Sunteți pe pagina 1din 11

LEGE

Nr. 78/2000 din 8 mai 2000

pentru prevenirea, descoperirea ş i sanc ţionarea faptelor de corup ţie

Text în vigoare începând cu data de 13 noiembrie 2017 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC Ă NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 13 noiembrie 2017.

Act de baz ă #B: Legea nr. 78/2000

Acte modificatoare #M1: Ordonan ţa Guvernului nr. 83/2000 #M2: Ordonan ţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 #M3: Legea nr. 161/2003 #M4: Legea nr. 521/2004 #M5: Ordonanţ a de urgen ţă a Guvernului nr. 124/2005*, respins ă prin Legea nr. 320/2015 (#M10) #M6: Ordonan ţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 #M7: Legea nr. 69/2007 #M8: Legea nr. 187/2012 #M9: Legea nr. 255/2013 #M10: Legea nr. 320/2015 #M11: Decizia Cur ţii Constitu ţionale nr. 458/2017

În lista de mai sus, actele normative marcate cu asterisc (*) sunt modificate, abrogate sau respinse ş i modific ările efectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr. 78/2000 nu mai sunt de actualitate.

Modific ările ş i completă rile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În fa ţa fiec ă rei modific ă ri sau completă ri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv ă , în forma #M1, #M2 etc.

#B CAPITOLUL I Dispoziţii generale

1

ART. 1 (1) Prezenta lege instituie mă suri de prevenire, descoperire ş i sanc ţionare a faptelor de corup ţie ş i se aplic ă urmă toarelor persoane:

a) care exercită o func ţ ie public ă , indiferent de modul în care au fost învestite, în

cadrul autorităţilor publice sau institu ţiilor publice; b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o func ţ ie sau o

îns ă rcinare, în mă sura în care particip ă la luarea deciziilor sau le pot influen ţa, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale, companiilor na ţionale, societăţilor na ţionale, unităţilor cooperatiste sau al altor agenţi economici;

c) care exercită atribu ţii de control, potrivit legii;

d) care acord ă asisten ţă specializată unităţilor prev ă zute la lit. a) ş i b), în mă sura

în care particip ă la luarea deciziilor sau le pot influen ţa;

e) care, indiferent de calitatea lor, realizeaz ă , controleaz ă sau acord ă asisten ţă

specializată , în mă sura în care particip ă la luarea deciziilor sau le pot influen ţa, cu

privire la: opera ţ iuni care antreneaz ă circula ţia de capital, opera ţiuni de banc ă , de schimb valutar sau de credit, opera ţiuni de plasament, în burse, în asigură ri, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare ş i cele asimilate acestora, tranzac ţii comerciale interne ş i interna ţionale;

f) care de ţin o func ţie de conducere într-un partid sau într-o forma ţiune politic ă ,

într-un sindicat, într-o organiza ţie patronală ori într-o asocia ţ ie fă ră scop lucrativ sau funda ţie;

g)

alte persoane fizice decât cele prev ă zute la lit. a) - f), în condi ţiile prevă zute de

lege.

CAPITOLUL II Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corup ţie

ART. 2 Persoanele prevă zute la art. 1 sunt obligate s ă îndeplineasc ă îndatoririle ce le revin din exercitarea func ţiilor, atribu ţiilor sau îns ă rcin ă rilor încredin ţate, cu respectarea strictă a legilor ş i a normelor de conduită profesională , ş i s ă asigure ocrotirea ş i realizarea drepturilor ş i intereselor legitime ale cetăţenilor, fă ră s ă se foloseasc ă de func ţiile, atribuţiile ori îns ă rcin ă rile primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. ART. 3 (1) Persoanele prevă zute la art. 1 lit. a), precum ş i persoanele care de ţin o func ţie de conducere, de la directori inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome, companiilor na ţionale, societăţilor na ţionale, societăţilor comerciale la care statul

2

sau o autoritate a administra ţiei publice locale este ac ţionar, institu ţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, B ă ncii Na ţionale a României, b ă ncilor la care statul este ac ţionar majoritar, au obliga ţia s ă îş i declare averea în condiţiile prev ă zute de Legea nr. 115/1996 privind declararea ş i controlul averii demnitarilor, magistra ţilor, func ţ ionarilor publici ş i a unor persoane cu func ţii de conducere. (2) Nedepunerea declara ţiei de avere de c ă tre persoanele prev ă zute la alin. (1) atrage declanş area din oficiu a procedurii de control al averii în condi ţiile Legii nr.

115/1996.

ART. 4 (1) Persoanele prev ă zute la art. 1 lit. a) ş i c) au obliga ţia s ă declare, în termen de 30 de zile de la primire, orice dona ţie direct ă ori indirectă sau daruri manuale primite în leg ă tură cu exercitarea func ţiilor sau atribu ţiilor lor, cu excep ţia celor care au o valoare simbolic ă . (2) Dispoziţiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declara ţiei de avere se aplic ă în mod corespunz ă tor ş i în cazul prev ă zut la alin. (1).

CAPITOLUL III Infrac ţiuni

SEC Ţ IUNEA 1 Categorii de infrac ţiuni

#M8

ART. 5 (1) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni de corup ţie infrac ţiunile prev ă zute la art. 289 - 292 din Codul penal, inclusiv atunci când acestea sunt comise de persoanele prev ăzute la art. 308 din Codul penal. (2) În în ţelesul prezentei legi, sunt infrac ţiuni asimilate infrac ţ iunilor de corup ţie infrac ţiunile prev ă zute la art. 10 - 13. (3) Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile ş i infrac ţ iunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prev ă zute la art. 18^1 - 18^5, prin sanc ţionarea c ărora se asigur ă protec ţia fondurilor ş i a resurselor Uniunii Europene.

#B SEC Ţ IUNEA a 2-a Infrac ţiuni de corup ţie

#M8

3

ART. 6 Infrac ţiunile de luare de mită, prev ăzută la art. 289 din Codul penal, dare de mită , prev ă zută la art. 290 din Codul penal, trafic de influen ţă , prev ă zută la art. 291 din Codul penal, ş i cumpă rare de influen ţă , prev ă zută la art. 292 din Codul penal, se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege. Dispoziţiile art. 308 din Codul penal se aplic ă în mod corespunz ă tor.

#M8

ART. 6^1 *** Abrogat

#M8

ART. 7 Faptele de luare de mită sau trafic de influen ţă s ă vâr ş ite de o persoan ă care:

a) exercită o func ţie de demnitate public ă ;

b) este judec ător sau procuror;

c) este organ de cercetare penală sau are atribu ţii de constatare ori de sanc ţionare a contraven ţiilor;

d) este una dintre persoanele prev ă zute la art. 293 din Codul penal

se sanc ţioneaz ă cu pedeapsa prev ăzută la art. 289 sau 291 din Codul penal, ale c ă rei limite se majoreaz ă cu o treime.

#M8

ART. 8 *** Abrogat

ART. 8^1 *** Abrogat ART. 8^2 *** Abrogat ART. 9 *** Abrogat

#B SEC Ţ IUNEA a 3-a Infrac ţiuni asimilate infrac ţ iunilor de corup ţie

#M8

ART. 10*) Constituie infrac ţiuni ş i se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani ş i interzicerea unor drepturi urm ă toarele fapte, dac ă sunt s ă vâr ş ite în scopul ob ţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a) stabilirea, cu inten ţie, a unei valori diminuate, fa ţă de valoarea comercială

reală , a bunurilor apar ţinând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administra ţiei publice locale este ac ţionar, comis ă în cadrul ac ţiunii de privatizare ori de executare silită , de reorganizare sau lichidare judiciar ă ori cu ocazia unei opera ţiuni comerciale, ori a bunurilor apar ţinând autorităţii publice sau institu ţiilor publice, în cadrul unei ac ţiuni de vânzare a acestora sau de executare silită,

4

s ă vâr ş ită de cei care au atribu ţii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită , de reorganizare ori lichidare judiciar ă ; b) acordarea de subven ţii cu înc ă lcarea legii sau neurm ă rirea, conform legii, a respectă rii destinaţiei subven ţiilor; c) utilizarea subven ţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum ş i utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaz ă s ă fie rambursate din fonduri publice. #CIN *) Conform art. 15, tentativa la infrac ţiunile prev ă zute în art. 10 se pedepse ş te.

#M8

ART. 11*) (1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, îndepline ş te pentru acesta vreo îns ă rcinare, intermediaz ă ori înlesneş te efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare ori particip ă cu capital la un asemenea operator economic, dac ă fapta este de natur ă a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infrac ţiune ş i se pedepse ş te cu închisoare de la un an la 5 ani ş i interzicerea unor drepturi. (2) Dac ă fapta prev ă zută la alin. (1) a fost s ă vâr ş ită într-un interval de 5 ani de la încetarea îns ărcină rii, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amend ă. #CIN *) Conform art. 15, tentativa la infrac ţiunile prev ă zute în art. 11 se pedepse ş te.

#B ART. 12*) Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani urmă toarele fapte, dac ă sunt s ă vârş ite în scopul ob ţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a) efectuarea de opera ţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu func ţia, atribu ţia sau îns ă rcinarea pe care o îndepline ş te o persoan ă ori încheierea de tranzac ţii financiare, utilizând informa ţiile ob ţinute în virtutea func ţiei, atribu ţ iei sau îns ă rcin ă rii sale; b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informa ţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa ţii. #CIN *) Conform art. 15, tentativa la infrac ţiunile prev ă zute în art. 12 se pedepse ş te.

#M3

ART. 13*)

5

Fapta persoanei care îndepline ş te o func ţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fă r ă scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul ob ţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseş te cu închisoare de la unu la 5 ani. #CIN *) Conform art. 15, tentativa la infrac ţiunile prev ă zute în art. 13 se pedepse ş te.

#M8

ART. 13^1*) În cazul infrac ţiunii de ş antaj, prev ă zută de art. 207 din Codul penal, în care este implicată o persoană dintre cele prev ă zute la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz ă cu o treime. #CIN *) Conform art. 15, tentativa la infrac ţiunile prev ă zute în art. 13^1 se pedepse ş te.

#M8

ART. 13^2*) În cazul infrac ţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a func ţiei, dac ă func ţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz ă cu o treime. #CIN *) Conform art. 15, tentativa la infrac ţiunile prev ă zute în art. 13^2 se pedepse ş te. Curtea Constituţional ă, prin Decizia nr. 458/2017 (#M11), a constatat c ă dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 78/2000, raportate la art. 13^2 din acela ş i act normativ, cu referire la infrac ţiunea de abuz în serviciu, sunt neconstitu ţionale.

#M8

ART. 14 *** Abrogat #B ART. 15*) Tentativa la infrac ţiunile prevă zute în prezenta sec ţiune se pedepse ş te. #CIN *) Curtea Constitu ţională , prin Decizia nr. 458/2017 (#M11), a constatat c ă dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 78/2000, raportate la art. 13^2 din acela ş i act normativ, cu referire la infrac ţiunea de abuz în serviciu, sunt neconstitu ţionale.

#B

ART. 16

6

Dac ă faptele prevă zute în prezenta sec ţiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infrac ţiuni mai grave, acestea se pedepsesc în condiţiile ş i cu sanc ţiunile stabilite în aceste legi.

SEC Ţ IUNEA a 4-a Infrac ţiuni în leg ă tură directă cu infrac ţ iunile de corup ţie

#M8

ART. 17 *** Abrogat ART. 18 *** Abrogat

#M8

SEC Ţ IUNEA a 4^1-a Infrac ţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

#M8

ART. 18^1*) (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credin ţă de documente ori declara ţii false, inexacte sau incomplete, dac ă fapta are ca rezultat ob ţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepse ş te cu închisoare de la 2 la 7 ani ş i interzicerea unor drepturi. (2) Cu pedeapsa prev ăzută la alin. (1) se sanc ţioneaz ă omisiunea de a furniza, cu ş tiin ţă , datele cerute potrivit legii pentru ob ţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dac ă fapta are ca rezultat ob ţinerea pe nedrept a acestor fonduri. (3) Dac ă faptele prev ăzute la alin. (1) ş i (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz ă cu jum ă tate. #CIN *) Conform art. 18^4, tentativa infrac ţiunilor prev ă zute la art. 18^1 se pedepseş te.

#M8

ART. 18^2*) (1) Schimbarea, fă r ă respectarea prevederilor legale, a destina ţiei fondurilor ob ţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei se pedepseş te cu închisoare de la un an la 5 ani ş i interzicerea unor drepturi. (2) Schimbarea, fă r ă respectarea prevederilor legale, a destina ţiei unui folos legal ob ţinut, dac ă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul

7

general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se sanc ţioneaz ă cu pedeapsa prev ă zută la alin. (1). (3) Dac ă faptele prev ăzute la alin. (1) ş i (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz ă cu jum ă tate. #CIN *) Conform art. 18^4, tentativa infrac ţiunilor prev ă zute la art. 18^2 se pedepseş te.

#M8

ART. 18^3*) (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credin ţă de documente ori declara ţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate c ătre bugetul general al Uniunii Europene sau c ă tre bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepse ş te cu închisoare de la 2 la 7 ani ş i interzicerea unor drepturi. (2) Cu pedeapsa prev ăzută la alin. (1) se sanc ţioneaz ă omisiunea de a furniza, cu ş tiin ţă , datele cerute potrivit legii, dac ă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate c ă tre bugetul general al Uniunii Europene sau c ă tre bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. (3) Dac ă faptele prev ăzute la alin. (1) ş i (2) au produs consecin ţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz ă cu jum ă tate. #CIN *) Conform art. 18^4, tentativa infrac ţiunilor prev ă zute la art. 18^3 se pedepseş te.

#M3

ART. 18^4 Tentativa infrac ţiunilor prev ă zute la art. 18^1 - 18^3 se pedepse ş te.

#M8

ART. 18^5 Înc ă lcarea din culpă de c ă tre directorul, administratorul sau persoana cu atribu ţii de decizie ori de control în cadrul unui operator economic a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau îndeplinirea ei defectuoas ă , dac ă fapta a avut ca rezultat s ă vâr ş irea de c ă tre o persoan ă care se află în subordinea sa ş i care a ac ţionat în numele acelui operator economic a uneia dintre infrac ţiunile prev ă zute la art. 18^1 - 18^3 sau s ă vâr ş irea unei infrac ţiuni de corup ţie ori de sp ă lare a banilor în legă tur ă cu fondurile Uniunii Europene, se pedepse ş te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend ă .

#B SEC Ţ IUNEA a 5-a Dispoziţii comune

8

#M8

ART. 19 *** Abrogat #B ART. 20 În cazul în care s-a să vârş it o infrac ţiune dintre cele prev ă zute în prezentul capitol, luarea mă surilor asigură torii este obligatorie.

CAPITOLUL IV Dispoziţii procedurale

SEC Ţ IUNEA 1 Dispoziţii generale

#M9

ART. 21 *** Abrogat

#M3

ART. 22 În cazul infrac ţiunilor prev ă zute în prezenta lege, urm ă rirea penală se efectueaz ă în mod obligatoriu de c ă tre procuror.

#B SEC Ţ IUNEA a 2-a Dispoziţii speciale privind descoperirea ş i urmă rirea infrac ţiunilor

ART. 23 (1) Persoanele cu atribu ţii de control sunt obligate s ă înş tiin ţeze organul de urmă rire penală sau, după caz, organul de constatare a s ă vârş irii infrac ţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii c ă s-a efectuat o opera ţiune sau un act ilicit ce poate atrage ră spunderea penală , potrivit prezentei legi. (2) Persoanele cu atribu ţii de control sunt obligate, în cursul efectu ă rii actului de control, s ă procedeze la asigurarea ş i conservarea urmelor infrac ţiunii, a corpurilor delicte ş i a oric ă ror mijloace de prob ă ce pot servi organelor de urmă rire penală . ART. 24 Persoanele prev ă zute la art. 1 lit. e), care cunosc opera ţiuni ce antreneaz ă circula ţia de capitaluri sau alte activităţi, prev ă zute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune c ă provin din infrac ţ iuni de corup ţie sau asimilate acestora ori din infrac ţiuni ce au leg ă tură cu acestea, au obliga ţia s ă sesizeze organele de urmă rire penală sau, dup ă caz, organele de constatare a s ă vârş irii infrac ţiunii ori organele de control, abilitate de lege.

9

ART. 25 (1) Îndeplinirea cu bun ă -credin ţă a obliga ţiilor prev ă zute la art. 23 ş i 24 nu constituie o înc ă lcare a secretului profesional sau bancar ş i nu atrage ră spunderea penală , civilă sau disciplinară . (2) Dispozi ţiile prevă zute la alin. (1) se aplic ă chiar dac ă cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a condus la neînceperea sau încetarea urmă ririi penale ori la achitare.

#M3

(3) *** Abrogat

#M8

(4) Neîndeplinirea cu rea-credin ţă a obliga ţiilor prev ă zute la art. 23 ş i 24 constituie infrac ţiune ş i se pedepse ş te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, dac ă fapta nu constituie o infrac ţiune mai grav ă . (5) Dac ă fapta prev ă zută la alin. (4) a fost s ă vâr ş ită din culp ă , pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

#M9

ART. 26 Secretul bancar ş i cel profesional, cu excep ţia secretului profesional al avocatului exercitat în condiţiile legii, nu sunt opozabile procurorului, dup ă începerea urm ă ririi penale, ş i nici instan ţei de judecată .

#M9

ART. 26^1 *** Abrogat ART. 27 *** Abrogat

#M2

ART. 28 *** Abrogat

#M3

ART. 29 (1) Pentru judecarea în prim ă instan ţă a infrac ţiunilor prev ă zute în prezenta lege, se constituie complete specializate.

#M6

(2) *** Abrogat

#B SEC Ţ IUNEA a 3-a Dispoziţii comune

#M9

ART. 30 *** Abrogat ART. 31 *** Abrogat

10

#B CAPITOLUL V Dispoziţii finale

#M3

ART. 32 *** Abrogat #B ART. 33 Orice prevedere contrară prezentei legi se abrog ă .

#CIN NOTĂ :

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 320/2015 (#M10) pentru respingerea Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 124/2005 (#M5) privind modificarea ş i completarea Legii nr. 78/2000.

#M10

"ART. II Efectele juridice produse în perioada de aplicare a Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 124/2005 se men ţin."

#B

---------------

11