Sunteți pe pagina 1din 2

TÎLCUIREA PSALMULUI 22

68
TILCUIREA PSALMILOR IMPĂRATULUI PROOROC DAVID
Intru sfirşit, Psalmul lui David.
Acest Psalm pus inainte se cintă de către neamuri, care se bucură, căci le va paşte
pe dinsele Domnul. Incă tilcuieşte şi ospăţul cel de taină pe care l-a pus inaintea lor
Cel ce ii paşte pe dinşii.
Domnul mă paşte, şi nimic nu-mi va lipsi.
Acestea au aceeaşi inţelegere cu cele tilcuite mai-nainte, că - după ce a zis in
Psalmul trecut: „Minca-vor săracii, şi se vor sătura şi vor lăuda pe Domnul cei ce-L
caută pe Dinsul”, şi iarăşi: „Mincat-au şi s-au inchinat toţi graşii pămintului” - arată
aici pe Dăruitorul hranei. Şi numeşte „Păstor” pe hrănitor, că aşa S-a numit pe Sine
Stăpinul Hristos: „Eu sint Păstorul cel bun, şi cunosc pe ale Mele şi Mă cunosc de ale
Mele.” Aşa S-a numit şi prin Proorocul Iezechil. Deci, şi aici, toţi cei ce s-au indulcit de
mintuitoarea hrană strigă: „Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi!” - căci Păstorul le
dăruieşte celor ce se pasc de Dinsul indulcirea bunătăţilor de tot felul.
2 La loc de verdeaţă, acolo m-a sălăşluit,
Fiindcă L-a numit „Păstor” pe dăruitorul bunătăţilor, după cuviinţă a pomenit şi
hrana oilor, cu inchipuire, căci „verdeaţă” numeşte aici sfinţita invăţătură a
dumnezeieştilor cuvinte, intru care se află hrana cea tainică.
la apa odihnei m-a hrănit.
Insemnează aici apa naşterii de a doua oară, intru care, botezindu-se, cel ce
pofteşte darul se dezbracă de bătrineţile păcatului şi intinereşte76.
3 Sufletul meu l-a intors, povăţuitu-m-a pe cărările dreptăţii,
Şi dintru acestea - zice - m-a impărtăşit, după ce m-a slobozit de rătăcire şi m-a
făcut a călători pe calea cea dreaptă.
pentru numele Lui.
Iar toate acestea sint daruri ale marii Sale cuviinţe, căci nu le-am dobindit pentru a
noastră faptă bună. Deci zice: Avind un ajutor şi apărător ca Acesta, nu mă voi teme
nici de porţile morţii, ci toată moartea o voi defăima - căci a adăugat:
4 De voi şi merge in mijlocul umbrei morţii, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine
eşti.
Şi adaugă şi altele lingă acestea:
Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mingiiat.
Cu acela imi intărea slăbiciunea, iar cu aceea mă povăţuia către calea cea dreaptă.
Insă nu ar fi greşit cineva dacă ar fi numit aşa mintuitoarea Cruce, căci cu pecetea şi
cu pomenirea acesteia ne izbăvim de vrăjmaşii draci şi ne povăţuim către cărarea cea
dreaptă. „Şi aceasta este ≪toiagul Tău şi varga Ta m-au mingiiat≫: impreunindu-se, din
două toiege se face cruce, cu toiagul cel drept - fiind slabi - intărindu-ne, şi
76 In vremea Fericitului Teodorit, mulţi se botezau tirziu. La fel de adevărat rămine insă că Sfintul
Botez ii innoieşte şi pe pruncii cei mici, căci ii scoate de sub robia diavolului, in care ii ţine păcatul
strămoşului Adam.
69
TILCUIREA PSALMILOR IMPĂRATULUI PROOROC DAVID
indreptindu-ne şi imputernicindu-ne noi, cei ce intru Dinsul am crezut; iar pe cel de
curmeziş folosindu-l asupra dracilor.”
5 Gătit-ai inaintea mea masă impotriva celor ce mă necăjesc. Uns-ai cu unt de lemn
capul meu, şi paharul Tău este imbătindu-mă ca un prea-puternic.
Aceste taine sint arătate celor invăţaţi şi nu au trebuinţă de nici o tilcuire. Că aceia
ştiu şi untul de lemn duhovnicesc cu care şi-au uns capul, şi beţia ce intăreşte dar nu
slăbănogeşte şi hrana cea tainică pe care ne-o pune inainte Cel ce, pe lingă Păstor, Sa
făcut şi Mire. Şi zice: Cu bunătăţile acestea m-ai ospătat, intristindu-se şi cheltuinduse
de pizmă neprietenii că cei ce le slujeau lor de demult au dobindit atita schimbare.
6 Şi mila Ta mă va urma in toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc eu in casa
Domnului intru indelungare de zile.
Iar pricinuitoarea acestor bunătăţi este negrăita Ta iubire de oameni, care n-a
aşteptat rugăciunea noastră, ci - ca pe nişte fugari - ne-a gonit, ne-a ajuns, ne-a
impărtăşit de mintuire şi ne-a dat petrecerea intru dumnezeieştile case, atit intru viaţa
de acum, cit şi intru aceea ce va să fie. Că aceasta a arătat-o zicind: „intru lungime de
zile”, adică „de-a pururea şi totdeauna”, zicere care se potriveşte veacurilor acelora
fără de margine.