Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

DIRECȚIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ

Serviciul dezvoltare infrastructură, Direcția lucrări publice

 6 posturi consilier evaluare - examinare, clasa I, grad profesional debutant

1. Constituția României, republicată


2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
4. Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administraţiei Publice;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare;
6. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul
III, Secţiunea a 3-a - Prevederi referitoare la investiţii publice;
7. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția
construcților, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locala, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din
fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017;
11. O.M.D.R.A.P. nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
13. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
14. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare