Sunteți pe pagina 1din 3

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRA-CURRICULARE ÎN

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu


activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii
întregului grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel profesorul putându-și afirma spiritul inovator,
creativitatea didactică, totodată atrăgându-i și pe elevi.
Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a cadrului didactic în
scopul modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor
societății în care ei trăiesc.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare
realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite
ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi
util, orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la
formarea personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care
îmbracă cele mai variate forme.
În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i
pregătească pentru viață.
Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-
culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei.
Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a conţinutului,
prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi
apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie
dintre cadrele didactice şi elevi.
Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la
toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară
în afara programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri,
spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi. În acest sens, termenul este
echivalent cu educaţie extracurriculară. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare
a elevilor, de dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de
televizor sau de calculator
Activitățile desfăşurate în școala noastră, de către cadrele didactice, i-au implicat pe
elevi în promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice prin participarea la activități din cadrul
proiectului educațional ,,Tradiții și obiceiuri din Zona Covurluiʺ, și ale proiectului
ERASMUS+,,Reînvierea tradițiilor – o legatură între culturi”.
Implicarea elevilor în activitățile extracurriculare au dus la stimularea potenţialului
creativ prin organizarea şi derularea unor programe artistice sau a unor expoziţii cu lucrările
elevilor, prin participarea lor la diferite concursuri. Dintre acţiunile ce au fost practici de succes
în şcoală se remarcă: realizarea unor expoziţii cu vânzare de felicitări și ornamente, organizarea
de serbări, la care au avut un moment artistic, activitate de strângere şi de dăruire de fonduri şi de
dulciuri pentru copiii devaforizaţi din comunitate.
Aceste acţiuni au determinat dezvoltarea creativităţii civice, artistice şi a
responsabilităţii faţă de problemele comunităţii.
Vizitele la muzee, expoziții, monumente istorice, case memoriale constituie un mijloc
de prețuire a valorilor culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru.
Excursiile contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie şi de orientare al elevilor,
la lărgirea orizontului lor geografic dar şi la dezvoltarea personalităţilor acestora şi de creştere a
sentimentului că aparţin unui grup, sentiment care de cele mai multe ori le lipseşte.
Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa
plantelor şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. Ei pot
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de
alcătuit scurte texte .
Un alt gen de activități extracurriculare , care contribuie la dezvoltarea personalității
elevilor cu cerințe educaționale speciale sunt serbările. La aceste evenimente elevii își manifestă
abilități în domeniul dansului, al cântecului sau al teatrului și oferă posibilitatea de a socializa și
de a-și demonstra aptitudinile într-un mediu relaxant.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia
orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare,
atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea
activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea
responsabilităților sociale,astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea
comportamentală.
Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile
extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor.
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back
pozitiv. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să
încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care
să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze
încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.
Activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii
educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora.

Prof.Horga Aurica

S-ar putea să vă placă și