Sunteți pe pagina 1din 4

MANAGEMENTUL CLASEI

Drd. Andreea Neculau

1. Obiective urmărite:
Familiarizarea cu problematica generală a managementului educaţional, a managementului
clasei de elevi; identificarea punctelor de convergenţă şi a diferenţelor specifice;
 Asimilarea şi folosirea corectă a noţiunilor specifice domeniului managementului educaţional,
a managementului clasei de elevi;
 Descrierea principalelor dimensiuni ale managementului clasei de elevi;
 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele dobândite în analiza şi intervenţia
adecvată în situaţii şcolare concrete;
 Cunoaşterea modalităţilor, strategiilor de prevenire şi înlăturare a comportamentelor şcolare
dezadaptative şi formarea capacităţilor de contextualizare a lor;
 Formarea capacităţilor de analiză şi de decizie în/a diverse/lor situaţii şcolare problematice.

2. Bibliografie generală:
 Agabrian Mircea, 2005, Parteneriate şcoală-familie-comunitate, Institutul European, Iaşi;
 Băban, Adriana, 2001, Consiliere educațională, Psinet SRL, Cluj
;
Bârzea, Cezar, 1995, Arta şi ştiinţa educaţiei, EDP, Bucureşti, 1995;
 Bîrliba, M.C. – Paradigmele comunicării, Editura Ştiinţifică, Bucureşti;
 Boboc, Ion, 2002, Psihosociologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional, Ed
Didactica şi Pedagogicã, Bucureşti;
 Cazacu, Aculin, 1994, Sociologia educaţiei, Ed. Hyperion, Bucureşti;
 Cerghez, N., Mateescu, Emanuela, 1995, Elemente de management şcolar, Ed. Spiru Haret,
Iaşi;
 Cristea, Sorin, 1996, Pedagogie generalã. Managementul educaţiei, E.D.P., București;
 Cristea, Sorin, (2003), Managementul organizaţiei şcolare, EDP, Bucureşti;
 Cucos, C-tin, 2002, Timp şi temporalitate în educaţie. Elemente pentru un management al
timpului şcolar, Polirom;
 Dospinescu, V. (1998) – Semiotică şi discurs didactic, E.D.P., Bucureşti;
 Dragu Anca, 1996, Structura personalităţii profesorului, EDP Bucureşti;
 Ferreol, G. şi Flageul, N. (1998) – Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală, Polirom,
Iaşi;
 Gherguţ, Alois, 2007, Management general şi strategic în educaţie, Polirom, Iaşi;
 Gherguţ, Alois, Ceobanu C, 2009, Elaborarea si managementul proiectelor in serviciile
educationale. Ghid practic, Polirom, Iaşi;
 Gherguț Alois, Ceobanu Ciprian, Diac Georgeta, Curelaru Versavia, Marian Andrei, Criu
Roxana, 2010, Introducere în managementul clasei de elevi, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi;
 Ionescu , Miron, Chis, Vasile, 1992, Strategii de predare şi învăţare, Ed. Ştiinţificã, Bucureşti;
 Iucu, Romiţă, 2000, Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom;
 Ionescu, M, Negreanu, E, 2006, Educaţia în familie. Repere şi practici actuale, Ed Cartea
Universitară, Bucureşti, disponibil la adresa: http:// www. ise.ro;
 Jinga, Ioan, 1993, Conducerea învăţãmântului, E.D.P. Bucureşti;
 Miroiu, Adrian (coord.), 1998, Învăţământul românesc azi, Polirom, Iaşi;
 Ioan Nicola, 1978, Dirigintele si sintalitatea colectivului de elevi, Editura Didacticǎ si
Pedagogicǎ, Bucuresti;
 Joiţa, Elena, 2000, Management educaţional. Profesorul manager: roluri şi metodologie,
Polirom, Iaşi;
 Mitrofan N, (1988), Aptitudinea pedagogică, Editura Academiei, Bucureşti;
 Pânişoară, Ion-Ovidiu, 2009, Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică,
Polirom, Iaşi;
 Păun, Emil, 1999, Şcoala- o abordare sociopedagogică, Ed Polirom Iaşi;
 Stan, Emil, 2006, Managementul clasei, Ed Aramis, Bucureşti
;
 Stan, Emil, 2004, Despre pedepse si recompense în educatiei, Ed Institutul European, Iași;

1
 Sălăvăstru, C. (1995), Logică şi limbaj educaţional , Bucureşti, EDP;
 Şoitu, L., (1997), Comunicare şi acţiune, Institutul European, Bucureşti;
 Velea, Simona, Toderaş, Nicolae, Ionescu, Mihaela, 2006, Participarea elevilor în şcoală şi în
comunitate. Ghid pentru profesori şi elevi. TEHNE- Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în
educaţie, Ed Aghata, Botoşani;
 Vlăsceanu, M., (1993) Psihosociologia educaţiei şi învăţământului, Ed. Paideia, Bucureşti;
 Zapan, G., 1984, Cunoasterea si aprecierea obiectiva a personalitatii. Bucuresti, Ed.
Științifică și Enciclopedică;
 Zlate, Mielu, 2004, Leadership şi management, Polirom, Iaşi;

3. Planificarea /Calendarul întâlnirilor de seminar:

Seminar organizatoric (săptămâna 1)


Seminar 2 (săptămâna 3):
Tematica abordată

1. Personalitatea cadrului didactic; rolurile sale manageriale de bază

Concepte de bază şi cuvinte cheie: personalitate de bază, câmpul psihopedagogic, reprezentările


psihopedagogice, credinţele- convingerile cadrului didactic, personalitatea cristalizată, stilul
educaţional, stilul managerial, rolurile manageriale, profesorul de succes și compețențele sale,
profesorul ȋn calitate de leader al clasei; didactogenia

Bibliografie orientativă:
1. Diac Georgeta , 2008, Personalitatea cadrului didactic, ȋn Psihopedagogie pentru examenele
de definitivare si grade didactice, Polirom Iasi, pp. 607-622;
2. Iucu, R. B., (2006) Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Aplicaţii pentru gestionarea
situaţiilor de criză educaţională Ed. Polirom, Iaşi;
3. Mitrofan N, (1988), Aptitudinea pedagogică, Editura Academiei, Bucureşti;
4. Pânişoară, Ion-Ovidiu, 2009, Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică,
Polirom, Iaşi;
5. Pănişoară, O. (2006), Comunicarea eficientă, (cap 11), Polirom, Iaşi;
6. Sava Florin, 2013, didactogenia – concept si evolutie (cap 16 ) ȋn Psihosociologie școlară,
Polirom, Iași.

Seminar 3 (săptămâna a 5-a)

2. Clasa de elevi –spaţiu al influenţei sociale; tipuri de relaţii şi influenţele acestora asupra
comportamentelor din clasa de elevi;
Concepte de bază şi cuvinte cheie: grup de apartenenţă şi grup de referinţă, subgrup dominant, subgrup
secundar, subgrupuri labile, relaţii de influenţare, de intercunoaştere, intercomunicare, socio-afective,
sintalitatea clasei de elevi, atracţia interpersonală în clasa de elevi, conformism si normativism de
grup, normele de grup şi conformarea membrilor, cooperare şi competiţie în grup, metode si tehnici de
cunoastere a colectivului de elevi, dezvoltarea grupului ȋn direcția construirii unei echipei.

Bibliografie orientativă:
 Ceobanu Ciprian , 2013, O perspectiva psihosociala asupra relatiilor dintre profesori si elevi,
(Cap 14) in Psihosociologie scolara , Polirom Iasi
 Iacob, L. (1996) – Cercetarea comunicării astăzi, în Psihologie socială, volum coordonat
de Adrian Neculau , Editura “Polirom”, Iaşi;
 Iucu, R. B., (2006) Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Aplicaţii pentru gestionarea
situaţiilor de criză educaţională, Ed. Polirom, Iaşi.
 Ioan Nicola, 1978, dirigintele si sintalitatea colectivului de elevi, Editura didacticǎ si
pedagogicǎ, Bucuresti;
 Pănişoară, O. (2006), Comunicarea eficientă, (cap 9, cap 10, 12), Polirom, Iaşi

2
 Vlăsceanu, M., (1993) Psihosociologia educaţiei şi învăţământului, Ed. Paideia, Bucureşti
 Zapan, G., (1984), Cunoasterea si aprecierea obiectiva a personalitatii. Bucuresti, Ed.
Stiintifica si Enciclopedica,

Seminar 4 săptămâna a 7-a

3. Managementul comunicării în clasa de elevi


Concepte de bază şi cuvinte cheie: competenta de comunicare in clasa de elevi, abilitati
specifice in cadrul competentei de comunicare in context educational, abilitati de comunicare
nonverbala in clasa de elevi, bariere in comunicarea educationala; abilitati de comunicare eficienta.

Bibliografie orientativă:
 V Curelaru si R Criu – Managementul comunicarii si al conflictului in clasa de elevi (cap 5)
(2010) in Introducere in managementul clasei de elevi, coord A Ghergut, Polirom , Iasi;
 M Panainte, Comunicarea nonverbala in clasa (2013), in Psihosociologie scolara, Polirom ,
pp.230-240
 S Chelcea (coord), 2005, Comunicarea nonverbală, gesturile si postura, Ed Comunicare,ro,
Bucuresti
 Iacob, L. (1996) – Cercetarea comunicării astăzi, în Psihologie socială , volum coordonat
de Adrian Neculau , Editura “Polirom” , Iaşi;
 Abric, Jean-Claude, (2002) Psihologia comunicării; teorii şi metode, Ed. Polirom, Iaşi.
 Grant, B. şi Hennings, D. (1977) – Mişcările, gestica şi mimica profesorului, E.D.P.,
Bucureşti;
 Pease, A. (1993), Limbajul trupului, Editura Polimark, Bucureşti
 Pănişoară, O. (2006), Comunicarea eficientă, (cap 4, cap 6 ), Polirom, Iaşi

Seminar 5 săptămâna a 9-a

4. Conflictul –efect al unei comunicari deficitare


Concepte de bază şi cuvinte cheie: Tipologia conflictului, Conflictul intra si interpersonal, prevenirea
conflictelor, modalitati de abordare a conflictelor;

Bibliografie orientativă:
 Ana Stoica Constantin, 2004, Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare si diminuarea
efectelor, Polirom, iasi;
 Grant, W. (1998) – Rezolvarea conflictelor, Teora, Bucureşti;
 Stanton, N. (1995), Comunicarea, Societatea de Ştiinţă şi Tehnică S.A., Bucureşti;
 Pânișoară Ion Ovidiu, 2006, Comunicarea eficientă (cap 6), Polirom Iasi,

Seminar 6 săptămâna a 11-a

5. Managementul problemelor de disciplina; Despre pedepse şi recompense în clasa de elevi şi


rolul lor în reglarea comportamentelor
Concepte de bază şi cuvinte cheie: importanta normelor/regulilor in clasa de elevi, modalitati de
stabilirea a regulilor in clasa de elevi. Modelele teoretice ale disciplinei scolare, modelarea
comportamentala, rolul pedepselor si recompenselor in schimbarea comportamentelor inadecvate.

Bibliografie orientativă:
 Curelaru Versavia, 2010, Managementul problemelor de disciplina, in Introducere in
managementul clasei de elevi, Ed Universitatii Al I Cuza Iasi, pp. 263-314;
 Iucu, R. B., (2006) Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Aplicaţii pentru gestionarea
situaţiilor de criză educaţională, Ed. Polirom, Iaşi.
 Stan, Emil, 2004, Despre pedepse si recompense în educatiei, Ed Institutul European, Iasi;
 Stan, Emil, 2006, Managementul clasei, Ed Aramis, Bucureşti

Seminar 7 săptămâna a 13-a


6. Managementul emoțiilor

3
Concepte de bază şi cuvinte cheie: Ce este inteligența emoțională; definire, caracterizare; Emotiile si
rolul lor in viata psihica; importanta IE in relatiile interpersonale, evaluarea inteligentei emotionale;
dezvoltarea unor abilitati specifice la copii si adolescenti;

Bibliografie orientativă:
 Elias, J.M., (2002), Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor, Ed. Curtea Veche, Bucureşti
 Elias, J.M., Steven Tobias, Brian Friedlander, (2003), Stimularea inteligenţei emoţionale a
adolescenților, Ed. Curtea Veche, Bucureşti
 Băban, Adriana (2001), Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie
şi consiliere, Cluj Napoca.
 Roco Mihaela (2001) Creativitate şi inteligenţă emoţională, Ed. Polirom, Iaşi
 Goleman, D., ( 2001), Inteligenţa emoţională, Ed. Curtea Veche, Bucureşti
 Stein, S.J., Book, (2003), Forţa inteligenţei emoţionale. Inteligenţa emoţională şi succesul
vostru, Ed. Allfa, Bucureşti,

Seminar 8

7. Parteneriate şcoală-comunitate; Relaţia şcoală-familie pentru un management eficient al clasei


de elevi.

Bibliografie orientativa:
 Masari Gianina, Educatia scolara si parteneriatele scoala-familie-comunitate, ȋn
Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, Polirom Iasi, pp. 601-706
 Surlea Cosmina Florentina, Florea Nicoleta-Adriana, Scoala si consilierea parintilor, Ed.
Arves , 2006;
 Cosma Traian, Sedintele cu parintii in gimnaziu, Polirom, 2008;
 Vrasmas Ecaterina, Consilierea si educatia parintilor, Aramis, 2002

4.Evaluarea activitatii de seminar :

 Prezenţă seminar (cel puţin 3 seminarii)- nu se punctează!!!;


 Modalitati de evaluare in seminar:
1. Participarea activa si adecvata la activitatile din seminar: studii de caz, aplicatii
individuale si in grup, prezentarea unor materiale;
2. Intocmirea (individuala si /sau in grup) și prezentarea (individuală) ȋn timpul unui
seminar a unui material din temele propuse;
3. Prezentarea si discutarea (pe baza suportului teoretic) in orele de seminar a unor
filme care surprind diverse probleme de disciplina in clasa de elevi
Nota finală minim 5