndelung, ca
[i cum ar fi cunoscut-o de undeva.
Se va \ntoarce curând... dar de ce oare avea sufletul atât
de trist? |n definitiv, ce importan]` avea dac` era acolo sau
nu? Acum era \n stare s` se adapteze oric`rui program
operator \ntocmit de cei mai faimo[i chirurgi. De fapt,
Peregrine Bradford fusese singurul care fusese arogant [i
antipatic cu ea. Probabil uitase deja, pe perioada cât a lipsit,
de scena penibil` dintre ea [i Alan King, \[i dori ea.
– Ai de gând s`-]i petreci toat` ziua pe zidul `sta? o \ntreb`
Wendy, \mbr`cat` \n uniforma de infirmier`, preg`tindu-se s`
mearg` la mas`. Te-am v`zut de sus [i a[teptam s` urci, dar ai
r`mas aici s` visezi cu ochii deschi[i. }i-a pl`cut plimbarea?
Am \ncercat s` te anun]... dar era prea târziu.
– Ce s` m` anun]i?
– Alan King a venit s` te a[tepte, nu-i a[a? Asear` s-a uitat
pe tabel ca s` vad` când e[ti liber`. Eram sigur` c-o s` vin`
aici \n diminea]a asta!
– Oricum, am f`cut ce-am f`cut [i am sc`pat de el.
– Bravo!
SIMBOLUL DRAGOSTEI 93

– M-a l`sat \n ora[. L-am min]it c` am o \ntâlnire... a[a c`


s` nu-i sufli nici o vorb`, glumi ea.
– De fapt, poate s` fie foarte amuzant. Dac` te por]i
frumos cu el, e un tip de treab`. Cel pu]in nu ro[e[te [i nu
are aerul copil`ros al studen]ilor no[tri. S`-]i spun drept,
mie nu-mi displace deloc.
– Sunt convins` c` e un b`iat bun.
– Fire[te, tu l-ai cucerit cu u[urin]`. Te consider` cea mai
frumoas` [i mai dr`g`la[` infirmier` din spital! Ai grij` s` nu
faci prea multe victime cu ochii `[tia verzi ai t`i!
Cele dou` colege luar` loc la o mas` liber`.
– |mi place la nebunie s` m`nânc aici duminica. E[ti
servit rege[te.
Ce bine se sim]ea \mpreun` cu o fat` vesel` ca Wendy, \[i
spuse Rosalind \ncântat`. La masa lor mai veni [i Anna
Forsythe. Purta o fust` din catifea bej [i un pulover din
mohair de culoare galben-deschis [i avea obrajii ro[ii.
– Slade trebuie s` vad` un bolnav \nainte s` se \ntoarc`
acas`.
– Unde locui]i? o \ntreb` Rosalind.
– Ocup`m un etaj \ntr-o cl`dire mare din vârful dealului.
Avem [i camere de oaspe]i [i primim mul]i medici care vin
s` petreac` una sau dou` zile la spital sau la Londra, ca s`
participe la vreun congres. Sunt ni[te ocazii excelente
pentru a organiza petreceri. Ar trebui s` veni]i [i voi la una
din ele! {ti]i cum stau lucrurile \n cazul nostru. Dac`
programez ceva cu mult timp \nainte, sunt nevoit` s`
contramandez pentru c` unul din noi este de gard`. A[a c`
s` nu v` mira]i dac` o s` v` anun] \n ultima clip`.
94 JOYCE WADE

– Cu pl`cere. Te duci la concert \n seara asta? Ce este


programat?
– O sear` Chopin. Vor fi audiate numai discuri, dar mai
avem [i un doctor polonez care este un pianist excelent [i
va interpreta câteva piese, anun]` Wendy. |n seara asta m`
duc, dar data viitoare când se va da Walkiria, voi zice pas. E
prea grea pentru mintea mea necultivat`!
– Am plecat, spuse Anna dup` ce mânc` primul fel. |n
dup`-amiaza asta trebuie s` g`tesc. |n mod cu totul
\ntâmpl`tor, voi petrece o sear` singur` cu so]ul meu.
– Bine, dar ai fost cu el tot weekendul, nu-i a[a? observ`
Wendy.
– Nu. Am avut un invitat [i am profitat de asta ca s`
facem ni[te plimb`ri lungi. A fost foarte pl`cut.
– Ce femeie fericit`! spuse Wendy privind \n urma Annei.
Are tot ce-[i poate dori un om: o slujb` interesant`, un so]
care o ador`, o cas` superb` [i plin` de prieteni.
– E foarte simpatic`, ad`ug` [i Rosalind.
|n adâncul sufletului s`u o invidia pe acea tân`r` care se
c`s`torise cu prietenul b`rbatului la care ea se gândea
permanent... Chiar [i \n absen]a acestuia.
– B`nuiesc c` so]ul ei este mai \n vârst` ca ea.
– Are câ]iva ani \n plus, a[a c` ea are de \nv`]at o
mul]ime de lucruri de la el, nu crezi?
– Probabil, r`spunse ea evaziv. Te mai sim]i \n stare s`
joci tenis dup` masa asta copioas`?
Terenul nu fusese folosit deloc \n timpul iernii [i cele
dou` prietene petrecur` peste un sfert de or` cur`]indu-l cu
ni[te m`turi uria[e.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 95

Fiind \mbr`cate numai \n [ort, le era cam frig, dar cele


dou` fete se \nc`lzir` repede.
– Ce grozav e! spuse Wendy gâfâind. O s` dau jos câteva
kilograme. De luni de zile n-am mai f`cut nici un pic de
gimnastic` [i tare mi-e team` c` mâine o s` fiu o epav`!
Câteva colege le v`zur` jucând când trecur` pe lâng`
teren. Claude, portarul, p`ru mirat s-o vad` pe Rosalind
Mason \mpreun` cu Wendy Fletcher, pentru c` \n diminea]a
aceea Alan King \l rugase frumos s-o anun]e pe asistent` c`
este a[teptat` la poarta spitalului. Nu se a[teptase s` se
\ntoarc` atât de repede.
Dup` ce se termin` partida, Wendy puse fileul la locul
lui [i Rosalind adun` mingile. Una din ele c`zuse \n col]ul
unei gr`dini ne\ngrijite. Drumul era barat de un gard din
sârm` ghimpat`.
Rosalind inspir` adânc [i \ncerc` s` se strecoare prin el.
– Fir-ar s` fie! M-am ag`]at!
|ncerc` s` se desprind` din col]ii sârmei, dar mai mult se
\ncurc` \n ea. |n speran]a c` poate atrage aten]ia lui Wendy,
se uit` spre teren, dar prietena ei st`tea lini[tit` de vorb` cu
dou` colege.
– Wendy! strig` ea.
La ferestrele care d`deau spre terenul de tenis nu ap`ru
nimeni. Tân`ra trase \ncet de pulover, dar acesta r`mase
ag`]at. Dac` mi l-a[ da jos, \[i spuse ea, a[ putea s` m`
eliberez mai u[or. {i-l scoase cu grij` [i se descheie la bluz`.
Fiindu-i fric` s` nu fie surprins` \n acea pozi]ie, Rosalind
arunca din când \n când câte o privire spre cl`direa din
fa]a ei. Nici acum nu observ` vreun semn de via]`. Soarele
96 JOYCE WADE

\i \nc`lzea u[or pielea. Deodat`, fu cuprins` de groaz`


când auzi un zgomot la parter. Jaluzelele erau trase pe
jum`tate. Oare locatarul lipsea sau \[i f`cea siesta?
Probabil c` era a vreunui student care recupera o noapte
de gard`. |n orice caz, cineva deschise brusc fereastra.
Buim`cit`, Rosalind \ntâlni privirea ironic` a lui Peregrine
Bradford, chirurgul [ef al sec]iei ORL din spitalul Beatrice.
Plin` de pudoare, asistenta \[i \ncruci[` bra]ele peste
piept. Gestul ei repezit complic` [i mai mult situa]ia.
{uvi]ele de p`r \i sc`pau din coada de cal [i ea \ncepu s`
gâfâie. Tân`ra se \nro[i toat` de ru[ine. Deodat`, \[i d`du
seama c` [ortul ei era foarte scurt. „Nici dac` a[ fi fost
complet goal` n-a[ fi fost mai ridicol` de-atât“. |[i puse
puloverul [i se \ntoarse ca s` treac` pe sub sârma
ghimpat`, dar se ag`]` din nou \n ea.
Totu[i, doctorul Bradford fu mai rapid ca ea.
P`r`sindu-[i postul de observa]ie, se apropie de ea [i-o
prinse de bra], sf`tuind-o s` stea lini[tit`. Ea \l ascult`, se
l`s` la p`mânt [i chirurgul \ncepu s`-i desprind` hainele din
col]ii sârmei ghimpate.
– Vreau s` m` \ntorc acas`, [opti ea.
– Nu se poate, spuse el ]inând-o \nc` ag`]at` \ntr-un col],
ca [i cum i-ar fi fost team` ca Rosalind s` n-o ia la picior. Ia-o
pe aici. Te vei \mbr`ca la mine \n camer` [i apoi vei ie[i pe
u[a principal`. A[a va fi mai bine!
Chirurgul avea un aer ironic.
– M`rturisesc c` nu prea cunosc regulamentul
infirmierelor, dar nu [tiam c` acum se folosesc ferestrele
pentru a intra \n locuin]a medicilor!
SIMBOLUL DRAGOSTEI 97

– V` \n[ela]i, de fapt c`utam ni[te mingi de tenis...


– C`utai... mingi de tenis?
Acum se aflau \ntr-un dormitor cu aspect foarte
masculin. El \nchise fereastra cu un zgomot sec [i izbucni \n
râs. |nf`]i[area lui era de nerecunoscut: când zâmbi i se
v`zur` din]ii de un alb str`lucitor [i alinia]i perfect.
– Asta e culmea! Ce surpriz` caraghioas`! N-am mai auzit
a[a ceva. O s`-i povestesc [i infirmierei [efe treaba asta.
El o privi, stând cu bluza lui Rosalind \n mân`. Umilit` [i
ru[inat`, tân`ra \l privi rug`toare. Acum chiar c` o lua drept
un copil prost!
– Mi-e frig, [opti ea. V` mul]umesc c` m-a]i ajutat,
domnule doctor Bradford, dar pot s` m` descurc [i singur`
de acum \ncolo, ad`ug` ea cu o voce tremurând`.
– Poftim? Nici nu se pune problema s` pleci de aici \n
halul \n care te afli! |]i curge sânge din um`r.
O \ntoarse u[or [i ea putu s`-[i vad` spatele \n oglinda
dulapului. |ntr-adev`r, se zgâriase foarte adânc.
– E o nimica toat`, o s` fie bine când o s` ajung la c`min.
Bluza s-a murd`rit, dar pot s-o mai \mbrac odat` ca s` pot
ie[i de aici. A[a va fi mai simplu.
– M` uime[ti, domni[oar`, chiar s` fi uitat cele mai
elementare reguli de igien`? glumi el. Nu am dreptul s` te
las s` pleci \n starea asta. Când ai fost vaccinat` antitetanos?
Zâmbetul \i disp`ru de pe buze.
– Ia loc [i nu mai face nici o mi[care! Plec pentru cinci minute.
|i \ntinse un prosop curat.
– Ia-l... ca s` nu se murd`reasc` mocheta \n cazul \n care
o s` sângerezi!
Apoi ie[i \nchizând cu grij` u[a \n urma lui. Rosalind
profit` de faptul c` era singur` [i studie \nc`perea cu
98 JOYCE WADE

aten]ie. Era mobilat` cu gust [i foarte sobru, \n tonuri de


cafeniu. Pe biroul lui se g`sea un mald`r de reviste, iar \ntr-un
col] era a[ezat` o combin` stereo, CD-uri [i casete. Pe pere]i
erau ag`]ate gravuri vechi care reprezentau scene de
vân`toare. Pe pat st`tea o valiz` imens` din piele.
Se \ntoarse cu un lighean cu ap` cald` pe care \l a[ez` pe
mas`. Apoi, cu ajutorul unei batiste curate, \ncepu s`-i
[tearg` una câte una zgârieturile.
Contactul cu degetele chirurgului \i provoc` ni[te senza]ii
tulbur`toare. Verific` dac` nu avea ceva urme de rugin` pe
piele, apoi cur`]` r`nile cu vat` \mbibat` cu dezinfectant.
– |mi pare r`u c` \]i provoc durere, spuse el.
– Nu, nu...
Ce [tia el ce emo]ii \i stârnea \n trup? Ce [tia el despre
durerea voluptuoas` pe care o sim]ea \n clipa aceea?
Niciodat` nu mai fusese cople[it` de o asemenea stare de
dulce oboseal`... de dorin]`... [i \ncântare.
– Un lucru \mi place la dumneata...
– Ce anume? se interes` ea privindu-l drept \n ochi.
– Ai o vitez` de coagulare foarte bun`. Gata, am terminat!
Se aplec` asupra lui Rosalind ca s`-i [tearg` o pic`tur` de
ap` care i se prelinsese pe piept.
– O s`-]i \mprumut o bluz`, \i propuse el.
Scotoci \ntr-un sertar [i scoase o bluz` tricotat` de
dimensiuni mari, care f`cea parte din echipamentul de
rugby al spitalului.
Rosalind \mbr`c` bluza care, evident, era prea mare
pentru ea. Mânecile erau cu zece centimetri mai lungi, iar
SIMBOLUL DRAGOSTEI 99

lungimea acesteia o dep`[ea pe cea a [ortului. Parc` ar fi


purtat o minijup`.
– Nu pot s-o iau. |mi voi pune c`ma[a mea de bumbac...
– F` a[a cum \]i spun eu. R`nile se vor vindeca mai
repede sub \mbr`c`mintea asta mare.
Atunci, el \ngenunche la picioarele tinerei [i-i \ndoi
mânecile pentru a se putea mi[ca mai u[or. Atunci când o
atinse, asistenta fu str`b`tut` de un fior din cap pân`-n
picioare. Ca [i prima dat`, sim]ea c` parc` o for]` magnetic`
\i atr`gea \n mod ireversibil unul spre cel`lalt.
Ea ridic` ochii spre el, dar chipul chirurgului nu exprima
nici o emo]ie. Stând lâng` ea cu un aer distrat, el \i lu` o
[uvi]` de p`r [i i-o a[ez` dup` ureche.
– Probabil c` ar`t ca o nebun`! [opti ea.
– A[a este. Adu-]i aminte de versurile poetului despre
femeia s`lbatic`. Dup` p`rerea mea, cred c`-i cam semeni!
Deschise brusc u[a, ca [i cum Rosalind ar fi abuzat de
timpul lui. Se d`du la o parte ca s-o lase s` treac` [i \nchise
u[a \n urma ei.
Ajuns` pe culoar, tân`ra se \ntoarse pentru o clip`, apoi
\[i continu` drumul cu un aer obosit.
|nc` o dat`, se plânse \n sinea ei, i se ar`tase \ntr-o
lumin` pueril` [i neglijent`. Atunci \[i aminti de aspectul
doctorului Bradford. {i el purta haine vechi [i \nc`l]`minte
pr`fuit`; p`rul ciufulit \l f`cea s` par` un om care sfideaz`
toate convenien]ele... A[adar, \l v`zuse \ntr-o nou` lumin`,
cu totul diferit` de aceea a chirurgului cu pantofii lucitori [i
costume croite dup` ultimul r`cnet al modei.
Capitolul 6

– E de necrezut! exclam` Wendy Fletcher. Te duci s`


cau]i mingile r`t`cite [i dispari f`r` urm`! De[i, din punctul
\n care eram nu puteam s` nu te v`d trecând... [tiind c` nu
mai exist` o alt` ie[ire!
Rosalind spera s` r`mân` singur` ca s`-i poat` \napoia
lui Peregrine Bradford bluza pe care i-o \mprumutase
acesta. Abia apucase s-o ascund` sub cuvertura de pe pat,
când \n camera ei intrase Wendy. Dac` ar fi venit mai
devreme cu un minut, ar fi v`zut probabil bluza [i
zgârieturile de pe spate. Din fericire, \mbr`case deja o bluz`
indian` [i o fust` din catifea reiat`.
– Eram blocat` \n sârma ghimpat`! {i \n afar` de asta,
bluza mea era \ntr-o stare jalnic`. Domnul Bradford a privit
\ntâmpl`tor prin fereastr` chiar \n momentul acela [i mi-a
propus s` intru \n camera lui.
– Cum e? Pun pariu c` e[ti prima persoan` care pune
piciorul \n sanctuarul lui!
Ochii ironici ai lui Wendy c`p`tar` o sclipire ciudat`.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 101

– Probabil c` to]i studen]ii te-au v`zut ie[ind de la el,


continu` ea.
Rosalind nu avu curajul s`-i povesteasc` toate
am`nuntele aventurii: c` de fapt petrecuse câteva minute la
el \n camer`, pe jum`tate goal`, primind \ngrijiri medicale.
– Ei bine, acum c` te-am g`sit, m` \ntorc \n buc`t`rie s`
fac ceai! spuse Wendy râzând. Ah, ce zi magnific` am avut,
dup` iarna asta cumplit`! Partida de tenis m-a revigorat [i
m-a umplut de energie!
„Magnific`? Habar n-ai ce efect magnific a avut atingerea
mâinilor lui de pielea mea“, \i venea s`-i spun` prietenei ei.
Tremurând de pl`cere, se gândi din nou la senza]iile
tulbur`toare pe care i le stârniser` acest contact. Evident,
pentru el evenimentul nu avusese nici o \nsemn`tate: \i
d`duse un prim-ajutor pe care l-ar fi putut acorda [i o
infirmier` \ncep`toare. Tân`ra schi]` un zâmbet [i cobor\ la
Wendy \n buc`t`rie.
– Deci a[a, Peregrine Bradford s-a \ntors! E mai
seduc`tor... \n intimitate?
Din câte vedea, Wendy manifesta un interes exagerat
pentru acea \ntâlnire.
– Era \mbr`cat foarte lejer... abia l-am recunoscut. Mi l-a[ fi
\nchipuit c` doarme \n smoching [i pantofi de lac de la Weston!
– Acum [tiu c` este diferit. De fapt, acum doarme,
Rosalind?
– Dac` mai râzi mult de mine, \]i r`storn castronul cu
lapte \n cap. Nici nu-]i po]i imagina cât am suferit! Ce
umilit` m-am sim]it s` apar \n fa]a lui cu bluza sfâ[iat` [i
p`rul ciufulit!
102 JOYCE WADE

|ncerca s` se ]in` tare, dar [tia foarte bine cât de greu \i


va fi s`-l priveasc` \n ochi pe chirurg \n sala de opera]ii.
Venir` s` bea ceai alte trei infirmiere [i conversa]ia
deveni mai general`. Rosalind deveni vis`toare [i se gândi
din nou la evenimentele din diminea]a aceea.
– Alan King... \ncepu s` spun` o infirmier`.
– S-a \ntors. M` anun]ase c` va lipsi toat` ziua. Avea un
aer foarte satisf`cut. Cine este ultima lui cucerire? O cunosc
cumva?
Atunci, Wendy observ` c` Rosalind devenise
posomorât`.
– Habar n-am. Tot ce [tiu e c` a f`cut o \ncercare [i i s-a
r`spuns cu un refuz. Mi se pare c` Rosalind a refuzat o
invita]ie. Sper c` [i celelalte vor face la fel!
Noua asistent` de chirurgie \i arunc` o privire plin` de
recuno[tin]` prietenei ei. |n câteva cuvinte, reu[ise s`
informeze pe toat` lumea c` Alan \ncercase s-o cucereasc`
[i c` ea \i respinsese avansurile.
– Bietul b`iat! A epuizat toate eventualele aventuri din
spital. Oricum, \n seara asta trebuie \n principiu s` vin` la
concert. |n asemenea \mprejur`ri individul este foarte
simpatic, mai ad`ug` una din infirmiere.
– Am dat o rait` pe la talcioc, spuse Rosalind. Doctorul
King m-a dus cu ma[ina la Charing Cross.
Un zâmbet ironic ap`ru pe buzele tinerei.
– Era pus la patru ace, v` da]i seama. N-am prea avut
timp de discu]ii, pentru c` trebuia s` fie atent la drum.
– M` \ntreb unde se ducea..., observ` infirmiera care \l
pomenise prima.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 103

Rosalind \n]elese dup` expresia fe]ei ei c`-i v`zuse


plecând \mpreun` \n acea diminea]`. Oare cine mai asistase
la scen`? Atunci, se gândi la ferestrele care d`deau spre
terenul de tenis...
– Ce ai cump`rat de la târg? se interes` Wendy.
– O vaz` din por]elan pentru m`tu[a mea, un pulover [i
câteva alte fleacuri, r`spunse ea dând din umeri.
Discu]ia se \ncinse, dar Rosalind prefer` s` urce \n
camera ei. Puse tricoul de rugby \ntr-o pung` de plastic, pe
care lipi o etichet` cu numele doctorului Bradford [i i-o
d`du portarului spitalului.
Apoi scoase medalionul cu Yin [i Yang din plic [i-l ag`]`
de gât. Sim]i din nou c` amuleta de pe pieptul ei o umplea
de bucurie.
„Alan King, trebuie s` mai ai r`bdare... \l voi purta atunci
când te voi demasca“, \[i spuse ea zâmbind.
Deodat`, se gândi la via]a ei.
Prezentul era prea apropiat ca s`-i poat` m`sura
adev`rata dimensiune, iar viitorul p`rea \nv`luit \n mister.
Oare peste cinci ani meseria \i va pl`cea la fel de mult?
Unde va locui? Dorin]a de a avea un c`min al ei deja nu-i
d`dea pace, dar oare va fi fericit` s` tr`iasc` singur` \n acea
cas`?
|i veni \n minte imaginea camerei doctorului, simpl`, dar
aranjat` cu gust. Pantofii plini de praf, mâinile puternice
dezinfectând cu grij` r`nile de pe um`rul ei...
Rosalind promisese s` aduc` câteva CD-uri, a[a c` plec`
din camera ei la pu]in` vreme dup` masa de sear`. |n
104 JOYCE WADE

\nc`perea \n care urma s` aib` loc concertul, un student


regla sonorizarea instala]iei. Avea un aer serios. Dup` ce-i
d`du CD-urile, se apropie de Wendy care se a[ezase deja \n
centrul s`lii.
– Crezi c` va fi plin? o \ntreb` Rosalind.
– Aproape tuturor ne place Chopin, a[a c` e o bun`
ocazie s` se adune lumea, mai ales s`-l vad` [i s`-l aud` pe
Boris. El este [eful anestezi[tilor spitalului! De[i s-a \nsurat,
tot mai d` b`t`i de inim` unora dintre noi. Consider` c`
pianul reprezint` un bun exerci]iu pentru lupta cu
reumatismul, dar [i cânt` cu mult` emo]ie, a[a cum ne [i
putem a[tepta din partea unui polonez.
– Câ]i ani are? Nu cred c`-l cunosc.
– Nu. El lucreaz` \n domeniul chirurgiei generale [i
uneori \n sec]ia de ginecologie. E un prieten al doctorului
Bradford. Boris, Slade [i el au fost foarte buni prieteni...
C`s`toria se pare c` i-a desp`r]it. Ceilal]i doi ar trebui s`
asiste [i ei la concert, dac` n-ar interveni vreo urgen]`.
– Amândoi?
– Din câte am \n]eles, Peregrine Bradford s-a \ntors,
spuse Wendy murind de râs. Tare mi-ar fi pl`cut s` te v`d
escaladând fereastra cemerei lui!
– Taci din gur`!
Rosalind ro[i pân`-n vârful urechilor.
– Sper c` nu m-a v`zut nimeni, ad`ug` ea.
– Probabil c` a [i uitat c-ai fost acolo, spuse Wendy ca
s-o lini[teasc` pe prietena ei. |mi \nchipui c` are obiceiul de
a primi unele infirmiere frumoase la el \n camer`! Ce p`rere
SIMBOLUL DRAGOSTEI 105

ai, le re]ine oare mai mult de cinci minute? Nu te \ntoarce,


o sf`tui ea, chiar acum a intrat \mpreun` cu Slade. Se a[az`
\n fundul s`lii.
Când auzi vorbele lui Wendy, Rosalind \ncremeni. Ce se
va \ntâmpla dac` \n timpul recitalului um`rul va \ncepe s`-i
sângereze? Ca s` fie mai sigur`, cu riscul de a p`rea
friguroas`, \[i puse [alul pe umeri.
Deodat`, cineva \i puse mâna pe ran`. Ea se strâmb` de
durere.
– Ia te uit`, ce dr`gu]` e[ti c` mi-ai re]inut un loc lâng`
tine! \i sufl` Alan King \n ureche.
De ce se pref`cea c`-i face confiden]e? se \ntreb` ea
furioas`. Dac` ar fi fost v`zut` \n ipostaza aceea, puteau fi
b`nui]i c` erau foarte intimi.
– E[ti liber s` stai unde vrei! Te rog s` nu pui mâna pe
mine!
– Doar te-am atins [i ai s`rit \n sus! observ` el sup`rat.
Spune-mi [i mie care este motivul?
– Imagineaz`-]i c` mi-am zdrelit um`rul [i \nc` m` doare.
– Ai f`cut plaj` pentru prima oar`? Mi-ar fi pl`cut foarte
mult s` te v`d!
– Nu. Pur [i simplu am jucat tenis [i m-am ag`]at \ntr-o
sârm` ghimpat` \n timp ce c`utam o minge!
– Oh, te cred, spuse el cu o insolen]` v`dit`.
– Ce vrei s` spui?
– Nimic... Absolut nimic. |ncercam s`-mi amintesc
camera medicului \nconjurat` de sârm` ghimpat`... |n
dup`-amiaza asta, \ntorcându-m` acas` dup` o plimbare
106 JOYCE WADE

scurt` la Londra, am avut o viziune ciudat`. Pe culoarul


personalului medical, am z`rit o frumuse]e de pereche de
picioare care disp`reau sub un tricou gigant. Stranie
chestie, nu-i a[a? M` \ntreb dac` proprietara lor era sau nu
goal` pe sub acel tricou. |n orice caz, era foarte apetisant`
[i dac` vreodat` o s` ai nevoie de vreun articol de
\mbr`c`minte asemn`tor, pot s` te servesc [i eu!
– |nc` un cuvânt [i am plecat! \l amenin]` ea. Cu ce drept
\]i \nchipui c` [tii totul? Dac` tu crezi c` m-ai v`zut, pe mine
sau pe cineva care-mi seam`n`, pe un culoar, dup` o
partid` de tenis [i deci \mbr`cat` \ntr-un [ort, nu te pot
\mpiedica s` tragi concluziile cele mai ciudate. Dar \]i dau
un sfat, domnule doctor King, dac` ]ii neap`rat s` r`mânem
prieteni, p`streaz`-]i fantasmele pentru tine!
– Am glumit, f`cu el cu un aer ironic.
Atunci când v`zu \ns` cum \l s`getau ochii ei verzi,
\n]elese totu[i c` mersese prea departe.
– Ia s` vedem cine a mai venit, se interes` el ca s`
schimbe subiectul.
Se uit` de jur-\mprejur [i reper` câ]iva prieteni c`rora le
f`cu semn c`-i v`zuse. Boris Pilotzcheck abia sosise [i-i
saluta pe fo[tii lui colegi de promo]ie.
– Ah, n-am nici o [ans`. Dac` vreau s` devin [eful
anestezi[tilor, va trebui s` plec de la Beatrice. Mi-ar pl`cea
s` m` mut \ntr-o alt` sec]ie. Din p`cate, Boris are de gând
s` mai r`mân` câ]iva ani \n mijlocul nostru.
– Vorbe[ti despre el ca despre un b`trân, \i repro[`
Wendy. E abia \n floarea vârstei. |ntoarce-te, Rosalind, [i-i
SIMBOLUL DRAGOSTEI 107

vei vedea pe cei mai seduc`tori trei b`rba]i din spital. |n


orice caz, nu le lipse[te nici [armul [i nici personalitatea!
– Eu sunt mai tân`r ca ei, sublinie anestezistul.
– Nu sunt decât cu zece ani mai mari ca noi! Dac` a[ [ti
c` i-a[ putea pl`cea vreunuia din ei, n-a[ mai [ti ce s`
inventez ca s` le atrag aten]ia!
D`du din umeri [i continu`:
– E absurd ce-am spus. Nu mi-a pl`cut niciodat` s`-mi
pierd timpul cu b`rba]i \nsura]i.
– To]i au neveste? o \ntreb` Rosalind cu un aer
indiferent.
– De Slade [i Boris sunt sigur` c` da, dar dac` bunul lor
prieten este \nc` nec`s`torit, sunt convins` c` ascunde \ntr-o
p`dure \ndep`rtat` o creatur` de vis... Doar dac` nu este
\ndr`gostit de trecutul lui.
– E un tip diabolic, coment` Alan King.
Fu anun]at` prima pies`.
Rosalind ascult` atent` muzica. Apoi doctorul interpret`
o Polonez` cu pasiune, cântând \n mod subtil despre iubire,
speran]`, triste]e...
|n pauz`, câteva persoane ie[ir` din sal`. Wendy se duse
s` ia o cafea. Alan, sim]indu-se prost \n compania lui
Rosalind, se a[ez` al`turi de ni[te confra]i.
Rosalind sim]i c` cineva o bate pe um`r amical. |ntoarse
capul [i-l v`zu pe Peregrine Bradford, care i se adres` cu un
aer serios:
– |mi pare r`u c` te deranjez, dar nu [tii unde a[ putea
s-o g`sesc pe domni[oara Stephen? M` mir` c` n-am v`zut-o
aici. Avem un copil la urgen]`. {i-a \nfipt un obiect \n nas.
108 JOYCE WADE

– {tiu sigur c` a ie[it \n ora[. Prietenul ei trebuia s` vin`


s` petreac` \mpreun` câteva zile la Londra. |n orice caz,
sunt sigur` c` \n seara asta nu este de gard`. Dac` dori]i, a[
putea s-o \nlocuiesc eu. Mai avem timp s` bem o cafea?
– Oh, da, nu este \nc` nimic sigur [i preg`tirile mai
dureaz`, dar vreau s` m` asigur c` echipa restrâns` este gata
de ac]iune \n caz de nevoie. Alan te \nso]e[te la concert, l-am
v`zut adineauri. De altfel, e suficient s`-l v`d pe unul din voi
ca s`-mi dau seama c` cel`lalt nu e prea departe.
Chirurgul plec`, l`sând-o cu gura c`scat`.
„Dar nu e adev`rat, \i venea s` strige. A \ncercat s` m`
s`rute, dar \mpotriva voin]ei mele! |n seara asta s-a a[ezat
lâng` mine, dar a f`cut-o f`r` s` fie invitat. Pentru mine,
individul `sta nu reprezint` absolut nimic!“ Din nefericire,
era evident c` Peregrine Bradford observase jocul lui Alan [i
interpretase gre[it reac]ia aparent conciliant` a tinerei. Ar fi
fost de-ajuns ca anestezistul s`-i povesteasc` chirurgului c`
o dusese \n ora[ ca s-o b`nuiasc` imediat de altceva decât
de ni[te simple rela]ii amicale.
– Ce voia [eful? o \ntreb` Wendy, \ntinzându-i un pahar
cu cafea aburind`.
– O posibil` interven]ie \n seara asta, \i explic` Rosalind.
Nu e mare lucru, dar s-ar putea s` fie nevoie de anestezie.
– Oh! Cred c`-]i f`cea curte...
– Spui numai prostii! Parc` mi-ai dat de \n]eles c` este
\nsurat, nu-i a[a?
– Nu, nu eu.
Wendy se uit` la prietena ei cu mai mult` aten]ie.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 109

– De fapt, regre]i c` nu-l cuno[ti mai bine. Individul


\ncepe s` te intereseze...
– Sunt curioas`, asta e tot.
– A fost logodit pe vremea când era student, dar ea a
murit [i de atunci nu prea are de-a face cu femeile!
– Ce s-a \ntâmplat?
– Mister! Moartea a fost fulger`toare [i se pare c` era
legat` de nata]ie. Poate c` s-a produs prin \necare!
D`du din umeri.
– Sau a suferit un atac de cord! \ncheie ea.
Alan se a[ez` din nou lâng` ea [i Rosalind \l inform`
despre eventualitatea unei opera]ii.
– Perfect, r`spunse el. Pân` atunci, te invit la „Vulturul“.
Barul este deschis pân` târziu. Am abonament la club.
L`s`m la centralist` adresa [i num`rul la care putem fi
g`si]i. Dac` nu suntem suna]i, m`car nu ne vom pierde
seara \n zadar, spuse el sigur pe sine.
– |mi pare r`u... |n cazul \n care este nevoie de noi,
trebuie s` intervenim imediat. Copilul poate fi urcat \n
sec]ia noastr` dintr-un moment \ntr-altul.
Abia termin` de rostit ultimele cuvinte, c` Peregrine
Bradford \i f`cu semn de la u[`. P`r`sir` discret sala de concerte
\n timp ce se stingeau primele m`suri dintr-o nocturn`.
– O nocturn`! S` sper`m c` n-o s` st`m treji toat`
noaptea! glumi Alan bine dispus.
– Apropo, despre ce este vorba?
– Un copil de cinci ani. {i-a vârât ni[te mâ]i[ori de salcie
\n nas. E imposibil s` i le scoatem. Polenul \l face s`
str`nute. Risc`m s`-i distrugem sinusurile, explic` Peregrine.
110 JOYCE WADE

– Da. E mai bine s` le scoatem sub anestezie, imediat!


aprob` Alan King.
Rosalind zâmbi. Ce bine ar fi dac` Alan ar fi mereu a[a
dr`gu], \[i spuse ea. Peregrine Bradford observ` mi[carea
imperceptibil` a buzelor ei.
– Cât timp \]i trebuie, domni[oar`? o \ntreb` el.
– Totul este preg`tit. Am \n permanen]` un c`rucior
preg`tit \n cazuri de urgen]`. |n lipsa dumneavoastr`,
s`pt`mâna trecut` a fost de folos doctorului Murray.
– Perfect.
– Anun] sec]ia de urgen]e... s` ne aduc` copilul, spuse
anestezistul.
– |]i mul]umesc, domni[oar`, spuse el pe un ton profesional
care contrasta foarte mult cu rela]iile amicale pe care le
stabilise cu doctorul Murray \n cursul unei s`pt`mâni de
lucru. M` duc s`-mi iau o bluz` steril` din birou, ad`ug` el.
Rosalind \l urm`. El deschise u[a [i asistenta z`ri cu
uimire un pachet pe biroul chirurgilor.
– Este un cadou de Cr`ciun? spuse Alan King citind
numele de pe etichet`. E cineva care te iube[te, Perry?
– Asta m` \ntreb [i eu, morm`i medicul pip`ind ambalajul
din plastic. Nu, cu siguran]`, nu e o dovad` de iubire.
Zâmbi strâmb spre Rosalind. Tân`ra se \nro[i.
– Nu e nimic continu` el punând pachetul deoparte.
Alan refuz` s`-[i pun` uniforma alb`.
– Vederea costuma]iei noastre \l va inhiba [i mai mult. |l
adorm [i apoi \mi pun bluza, e bine a[a?
Acest gest o impresion` pl`cut pe Rosalind.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 111

– E o idee excelent`, recunoscu Peregrine Bradford


dând-o [i pe a lui jos. Dat fiind c` trebuie s`-l consult
\nainte de opera]ie, r`mân [i eu a[a.
Rosalind Mason \i urm`ri cu privirea pe cei doi b`rba]i.
Ei \nchiser` u[a s`lii de anestezie. Auzi ni[te hohote de râs.
Probabil copilului nu-i era fric` de doi oameni atât de
simpatici, \[i spuse ea.
Deodat`, u[a se deschise [i c`ruciorul fu \mpins \n sala
de opera]ii. Interven]ia fu rapid` [i eficient`.
– Parc` ar fi un \nger, spuse Alan v`zând chipul lini[tit al
b`ie]elului, dar acas` e un adev`rat dr`cu[or. Are deja
câteva intern`ri la activ [i \n plus, mai [i \njur` ca un birjar!
– S` sper`m c` perspectiva de a se \ntoarce aici o s`-l
determine s`-[i ia gândul de la alt` prostie!
Peregrine Bradford se uit` la copil cu un zâmbet
indulgent.
– Mâine va putea juca rugby, dac` va dori!
– Mai practici sportul `sta? \l \ntreb` Alan \n clipa \n care
Rosalind aducea cafeaua.
– Bine\n]eles! Dar \n ultimul timp nu prea, m`rturisi el
sco]ându-[i bluza. Dar tu?
– Nu. E prea violent pentru mine... Mai sunt amatori
la Beattie's? Va trebui s` asist la meciul viitor cu Saint
Mary.
Rosalind b`nui imediat c` Alan c`uta s`-l identifice \n
felul acesta pe proprietarul tricoului cu numele echipei
spitalului. |ntr-adev`r, anestezistul arunc` o privire plin` de
sub\n]elesuri tinerei asistente.
112 JOYCE WADE

– Sunt foarte puternici rubgi[tii `[tia, nu-i a[a Rosalind?


– De ce m` \ntrebi? r`spunse ea.
Alan r`m`sese singur cu ea, pentru c` chirurgul plecase,
cu cea[ca de cafea \n mân`. Ea \i \ntinse [i lui un pahar.
– Bea-o cu el, \l sf`tui ea. Eu o s-o beau \n timp ce lucrez.
– De ce s` nu r`mânem aici amândoi? Perry a plecat
special atât de discret, nu crezi?
– E foarte distant, asta e tot. {i acum, am de lucru. A[
vrea s` termin \nainte de miezul nop]ii.
Rosalind intr` \n sala de opera]ii ca s` cure]e [i s`
sterilizeze totul. Dup` aceea se a[ez` pe un taburet ca s`-[i
termine cafeaua. St`tea cu picioarele unul peste altul [i se
uita pe rând la pantofii cu tocuri \nalte [i la fusta cu care era
\mbr`cat`. Era neobi[nuit s` arate a[a \n locul acela, \[i
spuse ea.
|n clipa aceea, Peregrine Bradford intr` \n sala de
opera]ii pentru a-[i lua ceasul pe care-l uitase pe etajer`.
Jenat`, ea \[i \ndrept` picioarele [i se ridic` de pe scaun.
– |]i mul]umesc pentru ajutor, domni[oar`.
O privea cu curiozitate [i Rosalind regret` c` nu purta \n
momentul acela uniforma clasic` de infirmier`. De altfel,
chirurgul ar fi trebuit s-o certe zdrav`n pentru abaterea de
la vestimenta]ia de lucru, chiar dac` tân`ra venise s`-l asiste
\n mod benevol.
– ... [i c` mi-ai adus acest pachet, mai ad`ug` el, \ncet
pentru ca Alan s` nu-l poat` auzi.
– Mai vre]i un pic de cafea? \i propuse ea v`zând c` \ntr-
adev`r anestezistul \l urm`re[te cu privirea pe chirurg.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 113

– Nu, mul]umesc. Ai muncit destul \n seara asta,


domni[oar`.
Alan King se apropie de ea.
– Dac` vrei, pot s` te ajut s` pui materialele \n ordine, \i
propuse el.
– Mai degrab` a[ prefera s`-i faci o vizit` lui Glyn Baker.
Sunt sigur` c` are nevoie de un tranchilizant [i tu [tii foarte
bine ce trebuie s` i se dea, spuse ea pe un ton t`ios.
Alan \i \ntoarse spatele f`r` s`-i mai dea nici o replic` [i
trânti furios u[a blocului operator.
– Glyn va ie[i mâine?
– Da. Nu-l mai re]ine nimic aici.
– |i voi pune mâ]i[orii de salcie \ntr-o cutiu]`... O s` fie
mândru s`-i arate micilor lui prieteni. |n zilele noastre nu se
mai dau amigdalele copiilor s` le duc` acas`. Chiar [i
conservate \n formol, ideea de a le p`stra mi se pare cam
bizar`!
Convins` fiind c` spusese numai prostii, tân`ra t`cu.
Peregrine Bradford se \ndrepta spre sala de sterilizare.
Totul era \n ordine [i str`lucea de cur`]enie.
– Mâine nu fac nici o opera]ie. Trebuie s` ]in dou`
conferin]e. Una studen]ilor la medicin` [i a doua
infirmierelor din anul doi de preg`tire. Apropo, pot s`
\mprumut câteva instrumente de care Tony nu va avea
nevoie?
Rosalind se \nro[i la fa]`. Primise \ntr-adev`r un ordin,
dar acesta fusese formulat mult mai politicos decât prima
oar` când fusese refuzat!
114 JOYCE WADE

– Dac` veni]i \n biroul meu, voi putea consulta


programul [i voi \ntocmi lista. Mi se pare c` sunt pu]ine
opera]ii mâine. O infirmier` vi le va pune deoparte.
El d`du din cap. Probabil c` o considera o persoan`
chi]ibu[ar`, dar \n seara aceea p`ruse mul]umit` de
colaborarea lor. Se a[ez` pe scaun [i lu` o foaie de hârtie.
Se uit` la el cu stiloul \n mân`. Tulburat` de intensitatea
privirii lui, \[i l`s` ochii \n jos. Atunci observ` lan]i[orul fin
pe care \l purta \n jurul gâtului. Era cu siguran]` o
amulet`... o amintire drag` de la logodnica lui, de la cea pe
care o iubise [i o pierduse. {i dac` \nc` o iubea? Rosalind
\ndr`zni s`-l studieze pu]in pe [eful ei. Era frumos, dar se
dovedea atât de indiferent [i de inabordabil \n afara orelor
de program. „Le ironizam pe colegele mele care se
\ndr`gosteau de [eful lor [i-l serveau cu devotament, \[i
spuse ea, [i uite c` m-am l`sat cucerit` [i eu de farmecul
lui“... Aceast` constatare stârni \n mintea ei o mul]ime de
\ntreb`ri. Cum se va mai putea concentra de acum \ncolo \n
preajma unui om care avea un asemenea efect asupra ei? |n
condi]iile astea, n-ar fi fost mai bine s` cear` s` fie mutat` \n
alt` parte? |n plus, atâta vreme cât se vor \nvârti \n acela[i
mediu, nu va mai putea iubi pe nimeni altcineva...
Dup` ce el \i dict` lista, Rosalind formul` câteva sugestii
referitoare la cursurile destinate colegelor ei. Ea le repro[a
unor medici c` acordau prea mult` aten]ie detaliilor, \n
dauna elementelor esen]iale.
– Cu alte cuvinte, ]i se pare c` ne form`m gre[it
personalul? \i r`spunse el cu o sclipire ciudat` \n privire.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 115

– Nu v-am audiat niciodat` conferin]ele, domnule


doctor, a[a c` mi-e greu s` exprim o anumit` p`rere!
– Va trebui s` asi[ti la una din ele \ntr-una din zilele
urm`toare. Vino \n biroul meu s` discut`m problema.
– Aduce]i-v` noti]ele aici...
– Da, de ce nu? Camera asta este aproape la fel de
confortabil` [i intim` ca...
La aceste vorbe, inima tinerei se umplu de furie [i
disperare. Era convins` c` f`cea aluzie la Alan, care
\ncercase s-o s`rute. Ca s`-[i ascund` tremurul buzelor, l`s`
capul \n jos. Atunci, mâna chirurgului se a[ez` u[or peste
a ei.
– Nu te sup`ra, când am spus asta nu m-am gândit la
King, ci la um`rul t`u. Pot s`-l examinez, domni[oar`? spuse
el pe un ton profesional.
– Bine\n]eles, dac` dumneavoastr` considera]i c` este
necesar.
Infirmiera se \ntoarse cu spatele [i \[i ridic` bluza pentru
a putea fi v`zut` rana. Ea sim]i degetele pricepute ale
chirurgului palpându-i r`nile una dup` alta [i se \nfior` de
pl`cere.
– |mi pare r`u c` \]i provoc durere.
– Nu face nimic, r`spunse ea cu ochii \nchi[i.
„Oh, d` Doamne, s` nu-mi pierd controlul la contactul
cu mâinile astea care simt c` pur [i simplu \mi ard
pielea!“
Deodat`, el l`s` \n jos c`ma[a tinerei [i i se adres` cu o
voce cald` [i emo]ionat`.
116 JOYCE WADE

– Totul este \n regul`. |n dou` zile rana se va vindeca.


Se ridic` \n picioare [i \[i trase poalele c`m`[ii pe care [i
le vâr\ cu chinuri mari \n fust`. Sim]i c` \n spatele ei se
petrece ceva. Doctorul Bradford o s`rutase u[or pe gât,
constat` ea. Apoi o r`suci [i o strânse tare la pieptul lui.
Atunci când el o s`rut` cu patim`, z`ri \n ochii lui o triste]e
imens`.
O \ndep`rt` brusc de el.
– S` nu mai apari niciodat` \n sala de opera]ii f`r` bluz`,
e o \nc`lcare a regulamentului!
Dup` plecarea gr`bit` a chirurgului, tân`ra rememor`
scena petrecut` cu pu]in timp mai \nainte. Nu sim]ise oare
un obiect dur la contactul cu pieptul lui? Nu cumva
Peregrine purta [i el un medalion ca amintire a unei iubiri
nefericite? Ce privire disperat` avea atunci când o luase \n
bra]e! De fapt, \[i spuse ea deodat`, ar fi tratat la fel pe orice
alt` femeie, cu condi]ia s` fie suficient de feminin` ca s`-i
trezeasc` dorin]a...
Capitolul 7

Dup` o s`pt`mân` de opera]ii obi[nuite, ritmul n`ucitor


era reluat cu trei interven]ii foarte grele efectuate de
doctorul Bradford. Rosalind se relax` \ntinzându-[i
m`dularele. Era obositor s` lucrezi \n umbra altuia [i mai
ales s` anticipeze nevoile chirurgului. |n dup`-amiaza asta
opera numai la lumina unei l`mpi Clark frontale [i la cea a
microscopului chirurgical.
Tân`ra constat` cu u[urare c` Peregrine Bradford se
concentra asupra muncii lui, aruncându-i doar din când \n
când asistentei câte o privire ironic`, aspr` sau glumea]`.
„|mi place grozav s` lucrez sub comanda lui, chiar dac` la
sfâr[itul zilei sunt la cap`tul puterilor. De altfel, atâta vreme
cât rela]iile dintre noi sunt bune, nu-mi pas` dac` muncesc
pân` la epuizare...“ \[i spuse ea.
– E[ti gata, domni[oar`?
Rosalind d`du din cap [i se \ntoarse. Sim]ea privirea lui
cercet`toare [i de aceea devenise foarte con[tient` de
apropierea b`rbatului.
118 JOYCE WADE

El arunc` pe podea bluza murdar` [i o tân`r` asistent` o


lu` de jos. Când se \ntoarse, Rosalind v`zu c` [eful ei era
numai \n tricou. Purta [i acum un l`n]i[or la gât, observ` ea.
|n general, chirurgii se plângeau mereu c` le este prea cald
[i de aceea rareori aveau pe ei altceva \n afara uniformei lor
verzi. Infirmierele erau deci obi[nuite s`-i vad` pe ace[ti
domni goi pân` la brâu [i priveli[tea oferit` de vederea unui
pântec rotund, alb sau bombat nu le mai stârnea zâmbetul.
|n schimb, erau \ncântate atunci când Peregrine Bradford
sau Slade Forsythe se schimbau \n prezen]a lor.
Ultimul pacient programat \n acea zi, un copil care
suferise de mastoidit`, intr` \n sala de opera]ii. Rosalind
ridic` imediat privirea spre student. Oare ast`zi va suporta
interven]ia? Când \l v`zu c` zâmbe[te, \n]elese c` de acum
\ncolo va reu[i s`-[i controleze toate reac]iile \n timpul
opera]iilor.
– Cine lipse[te de Pa[te? \ntreb` Alan King când \n sal`
nu mai r`m`sese nimeni. Ai programat cumva opera]ii pe
band` rulant` \n perioada asta, Perry?
– Nu... nu fac nici o fenestra]ie \nainte de sosirea echipei
olandeze luna viitoare. Voi face o opera]ie aici [i una \n
clinica privat`. Am auzit c`-l \nlocuie[ti pe Boris
– Da. Nu m` mi[c de aici. Dar tu, domni[oar`? se
interes` el uitându-se spre Rosalind.
Tân`ra se \ncord`. |i pusese aceea[i \ntrebare [i la
\nceputul programului. |i r`spunsese c`-[i p`stra zilele
libere pentru a face o c`l`torie \n Grecia peste câteva luni.
A[a cum ]i-am spus [i mai devreme, n-am de gând s`-mi
iau vacan]` deocamdat`! {i \n afar` de asta, am ni[te
SIMBOLUL DRAGOSTEI 119

prieteni la Londra. Ad`ugase acele ultime cuvinte pentru


a-i da de \n]eles lui Peregrine Bradford [i celorlal]i c` nu era
nimic \ntre ei.
– Domni[oara Fletcher crede c` va pleca. Noteaz` asta \n
tabelul cu prezen]a personalului pe care \l completezi la zi,
spuse ea ironic, pentru a risipi orice dubii.
– Ce se poate \ntâmpla \n cazul \n care infec]ia nu este
stopat` la timp sau bolnavul nu reac]ioneaz` la tratamentul
cu antibiotice? \ntreb` o infirmier` stagiar`, avid` de
cuno[tin]e.
Peregrine Bradford o privi drept \n ochi cu un aer
sup`rat.
– O encefalit`, o meningit`... moartea, dac` infec]ia
ajunge la creier. Dar a[a ceva nu se mai poate \ntâmpla
dac` \i punem diagnosticul la timp [i-i administr`m
antibiotice.
Zâmbi cu triste]e.
– M` rog, cu mici excep]ii, \ncheie el.
– Vre]i cafea? propuse Rosalind cu o voce ml`dioas`,
zâmbindu-le celor doi b`rba]i.
– Ai [i ceva de ron]`it? Am ni[te vizite de f`cut \nainte de
cin` [i sunt mort de foame, spuse Peregrine Bradford, din
nou vesel.
Asistenta era pur [i simplu subjugat` de farmecul acelui
b`rbat.
– E posibil, dat fiind c` programul este destul de lung!
Peste pu]in timp, \i aduse chirurgului o farfurie cu
biscui]i [i câteva sandvi[uri pe care le comandase la
buc`t`ria spitalului.
120 JOYCE WADE

– Vrei [i tu? \i propuse el servindu-se.


– Mai târziu. Mai \ntâi trebuie s` verific materialele.
El aprob` cu un semn din cap [i tân`ra se \ntoarse la
treaba ei. Colegele ei se duseser` la mas`. Blocul operator
era cufundat \ntr-o lini[te total`. Pentru a doua zi nu era
programat` nici o opera]ie, cu excep]ia urgen]elor. De[i
risca s` se plictiseasc` \ngrozitor, Rosalind era gata s` stea
de gard` \mpreun` cu domni[oara Stephen de Pa[te.
„Altfel, unde a[ putea s` m` duc?“ se \ntreb` e. E
adev`rat c` ar fi de-ajuns s` dea un telefon [i prietenii ei
ar primi-o cu bra]ele deschise. Dar era ceva care o re]inea,
ca [i cum via]a ei nu se putea desf`[ura decât \ntre zidurile
spitalului Beattie's, al`turi de un chirurg plin de toane
care era convins c` gândea despre ea c` este cam
prostu]`, mânat` de idealuri \nalte. {i totu[i, ast`zi fusese
adorabil... |n plus, f`ceau o echip` excelent` \n plan
profesional!
Colegele ei se \ntoarser` \n sec]ie [i Rosalind telefon` la
sec]ia de pediatrie.
– Domni[oara Fletcher la telefon.
– Sunt eu, Rosalind. Vacan]` pl`cut`! A[ fi vrut s` te sun
mai devreme, dar am avut de lucru pân` peste cap!
– Mi-ai spus odat` c`-mi po]i da unul din costumele tale
de baie. Po]i s` mi-l \mprumu]i acum?
– Sunt pe pat. Alege-]i unul din ele. Cred c` vei avea
parte de o c`l`torie pe cinste! S` fii cuminte!
– Sper s` nu fiu, r`spunse Wendy \nainte s` \nchid`.
Rosalind mai zâmbea \nc` atunci când \l z`ri pe
Peregrine Bradford stând \n pragul u[ii.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 121

– N-ai venit nici m`car s`-]i bei cafeaua, \i repro[` el.


– Am fost prea ocupat`. A]i luat masa de sear`?
– Nu \nc`, dar o s` m` duc la cantin`...
Ea sim]i atunci privirea intens` a chirurgului.
– Am vorbit adineauri la pediatrie. Probabil c` ei vor
\nchide sec]ia de Pa[te, \n absen]a domni[oarei Fletcher.
– Unde se duce?
– Este membr` a unei asocia]ii de amatori de ruine
romane, \i explic` ea tulburat` de prezen]a lui. Studiaz`
istoria, f`r` s` fac` s`p`turi arheologice.
– Mi se pare pasionant!
– Mai fac [i excursii. Anul trecut au fost la Bath. Au
organizat o sear` roman` autentic`, de la costume, pân` la
mâncare. Fusese programat` [i o baie \n apa termal`, dar a
trebuit s` se mul]umeasc` \n cele din urm` cu piscina
ora[ului din cauza unui microb care poluase apa.
– Am auzit vorbindu-se despre asta, spuse el cu un aer
\ntunecat. De data asta unde se duce?
– |ntr-o mic` sta]iune termal` descoperit` recent. Nu
poate fi vizitat` decât cu autoriza]ie [i termele se deschid
special pentru ei! Trebuie s` fie foarte amuzant s`-i vezi pe
vizitatori \mbr`ca]i \n toge \notând \n apa cald` a izvorului,
ca \n timpurile str`vechi.
– Unde anume se g`se[te?
– E o sta]iune termal` \nchinat` zei]ei Minerva.
– N-au voie s`-i lase pe oameni s` se scalde acolo! A avut
loc vreun control al comisiei de igien`?
Speriat`, tân`ra se \ndep`rt` de el. Tr`s`turile acestuia
erau schimonosite de furie [i triste]e.
122 JOYCE WADE

– B`nuiesc... c` da, zise ea bâlbâindu-se.


– B`nuie[ti... doar b`nuie[ti? Unde se afl` sta]iunea asta,
focarul `sta de infec]ie? o \ntreb` el strângând-o de bra].
– Nu cunosc adresa, dar sunt sigur` c` autorit`]ile vor
supraveghea calitatea apei... mai ales dup` cele petrecute
anul trecut la Bath!
Peregrine \i d`du drumul la mân`.
– Ai dreptate. Promite-mi c` n-o s` te duci niciodat`
\ntr-un asemenea loc!
– A[ vrea s` v` promit, dar trebuie s` recunoa[te]i c`
acest lucru nu m` prive[te decât pe mine, domnule doctor.
– Scuz`-m`.
„Ce l-o fi apucat?“ se mir` ea \n timp ce-l privea cum se
\ndep`rteaz`.
Rosalind mânc` f`r` s` aib` poft` de mâncare, apoi trecu
din nou pe la blocul operator ca s`-[i fac` ordine \n birou.
Când \[i termin` treaba, observ` c` era lumin` la biroul de
gard`. Dorind s` lase totul impecabil, Rosalind urc` scara
care ducea la biroul cu geamuri. Adun` ni[te caiete [i un pix
uitate de studen]i, apoi stinse lumina, când i se p`ru c`
aude un zgomot \n blocul operator. Stând \n \ntuneric,
putea s` vad` f`r` s` fie v`zut`. |l recunoscu pe Alan King
care se apropie de biroul ei, deschise u[a f`r` s` bat` mai
\nainte [i intr`. Când \l v`zu ie[ind cu o figur` dezam`git`,
tân`ra zâmbi.
– Stau [i m` \ntreb ce-o fi vrut de la mine, se trezi ea
spunând cu voce tare intrând din nou \n blocul operator.
– Nu vrei s` afli?
Tân`ra se opri, re]inându-[i un strig`t.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 123

– |mi pare r`u. Ar fi trebuit s` vin mai devreme. Probabil


te-ai fi ascuns [i de mine, observ` Peregrine Bradford
amuzat.
– Nu m` ascund niciodat`! ripost` ea cu demnitate.
Urcasem \n camera de gard` atunci când l-am v`zut pe
doctorul King. Pân` s` cobor, deja disp`ruse!
– Ai sosit totu[i prea târziu pentru a afla ce dorea,
obiect` el constatând cu \ngrijorare c` Rosalind \l evita pe
Alan King.
– Pot s`-i telefonez...
– |nainte de asta, am un mesaj pentru tine.
– Sper c` nu este vorba despre o urgen]`. Am avut
destule pe ziua de ast`zi! Oh, \nseamn` c` venise s`-mi
aduc` vestea asta...
– Nu, dup` p`rerea mea, voia s` [tie dac` e[ti liber`.
– Ce vre]i s` spune]i, domnule doctor?
– Anna [i Slade Forsythe mi-a trasat sarcina s` te anun].
|n seara asta dau o petrecere improvizat`. Locuiesc \n
apropiere, a[a c` putem l`sa adresa [i num`rul de telefon la
spital.
– Noi? [opti ea tulburat`.
– Nu pot l`sa o tân`r` s` ias` singur` noaptea. E prea
aproape ca s` mai chem`m un taxi, zâmbi el. {i apoi, uneori
e bine s` recompensezi oboseala istovindu-te \ntr-un alt
mod! Eu sunt extenuat, tu de asemenea, [i to]i invita]ii vor
fi la fel, dar o schimbare ne va prinde bine. De altfel, o
meri]i din plin. |n orice caz, \]i mul]umesc pentru
colaborare. Te a[tept \ntr-o jum`tate de or` \n holul
c`minului infirmierelor, de acord?
124 JOYCE WADE

Individul disp`ru \nainte ca ea s` mai apuce s`-i dea un


r`spuns sau s` refuze invita]ia sub un pretext oarecare. De
fapt, voia \ntr-adev`r s` se duc` la petrecere.
Dup` ce f`cu du[, tân`ra se hot`r\ s` se \mbrace cu o
c`ma[` din satin gri deschis care \mpreun` cu pantalonii de
m`tase neagr` creau un efect foarte reu[it. Se \nc`l]` cu o
pereche de sandale negre cu tocul \nalt care \i scoteau \n
eviden]` fine]ea picioarelor. |[i perie foarte bine p`rul [i se
machie u[or. |n definitiv, era vorba despre o simpl`
petrecere \ntre colegii din spital.
– E[ti punctual`, observ` Pelegrine privind-o admirativ.
Ah, ai adus ni[te dulciuri! Bun` idee! Probabil c` Anna n-a
avut timp s` g`teasc` pentru atâta lume! Eu am luat ni[te
vin care mi-a r`mas de la un chef organizat \nainte de a
pleca de la ultimul meu loc de munc`.
Rosalind observ` c` avea \n mân` un pachet care
provenea de la un magazin West End.
– B`nuiesc c` [tia]i de petrecere, spuse ea.
– Deloc. S-au hot`rât \n ultimul moment, dar spre
norocul meu, am acas` un mic congelator. S` sper`m c`
totul va fi dezghe]at când vom ajunge. Sau \]i plac pateurile
\nghe]ate?
Tân`ra se relax`. Peregrine Bradford era acum total
diferit de omul care-i vorbise pe un ton aspru cu câtva
timp \n urm`. |n aceste condi]ii seara se anun]a foarte
agreabil`.
– Cine mai vine? \ntreb` Rosalind curioas`. O cunosc
destul de pu]in pe Anna, care mi l-a prezentat pe so]ul ei,
dar \n afar` de ei n-am mai cunoscut pe nimeni.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 125

Chirurgul \i pomeni de câ]iva medici pe care \i \ntâlnise


sau \i v`zuse prin spital. Nu men]ion` numele lui Allan King
[i asistenta spera s` nu-i vad` mutra \n seara aceea.
– {i Tony Murray?
– El este rareori v`zut la genul `sta de petreceri. Prefer`
distrac]iile mai... familiale.
F`cu o pauz` [i apoi continu`:
– V`d c` i-ai spus Tony... atunci n-ai vrea s`-mi spui [i
mie pe numele mic, m`car \n ocazii ca cea din seara asta?
Tulburat`, ridic` ochii spre el [i se \nro[i.
– Din moment ce King beneficiaz` de acela[i tratament,
nu m` po]i refuza!
– Desigur, dac` insista]i. Cu ceilal]i, totul a venit de la
sine, probabil din cauz` c` suntem din aceea[i genera]ie...
– Cu alte cuvinte, eu sunt prea b`trân, spuse el cu un
zâmbet strâmb.
– Oh, nu, nu m` gândeam deloc la vârst`... de altfel, ar
trebui s` [tii c` jum`tate din personalul spitalului consider`
c` e[ti b`rbatul cel mai seduc`tor de la Beattie's.
– {i cealalt` jum`tate.... Rosalind? \ntreb` el cioc`nind \n
u[a din stejar masiv. M` \ntreb tu din ce categorie faci
parte... Bun` seara, Anna, sper c` n-am \ntârziat.
Rosalind o urm` pe st`pâna casei \n \nc`perea \n care se
g`sea vestiarul. Anna zâmbi când primi biscui]ii, pateurile [i
vinul.
– N-am g`sit nimic mai original, se plânse Rosalind.
– E perfect. Avem mâncare pentru un batalion \ntreg! Ai
o c`ma[` superb`... cred c` a costat o avere.
|[i trecu mâna peste materialul sclipitor.
126 JOYCE WADE

– Ai grij` s` nu te a[ezi lâng` Alan, \mbr`cat` \n hainele


astea N-o s`-[i poat` ]in` mâinile acas`.
– Oh... nu este aici?
– Poate va ap`rea mai târziu! Mi-a spus c` are o \ntâlnire.
– Cu atât mai bine. Poate va veni \nso]it de cineva.
– Nu fi prea sigur` de asta. De când ai venit tu la
Beatrice, nu-[i prea ascunde inten]iile. Se pare c` n-a
renun]at la ideea de a te cuceri.
– Se \n[al`. Credeam c` l-am f`cut s` \n]eleag` acest
lucru.
– |mi pare bine. P`cat c` nu e [i Wendy aici. Apropo,
unde e? N-am avut timp s`pt`mâna asta s` stau de vorb` cu
ea. {tiu doar c` a plecat.
– Petrece un weekend cultural! Viziteaz` ni[te terme
romane unde are de gând s` fac` baie. Trebuie s` fie foarte
amuzant.
|n clipa aceea, figura colegei ei se \ntunec`.
– Ce este? Ce r`u face dac` se duce acolo?
– Perry [tie?
– Da, i-am povestit totul [i a avut o reac]ie ciudat`.
Spune-mi, Anna, care este problema?
– Uite ce este... o s`-]i explic mai târziu, dar nu-i mai
spune nimic lui Perry. Scuz`-m`... a sunat cineva... Intr`! Te
voi prezenta imediat, \n cazul \n care n-o va face Perry!
Rosalind intr` cu fruntea sus \n \nc`pere. Slade \i oferi
un pahar de vin alb [i f`cu prezentarea invita]ilor. Apoi
tân`ra lu` loc pe o canapea uria[` din catifea ro[ie. Ridic`
privirea [i-l v`zu pe Perry. De data asta \l privea nu ca
asistent`, ci ca femeie, sim]i ea. Inima \ncepu s`-i bat`
SIMBOLUL DRAGOSTEI 127

puternic \n piept. Nu venise s` se amuze, s` se relaxeze?


Atunci, de ce s` nu profite de ocazie [i s` se poarte natural
cu toat` lumea?
– E loc pentru dou` persoane dac` vrei s` stai, \i spuse
doctorului Bradford.
– Pari... \ncepu el s` spun`.
– De ce oare chirurgii le acapareaz` pe cele mai
frumoase infirmiere? spuse Charles Bing, un medic a[ezat \n
dreapta ei.
– E nevoie de multe calit`]i ca s` fii o bun` infirmier` de
chirurgie, mai ales când sunt [i pl`cute la vedere...
Rosalind izbucni \n râs.
– A[a este, spuse Peregrine, mi se pare c` gazda noastr`
arat` superb \n seara asta.
– |n schimb, infirmierele prefer` medicii generali[ti, care
sunt mult mai simpatici, \i spuse Rosalind.
– Acum veni]i la mas`, cred c` sunte]i mor]i de foame! |n
caz contrar, a]i fi apreciat complimentul!
– Nu prea era original, observ` ea ridicându-se cu
greutate de pe pernele fotoliului.
Se dezechilibr` pu]in [i cavalerul ei o prinse de talie ca
s-o sus]in`. Prin materialul sub]ire al bluzei, ea sim]i c`ldura
emanat` de trupul lui Perry. O lu` \nainte [i o conduse spre
buc`t`rie, unde se g`sea etalat` mâncarea sub form` de
bufet suedez. Se instalar` apoi pe treptele sc`rii de la
primul etaj. Vestibulul se umpluse de infirmiere, studen]i,
medici din spital, aproape to]i \mbr`ca]i \n blugi. Anna se
apropie de ei \ngrijorat`, dar Peregrine o asigur` c`
petrecerea era extrem de reu[it`. Ea plec`, radiind de
128 JOYCE WADE

fericire. Dup` ce termin` de mâncat, chirurgul duse \napoi


farfuriile [i se \napoie cu o tav` \nc`rcat` cu pr`jituri [i cafea
aburind`.
– Doar n-ai de gând s` m`nânci toate astea?
– Nu chiar toate. Am constatat cu bucurie c` [tii s`
apreciezi buc`t`ria gustoas`. Nu-mi plac femeile care doar
ciugulesc de ici-colo [i irosesc bun`tate de mâncare.
– Al doilea compliment \ntr-o singur` sear`... sau doar
unul [i jum`tate?
– M`nânc` [i nu te mai obr`znici!
– Cine te aude, ar zice c` e[ti director de [coal`, spuse
ea regretându-[i imediat cuvintele care aminteau de
diferen]a de vârst` dintre ei.Din fericire, el nu b`g` de
seam`.
– {tii cumva când trebuie s` se \ntoarc` Wendy?
– Wendy? repet` tân`ra, nedumerit`.
– A[ vrea s` vorbesc cu ea imediat ce se \ntoarce.
– A plecat pentru patru zile, din care dou` va sta la
p`rin]ii ei. Nu [tiu nimic mai mult. Ce s-a \ntâmplat, Perry?
\ndr`zni ea s` \ntrebe, deoarece se sim]ea bine cu el \n
atmosfera aceea pl`cut`.
– Nimic, dar trecutul nu se poate uita.
„Trecutul... umbra \ntunecat` pe care o va p`stra pentru
totdeauna ascuns` \n el \nsu[i“, dac` vor ajunge s` se
cunoasc` mai bine, se lament` ea.
– Ce ]i s-a \ntâmplat?
Oare nu avea nevoie de ajutor chiar \n momentul acela?
Puse mâna pe bra]ul lui [i ridic` ochii spre el. Mâneca larg`
a bluzei ei atingea \ncheietura goal` a lui Peregrine.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 129

– Am pierdut o prieten` foarte drag` mie pentru c` a


f`cut baie \ntr-o ap` poluat`...
– Oh! Da, e \ngrozitor!
El \i mângâie satinul m`t`sos al bluzei.
– Atunci când mi-ai vorbit despre planurile lui Wendy,
mi-am amintit pe loc de acel accident [i ]in prea mult la
oameni pentru a-i l`sa s`-[i ri[te via]a f`r` s` mi[c un deget.
Rosalind fu cople[it` de o mare triste]e. E adev`rat c`
moartea acelei tinere fusese cumplit`, dar Peregrine p`rea
s` fie [i acum \ndr`gostit de ea. Niciodat` nu va iubi pe
altcineva, \[i spuse ea.
– {i p`strezi o amulet` ca dovad` a iubirii tale pentru ea,
spuse ea aproape \n [oapt`.
– Da, spuse el cu o expresie ciudat` \n ochi. |ntr-adev`r,
port medalionul femeii pe care o iubesc. Nu am nimic
altceva de la ea [i o feresc cu str`[nicie de privirile
indiscrete.
– Din cauza asta ai operat cu un tricou sub bluz`?
– Ce sim] de observa]ie ai, domni[oar`, o ironiz` el.
{i tensiunea dintre ei se risipi. Anna sparse bisericu]ele
formate, pentru ca oamenii s` se cunoasc` \ntre ei. Dup`
dou` ore, Rosalind se trezi din nou \n fa]a lui Peregrine. Ea
p`rea fericit` [i nep`s`toare, dar masca aceea ascundea o
adânc` triste]e. Perry \i m`rturisise c` r`mânea fidel iubirii
lui din tinere]e. „Femeia pe care o iubesc“, spusese el.
Pe la miezul nop]ii, ap`ru [i Alan King. Se uit` de jur-
\mprejur, o reper` pe Rosalind [i \[i f`cu loc pân` ajunse
la ea. Tân`ra asculta pove[tile pesc`re[ti ale lui Charles
Bing.
130 JOYCE WADE

– Bun` seara... E[ti superb`... Parc` ai veni de pe o alt`


planet` cu bluza asta gri-argintie... Nu-mi pare r`u c` am
trecut pe aici!
De[i \l \ntâmpinase cu destul` r`ceal`, el se a[ez` lâng`
asistent` [i \ncepu s` soarb` \n tihn` din paharul de whisky.
Rosalind ar fi vrut s`-i dea lui Alan replica pe care o
merita, dar \mprejur`rile nu erau favorabile unui duel
verbal. Se mul]umi doar s` aprobe vorbele lui Charles Bing,
jucându-se \n acela[i timp cu lan]ul de la medalion.
– Scoate-l, dac` te deranjeaz`, \i suger` Alan.
Ea scoase amuleta deasupra gulerului [i Alan o privi cu
aten]ie sporit`.
– Semnul Yin [i Yang? observ` el cu un aer mirat.
– E foarte r`spândit, \ntr-adev`r.
– {i plin de semnifica]ii. Unde oare am v`zut unul
asem`n`tor?
P`ru s` se gândeasc` profund.
– {tiu... [tiu unde am z`rit-o pe sora sau poate pe fratele lui.
– La talcioc? Cu ocazia uneia din c`l`toriile tale? \l ironiz` ea.
De team` s` nu-l piard`, \l vâr\ din nou \n deschiz`tura
bluzei.
– Nu. Cel`lalt era din lemn de abanos [i argint, un b`rbat
[i o femeie, Yin [i Yang. Era \n sala de opera]ii.
Sim]i c` cineva \i atinge bra]ul.
– Dac` vrei, te conduc acas`, Rosalind, zâmbi Peregrin
privind-o drept \n ochi. Hai s` ne lu`m r`ms-bun de la
gazde [i s` ne lu`m pardesiele, mai ad`ug` el.
Tân`ra \ngân` câteva vorbe de desp`r]ire celor doi
interlocutori ai ei [i se ridic` din fotoliu. Uluit, Alan King o
urm`ri cu privirea, ca [i cum ar fi v`zut o stafie.
Capitolul 8

– Pot s` m` duc s`-mi iau o cafea? \ntreb` domni[oara


Stephen.
– Sigur` c` da. Duce]i-v` amândou`. Eu prefer s-o
beau pe-a mea aici, \n timp ce lucrez. Trebuie s` verific
medicamentele [i nu vreau s` m` opresc \n toiul trebii.
Duce]i-v` [i aduce]i-mi [i mie ziarul de duminic`, v`
rog.
Tân`ra r`mase pe gânduri câteva clipe.
– Prietenul t`u mai este la Londra?
– Da, domni[oar`. Pleac` mar]i. Voia s` merg cu el la
parada din Regent Park, dar nu se poate!
– De ce nu? Ai o mul]ime de ore de recuperare. Dac`
apare o urgen]`, n-o s` fie cazul decât de o interven]ie
scurt` sau care nu merit` o preg`tire special`. Doctorul
Murray este \n spital. N-am decât s`-l sun. Pot s` r`mân eu
aici \n dup`-amiaza asta. Telefoneaz`-i logodnicului t`u [i
spune-i s` vin` s` te ia \ntr-o or`!
132 JOYCE WADE

– Oh, mul]umesc, domni[oar`! M` \ntorc pe la ora [ase.


– N-are rost s` te gr`be[ti, n-am nici un fel de plan. S` fii
aici la [ase [i jum`tate. A[a \mi convine perfect.
O privi u[or invidioas` pe colega ei cum se \ndep`rteaz`.
Rosalind \l cunoscuse pe prietenul fetei [i nu putea spune
c`-i pl`cuse prea mult, dar era geloas` pe fericirea lor
comun`.
Puse apa la fiert [i-[i preg`ti cafeaua.
Deodat`, u[a batant` se deschise. Tân`ra se \nro[i la fa]`.
– Miroase a cafea proasp`t` [i bun` \nc` de la parter!
spuse Peregrine Bradford.
– Nu prea cred, abia am f`cut-o. Pot s`-]i ofer [i ]ie o
cea[c`, dac` vrei!
– Ce zi frumoas`! Mul]umesc, o s` stau acolo, spuse el
a[ezându-se pe marginea unicei ferestre a blocului
operator.
– Fii atent! N-a[ vrea s` apar pe prima pagin` a ziarelor:
„Asistenta scoase un strig`t de groaz` atunci când chirurgul
se pr`v`li \n gol. S` fie vorba despre un accident sau despre
o crim`?“
– {i asta ar fi un lucru important pentru tine? o \ntreb`
el cu ochii fixa]i asupra p`rului blond al tinerei.
– Cum s` nu!? Nim`nui nu-i place s` ajung` pe prima
pagin` a tuturor ziarelor!
|i \ntinse o cea[c` de cafea cu un aer calm. „Am \nceput
s` m` pricep la disimularea adev`ratelor mele sentimente“
\[i spuse ea.
– Ai dreptate... n-ar fi drept s` fie tulburat` o via]` atât de
lini[tit` ca a ta!
SIMBOLUL DRAGOSTEI 133

– Sper c` n-o s-o faci chiar tu, spuse oferindu-i cutia cu


biscui]i.
– E[ti mereu atât de relaxat`, Rosalind? E[ti \ntr-adev`r
infirmiera ideal`, eficient`, mereu preg`tit` \n caz de
urgen]e [i pl`cut` \n cadrul echipei.
– V` mul]umesc, domnule.
– Nu mai fi ironic`! {tiu foarte bine când m` ironizezi cu
adev`rat, dar numai atunci când n-ai masca pe gur`.
Tân`ra \ncerca s`-[i st`pâneasc` râsul. De fapt, era
bucuroas` c` venise s-o viziteze [i nu-[i mai putu ascunde
mult timp zâmbetul. Chirurgul se scotoci \n buzunarul
bluzei lui albe [i scoase un pieptene dr`gu] din baga.
– Este al meu? Unde l-ai g`sit?
– Anna m-a rugat s` ]i-l dau. Credea c` este al t`u. M-a
rugat ca nu cumva s` uit [i mi-a spus c` o s` te v`d cu
siguran]` \n diminea]a asta. A[a c` am venit.
– Mul]umesc.... E[ti \n trecere? se interes` ea, pu]in
dezam`git`.
– Nu, mai am de luat [i ni[te lucruri [i s` m` interesez de
\ntoarcerea lui Wendy.
– Perry! Sunt sigur` c` se simte bine. |]i \n]eleg
\ngrijorarea, dar nu exist` decât o [ans` la o mie ca ea s` ia
microbul acela.
– De fapt, sunt foarte \nc`p`]ânat! Ce faci azi? Te duci la
parad` cu p`l`ria de Pa[te pe cap?
– Nu port niciodat` a[a ceva... Am prea mult p`r.
– Nu prea mult. Am fost \ncântat c` ]i-ai pierdut
pieptenul asear`. |mi placi mai mult cu p`rul \n vânt!
Rosalind l`s` capul \n jos.
134 JOYCE WADE

– Mi-a fost imposibil s`-l st`pânesc azi-diminea]`.


Trebuia s`-l strâng \ns` cu orice pre], cel pu]in \n timpul
programului!
– {i pentru tenis?
B`nuind c` este vorba despre o aluzie perfid` \n
\ntrebarea lui, ea ridic` ochii [i v`zu c` doctorul zâmbe[te.
– Da, [i pentru tenis, dar data viitoare o s` las balt`
mingile r`t`cite!
– Sper c` nu din cauza mea. Am fost \ncântat de vizita pe
care mi-ai f`cut-o. Ce-]i mai face spatele?
F`cu un pas spre ea, dar Rosalind se d`du \napoi.
– S-a cicatrizat complet, mul]umesc. N-are rost s` mai
urmez tratamentul.
„Dac` \n]eleg eu bine, \ncearc` s` flirteze cu mine, \[i
spuse Rosalind. {i \n timpul `sta, nu se gânde[te decât la
iubirea vie]ii lui, care a disp`rut \n mod tragic“. Nu compara
oare toate femeile cu cea pe care o iubea atât de mult? |i mai
turn` \nc` o cea[c` de cafea [i \n acest timp observ` c` era
\mbr`cat foarte lejer.
Ca [i cum i-ar fi ghicit gândurile, el \i explic`:
– M` duc s` iau masa de prânz la ni[te prieteni, dar
disear` m` \ntorc. O s` dorm aici ca s` fiu preg`tit pentru
orice eventualitate.
– Nu e programat` nici o opera]ie [i Tony este de gard`.
Po]i s` te duci acas`!
– Acas`? A, da, fire[te. A[ putea s` m` duc [i acum, dar
cei de acolo se pot lipsi foarte bine de prezen]a mea!
Peregrine Bradford se \ncrunt`:
SIMBOLUL DRAGOSTEI 135

– Voi fi aici pentru ca lucrurile s` mearg` bine. Mi-ai face


un mare serviciu dac` ai accepta s` iei masa cu mine la
„Vulturul“. |n felul acesta, nu risc s` mor de plictiseal`.
– Dac` vrei n-am nimic \mpotriv`, \i r`spunse ea.
Spre deosebire de cea din seara anterioar`, invita]ia de
acum era f`cut` de el \nsu[i.
Cine putea s`-i reziste? Pe cine avea acas` la el, \n cazul
\n care avea a[a ceva? P`rin]i, vreo amant`, o duzin` de
pisici [i de câini p`zite de vreun servitor b`trân?
Era cufundat` \nc` \n gânduri când intr` ajutoarea de
infirmier` \nso]it` de Alan King. Rosalind \i ceru imediat
colegei ei s` fac` inventarul materialelor care abia sosiser`
de la furnizor.
– Chiar trebuie s` fac` asta \n acest moment? o \ntreb`
Alan \n [oapt`. Speram s` putem sta [i noi un pic lini[ti]i de
vorb`.
– |mi pare r`u. Nu se poate altfel.
|l privi cu un aer nevinovat, dar cu un u[or zâmbet ironic
pe buze.
– Nu ne \mpiedic` nimic s` vorbim [i aici. Te asigur c`
n-o s` fac` un zgomot atât de mare \ncât s` ne deranjeze.
– Nu prea \]i place de mine, Rosalind, nu-i a[a?
– Ba da, Alan, dar n-am de gând s` fac parte din [irul
victimelor tale. Atâta vreme cât te consideri un leac
miraculos pentru toate bolile acestor femei, nu se pune
problema vreunui fel de prietenie \ntre noi. {i te anun] c`
nu inten]ionez s` m` plimb cu tine pe Tamisa.
Alan King m`sur` \nc`perea cu pa[i mari, apoi se aplec`
pe fereastr`.
136 JOYCE WADE

– Cel pu]in n-o s` vin` Perry s` ne deranjeze! O zi bun`!


strig` el accentuând \n mod exagerat fiecare silab`.
Se \ntoarse spre ea [i izbucni \ntr-un râs mali]ios.
– M-a v`zut... Mi-a aruncat o privire ucig`toare! Lui Perry
nu-i place s` te amesteci \n treburile lui, ad`ug` el cu
insolen]`.
– Cred c` mai degrab` se gânde[te c` ai venit s`
\mprumu]i vreun dezinfectant sau pentiobarbital!
– De data asta, cred c` asta este ultima lui grij`! Unde se
duce?
– De unde s` [tiu eu?
– A ie[it de aici! A venit s`-[i ia r`mas-bun \nainte s`
plece, b`nuiesc.
– |ntr-adev`r, a trecut pe la blocul operator \naintea ta,
dar doar pentru a-mi aduce un obiect pe care l-am uitat
asear` la petrecere. Anna l-a trimis.
– Fata asta are o fa]` de \nger... [i ochii ei verzi sunt atât
de naivi!
– Am impresia c` ai \nceput s` vorbe[ti aiurea. |n cazul
`sta, te rog s` m` scuzi. Eu am de lucru, spre deosebire de
tine, poate.
– Ce rea e[ti! Nu fac altceva decât s`-]i spun ce se [opte[te
prin tot spitalul. Se pare c` e ceva \ntre tine [i Perry.
– Poftim? N-ai nici un drept s` afirmi a[a ceva... e o
minciun`. Pur [i simplu a venit s` m` ia [i s` m` \nso]easc`
la Anna, unde se ducea [i el, asta e tot. Dac-ar fi s` fie bârfi]i
oamenii numai pentru c` sunt v`zu]i \mpreun`, atunci ar fi
trebuit s` fii b`nuit [i tu. |n definitiv... m-am urcat \n ma[ina
ta [i gestul `sta nu m-a compromis deloc.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 137

– Lucru pe care \l regret nespus. Dar, ca un cavaler


model ce sunt, am acceptat provocarea. E adev`rat c`
sunte]i amândoi foarte discre]i. Acum [tiu \n sfâr[it al cui
era tricoul de rugby care te f`cea atât de atr`g`toare pe
culoarul spitalului.
– Dar e ridicol s`-]i imaginezi a[a ceva! Ai v`zut [i tu cum
se poart` cu mine \n sala de opera]ii. Rareori \mi adreseaz`
vreo vorb` de laud`.
|i arunc` o privire sfid`toare.
– {i-n plus de asta, mi-a spus c` a fost \ndr`gostit de o
femeie... care a murit \n urm` cu pu]in timp.
– Te referi cumva la fata aceea care s-a \mboln`vit de
meningit` dup` ce a f`cut baie \ntr-o ap` poluat`?
– {tiai?
– Am auzit vorbindu-se c` evenimentul s-ar fi petrecut
\nainte de sosirea mea la Beatrice. A fost vorba despre un
grup de studen]i. Unul din ei descoperise un izvor de
ap` cald` \ntr-un lac natural. S-au sc`ldat \n el ca s` se
amuze.
– Nu pot s` \n]eleg. Ar fi putut s` se \ntâmple oricui.
– Perry este cel care a g`sit-o [i de aceea s-a sim]it vinovat
de producerea accidentului.
– {i o mai iube[te [i acum, spuse Rosalind cu triste]e.
– Atunci, \n cazul \n care povestea asta este adev`rat`,
ceea ce nu prea cred, \mi mai r`mâne totu[i o speran]`.
Când vei avea un weekend liber, te voi duce la plimbare pe
Tamisa!
Dup` plecarea anestezistului, \ncerc` s` se concentreze
asupra citirii unei c`r]i, dar imaginea lui Peregrine Bradford
138 JOYCE WADE

\i revenea mereu \n minte. P`rea trist [i \n loc s` se lupte cu


o rival` vie, amintirea fetei moarte r`mânea de ne[ters din
mintea chirurgului.
La ora [ase, asistenta o \ntâmpin` cu bucurie pe
colega ei.
– Ai avut o zi bun`? o \ntreb` ea pe un ton cu totul diferit
de cel folosit de Alan King când i se adresase lui Peregrine
Bradford.
– Minunat`!
– Aici, totul este calm. Ai f`cut bine c` ai f`cut o plimbare
\n timpul `sta. Acum plec [i eu.
– Ie[i]i \n ora[, domni[oar`?
– Da... \n principiu, da, \i r`spunse ea \ncet.
De ce acceptase s` ia masa cu el? se \ntreb` ea când
ajunse \n c`minul infirmierelor. Ajuns` \n camera ei,
\mbr`c` o bluz` de un roz intens [i un taior din jerseu de
culoare verde deschis care se asorta perfect cu ochii, apoi \[i
perie \ndelung p`rul bogat. |n seara aceea se hot`râse s`-l
lase liber pe spate. Destul st`tuse strâns toat` ziua sub
boneta de asistent`! Deodat`, se auzi soneria telefonului [i
Rosalind se gr`bi s` r`spund`.
– Bun` seara... Rosalind?
– Wendy? Unde e[ti? Cum te sim]i?
– Bine, desigur! De ce \ntrebi? Din câte [tiu nici n-a
deraiat vreun tren, n-a fost deturnat nici un avion [i nici
n-a avut loc vreun accident de ma[in`.
– Oh, n-are importan]`... doar c` mi s-a p`rut c` te-ai
\ntors mai devreme decât trebuia.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 139

– Nu sunt la Beatrice! Po]i s`-mi faci un serviciu? Urc` \n


camera mea [i vezi dac` e un pachet pentru mine.
Tân`ra se duse [i v`zu \ntr-adev`r un colet.
– E intact.
– Perfect. Trebuie s` confirm recep]ia acestuia imediat, \i
explic` ea.
– Când te \ntorci?
– M-am hot`rât s` vin \n seara asta [i s` m` v`d mâine cu
prietenii din Londra. Sta]iunea termal` nu era prea
grozav`... era cam pr`fuit`, dup` p`rerea mea.
– Ai f`cut baie?
– Bine\n]eles, a fost foarte pl`cut. Pe curând, nu mai am
monede.
N-avea nici un rost s`-[i fac` griji, \[i spuse ea. {i totu[i,
nu reu[ea s` uite figura \ngrijorat` a chirurgului atunci când
vorbea despre riscurile sc`ldatului \n asemenea ape.
Peste o jum`tate de or`, Rosalind cobor\ \n hol unde o
a[tepta Peregrine. Se \nfior` când \l v`zu, \mbr`cat \ntr-o
c`ma[` de ca[mir gri [i un costum de catifea neagr`
elegant, dar foarte simplu. Atunci se hot`r\ s` nu-[i strice
seara gândindu-se la Wendy. |n definitiv, aflându-se
\ntr-un spital, ar primi numaidecât \ngrijirile necesare \n
caz de alert`.
– Bun` seara, spuse ea. E[ti foarte punctual.
– S` mergem prin gr`din`, vrei? E o sear` foarte pl`cut`.
Peste tot pe unde am fost ast`zi oamenii erau foarte veseli.
E pl`cut s` vezi familiile ie[ite la picnic \n zona rural`.
|i vorbi despre comitatul Surrey unde locuiau prietenii
lui, dar nu pomeni nimic despre casa lui.
140 JOYCE WADE

Restaurantul era plin pân` la refuz, dar Peregrine


Bradford re]inuse deja o mas`. |n timp ce vorbeau despre
oamenii pe care \i cuno[teau amândoi, chirurgul deveni mai
vorb`re].
– Ce voia Alan azi-diminea]`?
– Cred c` voia s` \mprumute ni[te materiale. Din
nefericire pentru el, \ncuiasem deja totul. Probabil c` m`
blesteam`, pentru c` acum e obligat s` cumpere de la
farmacie... din cauza mea.
– Sper c` te blesteam` din alte motive.
– Desigur. |n ziua \n care va renun]a la obiceiul ca,
atunci când \ntâlne[te o femeie, s`-i fac` \n mod automat
curte, rela]iile noastre se vor \mbun`t`]i.
– Atunci când e[ti \n uniform`, domni[oar`, nici nu i-ar
trece cuiva prin minte s` te cucereasc`. |ntruchipezi
infirmiera perfect`, devotat` \n \ntregime profesiei, care
n-are timp s` se lase curtat`!
Ochii lui alba[tri o priveau intens. Rosalind clipi din
gene ca s` ascund` emo]ia pe care o sim]ea \n momentul
acela.
– Cu coafura asta... nu po]i l`sa pe nimeni indiferent.
E[ti etrem de seduc`toare!
Tân`ra ridic` ochii spre el, ru[inat`. El o privea cu un
amestec de triste]e [i de dorin]` p`tima[`.
– |nseamn` c` trebuie s` \ntâlnesc un b`rbat care s` se
arate interesat de mine.
– N-o s` fie nici o problem`, o asigur` el. Am observat c`
te \n]elegi bine cu b`ie]ii de vârsta ta.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 141

– Studen]ii m` plictisesc.
Peregrine se \ntoarse spre osp`tarul care se apropiase
tiptil de el. Doctorul Bradford era c`utat la telefon.
– Scuz`-m`, spuse el ridicându-se de pe scaun. S` nu
pleci.
|i zâmbi [i-l urm` pe osp`tar, l`sând-o \ntr-o stare foarte
pl`cut`.
Dac` n-ar... \nc` o secund` [i el ar fi putut... Ce? S-o cear`
\n c`s`torie? Nu-i vorbise deloc de dragoste. Tân`ra \ncerc`
s`-[i alunge din minte asemenea gânduri. |n definitiv,
vorbea [i el ca oricare alt individ \n locul lui, \[i spuse ea.
Chirurgul se \ntoarse cu un aer trist.
– Ce s-a \ntâmplat?
– A avut loc o \nc`ierare \n parc. Patru tineri au ajuns la
urgen]`. Unul din ei are nasul spart.
– Dar nu intr` \n atribu]iile tale, nu?
– Nu exist` nici o regul`, dar b`iatul are un ciob de sticl`
\n nas. Stagiarului \i este team` c` nu se prea pricepe la a[a
ceva, [i eu sunt de aceea[i p`rere. Pot s` fac interven]ia \n
sec]ia de chirurgie general`, dar a[ avea nevoie de materiale
ORL.
– Vin cu tine, \n felul acesta vom câ[tiga timp. Pe drum,
\mi vei da lista cu materialele de care ai nevoie.
|n câteva secunde deveniser` ni[te adev`ra]i
profesioni[ti, l`sând \n suspans momentele de tandre]e,
care probabil erau pierdute pentru totdeauna.
Când ajunser` la spital, Rosalind alerg` spre sec]ia ei cu
cheile \n mân`. Lu` rapid materialele necesare [i se n`pusti
\n lift ca s` ajung` mai repede la chirurg...
142 JOYCE WADE

Dup` opera]ie, când Bradford se \ntoarse cu c`ma[a


p`tat` de sânge, acesta vru s`-[i \mbrace haina de
catifea, dar ea, dup` ce ezit` câteva clipe, \i vorbi cu
sinceritate:
– Nu po]i s` ie[i \n ora[ a[a... A[ putea s` m` duc s`-]i iau
o c`ma[` curat` din camera ta, dac` vrei.
– Excelent` idee! Nu pot s` m` plimb pe culoare gol
pân` la brâu.
|i \ntinse cheile.
– Sertarul din dreapta sus. Ia orice tricou. Rosalind... mai
avem \ns` timp s` bem o cafea.
Asistenta zâmbi când \l v`zu pe omul acela care nu mai
avea nimic din chirurgul ursuz [i rece de alt`dat`. Ochii ei
verzi str`luceau de pl`cere.
Reveni gâfâind, cu c`ma[a \n mân`.
– De ce ai alergat a[a? Oricum, \]i sunt recunosc`tor.
Când se apropie de el, Rosalind observ` medalionul
chirurgului, dar acesta era a[ezat pe dos. Atunci când f`cu
ni[te mi[c`ri pentru a se \mbr`ca, i se p`ru c` recunoa[te
semnul Yin [i Yang, dar nu prea era sigur`.
– Domnule Bradford... spuse o infirmier`. V` caut`
domni[oar` Fletcher la telefon. Mi se pare c` a]i l`sat un
mesaj s` v` contacteze atunci când se \ntoarce.
– Perry la telefon. Ce-ai zice s` bei un pahar \mpreun` cu
Rosalind [i cu mine? \i propuse el pe un ton cât se poate de
natural.
|i ascult` r`spunsul [i deodat` Rosalind v`zu c` Perry se
schimb` la fa]`. Spuse câteva cuvinte, \nchise telefonul [i
ie[i trântind u[a.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 143

– Ce s-a \ntâmplat? \l \ntreb` Rosalind \ngrijorat`.


– Poate c` nimic... sper din toat` inima s` fie a[a.
– Ce ]i-a spus?
– C` refuz` invita]ia din cauz` c` o doare capul!
|[i cufund` privirea \n ochii tinerei.
– Sunt bucuros c` e[ti cu mine, Rosalind... Trebuie s`
r`mânem calmi, pentru ca ea s` nu simt` cât de agita]i
suntem.
Pe când a[teptau liftul, el lu` mâinile reci ale lui
Rosalind \n ale lui.
– Nici nu [tii cât m` bucur c` e[ti al`turi de mine!
O s`rut` u[or [i-i mângâie o [uvi]` de p`r care-i c`zuse
pe obraz.
– Hai s` mergem. S` ne comport`m \n a[a fel \ncât s-o
facem s` cread` c` trecem pe la ea doar ca s` afl`m cum s-a
distrat.
Capitolul 9

– E fantastic! spuse Rosalind Mason punând telefonul \n


furc`. Domni[oara Fletcher este \n afara oric`rui pericol [i
este deja \n convalescen]`. A \nceput tratamentul doar de
opt zile [i acum este vindecat` aproape complet.
– Datorit` diagnostic`rii rapide, ad`ug` ajutoarea de
infirmier`. Dac` dumneavoastr` [i doctorul Bradford n-a]i fi
intervenit la timp, acum ar fi fost moart`.
Rosalind \i tras` ni[te sarcini colegei ei [i, sim]indu-se
obosit` dup` diminea]a petrecut` \n sala de opera]ii al`turi
de doctorul Murray, se retrase \n biroul ei. Atunci \[i aminti
vorbele lui Peregrine când Wendy manifestase primele
simptome ale bolii.
– |n via]a mea nu m-a durut capul atât de tare. De altfel,
asta mi se \ntâmpl` deastul de rar.
– De când ai durerile astea? o \ntrebase ea. Ce po]i s`-i
dai, Perry?
SIMBOLUL DRAGOSTEI 145

Rosalind se apropie de patul prietenei ei care p`rea a se


g`si \ntr-adev`r \ntr-o stare foarte proast`. Peregrine avea
un aer extrem de \ngrijorat.
– Cred c` am grip`, spuse bolnava. Probabil am r`cit \n
sala de mese a hotelului unde era foarte frig!
Rosalind atinse mâna fetei [i tres`rise. De când sosiser`
\n camera ei, starea ei se agravase considerabil.
– Anun]`-l pe Charles Bing s` vin` imediat aici, \i [optise
chirurgul.
Peste câteva minute, medicul se afla la c`p`tâiul tinerei.
– Ce p`rere ai? \l \ntrebase Peregrine.
– Dat fiind c` [tiu despre existen]a unui caz anterior,
cred c` ai dreptate... Wendy?
Ea \ntoarse spre el o fa]` alb` ca varul.
– Trebuie s` te internez de urgen]`. Te-ai molipsit cu un
virus.
F`r` s` mai piard` nici o secund`, meningita fusese
stopat` cu ajutorul antibioticelor. |i f`cur` o punc]ie
lombar` care duse la identificarea microbului [i tratarea lui
\n consecin]`.
Rosalind fusese izolat`, pentru dezinfectare complet` [i
pân` fu considerat` apt` s` se \ntoarc` \n sala de opera]ii,
f`r` riscul de a produce o contaminare. Peregrine Bradford
fusese supus acelora[i proceduri [i amândoi urm`reau
progresele \nregistrate de Wendy zi de zi.
– Sta]iunea termal` [i hotelul au fost \nchise pân` la
\ntocmirea raportului comisiei de igien`. Wendy este
singura turist` care s-a sc`ldat.
giannijollys
146 JOYCE WADE

– Ce s-ar fi \ntâmplat dac` Wendy ar fi stat \n camera ei


\nc` dou`zeci [i patru de ore f`r` s` fi avut parte de
\ngrijire? \ntrebase domni[oara Stephen.
– Ce rost are s` ne mai gândim la asta? Dac` domnul
doctor Bradford n-ar fi ac]ionat rapid, dat fiind c` avusese
de-a face cu un caz asem`n`tor, ar fi fost moart` pân`
acum.
Rosalind zâmbi u[or [i ad`ug`:
– Acum, meningita este vindecabil`.
Tony Murray ie[i din sala chirurgilor. P`rea \ngrijorat. |[i
trecu mâna prin p`rul c`runt.
– L-ai v`zut cumva pe Bradford? Trebuia s`-mi aduc`
ni[te lucruri de care am nevoie. Probabil c` le-a l`sat \n
cabina portarului. |n cazul \n care le va aduce aici, e[ti
dr`gu]` s` le trimi]i jos la parter, ca s` nu mai trebuiasc` s`
urc mâine diminea]`?
– Nu cred c` l-am v`zut ast`zi, \i r`spunse Rosalind.
Doctorul Bradford n-avea nici un motiv s` vin` la blocul
operator, pentru c` nu avea programate opera]ii \n
urm`toarele dou` zile, \[i spuse ea. Dac` ar fi vrut s` afle
ve[ti despre Wendy, i-ar fi putut telefona lui Charles Bing.
Acum, când prietena ei era salvat`, Peregrine putea s` se
\ntoarc` din nou la amintirea drag` a tinerei moarte de
meningit`. Dac` se va m`rita vreodat`, o va face numai din
interes, \[i spuse asistenta. |n timpul celor câteva ore
petrecute \mpreun` \n afara orelor de program, lui Rosalind
i se p`ruse uneori c` acestuia nu-i displ`cea persoana ei. |n
realitate, probabil c` o considera prea tân`r` [i prea
superficial` ca s` se \ndr`gosteasc` de ea. E adev`rat c` o
SIMBOLUL DRAGOSTEI 147

invitase la restaurant [i la o cin` \ntre prieteni, dar nu


\ncercase niciodat` s-o ia \n bra]e ca pe o amant` sau ca pe
o so]ie.
|n ultima vreme, atmosfera din blocul operator
devenise cam ap`s`toare. Personalul fusese impresionat
foarte tare de boala domni[oarei Fletcher [i nim`nui nu-i
mai ardea de glum`, nici m`car lui Alan King. Purtarea
anestezistului o nedumerea pe Rosalind. |l studia uneori
\n sala de opera]ii. Se schimbase foarte mult, \n sensul c`
era mai serios [i mai pu]in preocupat de dorin]a de a o
pl`cea cu orice pre]. Domni[oara Stephen era [i ea trist`
din cauza plec`rii logodnicului ei la cazarma din
Germania.
Rosalind era cufundat` \n gânduri, când deodat` un
zgomot o f`cu s` tresar`.
– Ai aflat? Wendy e salvat`! o anun]` vesel Alan King.
– {tiu... e grozav! Dup` o perioad` de convalescen]`, va
putea s` revin` lini[tit` la serviciu. Trebuia s`-i duc ni[te
reviste, pentru c` a \nceput s` se plictiseasc`!
Anestezistul se a[ez` pe col]ul mesei, chiar \n locul \n
care \[i pusese medalionul care-i fusese furat. |n mod
instinctiv, \[i duse mâna la gât, ca s` verifice dac` cel nou
era la locul lui.
– Nu prea te mai vezi cu el de când s-a \mboln`vit
Wendy, nu-i a[a?
– Cu cine?
– Cu iubitul t`u... haide, Rosalind... degeaba vrei s` te
ascunzi de mine. L-am v`zut!
148 JOYCE WADE

– Ce vrei s` spui, Alan? Ce ai v`zut?


– Medalionul cu Yin [i Yang. Mi l-ai ar`tat de curând.
– {i tu mi-ai spus c` ai v`zut unul identic \n sala de
opera]ii. Acum, ca prin farmec, urmeaz` probabil s` mi-l dai
\napoi cu un aer nevinovat pe cel pe care mi l-ai furat chiar
de pe acest birou!
El o privi uluit [i izbucni \n râs.
– Probabil c` ai un \ntreg depozit cu chestii de-astea!
~sta \mi place... [i apoi e mai decorativ, dar te rog s`
\ncetezi s` mai faci un asemenea teatru ieftin, Rosalind!
Serios, acum când a]i schimbat amuletele \ntre voi? Doar
n-o s` vrei s` m` faci s` cred c` nu [tii ce poart` Peregrine
la gât de ceva vreme!
Rosalind p`li. Cum \ndr`znea s`-[i bat` joc de amintirile
dragi ale colegului lui?
– E medalionul tinerei care a murit de meningit`. Cel pe
care l-ai luat probabil c` sem`na cu el... nu [tiu nimic,
deoarece nu l-am v`zut pe-al lui, contrar celor insinuate de
tine.
– Serios?
Era evident c` nu-i venea s` cread` ce auzea.
– |ncearc` s`-l vezi mai de aproape.
El oft`.
– De ce oare m-am trezit vorbind despre chestia asta?
Habar n-am. |n schimb, un lucru e foarte sigur [i anume
acela c` nu va fi niciodat` nimic \ntre noi, Rosalind, ad`ug`
el cu triste]e \n glas.
Când o v`zu c` se preg`te[te s`-i r`spund`, el ridic`
mâna [i spuse:
SIMBOLUL DRAGOSTEI 149

– E[ti prima femeie pe care am dorit-o cu adev`rat de


când am divor]at. Da, poate ce-]i spun te mir`, dat fiind
zvonurile care circul` despre mine. M-am c`s`torit acum
cinci ani, dar so]iei mele nu i-a pl`cut deloc \n Anglia. |i era
foarte dor de familia ei.
– {i tu nu o iubeai?
– Nu e a[a simplu cum crezi... Ne-am desp`r]it. Am
crezut c` via]a \mi va fi mai u[oar` f`r` ea, dar acum, când
v`d c` tu m` respingi, doresc s` m` apropii de valorile
stabile ale existen]ei, cum ar fi c`snicia [i copiii. {tiu c` ce
spun acum ]i se pare cam egoist din partea mea, dar atunci
când am v`zut-o pe Wendy atât de bolnav`, am sim]it nevoia s`
m` \ntorc \n Australia [i s` pun punct vie]ii mele de pân` acum.
– Când pleci? Sau `sta e un num`r din programul t`u de
seduc`tor?
– Nu, e adev`rat ce spun. Am telefonat deja \n Australia
ca s` m` informez despre posibilit`]ile ob]inerii unui loc de
munc` acolo. N-o s`-]i vin` s` crezi, dar sunt a[teptat la
spital cu bra]ele deschise.
– {i... so]ia ta?
– Nu-i displace ideea de a m` \ntoarce \n Australia. |mi
ofer` o ultim` [ans` s` m` a[ez la casa mea [i s` devin un
tat` de familie responsabil!
Rosalind râse, emo]ionat`.
– Te [i v`d stând la ]ar`, \nconjurat de o droaie de
puradei!
– Nici eu nu m` prea v`d f`când a[a ceva, dar cred c` de
asta am nevoie ca s` m` eliberez din toate punctele de
vedere.
150 JOYCE WADE

Anestezistul puse mâna pe um`rul fetei, se aplec` spre


ea oftând [i o s`rut` u[or.
– Consider` c` e un s`rut de adio!
– La revedere, Alan, m` voi gândi la tine când voi fi \n
sala de opera]ii. |]i urez s` fii fericit... [i trimite-mi [i mie o
felicitare.
– Asta \n nici un caz!
Tân`ra se ridic` de pe scaun [i-l s`rut` pe obraz.
– |]i mul]umesc pentru aceast` aten]ie, spuse Alan.
{i se dep`rt` rapid.
La cantin`, toat` lumea se bucura de \ns`n`to[irea rapid`
a lui Wendy [i Anna Forythe chiar se gândea s` dea o
petrecere imediat ce tân`ra se va pune pe picioare.
– Apropo, Rosalind, m-am \ntâlnit cu Perry, care mi-a
spus c` o s` vin` [i el dup` cin` la „Vulturul“.
Se uit` la fa]a tinerei [i observ` c` avea un aer obosit.
– Dup` cum ar`]i, s-ar p`rea c` e necesar s` mai ie[i din
cas` pu]in. I-am propus lui Perry s` te aduc` [i pe tine, \n
cazul \n care nu ai alt program.
– Nu... nu [tiu ce s` zic. |n ultima perioad` nu ne-am
prea v`zut. Poate c` el are alte planuri.
Anna zâmbi cu indulgen]`.
– Vino dac` vrei, dar nu te sim]i obligat` s-o faci! {tiu
foarte bine c` uneori sim]i nevoia s` r`mâi singur`.
Rosalind \i f`cu o vizit` lui Wendy, dar vorbi cu ea având
\n fa]` un geam. Nu mai era contagioas`, dar era mai bine
ca personalul medical s` p`streze distan]a, ca m`sur` de
precau]ie. Tân`ra era \n form`, dar murea de plictiseal` [i
amenin]a c` evadeaz` dac` o mai ]ineau mult prizonier`.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 151

– Se pare c` te sim]i mai bine, spuse o voce grav` \n


spatele ei.
Rosalind se \ntoarse [i-l recunoscu pe Peregrine
Bradford.
– De când e[ti aici?
– De suficient timp ca s`-mi dau seama c` a]i stat destul
la taifas [i c` acum ar fi bine s-o la[i s` doarm`.
Asistenta zâmbi [i ridic` din umeri. Se convinsese c`
individul avea puteri depline asupra ei. |i sim]i r`suflarea pe
ceaf` [i mul]umi cerului c` era \mbr`cat` \n uniform`. Cel
pu]in \n ]inuta asta credea c` nu va \ndr`zni s` se apropie
de ea.
– |]i vei petrece seara \mpreun` cu noi? o \ntreb` el
politicos.
– Trebuie s` m` sp`l pe cap... Nu e stabilit nimic precis
pentru seara asta, nu-i a[a?
– Ah! Acum [tiu c` nu-]i face nici o pl`cere compania
mea, coment` el pe jum`tate serios, pe jum`tate \n glum`.
– Anna mi-a vorbit despre o eventual` cin` la „Vulturul“,
dar era foarte mare g`l`gie [i am luat-o drept o invita]ie
neoficial`.
– A[a este, [i ne vom duce acolo \mpreun`. Trec s` te iau
peste o jum`tate de or`...
– E un ordin sau o \ntrebare? se interes` ea f`r` s`-[i
poat` st`pâni un tremur al buzelor care dovedea cât de
emo]ionat` este.
– }i-am mai spus... A sosit vremea s` te \nve]e cineva
cum s` te por]i. S-a terminat cu femeile autoritare care
152 JOYCE WADE

dirijeaz` totul \n via]`! Voi organiza o campanie care s`


promoveze \ntoarcerea b`rbatului tradi]ional, puternic [i
dominator!
– Nu mai spune! A[adar, specia asta era pe cale de
dispari]ie? |ntr-o zi o s` te filmez \n sala de opera]ii \n
timpul vreunui uria[ miting de protest!
El izbucni \n râs.
– A[a \mi placi! |ncepusem s` cred c` ]i-ai pierdut
ascu]imea limbii.
Rosalind \l urm`ri cu privirea. „De ce oare avea mersul
atât de s`lt`re] [i aerul acela fericit? Sunt o proast` c`-i
accept avansurile. Voi fi [i mai nefericit`, pentru c` e
evident c` nu m` va iubi niciodat`“.
|mbr`cat` \ntr-o rochie de culoare verde deschis,
asistenta \[i perie \ndelung p`rul [i-l prinse apoi cu câte o
clam` de o parte [i de alta a tâmplelor. Privindu-se \n
oglind`, se gândi la Peregrine Bradford. Oare nu era mai
bine s` [i le scoat` [i s`-[i lase p`rul blond s`-i cad` pe
umeri? Se fard` u[or, \[i lu` pardesiul de lân` [i cobor\ \n
holul c`minului.
Chirurgul era deja acolo. O privi admirativ din cap pân`-n
picioare. El era \mbr`cat ca \n seara pe care voiser` s` [i-o
petreac` la „Vulturul“, dar fuseser` chema]i la o urgen]`.
– Unde mergem? E vreme frumoas`. Am putea s-o lu`m
pe jos pân` la Anna acas`, ca ultima oar`. Nu e[ti de gard`?
se interes` el.
Rosalind d`du negativ din cap.
– Nici eu, [i \n seara asta vreau s` profit din plin de
libertate. O s`-i d`m plas` Annei!
SIMBOLUL DRAGOSTEI 153

– Dar ea o s` ne a[tepte...
– Nu prea cred.
Deschise portiera ma[inii lui sport [i o ajut` pe Rosalind
s` se a[eze pe scaunul pasagerului.
– S` uit`m o vreme de problemele spitalului [i s`
mergem s` ne relax`m \ntr-un loc mai pl`cut.
Tulburat`, tân`ra nu g`si un pretext serios pentru a-l refuza.
– |mi place totu[i s` [tiu unde merg, murmur` ea.
– Nu fi curioas`. O s` vezi când o s` ajugem acolo.
– E[ti exact ca m`tu[a mea, nu po]i s` m` consideri un
om adult.
– Dar e[ti, Rosalind? o \ntreb` el f`cându-i cu ochiul.
Traversar` Londra [i se \ndreptar` spre o periferie pe
care nu o cuno[tea.
– Sigur, am competen]a necesar` s`-mi \ndeplinesc \n
mod corect sarcinile de serviciu [i, \n consecin]`, voi avea
parte de o lung` carier`!
Tân`ra spera ca semi\ntunericul din ma[in` s`-i ascund`
cât de cât furia.
– Da, \]i recunosc meritele profesionale, dar când sunt
cu tine, ca \n seara asta, mi se pare c` e[ti... prea tân`r`...
atât de tân`r`!
Cu fa]a acoperit` de [uvi]ele bogate ale p`rului, Rosalind
se l`s` pe sp`tarul scaunului. A[adar, avusese dreptate. O
considera eficient` \n sala de opera]ie, dar imatur` \n alte
privin]e.
– Când te aud vorbind a[a, am impresia c` am zece ani,
se sili ea s` glumeasc`. Totu[i, cu al]i oameni m` simt mai
b`trân` ca ei.
154 JOYCE WADE

– Cu oameni ca Alan?
– Da, chiar [i cu Alan. |mi place foarte mult de el. E
uneori nesuferit, dar are suflet bun!
Arunc` o privire spre el ca s` vad` ce efect produseser`
cuvintele ei, dar el r`mase impasibil.
– Se spune c` o s`-]i pierzi admiratorul.
– {tiu.
– E[ti sup`rat` din cauza asta?
– |ntotdeauna este trist când vezi c`-]i pleac` prietenii,
dar nu trebuie s`-]i distrugi via]a din cauza asta.
– Am ajuns, spuse el calm.
Peregrine parc` ma[ina pe o alee, \n fa]a unei case
situate pe malul râului. Turnul palatului Windsor se profila
pe cerul luminat de luna plin`.
– |i cunosc pe oamenii la care mergem? \ntreb` ea,
intimidat`.
– Nu prea, [opti el sco]ând cheile din buzunar.
Rosalind f`cu ochii mari când v`zu c` el descuie u[a de
la intrare. Adun` scrisorile care-i fuseser` vârâte pe sub u[`
[i le puse pe o m`su]` din hol.
– Am venit s`-mi iau coresponden]a; dac` dore[ti, putem
s` facem câte o cafea sau s` mergem s` bem ceva la bufetul
din col], \i propuse el.
– Aici locuie[ti?
Tân`ra se uit` de jur-\mprejurul ei, \ncântat` de ce
vedea. Totul era aranjat cu gust. |l urm` pe chirurg \n
camera de zi: ferestrele uria[e d`deau spre fluviu. |nc`perea
era spa]ioas` [i mobilat` modern. Pe podea se aflau ni[te
covora[e splendide.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 155

– E superb exclam` ea.


– M` ocup de lucr`ri când am timp. Salonul l-am
terminat primul.
|ntr-adev`r, perdelele, materialele [i mobilierul erau noi.
– Casa asta este a unei rude... Nu mai am pe nimeni \n
afar` de un v`r primar. O menajer` se ocup` de el [i de
prietenii care stau uneori aici. |n plus, fiul ei are grij` de
voliera pe care am mo[tenit-o. Vino s` vezi.
Ajunser` \ntr-un fel de ser` care avea de o parte [i de alta
a pere]ilor ni[te cu[ti uria[e pline cu papagali [i canari. El \i
privi cu triste]e.
– Nu-]i plac?
– Detest p`s`rile \nchise! m`rturisi el. Se pare c` [i tu
e[ti de aceea[i p`rere.
– Da, dar dac` s-au n`scut [i au fost crescute \n volier`,
poate c` nu sunt atât de nefericite. Le vei p`stra?
– Sunt aici de mult` vreme [i, \n afar` de asta, b`iatul
care le \ngrije[te le ador`. De fapt, i-am sugerat s` le
considere ca fiind ale lui...
– Ar trebui s` i le dai lui Alan.
– Lui Alan? Ce vrei s` spui? {tiu c` plecarea lui e cam \n
prip`, dar nu p`rea prea amator s`-mi vorbeasc` despre
asta.
– Se duce la so]ia lui, \n Australia. {i-a g`sit de lucru
acolo [i pare suficient de matur ca s` duc` o via]` de familie
exemplar`.
– Credeam c` pleac`... din motive personale. Nu [tiam
c` mai e \ndr`gostit de so]ia lui!
156 JOYCE WADE

– Se pare c` \nc` mai este, spuse Rosalind.


– {i tu regre]i plecarea lui?
– Eu? Deloc. Nu obi[nuiesc s` frecventez b`rba]i \nsura]i
[i oricum nu cred c` \nsemnam mare lucru pentru el.
– {tii foarte bine c` nu e adev`rat ce spui. Ciudat, dar
eram convins c` pleac` din spital din cauza ta... pentru c`
impresia mea este c` era \ntr-adev`r \ndr`gostit de tine.
Tân`ra l`s` capul \n jos.
– Mie mi se pare c` a lut o hot`râre foarte \n]eleapt`,
spuse ea cu vehemen]` \n glas.
– Cafea? Aici, uneori \mi reu[e[te.
– Perfect! Deci, n-o s` fiu nevoit` s`-mi pun un [or]ule]
alb [i s` joc rolul de fat` \n cas`, spuse Rosalind râzând.
– A[ fi putut s` \ncerc, dar tu e[ti o femeie emancipat`,
Rosalind!
– Hai s` ajungem la un compromis. Spune-mi unde se
g`sesc ce[tile, sticla cu lapte, zah`rul...
Peregrine Bradford ar`t` cu degetul spre un dulap. Când
totul fu gata, luar` loc pe canapeaua confortabil` care avea
vederea spre gr`din`. Perdelele erau trase [i lumina din
\nc`pere era pl`cut`. St`pânul casei se ridic` [i puse
Nocturnele lui Chopin. Rosalind ascult` emo]ionat`
primele m`suri ale melodiei care \i tulbura visele dup`
faimosul concert de la spital.
Dup` cafea, accept` s` bea un p`h`rel de lichior. Nu-[i
dorea decât un singur lucru: s` se bucure de acele clipe [i
de prezen]a b`rbatului care st`tea lâng` ea pe canapeaua
tapisat` cu o stof` \n tonuri pastel.
SIMBOLUL DRAGOSTEI 157

Tân`ra \i umplu din nou cea[ca [i i-o \ntinse. Peregrine \i


atinse mâna care \ncepu s`-i tremure [i v`rs` câteva pic`turi
\n farfurioar`.
– Vezi ce ne\ndemânatic` sunt? Nu obi[nuiesc s` beau
dintr-un serviciu atât de scump! Ce[tile astea nu prea
seam`n` cu cele de la spital.
Apoi, sperând c` nu se f`cuse de râs, zâmbi cu team`.
– M` \ntreb de ce nu ]i-a spus Alan ce planuri are.
Probabil c` mâine o s` afle tot spitalul.
– De fapt, ar fi stat bucuros de vorb` cu mine, dar voia
mai ales s` l`mureasc` o ne\n]elegere.
– Oh! Voia oare s` lase o impresie frumoas` \n sec]ie? Ce
mai era de data asta? A \mprumutat materiale [i a uitat s` le
aduc` \napoi?
– Nu, era vorba de ceva mai personal
El \i lu` cea[ca din mân`, o puse pe m`su]a joas` [i se
apropie de ea.
– Se \n[elase \n leg`tur` cu o problem` care ne prive[te
pe amândoi.
– Ce problem`? se gr`bi ea s` \ntrebe ridicându-[i
privirea candid` spre el. Lucr`m \mpreun` \ntr-o atmosfer`
foarte pl`cut` [i sunt foarte bucuroas` c` fac parte din
echipa ta...
– Mi-a spus c` ai un medalion, o amulet`...
– Da, r`spunse ea uluit`. Am cump`rat-o recent de la
talcioc ca s-o \nlocuiesc pe cea care se pare c` mi-a furat-o
Alan.
– El credea c` le-am schimbat \ntre noi ca semn al iubirii
noastre.
158 JOYCE WADE

– Dar e absurd! L-a v`zut pe-al meu, dar trebuia s` afle


c` n-am nici o leg`tur` cu al t`u... {tiu c` tu-l por]i ca
amintire de la tân`ra moart` de meningit`. N-o s-o ui]i oare
niciodat`?
– La un moment dat m-am sim]it vinovat, dar nu atât de
mult cât \]i \nchipui. Eram \ndr`gostit, dar era o iubire de
b`ie]andru. Pierderea acestei prietene m-a afectat destul de
mult, dar apoi m-am luat cu munca [i n-am mai avut timp
pentru via]a sentimental`!
|i mângâie u[or \ncheietura mâinii. Atingerea lui o f`cu
s` se \nfioare.
– Uneori, visam la perechea ideal`. Femeile cu care m`
\ntâlnesc \n general sunt persoane puternice [i dure... [i nu
asta caut eu. Infirmierele sunt \n fiecare an din ce \n ce mai
tinere [i majoritatea [efilor de sec]ie sunt fie m`ritate, fie
logodite, fie practic`... amorul liber.
– Dar sunt sigur` c` ai avut ocazia s` \ntâlne[ti femei
foarte frumoase...
– C`utam pur [i simplu imposibilul: o tân`r` care s` fie
feminin`, cu p`r frumos, un chip adorabil, un caracter
generos [i ochi mari nevinova]i \n care s`-mi v`d propriul
suflet. Arat`-mi medalionul t`u, Rosalind.
Ca hipnotizat`, \[i scoase l`n]i[orul fin de la gât [i puse
medalionul \n mâna lui. Chirurgul f`cu [i el la fel [i scoase
copia identic` a semnului Yin [i Yang.
– Unde l-ai g`sit? E exact ca al meu!
– L-ai l`sat pe birou [i a c`zut \ntr-unul din pantofii mei
pe care o asistent` scrupuloas` m-a obligat s`-i las \n biroul
ei \nainte s` ies pe culoar. Când am vrut s` m` \ncal], am
sim]it c` m` jeneaz` ceva [i uite ce am descoperit!
SIMBOLUL DRAGOSTEI 159

– De ce nu mi l-ai dat \napoi? Ar fi trebuit s`-]i dai seama


c-o s`-mi lipseasc`...
– L-am pus \n buzunar, f`r` s` [tiu de fapt ce reprezint`
pân` \n ziua \n care...
Ochii \i str`lucir` brusc.
– Am recunoscut simbolul gravat pe medalion, amuleta
pe care o ating atunci când toate \mi merg anapoda, care m`
reconforteaz` când sunt singur [i, a[a cum ]i-am mai spus,
care este singurul lucru pe care \l am de la femeia pe care o
iubesc.
– Dar eu credeam...
Pre] de câteva clipe ezit`, ne\ndr`znind s` cread` ceea ce
i se \ntâmpl`. Acum ce putea s` fac` decât s` se lase atras`
de for]a magnetic` a \mbr`]i[`rii lui? Se g`sea \n bra]ele
b`rbatului pe care \l iubea din tot sufletul [i care \i exprima
cu atâta tandre]e pasiunea care \l cople[ise! Un b`rbat care
a[teptase s` cunoasc` dragostea perfect` al`turi de femeia
vie]ii lui [i ea era \ntruchiparea acestui vis.
Mâinile lui Rosalind \l prinser` de gât [i-i mângâiar`
p`rul bogat [i m`t`sos de pe ceaf`. Apoi buzele lor se
contopir` sub semnul Yin [i Yang care le uni destinele
pentru totdeauna.

Sfâr[it

giannijollys

S-ar putea să vă placă și