Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială Marpod

Județul Sibiu

SĂ SCRIEM CORECT ÎN LIMBA ROMÂNĂ!

„Limba este cartea de noblețe a unui neam” (Vasile Alecsandri)

Denumirea opționalului: „Să scriem corect în limba română!”

Tipul: La nivelul disciplinei

Clasa: a V-a

Anul școlar: 2017-2018

Durata: 1 an

Număr de ore pe săptămână: 1 oră

Autorul: BIANCA DOTCOS

Instituția de învățământ: Școala Gimnazială Marpod

ARGUMENT

Prezentul curs optional se adresează elevilor de clasa a V-a , și îsi propune


actualizarea, aprofundarea si sistematizarea notiunilor de gramatică care să-i ajute pe
elevi să scrie și să se exprime corect în scris si oral și să contribuie la cultivarea limbii
române. Vom descoperi multe dintre secretele care ne ajută să scriem corect.
Capitolele care urmează abordează cele mai importante aspecte legate de ortografie și
de punctuație, de la virgulă la cele mai problematice chestiuni ale scrierii în limba
română. Cursul opțional a fost gandit ca un ghid (în conformitate cu normele limbii
literare) pentru evitarea greșelilor de și din limbă. Într-o eră în care se comunică direct
din ce în ce mai puțin, se poate observa tendința de a se utiliza o „limbă de lemn”, în
detrimentul limbii literare. Având alte surse de socializare unde nu contează felul în
care se scrie și se vorbește, elevii încep „să strice ” limba și în viața de zi cu zi. Astfel,
fie că se rostesc și se scriu greșit unele cuvinte, fie că se utilizează cuvinte al căror
sens nu este potrivit contextului, fie că nu se mai face acordul între predicat și subiect,
toate acestea „deteriorează limba”.
Întrucât limba este un organism viu, în continuă schimbare, este necesară cunoasterea
detaliată a modificărilor adoptate de lucrările normative din domeniu. Parcurgând
Școala Gimnazială Marpod

Județul Sibiu

acest curs elevii vor avea posibilitatea să-si remedieze problemele privitoare la scriere
si exprimarea corectă, dar si să-si fixeze cunostintele deja dobândite cu ajutorul
exercitiilor ce vor însoti acest curs.
Considerăm că prin continutul său si prin aspectele vizate acest curs se va
dovedi util elevilor atât în sustinerea unor examene cum este proba de competente
lingvistice, cât si în afara scolii, în viata cotidiană.

Competenta generala: utilizarea corecta si adecvata a limbii romane în


producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri
diverse.

VALORI SI ATITUDINI:

 Cultivarea unei atitudini pozitive fată de limba română;


 Recunoașerea rolului limbii române pentru dezvoltarea personală şi îmbogătirea orizontului
cultural;
 Dezvoltarea gândirii autonome, critice s creatoare;
 Formarea unei atitudini combative fătă de folosirea gresită a limbii române;

Competențe specifice și exemple de activități de învățare


Competențe specifice Activități de învățare
1.să identifice categoriile gramaticale ale -exerciții de stabilire a formelor corecte ale
părților de vorbire studiate cuvintelor în funcție de categoriile gramaticale
specifice
2.să recunoască modatitățile de îmbogățire a -exerciții de formare a noilor cuvinte
vocabularului -exerciții de stabilire a sensurilor unor cuvinte
3.să utilizeze formele literare în funcție de -exerciții de exprimare corectă
context
4.să folosească corect semnele de punctuație în -exerciții se scriere corectă
diferite structuri -dictare
5.să utilizeze corect și adecvat limba literară -exerciții și teste ortografice
în scopuri diverse

PROGRAMA CURSULUI
Școala Gimnazială Marpod

Județul Sibiu

SEMESTRUL I
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. ORE
1. folosirea corectă a semnelor  Prezentarea optionalului; 1
de ortografie si punctuatie;  Punctuatia; din tainele virgulei... 1
2. scrierea corectă cu  Scrierea cu literă mică sau mare; 1
majusculă si minusculă;  Scrierea cuvintelor compuse: 1
3. identificarea formei corecte adjective, adverbe, conjunctii,
a cuvintelor compuse si a interjectii, numerale, prepozitii,
unitătilor frazeologice; substantive, verbe;
4. folosirea corectă în  Evită greșelile foarte frecvente! 1
exprimarea orală şi scrisă a  Ortograme și omofone
diferitelor părti de vorbire; 1
 Scrierea grupurilor de cuvinte;
5. formarea corectă a formelor 1
 Despărtirea în silabe: exceptii de la
de plural; 1
regulă;
 Adjectivul – norme morfologice;
1
 Numeralul – norme morfologice;
 Învață să faci deosebirea!; 1
 Substantivul: genul, nominativ- 1
acuzativ singular, genitiv-dativ 2
singular, pluralul;
 Pluralul substantivelor
1
 Verbul – norme morfologice;
1
indicații esențiale
 Cu câți „i” ? 1
 Exercitii recapitulative; 1
 Evaluare sumativă. 1
1. realizarea corectă a
acordului între subiect si SEMESTRUL al II-lea
predicat;
2. scrierea si pronuntarea  Dezacordul între subiect si predicat; 2
corectă a neologismelor;  Greseli de utilizare a prepozitiilor si 2
3. exprimarea eufonică; conjunctiilor;
4. utilizarea topicii corecte;  Scrierea si pronuntarea numelor 1
5. identificarea si evitarea
proprii străine;
pleonasmului;
 Scrierea cuvintelor cu ortografie 1
6. identificarea greşelilor de
exprimare si scriere în neadapatată limbii române;
mesaje orale şi scrise.  Eufonie vs. Cacofonie; 1
 Accentuarea corectă a cuvintelor; 1
 Ordinea cuvintelor (topica); 1
 Pleonasmul; 1
 Forma corectă a cuvintelor;
1
 Clisee şi ticuri verbale;
1
 Greseli de pronuntare:
Școala Gimnazială Marpod

Județul Sibiu

hipercorectitudinea; 1
 Greseli de natură stilistică;
 Greseli la nivelul frazei; 1
 Studiu de caz: Greseli din mass- 1
media; 2
 Exercitii recapitulative;
 Evaluare sumativă.
1
1

PLANIFICARE SEMESTRIALA

SEMESTRUL I
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. ORE SĂPT.
6. folosirea corectă a  Prezentarea optionalului; 1
semnelor de ortografie si  Punctuatia; din tainele virgulei... 1
punctuatie;  Scrierea cu literă mică sau mare; 1
7. scrierea corectă cu  Scrierea cuvintelor compuse: 1
majusculă si minusculă; adjective, adverbe, conjunctii,
8. identificarea formei interjectii, numerale, prepozitii,
corecte a cuvintelor substantive, verbe;
compuse si a unitătilor  Evită greșelile foarte frecvente! 1
frazeologice;  Ortograme și omofone 1
9. folosirea corectă în  Scrierea grupurilor de cuvinte;
1
exprimarea orală şi  Despărtirea în silabe: exceptii de
scrisă a diferitelor părti 1
la regulă;
de vorbire;  Adjectivul – norme morfologice;
10. formarea corectă a 1
 Numeralul – norme morfologice;
formelor de plural;  Învață să faci deosebirea!; 1
 Substantivul: genul, nominativ- 1
acuzativ singular, genitiv-dativ 2
singular, pluralul;
 Pluralul substantivelor
1
 Verbul – norme morfologice;
1
indicații esențiale
 Cu câți „i” ? 1
 Exercitii recapitulative; 1
 Evaluare sumativă. 1
7. realizarea corectă a
acordului între subiect si SEMESTRUL al II-lea
predicat;
8. scrierea si pronuntarea  Dezacordul între subiect si 2
corectă a neologismelor; predicat; 2
9. exprimarea eufonică;  Greseli de utilizare a
10. utilizarea topicii corecte;
Școala Gimnazială Marpod

Județul Sibiu

11. identificarea si evitarea prepozitiilor si conjunctiilor; 1


pleonasmului;  Scrierea si pronuntarea numelor
12. identificarea greşelilor proprii străine; 1
de exprimare si scriere  Scrierea cuvintelor cu ortografie
în mesaje orale şi scrise. neadapatată limbii române; 1
 Eufonie vs. Cacofonie; 1
 Accentuarea corectă a 1
cuvintelor; 1
 Ordinea cuvintelor (topica); 1
 Pleonasmul;
1
 Forma corectă a cuvintelor;
1
 Clisee şi ticuri verbale;
 Greseli de pronuntare:
hipercorectitudinea; 1
 Greseli de natură stilistică; 1
 Greseli la nivelul frazei; 2
 Studiu de caz: Greseli din mass-
media; 1
 Exercitii recapitulative; 1
 Evaluare sumativă.

SUGESTII METODOLOGICE:
Activităti de învătare: exercitii de identificare, scrierea după dictare, studiul
de caz, analiza şi sinteza, proiectul.
Tehnici de evaluare: verificarea orală/scrisă, teste cu diverși itemi, proiectul.

BIBLIOGRAFIE:

1. Dictionarul explicativ al limbii române, editia a II-a, Bucuresti, Editura Univers


Enciclopedic, 1996;
2. Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române, editia a II-a, Bucuresti,
Editura Univers Enciclopedic, 2005;
3. Avram, Mioara, Probleme ale exprimării corecte, Bucuresti, Editura Academiei, 1987;
4. Gruită, G., Moda lingvistică 2007: norma, uzul si abuzul, Pitesti, Paralela 45, 2006;
5. Sădeanu, Florenta, Dictionar de pronuntare. Nume proprii străine, București, Editura
Enciclopedică Română, 1973.
6. Romonți, Adrian, Popa, Marius, Cum scriem corect?, București, Editura Delfin, 2013