Sunteți pe pagina 1din 1
GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Fondurilor Europene Directia General Programe Infrastructur’ Mare Autoritatea de Management POS Med nr inrgistrore: £32. Lf QE. InsTRUCTIUNE privind termenele limits de depunere a Cererlor de rambursare sia Carerilor de pats in vvederea inchiderilProgramulul Operational Setorial Mes 2007-2013 ‘Avan in vedere masurte necesare a fitntreprins tn vedere incher Programa Operational Sectoral Meds 2007-2013, ‘AM POS Media emit presenta Instrutiune: + Termenuintd pind la care benefclan POS Mediu pot depune Ia OrganlsmeleIntermecare Regionale Cerri de plat este 02 decernrie 2015, data inregistii la IR. Cererle depuse err, vor returnate de care OIRbeneiclario, facture cvprns In Cerele de pat) uring Si fle litte de citre benef. Acesten vor putea face obiectul nel Cerel de rambursare, cu condi sie ple pan la cata de 32.12.2015, + Tn stuatia in care pentru procesaiea Cererlor de plats (Sepuse In termen) sunt sofctate ‘lari ia Benicar nu furnizaréInformatie/Socumentele sockate in termenelestabiite ‘au rSepunsurily sunt Incomplete/edare, Cererie de plat vor ft retunate de cite OM bonefclaror, facture cyprnse in Cererie de pat urmdnd a fe lle de eStrebenefcor. ‘Acestea vor pute face oblecul uneiCereri de rambursre, eu condita fe pte pang Ia dato 031122015, + Data de 31.12.2015 represnth data lita gibt chekullo. Nici chetiléefectuatd up aceatédaté mu mai poate soetats a rambursar, ‘+ Termenullinitd pind la care benetciarl pot depune la Orgrismele Intermedia Regionale Ccererea de Rambursare Fina (are confine chee efectuate de cite Benefician pang le 31.12.2035, insu) este 29 februre 2016, data ivepetrrl la OR. Cereren de Rambursare Final trbule si Se inotts de ate docomentele conform prevederlor Contrectulul de Framare Prevent instructiune se apie benefiarilor Axor 1A, 3,415 POS Mediu. ure Cle Seren Ved ne 30.32, ctr, Telefon 02/3006 50 For: 021/3160778 erator de sot cv coc esol 33019