Sunteți pe pagina 1din 16

Varianta mai 2017 Acte necesare pentru: modificare proiect in executie cu ac in termen de valabilitate

(click aici...)

formular F8 – timp
descarca
mediu de completare
formular
5-6 min
2. autorizatia de construire/desfiintare in copie + proiectul
initial vizat spre neschimbare cu certificatul initial plus
acorduri si avize initiale
3. anunt incepere lucrari copie
4. chitanta achitare taxa aferenta lucrarilor modificatoare
5. act proprietate copie legalizata
6. intabulare
7. documentatia cadastrala
8. extras de carte funciara actualizat la zi
9. deviz cu valoarea lucrarilor modificatoare
10. memoriu cu precizare lucrari modificatoare intocmit
2 exemplare
de proiectant
11. planuri modificatoare intocmite de proiectanul initial
(in cazul altui proiectant a acordul acestuia pentru 2 exemplare
proiectele de arhitectura si structura)
12. referate verificare pentru lucrarile modificatoare 2 exemplare
13. memoriu rezistenta pentru lucrari modificatoare 2 exemplare
14. memorii si scheme instalatii modificate (daca este
2 exemplare
cazul)
Acte necesare pentru: certificat urbanism construire /desfiintare (click aici...)

– formular F1 – timp
1. cerere tip completata , semnata si stampilata (dupa formular tip
mediu de completare 5-6
caz – pentru persoane juridice) si precizari
min;
2. chitanta achitare taxa - vezi informatii taxa C.U. taxe C.U.
3. extras din planul cadastral de pe ortofotoplan -pentru imobilele înscrise
eliberat la cerere de catre Oficiul de cadastru si în evidenţele de cadastru
publicitate imobiliara Constanta şi publicitate imobiliară:
4. extras de carte funciara pentru informare actualizat
la zi, eliberat la cerere de catre Oficiul de cadastru si -pentru imobilele inscrise in evidentele
de cadastru si publicitate imobliliara
publicitate imobiliara Constanta
5. plan de încadrare în zonă, la una din scările
1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, -evidenţele
pentru imobilele neînscrise în
de cadastru şi publicitate
eliberat, la cerere, de către Oficiul de cadastru şi imobiliară
publicitate imobiliară Constanta
Acte necesare pentru: certificat de urbanism elaborare PUD, PUZ (click aici...)

Act Necesar Observatii Descarca

– formular F1 – timp
1. cerere tip completata , semnata si stampilata (dupa formular
mediu de completare 5-6
caz – pentru persone juridice) C.U.
min
2. chitanta achitare taxa - vezi informatii taxa C.U. taxe C.U.
3. extras din planul cadastral de pe ortofotoplan -pentru imobilele inscrise
eliberat la cerere de catre Oficiul de cadastru si in evidentele de cadastru si
publicitate imobiliara Constanta publicitate imobiliara
4. extras de carte funciara pentru informare actualizat -pentru imobilele inscrise
la zi, eliberat la cerere de catre Oficiul de cadastru si in evidentele de cadastru si
publicitate imobiliara Constanta publicitate imobiliara
5. plan de încadrare în zonă, la una din scările
-pentru imobilele neiscrise
1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz,
in evidentele de cadastru si
eliberat, la cerere, de către Oficiul de cadastru şi
publicitate
publicitate imobiliară Constanta
Acte necesare pentru: prelungire certificat urbanism (click aici...)

Act Necesar Observatii Descarca

- timp estimat de completare: 3 min.


1. cerere tip completată, semnată și
Nota: Prelungirea termenului de valabilitate
ștampilată – ORDIN nr. 839 din 12
a certificatului de urbanism se poate face
octombrie 2009 (*actualizat*)
numai de către emitent, la cererea titularului descarca
pentru aprobarea Normelor
formulată cu cel puţin 15 zile înaintea formular
metodologice de aplicare a Legii nr.
expirării acestuia, pentru o perioadă de timp
50/1991 privind autorizarea
de maximum 12 luni, după care, în mod
executării lucrărilor de construcţii
obligatoriu, se emite un nou certificat de
urbanism.
2. certificat de urbanism - original.
- copie
calcul taxa
-taxa pentru prelungirea certificatului de
3. document privind achitarea taxei prelungire
urbanism este egala cu 30% din cuantumul
C.U.
taxei calculate pentru eliberarea
certificatului initial
Acte necesare pentru: autorizatie de construire/desfiintare (click aici...)

Act Necesar Observatii Descarca

1. cerere tip + anexe, completate, semnate si


– formular F8 – timp
stampilate, dupa caz, (anexa la cererea, de solicitare descarca
mediu de completare
autorizatie de construire, va fi semnata si stampilata de formular
5-6 min
catre arhitect)
2. chitanta achitare taxe (taxa autorizatie construire,
taxa depozitare moloz, taxa firma, taxa imprejmuire
precizari
calculate conf. HCL privind aprobarea taxelor locale si
suplimentare
a Legii nr.227/2015 de aprobare a cod fiscal ), taxa
OAR/UAR
3. opis
4. act proprietate copie legalizata
5. documentatia cadastrala intabulata
6. extras carte funciara la zi
7. dovada OAR (Ordinul Arhitectilor din Romania) /
UAR (Uniunea Arhitectilor din Romania)
8. certificat de urbanism copie
9. avize / acorduri / studii precizate in certificatul de
urbanism
10. deviz de lucrari (intocmit conform HG nr. 28/2008)
- lista şi semnăturile
proiectanţilor;
- memoriu
justificativ de
arhitectura;
- memorii instalatii;
11. Piese scrise
- studiu geotehnic
pentru constructii
noi;
- referate de
verificare conform
Legii 10/1995.
1. Planuri generale;
vezi precizari
12. Piese desenate 2. Planşe pe
suplimentare
specialităţi
Acte necesare pentru: autorizație de construire organizare santier (click aici...)

1. cerere tip+ anexe, completate, semnate si


stampilate, dupa caz (anexa la cererea de formular F8 – timp mediu de descarca
solicitare a autorizatiei de construire, va fi completare 5-6 min formular
semnata si stampilata de catre arhitect)
2. chitanta achitare taxe(taxa autorizatie
construire calculata conf. Hcl privind
aprobarea taxelor locale si a legii
nr.227/2015 de aprobare a cod fiscal ), taxa
OAR/UAR
3. opis
4. act proprietate copie legalizata
5. documentatia cadastrala intabulata
6. extras carte funciara actualizat la zi
7. dovada OAR (Ordinul Arhitectilor din
Romania) / UAR (Uniunea Arhitectilor din
Romania)
8. certificat de urbanism copie
9. avize / acorduri/studii precizate in
certificatul de urbanism
10. deviz de lucrari (intocmit conform HG
nr. 28/2008)
11. autorizatia de construire a investitiei in cazul in care lucrarile se
(copie) autorizeaza separat;
12. plan de incadrare in zona 1:2.000 sau
1:1000, (in functie de complexitatea
proiectului), emis de catre oficiul de cadastru
şi publicitate imobiliară teritorial
13. plan de situatie privind amplasarea
obiectivelor investiţiei la scările 1:2.000,
1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, (in functie
de complexitatea proiectului), emis de catre
oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară
teritorial.
Piese scrise:
- Lista şi semnăturile
proiectanţilor;
14. documentatia tehnica de organizare de
- Memoriu tehnic.
santier (este necesară cand se realizează o
investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună
Piese desenate:
cu documentaţia tehnică pentru autorizarea
- Plan general - amplasarea
executării lucrărilor de construcţii, în
obiectivelor investiţiei, cuprinzând
condiţiile legii)
amplasamentul investiţiei şi toate
amenajările şi construcţiile provizorii
necesare realizării acesteia.
Acte necesare pentru: prelungire autorizatie de construire / desfiintare (click aici...)

Act Necesar Observatii Descarca

formular F12 – timp


descarca
1. cerere tip completata, semnata si stampilata (dupa caz) mediu de completare
formular
5-6 min
2. autorizatia de construire sau desființare original
3. chitanta achitare taxa (30% din taxa initiala)
4. memoriu cu precizare lucrari ramase de executat
intocmit de proiectant
5. fotocopiile planurilor anexa la autorizatia de
construire/desfiintare cu evidentiere lucrari ramase de
executat, semnate de catre arhitect
Acte necesare pentru: anunt incepere lucrari (click aici...)

Act Necesar Observatii Descarca

1. cerere tip, semnata si stampilata(dupa timp estimat de completare 2-3 descarca


caz) min formular
2. autorizatia de construire/desfiintare copie
Acte necesare pentru: continuare lucrări de construire (click aici...)

Act Necesar Observatii Descarca

formular F8 – timp mediu de descarca


1. cerere tip, semnata si stampilata(dupa caz)
completare 5-6 min formular
2. precizari privind completarea cererii tip precizari
3. autorizatia de construire/desfiintare copie
4. chitanta achitare taxa aferenta lucrarilor
ramase de executat
5. act proprietate copie legalizata
6. intabulare
7. documentatia cadastrala
8. extras de carte funciara la zi
9. deviz general cu valoarea lucrărilor rămase de
executat
10. nota regularizare taxa la stadiul fizic al
copie
lucrarilor edificate
11. memoriu cu precizare lucrari ramase de
executat intocmit de proiectant
12. documentatia initiala aprobata in original si copie
Acte necesare pentru: nota de regularizare taxa si proces verbal de receptie pentru stadiul fizic al
lucrarilor (click aici...)

Act Necesar Observatii Descarca

1. cerere tip completată integral și semnată, inclusiv timp mediu de descarca


numar telefon persoană de contact completare 5-6 min formular
2. memoriu cu stadiul fizic al lucrărilor
3. dispoziții de șantier (dacă este cazul)
copie/ copii, daca sunt
4. autorizație de construire
mai multe autorizații
5. anunț de începere de lucrări copie
6. planurile din autorizația de construire, vizate spre
copii
neschimbare (situație, partiuri, secțiuni, fațade color)
7. fotografii color ale fațadelor
8. balanța / nota contabilă cu valoarea investiției
(semnată și ștampilată, în original) - pentru beneficiari
persoane juridice
Acte necesare pentru: nota de constatare desființare imobil (click aici...)

Act Necesar Observatii Descarca

timp mediu de descarca


1. cerere tip completată și semnată
completare 5-6 min formular
2. memoriu privind incheierea lucrarilor de desfiintare
intocmit de proiectant
3. autorizație de desființare copie
4. plan situație vizat spre neschimbare de la autorizație copie
5. fotografii cu terenul liber în urma desființării (sau cu
imobilul edificat/în curs de execuție și autorizația de
construire aferentă, dacă este cazul).
Acte necesare pentru: proces verbal finalizare lucrari (click aici...)

Act Necesar Observatii Descarca

- timp mediu de descarca


1. cerere tip, semnata si stampilata(dupa caz)
completare: 3 min. formular
2. comunicare privind incheierea executiei lucrarilor - descarca
formular F15/ Ordin nr.839/2009 formular
3. autorizatie de construire si certificatul de urbanism
- copie;
conform anexei 1 a Legii 50/1991
4. referatul proiectantilor pe specialitati ( arhitectura,
rezistenta,instalatii sanitare, electrice, termice si
sistematizare vertical, dupa caz
descarca
5. anunt incerepe lucrari - formular F13/ Ordin nr.839/2009 - copie;
formular
6. plan de situatie vizat spre neschimbare anexa la
copie
autorizatia de construire
7. planuri niveluri vizate spre neschimbare -copie
8. planuri fatade vizate spre neschimbare copii
9. fotografii color ale constructiei in stadiul fizic la data din
din formularul F15, corespunzatoare fatadelor din proiect
10. certificat energetic - copie;
11. nota contabila/ balanta (pentru persoane juridice), din
care sa rezulte valoarea la terminarea lucrarilor de
constructii montaj (fara tva)
12. declaratie privind valoarea finala la terminarea descarca
lucrarilor, formular tip ( model 2009-ITL 068 - Cod Fiscal) formular
Acte necesare pentru: eliberarea certificatului de atestare a edificarii / extinderii constructiei (click aici...)

Act Necesar Observatii Descarca

1. formular de cerere,semnat si stampilat(dupa timp mediu de completare 3-4 formular de


caz) min cerere
2. extras de carte funciara pentru informare,
actualizat la zi
3. masuratori cadastrale imobil realizat
(elaborate de catre un inginer topometrist).
în cazul in care exista emis
4. autorizaţia/autorizaţiile de construire
proces verbal de receptie la
emise(copie);
terminarea lucrarilor
în cazul in care exista emis
5. act proprietate (copie) proces verbal de receptie la
terminarea lucrarilor
6. plan/planuri situaţie vizat spre neschimbare de în cazul in care exista emis
la autorizaţia/ autorizaţiile de construire emise proces verbal de receptie la
(copie) terminarea lucrarilor
în cazul in care exista emis
7. planuri niveluri vizate spre neschimbare anexa
proces verbal de receptie la
la autorizatia de construire(copie)
terminarea lucrarilor
8. memoriu la terminarea lucrarilor din în cazul in care exista emis
documentaţia procesului verbal de receptie proces verbal de receptie la
(copie) terminarea lucrarilor
9. proces verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor (copie)
10. act de identitate (copie)
Acte necesare pentru: emitere aviz arhitect sef - PUD (click aici...)

Act Necesar Observatii Descarca

timp mediu de completare 3-4 descarca


1. cerere tip
min formular
2. certificatul de urbanism copie
3. dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau
construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la
copie
zi şi extrasul de carte funciară de informare
actualizat la zi
4. avizele, acordurile, studiile solicitate prin
copie
certificatul de urbanism
1.piese scrise:
- memoriu general ·
2.piese desenate:
- plan de încadrare în zonă;
- situația existent;
- reglementări urbanistice;
- reglementări edilitare
5. documentația de urbanism - PUD - întocmită (precoordonări rețele);
pe suport topografic actualizat, vizat OCPI, cu - tipul de proprietate și
respectarea prevederilor art. 48^1 al Legii nr. circulația juridică a terenurilor;
350/2001, precum și în conformitate cu conținutul - documentar fotografic
cadru aprobat prin Ordinul MLPAT 37/N/2000 (existent și propus);
- ilustrare de temă:simulare 3D;
desfășurată stradală (existent și
propus) pentru terenurile
amplasate în zonele protejate
(monumente istorice).
3.alte piese desenate solicitate
prin avizul de initiere.
6. dovada achitării taxei R.U.R. (Registrul
Urbanistilor din Romania).
Acte necesare pentru: modificare proiect in executie cu ac in termen de valabilitate (click aici...)

Act Necesar Observatii Descarca

formular F8 –
1. cerere tip+ anexe, completate, semnate si stampilate, dupa caz
timp mediu de descarca
(anexa la cererea de solicitare a autorizatiei de construire, va fi
completare 5-6 formular
semnata si stampilata de catre arhitect)
min

2. autorizatia de construire/desfiintare in copie + proiectul initial vizat


spre neschimbare cu certificatul initial plus acorduri si avize initiale

3. anunt incepere lucrari copie

4. chitanta achitare taxa aferenta lucrarilor modificatoare(taxa


autorizatie construire, taxa depozitare deseuri inerte, taxa firma, taxa
imprejmuire, calculate conf. HCL privind aprobarea taxelor locale si a
legii nr.227/2015 de aprobare a cod fiscal ), taxa OAR/UAR

5. act proprietate copie legalizata

6. intabulare

7. extras de plan cadastral actualizat la zi

8. extras de carte funciara actualizata la zi

9. memoriu cu precizare lucrari modificatoare intocmit de proiectant 2 exemplare

10. planuri modificatoare intocmite de proiectanul initial (in cazul


altui proiectant a acordul acestuia pentru proiectele de arhitectura si 2 exemplare
structura)

11. referate verificare pentru lucrarile modificatoare 2 exemplare

12. memoriu rezistenta pentru lucrari modificatoare 2 exemplare

13. memorii si scheme instalatii modificate (daca este cazul) 2 exemplare

14. dovada OAR (Ordinul Arhitectilor din Romania) / UAR (Uniunea


Arhitectilor din Romania)

Cred ca trebuie si deviz