Sunteți pe pagina 1din 6

MEMORIU TEHNIC

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Obiectivul este format dintr–un singur tronson, având forma în plan


dreptunghiularǎ. Accesul în clădire se face prin zona faţadei principale, respectiv
posterioare a tronsonului iniţial.
Locuinţa prezintă următoarele caracteristici :
Ac = x mp;
Ad = y mp;
Structura de rezistenţă este din diafragme de zidărie din cărămidă GVP
întǎrite cu stâlpişori din beton armat.
Fundaţiile construcţiei sunt continuie, rigide, alcătuite din beton simplu.
Regimul de înălţine al construcţiei este P + M cu înălţimea utilă de 3.00 m,
înălţimea la streaşină de X m şi la coamă de X m.
Planşeele peste parter este realizat din beton armat.
Acoperişul este din lemn şi învelitoare din ţiglǎ Tegola,tabla tip Lindab.
În rezolvarea funcţională a partiului s-a urmărit în limita normelor în
vigoare, organizarea eficientă a spaţiilor necesare pentru a se obţire maximum de
folosinţă.
Modul de distribuire a funcţiunilor în clădire se prezintă astfel :
- parterul este prevǎzut cu camerǎ de zi, loc de luat masa, bucǎtǎrie şi baie;
- etajul este destinat odihnei, cuprinzând 2 dormitoare,1 baie şi dressing
Finisajele interioare prevăzute variază în funcţie de destinaţia încăperilor
astfel :
- în spaţiile pentru grupuri sanitare şi bucǎtǎrii : pardoseli din gresie; zugrăveli
cu var lavabil ;
- în spaţiile aferente odihnei: pardoseli din parchet şi zugrǎveli în var lavabil;
- pe holuri: pardoseli gresie şi lambriuri.
Volumetria generală a construcţiei se armonizează cu volumele celorlalte
clădiri aflate în preajmă.
Materialele utilizate pentru finisajele exterioare asigură o protecţie durabilă
şi un aspect corespunzător: învelitoare din ţiglǎ, iar la pereţi se utilizeazǎ ca finisaj
un termosistem alcǎtuit din 100 mm polistiren şi 6 mm finisaj.
Construcţiile accesorii imobilului, prevăzute pentru funcţionarea locuinţei, sunt:
reţea de distribuţie apă potabilă şi la grupurile sanitare, reţea de canalizare, cămine
de vizitare.

SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ

Pentru preluarea apelor s-a prevăzut execuţia unei rigole din beton cu grătar
din care apa va fi evacuată în afara amplasamentului. Rigola are o lungime de 80
m, pantă de 1,0 %, secţiune trapezoidală (lăţime la bază 20 cm şi adâncime medie
de 20 cm)

STRUCTURA DE REZISTENŢĂ

Proiectul cuprinde documentaţia tehnică necesară pentru execuţia structurii


unei clădiri de locuit cu regim de înălţime S+P, având structura de rezistenţă
constituită parţial din diafragme de zidărie întărită cu stâlpişori de beton
armat.Inălţimea parterului este de 3.00 m.Etajul este mansardat, de înălţime
variabilă.

1. AMPLASAMENT TEREN DE FUNDARE


Amplasamentul este situat în Botosani, şos. Bucium, nr. 93.Terenul este plan
şi are stabilitatea locală şi generală asigurată.
Terenul de fundare va fi constituit de stratul de argilă prăfoasă plastic
vârtoasă cu încastrarea fundaţiilor de minim 20 cm. în acest strat.
* terenul are stabilitatea locală şi generală asigurată;
* apa subterană este prezentă la adâncimi de peste 7.00 m şi nu prezintă
agresivitate sulfatică;
* amplasamentul este situat în zona seismică “C” caracterizat conform
normativului P100 – 92 prin:
- Ks = 0.2 – coeficient seismic;
- Tc = 1.0 s – perioada de colţ;

2. CATEGORIA ŞI CLASA DE IMPORTANŢĂ


Având în vedere funcţiunea, aceea de locuinţă, clădirea este încadrată,
conform legislaţiei în vigoare, în categoria de importanţă C şi clasa de importanţă
IV – construcţii de importanţă normală (cu α = 0.8, conf. P100 - 92).

3. SISTEMUL DE FUNDARE
Sistemul de fundaţii este alcătuit din tălpi continue din beton sub pereţii de
subsol şi sub elevaţii, fundaţii.
Tălpile continui de fundare se realizează din beton simplu C4/5 (Bc 5).
Elevaţia se execută tot din beton C8/10 (Bc 10) şi este prevăzută cu centură
armată la partea superioară.
La execuţia lucrărilor de săpături pentru fundaţii se va avea în vedere
executarea unei başe spre care să se scurgă apele meteorice care vor fi evacuate
imediat din incinta săpăturilor.
Eventualele accidente subterane ce se vor depista odată cu execuţia
săpăturilor pentru fundaţii vor fi aduse la cunoştinţa proiectantului geotehnic
pentru soluţionarea situaţiei.

4. STRUCTURA DE REZISTENŢĂ
Structura de rezistenţă este constituită din diafragme de zidărie portantă
întărită cu stâlpişori şi centuri de beton armat.
Date fiind caracteristicile constructive şi cerinţele funcţionale a rezultat
necesitatea prevederii de cadre înlocuitoare în anumite zone care nu se încadrează
în prevederile specifice structurilor din zidărie portantă conform normativului P2 –
85.
Zidăria se execută din cărămizi tip GVP cu grosimea pereţilor de 25 cm.Se
vor utiliza cărămizi marca 75 calitatea I şi mortar pentru zidărie MZ 50.
Planşeul peste parter se va executa din beton C12/15 (Bc 15) ca şi centurile,
sâmburii şi stâlpişorii de întărire a structurii.
Armarea planşeului se va realiza cu bare din oţel OB 37, iar grinzile şi
stâlpişorii cu bare din oţel PC 52.
Acoperişul are structura constituită din lemn ecarisat de răşinoase.
Calculul structurii s – a efectuat cu programul CSZ.

5. NORMATIVE TEHNICE
Normativele tehnice avute în vedere la proiectare şi care se vor respecta în
execuţie sunt:
· C169 – 88 – “Normativ privind executarea şi recepţionarea lucrărilor de
terasamente”;
· P10 – 86 – “Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii”;
· P2 – 85 – “Normativ privind proiectarea şi executarea structurilor din zidărie”;
· NE 012 – 90 – “Cod de practică pentru lucrărilor din beton, beton armat”;
· NP 007 – 97 – “Cod de proiectare pentru structuri în cadru din beton armat”;
· NP 005 – 96 – “Cod pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din
lemn”;
· NP 019 – 97 – “Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din
lemn”.
Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţie se vor aplica prevederile
din “Normativ pentru verificarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente”,
indicativ C56 – 85.
Responsabilităţile constructorului, beneficiarului şi proiectantului privind
realizarea lucrărilor sunt cele stabilite în Legea privind calitatea în construcţii, nr.
10/1995.

6. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI

In execuţie se vor respecta măsurile de protecţie a muncii şi de prevenire şi


stingere a incendiilor prevăzute în legislaţia în vigoare aplicabile categoriilor de
lucrări executate, din care menţionăm:
 “Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii” – ed. 1993
(aprobat cu ord. Nr. 9/N/1993 de MLPAT);
 “Norme generale de protecţie a muncii” – ed. 1996;
 “Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări”
(reţele de apă, canalizări, instalaţii electrice, etc.);
 “Legea protecţiei muncii” – nr. 90/1996;
 “Normativ pentru legarea la pământ a utilajelor electrice în construcţii”;
 “Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice” –
PE – 107/78;
Privind prevenirea şi stingerea incendiilor se vor aplica prevederile din
legislaţia în vigoare din care menţionăm:
“Norme tehnice de proiectare şi realizarea a construcţiilor privind protecţia
la acţiunea focului” – P118 – 99 (B.C. nr. 7/1999);
“Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi
realizarea construcţiilor şi instalaţiilor” – Decret 290/1997 (B.C. nr. 12/1997),
ord. nr. 60/1997 şi H.G. 491/1993;
“Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente” – C300 – 94 (B.C. nr. 9/1994).
Se atrage atenţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii nu au
caracter limitativ, şeful punctului de lucru având obligaţia de a lua orice măsuri
necesare pentru prevenirea eventualelor accidente.