Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14


Prezenţi: 12
Pentru: 12
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2018

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 03.07.2018, având în
vedere următoarele:
- adresa Liceului Teoretic Periam nr.2486/22.06.2018 înregistrată la Primăria Comunei Periam
sub nr.4537/22.06.2018;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.4764/29.06.2018 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe şi avizat de domnul Dumitraş Cornel, primarul
Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea bugetului local pe anul 2018;
- prevederile H.C.L. Periam nr.8/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam
pe anul 2018;
- prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.2 pct.47, art.19 alin.2 şi art.20 alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.47, art.115 alin.1
lit.b şi ale art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam pe


trimestrul III al anului 2018, după cum urmează:

Venituri: 91.000 lei


- 21.A.07.01.02 Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 91.000 lei

Cheltuieli: 91.000 lei


1
- 24.A.51.01.03.20.01.01 Furnituri de birou 2.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.01.02 Materiale de curăţenie şi igienă 3.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.01.06 Piese de schimb 1.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 10.000 lei
- 24.A.54.10.00.20.05.30 Obiecte de inventar SPCLEP 2.000 lei
- 24.A.67.50.00.20.01.02 Materiale de curăţenie şi igienă 1.000 lei
- 24.A.67.50.00.20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică 26.000 lei
- 24.A.67.50.00.20.05.30 Obiecte de inventar 6.000 lei
- 24.A.70.06.00.20.01.03 Iluminat public 28.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.01.05 Carburanţi şi lubrefianţi 5.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.01.06 Piese de schimb 2.000 lei
- 24.A.74.06.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 5.000 lei

Redistribuire de credite: - 595.400 lei


- 24.A.51.01.03.71.03.00 Lucrări de reabilitare și modernizare construcții (sediu primărie) - 46.600 lei
- 24.A.61.50.00.71.01.02 Achiziție autospecială second-hand - 17.700 lei
- 24.A.65.03.01.71.01.01 Lucrări de construire sală sport și festivități la Grădinița
cu Program Prelungit Periam (inclusiv cote ISC,CSC) - 387.000 lei
- 24.A.65.03.01.71.01.01 Asistență tehnică-Lucrări de construire sală sport și festivități
la Grădinița cu Program Prelungit Periam - 12.300 lei
- 24.A.65.03.00.20.13.00 Pregătire profesională - 5.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 Lucrări de arhitectură peisagistică - 10.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 Documentație-Achiziție sistem de supraveghere video
în Com.Periam - 1.800 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.03 Scaune tribună scenă Periam-Port - 80.000 lei
- 24.A.74.06.00.71.01.30 Expertize contabile la lucrări de construcții și instalații
(sistem canalizare nerecepționat) - 15.000 lei
- 24.E.70.50.00.20.01.05 Carburanţi şi lubrefianţi - 5.000 lei
- 24.E.70.50.00.20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional - 4.000 lei
- 24.E.70.50.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 11.000 lei

Redistribuire de credite: + 595.400 lei


- 24.A.65.04.00.20.02.00 Reparații curente + 5.000 lei
- 24.A.65.03.01.71.03.00 Lucrări-„Recompartimentare și amenajare interioară grădiniță,
refacere instalații cu păstrare branșamente, drenaj perimetral,
extindere cu corp parter (inclusiv cote ISC, CSC) + 160.000 lei
- 24.A.65.03.01.71.03.00 Asistență tehnică -„Recompartimentare și amenajare interioară
grădiniță, refacere instalații cu păstrare branșamente, drenaj
perimetral, extindere cu corp parter (inclusiv cote ISC, CSC) + 6.800 lei
- 24.A.67.50.00.71.01.30 Documentație tehnică pentru intervenții imobil cinematograf:
,,Reabilitare și modernizare corp clădire existent, construire corp
clădire în curtea interioară, amenajări exterioare” + 18.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 DALI+DTAC+PT+DDE+CS Reabilitare, extindere,
modernizare si dotare dispensar + 30.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Documentație tehnică pentru execuție
lucrări de construcții de parcări + 27.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Lucrări de construcții de parcări (inclusiv cote ISC,CSC) + 137.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Asistență tehnică - lucrări de parcări + 14.100 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Documentație tehnică pentru execuție lucrări de pavare + 7.900 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Lucrări de pavare (inclusiv cote ISC,CSC) + 114.100 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Asistență tehnică - lucrări de pavare + 3.800 lei

2
- 24.A.84.03.01.71.01.30 Execuție lucrări de semnalizare rutieră + 51.700 lei
- 24.E.70.50.00.20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică + 20.000 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,


primarul Comunei Periam şi doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul
Primăriei Comunei Periam.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timişoara;
- Trezoreriei Sânnicolau Mare;
- Liceului Teoretic Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul primăriei;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:


SECRETARUL COMUNEI PERIAM
 AVRAM IOAN-MIRCEA
L.S.
 BRONŢ DACIANA
___________________
________________________________

3
Nr. 54 din 03.07.2018 ,