Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


„DUMITRU STĂNILOAE”

A DMITERE 1

Şcoala Doctorală
2016-2017

Direcţii de cercetare doctorat:


 Liturgică
 Biblică
 Sistematică (Spiritualitate Ortodoxă)
 Sistematică (Misiologie)
 Sistematică (Morală)
 Istorică (Istoria Bisericii Ortodoxe Române)

Număr locuri propuse:


Locuri la buget: 17 locuri
Locuri cu taxă: 4 locuri

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2016-2017:

Sesiunea septembrie 2016:


- înscrierea candidaţilor: septembrie 2016
- selecţia candidaţilor: septembrie 2016
- afişarea rezultatelor: septembrie 2016
- contestaţii : septembrie 2016

1
Informaţiile privind numărul de locuri, calendarul de admitere şi alte chestiuni ce privesc desfăşurarea concursului
(şi calculul mediei) de admitere vor fi completate ulterior.
2

Probe de concurs:
- Teologia Dogmatică Ortodoxă (oral);
- probă la alegere, în funcţie de direcţia de cercetare ce se doreşte a se
urma pe parcursul şcolii doctorale (scris).

ACTE NECESARE
pentru înscriere admitere
ŞCOALA DOCTORALĂ
 dosar plic
 fişa de înscriere tip (Anexa I.1), în care se vor menţiona opţiunile pentru tutore, cu avizul
acestuia;
 curriculum vitae;
 lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului;
 atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi
ani; excepţie fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare
o limbă străină, a unei facultăţi aprobate de CNEEA, au testul DALF, TOEFEL sau alte
certificate internaţionale recunoscute.
 scrisoare de motivaţie
 copie legalizată după certificatul de naştere;
 copie C.I.
 copie legalizată după certificatul de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 copie legalizată după diploma de bacalaureat sau un act echivalent;
 copie legalizată după diploma de licenţă şi foaia matricolă;
 diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii
de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi foaia matricolă în original);
 alte acte specifice domeniului Teologie2:
o Binecuvântarea Înaltpreasfinţitului TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei. Pentru aceasta candidatul se va adresa sectorului Învăţământ al
Arhiepiscopiei Iaşilor şi va îndeplini condiţiile ce se vor impune (ex: aviz
psihologic, binecuvântarea Chiriarhului locului de care aparţine candidatul etc.).
o Recomandare de la preotul din parohia în care candidatul are domiciliul stabil.
Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin,
monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul
locului.);
o Certificat sau adeverinţa de botez (în original)
2
Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, se pot
înscrie la concursul de admitere la Şcoala Doctorală doar absolvenţii care au media de
absolvire a studiilor de licenţă şi master de minim 8.51.
Din această medie, 70% reprezintă media anilor de studii de licenţă şi nota
obţinuta la examenul de licenţă şi 30% reprezintă media anilor de studii de master
(aprofundate) şi nota obţinută la examenul de disertaţie.
Formula de calcul este următoarea:
{[(an 1 Licenţaă + anul 2 Licenţaă + anul 3 Licenţaă + anul 4 Licenţaă + Medie examen de
Licenţaă )/5]*70% + [anul 1 master+anul 2 master + medie disertaţie)/3]*30% } ≥ 8.51
3

 chitanţa de achitare a taxei de înscriere.


 4 fotografii color tip B.I.
4

TEMATICĂ ADMITERE
ŞCOALA DOCTORALĂ
2016/2017

 TEOLOGIA DOGMATICĂ ORTODOXĂ

Teme:
1. Aspectele răscumpărării omului în Hristos după învăţătura răsăriteană.
2. Sfintele Taine în viaţa Bisericii.
3. Cunoaşterea catafatică şi apofatică în Biserica Răsăriteană.
4. Antropologia în gândirea teologică a Pr. Prof. Dumitru Stăniloae.
5. Preacinstirea Maicii Domnului în Biserica Răsăriteană.
6. Raţionalitatea creaţiei şi unitatea ei în Logosul divin după Sfântul Maxim
Mărturisitorul.
7. Învăţătura Bisericii despre Hristos formulată la Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon.
8. Biserica, trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt. Constituţia Bisericii.
9. Raportul dintre natură şi har după învăţătura răsăriteană.
10. Biserica, Scriptura şi Tradiţia.

Bibliografie:

I. Cărţi:
1. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a
2-a, Bucureşti, (1996), 1997.
2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992.
3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a 2-a, Craiova, 1993.
4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1990.
5. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de Teologie, vol. 1,
ediţia a 2-a, Cluj-Napoca, 2005.
6. Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. de Pr. Vasile Răducă,
Bucureşti, 1993.
7. George Florovsky, Biserica, Scriptura, Tradiţia, trad. de Fl. Carague şi G. Mândrilă,
Bucureşti, 2005.
8. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în Filocalia, vol. 3, trad. de
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1948.
II. Studii:
1. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Definiţia Dogmatică de la Calcedon, în Ortodoxia, nr. 2-
3, (1951), p. 295-340.
2. Idem, Maica Domnului ca mijlocitoare, în „Ortodoxia”, nr. 1, (1952), p. 79- 129.
3. Idem, Natură şi har în teologia bizantină, în „Ortodoxia”, nr. 3, (1974), p. 392- 439.
5

 TEOLOGIE BIBLICĂ

Teme:
I. Exegeză şi hermeneutică biblică:
1. Fenomenul profetic după Sf. Scriptură (şi la alte popoare din antichitate), delimitare
conceptuală, caracteristicile profetismului biblic, vocaţie, specificul misiunii.
2. Ideea mesianică la profeţii minori (Osea, Mihea, Ioel, Zaharia, Iona).
3. Persoana şi lucrarea lui Hristos în viziunile lui Isaia, Daniel şi Zaharia.
4. Profeţii biblice vechi Testamentare împlinite în Noul Testament (argumentare biblică).
5. Raportul dintre cele două Testamente (argumente biblice).
6. Noţiunea de sens, sensul literal-istoric, sensul propriu şi cel figurat în Biblie.
7. Abordarea scrierilor biblice în text şi context (contextul imediat, contextul întregii cărţi,
contextul istoric, geografic, cultural şi religios).
8. Bibliografia românească în domeniul biblic pe ultimii 20 de ani.

II. Testul de limbă ebraică biblică:


1. Cartea Rut (cap. 1-2), traducere şi analiză pe textul ebraic.
2. Textele mesianice din cărţile Pentateuhului (Facerea: 3, 15; 9, 25-27; 12, 3; 49, 9-10;
Numeri 24, 15-19; Deut. 18, 15-18).
3. Texte mesianice de la profeţii: Isaia ( 2, 2-4; 7, 14; 9, 5-6; 11, 1-2, 6-8; 42, 1-4; 49, 1-4;
50, 4-8; 53, 1-9), Osea (2, 21-23; 11, 1), Mihea (4, 1-2; 5, 1-2; Ioel 3, 1-2; Zaharia (3, 8;
6, 12-13; 9, 9; 11-13; 12, 10; 13, 7).

Bibliografie minimală:

1. Prof. Univ. Petre Semen, Introducere în teologia biblică a Vechiului Testament, ed.
Trinitas, Iaşi, 2008.
2. Idem, Introducere în teologia profeţilor scriitori, Ed. Trinitas, Iaşi, 2008.
3. Idem, Experienţa umanului cu divinul, Performantica, Iaşi, 2007.
4. Athanasie Negoiţă, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Σoφia, Bucureşti, 2004.
5. Petercă Vladimir, Mesianismul în Biblie, Polirom, Iaşi, 2003.
6. Nicolae Neaga, Hristos în Vechiul Testament, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004.
7. Samuel Schultz, Călătorie prin Vechiul Testament, Ed. Cartea Creştină, Oradea, 2001.
8. Henry H. Halley, Manual Biblic, trad. din limba engleză de Dorul Motz, Ed. „Door of
Hope”, 1983.
9. Ier. Serafim Rose, Cartea Facerii. Crearea lumii şi omul începuturilor-perspectivă
creştin-ortodoxă. În româneşte de Constantin Făgeţean, edit. Σοφia, Bucureşti, 2001.
10. John Phillips, Comentariu asupra Genezei, trad. Emilia Sărac, Edit. Stephanus, 1992.
11. Pr. Ioan Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea sfinţilor Părinţi, (Facerea, Numerii,
Deuteronomul, etc.), Ed. Cristiana, Bucureşti, 2002-2207.
12. Sf. Vasile Cel Mare, Omilii la Hexaemeron, în colecţia PSB, vol. 17, EIBMBOR,
Bucureşti, 1986.
13. Mircea Basarab, Hermeneutica Biblică, Oradea, 1997.
14. Idem, Interpretarea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă, Ed. „Alma Mater”, Cluj-
Napoca, 2005.
15. Moises Silva, Walter C. Kaiser Jr. Introducere în Hermeneutică-în căutarea înţelesului,
trad. Emanuel Conţac, Ed. Logos, Cluj-Napoca, 2006.
6

16. John Breck, Sfânta Scriptură în Tradiţia Bisericii, trad. Ioana Tămăian, Ed. „Patmos”,
Cluj-Napoca, 2003.
17. Gerhard Maier, Hermeneutica Biblică, Edit. Lumina lumii, trad. Cosmin Pricop, Sibiu,
2008.
18. Alfred Kuen, Cum să interpretăm Biblia, trad. Constantin Moisa, ed. Stephanus, 2002.
19. André LaCocque, Paul Ricoeur, Cum să înţelegem Biblia, trad. Maria Carpov, Ed.
Polirom, Iaşi, 2002.
20. Origen, Omilii, comentarii şi adnotări la GENEZĂ, ediţie bilingvă, Polirom, Iaşi, 2006.

Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Petre SEMEN


7

 TEOLOGIE SISTEMATICĂ (MISIOLOGIE)

Teme:
1. Temeiuri biblice şi principii ale misiologiei ortodoxe.
2. Teologia Revelaţiei.
3. Antropologie misionară; omul credinţei în Biblie şi Biserică.
4. Biserica misionară şi teologii misionare confesionale: Istoria misiunilor creştine.
5. Istoria mişcării ecumenice şi dialog interconfesional.
6. Secte neoprotestante.
7. Noi mişcări religioase cu fundament esoterico-ocultist.
8. Noi miscări religioase de inspiraţie orientală.
9. Misiunea ca dialog cu filosofia şi ştiinţele contemporane.

Bibliografie:

1. Îndrumări misionare, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe


Române, Bucureşti, 1986.
2. Achimescu, Nicolae, Noile mişcări religioase, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002.
3. Bel, Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca,
2010.
4. Bria, Pr. Prof. Ion, Sensul Tradiţiei ecumenice, Editura Universităţii „Lucian Blaga”,
Sibiu, 2009.
5. Idem, Destinul Ortodoxiei, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1989.
6. Brown, Colin, Filozofia şi credinţa creştină, traducerea daniel Tomuleţ, Editura Cartea
creştină, Oradea, 2009.
7. Catalan, Jean-Francois, Omul şi religia sa. O perspectivă psihologică, traducere de
Andreea Bratosin, Editura Polimark, Bucureşti, 1997.
8. Daid, P.I. Călăuza creştină, Editura Episcopiei Aradului, Arad, 1987.
9. Geisler, Norman, Apologetica creştină, Societatea Misionară Română, Wheaton, Illinois,
traducător, Livius Pup Percy, 1993.
10. Himcinschi, Preot Mihai, Doctrina trinitară ca fundament misionar, Editura Reîntregirea,
Alba Iulia, 2004.
11. Lavatori, Renzo, Dumnezeu şi omul, traducere din limba italiană, pr. Alexandru Buzalic,
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2009.
12. Petraru, pr. Gheorghe Ortodoxie şi prozelitism, Editura Trinitas, Iaşi, 2000,
13. Idem, Misiologie Ortodoxă, Editura Panfilius, Iaşi 2002.
14. Idem, Teologie Fundamentală şi Misionară, Editura Performantica, Iaşi, 2006.
15. Popescu, Pr. prof. acad. dr. Dumitru, Apologetica raţional-duhovnicească a Ortodoxiei,
Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2009.
16. Rahner, Karl, Tratat fundamental despre credinţă. Introducere în conceptul de creştinism,
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2005.
17. Sârbu, Pr.prof. Corneliu, Teologia FundamentalăOrtodoxă românească, Editura Pelerinul
Român,Oradea, 2001.
18. Stăniloae, Pr. prof. dr. Comuniune şi spiritualitate în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986.
19. Tia, Arhim. Teofil, Reîncreştinarea Europei. Teologia Religiei în Pastorala şi Misiologia
occidentală contemporană, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003.
8

20. Willaime, Jean-Paul, Sociologia religiilor, traducere de Felicia Dumas, Editura Institutul
European, Iaşi, 2001.
21. Wilson Bryan, Religia din perspectivă sociologică, traducere din limba engleză de Dara
Maria străinu, Editura Trei, Bucureşti, 2000.

Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Gheorghe PETRARU


9

 TEOLOGIE SISTEMATICĂ (SPIRITUALITATE ORTODOXĂ)

Teme:
1. Caracterul hristologic-pnevmatologic-bisericesc al spiritualităţii ortodoxe.
2. Gnoseologia ortodoxă.
3. Elemente de antropologie duhovnicească.
4. Marile etape ale vieţii duhovniceşti.
5. Asceza negativă.
6. Asceza pozitivă.
7. Mistica răsăriteană.
8. Îndumnezeirea - ţintă a spiritualităţii ortodoxe.

Bibliografie generală:

1. Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care ne arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi. Vol. I-XII. Traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae,
Sibiu-Bucureşti, 1946-1992.
2. Crainic, Nichifor, Sfinţenia-Împlinirea umanului (Curs de teologie mistică) (1935-
1936), Ediţie îngrijită de Ierod. Teodosie Paraschiv, Editura Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei, Iaşi, 1993.
3. Stăniloae, Preot Profesor Dr. Dumitru, Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi mistica,
EIBMBOR, Bucureşti, 1992.
4. Mladin, Nicolae, Prelegeri de mistică ortodoxă, Editura Veritas, Târgu-Mureş, 1996.
5. Savin, Ioan Gh., Mistica şi ascetica ortodoxă, Sibiu, 1996.
6. Andrew Louth, Originile tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie
Areopagitul, Traducere: Elisabeta Voichiţa Sita, cuvânt înainte: diac. Ioan I. Ică jr,
Editura Deisis, Sibiu, 2002.
7. Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Traducere, studiu introductiv
şi note Pr. Vasile Răducă, Editura Anastasia, f.a.
8. Idem, Vederea lui Dumnezeu, În româneşte de Maria Cornelia Oros, studiu introductiv
diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1995.
9. Spidlik, Tomas, Spiritualitatea Răsăritului creştin. I. Manual sistematic. Traducere şi
prezentare: diac. Ioan I. Ic jr., Cuvânt înainte: P. Marko I. Rupnik S.J., Editura Deisis,
Sibiu, 1997.
10. Idem, Spiritualitatea Răsăritului creştin. II. Rugăciunea. Traducere: diac. Ioan I. Ică,
Editura Deisis, Sibiu, 1998.
11. Idem, Spiritualitatea Răsăritului Ortodox. III. Monahismul. Traducere: diac. Ioan I.
Ică. jr., Editura Deisis, Sibiu, 2000.
12. Meyendorff, John, Sfântul Grigorie Palama şi mistica ortodoxă. Traducere de Angela
Pagu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995.
13. Evdochimov, Paul, Vârstele vieţii spirituale. Cuvânt înainte şi traducere Pr. Prof. Ion
Buga, Christiana, Bucureşti, 1993.
14. Idem, Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană, Traducerea, prefaţa şi note Pr.
Lect. univ. Dr. Vasile Răducă, Asociaţia filantropică medicală creştină CHRISTIANA,
Bucureşti, 1995.
15. Nikos Matsoukas, Introducere în Gnoseologia Teologică, Traducere de Maricel Popa,
Editura Bizantină, Bucureşti, 1997.
10

16. Preot Dr. Vasile Răducă, Antropologia Sfântului Grigorie de Nyssa, EIBMBOR,
Bucureşti, 1996.
17. Nellas, Panayotis, Omul - animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie
ortodoxă. Ediţia a II-a. Studiu introductiv şi traducere: diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis,
Sibiu, 1999.
18. Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale. În româneşte de Marinela Bojin,
Editura Sofia, Bucureşti, 2001.
19. Arhiepiscopul Basile Krivocheine, În lumina lui Hristos, Traducere din limba franceză
de Preot conf. dr. Vasile Leb şi Ierom. Gheorghe Iordan, EIBMBOR, Bucureşti, 1997.
20. Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodoxă. Şiinţa Sfinţilor Părinţi.
Traducere în limba română de Irina Luminiţa Niculescu, Editura Învierea – Arhiepiscopia
Timişoarei, 1998.
21. Idem, Psihoterapia ortodoxă. Continuare şi dezbateri. Traducere din limba greacă: prof.
Ion Diaconescu şi prof. Nicolae Ionescu, Editura Sofia, Bucureşti, 2001.
22. Teşu, Preot Ioan C., Teologia necazurilor, Christiana, Bucureşti, 1998.
23. Idem, Din iadul patimilor spre raiul virtuţilor, Editura Christiana, Bucureşti, 2000.
24. Idem, Virtuţile creştine, cărări spre fericirea veşnică, Editura Trinitas, Iaşi, 2001.

Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Ioan C. TEŞU


11

 TEOLOGIE LITURGICĂ
Teme:
1. Liturghia în primele 4 secole creştine
2. Dipticele în cardul Anaforalei în diferite rituri liturgice
3. Tainele iniţierii creştine la Nicolae Cabasila
4. Sfânta Liturghie în interpretarea liturgică a lui Nicolae Cabasila

Bibliografie:
1. Branişte, Prof.dr.pr., Ene, Liturgica specială, ED. IBMBOR, Bucureşti, 1980.
2. Vintilescu, Prof.dr.pr., Petre, Istoria Liturghiei în primele trei veacuri, Ed. Nemira,
Bucureşti, 2001; şi în „Studii Teologice”, an. I, 1929, nr. 1, p. 178-208; 1930, nr. 2,
p.100-140 şi nr. 3, p. 80-100.
3. Juan, Mateos, Cuvântul în liturghia bizantină, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007.
4. Taft, Robert F., Dipticele, trad. Cezar Login, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008.
5. Felmy, Karl Christian, De la Cina de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii
Ortodoxe - un comentariu istoric, Ed. Deisis, Sibiu, 2004.
6. Cabasila, Nicolae, Despre viaţa în Hristos, trad. Pr.prof.dr. Teodor Bodogae, Ed.
Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1989.
7. Cabasila, Nicolae, Tâlcuirea Dumnezeieştii Litughii, trad. Pr.prof.dr. Ene Branişte,
Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1989.
8. Streza, Dr., Laurenţiu, Tainele de iniţiere creştină, Ed. Trinitas, Iaşi, 2002.
9. Sava, Prof.dr.pr., Viorel, Evhologhionul lui Serapion de Thmuis – locul şi importanţa
lui în istoria şi evoluţia Liturghiei şi a Liturghierului, în „Analele Ştiinţifice ale
Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XIII, 2008, p.
59-80.

Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Viorel SAVA


12

 TEOLOGIE MORALĂ

Teme:

I. Teologie morală fundamentală

1. Fundamentele teologice ale moralei creştine ortodoxe


2. Legea morală şi conştiinţa morală. Instituirea ordinii morale şi constituirea
subiectului moral
3. Autonomie, libertate şi responsabilitate. Importanţa cunoaşterii principiilor şi
normelor etice şi formarea judecăţilor morale
4. Virtuţile teologice şi virtuţile cardinale. Rolul lor edificator în formarea caracterului
moral creştin

II. Teologie morală aplicată

1. Mistagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul şi importanţa ei pentru viaţa morală


creştină
2. Bioetica şi drepturile omului. Dileme morale contemporane şi răspunsul teologiei
morale

Bibliografie selectivă:
1. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teologie şi Spiritualitate, Editura
Basilica, Bucureşti, 2010.
2. Stăniloae, Pr.prof.dr., Dumitru, Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, Editura
Omniscop, Craiova, 1993.
3. Zizioulas, Ioannis, Fiinţa eclesială, trad. Aurel Nae, Editura Bizantină, Bucureşti,
1996.
4. Galeriu, Părintele, Jertfă şi Răscumpărare, Editura Harisma, Bucureşti, 1991.
5. Yannaras, Christos, Libertatea Moralei, trad. Mihai Contuniari, Editura Anastasia,
Bucureşti, 2004.
6. Henkel, Jürgen, Îndumnezeire şi etică a iubirii în opera părintelui Dumitru Stăniloae,
Editura Deisis, Sibiu, 2003.
7. Teologia Ortodoxă în secolul al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea,
coordonator Pr.prof.dr. Viorel Ioniţă, Editura Basilica, Bucureşti, 2011.
8. Popa, Pr., Gheorghe, Comuniune şi înnoire spirituală în contextul secularizării lumii
moderne, Editura Trinitas, Iaşi, 2000.
9. Popa, Pr., Gheorghe, Teologie şi demnitate umană, Editura Trinitas, Iaşi, 2003.
10. Popa, Pr., Gheorghe, Lege şi iubire. Coordonate biblice şi hermeneutice pentru
Teologia morală, (ediţia a II-a), Editura Doxologia, Iaşi, 2011.
11. Iloaie, Ştefan, Responsabilitatea morală personală şi comunitară. O perspectivă
teologică, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009.
12. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mystagogia. Cosmosul şi sufletul chipuri ale Bisericii,
trad. Pr.prof.dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000.
13. Thunberg, Lars, Omul şi Cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1999.
13

14. Gândirea socială a Bisericii. Fundamente – documente – analize – perspective,


coordonator Ioan I. Ică jr. şi Germano Marani, Editura Deisis, Sibiu, 2002.
15. Brek, Pr.prof.dr., John, Darul sacru al vieţii, trad. P.S. Dr. Irineu Pop, Editura Patmos,
Cluj-Napoca, 2001.
16. Bioetica şi Taina persoanei. Perspective Ortodoxe, trad. Nicoleta Petuhov, Editura
Bizantină, Bucureşti, 2006.
17. Engelhardt, H. Tristram jr., Fundamentele Bioeticii creştine. Perspectiva ortodoxă,
trad. Mihail Neamţu, Cezar Login şi diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2005.
18. Radu, Pr.prof.dr., Gh. Dumitru, Repere morale pentru omul contemporan, Editura
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2007.

Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Gheorghe POPA


14

 TEOLOGIE ISTORICĂ (ISTORIA BISERICII ORTODOXE


ROMÂNE)

1. Apariţia şi răspândirea creştinismului pe teritoriul patriei noastre în primele secole


(predica Sfinţilor Apostoli Andrei şi Filip).
2. Viaţa bisericească în Dobrogea în primele șase secole (Episcopia Tomisului, episcopii ei,
teologi din Scythia Minor).
3. Biserica Ortodoxă din Ţările Române în veacurile XVII-XVIII (ierarhi de seamă,
lucrarea culturală, socială şi pastoral-misionară). Reînnoirea isihastă din veacul al
XVIII-lea.
4. Ierarhi și evenimente de seamă din istoria Bisericii Ortodoxe Române în veacurile XIX-
XX (reformele lui Alexandru Ioan Cuza, dobândirea Autocefaliei, ridicarea la rangul de
Patriarhie).
5. Biserica Ortodoxă Română în timpul regimului comunist.

Bibliografie:
1. Pr.prof.dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volumul I, Ed. Trinitas, Iaşi,
2004; volumul II, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1994; volumul III, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti,
1994.
2. Pr.dr. Sabin Verzan, Sfântul Apostol Andrei, Ed. Diacon Coresi, Constanta, 1998.
3. Prof.dr. Emilian Popescu, Creştinismul timpuriu pe teritoriul României. 1. Originile apostolice.
2.Bizanţul sau Roma?, în volumul omagial „Priveghind şi lucrând pentru mântuire”, Editura
Trinitas, Iaşi, 2000.
4. Pr.prof.dr. Ioan G. Coman, Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Ed. I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1979.
5. Antonie Plămădeală, De la Cazania lui Varlaam la Ion Creangă, Sibiu, 1997.
6. Florian Dudaş, Cazania lui Varlaam în Transilvania, Editura Arhiepiscopiei Vadului şi
Feleacului, Cluj, 1983.
7. Nestor, Mitropolitul Olteniei, Viaţa îmbunătăţită, nevoinţele duhovniceşti şi ortodoxia
neîndoielnică ale Sf. Mitropolit Petru Movilă al Kievului şi a toată Ucraina, Bucureşti, 1996.
8. Sinodul de la Iaşi şi Sf. Petru Movilă, Editura Trinitas, 2002.
9. Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987.
10. Dan Horia Mazilu, Introducere în opera lui Dosoftei, Editura Minerva, 1997.
11. Antim Ivireanul, Didahii, ediţie îngrijită de Florin Faifer, Bucureşti, 1983.
12. Prot. Serghei Cetfericov, Paisie – Stareţul Mănăstirii Neamţului din Moldova. Viaţa, învăţătura
și influenţa lui asupra Bisericii Ortodoxe, Mănăstirea Neamţ, 1933.
13. Românii în reînnoirea isihastă, Editura Trinitas, 1997.
14. Diac. Ioan Ică jr.(ed.), Cuviosul Paisie de la Neamţ, Autobiografia unui “Stareţ”, Editura Deisis,
1996.
15. Pr.dr. Ilie Gheorghiţă, Un veac de la moartea mitropolitului Veniamin Costachi, Neamţ, 1946.
16. K. Hitchins, Ortodoxie și naţionalitate - Andrei Şaguna şi românii din Transilvania 1846-1873,
prefaţă de Prof.univ.dr. Pompiliu Teodor, traducere de Pr.prof.dr. Aurel Jivi, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1995.
17. Pr.prof.dr. Niculae Şerbănescu, 150 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza (1820-20
martie 1970), în “B0R”, an. LXXXVIII, 1970, nr. 3-4.
18. Alexandru M. Ioniţă, Episcopul Melchisedec Ștefănescu al Romanului, Viaţa și activitatea (1823-
1892), Constanta, 1999.
19. Pr.prof.dr. Ion Vicovan, Înfiinţarea Patriarhatului Bisericii Ortodoxe Române (1925) în lumina
informaţiilor contemporane şi a documentelor din arhiva M.M.B., în «Teologie şi Viaţă», nr. 7-
12, 2005, p. 171-182
20. Pr.prof.dr. Ion Vicovan, Ioan Irineu Mihălcescu - “Apostol al Teologiei româneşti”, vol. I, Ed.
Trinitas, Iaşi, 2004.
15

21. Pr.prof.dr. Ion Vicovan, Ioan Irineu Mihălcescu – un ierarh luptător, vol. II, Ed. Trinitas, Iaşi,
2004.
22. Pr.prof.dr. Ion Vicovan, Mitropolitul Sebastian Rusan (1950-1956) - o flacără aprinsă într-o
epocă de întuneric, Editura Performantica, Iaşi, 2008.

Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Ion VICOVAN