Sunteți pe pagina 1din 1

În vederea susținerii examenului de absolvire a scolii de postliceală, mi-am ales din lista

propusă de îndrumătorul de proiect, pe cea intitulată:


În partea scrisă a proiectului sunt redate noțiuni generale cu privire la elementele
topografice, planuri, hărți, reprezentarea reliefului pe planuri topografice.
Pentru aceasta, voi prezenta în continuare metodele cele mai importante care se folosesc
pentru a reprezenta relieful pe planuri topografice.
Creșterea eficienței activităților economice are ca obiectiv formarea unor cadre tehnice cu
înaltă calificare.
Proiectul de față reflectă pregătirea teoretică şi practică a viitorilor tehnicieni în cadastru,
respectiv a competențelor generale şi specifice dobândite de candidați:
 evaluarea rapidă şi continua a performanțelor şi competențelor specifice dobândite;
 integrarea în diferite sisteme de producție, prin adaptarea rapidă la cerințele pieței;
 folosirea soluțiilor moderne şi eficiente de organizare şi derulare a lucrărilor specifice
specializării absolvite;
 implementarea aspectelor teoretice şi practice ale diferitelor activități de cadastru prin
prezentarea sistematică a unor probleme ca:
 respectarea legislației existente în domeniul cadastrului şi în principal atingerea
standardelor de calitate europene;
 întocmirea unei documentații cadastrale.
La executarea unei documentații cadastrale se vor respecta reguliile impuse de lege:
 Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

 Legea fondului funciar nr. 18/199.