Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 AdMiniStrAţie PAg. 4 Politică PAg.

4 cultură
Administraţia locală din Râu Partidul Alianţa Lege O seceră veche de peste
de Mori a reuşit să rezolve şi Ordine cinsteşte 6.300 de ani este expusă,
problema dispensarului memoria înaintaşilor. luna aceasta, la muzeul din
veterinar din localitate. O coroană de flori Deva. Secera a fost desco-
Locuitorii comunei pot a fost depusă în amintirea perită la Şoimuş, cu prilejul
apela acum la sprijinul celor care s-au jertfit lucrărilor la autostradă.
medicului veterinar. la Dupăpiatră.

Fondat de Cornel POENAR

Deveanul Valeriu Victor Szilvassy ajută copiii


care sunt internaţi în spitale. El va fi premiat
de societatea civilă sâmbătă, în Piaţa
Victoriei din Deva, ora 11,00./pag.16

Anul Xiii • nr. 571 • Apare 6 - 12 iulie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Bacalaureatul cu bune GRATUIT LA


GEOAGIU-BĂI !
şi rele – suntem
pe locul 20 în ţară
Completează talonul din
pagina 12 şi câştigă
o invitaţie gratuită
la Complexul Băile
Daco-Romane din Geoagiu Băi.

corcoduşele – fructe cu
ProPrietăţi nutritive
neBănuite

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari de mare
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, şi mică
prin ediția tipărită a ziarului
”Accent Media”. publicitate
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
de mii de persoane, în cotidianul în ziare
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut locale Fructe aparent banale, pe care le întâlnim
în întreaga lume! şi centrale peste tot, corcodușele au o mulțime de
calități nutritive, cu efecte uimitoare asupra
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, organismului. Gustul lor dulce-acrișor este
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din dat de acidul citric pe care-l au în compoziție
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
37A • Tel. 0726 871 728 și care este mai pregnant atunci când
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro nu sunt bine coapte. /pag.8
2 - ADMINISTRAŢIE 6 - 12 IULIE 2018

Dispensar veterinar în comuna Râu de Mori


n Noul spaţiu a fost amenajat peste drum de sediul primăriei locale.

dut de Agenţia Domeniilor


Statului. Prin urmare, am
găsit o altă soluţie şi am rea-
menajat sediul oficiului poş-
tal, ce fusese desfiinţat în
comună. Locul este bun pen-
tru că este situat vis-a-vis de
primărie, iar oamenii pot să-
şi rezolve mai multe proble-
me făcând un singur drum”, a
spus primarul comunei Râu
de Mori, Niculiţă Mang.
Cât priveşte asigurarea
asistenţei medicale pentru
oamenii din comună, în Râu
de Mori lucrează, de peste 15
ani, un medic de familie.
Problema prezenţei unui
medic veterinar în comuna
Râu de Mori a fost una destul
Râu de Mori – Comuni- de stringentă pentru admi-
tatea locală din satele ce nistraţia locală şi s-a dovedit
aparţin comunei hune- culiţă Mang, susţine că este Râu de Mori să obţină câte ile unor medici veterinari că acolo unde există interes
dorene Râu de Mori are nevoie de un medic veterinar un aviz sanitar-veterinar de foarte buni. Din păcate, ul- şi colaborare lucrurile se pot
acum parte de un nou dis- permanent în Râu de Mori, la medicul de care aparţin timul medic s-a transferat pe rezolva.
pensar veterinar în care şi-a deoarece locuitorii din satele pentru a-şi putea depune ul- un alt post şi a fost nevoie ca De altfel, administraţia lo-
deschis cabinetul un medic aparţinătoare au nevoie de terior documentele la APIA în locul său să vină o altă cală din comuna situată la
de specialitate, în acest fel sprijinul unui specialist pen- în vederea primirii subvenţi- persoană. Este un medic poalele Retezatului este
reuşindu-se să se rezolve o tru a-şi putea îngriji ani- ilor oferite de UE pentru veterinar bun, pentru care cunoscută pentru faptul că
problemă importantă pentru malele din gospodărie. În crescătorii de animale. am reuşit să găsim şi spaţiul încearcă să soluţioneze, cu
gospodarii din zonă. plus, este nevoie ca, în „Comuna noastră a bene- necesar unui cabinet, deoa- tact, situaţiile care necesită
Primarul comunei, Ni- fiecare an, cetăţenii comunei ficiat, şi în trecut, de servici- rece vechiul sediu a fost vân- un sprijin pentru cetăţeni.

Viața văzută… din piață!


P
rețurile sunt prea Exemplele pe care le-am
mari în comparație surprins zilele trecute sunt
cu buzunarul omu- relevante. Astfel, un kilogram
lui de rând. de roşii de calitate se vinde
Deva - O scurtă evaluare a cu preţuri cuprinse între 6 şi
prețurilor din Piața Agroali- 10 lei; caisele 8,00 lei/kg,
mentară din Deva aduce în zmeura, 20-25 de lei/kg,
prim-plan costul extrem de morcovii 5-6 lei/kg, pepenii
mare al vieții pentru gene- galbeni 1,5-3,00 lei/kg;
raţia bunicilor noştri. Aceştia cireşele 8 - 10 lei/kg,
sunt nemulțumiți de prețu- pepenele verde 2,50 lei/ kg,
rile fără precedent pe care, în vişinele 5-8 lei/kg, ardei roşu
plină vară, le cer comercianţii capia 8-10 lei/ kg, miere de
de legume şi fructe. Oamenii salcâm 35 lei /kg, iar ouăle se
spun că viaţa devine tot mai pot cumpăra cu 0,80 -1,00
grea de la o zi la alta, iar pu- lei/buc.
terea de cumpărare a scăzut Am stat de vorbă cu mai
vizibil. Din păcate, pe tara- mulţi cumpărători din Deva pe care le-au întâlnit acolo. Bota, în timp ce Gheorghe Mi- adaos prea mare, chiar şi de
bele producătorilor oferta şi le-am solicitat părerile des- Opiniile sunt dintre cele mai hăilă, pensionar, este de zece ori, ajungând la 5
este una care îţi taie pofta de pre calitatea produselor din diverse, dar, aproape în una- părere că acestea sunt prea lei/kg”, completează o per-
mâncare. piaţă, dar şi despre preţurile nimitate, oamenii consideră mari în comparație cu pensi- soană care a preferat să
că piaţa din Deva este una ile şi salariile. rămână anonimă.
scumpă. Un alt pensionar a sesizat Dincolo de toate aceste in-
“Prețurile sunt duble față o realitate pe care econo- conveniente, gospodinele
de Râmnicu-Sărat sau Piatra miştii au adus-o de mai multe preferă să se pregătească
Neamț, unde am fost recent. ori în atenţie, Avram Mocan pentru iarnă încă de pe acum.
Am întâlnit aici mulți vanză- remarcând că „pensiile şi sa- În cămări este destul loc pen-
tori, care nu te lasă să îți alegi lariile nu cresc după prețurile tru conservele de casă şi…ce
marfa şi, pe deasupra, îți pun din piața şi magazine”. poate fi mai bun, peste câteva
în pungă produse necoapte “Prefer să cumpăr din luni, decât un compot sau o
sau stricate”, spune Graţian Peștiș de la țarani, unde știu zacuscă pregătite de mama
Țînc, instructor de aviatie. că totul e proaspăt şi bun sau sau de bunica.
Alţi cumpărători susţin că din Hunedoara, unde prețu- Text şi foto:
producătorii nu sunt stabili rile sunt mai mici decât cele Adela Bou-Sader,
în oferta pe care o fac şi că de aici, unde piețarii cumpă- Philip-Klaus Lungu,
“unul creste, altul scade ră cantităţi mari cu 50 de Robert Medrea,
preţurile”, după afirmă Doina bani/kg și le vând apoi cu un Alexandru Rozsnyai
6 - 12 IULIE 2018 ACTUALITATE - 3

Bacalaureatul Integrarea persoanelor


private de libertate -
cerne valorile din tema unui seminar
la Penitenciarul Deva
învăţământul românesc
n Judeţul Hunedoara se află pe locul 20 într-o ierarhie întocmită la
nivel naţional.

Deva - Organizarea unor soluții locale, care să conducă


schimburi de experiență și la eficientizarea colaborărilor
Deva – Cu un procent de 9.01. Cu medii generale între stantin Bursan din Hunedoara, diseminarea modelelor pro- dintre unitățile de detenție și
promovabilitate la examenul 8.50 şi 9.00 sunt 29 de absol- cu 10 procente. fesionale de bună practică în celelalte instituții implicate în
de bacalaureat de 66,85 %, venţi. (...) La limba şi literatura domeniul reintegrării sociale implementarea Strategiei;
rezultatele obţinute de absol- româna - 7 note de 10, la Măsuri şi concluzii a persoanelor private de li- diseminarea, periodică a pro-
venţii de liceu din judeţul matematică -19 note de 10, la bertate, a reprezentat tema greselor înregistrate în im-
Rezultatele obţinute pe unei întâlniri ce a avut loc plementare Planului Naţional
Hunedoara au iscat o stare de istorie 8 note de 10, la probele
nemulţumire în rândurile celor la alegere- 26 de note de 10”, ansamblul judeţului Hune- săptămâna aceasta la sediul al H.G. nr. 389/2015și o vizită
care se ocupă de coordonarea afirmă directorul Colegiului doara la examenul de bacalau- Penitenciarului Deva. a participanților în spațiile de
sistemului de învăţământ din Naţional „Decebal”, Florin reat sunt de natură să-i Întâlnirea s-a bucurat de deținere, în scopul cunoaș-
regiunea noastră. Rezultatele Ilieş. nemulţumească pe reprezen- prezenţa prefectului judeţu- terii activităților ce se deru-
sunt mai slabe ca anul trecut, tanţii Inspectoratului Şcolar, lui, Fabius-Tiberiu Kiszely, a lează cu persoanele private
cel puţin cele care au fost date Elevi de nota 10 care au în plan măsuri de spri- preşedintelui CJ Hunedoara, de libertate”, a informat Peni-
publicităţii înainte de depu- jin al elevilor care se pregătesc Mircea Bobora, precum și a tenciarul Deva.
Doi elevi din judeţul Hune- pentru sesiunea a doua, dar şi
-nerea contestaţiilor. Este puţin unor coordonatori ai insti- Reprezentanţii acestuia
doara se înscriu în galeria proiecte care vizează acele
probabil însă ca ele să aibă o tuțiilor și organizațiilor par- susţin că întâlnirea şi-a atins
celor peste o sută de absol- licee care nu reuşesc să per-
creştere spectaculoasă după tenere - colaboratori ai scopul propus, atât prin
venţi din ţară care au muncit formeze, în cazul acestora din
data de 9 iulie, când vom avea penitenciarului implicați în numărul de persoane partic-
şi au reuşit să obţină media 10 urmă luându-se în calcul inclu-
rezultatele finale de la sesiunea activități de facilitare a rein- ipante (71), cât și prin pro-
la Bacalaureat. Este vorba de- siv reorientarea spre în-
de vară a Bacalaureatului. serţiei sociale a persoanelor punerile concrete ce au fost
spre Andrei Mihai Lazăr, de la văţământul dual şi profesional. care părăsesc sistemul peni- prezentate, parte din acestea
Colegiul Naţional „Iancu de „Este un rezultat cu mult
Cei mai buni Hunedoara” din municipiul
tenciar (AJOFM, Serviciul de cu aplicabilitate practică ime-
sub aşteptări, care nu ne Probațiune, Inspectoratul diată, iar altele ce vor fi avute
Liceele de top din judeţ şi- Hunedoara, şi despre Ştefania mulţumeşte. Vom face o anal- Şcolar, CPECA, reprezentanți în vedere pentru acțiunile-
au confirmat, încă o dată, ţinu- Iulia Corici, de la Colegiul iză foarte riguroasă pe fiecare ai polițiilor județene și mu- specifice în implementarea
ta de care se bucură Naţional „Mihai Eminescu” unitate de învăţământ, iar nicipale, Direcția de Sănătate Strategiei Naționale de rein-
învăţământul în cazul elevilor Petroşani. Alţi 378 de elevi din acolo unde rezultatele au fost Publică, Accent Media, Consil- tegrare socială a persoanelor
care studiază acolo. Se re- judeţul nostru au obţinut foarte slabe vom propune o re- iul Local, primării orășenești private de libertate, 2015-
marcă şcolile de tradiţie cum medii cuprinse între 9 şi 9,99.
sunt Colegiul Naţional „Dece- orientare a procesului educa- și comunale, Inspectoratul de 2019, precum și sensibi-
tiv spre învăţământul dual sau Jandarmi, DGASPC Hune- lizarea comunităților locale
bal” Deva, Colegiul Naţional Unul singur a trecut spre şcolile profesionale. Cre- doara, Episcopia Devei şi cu privire la importanța și
„Mihai Eminescu” Petroşani şi
Seminarul teologic ortodox La polul opus se află Cole- dem că va fi mult mai bine multe altele. necesitatea implicării aces-
„Sfânta Ecaterina”, de la Mă- giul Tehnic „Dimitrie Leonida” pentru elevi”, a declarat in- “Activitatea a constat în teia atât în prevenirea in-
năstirea Prislop, unde pro- din Petroşani, unde un singur spectorul şcolar general Maria prezentarea unor bune prac- fracționalității, cât și în
movabilitatea a fost integrală. elev dintre cei 64 înscrişi a Ştefănie. tici, care presupun re- acordarea de servicii cu efect
Pe lista fruntaşilor se înscriu reuşit să treacă de examentul O idee foarte bună, susţi- laționare interinstituțională, în reducerea riscului de re-
însă şi alte şcoli din judeţ, de bacalaureat. El a obținut nem şi noi, doarece liceul precum și identificarea unor cidivă.
printre care Colegiul Naţional media 6,95. Prin urmare, la „făcut la grămadă” a lăsat
„Regina Maria” Deva. acest liceu s-a înregistrat şi cel economia românească fără
„Cei 155 de absolvenţi ai mai mic procent de promo- meseriaşi bine pregătiţi şi a
promoţiei 2018 au trecut toţi vabilitate din judeţ, 2,86%. Ur- livrat, în schimb, în absenţa ex-
examenul de Bacalaureat. Vă mătorul este Liceul Tehnologic amenului de final, tineri care
felicit, dragi absolvenţi! Felici- Nicolaus Olahus din munici- se confruntă cu probleme în
tări, dragi colegi profesori! piul Orăștie cu 8,33% , și Con- găsirea unui loc de muncă.
Înainte de contestaţii, rezul-
tatele se prezintă astfel: 14 ab-
solvenţi au obţinut media Bacalaureatul în cifre
generală cuprinsă între 9.96 şi S-au înscris 2.870 de candidaţi.
9.75, un număr de 34 de ab- S-au prezentat 2.597 candidaţi.
solvenţi au media generală Au promovat 1.736 de elevi.
cuprinsă între 9.76 şi 9.50, 53 Au fost eliminaţi din examen 4 elevi pentru tentativă de
de absolvenţi au media gene- fraudă.
rală cuprinsă între 9.51 şi
4 - sPecIAL 6 - 12 IuLIe 2018

Partidul Alianţa Lege O seceră preistorică,


veche de peste 6.300 de
şi Ordine (ALO), ani, exponatul lunii la
la manifesările Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane Deva
dedicate lui Avram Iancu Deva - Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane Deva pro-

P artidul Alianţa pune vizitatorilor, începând cu


Lege şi Ordine data de 1 iulie 2018, o nouă
(ALO) s-a aflat, du- categorie de piese, în cadrul
minică, în Țara Zaran- proiectului intitulat „Ex-
dului, la manifestările ponatul lunii”, piese ce pot fi
dedicate sărbătoririi a admirate în spaţiul special
170 de ani de la victoria amenajat la intrarea în Palatul
locuitorilor comunei Magna Curia.
Buceș, conduși de Este vorba despre o seceră
Avram Iancu, împotriva preistorică din piatră cioplită, Principalul criteriu de
trupelor maghiare. descoperită la Șoimuș (co- reperare a unei/unor piese
După o veche datină, la în- muna Șoimuș, județul Hune- litice componente de seceră/i
ceputul lunii iulie, toţi locui- doara), în punctul „Lângă sat”. îl reprezintă uzura apărută pe
torii comunei Buceş şi a Ea este practic reprezentată una sau ambele margini ale
ţinutului înconjurător, cin- de patru suporturi laminare, lamelor sau aşchiilor, numită,
stesc memoria marelui erou găsite in situ aliniate, des- în literatura de specialitate,
Iancu.Partidul Alianţa Lege şi din 2020.Partidul A.L.O.
naţional Avram Iancu. Co- coperirea rezultând în urma SiO2 (siliciu), lustru vegetal
Ordine – A.L.O., primul partid reprezintă singura şi ade-
muna Buceş este străjerul de săpăturilor de salvare, care au sau macro-lustru.
adevărat de centru-dreapta vărata alternativă în faţa par-
est a Ţării Zarandului.Pe 1 avut loc în anul 2011, pe „Această uzură este, de fapt,
din România, condus de tidelor care s-au perindat la
iulie 2018, la locul numit traseul actualei autostrăzi A1, o depunere de sevă de plante,
Preşedintele General Bar- conducerea ţării, aducând-o
Cheia - Dupăpiatră, a avut loc tronsonul Deva – Orăștie. care au fost tăiate cu o unealtă
tolomeu Constantin Săvoiu şi în dramatica situaţie actuală.
o ceremonie impunătoare în Piesa fragmentară poate fi de tip seceră. Unele studii şi
o delegaţie a fruntaşilor par- În conducerea partidului sunt
prezenţa oficialităţilor jude- datată în jurul anului 4.300 î. experimente demonstrează,
tidului compusă din generali numeroşi generali şi ofiţeri
ţului Hunedoara, a autori- Hr., din timpul epocii ene- pe de o parte, faptul că această
şi ofiţeri superiori în rezervă, superiori în rezervă din Ar-
tăţilor civile şi religioase şi a olitice, când pe Valea Mureșu- depunere poate apărea în 30–
foşti parlamentari şi cadre mată, Servicii, Jandarmerie şi
unui detaşament de elită al lui în punctul amintit a existat 60 de minute de recoltat
universitare, a depus o co- Poliţie, oameni care au jurat
trupelor Vânătorilor de o așezare a culturii Tiszapol- (tăiat) plante sălbatice sau ce-
roană de flori la monumentul credinţă ţării şi care n-au fost
Munte prilejuită de sărbă- gár. reale domestice, iar pe de altă
închinat eroului Avram Iancu. implicaţi în politica catastro-
torirea a 170 de ani de la vic- „Când vorbim despre parte, faptul că acest siliciu se
Partidul Alianţa Lege şi Or- fală a acestor 29 de ani, pre-
toria sătenilor din acest loc sedentarizarea umană în depune diferit, în funcţie de
dine a cărui deviză este cum şi cadre universitare,
minunat în Revoluţia de la preistorie, amintim, printre al- tipul de plantă tăiat: sălbatică
"Dumnezeu şi Patria", va fi jurnalişti, pensionari şi oa-
1848-1849 contra trupelor tele, şi cultivarea şi recoltarea – depunere cu aspect „umed”,
prezent în toate judeţele meni din mediul de afaceri.
opresorului maghiar, cele plantelor, aducând în discuţie, „fluidificat”, iar cea domestică
României şi va prezenta can- Partidul se doreşte a fi exclu-
române fiind conduse de pe lângă săpăligi şi planta- – aspect dur şi plat (fără
didaţi la alegerile europene siv în serviciul tuturor
eroul naţional Avram toare, secerile. Acestea au fost denivelări). Bineînţeles că
din 2019 şi la cele legislative românilor, opunându-se dis-
confecţionate, la început, în modul de depunere a siliciului
trugerii sistematice din
epoca neolitică, din piatră cio- pe piesele litice depinde de
domeniile economic, social,
plită, debitându-se suporturi mai mulţi factori, printre care
educativ, juridic şi politicii
aşchiale sau laminare, care, umiditatea plantei (sau uscă-
dezastruoase duse de gu-
mai apoi, erau inserate într-un ciunea sa), cantitatea de siliciu
verne succesive.
suport (din os, corn sau din plantă, tipul de materie
Pentru a cunoaşte Partidul
lemn)”, afirmă Mihaela-Maria primă litică pe care acesta se
Alianţa Lege şi Ordine acce-
Barbu, arheolog în cadrul scurge, în timpul procesului
saţi www.partidulalo.ro
Muzeului Civilizației Dacice și de tăiere, etc.”, mai precizează
Crişan Andreescu
Romane Deva. Mihaela-Maria Barbu.
DC News

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
6 - 12 iulie 2018 OPiNii - 5

“Săracii” noştri bogaţi din PSD


C
opiii noştri pleacă în cu anexe de 590 mp, două
pribegie! Averi uri- autoturisme, dintre care
aşe în acte, fabu- unul achiziţionat în
loase  în realitate ale 2017.Mult, puţin atât a
supuşilor lui Dragnea în reuşit să strângă cel care de
judeţe! mai bine de 20 de ani a fost
Azi sub reflector, depu- pe rând primar, deputat,
tatul Laurenţiu Nistor! preşedinte CJ, deputat, acum
527  361,00  lei – adică şi pensionar.Din păcate noi,
5,27361  miliarde lei vechi oamenii de rând, trebuie să
– câteva zeci de mii de euro trăim mai multe vieţi ca să
şi dolari depozite bancare, la strângem asemenea valori.
care se adaugă venituri de Copiii noştri nu au nicio
465.840,00  lei realizate şansă în ţara lor fiind con-
doar în anul 2017, de la damnaţi la pribegie sau sără-
Camera Deputaţilor, pensie cie.
şi dividende! Aceasta este Incompetenţa conducăto-
averea preşedintelui demi- rilor, care se dau apărătorii
sionar al Consiliului Jude- celor mulţi şi săraci, a arun-
ţean Hunedoara, Laurenţiu cat judeţul Hunedoara şi
Nistor care, potrivit declara- ţara în sărăcie.Totuşi, pentru
ţiei de avere, pe lângă ei traiul e roz!Copiii şi
sumele care se regăsesc în nepoţii lor au slujbe bine
conturi, se mai adaugă im- plătite, maşini de lux, merg la
portante proprietăţi ale fa- meditaţii şi ne râd în nas!
miliei- terenuri estimate la Pentru că tăticul lor a fost
peste nouă hectare (90 000 "harnic” şi strângător!
de metri pătraţi) un imobil Cristian Gros

Interesele  PSD – deasupra județului!
dea sare și piper, noul persoane, nici despre cine a urma dezastrului în care PSD
“Corado Catani” de Hune- făcut această recomandare a afundat Hunedoara! Fără a
doara, Laurențiu Nistor, a sau legătura cu PSD, ci despre se gândi la consecințe, ac-
descins cu surle și trâmbițe în faptul că astăzi, după aproape ceptă instabilitatea de la
bucătăria sanatoriului într-o doi ani de la incident, la Sana- Geoagiu și refuză organizarea
verificare demnă de anii toriul Geoagiu nu s-a organi- concursului pe funcția de di-
‘80.Concluzia? Principalul vi- zat concurs pe post! rector, dar și punerea în
novat de situație a fost găsit Bucătăria nu funcționează, funcțiune a bucătăriei insti-
directorul instituției, Dorel mâncarea este adusă bolna- tuției. Acesta nu este singurul
Bretean, membru PNL și vilor de o societate comer- caz prin care Nistor a avanta-
apropiat al fostului preșe- cială din Șoimuș (întâmplător jat membrii și simpatizanții
dinte CJ (dușmanul politic) locul de baștină al ilustrului PSD, iar în edițiile următoare
Mircea Moloț. Circul a conti- deputat PSD), iar situația este vom veni cu noi exemple.Cel
nuat câteva zile mai târziu, din ce în ce mai tensionată în mai interesant fapt este că di-
când în conferința de presă spital. rectorul Dorel Bretean, demis
brigada a „găsit” noi dovezi de deputatul PSD, este acum
necesare demiterii directoru- Indicații săptămânale!  subprefectul județului Hune-

D
upă alegerile din lui. Evident, a urmat debar- După demisia din funcția doara, numit de coaliția PSD
iunie 2016, Hune- Căpăstru politic  carea lui Dorel Bretean și de președinte al Consiliului – ALDE, iar acum trebuie să
doara s-a pricopsit pe instituții! „soluționarea” în stil tovără- Județean Hunedoara, Nistor a dea nas în nas cu el pe
cu cel mai slab președinte Totuși, în cele şase luni, șesc, prin numirea unei per- plecat în Parlament. Totuși, holurile instituției, unde a
al Consiliului Județean - Nistor a reușit câteva „perfor- soane agreate în funcția de vinerea este prezent în CJ și fost ales de hunedoreni. Dar
Nistor Laurențiu.  manțe” greu de crezut, iar director. trasează sarcinile săptămâ- surpriză! Laurentiu Nistor a
Că acesta este adevărul, ne una dintre acestea a fost nale, urmând ca echipa să le demisionat din funcţia de
dăm seama după faptul că a „punerea căpăstrului politic” Catering pe cumetrie?  pună în aplicare cu sfințenie. președinte al CJ Hunedoara
demisionat la numai șase luni pe Sanatoriul de Pneumof- O întrebare care lasă „Președintele” Bobora, lăsat pentru o viață mai dulce la
de la alegeri, fără să fie con- tiziologie Geoagiu!Prima acți- mintea umană să zburde și la cârma județului, dă dovadă Bucureşti! Halucinantă situ-
strâns de nimeni! Pur și sim- une de răsunet a fost să își dea mai multe răspun- de loialitate dezarmantă în aţie… dat afară de rău şi luat
plu nu a avut puterea să ducă “acompaniată” de o parte din- suri! Nu discutăm acum des- îndeplinirea ordinelor și riscă apoi de bun!
mandatul la bun sfârșit! tre mass-media locală. Ca să pre competențele acestei dramul de onoare rămas în Cristian Gros
6 - SPORT 6 - 12 IULIE 2018

JUDO: Locul II pentru România KARATE

la Campionatele Europene de
Opt sportivi din Româ-
nia (din care șase seniori și
doi juniori) au participat la
invitația Federației națio-

judo echipe mixt U 18 nale de karate din Statele


Unite ale Americii (AAU) la
Campionatul national al
SUA competiție desfășu-
de 5-2. În semifinală Româ- rată în orașul Lauderdale
nia a întâlnit puternica for- din Florida , California. Din
mație din Rusia, echipă care delegație a făcut parte și
a câștigat cu 5-3 astfel că deveanul Mircea Popa, cel
formația noastră a evoluat în care a obținut la finalul
finala mică pentru locurile 3- probei de kumite organi-
4. Pentru medalia de bronz zată în prima zi a întrecer-
la această ediție Romania a ilor, locul al treilea și a
învins după un meci dra- cucerit medalia de bronz.
matic (la final scorul fiind La finalul întrecerilor din
egal 4-4), dar în urma ex- SUA delegația României a
traxerii unei categorii pe cucerit locul al treilea la ku-
care a câştigat-o cu 5-4. mite echipe, formație din
Cele două sportive din care a făcut parte și Mircea
Deva sunt pregătite de antre- Popa. De altfel în total
nori Ramona Enache, Mugu- România a cucerit patru
rel Ciușca si Dan Gârbovan, medalii (un aur și 3 de

E
chipa națională a Din delegație au făcut obținut echipa, ele fiind re- cel care la finalul acestei săp- bronz) după cum urmează:
României, partici- parte și sportivele de la compensate cu medalia de tămâni va face deplasarea o medalie de aur la fete 12-
pantă la Campi- cluburile din Deva, Bianca bronz la aceasta ediție. împreună cu Larisa Cadar 13 ani la kata , un loc trei și
onatele Europene de Prodan (a evoluat la catego- În primul meci fetele (sportivă legitimată la CNS medalie de bronz la la se-
judo echipe mixt U 18 ria + 78 kg) și Annemarie noastre au întrecut formația Cetate Deva) la Campiona- niore în proba de kata , o
(sportivi sub 18 ani) , Brebinaru(categoria 44 kg) din Belarus, pe care au în- tele Balcanice de judo pentru medalie de bronz la kumite
competiție desfășurată la care au avut evoluții bune la vins-0 cu 5-3 iar apoi au în- sportivi sub 15 ani (U 15) seniori prin Mircea Popa si
finalul săptămânii trecute individual și au reusit să tâlnit formația din Ucraina, care se va desfăşura în locul trei la kumite echipe .
Sarajevo a încheiat între- Muntenegru.
cerile pe locul III. sprijine prin punctajul de care au dispus cu scorul
JUDO: Medalii

ATLETISM: Performanţă notabilă pentru sportivele


din Deva
pentru Denisa Bota Recent s-au desfășurat
la Iași întrecerile Cupei

A
tletele de la CNS României la judo pentru
Cetate Deva au par- seniori, o competiție la care
ticipat la competiți- au fost prezenți circa 250
ile organizate de către de sportivi de la toate secți-
Federația Română de ile de performanță din
atletism, etapa finală din țară,printre care și
cadrul Campionatului reprezentantele CNS Cetate
național de atletism pen- Deva și ale SCM Deva, în-
tru juniori I și Concursul soțite de prof. Dan Gârbo-
național de sărituri și
van, sportive care au reușit
alergare pentru seniori,
Grad Prix național, am- să urce pe podiumul de
bele competiții des- premiere la mai multe cat-
fășurându-se la Pitești, georii de participare. Cris-
unde sportivii prezenți au tina Sirbulet a dominat clar
avut posibilitatea să își întercerile din cadrul cate-
corecteze recordurile goriei +78kg iar la final a
personale în perspectiva cucerit medalia de aur la
participării la unele com- această categorie. O altă
petiții internaționale pro- sportivă din Deva, Olga
gramate în perioada 18:14.03 cu care a urcat pe săritură care a măsurat dorean alcătuită din Cezara Severin a finalizat com-
următoare. podiumul de premiere și a 12,36 m, rezultat competitiv Bucur, Andrada Ghiața, Sarah petiția de la categoria 70kg
Denisa Bota legitimaă la obținut medalia de bronz. la nivel european, deveanca Scurtu și Petrina Pivniceru pe locul secund, ea cuce-
CNS Cetate Deva a participat Florentina Marincu-Iușco fiind participantă la finalul care a încheiat pe podiumul rind medalia de argint
întrecerile din cadrul etapei a avut o bună evoluție în acestei săptămâni la Campio- de premiere, ocupand local (foarte aproape de o noua
finale a Campionatului Na- cadrul probei de săritura în natele Europene de atletism III, cu o binemeritată performață remarcabilă).
tional de atletism pentru ju- lungime (probă pe care o pentru cadeți de la Gyor, Un- medalie de bronz cu timpul De la competiția organizată
niori de categoria I, domină la nivel național de la garia. de 49,61 sec. în capitala Moldovei se în-
competiție derulata la Pitesti începutul acestui sezon com- Mihai Lazăr ,legitimat la Hunedoreanca Petrina torc acasă cu medalii de
și așa cum ne-a obișnuit în petițional) iar la întrecerile CSS Hunedoara a încheiat Pivniceru a ocupat local V la bronz, Cătălina Mihaela și
ultima vreme, tânăra atletă de la Pitești ea a câștigat cu o proba de 400 m pe un exce- 100 m cu 12.61 iar colegul ei Paraschiva Șincari (ambele
pregătită de prof. Cornelia încercare care a măsurat lent loc III și a cucerit de club, Alexandru Hușanu a au evoluat la categoria
Juratoni a reușit o nouă per- 6.52m. În proba de triplusalt medalia de bronz la această încheiat proba de 1500 m pe 63kg), Bianca Crina Mar-
formanță notabilă, ea final- deveanca Georgiana Timu a ediție, timpul lui fiind de local opt cu timpul de ton, categoria 70 kg, Geor-
izând proba de 5000 m pe terminat competiția juniori- 48.64 sec. Iar ştafeta de 4 x 4:18.40. giana Miler categoria +78.
locul al treilea cu timp de lor mari pe locul patru cu o 100 m a clubului hune-
6 - 12 iuLiE 2018 SPORT - 7

FOTBAL PE PLAJĂ: West LUPTE LIBERE: Sportivii


deveni pe podium la
Deva are jucători convocaţi campionatul național
de lupte libere pe plajă
la naţionala României
Î
n aceste zile echipa
naţională de fotbal pe
plajă a României se
pregăteşte pentru întâl-
nirile din Divizia B a
Euro Beach Soccer League
(Liga Europeană de
Fotbal pe Plajă).

Î
În lotul lărgit se află 12 n perioada 28 iunie - scrisi. Au mai participat
jucători, dintre care patru 01 iulie 2018, în Rareș Drăgan, Diana Bucur și
sunt de la campioana en titre stațiunea la 2 Mai de Sybilla Sărac, care au punctat
West Deva. Formația care va pe litoralul românesc a pentru clubul devan.
avut loc finala Campi- Din grupa antrenorului
reprezenta România la
onatului Național Ioan Ailincăi s-au edidențiat
această ediție a turneului eu- Individual de lupte pe
ropean are o nouă conduce- Francesca Micle, locul III și
plaja, competiție care a medalie de bronz la finalul
re tehnică, acest rol reunit un total de 400 de
revenindu-i lui Marian Măci- competiției, Maria Iana-loc
tineri sportivi , atât la V, Anca Romlak –locul V, iar
ucă, care va fi antrenor-jucă- masculin cât și la feminin,
tor. Lorena Macingo , Andreea
de la 30 de cluburi de Manea, Andreea Vraci ,
Echipa României va întâlni lupte libere și lupte greco
în partidele din grupă Serbia Alexandru Tămaș Alexandru,
romane din țară. Elena Tamaș, s-au situat
şi Estonia, pe 7, respectiv 8 Iaşi), Cosmin Dincă (FC Fân- ocupante ale locurilor doi şi Sportivii care au repre- fiecare pe locul VII la cate-
iulie la Nazare, în Portugalia. tânele), Ionuţ Florea (Farul ultima clasată din Divizia A zentat CNS Cetate Deva au goriile lor de participare, A
Iată lotul alcătuit din 12 jucă- Constanţa) – jucători de vor juca pentru promovarea/ avut evoluții remarcabile și mai punctat pentru CNS
tori convocaţi de noul câmp. menţinerea în primul eşalon. au adus acasă la Deva alte Cetate Deva Ștefan Bartalics
antrenor pentru pregătirile La finalul stagiului de medalii pentru clubul lor. iar din grupa antrenorului
de la Eforie Nord: Valentin pregătire, vor rămâne doar Iată şi componenţa gru- Din grupa antrenată de Gheorghe Văcărașu , Cristian
Dumitrică (CSM Medgidia) – nouă jucători care vor efec- pelor Diviziei B: prof. Suraj Moravan, s-a evi- David și Andrada Văcărașu
Andrei Neag Emil Vîrtan, tua deplasarea la Nazare. În Grupa 1: Bulgaria, Norve- denția Andreea Bocănici s-a situat pe locul VII la cate-
Alin Bugală, Marian Măciucă, Divizia B a Euro Beach Soccer gia, Cehia, Andorra care a ocupat la finalul între- goriile de participare.
Bogdan Ciocănel (toţi de la League sunt 15 echipe îm- Grupa 2: Estonia, ROMÂ- cerilor un merituos loc III Urmează o vacanță nece-
West Deva), Iulian Răvoiu, părţite în trei grupe de câte NIA, Serbia iar Andrei Buțurcă, Iulia sară după care sunt progra-
Daniel Zaharia (ambii Ax- patru şi una de trei (cea în Grupa 3: Kazahstan, Litu- Alexa, Adriana Gherman și mate o serie de competiții
iopolis Cernavodă), Adrian care se află România). Prima ania, Grecia, Moldova Roxana Scorneau au ocupat importante pentru practi-
Tănase (Farul Tuzla), Liviu clasată din fiecare grupă îm- Grupa 4: Ungaria, Anglia, locul VII la categoriile de canții acestei discipline
Ruxandari (CSM Politehnica preună cu cele mai bune trei Danemarca, Georgia concurs la care au fost în- sportive.

Anglia sparge ghinionul. Se califică în sferturile Campionatului


Mondial după executarea loviturilor de la 11 metri
R
eprezentativa An- clipe ale jocului, după ce soar-
gliei s-a calificat în ta partidei părea pecetluită.
sferturile de finală Kane a transformat o lovi-
ale Cupei Mondiale, după tură de la 11 metri, acordată
ce a învins, marţi, la după un fault al lui Carlos
Moscova, cu scorul de 4-3, Sanchez chiar asupra atacan-
la loviturile de departa-
jare, selecţionata tului de la Tottenham. Mina a
Columbiei, în optimile adus egalarea în minutul
competiţiei. 90+3, după ce a marcat cu
Este pentru prima oară capul după un corner, scrie
când englezii reușesc o califi- News.ro. De altfel, atacantul
care în fazele superioare ale Harry Kane a fost desemnat
unui campionat mondial de jucătorul meciului Anglia - Co-
fotbal după un duel la lumbia. La loviturile de depar-
penalty-uri cu adversarul. tajare pentru Anglia au PROGRAMUL PARTIDELOR DIN
transformat Kane, Rashford,
La finalul primelor 90 de
Trippier şi Dyer, în timp ce SFERTURILE DE FINALĂ
minute de joc, scorul a fost
egal, 1-1. Henderson a ratat. Pentru Co- Vineri:
Pentru Anglia a marcat lumbia au transformat Falcao, ora 17.00: Uruguay - Franţa (Nijnîi Novgorod)
Harry Kane, din penalti, în Cuadrado, Muriel, în timp ce iulie, la Samara. Astfel, după ora 21.00: Belgia - Brazilia (Kazan)
minutul 57, iar pentru Colum- Uribe şi Bacca au ratat. eliminarea Columbiei în
bia a înscris Yerry Mina, în În sferturile de finală, An- această parte de tablou, e Sâmbătă:
minutul 90+3. A fost încă un glia, antrenată de Gareth sigur că cel puțin una dintre
meci la acest campionat de Southgate, va lupta pentru un ora 17.00: Suedia - Anglia (Samara)
finalistele CM-2018 va fi o
fotbal în care situația se loc în semifinale cu Suedia. ora 21.00: Rusia - Croaţia (Soci).
echipă din Europa.
schimbă radical în ultimele Meciul este programat pe 7 www.digisport.ro
8 - SĂNĂTATE 6 - 12 IULIE 2018

Corcoduşele
Corcoduşele –– fructe
fructe cu
cu proprietăţi
proprietăţi
nutritive
nutritive nebănuite
nebănuite

n Fructe aparent banale, pe care le întâlnim peste tot, corcodușele au o mulțime de calități nutritive, cu efecte uimitoare
asupra organismului. Gustul lor dulce-acrișor este dat de acidul citric pe care-l au în compoziție și care este mai pregnant
atunci când nu sunt bine coapte. Fie că sunt galbene, roșii sau negre, beneficiile acestor fructe sunt incontestabile. De
aceea, nu trebuie să lipsească din dieta noastră zilnică.

Proprietăți nutritive Rețete sănătoase


Corcodușele cu
Consumate în stare crudă,
nuanțe de roșu închis Chiar dacă nu sunt apreciate la adevărata lor valoare, corcodușele pot fi un ingredient de
corcodușele au cea mai pu-
bază pentru prepararea unor rețele sănătoase și gustoase. Iată câteva dintre ele:
ternică acțiune antioxidantă sau mov
și antiinflamatorie, susțin
specialiștii.
Au în compoziție un an- Cocktail din corcodușe cu scorțișoară
tioxidant foarte puternic, des- Ingrediente: 1 kg corcodușe galbene, 1 kg corcodușe roșii, 3 linguri zahăr brun, 3
Cu puține calorii, dar bo- pre care s-a descoperit că
gate în vitamine și minerale, linguri scorțișoară, apă plată.
încetinește procesul de îm- Mod de preparare: Se vor folosi doar corcodușele tari, care să nu se zdrobească ușor.
corcodușele ajută la îm- bătrânire, îmbunătățind să-
bunătățirea memoriei și buna După ce li se îndepărtează codițele, corcodușele se vor spăla bine în două ape, apoi se vor
nătatea cardiovasculară. pune la fiert în apă plată, împreună cu zahărul. Când fructele se înmoaie băutura obținută
funcționare a sistemului di-
gestiv. Sunt benefice, de se armonizează cu scorțișoară și se poate servi atât rece, cât și caldă.
asemenea, pentru amelio-
Recomandări
rarea funcțiunilor ficatului, terapeutice Gem de corcodușe
întărirea sistemului imunitar, Ingrediente: 3 kg corcodușe bine coapte, 2 kg zahăr brun, o lămâie medie.
sunt tonifiante și revigorante, Stimulează memoria Mod de preparare: Corcodușele se spală în mai multe ape, apoi li se îndepărtează
cu efect calmant și cicatrizant. Bogate în fosfor și mag- codițele. Se pregătește o oală mai mare, în care se pune un strat de zahăr, unul de corcodușe,
Sunt recomandate per- neziu, minerale care stimu- iar operațiunea se repetă, ultimul strat fiind de zahăr. Cratița se acoperă cu un prosop, iar a
soanelor care suferă de ane- doua zi se pune la fiert, la foc mic, până ce compoziția va scădea la jumătate. Corcodușele se
lează memoria și funcțiile
mie sau în curele de slăbire. strecoară și se pasează. Pulpa rezultată se mai fierbe 30 de minute, timp în care se adaugă
sistemului nervos, corcodu-
șele susțin puterea de con- și lămâia tăiată. Pasta obținută se așază în borcane, care se vor închide ermetic.
Corcodușele galbene centrare și tonusul general.
Ajută la prevenirea bolilor Sirop de corcodușe
cardiovasculare. Fiind bogate În afecțiunile Ingrediente: 5kg de corcodușe și 5 kg de zahăr.
în substanțe care ajută la respiratorii Mod de preparare: După ce se spală și le sunt îndepărtate codițele, corcodușele se pun
diminuarea nivelului de co- Pentru grăbirea vindecării la fiert într-o oală cu apă, cât să le acopere. După ce fructele se înmoaie, se iau de pe foc, se
lesterol rău, reduc presiunea bolilor respiratorii, mai ales strecoară printr-o sită sau tifon, îndepărtându-se astfel sâmburii și pielița. Sucul obținut se
arterial și riscul de instalare a la copii, medicina naturistă va cântări, adăugându-se un kilogram de zahăr la litrul de suc. Sucul obținut se dă din nou
cancerului. recomandă consumul corco- la fiert, lăsându-se până se îngroașă ușor. Se toarnă apoi în sticle sterilizate și se ține la rece.
dușelor. Cu un aport generos
Corcodușele roșii de vitamina C și fier, corco- se adaugă puțin camfor, ajută fierea organismului. Dar, nu ral de corcodușe, consumat
Indică prezența altor nu- dușele întăresc sistemul imu- la cicatrizarea rănilor. Acestea sunt recomandate persoane- înainte de masă, ajută la in-
trienți prețioși, așa cum este nitar, prevenind, totodată, și se aplică pe locul afectat, timp lor cu afecțiuni gastrice sau stalarea rapidă a stării de
licopenul, eficient în pre- stările de oboseală și de câteva minute. hiperaciditate gastric. sațietate și la accelerarea
venirea mai multor tipuri de epuizare fizică. arderii grăsimilor în orga-
cancer. De asemenea, au pro- Pentru detoxifierea Sucul proaspăt de cor- nism.
prietăți antivirale și antiin- Cicatrizează rănile organismului codușe www.sfatulmedicului.ro
flamatorii, ajutând și la Compresele din suc de cor- Consumul de corcodușe Este foarte util în curele de www.sanatate.bzi.ro
purificarea sângelui, susțin codușe, diluat cu apă, la care este foarte eficient în detoxi- slăbit. Un pahar din suc natu- www.sfatnaturist.ro
cercetătorii.
6 - 12 IULIE 2018 MAGAZIN - 9

Sărbători, superstiţii şi obiceiuri în luna iulie


n Plină de tradiții, superstiții și obiceiuri, ce-a de-a șaptea lună din an este cunoscută în popor și sub numele de ”Luna lui
Cuptor”, soarele fierbinte pârjolind acum, asemeni unui cuptor, tot ce întâlnește în cale. La rândul lor, fiecare din cele patru
săptămâni ale lunii au o semnificație aparte: “Săptămâna secerișului”, “Săptămâna Panteliilor”, “Săptămâna lui Santilie” și
“Săptămâna Verii”.

Săptămâna
secerișului
Prima săptămână este con-
sacrată secerișului, timp în
care oamenii muncesc în
câmp, de dimineața până
seara, pentru a strânge
recolta de grâu, obținută cu
mult efort de către truditorii
pământului. Dar tot acum, din
dorința de a nu-și pierde
recolta, în anumite zile este
evitat lucrul, pentru ca in-
cendiile sau grindina să nu se
abată asupra lanurilor de
grâu.

Săptămâna Panteliilor
Zeițe ale soarelui, care pot
trimite arșițe și provoca in-
cendii, Panteliile sunt perce-
pute a fi surorile Sfântului Ilie
și reprezintă punctual culmi-
nant al sărbătorilor verii. Sunt Este sărbătorită pe data de cum este vremea în această zi, • O altă superstiție ne poate cuprinde tot ce are mai
sărbătorite în perioada 13-27 16 iulie, zi în care oamenii așa va fi toată toamna. spune că până în această zi, de preț gospodarul. Iar cine
iulie. devin mai buni și se fac frați • De asemenea, cântatul ci- merele nu se taie cu cuțitul, lucrează la vie, soarele va dis-
de cruce, iar femeile surate. În coarelor, insecte mici de pentru că e rău de grindină și truge recolta.
Ciurica această zi există credința că: câmp, prevestesc o toamnă nici nu se aruncă în sus. Tot acum se ţine şi ziua
Divinitate rea și răzbună- • Nu este bine ca femeile să lungă și îmbelșugată. • Cine nu ține această zi, nu fraţilor Cosma şi Damian,
toare, Ciurica este sărbătorită toarcă sau să măture. va avea noroc la albine. porecliţi ”doctori fără de
pe 14 iulie. Despre ea se crede • Nu se coase, nu se taie în Sfântul Ilie • Dacă bate piatra în arginţi”, pentru că aceștia um-
că: potloage şi nici cu foarfecele sau Pârliile această zi, se crede că peri- blau şi tămăduiau fără să ia
• Cei care nu-i respect ziua nu se umblă; colul a trecut. Iar dacă tună, plată.
Este, prin excelență ”pa-
și lucrează, aceasta-i ”ciuruie • Se spune că cine nu ține nucile și alunele vor fi vier-
tronul verii”, dar și ”patronul
în bătaie”. Marina, are parte de opăreala
albinelor” fiind sărbătorit în
mănoase. Sfântul Sisoe
• Tot în această zi, nu se dă câmpului, de lupi, de pocituri; • Tot acum se culeg plante A fost un cuvios credincios
data de 20 iulie. Dacă nu-i este
nimic din casă, iar ca să nu se dar cine o ţine are lipici în de câmp care se folosesc pen- în Hristos, care a trăit în
respectată ziua, există credința
îmbolnăvească vitele, gunoiul dragoste. tru descântece. Roma antică, vindecând şi
că acesta va trimite arșița, dar
nu trebuie scos din casă. • Tot în această zi, conside- făcând miracole. Ziua lui este
și grindina asupra recoltelor.
• Pentru ca păsările să nu rată magică, se fac descântece
Tradiția populară ne spune că:
Săptămâna verii în data de 6 iulie și este ținută
fie lovite de arșița verii, se dă, cu pelin, mărar sau cu bu- Este ultima săptămână a pentru copiii bolnavi.
• Nu se mănâncă mere
de pomană, o găină neagră. ruieni de câmp, pentru ca lunii iulie, fiind dedicată verii, Pentru cuvioşia sa, poporul
înainte de Sf.Ilie. Întâi merele
• Tot acum, se fac cercuri anumite suferințe ale oame- frumuseții și belșugului. l-a numit „sfânt” şi mulţi îl in-
se duc la biserică sau se dau de
de flori, prin care trec copii nilor să dispară. vocă, fără să-i cunoască po-
pomană la copii.
bolnavi și cei cu spaime. • De Sf. Marina se culege in, Alte sărbători vestea.
• Dacă merele nu sunt duse la
din care se fac legături de
biserică în această zi, atunci co- Ana Foca este sărbătoarea
dragoste. www.traditii-superstitii.ro
Marina Măcinica • În popor se crede că așa
pacii nu vor mai rodi în anul viitor. focului, în prima zi din lună și

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - tImp LIbEr 6 - 12 IULIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 6 iulie • Ședința urgentă>
TVR 2, ora 21,10, Încredere înșelată Șeful către secretară:
ANTENA 1, ora 21,45, Prințesa îndărăt- – Cheamă toți angajații la ședința. Urgent!
– Prin e-mail?
nică (2) – Nu, prin Facebook. Va fi mult mai repede!

Sâmbătă, 7 iulie • Apă în mașină


- Dragul meu, cred că mașina noastră are
PRIMA, ora 22,00, Evadare în zori apă în motor!
KANAL D, ora 23,30, Comoara din Marea - Draga mea, tu nici măcar nu știi unde este
Neagră motorul?
- Da, în mașină.
- Și mașina unde e?
Duminică, 8 iulie - În lac!
TVR 2, ora 20,10, Vis de ianuarie
• Întâmplare
PRIMA, ora 22,00, Din nou tineri M-am dus la un restaurant. Era plin! Și cum
n-aveam unde să stau, am scos mobilul, l-am
Luni, 9 iulie pus la ureche și am zis cu voce tare:
- Frate, vino repede, e aici cu altcineva..!
PRO CINEMA, ora 20,30, Omul Păianjen 3 Șase cupluri au eliberat imediat mesele...
PRO TV, ora 21,30, Infernul
ANTENA 1 • Pe o șosea
– Am impresia că am depășit viteza legală,
Marți, 10 iulie deoarece văd că ne urmărește o patrulă a poli-
Sâmbătă, 7 iulie, ora 23,00 PRO TV, ora 21,30, O Noapte la muzeu. Se- tiei. Sper sa nu fie ceva grav!
Pasiune periculoasă cretul faraonului
PRO CINEMA, ora 22,30, Înainte să adorm
– A, nu-i ce crezi, iubitule! E mașina condusă
de soțul meu. Am uitat să-ți spun că e agent de
Filmul spune povestea unui jefuitor de bănci pe nume poliție.
Foley, care, deși are cel mai gros dosar la FBI, nu a folosit • Discuție între prieteni
niciodată în cariera sa vreo armă. Aflându-se în spatele grati- Miercuri, 11 iulie
FILM CAFÉ, ora 20,00, Don Juan DeMarco Aseară, am fost cu nevasta într-un club, iar
ilor într-o închisoare din Florida, Jack plănuiește să evadeze un tip tot încerca să o agațe. La un moment dat
și, în același timp, să dea jaful carierei sale. Dar, șeriful federal PRO CINEMA, ora 20,30, Planeta m-am dus la el și i-am spus:
Karen Sisco îi va da planul peste cap, pentru că apare la în- maimuțelor - Prietene, du-te și aruncă-te mai bine de pe
chisoare, chiar în momentul evadării. Ea încearcă să-l un pod și aterizează pe burtă!
După ce tipul a plecat bombănind, nevastă-
oprească pe Jack, dar este dezarmată de prietenul lui, Buddy Joi, 12 iulie mea îmi zice:
și, neavând de ales, cei doi o iau pe tânăra polițistă cu ei, drept PRO CINEMA, ora 20,00, Bărbatul ideal - Nu știam că mă poți apara cum ai făcut-o
ostatic. Între Jack și Karen se înfiripează o relație destul de TVR 2, ora, 0,10, Blestemul frumoasei acum!
ciudată. Cu toate acestea, Karen reușește să evadeze și adormite - Da' de unde, îi raspund. Doar îi ofeream
primește misiunea de a-l prinde pe Jack. opțiuni mai bune!

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Urmează o săptămână plină Vă implicați tot mai mult în Traversați o perioadă benefică Săptămâna începe bine pentru
de evenimente neprevăzute, în problemele ivite în familie și, și reușiți să vă atingeți țintele, voi, mai ales la capitolul finan-

H
care veți fi implicați fără să mai mult decât atât, încercați mai ales la locul de muncă. Co- ciar. Colaborările pe care le
vreți. La serviciu veți primi să aplanați tensiunile care laborarea cu cei din jur este la aveți vă aduc bani, pe care in-
sarcini în plus, pe care sunteți stau să explodeze. Veți reuși să cote maxime, iar succesul tenționați să-i investiți într-un
nevoiți să le finalizați într-un restabiliți liniștea, dar pro- garantat. N-ar strica să vă proiect de anvergură, care cere

O timp record. Nu este exclus să


reîntâlniți o persoană impor-
tantă din trecutul vostru.
blemele financiare vă apasă
din nou. La serviciu veți fina-
liza proiectul la care lucrați.
reevaluați prietenii și să re-
nunțați la persoanele nepotri-
vite din anturajul vostru.
mai multă creativitate. Primiți
informații interesante, pe care
le veți folosi în scop personal.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Vor avea loc schimbări impor- Trebuie să vă schimbați ati- Vă bucurați de multă energie, Banii pe care-i așteptați vor
tante la locul de muncă, iar voi tudinea la locul de muncă și să care vă ajută să treceți peste veni foarte curând și veți reuși,
sunteți vizați în mod deosebit. dați impresia că acceptați tot toate neplăcerile ivite pe în- în sfârșit, să treceți peste toate
Nu trebuie să vă faceți griji, ce vi se spune. În realitate, în- treaga perioadă. Până la problemele financiare. Dar

S pentru că reușiți să vă aco-


modați, ba chiar să performați
în domeniul vostru de activi-
armați-vă cu răbdare și nu re-
nunțați la principiile voastre.
Relația cu partenerii de afaceri
urmă, veți reuși să vă duceți la
bun sfârșit planurile și să pe-
treceți mai mult timp cu fa-
atenție, veniturile voastre vor
fi fluctuante, așa că este bine
să manifestați prudență atunci

C
tate. Finalul de săptămână îl este bună și vi se propune o co- milia. Sănătatea vă poate juca când faceți unele cheltuieli.
veți petrece alături de cei dragi. laborare pe termen lung. feste, dar nu va fi nimic grav. Persoana iubită vă este alături.

O SĂGETĂTOR
La serviciu reușiți să vă remar-
cați prin eforturile depuse, iar
CAPRICORN
Urmează o perioadă mai relax-
antă pentru voi, în care vă
VĂRSĂTOR
În prima parte a intervalului
munciți mult, ca să finalizați
PEŞTI
Vă concentrați mult asupra lu-
crărilor de la serviciu și reușiți

P munca voastră va fi apreciată


de șefi. Aveți șanse mari de pro-
movare, chiar dacă veți munci
mai mult și veți rămâne peste
puteți permite să stați mai mult
acasă, cu familia. Vă faceți pla-
nuri de viitor și sunteți hotărâți
tot ce aveți de făcut la serviciu.
Asta pentru că urmează con-
cediul mult așteptat, în care
să puneți în practică un proiect
interesant. Nu vor întârzia
aprecierile din partea superio-
să treceți peste toate prob- sperați să vă simțiți bine ală- rilor, care pot aduce o mărire
program. În plan sentimental, lemele care vă vor sta în cale. turi de familie și prieteni. Veți de salariu sau o promovare.
nu sunt schimbări semnifica- Consolidați-vă relațiile cu pri- face surprize persoanelor Este momentul să vă decideți
tive, chiar dacă vă doriți asta. etenii și renunțați la profitori. apropiate.. ce veți face în viitor.
6 - 12 iulie 2018 OPiNii - 11

“Joaca de-a moţiunea"


A
mai fost o încer- că la fel or fi râs unii de dem vremea cu Nicolescu de ideile lui Turcan cu educaţia,
care de moţiune de dosarul de instigare la abuz la Argeş, În timpul ăsta, ăştia numai când o vezi închizi
cenzură – a câta din administrativ cu secretarele care îşi ling rănile de la moţi- televizorul. Ideile lui Dan
ultimele luni? – şi iar nu de la Teleorman ascultate de une au şi tras de mînecă nişte Barna şi Ghilea cu fondurile
s-a reuşit să fie dată jos SRI şi uite că a luat Dragnea ambasadori asupra marelui europene, specialitatea lor
coaliţia de guvernare. Mi- trei ani şi ceva cu executare. pericol care pîndeşte justiţia (şi de ce nu au un site cu gu-
e şi jenă să mai repet ce – din partea PSD, desigur. Şi vernul alternativ, cu strategie
spun de un an despre stu- Ţară conducă aşa au de gînd să o ţină, de ce pe termen mediu şi lung, să
piditatea acestei agresi- cu dosare să fie mai deştepţi anul care vadă lumea cine vine dacă dă
vităţi prost plasate, care vine decît au fost în cel care a jos PSD şi ce face?) Numai cei
nu avansează pe nimeni Când o ţară se conduce cu instigare, ajungem să avem
trecut? de la USR au ceva program, ei
şi nimic. dosare, poporul român are o un singur candidat, astea
apără SRI de „duşmanii săi”
Poporul s-a prins si el, îi mare problemă. Toate dosa- sunt dăunătoare democraţiei
convine acest meci slab, se rele ar trebui rejudecate.
Conduşi de am- şi serviciile secrete de o lege
basadorii altor ţări nouă, ca să îi cităm exact, şi economiei. Alegeri antici-
uită la televizor şi vede cum Sunt 240 de achitări şi con- pate, cum vrea Cioloş şi alţii
chiar în comisia de supraveg-
ORBAN şi acoliţii săi aleargă tinuă… ce justitie am avut? Noi suntem conduşi de de la Cluj, Sălaj, Paris? Păi de
here. Câtă țigănie au facut
din grup în grup poate mai Trebuie judecătorii să fie câteva ambasade şi am- ce? Şi aşa sunt prea multe
aceşti oameni în Parlament.
prind ceva de ros. Să nu cre- foarte atenţi cu aceste basadori, să constatat că gu- alegeri, care nu aduc nimic
Mă întreb, cei care au votat
deţi că pe Iohannis, Orban, dosare. Avem partide care nu vernele nu ştiau ce fac bun, la vot vine puţină, lume
USR sunt mulţumiți? Cred că
Cioloş, Dragnea sunt trup şi doresc răspunderea magis- ambasadele în România. Am la urne. În rest nu mai
nu, ei nu se aşteptau la
suflet cu poporul. Poporul a traţilor. Oare de ce? Avem un văzut cât de ,,penibili" sun- doreşte nimeni sa meargă la
asemenea prostii, pe care le
devenit mai deştept decât Preşedinte care citeşte foarte tem în faţa unor ambasadori vot deoarece votează dege-
vedem zi de zi la ei.
politicul şi vede acest meci încet, existând două motive, pe care noi trebuie să-i aba. Oamenii de rând văd
râzând de oameni fără cap ori nu ştie bine româneşte, tragem la răspundere pentru diferite grupuri în jurul
care habar nu au de politică, ori are o problemă cu ţinerea ce fac şi vorbesc şi nu invers.
Atac la guvernanţa
corporatistă fiecărui partid fiind pregătite
poporului îi convine stând la de minte. Acest joc perfid Câţi ambasadori am văzut, să rupă din ciolan.
meci sau la mall mai degrabă făcut de acest om duce la expulzări că s-au amestecat Ca atare, greu să plângem Ca atare, sfatul meu e să
decât să vină la Parlament să nenorociri pentru poporul la noi în treburile interne ale la aceste noi episoade din facem noi, un guvern de uni-
dea guvernul jos. Afacerea său. Instigă la nerespectarea ţării noastre. Un anume am- lupta partidului cu securi- une naţională, măi fraţilor.
nici nu e rea pentru popor, că legii şi a Constituţiei. Păi ce basador cum nu se făceau tatea. Că oare chiar meritau Mai prost nu aveţi cum gu-
între timp şi cu minimă activ- să zică infractorii şi chiar noi jocurile cum dorea domnia să câştige oamenii ăştia? De verna, unii sau alţii, şi măcar
itate îi creşte punctul de pen- dacă Iohannis nu respectă sa pleca în vizite peste tot ca ce? Că se opun PSD? Da, PSD scăpăm de pancarte în Parla-
sie şi diverse salarii. Agitaţia legea. Prin orice mijloace mai să dea sfaturi cum trebuie vrea să umble la guvernanţa ment şi moţiuni de cenzură
şi prostia sunt aşa de mari că vrea cinci ani de stat în lux pe făcut şi ce trebuie în folosul corporativă şi rău face, dar care riscă să ridice dobânda
nu avem timp să vorbim de- banii poporului român. Justi- domniei sale. nu ne pot reprezenta în la împrumuturile externe.
spre ce chiar a făcut PSD, de tia are probleme mari,dege- opoziţia cu ei, tehnocraţii, Asta e încă bună, ţineţi-o aşa,
exemplu ridicarea enormă a aba apar unii şi altii la Ţara tuturor care când au fost la guver- că pe greci asta i-a nenorocit.
salariilor la medici. E de televizor, spunând că justiția posibilităţilor nare au dat afară belgianul Dacă impostura nu o putem
necrezut aproape şi o mare este independent. Justiţia a de la TAROM în cinci minute elimina, să eliminăm măcar
Suntem ţara tuturor posi-
ocazie de a relansa sănătatea, comis greşeli grave, s-au la cererea grupului de in- instabilitatea! Faceţi un gu-
bilităţilor, având un Preşe-
care de altfel nu stă aşa prost compromis unii magistraţi terese aferent şi la fel au vern de uniune naţională,
dinte studios permanent.
cum spun alarmiştii, numai de nici nouă cetățenilor sim- făcut peste tot unde a împins oricum SRI o să aibă veto pe
Cum să lucreze un Guvern in-
că nu ai cu cine vorbi, nu poţi pli nu ne vine să credem. careva mai cu muşchi spunea toţi miniştrii şi prim
diferent de ţară când pro-
întrerupe pe nimeni din Pentru unii magistrați scau- Dna Mungiu Pipidi, o veșnica miniştrii, şi veniţi la preşed-
priul tău Preşedinte caută
războiul civil ca să discuţi nele acelea au devenit pe persoana nemulțumită de inţia europeană cu o ţară
toate mijloacele de a da jos şi
ceva serios. veşnicie în mintea lor. De ce PSD. care, dacă nu are alte calităţi,
a pune Guvernul lui. Doar nu
s-a compromis actul de are măcar ceva solidaritate.
suntem în ţara orbilor? Întor-
Ţigănie, ipocrizie, justiţie? Pentru că s-au înain-
cându-ne la moţiune putem
Guvern de uniune Cred că prim-ministru ar
prostie pe malurile tat cu politicul, cu serviciile,
constata următoarele:
naţională! trebui să fie Hunor, că este cel
Dâmboviţei? cu interlopii adică au Pacti-
Dar pe scurt şi lăsând la o Ca atare, dat fiind că lu- mai înţelept. Cu preşedinte
zarea. neamţ şi prim-ministru
Motiunea s-a încheiat cu o parte cele bune şi cele rele crurile merg tot cum merg
S-a încercat în ultimele ungur facem Europa praf.
majoritate mai mare pentru ale PSD, nu avea cum să indiferent cine vine şi ace-
luni să se schimbe ceva în Suntem o ţară compromisă
guvernanţi decât se credea. treacă moţiunea unora care leaşi politicieni aranjează
justiţie şi vă redau câteva total. Atâta timp cat Constitu-
Cu sau fără UDMR soarta era nu au prim ministru, nu au aceleaşi lucruri, conflictul e,
cazuri. Cazul Boureanu, că a tia Romaniei nu este respec-
aceeasi. Câtă țigănie, câtă trei idei articulate despre ce după părerea mea, facut arti-
agresat un echipaj de poliţie, tată de Preşedinte, putem
ipocrizie, câtă prostie s-a vor face la guvernare (cu ficial pentru destrămarea
a luat cu suspendare. În rest spune că suntem o ţară fără
acumulat pe malurile dâm- agricultura a lui Cioloş, care tarii.Pîra în exterior şi ideea
toţi ăia care nu deranjează pe busolă, o ţară în care minci-
boviţene. Felicitări, postaci şi a fost comisar cu agricultură, că în loc de alegeri băgăm
nimeni au fost achitaţi săp- una este adevăr, înţelepci-
antreprenori Facebook, aţi o ştie cineva ideea lui? Sau contracandidaţii la trădare şi
tâmâna asta – ce să mai pier- unea este ura, hoția
muncit bine!!! Era o Dna din
Iaşi care postase în aceeaşi zi înseamnă legea, înseamnă că
peste 500 mesaje cu această ţară nu are cârmaci.
motiunea. Mergeţi Dna Ce- Pentru 100 ron ANAF-ul
cilia la piaţă, spălați rufe, blochează conturile, pentru
croşetaţi, lăsaţi facebookul şi 600.000 euro nu se întâmplă
aberaţiile unui Preşedinte de nimic. Ţara asta nu este a
partid. Sau eventual faceți-i o PSD-ului sau a PNL-ului sau
angajare la firma dumneav- a celorlalte partide, ţara asta
este a noastră, a românilor şi
oastră ca este sărac lipit.
a românilor va rămâne. Tre-
Tabăra perdantă va reveni
ziți-vă domnilor politicieni
la armele tradiţionale, adică
până nu va fi prea târziu, alt-
se începe de către procu-
fel va fi dezastru. O să vedeţi
ratura cea care se ocupă cu
mai târziu câtă dreptate am.
crima organizată ancheta în
Al dv. Prof Ioan Romeo
dosarul de trădare. Nu râdeţi,
Mânzală
12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END? 6 - 12 IULIE 2018

CIORBă DE DOVLECEL CU ROșII șI sCăRIță AfUMAtă PRăjItURă CU BRâNZă șI VIșINE


stropindu-se din când în
INGREDIENtE
când, cu puțină apă. Roșiile se
opăresc și se curăță de coajă. două foi de pandișpan cu cacao, cumpărate din
Când legumele sunt bine comerț sau pregătite în casă.
pătrunse, se adaugă roșiile Pentru cremă: 500 g brânză ricotta, 100 g smân-
tocate în cuburi și se lasă la tână, 50 g mascarpone, 150 g zahăr, 3 pliculeţe cu
fiert aproximativ 15 minute, zahăr vanilat, 1-2 picături esenţă de migdale, 300g
timp în care sosul obținut se vișine fără sâmburi.
condimentează cu piper, us- Pentru sirop: 100 g zahăr, 150 ml apă, 4 linguri de
turoi răzuit, frunze de rom.
busuioc rupte și puțin cim- Pentru glazură: 200 g nucă de cocos.
bru. Se adaugă apoi dovle-
celul curățat și tocat în
INGREDIENtE cuburi, ardeiul gras, tocat și
un dovlecel mai mare, 800 g. scăriță afumată, 5 roșii se amestecă bine. După ce
bine coapte, 2 cepe galbene, doi căței de usturoi, 3-4 legumele mai fierb 10 minute
frunze de busuioc, cimbru uscat, piper măcinat, un în sos, se toarnă în supa cu
morcov, un ardei gras galben, mărar, pătrunjel, sare, scărița afumată. Ciorba se
2,5 l apă, 110 ml ulei. acrește după gust. Se mai lasă
5-10 minut la fiert, timp în
Mod de preparare: fiert în 2,5 l de apă. Se lasă la care se întrepătrund aromele,
Scărița afumată se spală, fiert aproximativ 30-40 de apoi se adaugă mărarul, se
se porționează și se pune la minute, până când se des- stinge focul, iar deasupra se
fiert în apă, cât să o acopere. prinde de pe os. presară pătrunjel verde.
După ce dă două-trei clocote, Între timp, se curăță ceapa Ciorba se poate servi cu ardei
apa se scurge, carnea se și morcovul, se taie mărunt și iute și smântână.
clătește și se pune din nou la se călesc în ulei încins, www.bucataras.ro

INGREDIENtE PUI KIEV


un piept de pui, 100
gr unt, 2 fire de ceapă
verde, două fire de us- Modalitate de preparare:
turoi verde, 2-3 fire Pentru prepararea cremei, se mixează smântâna cu za-
mărar verde, 2 lingurițe hărul circa 2-3 minute. După ce s-a topit de tot zahărul, se
zeamă lămâie sare, adaugă zahărul vanilat, esenţa de migdale, brânza ricotta şi
piper, 2 ouă, 100 gr mascarpone, apoi totul se mixează până ce se omogenizează
făină, 100 gr pesmet. perfect toate ingredientele. Crema se împarte în două părţi
egale, iar în una din ele se pun vișinele şi se amestecă până
Mod de preparare: se omogenizează perfect.
Ceapa, usturoiul și mărarul Prepararea siropului. Se fierbe zahărul cu apă aproxi-
se toacă mărunt, apoi se mativ 15 minute, pană se topește zahărul, apoi se ia de pe
amestecă bine cu untul, lăsat se feliază și se bate cu cio- pesmet, în așa fel încât să fie foc și se toarnă romul.
la temperatura camerei. Se canul de șnițele. Pe fiecare acoperită toată suprafața. Ru- Asamblarea prăjiturii
condimentează cu sare, piper felie se așază câte o bucată de lourile se prăjesc, pe ambele Se pregătește o tavă încăpătoare, în care se așază prima
și suc de lămâie. Compoziția rulou de unt aromat, apoi părți, în ulei bine încins. Se foaie de pandişpan, care se însioropează, iar deasupra se
obținută se omogenizează, se carnea se pliază sub formă de scot apoi pe un șervețel ab- pune un strat de cremă cu vișine. Peste cremă se așază cea
pune pe o folie alimentară și rulou și se prinde cu sco- sorbant și se pot servi cu de a doua foaie, care se însiropează, iar peste ea se pune
se rulează astfel încât să se bitori. piure, cartofi prăjiți, cartofi crema simplă. Deasupra cremei se presară, în strat gros nucă
obțină un rulou subțire, care Rulourile astfel obținute se natur, ciuperci sote etc. de cocos. Prăjitura se dă la rece timp de 2-3 ore, după care se
se lasă la rece. dau prin făină, prin ouă bă- poate porționa.
Între timp, pieptul de pui tute cu sare și piper, apoi prin www.caietulcuretete.com www.gustoase.net

Week-end de vis la Geoagiu-Băi


Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi, săptămânal, îm-
preună cu familia ta, de două intrări gratuite la ştrandul Băile Daco-Ro-
mane din Geoagiu Băi. Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media din
Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săp-
tămânii. Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ........................................... prenume ..........................................……

CI seria…….. nr…....…...........… Localitatea………....................................

Tel…..................……..............................
Câştigătorii din această săptămână sunt:
• KOVACI LUDMILA din Deva
• COZAC DANIEL din Orăştie
6 - 12 IULIE 2018 jocUrI - 13

L - A - V - S - A - HART - CAHILL - ORI - NESAT - AL - N - AA - TI - APT - TM - CA - ALLI - WALKER - TO - IAR - C - RANA - IED - PA
Dezlegarea integramei - I - JU - N - ITI - DIER - STONES - NEA - ES - SA - AV - R - AM - OAC - IA - PAI - I -KANE - JONES - I - AR - A - ARAR - LG - I - PAF - TA
din numărul trecut - AUT - PUI - M - ROSE - VARDY - CUM - RAITA - TIR - ZE - L - U - I - HA - A - LINGARD - TAMAIAT - ATA - II - DERAIA - TRAISTA
14 - MiCA PuBliCiTATe 6 - 12 iulie 2018

l Vând casă, Chișcădaga, 2 l Vând apartament 4 camere, l Vând apartament trei camere,
IMOBILIARe camere, hol, beci, bucătărie de vară, Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- Deva, Dacia, et.2, semidecomandat,
șură, atelier și teren. Preț: 70.000 lei, dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: 43 mp, termopan, ușă metalică. Preț:
l Vând cabinet stomatologic telefon: 0722.968.910.
în Municipiul Brad, jud. Hune- 45.000 euro, telefon: 0745.202.448. 26.000 euro, telefon: 0721.055.313.
l Vând apartament două camere
doara, str. Libertății, bl.B1, l Vând cabană zona Căprioara, l Vând apartament 3 camere,
Parter( vis-à-vis de Poștă). Deva, zona piață, et.1, 50 mp, renovat,
CT. cupru, termopan, balcon închis, uși Deva, 20 mp, plus două terase Deva, central, et.3, decomandat, 75
Spațiul are 3 camere, baie, 2
noi, totul nou, semimobilat. Preț: acoperite, sobă teracotă, 700 mp mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan,
aparate stomatologice, 2 steril-
izatoare, 2 aparate detartraj U.S., 43.000 euro, telefon: 0745.202.448. teren, fântână cu hidrofor, pomi fruc- AC, renovat, ocupabil imediat. Preț:
3 lămpi pentru fotopolimelizare, l Vând casă cu grădină, pomi tiferi. Preț: 17.000 euro, tel. 50.000 euro, telefon: 0725.452.888.
mobilat. Denumire M&L SOLI- fructiferi, Brad, sat Tărățel. Telefon: 0725.452.888. l Vând casă în sat Pojoga
DENT SRL. Preț: 50.000 Eur ne- 0748.557.794. (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând apartament 2 camere,
gociabil. Persoană de contact: Vând casă, trei camere, baie, de- bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
Mogoșan Lidia, tel 0726 11 54 68.
l elegant, cu suprafață generoasă
pendințe, 75 mp, Brad (deasupra Peny (55mp), zonă liniștită și verde, cu 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
Market), varianta Deva-Oradea. Preț: îmbunătățiri și finisaje deosebite. zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
60.000 euro, telefon: 0729.423.035. Este situat la parter, cu balcon mare și Tel. 0769.897.804.
l Vând apartament
l Vând garsonieră în Deva, boxă, în spatele blocurilor turn din l Vând apartament două
2 camere, neamenajat, parter,
Dorobanți, et.3, decomandată, ter- vecinătatea Pieții Arras. camere, posibilitate spaţiu comer-
Deva, Aleea Streiului, bl.85
(Micro 15). Relații la telefon: mopan, centrală termică, gresie, fa- Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. cial, salon coafor, cabinet medical.
0722.743.852. ianță, parchet. Preț: 21.500 euro, l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
telefon: 0732.823.011. 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC Telefon: 0723.382.890.
l Vând garsonieră Deva, zona l Vând apartament 3 camere, 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m,
Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, ter- Deva, Dacia, et.2, semidecomandat, teren 757 m, pretabil casă de locuit, SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
mopan. Preț: 22.500 euro, telefon: 32 mp, termopan, ușă metalică. casă de vacanță, pensiune etc. Schimb apartament 2 camere, et.1,
0725.452.888.
Preț:26.000 euro, tel. 0725.452.888. Tel. 0751.462.085. din cărămidă, izolat termic, în zonă
l Vând casă nouă în Deva, cen- centrală, Hunedoara, cu asemănător
l Vând spațiu comercial, Deva, l Vând apartament 2 camere,
tral, P+1, 6 camere, 2 băi, bucătărie, în Deva sau Simeria. Suport diferența
garaj, SC 160 mp, CT, termopan, teren central, parter, 70 mp, CT, termopan, 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru de preț. Telefon: 07727.288.460.
400 mp, beci, totul nou, utilități. Preț: intrare din stradă. Preț: 60.000 euro, nivele, balcon 6 mp. Deva,
99.000 euro, telefon: 0721.055.313. telefon: 0733.345.459. AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu. ÎNCHIRIeRI
l Vând urgent casă, anexe, l Vând apartament 2 camere Telefon: 0720.843.289. l Persoană fizică, caut spre
suprafață 75 mp plus 2 ha fânețe, Deva, semidecomandat, 36 mp. cu lVând apartament 2 camere, închiriere apartament 2 camere, în
DV.(Penny Market). Preț: 60.000 euro, balcon închis, CT, termopan, mobilat Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 Deva. Exclus agenție ! Telefon:
telefon: 0729.423.035.
și renovat modern. Preț: 21.000 euro, mp, balcon,CT, termopan, izolație 0744.561.541.
l Vând apartament 2 camere, telefon: 0721.055.313. exterioară, renovat și mobilat modern. l Ofer pentru închiriere unei
Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona Fără agenții ! Preț: 39.000 lei,
Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000 Vând apartament 2 camere,
l familii cu serviciu, apartament 2
euro, telefon: 0721.055.313. etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp, telefon: 0735.923.683. camere, zona piață, Deva, CT, ter-
l Vând sau schimb casă, comuna
zona piață Deva, bloc de cărămidă. l Persoană fizică cumpăr în Deva mopan, mobilat și utilat complet. Preț:
Bretea Mureșană, nr.63 cu aparta- Preț: 33.000 euro, fix, telefon: apartament 2 camere, etaj 1, bloc de 180 euro/lună, plus garanție. Telefon:
ment sau garsonieră, plus diferență. 0722.968.910. cărămidă. Exclus agenții imobiliari ! 0725.452.888.
Casa are trei camere, bucătărie, hol, Telefon: 0767.370.464. l Ofer pentru închiriere aparta-
Vând casă, trei camere, baie,
l
baie la parter, la fel bucătărie, baie și Proprietar, vând apartament ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
cămară, dependințe, construite 1959- l
cămară la sub sol, bucătărie de vară, 2 camere, decomandat, în Brad, str. decomandat, CT, termopan, mobilat și
alte anexe, 194 mp. Poate fi folosită și 1987, suprafață totală 75 mp, lângă
General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48 utilat complet, pentru o familie cu ser-
pentru două familii, având suprafață șoseaua Deva-Oradea, localitatea
mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
totală de 14.474 mp. Brad, jud. Hunedoara. Preț: 60.000
negociabil, telefon: 0729.025.887. garanție. Telefon: 0721.055.313.
Telefon: 0784.585.454. euro, telefon: 0729.423.035.
Vând casă, central, Deva, l Ofer pentru închiriere casă,
l Vând casă în comuna Zam, două l
lVând apartament două camere, Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
camere, balcon închis, mobilată, par- D+P+1, două apartamente a 3 camere,
semidecomandat, etaj 1, gresie, fa- mopan, mobilată și utilată, pentru
chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, ter-
de vară, pomi fructiferi, teren arabil ianță, termopan, parchet stejar, în mopan, teren 602mp, pomi fructiferi. persoane serioase sau firmă.
2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia- spatele ștrandului, Deva. Preț: 85.000 Preț:224.000 euro, telefon: Preț: 300 euro/lună plus garanție.
bil. Telefon: 0733.832.559. lei, telefon: 0731.879.049. 0721.055.313. Telefon: 0745.202.448.

TAlON De ANuNŢ GRATuiT PeNTRu PeRSOANe FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
6 - 12 iulie 2018 MiCA PuBliCiTATe - 15

l Închiriez garaj în Deva, str. Co- l Vând teren în Sântuhalm, 1500 l Vând Opel Agila, AF 2001, l Domn, 63/170/80, doresc să
ziei, nr.6, telefon: 0723.229.046. mp, FS 21 m, utilități aproape. Preț: 128.000 km, albastru metalizat, cunosc o doamnă de vârstă apropiată,
l Ofer spre închiriere spaţiu
10 euro/mp, telefon: 0721.055.313. benzină, încălzire centralizată, pentru prietenie și eventual căsătorie.
comercial 45 mp, central. Brad. airbag-uri, radio, casetofon, înma- Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624.
l Vând teren pentru construcție
Informaţii la tel . 0745.368 070. triculat, stare foarte bună, consum l Domn singur, simpatic, drăguţ,
casă, cu toate utilitățile la poartă,
2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva. 4,5-5 l, ITP 2018, rovignetă aprilie 60 de ani, doresc o relaţie serioasă
l Ofer pentru închiriere garaj,
Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negocia- bazată pe dragoste şi respect.
Deva, zona piață, pentru depozit sau 2018. Preț: 1200 euro, negociabil,
bil, telefon: 0744.633.217. Tel. 0720.296.975.
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: tel.0749.063.432.
l Văduv, 76/1,70/80, doresc să
0722.968.910. l Vând 8 ha teren arabil, zona l Vând Opel Astra G, motor de cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
l Ofer pentru închiriere la per- Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 106 COP, an fabricație 2003, înma- pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
soane serioase, cu serviciu, garsonieră lei/mp. Telefon: 0725.452.888. triculat în 2016, stare perfectă, 0758.413.149.
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- 160.000 km., ținut în garaj. Se oferă
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, l Tânăr, 39 de ani, serios, înalt, cu
mopan, mobilată și utilată modern. și 8 cauciucuri cu genți (vară-iarnă),
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- simțul umorului, caut doamnă sau
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. perfectă stare. Preț 2900 euro, nego-
torie auto sau depozit-magazin. Preț: domnișoară pentru căsătorie. Poate să
Telefon: 0727.974.306. ciabil, telefon: 0720.692.501.
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. fie și săracă, de la oraș sau sat, dar se-
l Închiriez spaţiu comercial în rioasă și credincioasă. Eu sunt orto-
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, l Vând 2 ha teren arabil în Lunca OFERTE DE SERVICIU dox, am serviciu, casă, tot confortul.
pretabil pentru bar, restaurant, Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit Rog seriozitate. Tel. 0729.820.711.
l Schimb şi repar plase insecte
magazin alimentar. Preţ avantajos. în 5 loturi. Două sunt lângă râul
Tel.: 0745.970.007. Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, pentru geamurile termopan. Tel. l Domn distins din Brad, doresc să

DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: 0722.603.959. cunosc o doamnă pe măsură, pentru
TERENURI 0737.702.160. l Angajez menajeră la casă în prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
regim full-time pentru locație din 0740.239.101, 0740.690.984.
l Vând 7 hectare de pădure, zona l Vând 6 ari grădină, intravilan,
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani Vulcan – str. Vulturilor, Deva. Hunedoara. Caut o doamnă harnică, DIVERSE
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. Tele- Telefon: 0732.139.547. responsabilă, serioasă și în vârstă de
minim 55 de ani. Doresc sa fiu l Cumpăr vas de inox, de prefer-
fon: 0721.055.313. l Vând teren intravilan, Boholt, ință 300 litri sau cuvă. Telefon:
contactată doar de persoanele ce
l Vând teren în Ghergheș, 10 km
4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent. 0769.473.088.
corespund cerințelor menționate an-
Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, terior. Ofer salariu motivant l Vând două perechi schiuri, 30
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 l Vând teren intravilan, Luncoiu și chiar și cazare pentru doamnele lei/pereche, Rossignol și Fisher și o sa-
euro/mp, telefon: 0745.202.448. de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, din afara localității. Tel. lopetă de lucru mărime 54, cu 50 lei.
0720.067.310. 0753.083.333. Telefon: 0743.137.888.
l Vând teren în Sântuhalm,
l Pensionară, execut costume
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu AUTO l Vând mașină de cusut electrică,
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, populare pentru copii. Tel.0753.128.090. cu multe operații, adusă din Germa-
l Vând Ford Mondeo break, AF
telefon: 0722.968.910. 1996, benzină, AF 1996, 1600 mc, nia. Preț: 250 lei, telefon:
l Vând 4905 mp teren intravilan, consum 7%, înscrisă RO, acte la zi, ITP CĂUTĂM COLEGĂ 0254.776.082.
cabană 70 mp, în comuna Gurasada, 1019, închidere din telecomandă, Crama Murfatlar Hunedoara îşi l Vând urgent vin alb și roșu, pen-
radio cu USB, portbagaj spațios, bine măreşte echipa şi caută o colegă tru evenimente, producție proprie.
ultracentral, utilități: apă curentă,
întreținută. Preț: 650 euro, telefon: pentru postul de Preț: 8 lei/kg, telefon: 0724.451.762.
curent electric 220 V și trifazic. Preț: 6 0761.599.566.
euro/mp, negociabil, telefon:
consilier vânzări cramă. l Vând pat pentru dormitor plus
Dacă eşti din Hunedoara, deţii saltea 2000/1600. Preț foarte bun,
0787.682.280. l Vând autoturism Skoda Fabia,
cunoştinţe minime de operare pe telefon: 0762.137.002.
model Avantaj, nouă, pe benzină,
l Vând curte și grădină intravi- calculator, esti o persoană l Vând masă de circular, din
4000 km rulați, AF 2010, înmatricu-
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu dinamică, zâmbitoare şi îţi place să metal, motor 1,8 kw, la 220 V, cu
lat, stare perfectă, unic proprietar. motor de măcinat porumb și mere,
gard de fier, fântână, pompă de apă, interacţionezi cu oamenii, te
Preț: 6000 euro, negociabil, Deva. Preț negociabil, telefon:
viță de vie și pomi fructiferi. aşteptam cu drag în echipa noastră.
Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon: telefon: 0721.613.095. În schimbul colaborării 0730.474.287.
0729.022.748, 0254.214.191. l Vând 4 jante cu 4 găuri, îţi oferim un pachet salarial l Vând două fotolii 60/65 și un
echipate cu cauciucuri de vară pe 15 atractiv, un mediu de lucru plăcut fotoliu pat, scaun auto pentru copii,
l Vând 3 ha teren intravilan, la inch., stare bună. Preț: 300 lei, tot masă alimentație copii, cu scaun. Preț
precum şi posibilitatea de a te
șosea, la intrare în Hunedoara, FS 546 setul. Telefon: 0751.813.770. dezvolta personal. negociabil, telefon: 0744.633.217.
m, cu clădiri și toate utilitățile, gard, Asteptam CV-urile la adresa de l Vând cazan țuică, capacitate
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip
poartă. Preț: 15 euro/mp, telefon: mail: fabimarsrl@yahoo.com. 20 l. Preț negociabil,
nou, motor 1388, benzină, 185.000 telefon: 0730.474.287.
0725.452.888. Mai multe detalii la numărul de
km., de culoare neagră, 4 uși, înma-
telefon 0722281876. l Vând azil de bătrâni în Hune-
l Vând teren intravilan, Cristur, triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- doara. Tel. 0753.083.333.
pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape trice, cârlig remorcare, proiectoare
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: ceață, două chei cu telecomandă, l Vând suport pentru cupă pen-
0735.923.683. stare foarte bună, proprietar. Preț: MATRIMONIALE tru tractor 45 CP, care se prinde sub
1650, negociabil, telefon: tractor. Preț: 100 euro, telefon:
l Domn, 84/174/74, serios, fără 0769.473.088.
l Vând teren intravilan, între 0751.813.770.
case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, vicii, doresc să cunosc o doamnă de
l Cumpăr vas de inox sau fibră de
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate util- l Vând Golf 5 break, 2008, jenți, vârstă apropiată, fără vicii, aspect sticlă de aproximativ 200-300 litri.
itățile. Preț: 6 euro/mp, telefon: senzori parcare, full, înmatriculat. plăcut, pentru prietenie. Telefon: Telefon: 0769.473.088.
0745.202.448. Preț: 4700 euro, tel. 0723.419.531. 0766.410.201.
l Vând mașină electrică de cusut,
l Tânăr, 37/1,64/65, din Brad, marca Privileg, adusă din Germania,
Nota redacţiei: nefumător, doresc să cunosc o tânără în stare perfectă, cu multe modele de
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- pentru o relație serioasă de priete- cusături și suveică normală. Preț: 250
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane nie/căsătorie. Telefon: 0753.603.220. lei, telefon: 0254.776.082.
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul l Văduvă, 65/162/65 doresc să l Vând bare ”T”, de 30 m lungime
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă, cunosc un domn fără vicii, serios, pen- și 20 mm lățime. Preț: 6 lei/kg, nego-
prin conţinutul lor, legea.
tru prietenie. Telefon: 0774.026.465. ciabil, telefon: 0758.413.149.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 6 - 12 iulie 2018

Întâlnire cu cititorul de poveşti


E
ste kinetoterapeut, și timp liber ce-i drept. Ei,
un om implicat în atunci când am acel timp
ceea ce înseamnă liber, fug la copilași împre-
ameliorarea vieților celor ună cu colegii din Asociația
din jurul lui. Am ales să îl Taxiul cu Bomboane. Când
invităm la următoarea ajung la spital mă schimb re-
ediție a campaniei pede în clovn sau te miri ce
„Premianții fără premii” personaj și trec la ,,atac''.
pentru felul în care își Arunc cu mere cu ciocolată,
fructifică timpul liber în mă dau peste cap, stau intr-
favoarea altora. un picior. Fac orice îmi trece
prin cap care ar putea să
Deva - Valeriu Victor Szil- stârnească râsul copilașilor.
vassy oferă de trei ani de zile Ce poate fi mai frumos decât
lecții gratuite de înot pentru râsul sincer al unui copil?”.
copiii care provin din familii „Mulți mă întreabă de ce
cu situații materiale modeste fac asta. Păi să zicem că din
și pentru copiii instituțional- egoism. Mă simt foarte bine
izați. Face asta din pasiune, făcând un bine. Este și asta o
din dăruire, pentru că așa a formă de egoism pe care eu
ales, simțind nevoia de a se o încurajez. Adică faci bine să
dărui celor din jurul lui. Dar te simți bine. Voluntariatul
asta nu este tot. este un mod de viață si in-
De mai bine de un an și diferent din ce motiv faceți
jumătate merge prin spi- acest voluntariat este nece-
talele de copii pentru a le citi sar să îl faceți din toată inima
micuților povești, pentru a și, garantat, atât voi cât și cei
se juca împreună, pentru a le ce beneficiază de pe urma
schimba stările de spirit, voluntariatului au numai de
ceea ce ajută foarte mult în câștigat. Câștigul este un
terapiile acestora. zâmbet, o mulțumire, satis-
Iată ce ne-a declarant: „Nu facția că ai reușit să faci pe
de puține ori când mă cineva fericit. Dacă ai reușit
trezesc dimineața mă gân- să faci pe cineva macar o
desc oare ce mai fac copiii? dată pe zi să zâmbească sau
Astăzi au râs? Ca oricare om râdă înseamnă că acea zi nu
mai am și eu un serviciu și a fost o zi pierdută”, mai
probleme personale. Mai am spune Valeriu.

ÎNCHIRIAZĂ
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!