Sunteți pe pagina 1din 54

Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni”

Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Clasa a IX-a
PROBA TEORETICĂ

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

Subiectul I 20 puncte
Fiecare item are un singur răspuns corect. Notați în tabel cu X numai răspunsul corect. Pentru orice
modificare sau ștersătură în tabel se anulează răspunsul și nu se acordă punctajul corespunzător
itemului.

1. Configurația electronică a unui cation, E3+, este: 1s2 2s2 2p6. Elementul ce a generat acest cation
este plasat în sistemul periodic în:
a. perioada a 2-a, grupa III A;
b. perioada a 3-a, grupa III A;
c. perioada a 3-a, grupa III B;
d. perioada a 3-a, grupa V B;
e. perioada a 2-a, grupa VIII A.

2. Dintre următoarele afirmații cu privire la compușii ionici este corectă:


a. compușii ionici sunt volatili;
b. acizii sunt compuși ionici;
c. compușii ionici se dizolvă în solvenți nepolari;
d. compușii ionici sunt maleabili;
e. compușii ionici sunt electroliți.

3. Dintre următorii compuși, KH, AsH3, SiH4, SrH2, perechea de substanțe cu legături ionice este:
a. nici unul dintre acești compuși nu este ionic:
b. AsH3 și SiH4;
c. KH și AsH3;
d. SrH2 și SiH4;
e. KH și SrH2.

4. O țesătură prezintă pete de ulei, sulf și mină de creion. După spălări succesive cu sulfură de carbon,
benzină și apă:
a. toate petele au dispărut;
b. toate petele au rămas;
c. se mențin petele de ulei;
d. se mențin petele de sulf și de mină de creion;
e. se mențin petele de mină de creion.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a IX-a
5. Dintre următoarele molecule: (A) Br2, (B) H2O, (C) CH4, (D) H2O2, sunt nepolare:
a. A,B,C,D;
b. A,B,C;
c. A,B;
d. A,C;
e. A,C,D.

6. Care dintre următoarele afirmații exprimă corect și complet modul de variație a razei atomice în
sistemul periodic:
a. raza atomică creste în perioadă până la grupa a IV-A și apoi scade cu creșterea lui Z;
b. raza atomică creste în perioadă paralel cu creșterea lui Z;
c. raza atomică scade în grupă paralel cu creșterea lui Z;
d. raza atomică creste în grupă de jos în sus și scade în perioadă paralel cu creșterea lui Z;
e. raza atomică creste în grupă de sus în jos și scade în perioadă nemonoton de la grupa 1 până la
grupa 18.

7. Izotopul fisionabil al uraniului este 235


92 U . Acest nuclid are următoarea alcătuire:
a. 92 protoni, 92 neutroni, 143 electroni;
b. 92 protoni, 92 electroni, 51 neutroni;
c. 92 neutroni, 92 electroni, 51 protoni;
d. 92 protoni, 92 electroni, 143 neutroni;
e. 92 protoni, 92 neutroni, 235 electroni.

8. În învelișul electronic al atomului elementului cu Z = 25 numărul de substraturi complet ocupate


este :
a. 4;
b. 3;
c. 2;
d. 6;
e. 7.

9. Dintre următoarele configurații electronice, corespunde atomului unui element din grupa 5:
a. 1s22s22p5;
b. 1s22s22p63s23p5;
c. 1s22s22p63s23p63d104s24p3;
d. 1s22s22p63s23p64s23d3;
e. 1s22s22p63s23p64s23d5.

10. Se dă reacția: PCl5 (g) ⇆ PCl3 (g)+ Cl2 (g) - 130 kJ. Conținutul procentual al PCl3, în amestecul de
echilibru, poate fi mărit prin:
a. creșterea temperaturii, micșorarea presiunii;
b. creșterea presiunii, scăderea temperaturii;
c. scăderea temperaturii, adaos de catalizator;
d. scăderea temperaturii;
e. mărirea presiunii.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a IX-a
Subiectul II 25 puncte

A. Un amestec gazos, format din CO și CO2, are, în condiții normale de temperatură și presiune,
volumul de 1 L. Monoxidul de carbon reprezintă 35% (în volume) din amestec. Calculează:
a. masa amestecului gazos;
b. masa moleculară medie a amestecului gazos;
c. densitatea amestecului gazos în raport cu aerul;
d. volumul de aer (cu 20% oxigen) (c.n.) necesar pentru a converti complet monoxidul de carbon la
dioxid de carbon.

B. Prin încălzirea îndelungată, la temperatură constantă de 105°C, a 3,10 g cristalohidrat de Na2CO3


se pierd prin evaporare 0,45 g apă.
a. Determină prin calcul care este numărul de molecule de apă de hidratare din cristalohidrat. Scrie
formula cristalohidratului.
b. Calculează concentrația ionilor hidroniu din 100 mL soluție apoasă de acid clorhidric ce
neutralizează întreaga cantitate de cristalohidrat până la sare acidă.

Subiectul III 25 puncte

A. Într-un vas gol cu volumul de un litru, la 490°C, se introduc doi moli de acid iodhidric. Pentru reacția
de sinteză a acidului iodhidric, în aceleași condiții de temperatură, valoarea constantei de echilibru
în raport cu concentrațiile este Kc = 49. Calculați compoziția procentuală molară la echilibru.

B. Pentru a obține hidrogen în laborator, în aparatul Kipp s-au introdus 250 g de soluție de H2SO4 și
zinc. Volumul de hidrogen colectat după ce întreaga cantitate de acid s-a consumat, măsurat la
27°C și presiune de 1 atm., a fost de 6,15 L. Calculează concentrația procentuală a acidului folosit
ca reactant.

Subiectul IV 30 puncte

Se consideră schema de reacții:

(1) a+b→c+d
(2) b+e→f+g
(3) b + BaCl2 → h↓ + i
(4) i + Fe → j + H2↑
(5) k+e→l
(6) l → m + k↑ + g
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
(7) NaCl + g �⎯⎯⎯⎯⎯⎯� e + n↑+ o↑
(8) CuSO4 + e → p↓ + f
(9) p + rexces→ s

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a IX-a
Se cunosc următoarele date despre unele substanțe din schemă:
- substanța „ a” este sulfura unui metal divalent ce conține 67% metal;
- substanța „b” este „ vitriol”;
- substanța „e” este „soda caustică”;
- substanța „k” este un gaz incolor rezultat în urma respirației și care tulbură „ apa de var”;
- substanța „l” este o sare acidă;
- substanța „o” este un gaz de culoare galben-verzui cu acțiune iritantă asupra căilor respiratorii;
- substanța ,,s” este colorată în albastru intens.
Se cere:
a. să se identifice substanțele notate cu litere de la a ÷ s din schema și să se scrie ecuațiile reacțiilor
chimice corespunzătoare;
b. să se precizeze culoarea precipitatelor obținute în reacțiile (3) și (8).

Se dau:
- masele atomice relative: H – 1, C – 12, O - 16, Na – 23, S - 32, Cl – 35,5, Ca – 40, Zn - 65.
- Masa moleculară medie a aerului μ aer = 28,9 g/mol;
- volumul molar (c.n.) V m0 = 22,4 L/ mol
- constanta universală a gazelor – R = 0,082 L·atm/(mol·K )

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii!
Timp de lucru 3 ore

!!!!!! Succes !!!!!!


Subiectele au fost elaborate de:
Adriana Luminița Alexandru – Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu
Monica Dumitru – Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa
Iuliana Ignat – Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius”, Brăila
Nicoleta Marin – Liceul Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol Andrei”, Ploiești
Gabriela Ungureanu – Colegiul Naţional „Traian”, Drobeta Tr. Severin
Luciana Tufescu – Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Mădălina Moga – Colegiul Economic Administrativ, Iaşi
Vlad Chiriac – Universitatea de Vest din Timişoara

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a IX-a
Concursul National de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Clasa a IX-a
PROBA TEORETICĂ
Barem de corectare și notare

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

SubiectulI 20puncte

a b c d e
1. X
2. X
3. X
4. X
5. X
6. X
7. X
8. X
9. X
10. X

SubiectulII 25puncte

A……………………………………………………………………………………….…........................................................15 puncte
a) - Calculul volumului de CO și CO2(VCO=0,35L, VCO2=0,65L)............................................2x1p=2p
- Calculul numărului de moli de CO și CO2(nCO=0,0156moli, nCO2=0,03
moli)……......…2x0,5=1p
- Calculul masei amestecului gazos(mamestec=1,75g)………………..…..………..........................…2p
b) - Calculul masei moleculare medii a amestecului gazos(µ =38,52)……………...…........................2,5p
c) - Calculul densității amestecului gazos în raport cu aerul(d=1,33)…………….............................2,5
p
d) - Scrierea corectă a ecuațieireacțieichimice………………………………....…………………………………...1 p
- Calculul numărului de moli de oxigen(nO2=0,0078moli)………………..…………..............................1 p
- Calculul volumului de aer 20% oxigen(Vaer=0,8736L)…………………..……...............................……3 p

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică - Barem
Clasa a IX-a
B…………………………………………………………………………………….……........................................................10 puncte
a) - Scrierea formulei generale a cristalohidratului…………………………………………..................1p
- Calcululmaseimoleculare a cristalohidratului………………………………………………….1p
- Determinareanumăruluimoleculelor de apă(x=1)……………………..…….………………2p
- Determinareaformulei cristalohidratului(Na2CO3·H2O)…………………….……………….1p
b) Scrierea ecuației reacției chimice……………………………………………………….............................1p
- Calcululnumărului de moli(n=0,025moli) ………………………………………………………..2p
- Calcululconcentrațieiionilorhidroniu([H3O+]=25x10-2mol/L)……………..............…2p

SubiectulIII 25puncte

A………………………………………………………………………………………….....................................................10 puncte
- Scriereacorectă a ecuațieireacțieichimice…………………………….…………………………………....2p
- Scrierea corectă a expresiei constantei de echilibru……………………….……..........................4p
- Determinareanumărului de moli la echilibru
...................................................................... ................3p
- Calcululcompozițieiprocentualemolare(%HI=78; %H2=11; %I2=11).….…...................….…1p

B……………………………………………………………………………………...…...................................................15 puncte
- Scriereacorectă a ecuațieireacțieichimice……………………………………………………….……..5p
- Calculul numărului de moli de H2(nH2=0,25moli)………………………...……..........................5p
- Calcululconcentrațieiprocentuale de masă(c=9,8%)……………………………………………..…5p

SubiectulIV 30puncte
- Identificarea substanței „a”……………………………………………..………......................................2p
- Identificarea și scrierea formulelor chimice ale substanțelor corespunzătoare literelor a –
s (a=ZnS, b=H2SO4, c=ZnSO4sau H2S, d=H2S sau ZnSO4,e=NaOH, f=Na2SO4, g=H2O, h=BaSO4,
i=HCl, j=FeCl2, k=CO2, l=NaHCO3, m=Na2CO3, n=H2, o=Cl2, p=Cu(OH)2, r=NH3,
s=[𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝑁𝑁3 )4 ](𝑂𝑂𝑂𝑂)2 )…………………..……................................................................18x1p=18p
- Scriereacorectă a ecuațiilorreacțiilorchimice…………………..…………………………………9x1p=9p
- Precizarea culorii precipitatelor (BaSO4=alb-lăptos, Cu(OH)2=albastru
gelatinos)………………………………………………..…………...........................................…...2x0,5p=1p

Orice variantă corectă de rezolvare va fi punctată corespunzător.


Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018
Proba teoretică - Barem
Clasa a IX-a
Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

IX. osztály
ELMÉLETI PRÓBA

Technológiai ág – minden profil/szak/képesítés

I. Tétel 20 pont
Minden kérdés egyetlen helyes válasszal rendelkezik. Jelöld a táblázatban X-el, kizárólag a helyes
választ. A táblázatban történő bármilyen módosításra, törlésre vagy átjavításra, a válaszod mellőzik és
nem jár érte a meghatározott pontérték.

1. Az E3+ kation elektronkonfigurációja: 1s2 2s2 2p6. Az elem helye a periódusos rendszerben,
amelyből ez a kation képződött:
a, 2. periódus, III A csoport
b, 3. periódus, III A csoport
c, 3. periódus, III B csoport
d, 3. periódus, V B csoport
e, 2. periódus, VIII A csoport

2. Az ionvegyületekre nézve a következő állításokból igaz:


a, az ionos vegyületek illékonyak
b, a savak ionos vegyületek
c, az ionos vegyületek nem poláris oldószerekben oldódnak
d, az ionos vegyületek képlékenyek
e, az ionos vegyületek elektrolitok

3. Adottak a következő vegyületek: KH, AsH3, SiH4, SrH2. Melyik vegyületpáros tartalmaz ionos
kötést?
a, a felsorolt vegyületek közül egyetlen sem tartalmaz ionkötést
b, AsH3 és SiH4;
c, KH és AsH3;
d, SrH2 és SiH4;
e, KH és SrH2.

4. Egy szövetdarab olajfolt, kén és ceruzabél szennyeződéseit tartalmazza. Szén-diszulfiddal, később


benzinnel és végül vízzel történő mosás után:
a, minden szennyeződés eltávolodott
b, minden szennyeződés megmaradt
c, csak az olajfolt maradt meg
d, a kén és ceruzabél szennyeződései maradtak meg
e, csak a ceruzabél szennyeződés maradt meg.
5. A következő molekulák közül apolárisak: (A) Br2, (B) H2O, (C) CH4, (D) H2O2

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a IX-a
a, A,B,C,D;
b, A,B,C;
c, A,B;
d, A,C;
e, A,C,D.

6. Az alábbi állítások közül melyik fejezi ki helyesen és teljes mértékben az atomsugár változását a
periódusos rendszerben?
a, az atomsugár a periódus mentén a IV.A csoportig nő, majd a Z növekedésével csökken
b, az atomsugár a periódus mentén a Z növekedésével párhuzamosan növekszik.
c, az atomsugár a csoportban a Z növekedésével párhuzamosan növekszik.
d, az atomsugár a csoportban lentről felfele nő és a periódus mentén a Z növekedésével
párhuzamosan csökken
e, az atomsugár a csoportban fentről lefele nő és a periódus mentén egyenletlenül csökken az 1-
es csoporttól a 18-as csoportig.

7. Az uránium instabil (maghasadásra képes) izotópja a 235


92 U . Ez az atomfajta a következőket
tartalmazza:
a, 92 proton, 92 neutron, 143 elektron;
b, 92 proton, 92 elektron, 51 neutron;
c, 92 neutron, 92 elektron, 51 proton;
d, 92 proton, 92 elektron, 143 neutron;
e, 92 proton, 92 neutron, 235 elektron.

8. A 25-ös rendszámú (Z=25) elem elektronszerkezetében a teljesen feltöltött alhéjak száma:


a, 4;
b, 3;
c, 2;
d, 6;
e, 7.

9. A következő elektronkonfigurációk közül melyik felel meg egy 5. csoportban található elem
atomjának?
a, 1s22s22p5;
b, 1s22s22p63s23p5;
c, 1s22s22p63s23p63d104s24p3;
d, 1s22s22p63s23p64s23d3;
e, 1s22s22p63s23p64s23d5.

10. Adott a következő reakció: PCl5 (g) ⇆ PCl3 (g)+ Cl2 (g) - 130 kJ. Az egyensúlyi elegy százalékos
összetétele a PCl3 –ra tekintve növelhető:
a, a hőmérséklet növelésével, a nyomás csökkenésével
b, a nyomás növelésével, a hőmérséklet csökkenésével
c, a hőmérséklet csökkenésével, katalizátor hozzáadásával
d, a, hőmérséklet csökkenésével
e, a nyomás növelésével

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a IX-a
II. Tétel 25 pont

A. CO-ot és CO2-ot tartalmazó gázkeverék térfogata normál hőmérsékleten és nyomáson 1L (liter).


A gázkeverék 35 térfogat%-a szén-monoxid. Számold ki:
a, a gázkeverék tömegét
b, a gázkeverék átlagos molekulatömegét
c, a gázkeverék levegőhöz viszonyított sűrűségét
d, a teljes mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxiddá való alakításához szükséges levegő
térfogatát (20% oxigénnel, n.k.)

B. 3,10 g Na2CO3 kristályhidrát 105°C-on történő folyamatos melegítése során 0,45g vizet veszít.
a, számítással határozd meg a kristályhidrátban található vízmolekulák számát. Írd fel a
kristályhidrát képletét!
b, számold ki 100 ml hidrogén-klorid vizes oldatában található oxóniumionok koncentrációját,
amely a kristályhidrát összmennyiségét semlegesíti savanyú sóra.

III. Tétel 25 pont


A. Egy 1 literes űrtartalmú üres edényben 490°C-on 2 mol hidrogén-jodid savat vezetnek. Az előbbi
hőmérsékleten a hidrogén-jodid szintézisének egyensúlyi állandója a koncentrációra nézve Kc =
49. Számold ki a mólszázalékos összetételt egyensúly esetén.

B. A hidrogén laboratóriumi előállításához Kipp készülékbe 250g H2SO4 oldatot töltöttek és cinket
helyeztek. A teljes savmennyiség elhasználódása utan a begyűjtött hidrogén térfogata 27oC-on és
1atm nyomáson 6,15 liter volt. Mennyi volt a reagensként felhasznált sav koncentrációja?

IV. Tétel 30 pont


Adott a következő reakciósor:

(1) a+b→c+d
(2) b+e→f+g
(3) b + BaCl2 → h↓ + i
(4) i + Fe → j + H2↑
(5) k+e→l
(6) l → m + k↑ + g
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒í𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧
(7) NaCl + g �⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� e + n↑+ o↑
(8) CuSO4 + e → p↓ + f
(9) p + rfölös → s

Egyes anyagokról ismertek a következő adatok:


- az „a” anyag egy kétvegyértékű fém szulfidja, amely 67% fémet tartalmaz
- a „b” anyag a „vitriol”
- az „e” anyag a „marószóda”
- a „k” anyag egy színtelen gáz, amelyet kilélegzünk és a „meszes vizet” megzavarosítja
- az „l” anyag egy savanyú só
Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018
Proba teoretică
Clasa a IX-a
- az „o” anyag egy sárgás-zöldes színű gáz, amely irritálja a légutakat.
- az „s” anyag sötétkék színű
Határozd meg:
a, a reakciósorban levő a-s betűkkel jelölt anyagokat és írd fel a megfelelő reakciók egyenleteit
b, azonosítsd a (3)-as és (8)-as reakciók során keletkező csapadékok színeit.

Adottak:
- relatív atomtömegek: H – 1, C – 12, O - 16, Na – 23, S - 32, Ca – 40, Zn - 65.
- egyetemes gázállandó R = 0,082 (L.atm )/ (mol.K)
- móltérfogat (n.k.) V m0 = 22,4 L/ mol
- a levegő átlag molekulatömege µ� levegő =28,9 g/mol

Megjegyzés:
Minden tétel kötelező!
Munkaidő 3 óra

!!!!!! Sok sikert !!!!!!

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a IX-a
Concursul National de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Clasa a X-a
PROBA TEORETICĂ

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

Subiectul I 20 puncte
Fiecare item are un singur răspuns corect. Notați în tabel cu X numai răspunsul corect. Pentru orice
modificare sau ștersătură în tabel se anulează răspunsul și nu se acordă punctajul corespunzător
itemului.

1. Substanţa de mai jos conţine următoarele tipuri de atomi de carbon:

a. 2 atomi de C primari, 3 atomi de C secundari, 2 atomi de C terțiari, 1 atom de C cuaternar;


b. 2 atomi de C primari, 2 atomi de C secundari, 2 atomi de C terțiari, 2 atomi de C cuaternar;
c. 1 atom de C primari, 3 atomi de C secundari, 2 atomi de C terțiari, 2 atomi de C cuaternar;
d. 2 atomi de C primari, 1 atom de C secundari, 3 atomi de C terțiari, 2 atomi de C cuaternar;
e. 3 atomi de C primari, 2 atomi de C secundari, 2 atomi de C terțiari, 1 atom de C cuaternar.

2. Sunt omologi:
a. etenă și etină;
b. benzen și toluen;
c. butan și izobutan;
d. etină și acetilenă;
e. 1-butenă și 2-butenă.

3. Care dintre următoarele afirmații este incorectă?


a. sub formă de soluție apoasă, etanolul se folosește ca dezinfectant;
b. trinitratul de glicerină se utilizează ca medicament;
c. etanolul se folosește ca antidot în intoxicația cu metanol;
d. solubilitatea în apă a alcoolilor creste cu creșterea numărului de grupări hidroxil;
e. metanolul nu are acțiune toxică asupra organismului.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a X-a
4. Precizați care dintre următoarele reacții chimice nu este posibilă :
a. 2 CH3-COOH + ZnO → ( CH3-COO)2Zn + H2O
b. 2 CH3-COOH + Cu → (CH3-COO)2Cu + H2
c. CH3-COOH + NaOH → CH3-COONa + H2O
d. CH3-COOH + NaHCO3 → CH3-COONa + CO2 + H2O
e. 2 CH3-COOH + Ca → ( CH3-COO)2Ca + H2

5. Produșii CO2 și H2O se găsesc în raportul molar de 3:2 în reacția de ardere a unui mol de:
a. propan
b. propenă
c. propină
d. etan
e. butan

6. Valoarea lui x din formula moleculară C6HxCl2 a unui derivat dihalogenat aciclic provenit dintr-o
alchenă prin adiție de Cl2 este:
a. 4
b. 6
c. 8
d. 10
e. 12

7. Afirmația incorectă este:


a. toluenul este o hidrocarbură aromatică mononucleară;
b. naftalina poate sublima;
c. para-xilenul formează prin monoclorurare catalitică un singur compus organic;
d. β -nitronaftalina se obține prin nitrarea directă a naftalinei;
e. benzenul și acetilena au aceeași formulă brută.

8. Raportul dintre numărul electronilor π și numărul electronilor neparticipanți din următoarea


structură este:

a. 3:2
b. 1:3
c. 8:5
d. 5:8
e. 2:3

9. Se consideră compușii: (I) hexan, (II) pentan, (III) izobutan, (IV) propan, (V) izopentan, (VI)
neopentan, (VII) butan. Ordinea descrescătoare a punctelor de fierbere este:
a. I, II, V, VI, VII, III, IV
b. IV, VII, III, II, V, VI, I
c. IV, III, VII, VI, V, II, I
d. IV, III, VII, V, VI, II, I
e. I , III, V, VI, IV, VII, II.
Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018
Proba teoretică
Clasa a X-a
10. Adiția acidului bromhidric decurge conform regulii lui Markovnikov, la:
a. 3,4-dimetil-3-hexenă;
b. 2-metil-2-butenă;
c. 3-hexenă;
d. 2-butenă;
e. etenă.

Subiectul II 25 puncte

A. Se supun reacției de esterificare 270 g de acid monocarboxilic saturat cu 53,34 % oxigen și 192 g
de metanol. La echilibru se formează 3 moli de ester.
a. Determinați prin calcul formula moleculară și scrieți formula de structură a acidului;
b. Scrieți ecuația reacției de esterificare;
c. Calculați constanta de echilibru Kc și precizați unitatea ei de măsură;
d. Cum se poate deplasa echilibrul chimic în sensul formării unei cantități mai mari de ester;
e. O probă de acid cu aceeași masă reacționează cu carbonat acid de sodiu . Calculați volumul de
gaz degajat din reacție, măsurat la 2 atm. și 1270 C.

B. Scrieți ecuațiile reacțiilor din următoarele transformări :


a. benzen 4-nitro – 1,2 diclorobenzen
b. butan etanoat de magneziu
c. metan 1,1,2- tricloroetan

Subiectul III 25 puncte

A. La clorurarea a 112 L CH4 se obține un amestec de reacție ce conține monoclorometan,


diclorometan, triclorometan, tetraclorometan și metan nereacționat în raport molar de 3:2:2:2:1.
a. Calculați masa de monoclorometan rezultată.
b. Ce volum de soluție de HCl 0,1 M se poate prepara cu acidul rezultat în urma procesului de
clorurare?
c. Care este procentul de metan netransformat?

B. Trinitrotoluenul (T.N.T.) este o substanță organică utilizată ca exploziv în domeniul civil și militar.
a. Scrie ecuația reacției de trinitrare a toluenului;
b. Calculează masa de T.N.T. care se formează din 3,68 t toluen, la un randament al procesului de 80%;
c. Determină procentul masic de azot din T.N.T.;
d. Calculează masa de amestec nitrant necesară la mononitrarea a 3,68 t toluen, dacă amestecul
nitrant conține HNO3 și H2SO4 în raport molar de 1:3, iar soluțiile acide amestecate pentru
obținerea acestuia au concentrațiile procentuale masice de 63% pentru HNO3, respectiv 98%
pentru H2SO4.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a X-a
Subiectul IV 30 puncte

A. Într-un recipient cu volumul de 10 L se află comprimată o cantitate de 4,88 g amestec format dintr-un
alcan A și o alchenă B în raport molar de 3:1. Amestecul gazos aflat în condiții normale este barbotat
prin 200 g soluție Br2 de concentrație 4%. După îndepărtarea bromoderivatului concentrația soluției a
scăzut la 2,43 % Br2. Gazul neabsorbit este ars complet cu aer rezultând 59,36 L amestec gazos care
conține 4,15% O2 și 75,48% N2.
Se cere :
a. Formulele moleculare ale hidrocarburilor A și B;
b. Compoziția procentuală molară a amestecului;
c. Presiunea amestecului gazos inițial la 270 C.

B. Parlamentul European a decis ca din anul 2020 limita maximă a emisiilor de CO2 pentru autoturisme
în Uniunea Europeană să fie de 95 g / Km . Un autoturism consumă în medie 8 L de benzină la 100 Km
parcurși.
a. Dacă pentru alimentarea lui se folosește o benzină cu cifra octanică 98 și ρ= 0,72 g/cm3 , stabiliți
prin calcul care este valoarea emisiilor sale de CO2;
b. Se va încadra acest autoturism în limita impusă de lege ?
c. Numiți o reacție chimică prin care se poate mări cifra octanică a benzinelor .

Se dau:
Masele atomice relative:, , H – 1, C - 12, N – 14, O - 16, S – 32, Cl – 35,5, Br– 80.
Constanta universală a gazelor - R = 0,082 (L.atm )/ (mol.K)
Volumul molar (c.n.) V= 22,4 L/ mol

Subiecte propuse de:


Balogh Valentina – Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Făget, Timiș;
Chesaru Dorina - Colegiul Economic, Călărași;
Drăgan Gigi - Colegiul Național „Al. D. Ghica”, Alexandria;
Dumitra Mirela - Colegiul Economic „Petre S. Aurelian”, Slatina;
Foia Cecilia – Colegiul Naţional „M. Eminescu”, Iaşi
Gherman Simona-Carmen - Liceul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu”, Tîrgu Mureș;
Hristea Mihaela-Dana - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani;
Ionescu Nicoleta Nona – Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploieşti
Vasilache Mihaela - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a X-a
Concursul National de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Clasa a X-a
PROBA TEORETICĂ
Barem de corectare și notare

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

Subiectul I 20 puncte

a. b. c. d. e.
1. X
2. X
3. X
4. X
5. X
6. X
7. X
8. X
9. X
10. X

Subiectul II 25 puncte
A. ...................................................................................................................................................15p
a. Formula generala CnH2nO2 și calcul n=2......................................................................................1p
Formula moleculară și formula structurală.................................................................................1p
b. Ecuația reacției chimice ..............................................................................................................1p
c. Număr de moli acid =4,5 moli, Număr moli alcool=6 moli..........................................................2p
Concentrații la echilibru: 1,5 mol/L acid, 3 mol/L alcool, 3 mol/L ester, 3 mol/L apă.................2p
Kc=2, adimensională....................................................................................................................2p
d. Distilarea esterului format sau adăugare de alcool/acid.............................................................2p
e. Ecuația reacției chimice ..............................................................................................................1p
Număr de moli CO2 = 4,5 moli.....................................................................................................1p
Volumul de CO2 =73,8L ...............................................................................................................2p
B. ....................................................................................................................................................10p
a. Benzen → clorobenzen → p-nitro-clorobenzen → 4-nitro-1,2-diclorobenzen.......................3p
b. butan → etenă → etanol → acid etanoic→ etanoat de magneziu.........................................4p
c. metan → etină → cloroetenă → 1,1,2- tricloroetan ...............................................................3p

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a X-a
Subiectul III 25 puncte
A. …………………………………………………………………………….....................................................………10p
a. Ecuațiile reacțiilor chimice.........................................................................................................2p
Raționament corect...................................................................................................................2p
m CH3Cl = 75,75 g......................................................................................................................2p
b. Raționament corect...................................................................................................................1p
Număr de moli HCl =10,5 moli ; Vs = 105 L ................................................................................1p
c. Raționament corect...................................................................................................................1p
% CH4 nereacționat =10 %...........................................................................................................1p
B. ..........................................................................................................................................15p
a. Ecuația reacției chimice.............................................................................................................2p
b. Raționament corect...................................................................................................................1p
Determinarea maselor moleculare...........................................................................................1p
Ct =9,08 t T.N.T. ; Cp =7,264 t T.N.T.........................................................................................2p
c. Raționament corect...................................................................................................................1p
% N= 18,502% ...........................................................................................................................1p
d. Raționament corect...................................................................................................................2p
ms =12 t sol. HNO3 ....................................................................................................................2p
ms =36 t sol. H2SO4 ...................................................................................................................2p
m amestec nitrant=48 t....................................................................................................................1p

Subiectul IV 30 puncte

A. .…………………...………………………..................................................……………………………...........22p
a. Raționament corect...................................................................................................................4p
Nr. moli Br2 reacționat = 0,02moli.............................................................................................3p
Nr.moli O2 reacționat = 0,39 moli.............................................................................................3p
Ecuațiile reacțiilor chimice........................................................................................................4p
Nr. moli A= 0.06 ........................................................................................................................2p
Nr. moli B =0,02 ........................................................................................................................2p
Formule moleculare A = C4H10 și B= C5H10.................................................................................2p
b. Compoziția procentuală molară 25% C5H10 ,75% C4H10 ..........................................................1p
c. Presiunea inițială a amestecului = 0,1968 atm .........................................................................1p

B. ............................................................................................................................................8p
a. Raționament corect...................................................................................................................2p
Ecuațiile reacțiilor chimice de ardere.........................................................................................1p
Determinarea cantității de CO2 rezultat prin arderea C8H18, m1= 17,429 Kg..............................1p
Determinarea cantității de CO2 rezultat prin arderea C7H16 m2 =0,3548Kg.............................1p
b. Nu se incadrează, m=177,83g/Km..............................................................................................2p
c. Izomerizarea..............................................................................................................................1p

Orice variantă corectă de rezolvare va fi punctată corespunzător.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a X-a
Concursul National de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

X. osztály
ELMÉLETI PRÓBA

Technológiai ág – minden profil/szak/képesítés

I. Tétel 20 pont
Minden kérdés egyetlen helyes válasszal rendelkezik. Jelöld a táblázatban X-el, kizárólag a helyes
választ. A táblázatban történő bármilyen módosításra, törlésre vagy átjavításra, a válaszod mellőzik és
nem jár érte a meghatározott pontérték.

1. Az alábbi vegyület a következő szénatom típusokat tartalmazza:

a. 2 primer C atom, 3 szekunder C atom, 2 tercier szénatom, 1 kvaterner C atom


b. 2 primer C atom, 2 szekunder C atom, 2 tercier C atom, 2 kvaterner C atom
c. 1 primer C atom, 3 szekunder C atom, 2 tercier C atom, 2 kvaterner C atom;
d. 2 primer C atom, 1 szekunder C atom, 3 tercier C atom, 2 kvaterner C atom;
e. 3 primer C atom, 2 szekunder C atom, 2 tercier C atom, 1 kvaterner C atom

2. Azonos homológ sor tagjai:


a. Etén és etin;
b. Benzol és tolulol;
c. Bután és izobután;
d. Etin és acetilén;
e. 1-butén és 2-butén.

3. A következő kijelentések közül melyik hamis?


a. Az etanol vizes oldatát fertőtlenítőszerként alkalmazzák;
b. A glicerin-trinitrátot gyógyszerként használják;
c. Az etanolt a metanolos mérgezés ellenmérgeként alkalmazzák
d. Az alkoholok vízben való oldódása növekszik a hidroxil-csoport számának növekedésével
e. A metanol nem mérgező az emberi szervezet számára

4. A következő kémiai reakciók közül, melyik nem lehetséges:


a. 2 CH3-COOH + ZnO → (CH3-COO)2Zn + H2O

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a X-a
b. 2 CH3-COOH + Cu → (CH3-COO)2Cu + H2
c. CH3-COOH + NaOH → CH3-COONa + H2O
d. CH3-COOH + NaHCO3 → CH3-COONa + CO2 + H2O
e. 2 CH3-COOH + Ca → ( CH3-COO)2Ca + H2

5. A CO2 és H2O termékek 3:2 mólarányban képződnek, a következő 1 mólnyi mennyiségű anyag
égése során:
a. propán
b. propén
c. propin
d. etán
e. bután

6. Egy alkén Cl2 addíciója során keletkező C6HxCl2 molekulaképletű aciklikus dihalogén
származékban az x értéke:
a. 4
b. 6
c. 8
d. 10
e. 12

7. Hamis kijelentés:
a. A toluol egy egygyűrűs aromás szénhidrogén
b. A naftalin szublimál;
c. A para-xilol katalitikus monoklórozása során egyetlen szerves vegyület keletkezik;
d. A β –nitro-naftalin a naftalin közvetlen nitrálásával állítható elő
e. A benzol és az acetilén azonos bruttóképlettel rendelkezik;

8. A π és a szabad elektronok számának aránya a következő vegyület szerkezetében:

a. 3:2
b. 1:3
c. 8:5
d. 5:8
e. 2:3

9. Adottak a következő vegyületek: (I) hexán, (II) pentán, (III) izobután, (IV) propán,
(V) izopentán, (VI) neopentán, (VII) bután. A forráspontjuk csökkenő sorrendje:
a. I, II, V, VI, VII, III, IV
b. IV, VII, III, II, V, VI, I
c. IV, III, VII, VI, V, II, I
d. IV, III, VII, V, VI, II, I
e. I , III, V, VI, IV, VII, II.

10. Markovnyikov szabály szerint játszódik le a hidrogén-bromid add íció a következő vegyületnél:
Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018
Proba teoretică
Clasa a X-a
a. 3,4-dimetil-3-hexén;
b. 2-metil-2-butén;
c. 3-hexén;
d. 2-butén;
e. etén.

II. Tétel 25 pont

A. 270 g 53,34% oxigéntartalmú telített monokarbonsavat 192g metanollal észterezési reakciónak


vetik alá. Reakció egyensúlynál 3 mól észter keletkezik.
a. Számítással határozzátok meg a sav molekulaképletét és írjátok fel a szerkezeti képletét is.
b. Írjátok fel az észterezési reakció egyenletét
c. Számítsátok ki a Kc egyensúlyi állandót és adjátok meg mértékegységét;
d. Hogyan tolható el az egyensúly a nagyobb mennyiségű észter képződésének irányában;
e. Ugyanannyi tömegű sav reakcióba lép nátrium-hidrogén-karbonáttal. Számítsátok ki a reakció
során felszabaduló gáz térfogatát 2 atm. nyomáson és 1270 C-on.

B. Írjátok fel a következő átalakulások reakció egyenleteit:


a. benzol 4-nitro – 1,2 diklór-benzol
b. bután magnézium etanoát
c. metán 1,1,2- triklóretán

III. Tétel 25 pont


A. 112 liter CH4 klórozása során egy olyan reakciókeverék képződik, amely monoklór-metánt, diklór-
metánt, triklór-metánt, tetraklór-metánt és nemreagált metánt tartalmaz 3:2:2:2:1 mólarányban.
a. Számítsátok ki a keletkezett monoklór-metán tömegét
b. Milyen térfogatú 0,1 M-os HCl oldat készíthető a klórozási folyamat során keletkező savból?
c. A metán hány százaléka nem alakult át?

B. A trinitro-toluol (T.N.T.) a civil és hadi területen használt szerves robbanó anyag.


a. Írd fel a toluol trinitrálásának reakció egyenletét
b. Számítsd ki a 3,68t toluolból képződött T.N.T. tömegét, 80%-os hozamú folyamat mellett;
c. Határozd meg a T.N.T. tömegszázalékos nitrogén tartalmát.
d. Számítsd ki 3,68 t toluol mononitrálásához szükséges nitráló elegy tömegét, tudva, hogy a nitráló
keverék elkészítéséhez 63%-os HNO3 és 98%-os H2SO4 koncentrációjú savoldatokat kevernek
össze 1:3 mólarányban;

IV. Tétel 30 pont


A. 3:1 mólarányú A alkán és B alkén 4,88g tömegű keverékét sűrítik egy 10 liter térfogatú tartályban. A normál
körülmények közötti gázkeveréket 200g 4%-os Br2 oldaton buborékoltatják át. A brómszármazék eltávolítása
Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018
Proba teoretică
Clasa a X-a
után a Br2 oldat koncentrációja 2,43%-ra csökken. A nem megkötött gáz teljes mennyiségét levegőn égetve
89,36 liter gázkeverék keletkezik, amely 15% O2 –t și 75,48% N2 –t tartalmaz.
Adjátok meg:
a. Az A és B szénhidrogének molekula képleteit;
b. A keverék mólszázalákos összetételét
c. A kezdeti gázkeverék nyomását 270 C-on.

B. Az Európai Parlament elhatározta, hogy 2020-tól az Unióban a személyautók által kibocsájtott CO2 értékének
felső határa 95g/km legyen. Egy személygépkocsi 100 km-es távon átlagban 8l benzint fogyaszt.
a. Határozd meg számítással, hogy mekkora a CO2 gázkibocsájtás mértéke, ha a személygépkocsi
tankolásához 98 oktánszámú benzint használnak, amelynek sűrűsége ρ= 0,72 g/cm3 .
b. Besorolható ez a személygépkocsi a törvény által szabályozott határérték alá?
c. Nevezz meg egy kémiai reakciót, mellyel a benzin oktánszáma növelhető.

Adottak:
Relatív atomtömegek: O-16, N – 14, H – 1, C- 12, S-32, Cl-35,5, Br– 80.
Egyetemes gázállandó - R = 0,082 (L.atm )/ (mol.K)
Móltérfogat (n.k.) V= 22,4 L/ mol

Subiecte propuse de:


Balogh Valentina – Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Făget, Timiș;
Chesaru Dorina - Colegiul Economic, Călărași;
Drăgan Gigi - Colegiul Național „Al. D. Ghica”, Alexandria;
Dumitra Mirela - Colegiul Economic „Petre S. Aurelian”, Slatina;
Gherman Simona-Carmen - Liceul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu”, Tîrgu Mureș;
Hristea Mihaela-Dana - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani;
Vasilache Mihaela - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a X-a
Concursul National de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Clasa a XI-a
PROBA TEORETICĂ

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

Subiectul I 20 puncte
Fiecare item are un singur răspuns corect. Notați în tabel cu X numai răspunsul corect. Pentru orice
modificare sau ștersătură în tabel se anulează răspunsul și nu se acordă punctajul corespunzător
itemului.

1. Poliacrilonitrilul (PNA) se obține prin polimerizarea:


a. CH3−C≡N;
b. CH2= CH−OCOCH3;
c. CH3−CH2−OCOCH3;
d. CH3−CO−CH=CH2 ;
e. CH2= CH−CN.

2. Nu se poate obține prin reducerea unui compus carbonilic:


a. metanolul;
b. 2-metil 2-pentanolul;
c. alcoolul benzilic;
d. izopropanolul;
e. ciclohexanolul.

3. Aminoacidul cu formula H2N-CH2- COOH se numește:


a. glicerol;
b. glicol;
c. glutamină;
d. glicocol;
e. etilen glicol.

4. Adiția apei la acetilenă:


a. formează alcool vinilic instabil;
b. formează etanol;
c. formează acetonă;
d. are loc în mediu bazic;
e. formează un enol stabil.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a XI-a
5. Substanța cu caracterul acid cel mai pronunțat este:
a. metanolul;
b. apa;
c. fenolul;
d. glicerolul;
e. etandiolul.

6. Acidul 2-cloro 3-butenoic:


a. are doi izomeri geometrici;
b. are doi atomi de carbon asimetrici;
c. este izomer de poziție cu acidul 3-cloro 3-butanoic;
d. are un atom de carbon asimetric;
e. nu formează amestec racemic.

7. Caracterul bazic al izopropilaminei este pus în evidentă prin reacția cu:


a. clorura de metil;
b. cloroformul;
c. clorura de benzoil;
d. bromură de vinil;
e. acidul clorhidric.

8. Este falsă afirmația:


a. punctul de topire al aminoacizilor este ridicat;
b. aminoacizii sunt solubili în benzen;
c. majoritatea aminoacizilor naturali sunt optic activi;
d. mulți aminoacizi au gust dulce;
e. aminoacizii formează soluții tampon.

9. Acidul benzoic se poate obține prin hidroliza bazică a:


a. feniltribromometanului;
b. bromurii de benziliden;
c. 1,2 diclorofeniletanului;
d. clorurii de benzil;
e. 1,2,3 triiodobenzenului.

10. Izomerizarea pentanului:


a. duce la obținerea unui amestec de pentene;
b. este o reacție ireversibilă
c. are loc în prezenţă de AlCl3 la 50-1000 C;
d. duce la un amestec de alcani cu număr mai mic de atomi de carbon;
e. duce la formarea unui amestec de alcani și alchene.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a XI-a
Subiectul II 25 puncte

Considerând aminoacizii: serina, lizina, acidul glutamic si valina


a. Calculează nesaturarea echivalentă a acidului glutamic.
b. Scrie formula moleculară a serinei.
c. Calculează procentul de azot din lizină.
d. Scrie formula de proiecție a acidului glutamic la pH = 12.
e. Ce masă de valină reacționează cu 345 g soluție NaOH 0,1M cu ρ = 1,15 g/cm3 ?
f. Un cercetător sintetizează tripeptide mixte cu cei trei aminoacizi monocarboxilici. Scrieți formula
de proiecție plană a acelei tripeptide mixte care are serina drept capăt N-terminal respectiv lizina
drept capăt C-terminal și denumirea acesteia.
g. Ce volum de soluție HCl 0,1M reacționează cu 12,25 g de valil-lizină?
h. Reprezentând catena peptidică pe verticală, scrieți toți izomerii optici ai dipeptidei valil-serină.

Subiectul III 25 puncte

A. În trecut, depistarea conducătorilor auto care conduceau sub influența băuturilor alcoolice se
făcea, de către echipajele de poliție rutieră, folosindu-se un dispozitiv numit „fiolă”. Funcționarea
acesteia se baza pe o reacție chimică de oxidare a etanolului din aerul expirat care, în fiolă, era
trecut printr-un mediu poros îmbibat cu o soluție de dicromat de potasiu în mediu de acid sulfuric,
mediu care își schimba culoarea în verde când se oxida etanolul.
a. Reprezentați formula plană de proiecție a acestui alcool.
b. Scrieți ecuația reacției de oxidare a etanolului cu dicromat de potasiu în mediu acid.
c. Reprezentați structurile tuturor compușilor care se obțin prin încălzirea 2-butanolului, în prezenţa
acidului sulfuric concentrat.
d. 57,5 g soluție 80% etanol se amestecă cu 115g soluție acid formic 10M (densitatea soluției
ρ = 1150 g/L). Știind că s-au obținut 37 g produs de reacție, scrieți ecuația reacției chimice și
calculați randamentul transformării.
e. Un experiment faimos realizat în laboratorul de chimie este cel în care o bancnotă de hârtie, de
100$, înmuiată în etanol, este aprinsă, bancnota arde cu flacără vie, la sfârșitul procesului de
ardere aceasta rămânând intactă. Explicația constă în utilizarea unei soluții apoase de etanol, cu
concentrația 50% (m/m), care este încă inflamabilă, dar datorită marii cantități de apă pe care o
conține, căldura degajată se absoarbe și nu inițiază aprinderea hârtiei. Dacă o bancnotă utilizată
pentru un astfel de experiment se îmbibă cu 3 g soluție apoasă de etanol, având concentrația de
mai sus, calculați volumul de dioxid de carbon (exprimat în condiții normale) degajat la realizarea
faimosului experiment.

B. Se dă următoarea schemă de reacții:

Știind că H este acidul 2-metil-butanoic, A este un alcool și F este izomerul format cu ponderea cea
mai mare, să se scrie formulele plane și denumirile compușilor A, B, C, D, E, F, G. Scrie ecuațiile
reacțiilor chimice din schemă. În schemă nu sunt precizați produșii secundari de reacție.
Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018
Proba teoretică
Clasa a XI-a
Subiectul IV 30 puncte

A. Se supun nitrării 15,6 g benzen cu amestec sulfonitric ce conține acid azotic și acid sulfuric în
raport molar de 1:3. Produsul de reacție (A) conține 16,66%N. Acidul azotic introdus în amestecul
sulfonitric se găsește în cantitatea stoechiometric necesară sintezei compusului A și are
concentrația 63%, iar acidul sulfuric se introduce sub forma unei soluții cu concentrația 98%.
a. Stabiliți formula moleculară a produsului de reacție A și scrieți ecuația reacției chimice;
b. Calculați raportul dintre masa apei din amestecul sulfonitric inițial și masa apei din amestecul final;
c. Calculează concentrația, în procente de masă, a acidului sulfuric din soluția finală după
îndepărtarea compusului organic A.

B. Se polimerizează 200 t acetat de vinil de puritate 90% obținându-se un polimer cu masa molară
medie de 43000.
a. Scrieți ecuația reacției de polimerizare;
b. Calculați gradul mediu de polimerizare și cantitatea de polimer, exprimată în kg, care se obține la
un randament al reacției de 75%;
c. Precizați două utilizări ale acestui polimer.

Se dau:
Masele atomice relative: Na – 23, O-16, N – 14, H – 1, S-32, C- 12, Cl-35,5.
Volumul molar (c.n.) Vµ0= 22,4 L/mol

Subiectele au fost propuse de:


Bălaşa Doina – Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa
Brăban Mircea – Colegiul Naţional ,,Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei,
Diaconescu Mihaela Cristina – Colegiul Naţional „N. Titulescu”, Pucioasa
Marinescu Alexandra Gabriela – Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Moreni
Pop Corina-Virginia – Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” Cluj-Napoca,
Rusu Maria - Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman,
Tăbuşcă Viorela Corina - Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Suceava.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a XI-a
Concursul National de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Clasa a XI-a
PROBA TEORETICĂ
Barem de corectare și notare

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

Subiectul I 20 puncte

Nr. Crt. a b c d e
1. X
2. X
3. X
4. X
5. X
6. X
7. X
8. X
9. X
10. X
2p/răspuns corect

Subiectul II 25 puncte

a. NE=2 1p
b. formula moleculară 1p
c. % N= 19,17 2p
d.pH=12 mediu bazic
-OOC-CH - CH -CH (NH )-COO- 2p
2 2 2
e. ecuaţia reacţiei chimice 2p
VNaOH =0,3 L 1p
Nr. moli NaOH= 0,03 1p
Nr. moli valina = 0,03
mvalina = 3,51 g 1p
f. formula de proiecţie a tripeptidei 3p
denumirea 1p
g. structura valil-lizinei 1p
ecuaţia reacţiei chimice cu HCl 2p
VHCl= 1L 2p
h. 4 izomeri optici ai valil-serinei 5p

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică - Barem
Clasa a XI-a
Subiectul III 25 puncte

A.
a. formula plană de proiecţie 1p
b. ecuaţia reacţiei chimice 1p
c. 2-butenă, 1-butenă 2p
d. ecuaţia reacţiei chimice 1p
md etanol = 46g ; 1mol 1p
Vacid = 0,1 L; nr. moli acid = 1 mol 1p
ŋ =50% 1p
e. ecuaţia reacţiei de ardere 1p
md etanol = 1,5 g 1p
Vgaz = 1,46L CO2 1p

B.
A: 2-metil-1-butanol
B: 2-metil-1-butenă
C: 2-bromo-2-metil-butan
D: 2-metil-2-butanol
E: alcoxidul de Na al alcoolului D
F: 2-metil-2-butenă
G: 2,3-dibromo-2-metil-butan
Se punctează orice alta denumire corectă.
1p/ecuaţie
0,5p/formulă
0,5p/denumire
Total: 14p

Subiectul IV 30 puncte

A.
a. Formula moleculară C6H4N2O4 3p
Ecuația reacției de nitrare cu obținerea m-dinitrobenzenului 3p
b. m(apă inițială)/m(apă finală) = 0,7 6p
c. C% (H2SO4) =82,81% 4p
B.
a. Ecuația reacției de polimerizare 2p
b. masa molară acetat de vinil = 86 1p
n = 500 3p
masa monomer pur = 180t 2p
mpolimer = 135000Kg 4p
c. 1p/utilizare total 2p

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică - Barem
Clasa a XI-a
Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Clasa a XII-a
PROBA TEORETICĂ

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

Subiectul I 20 puncte
Fiecare item are un singur răspuns corect. Notați în tabel cu X numai răspunsul corect. Pentru orice
modificare sau ștersătură în tabel se anulează răspunsul și nu se acordă punctajul corespunzător
itemului.

1. Într-o celulă de electroliză:


a. la anod are loc reducerea;
b. spre catod se îndreaptă ionii negativi;
c. anodul este încărcat negativ;
d. la catod are loc oxidarea;
e. ionii sunt dirijați prin intermediul câmpului electric exterior.

2. În timpul electrolizei unei soluții de hidroxid de sodiu:


a. la catod se degajă oxigen;
b. la anod se degajă hidrogen;
c. la catod se depune sodiu;
d. pH-ul soluției scade;
e. concentrația soluției crește.

3. O reacție chimică are viteza specifică (constanta de viteză) k = 2,5·107 sec-1. Viteză inițială este
v0 = 2,5·106 kmol/(L·sec), iar concentrația inițială C0 = 0,1 mol/mL. Ordinul total de reacție este:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 0,5
e. 0

4. Într-o reacție cu cinetica de ordinul unu, timpul de înjumătățire:


a. depinde de concentrația inițială;
b. depinde de concentrația la un moment dat;
c. depinde de concentrația inițială și de evoluția ei în timp;
d. depinde de molecularitatea reacției;
e. depinde de valoarea constantei de viteză.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a XII-a
5. Entalpiile de formare ale hidracizilor (în kJ/mol) sunt: -35,98 pentru HBr; -92,30 pentru HCl;
-268,61 pentru HF și 25,94 pentru HI. Succesiunea în care crește stabilitatea acestor compuși este:
a. HCl, HBr, HI, HF;
b. HI, HBr, HCl, HF;
c. HF, HCl, HBr, HI;
d. HBr, HI, HCl, HF;
e. HF, HI, HBr, HCl.

6. Se dau valorile ∆f H o298 (kcal/mol) pentru substanțele implicate în reacția:


CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g)
∆f H o
298 -288,4 -151,9 -94.1
Care este entalpia de reacție (kcal/mol) :
a. 42,4;
b. 36,6;
c. -42,4;
d. -36,6;
e. -233,6.

7. Reacția: CO (g) + 1/2 O2 (g) ⇄ CO2 (g) + 67,6 kcal, are loc în condiții izoterm-izobare. Dintre
afirmațiile următoare, este corectă:
a. Reacția decurge în sistem eterogen;
b. numărul total de moli de produși de reacție nu variază în cursul reacției;
c. reacția este exotermă;
d. masa produsului de reacție este mai mare decât suma maselor reactanților;
e. volumul total al reactanților și produșilor de reacție creste pe măsură ce reacția avansează.

8. Două substanțe, B1 și B2, sunt caracterizate prin: Kb1 = 10-3 mol/L și pKb2 = 7. Este adevărat că:
a. la aceeași concentrație molară soluția bazei B1 conține mai puțini ioni HO- decât soluția bazei B2;
b. substanța B2 nu ionizează în soluție apoasă;
c. soluția substanței B2 are caracter neutru;
d. substanța B2 este o bază mai slabă decât substanța B1;
e. concentrațiile ionilor H3O+ în soluțiile celor două substanțe sunt aproximativ egale.

9. Se dau următoarele specii chimice: NH3, H2O, HCl și HCO -3 . În soluție apoasă au caracter de amfolit
acido-bazic:
a. NH3 și H2O;
b. NH3 și HCl;
c. HCl și HCO3- ;
d. H2O și HCO3- ;
e. H2O și HCl.

10. Alegeți afirmația incorectă:


a. enzimele au rol de catalizatori în procesele biochimice ce au loc în organismul uman;
b. catalizatorul nu modifică valoarea căldurii de reacție;
c. inhibitorii micșorează viteza de reacție;
d. inhibitorii acționează asupra catalizatorilor și nu asupra reactanților;
e. catalizatorul nu influențează echilibrul chimic.
Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018
Proba teoretică
Clasa a XII-a
Subiectul II 25 puncte

A. Care este expresia ecuației de viteză pentru procesul A + B → C dacă se cunosc următoarele date
experimentale :

Nr cA, mol/L cB, mol/L v, mol/(L·sec)


1 0,1 0,1 8·10-5
2 0,2 0,1 3,2·10-4
3 0,2 0,2 1,28·10-3

B. Determinați valoarea entalpiei de formare standard a etanolului cunoscând:


C2H5OH(l) + 3O2 (g) → 2CO2 (g) + 3H2O(l) ∆1H0 = -336,8 kcal/mol
C(s) + O2(g) → CO2(g) ∆2H0 = -94 kcal/mol
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l) ∆3H0 = -68,4 kcal/mol
Calculați cantitatea de căldură, exprimată în kJ, degajată la arderea a 150 g etanol.

Subiectul III 25 puncte

A. Pentru a încălzi 2 kg de apă de la 20°C la 80°C se folosește o butelie de aragaz ce conține un


amestec echimolecular de propan si butan. Cunoscând puterile calorice ale propanului și ale
butanului ca fiind egale cu 46450,68 KJ/kg respectiv, 45833,44 KJ/kg și că în timpul încălzirii 25%
din căldura degajată se pierde, calculați masa de gaz combustibil necesară încălzirii cantității de
apă date.

B. Peste 50 mL soluție de HCl 0,1M se adaugă 50 mL soluție NaOH 0,3M. Se cere:


a. Calculați valoarea pH-ului soluției finale;
b. Indicați culoarea indicatorului fenolftaleină în soluția finală;
c. Calculați cantitatea de căldură degajată în urma reacției care avut loc.
Se cunoaște entalpia molară de neutralizare -57,27 KJ/mol.

Subiectul IV 30 puncte

A. Se supune procesului de electroliză o masă de 300 g soluție de CuSO4 cu concentrația procentuală


masică 40%. Considerând că procesul decurge cu electrozi inerți și până la depunerea totală a
metalului, se cere:
a. Scrieți ecuațiile proceselor care au loc la electrozi;
b. Determinați concentrația molară a soluției finale, știind că densitatea soluției finale este 1,2 g/cm3.
B. Calculați masa de metal depusă la electroliza topiturii de NaCl, dacă s-au supus electrolizei 500 g
NaCl de puritate 88%, iar randamentul electrolizei este 90%.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a XII-a
Se dau:
- Masele atomice relative: H – 1, C- 12, N – 14, O – 16, Na – 23, S - 32, Cl – 35,5, Cu – 64.
- căldura specifică a apei – c = 4,184 KJ/(Kg·grad)
- 1 kcal = 4,18 kJ

NOTĂ
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru 3 ore

!!!!!! Succes !!!!!!

Subiectele au fost elaborate de:


Rodica Nicoleta Bud – Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron”, Negrești Oaș
Pamfilia Dumitraşcu – Colegiul Naţional „Al.I. Cuza”, Galați
Cornelia Dinga – Colegiul Tehnic „Matei Corvin” – Hunedoara
Alina Iacoban – Colegiul National Iași
Andreea Săndulescu - Colegiul National „Al.I. Cuza”, Focșani
Șerban Cornelia – Liceu Teoretic „Decebal”, Constanța
Vlad Chiriac – Universitatea de Vest din Timișoara

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a XII-a
Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Barem de evaluare și notare


Clasa a XII-a
PROBA TEORETICĂ

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

Subiectul I 20puncte
1.e; 2.e; 3.a; 4.e; 5.b; 6.a; 7.c; 8.d; 9.d; 10.d
10 x 2 puncte = 20 puncte

Subiectul II 25 puncte
A. ..................................................................................................................................10puncte
Scrierea expresiei vitezei de reacție v=k·[A]nA[B]nB ………………………………………..................2p
Raționament pentru determinarea ordinelor parțiale de reacție.....................................4p
Calcul nA = 2, nB =2 ...........................................................................................................2p
Scrierea expresiei vitezei de reacție v=k·[A]2[B]2 …………………………………….……………………2p

B. ..................................................................................................................................15puncte
Scrierea ecuației reacției de formare a etanolului.............................................................4p
ΔHf0 = 2·Δ2H0 + 3·Δ3H0 - Δ1H0 .............................................................................................2p
Calcul ΔHf0C2H5OH = -56,4 Kcal/mol.....................................................................................3p
Număr moli etanol = 3,26 .................................................................................................2p
Qdegajat = 3,26 ·336,8 = 1097,968 Kcal ...............................................................................2p
Qdegajat = 4589,5 KJ.............................................................................................................2p

Subiectul III 25 puncte


A. ..................................................................................................................................10puncte
Qabsorbit = m·c·Δt ...............................................................................................................1p
Qabsorbit = 502,08 KJ ..........................................................................................................1p
Qdegajat = 669,44 KJ ...........................................................................................................2p
Gazul de butelie conține a moli propan și a moli butan
Raționament ....................................................................................................................3p
Calcul a = 0,142 moli.........................................................................................................1p
Masa amestec m = 14,484 g .............................................................................................2p

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică
Clasa a XII-a
B. ..................................................................................................................................15puncte
nHCl = 0,005 moli...............................................................................................................1p
nNaOH = 0,015 moli.............................................................................................................1p
ecuația reacției chimice ...................................................................................................1p
Vs final = 0,1 L......................................................................................................................2p
nNaOH exces = 0,010 moli......................................................................................................2p
cs final = 0,1 M.....................................................................................................................1p
pH=13 ...............................................................................................................................2p
colorația fenolftaleinei – roșu carmin...............................................................................2p
Qneutralizare = n·ΔHneutralizare..................................................................................................1p
Qneutralizare = 286,35 J .........................................................................................................2p

Subiectul IV 30 puncte
A. ....................................................................................................................................20puncte
Ecuațiile proceselor la electrozi ...............................................................................2ecuații x3p=6p
Ecuația finală a procesului de electroliză...........................................................................2p
Determinarea md =120g CuSO4..........................................................................................2p
Soluția finală conține: 73,5 g H2SO4 (1p) și 166,5 g H2O (3p) ............................................4p
Vsf = 200 cm3 .....................................................................................................................3p
Cm = 3,75 moli/L ................................................................................................................2p
B. ...................................................................................................................................10puncte
Ecuația reacției chimice ....................................................................................................2p
Raționament .....................................................................................................................3p
Calcul: 440 g NaCl pur........................................................................................................1p
173 g Na obținut teoretic.......................................................................................2p
155,7 g Na obținut practic.....................................................................................2p

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor !!!

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba teoretică - Barem
Clasa a XII-a
Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Clasa a IX-a
PROBA PRACTICĂ

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

Reguli de protecție și tehnica securității muncii


• În laboratoarele de chimie nu se poartă lentile de contact;
• În laboratoarele de chimie se va purta întotdeauna echipament de protecție - halatul de laborator
confecționat din bumbac;
• La primirea și la utilizarea substanțelor chimice pentru analizele chimice de laborator, trebuie citite
cu atenție etichetele de pe flacoane (recipiente);
• Nu se gustă niciun fel de substanță de laborator;
• Pentru a mirosi o substanță, vaporii trebuie îndreptați spre utilizator prin mișcarea circulară a
mâinii deasupra vasului deschis care o conține, cu mare precauție, neaplecând capul asupra
vasului și fără a inspira adânc în plămâni;
• Este interzis ca utilizatorul să se aplece asupra vasului în care se transvazează sau se încălzește un
lichid oarecare, ori să țină vasul înclinat spre sine sau spre alte persoane, pentru a evita stropirea
cu picăturile lichidului;
• Întotdeauna se adaugă acizii în apă și niciodată apă în acizi;
• Recipientele cu reactivi se închid imediat după folosire;
• Reziduurile rezultate din activitățile desfășurate în laborator nu se aruncă în chiuvetă, ci se
depozitează în recipientele speciale, destinate colectării reziduurilor chimice, etichetate
corespunzător;
• Înaintea începerii experimentelor de laborator se verifică calitatea sticlăriei puse la dispoziție;
elevii anunță imediat supraveghetorul în cazul în care observă piese de sticlărie care prezintă
zgârieturi, crăpături sau alte defecte;
• Spălarea vaselor se face imediat după utilizare, cu lichide potrivite în care reziduurile sunt solubile,
pentru a evita reacțiile violente;
• Manipularea reactivilor solizi se face cu spatule sau lingurițe curate, pentru a preîntâmpina
impurificarea acestora.
• Soluțiile de reactivi pentru analiză se manipulează astfel încât să nu fie impurificate.

INDICAȚII: Având la dispoziție ustensilele și substanțele chimice aflate pe masa de lucru, pe care le vei
utiliza urmând instrucțiunile descrise în subiectul probei practice, rezolvă sarcinile de lucru și răspunde,
în scris, pe foaia de concurs.

Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică
Clasa a IX-a
Proba practică________________________________________________________________100 puncte

Punctul A 60 puncte

În fiecare din cele patru eprubete numerotate de la 1 la 4, aflate în paharul Berzelius de pe masa
de lucru, se găsește soluția uneia dintre următoarele substanțe:
Na2CO3, AgNO3, Zn(NO3)2, Pb(NO3)2.
Ordinea substanțelor nu este în mod obligatoriu cea indicată mai sus.
Identifică substanța aflată în fiecare eprubetă, pe baza reacțiilor cu reactivii: NaOH, NH3, KI, HCl,
aflați pe masa de lucru în sticlele etichetate.
În urma reacțiilor efectuate, completează Tabelul 1 din foaia de concurs astfel:
• Dacă se formează un precipitat, precizează-i culoarea.
• Dacă precipitatul este solubil în exces de reactiv, în tabel se va scrie ,,solubil''.
• Dacă precipitatul este insolubil în exces de reactiv, în tabel se va scrie ,,insolubil''.
• Dacă se observă degajare de gaz se va scrie ,,efervescență''.
• Dacă nu se observă nicio schimbare, marcați cu ,, X '' în dreptunghiul corespunzător .
În Tabelul 2 din foaia de concurs scrie ecuațiile reacțiilor utilizate pentru identificarea substanțelor
din cele 4 eprubete. Dacă nu se observă nicio schimbare, marcați cu ,, X '' în rubrica corespunzătoare.

ATENTIE!
• Soluțiile din eprubetele numerotate vor fi folosite pentru reacția cu fiecare reactiv menționat in
Tabelul 1.
• Se folosesc cantități mici (aprox. 1 ml) din soluțiile aflate în eprubetele numerotate (1-4).
• Reactivii se adaugă, în picătură, peste probe.
• Având în vedere că soluțiile de NaOH și NH3 sunt concentrate, se vor folosi cantități mici din acești
reactivi pentru prima determinare cu fiecare soluție din eprubetele 1-4.
• După terminarea lucrării este obligatoriu ca în fiecare din cele 4 eprubete să rămână câțiva mililitri
de soluție.

Punctul B 40 puncte

B1__________________________________________________________________________20 puncte

Un cristalohidrat cu formula CuSO4•xH2O are raportul dintre numărul de atomi de O și H egal cu 0,9.
Se cere:
a. numărul de molecule de apă de cristalizare;
b. masa soluției de c= 10% care se poate prepara din 50 g cristalohidrat ;
c. masa de apă distilată folosită pentru prepararea soluției de c=10%.
Redactează rezolvarea în Tabelul 3.

Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică
Clasa a IX-a
B2__________________________________________________________________________ 20 puncte

Fără a efectua practic, propune câte o reacție care să permită punerea în evidență a cationilor: Fe3+,
Fe2+, Ba2+, Mn2+. Ai la dispoziție soluțiile următorilor reactivi: HCl, H2SO4, NaOH, Na2S. Scrie în Tabelul 4
ecuațiile reacțiilor chimice și observațiile corespunzătoare.

Mase atomice relative: H-1, O-16, S-32, Cu-64

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru – 3 ore.

!!!!!! Succes !!!!!!

Subiectele au fost elaborate de:


Adriana Luminița Alexandru – Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu
Monica Dumitru – Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanța
Iuliana Ignat – Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius”, Brăila
Nicoleta Marin – Liceul Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol Andrei”, Ploiești
Gabriela Ungureanu – Colegiul Naţional „Traian”, Drobeta Tr. Severin
Luciana Tufescu – Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Mădălina Moga – Colegiul Economic Administrativ, Iași
Vlad Chiriac – Universitatea de Vest din Timișoara

Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică
Clasa a IX-a
Concursul National de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Barem de evaluare şi notare


Clasa a IX-a
Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

Punctul A 60 puncte

Tabelul 1

Nr. eprubetă
1 2 3 4
Reactiv

NaOH pp. alb pp. alb gelatinos pp. negru X

NaOH exces solubil solubil insolubil X

NH3 pp. alb pp. alb gelatinos pp. negru X

NH3 exces insolubil solubil solubil X

pp. galben intens


KI X pp. galben deschis X
(auriu)

HCl pp. alb X pp. alb efervescență

Substanța
Pb(NO3)2 Zn(NO3)2 AgNO3 Na2CO3
identificată

Pentru fiecare X înregistrat se acordă 0,75p. 0,75x7= 5,25p


Pentru fiecare observație experimentală se acordă 0,75p. 0,75x17= 12,75p
Pentru identificarea fiecărei substanțe se acordă 3p. 4x3=12p
Total Tabel 1 30p

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică - Barem
Clasa a IX-a
Tabelul 2
Nr. Substanța Reactivul Ecuațiile reacțiilor chimice
eprubetă identificată
1 Pb(NO3)2 NaOH Pb(NO3)2 +2 NaOH → Pb(OH)2↓+2NaNO3
NaOH exces Pb(OH)2 + 2 NaOH → Na2 [Pb(OH)4]
NH3 Pb(NO3)2 + 2 NH3+2 H2O → Pb(OH)2 ↓+ 2 NH4NO3
NH3 exces X
KI Pb(NO3)2 + 2 KI → PbI2 ↓+ 2 KNO3
HCl Pb(NO3)2 + 2 HCl → PbCl2 ↓+ 2 HNO3
2 Zn(NO3)2 NaOH Zn(NO3)2 + 2 NaOH → Zn(OH)2↓+ 2 NaNO3
NaOH exces Zn(OH)2 + 2 NaOH → Na2 [Zn(OH)4]
NH3 Zn(NO3)2 + 2 NH3 + 2 H2O → Zn(OH)2 ↓ + 2 NH4NO3
NH3 exces Zn(OH)2 + 4 NH3 → [Zn(NH3)4](OH)2
KI X
HCl X
3 AgNO3 NaOH 2 AgNO3 + 2 NaOH → Ag2O↓ + 2 NaNO3 + H2O
NaOH exces X

NH3 2 AgNO3 + 2 NH3 +H2O → Ag2O↓ + 2 NH4NO3


NH3 exces Ag2O + 4 NH3 + H2O → 2 [Ag(NH3)2]OH
KI AgNO3 + KI → AgI↓ + KNO3
HCl AgNO3 + HCl → AgCl↓+ KNO3
4 Na2CO3 NaOH X

NaOH exces X
NH3 X
NH3 exces X

KI X
HCl Na2CO3 + 2 HCl → 2 NaCl + CO2↑ + H2O
Pentru fiecare ecuație se acordă 2p. 2x15=30p

Punctul B 40 puncte
B1 20 puncte
Tabelul 3
Subiectul B1 Rezolvare
1a. x=5 5p
1b. md= 32g 5p
ms= 320g 5p
1c. mapa= 270g 5p
Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018
Proba practică - Barem
Clasa a IX-a
B2 20 puncte

Tabelul 4
Cation Ecuația reacției de identificare Observația experimentală
(culoare )
Fe3+ Fe3++ 3NaOH→Fe(OH)3↓ + 3Na+ pp.brun roșcat
Fe2+ Fe2+ + 2NaOH→Fe(OH)2↓ + 2Na+ pp.alb → pp.verde
Ba2+ Ba2++ H2SO4→BaSO4↓ + 2H+ pp. alb
Mn2+ Mn2+ + Na2S → MnS↓ + 2Na+ pp. roz
4 ecuații x3p =12p
4 observații experimentale x2p=8p

Orice variantă corectă de rezolvare se punctează corespunzător.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică - Barem
Clasa a IX-a
Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Clasa a X-a
PROBA PRACTICĂ

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

Reguli de protecție și tehnica securității muncii


• În laboratoarele de chimie nu se poartă lentile de contact;
• În laboratoarele de chimie se va purta întotdeauna echipament de protecție - halatul de laborator
confecționat din bumbac;
• La primirea și la utilizarea substanțelor chimice pentru analizele chimice de laborator, trebuie citite
cu atenție etichetele de pe flacoane (recipiente);
• Nu se gustă niciun fel de substanță de laborator;
• Pentru a mirosi o substanță, vaporii trebuie îndreptați spre utilizator prin mișcarea circulară a
mâinii deasupra vasului deschis care o conține, cu mare precauție, neaplecând capul asupra
vasului și fără a inspira adânc în plămâni;
• Este interzis ca utilizatorul să se aplece asupra vasului în care se transvazează sau se încălzește un
lichid oarecare, ori să țină vasul înclinat spre sine sau spre alte persoane, pentru a evita stropirea
cu picăturile lichidului;
• Întotdeauna se adaugă acizii în apă și niciodată apă în acizi;
• Recipientele cu reactivi se închid imediat după folosire;
• Reziduurile rezultate din activitățile desfășurate în laborator nu se aruncă în chiuvetă, ci se
depozitează în recipientele speciale, destinate colectării reziduurilor chimice, etichetate
corespunzător;
• Înaintea începerii experimentelor de laborator se verifică calitatea sticlăriei puse la dispoziție;
elevii anunță imediat supraveghetorul în cazul în care observă piese de sticlărie care prezintă
zgârieturi, crăpături sau alte defecte;
• Spălarea vaselor se face imediat după utilizare, cu lichide potrivite în care reziduurile sunt solubile,
pentru a evita reacțiile violente;
• Manipularea reactivilor solizi se face cu spatule sau lingurițe curate, pentru a preîntâmpina
impurificarea acestora.
• Soluțiile de reactivi pentru analiză se manipulează astfel încât să nu fie impurificate.

INDICAȚII: Având la dispoziție ustensilele și substanțele chimice aflate pe masa de lucru, pe care le vei
utiliza urmând instrucțiunile descrise în subiectul probei practice, rezolvă sarcinile de lucru și răspunde,
în scris, pe foaia de concurs.

Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică
Clasa a X-a
Proba practică________________________________________________________________100 puncte

Punctul A 50 puncte

În cele patru eprubete notate 1, 2, 3, 4, aflate pe masa de lucru, se găsește soluția uneia dintre substanțe:
A, B, D, E (ordinea dată nu corespunde cu numerele notate pe etichetele eprubetelor), substanțe care se
regăsesc în schema de reacții de mai jos:

Substanțele A și B sunt utilizate în industria alimentară, iar substanța E conține 36,36 %O și are
formula generală CnH2nO2.
a. determină, prin calcul, formula moleculară a substanței E;
b. identifică substanțele necunoscute A, B, D, E, din schemă și scrie ecuațiile reacțiilor
corespunzătoare;
c. experimentează comportamentul substanțelor care se găsesc în eprubetele 1, 2, 3, 4 față de
reactivii aflați pe masa de lucru, în sticlele etichetate : H2O, KMnO4 / H2SO4 (soluție acidulată),
NaHCO3 ; folosește cantități mici din probele de analizat, aflate în eprubetele 1,2,3,4, respectiv,
cantități mici din reactivii aflați în sticlele etichetate;
d. completează Tabelul 1 din foaia de concurs, pe baza observațiilor experimentale, pentru fiecare
dintre substanțe, respectând indicațiile de lucru:
• Analiza organoleptică
Efectuează analiza organoleptică a substanțelor; pentru a mirosi o substanță, vaporii trebuie
îndreptați spre utilizator prin mișcarea circulară a mâinii deasupra vasului deschis care o conține,
cu mare precauție, neaplecând capul asupra vasului și fără a inspira adânc în plămâni;
• Testul de solubilitate: Verifică solubilitatea în apă a fiecărei substanțe, adăugând 1-2mL probă
într-o eprubetă și 4 -5 mL apă;
• Reacții de identificare:
- adaugă într-o eprubetă 1-2 mL probă, 1-2 mL soluție de NaHCO3 și, ulterior, 1-2 mL apă distilată;
- adaugă într-o eprubetă 1-2 mL probă și, ulterior, 2-3 picături soluție de KMnO4 și 1mL soluție de
H2SO4. (Repetă experimentele pentru fiecare probă de analizat)
• notează în Tabelul 1 din foaia de concurs, observațiile experimentale, precizând: miscibil/
nemiscibil, modificare de culoare, efervescență (degajare de gaz); în cazul în care nu se produce
nici o modificare în urma adăugării reactantului, notează cu semnul "-- " ;
• identifică substanțele necunoscute și stabilește corespondența între substanțele: A, B, D, E și
nr. eprubetei în care acea substanță se găsește; notează în tabelul din foaia de concurs, în
coloana corespunzătoare.

Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică
Clasa a X-a
Tabelul 1 (Model)
Nr. +KMnO4/H2SO4 Substanța identificată A/B/
Miros H2O +NaHCO3
eprubetă (soluție acidulată) (formula structurală) D/E
1
2
3
4

e. scrie ecuația reacției chimice dintre KMnO4 și H2SO4;


f. precizează caracterul acido-bazic al substanței B; compară caracterul acesteia cu cel al HCl;
g. identifică un reactiv care în reacție cu D să conducă la B; scrie ecuația reacției chimice de
transformare a substanței D în substanța B;
h. notează care dintre substanțele identificate (A, B, D sau E) poate fi cel mai bun solvent pentru iod.
i. notează acțiunea biologică a substanțelor A și B.

Punctul B 20 puncte

În figura 1 este prezentată instalația de obținere și separare a substanței E. Figura 2 reprezintă


graficul variației temperaturii, în timpul distilării; în vasul de reacție (2) se găsește un amestec de
substanțe: A, B, E (substanțe identificate la subiectul A ) și apă.

Figura 1: Instalație de distilare Figura 2: Variația temperaturii în timpul distilării

a. denumește patru ustensile de laborator identificate în instalația de distilare;


b. notează principiul de funcționare al unei instalații de distilare;
c. precizează cum variază temperatura în timpul distilării / separării unui component?
d. notează care dintre substanțe se separă prima din amestecul respectiv; argumentează pe baza
elementelor de structură;
e. substanțele A, B, E și apă au următoarele puncte de fierbere: 77°C, 78.29°C, 100°C și 118,1°C
(ordinea dată nu corespunde substanțelor A, B, E, H2O). Stabilește corespondența între
temperaturile de fierbere și substanțele date.

Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică
Clasa a X-a
Punctul C 30 puncte

Oțetul alimentar este soluția rezultată prin fermentația acetică a alcoolului etilic. Pe lângă acid
acetic, oțetul natural mai conține, în concentrații mici acid tartric, acid citric și alte substanțe în cantități
neglijabile. În funcție de domeniul de utilizare oțetul alimentar are concentrații diferite: oțetul de masă,
folosit drept condiment este mai diluat (4-8%), iar cel folosit pentru conservare are concentrații mai
ridicate (până la 18%).
În vederea determinării procentului masic de acid acetic, un elev a analizat un litru de oțet
alimentar. Pentru aceasta:
• a cântărit un pahar Erlenmeyer, înregistrând masa m1=76 g;
• a luat o probă de 1 ml de oțet, pe care a introdus-o într-un pahar Erlenmeyer;
• a cântărit paharul Erlenmeyer, cu proba de oțet, înregistrând masa m2=77 g;
• a diluat proba obținută cu 20 mL apă distilată;
• a adăugat 2-3 picături de fenolftaleina și a titrat proba astfel obținută cu 10 mL soluție de NaOH
0,1M până la colorația roz-pal persistentă.
Se cere:
a. indică patru ustensile de laborator utilizate de elev pentru realizarea titrării;
b. scrie ecuația reacției chimice de fermentație acetică care a stat la baza obținerii oțetului natural;
c. scrie ecuația reacției chimice care stă la baza titrării;
d. determină, prin calcul, concentrația procentuală a oțetului alimentar;
e. determină, prin calcul, cantitatea, în grame, de acid acetic dintr-un litru de oțet;
f. precizează domeniul de utilizare al oțetului alimentar, în funcție de valoarea concentrației
determinate.

Mase atomice : H-1; C-12; Na -23; O-16.

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru – 3 ore.

!!!!!! Succes !!!!!!

Subiectele au fost elaborate de:


Balogh Valentina – Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Făget, Timiș;
Bălaşa Doina – Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa
Chesaru Dorina - Colegiul Economic, Călărași;
Drăgan Gigi - Colegiul Național „Al. D. Ghica”, Alexandria;
Dumitra Mirela - Colegiul Economic „Petre S. Aurelian”, Slatina;
Foia Cecilia – Colegiul Naţional „M. Eminescu”, Iaşi
Gherman Simona-Carmen - Liceul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu”, Tîrgu Mureș;
Hristea Mihaela-Dana - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani;
Ionescu Nicoleta Nona – Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploieşti
Vasilache Mihaela - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani.

Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică
Clasa a X-a
Concursul National de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Barem de evaluare şi notare


Clasa a X-a
Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările
Punctul A 50 puncte
a. determinarea formulei moleculare a substanței E - C4H8O2......................................................4 puncte;
b. identificarea substanțelor necunoscute A, B, D, E ....................................................................4 puncte;
ecuațiile reacțiilor corespunzătoare schemei de reacții............................................................8 puncte;
c. (efectuarea activităților experimentale)
d. completarea tabelului...............................................................................................................20 puncte

Nr. Miros H2O NaHCO3 + KMnO4 / H2SO4 Substanța identificată A/B/


epr. (soluție acidulată) (formula structurală) D/E
1 specific- nemiscibil - violet→ incolor* CH3-COOC2H5 E
ester
2 specific- miscibil - violet→ incolor CH3-CH2-OH A
alcool
3 înțepător/ miscibil efervescență - CH3-COOH B
oțet
4 - miscibil - - CH3COONa D
(*modificarea de culoare se produce ca urmare a oxidării alcoolului etilic rezultat prin hidroliza esterului, în
cataliză acidă)
e. ecuația reacției chimice dintre KMnO4 și H2SO4 ......................................................................2 puncte;
f. CH3-COOH-caracter acid, mai slab decât HCl................................. .......................................... 4puncte;
g. CH3-COONa + HCl → CH3-COOH + NaCl.................................................................................... 2 puncte;
h. acetatul de etil, solvent nepolar este cel mai bun solvent pentru iod....................................... 2 puncte;
i. acțiunea biologică a substanțelor A și B.................................................................................... 4 puncte.

Punctul B 20 puncte
a. denumirea a patru ustensile de laborator ................................................................................4 puncte;
b. principiul de funcționare al unei instalații de distilare...............................................................6 puncte;
c. temperatura constantă ............................................................................................................. 2 puncte;
d. acetatul de etil - nepolar / nu formează legături de hidrogen...................................................4 puncte;
e. acetat de etil : 77° C, alcool etilic: 78.29 °C, apă: 100oC și acidul acetic: 118,1°C .............. ......4 puncte.

Punctul C 30 puncte
a. ustensile = biuretă, pahar Erlenmeyer, pisetă, suport universal ........................................4 puncte;
b. ecuația reacției chimice de fermentație acetică ................................................................ 2 puncte;
c. ecuația reacției chimice de neutralizare .............................................................................2 puncte;
d. concentrația procentuală c% =6%......................................................................................16 puncte;
nNaOH=0,001 moli; nCH3-COOH=0,001 moli; mdCH3COOH/probă=0,06g; msprobă =1g soluție; c%=6%
Se acordă 8 puncte pentru raționament corect și 8 puncte pentru calcule corecte.
e. macid acetic = 60g/L oțet.......................................................................................................... 4 puncte;
f. domeniul de utilizare =condiment.......................................................................................2 puncte.

Orice variantă corectă de rezolvare se punctează corespunzător.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică - Barem
Clasa a X-a
Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Clasa a XI-a
PROBA PRACTICĂ

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

Reguli de protecție și tehnica securității muncii


• În laboratoarele de chimie nu se poartă lentile de contact;
• În laboratoarele de chimie se va purta întotdeauna echipament de protecție - halatul de laborator
confecționat din bumbac;
• La primirea și la utilizarea substanțelor chimice pentru analizele chimice de laborator, trebuie citite
cu atenție etichetele de pe flacoane (recipiente);
• Nu se gustă niciun fel de substanță de laborator;
• Pentru a mirosi o substanță, vaporii trebuie îndreptați spre utilizator prin mișcarea circulară a
mâinii deasupra vasului deschis care o conține, cu mare precauție, neaplecând capul asupra
vasului și fără a inspira adânc în plămâni;
• Este interzis ca utilizatorul să se aplece asupra vasului în care se transvazează sau se încălzește un
lichid oarecare, ori să țină vasul înclinat spre sine sau spre alte persoane, pentru a evita stropirea
cu picăturile lichidului;
• Întotdeauna se adaugă acizii în apă și niciodată apă în acizi;
• Recipientele cu reactivi se închid imediat după folosire;
• Reziduurile rezultate din activitățile desfășurate în laborator nu se aruncă în chiuvetă, ci se
depozitează în recipientele speciale, destinate colectării reziduurilor chimice, etichetate
corespunzător;
• Înaintea începerii experimentelor de laborator se verifică calitatea sticlăriei puse la dispoziție;
elevii anunță imediat supraveghetorul în cazul în care observă piese de sticlărie care prezintă
zgârieturi, crăpături sau alte defecte;
• Spălarea vaselor se face imediat după utilizare, cu lichide potrivite în care reziduurile sunt solubile,
pentru a evita reacțiile violente;
• Manipularea reactivilor solizi se face cu spatule sau lingurițe curate, pentru a preîntâmpina
impurificarea acestora.
• Soluțiile de reactivi pentru analiză se manipulează astfel încât să nu fie impurificate.

INDICAȚII: Având la dispoziție ustensilele și substanțele chimice aflate pe masa de lucru, pe care le vei
utiliza urmând instrucțiunile descrise în subiectul probei practice, rezolvă sarcinile de lucru și răspunde,
în scris, pe foaia de concurs.

Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică
Clasa a XI-a
Proba practică________________________________________________________________100 puncte

Punctul A 60 puncte

Pe masa de lucru se găsesc trei sticle de ceas, etichetate A, B, C - reprezentând litera corespunzătoare
probei ce urmează a fi identificată. Pe sticlele de ceas se află una dintre substanțele A, B, C (ordinea dată
nu corespunde cu litera de pe sticlele de ceas), având formulele de structură de mai jos:

O OH
C
1. Identifică substanțele A, B, C, aflate pe fiecare dintre cele trei sticle de ceas, utilizând reactivii aflați
pe masa de lucru, în sticluțele etichetate corespunzător: NaOH, HCl, NaHCO3, FeCl3 și H2O din pisetă.

Respectă indicațiile de mai jos, pentru fiecare probă analizată:

• Experiment 1- solubilitatea în apă:


Într-o eprubetă, introduci un vârf de spatulă (câteva cristale) din proba solidă necunoscută aflată pe
sticla de ceas, adaugi aproximativ 10 ml apă și agiți energic. Notează observațiile în Tabelul 1 din
foaia de concurs, folosind cuvântul corespunzător "solubilă"/"insolubilă".

• Experiment 2 - reacții de identificare:


Într-o eprubetă introduci un vârf de spatulă (câteva cristale) din proba solidă necunoscută aflată pe
sticla de ceas și adaugi 1-2 mL de reactiv. Agită eprubeta și observă comportamentul probei analizate,
referitor la: posibilitatea de solubilizare chimică/ variația de culoare/ degajarea de gaz. Notează
observațiile în Tabelul 1 din foaia de concurs, folosind cuvântul corespunzător:
"solubilă"/"insolubilă", "efervescență"; în cazul în care sesizezi o schimbare de culoare, notează în
tabel, culoarea observată, în caz contrar notează "-".

Ținând cont de observațiile experimentale anterioare, consemnate în tabel, identifică substanțele


notate cu A, B și C și completează corespunzător Tabelul 1, aflat pe foaia de concurs.

2. Scrie ecuațiile reacțiilor chimice posibile cu HCl, NaOH, NaHCO3, pe care le-ai realizat experimental,
cu scopul identificării substanțelor A, B, C, în Tabelul 1.

3. Precizează caracterul acido-bazic al substanțelor identificate, în Tabelul 1.

4. Benzoatul de sodiu este o sare obținută în timpul experimentului de laborator efectuat. Din setul de
reactivi aflați pe masa de lucru, identifică reactivul necesar pentru a obține acid benzoic din
benzoatul de sodiu. Scrie ecuația reacției chimice corespunzătoare și argumentează alegerea
reactivului. Completează corespunzător Tabelul 1.

5. Notează câte o utilizare practică în Tabelul 1, pentru fiecare dintre substanțele: benzoat de sodiu,
acid p-aminobenzoic, acid salicilic și acid benzoic.
Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018
Proba practică
Clasa a XI-a
Punctul B 20 puncte
Se consideră următoarea schemă de reacții:

Rezolvă următoarele cerințe și completează corespunzător Tabelul 2:


1. Identifică substanțele organice necunoscute X, Y, a, b și scrie formulele de structură ale acestora,
știind că:
• X și Y sunt esteri organici, care prin hidroliză formează acid salicilic;
• X este un medicament foarte utilizat și administrat în stările gripale, care reacționează cu
NaHCO3, dar nu reacționează cu FeCl3;
• Y dă reacție pozitivă cu FeCl3, dar nu dă reacție cu NaHCO3;
• b conține 53,33%O.
2. Scrie ecuațiile reacțiilor cuprinse în schema de mai sus;
3. Precizează importanța practică a reacției de fermentație din schema dată;
4. Scrie ecuațiile reacțiilor de hidroliză bazică a substanțelor X și Y.

Punctul C 20 puncte
Pentru separarea fenolului dintr-o soluție eterică de fenol si anilină, se folosește instalația prezentată în
Figura 1 și soluțiile reactivilor chimici: NaOH, FeCl3, HCl (eterul etilic este un solvent nepolar).
Rezolvă următoarele cerințe și completează corespunzător Tabelul 3:

a) Separarea fenolului din amestecul inițial:


• precizează principiul care stă la baza separării;
• precizează caracterul acido-bazic al fenolului și al anilinei;
• identifică reactivul care trebuie adăugat, în exces, peste soluția eterică,
astfel încât, la deschiderea robinetului pâlniei de separare, să se separe fenolul
din amestec și să se colecteze în paharul Erlenmeyer;
• scrie ecuația reacției chimice dintre fenol și reactivul ales;
• precizează componentele amestecului separat în paharul Erlenmeyer.
b) Verificarea operației de separare:
• identifică, din setul de reactivi dați, substanța necesară pentru regenerarea
fenolului, în paharul Erlenmeyer;
• scrie ecuația reacției chimice corespunzătoare;
• scrie ecuația unei reacții chimice, prin care anilina se transformă într-un
compus cu caracter bazic mai puternic.
Figura 1
Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018
Proba practică
Clasa a XI-a
Se dau masele atomice relative: H-1; C-12; Na -23; O-16.

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru – 3 ore.

!!!!!! Succes !!!!!!

Subiectele au fost elaborate de:


Balogh Valentina – Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Făget, Timiș;
Bălaşa Doina – Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa
Chesaru Dorina - Colegiul Economic, Călărași;
Drăgan Gigi - Colegiul Național „Al. D. Ghica”, Alexandria;
Dumitra Mirela - Colegiul Economic „Petre S. Aurelian”, Slatina;
Foia Cecilia – Colegiul Naţional „M. Eminescu”, Iaşi
Gherman Simona-Carmen - Liceul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu”, Tîrgu Mureș;
Hristea Mihaela-Dana - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani;
Ionescu Nicoleta Nona – Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploieşti
Vasilache Mihaela - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani.

Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică
Clasa a XI-a
Concursul National de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Barem de evaluare şi notare


Clasa a XI-a
Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările
Punctul A 60 puncte
1. completarea corectă a tabelului 1 referitor la testarea solubilității și reacții de
identificare.....................................................................................................................15x1p = 15 puncte
identificarea substanțelor solide necunoscute A, B, C.......................................................3x3p = 9 puncte

reactiv/ probã A B C
H2O solubilã insolubilã insolubilã
HCl solubilã insolubilã insolubilã
NaOH solubilã solubilã solubilã
NaHCO3 efervescențã efervescențã efervescențã
FeCl3 roșu violet -
Substanța identificată Acid p-aminobenzoic Acid salicilic Acid benzoic

2. scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice ...............................................................................7x2p = 14 puncte


3. precizarea caracter acido-bazic: A- caracter amfoter; B,C-caracter acid..........................3x3p = 9 puncte
4. identificarea reactivului: soluția HCl...............................................................................................1 punct
scrierea ecuației reacției chimice : C6H5-COONa + HCl → C6H5-COOH↓(alb) + NaCl ...................2 puncte
argumentarea alegerii reactivului: HCl având caracter acid mai puternic decât acidul benzoic, îl
deplasează pe acesta, din sărurile sale..........................................................................................2 puncte
5. importanța practică a substanțelor ..................................................................................4x2p = 8 puncte
Punctul B 20 puncte
1. identificarea substanțelor organice necunoscute X, Y, a, b..............................................4x2p = 8 puncte
2. scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice cuprinse în schema de reacții..................................3x2p = 6 puncte
3. precizarea importanței reacție de fermentație acetică ........... .................................................... 2 puncte
4. scrierea ecuațiilor celor două reacții de hidroliză bazică...............................................................4 puncte
Punctul C 20 puncte
a. Separarea fenolului din amestecul inițial:
• precizarea principiului care stă la baza separării................................................................. 2 puncte
• precizarea caracterului acido-bazic: fenolul - acid, anilina - bazic........................................2 puncte
• precizarea reactivului necesar: soluția apoasă NaOH ......................................................... 2 puncte
• scrierea ecuației reacției chimice dintre fenol și NaOH........................................................2 puncte
• precizarea componentelor amestecului separat în paharul Erlenmeyer: fenoxidul de sodiu, apă,
NaOH exces.......................................................................................................................... 6 puncte
b. Verificarea operației de separare:
• identificarea reactivului necesar: soluția HCl...................................................................... 2 puncte
• scrierea ecuației reacției chimice de obținere a fenolului....................................................2 puncte
• scrierea ecuației reacției chimice de alchilare a anilinei.......................................................2 puncte

Orice variantă corectă de rezolvare se punctează corespunzător.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică - Barem
Clasa a XI-a
Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Clasa a XII-a
PROBA PRACTICĂ

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

Reguli de protecție și tehnica securității muncii


• În laboratoarele de chimie nu se poartă lentile de contact;
• În laboratoarele de chimie se va purta întotdeauna echipament de protecție - halatul de laborator
confecționat din bumbac;
• La primirea și la utilizarea substanțelor chimice pentru analizele chimice de laborator, trebuie citite
cu atenție etichetele de pe flacoane (recipiente);
• Nu se gustă niciun fel de substanță de laborator;
• Pentru a mirosi o substanță, vaporii trebuie îndreptați spre utilizator prin mișcarea circulară a
mâinii deasupra vasului deschis care o conține, cu mare precauție, neaplecând capul asupra
vasului și fără a inspira adânc în plămâni;
• Este interzis ca utilizatorul să se aplece asupra vasului în care se transvazează sau se încălzește un
lichid oarecare, ori să țină vasul înclinat spre sine sau spre alte persoane, pentru a evita stropirea
cu picăturile lichidului;
• Întotdeauna se adaugă acizii în apă și niciodată apă în acizi;
• Recipientele cu reactivi se închid imediat după folosire;
• Reziduurile rezultate din activitățile desfășurate în laborator nu se aruncă în chiuvetă, ci se
depozitează în recipientele speciale, destinate colectării reziduurilor chimice, etichetate
corespunzător;
• Înaintea începerii experimentelor de laborator se verifică calitatea sticlăriei puse la dispoziție;
elevii anunță imediat supraveghetorul în cazul în care observă piese de sticlărie care prezintă
zgârieturi, crăpături sau alte defecte;
• Spălarea vaselor se face imediat după utilizare, cu lichide potrivite în care reziduurile sunt solubile,
pentru a evita reacțiile violente;
• Manipularea reactivilor solizi se face cu spatule sau lingurițe curate, pentru a preîntâmpina
impurificarea acestora.
• Soluțiile de reactivi pentru analiză se manipulează astfel încât să nu fie impurificate.

INDICAȚII: Având la dispoziție ustensilele și substanțele chimice aflate pe masa de lucru, pe care le vei
utiliza urmând instrucțiunile descrise în subiectul probei practice, rezolvă sarcinile de lucru și răspunde,
în scris, pe foaia de concurs.

Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică
Clasa a XII-a
Proba practică________________________________________________________________100 puncte

A1 35 puncte

Marea Neagră reprezintă cel mai mare bazin de apă salmastră al lumii, cu biotopuri variate și cu
o faună ce a fost supusă unor transformări continue datorate puternicelor influențe contrarii exercitate de
apele dulci și de Marea Mediterană. Apele Mării Negre au toate caracteristicile apelor salmastre, au o
mare variabilitate a salinității totale în corelație cu suprafața, adâncimea și sezonul, o puternică
variabilitate ionică, nu numai față de Mediterană, dar și de diferitele sale părți.
Cantitatea de ioni Cl- din apa de mare se determină prin titrare cu soluție de AgNO3 0,1 M pe baza
reacției:
Cl-+ AgNO3→ AgCl↓ + NO 3-
(pp. alb)
Pentru punerea în evidență a momentului de echivalență se folosește ca indicator o soluție de K2CrO4 care
formează cu ionii Ag+ un precipitat roșu – cărămiziu.
2 AgNO3 +K2CrO4 → Ag2CrO4↓ +2 KNO3
(pp. roșu-cărămiziu)
Atenție!
Solubilitatea Ag2CrO4 este mai mare decât a AgCl. La început se titrează ionii Cl-. Ionii CrO 2-4
reacționează cu AgNO3 numai după ce toți ionii Cl- au fost precipitați.

Determină concentrația ionilor clorură ( în g/L și mol/L) din proba de apă din Marea Neagră aflată pe
masa de lucru. Redactează rezolvarea în Tabelul 1.

Mod de lucru.
1. Într-un pahar Erlenmayer se introduc 30 mL de apă de mare, măsurați cu cilindrul gradat, din sticla
etichetată ,,Probă” de pe masa de lucru.
2. Se adaugă 2-3 picături de soluție de K2CrO4 din sticla aflată pe masa de lucru.
3. Biureta ce conține soluție de AgNO3 de concentrație 0,1 M (titrant) se aduce la semn. Notează
volumul inițial V1 în Tabelul 1.
4. Se titrează proba de apă de mare cu soluție de AgNO3 0,1 M din biuretă.
Atenție! - De la prima picătură de titrant adăugat se formează precipitatul de AgCl de culoare albă în
soluția galbenă. Se agită constant proba. Pe masa de lucru se găsește o imagine ce ilustrează culoarea
sistemului înainte, la echivalență și după echivalență.
5. Se titrează având grijă ca soluția de AgNO3 0,1 M să se adauge cu mare atenție, în picături rare
până la prima nuanță de roșu cărămiziu persistent datorită formării Ag2CrO4.
6. Se notează volumul V2, corespunzător punctului de echivalență, în Tabelul 1.
7. Se titrează 2 probe identice. Probele titrate rămân pe masa de lucru.

A2 15 puncte

Apa de mare conține 1,38 g/L de K2CO3 și 2,12 g/L Na2CO3. Calculează masa de soluție de BaCl2 de
concentrație 20% necesară pentru a precipita complet ionii CO 2-3 din 100 mL apă de mare.
Notează culoarea precipitatului format.
Redactează rezolvarea în Tabelul 2.

Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică
Clasa a XII-a
B 50 puncte

În fiecare din cele patru eprubete numerotate de la 1 la 4, aflate în paharul Berzelius de pe masa
de lucru, se găsește soluția uneia dintre următoarele substanțe: Fe(NO3)3 , Pb(NO3)2,, Cu(NO3)2, Al(NO3)3.
Ordinea substanțelor nu este în mod obligatoriu cea indicată mai sus!
Identifică substanța aflată în fiecare eprubetă, pe baza reacțiilor cu reactivii: NaOH, KI, HCl aflați pe masa
de lucru în sticlele etichetate.
În urma reacțiilor efectuate, completează Tabelul 3 din foaia de concurs astfel:
• Dacă se formează un precipitat precizează-i culoarea;
• Dacă precipitatul este solubil în exces de reactiv, precizează schimbarea culorii;
• Dacă precipitatul este insolubil în exces de reactiv, în tabel se va scrie ,,insolubil'';
• Dacă nu se observă nicio schimbare, marcați cu ,, X '' în dreptunghiul corespunzător.
În Tabelul 4 din foaia de concurs scrie ecuațiile reacțiilor utilizate pentru identificarea substanțelor din
cele 4 eprubete .

ATENȚIE!
• Soluțiile din eprubetele numerotate vor fi folosite pentru reacția cu fiecare reactiv din Tabelul 3.
• Se folosesc cantități mici (aprox. 1 mL) din soluțiile aflate în eprubetele numerotate (1-4).
• Reactivii se adaugă în picătură, peste probe, agitând.
• Având în vedere că soluția de NaOH este concentrată, se vor folosi cantități mici din acest reactiv
pentru prima determinare cu fiecare soluție din eprubetele 1-4.
• După terminarea lucrării este obligatoriu ca în fiecare din cele 4 eprubete să rămână câțiva mililitri
de soluție.

Mase atomice: Na-23, K-39, O-16, C-12, Ba-137, Cl - 35,5.

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru – 3 ore.

!!!!!! Succes !!!!!!

Subiectele au fost elaborate de:


Rodica Nicoleta Bud – Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron”, Negrești Oaș
Carmen Iuliana Comaniuc – Colegiul Naţional „Traian Doda”, Caransebeş
Pamfilia Dumitraşcu – Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, Galați
Cornelia Dinga – Colegiul Tehnic „Matei Corvin” – Hunedoara
Alina Iacoban – Colegiul National Iași
Andreea Săndulescu - Colegiul National „Al. I. Cuza”, Focșani
Manuela Stan – Colegiul Naţional „Traian Lalescu”, Reşita
Cornelia Șerban – Liceu Teoretic „Decebal”, Constanța
Vlad Chiriac – Universitatea de Vest din Timișoara

Concursul Național de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică
Clasa a XII-a
Concursul National de Chimie „Petru Poni”
Ediția a IX-a
Constanța, 8 – 11 iunie 2018

Barem de evaluare şi notare


Clasa a XII-a
Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările

A1 35 puncte

Volumul mediu Punctaj


acceptat pentru
titrare (mL)
7,6 5 puncte
7,7 10 puncte
7,8 15 puncte
7,9 18 puncte
8 – 8,4 20 puncte
8,5 18 puncte
8,6 15 puncte
8,7 10 puncte
8,8 5 puncte

Calculul numărului de mol de AgNO3 ................................................................................3 puncte


Calculul numărului de mol de ioni Cl-................................................................................3 puncte
Calculul concentrației ionilor Cl- (mol/L) ...........................................................................5 puncte
Calculul concentrației ionilor Cl- (g/L) ...............................................................................4 puncte

A2 15 Puncte

Calculul numărului de mol de K2CO3 din 100 mL apă de mare..............................................2 puncte


n= 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟑𝟑 mol
Calculul numărului de mol de Na2CO3 din 100 mL apă de mare............................................2 puncte
n= 𝟐𝟐 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟑𝟑 mol
Calcularea numărului total de moli......................................................................................1 punct
n= 𝟑𝟑 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟑𝟑 mol
Scrierea ecuației reacției chimice.........................................................................................2 puncte
Calculul md BaCl2= 0, 624 g ..................................................................................................3 puncte
Calculul ms BaCl2= 3.12 g......................................................................................................3 puncte
Culoarea precipitatului format .............................................................................................2 puncte

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică - Barem
Clasa a XII-a
B 50 Puncte

Tabelul 3
Nr. eprubetă 1 2 3 4

Reactiv

NaOH pp. alb pp. albastru


pp. alb pp. roșu-brun
gelatinos
NaOH exces insolubil/
soluție incoloră solubil numai în
incolor insolubil
exces mare de
reactant
KI pp. galben intens pp. alb
X brun
soluție brună
HCl pp.alb X X X
Substanța
Pb(NO3)2 Cu(NO3)2 Al(NO3)3 Fe(NO3)3
identificată

Pentru fiecare observație experimentală se acordă 1p 1x16=16p


Pentru identificarea fiecărei substanțe se acordă 3p 3x4=12p
Total Tabelul 3 28 puncte

Tabelul 4
Nr. Substanța Reactivul Ecuațiile reacțiilor chimice
eprubetă identificată
1 Pb(NO3)2 NaOH Pb(NO3)2 +2 NaOH → Pb(OH)2↓+2NaNO3
NaOHexces Pb(OH)2 + 2 NaOH → Na2 [Pb(OH)4]
KI Pb(NO3)2 + 2 KI → PbI2 ↓+ 2 KNO3
HCl Pb(NO3)2 +2 HCl → PbCl2 ↓+ 2 HNO3
2 Cu(NO3)2 NaOH Cu(NO3)2 +2 NaOH → Cu(OH)2↓+2 NaNO3
NaOHexces Insolubil -solubilnumaiîn soluții foarteconcentratedeNaOH cu formaredeCu(OH)42-
KI Cu(NO3)2 + 2 KI → CuI2 ↓+ 2 KNO3
2 CuI2 → 2 CuI↓ + I2
HCl X
3 Al(NO3)3 NaOH Al(NO3)3 +3 NaOH → Al(OH)3↓+3 NaNO3
NaOHexces Al(OH)3↓+NaOH → Na [Al(OH)4]
KI X

HCl X
4 Fe(NO3)3 NaOH Fe(NO3)3 +3NaOH → Fe(OH)3↓+3NaNO3
NaOHexces insolubil
KI 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2+ 2 KNO3
HCl X

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică - Barem
Clasa a XII-a
Pentru fiecare ecuație se acordă 2p.
Total Tabelul 4 2x11=22 puncte

Orice variantă corectă de rezolvare se punctează corespunzător.

Concursul National de Chimie „Petru Poni”, Ediția a IX-a, iunie 2018


Proba practică - Barem
Clasa a XII-a