Sunteți pe pagina 1din 9
ANUL XVIIL Noo 10 SEPTEMBRIE 1972 tn, ROMANEASCA IN EXIL — Redactor: Traian Popeseu 93 DE AGOSTO DE 1944 En ta historia de los pueblos hay siempre fechas que tienen un significado especial de grandiosidad 0 desgracia, segiin los acontecimientos que tos han provocado, ‘Como el 23 de agosto de 1944, en Rumania, creemos no ha habido nunca en la historia de los pueblos eurcpeds, otro que tenga ta mala suerte de una fecha tan fatidica y fuente de un destino tan tragico Un pueblo con milenios de tradicion y de gloriosa historia en defensa de Europa, con riquecas y bien, estar (a pesar de los tres afios de guerra contra la invasora Rusia Sovittica, guerra declarada de rodilias {con sonidos dle campanas, como antafio las querras santas de la Edad Media), se desplomé en veinticua- tro horas, por la més indigna conspéracion nacional e internacional El rey Miguel, atrayendo en una emboscada palaciega al Mariscal Antonescu, entonces “Conducalor” dela guerra contra Rusia y de la politica de alianza con Alemania (al estilo de la perpretada un ano antes etre Mussolint, en Italia, por eb rey Vittoria Emmanuel), hiaoarrestarle por los agentes de Mosc escon- Gidos en el palacio, y traicionando a su pueblo, a su ejército, cuyo comandante supremo era el rev, ¥ 0 Su patria, abrio las puertas de las defensas de Rumania en Moldavia y lox Carpathos, entregando todo el Dercito y el territorio nacional, al arbitrio de 1a soldadesca moscorita Ta vida y el destino de Rumania y sin equivocarnos podemos decir que de Europa, se pard en aquel snomento, empezando un retroceso de decenas de aftos, en todos los sectores. "Las naciones europeas occidentales perdieron sus imperios y su prestivio y Megaron a ser vasallox de ta caridad norleamericana, a pesar de salir vencedoras, de nombre, en Ia contienda de la segunda guerra vrandial, En la Oriental, los inoasores, dignos descendientes de Genghts.Kan, no dejaron mas que muertos, Idgrimas, desesperacion y ruinas. ‘Al pais rumano, adelantar un afi ta invasién de 4 Europa Central por los sowiéticos, com los tanques ‘americanon, al servicio de los r1isos, no le ha servido de nada ‘Las promesas “democrdticas” hechas por la propaganda anglo-americana, en las retransmisiones de in BBC. al Rey, c 10s partidos “historicos”— lfberal, nacional-campesino y soctalista—, no se cumplieron V oa La traicton del Rey y de la oligarquda burguesa del pais, que le ayudé en el golpe, descontenta de Ios cients nactonalistas de ta juventud rumana de entonces, no hizo que Rumania pasase al campo Allado, Samia te heleron creer, sino que la obligaron a rendirse sin condiciones, sfendo declarada vencida por “fuera de combate”. VAE VICTIS! Veinte djvisiones de soldados rumanos, preparados y armados con el mejor material de guerra de la 1 fueron derarmadios y pasaron prisioneros en la Siberia rusa, de donde pocos han regresado, y otras Po divistones de Transylvania fueron decimadas intencionalmente en ta guerra contra los alemanes, Matando a sangre fria, violando mujeres, nifias, robdndolo todo, el eXercito soviético trajo en sus fur- gones e trials en el poder al Partida comunista ru-nano, que deberia. completar la destrucolin ae fe tx, gone ea eristiana y de 1a civilieacién europea, a ta cual Rumania habia Wegado por los esfuerzos de earias generaciones de patriotas Un aha max tarde, como agratecimiento “especial”, destronarom al Rey (a pesar de que le habian olor, ado por a traicién 1a més alta condecoraciim. de querra de ios sovieticos, “la Orden Victoria) ¥ Uiguidaron ado per as comporsas y con ellos a més de 2.000.000 de rumanos: intelectuales, burgueses y campesinos “Asumiendore el éxito del golpe del 23 dé agosto de 1944 los comuntstas declararon 1a fecha como Pies ta Nacional de la Rumania comunista, El Partido (inexistente antes de 1044) qutso con es0 extabioceyss ot Malmarés" glorioso. No consiguia que comcentrar en él el odio det pueblo rimano, que no le perdond, y no 10 perdomara jamds, tox sufrimientn que les infligierom. F125 de agosto tle 1944, es para lox rumanos de alld y para tos exitiados, dia de Iuto, CARPATIT REALISM POLITIC $1 SECURITATE COLECTIVA A nu ne facem nieio iluzie!.._ Conferinja pentra “securitatea europeand” va avea loc gi se va desfigura asa cum s'a decis Ia Moscova. Trapezoidalii hotentoti ce eondue astizi, apre nenorocirea el, Europa Occidentald, si-au pierdut . pana gi instinctul cel mai natural al oriedrui animal: instinetul con- Seryrii, Infundati pana tn crestet th formula intereselor meschine de acaparare a Sconomiel socialiste prin dominarea industriflor locale gi-a intretinetii relatiilor comerciale cu aria rosie, Ig] lrgesc surdsurile, igi indoaie spinBrile gt GoceptA toate sugestille antropoizilor moscoviti, pentru a se arfta ct mal infelegatori gi pacifist ‘Ce pericol comunist Ia portile Occidentului, cand balanta comercial poate fi mMrit& cu 0,3 Se?! Ce frontiere tocate si populatil anexate, cand VW, Renault sau Fiat pot miri beneficille nationale cu 02 ti... suferin{&, teroare si exil pentru cel cAzuti sub dominate febnlatas end vin pracea, yuruburde ‘sau macaroanele expediate in Est pot mari aceleagi beneficii numai cu 0.1 % pe an?! Baliverne! Th mijlocu! conjuncturei actuale, asta se cheama “politica reatista”. Realismiul e sinonim de “gheseft Restul ¢ api de ploaie, Pericol, trontiere tocate, po- pulstii anexate, suferint&, teroare, exil, n’au existat ect atunei cand acest Occident se gasea ocupat sau amenintat, ‘atunei cin experimenta | pe propria! piele beneficlile une! conjuncturl apa ‘C0 aceasta conjuncturd, deo mie de ori mai nemi- Toash decdt odinioard, apasd si macing sute de mi- liogne de flinte c&izute sub dominatia rogie, asta mare niei cea mai mick {mportanta. B un simpli detaliu, care nu poate fi luat in consideratie de cel ce aplic& politica realista In acest moment gi care, acim 90 de ani, urlau pe toate gamele 31 la toate posturile de Radio c& numai solidaritatea popoarelar turopene va putea salva omentrea (adic pe er) de ‘suferin(& gi de umilire. Atunci, eu si acum, acelas tip de trapezoidali ‘hotentoti sustineau c& e vorba de 0 “politica realis- 4" spre binele natiunilor europene, Numal cA atunci ‘el etan cei amenintatl, pe cfind acum ef sunt profi torif acestel politicl, Tar toate celelalte natiuni, ca niste pApusl, n’au decdt s asculte de tntelepciunea acestor politicieni incercali... E-curios gl simptomatic cal toate pronosticurile tor de atune! fnooaee s'aii dovedit nu numat contradte- tori cu realitatea efectivé, dar direct malefice pro- prillor intérese ale natiunilor lor. Bilantul ce-ar putea fi fcut pentru ultimii 25 de ani, ar demonstra Gf pe oflnd acestt politicieni *ab#lt” ai Oceidentulul au reupit # miireaseA beneficille comerciale cu cA. teya. zecim) de punct pe an, “ne-abilit” politiotent din zona soclailstd su cucerit jumatate din lume, Si/au intins zonele de influent@ peste toate conti. hentele, au Intairit partidele congenere tn toate {rile Tamil #1 au anibilat complect orice reritentt In tarile ocupate, Cu toate acesten, “realtsmul politic” al occidenta-. lor este conaiderar superior. 61 sath argumentut ar rumetelor: omenirea Yren pace qi pacea nu poate f Enpusk decat de *mentalilaten pacts ce ase niin Occident. Ce poate fi mal frumos gi mal atra- de Dt. FAUST BRADESCU cest sentiment, pe care — deaitfel — fPhnungate eu gingaste sl quvernele eomunist, Ini deci substratul realismuln! politic In aceasta epocd: aproplerea de guvernele de dineolo de cortin& prin intermediul nofiunilor comune de pace si pacifism. Intradevar, canalii rasboinice, dugmant ai pacii, provocatori de neintelegeri niu sunt decit milioancle de refugiati, ce-aul fugit binefacatoarea pace socin- list pentru a continua sh otraveasca relatiile cor disle ce leagd cele doua parti ale Europei In realitate, ce poate fi mai significatiy dn senistil pAcil si bunei Intelegeri in lume) decat eforturile continue ale guvernantilor socialist, in frunte cu cei din URSS, de a se ardta curtenitori fata de Ocei dent. Tata probele: — Nau fost el cei care au deschis fronticrele pentruca industriile occidentale s se poat instala? — Nau fost ei cel care au permis ca lantul de hoteluri “Hilton” s8 se lungeasca gi prin muntii lor? — Nia fost ei cel care au lsat, pe 24 de ore, trecerea libera printre sarmele ghimpate ale Zidulul Ruginei din Berlin? — N’au fost ei cel care au semnat un pact cu Willy Brandt, acest “stilp neclintit al democratiei federale”, find astfel obligati s recunoasca (spre bucuria Germaniei Occidentale) definitiva soarté a frontierelor impuse dupé al 2-lea risbot mondial? — N’aui fost ei cei care au Intrebufntat eu durere “veto”-ul Ia ONU cam de vreo 120 de orl, numai pentru a impfedeca isbucnirea altor conflicte dtu. natoare pilcii? — Niau fost ei cei care gi-au retras imediat sutele de spioni descoperi{i prin arile occidentale pentru aevita discutille diplomatice? — Nii fost ef cel care au trimis imediat alte sute de spion! numai din grijea de a piistra un echilibra stabil in dispozitivul de subminare al Oceldentului? — Wau fost ei cei care au primit eu surle st fan fare pe toti nBucii preaidentiali ai Occidentului, de cAte orl acestia si-au dus persoana gi suita prin (Srile soetaliste? ‘Altea 9i atdtea dovezl de cinste, de Iolallsm de mocratic, de respect pentru perscana umani de dragoste pentru pace i bund intelegere... Cum #4 mai pul la Indoiala bundyointa acestor Ingerl, dove. diff cu prisosinfa timp de cinel cincinate! Ar fi ef dai fh viteag anumite trasaturi de caracter (viziune. polltieti, demnitate personalA gi euraj) ce n’au f% eut niclodatA parte din arsenalul politico-diploma tie al acestor gugumani din Oceldent, Pe aceati diatecticleni ai tiieril firulul in patru, Hui intereseaza soarta Europel sau a lumii, Cu atat mal putin soarta popoarelor robite de comunism: Peel fi preocupii ziua de azi, cel mult ziua de maine, atata timp e@t exist o corclatie strans& Intre mo ment §i bundstarea rozimulul care Ie asigur& posttil 51 privilegitl, Deacees, propunerea moscovitd intru reunirea unei Conferinte pentru Securitatea Europeans, nu It se pare o primejdie sau o lucritura dibace din partea celor ce 0 propun. Ei vid numai imedintuls 41 acest imediat marturiseste 0 “propunere de pace gi de bund intelegere inire popoarele europent™. Pentru acesti politiclent obtuzi gi conditionatl, Curitatea europeand propusk coincide cu dorinta lor de linigte 51 pace. BI vad in acceptarea acestel pro (Wrmeaza pag. 6) 4 HAPPY PREROaeS TO THE EUROPEAN SECURITY CONFERENCE ls 23 RIDAY, August &:th 1969 at 19:45 RS P.m, Monsieur Francis Rousseilhe, archivist-recorder at NATO since 1958, was arrested on his return from Brussels in the Ivry airport by agents of the DST (the French State Security Service). The same day at 4 p.m. Colonel Charles de Jacquet de la Salle d’Anferville fell to his death from the window of his 20-th floor fat, in the presence of two agents of the Same service. Thursday, November 30-th 1969, Colonel Bernard de Cheuron de Beaumont d’Anzac de la Douze, on his way to the Bucharest airport, was killed on his tracks when a heavy truck, on ‘the look-out at a Crossroad, jumped his cam in reverse and flatenned {t out. Do you remember General Patton's accident) Colonel de Beaumont was chief of the Eastern European Countries Service at the French Defence Department. Between Roussithe's arrest and the “accidental” death of the French officers, important things had happened upon which the sternly obedient Interna tional Press has said nothing for a long while, and Very little afterwards, Ib was only_in November 1960 that the French weekly MINOTE and BIRE, the Magazine of the Rumanian exiles in Paris, started divulging the facts which found only a subdued Scho in the French big daylies and, to the best of Ollr knowledge, almost no echo at all in the U, & newspapers, Francois Roussilhe started singing immediately, 4nd reeled of ll what he knew about a wide-spread soviet spying net of which he was only a modest Mesh. The foreign agents to which he had passed Copies of more than five thousand documents, including some of the most seeret files of NATO, Jon ‘Tomesou and Mihai Caraman, wero in the Giplomatic service of the Bucharest Government, the first filled an important offico at the UNESCO, the latter was a councillor at the Romanian Em. bassy in Paris, Roussilhe confessions tend to the investigation, arraignment and arrest of lesser, important and very important, personalities. ‘The investigation process reached not only the Quay d'Orsay, the French foreign office, whore it is rumored that an Official with the rank of Ambassador had beon temporarily arrested, but also the SDECE, the French service of counter. espionage, whore the Spprehended person was the very agent assigned to look over Francis. Roussithe's activities All the foreign agents implicated in the new discovered criminal contacts, Ton Tacobesco, Dimitri Antoniu, Stefan Mihai, Atanase Mihai, Niculai Vlad, were Romanians doubling thelr functions in teh dipto. ‘matic service of the Ceattcescu Government with that of agents of the Soviet KOB, Destiny shows sometimes a reprehensible partin lity, Of the whole string of Romanian spying diplo. mats it was only Tacobesco, the man in charge of de MIHAIL STURDZA the Quay d'Orsay contacts, wo was forcibly returned to Bucharest where he fell also immediately victim of a fatal traffic accident, As for Mihai Caraman (Monsieur Michel), who seem to have been the linchpin of the whole spying sovieto-rumanian sys- tem, he was for a long while still seen sauntering freely along the Paris boulevards. The remarkable thing about him is that he was a recidivist, Tt was a certain Robert Van de Wielhe who preceded Rous. silhe as archivist-recorder of the NATO before 1953, and the communist agent to whom he was eatight handing copies of NATO scerct. documents was Mihai Caraman. Van de Wielhe was sentenced to ‘one year of prison avec sursis (suspended sentence), Caraman who will be the great organizer, on the Rumanian side, of General De Gaulle's visit to BU- charest, was siready an untouchable person, Tt happens often, indeed, that what is publicly known of an espionage affair is only what the responsible authorities have been unable to hide. Nevertheless, the exceptional’ secrecy’ which has surrounded and surrounds the anti-NATO spying activities of the so called Warsaw Pact Powers even in the case of the disappearance the same week by sulcide and appropriated accidents of the General Teprcsenting the Boon Government at the NATO And of two of his eolleagues—steserves special atten: ion. Tt diserves it because the purpose of this rein- forced concealment is not to awaken. the public opinion in Europe and in the United States from the delusive dream in which it has been carefully maintained, since the death of Stalin, of a Com: Tunist World more and more amenable to peace- ful collaboration, on the eve of the greatest and most threatning political swindel which has until now been tried, on this public opinion’s confidence and guilibility, by the peddters of bogus security. We alude here to the project of a Conference between the NATO Powers and the so called Pact of Warsaw Powers (WFP), suggested by Khrush. chey and Bulganin in 1956 and brought again to the agenda of the West-Reast discussions, during recent presidential travelings by Mr, Ceaucescu, the new ‘Trojan pony of the Communist World. The name is: Conference for Buropean Security and the idea very simple. Why would not those two groups of Powers, the NATO and the WEP, agree to a progressive mutual reduction of their armed forces which will bring them at the end of @ certain number of yenrs, to a state of almost disarmed and friendly vicinity, with their tinan- cial and economic means apt to be applied to more Mutually beneficial pursuits? ‘The swindle is three-fold: intellectual, political and military, Intellectually, it supposes that the Western st tesmen have discarded the sound tenet that ib is established security only that can legitimate dis- armament, and have fallen for the crazy concop- tion that “mutual® disarming brings security for the nonageressive, the nonambitious and the less have deliberately consigned to “on the fact that Communism and Soviet Rus- sia are openly out for the conquest of the World, that their leaders have never denied it but on the contrary repeatedly proclaimed it —-we will hury you" said ichey— and proved it by the ex- tention of their already realized conquests, that cover one half of the earth surface including Cuba, by the formidable military apparatus they have accumilated unceasingiy, and by their insolent conspirative activities in every continent and in every country without exception. In what concerns the political aspect of the pro posed conference, we observe that the countries that form the NATO pact are free countries, whose international status corresponds, de facto, and de jure exactly to the definition of an independent tate according to all admitted standards and that their national organization emanates directly from the people's will by electoral process. Nothing like that could be said, by the widest stretch of imagi nation, about the Warsaw Pact countries ‘The tyrannical regime under wsich their popu ations are living has been iuposed by the Soviet bayonnetes. Without the presence or the vicinity ‘of the Soviet divisions very short justice would be done by the oppressed masses of those who now form the satelite governments ‘Those masses, the people of the subjugated eauntries, will not e represented by the men who will sit at the table of negociations with the repre sentative of the United States and of the free Euro pean countries. Those men will multiply six time the Soviet representatives. ‘Frauduvent efforts have continuously been made in order to represent the satelite govenments in a rapid process of emancipation from the Kremlin's tutelage, Afler the known tragic events in East Germany, Poland, Hungary and Czecho-Slovakia, Rumania has finally been chosen to illustrate this deceitful theory. But the NATO scandal where the whole of Mr. Cenucescu’s Paris diplomatic person- nel was caught spying for the Soviets, has shown ‘once more that in Bucharest as in the other capt tals of the Warsaw Powers only stooges have been nd will be tolerated by the Kremlin. ‘The day the United States and the Western Powers will grant the Satelite Governments a cer. ificate of moral and juridical existence, to which they have no right, by accepting to negotiate with them on a footing of perfect equality, the still de jure open problem of East Europe’s martyrdom, the problem of the Teheran and Yalta betrayals, ‘would have received the exact final solution per sistently demanded by Soviet Russia. By the same token, the discouragement and desperation provo: ked among the subjugated population by tse Wes- tern Power's recognition of their torturers as their Jegitimate rulers, would have relieved the Soviet General Staff of its major worry now that the Non Proliferation Treaty has secured {t against the danger of some unexpected nuclear situation. It is the power of explosion of the 120 million prisoners in the unwiedly comtmeanist East-European con centration camp which has been until now —and ‘would be no more— the principal deterrent to the Soviet messianic and military designs and the mort potent weapon of the Western Powers in care of @ new conflagration, ‘This brings us to the military aspect of the pro- posed Conference. We have about it already the ‘suggestions of one of those modern academic ex perts who have replaced the professional soldier rom ie ‘of two opposed parties. Tt supposes also that iv ‘and the career diplomat of yore as advisers to the elected leaders of nations. Their suggestions must not be taken lightly, even if they seem at first sight sheer craziness or worse. Experience has pro. ved that those suggestions, poured forth from behind a professorship desk or that of some well endowed agency, prefigure too often the decisions that governments will take. They are also, almost always, the suggestions the Kremlin would have liked to hear from the other side of the negotiating table. ‘This time it is not Professor Owen Lattimore, from the John Hopkins University School of Inter national Relations and from the Institute of Paci fic Relations, who adjudicates, but Professor Thi- mothy W. Stanley of the John Hopkins School of Advanced International Studies and of the Atlan- tic Council of the United States, Professor Stanley bases his suggestions upon two false starting points: 1) He assumes that the forces in presence on both sides of the Tron Curtain are today appro- ximately balanced at a level of 1125000 men for NATO and 1300000 for the Warsaw Pact, about half of this latter contingent consisting of Soviet troops, 2) He assumes that the Polish, Fast-German and Czecho-Slovak contingents on the Eastern side of the contest have the same military value as the NATO German and American contingents on the ‘Western side. ‘The American and the German NATO contin- gents are the most numerous, the most efficient and the best armed part of the Western forces. ‘The Polish, East German and Czecho-Slovakian contingents represent for the Soviet Command, as those of the other so called Warsaw Powers, a dead weight and eventually a danger. The Kremlin keeps them only as confortable exchange monney if confronted by no sterner negotiator than some one like Professor Stanley, for instance. To suggest, fas Professor Stanley does, that the first two stages of the “mutual” deescalstion should reduce the ‘American and the West German contingent on the West side, and only the East-German, Polish and Czecho Slovakian contingent on the Eastern side, leaving the number of Soviet troops at its present level, indicates on the part of the learned professor 4 tolal ignorance of the comparative quality of the troops whose “mutual” withdrawel he recommends, About the quantitative situation, Professor Stan. ley does not seem to be better informed. According to his statistics the number of Soviet troops which the threatened Western European countries would have eventually to face, would be of about 600 000. ‘This 1s, indeed, the number of troops Soviet Russia, has pushed through Czecho-Slovakia and East Ger many in 1968 to the frontiers of West Germany, But this does not represent, by any menns, the So. viet military power in Europe. The Soviets have this side of the Ural 115 divisions besides the 60 di visions they keep in their Asian territory, ‘Those troops will always be there; once withdrawn, the U, 8, troops will never come back. We do not know how Professor Stanley came to the fantastical fl gure of 1125000 men for NATO troops, but even if this number were immediately available for the defence of the German borders, account must be taken of the location comparative quality, nature and reliability of the troops, and of the number of combatants they really represent. The 600.000 troops Soviet Russia put in movement at the time of the Czecho-Stovakian invasion, were entirely motorized and more than half of the divisions were armoured forces, Besides, the Soviets had, already a few years ago, 18 airborn divisions able to be a lifted and landed in one operation, Every body Knows how unfavorable for the estern troops is the proportion between combatant and non combatant individuals, And above everything else, the fact re- mains that Soviet Russia is the only real nuclear power in Europe and that every European general staff, Soviet Russia’s included, knows that the United States, of the present day, will never accept the risk of a nuclear war for the sake of some Euro- pean country’s territorial integrity. The advice will rather be: “Try a coalition government”. Besides the Soviet divisions are all of them awailable for the central European. front With those preliminary observations in sight let, us examine more closely Professor Stanley's “Major New Policy Study”, as it is called by the approving Press: In the first stage of the “mutual troop cut”. the United States “as a sign of sincerity” should cut unilaterally 30 000 of its troops, The second stage would involve a 10% reduction of the troops of what Professor Stanley calls the “central front” meaning the German and Benelux forces on the NATO side and the Feast-German. Polish and Czecho-Slovakian forces on the Warsaw Pact side, During the first stages, therefore, it is the best troops of NATO that wotiid have been substantially cut and. ina lesser proportion, the unreliable ones of the Warsaw Pact. The Soviet forces would have kept their initial level. ‘The third stage will ask for a cut of 15 % of the remaining forces “in both central and southern Europe? this would invil¥e; er cere ‘cut of 186000 men — «bo eae oe 40-50 the Soviet have on the “central front”. There is of course; no question of the about 110 otner d- visions garrisonned on the vast in Russian territory which seems never to come into the pur- view of the professor strategist, all of them, as said, available for the central European front. Neither Greece, Turkey or Norway will attack if they ean elp it. For the first time, in the fourth stage, which: vides for a general cut —in central and south Europe— of one third of the remaining forces. air and naval forces will be included. Professor Stan- ley who realizes the aukward position in which free ‘Europe would be left at the end of his “mutual troop. cut” program, suggests that at this point a new strategy of deterrence and defence be adopted with zones of “nuclear land mines to block natural ave= niues of invasion” as principal feature! ee REALISM POLITIC SI SECURITATE COLECTIVA puneri un mijloc de a se arta largi in spirit, intele- fAtori st gata oricfind de a impiedeca un rasbot. Mull {i poate dintre ei sunt sinceri! Dar Rusii nu vid aceasta Conferint& sub acelas unghiu, Pentru el, numai aspectul formal, cel care trebuie si conving’ si si atragi de partea lor pe Oceidentall, poate avea o sonoritate de comuniere pacifistii, Fondul actiunei lor ecu totul altul, vizibil ca lumina zilel pentra not exilatii din tarile cotro- pite, opac gi de nepiitruns pentru occidentalii res- pontabili de soarta Europei. Tocmal aceasta lipsa de 4 pricepe intentiile ascunse ale Rusilor, constitue marele nostru reprog fat de politica occidental Acceptarea Conferintel va permite Rusilor sim: punii fir nicfun efort, consolidates offcial& a im Periulul pe care-1 furesc cu ribdare mongolica de peste 50 de ani, rozAnd din teritoriile vecine, locuite de alte natiuni. Santajul va fi simpia: pactul de securitate curopeana in schimbul recunoasterii statu-quo-ului din Europa Oriental, Si care poll tician occidental va aven curnjul & ridice obiectil, cAnd balanta comercial a relatiilor cu Estul ti st pe chelie ca o sabie a 1ui Damocles? ‘Aceast® Conferinti va prevede, cu sigurantit, si desflintarea pactelor zonale de sustinere mutus fn caz de conflict, OTAN ul va fi pus In joc si odatt desflintat, cu grea s‘ar mai putea intelege cel col ‘compun, Piecare membru ¢ independent g'n caz de urgenté, procedurile de confirmare a uinei atitudint nu sunt nici rapide, nici automate, Pe efind, pentra {rile comuniste, chiar ne mal factnd perte dintr'un Pact vargovian, un ordin vonit dela Moscova va fi suticient pentru a le coaliza instantaneu sub 0 ¢0- mandi unica. Th sflirsit, se va sustine cu vehement& o&, prin acest pact inter-european, prezenta fortelor amer- eane devine inutil& in mijioeul unui continent su pus si aplirat de o “securitate cotectivd™. Si se vi {nsista ca aceste forte, co constituese o Tegiturs s0- lemna fntre Europa 1 USA, si-si mfine corturile pe alte meleaguri, Putem fi siguri c&, in cel mult trel ani dela retrageren acestor trupe, Occidentul va fl cotropit de bineficAtorit propunttori de azi ai une Conferinte pentru securitate si pace. Sa nui ne facem nicio Hluziel Conferinta va avea loc, deoarece Occidentul aces ta, In care fei pun sperants milfonnele de robi de dincolo de corting, ¢ Ing st interesat, Va. gis), rin. Goiald, subterfugille dialeetice prin eare ssi seuze lagitaten $1 mercantilismiul. Va gsi deasemenca si argumentele corosive cu care si ne bicitlasc& tn. drasneala de ane optine (sau, micar, de® tneerea si ne opunem) renlizarii acestel conferinte crimi- nale, Dar nol, acesti exilatt ai popoarelor robite de din- coat tind vor auiaus ok ridieken protest nostra gi s strigam eft ne va fi cu putintd erima ce vor comite politictenii responsabill at epocel pe care 0 tnim de vor da satistactie hidrel moscovito, Tn lume toate gregelile se plltesc. Cu atat mat mult se vor plat! greselile volte, coniise Impotriva Unor neamuri care n’au avut parte In istoria lor decat de suferint®, sacrificdnd In tacere acolo, In Indepartatul Riskrit European, pentruca Apusull ei poati crea o clvilizatie, DECOUVERTES AVEC LE SOURIRE... EITE chose merveileuse qu'est le sourire qui refidte ou retlent Vamiti¢ et Front In Jole et In iratease, Tespolt et Ia a6 ception, Fengagement et. la. rétiernce, Gevient, & Tusage des polltlctens con femporiins — un masque stupide, ler fant. eb tragique réiendant exprimer une sérénite rb. confortante, ou tine supériorité blenvell- finte i cache — te plus souvent — Tig. orance, lincompétence In. plus crasse : Tibeense de conscience Ia plus ¢hontes ou Fingénulté 1a plus Incurabte Blom entenda, hous We emindons pas & not hommes aBtal dexhiber le souel de leurs aceablantes responsal Tikes, ow d'emprunter Tair Togubre de ta trotka moscovit (qut pourtant doit ben rire & lenrs depens), mals aimple- ment d'étre natirels et dignes de Ia lourde misalon histo. Fique quills ont acceptée. Le large sourire, inexpress\t ct flag, tmporté dea Btats-Unis, nous inquléte: 16-bas comme {el W nous-eache trop de fevers, de conceasiona Inavoua bies et d accommodements.coupatles, ‘Avec ce meme masque stéeréotypé, on exalte les avan ares dun rapprochement entre |Byllse ct le marxisine ton. prétend nous faire applaudir 4.\"“humanisation™ du communlame. On nous explique 1a hite de volr réunie Is Conférence de Sécurité Buropeenne, tous les motifs “aul pourralent justifier un ajournement. avant disparu’, et bm. veut nous amsoeler A tout prix 4 Tenthoustasme ‘des “agarlanta” qui y sltgeront Nous almerions pouvole poser, & tous ces porteurs de masques un. pelit” questionnaire ‘sur les “motivations: Reomme on dit aujourd’hul) de leur politique, et. donner ensuite one large diffusion, & leurs réponses. Alnsl, les Tmases- populaires connaltratent le ral visage de eeux a ‘Qui elles ont conte leur destin. et pourralent distinguer ee cota det perfides. les ineapables des tiitants au, ser vice de Vennemi Elies sauralent ain! qui les roprésen- tent, et A quot on lee expose ‘Le “Dally Telegraph”, de Londres, vient de publier te rapport contldentiel, signe. le mat 1943 —devenu main: tenant publlable— par Sir Owen OMallery. alors armas: deur ae GrandiBretagne en Polognt. sur Vassassinat rn masse de Katyn. Lee snviets avaient axsassiné 10000 offielers et intellectuels polonals et les avalent enterréx ans une foase commune, découverte en juin. 1041 par les troupes allmandes Une. commission internationale. det ‘porte put établir, sant Ta moindre hesttation, par |tat Ge décompesition des cadavres et par Vape des sapins plantés dearus. que ces atrocites avatent 61a commises du temps de foecupation de ce terntatre par ies braves allies Fusses Le rapport confidentiel de Vambassadeur ne falsait due eonfirmer avee eoirage ertte tmonsurucaité Ls pou: vernement polonals en xi, établt A Londres romplt ses Telations vee Moveou Mals. cet “incident de parcours” ne joua_aucum rale dans la contrence de Yalta, pi dans le talmudique proces de Nuremberg, A Yalla, aves Te sourite, et ain miliey de piateantertes ‘aéeetant 1a haute valeur morale des signotaires. on proce: 44a mu partage du monde! Notons, en passant, une réflexion révélatrice de, Roose vel. ors de In Conférence de Théran: "Lent ees! que Winston (Churchill) pense trop a Faprés-querre. Ha peur ue tes Russes ne aectennent trop forts. Cependant, st Yalta nvlalt animée que por Ia soit av vengeance et par Vesprit de In curée des vulngueurs, It flture Yalta, ite “Conférence de Sécurité ‘Europernine devant reconfirmer et eonsolider. Je putin humaine territorial abundonné & T'Union. Soviétique—convoque ‘aussl tes. simples voyeurs’. Le Kremlin desire sassurer la consécrattan de wee conqutves et de. 'son controle fur Tes ays “soelallstes” par Une confirmation du statu. qu fanctlonné par tous tex pays WEurope, te Cantda et et Blots-tnue, Alléeremient, pour servie Ia bonne entente ot lex bonnes affaires, les Invites wemprossent de brdler Ion tapes ie supprinier toute oblection et tolite condition prenlabte qui pourrait retarder Ia reunion. ob lls apposerdnt ers ignatures, confirmant lo partage tie Yalta Par Radu Ghenea En vertu de quel droit ot avec quelle conselence se per mittrontis de disposer de populations et de territoires Ul ne Teur ont Jamal apparteny et dons tls savent bien Guile ont 648 Incorporés nousivement & URS? Sané eo ipartir de leur éternel ct supérieur sourire, tls sentent effrontément eile prétendent que chaque pass pourra défendre. all cours. de 1s conférence, ses propres Intéréte. Car estil un eeu Ministre des. Affaires. Btea itres trun paye européen non communiate- qul solt ral ment persuade que’ les fouvernements des pays commu Tistes traduisent Yopintoneelle de leure -peuples? En Ecoutant Wes declaratlons de leur” college tehécestovagtie ‘Gu exprime aux Russes sa gratitude pour avorr oceupe son pays!) nous ferontils erolre que sé collegue ext I'n- terpréte flatie des sentiments de ce paya? Sf te deiegue patriote Ceaumewcn, ne souffle mot sur la Pour cause), un Ministre des Atfalres Btran- eres de n'importe quel pays oceldental_qut affiemerait Que Ia Rouinanie « rencinceyolontaltment & eit pro ince et que, par conshquent, Hen ne Tempécne de garan- Urusei Hncarporation utinitive de cette région & FUn ion Seniétique pourraltl ire consideré comme monnete? Bt al'on ful demande ce quit pense de Ta doctrine Bre}- nev, d8}& applique A Ia. Tehécoslovaqule, et towours en lpueur (ear, en n'mporte quel moment, Un gotvernement, Satelite et 'soumis A Moscou, Imposé_ et maintend au pouvoir par Un slmulacre élections, pourra implorer Te irs fe Taemée rouge contre son peuple en révolle) par, quelle explication poirra‘til nou trangullise? Trargumient cynigue qui pretend qu’en.sacrifant, les peuples adja aacriits; on Aasurera Ia palx des. mutres; ul sont Ta majorite, par tin nolwel ongagement eolennel foviéuigue. est aul bete qu'tnmora) ous. autres, simples mortels, nous roublions par Tn fentlon ‘conatamment- proclame des uases. dinslaure? 1 communteme partout, e¢ nots Voyans le progres rapide de Tintliation et ae Ta subversion quils Gingent.e¢ f haneént. Nous ne combrenions pas les Yaiblesses’ de la pt part dea hommes politiguén eirepéens envers ces “Days 4e Vest” et leur Indifference totale envers Tes. peuples opprimes "Toute nouvelle coneession dans contre-partie nous tn: quléte. woute participation offielee au Jeu imaginé et Sonduit ar lea soviets nous préoccupe, sachant OU elle ous mene. Nous tmaginana, des ‘maintenant, Je fou tire ‘aul tccouern Ye Kremlin aptés Ik conclusion dun aouvead fralte de Yalta Cependant, nics hommes @'Rtat, eux, se contentent de sourite Un ‘irés vieux flim, excellent dallieurs, gut s'appolait Fra Diauolo, mttalt Tea deux compares (eautel et Hardy) entre les’ mains dune bande de brigards. Pour famuser, ux-<| obligent Yun a’entre eux A pendre kon GommpAgnon Wl mettat, en pleurnlenant, la eorde al e916 bot rreau malgre jul encourage som ami en lui dlsant “take easy"! prends ea du bon cota pelts, mainoureserient, nous n'essstons pas & un film, Co qul cat en jeu, ce sont nos vies, ot c'est Ie sort de notre Occldent, et ‘nous nttendons autre chose de Not gouvernants qu'un “take tf casy"|, meme ave le eourire! ROMANIA SI UNITATEA EUROPEI IT 4 fost gravata o stampila comemorativa cu textul: PRO BASARABIA, CHISINAU —21 MARTIE 1018-MADRID— % MARTIE 1966", 4 un plle flatalle pentru slampllarea eml- siunel. be enre’soreproduce desenul vignetel $1 avertismen: ul “BUROPENT, APARATIVA DE PRIMEJDIA U. RS. 5. GOBXISTRNTA ESTE MOARTEA EUROPEI!” IV La & Noembrie 1058 31 corespunrind celel den {rela emistune a Europet dela Strassbourg, RomAni Liber| Teproduc desenul ofieal al emisiunel cer gase dela Stra Sboure, unitar in toate statele emnatare, conform deetae] ivath in Feuntunes representation celor gase: Administra Pogtaie, care a avut ioe ia Broxelles In 17 Martie 1088, fn care #' ales en tema’ Unlunea Postall, European tn ser elul {dei Europene: Prin concurs s fost ales desenul Ola Gerulul Andre van der Vossen, repteventand tera dea supra creia se perfiieass tn bor sluets unl porumbel Rompit Liber! adael Mek tun nou element devenulat iniiat Un gaepe pe plete kre ‘pare repetath ea tn fesen emblemn comUnfamblal —aecers yl elocanul- slmbo- iihand primejaia comnts; garpe cate furiganducso de ingot fiero, ain eare-a tically o parte fare Ruroped A Ee subjuenteaeninyh Feta $ porns, smo! At pact th Mime Reet vatort de 25 ban werd, 80 de bani rogu gf 8 de bant ajuaatra: Pe vignetae poglate aminite mal apa euvIntae ROMANIA POSTA- f BUROPA MANIA | [ROMANIA | EUROPA [EUROPA] [EUROPA ‘De TRAIAN POPESCU Cartontd de presentare flateliea eonfectionst pentra 2ecast emulune, re. pte be prim i text In limba spaniolk: EUROPENIT TOTT UNITI INEAUN. TROL FRONTIERELOR DIN DECEMBRIE 1918, DAI CORXISTENTIALISM CU COMUNISMUL PE SPINAREA POPOARELOR: ALBANIA, GERMANIA ORIENTALA. BOL- GARIA. CHECO-SLOVAGIA, CROATIA, ESTONIA. LETO- NIA, LITUANIA, POLONIA, ROMANIA, SERBIA SI UNOA- RIA, NU! Pe pagina dous apare avertismentul COMON/TATII RO- MANILOR DIN SPANIA: “Au trecut trel ant de ctnd “Mica Europa” Iupté od dex- chidd drumul mare frdfit sptrituale ft ceonomice a Dalra- ulus continent. Toate sforfdrile #1 sacrifellfe fdeate, tor Minute dacd cheia novel eonstractil va rdmdne tn maint Hireine... edt in multe ocastl, pind acuma, a putt do- edt, ca farile din estul exropes, ebandonate In ghiatele Kremlinatul, sunt poorta deschisa agrestunel comuntite. Ca un sarpe coezistenffalismul sufocd Europa st amenin- 14 tumea Tiberd. A da tibertate tarlior subjugate dineoto de cortina de Her, e un act de dreplate pe care Oceldentul {1 datoreasd ‘cestor fart de milenard tradipie fi (n acelay timp um gest necesar ‘propriel tul apdrart, JROPEOS TODOS UNIDOS TRO DFE LAS FRONT! * DE DICIEMBRE DE 1915 grSil . a vf ton DEXISTENCIALISMO: CON, Te COMUNISNO | SPALDAS DE LOS PURRLOS Aiawsti, SeKE DSTA HCLORTE ito jNol ‘Geamplla._gravsth pentra aceasta emisiune are textul LIBERPATE ROMANIF! — MADRID 8 NOEMBRIE {ar plicul Hlatelic, reproduce desenul vignetel postale s1 In Limite: romind, spaniola 1 enplerk, strigatul de “LIBRR- TATE ROMANIEIY V.j La 10 Mat 1950, eu prilejul Conferintet de tnalt Nivel m Marlo Pater, ceobrat la Geneva, Romboy st lanaat_ emlsilinen de vignete.poytale. “EUROPA CARE SUFERA*. ie para Compuss din tre) bloeurt de cate no 2% 28 de banl, 3% 50 de bani #1 3 forte verde, ropa s! albastra, © pecte ale ata slant “aemocr Limbre tieeare, 75 de bani, In ev: isiunea reproduce trel as iI” comUnisto-sovtetied. fa)) tfasul, pe Ia spate; cu pistolul in eeafa, valoarea de 28 bank, 1D). Thehlsoares, valoaren de 50 bani, ©) deportacea in Siberia, valoarea de 76 bant, etleatd fark mill asupra’a miloane de femel $1 barbayt Gin Europa de Est: Europa caro suferd ‘Acest reprog adresat Iumil occidentale apare in limblle romand, frances, engleza, spaniols gl german, po tleca: re din cole nou vignete care compun blocul ‘Scopul acestel emilsiuni era den protesta 91 evidentia odata mal mult injusti{ln 1deuté Europel cle Est de edtre Marile Puterl” Ia. Yalta, sl a core Mbertate 51 dreptate ii ele. Se {istreaza cu aspectole “democra(le!” sovletl- fe Urania oeupatiel ecmuniste sl drama In care au fost isle, abuziv, Populatiile acestor teritorll @ CONFERENCE DE GENEVE TO MAL 1959, LIBERTE ET JUSTICE POUR LES PAYS DE L'EST ° DE L’ EUROPE. Comsat O65 souvans th CAGHE es maone. ee Les Rovmains en Bi ele Comité de title pour fie Rasmonte tire, poésenvent leurs Aemmmoges eux aw portent 9 la Canlérdnce de Geneve la rete omsabilid de Pavenie du mone Hbre Weis esperoms gu! o mre 99 pas Owblier, une fa de plas, le martyre te In Roamanie ette tn pro & Ue Russie Sovwetigte et ye cette Costéremce repr sealers powr notre patrie Faube de ls Hberv, ote robert sttmcerat certs prague pat Paste Seven, tons Ie pays geet taeine, ‘ROUt ows permettons de vous envoyer ce 7 eh triates PARETES, got ne représentent pourtent qu’ ne Ja ‘le parte de leurs sowfrances, (Urmeasd yay. 0.) a gravat o ptamplla specialA cu textul: CONPERINTA GENEVA © MAI 1950, LIBERTATE EUROPE! CARE SUPERA— MADRID 19 MAI 1959, 31 s'au contecflonat Ur Carton de preentare s1_un pic filatell Pe prima pagina a cartonulul se poate cit); CONFERS) CE DE GENEVE 10 MAL 1080 — LIBERTE ET JUSTICE POUR LES PAYS DE VEST DE LEUROPE— COMMUN NAUTES DE KOUMAINS BN ESPAGNE — MADRID. Tn pagina doua textul scrisorii Comunitayil Roman lor din Spania, trimiaa participantilor 18 menjlonata conte Finja “Romanit din E2il $1 Comftetul as lupta pentri 0 Romé nie liherd, presinta omagille lor eslor care 1a Conyerinta din Geneva poarla raspunderea pentru vistora lumi be Fest sperd ca nw se 0a uita, odatd mat mult, martirajul Romantel asearlitd ca prada Rustel Sovletice, si ca aceasta conferinfa ve fi pentru patria noastrd, zorite itertais “Pentru 4 va amtntt “demoeratia” practicaté de Rusia Sooietied in frie pe cara te sdpancgte ne permitem a na trimite acesle triste vignete, care nu reprozintd, cu toate ‘acestea tecdt 0 Injima parte din suferinfele lor” Plicul pentru stamplla allel de emisiune, reproduce de Sonu! vignetel de 25 bank, trai c_pistolbl In ceatal cere: LIBERTATR EUROPE! DE EST) EUROPA CARE SUFERA| Serres oo a ma ee | jE: VL/ to 2 Awguet 1080, Implininauete 18 an! dela ca. pitiliren Regelil Mingd, 16'ant de crucificare @ Romane Romani Libeet au retiparit plocu de 8 Umbre at “uropel fate Ruterk®, Th enloare goTben portoealld, supra UpArind toenre Te Geel cetptleurl, in Himbile: romens, fan: tan gl englead *bextul 23 AUGUST 1044-23 AUGUST 1950, CINCISPREZECE ANI DELA CRUGIFICAREA ROMANIET Sa gravat o gtamplll spectalh ou textul: August 1044 18 ANT DELA CRUCIFICAREA ROMANIET— Madrid 33 August 1989, un eurton de prezentare ji tin: plle filatelic pentru stampila allel de emlsiune, Pe prima pagini a eartonulul de presentare apate tn limba spanioli wextul: A CINCISPREZECEA ANIVERSA: RE DELA INSTAURAREA TEROAREI IN ROMANIA —Co- Minttatea Romanilor din Spanta— Madrid 1090. Pe paging douse reprodus un fragment din conferin{a pronunjats de ncademicianul spaniol Contele Agustin de Foxd, la 13. Decembrie 1087, ca prilejul. comemorarl 500 de ani dela \rearea pe Tronul Moldovel @ lul Stefan, cel Mare, gi eare spun XV ANIVERSATIO, DE LAs: nap ogre INSTAURACION DEL ! EN RUMANIA § COMUNIDAD DE LOS RUMANOS FEN. Sn 1059 (Urmeoed in numorut 8 ~ “CONGRESUL DANSEAZA” Reportaj dela Congresul partidului comunist roman “AR putea spume cA nu exist discrepant ‘ntre mentalitatea din naintea risbotu- Wu gi neea actualA, privitor la relatia inte Ublul filmelor st continutal pe are se dest ‘eflunea. Subleetele extrase, din diferitele faze ale nel bA- eZ tll, earl cu prea se diversifieau Intre tle, era menite, (le spre a aatisface do- Finja unel stele de a fi eat mal mult remarcath, fle din tendinta regisorulul de a imptine atentte1 generale su nel stele nepAnUltA eh ze afla Tn ‘xia punderiiior celorialte, ral mult sau mal putin cuncs Pe atanct, apanitia de stele. comete-cu sau flrk couds- steluye si Tueeferi. era determinata de raportul dintre pu. terea finanelara a capitallstulul 1 re arlsticd a y Pe atunci, nici nu ss binula ch sar putea £3 ‘pari un atare raport, neputhndu-se Dinu! cd materia ‘smal, apropiat sau alipit de numele y1 Marx, ar putea Malhimizat, printre repetare insistent, tn domeniu trans- cedental, néceaari pentru sulemenires liberty. ‘Sehimbarea formelor si titulaturllor mu conteazs. Sco- al este aci necesitate ‘nationals, Mijloacele stranse In chinga scopurilor evidential, si mal mult, domeniul transeedental, care, prin destin, este obligat « sbura spre Fugul saerifleluful, cum e cel al muxicel de exemplu. Uiizim acest domenta, fiindeA avem un exemplu eu- oseat tn tot universul tind: problema ce ne prec pa, Conferinja Natlonald s partidulul comunist roman, a etary gl ea ack nut Intro! atmosterd de vesele "cum “Congrésul danseaxh", a fost Inconjurata. da aceagl ‘eariomtate ‘©sm pe chnd dansa Congresul™ triin un violonist, eare lun bun compositor, ehear dpi putinels comport Ui rimase Doar ramane bine slabilit €& proverbal roman “non multum. sed muita”, repredintaeonelisiiie Ia ear) ‘Ajuns dup milen!i de verifieart: nu eantitate. ct ea. tate. Ultattevs Ia ce seot teascuriie din RB R. dupa weet de ani de gindire in eqlectiy, unde, de fapt, nul Doate gdndi, unul poate teeno-redacta, un altul poate eeno-elt, an altul poate tecno-Insircina ceace de fapt tn: 8, i 5 i i : f 3 B Iptarul este pe linle de parti, em ‘DM este gi nici nit poate fi decat o rAtécire generals, dru Compositorul se numea Sarasate. Era din Spania Printre componiile personale fipureash 9! “tre chin anest tmapirae:parech de'Ts {rail ain Uner- ramus depe' aria Tatariie, Sunil. Man femintit de AAvaltor, ope exe in Inivayiie fort Gara dupa el ca eermenta taetoqugh teat Giarstata a Antal 4 pe ta Tay sau 1 peta BUCuTeg tare se bucura explcn peimires enti perts Day jatA 4 “patriotii romini” in frunte eu eursgiosut ‘iL ne mal intainit ea exiiat In calendar, Mihai, desehia Pretoria s) Dacumana, ale rezistenve! romAne 1 intra Jn, iu aurit program de ean. face reali, i tare au rusinat end enidatll rush se gpreeu ML Intrebau ce mantel este aceasta 311) pe ehabun "ruseauch BY dideas din cap, protestaiay, Cease. Teeut pe noll descendent al tut Traian st Decebs). ei ordone schimbarea necesarl: dac& In lor de panvh “ame- Hea". | Fa spus “muneltorul~ de ce sh nu schimbe 4 eAntecele Tul Barasate? Bl, astfel do atune!. Romanil nv i, @& BaArasate a serie {rel eAntece tleknegt, cl tre) eGntece Wuthresti tar Rugit au aflet dela “Romini” ch eace el spuneany “Romane Tiginegti” nu era decit edn. Wace nationale ruse. Cum a fost posibill acen falsiticars? ntrebalt pe nigte Dusmiteyl ata Uniones Componio- ‘Am intarsiat asupra Avesta! intermero mupical. nu Ben ven ils amranare nize acted cone Find oationals (unde wa edntis, cand a putst 8 “ts, De ION BICIOLA dansat, cfind uslle se credeau de plumb) si acel “congres dansean care prea pulin l piss de ceace credeay din. ular proveniti din toate patil. Inclusv vivandleree, Am intardiat, repet, lisind pubilcul £4 judece dack so pu: tea gat un diapazon, dupl care sA se Intinds o atmosfers, aed nu napionals, democratich, Organizatorii aul facut tot posibilul ea lumen sa nu se piletiseaset, ¢l sh ge niaseA credinta ci libertajite (verbsle far Intre patru och!) avand soreinte vagh, deci neangaja- bla gl, off cum, discutabile, nu aut sinchisit prea mult, Eau, poate, deloe, Moscova Poate gl pentru eh, aceasta 30 fehnidea e& in curind avea s8 axiste 1a procesele de Ia Pri Insolitoril carl aveau si escorteze pe alarigt.stroini, cuncecind, probabil, eventuailtatea eau probabilitatea ce ‘Aven ai teansforme’coloritul. din expuncrea sccretarulul general, aveay eredinta eX eventuailtatea unor transfor- mart sh contrastere atmosfera de bund yoe, de plteere, distractiva chear uneort neprevamuté, neastepta- th, chear captivant de interesanta. ‘Declaratille de inehidore ficute de Ceausescu. au fost oa ‘mal toate deciaraltile d-sale, prectte gl In. afirmatll, $1 In Constatiri, gi In promistunt, BServiclile de statistic’ ee vede cl sunt bine organtzate. Declarajillo deale pot Tl denumite epocale: prin, attr- matt ¢1 pAln noutates Introdus\ s1 care nu Il els minare deeat In eventmentele de grea cumpank emit ‘Nontaten const intro poerle de patru strofe de ease plelonre vernul, concretixind apoteorn realization Fen Toath tara rominensed'n sbtbitoarey Poporul Talla ima partidulul iubit Sub stoagul lui ne avintim spre soare BA fhurin un viltor mal fericiti”" declamate ca emofia sl Umiditaten marilor {nfaiptultorl Pe neasteptate runtem Intorg! cu douk mil de ani i, ca acum dou mil de ant, se vor efal elemente cari sh ailrme ek: tara ple 9f baba go plantans. st alte impre CaWl, cart de each mal deplazate 1 complet atreine dome luli pentru care ee formulay Imprecatille. §1 impreca {ile au confinuat 4a ta In derddere pe Neron-e& de el este Korba cind menfionam milenit. Acusatu-fosta, ear fi at foc Rome spre a aven, sublect de inspiratie. Supert Glalltaten a fost aga do nAtanes. IncAt acuratorit (tle nces- Ua din autorlt 11 Quo Vadis. fle altli) gi-au atras asupra Jor doh acusatil bine meritate: ca arderea Rome, de care era acuzat Imparatul poet Neron, nu putea servi de inep)- rayie, ef db wublect sau ceazle de fotografie, —Neron n'a fost un fotograt 41 nicl Un militar de duzick— (ott Reo: manit erau militartlucr foarte natural, dar despre care i vorbegte ‘lel un text, de oarece Gxtraoedinar). deacoperieiie, xApaturile rme Masate pAnk In Addis-Abeba de elemente {naintate idle unel eoloane trimish In recunonatere de Neron. Tar de Gnele porrlt rAmase, abecIAligtil eet 1e-au eltit, nu vorbere Tara aerloritatea reclamata fe o linte de eandire trasatt U fognetut inspiratiel, Nu se poate spune eh porta recitaLs 4i¢ {sub flvela} poeatilor eelor inshreinatt a fl poetl, de ef. tre Partia. a ne Jimitam In Neron st ea facem abetrnette de alti Imparatl, cari, cum a foat Trajan, dack na fost. poate desinitiy nu se stie— nn fost scutit de arueauilie cari ‘a9 (oat Incununate de sucees, prin nloculrea wtatuel Tul a St, Petru Wa fost eucertoru) Bl Fantutulul, care, in Toe 6A tack politica eucerire Continuat sk {ack poem, IAsand dostAgurarea politice! in Folosul altora, pan’ In Umpurlle nosstre Introducand Invoratille poesiel In UrMArirea objective. Jor polllice. DL. Ceausescu n retnodat un fir Fupt acclel Wwenich de divigiune InternavionalA a muncli, care erede ea arta se poate masura eu metrul (0 dovedejte legistatla eomuntsta)’ Inspleavia eu volumul, s eugetarea eu edn: (Urmeard pag. 1%) Rumanischer Kommunismus: | Ilusion der Deutschen ~ Dt. Demetrius LEONT! de antenp it Murs fit nares 2 at a a oie area Bi ie ai neta oat ana, (uit Sette a oe sn rc se cae a alot it es) eae es Honinentetrette ia. amare fo sug aie, ACNE ar mh Zins etgeretch hehe cn Ba fa ana aha nee rie wis ie ea utr wake zh rvamed et int ota secre i tame, Wasco dy ars te bail ton ta a Sa igen tte et dc ret aetiaer at ts aero aan Atego eee deat an Bei aerEouscolmgetn tier sstacucenrstan OD tran fer geen re te i MEN lt on for steeModernisieriing und Intensivierune der rumAnt sees Beemer cee ae Re umAnische. Wolk verantaast, sly in ommae aa ea atca me de hea ate public eo baben wollen — sondern Ger Ha aceon aie Rumen und dle POrcht OF Scemrats qrussten die Russen naeheeben, deseingen mae, seftel dle is Untergrund ‘Vohusoeoe dymamish whrker de Bineene Ga Yam enmmunistechen Patelbach i cer A key"peseat und fun. vor ger GTi Mo Hit Da iepedincte Selbwtanotceett des bandes ea b He aie an auch andere nationale Beneuren eOttnet. Dar oreim ehwachean all deg Heeimen nich, gE we eden werden, Konnten_ Die tationaden, Dichte. Fe eae Helden wurden tllwelse fehabiltert, auser CetennreaTatverstali® ‘nm ‘Wichtite Prage der Geschichte, and en USE cdot Kerumon\esehen Macht OBernahe TeNGieas Bre neuen Pali der Parva umeesehriehen wer. “nine ew ett den Sern a ier Heal iat ane nar cried ee te ‘ealenongen FT recs diesen motive Sehritt der Rw Frese een le Rewtriinion wenr ov iil eer hE schlecht Km te sapiens toe Ghat stan nether a Si ttt a wee ieanngs tanith, g at vei a fo Paiste vor Pre: Than Tm Gehelmen rleh se sich fedoch de Pnusts tor Prt Go. Wer sollte donn dle Kamolikationen aris 42 Peon Guetchnetifoerta_ ales davk Ger fumdsischen.«Rabellonsisber ale ‘turns, in ehemallge the dee fir den "Terror nach " vtworttieh Ge prea, aTarani pre mcenieranygeana yonwen. —pemaume tn arena ae de es oe WEED ater ae Teen eh een SEG Aa rey Warning rere Nautonen er einmal bawinten sich le rumlnteshen Genossen sghttakr” aur, als dio. Tachechosiowakische her idle wettrescichtlehe Bonne. Hing. ANd are iteite Akt der Selbatbehauptane Ihrer Aachtpesto- Ten refang well te oe easen fn. ene, Agel ROTLEGIANE,Sreinuben konnten (ain erata eit ae Invaslod iron bon, sounee ste chen Goreme swale i jer trsien Wel i Fe Se Eran Gewissen schilef Jedoeh Kure zabnee esi ar a IN Gt satena ais Flaw ah a rons. a srl na ken a aa el Bolenen 3h and de BOM eae Geel Ae SRT anlnand nk dem eA eTattaea SRt Mtn Ge eet Rai ST Sein a Thin Gnereaere retaegrine on UDR ESP car un ange ida Beta mange umn) all oman a en ioe ey ‘een ‘Funktionaren deersdlert werden dle a EE Ee arcrah oe iene tae rant sacar at Sarria IGabrin ch eMarnieuniyueee ang mtg a yatommer: aE aOR Ge a a ane Thi eruenen rgaanatn armcyeen yeoman, nnn Dette Und don Volk. das Keine andere Alternative, atte al wee yee Seae ee Tne Mai ta ere at w ‘pag. 10.) WHO IS THE IMPERTALIST? ELA sffirgitul celui de al doilea ras- boi mondial, far incetare, Sovie tele se viicliresc, eft 11 {ine gura si neruginarea, de pretinse amenin- {ari belice ale Occidentului “impe rialist” ei vizati, camarazii lor de arme de eri, nu pricep si nu ripostear® cum far cuveni, ba dimpotriva le fac jocul. Pari viziune politica, friznd aproape inconstien- ta acegtia {au cocofat In 1945 In rangul de mare SO;ET TERRITOMAL EXPANDON 1. ROMANIAN PROVINCES What the USSR. Demanded and Got from Romania: ‘The USSR Demanded and Got ‘This Area of East Prussia ‘and Gave its German Cities Russian Hames De TRAIAN POPESCU putere gi de principali victoriosi contra cruciadel Curopene anti-comuniste din 1941, determinata de succesivele agresiuni ale Rusiel Sovietice contra Finlandei, Estonief, Letoniel, Lithuaniei, Polontei, RomAiniei, $i sub imboldul legitim al acestor tari de a recupera libertatea teritorillor rapite sau inde- pendenta terfclita de tancurile rusesti, Mutilirile teritoriale aduse acestor (ri sau ane. xiunea unora dintre cle, au fost uitate de citre cccidentalii inving&tori, ba mai mult au fost ratifi- cate gi lMrgite prin tratatele dela Yalta, prin care Roosevelt $1 Churchill au facut cadou rusilor tot SOVIET_TERRITORAL EXPANSION, 2 BALTIC STATES ‘The Soviet Union Made a Dea! with Nazi Germany and Added the Balle States to the USSR. SOVIET OCCUPATION 4, EASTERN CZECHOSLOVAKIA What the USSR, Demanded and Got from Her Neighbor Czechoslovatia: SSOMIET TERRITORIAL EXPAN 5, EASTERN POLAND. A NaziSoviet Deal Led to This Grab from the Poles: estul european si jumstate din Europa centralt, sub pretextul creil unel piel durabile In lume, Minefunt sfruntate, Ca doi samsari Roosevelt $1 Stalin, Implirtisera 1umea tn doull zone de exploa tare: “chacun a sa manitre", Roosevelt J9{ rerervase lichidarea imperillor europene; britanio, france $1 italian, Japonia cu tot Pacificul Africa $1 Conti: nentelé Americane, iar Stalin Iibertatea de x impune Sdemocratia” sovicticl in Europa rAsiritean’, cen. tral gi baleantoX, China continentall si sud.estul asiatic. Satisflicuti ch putusera trage chiulul celorlaltt “asociaji” Anglia, Franta, si China lu! Chang Kay Chek, intre yotca sf fore negre, au bAtut mana, clns Utnegustoreate gi gi-au jurat prietenie vesnich, agente fnternatonsIA comunistl cfstigase Nf, Rusia devenes primul nliat at Statelor Unite tn lupta contra Japoniel 61 prestigil “democrattel (De Teaeronareeaeion, 6. FINNISH PROVINCES What Finland Ceded sovietice, cum fusese prezentat comunismul opiniet Dublice ‘americane, crestea vertiginos In masele populatiei Yankee. Molohul sovietic inghitea printr’o simpl& tris tur de conde! 0 suprafatd din Europa de peste 658.772 mile pAtrate, cu o popullatie de 196.16%:000 milioane de locultori, iar din Asia 758482 mile pitrate cu o populatie de 52,938,000 milloane de Jocuitori, neincluind suprafata imensi a Chinei continenitale cu furnicarul el de oameni, cedata generos de Gencralul Marshall Iul Mao Tse Tung, eativa ani mai tarziu. La cliteva siptimani dupi realizarea “gheyeftu- iui" Roosevelt inchidea ochil sub povara blestemelor milioanelor de victime exterminate de comunigti, ‘dupa cele mai rafinate sisteme de schingiuiri mon- ole Cu toate c& genocidal practicat de rusl era eunos- cut, nimic insi nu s’a schimbat din clirdagia “ofi- clait” americano-rusi, nici chiar duplt inlaturares ui Stalin si asv@rlirea resturilor lui imbalsimate, intra groapl ‘ascuns& de sub zidurile Kremlinulul, Pregedintii americani care s'ou suecedat, chiar dock au Iuat atitudini contra agresivitatilor sovie- tice in Korea, Cuba, VietNam, actiunile militare au fost torpilate sistematic de politic 61 pe linia tradi {lei Kennedy, firul telefonic direct intre Washington si Kremlin, functfoneaza ¢1 astizi ‘Totugi ororile sAvirgite de comunigti In Korea, Cuba, Basarabin romdncascl, VietNam, Ungaria, Conoslovacia, au deschis ochit multor cetijent ame: ricani asupra primejdiel comuniste. Pe aceastit linie de réeducare a opintel publice americane, trebue situatd brogura “WHO IS THE IMPERIALIST”, pe care Asoclatia “American Fe- deration of Labor and Congress of Industrial Orga- nizations”, a avut fericita initiativa de a o tipael fn Tunic 1971, §1 din care reproduce grafieelo Amu ritoare ale loyiturilor date de Sovieticl In Kuropa #! ‘Asia, demascAnd astfel prime}din extinderlt com Aamulol tn iumes etd, ta tacticel de a se vita de amenintari tmy imaginare, ctnd in realitate cine amenintt efectiv ¢ “trolea, din Kremlin”, “CONGRESUL DANSEAZA” ‘aril, domeni, toate, unde se poate trage eblulul 1s can Heit sde'provestew contra nereptatl, partinilior¢l mal tae Cine Pravea aa inghefe de (rich. @1, eum ce FpUN, Dot Toved, fait Tea ptmes AMWUIor Plastich, unde totul Hheen 4 dex entree A seulpleas dln. fondu) rarunchilor, fiers OU Sumpul lapelor din Crimees, un eget, a fos wae andr Impopoyonat fae LoL, ca fue totum se in raat yenen Zo pret. Nu vorbese de talent. Dar $stet4 Son sculptor, ae ridich wt protesteasd conte ap Tete A up cam monopelizcasa. prin alternants comen Maat Et cr musca pe etalk, Constantin Barascile21c Bi Pasresensn tutor. Cinema etaed pe MeN, #0 gle Miincd Uniunen Sovjetiea!” ‘rotetatira-mal cine¥a? ested get loa, circuls, ber, ta vate forucie de oeaia te dash wu ordona, mainurash, dach nu récomanda, face dfajiune conform leit rarxiste ce ata pein gl atmonfora ceca creazd In viaje eee ele in toate domeriile, faptul a avut dAnrul 48 Si Sopleee dexiuquraresconferinil, aproape ek toate tu enceratpea tn poeic. Timpurt mareve. Timpurl inorice es “pecebal incouce, su de Inainte. de Deesbal, cand Teri atin Ga i delat, Pitdesoyleptau na sis pe care deqtept dea Chul, care Hinde AP expieataren aublecteloe itoriee pein rept de res fara ala noni, seca eto percepue de tt tore a le algea premll Pee sleanth iniromisiune poesil, ntreagn deafkyura a Sinterinyat we ponte xpune ch w font 0 epopee Grutseal’m spur eh, nu oats, in [ata oporulal nostry eae tvit moments holuritonre. dar elk gtigk 1) todeau Sa ricawimen veemurloe Di. Ceaugeacs wa teri sh ED aaa toe Gttuy Pasboru. dach n'a fort 8 acex Inaljme, aL Sttaven pe Mt Mina care, trait eAt-un Ar! Gepue de eral trdgia to Tule, putea sh vada a 8 vena cratoralul, nad, nu deriva din, Iramantartn liniquen ora |, nv deriva. din ‘Gh ain {aptul etiam momente de cart depin Haar po'eare Ml'va. sve Rominiat mares tamile a cto site imal sn taro (Aion IU HL Pi gerata exo. ceriarreqad, avenya nisin. $0 ue Tdi ea at rdmask plete, sau. pitbile ea at FAniAnA of ét adsust cots sitprinvator, simptomatle pen Pa autseatark tn sare ¢' Dacaiarit conterinia Vesela portien qt posniamureals. provoach cevn fririli, drow Fece oratoru testa Di. Ceausescu ne puns Spetaattares wilt nternafionale, marin revotete teh ico indurtraid’ yum la ordrnen ele, portetpares tot mat fetied 6 poporuiul nostry, 1a diptztunen miernajionald o muncie MW ceva ce we asamind cu planal Valet, nu? Ba‘ preclicn, Ge 6 carndaca, ch toate sfor{Arite ce at ctr Mi na wine aetsrminais de munch gl nich de erne FART Dermnantete sup tory conden cape te Finney, se VOYeIEE Eh "y CeUDA cle ponte cum tate Moa cum ‘aéeasta nu manuegte determinantale, in: ‘Brecon, Imprnuna tv" claaa moncitoare @ taranimes fpuneltoatey aa datorin eS fuck neseaary, asttel eae lane, eb so le, mi oe? si aceeraiy aae,wemaae areal. 9 “afd bers infloritoare, menumat, comumsta “At cam tivo! ire 0 pata dank Dente aUInEeren aves tor ploonastn, eave. fieeate In Dar eum comupismul este et extzngm cn reve Contin rani» coral ia ican de fi P Sat Bedlarahs ct yt porta tn 6 iirept colon’ ere ania ‘ware egte ab resinettet, su, eal "ne ie unl din. pieoarale Blut ‘Blaneu, Inapltat eum este de objeetu, And aunt ‘ACen pie este eonstratt irl we cen Nd ta ate flume pam Hatt, se feo ad puomytt eenee ou exit. [ups ay patrulen pleior, op) se art pottice pla: hd Bs es ot uA nr ora Fomnang 1a vol naga ura neat vine sh free Bos ot oh 1 aya ont eh cn tee 5 0 cae i Ga yt cfmnpaanTn Pe eae Nu | se poate reprosa nimnte, gh de or fh alncork 91 da wht, ate culmea expresiol poetics Ia cares ajuns i Vielor Tulbure. 6| Vorba acea: finis coronat opus, Daca ar Heatulql de nar fl, Otani sunt patiniglAmiett In Moat Colegil.. at foregtt deck, le ya putes, Inst, tra due gh nainta sku depune 14 Prem! Nobel ‘A rhal fost un cuz la preimlul Nobel, Poeailo au fost dave spre Teualtcaee tui Salvatore Guaslinode. Tar volumul pur te tumelo ful Tudor Areher!. Operayia n'a reujit. Romi. Hui aveaul idee fini, ca TWdor ArBned esta un Mare port. Sar putes. Dat local, Cum as Intampla gl eu ate Peer) Culgm nu eite a for, AW GAL ML At BULLE, Nicl Aegean putea da mal mult. Dar © Fevisth din Roma 9| ArT ‘Maleld al Aeurat, de egee, pe traduedtor. Galva ive Quasimodo a cite poealle, a theereat, Je-a suelt, Tea fisuelt A facut tot posbllul, Gnd e conving ea poalbl- [ut mu-poate devenl probabil, (ined posal It Tipsea cev iio Laat Tul Salvatore, wo 4eoatA Ia Iveala, Bal incereat in toate chipurlie, Nimie, Hau tateuntt we iecttat mu experiments, Ce putea taco Balvatore elt Goast’poerll ea acelo ale IL Arghest? Poet{a implies 1p! ies eence inuenmng lent, Poeda tmpitek almfice: een reMinwemmeaga sinceritate. Hea wecsta eazul (ul Arener\? ‘Bau, poate fi al lui Vietor Tulbure? nut urkm noroe Be pare gle mal mull ca sigue eX atmoatern alert tn care A'dectire conterinia nasionsik. a partidulu| eomunist Forman, ni ee datoresta Intamplneil Ga toate. manifesta He comuntimuluh, Dack ar ¢xala. centre comuniste inde Fingenta, umm wamite contrartil Btn acest cuz. am cor siqera'ch‘aceat comunism daca ae exiata tn stare de Nber. tides cA Aik supus framantacllor Im eato eunt KUpUEE Tot teee nol namin antaz! ideologie gt cave. pein simple fntampiivoaren revolvare. 8 unoe probleme, dispar d seine atiel care urmeass. a 11 wUflzaia pentru alle sur {EnItL Neextstand un eentra-comunist peste pimpial mo- tivvek nu mat oxic bach MRE. BenAeL Uno nuniam teaaiftonal, oa eaute o existent nilelalh pentru [ebpurl carl lipaits de sens cautly miflonee care aX ofere ‘eaall de cauzaliat, Un lueru, toed tamane, bine comunlam: eh decineal ia ane 4 promise wm Inna fy ‘carh due (e\aiaeet da st de Hem a ‘an "Am feprodus, mal Kus. scurte oxtrase din. aiaitile mente AGAR coal Dol Coane Rat A fe Yo Bh Wb reximurile comuniate nu gu mieldata duck patti. ol pandepte 4! sveretaru face, sau Keeretaril eandeste §) partidul tes, Dag si sdmitem eA @ fost un acord direct atv on alttel, nu eden eum ar {i decurs conterinta In ace Stmonterh de entusianm pentru cel eo agbeapls oh urce #1 de inditerenja pentru eel ce agteapts contrariul Betin dp cuvinis 0 fost aan dé Dermiad, ne&t pute et duph "Ta, Monde’ =Palriotismul raportulut’, “patio tira gukerlutropertunt,“fereren de a /\contempe van”, te Dar culmea entusiasmulul a fost conatitultA de un poem publleat de "Belnveea” yi intitulat "Numole wcamp 91 1a Pire adaugn: “tn aceasta poesie 4e ofl gdndurite 1 ser Himentale traite de toft cet precenfl I sala converinter ‘mainte: *Poynelul padurlior st murmura strat eld wn ume, nah tofl sttm care: Manarul, mandrul P numate cwmip™ Unit din path academmielenl, profesort, inteteetualt, tovl ayAnd seeasih xarcink dein parlid, Sneureau #A fredonene, eh a8 des elas vigucos eAntecului cn states tuturora. pe five, dar nu indrkunea niment eX snceapa de teams den fu fi Geeytray anticomuniiantinntlonall a cheat fas iat daca ar (Era a Treen unl xen, gs eh Ghuseppe Verdl vrand-nevrand trevuy amewtecat Dinwe toWl mat nervon pire Chivu. Stoica care. ajuns fn clave. de aus, gl ee eloan de “foal” —— el si nu alba cot FAsuL tlel tnear de Ada tonul 49K #9 eAnte “Caro nome Che Meh tw", finiel ni sar polrirt eu textual roménese fal canterinyel nat ay supra poate 41 autorul i dela, Moseova, ear} erase din ‘Be Autor, Ht autorul prives In ¢) thx ‘Beer 1 Val privind aya? A privit yt ol Dir nu inteacoto, in desenperit repede eX autoru), dkés nu enw nuphn ingritorat Tene Ceaugesca, aloasd membed in comitatnl ‘central peiven pe avlernl care a oeaxlonat aparitia ace {al nunne scurp, (Urmeant pap. 18.) reper leet fe rhe me eee ak A Sas a i lade femete-te demons hopean sau Con: SEER EE Eis gat yeas fae ne Seba crease eat esther Benen Gear edi ieee ene en rent ee eee ace ee et te Se re SCA StU eer Pains minut eae a Satire es ar eis RI ee hee eee ona Bea Met unare pe alee seme umbece teen te eee ieee eee hate at (aminte ruses a Bete ortatoa Be a vin a A ae aa, “Travallu_ despulst de ore interes person, iy anal mult deat ares, Weta eate ntmosern. Ce, haar, Erewto din aforstie depuse i, rovani tn yhraten re tnd primp ba nist ar Pun 1 te frat. fom, te reallzasu. pony, insena’ Invern dad Ifo nage is cesee nummer vilon Ba vant romerets cu usurin( naturale cam son central toate votntele in sietearen elu tava cd Imott e corNbultor Ineprstruh a fone Tal ell timate, caren gldeuk state milk mara@uloe eats sau nore’ care provatil an arma Prin persia fine, curMur\ aya: denunite ae vara, foarta‘sdecunto Taturale ever, Acta, penta {anit ae Auph coring {inde ‘vontraruleAidari rate "sip probtemn Be parto, cos reelva, tn Hecate an, De tine Ge Paria, €8 al Mult GL ar tL porn poate ai eAite dot a Impatl motoaia. I4 aausans, aaa ei tcone Sah, cee a a nies ee tec burgess, partidied, a ind eg 5 rcravuile ncestor elas, Chivu Bes, Sa aoa ere in Shes ee ee er ‘ion(ate yat meu piers eau eu seopurie-euprinae In oe penn ert ee Sai ee ert eae eae feu de. constatat ‘cheat In teqiurie ttaltare oe ocean a re pune’ (tuncecu orice aia Oe praterat deat that dea ; 2 2 5 5 {hee ‘eu berbeell TH Paar to aruncat in mare, Pe os ‘trata Toman a fe reso Teaolvirtn tl. Tark parparea mem Arh unfeaten dle vedert sl mal alee cu Un sineur ‘gen tp nie Wuslior ef are, rebue eX fovervink a JOSE MATAS PERPINA NE-A PARASIT Ls 22 Tulle 1072 a Inectat din via\h tn Barcelona. dps lungs 41 een soterini&, Dl. Joat Malan Piura Jul ers bine euntecuta tn Tomes exillulal nostri unde we bucura Me atima 41 Tubirea tutaror, corespunzAndiv-ee sxttel Ina} elor sentiments ce el ine nutres pentru fara noastrh entra tristeylle gl necarurile eb Jost Malas Perpina a* nagte tn anul 1900 famille din’ Catalonia, Ip sry rel te 0 CUAL tL feumonad eaucaie n rher eeu rheuliaten in Barcelona unde obtine numal callfieative tnalte gl pre ‘mil de enoare, Th anil 1020 ee Inserle Ya Dotorat sh este acuma, in oetsta perloudh. tna ge tmteegta be fir vit ul Prima tnainire cu MomAnia, trerind In eofetul sho. 0 DULermIed panlune pentru (ara nouate, care nus) ve pArAsl Plein, ean de doctor findt: “Oneanlsate aeraea in {arile balcanice” DI. Malas are nevole, pentru deaval- ublechu sho, yi de nile Yecht Teg le pamanta Tnoutr pe care hi fe pulse gual traduse In niclo Hmph eunoeeut de el pe acea ¥reme. Om metleulos 41 a0 arte pombilith() Intelortuale, acrie dlfwet tn Tomanin edie Wuret ‘Aloalay, We unde primeyte materialul cerut gi un. dietionar romiano-teances ‘Arete dou Tepe pentru fod an pr Ties’ tngur 9 pe rare va alana, eu mgt ow cu ‘o'nprecteas tn ralloaile et Iiterare ote ral ilnd th poses. neh prions edentt umanistic, et fate prin pede dh ttrmecut tu}ta impel nous tied ik doi tw chou At al PU Hit mat “aruptonpe ving manitetdre acca Iatin agezat ta frontierels it ale Ruropel, form de mult 9) cre i i ahaa att et h e8 yor ulm}, mai trey, pe tof! Momanit eu care « toe ie at wut rormantjelom ita erat, ie rasan de ear ord raaiured 2 ee mer Dorticn, Deacea omul eu Limba ea Feria Ei Es sine ae a ee ha ane RR ca RENT CLA Ree ea aa in a a BA Pian! neinaepioit sau: Redeghaie pang Aue ‘Mucuria interloarh e&1 provoucl Int ao ‘Rminesca orte atat de mare, Ineat nko Tinta aa Religare Baca bun hin de he anos ‘iy fminesetana Ine Hm apanin 9 cacannn a poor Teme nest de niment, eu, on go pa ah ae Ura taht ra a vaptes # poetulu) nos nal ett oy ican, igre AA YorDendch do Aga cava, Un. eau prin th rs Yaril nostra. Tn oon oi pani, eat fs ‘YL evle mal Insemnate cat Serisorile 1 gi 11, Luceaftrul, Doinn, Rugdelinen unui Dac, Glossa, ke, ete, Tot pe atatea a tradus gf din al futort ca? Vasile Alexandfl, Octavian Goga. Alexandru Macedonsckl, Aron Cotrus, Tudor Areneal, Bacovia, Lu: lan. Blaga, Nichifor Crainic, ton Pat, Cincinat Paveles fu, Toparceantl, 61 altiL Majoritatex ancestor traducert au fost teute mult inalnte ca José Matas ga cunoaseA vreun HomAn gi in ele a reusit si pistreze nealterat alat sensu! GAY gl Hitmul poediel romaneytl Extrem de frumoash este traducerea so. din Luceatarul, Prima Iu intdlnice cw un compatriot de-al nostru se produce deabia In 1947, cand, ca o consécin}® a ultimuldl Fsbolu, {ugar RomAn| ajung 9! in Spania tn aeest an Ginoagie intimplator un tansr student ROMAN, staal medie prin Frants, cu eare inifiasd prima sa conversayle In limba romans. ce cu atita trud gi tenacitate Invajase dealungu) vieth Surpriea a fost mare din amamdoun par- ile, Di. Matas auzea pentra prima dats graful romsnesc fu ronetica sa exact, tar fugarul nostru se minuna de cursivitates Yorbel Iui, de perfeeta. constructie gramat fcala A froze sale, $1 mal ales, de frumusefea unor expres! (Culese din vasta sl varlata sa leclurd romanease® gl din fare se desprindea un suav sl pldeut parfum arhale. Din atest moment, contactal Diul. Matas gl a familie, sale, In care feininase deaserent dragosten pentrt fara ‘noastrd, eu Roméri| afltort atat In Spania eAt gl alurea, fete permanent. Cass Iui se deschide larg tuturor retu: Rlatiior devenind practic o eaeh romAneased tn Barcelona, inde fiecare putea gisi o Indrumare, o mani de ajutor Intinsi frifeste, o dragoste ce reverbera cu putere gt e&l- dura unul camin ce Upsea, desigur, tuturor. Cine, in lumen efugiulnl rominese, nu a cunascut, sau nu a auzit macar Yorvindu-se, dle cosa Matas din Barcelona? Cu tnalta lor Injelegere gi en sufletul lor mult IncipAtor, oamenit aces- Ua, eArora nelnfelesul destin lea transmis for! romanest, ‘8 pun 11 dispoaitia tuturor computrio{tior ce tea Ta Usa, Tare obaseasca niclun moment $1 fara ai ‘encrglile sal, Hnistea lor, ‘Cu tofil au {mpartast durerile noastre, au Inféles #1 wau. auiturat nazuintelor @1 tdealuriior vor estt gt au sutert de suferinja Neamulul mostra prins In ghiarele Comunis- mulut 9 chintit de nesalul moscovit. BL lau parte Ia toate manitesuile romaneytl din Spania: gl permanent aim aime alaturi de nol avantol ead gi prieteneac al DI. Matas, ind era vorba de 0 ache penteu promoyare Areptulut Tao Viaj& Hiberd 5] demn a poporulut nostra. ‘Tot! cel ce am lua parte, no amintim cu emotie de acel Congres Bucarlatie Interna\ional ce a avut foe In Baree- Jona In anul 1082, cand datorita neobositulul concurs gi alergaturi @Diui, Joss Matas ga eurorlt dumnealai Dra, ‘Angeles Matas, micul grup romAneec ce representa Dopo- Tul Inektugat gi TArA glas, a fost primit. cu ealdurl, eimn- ate $1 infelefere de eatre toate figurile prosmineate ale Catollelemulul din avele timpur Peletenia gi dragostea co a aritat acest om pentru Ro- mania este ‘sdine migestoare, Constant g) leal, @ Tiras DANA TaurmA alaturl de poporul roman eAruia, un 33 August, Comunismul, allat. eu neghtobla unor camen! po- litle), Eau scAlelt tot eursul Istoriel. EI ni nea cunoscut rect (ara, cu toate cA era dorin{a Tul cea mal fierbinte, ar a lubito fn tAcere cn pasiunea Inamoratulul ce Inalta Si ideallzeaz Imaginea Indepartata a 1ubitel sale. ‘Traduektorul g1 prietenul refugiulul nostra, Dl. Jose Mux tas PerpiNs, nea pArisit- acum. Voces 1ul stinsi alct a isat un gol imens. In surletele Romaniior eare Iau eu- noscut. Amintirea lul va fl mereu Insotita de recunostinta astra si In numele Neamulll nostru pe care atava I-a 1 Soptims Si-{{ fe Im vei Yirkna usoard| ‘al eruye N. ROSCA. ECOURI ABUNDENTA DE COVRIGI IN ROMANIA MUNCA — 20 Aupust 1972. Citim In stordt htwnen™ tn Ti treculd: “siete ocestea ta Ploeslt 0 Tork aid fm fureflune o nud eee Pentra febriat courgt, “dotala. cw Tustelas moderne. Toate operate, dita famantat 4 pand. ta coacere {int dufomatisalé. Capacitatea ecfiet fle de peste 12.000 bucdtl covrigy In on 4 ost foarte binevenita aceasta in- formate area lamurit alt rede Fireamiitor arg -streink, Cat ft a tinor romani ce sina prin aoeustd Fepluney de'ce auzeau ed “urnbia cain etooriit in coata ‘Aceaita Dincinfled grajle orgontza ieideperica lana de reco mandafiile comitetuli\ central, a de- us toate eforturiie pentru. Indeplint. Fea tn acest sector al planutut cineinal fnainte de termen. Privellgtea este insd Incomplete. Nu mumal edinil umbld cu covrigit tn coada. el pi toatd Fara a ajuns ta courigt. CARPATII REVISTA CULTURALA SI DE Ke ROMANE) ZASCA IN BXIL, Malorescu-Luctan Blaga), 230 pags. . 4$ USA APARE LUNAR NATIONALISMUL LUI EMINESCU, de D, Marirasu .. $$ USA fon rechromned umey converse NATIONALIBMUL 1 4 eee , de V P PERM hss a $ USA © TSTORIA PARTIDELOR NATIONAL, PARANIST 81 NAPTONAL Ta: ‘Redactia 3 Administrafia: RANIST, do Pamfil Seicaru. Vol I si I... ... Scale Aen atte Villanueva, 43°. Teltr! 270 1040 ISTOR/A POLITICA Sf MILITARA ‘A RASBOLLUI ROMANTEA ‘one (pana) CONTRA RUSTE! SOVIBTICR, de Genetal Piston Chirnonga... § § USA oon KARI MARX: INSEMN ‘Texte Apartado 265 = MAoRrD (Hipatn) Comentat de Pam Bord es ee ee Sg g ga, STEFAN CFL MARE, DOMN AL MOLDOVE/, de Prof. Alex Boldut, 6 $ USA ISTORIA DACIEI SI CONTINUITATFA DACO-ROMANA, de Gene- ral Platon eae etme a 05 UBA EDITURA CARPATII ISTORTA LITERATURIT ROMANF, de D, Murkragu (de RUMANISCHER KOMMUNISMUS Die Britsklerung der moskauer Lehnsherren machten die tumAnischen Genossen wieder gut, Wer hivte wieder ver- Mocht ausser der. rumdnisenen Diplomaten= NATO- Gtfiziere (ar dié-spektakulére Splonuige-Atrare betta NATO: Haupiquarler ancuheuern, um dann ale gehelmen Infor- mationen nach Moskau ru iietern? Binige Ott iaiere mussven, Iafdr mit dem Leben becahlen, ein tranzbalscher Oberst starb sogar bel einem .Autounfall” in RumAnien, Ee Johnt sich nicht mehr, slen an Ceausescu anzubledern, ‘auch fir dle Deutchen nicht. Solehen Anblederungsversu. chen hat er Obrigens duren seine jetzten Erkiarungen tn Desig Gur die Belange der deutscnen Mindernelt In Ra- minfen einen Riegel geschoben. Der Staatsbesuch des Bundesprasidenten in Rumdnien bedeutet daher nichts anderes ls verlorenos Stevergeld. Anders vernielt e& sich, mit den Besuehen von De Gaulle und Nixon, Jene Staate- ‘manner sprachen in erster Linie mit dem rumintsehen Volk und nur nebenbel mit Ceausesen. Wenn dle Lieferunk von Masehinen und Know How sawle dle Verelehtsvertrige den Menschenhandel mit den Ostblockltndern nleht wel- terbringen Konnen, dann muse die gesamte Ostpollttk iner radikalen Revision unterzogen werden. Vieleient wird uch “dle vollstAndige Unterwerfung der rumAnisehon Machthaber unter dle Breschnew-Doktrin den Politikern Und Massenmedien der frelen Welt die Augen offnen, Ein offener Feind ist immer besser als cin falecher. Freund. Zumindest wird das labile Gewissen der freten {Werk ment mene mit Gem eigenen Wea” des rumintsehen Kommunismus welter verunslehert ANUNTA ity iprems en Manica, SA Acdho, $4, — aded:16,— Ba manscln,

S-ar putea să vă placă și