Sunteți pe pagina 1din 91

LEGE

Nr. 254/2013 din 19 iulie 2013

privind executarea pedepselor ş i a m ă surilor privative de libertate dispuse de

organele judiciare în cursul procesului penal

Text în vigoare începând cu data de 21 iulie 2017 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC Ă NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 18 iulie 2017.

Act de baz ă #B: Legea nr. 254/2013

Acte modificatoare #M1: Ordonan ţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 #M2: Decizia Cur ţii Constitu ţionale nr. 222/2015 #M3: Ordonan ţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 #M4: Ordonan ţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2016 #M5: Legea nr. 151/2016 #M6: Legea nr. 169/2017

Modific ările ş i completă rile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În fa ţa fiec ă rei modific ă ri sau completă ri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv ă , în forma #M1, #M2 etc.

#CIN NOTĂ :

Prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor ş i a m ă surilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

#B Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I Dispoziţii generale

1

ART. 1 Legalitatea executării pedepselor ş i a m ă surilor privative de libertate Executarea pedepselor ş i a mă surilor privative de libertate se realizeaz ă în conformitate cu dispoziţiile Codului penal, ale Codului de procedură penală ş i ale prezentei legi. ART. 2

Temeiul executării pedepselor ş i a m ă surilor privative de libertate (1) Pedepsele ş i mă surile educative privative de libertate se execută numai în temeiul hotă rârilor judec ă tore ş ti definitive. (2) Re ţinerea se execută numai în temeiul ordonan ţei prin care s-a dispus această mă sură , potrivit dispozi ţiilor Codului de procedură penală . (3) Arestul la domiciliu se execută numai în temeiul încheierii dispuse de judec ă torul de drepturi ş i libertăţi, de judec ă torul de cameră preliminară sau, dup ă caz, de instan ţa de judecată , potrivit dispozi ţiilor Codului de procedură penală . (4) Arestarea preventiv ă se execută numai în baza mandatului de arestare preventiv ă , emis potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală . ART. 3 Scopul executării pedepselor ş i a m ă surilor privative de libertate (1) Scopul execută rii pedepselor ş i a mă surilor educative privative de libertate este prevenirea s ă vârş irii de noi infrac ţiuni. (2) Prin executarea pedepselor ş i a mă surilor educative privative de libertate se urmă re ş te formarea unei atitudini corecte fa ţă de ordinea de drept, fa ţă de regulile de convie ţuire socială ş i fa ţă de munc ă , în vederea reintegră rii în societate a

de ţinuţilor sau persoanelor internate.

ART. 4 Respectarea demnităţii umane Pedepsele ş i mă surile privative de libertate se execută în condi ţii care s ă asigure respectarea demnităţii umane. ART. 5 Interzicerea supunerii la tortur ă , la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente (1) Se interzice supunerea oric ă rei persoane aflate în executarea unei pedepse sau

a unei alte mă suri privative de libertate la tortură , la tratamente inumane sau

degradante ori la alte rele tratamente. (2) Înc ă lcarea prevederilor alin. (1) se pedepse ş te potrivit legii penale. ART. 6 Interzicerea discriminării (1) În timpul execută rii pedepselor ş i a mă surilor privative de libertate este interzis ă orice formă de discriminare pe temei de ras ă , na ţionalitate, etnie, limb ă ,

2

religie, gen, orientare sexuală , opinie ori apartenen ţă politic ă , avere, origine socială , vârstă , dizabilitate, boală cronic ă necontagioas ă , infec ţie HIV/SIDA sau pentru alte temeiuri de acela ş i fel. (2) Înc ă lcarea prevederilor alin. (1) se pedepse ş te potrivit legii penale. ART. 7 Exercitarea drepturilor De ţinu ţii îş i exercită toate drepturile civile ş i politice, cu excep ţia celor care au fost interzise, potrivit legii, prin hotă rârea definitiv ă de condamnare, precum ş i a celor a c ă ror neexercitare sau exercitare restrâns ă rezultă inerent din privarea de libertate ori din ra ţiuni de menţinere a siguran ţei de ţinerii.

TITLUL II Judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate

ART. 8 Desemnarea judec ătorului de supraveghere a priv ă rii de libertate ş i a grefierului (1) Pre ş edintele curţii de apel în a c ă rei raz ă teritorială func ţioneaz ă un penitenciar, un centru de re ţinere ş i arestare preventiv ă , un centru de arestare preventiv ă , un centru educativ ori un centru de deten ţie desemneaz ă , anual, unul sau mai mulţi judec ă tori de supraveghere a priv ă rii de libertate, de la instanţele din raza curţii de apel. (2) Pre ş edintele curţ ii de apel desemneaz ă , în acelea ş i condiţii, unul sau mai mulţi judec ă tori supleanţ i, care îş i vor exercita atribu ţiile de supraveghere a execută rii pedepselor ş i a mă surilor privative de libertate pe durata imposibilităţii exercită rii acestora de c ă tre judec ă torul titular. (3) Desemnarea judec ă torilor de supraveghere a priv ă rii de libertate ş i a suplean ţilor se face în baza acordului prealabil scris al acestora, cu prec ă dere dintre judec ă torii care, anterior, au avut aceea ş i calitate ori au exercitat atribu ţ ii în cadrul compartimentului de execută ri penale al instan ţei. (4) Pre ş edintele curţii de apel desemneaz ă , anual, grefieri ş i grefieri supleanţi pentru asigurarea desfăş ură rii activităţii la biroul judec ă torului de supraveghere a priv ă rii de libertate. ART. 9 Activitatea judec ă torului de supraveghere a priv ă rii de libertate (1) Judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate supravegheaz ă ş i controleaz ă asigurarea legalităţii în executarea pedepselor ş i a mă surilor privative de libertate, prin exercitarea atribu ţiilor stabilite prin prezenta lege. Pe durata exercită rii atribu ţiilor privind supravegherea execută rii pedepselor ş i a mă surilor privative de

3

libertate, judec ă torii nu pot desfăş ura alte activităţi la instan ţa din cadrul c ă reia au fost desemna ţi. (2) Judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate exercită urmă toarele atribu ţii administrative ş i administrativ-jurisdic ţionale:

a) solu ţioneaz ă plângerile de ţinu ţ ilor privind exercitarea drepturilor prevă zute de

prezenta lege; b) solu ţioneaz ă plângerile privind stabilirea ş i schimbarea regimurilor de

executare a pedepselor ş i a mă surilor educative privative de libertate;

c) solu ţioneaz ă plângerile de ţinu ţilor privind aplicarea sanc ţiunilor disciplinare;

d) particip ă la procedura refuzului de hran ă ;

e) particip ă , în calitate de pre ş edinte, la ş edin ţele comisiei pentru liberare condiţionată ; f) exercită orice alte atribu ţii prev ă zute de prezenta lege. (3) Atribu ţ iile administrativ-jurisdic ţionale se exercită în cadrul procedurilor speciale prev ă zute în prezenta lege ş i se finalizeaz ă printr-un act administrativ- jurisdic ţional, denumit încheiere. (4) În exercitarea atribu ţiilor sale, judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate poate audia orice persoan ă , poate solicita informa ţii ori înscrisuri de la administra ţ ia locului de de ţinere, poate face verific ă ri la fa ţa locului ş i are acces la dosarul individual al de ţinu ţilor, la eviden ţe ş i orice alte înscrisuri sau înregistră ri

necesare pentru exercitarea atribu ţ iilor prev ă zute de lege. (5) Încheierile judec ă torului de supraveghere a priv ă rii de libertate devenite executorii, precum ş i dispozi ţiile scrise date administra ţ iei locului de de ţ inere în procedura refuzului de hran ă , potrivit legii, sunt obligatorii. (6) Administra ţia penitenciarului sau, dup ă caz, a centrului de re ţinere ş i arestare preventiv ă , centrului de arestare preventiv ă , centrului educativ ş i centrului de deten ţie pune la dispoziţia judec ă torului un spa ţiu amenajat. Ministerul Justiţiei asigură dotarea spa ţiului cu mijloacele materiale necesare desfăş ură rii în bune condiţii a activităţii acestuia.

TITLUL III Executarea pedepselor privative de libertate

CAPITOLUL I Organizarea execută rii pedepselor privative de libertate

ART. 10

Administraţia Na ţională a Penitenciarelor

(1) Administra ţia Na ţională

a

Penitenciarelor

personalitate

juridic ă ,

în

subordinea

Ministerului

4

este

instituţia

public ă

ca

cu

scop

Justiţ iei,

având

coordonarea ş i controlul activităţii unităţ ilor care se organizeaz ă ş i func ţioneaz ă în subordinea sa. (2) Organizarea, func ţ ionarea ş i atribu ţiile Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotă râre a Guvernului*). (3) Conducerea Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor este asigurată de un director general, numit prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Directorul general al Administra ţ iei Na ţionale a Penitenciarelor are calitatea de ordonator secundar de credite. (5) Finanţarea Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat ş i din venituri proprii. #CIN

*)

A

se

vedea

Hotărârea

Guvernului

nr.

756/2016

pentru

organizarea,

func ţionarea ş i atribu ţiile Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor ş i pentru modificarea Hotă rârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea ş i func ţionarea Ministerului Justiţ iei.

#B ART. 11 Penitenciarele (1) Pedeapsa deten ţiunii pe via ţă ş i a închisorii se execută în locuri anume destinate, denumite penitenciare. (2) Penitenciarele se înfiinţeaz ă prin hotă râre a Guvernului*), au personalitate juridic ă ş i sunt în subordinea Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor. (3) Organizarea ş i func ţionarea penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, care se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) În cadrul penitenciarelor se pot înfiin ţa, prin decizie a directorului general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor**), sec ţii interioare sau exterioare, în raport cu regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, categoriile de persoane condamnate ş i cerinţele speciale de protec ţie a anumitor categorii de de ţinuţi. (5) Penitenciarul în care persoana condamnată execută pedeapsa privativă de libertate se stabile ş te de Administra ţia Na ţională a Penitenciarelor. La stabilirea penitenciarului se are în vedere ca acesta s ă fie situat cât mai aproape de localitatea de domiciliu a persoanei condamnate, ţinându-se seama ş i de regimul de executare,

mă surile de siguran ţă ce trebuie luate, nevoile de reintegrare socială identificate, sex ş i vârstă . #CIN

*)

A

se

vedea

Hotărârea

Guvernului

nr.

756/2016

pentru

organizarea,

func ţionarea ş i atribu ţiile Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor ş i pentru

5

modificarea Hotă rârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea ş i func ţionarea Ministerului Justiţ iei. **) A se vedea Decizia directorului general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de de ţinere din subordinea Administra ţ iei Na ţionale a Penitenciarelor.

#B ART. 12 Penitenciarele speciale

(1) Pentru anumite categorii de de ţinu ţi se pot înfiin ţa penitenciare speciale, în condiţiile art. 11 alin. (2) ş i (3). (2) Penitenciarele speciale sunt:

a) penitenciare pentru tineri;

b) penitenciare pentru femei;

c) penitenciare-spital.

(3) În condiţ iile art.

(2) ş i (3), se pot stabili penitenciare cu rol de

coordonare a penitenciarelor dintr-o zon ă geografic ă . (4) Atribu ţiile penitenciarelor cu rol de coordonare a penitenciarelor dintr-o zon ă geografic ă se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. ART. 13 Sec ţiile speciale de arestare preventiv ă În cadrul penitenciarelor se pot înfiin ţa sec ţii speciale de arestare preventiv ă , prin decizie a directorului general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor*). #CIN *) A se vedea Decizia directorului general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de de ţinere din subordinea Administra ţ iei Na ţionale a Penitenciarelor.

11 alin.

#B ART. 14 Sec ţiile speciale de executare a m ă surilor educative privative de libertate Prin decizie a directorului general al Administra ţ iei Na ţionale a Penitenciarelor*) se stabilesc penitenciarele în care vor func ţiona sec ţii speciale pentru continuarea execută rii mă surii educative privative de libertate. #CIN *) A se vedea Decizia directorului general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de de ţinere din subordinea Administra ţ iei Na ţionale a Penitenciarelor.

#B

6

CAPITOLUL II Siguranţ a penitenciarelor

ART. 15 Condiţii generale (1) Siguranţa de ţinerii se referă la totalitatea activităţilor desfăş urate de administra ţ ia penitenciarului în scopul impunerii unor restric ţii în ceea ce prive ş te

libertatea de miş care a de ţinu ţilor, astfel încât s ă previn ă s ă vârş irea de noi infrac ţiuni, s ă fie împiedicată sustragerea lor de la executarea pedepselor ş i a mă surilor privative de libertate, precum ş i pentru protejarea vie ţii, integrităţii corporale ş i s ă n ă tăţii acestora, a personalului locului de de ţ inere ş i a oric ă ror altor persoane. (2) Activităţile desfăş urate de administra ţia penitenciarului pentru realizarea siguran ţei de ţ inerii constau în luarea mă surilor de paz ă , escortare, însoţ ire ş i supraveghere, în scopul men ţ inerii ordinii ş i disciplinei în rândul de ţinu ţilor. (3) M ă surile necesare pentru siguran ţa penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Penitenciarele dispun de amenajă rile, dispozitivele, personalul ş i mijloacele tehnice necesare pentru supravegherea ş i controlul perimetrelor, spa ţiilor interioare ş i c ă ilor de acces, precum ş i de armamentul ş i muniţia necesare. (5) În cazul manifestă rilor care tulbură ordinea ş i liniş tea public ă din cadrul penitenciarelor sau pun în pericol via ţa ori integritatea corporală a persoanelor sau securitatea bunurilor ş i care depăş esc posibilităţile de interven ţ ie ale Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne acord ă , la solicitare, sprijinul necesar. ART. 16 Utilizarea mijloacelor de imobilizare (1) Folosirea c ă tuş elor sau a altor mijloace de imobilizare nu este permis ă decât în situa ţii în care alte mă suri de menţinere a ordinii ş i disciplinei în rândul de ţinu ţilor nu au dat rezultate în una dintre urmă toarele situa ţii:

a) pentru a împiedica evadarea în timpul deplas ă rii de ţinu ţilor;

b) pentru a proteja de ţinu ţii de autov ă tă mare sau pentru a preveni v ă tă marea altor

persoane ori producerea de pagube;

c) pentru restabilirea ordinii ş i disciplinei, ca urmare a opunerii sau împotrivirii

de ţinuţilor la o dispozi ţie a organelor judiciare sau personalului locului de de ţinere.

(2) Mijloacele de imobilizare ce pot fi folosite în scopul prev ă zut la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul prev ă zut la art. 15 alin. (3). (3) Folosirea mijloacelor de imobilizare este permis ă numai pe durata pentru care aceasta este strict necesară .

7

(4) Folosirea mijloacelor de imobilizare se face gradual, fă ră a dep ăş i nevoile reale de imobilizare a de ţinu ţilor, ş i înceteaz ă de îndată ce scopul interven ţiei a fost realizat. (5) Utilizarea mijloacelor de imobilizare trebuie autorizată în prealabil de c ă tre directorul penitenciarului, cu excep ţia cazurilor în care urgen ţa nu permite acest lucru, situa ţie care este de îndată adusă la cunoş tin ţa directorului. (6) Organele judiciare apreciaz ă cu privire la aplicarea, men ţinerea sau îndep ă rtarea mijloacelor de imobilizare, pe durata prezen ţei de ţinu ţilor în fa ţa acestora. ART. 17 M ă suri în caz de evadare (1) În cazul producerii unei evadă ri, în sensul art. 285 din Codul penal, administra ţ ia penitenciarului anun ţă de îndată organele competente ale Ministerului Afacerilor Interne pentru luarea mă surilor în vederea urmă ririi ş i prinderii de ţinutului, furnizând acestora datele ş i informa ţiile necesare. (2) Personalul locului de de ţinere poate desfăş ura activităţi de c ă utare a persoanei aflate în situa ţia prevă zută la alin. (1) pe o durată ce nu poate dep ăş i 24 de ore, cu excep ţia situa ţiilor în care există date precise, informa ţii ori indicii despre aceasta. ART. 18 Controlul antiterorist ş i de specialitate la intrarea în locul de de ţinere (1) Toate persoanele ş i bagajele aflate asupra acestora, precum ş i mijloacele de transport care au acces în penitenciar sunt supuse controlului de specialitate ş i antiterorist. (2) Controlul de specialitate cuprinde toate activităţile desfăş urate de personal pentru stabilirea calităţii persoanelor care au acces în locul de de ţinere ş i pentru descoperirea ş i ridicarea obiectelor interzise a se afla în posesia, folosin ţa sau p ă strarea de ţinu ţilor. (3) Controlul antiterorist cuprinde toate activităţile desfăş urate de personal, folosind mijloacele tehnice din dotare, pentru descoperirea de armament, muniţie, substan ţe explozive, alte materiale sau subansamble care pot contribui la fabricarea de arme sau bombe artizanale. (4) Accesul persoanelor ş i al mijloacelor de transport în penitenciar se face cu acordul directorului acestuia, cu excep ţia categoriilor de persoane stabilite prin regulamentul prev ă zut la art. 15 alin. (3), ale c ă ror prerogative permit intrarea în penitenciar. ART. 19 Percheziţionarea de ţinuţilor (1) Pentru prevenirea unor evenimente deosebite, a situa ţiilor de risc, precum ş i pentru ridicarea obiectelor interzise, de ţinu ţ ii sunt supu ş i percheziţiei.

8

(2) Percheziţia este ac ţiunea prin care se realizeaz ă un control amă nun ţit asupra de ţinuţilor, echipamentului, bagajelor, cazarmamentului, camerelor de de ţinere ş i tuturor locurilor unde ace ş tia au acces. (3) Percheziţia se efectueaz ă de c ă tre persoane de acela ş i sex cu de ţinuţii percheziţiona ţ i ş i în condiţ ii în care s ă nu fie afectată demnitatea de ţinu ţilor. (4) Desfăş urarea percheziţiei corporale amă nun ţite se realizeaz ă cu respectarea dreptului persoanei percheziţionate la via ţa intimă . (5) Percheziţiile asupra cavităţilor corporale ale de ţinu ţilor pot fi realizate numai de c ă tre personalul medical. (6) Percheziţionarea bagajelor ş i a bunurilor personale se face în prezen ţa persoanei în cauz ă sau a altui de ţinut, atunci când aceasta nu este prezentă . (7) Tipurile percheziţiei, modalităţile de efectuare, asigurarea tehnico-materială necesară efectuă rii acesteia, precum ş i documentele ce se întocmesc cu acest prilej se stabilesc prin regulamentul prevă zut la art. 15 alin. (3). ART. 20 Confiscarea bunurilor ş i sumelor de bani (1) Bunurile interzise ş i sumele de bani g ă site asupra de ţinu ţilor, cu prilejul percheziţiilor, se confisc ă . Bunurile confiscate se valorific ă sau se distrug potrivit legii, iar sumele de bani se fac venit la bugetul de stat. (2) Procedura de valorificare ş i de distrugere a bunurilor confiscate se stabile ş te prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. ART. 21*) Portul armelor de foc (1) Portul ş i uzul armelor de foc sau al altor arme neletale este permis personalului care asigură paza penitenciarelor sau execută misiuni de paz ă ş i escortare a de ţinuţilor în afara penitenciarelor, în cazurile ş i condiţiile prev ă zute de lege. (2) Portul ş i uzul armelor de foc sau al altor arme neletale este interzis în sectorul de de ţinere, astfel cum este definit prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, cu excep ţia unor incidente critice definite în regulamentul prevă zut la art. 15 alin. (3), cazuri în care se delimiteaz ă vizibil un perimetru interior. (3) În îndeplinirea atribu ţiilor ce îi revin, personalul din penitenciare poate folosi mijloacele tehnice din dotare, în condiţiile legii. #CIN *) A se vedea ş i Ordinul ministrului justiţiei nr. 2657/C/2016 pentru aprobarea Instruc ţiunilor privind organizarea ş i executarea ş edinţelor de tragere cu armamentul din dotarea personalului de penitenciare.

#B ART. 22 Recoltarea de probe biologice

9

În cazul în care există indicii c ă un deţinut a consumat substan ţe stupefiante, alcool ori substan ţe toxice sau a ingerat fă ră prescrip ţie medicală medicamente de natură a crea tulbură ri de comportament, directorul penitenciarului dispune, cu avizul judec ă torului de supraveghere a priv ă rii de libertate, ca acesta s ă fie supus recoltă rii probelor biologice prin mijloace noninvazive ale corpului, în vederea testă rii, în condi ţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi. ART. 23 Cazarea temporar ă în camera de protec ţie ş i supravegherea de ţinu ţilor prin intermediul camerelor de luat vederi (1) Dac ă există indicii c ă un de ţinut inten ţioneaz ă s ă recurg ă la acte de autoagresiune sau de suicid, s ă ră neasc ă o altă persoan ă , s ă distrug ă bunuri ori s ă tulbure în mod grav ordinea, directorul penitenciarului poate dispune ca acesta s ă fie cazat individual într-o înc ă pere anume destinată ş i amenajată . (2) Pe perioada caz ă rii în camera de protec ţie, de ţinutul este observat permanent prin intermediul camerelor de luat vederi. (3) M ă sura prev ă zută la alin. (1) poate fi luată pân ă la încetarea stă rii care a generat-o, dar nu mai mult de 24 de ore. (4) În ipoteza caz ă rii în camera de protec ţie pentru prevenirea autoagresiunii ori suicidului, personalul medical are obliga ţia de a monitoriza ş i evalua starea de ţinutului, ori de câte ori este necesar, dar nu mai pu ţin de o dată la 4 ore. (5) Pe perioada caz ă rii în camera de protec ţie, de ţinutul este consiliat psihologic. (6) De ţinu ţii caza ţi în camera de protec ţie iau masa ş i îş i satisfac necesităţile fiziologice în alt spa ţiu decât cel în care sunt caza ţi. ART. 24 De ţinuţii care prezintă risc De ţinu ţilor care prezintă risc pentru siguran ţa penitenciarului li se aplic ă mă suri de paz ă , supraveghere ş i escortare sporite, fă ră a le fi afectate drepturile prev ă zute de prezenta lege. ART. 25 Cazarea pe durata cercetă rii disciplinare Pe durata cercetă rii disciplinare, directorul penitenciarului poate dispune preventiv, din motive de siguranţă , cazarea într-un alt spa ţiu de de ţinere a de ţinutului cercetat pentru comiterea unei abateri disciplinare. ART. 26 Informarea judec ătorului de supraveghere a priv ă rii de libertate Folosirea mijloacelor de imobilizare ş i a armamentului, cazarea temporară a de ţinutului în camera de protec ţ ie ş i supravegherea prin intermediul camerelor de luat vederi sunt aduse, în scris, la cunoş tin ţa judec ă torului de supraveghere a priv ă rii de libertate. ART. 27

10

Supravegherea electronic ă la distanţă (1) De ţinu ţii pot fi supraveghea ţi electronic la distan ţă . (2) Categoriile de de ţinu ţi ş i cazurile în care pot fi supraveghea ţi electronic la distan ţă se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. ART. 28 Protec ţia martorilor amenin ţaţ i ş i de ţinuţ ilor vulnerabili (1) Administra ţia Na ţională a Penitenciarelor ş i administra ţia penitenciarului au obliga ţia de a asigura, în condiţiile legii, protec ţ ia ş i asisten ţa martorului ameninţat sau vulnerabil, care execută o pedeaps ă sau o mă sură privativ ă de libertate. (2) Protec ţia ş i asisten ţa de ţinu ţilor vulnerabili se asigură în condiţiile prev ă zute la alin. (1). (3) Criteriile privind vulnerabilitatea ş i mă surile de protec ţie se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. ART. 29 Audierile prin videoconferinţă (1) În cazul în care un de ţinut urmeaz ă s ă fie audiat în cadrul unei proceduri prev ă zute de prezenta lege de c ă tre personalul sau judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate din alt penitenciar decât cel în care se află de ţinutul, audierea poate avea loc prin videoconferin ţă . În cazul în care un de ţinut urmeaz ă s ă fie audiat în cadrul oric ă rei proceduri judiciare sau al unei proceduri prev ă zute de prezenta lege, audierea poate avea loc prin videoconferin ţă . (2) Directorul penitenciarului în care se află de ţinutul prime ş te cererea de audiere ş i este competent s ă dispună asupra datei de realizare a acesteia. (3) Audierea prin videoconferin ţă se desfăş oară potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi. (4) Dac ă de ţinutul este asistat de un ap ă ră tor, ales sau numit din oficiu, administra ţ ia penitenciarului va permite accesul acestuia în camera de videoconferin ţă , ală turi de persoana pe care o reprezintă . (5) Dispoziţiile alin. (4) se aplic ă în mod corespunz ă tor ş i traduc ă torului sau interpretului. (6) Dispoziţ iile prezentului articol se aplic ă în mod corespunz ă tor ş i în cazul de ţinuţilor afla ţ i în sec ţiile exterioare ale unui penitenciar, centre de re ţinere ş i arestare preventiv ă , centre educative sau centre de deten ţie, precum ş i în cazul altor proceduri judiciare din alte materii, în mă sura în care audierea prin videoconferin ţă este posibilă din punct de vedere tehnic.

CAPITOLUL III Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate

ART. 30

11

Dispoziţii generale privind regimurile de executare a pedepselor privative de libertate (1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate cuprind ansamblul de reguli care stau la baza execută rii pedepselor privative de libertate. (2) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt bazate pe sistemele progresiv ş i regresiv, persoanele condamnate trecând dintr-un regim în altul, în condi ţiile prev ă zute de prezenta lege. (3) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate asigură respectarea

ş i protejarea vie ţii, s ă nă tăţii ş i demnităţii persoanelor condamnate, a drepturilor ş i libertăţilor acestora, fă ră s ă cauzeze suferin ţe fizice ş i nici s ă înjoseasc ă persoana condamnată . ART. 31 Tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate (1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt, în ordinea descresc ă toare a gradului de severitate, urm ă toarele:

a) regimul de maximă siguranţă ;

b) regimul închis;

c) regimul semideschis;

d) regimul deschis.

(2) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate se diferen ţiaz ă în raport cu gradul de limitare a libertăţii de miş care a persoanelor condamnate, modul de acordare a drepturilor ş i de desfăş urare a activităţilor, precum ş i cu condiţiile de deten ţie. ART. 32 Comisia pentru stabilirea, individualizarea ş i schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate (1) În fiecare penitenciar se constituie o comisie pentru stabilirea, individualizarea ş i schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, alc ă tuită din: directorul penitenciarului, care este ş i pre ş edintele comisiei, ş eful serviciului sau biroului pentru aplicarea regimurilor ş i ş eful serviciului sau biroului educa ţie ori ş eful serviciului sau biroului asisten ţă psihosocială . (2) Secretariatul comisiei prev ă zute la alin. (1) se asigură de c ă tre ş eful serviciului sau biroului eviden ţă din penitenciarul respectiv. (3) Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate îş i desfăş oară activitatea, de regulă , o dată pe s ă ptă mân ă . ART. 33 Aplicarea provizorie a regimului de executare (1) Dup ă terminarea perioadei de carantin ă ş i observare prev ă zute la art. 44, persoanei condamnate c ă reia nu i s-a stabilit regimul de executare i se aplic ă provizoriu regimul de executare corespunz ă tor cuantumului pedepsei pe care o

12

execută , potrivit art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) ş i art. 38 alin. (1). (2) În cazul persoanelor iniţial arestate preventiv, regimul provizoriu se aplic ă de la momentul primirii mandatului de executare a pedepsei, pân ă la prima întrunire a comisiei prevă zute la art. 32. (3) Aplicarea regimului provizoriu se face în baza deciziei directorului penitenciarului, care este executorie ş i definitiv ă . (4) Regimul de executare stabilit pentru persoanele condamnate ş i arestate preventiv în altă cauz ă se suspend ă pân ă la încetarea arestului preventiv. Pe perioada de suspendare se aplic ă regimul specific aresta ţilor preventiv. ART. 34 Regimul de maxim ă siguranţă (1) Regimul de maximă siguran ţă se aplic ă iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii pe via ţă ş i persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 13 ani, precum ş i celor care prezint ă risc pentru siguran ţa penitenciarului. (2) Criteriile de stabilire ş i procedura de evaluare a riscului pe care îl prezintă persoana condamnată pentru siguran ţa penitenciarului se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (3) În mod excep ţ ional, natura ş i modul de s ă vârş ire a infrac ţiunii, precum ş i persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (4) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranţă sunt supuse unor mă suri stricte de paz ă , supraveghere ş i escortare, sunt cazate, de regulă , individual, presteaz ă munc ă ş i desfăş oară activităţ i educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic ă ş i asisten ţă socială , moral-religioase, instruire ş colară ş i formare profesională , în grupuri mici, în spa ţii anume stabilite în interiorul penitenciarului, sub supraveghere continu ă , în condi ţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. ART. 35 Categorii de persoane c ărora nu li se aplic ă regimul de maxim ă siguranţă (1) Regimul de maximă siguran ţă nu se aplic ă urmă toarelor persoane condamnate:

a) care au împlinit vârsta de 65 de ani;

b) femeilor îns ă rcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de pân ă la un an;

c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum ş i celor cu afec ţiuni

locomotorii grave. (2) Persoanele condamnate prev ă zute la alin. (1) lit. a) execută pedeapsa privativ ă de libertate în regim închis. Persoanele condamnate prev ă zute la alin. (1) lit. b) ş i c) execută pedeapsa privativă de libertate în regim închis, pe perioada cât dureaz ă cauza care a impus neaplicarea regimului de maximă siguran ţă .

13

(3) La data încetă rii cauzei care a determinat neaplicarea regimului de maximă siguran ţă , situa ţia persoanei condamnate este analizată în condiţiile art. 40. (4) Prevederile alin. (1) nu se aplic ă persoanelor condamnate care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului, stabilit ca atare, potrivit criteriilor ş i procedurii de evaluare a riscului prev ă zute de regulamentul de aplicare a prezentei legi. ART. 36 Regimul închis (1) Regimul închis se aplic ă iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu dep ăş e ş te 13 ani. (2) În mod excep ţ ional, natura ş i modul de s ă vârş ire a infrac ţ iunii, persoana condamnatului, precum ş i comportarea acesteia pân ă la stabilirea regimului de executare pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior sau superior ca grad de severitate, în condiţ iile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis sunt cazate, de regulă , în comun, presteaz ă munc ă ş i desfăş oară activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic ă ş i asisten ţă socială , moral-religioase, instruire ş colară ş i formare profesională , în grupuri, în interiorul penitenciarului, sub paz ă ş i supraveghere, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (4) Persoanele condamnate care execut ă pedeapsa în regim închis pot presta munca ş i pot desfăş ura activităţ i educative ş i culturale în afara penitenciarului, sub paz ă ş i supraveghere continu ă , cu aprobarea directorului penitenciarului. (5) M ă surile de siguran ţă specifice regimului închis se aplic ă persoanelor condamnate, altele decât cele din regimul de maximă siguran ţă , transferate temporar într-un alt penitenciar, pentru prezentarea în fa ţa organelor judiciare. (6) M ă surile de siguran ţă specifice regimului închis se aplic ă de ţinu ţ ilor interna ţ i în penitenciare-spital ş i în infirmeria penitenciarului. ART. 37 Regimul semideschis (1) Regimul semideschis se aplic ă iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu dep ăş e ş te 3 ani. (2) În mod excep ţ ional, natura ş i modul de s ă vârş ire a infrac ţ iunii, persoana condamnatului, precum ş i comportarea acesteia pân ă la stabilirea regimului de executare pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior sau imediat superior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (3) Persoanele condamnate care execut ă pedeapsa în regim semideschis sunt cazate în comun, se pot deplasa neînsoţite în zone prestabilite din interiorul penitenciarului, presteaz ă munc ă ş i desfăş oară activităţ i educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic ă ş i asistenţă socială , moral-religioase, instruire

14

ş colară ş i formare profesională , sub supraveghere, în grupuri, în spa ţii din interiorul penitenciarului care ră mân deschise în timpul zilei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (4) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis pot presta munc ă ş i desfăş ura activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic ă ş i asistenţă socială , moral-religioase, instruire ş colară ş i formare profesională , în afara penitenciarului, sub supraveghere inclusiv electronic ă , în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. ART. 38 Regimul deschis (1) Regimul deschis se aplic ă iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an. (2) În mod excep ţ ional, natura ş i modul de s ă vârş ire a infrac ţ iunii, persoana condamnatului, precum ş i comportarea acesteia pân ă la stabilirea regimului de executare pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat superior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim deschis sunt cazate în comun, se pot deplasa neînsoţite în zone prestabilite din interiorul penitenciarului, pot presta munca ş i pot desfăş ura activit ăţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic ă ş i asisten ţă socială , moral-religioase, instruire ş colară ş i formare profesională , în afara penitenciarului, fă ră supraveghere, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (4) Persoanele condamnate din regimul deschis sunt analizate în comisia prev ă zută la art. 32 numai dac ă se impune schimbarea regimului de executare într- unul superior ca grad de severitate. ART. 39 Stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate (1) Regimul de executare a pedepsei privative de libertate se stabile ş te de c ă tre comisia prev ă zută la art. 32 la prima întrunire a acesteia, dup ă terminarea perioadei de carantin ă ş i observare sau dup ă aplicarea regimului provizoriu. (2) La stabilirea regimului de executare se au în vedere urmă toarele criterii:

a) durata pedepsei privative de libertate;

b) gradul de risc al persoanei condamnate;

c) antecedentele penale;

d) vârsta ş i starea de s ă n ă tate ale persoanei condamnate;

e) conduita persoanei condamnate, pozitiv ă sau negativ ă , inclusiv în perioadele

de deten ţie anterioare;

f) nevoile identificate ş i abilităţile persoanei condamnate, necesare includerii în

programe educa ţionale, de asisten ţă psihologic ă ş i asisten ţă socială ;

15

g) disponibilitatea persoanei condamnate de a presta munc ă ş i de a participa la

activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic ă ş i asisten ţă socială , moral-religioase, instruire ş colară ş i formare profesională . (3) Decizia de stabilire a regimului de executare a pedepselor privative de libertate se comunic ă persoanei condamnate împreun ă cu men ţionarea c ă ii de atac existente ş i a termenului de exercitare a acesteia. Împotriva modului de stabilire a regimului de executare, persoana condamnată poate formula plângere la judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate, în termen de 3 zile de la data la care i s-a comunicat decizia de stabilire a regimului de executare a pedepselor privative de libertate. (4) Plângerea nu suspend ă executarea hotă rârii comisiei. (5) Persoana condamnată poate fi ascultată , la locul de de ţinere, de judec ă torul de

supraveghere a priv ă rii de libertate. (6) Judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate soluţioneaz ă plângerea în termen de 10 zile de la data primirii acesteia ş i pronun ţă , prin încheiere motivată , una dintre urmă toarele solu ţii:

a) admite plângerea ş i dispune modificarea regimului de executare stabilit de

comisia prev ă zută la art. 32;

b) respinge plângerea, dac ă aceasta este nefondată , tardiv ă sau inadmisibilă ;

c) ia act de retragerea plângerii.

(7) Încheierea judec ă torului de supraveghere a priv ă rii de libertate se comunic ă persoanei condamnate ş i administra ţiei penitenciarului, în termen de 3 zile de la data pronun ţă rii acesteia. (8) Încheierea este executorie de la data comunic ă rii c ă tre administra ţia penitenciarului. (9) Competen ţa de soluţionare a plângerii aparţine judec ă torului de supraveghere a priv ă rii de libertate de la penitenciarul a c ă rui comisie a stabilit regimul de executare. (10) Împotriva încheierii judec ă torului de supraveghere a priv ă rii de libertate, persoana condamnată ş i administra ţia penitenciarului pot formula contesta ţie la judec ă toria în a c ă rei circumscrip ţie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. (11) Contesta ţiile se depun la judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate care a pronun ţat încheierea. (12) Contesta ţiile se înainteaz ă judec ă toriei, împreun ă cu dosarul cauzei, în termen de dou ă zile de la primirea acestora. (13) Contesta ţia nu suspend ă executarea încheierii. (14) Contesta ţia se judec ă , în ş edinţă public ă , cu citarea persoanei condamnate ş i a administra ţiei penitenciarului.

16

(15) Persoana condamnată ş i administra ţia penitenciarului pot depune memorii ş i concluzii scrise. (16) Persoana condamnată este adus ă la judecată doar la solicitarea instan ţei, în acest caz fiind audiată . (17) Asisten ţa juridic ă nu este obligatorie. În cazul în care procurorul ş i reprezentantul administra ţiei penitenciarului particip ă la judecată , ace ş tia pun concluzii. (18) Instanţa se pronun ţă prin sentin ţă definitiv ă , în ş edin ţă public ă . (19) Sentinţa se comunic ă persoanei condamnate ş i administra ţiei penitenciarului. ART. 40 Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate (1) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de comisia prev ă zută la art. 32. (2) Comisia prevă zută la art. 32 are obliga ţia ca, dup ă executarea a 6 ani ş i 6 luni, în cazul pedepselor cu deten ţiunea pe via ţă , ş i a unei cincimi din durata pedepsei cu închisoarea, precum ş i în situa ţia prev ă zută la art. 35 alin. (3), s ă analizeze conduita persoanei condamnate ş i eforturile pentru reintegrare socială , întocmind un raport care se aduce la cunoş tinţa persoanei condamnate, sub semn ă tură . (3) Comisia prevă zută la art. 32 va dispune schimbarea regimului de maximă siguran ţă în regim închis în cazul persoanelor condamnate care au împlinit vârsta de 65 de ani. (4) În activitatea sa, comisia ţine cont ş i de rezultatele aplic ă rii instrumentelor- standard de evaluare a activităţilor desfăş urate de de ţinu ţ i, aprobate prin decizie a directorului general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor. (5) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune, ţinându-se seama de natura ş i modul de s ă vârş ire a infrac ţiunii, dac ă persoana condamnată :

a) a avut o bun ă conduită , stabilită prin raportare la recompensele acordate ş i sanc ţiunile aplicate ş i nu a recurs la ac ţiuni care indic ă o constantă negativă a comportamentului;

#M6

b) a întreprins eforturile necesare în cadrul muncii prestate sau s-a implicat activ în activităţile stabilite în Planul individualizat de evaluare ş i interven ţie educativ ă ş i terapeutic ă . #B (6) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într- unul mai sever se poate dispune, în orice moment al execută rii pedepsei, dac ă persoana condamnată a comis o infrac ţiune sau a fost sanc ţionată disciplinar pentru o abatere disciplinară foarte grav ă sau pentru mai multe abateri disciplinare grave.

17

(7) Dac ă persoana condamnată a fost inclus ă în categoria celor cu grad de risc

pentru siguran ţa penitenciarului, în condiţiile art. 34 alin. (1) teza finală , se dispune schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul de maximă siguranţă . (8) Hotă rârea comisiei prev ă zute la art. 32, prin care se dispune men ţinerea sau schimbarea regimului de executare, cuprinde ş i termenul de reanalizare care nu poate

fi mai mare de un an.

(9) Comisia prev ă zută la art. 32 are obliga ţia de a analiza, periodic, situa ţia persoanei condamnate, la împlinirea termenului stabilit conform prevederilor alin.

(8).

(10) În cazul în care unei persoane condamnate i s-a schimbat regimul de executare în condiţiile alin. (7), trecerea în regimul imediat inferior ca grad de severitate, potrivit art. 31, se poate face numai dup ă executarea frac ţiunilor prev ă zute la alin. (2) sau, dup ă caz, la împlinirea termenului stabilit la alin. (8). (11) Hotă rârea de schimbare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate se comunic ă persoanei condamnate împreun ă cu menţionarea c ă ii de atac existente ş i a termenului de exercitare a acesteia. Împotriva hotă rârii comisiei, persoana condamnată poate formula plângere la judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate, în termen de 3 zile de la data la care i s-a comunicat hotă rârea. (12) Persoana condamnată poate fi ascultată , la locul de de ţinere, de judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate. (13) Judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate solu ţioneaz ă plângerea în termen de 10 zile de la data primirii acesteia ş i pronun ţă , prin încheiere motivată , una dintre urmă toarele solu ţii:

a) admite plângerea, dispunând asupra modific ă rii regimului de executare stabilit

de comisia prev ă zută la art. 32;

b) respinge plângerea, dac ă aceasta este nefondată , tardivă sau inadmisibilă ;

c) ia act de retragerea plângerii.

(14) Prin încheiere, judec ă torul de supraveghere a privă rii de libertate fixeaz ă termenul de reanalizare, care nu poate fi mai mare de un an. Termenul curge de la data emiterii hotă rârii comisiei prev ă zute la art. 32. (15) Încheierea judec ă torului de supraveghere a privă rii de libertate se comunic ă persoanei condamnate ş i administra ţiei penitenciarului, în termen de 3 zile de la data

pronun ţă rii acesteia. (16) Încheierea este executorie de la data comunic ă rii c ă tre administra ţia penitenciarului. (17) Competen ţa de soluţ ionare a plângerii aparţine judec ă torului de supraveghere

a priv ă rii de libertate de la penitenciarul a c ă rui comisie a dispus men ţinerea sau schimbarea regimului de executare.

18

(18) Împotriva încheierii judec ă torului de supraveghere a priv ă rii de libertate, persoana condamnată ş i administra ţia penitenciarului pot formula contesta ţie la judec ă toria în a c ă rei circumscrip ţie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. (19) Contesta ţiile se depun la judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate care a pronun ţat încheierea. (20) Contesta ţiile se înainteaz ă judec ă toriei, împreun ă cu dosarul cauzei, în termen de dou ă zile de la primirea acestora. (21) Contesta ţia nu suspend ă executarea încheierii. (22) Dispoziţiile art. 39 alin. (14) - (19) se aplic ă în mod corespunz ă tor. ART. 41 Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate (1) Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se stabile ş te de comisia prevă zută la art. 32, în func ţie de durata condamn ă rii, conduita, personalitatea, gradul de risc, vârsta, starea de s ă n ă tate, nevoile identificate ş i posibilităţ ile de reintegrare socială a persoanei condamnate. (2) Persoana condamnată este inclus ă , ţinând seama de criteriile prev ă zute la alin. (1), în activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic ă ş i asisten ţă socială , moral-religioase, instruire ş colară ş i formare profesională . (3) Activităţile prevă zute la alin. (2) sunt realizate de personalul serviciilor de educa ţie ş i asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarelor, cu participarea, după caz, a consilierilor de proba ţ iune, a voluntarilor, a asocia ţiilor ş i funda ţiilor, precum ş i a altor reprezentan ţi ai societăţii civile. (4) Pentru fiecare persoan ă condamnat ă , specialiş tii serviciului de educa ţ ie ş i asisten ţă psihosocială întocmesc un Plan individualizat de evaluare ş i intervenţie educativ ă ş i terapeutic ă , în care consemneaz ă activităţile ş i programele recomandate, în func ţie de riscurile ş i nevoile identificate. ART. 42 Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în cazul tinerilor (1) Tinerii condamna ţ i sunt inclu ş i, pe durata execută rii pedepsei, în programe speciale educa ţionale, de asisten ţă psihologic ă ş i asisten ţă socială , în func ţ ie de vârsta ş i de personalitatea fiec ă ruia. În sensul prezentei legi, se consideră tineri persoanele condamnate care nu au împlinit vârsta de 21 de ani. (2) La mutarea într-un penitenciar de adul ţi a tinerilor condamna ţi, sunt reevaluate nevoile de educa ţie ş i asisten ţă psihosocială ale persoanei condamnate. (3) Programele speciale prevă zute la alin. (1) sunt realizate de personalul serviciilor de educa ţie ş i asisten ţă psihosocială din cadrul penitenciarelor, cu participarea consilierilor de proba ţiune, a voluntarilor, a asocia ţiilor ş i funda ţiilor, precum ş i a altor reprezentan ţi ai societăţii civile.

19

(4) Dispoziţ iile art. 57 se aplic ă în mod corespunz ă tor în cazul persoanelor condamnate prev ă zute la alin. (1).

CAPITOLUL IV Condiţiile de deten ţie

ART. 43 Primirea persoanelor condamnate (1) Primirea în penitenciar a persoanelor condamnate se face oricând, pe baza mandatului de executare a pedepsei privative de libertate, dup ă stabilirea identităţii acestora. Persoanele condamnate se depun în penitenciarul cel mai apropiat de locul în care acestea au fost arestate sau de ţinute, indiferent de profilarea penitenciarului, cu respectarea principiului separa ţiei pe sexe ş i pe vârste, respectiv majori sau minori. (2) Persoanele condamnate sunt primite de la organele de executare a mandatului de executare a pedepselor privative de libertate, în condiţiile ş i cu documentele prev ă zute în regulamentul de aplicare a prezentei legi, constituite într-un dosar. (3) Primirea persoanelor condamnate se face în spa ţii special amenajate, femeile fiind separate de bă rba ţi. (4) Îndată după primirea în penitenciar, persoana condamnată are dreptul de a

încunoş tin ţa personal sau de a solicita administra ţiei s ă încunoş tin ţeze un membru al familiei sau o altă persoană desemnată de aceasta, despre penitenciarul în care se află . (5) Administra ţia penitenciarului are obliga ţia de a aduce la cunoş tin ţa persoanei condamnate dispoziţ iile alin. (4), precum ş i de a consemna într-un proces-verbal modul în care s-a realizat încunoş tin ţarea. (6) Dac ă persoana condamnată nu este cetăţean român, aceasta are ş i dreptul de a încunoş tin ţa sau de a solicita încunoş tin ţarea misiunii diplomatice ori a oficiului consular al statului al c ă rui cetăţean este sau, dup ă caz, a unei organiza ţ ii interna ţionale umanitare, dac ă nu dore ş te s ă beneficieze de asisten ţa autorităţilor din ţara sa de origine ori a reprezentan ţei organiza ţiei interna ţ ionale competente, dac ă este refugiat sau, din orice alt motiv, se află sub protec ţia unei astfel de organiza ţii. (7) M ă surile ce se dispun la primirea în penitenciar a persoanelor condamnate sunt realizate în urmă toarea ordine:

a) efectuarea percheziţiei corporale amă nun ţite;

b) întocmirea unui inventar al bunurilor personale;

c) efectuarea unui examen clinic general de c ă tre personalul de specialitate al

penitenciarului, al c ă rui rezultat este consemnat în fiş a medicală ;

20

d)

prelevarea amprentelor, urmând ca aceste date s ă fie transmise ş i stocate pe

suport hârtie în dosarul individual al persoanei condamnate ş i în format electronic în baza de date na ţională de comparare a amprentelor;

e) fotografierea, în vederea opera ţionaliz ă rii documentelor de eviden ţă ;

f) informarea persoanei condamnate cu privire la drepturile, obliga ţiile ş i

interdic ţ iile persoanelor condamnate, precum ş i cu privire la recompensele care pot fi acordate, abateri ş i sanc ţiuni disciplinare care pot fi aplicate;

g) intervievarea, în vederea stabilirii nevoilor imediate ale persoanei condamnate.

(8) În cazul în care persoana condamnată nu vorbe ş te sau nu în ţelege limba român ă ori nu se poate exprima, administra ţia penitenciarului dispune mă surile necesare aducerii la cunoş tinţă a informa ţiilor prevă zute la alin. (4), întocmindu-se un proces-verbal în acest sens. (9) În cazul cetăţenilor români aparţ inând minorităţilor na ţionale, informarea prev ă zută la alin. (4) se poate face în limba lor matern ă . (10) În cazul în care persoana condamnată prezintă dizabilităţi, administra ţia penitenciarului dispune mă surile necesare execută rii, de c ă tre aceasta, a pedepsei, în condiţii care s ă respecte demnitatea uman ă . ART. 44 Perioada de carantină ş i observare (1) Dup ă primirea în penitenciar, persoanele condamnate se repartizeaz ă în sec ţia de carantin ă ş i observare, pentru o perioadă de 21 de zile. (2) Persoanele prevă zute la alin. (1) sunt cazate separat pe camere, în func ţie de sex ş i vârstă , precum ş i de alte cerin ţe legale, de ordine interioară sau de siguranţă . (3) În perioada de carantin ă ş i observare se desfăş oară activităţi de evaluare ş i interven ţ ie iniţială , se efectueaz ă examene medicale ş i se dispun mă suri de informare ş i documentare, sub paz ă ş i supraveghere, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. ART. 45 Transferarea persoanelor condamnate (1) Transferarea persoanelor condamnate în alt penitenciar, ca urmare a stabilirii provizorii a regimului de executare, se dispune de c ă tre directorul penitenciarului, conform profilă rii penitenciarelor stabilite prin decizie a directorului general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor*). (2) Transferarea persoanelor condamnate în alt penitenciar, ca urmare a stabilirii sau schimb ă rii regimului de executare a pedepselor privative de libertate sau pentru alte motive întemeiate, se dispune, la propunerea comisiei prev ă zute la art. 32 sau la cererea persoanei condamnate, cu avizul comisiei prev ă zute la art. 32, de c ă tre directorul general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor. (3) Transferarea persoanelor condamnate în alt penitenciar, dac ă este necesară activităţii unui organ judiciar, se dispune, la solicitarea organului judiciar, de c ă tre

21

directorul penitenciarului iar, în cazul persoanelor condamnate solicitate de mai multe organe judiciare în aceea ş i perioad ă de timp, transferarea temporară se dispune de c ă tre directorul general al Administra ţ iei Na ţionale a Penitenciarelor. (4) Directorul general al Administra ţ iei Na ţionale a Penitenciarelor dispune

transferarea temporară în situa ţia prev ă zută la alin. (3), ţinând cont de urmă toarele criterii:

a) cauzele penale în care, pentru persoanele condamnate, au fost emise mandate

de arestare preventiv ă ;

b) cauzele penale au prioritate fa ţă de cauzele civile;

c) instanţele judec ă tore ş ti au prioritate fa ţă de celelalte organe judiciare;

d) gradul de jurisdic ţie a organului judiciar care instrumenteaz ă cauza;

e) netransferarea ar afecta grav urmă rirea penală sau judecata.

(5) Cu ocazia primirii cita ţiei de c ă tre persoana condamnată în cadrul unei proceduri judiciare declan ş ate de aceasta, în mă sura în care condamnatul contestă iniţierea acestui demers judiciar, cererea condamnatului de nerecunoa ş tere sau de retragere a cererii urmeaz ă a fi transmis ă de îndată , prin grija administra ţiei penitenciarului, instan ţei sau parchetului învestit. (6) Transferarea de ţinu ţilor în centrele de re ţinere ş i arestare preventiv ă ce func ţioneaz ă în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, necesară activităţii organelor judiciare, se face cu aprobarea directorului penitenciarului ş i informarea judec ă torului de supraveghere a priv ă rii de libertate. Perioada ş i motivele de transfer fac parte din adresa scris ă ş i semnată , dup ă caz, de şefii Inspectoratului General al Poliţiei Române, inspectoratelor jude ţene de poliţ ie, directorul general al Direc ţiei Generale de Poli ţie a Municipiului Bucure ş ti sau al Direc ţiei Generale Anticorup ţ ie, avizată de procuror. La expirarea perioadei, de ţinutul este depus la penitenciarul de unde a fost transferat. (7) Dispozi ţiile art. 43 alin. (4) ş i (5) se aplic ă în mod corespunz ă tor. (8) Este interzis ă transferarea în penitenciare, pentru o perioad ă mai mare de 10 zile, a persoanelor care execută mă sura educativ ă a intern ă rii într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie. Dispoziţiile art. 36 alin. (5) se aplic ă în mod corespunz ă tor.

#M6

(9) Este interzis ă transferarea sau mutarea, pentru motive personale, la cererea persoanei condamnate care execută o pedeaps ă privativ ă de libertate, din condiţii corespunz ătoare, în condiţii necorespunz ă toare de deten ţie, în scopul de a beneficia de m ă sura compensatorie prev ă zută la art. 55^1 alin. (1) ş i (2). #CIN *) A se vedea Decizia directorului general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de de ţinere din subordinea Administra ţ iei Na ţionale a Penitenciarelor.

22

#B ART. 46 Transportarea persoanelor condamnate (1) Transportarea persoanelor condamnate se realizeaz ă cu respectarea cerin ţelor de aerisire ş i iluminare, precum ş i a celor privind siguran ţa mijloacelor de transport, în condiţii care s ă nu produc ă acestora suferin ţe fizice umilitoare. (2) Atunci când persoanele condamnate sunt transferate într-un penitenciar sau în alte locuri, acestea sunt expuse cât mai pu ţin privirii publice. (3) Cheltuielile de transport sunt suportate de administra ţia penitenciarului sau de autoritatea care organizeaz ă ş i ră spunde pentru transportarea persoanelor condamnate. (4) Transportarea persoanelor condamnate de la un penitenciar la altul se face în baza unui grafic aprobat de c ă tre directorul general al Administra ţ iei Na ţionale a Penitenciarelor*). #CIN *) A se vedea Decizia directorului general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor nr. 490/2016 pentru aprobarea graficului efectu ă rii transportului de ţinuţilor între unităţile penitenciare.

#B ART. 47 Modul de executare a pedepselor privative de libertate de categoriile speciale de persoane condamnate (1) Femeile condamnate execută pedeapsa separat de bă rba ţii condamna ţ i. (2) Tinerii condamna ţi execută pedeapsa separat de condamna ţii cu vârsta mai mare de 21 de ani sau în locuri de de ţinere speciale. (3) Administra ţia Na ţ ională a Penitenciarelor dispune mă suri specifice pentru protec ţia s ă nă tăţii fizice ş i psihice a persoanelor cu dizabilităţi. ART. 48 Cazarea persoanelor condamnate (1) Administra ţia Na ţională a Penitenciarelor ia toate mă surile necesare pentru cre ş terea progresivă a numă rului spa ţiilor de cazare individuală . (2) Reamenajarea spa ţiilor de de ţinere existente ş i construirea spa ţiilor de de ţ inere noi se fac cu respectarea prevederilor alin. (1) ş i a recomand ă rilor interna ţionale, în special ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii ş i Tratamentelor sau Pedepselor Inumane ori Degradante. (3) Persoanele condamnate sunt cazate individual sau în comun.

23

(4) Camerele de cazare ş i celelalte înc ă peri destinate persoanelor condamnate dispun de iluminat natural ş i de instala ţiile necesare asigură rii iluminatului artificial corespunz ă tor. (5) Normele minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor condamnate se stabilesc prin ordin al ministrului justi ţiei. (6) Fiec ă rei persoane condamnate i se pune la dispoziţie un pat ş i cazarmamentul stabilit prin decizie a directorului general al Administra ţiei Na ţ ionale a Penitenciarelor*). (7) Condiţiile de cazare în penitenciare-spital trebuie s ă respecte normele sanitare stabilite de Ministerul Să nă tăţii. (8) În cazul în care capacitatea legală de cazare a penitenciarului este dep ăş ită , directorul acestuia are obliga ţia de a informa directorul general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor în vederea transferă rii persoanelor condamnate în alte penitenciare. Directorul general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor stabile ş te dac ă transferul se impune, cu precizarea penitenciarelor în care se transferă persoanele condamnate. #CIN *) A se vedea Decizia directorului general al Administra ţiei Na ţionale a Penitenciarelor nr. 467/2016 privind cazarmamentul asigurat persoanelor private de libertate aflate în locurile de de ţinere din subordinea Administra ţ iei Na ţionale a Penitenciarelor.

#B ART. 49 Ţ inuta persoanelor condamnate (1) Persoanele condamnate poartă ţinută civilă decentă , indiferent de regimul de executare a pedepselor privative de libertate. (2) În cazul în care persoanele condamnate nu dispun de ţinută civilă personală ş i nici de mijloace financiare suficiente, ţinuta civilă se asigură gratuit de c ă tre administra ţ ia penitenciarului. (3) Normele de echipare ş i durata de folosin ţă a ţinutei asigurate de administra ţia penitenciarului sunt stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. ART. 50 Alimentaţia persoanelor condamnate (1) Administra ţia fiec ă rui penitenciar asigură condi ţii adecvate pentru prepararea, distribuirea ş i servirea hranei potrivit normelor de igien ă a alimenta ţ iei, în func ţie de vârstă , starea de s ă nă tate, natura muncii prestate, cu respectarea convingerilor religioase asumate de c ă tre persoana condamnată printr-o declara ţie pe propria ră spundere. (2) Persoanele condamnate au acces la ap ă potabilă .

24

(3) Normele minime obligatorii de hran ă se stabilesc, dup ă consultarea unor specialiş ti în nutriţie, prin ordin al ministrului justiţiei. ART. 51 Ascultarea persoanelor condamnate de c ă tre autorităţi ale statului (1) Ascultarea persoanelor condamnate în penitenciare se poate face de c ă tre reprezentanţi ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, cu aprobarea sau în baza delega ţiei semnate de procurorul care supravegheaz ă sau efectueaz ă urmă rirea

penală , ori, după caz, de c ă tre ş efii structurilor din cadrul Poliţ iei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Direc ţiei Generale Anticorup ţie, cu func ţie de reprezentare pân ă la nivel de ş ef birou. (2) Ascultarea persoanelor condamnate în incinta penitenciarului se poate face ş i de c ă tre:

a) procuror, în exercitarea atribu ţiilor de serviciu, pe baza împuternicirii conduc ă torului instituţ iei;

b) senatori sau deputa ţi ai Parlamentului României, cu împuternicire din partea

comisiei din care fac parte;

c) europarlamentari, cu împuternicire din partea comisiei din care fac parte;

d) reprezentanţii serviciilor de proba ţ iune, în exercitarea atribu ţiilor de serviciu;

e) orice altă persoan ă abilitată prin lege, împuternicită de conduc ă torul institu ţiei

din care face parte; f) persoane care desfăş oară activităţi liberale, care reprezintă autorităţile statului. (3) Identitatea ş i calitatea persoanelor prev ă zute la alin. (1) ş i (2) se dovedesc cu actul de identitate ş i legitima ţia de serviciu. (4) Ascultarea persoanelor condamnate în situa ţiile prev ă zute la alin. (1) ş i (2) se face în condiţ ii de confidenţialitate. (5) Prevederile art. 18 alin. (2) ş i (3) se aplic ă în mod corespunz ă tor. ART. 52 Documente privind decesul ş i afectarea grav ă a s ă nă tăţii ş i integrităţii corporale a persoanelor condamnate (1) În cazul decesului unei persoane condamnate, administra ţ ia penitenciarului în ş tiin ţeaz ă de îndată judec ă torul de supraveghere a priv ă rii de libertate, parchetul ş i Administra ţia Na ţională a Penitenciarelor, familia persoanei decedate, o persoană apropiată acesteia sau, după caz, reprezentantul legal. (2) Efectuarea autopsiei medico-legale ş i eliberarea certificatului medical constatator al decesului sunt obligatorii. (3) Soţul/Soţ ia sau o rudă pân ă la gradul al IV-lea inclusiv ori o altă persoan ă desemnată de acestea are acces la dosarul individual, certificatul medical constatator al decesului ş i orice alt act privitor la decesul persoanei condamnate ş i poate ob ţine, la cerere, contra cost, fotocopii ale acestora.

25

(4) Înhumarea persoanei decedate este efectuată de c ă tre familie, rude sau alte persoane apropiate acesteia. În absenţa lor sau în caz de refuz, înhumarea persoanei decedate se face de c ă tre primă ria din localitatea în a c ă rei raz ă teritorială se află penitenciarul. (5) În cazul prevă zut la alin. (4), în vederea înhumă rii, se înmâneaz ă certificatul medical constatator al decesului ş i certificatul de deces în original. (6) În cazul producerii decesului persoanei condamnate, ca urmare a unui accident de munc ă sau a unei boli profesionale