Sunteți pe pagina 1din 3

                            VIZAT, 

Proiect nr. 19/2017 ‐ Faza PTh.                    INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII
                               ALBA     
                             
PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII 
ARHITECTURĂ 
 
Al proiectului privind execuția lucrărilor, inclusiv în faze determinante, conform prevederilor Legii  177/2015 privind calitatea în construcții și al Regulamentului 
privind controlul de Stat al calității în construcții, aprobat cu H.G. H.G. 272 / 1994 şi al Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, aprobat cu H. G. Nr. 273 / 1994, la investiţia: 
CONSTRUIRE SALĂ POLIVALENTĂ DE SPORT 
în municipiul BLAJ, județul ALBA 

  Documentul care se întocmeşte  Participanţi la  Data efectuării 


  P.V.F.D. (proces verbal de control  control:  controlului conform 
Nr.  Faze de lucrări, inclusiv faze determinante care se verifică sau  al calităţii în fază determinantă)  I.  = I. S. C. Alba  graficului de  execuţie 
crt.  P.V.R.C. (proces verbal de recepţie  B. = beneficiar 
se recepţionează calitativ pentru care trebuie întocmite 
calitativă)  E. = executant 
documente de atestare a calităţii lucrărilor 
P.V.T.L. (proces verbal de trasare)  P. = proiectant 
P.V.L.A. (proces verbal lucrări   
ascunse) 
  1  2  3  4 
  ARHITECTURĂ       
1.  Predare – primire amplasament şi a bornelor de reper.  P. V. T. L  P. B. E.   
2.  Trasarea axelor principale ale construcţiei.  P. V. T. L  P. B. E.   
3.  Trasarea compartimentărilor interioare.  P. V. T. L  P. B. E.   
4.  Finisaje interioare considerate etalon la  P. B. E.   
 P. V. R. C. 
spaţii,(demisol,parter,etaj )– mostre prezentate conform caiet 


 
de sarcini și detalii de execuție. 
5.  Probe de culoare pentru preparare beton aparent inclusiv la     
prefabricate din beton aparent conform caiete de sarcini și fișe  P. V. R .C.  P. B. E. 
tehnologice. 
6.  Mostre prezenate de tipuri de pardoseli  PVC conform caiet de   
P. V. R. C.  P. B. E. 
sarcini și detalii de execuție. 
7.  Mostre de tâmplărie din profile de Al echipate cu toate   
accesoriile (perete cortină, ferestre, uşi, etc) conform caiet de  P. V. R. C.  P. B. E. 
sarcini și detalii de execuție. 
8.  Finisaje  faţade – considerate etalon – mostre prezentate   
P. V. F. D.  P. B. E. I. 
conform caiete de sarcini și detalii de execuție. 
9.  Recepţie calitativă la terminarea lucrărilor de finisaje interioare   
şi exterioare, etanşări rosturi, placaje, zugrăveli, tavane  P.V. R. C.  P. B. E. 
suspendate, tâmplărie exterioară şi interioară  etc. 
10  Recepţia învelitorii, a elementelor componente (termoizolatie şi   
hidroizolaţie,)si a elementelor de colectare a apelor meteorice.  P. V. F. D.  I. P. B. E. 
 
11.  Receptia izolatiilor la acoperis terasa inclusiv proba de   
P. V. R. C.  B. E. P. 
etanseitate prin inundare . 
12.  Receptia lucrarilor speciale pentru persoane cu handicap.   
P.V. R. C.  B. E. P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
NOTA:    
1. Data verificării / recepţiei din coloana 4 se va completa de executant, în conformitate cu graficul de execuţie. 
2. Executantul  va  anunţa  în  scris  pe  ceilalţi  factori  interesaţi  pentru  participarea  la  control,  cu  minim  10  zile  înaintea  datei  la  care    urmează  să  se  facă 
verificarea. 
3. Proiectantul geotehnician va fi convocat pe şantier ori de câte ori se constată altă stratificaţie a terenului faţă de cea din proiect. 
4. Execuţia  lucrărilor  se  va  realiza  pe  baza  procedurilor  scrise  întocmite  de  executant  în  corcondanţă  cu  caietele  de  sarcini  din  proiectul  tehnic  şi  a 
reglemetărilor tehnice în vigoare. 
5. Recepţia calitativă pe categorii şi faze de lucrări, altele decât cele prevăzute în prezentul Program de control se va efectua de beneficiar şi executant în 
conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
6. Toate produsele din import vor avea agrement tehnic. 
7. Produsele  puse  în  operă  vor  avea  certificată  calitatea  prin  documente  şi  vor  avea  aplicată  marca  „CS”,  respectiv  „CE”;  se  interzice  punerea  în  operă  a 
materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a calităţii. 
8. La recepţia elemenelor din beton (fundaţii, structură de rezistenţă) pe tronsoane se va prezenta buletin cumulativ privind rezultatul încercărilor pe probele 
prelevate la obiect. 
9. Controlul  în  faze  determinante  efectuat  cu  I.S.C.  constă  în  verificarea  documentelor  de  atestare  a  calităţii  lucrăilor;  reprezentantul  I.S.C.  va  fi  anunţat 
pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrărilor prevăzute în Programul control ca faze determinante, înainte ca acestea să devină ascunse sau inaccesibile, 
control efectuat împreună cu ceilalţi factori prevăzuţi în Program. 
10. Un exemplar din prezentul Program de constrol va fi ataşat la Cartea tehnică a construcţiei, care va fi întocmită înainte de recepţia obiectivului. 
 
 
 
Executant        Proiectant general           Proiectant arhitectură      Beneficiar 
          SC. Asiza Birou de Arhitectură SRL.            Vlad Sebastian Rusu B.I.A.      municipiul  Blaj  
                         șef proiect: arh. Vlad Sebastian Rusu 
 


 

S-ar putea să vă placă și