Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMA ANALITICĂ

Anexa A.V. 4.

Denumirea disciplinei

 

CONTABILITATE ȘI GESTIUNE FISCALĂ

 

Codul disciplinei

C.1.3.2.6

Semestrul

2

Numărul de credite

5

Facultatea

ŞTIINŢE ECONOMICE

 

Numărul orelor pe semestru / activităţi

Domeniul de licenţă

Contabilitate

Total

SI

TC

AT

AA

Programul de studii de licenţă (specializarea)

Contabilitate și Informatică de Gestiune

22

22

16

6

-

Categoria formativă a disciplinei DF fundamentală, DG generală, DS – de specialitate, DE economică / managerială, DU - umanistă

 

DF

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI impusă, DO opţională, DL liber aleasă (facultativă)

 

DI

Discipline anterioare

Obligatorii (condiţionate)

Contabilitate financiară fundamentală

Recomandate

Finanțe publice, Fiscalitate

Obiective

1.

Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice

disciplinei)

 

- Dezvoltarea competențelor studenților privind înțelegerea mecanismelor fiscale;

- Înțelegerea aspectelor fiscale și juridice la nivelul entităților din România și a contribuabilului – persoană fizică;

- Capacitatea de a analiza şi soluţiona diverse situaţii de natură contabilă și fiscală

2.

Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi

a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

-

Pregătirea studenților pe probleme specifice sistemului fiscal din România

3.

Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)

Realizarea unei interfețe între contabilitatea și fiscalitatea întreprinderii, cu prezentarea preponderentă a aplicațiilor și studiilor de caz.

Fundamentele contabile teoretice vor fi îmbinate cu cerințele Codului fiscal , oferindu-le studenților soluții viabile pentru evaluarea, calculul și evidența reală a obligațiilor întreprinderii față de stat.

4.

Atitudinale (manifestare unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)

Adoptarea unei atitudini corecte față de obligațiile fiscale ce revin persoanelor fizice și juridice;

Optica privind relațiile stabilite în fixarea cuantumului taxelor și impozitelor; Formarea unei atitudini privind analiza parametrilor activității economice sub influența fiscalității.

Conţinut (descriptori)

 

Studiu individual

Unitatea de învăţare 1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND CONTABILITATEA ȘI GESTIUNEA FISCALĂ

1.1. Noțiuni introductive privind contabilitatea și gestiunea fiscală;

1.2. Gestiune fiscală, risc fiscal, optimizarea costului fiscal;

1.3. Sursele de drept fiscal și sistemul fiscal;

1.4. Obiectivele fiscalității, politica fiscală, funcțiile sistemului fiscal;

1.5. Analiza raportului contabilitate & fiscalitate

Unitatea de învăţare 2. CONTABILITATEA ȘI GESTIUNEA FISCALĂ A IMPOZITULUI PE PROFIT ȘI A IMPOZITULUI PE DIVIDENDE 2.1. Rezultat contabil & Rezultat fiscal. Profitul impozabil – un concept fiscal: definiții,

contribuabili, sfera de cuprindere a impozitului, anul fiscal, calculul profitului impozabil, venituri impozabile, cheltuieli (cu deductibilitate limitată, nedeductibilă);

2.2.

Impozitul pe dividende: declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende.

Unitatea de învăţare 3. CONTABILITATEA ȘI GESTIUNEA FISCALĂ A ACTIVELOR IMOBILIZATE

3.1. Amortizarea contabilă și amortizarea contabilă;

3.2. Dimensiuni contabile și fiscale privind reevaluările imobilizărilor;

Unitatea de învăţare 4. CONTABILITATEA ȘI GESTIUNEA FISCALĂ A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

4.1.

Aspecte contabile și fiscale privind TVA. Tipuri de TVA;

4.2.

Operațiuni impozabile incluse în sfera de aplicare a TVA;

4.3.

Faptul generator și exigibilitatea TVA;

4.4.

Deductibilitatea TVA;

4.5.

Sistemul TVA la încasare;

4.6.

Prorata TVA;

4.7.

Măsuri speciale privind TVA. Taxarea inversă;

4.8.

Achiziții/livrări intracomunitare;

4.9.

Operațiuni triunghiulare

Unitatea de învăţare 5. CONTABILITATEA ȘI GESTIUNEA FISCALĂ A STOCURILOR 5.1.Criterii de clasificare a stocurilor;

5.2.

Contabilitatea și gestiunea fiscală a evaluării stocurilor;

5.3.

Contabilitatea și gestiunea fiscală a reducerilor de preț;

Unitatea de învățare 6. CONTABILITATEA ȘI FISCALITATEA BENEFICIILOR

ANGAJAȚILOR

6.1.

Definirea salariilor: venitul din salariu- un concept fiscal; deducerea personală, persoane

în întreținere;

6.2.

Contribuții, impozite și taxe privind remunerarea personalului;

6.3.

Contribuții sociale;

6.4.

Impozitul pe salarii.

TEMATICĂ ÎNTÂLNIRI TUTORIALE

Tutorial 1 Unitatea de învățare 1: ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND CONTABILITATEA ȘI GESTIUNEA FISCALĂ Unitatea de învățare 2: CONTABILITATEA ȘI GESTIUNEA FISCALĂ A IMPOZITULUI PE PROFIT ȘI A IMPOZITULUI PE DIVIDENDE Unitatea de învățare 3: CONTABILITATEA ȘI GESTIUNEA FISCALĂ A ACTIVELOR IMOBILIZATE

Tutorial 2 Unitatea de învățare 4: CONTABILITATEA ȘI GESTIUNEA FISCALĂ A TVA Unitatea de învățare 5: CONTABILITATEA ȘI GESTIUNEA FISCALĂ A STOCURILOR Unitatea de învățare 6: CONTABILITATEA ȘI FISCALITATEA BENEFICIILOR ANGAJAȚILOR

Teme de control TC 1: Întrebări le teoretice de a utoevaluare de la unitatea de

Teme de control TC 1: Întrebările teoretice de autoevaluare de la unitatea de învățare 1, Testele de evaluare a cunoștințelor și temele de control de la unitatea de învățare 2; Testele de evaluare a cunoștințelor și temele de control de la unitatea de învățare 3. TC 2: Temele de control (teste grilă și aplicații) de la unitatea de învățare 4; Testele de evaluare a cunoștințelor de la unitatățile de învățare 5 și 6;

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu / test final, LP lucrări de control)

V

Stabilirea notei finale (procentaje)

- răspunsuri la examen / colocviu / lucrări practice

60%

- teme de control

40%

Bibliografia

1. Duca A., Duca E.

”Soluții fiscale pentru perioada de criză. Reorganizarea afacerilor. Aspecte fiscale”, Editura Universul Juridic, București, 2008; ”Contabilitate și fiscalitate”, Vol.I și II, Editura ExPonto, Constanța,2005; ”Contabilitate și fiscalitate de la teorie la practică”, Editura ExPonto, Constanța, 2006; ”Impozitele și taxele reglementate de Codul fiscal”, Editura ContaPlus, București, 2008; ”Contabilitate și gestiune fiscală.Teorie și aplicații”, Editura Printech, București, 2010; ”Abordări contabile și fiscale privind impozitele și taxele”, Editura Economică, București, 2009; Contabilitate și gestiune fiscală”, Editura Cartea Studențească, București, 2009; ”Fiscalitate- de la lege la practică”, Editura All Beck, București, 2008; Fiscalitate. Metode și tehnici fiscale”, Editura Economică, București, 2006; - Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,modificat și completat; OMFP nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în M. Of. al României,

nr.766/10.11.2009;

2. Morariu A. (coordonator)

3. Morariu A. (coordonator)

4. Popa A.F., Popa N.

5. Popescu L.

6. Răileanu V., Răileanu A.S.,

7. Tudorache S., Gurău M.,

8. Țâțu L. & colab.

9. Vintilă G.

10. * * *

11. * * *

12. * * *

O.G. nr.15/2012 publicată în Monitorul Oficial al României nr.621/29.08.2012 – modificări și completări aduse Codului fiscal; Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal, vol.I. Ediția a XV-a, revăzută și adăugită, Editura BestPublishing, București, 2012;

13. * * *

Lista materialelor

Suport de curs:

Dumitru Andreea Paula – ”Contabilitate și gestiune

 

didactice necesare

fiscală.Note de curs”,Universitatea N.Titulescu , 2013

Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

Lect.univ.dr. Dumitru Andreea Paula

Lect.univ.dr. Dumitru Andreea Paula

 

Legenda: SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţi tutoriale, AA activităţi aplicative aplicate