Sunteți pe pagina 1din 20

CAIET DE SARCINI

- ARMATURA -
Tipurile de oţţel ţrebuie săă indeplineăscăă condiţţiile prevăă zuţe in sţăndărdele
de produs ST AS 438/1-89 penţru OB37 sţ i profilăţe PC52.
Oţţelurile de ălţe ţipuri inclusiv proveniţe din imporţ, ţrebuie săă fie ăgremenţăţe
ţehnic cu precizăreă domeniului de uţilizăre.
Livrăreă oţţelului se vă făce in conformiţăţe cu reglemenţăă rile in vigoăre, insoţţiţăă de un
documenţ de căliţăţe (cerţificăţ de căliţăţe/inspecţţie, declărăţţie de conformiţăţe ă căliţăă ţţii)
sţ i dupăă cerţificăreă produsului de un orgănism ăcrediţăţ, de o copie dupăă cerţificăţul de
conformiţăţe.
Documenţele ce insoţţesc livrăreă oţţelului de lă producăă ţor ţrebuie săă
conţţinăă urmăă ţoărele informăţţii:
- denumireă sţ i ţipul de oţţel, sţăndărdul uţilizăţ;
- ţoăţe informăţţiile penţru idenţificăreă loţurilor;
- greuţăţeă neţăă ;
- vălorile deţerminăţe privind criţeriile de performănţţăă.
Fiecăre colăc său legăă ţurăă de băre său plăse sudăţe vă purţă o eţicheţăă , bine legăţăă
căre vă conţţine:
- mărcă produsului;
- ţipul ărmăă ţurii;
- număă rul loţului sţ i ăl colăcului său legăă ţurii;
- greuţăţeă neţăă ;
- semnul CTC
Oţţelul livrăţ de furnizori inţermediări vă fi insoţţiţ de un cerţificăţ privind căliţăţeă
produselor căre vă conţţine ţoăţe dăţele din documenţele de căliţăţe eliberăţe de
producăă ţorul oţţelului.
Bărele de ărmăă ţurăă , plăsele sudăţe sţ i cărcăsele prefăbricăţe de ărmăă ţurăă vor fi ţrănsporţăţe
sţ i depoziţăţe ăsţfel ÎÎncăâ ţ săă nu sufere deţeriorăă ri său săă prezinţe subsţănţţe căre poţ ăfecţă
ărmăă ţură sţ i/său beţonul său ăderenţţă beţon-ărmăă ţurăă .
Oţţelurile penţru ărmăă ţuri ţrebuie săă fie depoziţăţe sepărăţ pe ţipuri sţ i diămeţre in spăţţii
ămenăjăţe sţ i doţăţe corespunzăă ţor, ăsţfel incăâ ţ săă ăsigure.
- eviţăreă condiţţiilor căre făvorizeăzăă corodăreă ărmăă ţurii,
- eviţăreă murdăă ririi ăcesţoră cu păă măâ nţ său ălţe măţeriăle;
- ăsigurăreă posibiliţăă ţţilor de idenţificăre usţ oărăă ă fiecăă rui sorţimenţ sţ i diămeţru.
Conţrolul căliţăă ţţii oţţelului se vă făce in conformiţăţe cu prevederile căp.17 din
NEO12.
Făsonăre bărelor, confecţţionă re sţ i monţăreă cărcăselor de ărmăă ţurăă se vă făce in sţricţăă
conformiţăţe cu prevederile proiecţului.
Înăinţe de ă se ţrece lă făsonăreă ărmăă ţurilor, execuţănţul vă ănăliză prevederile
proiecţului, ţţinăâ nd seămă de posibiliţăă ţţile prăcţice de monţăre sţ i fixăre ă bărelor. Dăcăă se
considerăă necesăr se vă soliciţă reexăminăreă de căă ţre proiecţănţ ă dispoziţţiilor de ărmăre
prevăă zuţe in proiecţ.
Armăă ţură ţrebuie ţăă iăţăă , indoiţăă , mănipulăţăă ăsţfel incăâ ţ săă se eviţe: .
- deţeriorăreă mecănicăă (de ex.: cresţăă ţuri, loviri, eţc.);
- ruperi ăle sudurilor ÎÎn cărcăse sţ i plăse sudăţe;
- conţăcţul cu subsţănţţe căre poţ ăfecţă proprieţăă ţţile de ăderenţţăă său poţ produce procese
de coroziune.
Armăă ţurile căre se făsoneăzăă ţrebuie săă fie curăţe sţ i drepţe, scop in căre se vor
indepăă rţă:
- evenţuăle impuriţăă ţţi de pe suprăfăţţă bărelor;
- rugină in speciăl in zonele in căre bărele urmeăzăă ă fi innăă diţe prin sudurăă .
Dupăă indepăă rţăreă ruginii reducereă secţţiunilor bărelor nu ţrebuie săă
depăă sţ eăscăă ăbăţerile prevăă zuţe in sţăndărdele de produs.
Oţţelul livrăţ in colăci său bărele indoiţe ţrebuie săă fie indrepţăţe inăinţe de ă se procedă lă"
ţăă iere sţ i făsonăre făă răă ă se deţerioră profilul (lă inţindereă cu ţroliul ălungireă măximăă nu
vă depăă sţ i 1 mm/m).
Bărele ţăă iăţe sţ i făsonăţe vor fi depoziţăţe in păcheţe eţicheţăţe, in ăsţ ă fel incăâ ţ săă se eviţe
confundăreă lor sţ i săă se ăsigure păă sţrăreă formei sţ i curăă ţţeniei lor păâ năă in momenţul
monţăă rii.
Se inţerzice făsonăreă ărmăă ţurilor lă ţem perăţuri sub - 10 °C. Bărele cu profil periodic cu
diămeţru măi măre de 25 mm se vor făsonă lă căld. Făsonăreă, monţăreă sţ i legăreă
ărmăă ţuriior se vor execuţă in conformiţăţe cu prevederile NE012 Anexă 11.1 respecţăâ nd
ăbăţerile limiţăă indicăţe ÎÎn ANEXA 11.2 .
Alegereă sisţemului de innăă dire se făce conform prevederilor proiecţului sţ i conform
prevederilor STAS 10107/0-90.
De regulăă innăă direă ărmăă ţurilor se reălizeăzăă prin suprăpunere făă răă sudurăă său prin sudurăă
funcţţie de diămeţrul / ţipul bărelor, felul soliciţăă rii, zonele elemenţului (de ex.: zone plăsţice
poţenţţiăle ăle elemenţelor părţicipănţe lă sţrucţuri ănţiseismice).
Procedeele de innăă dire poţ fi reălizăţe prin:
-suprăpunere;
- sudurăă ;
- mănsţ oăne meţălo-ţermice;
- mănsţ oăne prin presăre.
ÎÎnnăă direă ărmăă ţuriior prin suprăpunere ţrebuie săă se făcăă in conformiţăţe cu
prevederile STAS 10107/0-90.
ÎÎnnăă direă ărmăă ţurilor prin sudurăă se poăţe făce prin procedee de sudăre obisţ nuiţăă (sudurăă
elecţricăă prin puncţe, sudăre elecţricăă căp lă căp prin ţopire inţermediărăă , sud ăre mănuălăă
cu ărc elecţric prin suprăpunere cu eclise, sudăre mănuălăă căp lă căp cu ărc elecţric - sud
ăre in cochilie, sudăre in semimănsţ on de cupru - sudăre in mediu de bioxid de cărbon)
conform reglemenţăă rilor ţehnice specifice referiţoăre lă sudăreă ărmăă ţuriior din oţţel -
beţon (C 28-1983 sţ i C 150-1984), in căre sunţ indicăţe sţ i lungimile minime necesăre ăle
cordonului de sudurăă sţ i condiţţiile de execuţţie.
Nu se permiţe folosireă sudurii lă innăă diriie ărmăă ţurilor din oţţeluri ăle căă ror
căliţăă ţţi ău fosţ imbunăă ţăă ţţiţe pe căle mecănicăă (săâ rmăă ţrăsăă ).
Uţilizăreă sisţemelor de innăă dire prin dispoziţive mecănice (mănsţ oăne meţălo ţermice, prin
presăre său ălţe procedee) esţe ădmisăă număi pe băză reglemenţăă rilor ţehnice specifice său
ăgremenţelor ţehnice.
Lă innăă dirile prin bucle, răză de curburăă inţerioărăă ă buclelor ţrebuie săă
respecţe prevederile STAS 10107/0-90.
Penţru ăsigurăreă lă execuţţie ă sţrăţului de ăcoperire proiecţăţ ţrebuie reălizăţăă o
dispunere corespunzăă ţoăre ă disţănţţierilor din măţeriăle plăsţice, morţăr. Esţe inţerzisăă
uţilizăreă disţănţţierilor din cupoăne meţălice său din lemn.
ÎÎn căzul in căre nu se dispune de sorţimenţele sţ i diămeţrele prevăă zuţe in
proiecţ,se poăţe procedă lă inlocuireă ăcesţoră număi cu ăvizul proiecţănţului.
Disţănţţele minime respecţiv măxime rezulţăţe inţre băre precum sţ i diămeţrele minime
ădopţăţe ţrebuie săă îândeplineăscăă condiţţiile din STAS 10107/0-90 său din ălţe reglemenţăă ri
specifice.
ÎÎnlocuireă se vă inscrie in plănurile de execuţţie căre se depun lă cărţeă
consţrucţţiei.

Proiecţănţ
S.C. PROTEUS S.R.L.
CAIET DE SARCINI
- BETOANE -

Generalităţi
Prevederile prezenţului căieţ de sărcini ău lă băzăă codul de prăcţică penţru execuţăreă
lucrăă rilor din beţon, indicăţiv NE 012-99, căre făce părţe din sisţemul de ănsămblu ăl
reglemenţărilor ţehnice îân consţrucţţii elăborăţ de MLPAT - ÎÎNCERC, sisţem ce ăre lă băză
Legeă 10/1995 privind căliţăţeă îân consţrucţţii.
Specificăţţiile ţehnice din ăcesţ căpiţol se ăplică lă execuţăreă elemenţelor său sţrucţurilor
din beţon sţ i cuprind cerinţţele de băză ce ţrebuie îândepliniţe îân ceeă ce privesţ ţe beţonului
(măţeriăle componenţe, compoziţţiă, proprieţăă ţţile beţonului proăspăă ţ si îânţăă riţ, producereă,
ţurnăreă, ţrăţăreă), cofrăjele, ărmăţură sţ .ă.
De ăsemeneă, sunţ sţăbiliţe criţeriile penţru săţisfăcereă ăcesţor cerinţţe îân conţexţul
sisţemului de conţrol si ăsigurăre ă căliţăă ţţii îân conformiţăţe cu recomăndăă rile si
reglemenţăă rile îân vigoăre.
Materiale pentru Betoane
Cimentul
Prevederile NE 012-99 sţăbilesc domeniile si condiţţiile de uţilizăre ăle cimenţurilor
desţinăţe execuţăă rii lucrăă rilor de beţoăne si morţăre.
Tipuri de cimenţ. Clăse sţ i cerinţţe
Cimenţurile vor săţisfăce cerinţţele din sţăndărdele năţţionăle de produs său din
ăgremenţele ţehnice in vigoăre.
Tipurile de cimenţ ce se poţ uţiliză sunţ urmăă ţoărele:
În căzul elemenţelor măsive se vor folosi cimenţuri căre prezinţăă vălori mici ăle
căă ldurii de hidrăţăre in vedereă fisurăă rii ţermice sţ i ădiţivi inţăâ rzieţori de prizăă .
În căzul in căre ţemperăţură in ţimpul ţurnăă rii esţe scăă zuţăă , se vor folosi cimenţurile cu
inţăă rire răpidăă (R) sţ i ădiţivi ăccelerăţori, iăr in căzul ţurnăă rii pe ţimp căă lduros, cimenţurile
cu- inţăă rire lenţăă sţ i ădiţivii inţăâ rzieţori.
În condiţţii speciăle de expunere, dăcăă beţonul esţe in conţăcţ cu ăpă ce conţţine de ex.:
sulfăţţi pesţe 500 mg.ll. său cu solul cu conţţinuţ de pesţe 3000 mg.lkg. se recomăndă
folosireă cimenţurilor rezisţenţe lă sulfăţţi.
Livrăre sţ i ţrănsporţ
Cimenţul se livreăzăă ămbălăţ in săci de hăâ rţie său in vrăc ţrănsporţăţ in vehicule
ruţiere, văgoăne de căle ferăţăă , insoţţiţ de documenţele de cerţificăre ă căliţăă ţţii.
În căzul cimenţului vrăc ţrănsporţul se făce număi in vehicule ruţiere cu
recipienţ speciăle său văgoăne de căle ferăţăă speciăle cu descăă rcăre pneumăţicăă .
Cimenţul vă fi proţejăţ de umezeălăă sţ i impuriţăă ţţi in ţimpul depoziţăă rii sţ i
ţrănsporţului.În căzul in căre uţilizăţorul procurăă cimenţul de lă un depoziţ (băzăă de
livrăre)livrăreă cimenţului vă fi insoţţiţăă de o declărăţţie de conformiţăţe, in căre se vă
menţţionă:
- ţipul de cimenţ sţ i făbrică producăă ţoăre;
- dăţă sosirii ÎÎn depoziţ;
- număă rul cerţificăţului de căliţăţe eliberăţ de producăă ţor sţ i dăţele inscrise in
ăcesţă;
- gărănţţiă respecţăă rii condiţţiilor de păă sţrăre;
- număă rul buleţinului de ănălizăă ă căliţăă ţţii cimenţului efecţuăţăă de un lăborăţor
ăuţorizăţ sţ i dăţele conţţinuţe in ăcesţă inclusiv precizăreă condiţţiilor de uţilizăre in ţoăţe
căzurile in căre ţermenul de gărănţţie ă expirăţ.
Obligăţţiile furnizorului referiţoăre lă gărănţăreă cimenţului se vor inscrie in conţrăcţul inţre
furnizor sţ i uţilizăţor.
Conform sţăndărdului SREN 196 - 7 penţru verificăreă conformiţăă ţţii unei livrăă ri său ă unui
loţ cu prevederile sţăndărdelor, cu cerinţţele unui conţrăcţ său cu specificăţţiile unei comenzi,
prelevăreă probelor de cimenţ ţrebuie săă ăibăă loc ÎÎn prezenţţă producăă ţorului
(văâ nzăă ţorului)sţ i ă uţilizăţorului. De ăsemeneă prelevăreă probelor de cimenţ poăţe săă se
făcăă in prezenţţă uţilizăţorului sţ i ă unui delegăţ ă căă rui impărţţiăliţăţe ţrebuie săă fie
recunoscuţăă ăţăâ ţ de producăă ţor căâ ţ sţ i de uţilizăţor.
Prelevăreă probelor se făce in generăl inăinţeă său in ţimpul livrăă rii. Toţusţ i dăcăă
esţe necesăr, se poăţe făce dupăă livrăre, dăr cu o inţăâ rziere de măximum 24 de
ore.
Depoziţăreă
Depoziţăreă cimenţului se făce număi dupăă recepţţionăreă cănţiţăţivăă sţ i
căliţăţivăă ă cimenţului conform prevederilor din Anexă V1.1. din NE 012 inclusiv prin
consţăţăreă exisţenţţei sţ i exăminăreă documenţelor de cerţificăre ă căliţăă ţţii sţ i exăminăreă
documenţelor de cerţificăre"ă căliţăă ţţii sţ i verificăreă căpăciţăă ţţii libere de depoziţăre in
silozurile desţinăţe ţipului respecţiv de cimenţ său in incăă perile speciăl ămenăjăţe.
Păâ năă lă ţerminăreă efecţuăă rii deţerminăă rilor ăcesţă vă fi depoziţăţ in depoziţul ţămpon
inscripţţionăţ.
Depoziţăreă cimenţului in vrăc se vă făce in celule ţip siloz, in căre nu ău fosţ depoziţăţe
ănţerior ălţe măţeriăle, mărcăţe prin inscriere vizibilăă ă ţipului de cimenţ.
Depoziţăreă cimenţului ămbălăţ in săci ţrebuie săă se făcăă in incăă peri inchise.
Pe inţreăgă perioădăă de exploăţăre ă silozurilor se vă ţţine evidenţţă loţurilor de cimenţ
depoziţăţe pe fiecăre siloz prin inregisţrăreă zilnicăă ă primirilor sţ i ă livrăă rilor.
Săcii vor fi ăsţ ezăţţi in sţive pe scăâ nduri dispuse cu inţerspăţţii penţru ă se ăsigură circulăţţiă
ăerului lă părţeă inferioărăă ă sţivei sţ i lă o disţănţţăă de 50 cm de lă pereţţii exţeriori, păă sţrăâ nd
imprejurul lor un spăţţiu suficienţ penţru circulăţţie. Sţivele vor ăveă cel mulţ 10 răâ nduri de
săci suprăpusţ i.
Nu se vă depăă sţ i ţermenul de gărănţţie prescris de producăă ţor penţru ţipul de cimenţ uţilizăţ.
Cimenţul răă măs in depoziţ pesţe ţermenul de gărănţţie său in condiţţii improprii
de depoziţăre vă puţeă fi inţrebuinţţăţ lă lucrăă ri de beţon sţ i beţon ărmăţ număi dupăă
verificăreă sţăă rii de conservăre sţ i ă rezisţenţţelor mecănice.
Conţrolul căliţăă ţţii cimenţului se făce:
- lă ăprovizionăre inclusiv prin verificăreă cerţificăţului de căliţăţe/gărănţţie emis de
producăă ţor său de băză de livrăre, conform prevederilor din ANEXA V1.1. puncţul A.1 din
NE 012;
- inăinţe de uţilizăre, de căă ţre un lăborăţor ăuţorizăţ, conform prevederilor din
ANEXA V1.1. puncţul 8.1.
Meţodele de ÎÎncercăre sunţ reglemenţăţe prin sţăndărdele SREN 196-1, 196-2,
196-3,196-4,196-5,196-6,196-7, 196-21 .
Agregate
Condiţţii generăle
Lă execuţţiă elemenţelor sţ i consţrucţţiilor din beţon sţ i beţon ărmăţ cu densiţăţe
ăpărenţăă normălăă (2001-2500 kg/m\ se folosesc ăgregăţe cu densiţăţe normălăă (1201-
2000 kg/m3) proveniţe din sfăă rmăreă năţurălăă sţ i/său concăsăreă roci lor.
Agregăţele vor săţisfăce cerinţţele prevăă zuţe in reglemenţăă rile ţehnice specific (STAS
1667-76 sţ i dupăă căz SR 662 sţ i SR 667-2000).
Producereă sţ i livrăreă ăgregăţelor
Deţţinăă ţorii de bălăsţiere/căriere sunţ obligăţţi săă prezinţe lă livrăre cerţificăţul
de căliţăţe penţru ăgregăţe sţ i cerţificăţul de conformiţăţe eliberăţ de un orgănism de
cerţificăre ăcrediţăţ.
Sţăţţiile de producere ă ăgregăţelor vor funcţţionă număi pe băzăă de ăţesţăţ eliberăţ de o
comisie inţernăă in prezenţţă unui reprezenţănţ desemnăţ de Înspecţorăţul de Sţăţ in
Consţrucţţii.
Grănuloziţăţeă ăgregăţelor esţe verificăţăă in conformiţăţe cu STAS 1667-76 sţ i STAS 4606-
80.
Agregăţele ce sunţ uţilizăţe lă prepărăreă beţoănelor căre vor fi expuse in medii
umede ţrebuie verificăţe in preălăbil prin ănăliză reăcţiviţăă ţţii cu ălcăliile din beţon.
Trănsporţul sţ i depoziţăreă
Agregăţele nu ţrebuie săă fie conţăminăţe cu ălţe măţeriăle in ţimpul
ţrănsporţuluisău depoziţăă rii.
Depoziţăreă ăgregăţelor ţrebuie făă cuţăă pe plăţforme beţonăţe ăvăâ nd pănţe sţ i
rigole de evăcuăre ă ăpelor. Penţru depoziţăreă sepărăţăă ă diferiţelor sorţuri se vor creă
compărţimenţe cu o inăă lţţime corespunzăă ţoăre penţru eviţăreă ămesţecăă rii cu ălţe sorţuri.
Compărţimenţele se vor mărcă cu ţipul de sorţ depoziţăţ.
Nu se ădmiţe depoziţăreă direcţ pe păă măâ nţ său pe plăţforme bălăsţăţe.
Conţrolul căliţăă ţţii ăgregăţelor
Conţrolul căliţăă ţţii ăgregăţelor se vă reăliză in conformiţăţe cu prevederile NE012
pcţ.17.2.1.1. sţ i Anexă V1.1. iăr meţodele de verificăre sunţ În conformiţăţe cu ST AS
4606/80.
Cerinţţe privind grănuloziţăţeă ăgregăţelor
Penţru obţţinereă unui dozăj opţim de cimenţ sţ i o cănţiţăţe micăă de ăpăă se
recomăndăă uţilizăreă unei combinăţţii de ăgregăţe căre săă conţţinăă o cănţiţăţe redusăă de
nisip sţ i o proporţţie măre ă ăgregăţelor mări.
Aditivi
Adiţivii sunţ produse chimice căre se ădăugăă in beţon îân cănţiţăă ţţi mici său egăle cu 5%
subsţănţţăă uscăţăă făţţăă de măsă cimenţului îân scopul îâmbunăă ţăă ţţirii/modificăă rii proprieţăă ţţii
beţonului in sţăre proăspăă ţăă sţ i/său inţăă riţăă .
Adiţivii ţrebuie săă îândeplineăscăă cerinţţele din reglemenţăă rile ţehnice specifice său
ăgremenţele ţehnice îân vigoăre. Adiţivii nu ţrebuie săă conţţinăă subsţănţţe căre săă influenţţeze
negăţiv proprieţăă ţţile beţonului său săă producăă coroziuneă ărmăă ţurii (ex.: clor).
Uţilizăreă ădiţivilor lă prepărăreă beţoănelor esţe obligăţorie in urmăă ţoărele căzuri:
Nr. Căţegoriă de beţoăne Adiţiv recomăndăţ Observăţţii
crţ.
Beţoăne supuse lă îângheţ-dezgheţ ănţrenor de ăer
Beţoăne cu permeăbiliţăţe redusăă reducăă ţor de ăpăă - dupăă căz:
plăsţifiănţ -inţens reducăă ţor-
. superplăsţifiănţ
-impermeăbilizăţor
Beţoăne de rezisţenţţăă ăvăâ nd clăsă plăsţifiănţ său Tăsăreă beţonului: T3 -
cuprinsăă îânţre C 12/15 sţ i C 30/37 superplăsţifiănţ T3/T 4 său T 4/T5 - T5

inclusiv
Beţoăne fluide cu ţăsă reă egălăă cu superplăsţifiănţ
T5
Beţoăne ţurnăţe pe ţimp căă lduros Înţăâ rzieţor de prizăă +
superplăsţifiănţ
(plăsţifiănţ)
Beţoăne ţurnăţe pe ţimp friguros ănţi-îângheţţ +
ăccelerăţor de prizăă
Beţoăne cu rezisţenţţe mări lă ăccelerăţori de îânţăă rire
ţermene scurţe
Execuţănţul căre ăpreciăzăă căă din moţive ţehnologice ţrebuie săă foloseăscăă
obligăţoriu ădiţivi de un ănumiţ ţip, vă soliciţă ăvizul proiecţănţului sţ i includereă ăcesţoră
îân documenţăţţiă de execuţţie.
În căzurile îân căre se folosesc concomiţenţ douăă ţipuri de ădiţivi ă căă ror compăţibiliţăţe sţ i
comporţăre îâmpreunăă nu esţe cunoscuţăă esţe obligăţorie efecţuăreă de îâncercăă ri
preliminăre sţ i ăvizul unui insţiţuţ de speciăliţăţe.
Cerinte privind caracteristicile betonului
Cerinţţele de durăbiliţăţe penţru clăsele de beţoăne prevăă zuţe îân proiecţ sunţ:
- penţru beţoănele de clăse păâ năă lă C 12/15 inclusiv:
_ clăsă de expunere 1;
_ grădul de impermeăbiliţăţe P 4;
_ grădul de geliviţăţe - nu esţe căzul;
_ ţipul de cimenţ 32,5R
_ răporţul măxim AlC =0,65;
_ dozăjul minim de cimenţ = 250 kg/m3;
- penţru beţoănele de clăsăă C16/20:
_ clăsă de expunere 2 ă;
_ grădul de impermeăbiliţăţe P 4;
_ grădul de geliviţăţe G 50;
_ ţipul de cimenţ 32,5R
_ răporţul măxim AlC =0,50;
_ dozăjul minim de cimenţ = 290 kg/m3;
_ se vor uţiliză ăgregăţe rezisţenţe lă îângheţţ - dezgheţţ;
_ăer ănţrenănţ conform ţăbel 1.5.3 - Anexă 1.5 din NE012-99 "Cod de prăcţicăă penţru
execuţăreă lucrăă rilor din beţon, beţon ărmăţ".
- penţru beţoănele de clăse măi mări decăâ ţ C16/20:
_ clăsă de expunere 2 b;
_ grădul de impermeăbiliţăţe P 8;
_ grădul de geliviţăţe G 150;
_ ţipul de cimenţ 32,5R, 42,5
_ răporţul măxim AlC =0,45;
_ dozăjul minim de cimenţ = 325 kg/m3;
_ se vor uţiliză ăgregăţe rezisţenţe lă ÎÎngheţţ - dezgheţţ;
_ ăer ănţrenănţ conform ţăbel 1.5.3 - Anexă 1.5 din NE012-99 "Cod de prăcţicăă penţru
execuţăreă lucrăă rilor din beţon, beţon ărmăţ".
Cerinte de baza privind compozitia betonului
Amesţecul de beţon proiecţăţ
Alegereă componenţţilor sţ i sţăbilireă compoziţţiei beţonului proiecţăţ se făce de căă ţre
producăă ţor pe băză unor ămesţecuri preliminăre sţăbiliţe sţ i verificăţe de căă ţre un lăborăţor
ăuţorizăţ ÎÎn conformiţăţe cu HG 766/1997.
ÎÎn ăbsenţţă unor dăţe ănţerioăre se recomăndăă efecţuăreă unor ămesţecuri
preliminăre. ÎÎn ăcesţ căz producăă ţorul sţăbilesţ ţe compoziţţiă beţon ului ăsţfel ÎÎncăâ ţ săă ăibăă
consisţenţţă necesărăă , săă nu se segregă sţ i săă se compăcţeze usţ or.
Beţonul inţăă riţ ţrebuie săă corespundăă cerinţţelor ţehnice penţru căre ă fosţ proiecţăţ sţ i
ÎÎn mod speciăl săă ăibăă rezisţenţţă lă compresiune ceruţăă . ÎÎn ăcesţe căzuri, ămesţecurile de
probăă ăle beţonului in sţăre inţăă riţăă ţrebuie săă fie supuse incercăă rilor penţru deţerminăreă
cărăcţerisţici lor de durăbiliţăţe prevăă zuţe ÎÎn prezenţele căieţe de sărcini sţ i penţru
verificăreă indeplinirii condiţţiei de clăsăă . Beţonul ţrebuie săă fie durăbil
sţ i săă reălizeze o bunăă proţecţţie ă ărmăă ţurilor.
Compoziţţiă beţonului ţrebuie proiecţăţăă ăvăâ nd in vedere prevederile NE012 sţ i
părţiculărizăă rile prezenţăţe ÎÎn prezenţul căieţ de sărcini
ÎÎn căzul ămesţecului proiecţăţ ţrebuie specificăţe urmăă ţoărele dăţe de băzăă :
_ clăsă de rezisţenţţăă;
_ dimensiuneă măximăă ă grănulei ăgregăţelor sţ i zonă de grănuloziţăţe;
_ consisţenţţă beţonului proăspăă ţ;
_ dăţe privind compoziţţiă beţonului:
_ răporţul AlC măxim;
_ ţipul sţ i dozăjul minim de cimenţ;
_ ţipul sţ i procenţul de ădiţiv;
_ ţipul de ăgregăţe;
Compoziţia proiectată ă betonului se supune aprobării beneficiarului impreună cu
certificatele de calitate şi buletinele de analiză ale componenţilor din reţetă.
Prepararea betonului
Personălul implicăţ in ăcţiviţăţeă de producere sţ i conţrol ă beţonului vă ăveă
cunosţ ţinţţele sţ i experienţţă necesărăă sţ i vă fi ăţesţăţ inţern penţru ăceăsţăă ăcţiviţăţe.
Penţru operăţţiunile de dozăre sţ i ămesţecăre ăle beţonului ţoăţe insţălăţţiile sţ i
echipămenţele din doţăreă uniţăă ţţilor de producere ă beţonului ţrebuie săă ăsigure prin bună
lor funcţţionăre cerinţţele penţru ăcesţ gen de lucrăă ri sţ i săă fie ăţesţăţe de C.N.A.M.E.C. din
cădrul M.L.P.T.L.
Lă dozăreă măţeriălelor componenţe ăle beţonului se ădmiţ urmăă ţoărele
ăbăţeri: ăgregăţe:!: 3%;cimenţ sţ i ăpăă :!: 2%;ădiţivi :!: 5%
Acesţe ăbăţeri se referăă lă dozăreă componenţţilor, respecţiv lă erori ăle operăţorului
lă prepărăre.
Penţru ămesţecăreă beţonului se poţ folosi beţoniere cu ămesţecăre forţţăţăă său cu
căă dere liberăă . ÎÎn căzul uţilizăă rii ăgregăţelor cu grănule măi mări de 40 mm, se vor folosi
număi beţoniere cu căă dere liberăă .
Prin ămesţecăre ţrebuie săă se obţţinăă o disţribuţţie omogenăă ă măţeriălelor
componenţe sţ i o lucrăbiliţăţe consţănţăă .
Ordineă de inţroducere ă măţeriălelor componenţe in beţonierăă se vă făce
incepăâ nd cu sorţul de ăgregăţe cu grănulă ceă măi măre.
Amesţecăreă componenţţilor beţonului se vă făce păâ năă lă obţţinereă unui ămesţec
omogen. Durăţă ămesţecăă rii depinde de ţipul sţ i compoziţţiă beţonului, de condiţţiile de
mediu sţ i de ţipul insţălăţţiei.
Durăţă de ămesţecăre vă fi de cel puţţin 45 sec. de lă inţroducereă
ulţimului componenţ.
Durăţă de ămesţecăre se vă măjoră dupăă căz penţru:
-uţilizăreă de ădiţivi său ădăosuri;
-perioăde de ţimp friguros
-uţilizăreă de ăgregăţe cu grănule măi mări de 31 mm;
-beţoăne cu lucrăbiliţăţe redusăă (ţăsăre măi micăă de 50 mm).
Temperăţură beţonului proăspăă ţ lă îâncepereă ţurnăă rii vă fi cuprinsăă îânţre 50°C sţ i 300°C.
Durăţă de îâncăă rcăre ă unui mijloc de ţrănsporţ său de menţţinere ă beţonului îân
buncăă rul ţămpon vă fi de măximum 20 minuţe.
Lă ţerminăreă unui schimb său lă îânţrerupereă prepărăă rii beţonului pe o durăţăă măi
măre de o orăă esţe obligăţoriu că ţobă beţonierei săă fie spăă lăţăă cu jeţ puţernic de ăpăă său
ăpăă ămesţecăţăă cu pieţrisţ sţ i ăpoi imediăţ goliţăă compleţ.
În căzul beţonului dejă ămesţecăţ (prepărăţ lă sţăţţii, făbrici de beţoăne) execuţănţul
ţrebuie săă ăibăă informăţţii de lă producăă ţor îân ceeă ce privesţ ţe compoziţţiă beţonului penţru
ă puţeă efecţuă ţurnăreă sţ i ţrăţăreă beţonului îân condiţţii corespunzăă ţoăre, penţru ă puţeă
evăluă evoluţţiă îân ţimp ă rezisţenţţei sţ i durăbiliţăă ţţii beţonului din sţrucţurăă .
Acesţe informăţţii ţrebuie furnizăţe uţilizăţorului (execuţănţului) îânăinţe de livrăre.
Producăă ţorul vă furniză uţilizăţorului penţru fiecăre livrăre ă beţonului urmăă ţoărele
informăţţii de băzăă : .
- denumireă sţăţţiei producăă ţoăre de beţon;
- denumireă orgănismului căre ă efecţuăţ cerţificăreă de conformiţăţe ă
beţonului, seriă îânregisţrăă rii cerţificăţului sţ i ăcţul dovediţor ăl ăţesţăă rii sţăţţiei;
- dăţă sţ i oră exăcţăă lă căre s-ă efecţuăţ îâncăă rcăreă sţ i precizăreă orei lă căre s-ă reălizăţ
primul conţăcţ îânţre cimenţ sţ i ăpăă ;
- număă rul de îânmăţriculăre ă mijlocului de ţrănsporţ;
- cănţiţăţeă de beţon (m3)
Bonul de livrăre ţrebuie săă deă urmăă ţoărele dăţe penţru ămesţecul (compoziţţiă)
proiecţăţ(ăă ):
- clăsă de rezisţenţţăă;
- clăsă de consisţenţţăă ă beţonului;
- ţipul, clăsă, precum sţ i dozăjul cimenţului;
- ţipul de ăgregăţe sţ i grănulă măximăă ;
- ţipurile de ădiţivi sţ i ădăosuri;
- dăţe privind cărăcţerisţicile de durăbiliţăţe ăle beţonului (ex.: grădul de
impermeăbiliţăţe, grădul de geliviţăţe, eţc) îân conformiţăţe cu cerinţţele de durăbiliţăţe
sţăbiliţe prin prezenţul căieţ de sărcini.
- clăsă de rezisţenţţăă;
- dăţă sţ i oră plecăă rii din sţăţţie;
- dăţă sţ i oră sosirii lă locul de punere ÎÎn operăă ;
- confirmăreă de primire ă beţonului;
- ţemperăţură beţonului lă livrăre sţ i ţemperăţură mediului ămbiănţ lă locul de punere
in operăă ;
- rezulţăţul deţerminăă rii consisţenţţei beţonului, deţerminăre efecţuăţăă lă locul de
punere in operăă .
Dupăă măximum 30 de zile de lă livrăreă beţonului producăă ţorul esţe obligăţ săă
elibereze un cerţificăţ de căliţăţe penţru beţonul mărfăă .
Rezulţăţele necorespunzăă ţoăre obţţinuţe penţru probele de beţon inţăă riţ vor fi
comunicăţe uţilizăţorului in ţermen de 30 de zile de lă livrăreă beţonului, condiţţie ce vă fi
consemnăţăă obligăţoriu in conţrăcţul incheiăţ inţre păă rţţi.
De ăsemeneă o ălţăă condiţţie ce vă fi consemnăţăă obligăţoriu in conţrăcţul incheiăţ inţre
execuţănţul lucrăă rii sţ i producăă ţorul de beţon esţe prezenţăreă reţţeţei in vedereă supunerii
ăprobăă rii beneficiărului impreunăă cu rezulţăţele obţţinuţe penţru beţonul proiecţăţ, reţţeţăă
ce nu poăţe fi considerăţăă că fiind secreţăă făţţăă de beneficiăr.
Sţăbilireă compoziţţiei beţonului se vă efecţuă in conformiţăţe cu prevederile Anexei 1.5
din NE012-99.
Reţţeţă inăinţăţă spre ăprobăre beneficiărului vă fi insoţţiţăă in mod obligăţoriu de
urmăă ţoărele dăţe:
- documenţele de cerţificăre ă căliţăă ţţii măţeriălelor uţilizăţe in reţţeţăă sţ i ăgremenţele
ţehnice penţru măţeriălele căre nu sunţ cuprinse in reglemenţăă rile ţehnice romăâ nesţ ţi;
- buleţinele de ănălizăă penţru verificăreă căliţăă ţţii măţeriălelor uţilizăţe in reţţeţăă ;
- rezulţăţele obţţinuţe ăţăâ ţ lă văâ rsţă de 7 zile căâ ţ sţ i lă 28 de zile pe cilindri sţ i cuburi,
număă rul de epruveţe supuse incercăă rii fiind de minim 12 (căâ ţe 6 penţru fiecăre văâ rsţăă din
căre 3 pe cilindri sţ i 3 pe cuburi);
Transportul si punerea in opera a betonului
Trănsporţul beţonului ţrebuie efecţuăţ luăâ nd măă surile necesăre penţru ă preveni
segregăreă, pierdereă componenţţilor său conţăminăreă beţonului.
Mijloăcele de ţrănsporţ ţrebuie săă fie eţănsţ e, penţru ă nu permiţe pierdereă lăpţelui
de cimenţ.
Trănsporţul beţoănelor cu ţăsăre măi măre de 50 mm, se vă făce cu
ăuţoăgiţăţoăre, iăr ăl beţoănelor cu ţăsăre de măxim 50 mm, cu ăuţobăsculănţe cu
benăă ,ămenăjăţe corespunzăă ţor.
Trănsporţul locăl ăl beţonului se poăţe efecţuă cu bene, pompe, văgoneţţi, benzi
ţrănsporţoăre, jgheăburi său ţomberoăne.
Pe ţimp de ărsţ iţţăă său ploăie, in căzul ţrănsporţului beţonului cu ăuţobăsculănţe pe o
disţănţţăă măi măre de 3 km, suprăfăţţă liberăă de beţon ţrebuie săă fie proţejăţăă , ăsţfel incăâ ţ săă
se eviţe modificăreă cărăcţerisţici lor beţonului că urmăre ă modificăă rii conţţinuţului de ăpăă .
Durăţă măximăă posibilăă de ţrănsporţ depinde ÎÎn speciăl de compoziţţiă beţonului sţ i
condiţţiile ăţmosferice. Durăţă de ţrănsporţ se considerăă din momenţul incăă rcăă rii mijlocului
de ţrănsporţ sţ i sfăâ rsţ iţul descăă rcăă rii ăcesţuiă sţ i nu poăţe depăă sţ i vălorile din ţăbelul de măi
jos, penţru cimenţuri de clăse 32,5/42,5 decăâ ţ dăcăă se uţilizeăzăă ădiţivi inţăâ rzieţori.
Durăţă măximăă de ţrănsporţ ă beţonului cu ăuţoăgiţăţoăre:

Temperăţură ămesţecului de beţon Durăţă măximăă de ţrănsporţ, (minuţe)


( ăC) cimenţuri de clăsă cimenţuri de clăsă
32,5 42.5
1 OU < ţ 30u 50 35
ţ < 10u 70 50

Temperăţură beţonului proăspăă ţ, inăinţe de ţurnăre ţrebuie săă fie cuprinsăă inţre(5+30)
°C.
În căzul ţrănsporţului cu ăuţobăsculănţe, durăţă măximăă de ţrănsporţ se vă reduce cu
15 minuţe făţţăă de limiţele din ţăbelul ănţerior.
Execuţăreă lucrăă rilor de beţonăre poăţe săă ÎÎnceăpăă număi dăcăă sunţ indepliniţe
urmăă ţoărele condiţţii:
ÎÎnţocmireă procedurii penţru beţonăreă obiecţului in căuzăă sţ i ăccepţăreă ăcesţeiă de
căă ţre invesţiţor; sunţ reălizăţe măă surile pregăă ţiţoăre, sunţ ăprovizionăţe sţ i verificăţe
măţeriălele componenţe (ăgregăţe, cimenţ, ădiţivi, ădăosuri, eţc.) sţ i sunţ in sţăre de
funcţţionăre uţilăjele sţ i doţăă rile necesăre, in conformiţăţe cu prevederile procedurii ţehnice
de execuţţie.
ÎÎn căzul beţonului prepărăţ pe sţ ănţier;sunţ sţăbiliţe sţ i insţruiţe formăţţiile de lucru, in
ceeă ce privesţ ţe ţehnologiă de execuţţie sţ i măă surile privind securiţăţeă muncii sţ i PSÎ;ău fosţ
recepţţionăţe căliţăţiv lucrăă rile de săă păă ţuri, cofrăje sţ i ărmăă ţuri (dupăă căz).
În căzul in căre, de lă monţăreă lă recepţţionăreă ărmăă ţurii ă ţrecuţ o perioădă măi
lungăţăă (pesţe 6 luni) esţe necesărăă o inspecţăre ă sţăă rii ărmăă ţurii de căă ţre o comisie
ălcăă ţuiţăă din beneficiăr, execuţănţ, proiecţănţ sţ i reprezenţănţ ăl Înspecţorăţului de Sţăţ in
Consţrucţţii căre vă decide oporţuniţăţeă experţizăă rii sţăă rii ărmăă ţurii de căă ţre un experţ său
un insţiţuţ de speciăliţăţe sţ i vă dispune efecţuăreă ei.
ÎÎn orice căz, dăcăă se consţăţăă prezenţţă efecţivăă ă ruginei neăderenţe, ărmăă ţură -
dupăă curăă ţţire - nu ţrebuie săă prezinţe o reducere ă secţţiunii sub ăbăţereă minimăă prevăă zuţăă
in sţăndărdele de produs, se vă procedă ăpoi lă o nouăă recepţţie căliţăţivăă .
Suprăfeţţele de beţon ţurnăţe ănţerior sţ i inţăă riţ, căre vor veni in conţăcţ cu beţonul
proăspăă ţ, vor fi curăă ţţăţe de pojghiţţă de lăpţe de cimenţ (său de impuriţăă ţţi), suprăfeţţele nu
ţrebuie săă prezinţe zone necompăcţăţe său segregăţe sţ i ţrebuie săă ăibăă rugoziţăţeă necesărăă
ăsigurăă rii unei bune legăă ţuri inţre cele douăă beţoăne;
sunţ ăsigurăţe posibiliţăă ţţi de spăă lăre ă uţilăjelor de ţrănsporţ sţ i punere in operăă ă
beţonului;
Sunţ sţăbiliţe, dupăă căz, sţ i pregăă ţiţe măă surile ce vor fi ădopţăţe penţru conţinuăreă
beţonăă rii in căzul inţervenţţiei unor siţuăţţii ăccidenţăle (sţăţţie de beţoăne sţ i mijloăce de
ţrănsporţ de rezervăă , sursăă suplimenţărăă de energie elecţricăă , măţeriăle penţru proţejăreă
beţonului, condiţţii de creăre ă unui rosţ de lucru, un vibrăţor de rezervăă , eţc.); nu se
inţrevede posibiliţăţeă inţervenţţiei unor condiţţii climăţice nefăvorăbile (ger, ploi
ăbundenţe, furţunăă , eţc.);
ÎÎn căzul fundăţţiilor, sunţ prevăă zuţe măă suri de dirijăre ă ăpelor proveniţe din
precipiţăţţii, ăsţfel incăâ ţ ăcesţeă săă nu se ăcumuleze in zonele ce urmeăzăă ă se beţonă;sunţ
ăsigurăţe condiţţiile necesăre recolţăă rii probelor lă locul de punere in operăă sţ i efecţuăă rii
deţerminăă rilor prevăă zuţe penţru beţonul proăspăă ţ, lă descăă rcăreă din mijlocul de
ţrănsporţ;esţe sţăbiliţ locul de dirijăre ă evenţuălelor ţrănsporţuri de beţon căre nu
ÎÎndeplinesc condiţţiile ţehnice sţăbiliţe sţ i sunţ refuzăţe.
În băză verificăă rii indeplinirii condiţţiilor menţţionăţe ănţerior se vă consemnă ăprobăreă
inceperii beţonăă rii de căă ţre: Responsăbilul Tehnic cu execuţţiă, reprezenţănţul beneficiărului
sţ i in căzul făzelor deţerminănţe proiecţănţul sţ i reprezenţănţul ÎSE, in conformiţăţe cu
prevederile progrămului de conţrol ăl căliţăă ţţii lucrăă rilor - sţăbiliţe prin conţrăcţ.
Aprobăreă inceperii beţonăă rii ţrebuie săă fie reconfirmăţăă , pe băză unor noi
verificăă ri, in căzurile in căre ău inţerveniţ evenimenţe de năţurăă săă modifice siţuăţţiă
consţăţăţăă lă dăţă ăprobăă rii (inţemperii, ăccidenţe, reluăreă ăcţiviţăă ţţii lă lucrăă rile sisţăţe sţ i
neconservăţe); beţonăreă nu ă incepuţ in inţervălul de 7 zile, de lă dăţă ăprobăă rii.
ÎÎnăinţe de ţurnăreă beţonului, ţrebuie verificăţăă funcţţionăreă corecţăă ă uţilăjelor penţru
ţrănsporţul locăl sţ i compăcţăreă beţonului.
Se inţerzice incepereă beţonăă rii inăinţe de efecţuăreă verificăă rilor sţ i măă surilor
indicăţe măi sus.
Beţonăreă unei consţrucţţii vă fi condusăă nemijlociţ de conducăă ţorul ţehnic ăl puncţului de
lucru. Acesţă vă fi permănenţ lă locul de ţurnăre sţ i vă suprăveghe respecţăreă sţricţăă ă
prevederilor căieţului de sărcini sţ i ă procedurii ţehnice de execuţţie.
Beţonul vă fi pus in lucrăre lă un inţervăl căâ ţ măi scurţ de lă ăducereă lui lă locul de ţurnăre.
Nu se ădmiţe depăă sţ ireă durăţei măxime de ţrănsporţ sţ i modificăreă consisţenţţei beţonului.
Prelevăreă probelor de beţon sţ i deţerminăreă consisţenţţei sţ i ţemperăţurii beţonului se vă
reăliză ă locul de punere in operăă număi de căă ţre un lăborănţ ăuţorizăţ Îse.
Lă ţurnăre beţonului ţrebuie respecţăţe urmăă ţoărele reguli generăle:
- cofrăjele de lemn, beţonul vechi său zidăă riile - căre vor veni in conţăcţ cu beţonul
proăspăă ţ - vor fi udăţe cu ăpăă cu 2+3 ore inăinţe sţ i imediăţ inăinţe de ţurnăreă beţonului,
dăr ăpă răă măsăă in denivelăă ri vă fi inlăă ţurăţăă ;
- din mijlocul de ţrănsporţ, descăă rcăreă beţonului se vă făce direcţ in: bene, pompe,
benzi ţrănsporţoăre, jgheăburi său direcţ in lucrăre;
- dăcăă beţonul ădus lă locul de punere in lucrăre nu se incădreăzăă in limiţele de
consisţenţţăă ădmise său prezinţăă segregăă ri, vă fi refuzăţ fiind inţerzisăă punereă lui in
lucrăre;
- inăă lţţimeă de căă dere liberăă ă beţonului nu ţrebuie săă fie măi măre de 3,00 m - in
căzul elemenţelor cu lăă ţţime de măximum 1,00 m - sţ i 1,50 m - in celelălţe căzuri, inclusiv
elemenţe de suprăfăţţăă (plăă ci, fundăţţii, eţc.);
Beţonul ţrebuie săă fie răă spăâ ndiţ uniform in lungul elemenţului, urmăă rindu-se
reălizăreă de sţrăţuri orizonţăle de măximum 50 cm inăă lţţime sţ i ţurnăreă noului sţrăţ
inăinţe de incepereă prizei beţonului ţurnăţ ănţerior;
Durăţă măximăă ădmisăă ă inţreruperilor de beţonăre, penţru căre nu esţe necesărăă
luăreă unor măă suri speciăle lă reluăreă ţurnăă rii, nu ţrebuie săă depăă sţ eăscăă ţimpul de
incepere ă prizei beţonului.
ÎÎn lipsă unor deţerminăă ri de lăborăţor, ăceăsţă se vă consideră de 2 ore de lă
prepărăreă beţonului - in căzul cimenţurilor cu ădăosuri - sţ i respecţiv 1,5 ore, in căzul
cimenţurilor făă răă ădăosuri;
ÎÎn căzul in căre s-ă produs o inţrerupere măi măre, reluăreă beţonăă rii esţe permisăă
număi dupăă pregăă ţireă suprăfeţţelor rosţurilor;
Însţălăreă podinilor penţru circulăţţiă lucrăă ţorilor sţ i mijloăcelor de ţrănsporţ locăl ăl
beţonului pe plănsţ eele beţonăţe, precum sţ i depoziţăreă pe ele ă unor schele, cofrăje său
ărmăă ţuri esţe permisăă număi dupăă (24+48) ore, in funcţţie de ţemperăţură mediului sţ i ţipul
de cimenţ uţilizăţ (de exemplu: 24 ore dăcăă ţemperăţură esţe de pesţe 20°C sţ i se folosesţ ţe
cimenţ de ţip Î de clăsăă măi măre de 32,5).
Beţonul vă fi compăcţăţ ăsţfel incăâ ţ săă conţţinăă o cănţiţăţe minimăă de ăer oclus.
Compăcţăreă beţonului esţe obligăţorie sţ i se poăţe făce prin diferiţe procedee, funcţţie de
consisţenţţă beţonului, ţipul elemenţului, eţc. În generăl compăcţăreă mecănicăă ă beţonului
se făce prin vibrăre.
Rosţurile de lucru vor fi reălizăţe ţinăâ ndu-se seămă de urmăă ţoărele cerinţe:
ă) ţrăţăreă rosţurilor de lucru:spăă lăre cu jeţ de ăpăă sţ i ăer sub presiune dupăă
sfăâ rsţ iţul prizei beţonului (ccă. 5 ore de lă beţonăre, funcţţie de rezulţăţele îâncercăă rilor de
lăborăţor);
b) inăinţe de beţonăre suprăfăţţă rosţului de lucru vă fi bine curăă ţţăţăă
îândepăă rţăâ ndu-se beţonul ce nu ă fosţ bine compăcţăţ sţ i/său se vă frecă cu periă de săâ rmăă
penţru ă îânlăă ţură pojghiţţă de lăpţe de cimenţ sţ i oricăre ălţe impuriţăă ţţi dupăă căre se vă udă;
c)îânăinţeă beţonăă rii beţonul măi vechi ţrebuie uscăţ lă suprăfăţţăă sţ i săă ăbsoărbăă
ăpă dupăă regulă "beţonul ţrebuie săă fie săţurăţ dăr suprăfăţţă zvăâ nţăţăă ".
Dăcăă îân ţimpul îânţăă ririi beţonului ţemperăţură se siţueăzăă sub + 5° C ăţunci se
recomăndăă că durăţă minimăă de decofrăre săă se prelungeăscăă cu ăproximăţiv durăţă
îângheţţului.
În vedereă obţţinerii proprieţăă ţţilor poţenţţiăle ăle beţonului, (îân speciăl) zonă suprăfeţţei
ţrebuie ţrăţăţăă sţ i proţejăţăă o ănumiţăă perioădăă de ţimp, funcţţie de ţipul sţrucţurii,
elemenţului, condiţţiile de mediu din momenţul ţurnăă rii sţ i condiţţiile de expunere îân
perioădă de serviciu ă sţrucţurii.
Trăţăreă sţ i proţejăreă beţonului ţrebuie săă îânceăpăă căâ ţ măi curăâ nd posibil
dupăă compăcţăre.
Acoperireă cu măţeriăle de proţecţţie se vă reăliză de îândăţăă ce beţonul ă căă păă ţăţ
o rezisţenţţăă suficienţăă penţru că măţeriălul săă nu ădere lă suprăfăţţă ăcoperiţăă .
Trăţăreă beţonului esţe o măă surăă de proţecţţie îâmpoţrivă uscăă rii premăţure, îân
părţiculăr, dăţoriţăă rădiăţţiilor solăre sţ i văâ nţului.
Proţecţţiă beţonului esţe o măă surăă de prevenire ă efecţelor
- ănţrenăă rii (scurgerilor) păsţei de cimenţ dăţoriţăă ploii (său ăpelor curgăă ţoăre);
diferenţţelor mări de ţemperăţurăă in inţeriorul beţonului;
- ţemperăţurii scăă zuţe său ingheţţului;
- evenţuăle lor sţ ocuri său vibrăţţii căre ăr puţeă conduce lă o diminuăre ă
ăderenţţei beţonărmăă ţurăă (dupăă inţăă rireă beţonului);
Principălele meţode de ţrăţăre/proţecţţie sunţ:
- menţţinereă in cofrăje;
- ăcoperireă cu măţeriăle de proţecţţie, menţţinuţe in sţăre umedăă ;
- sţropireă periodicăă cu ăpăă ;
- ăplicăreă de pelicule de proţecţţie.
Conţrolul căliţăă ţţii lucrăă rilor se efecţueăzăă in conformiţăţe cu prevederile căp.17
din NEO12-99 "Cod de prăcţicăă penţru execuţăreă lucrăă rilor din beţon, beţon ărmăţ".
Sunţ ădmise urmăă ţoărele defecţe privind ăspecţul elemenţelor din beţon sţ i
beţon:
- defecţe de suprăfăţţăă (pori, segregăă ri, denivelăă ri) ăvăâ nd ădăâ ncimeă de măximum
1 cm sţ i suprăfăţţă de măximum 400 cm², iăr ţoţăliţăţeă defecţelor de ăcesţ ţip fiind limiţăţăă
lă măxim 10% din suprăfăţţă feţţei elemenţului pe căre sunţ siţuăţe;
- defecţe in sţrăţul de ăcoperire ăl ărmăă ţurilor (sţ ţirbiri locăle, segregăă ri) cu
ădăâ ncimeă măi micăă decăâ ţ grosimeă sţrăţului de ăcoperire ÎÎn lungime de măximum 5 cm
iăr ţoţăliţăţeă defecţelor de ăcesţ ţip fiind limiţăţăă lă măximum 5% din lungimeă muchiei
respecţive.
Defecţele căre se incădreăzăă in limiţele menţţionăţe măi sus poţ săă nu se inscrie (cu ăcordul
beneficiărului) in procesul verbăl de recepţţie ăl ăspecţului beţonului dupăă decofrăre, dăr
vor fi in mod obligăţoriu remediăţe, pe chelţuiălă ănţreprenorului, in conformiţăţe cu
prevederile normăţivului C 149/87 păâ năă lă recepţţiă lucrăă rii.
Defecţele căre nu se incădreăzăă in limiţele menţţionăţe măi sus se vor inscrie obligăţoriu in
procedul verbăl de recepţţie ăl ăspecţului beţonului dupăă decofrăre sţ i vor fi remediăţe in
băză soluţţiilor sţăbiliţe de proiecţănţ sţ i/său experţ dupăă căz.
Abăţerile ădmisibile penţru elemenţele de beţon sunţ in conformiţăţe cu prevederile Anexei
111.1 din NE012-99 "Cod de prăcţicăă penţru execuţăreă lucrăă rilor din beţon, beţon ărmăţ".
Prezenţul căieţ de sărcini respecţăă ţerminologiă, semnele convenţţionăle,
căliţăţeă măţeriălelor (făscine, OB, plăsăă săâ rmăă zincăţăă , piăţrăă răâ u eţc) sţ i ănume:
- penţru ţerminologie STAS 4621;
- penţru eroziuneă lăţerălăă STAS 5032;
- penţru eroziuneă de ădăâ ncime STAS 5032;
- penţru viţeză medie criţicăă de ănţrenăre îân măsăă ă ăluviunilor STAS 8084;
- penţru proţecţţiă mălurilor STAS 2916;
- penţru verificăreă căliţăă ţţii lucrăă rilor „Normăţivul C56 - 85” – BC nr.4/1976.

STAS 438/1-89 Produse de oţţel penţru ărmăreă beţonului.


Oţel beţon lăminăţ lă căld. Măă rci sţ i condiţţii ţehnice de căliţăţe.
SR 662/2002 Lucrăă ri de drumuri. Agregăţe năţurăle de bălăsţieră. Condiţţii ţehnice de
căliţăţe
SR 667/2001 Agregăţe năţurăle sţ i piăţrăă prelucrăţăă penţru lucrăă ri de drumuri. Condiţţii
ţehnice de căliţăţe.
STAS 790-84 Apăă penţru beţoăne sţ i morţăre.
STAS 889/89 Săâ rmăă roţundăă ţrefilăţă din oţţel, uţilizăţăă îân scopuri generăle.
STAS 1275/88 ÎÎncercăă ri pe beţoăne. ÎÎncercăă ri pe beţonul îânţăă riţ
Deţerminăreă rezisţenţţelor mecăniceSTAS 1667/76 Agregăţe năţurăle grele penţru
beţoăne sţ i beţoăne cu liănţţi năţurăli.
STAS 1759/88 ÎÎncercăă ri pe beţoăne. ÎÎncercăă ri pe beţonul proăspăă ţ.
SR 1848-4/2004 Sigurănţţă circulăţţiei. Semăfoăre penţru dirijăreă circulăţţie
Condiţţii ţehnice de căliţăţe.
STAS 1848/5-82 Semnălizăre ruţierăă . Îndicăţoăre luminoăse penţru circulăţţie.
Condiţţii ţehnice de căliţăţe
STAS 2543-76 ÎÎmpleţiţuri din săâ rmăă . Plăse cu ochiuri păă ţrăţe.
STAS 4606-80 Agregăţe năţurăle grele penţru morţăre sţ i beţoăne cu liănţţi minerăli. Meţode
de îâncercăre.
SR EN 45.014/2000Criţerii generăle penţru declărăţţiă de conformiţăţe ă furnizorului (Ghid
ÎSO/CEÎ 22/1996)

Proiecţăţ
S.C.PROTEUS S.R.L.