Sunteți pe pagina 1din 17

SCOALA GIMNAZIALA MARPOD

Nr. ......................./....................................................

Director, Responsabil comisia diriginţilor,

Prof. MIOARA PREPELITA Prof. BARSAN CRINA

Clasa a VI-a B

Planificarea orelor de consiliere şi orientare

Anul şcolar: 2017-2018

Diriginte: prof. BIANCA DOTCOS


CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală

Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


Nr.crt MODULUL Număr de ore Număr de ore Număr de ore

1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală 4 4 8

2 Comunicare şi abilităţi sociale 5 3 8

3 Managementul informaţiilor şi al 4 3 7
învăţării

4 Planificarea carierei 2 3 5

5 Calitatea stilului de viaţă 3 3 6

TOTAL ORE 18 16 34

Menţionăm că în perioada 21-25 mai 2018 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare
„Şcoala altfel: Să ştii mai multe să fii mai bun“ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.
Planificare calendaristică - semestrul I

NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN ȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
5.1. Calitatea vie ții
personale Rezolvarea - Exersarea comportamentelor
5.1 să identifice rolul normelor problemelor 1 S1 de grup, în conformitate
- Situaţii de decizie în viaţa grupurilor de organizatorice ale cu anumite norme
apartenenţă; colectivului de elevi
- Rezolvarea unor probleme cu - Joc de rol pe tema cunoaşterii
5. CALITATEA
STILULUI DE VIAŢĂ potenţial de risc (ex: relaţii și respectării diferitelor
abuzive, de exploatare ) şi/ sau 5.2 să exerseze abilităţi de norme
S2
de criză (accidente, catastrofe luare a deciziilor, în contexte Regulamentul şcolar – 1
naturale etc.) variate. drepturi şi îndatoriri - Exersarea comportamentelor
de grup, în conformitate
- Raportarea la normă cu anumite norme
1.1 autocunoaştere
- Stima de sine
- Etichetările
- Cum poate fi îmbunătăţită 1.1 să exerseze prezentarea
stima de sine caracteristicilor pozitive despre
1. - Joc de rol pe teme ca „Ce îmi
sine;
AUTOCUNOAŞTERE place (admir) în legătură cu
ŞI DEZVOLTARE 1.2 Schimbare, creştere, Cne sunt eu? 1 S3
mine/ Ce nu îmi place în legătură
PERSONALĂ dezvoltare Sunt unic?
cu mine”
- Caracteristicile 1.2 să observe schimbări
preadolescenţei: asociate diverselor vârste.
schimbările fizice, dezvoltarea
personalităţii, relaţiile cu
colegii, aşteptări
NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN ȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE

3.1 Managementul
informaţiilor 3.1 să exerseze deprinderi de - Activităţi de selectare a
- Tehnici de selectare a selectare a informaţiilor informaţiilor în raport cu diferite
informaţiilor-avantaje şi limite relevante pentru învăţarea sarcini de învăţare
3. MANAGEMENTUL S4
INFORMA ȚIILOR ȘI AL
eficientă Stilul personal de 1
3.2 Învăţare eficientă învăţare - Fişe de autoevaluare şi de
ÎNVĂ ȚĂRII
- activitatea de învăţare 3.2 să identifice caracteristici autoobservare referitoare la
- Caracteristici ale învăţării ale învăţării proprii propria activitate de învăţare
eficiente

2.1 Managementul emoţiilor 2.1 să aplice tehnici de


- importanţa autocontrolului autocontrol - Discuţii în grup, pe baza
- tehnici de autocontrol experienţei personale, despre
2. COMUNICARE ȘI Arta de a face fa ță 1 S5 dezavantajele/ avantajele
ABILITĂ ȚI SOCIALE 2.2 Comunicarea 2.2 să identifice dezavantaje conflictelor comportamentului agresiv/
- comportamentul agresiv- ale manifestării neagresiv
neagresiv comportamentului agresiv.

3.1 Managementul
informaţiilor 3.1 să exerseze deprinderi de - Activităţi de selectare a
- Tehnici de selectare a selectare a informaţiilor informaţiilor în raport cu diferite
informaţiilor-avantaje şi limite relevante pentru învăţarea sarcini de învăţare
3. MANAGEMENTUL eficientă Știu să-mi organizez 1 - Analiza unor materiale folosite
S6
INFORMA ȚIILOR ȘI AL
3.2 Învăţare eficientă timpul liber? în învăţare: pliante, broşuri etc.
ÎNVĂ ȚĂRII - Fişe de autoevaluare şi de
- activitatea de învăţare 3.2 să identifice caracteristici
- Caracteristici ale învăţării ale învăţării proprii autoobservare referitoare la
eficiente propria activitate de învăţare
NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN ȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
- Discuţii cu privire la coţinuturile
termenilor muncă,
4.1 Explorarea carierei 4.1 să utilizeze în contexte ocupaţie şi carieră
4. PLANIFICAREA - Muncă, ocupaţie, carieră: adecvate termenii de muncă, Curriculum Vitae 1 - Utilizarea dicţionarelor
CARIEREI
S7
caracteristici ocupaţie şi carieră. (bibliotecă, Internet) pentru
găsirea explicaţiilor cu privire la
definirea termenilor de muncă,
ocupaţie şi carieră
1.1 Autocunoaştere S8
- Stima de sine. Etichetările. - Exersarea comportamentelor
Cum poate fi îmbunătăţită de grup, în conformitate
stima de sine. cu anumite norme
1.2 Schimbare, cre ștere, Aventura cunoaşterii 1
dezvoltare - Joc de rol pe tema cunoaşterii
- copilărie, pubertate, 1.1 să exerseze prezentarea și respectării diferitelor
adolescenţă, tinereţe, caracteristicilor pozitive despre norme
maturitate, bătrâneţe- sine
carcteristici generale,
1. observabile.
AUTOCUNOA ȘTERE 1.3 Autocunoaştere - Joc de rol pe teme ca „Ce îmi
ȘI DEZVOLTARE - Stima de sine. Etichetările. place (admir) în legătură cu
PERSONALĂ Cum poate fi îmbunătăţită mine/ Ce nu îmi place în legătură
stima de sine. cu mine”
1.4 Schimbare, cre ștere, 1.2 să observe schimbări Prieteni, colegi, amici 1 S9
dezvoltare asociate diverselor vârste
- copilărie, pubertate, - Discuţii în grup despre
adolescenţă, tinereţe, etichetări şi despre consecinţele
maturitate, bătrâneţe- acestora
carcteristici generale,
observabile.
NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN ȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
3.1 Managementul
informaţiilor 3.1 să exerseze deprinderi de
- tehnici de selectare a selectare a informaţiilor
informaţiilor-avantaje şi limite relevante pentru învăţarea - Joc de rol pe tema cunoaşterii
3. MANAGEMENTUL eficientă Cartea, cel mai bun 1 S10 și respectării diferitelor
INFORMA ȚIILOR ȘI AL
ÎNVĂ ȚĂRII
3.2 Învăţare eficientă: prieten al meu? norme
- activitatea de învăţare; 3.2 să identifice caracteristici
Caracteristici ale învăţării ale învăţării proprii
eficiente
- Activităţi de selectare a
2.1 Managementul emoţiilor Violen ța verbală, informaţiilor în raport cu diferite
- importanţa autocontrolului. 2.1 să aplice tehnici de violen ța fizică, 1 S11 sarcini de învăţare
Tehnici de autocontrol autocontrol violen ța nonverbală și - Analiza unor materiale folosite
2. COMUNICARE ȘI autocontrolul în învăţare: pliante, broşuri etc.
ABILITĂ ȚI SOCIALE 2.2 Comunicarea 2.2 să identifice dezavantaje
- comportamentul agresiv- ale manifestării - Discutarea unor situaţii care
neagresiv comportamentului agresiv Ştiu să comunic? 1 S12
necesită autocontrol
3.1 Managementul
informaţiilor 3.1 să exerseze deprinderi de
- Tehnici de selectare a selectare a informaţiilor
informaţiilor-avantaje şi limite relevante pentru învăţarea - Exersarea comportamentelor
3. MANAGEMENTUL eficientă Dezvoltarea 1 S13 de grup, în conformitate
INFORMA ȚIILOR ȘI AL
ÎNVĂ ȚĂRII
3.2 Învăţare eficientă creativităţii cu anumite norme
- activitatea de învăţare 3.2 să identifice caracteristici
- caracteristici ale învăţării ale învăţării proprii
eficiente

NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN ȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
5.1 Calitatea vie ții
- Activităţi de selectare a
personale 5.1 să identifice rolul normelor
informaţiilor în raport cu diferite
- situaţii de decizie în viaţa grupurilor de
sarcini de învăţare
- rezolvarea unor probleme cu apartenenţă Tradiţii de Crăciun şi
5. CALITATEA - Analiza unor materiale folosite
potenţial de risc (ex: relaţii semnificaţia 1
STILULUI DE VIA ȚĂ S14 în învăţare: pliante, broşuri etc.
abuzive, de exploatare) şi/ sau 5.2 să exerseze abilităţi de sărbătorilor de iarnă
- Fişe de autoevaluare şi de
de criză (accidente, catastrofe luare a deciziilor, în contexte
autoobservare referitoare la
naturale etc.) variate
propria activitate de învăţare
- raportarea la normă
2.1 Managementul emoţiilor 2.1 să aplice tehnici de
- importanţa autocontrolului autocontrol
- Exerciţii de luare de decizii în
- tehnici de autocontrol Drepturile şi
2. COMUNICARE ȘI S15 situaţii variate, relevante pentru
2.2 Comunicarea 2.2 să identifice dezavantaje îndatoririle copiilor 1
ABILITĂ ȚI SOCIALE activitatea proprie
- comportamentul agresiv- ale manifestării
neagresiv comportamentului agresiv.
4.1 Explorarea carierei 4.1 să utilizeze în contexte - Discuţii cu privire la coţinuturile
4. PLANIFICAREA - muncă, ocupaţie, carieră: adecvate termenii de muncă, Labirintul devenirii 1 S16 termenilor muncă,
CARIEREI caracteristici ocupaţie şi carieră ocupaţie şi carieră
2.1 Managementul emoţiilor 2.1 să aplice tehnici de
- importanţa autocontrolului autocontrol
- tehnici de autocontrol Rolul şi influenţa 1 - Discutarea unor situaţii care
2. COMUNICARE ȘI S17
2.2 Comunicarea 2.2 să identifice dezavantaje modelelor necesită autocontrol
ABILITĂ ȚI SOCIALE - comportamentul agresiv- ale manifestării
neagresiv comportamentului agresiv.
1.1 Autocunoaştere
- Stima de sine. Etichetările. 1.1 să exerseze prezentarea
Cum poate fi îmbunătăţită caracteristicilor pozitive despre - Joc de rol pe teme ca „Ce îmi
1. stima de sine. sine place (admir) în legătură cu
AUTOCUNOA ȘTERE 1.2 Schimbare, cre ștere, Idealuri de viaţă 1 S18 mine/ Ce nu îmi place în legătură
ȘI DEZVOLTARE
dezvoltare 1.2 să observe schimbări cu mine”
PERSONALĂ
- carcteristici generale, asociate diverselor vârste
observabile
Planificare calendaristică - semestrul al II-lea
NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN ȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
1.1 Autocunoaştere
- Stima de sine
- Etichetările 1.1 să exerseze prezentarea
- Cum poate fi îmbunătăţită caracteristicilor pozitive despre
stima de sine sine - Joc de rol pe teme ca „Ce îmi
1.
AUTOCUNOA ȘTERE
1.2 Schimbare, cre ștere, „Eu copilul!” ... Să place (admir) în legătură cu
ȘI DEZVOLTARE dezvoltare facem cunoştinţă cu 1 S19 mine/ Ce nu îmi place în legătură
PERSONALĂ - copilărie, pubertate, preadolescenţa cu mine”
adolescenţă, tinereţe, 1.2 să observe schimbări
maturitate, bătrâneţe- asociate diverselor vârste
carcteristici generale,
observabile.
3.1 Managementul
informaţiilor 3.1 să exerseze deprinderi de
- tehnici de selectare a selectare a informaţiilor
3. MANAGEMENTUL informaţiilor-avantaje şi limite - Activităţi de selectare a
relevante pentru învăţarea
INFORMA ȚIILOR ȘI AL 3.2 Învăţare eficientă informaţiilor în raport cu diferite
eficientă Cum să caut eficient 1 S20
ÎNVĂ ȚĂRII sarcini de învăţare
- activitatea de învăţare 3.2 să identifice caracteristici informaţii
- caracteristici ale învăţarii ale învăţării proprii
eficiente
- Discuţii cu privire la
conţinuturile termenilor muncă,
4.1 Explorarea carierei 4.1 să utilizeze în contexte ocupaţie şi carieră
- muncă, ocupaţie, carieră: adecvate termenii de muncă, Muncă – ocupaţie – - Utilizarea dicţionarelor
4. PLANIFICAREA caracteristici ocupaţie şi carieră carieră 1 S21 (bibliotecă, Internet) pentru
CARIEREI
găsirea explicaţiilor cu privire la
definirea termenilor de muncă,
ocupaţie şi carieră.

NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN ȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
1.1 Autocunoaştere
- Stima de sine
- Etichetările 1.1 să exerseze prezentarea
- Cum poate fi îmbunătăţită caracteristicilor pozitive despre
stima de sine sine
1. - Exerciţii de intercunoaştere
1.2 Schimbare, cre ștere, Respectul de sine și
AUTOCUNOA ȘTERE Practicarea exprimării opiniilor
ȘI DEZVOLTARE dezvoltare respectul fa ță de 1 S22
pro/contra
PERSONALĂ - copilărie, pubertate, ceilal ți
adolescenţă, tinereţe, 1.2 să observe schimbări
maturitate, bătrâneţe- asociate diverselor vârste
carcteristici generale,
observabile.
5.1 Calitatea vie ții
personale 5.1 să identifice rolul normelor - Conceperea de catre grupe
- situaţii de decizie în viaţa grupurilor de Efectele alcoolului, elevi a diverse referate
5. CALITATEA - rezolvarea unor probleme cu apartenenţă tutunului şi drogurilor - Prezentarea de desene,
STILULUI DE VIAŢĂ potenţial de risc (ex: relaţii 5.2 să exerseze abilităţi de asupra sănătăţii 1 postere, scurte compoziţii literare
S23
abuzive, de exploatare ) şi/ sau luare a deciziilor, în contexte care să descurajeze consumul
de criză (accidente, catastrofe variate de alcool, tutun şi droguri
naturale etc.)
- raportarea la normă
3.1 Managementul - Discuţii cu privire la
informaţiilor 3.1 să exerseze deprinderi de conţinuturile termenilor muncă,
- tehnici de selectare a selectare a informaţiilor ocupaţie şi carieră
3. MANAGEMENTUL informaţiilor-avantaje şi limite relevante pentru învăţarea Deprinderi eficinete - Utilizarea dicţionarelor
INFORMA ȚIILOR ȘI AL 3.2 Învăţare eficientă eficientă de studiu 1 S24 (bibliotecă, Internet) pentru
ÎNVĂ ȚĂRII
- activitatea de învăţare 3.2 să identifice caracteristici găsirea explicaţiilor cu privire la
- caracteristici ale învăţarii ale învăţării proprii definirea termenilor de muncă,
eficiente ocupaţie şi carieră.

NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN ȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE

- Exerciţii de intercunoaştere
4.1 Explorarea carierei 4.1 să utilizeze în contexte Practicarea exprimării opiniilor
4. PLANIFICAREA - muncă, ocupaţie, carieră: adecvate termenii de muncă, Micul reporter 1 S25
CARIEREI pro/contra
caracteristici ocupaţie şi carieră
5.1 Calitatea vie ții - activitate frontală de prezentare
personale 5.1 să identifice rolul normelor S26 a unui colaj cu reguli de circulatie
- situaţii de decizie în viaţa grupurilor de - lucru pe grupe pentru
5. CALITATEA - rezolvarea unor probleme cu apartenenţă identificarea semnelor de
STILULUI DE VIAŢĂ potenţial de risc (ex: relaţii 5.2 să exerseze abilităţi de Să circulăm corect 1 circulatie care „ne protejeaza”
abuzive, de exploatare ) şi/ sau luare a deciziilor, în contexte
de criză (accidente, catastrofe variate
naturale etc.)
- raportarea la normă

2.1 Managementul emoţiilor 2.1 să aplice tehnici de


- importanţa autocontrolului autocontrol
- discutarea unor situaţii care
- tehnici de autocontrol
2. COMUNICARE ȘI necesită autocontrol
2.2 Comunicarea 2.2 să identifice dezavantaje Dăruind, vei dobândi 1 S27
ABILITĂ ȚI SOCIALE - exerciţii de autocontrol
- comportamentul agresiv- ale manifestării
neagresiv comportamentului agresiv.
5.1 Calitatea vie ții 5.1 să identifice rolul normelor
- conceperea de catre grupe
personale în viaţa grupurilor de
5. CALITATEA elevi a diverse referate
- rezolvarea unor probleme cu apartenenţă Micii voluntari – „Să
STILULUI DE VIAŢĂ - activitate pe grupe de elevi în
potenţial de risc (ex: relaţii 5.2 să exerseze abilităţi de protejăm natura” 1
S28 scopul identificării componente-
abuzive, de exploatare ) şi/ sau luare a deciziilor, în contexte
lor unui comportament ecologic
de criză (accidente, catastrofe variate
în situaţii concrete
naturale etc.)
2.1 Managementul emoţiilor 2.1 să aplice tehnici de
- importanţa autocontrolului autocontrol
- aplicarea chestionarului
- tehnici de autocontrol
2. COMUNICARE ȘI S29 sociometric în vederea depistării
2.2 Comunicarea 2.2 să identifice dezavantaje Colegi şi colegialitate 1
ABILITĂ ȚI SOCIALE liderilor
- comportamentul agresiv- ale manifestării
neagresiv comportamentului agresiv
NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN ȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
2.1 Managementul emoţiilor 2.1 să aplice tehnici de
- importanţa autocontrolului autocontrol
- exerciţii de intercunoaştere
- tehnici de autocontrol Cum îmi fac prieteni 1
2. COMUNICARE ȘI S30
2.2 Comunicarea 2.2 să identifice dezavantaje noi?
ABILITĂ ȚI SOCIALE - practicarea exprimării opiniilor
- comportamentul agresiv- ale manifestării
neagresiv comportamentului agresiv
1.1 Autocunoaştere
- Stima de sine
- Etichetările 1.1 să exerseze prezentarea
- Cum poate fi îmbunătăţită caracteristicilor pozitive despre
stima de sine sine - joc de rol pe teme ca „Ce îmi
1.
AUTOCUNOA ȘTERE
1.2 Schimbare, cre ștere, Încercare de place (admir) în legătură cu
ȘI DEZVOLTARE dezvoltare autoportret 1 S31 mine/ Ce nu îmi place în legătură
PERSONALĂ - copilărie, pubertate, cu mine”
adolescenţă, tinereţe, 1.2 să observe schimbări
maturitate, bătrâneţe- asociate diverselor vârste
carcteristici generale,
observabile.
3.1 Managementul
informaţiilor 3.1 să exerseze deprinderi de
- tehnici de selectare a selectare a informaţiilor - Fişe de autoelevaluare şi de
3. MANAGEMENTUL informaţiilor-avantaje şi limite relevante pentru învăţarea O zi la şcoală autoobservare referitoare la
INFORMA ȚIILOR ȘI AL 3.2 Învăţare eficientă S33
eficientă 1 propria activitate de învăţare
ÎNVĂ ȚĂRII
- activitatea de învăţare 3.2 să identifice caracteristici
- caracteristici ale învăţarii ale învăţării proprii

NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN ȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
- discuţii cu privire la conţinuturile
S34 termenilor muncă,
ocupaţie şi carieră
4.1 Explorarea carierei 4.1 să utilizeze în contexte Ghici ce meserie - utilizarea dicţionarelor
4. PLANIFICAREA - muncă, ocupaţie, carieră: adecvate termenii de muncă, mimez? 1 (bibliotecă, Internet) pentru
CARIEREI caracteristici ocupaţie şi carieră găsirea explicaţiilor cu privire la
definirea termenilor de muncă,
ocupaţie şi carieră

1.1 Autocunoaştere
- Stima de sine
- Etichetările 1.1 să exerseze prezentarea
- Cum poate fi îmbunătăţită caracteristicilor pozitive despre
stima de sine sine
1. - activitate frontală de dezbatere
1.2 Schimbare, cre ștere,
AUTOCUNOA ȘTERE a situaţiei şcolare şi
ȘI DEZVOLTARE dezvoltare Bilanţ la sfârşit de an 1 S35
comportamentale
PERSONALĂ - copilărie, pubertate,
adolescenţă, tinereţe, 1.2 să observe schimbări
maturitate, bătrâneţe- asociate diverselor vârste
carcteristici generale,
observabile.

Planificare orelor la dirigenţie

SEMESTRUL I
NR.
CRT. TEMA SĂPTĂMÂNA DATA

1. Rezolvarea problemelor organizatorice ale colectivului de elevi S1 11 - 15 IX

2. Regulamentul şcolar – drepturi şi îndatoriri S2 18 - 22 IX

3. Cine sunt eu? Sunt unic? S3 25 - 29 IX

4. Stilul personal de învăţare S4 2-6X

5. Arta de a face faţă conflictelor S5 9 - 13 X

6. Ştiu să-mi organizez timpul liber S6 16 - 20 X

7. Curriculum Vitae S7 23 - 27 X

8. Aventura cunoaşterii S8 30 X - 3 XI

9. Prieteni, colegi, amici S9 6 - 10 XI

NR.
CRT. TEMA SĂPTĂMÂNA DATA

10. Cartea, cel mai bun prieten al meu? S10 13 - 17 XI


11. Violenţa verbală, violenţa fizică, violenţa nonverbală şi autocontrolul S11 20 - 24 XI

12. Ştiu să comunic? S12 27 - 29 XI

13. Dezvoltarea creativităţii S13 4 - 8 XII

14. Tradiţii de Crăciun şi semnificaţia sărbătorilor de iarnă S14 11 - 15 XII

15. Drepturile şi îndatoririle copiilor S15 18 - 22 XII

16. Labirintul devenirii S16 15 - 19 I

17. Rolul şi influenţa modelelor S17 22 - 26 I

18. Idealuri de viaţă S18 29 I - 2 II

SEMESTRUL al II-lea
NR.
CRT. TEMA SĂPTĂMÂNA DATA
19. „Eu copilul!”... Să facem cunoştinţă cu preadolsecenţa S19 12 - 16 II

20. Cum să caut eficinet informaţii? S20 19 - 23 II

21. Muncă – ocpaţie – carieră S21 26 II - 2 III

22. Respectul de sine și respectul fa ță de ceilal ți S22 5 - 9 III

23. Efectele alcoolului, tutunului şi drogurilor asupra sănătăţii S23 12 - 16 III

24. Deprinderi eficiente de studiu S24 19 - 23 III

25. Micul reporter S25 26 - 30 III

26. Să circulăm corect S26 11 - 13 IV

27. Dăruind, vei dobândi S27 16 - 20 IV

NR.
CRT. TEMA SĂPTĂMÂNA DATA

28. Micii voluntari – „Să protejăm natura” S28 23 - 27 IV


29. Colegi şi colegialitate S29 30 IV - 4 V

30. Cum îmi fac prieteni noi? S30 7 - 11 V

31. Încercare de autoportret S31 14 - 18 V

32. „Şă ştii mai multe, să fii mai bun!“ S32 21 - 25 V

33. O zi la şcoală S33 29 - 31 V

34. Ghici ce meserie mimez? S34 4 - 8 VI

35. Bilanţ la sfârşit de an S35 11 - 15 VI