Sunteți pe pagina 1din 7

Numele şi prenumele profesorului : Tebeică Costin-Eduard

Disciplina GEOGRAFIE
Clasa a V-a
Număr de ore din trunchiul comun: 1 oră săptămânal

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (an şcolar 2012-2013)


Geografie generală – elemente introductive

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Observaţii/


învăţare ore mâna Evaluare
SEMESTRUL I (17 septembrie – 21 decembrie 2012)
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  Recapitulare
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul  Pământul – corp 6 1– Test iniţial
1. Pământul geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg cosmic
ca planetă 3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile  Reprezentarea (17
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul suprafeţei Pământului sept.- Evaluare
orizontului local şi al planetei 19 oct. orală
 Harta geografică 2012)
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi  Reprezentarea
ale orizontului local orizontului local
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările
cartografice specifice
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare: cantitative, calitative şi teritoriale
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm
dat
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau
indirect)
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite  Relieful –
2. Relieful 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază caracteristici generale
Pământului 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în  Forme majore ale 5 7– 11 Test de
contexte noi reliefului terestru evaluare

1
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul (22 oct.
geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg –
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile  Relieful major al 23 nov.
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul continentelor 2012)
orizontului local şi al planetei  Relieful orizontului
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi local
ale orizontului local
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din
domeniul ştiinţelor naturii
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe un suport cartografic
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările
cartografice specifice
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare: cantitative, calitative şi teritoriale
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm
dat
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau
indirect)
7.9. Reprezentarea prin desen schematic a elementelor şi fenomenelor
învăţate
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite  Atmosfera
3. Atmosfera 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  Temperatura aerului 4 12 – 14 Test de
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în şi precipitaţiile evaluare
contexte noi  Vremea şi clima (26 nov.
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul orizontului local şi – 21
geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg dec.
apropiat
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile 2012)
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul
orizontului local şi al planetei

2
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi Evaluare
ale orizontului local semestrială
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din
domeniul ştiinţelor naturii
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările
cartografice specific
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză,
interpretare)
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte
surse
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau
indirect)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul
local sau îndepărtat
SEMESTRUL al II-lea (14 ianuarie – 21 iunie 2013)
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
4. 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  Hidrosfera – 4 15 – 18 Test de
Hidrosfera 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în caracteristici generale evaluare
contexte noi  Oceanele şi mările (14 ian.
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul  Râuri şi lacuri – 8 febr.
geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg  Elemente de 2013)
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile hidrografie a
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local
orizontului local şi al planetei
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi
ale orizontului local
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din
domeniul ştiinţelor naturii
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările

3
cartografice specifice
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză,
interpretare)
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte
surse
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm
dat
7.7. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după caracteristicile
geografice
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau
indirect)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul
local sau îndepărtat
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
5. Biosfera şi 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  Biosfera –
pedosfera 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în caracteristici generale 4 19 – 22 Evaluare
contexte noi  Domeniile de viaţă orală
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul ale Terrei (11 febr.
geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg  Conservarea biosferei –
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile 8 martie
 Vegetaţia şi animalele 2013)
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul din orizontul local şi
orizontului local şi al planetei apropiat
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi  Solul – caracteristici
ale orizontului local generale
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din
domeniul ştiinţelor naturii
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările
cartografice specifice
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet

4
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic pentru om şi societate
6.2. Explicarea diversităţii naturale şi umane a lumii realizând corelaţii cu
informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză,
interpretare)
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte
surse
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm
dat
7.7. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după caracteristicile
geografice
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau
indirect)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul
local sau îndepărtat
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
6. Geografia 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  Numărul locuitorilor
populaţiei şi 1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici şi răspândirea 3 23 – 25 Test de
aşezărilor 2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor geografici în limbi străine populaţiei pe Terra evaluare
omeneşti 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul  Aşezări umane- (11 – 29
geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg caracteristici generale martie
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile 2013)
3.6. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe un suport cartografic
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
6.2. Explicarea diversităţii naturale şi umane a lumii realizând corelaţii cu
informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.3. Identificarea reperelor observabile de timp
7.7. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după caracteristicile
geografice

5
Programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” - Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare /etapelor 26 (1-5 aprilie
naţionale ale olimpiadelor şcolare, în conformitate cu prevederile Art. 4 din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 2013)
sportului nr. 5635/31.08.2012 privind structura anului şcolar 2012-2013
2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor geografici în limbi străine
6. Geografia 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul
populaţiei şi geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg  Aşezări rurale şi 2 27-28 Test de
aşezărilor 3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile urbane evaluare
omeneşti 3.6. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar (15 – 26
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice aprilie
reprezentate pe un suport cartografic 2013)
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
6.2. Explicarea diversităţii naturale şi umane a lumii realizând corelaţii cu
informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.3. Identificarea reperelor observabile de timp
7.7. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după caracteristicile
geografice
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  Resursele naturale:
7. Resursele 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în Caracterizare generală
naturale şi contexte noi  Agricultura: 7 29 – 35 Test de
activităţile 3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile caracteristici generale evaluare
economice 3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din  Industria: (29
domeniul ştiinţelor naturii caracteristici generale aprilie –
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale 17 iunie
 Căile de comunicaţii 2013)
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările  Turismul
cartografice specifice  Activităţi economice
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate în localitatea natală şi
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte în orizontul apropiat
surse
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare: cantitative, calitative şi teritoriale
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul

6
local sau îndepărtat

Sinteză şi Recapitulare  Geografie generală – 1 36 Evaluare


evaluare 1.1 … …8.1 elemente introductive (17 – 21 finală
iunie
2013)

Notă: - Rubrica Competenţe specifice cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate prin conţinuturile ofertate.
- Conţinuturile scrise cu litere italice se parcurg la clasele care au două ore săptămânal.
- Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; profesorul stabileşte competenţele minimale pe care orice elev trebuie să le dobândească şi
poate extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de performanţele elevilor.
- Modalităţile de evaluare vor fi diversificate prin utilizarea unor metode complementare/alternative (referate, proiecte, aplicaţii practice/investigaţii,
portofolii etc.); cele prevăzute în acest model au un caracter obligatoriu.