Sunteți pe pagina 1din 53

A rm o n ia d in tre c e leă fo d orţeu s e ăps tre aăz c u a ju to ru l e n e rg ie i c o rp u lu i o m e n

esc.

10

B a ze le md eic in ei E x tre m u lu i O rie n t D a că flu x u l e n e rg e tic e s te bînlotr-u c a nt a n


u m it p u n c t *' orga n is m u lu i u m a n s e p ro d u c e u n d e z e c h ilib ru , c a re a re i u rm a
reîm b o lnăv ire a . D e a s e m e n e a , u n s u rp lu s s a u o iu a re a u n e ia d in c e le ă
ednoeurg ii a lein Yşi Y a n g ifică flu x u l e n e rg ie i. B o a la c e îna paacree s t m o m e n t în to
td e a u n a e x p re s ia pării e rtue rb c h ilib ru lu i e n e rg e tic . i 'i'*0rvaţie:

S im b o lic s u n t c o m p a ra te căe fo le rdmoeu d e •n e rg ie Y şi in Y a n g c uămân p tu lşi c e


ru l.

C e ru l e s te m a s c uăld lin ,u ro c s , u s c a t, lu m in o s , e l s e «HA s u sşi o feă.r Pămân tu l e


s te fe m,inreinc e , u m eînd ,tu iw c os , s e aăfljo s şi p rim şte e . A c e s t p rin c ma ip ius c ulin
-fe m lnin a ţcio n e aăz şi în c o rp u l o m e n e s c s u b fo rm a c e lo r iln uă fo rţe . O rg a n
e,lefu n ţciile c o rp u luşii părţi a le s a le s u n t o iion ta te c u o ţăfo dr ife rit ă către Y inşi Y a n g
. O rg a n e le pn siv e , d e a c u m u la re , ămân c a pii,l s p lin, arin ic h ii, fic aşitu l in im a s u n t
in fluţaeten în tr-o m ăs u ră m a i m a re dătre e c Y in , Ia r o rg a n e le a c tiv e c a s to , in m te a
csutin l u l g,roinste s tin u l a ubţire , v e z ic şi a b ila s u n t s u b o rd o n a te luYi.a nPg rin -u
relie fa re a u n e ia s a u a lte ia d in tre ăc efoleţre dporim u o rd ia le In z o n a d ife rite lo r o rg
a n e , a p a re o te n s io n a re c e c o n d u c e la np a riţia flu xu lu i e n e rg e tic p rin ca re s e
ăreeacliz h ilib e aru z l. U n e x e m p lu s e m n ific în a ativc e s t s e n s e s te c e l a l Ile rb eirişi
în g h eţăr ii a p e i. A,ppar inîn călz ire , e s te a dă u s In p u n c tu l d e fie rbşie tra re n s fo r mă
aînt a b u r i;în a c e s t m o m e n t e xăisutn s u r p lu s d e Y a n g . D ăa ra, pdaa ce s te 11

M a s a juăl mt ăd u ito r tra n s fo rmăa tîn g h e ţaă p rin în g h eţa re a tu n c i e xăisut n m in u s


d e Y a n gin. Ye ste o fo ţă r c e stăpân eşte re ce leşi liniştea. O b s e rvţie a: T o t c e e a c e r e p
r eăzviniaţă t s e e x p r im ă p rin en erg ie.

Fenom ene - Yang ce r soare zi vară m asculin cald în e xte rio r lum in os n elinştit i ta re n
emăsurabil expansionist en ergie

F e n o m e n e - Y in pămân t lună noa pte iarnă fe m inin rece în in te rio r întu n ec a t liniştit m
oale măsu rabil recep tiv m a te rie

S hia ts uşi m e rid ia n e le O b serva ţie: In m e dc in i a E x tr e m u lu i O r ie n tă e x is t d o uăs


p re z e c e m e rid ia n e p rin c ip a le . 12
B a z e le m e d ic in e i E xlutrei O mrie u nt C e leşa s e m e rid ia n e Y a n g p o rn e s c în d e jos
su, s c e r s p r e ămân p t, şi c e leşa s e m e r id ia n e Y in s e le ilflşoa ră d e jo sîn su s, d e
laământ p s pre ce r. O btorv a tie: A ceste m erid ian e aâtu lun a t g im i,âtcşi p u n cte •p e ciale
d e ev id ţie e nre d ife rite .

în a fară d e a ce s te a e ăxist o p t m e rid ia n e sp e cşiiaole itrle d e m e rid ia n e a u x ilia re , p


rin in te rm ăroera d iuto l ca te otle lalte m e rid ian e se ă îna flle gătu ră.

F u n cţiile m e rid ia n e lo r E n e rg ia d in c o rp u l o m e n e s că cînirc tr-u u ln c irc u it în ch is,


co m p arabil cu circu itul sangvin. O bservaţie: „R ec ip ie n te le " c u e n erg ie su n t re p re ze n
ta te d e m e rid ia n e , p e n tru ă e le c s u n t a s e m u ite c u m e rid ia n e le g lo b u luămân i p
te s c c a re m e rg d e la u n p o l la celălalt.

C e le d oăs u p re z e c e m e rid ia n e p rin c ip a le s u n t c e le m a i im p o rta n te ăi ce n e rg e


tice . E le p o rn e sc d e la u n o rg a n ac tiv s a u p a sşiiv s u n t d e n u m ite ăd unpu m e le a c e
s tu i o rg a n . F lu x u rile e n e rg e tic e a le s to m a c u lu i, in te s tin u lu i m ibţire, in te stinu
lu i g, ro b ilei, s ve zicii u rin şi a rea le ce lo r tre i în călz ito ri s u n t Y a n g , p e nătru a c ce s te
o rg a n e s eă în a fl 13

M a s a juăl mt ăd u ito r

le gătu ră c u m e d iuînlc o n juăto r r şi p ro d u c e n e rg ie ă.a c tiv (C e le tre i re p reă zle


ingătu t ra d in tre c e le tre i o rg a n e c a re re g le aăz a p aîn o rg a n is m , re s p e cămân tiv
pii,l s p linşia rin ic h,ii„în călz ito ru l trip lu " n u e s te u n o rg a n in d e p e n d e n t, c i u n s is
te m c e ţin s ues d ife rite le o rg a n e .) O rg a n e le p a s iv e c a p lămân ii, in im a , c irc u itu l
s ,a ns gp vlinina , fic aşitu lrin ic h ii re p re z in ă t p u n c te le d e p o rn ire a le c şa e los rla e lte
ăic e n e rg e tic e p rin c ip a le ; a c e s te a s u n t m e rid ia n e le Y in . O b s erva ţie :

în m a reîn, tre g u l s is te m a l m e rid ia n e lo r e s te Y a n g , p e n tru ă înc c o m p aţie ra c u s


is te m u l o rg a n e lo r s e a fl ă m a i a p ro a p e d e s uţă. p ra fa

P rin in te rm e d iu l dmiaenrie lo r Y a n g s e re aălize le găa-z tu ra c a p u lu i câin u ile m şi p ic


io a re le . Ia r m e rid ia n e le Y in p o rn e s c d e la to raătre ce m c e m b re le in fe rio şi asurep
e rio a re . O b se rvţie: a

T o a tem e rid ia n e le p rin c ip s uanlet p oţio z i n a te a tât în p a r te a d r eă,a pcât t şi în p a r


te a ân s tgă a c o rp u lu i dău p rin c ip iu l o g lin z ii.

E x isăt o c a le e x te rio ă, alar s u p raţafa c o rp u ,luşii u n a in te rio aă,r c a re d u c e la u n a n


u m it o rgă acna,red ueps te d e n u m it m e rid ia n u l. L uân d în c o n s id e ra re ţiile fu n c c o
m u n e , cşa e les e m e rid ia n e Y aşin gc e leşa s e m e rid ia n e Y in , p o t fi gînru p a te tre i p
e re c h i. 14
B azele mdeic in e i E x tre m u lu i O rien t fc> Tae Y ang M e rid ia n u l in te s tin u luţire i s ucba
re sîne tin d e d e la m ftn ftla p ic ioşir m e rid ia n u l v e z ic ii c a reă clea ap gu l d e l* lor t> T a
e Y in M e rid ia n u l s p lin , ceai re fa c e ătu le gra c a p u lu i c u H»itu:e le şi m e rid ia n u
lămân p l ilo ,r c a re s eîn tin d e d e la tow ce până la mână. fc >C h a o Y a n g M e rid ia n u l c e
lo r între călzito i ri, ca re se dă eşosaf ră d e l* ma nă până la c a pşi, m e rid ia n u l bqilee ifa c e
leătu g ra «U nire cap şi m em bre. €> C h aoY in M e rid ia n u l rin ich ilo r, ca re se ăşo da erăsdf
e la p icio r la turne e ,şi m e rid ia n u l in im ii ca re faătu ceraleîngtre to ra ce şi mem b re le su
pe rio are . Q Yang Ming M e rid ia n u l in te s tin u lu i g ro s , ăc emân le a gc u c a p u l, ţi m e
rid ia n u l sto m a cu lu i, ce face ătu raîn le tre g capşi p icio r. O T stie i Y in M e rid ia n u l fic a tu
lu i, c eă pleica io g ru l c u to ra cşie le n in iid ia n u l c irc u itu lu i s a n g v in , c a re ătu fa crae
dleing tre ii nuceşi mână. O btervaţie: A păra re a ex te rioăar a c o rp u lu i e s te reaăliza d et
către c e le tre i p e re c h i d e m e rid ia n e Y a n g . Z o n a d e a păra re in te rioăa re s te re a
lizăa dt e către c e le tre i p e re c hi d e m e rid ian e Y in .

15

M a s a juăl mt ăd u ito r

P e re c h e a d e m e rid Tiaanee Y a nre g a liz e aăz le gătum c u m e d iuînl c o n juăto r r şi v a fi


p r im a p e r e c h e as u p u s a ta c u lu i e n e rg ie i p a to g e n e a mînecdoiunlu juăto ir r. D
uăp e a u rm e aăz p e re c h e a Y aCha n g o Y a n şi g Y a n g M in g . Z o n a Y in e s t e aăd în u s
s tân r să le găt u ră p r in in te rm e d iu l p e re c h ii d e m e rid T aiae nYeinc,u Y a n g M in gîn.
in te rio ru l c o rp u lu i s e d e sCc fthaid o eY'in ,le gătu ra d in tre T a e Y in şi C h a o Y in e s te p
re ă lud ae t p e re c h e a m e d ie Y in T sn Je Y in . în c a z u l u nîm e i b o lnăv iri a ăpru te d a
toăritu n o r e n e rg ii n a tu r a le c a u z a to a re d e b o li, în tr etâib u viee r ific ăa t pătru n d e
re a b oînlii s is te m u l im u n ita r. A b ia a p o i e n e rg ia p o a t e f i tr a n săm is m a i d e p a r
te c u a ju t o r u l p r e s iu n ii d e g e te lo r. D a to ă fa rit p tu lu iăcc e le d oăs u p re z e c e m e
rid ia n e p rin c ip a le n u s u n t s u fic ie n te p e n tru a u m p le c u e n e rg ie în tre g uţel s u t,
e x is ă tşi a lte ăic s e c u n d a re . D e la u n p u n c t L o a l u n u i m e rid ia n p rin c ip aşte l p
oornleeătu g ră către u n p u n c t un L n a l u n u i a lt m e rid ia n p rin c ip a l. în to td e a u nîna
să s u n t c u p la te u n m e rid ia n Y a n g c u u n m e rid ia n Y in . D e la p u n c te le L o a le m e
rid ia n e lo r p o rn eşte c e a m a i luănle g gătu ră către o rg a n u l c o re spăto u nr.z

E x isăt o e x c eţie p în c a z u l m e rid ia n p lămân ilo rşi b ile i. A ic i, c e a m a iă lulengătu g ră e


s te ătr c e m e r id ia n u l in te s tin u lu i şig rao fic a tu lu i.

B a z e le m ic e din e i E x tre m u lu i O rie n t A lte ăci s e c u n d a re a lim e nă temauşc z h iişi


te n d o a n e le m iorg ie d in s p re m e rid ia n e le p rin c ip a le . M e rid ia n e le a u x ilia fo rm
re e aăzle gătu ri Y in -Y a în ng "• p re c u m âin m ile , p ic io a reşileo rg a n e le in te rm e d ia
re . i i - c e n tra le re p reăz cinetn tru l d e c o o rd o n a re a tu tu ro r irilo r la te ra le . iorvatie:
P rin a c es teăi cd e e n e rg ie n u mmite e rid ia n e m in u n ec irc uăl e n e rg ia p rim o rd ă ial s
au mşten o ită, •s e nţia lă v ieţii, şi ca re n u p o ate fi în lo c u ă. it

A c e a s ta a lim e năteoarg z a n e le m in u n e , cdaare to rit ă lu ncţie i lo r, s u n t a trib u ite o


rg a n e lo r d e a c u m u la re , d a r d in p u n c t d e v e d e re aătu l airlcii lo r s e a p ro p ie d e o
rg a n e le goale . O r g a n e le m in u n e s u n t s is t e m e le d e o r g a n e , sc h e le tu l, c irc u
itu l s a n g v in , s is ic te a t-b mlă, ui l of rg a n e le «mia leşi s is te m u l n e rv o s c e n tra l.
Ştiinţa v in d eării c E x tre m u lu i O rie n t cşte u n: o a Q 1 2 m e rid ia n e p rin c ip a le O 6 m e
rid ia n e Y a n g O 6 m e rid ia n e Y in Q 8 m e rid ia n e a u x ilia re Q a lte m e rid ia n e s e c u n
d a re A s ăt z i m e rid ia n e le p o t fi s ta b ilite ju to cruu l aăms u ră torilo r b io e le c trice . 17

B a z e lete h n ic Sh ii ia tsu Shia tsu, te h n ic a ja p oăn de ez v in d e c a re p rin m a s a j, s e re a


liz eăa cz u a ju to ruâin l milo r, m a i e x a c t a d e gşie te lo r p a lm e lo r , p e n tr uîn lăatu r a
în c o r d a r e a . S e ştdeo r e r ecâ ştig a r e a e c h ilib rîn u lu tr ei c o rşip s u fle şit a c tiv a re a
fo rţe lo r d e a u to v ca in dree . O b s e rvţie a: Mâin ile s u n t p u n c te d e c o n ta c t p e n tru
tra n s fe ra re a e n e rg ie i. ^P rin a p lic a re a te h n ic ii S h ia ts u e s te tra ta tîn tre g u l c o rp
în.tre a g a ate ţien es te c o n c e nătra t a s u p ra ârfu v rilo r d e g e te lo r.
-----------------------------------_______

In c a z u l tra ăriit u n e i a lte p e rs o a n e s e o b se rv aâtim e d ia t c de puternic ă trebuieăsfie


apăsareaîn puncte le respective. C e l m a i in d ic a t lu îl crerup re z ăin găs t ire a u n eăii cd e m
ijlo cîn tre păcl e reşi d u re reşoua ăr . O b s e rvţie a: C u cât e s te m a i m aînr ec o rd a r e a , c
uât amt a i p u te rn ic ă e s te aăs p a re a .

S e p o t d e o s în e b ig e n e ra l tre i n iv e le ăsd ae rea. p A păs a re a şou a ăr s e fo lo sşte e p


e p a rte a dţă in afac o rp u,lu i p e părţile la te ra le aâtu le lu g işi p e p a rte a in feărioa aar b d
o rrie n u lui. P rina păs a re a m o dtă e rsae tra te ăa zc a p uşil s to m a c u l.A păs a re a p u te
răneics te in d ică apt e n tr u ărţile p d in c o rp c u mşcuh i p u te rn ic i. 10

B a z e le te h n ic ii ts S hu ia

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u P e n tru o ta trare c o m păleat


a lte i p e rs o a n e c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u e s te n e v o ie d o aătu r răd,e o o p pe ă,
rn p o d e a u a s a u u n p a t. O b se rva ţie: P o zţia i faţă d e p e rs o a n a tra ă ta tre t b u ie ăs p
e rm it ă c a mâin ile c e lu i c e tra ăte să a z fie în tin s e . A c e s t lu c ru în le s n şete d o za re a
c o re ă cat p re s iu n ii c o re s p u năto z a re fieăre c i părţi a c o rp u lu i.

C e l m a i d,-eaps lic a re a m e to d e i s e reăa liz c ue a z a ju to ru l d e g e te lo r m a ri. P u n c


tu l p rin c a re ă s e re a liz e a z a păs a re a s e ăa fle x a c t s u ădăc b r in a u n g h ie i d e g e tu
lu i m a re . A c o lo u n dăs e aarep a tre b u ie ă sse a p lic e p e o s u p ra fa ţă m a i m a re , s e
fo lo s e s c a m b e le d e g e te m a ri. A c e s te a tre b uăies es a tinăgşi să fo rm e z îm e p re
uăn u n u n g h i d e a p ro x im a tiv 4 5 d e g ra d e . O b s erva ţie : M etod a d e tra tare p rin fo
lo sirea am b elo r deg ete m a ri s e a pălicîn c a zu l ărţii p s u p e rio a re a c a p şi u lu i în părţile
la te ra le ale ţe b ra lo rşi p icio a relo r.

Cân d s e a păa sc u to aă tp a lm a , p u n c tu l d e re a liz a re a p re s iu n ii s eă aînfl m ijlo c u l


p a lm e i. D e g e te le v o r fi c o m p le t în tin s e a tin ângd s u p raţafa tra taă.t 19

M a s a juăl mt ăd u ito r Observaţie:

Cu ajutorulîntregii palm e este tratat ă zona stom acului, suprafe ţe m ai m ari ale spatelui,
precum şi zona abdomenului.

A u to tra ta re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u M a jo rita te a e xţiilo e rcri s e re a liz eăacze


l m a i b inîne p o zţia i aşe z a,t în a c e s t c a z e s te a p ro a p e im păo s eib il s o bţină n iv e lu l
d e p re s iu n e e x a câin t c uilem în tin s e . O b s erva ţie : în ca z u l a u to tra ăriit c o a tele s u
n t rid ic a te p e n tru a s e a fla p e dţia ir e cd e aăs p a re , aân v d ca scop p o zţio i n a re a fo
ţeri în a n te b ţ.ra L a aţio c n a re a a s u p ra p u n c telo r d in zo n a c a p u lu i c o a te leîntre d
rebputa iete s p re e xte rio r.

în a n u m it e p u n c te s e r e căo mtraant ad r e a p r in fo lo s ire a a dăo us a u tre i d e g e te .


A s tfe l, sţau pdr ae fa a p lica re e steărită. m Observaţie:

In cazul autotrat ării degetele trebuieă sfie uşor în d o ite , ia r aăs p a re a se v a reizaal cu b u ric
u l degetuluişi nu cu vârful.

20

B azele tehnicii S hiatsu In te n s ita te aăsării a p d e p in d e d e p ro p riile ţii. s eSn ez a im e d ia


tâtc d e ta re tre b u ieăsaapt. 1

'ftM /vaf/e: S e u rm ăreşte în sănătoşire a , e lim in a reînac o rdării şi d e s tin d e re a c o rp u lu


i. A p lic a re aă re a g u la t •c e s te i te h n ic i e s te fo a rte imă.p oSrta e nret c o m aăn d tra ta
r e a p r e v e ăn tiv d e tr e i ână p la p a tr u o r i p e •ăp tămână, 1 5-2 0 d e m in u te .

Id e a l e s te c a a u to tra ătasree aresa liz e z e d inţiap o z i iş «/a t p e u n s c a u n s a u p e p o


dă esata.ţi Dp ae cu n s c a u n , "»li g rijă, c a p ic io a reălefies p e p o d e a ia r s p aă tes te le as

21

B a za cra n iu lu i p^p^^ pre lu n g irii c ra n iu lu i. Aţi tinc gu e d e gtele e aătăto r r şi m ijlo c iu


şou a ra c reătu s t ră d e la ăpătu c i s u p e rio r a l gâtu lu i, im e d ia t s u b b a z a c ra n iulolu
i.a păs A caţio m a i ta re c u d e g e te le . S e ăs v aa adpe tre i ocâtjşjrj ri se cu n d e cu m ic i p a
u ze .

Punct de ap ăsare labazacraniului

A u to tra ta re M uşc h ii âgtu lu i Tratare:

\şe zaţi am b ele âini m pe^muşchii p ozi ţionaţi lung ul âtu g lu i. P alpa ţi cu degeteleătăto ar r şi
m ijlocii * d u n g a c e a m a i d e su sâtualugi. Aăsaţi p în a ce la şi tim p, pen tru trei se cu nde.ă
oD up p auz ă înain taţi cu d egetele aproxim ativă dou lă ţim i de d eget m ai şijo s a păs aţi din n
o u.în aintaţi în acela şi ritm din ce în ce m ai jos,până la nivelul um erilor. l

P uncta da apăsare la mşch u iigâtului

23

M a s a juăl mt ăd u ito r

P a rte a s u p e rio ă aa rc a p u lu i Tratare:

C u d e g e te leătăto a r r, mijlo c işi a păsa, în to td e a unîn a a ce la şi tim p ,în D e gete le se vor


şe za a în linie d reap ă la t o d i!$ jnă> f j& câte d o uă lă ţim i d e d e g e t. P rim a lin ie ăsee xa a
flct pe m ijlocul cap ului pe dţiairec nasu lui. A ăsa p re a m od erat ă sp re p u te rnăicd u re az ă
tre i se cu nd e . L in iileăto u rm a re sun t p a rale le cu p rim a, la lin oie distan ţa de d oău lă ţim
i d e d e g e, tîn to ta l s e v a ăsa ap d e tre i o riâtec tre i secunde.

24

P u n c te d e ăttW a p B Vp artea «upa rloa ră a c a p u lu i

A u to tra ta re

U m e riişi s p ate le Imtittc:

C u d e g elete m lo ij c iuşi in e la r d e laânma sân t gă iip aţi m uşc h ii d e la uăru m l d re pînt s


u s s p reât.g L a n a ta te a d ru m u lu i s e oăbusne rvp u n c t c a re ţio re -a c a ză la a ăpsa re,
în a c e s t p u nîşict a u o rig in e a c e l m a i los e a c ra m p e le m u s c u la re A c e s t p u n c t s
e n s ib il s e a păs a d e tre i oâte ri c tre i s e c u n d e . R eţi peextae rc i-

P u n cte d e ăsa ap reîn zo n a u m erilo r

il şi la u măru l sân t g.
M a s a juăl mt ăd u ito r

A u totrata r e

P arte a s u p e rio ă a rs p a te lu i în c a z u l a u toării tra ts p a te ,luva i fi m a i d ific , p ile n tru


fic e s te n e c e să aor a n u m e m o b ilitaîntec hae ie tu rii ăru u mlu i p e n tru a a tin g e p u n c
te leăsdaerea pd in a c eăa sz to nă D a că a c e st e x eţiu rc i v i s e p a re p re a d ific ţiil, oruaglte
a i p e rs o aăn să vă a ju te . M a i im p o rta nâtt do ericc e a ltc e v a e s te ăs n u vă în c o rdţiaîn
tim p u l e x eţiilo rc ir. Tratare:

Aşe z aţi-vă c u s p a te le d re p t p e u n, sfăcrăa u| n vă s p rijin. iD u c ţei mân a sân t gă p e s te


uăru m l d re p tâtc m a i jo s p e s p a te . A c o loăs eşte s e gu njK frie t,% o lăţim e d e d e g e t d
e c o lo a neba ravă.le r Ap t is aţl ac is t p u n c t p e n tru tre i s e c, uianrd ae pi om e rgţie ţtaâ lâ
ţh fii d e d e g e t m a i sînu sd ir eţica u măr u lui pt eă l a u rmăto ru l p u n c t.şaA s e c oţină n d
e -a lu n g u l u n e i lin ii d e jo sîn s u s . P e a c eă alin s t ie fie c a r e p u n c t e s te >ăsa t p u te
rn ic tim p di esecu tren d e . în c e p ţei din n o u d in p u n c tu l c e l m a i d e jo s a l a te lu i, la c
a re pţi uateju n g e , la tre ă ţi m i l i d e djeei de .' co lo a n a v e rteă,b ra p el o lin ie p a ra ă cu
le l pim r j > P e p a rte aâns tgă a s p a te lu i s e reă p e t jg ^e g u şir l d e e x e rc ţii.i P u n c tee
da păs a re p e p a rte a s u păear io s pa aelu rt i

26

Masajulămăduitor t Partea inferioar ăa spatelui

28

a s p taelu i

A utotratare A c e st e x e ţiu rci p o a te fi re a liza t d e u n u l sin gînu r. T o t ' aşe z a t , s e a p l


eăa uşo c r p a r t e a s u p e r ăi o a r ilui în faă. t S e aşa ză a m b e le âin m i p e p a r te a d r
eăaşfp t i stângă pe o asele şoldu lu i. D e ge te le m a ri ese afl d i s t a nţă d e t r e iă lţim i d e d e
g e t d e c oel o a n )r a ăl . în a c e s te p u n c te s e văs a aa pd e tr e i o r rei secunde. A poi
mţierge încă trei ăţim l i de deget! ex te rio rşi a păs aţi d in n o u tre i s e c u n d eâtel de c i. U
ltim u l p u n c t s eă la a fltre iălţim i d e d e g e t m a i| i va fi, de a se m e n e a, ăsat a p câta trei
secun d, e J*«2,

M
Z o n a lo m bă a r In tim p u l e fe ăr c tuii u ltim u lu i e x eţiur c di e tr a ta r e a im , tre b u ieă ss
taţi în p ic io a re , p e n tru a a v e a c o rp u l 11 c:

S e în c e p e d in p a rte a d re ă a pst p a te lu i. P a l d e g e te le ătăto a r r şi m ijlo c iuc oc cis u


l. A ic i se *fâ isa tim p d e dăo use cu nd e , im e d ân ia tgăl co lo a n a te b raă.l A p o i m e rgţi
ed o uă lă ţim i d e d e g e t m a i s us ipăsaţi d in n o u . C o n tinţi upână a a ju n gţie ia ta lie . P e
te a d in ân s t g a a sapM is ev a p ro c e d a la fe l. "

* vtMmmmlffismm&tmiiit,, '

29

M asajulăm t ăduitor

Puncte de ap ăsareîn zona lom bar ă 30

A u to tra ta re F aţa In u r măto ru l p a ra g r a f s e v a d e s c r ie tr aţetai, r e a fe ciţlu p e n tru c


a re tre bău vă ie aşe s z aţi d in n o u c o m o d . «rr

Je pâlmţî uşo r mâin ile şi aşe z aţi d e gle )r, m ijlo c iu şi in e laîn r tre ădăc r in a ăpru lu şi i b| ii.
A păs aţi m o d e ra t d e tre i âte o ri tre c i secur iţi c u d e g e t e l e s p r e e x t ână e r i o lra po
t | ia ră în t r e m i j l o c u l ân s pcre n e l oşir ră dăc i. A păs aţi şi a ic în i a c e la şi m o d . L a
ârşiî| sf r â lin ia d in tre c a p e te ân le cs ep nr e loşir rădăc f u lu i, to tîa fe,l d e tre i o riâtec tre
isecunde.

P u n cte d e ap ăsare p e fru n te 31

M a s jau l ăt măd u ito r O c h ii A c u m a v e n ân it dr u l o c h ilo r. P u n cte le dăsări e ap c o


res p u nz ăto a re se aă flp e m a rg in e a in te rioa ă a ro rb ite lo r A m b ii o ch i vo r fi trata ţi
sim u lta n , c elânsgt cu m ân a stân g A ia r ce l d re p t cuânma d rea ă. pt O b serva ţie: D a că p
u rtaţi le n tile d e c o n taîncdt,e părtaţi-le în a in te dîn e c e p e re a m a s a ju lu i.

P u n c te d eăsa pa reîn z o n a o c h ilo r

32

A u to tra ta re

S e d eăr p t e a ză d e g e t e le ătăt a r o r , m ijlo c şiiu i d e la a m b e leâinmi şi s e şaa ză p e m


a rg in e a n io a ră a o rb ite lo r. D e g e tu l in e la r tre ă fie b u ie s n a p ro a p e d e nŢinân a s .
d o c h în ii c hşii s e a p aăs c u vârfu rile d e g e te lo r s p re p a rte a său pae rio a r lin ii o rb ite
lo r. D u pă tre i se cu n d e d eăsa a pre se şaa ză d e g e te le i m a i aân d c p e p le o a p eînlech
ise . A ici ăsaţi a p uşo r •loc u n d e .în c o n tin u a re s e ăa pma sa i jo s ătre c (jln e a in te
rioăaar o rb ite lo r. D e g e te le s e cău rb e a z r, p e n tru a a ve a oţiuance m a i bă. un

Tâm p le le

P u n c te d eăsa apre laâmt p le

ş£gcJ°"W^"f*-% •"\-

T ra ta re aâmt p le lo r, d e s ăc ris în M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

c o n tin u e r e a l i z a s i m u l t a n c u d e g eătăt t e l oe r şi ar P u n c tu l d e ăs a pa r e d in z o
nâm a pt le lo r s eimî|^ s o a dân c ituăr uşo a ră. S e a p aă sm o d e ra t d e tre w itf i eo tre i s e
cunde.

O b ra jii în u rmăto a re a z oă ntra taăt s e aăfl o b ra jii, re s p e c tiv z o n a n a s u şilu ia o s u lu


i m o la r.

P u n cetd« a păs a re m z o n a o b ra jilo r

A u to trare ta

;u d e g e tu l ătăto a r rs lrap a să p e n tru ^ In e a e x te rioăaar n a s u lu i. D e a c o lo s e lăţim e


d e d e g e t s p re e x şite srioe ra p a aarte a p laăt a o s u lu i m o la r. P e nifŞfoa tru u re r a 'n a
in ta ţi către e x te rio r c u ăd olăuţi m i de d e g e, t re g u la t tim p d e tre i se cu n d e .

G u r aşi băr b ia U ltim a zoă ntratat ă a feţe i cup rind e guşirabărb ia .

P u n c te d e ăs a pa reîn z o n a g u rii

35

M as aju l tămăd u ito r Tratare:

S e v o r aăsp a p a tru p u n c in te ju d ru l ug/i i. în c e p u t s e a tin g e c u d e gătăto e tu l ra ur


^nu nc t în t r e n a şi s b u z a s u p e r iă, o aAr p o si $ fA d e g e t e le ătăt a r o a r e d e laânma
d r ae f f fş' îs i m u lt a n , u n p u n c t a f la t ălalâţid m o uf ' o t e d e părta re d e cţuol g u rii s p
re o b ra z . A l p a tru le a p u n c t săeînatre fl b u z a in fe rio ă şia r vârfu l bărb ie i,şi v a fi aăsp
a t m o d e ra t to imt pt d e tre i s e c u n d e . U n a lt p u n c t ăs d ea re a ps e aă fls u b p a rte a
d in faţă a m a x ila ru lu i in fe rio r. A c e s ta " s e v a a m o d e ra t d e tre i o ri, c u d e g e tu l m
a re în , sdue,s jo s

P u n cte d e ăs apareîn zo n a ărb b iei

A u to tratare Gâtu l D e la caîn p a inăm t sp re ât. g irr

A c o lo unde s eîm p re u n e ăa z u le i, e x is ă tu n p u n c t c a re v a ăs fi aatpc u d e tu ge o r ,


în d ir eţia c o s u lu , în i n ic i u n c a z n u s e i în s p re ât. g A păs a re a v a fi m o dăe şi ra st e gv
a d e tre i o riâtec tre i se cu n d e .

P u n c t d e ăs a pare p eâtg

D u pă p a rte a d in ţăfaa gâtu lu i, tre c e m la ărţile p la te ra le . A ic i n u s e ăreşte u rm a păs a


re a a n u m ito r p u n c te , c i « în tre g ii z o ,n cu e mşcări i uşo a re s p re m o d e ra te . 37

M a s a juăl mt ăd u ito r T ratare :

S e şa a ză d e g e te le ătăto a r r şi mloij c iu,^ şi d e a lta aâtu lugi, s u b m a x ilaânr,gă l s u p e


rio ăa r a tra h e e i. S e văs a aa pp e mşcuh i uşoT d e d oău s e c u n d e . M a i d ,e p amrte e
rgţie c u d e -a lu n g uâtu l g lu,i în d ireţia c u m e rilo r. S e va ăsa'îo ap t tim p u l şo u r câte d
oău s e c u n d e .ânCd aţi a ju sn Ja u m e r i,în to a r cţi-vă e s p r e m a x ila r, d aţin r pmu a în i s
p a te, s p re u re c, hîne u ltim a p a, rte lin ia tra ăta vt a i f c h ia r s u b u re c h e .

P u n c te d eăsaapr eîn z o n a la teă ra a glâtu lu i

38

l©?'

in':

A u to tra ta re

P ic io a re le C o n tinăm u cu tra ta re a p ic io a re loăto r. Ua rm re le e x e rt-iţit p riv e s c p ic io


ru l d reână p t la p ta lp ă. Cân d te rm inţi a •fa nte e x e rcţii,i re p e ta ţi-le şi p e n tru p ic io
ruânl sgt. în c e plpd e la c o a ă. p sS e şaa ză vârfu rile d e -g e r m a riîn c e l m aîni a lt p u n c t a
l p ic io ru lu i p e p a rte a faţă, în tim p c e d e g e te le c e le la lte cşo u prrin d u Iile la te ra le a
le c o a p s e i. S e ălupcere ao z lin ie qin a ăr , până la ro tuă,l lăsân d în to td e a u n a dă o u n i
d e d e g eînt t r e p u n c t u l ăsa ap t a n t e r ioşir lâto ru l. S e a păa tim s p d e tre i s e c uînn
dfie e c a re iot.

Pu n c te d e ăs a pa re p e p a rte a dţăina fa c o ase pi

39

M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

U r măt o a r e ali n ie c a r e s e v a î p a rte a in te rio ă a rc o a p s, eşii s e în tin d , inte rio aăr a


în c h e ie tu rii g e n uiunluc hi. D ep fe ' fi aşe z a t e u n uânl lgă a l t u în l p u n c t% u li d % j -A
păs a r e a d u r eăatrz e i s e c u n d e , ia r dţa" is di ta n p u n c te e s te d e ădlăo ţui m i d e d e
g e t.

40

P u n c te de apăs are p e p a rtea in terio ar ăa co ap s ei

A u to tra ta re P e g a măbe x isăt tre i lin ii, dăo up e p a rte a d inţă fa şi e m uşch i. i re:

P u n c te le d e p e p a rte a ţăd in a gfaa m b e i s eă a fl 0 p a rteşi d e a lta a tib, ie e xa i ct d e la


g e n u nână ch i p ic irte a su p e rioăaar g le zn e i. Sşa e ază d e g e te le m a ri rte a p ro p ia te ,
c h ia r s u b g e n u n c h i, s u b ţa p ro e m in e n 1 C e le la lte d e g e te c u p rin d p ic io ru l la
te ra l. S e v a i sa p u te rn ic tim p d e tre i se cu n d e , a în p oaiins ta e va ia lă ţim i d e d e g e t
m a işijosse v a aăsp a d in n o u . im u l p u n c t d e p e lin ia im ăa gs ein a ărfl p e m a rg in e a
orio aăr a o s u luîni, p a rte a d e s u s a g le z n e i. P e lin ia i p a rte a in te rio ă a r tib ie i, sîne c
e p e to t d e s u s , d e > în c h e ie tuă.r S e şaa ză a m b e le d e g e te m în acrie l u d e s u s p u n
c t d e p eşilins eie v aîn a in ta c uâte c uă lă ţim i d e d e g e ână t , p la p a r t e a in t e răioaa r
•zn e i. D u ra şi ta fo ţra a păsării su n t id e n tice cu ce le d e lin ia e x te rioă.a rP e lin ia d e p
eşcmh ui s e p ro-c e a ză la fe l. A m b e le d e g e te m aşari zăs ep ea p a rte a o rio aăr a g e n u
n c h iu lu i, ia r c e le la lte d e g e te c u p rin d lo rul. L in ia se ăa fle xa ct p e m ijlo cuşch l m iu u
lu i, ână p o su l ăclcâiu lu i. Aăsa p re a va d u ra to t tre i se cu n d e , ia r >ta nţa d in tre pu ncte
va fi dăe lădo ţi mu i d e de g e t.

41

M a s a juăl mt ăd u ito r

ib

!i
P u n c te d e ăs a pa re p e p a rteina fa dţă a g a m b e i

}t

P e n tru u ăto rm a re aşe d inţă d e tra ta re şe , zaaţi-vă c o m o d p e u n s c a u n . P ic io r u l d


r e pşe t zsae pv ea a g e n u n c h iu ân l sgt . 42

Auto tra ta re

ire: •

S e a p aăsc u d e g e tu l m şia rec u d e g e tu ătăto l ar r mân a sân t gă. S e şaa ză d e g e tu l m


a re p e p rim u l| d e g e t u lu i m a r e d e la , piaicr ioaătăt rr o r u l e a c e s tu ia d in ă.u rm S e
a p aă sm o d e ra t c u a d e g e te d e laână, m tr e i s e c u n d e . A şe p ozi aţia ui m a r e d e l
aână m l a b a z a u n g h i e i d ei g e t u l d e la p ic io r , ia r d e g eătăto tu l ar rp e p a r te ar d i
a d e g e tu lu i.ăs A aţi p d in n o u tim p d e tre i se e cund A păs aţi la te ra l c u d e g e tu l m şi
ac re u c e l ătăto a r ri l o s . D uăptre i s e c u n d e d ăs e a pre , tre ţic ela a | i o s . C e le la lte d
e g e te d e la p ic io r ăs e tr a te a z şi m o d, d e c i d e s uîns jo sşi a p o i d in la te ra l. A lte d
oăup u n c te im p o rta n te ăs ep ea flg le ză.n Pu n c te d e ăs a pa re p e p a rte a din (iţi şi d in s
p a te a d e g e te lo r d e la p ic io a re

Aşe z aţi p ic io ru l d re p t p e p o d le e ac ,aţi-vă a p uşo r s p re p e n tru a p u te a a ju n g


eâncu a lam p ic io r. 43

P u n c te d e ăs a pa reîn la te ra lu l d e g e te lo r (e xte rio r-in te io rr)

M a s a ju ăl m t ăd u ito r

G le z n a Tratare:

Aşe z aţi d e g e t u l m a r e d e ânl aa mdr e s p a te le g le z n e i d re , înp te a dân c itu ra d in


trgfje te n d o n u l lu i le, A hiai r d e g e t u l m a ân r e gsît c o r e s p u ăto n z r ,în s p a t e le g le
z nân e i gsit a p ic io r . C e le la lte d e g e te c u p r in d p a r te a s u p e r la b e i p ic io ru lu i. S e
ăs v aa adpe d oă uo r i câte secunde.

P u n c te d eăsa pa re p e g leăz n

44
n it

A u to tratare T a lp a ic p io ru lu i L a fin a lu l o pţiilo e rar la p ic io ru l d re p t s e v o r tra ta p a


tru mc te S h ia ts u p e ă.taAşe lp z aţi-vă c o m o d p e s c a u n , c u :io ru l d re p t p e s te g e n u
n cânh iu g .l s t iritare: A p u c ţia p ic io r u l c u a m bMenilei şr l m a ri în tr-u n p u n c t a fla t p
e o ă m e d ia n im a g in aă r în e m in eţen i p la n ta re . A iciăsaţi a p tre i se cu n d e , A p o i se
să în tr-u n p u n c t a fla t p e şia clin e eie,aîn p a rte a c e a su bţire a ălp t ii, to t tre i s e c u n, în
d ea in taţi în su s ână p io d u lălp t ii, ia în r fin aînl tr-u n p u n c t la te ra l, p e lu n g u l oi tălp ii.
In fie ca re se va ăsaa ptrei se cu n d e. •rvaţie:

A b ia d uăp c e ţai te rm in a t tra ta re a c oăm ap le t p ic io r u lu i d r e pînt,c e p ţei c u c e l ân


s tg , e fe cân tu d •x e rcţiile i d e s c ris e la c oă,a pg sa m ăb şi m a i jo s .

P u n c te d e ăs a pa re p e ta lp ă

45

M a s a juăl mt ăd u ito r Mâin ile C o n tinăm u c u a p lic a re a te h n ic ii S h ia ts u a s u p ra m e


m b re lo r s u p e rio . Paeren tru tra ta reâin a m ii d re p te foţilo s i mân a stân gă. Tratare:

D e g e tu l m a r e s e a păaasdân c în a xlai ! ia r d e g e te leătăto a r r , m ijlo cşiiu in e la r s e a |


l p a r t e a d in e x te r io r ţua lub i,r ap e mşcuh i.S . s i m u l t a şi n c u d e g e t u l m şia r ce u c
e il e ' în a i n t e aăzt r e i ăl ţi m i d e d e g e t p e l nin i a t ; m uşc h i d e -a lu n g u l o sînu lu jo
is . S e c o n ătin u l a tin g e r e a u ltim u lu i p u n c t d e p e lin ie , c h ia r i c otu lu i. D is taţan d
in tre p u n c te eînto s tetd ea 1 lă ţi m i d e d e g e t, ia r d u raăsării ta a,pd e tre ies

P u n c tede apăsa re pe pa rtea in te rioa ă ar b raţu lui

A u to tra ta re P e n tru a tre c e la tra ta re a ţu a nlutei,b arac e s ta s e H oşte s p re in te rio r, a


sîntfe câtl d e g e tu l m a re ă fie s "tiep tatîn jo s . 1

' flfnr e: - « ~ ». • >

D e g e tu l m a re vîn a fiaşa fe l şae z a t la c u rb u ra u lu i,în cât c e le la lte tre i d e g ăe tea


jusn ăg la p a rte a orio aăr a m şuc h iu lu i a n te ţu b ra lu i. D uăp o a păs a re tre i s e c u n dîn e
,a in taţi c u tre ăi ţilm i d e d e g e t s p re he ie tu ra âin m ii. D e g e tu l m aămân re r e p e p a
rte a Tio a ăr a m şuc h iu lu i, c e le la lte d e g e te , p e p a rte a ii m o aă. r D u ăp în că tr e i s e c
u n d e d eăs a pr e , untatiîn jos.
P u n c te d e ăs a pa re p e p a rte a in teărio a aanr te bţu ralu i

M asajulăm t ăduitor D osul m âin ii P entru efectuarea exerci ţiilor pentru dosulâinii, m s»
depărtează degetele de laâna m dreapt ă, cu palmîn a jos P unctele S hiatsu se ă între afl tendo
an e le leag ce i încheietura âinii m de degete.

P u ncte d e aăsa p re p e d o s uâin l mii

Tratare:

S e aşa ză d e g e tu l m a re d e la mân a i p u n c tu l S h ia ts u a fla în tre t ădăc r in a d e g e


tuip^ p şi rădăc in a d e g e tu lu iătăto a r r d e lamân a^ ^ ffe pîă. D e getul ătător ar al mâin ii
stân gi se vaşeza a fiftîhctu l corespunz ător de pe palm ă. A cest punct foarte sensibil la apăsare,
va fi ap ăsat puternic tim p de trei secunde.

48

A u to tra ta re »•' Aşe z aţi d e g e tu l m aînre a dân c itu ra d in tre d e g e tu l iir.itâto r şi d e g e


tu l m ijlo c iu . D e g eătăto tu l ar rva fi p la sa t di; p a rte a c e aă, la ltîn p a lm ă. S e v a aăspa
m o d e ra t iirnp d e tre i se cu nd e . A lte d oău p u n c te s u nşe t az a te pţin u m aîn i faţă,
'Itim u l lân a f d u -se în tre ce le dă o uîn ch e ie tu ri. A păs a re a .i d u racâte tre i se cu n d e . P
u n c te le Siahtsu co re s p uăto n za re d in tre d e g e tu l iijl o c iuşi in e la şi r d in tre in e la şi r
d e g e tu l m ic v o r fi .ita teîn ace la şi m od . l a fin a l v o m tra d etag e te ,leîn a c e s t s c o p ,
ărtaţi dep rte leşirela x aţi-le .

P u n c te d e ăsa ap re p e d eg ete

M a s a juăl mt ăduito r Tratare:

p a rte a d inţăfaşi p a r a r t ic u lţiai a d e g elut ui m a r,eîn t r e d e g e t u l a rătăto r d e la ân m


a stân gă. D u ra ta ăs a paţii e s te?i s e cu n d e . A p şe o i zaaţi d e g e tu l m a re d eânlaamsst p
e ăr dăc i n a u n g h i e i d e g e t u l u i m a r e d e l a d re a pă.t A ăr tăto ru l sânt g s e aăflp e p a
rte a c efa la l d e g e tu lu i. S e aăptre a s i s e c u n d e . T o t tre i s^e c u n d a p a să d in la te r a
l p rim a a rtic ţie, uînlaa c e la şi mo c a p a să m o d e raînt p a rte a la teăraa l u n g h ie i tim p d
e f se c u n d e . S e p r o c e d eăa la z fe l p e n tr u to a te d e gîne tte âi le : p rim a a rtic ţie u la,
a p o i a d o u aăs , a pre d e s uşis d e jo s , a p o i d in la te ra l. T o a te e x eţiile rc i p e n tru ţ,b
ramână şi d e g e te s e v o r re p e taşi p e n tru p a rteân a st gă.

E x e rcţiii d eîn c h e ie re D u pă a c e a ăs t a u to tra ta re c o mă,p le a ct o rdţi-vă a tim p p e n


tru âte c v a e x eţiirc i d e în c h e ie re , e fe c tuîna tep o zţiai c u lca t. O bserva ţie:

50

A c e s te m şcăr i i d e f in a l s u n t im p o rta n te p e n tru ărire m a e fe c te lo r a u ării. to tra t

A u to tratare E x e rcţiile i a u u rm ăto a re a o rd in e : Aşe zaţi-vă p e p o d e a cu ţeb ra le în tin


se sp re sp a te . •

B raţe le vofir în tin s e âtc d e m u lt s e p o a te . D e g e te le d e la p ic io a re sînu nd tre p ta te


în a in te, a s fte l în cât g le z n a ăsfie în tin să, în a c e a ăs tp o zţie i , n u măraţi până la cinci.

B raţe le ămân r în tin s e , d e g e te le d e la p ic io a re sunt în d re p ta te în su s.

Rămân eţi cin c i s e cu nîn d ea ce a ăs tp o ziţie .

R e la xa ţi b raţe le şi p icio a re le .

A p o i, c u âin m ileîn tin s eşi re la x a te , re s ţip ira a dân c p e n a s . ămân P l ii tre b u ieă sse u
m p le cu a e r.

Ţin eţi-vă re s p ira ţia p uţin , ia r a p oăsi laţi a e ru l ăs ia să p e g uă.r R e p e ta ţi a ce st e xeţiu


rci d e d oăuo ri.

A b ia d uăpc e v -a ţi re la x aînt a c e a ăs tp o zţie i cel p uţin cin c i m in u teă ,rid v ic ţai în c e t.


51

ta-

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u T ra ta re a c o m ăp le a ta lte i
p e rs o a n e c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u P rin tra ta re a a lte i p e rs o a nlib e esre e aăez
e n e rg ii n e băn u ite . E s te o s e nţie z a c o m p le ă, t re s imţită d e în tre g u l c o rp , şi c a re
a tin g e to a te m e rid ia n e le c la s ic e . M e rid ia n e s te u n te rm e n a pţinân a r d te h n ic ii
d e v in d e c a re c şl h in e z e d e s e m n e ăa zc a n a lu l d in in te rio ru l c o rp u lu i p rin c a re
tre c e e n e rg ia . S e p oşte rn ed e la id e eăa pce n tru flu xu l d e e n e rg ie s u n t n e c e s a re
ăs d opure z e c e m e rid ,iapneen tru aăitrîn a rm o n ieşi a ăr mân e sănăto s. C e i c a re s im t e
fe c te le S h ia ts u , dăecsacleo pa esrp re re la xa re , sp re se nţia za d e b inşie sp re sto ca re a
d e e n e rg ie . C e i c a re a pălicte h n ica S h ia tsăie u tr s c o e x p e rie ţă nu n ică, p rin ădru ire
a d e e n e rg şi iep rin a tin g e re a u nări e i psăc lt u te c u a ju to ru lâin m ilo r. Observaţie:

In cazul tra ării t com plete a corpu lu i sunt apăsate şi puncte care prin tratare cauzeaz ăo anum
ită durere.

52

T ra ta re a alte i p e rs o a n jeu to c urual te h n ic ii S h ia ts u A c e s te şa a -n umite p u n c te


„A u -w e ia " s u ăs n t pân r d ite i io în tre a g a s u p ra ţăfaa c o rp u luşii s u n t s e n s ibînile m
o d sptcia l la p re s iu n e . P u n c t e le„A u - w e ia " s u n t s i tîn u a taec e l e lo c u r i u n d e
îns tâln e e s c m a rile a r te re c u şin e rv ii fo lo s e s c d re p t e c lu z e p rin c ip a le p e n tru m
e rid ia n e .

A c e s t e p u n c t e s ăe paef l p a r t e a s u p e răi oaa r u m e rilo r, p e p a rte a s u


păeariooamr o pţilo la r,în a xlei , la ildăc in a d e g e tu lu i m a re , pşcehm iişe u z u tu lu i, p
eârfu v l : po tu luşii în p a rte a in te rio ă a rg e n u n ch iu lu i.

T r a t a r e a a lt e i p e r s o a n e M

Părţile s u p e rio a re a le u m e rilo r Aşe z aţi-vă în faţa p a rte n e ru lu i, a în s tfe câtl să a ju n


gţie uşo r la p a rte a s u p eărioa aurm e rilo r.

P u n c te d eăsa apre p e p a rte a s u păear io um a re rilo r

T ra ta re ateail p esro a n e f r «f «re.

P a lp aţi c u d e g e tu l m a r e d eânlaa msân t e n c ut l c e n tra l d e p eăru u ml p a rte n e ru


lu i. H nc t u A c e s ta t s ™f t l a la o d is taţăn d e a p ro x im a tiv p aătru ţim il d e dege| • gât,
im e d ia t s u b şc m huiu l m a re a l ăru u mlu i. Aep .oz aţi d e g e tu l m a re d e ân la amd re a
ăp td e a s u p|Ir ighie i d e g e tu lu i m a re d eânlaa msân t gă. A păs aţi d|| :l ori âcte trei
secunde. itr vaf/e; A c e s ta e s te u n p u„A n cu-we t ia", s e n s ib, il in a c e s t p u n c t c hîşi e
iea u o r ig in e a a d e s e a c r a m p e le m u s c u la re d in z o n lu a i s spaaute a u m e rilo în r s
p re c eă.a f P a rte n e ru l tre b uăievăs sp u nă cân d aţi a tin s a c e s t p u n c t.

A c e laşi e x e rcţiui s e e fe c tu eăaşiz p e n tr u uăru m l •pt.

P a rte a d in s p a te a u m e rilo r P a lp aţi p e p a rte a d in s p a te ăru a ulumi d re p t d e -a lu


ng ul o m o platului ânăpa ju ngţie la coţul l in te rio r sup erio r.

55

M asajultămăduitor

P uncte de ap ăsare pe partea din spate ărului a um

T rata re a a lteeirpsoa rv T ra ta re: ţj degetul m are de la ânam stângă exac a c e l p u n c t, ia r d


e g e tu l m a r e dân e alad m r eă de asup ra u ngh ie i acestuăsaţi ia A pde tre i secunde. t P e n
tru a aăsp a în p u n c tu l d e p e o m o psla âr\tu l aşe z aţi în m o d c o re s p uăto n zr d e g e tu l
m a re d mâ e la dreaptă şi apăsaţi cu cel de laâna m stângă.

B a z a c ra n iu lu i P a r t e n e r u l s eşaază p e p o d e a p e a b d o mţ e n , d u m n eavo astr ă


de a sup ra lu i cu p icio are le ărta d ep te, ast^ încât să pu teţi lucra şuor cu mâinile pe spa te le
parte nerul ^ Aplecaţi-vă uşor şi îndoiţi genunchii. T ratare: »W^(I P|WW I«^* »WWWMBB1

«BI

P u n eţi d e g e tu l amto ng p a mân a sân t gă p eşti je tu l m a re d e laânma d re a pă.t A păsaţi


în p u n c tu l re s e aăfl im e d ia t s u b b a z a c ra n iu lu i p e m ijlo c u l Sperior al cefei. ăsaţi A p
de trei oriâte c trei secunde. O bs e rvţie a :

A c e s t p u n c t e s te jm rtan p ot p e n tru irig a re a c u sân g e a c re ie ru, lu îl ip u teţi a păs a


s in g u r d e m a i m u lte o ri p e zi, a tuânn dc i ocb s e rvţi acă vă cu p rin d e o b o s e ala . 5 7

M a s a ju ămăd l t u ito r

P u n c t d e ăs a pa re la b a z a c ra n iu lu i

C e a fa P e n tru tra ta re a ceămân fe i reţi d e a s u p ra p a rte n e ru lu i. T ratare :

Aşe z aţi d e g e te le m a ri p e p a rte a său pa e rio a r m uşc h iu lu i m a re , c a re ăs ed ea-a fl


lu n g u l co lo a n e i v e rte b ra leîn d re a p ta şi în sân t g a d e la căe acătre f u m e ri, P rim u l
p u n c t s eă aacflo lo u n d e fib re le m u s c u la re tre c s p re c a p . C u a m b e le d e g e te m a
riăssae pv ua tearn p ic în d re a p ta şi în sân t g a âcte tre i s e c u n d e . A p o i m e rg e a -cu d e
g e te le m aătre ri c gât d o uă lă ţi m i d e d e g e t.ă A- p s aţi d in n o u tim p d e tre i s e c u n d
e .ţi Pînroacceedşi iaa m o d la d isţe ta nd e d oă u lă ţi m i d e d e g e t.imUeltle p u n c te s e
ăaaflc o lo u n d e şc m huii a ju n g la u m e ri. 58

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e

P u n c te d e ăs a pa re p e c e a fa

C o lo a n a v e rteăb ra l P e n tru tra ta re a acnoeloi v e rte b raămân le r eţi în a c e naşi p o zţie


i faţă d e p a rte n e r. ăD a c e a să t p o zţie i vă s o lic ită p re a m u lt, pţiu să te în g e n u n c hţie
alân gă p a rte n eşir să vă a p le cţia a s u p ra a c e s tuăsân ia , dl c aîn tre a g a d u m n e a v o a
s ătr g re u ta teă sfie s u p o rta ă dt e p ic io a re . Tratare:

în c e pţie c u tra ta r e a c o lo a n e i v e rte şe bz raţia dlee. - A g e tu l m a r e d eânlaa md r e


aăpînt a dân c it u r a c a r e săe a fl i m e d i a t s u b o s u l p r o e m in e n ăt t ud le slau pcear pi
oh r a c o lo a n e i v e r t e b r a le , a c o lo u n d e s eăttor ea cr ee a l a u r m v e rte bă.r A păs
aţi m o d e ra t tim p d e tre i s e c u n d e b. 'Im e d ia t s u a c e s t p u n c t săeu ar mfătl o a r e a
ân a dc it uăr a c o lo a nâ e i v e rte b ra le . loA caşe o z aţi d e g e tu l m a r e d ân e la a sm ânt
gă. D u pă tr e i s e c u n d e dăse aar ep p uţin ed e g e tu l m a r e d e la mân a d re aăpînt p u n c
tu l uăto rmrîn a c e şila m o d . P r o c e d a i a s tfe l, d-ae lu n g u l c o lo a n e i v e rteână b
ralalec opc sd .

59

M asajul tămăduitor

P uncte de ap ăsare pe coloana vertebral ă

60

Tratarea altei persoane în d re a p ta şi în s ât n g a c o lo a n e i v e rte b ra le P e n tru u rm ăto ru


lşir d e e x e ţii rc ip a rte n e rii sşa e ză a în u ce laşi m o d c a p e n tru eţiux el rcd ie tra ta re a c
o lo a n e i virte b ra le , d e s c ris a n te rio r.

P u n c te d e ăs a pa reîn d re a p ta şi în s ât n g a c o lo a n e i v e rte b ra le

M a s jaul tămăd u ito r Tratare:

Aşe z aţi d e g e tu l m a re d e ânlaa msân t gă la tf0i c e n tim e tri d elocaon a v e rte bă,raînl p a
rte a ân s tgă, iar d e g e tu l m a re d e ân la a md re aăp tîn p a rte a d re aIfp S D u pă c e aăs p
aţi m o d e ra t tre i s e c uînn daem blee părţi, m e r g ţei m a i jo s c u ăd olăuţim i d e d e g, epte
n tru a a păs a d in n o u . A s tfe l,în a in taţi d e -a lu n g u l c o lo a n e i v e rte b ra l până la şe z
u t. A lte dăo lin u ii d e p u n c te săe laa fld o" i c e n trim e triîn d re a p ta şi în sât n g a p rim e
lo r. A cae s te v o r tra taîn a c e la şi m o d .

O m o p ţii la în a dân c itu ra d in m ijlo c u l o m o p la tu ăluui ns ep ua nfl c t c a re re aţioc n e


aăz im e d ia t la p re s iu n e . A c e s ta e s te u n p u n c t „A u - w e "ia a ăc r u i tr a ta r e d u c e
la a te n u a r e a d u r e r ilo r d a to ra te in fla ăriim s e ro zăitţi i o a s e loşir rig idăitţi i gâtu lu i.
Aşe z aţi a m b e le d e g e te m a ri adân c itu ra d in m ijlo c u l o m o p la tu ăsaţi lu i.dAe pduo
câte d o ău s e c u n d e . A p o i e feţi catuc ea la şi e xe , p e n tru o m o p la tân tu l gs. sS&e^W
SSrfKli Sa. ii

Trata re :

62

/.-r -if-toJ^-glfe

aflMfh'-ir-l-'

... -':• :':: :,f

*•*

i,*

wo*

T ra ta re altei a p e rs o a n e Şe z u tu l P e n tru tra ta re aărţiip d in d re a p ta şeaz u tu lu i, în g


e n u n c hţie alân gă şo ld u l d re p t a l p a rte n e ru lu i, ia r p e n tru p a rte a d inânstg a aşe zu
tu lu, lân i gă şo ld u l sânt g .

P u n c te d e ăs a pa re p şe e zut

63

M a sa ju l tămăd u ito r T ra ta re :

P alp aţi z o n a s u p e rio ă ar m uşc h ilo rşe zi >lo u n d e s e fa c e tre c eătre re a scp a te .aca D
n e rul s im te o s e n s ib ilita te m a i căjjş p u tearnc ei s t j \u -we ia", în s e a măn că aţi găs it lo
c u Jl.b v o r ab ele d e g e te m a ri u n u l p e s tesîTa^eltuvl a te rn ic d e dăo uo ri câte tre i se cu
nde.
P a rte a p o s te rio ă aa rc o a p s e i

P e n tru a e fe c tu a a c e s te ţiie xlae rc c oi a p s a d reă,a p t în g e n u n c hţie ala te ra ân l l gă


p ic io ru l p a rte n e,ruînlutâi s e va tra ta c o m p le t p ic io ru l d re p t, ia r a p o i s e v a tre c e
la tra ta re a c e lu i st ân g, co n fo rm d e s c rie rilo r d e m a i jo s .

P u n c te d e ăs a pa re p e p a rte a p o s te ă rio a caora p s e i

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e Tratare:

P u n c te le c a re s e aăpsaes a ăfl p e p a rte a d in m ijlo c a s p a te lu i c o a p s e i, p e o lin ie


ăimînatre g in a r *şe z u tşi g e n u n ch i. A m b e le d e g e te m a ri şeza, se vo r a u n u l ân l gă
a ltu,i în c e i m a i d e s u s p,ula n ctre t c e re a d intreşe zu tşi p icio r. D uă po a păsa re d etrei
se cu n d, e 8 e vaîn a in ta din ce în ce m ai jo sătre c u rmătoru l p un ct •d e a păs a re , âpnă la
g e n u n ch i. D ista ţa dnin tre p u n c te iste d e d oăulă ţim i d e d e g e t.

P a rte a e x te rio ă aa rc o a p s e i P u n cte le d e p e p a rte a e xăte rio a caor a p s eîni c e p


lătura i d e su b o asele şo ldu luşii co n tinu ă până la ge n u nchi , "' lin ie d reaă.p t i uitare:

Aşe zaţi a m b ele de g e te m ari ân ungă u l ce l ăl la lt în • •l m a i d e s u s p u n c t a l lin ie


ăsi.aţiAapdân c tre i '•< nn d e . A p oîni a in taţi în d ireţia c g e n u n c hluiui, c u o n ,ilă ţim i d e
d e ge , înt a ce st m oînda in taţi, cu a păsări i rate tre i s e cu n d eână , p la g e n u n c h i.

65

M asajulătmăduitor

P uncte de ap ăsare pe partea exterioar ă a coapsei

66

T ratarea altei soana per

P uncte de ăsare ap pe partea interioar ă a coapsei

67

M asaju lăm t ăd u ito r


P a rte a in te rio ă a rc o a p s e i P e n tru a tra ta p a rte a in ăte rio a aco r a p s e i d re p te în g
en u n ch eţi alângă p icio ru l ân st g a l p a rte n e rulu , în i a c es i fe l p u te ţi să a ju n gţie p e s
te p ic io ru ân l sgt, la pr ate ;i in te rio aăr a p icioru lui dre p t. Aşe zaţi a m b ele d eg ete m ari
pe p arte a interioare ' p ic io ru lu, în i m ijlo c . Aăsp aţi a dân c, în a in taţi câte d o uă lă ţim i d e
d e g eână t p la g e n u n c h i. S e rtee p e 3ăsare a p e o linie im agă inpână ar la g en un ch i.

G am b a G a m b a d re aăpvta fi tra ta ă ta s e mănăto r c u c o a p,sa în g en u n ch ea ţi în faţa


picio rulu i d re p t a l p a rte ne ru lu i. **

A tin g ţei c u a m b e le d e g e te m a ri p a rte a s u p e rio a ăr a g a m b e i, im e d ia t s u b p a


rte a d in s p a te a g e n u n ch iu lu i. ăsaţi A p p u te rn ic dăo use c u n d e . A p o i în a in taţi d o
uă lă ţim i d e d e g e t, p e o lin ie im ă, a gînin a r d ire cţia călcâiu lu i şi a păs aţi d in n o u . P ro
cţie dîna a c e laşi m o d ână p a tin gţei u ltim u l p u n c t d e p e lin ia g a m b e i, ca re s elă
aafco lo un d e sărg e leşte m uşch iu l, d ea su p raălcâiu c lu i.

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e

P u n c te d e ăs a pa re p e g a ăm b

G le z n a P e n tru a p u te a tra ta g le zn a p ic io ru luîni gderep n u nt,ch e aţi în aşa fe l ângă l p


icio ru l d re pînt,cât co rp u l d u m n e a voastră să se afleîn faţa picioare lo r partene ru lu i.
ţintare:

A pie c aţi-vă uşo r în a in teşi aşe z aţi d e g e tu l ân m j la mân a d re atăp în p a rte a in te rio ă
aar g le z n eîr| i, iân citu ra d in tre gleăzn şi te n d on u l iu i A h iie. în p u n c tu l c o re s păto u
n rz alaf t în p a rte a e x te riiră a g le z n e işea z aţi d e g e tu l m a r eânsgt . A ăps aţi m o d e ra
t tre i s e c u n d e .ă Do uspc u ărt p a u ză, a păs aţi din nou.

69

M a s a juămăd l t u ito r

P u n cte d e ăs apare p e g lezn ă

T a lp a p ic io ru lu i Şi p e n tru tra ta reălpa ii, t şe a z aţi-vă la p ic io a re le p a rte n e ru lu i. P e


ta lp ă s e aăfl p a tru p u n c te S h ia ts u im p o rtai n te . T re d in tre e le s eă apfle o lin ie c a re
tra v eărstaelpa zaîn lu n g u l e i. A ăpsân d în a c e s te p u n c te ăreşte s e m irig a re a cân u gse
a c o rp u lu i, a c e s t lu cânrud acva e fe c t a te n u a re a o b o s e lii. A l p a tru le a p u n c t săe
îna flb o lta p e c a re o foărmtaelpa za , m a i s u s , la te raţăl dfae p rim u l p u n c t. 70

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e Tratare:

A p u c ţia p i c i o r u l c u a m b eâil en i şi m aşe zat d e g e te le m ri ua n u lânl gă a ltu l c h iaân


r lgă p ro e m in ţa en călcâiu lu i. A ic i ăs a paţi tr e i s e c u n d e . A p o i ţip a lp a p u n c t a fla t
p e a cşie lin e aie în , p a rte a c e a m a ţire i sub 1 'Ip i . A ici aăsaţi p p u te rn ic tre i s e c u n d e
. A l treeile a p u n i a flă c h ia r s u b p o dălp u l ii.t Aăs p aţi tre i s e c u n d e :e l p u n c t . Aămr
a s d o a r p u n c t u l d i n ăl b op lti a t jăs aţi şi a ic i c u d e g e te le m a riânu gă n ucl el ăla l lt,
tre j îcu n d e . D u pă c e ţai te rm in a t tra ta re a c oămap le p ic t io ru lu i d re p t, în c e p ţei c
u c e l âns gt , şi a păs aţi în p u n c te le c o re s p u ăto n z a re c e lo r d e s c ris e p e n tru p ic io
ru în l d re p t, •c e e aşi o rd in eşi c u a c e eşiad u raă.t

P u n c te d eăsa apre p e taă lp

71

M a s a juăl mt ăd u ito r Gâtu l ' E x e rcţiile i urm ăto a r e p r iv e s c p a r te a dţăin a fa co rp ulu


i. D e a ce e a , ce l tra taşat ză secom a od p e sp a te . C e l c a re tra te ăa zs e aşa ză în g e n u n
ch ân i, lgă tru n c h iu l c e lu i tra ta t, pe n tru a a ve a m şoar i acce u s laâtu g l acestu ia . T
ratare:

Părţile la te ra le a le g a lu lu i v o r fi tra ta te faţăp e o s u p ra în tin ă.s N u tr e b u ie a tin s e a


n u m ,ited înptre u nacgtea ză oan gâtu lu i tre b u ie tra ă c ta u taăsări p uşo a re ână p la m o d
e ra te . S e aşa ză d e g e te leătăto a r r şj m ijlo c iu ,- od pe a rteşi d e iaa l a gâtu lu i, s u b m a
xânilagăr, ml a rg in e a s u p ăe rio a traa hr e e i. S e v a aăs p a p e mşcuh i şuo r, tim p d e dă
osue c u n d e . M a i d e p a rte me rg fe c u d e g e te le-a dluen g uâtu l g lu i,în drecp i a u m e
rilo . S re v a aăs p a to t tim pşo u lr ucâte d oău s e c u n d eân . Cd ţai a ju n te s u m e ri,în to ar
ceţi-vă s p re m a x ila r , dţina r mp auîni s p a te , u re c h, eîn utilm a p a rte , lin ia ătra v atafit c
h ia r s uecbhuer.

72

P u n cte d e ăsa ap re p eâtg

T ra ta re altea i p e rs o ea n

P a rte a s u p e rio ă aa rb raţu lu i P u n c te le d e p e p a rte a s uăp ae rio b raaţurlu i s e aă flp


e i lin ie c a re tra v e rs ă ebarazţu l d e la p a rte a e x teă rio a ar io tu lu i ână p la m ijlo cîn u lc
h e ie tu riiâin m ii. Ţintare:

Aşe z aţi d e g e te le m a ri uân n ugăl lc eăla l lt, p e. pa rte a e x te rioă aar c o tu lu , pi rin âzn d
b ra ţu l c u d e g e te .j le A c e s t p u n c t d e la c o t văs a afit aapâdn c tre i s e cu n d e . în a
inân t d câte d o ău lă ţi m i d e d e g e t,ăsaaţi p câtel 11 oi secun de în fie care punct de pe lin ie.
U ltim ul e' pu nct s iilă în m ijlo c uînl c h e ie tu riiâin m ii, p e p a rte a e x teă.rio a r

P u n cte d e ăs apare p e p a rte a su p erio ă a ar b raţu lu i

73

M asajulătmăduitor

P un cte de ăsa a p re pe antebţ ra

74

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e D o s u l âmin ii P e n tru e fe c tu a re a ţiilo e x er rcpi e n tru d o s


uâin l iim , iu rte n e ru l d ărte e p a ăz d e g e te le d e la ân am d re aă,p t c u in im aîn jo s . P u
n c te le S h ia ts uă sîne aadâfln c itu rile d in tre iH iid o a n le ce le aăgîn c h e ie tu raâin m ii d e
d e g e te . l uitare:

S e aşa ză d e g e tu l m a re d e ânlaa msân t gă în ne tu l S h ia ts u aîn flatre t ădăc r in a d e g e


tu lu i mşia re lăc in a d e g e tu luătăto i a r r. D e g e tu ătăto l a r r a l âmin ii mg i s e v aşeaz a în
p u n c tu l c o re s păto u nr zd e p e imă. A c e s t p u n c t fo a r te s e n s ibăsil alar e ,a pc a r e
10 u n p u n „A c t u -w e ",ia v a i f p re s a t p u te rn ic p e n tru i se cu n d e . Aşe z aţi d e g e tu l
m aînrea dân c itu ra d in tre d e g e tu l ităto r şi d e g e tu l m ijlo c iu . D e gătăto e tu l ra vr a fi
p la s a t > p a rte a c e aă,laînlt p a lm ă. S e v a aăspa m o d e r a t ip d e tre i s e c u n d e . A lte ă
pduonuc te s u nşe t za a te iţln m a în i faţă, u ltim u lflân a d u -s eîn tre c e le dăo u h o ei t u r i.
Aăsp a r e a v a d u râte a c tr e i s e c u ,n d e i u r t e le S h i a t s u c o r e sătpouanr ze d i n t r e
d e lg e t u iu şi in e laşir d in tr e in e şi la rd e g e tu l m ic , v o r fi : în a ce la şi m o d .

M a s a juăl mt ăd u ito r

P u ncte de ap ăsare p e d osulâinii m

D e g e te le C onform arte i vinării de cdin E xtre m u l O rie nt, deg etele s e a ăfl în in te rd e pe
n dţăe ncu o rga n e le inte rne . A s tfel, p rin a păsare a lo r, fuţiile n c o rg an e lor p o t fi influ ţa
tee np ozitiv.

76

P uncte de ap ăsare pe degete

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e Tratare :
S e ia m âna dreapt ă a partenerului şi seîncepe de la d egetul m are. C u dege tele dum neă avoa
m areşi stra rătător ţînep parte a dinţăfa şi p artea din spate a prim e i articulaţii a dege tului m
areăsaţi . A p m od erat tim p de trei secund e . A p o, aşe i zaţi d e g e tu l m a re ădăcin la r a u n
g h ie i d e g e tului m are drept al partenerului. ătătorul A r se afl ă de partea Ceala ălt a
degetului m are. ăDtrei up secunde deăsare, ap ipăsaţi p rim a articuţiela din late ra l. A p oi se
vor ăsaap tim p • le trei secunde ărţile p laterale ale unghiei degetului m are. în a c e s t m o d s e
v o r în tra otard in e c e le la lte d e, g e te în to td e a u n a , s e v aăsaapîn tâi p rim a , ia r a p o i
a d o u a «rtic u laţie a fieăru c i d e g e în t, tâi d e s u sşi d e jo s a p o i d in Inloral.

A n te b ra ţu l P u n c te le S h ia ts u d e p e aţ nstee b araăfl p e o lin ie im ng in aăr în tre c oşit


în c h e ie tu raâin m ii. ţintare:

S e aşa ză a m b e le d e g e te m a ri âftgă u n u l cl eăla l lt, n m ijlo c , p e p a rte a in teă rio a


caor tuuil p a rte n e ru lu i, ia r 'a lte d e g e te c u p rin d a rţia, tic uînlaa c e s t p u n c t s e păs a
p u te rn ic p e n tru tre i s e c u n d e . P a rte m-n e ru l d u 'o a s tră tre b u ieăss imăt o p re s iu
n e d e s tu l d e ,m a re 77

M a s a juăl mt ăd u ito r "a vân d în v e d e reă ca c e s ta e s te u n p„A u nucw -t e ia". în a in ta


ţi c u d e g e te le m a răi dlăoţi m u i d e d e gşie t a păs aţi d in n o u p e n t r u tr e i s e c u n
dţie .fieT cr aa ta re , p u n c t a fla t la d is ţătad en d oău lă ţi m i d e d e g eână t p la « în c h e ie
tu r aâin m ii. U ltim u l p u n c t lăs eîn amf ijlo c u l j părţii in fe rio a reînac h e ie tu riiâin m ii.

P u n c teeda păsa re p ein te rio ru l a n teţub lu rai

78

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e P a lm a în p a lmă e xisăt tre i p u n cte S h ia tsu im p o rta n te . P


rim u l se «Hă p e m ijlocu l şchiu m u lu i perni ţei d e la b aza deg etu lu i m are . A l d oile a p u n
c t s eă aaflăl tu ri, a c o lo u n d eşcmh iu u l p e rn ţe i d e la b a z a d e g e tu lu i m a re tre c e s
pă.reA pl atrelmile a p u n c t săe a fl exac tîn m ijlo cu l p a lm e i. E xa ct ace st a l tre ile a pu n ct
e ste ce l m a i im p o rta n t p e n tru a tin g e re a u n e i m a i ăbţui an ecovrp itaulitlu i. Tratare:

Ţin eţi în aşa fe l mân a p a rte n e ru lu i, cu pîna dlmreap ta tă în s u s,în cât să p u teţi a ju n g
eşou r cu d e g e te le m a ri la punctele de tratat. şezaAţi degetele m ari unul ângă lcelălalt, în p
nm lup un ctşi a păsaţi p uternic tre i secu nde . Pţiroce la feda l şi în cazul celorlalte puncte
ăsând ap tot trei secunde. D upă te r m in a re a e xţiilo e rcr i p e n tru p a r te a dă,re a p t nşe z
aţi-vă lân gă p a rte n e ru l d u m n e a vă oîna sptra rte a âns tgă şl re p e ta ţi to aăt s e ria d e e
x eţiircpie n tru p a rte a s u p ăe rio a ar b raţu lu i, a a n te ţu b rlua i, a âin m ii şi a d e g e te
loînr, a c e eşia o rd in e . P u n c te d eăsa pa re în p a lm ă

M a s a ju ăl m t ăd u ito r
Interiorul ărţii p superioare a bra ţului

'

Aşe z aţi-vă la a p ro x im a tiv 3 0 c e n tim eşo tri ldduel d re p t a l p a rte n e ru lu i, p e n tru o


tra ta re ă acopămrţiio d su pe rio a re a ţu b ra lu i. P a rten e ru în tin l d e b ţu ral în la te raşil
roteşte partea interioar ă în sus. P rim ul punct S hiatsuă se afl la axilă. D e a co lo o lin ie d e pu n
cte tra ve ă brsea raţul zpână la cot. T ra ta re :

'f t

P A pă s aţi c u d e g e tu l m a r e d r e p t ăla tim a x pil d e d ouă se cund e. Dăacaţi atin s p


unctul corect, pa rten erul va reac ţiona, pentruă cacesta este un punct „A u-w eia ". U rmăto ru l
p u n c t s e ă aînfl p a rte a d e s u s p e in te rio ru l bţuralu i. A ic i s e v oşe r zaa a m b e le d e g
e te m a ri, u n u l ân l gă c eăla l lt şi s e va aăsa p p u te rn ic tre i secunde. S e v o r tra ta to a te
p u n cte le d e p e lin ie a fla te la o d ista nţă de dou ă lă ţim i d e deg etână p la cot. D e fiecare
d a tă se va aăsa p tre i se cu nd e cu d e g etele m ari. în tâi s e v a tra ta p a rte a s u păe rio a ab
rraţu lu i d rept, iar a poi se va trece laâncel g. st

80

T ratarea altei persoane

P u n cte d e ăs a pa re p e in te rio ru ărţii l ps u p e rio a re aţublu rai

81

M a sa ju ămăd l t u ito r

P a rte a d inţăfaa c o a p s e i în g e n u n c h ţie alân gă p ic io ru l d re p t a l p a rte n e ru lu i, a s


tfe în l cât să a ju n gţie uşo r la c o a pă.s P u n c te le S h ia ts u d e p e p a rte a d inţăfaa c o a p s
e i s eă apfle m ijlo c u l şc m uh iu lu i p e o lin ie c a re p oşte rn ed e la a rticţia u laşo ld u lu i
ână p la u n p u n c t s itu a t d e a su p ra g e n u n c h iu lu i. T ra tare :

Aşe z aţi d e g e te le m a ri ân u ngău l cleăla l lt în c e l m a i în a lt p u n c t a l lin şi ie c ui rpin d


eţi c u mâin ile mşcu h iu l c o a p s e i. A păs aţi p u te rnic tre i s e c u,nînd ea in ta ţi câte d oău
lă ţi m i d e d e g eînt jo s , aăsân p d în fie c a re p u n c t tim p d e tre i,^s e c u n d e

P u n cte d e ăsa ap re p e p a rte a dţă inafac o ap s e i

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e
P a rte a d inţăfaa g a m b e i P e g a măb e xistă do uă lin ii d e p u n cte d e tra tat. P rim a lin ie s
e aă flc h ia r ânl gă tibie , p e p a rte a e x te ărioaa r p icioru lui, şi seîn tin de d e la u n p un ct d
e su b ge nână u nchi p la p arte a d inţăfaa g le zn ei. A doua linie este paralel ă cu prim a, pe
partea interioar ă a tibiei, de la genunchi ână pla partea interioar ă a gleznei. T ra ta re :

în ce p eţi d e la p arte a e xte rio ă şia aşe r zaţi a m b e le de g e te m a ri u nân u lgăl ceăl la lt su
b ge n u nchi în p u nctu l d in tre tib ie şi m uşch i. C e le la lte d e g e te cu p rin d p icio ru l. A
păsaţi tre i s e cu n d e p u te rn ic.ăto U ru rml p u n c t s eăa fl la o d is taţăn d e tre iă ţim l i d e
d e g e t m a i Şi jo sa. ic i a păs aţi p u te rn ic tre i s e c u, nînd ea c e la şi m o d traţita to a te p u
n c te le d e p e lin ână ie lap g le ză.n P ro c e dţiaia fe l şi pe p arte a in te rio ă aartib ie i.

P u n c te d e ăsare ap p e p artea d inţăfaa gam b ei

M a s a ju ăl m t ăd u ito r

P a rte a su p e rio ă ar a la b e i p ic io ru lu i în g e n u n c h ţie în a aşa fe lân l gă p ic io ru l d re p


t a l p a rte n e ruluiîncât să aju nge ţi cu mâinile uşor la laba piciorulu i acestuia Tratare :

Aşe z aţi a m b e le d e g e te m a ri ân u ngău lc leăla l lt la a p ro x im a tiv 5 c e n tim e tri d e b a


z a dînetre g e te lo r, te n d o a n e le p rim e lo ăr d oe ug e te d e la p ic io a re te. C e lalte d e g
e te s eă apfle ta lp ă s u b a c e s t p u n c t.ăs Aaţip m o d e ra t tre i s e c u, nîndaein taţi până la
ju m ăta te a d is ta nţe i faţă d e d e g e te şi a păs aţi d in n o u m o d e ra t tre i s e c u n d e . A l
tre ile a p u n c tă slae caaflătu p l a âdn c itu rii d in tre d e g e tu l mşia re a l d o ile a d e g e t d e
la , pînic io r m od asem ănător proceda ţi şi la celela lte adâncituri dintre tendoanele degetelor.

P u n c te d eăsa pa re p e p a rte a s u păe rio a laabr e i p ic io ru lu i

Tratarea altei persoane D egetele de la picioare C aşi în c a z u l d e g e te lo r dâin e lai, pmu n c


te le dăsa e a re p de p e d e g e te le d e la p ic io aăreînstre e aaflrtic ţii, u lasu s , joşis la te ra l.
Tratare:

, ««« __

Aşe z aţi d e g e t u l m a r e d r e p t p e p r im a p a r t e a d e g e tu lu i m a r e d e la, iapricdioe


rg e tuătăto l a r r d e p a rte a c e a laălt a lu i; ăs a paţi tr e i s e c u n d e . Aşep zoaţii ad e g e tu l
m a r e p eădăc r in a u n g ,h ieiai r aătăt r o ru l d e p a rte a c e a laălt a d e g e tu lu i m a r e d e
laŞi paicicioi raăs . paţi m o d e r a t tim p d e tr e i s e c u n dţi ela. Rp er im v e an i p a r te a d e g
e tu lu i m a re d e la p iccati-l io r.dAinp ula te ra l c u a ju to ru l d e g e t u lu i m şia r ea l c e lu
iătăta ro r , a p o i âns gt reţi-l. S trân g e pîn a c eşila m o dşi a d o u a p a r t e a d e g e tu lu i. C o
n tin ţiu ac u c e le la lte d e g e te d e la ân p icd în io trâ,i tr a t p a rte a d e s u s , a p o i p a
rteşia părţile d e jolas te ra le .
P u n c te d e ăs a pa re p e d e g e te le d e la p ic io a re

în g e n u n c hţi eîna p a rte a c e ăa şila lte fe c tuţi ato a te e x e rc iţiile p e n tru p icşi iolarb a p
ic io ru lu ăi, m d uopd e lu l d e s c ris m a i s u s . 85

M a s a ju ăl m t ăd u ito r

P a rte a s u p e rio ă aa rc a pluu i P e n tru a e fe c tu a a c e s te ţiie xpeerc n tru i c aînp ,g e n u


n c h e aţi în faţa c a p u lu i p a rte n e r u lu i. ţaD istrtae bn u ie ă s p e rm ăit tra ta re a c uâin
mileîn tin s e . Tratare:

Aşe z aţi a m b e le d e g e te m a ri p e m ijlo ădăc c , inlaa r păru lu i. Aăs p aţi m o d e ra t tre i s


e cu, în n daein taţi p e lin ia d e m ijlo c s p re şte cretu l c a p u lu i cu ăd lă o uţim i d e d e g e
t.ăA- p s aţi şi a ic i tre i se c u n d e . P roţi cîne daace la şi m o d ână p la c reşte tu l c a p u lu i. R
eţiv elan i ădăc r in a ăpru lu i. şAe z aţi d e g e te le m aînri d re a p ta şi în sân t g a lin ie i d e m
ijlo în c p u n cte a fla te la o tre im e d inţa dcătre is ta npărţile la te ra le a le c a p u lu i. ăsA aţi p
m o d e ra t tim p d e tre i s e, c u n d e în a in taţi c u d e g e te le m a ri p a ra le l c u lin ia dâte e
m ijlo c c d o uă lă ţi m i d e d e g eătre t c c re şte tu l c a p u lu i. D ă uop a păs a re d e tre i s e c
u n d e m ţi emrga ie d e p a rteânăp cân d d e pă şiţi p uţin creşte tu l c a p u lu i. In fin a l m ţi
eprg e eo aălt lin ieîn a d o u a tre im e aătăp ju mi c a p u luîni, a ce la şi m od

P u n c te d eăsa pa re p e p a rte a siou ap răe ra c a p u lu i

16

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e F r u n te a P e fru n te seă acin fl ci lin ii d e p u n cteţiopnoazite ve


rtic a l. P rim a lin ie tra ve rse ă fru a zn te a p e m ijlo c dădăcin e la r a ăpru lu i în jo s . U rm ăto
a re a p e re c h e d e lin ii e s teă pşia srae letel rmăin în m ijlo c u l ân s pcr e n e lo r. U ltim a p e
re c h e , ddee lin a siie m e n e a , p a ra le, se le te rmăinîn p a rte a e x te rio ă aa rspân r ce n e
lo r.

P u n c te d e ăs a pa re p e fru n te

Tratare:

Aşe z aţi d e g e te le m a ri uân n ugăl lc eăla l lt p e m ijii la ăr dăc in a ăpru lu işi a păs aţi m o d e
ra t tre i s e c u n d e . A p o i în a in ta ţi d o uă lăp m i d e d e gşie ta păs aţi d in n o u tim p d e
tre i s e c u n d e . U ltim u l p u n c t d e păelina ie c e as es t ăa fl In tr e s ân p r c e n e . A d uţi c
ed e g e te le m a r i d in n o u la rădăc in a ăru p lu işi aşe z aţi-le e x a c t d e a s u p ra m ijlo c u
lu i sp rân c e n e lo r. Şi, p e a c e aă slin t ie, în a in ta ţi câte d oău Iflţim i d e d e g eână t p la s
pân r c e n ,eîn c a z u l u ltim e lo r lin ii d in d re a pşita stân g a se p ro ce dăe la a zfe l. 87
M a s jau l ăt măd u ito r O c h ii A m b ii o c h i a i p a rte n e ru lu i s e v o r tra ta s im u lta n c u d
e g e te le ătăto a r a re . D ăa ce s te ca zîn u ld e părtaţi le n tile le d e c o n ta c t. P u n c te le d e
tra taăt îns e o arbfliteşi p e p le o a p e (în c h ise ). p

Tratare:

Aşe z aţi d e g e te le ătăto a r a re p e m a rg in e a s u p e rio aăr a o rb ite loân r, gă l n a s. Aăs p


aţi uşo r tre i s e c u n d e . D u c eţi a ăr tăto ru l s p re e x te rioăr ţimo el d e d e g e t. A păs aţi d
in n o uşour tr e i s e c u ,n dînea in ta ţi cătr e e x te rio ru l o rb ite lo ăsrtrâpn d d is taţan d e oă
ţilm e d e d e g e tîn tre p u n c te . A pşe o iz aţi d e g e te le ătăto a r r şi m ijlo c iu p e p le o a în
p ecle h is eşi a păs aţi fo a rte şou r.

P un cte d e ăsare ap la o ch i

88

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e P e n tru tra ta re a o c h ilo şe rz aţi-vă a lân gă şo ld u l p arte neru


lu i. Tratare:

A păs aţi cu a m b e le ătăto a r a re şuo r p e m a rg in e a in fe rio aăr a o rb ite loân r lgă n a s. A


p oîni a in taţi o ăl ţim e d e d e g e t s p re e x teşirioa rpăs aţi d in n o u . L a d isţăta n fe o ăl ţim
e d e d eg e t se va re peăsa ta arepa, până cân d ju n geţi la m a rg in e a e xterio ă aa or rb itei.

G uraşi bărb ia E x isăt p a tru p u n c te S h iaînts ju u ru l g u rii. P rim u l s e a flo în tre m a rg in


e a in fe ărioaanr a s u luşii b u za su p e rioă.a r A l d o ile aşi a l tre ile a p u n c t fo rmă eoapz e
re c hşie s e a ăfl a r e la tr eăi ţim l i d e d e g e t d isţătadne c oţul l g u r ii, p e u 'ij i. A l p a tru le
a p u n ct săeîna afl dân c itu ra ărb b ie i,în tre «i inferioar ă şi vârful bărbiei.

P u n c te d e ăs a pa reîn z o n a g uşiriibărb ie i

M a saju l tămăd u ito r T ratare: A păs aţi m o d e ra t c u d e g e tu l m a re ffţu ndcret)p d in tre


n aşis b u z a s u p e rio ă ap re n trutre i s e c utfii; n A poi a păsaţi cu a m b e le d e g e te m a ri s
im u ltalen pa uflantecte lân gă c oţu l l g u rii. L a fin aăs l aaţi, p d e a s e miţeea , tre i s e c u n d
eîn p u n c tu l d in tre b u z a inăfeşîriovârfu ar l bărb ie i.

P a rte a in fe rio ă a rbărb ie i

P u n c te d e ăsa ap re p e p a rte in afe rio aăra bărb iei

90
T ra ta re a a lte i p e ers o a n Tratare: •$&

i> .

P u n c tu l d e s u ărb b bie s e aăflîn s p a te lep lffrd in faţă a m a n d ib u le i.şe Az aţi b u ric u l


d e g e tu i dlure p t m ijlo c iu ia dăoulă ţim i de de g e t dârfu e v l bărb ie,i su b bărbie în
adâncitură. A păsaţi m ode rat de dăou ori câte trei secunde.

Tâm p le le P entru a tra ta âmt plele âtc m ai bin îngenu e nchea ţi în spatele capulu i
partenerului.

P u nct» d e aăs p a re la tâmptă

M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

în z o n a âm t p le lo r s e o b săe rv o uşo a ră ad citură. Aşezaţi în acele puncteătătoarele ar cu


deget» m ijlo c ii d e a s u p ra a c e s to raăs. aţiA pd e d oău o ri c tre i se cu n de în a m b e leărţi
p sim u lta n .

92

O brajii U ltim ele pu ncte S h iatsu ăsep eaflosul m olar.

Punct e ap re p a jl

T ra ta re altea i p e rs o a n e Tratare:

Aşez aţi d e g e te le lomcii ij de a s up ra u n gh iilo r a rătăto a re lo r. S im u lta năs aaţip m o d e


ra în t p a rte a d re a păt şi în p a rte a ân st gă, p e m a rg in e a e x te ărioaa r n asului tim p d e
tre i secun , înade in taţi o ăl ţim e d e de ge t către e xte rioşir a păs aţi d in n o u tre i se c u,
nîndaein taţi în că d e d oău o ri câte o ăl ţim e d e d e g şi e t a păs aţi. 2

E x e rcţiii d eîn c h e ie re Aşe z aţi-vă în s p a te le p e rso a n e i tra ta te . P e rso a n a tratată stă


în tinsă pe p od ea cuţafaîn su s, cu bţerale întinse în sp ate. A p uca ţi mâin ile şi tra g ţei-le către
d u m n ea vo aă,str în a ce la şi tim p p a rte n e ru l inăsp a dân ir c p e n a s, îşi u m p le p lămân
ii c u a eşir în tin d e p ic io a reşile d e g e te le d e la p ic io a re . Dău pp uţin tim p e lib eţi
ramâin ile în tim p c e p a rte n e rul e xp ă pir e g uăr şi re lax e aăzîn tre g u l co rp . A ce st
exerciţiu va fi re peta t şase d e o ri.

93

V in d e c a rcu e a a ju to r u l teciih Snhîa i ts u L ip s a p o fte i dân e cma re M uţil o a m e n i s


uăfedr in âc n d în cân d d e lip s a p o fte i d e mân ca re . A ce sta n u e ste u n m oîntivg rijo d
era re . C hia r d a că s u fe ri ţi d e ăce r li sa u d e reărig l a le d ig e stie i, g ra vita te a lipsei p o
fte i deânmca re n u tre b u ie e xa ă, g era în tasem en e a ca zu ri, p ofta d eânmca re revin e d e
la sine . N atura ăcu t în af aşa fe lîn cât o rg a n ism uăl sse a ju te sin gşi, u r d upă trecere a b o
lii, foa m e aă revin s ă. P ro blem ele ap ar atun ând ci cca uzele su nt in su ficien ţa sa live i sa u a
su cu lu i g a stric. D e a se m e n ea , iriga re a in su ficie ntă cu sân g e a sto m a cu lu i p o a te co
n d u ce la lipăsa cro n ic a poftei de âncare. m Aceste func ţii dereglate trebuie corectate.
Tratare:

S e tra te aă z c u to ăa t mân a mă î în tâi s to m a c u luîn i tre o m b ilicşi m a rg in e a in fe rio a r


s te rn u lu i. S e v a a v e aă cgarijm şuc h ii a b d o m e in u l n u fieîn co rd ţai. S e vo r re a
lizaşcări m i circu la remtijj 3 0 d e s e c u n d e . ăD uopdhn i ire a m âin ii p e a b d o r a păsaţi m
o d era t cu am beâin le m i de tre i o ri. A c e s t e x e rţicui s e v a r e a l i z a oă dpe at d im in eţa
a , în p a t d uăptre z ire . C e le la lte p u n cte şjiuS h i v o r fi t r a ta te d e t r e i o r i p e z i c u a
p r o x im fi a t iv o f în a in te de mă.as

94

Vindecarea cujutorul a tehnicii Shiatsu

Puncte Shiatsu în cazul lipsei poftei de âncare m

95

M a s jau l ăt măd u ito r Tratare:

A tin gţie c u d e g e te le p u n c tu l d e tre c e re d i la u ltim a c o a săt s p re s tra tu l m o a le


ăsd eim ge r d eu j|s a c e a s ta . A păs aţi a c e s ţe t s ut m o a l e c u d e g e t e l e dîne o r i d ire
ţcia c o a s te lo r. ăD uapp ro xim a tiv ăp o jpsmână d e a p lic a re re g ău la a tte h n icSh ii ia ts
uţe, s u tu l ind âee a pi nă s e va ân a f a . P o fta d eânmca re va re ve n i d e la . sin e

A stm u l E x isăt d ife rite fo rm e d e aîns tm p rim . u ân l rd a s tm u l a d u c e c u s in e o in sţă


u fic în ie rne s p irţiea . E x is ă to p e rm a n eăn lu t păt c u tu şe a şi c u n e v o ia d e a e r .ă E x
is t te a m a d e aîntee c aîn o ric e m o m e n t. O bserva ţie:

C r iz e le d e a s t m p o t a v e a t r e i c a u z e d iferite : a s tm u l bşic ro ,nas tm u l ca rd şi


iacren a l.

C e a m a i d în e stâln ită fo rmă d e a s tm e s te a s tm u l b ro nşic . C e le m a i fin e ra ţii m ific a


lea pămân l ilo,r b ro n h iile , s e în c o rd e aă,z c e e a c e d u c e la in fla m a re a m u c o a s e lo
r. D in p u n c t d e v e d e re s im p to m a tic a p a re cţiea ora re p ă, ids p ira s u p e rfică, ia lc o
re laă tc u e x te n u a re . *

96

V in d e c a r e a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u în c a z u l a s t m u lu i şicb r, o cn a u z a e s t
e a d e s e a o a le rg ie (p o leân n , sf a u ăru p l a n im a le lo r). A s tm u l c a rd ia c n u a r e n ic
i o ătu le gră c u a le r g iile . D in c a u z a u n e i le z iu n i v a lv u la re c a rd iaânc eg esle s e b lo
c hăeîna zpămân l i, fa p t c e d u c e la in s u fic ţăieren s p ira to rie . O ăfomrma i raă rd e a s tm
e s te a s tm u l re n a l. A s tm u l re n a l a pă aprero bd le a tomrit e lo r la r in ic h i s a u dăr e
riie gml e ta b o lis m, uînlu i a c e s t c a z , re s p ira ţia a âdn că, în g re u năa tşi le năt e s te
tipă.ic T e h n ic a S h ia ts u p o a te fi aăp la lic aatc c e s e le a c u te d eşi apsetm n tru p re v e n
ir e a a c e s tu ia . C e l m a i im p o rta n t ă p pu en c t s e a fl m jilo c u l p ie p tu lu i e x a c t p e
s te rn . T ra ta re :

P a lp ţai c u d e g e te le ânăp cân d găs iţi p u n ctu l d e p e a Ip a tra c o aăslet g aăt d e s te rn .


ăs A paţi pute rn icşi în a c e şi la [tim p d e p laţispaie le aîn c o loşi-nc oace . în c a z u l u n u i a
cc e s făc u t e s te„s u fic ietăn a ctiv a re a scă uarta c e s tui i p

P u n c te S h ia în ts uc a z u l a s tm u lu i

97

M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

U n a lt p u n c t im p o rta n t ăs ep ea flm a rg in e a s u p e rio aă ra c la v ic u le,loînr p a rte a ân


s tgă şi în p a rte a d re a pă.t T re b u ie ă sp a lp ţai c la v ic u laîn c e pân d d e la s te rn . P u n c
tu l s eă a cfl o lo u n d ela vcic u la p re zăinot c u rb uă.r P rin tr-o ăs a pa re p u te rnă icd e p la
sţia p ie le a în c o loşi-n c o a ce . P e n tru p re ve n ire se reăcotra mta a n- d re a d e tre iană D
la cin c i o ri ziln ic . O bs erva ţie :

P e n t r u a d e te r m in a c a uşiz ef le orm a a s tm luu i tre b u ieă sc o n s u lta ţi u n s p e c ia lis


t.

D u re rile în tre v e rte b re D u re rileîn tre ve rte b re a u d e v e n it a p ro a p ţiu e on ea fe c g e


n e raă.l A c e s te rtila c a g ii ta m p o n d in tre v e rte b re s u n t s u p u se aăz s ti m a i m u lt c
a ân o ric d u n eîm i p o ăvrări e n o rm e . L ip s a d e şc m ia re , s a rcin îm ile p o ăv răto a re la
lo cu l d e mă u n c p re c u mşi o g re u ta te m a re a c o rp u luăi sdoinlicciteîn c e m a i m u lt c o
lo a n a v e rte ă. bCraarltila g iile ta m p o n i s u n s u p ra s o lic ita te , ia r s p şi a temleuşc h ii a
b d o m e n u lu i n u m a i fa c faă.t
V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u O bserva ţie :

D u r e r ileîn tr e v e r te b r e s u n t oţiua nfeec tip ică g ra d u lu i n o s tru d e cţie iv iliz . Eax e


rc ţiile i S h ia ts u p o t d o a r a te n u a a c e s te d uăreuri. n D ac d is c d in tre v e rte b re s e d e
pă lassaeua zs e fis u re a ză a p a re o a fec ţiu n e ce n u p o a te fi trata ă p rint te h n ic a S h ia
ts u . şi, T o tud u re rile c a u z a te d e a tin g e re a n e rv ilo r d in z o n e le re s p e c tiv e s u n t
tra ta b ile .

P e n tru a tra ta c o lo a n a v eă,rtetre b rab lu ie ă sc e reţi aju to ru l u n e i a lte p e rs o a n e . P


u n c te le S h ia ts u s u n t g re u d e rttin sşi d e tra ta t d eătre c c e l c a re s uă.feAr c e s ta d in
uărm imb u ie ăs s e aşe z e p e a b d o mîne tr-o n p oţie z i c o m oă.d 11 atare:

S e p a lp e ăa zc u a teţie n z o n a d u re ro ă.a sS e p o- a In o b s e rv aă cîn z o n a d in im e d ia


ta a p ro p ie re a d u re rii m u s c u la tu ra e sîntetărită. P rin c ioănce li şuo a re s e în c e a rc ă e
lim in a re a a c e sîntec oi rdări. L a o juăta m te d e < se v a tra ta a c eăa zs ot nă p e n tru a p ro
x im a tiv 3 0 d e în d e ; p r o c e d e u l s e răe dp ee tm a i m u l t e o^ r i .

99

M a s a juăl mt ăd u ito r

P u n c te S htsiau în c a zu l d u re rilo în tre r v e rte b re

P e n tr u tr a ta rîne ac o n tin u a r e , tr e băufiieţi fo s ate r ] a te nţi c u m ăv a p ro p ţiiad e z o


n e le d u re ro a s e . T ra ta re : *

A c o lo u n dîşie a u o rig in e a d u re rilea, ,pa s elp av la te ra l p e c o lo a n a v eă,rteînbtre ra l


ou%v d erte bj| s e a flă o a âdn c ituă,r u n d e s e v aăsaap uşoK pânâ%ân c l s e s im te d u re re
a . A c e s t lo c s e v a freăta c atedînin ju m ju măta te d e ă.o r

100

V in d e c a r e a c u auljutetohrn ic ii S h ia ts u

P u n c te S h ia în ts u cazul d u re riloînr tre v e rte b re

A lte p u n c te S h ia ts u ăs pe ea pfl a rte a d inţă fa a c o rp u 9!, d e a c e e a , s e p o t tra şota r


şi ud e ăctre c eînl ca uă.z tf/tre;

• W P e n truîn c e p u t s e v a tra ta u n , pc ua nrec ts e ăa fl d i s t a ţnă d e d oău lă ţim i d e d e


g e t s u br fseţt e r naţi uşo r c u d e g e tAp u l.o ,i c io că n iţ i c u b u r ic u l tulu i în ju ru l o m b
ilic u lu i. ^«^î*,*^

*~ ^. âlk.JjjiJiL

i c a z u l m a joărit ţii d u re rilo r, d a to ă rit a c e s tu i fe l d e s e o b s e ărvo a te n u a re tre pă


ta a td u re rii. C u to a te 101

M a s a juăl mt ăd u ito r a ce s te a , p e te rm e n lu n g nău daeju câtt o sc h im b a re d e a titu d


in eşi învă ţa rea re gu lilo r cu p rivire laţiapco o zire ct ăa sp atelu i.

In c o n tin ţa e nu rin aă r Incon tin eţan u rinaăr se m a n ifeăstla co pii,în ce le m a i dive rse
form e . în ca z u ri d e stu l d e ra re , in c oţan tin u rin e naăr e s te c a u zaăt d e in flaări m a le
ve z icii s a u aăilo le rc u rin a re . D ia g n o sticu l s e staşte b iled e ătre c m e d ic , ia r tra ta re a
se re a lize aăz tot d e ătre c a ce sta . D u re aăz p uţin , şi o d aăt c u tra ta re a in fla ăriim in co n
tin en ţa u rin aăr disp a re. O b s erva ţie: C e a m a i d eînstâln ită c a u ăz a in c o n ti nţe e ni u
rin a re e s te o tu lb u ra re ă. p s ih ic

în ac e st c a, za titu d in e a d u m ne a v ăoafaţă str d e c o p il tre b u ie m o d ifica ă. Pt e d e p s


ire a , a m ţările e n in şi re p roşu rile sa u p ro m isiun ile d e re co m p en se nu au nici un se n s.
P en tru că nici un copil nu fa ce ţionat intenîn p at; ca uzele p ot fi lipsa iu b irii, g elo z ia co p ilu
lu i p eţi ce fraila ţi, lc ertu riîn fa m ilie sa u p rob le m e şco la aă. l C o pilu l n u re a lizea ă a ce z
ste coreţii.la C e a m a i bău ns o luţie e s te ăs d isc u ta ţi cu c o p ilu l. T e h n ica S h ia tsu p o
ate fi d e îna juretozor lva re a p ro ble m e i. 102

V in d e care a cu a ju to ru l te h n icii S h ia tsu

Puncte S hiatsu în cazul incontinen ţei urinare

O bservaţie: Toate punctele se vo r trata cu ăsări ap uşoare sau prin ciocanire. P ielea copiilor
este m ai sensibil ă şi reacţionează la cea m ai şoară u apăsare. 103

M asajulămădu t itor Tratare:

P e n truîn c e p u t traţitatre i p u n c te în d şr ijp tjjl în s tân g a c o lo a n e i ve rte b ra le . ţia D


ire e scte d ey |tff s jo s. A p o i se tra teăa ste z rn u l, d e a se m e n e a , d eîn su jo s. s C e l m a i
b u n m o m e nt e ste c u a p ro xim G|| în a tiv a inte o pulcare. A lte pun cte seăafl p e pa rtea
dinţăfaa corp ului.

P u n c te S htsiau în c a z u l in c o n tin ţe ieunrin a re

104
V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u Tratare: -

"

>

Aşe z aţi mân a p e juăta m te a in fe r ioă aar m e n u lu i p e rs o a n e i tra ta te . A ăicvi


eszeica.aflA păs aţi uşo r tim p d e c in c i se c u n d e . P rin e fe c tu a re a a c e s toă r edxoe
urcţii,i v e z ic a e s te s tim u laă t să s e d e s c a rc e . A s tfe l, p e ric o lu l in ţeci o n tin e n u rin
a reîn tim p u l s o m n u lu i îne sd te e părta t.

C o n ju n c tiv ita O c h ii s u n t p rin tr e c e le m a i s e n s ib ile o rg a n e a le c o rp u lu i o m e


n.^e sDce a c e e, a p a re o reţiea c ra p ăid cân d o c h ii s u n t irita ţi, în tim p u l fre ăriic o c h
ilo r, p oătru t pn d e im p u rit ă ţi . R e z u lta tu l e s te a d e s e a in fla m a re a c o n ju n c tiv e
i. Şi a le rg iile la p o leărn ,d pe a n im a le s a u p ra f p o t d u c e la iritaţia^c o n ju n c tiv e i s a
u la co n juă.n ctiv it în c a z u l c o n ju n c tiv ite i, te h n ic a S h ia ts u a p a re c a o măs u ră d e
c o m p le ta re a tra ta m e n tu lu i m e d ic a l. T ra ta re a o c h ilo r tre b u ăie sse re a liz e în z
eto td e a u n a dătre e c m e d,ic în c iu d a te nţietai d e aă vs cărp in a , tre b u ie eăv ita fretc a
re a o c h ilo r, p e n tru ă acc e s t lu c ru p ro vă oparec lu n g ire a b o lii. T ratare:

A m b e le p u n c te dăs e aare p s e ăa flim e d ia t s u; b u r e c h e . Aăspaţi p u t e r n ic şi r e p e


ta t la n iv e lu l lo b u lu i u r e c h ii,în tr - o aân d c ituăr d in tr e d oă uo a s e . ţiA a tin s p u n c
tujgre l c t, d aăcs imţiţi o d u re re s ă. u rd 105

M a s a ju ăl m t ăd u ito r

P u n c te S htslau în c a z u l c ju o nn c tiv ite i

In d ic ţaie :

în c a z u l c o n ju n c t iv it e i a c u t e , a c e s te p u n c te , d e -o p aşirted e a lta a c a p u lu i,
tre b u ie a păsa te âct m a i d e s p o sib il. A lte tre i p u n c te săepaeflmână. T ra ta r e : în tâi s e
v a t r a t aânma sân t gă, a p o mâ i d re a pă,t în c e le tre i p u n cînteu, rmăto a re a o rd in e : 1.
d e p re s iu n e înatre d e g e tu l mşia re a rătăto r; 2. p u n c tu l dân e lgă u n g h ia d e g e tu lu
ătăto i a rri 3. p u n c tu l dân e lgă u n g h ia d e g e tu lu i m a re . 106

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u
P u n c te S h ia în ts uc a z u l c o n ju n c tiv ite !

Şi a ce ste p u n cte tre b u ie tra ta te d e m a i m u ,lte o ri p e z i p e n tru a a te n u a c o n ju n c


tiv ita ă. a c u t

T e n s iu n e a a rteăria ridl ic aăt M u lt tim, pte n s iu n e a a rteăria ridl ic aăt a fo s t p rivă itc a
o a fe ţciu n e tipăicîn a inării t în vârs tă. O b serva ţie:

In d e c u r s u l ţii, v ie v a s e le d eânsg e s e sâmtr te a ză d a to rit ă d e p u n e rilo r d e c ,a lc


în a rp lu s , fle x ib ilita te a a rte r e lo r s e re d u c e , ţii ia r inpte e re rn i ai a c e s t o r a d e v i
n r igşiiz if r a g il i. R e z u lt a t u l e s t e c reşte re a te n s iu n ii a rte ria le .

107

M a s a juăl mt ăd u ito r D e acee aîn, sp e cia l oa m e n ii în m ai vârstă su feăr d e aşa -n umita


arte rio sc le roă.z în u ltim ii a n i, aţiu fence a s -a răs pân d it d in cîn e c e m a i m uînlt rân d u l
o a m e n ilo r m a i tin e ri. S tre su l a re o inţă fluneenga tiv ă a su p ra ării st fiz ice . O b s e rvţie
a: S tre s u l la lo c u l d e m ă şi u nînc v iaţa p e rs o năa l re p re z ină t u n fa c to r d e irita re a s
is te m u lu i n e rv o s v e g e ta tiv .

A ce st sistem nu fun ţio nce ază a rbitra r. C o mrta p om e n-\ tu l p o a te d a in fo ţii rmdae s p
re o a ţiu fe cn e . M a n ifeările st p ot; fi: n e rvo z ita te a , sta re a d e irita re , ca p a ăz c ita u
tăte ad esc c o n c e n tra re . Dă aac c e s te s im p to m e s u n t tre c u\ te c u ve d e re aşi n u s e
ia u ăsu m ri, a p ar a fe ţiucn i fizice p e term\ e n lu n g , c o nţio d i n a te s p re e x e m p lu d e
te n s iu n e aă?a' rte ria l ridicată. ! t

O bservaţie: \ S im p to m e le te n s iu n ii a r te ria le rid ic a te s u n t p ie le aîn r oşită, n e a


teţie n , r e s p irţiea a g itaă,t in s u fic ie nţa r e s p ir a t o r ie , v a lo r i r id ic a te a le p u ls u lu
i. A c e s te s e n in e tre b u ie tra ta te c u s e rio z ita te .

P rin a p lic a reîna m o d re g u la t a te h n ic ii S h ia ts u , p e te rm en lu ng se p o a te n orm a


liza te n s iu n eă.a a rteria l

108

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u Tratare: A'

A păs aţi c u a m b e le d e g e te m ijlo c ii d e âte tre i o ri c z e c e s e c u n dînetr-u n p u n c t c a


re să eîn a flm ijlo c u l p r e lu n g ir ii r e g iu n ii o c c ip it a le . Ala ps oaţi-i văd e p d e g e te le s
p re d re şi a p stap re ân s t g a s p re e x te rio r, până la m a rg in e a e x teărioa amr şuc h ilo r c
a re p o rn e s c d e la u m e ri s p re c a p . Aşec oz lo aţi dae g e te le ătăto a r r, m ijlo c iuşi in e la
r u n u l p e s teălaclteşil a păs aţi d e tre i o ri câte tre i s e c u n d e . U n a lt p u n c t S h ia ts u
im p o rta n t s e a flă în b a z in u l g a s tric . C u ciedlee gtre e te , ătăto a r ru l, m ijlo c iuşil in e
la ru l d e la a m b âin e lei m s e v a ăs a pa d e z e c e o r iâte c z e c e s e c u n d e s u b în s tebr
na ,z in u l g a s tric , în fin a l, c u d e g e tu l m şi acre u aătăto r ru l d e la mân a d re aăp ts e v a
sântr g eşi s e v a tra g e d e b u ric u l d e g e t u l u i m i jlo c iu d e ânlaa m sân t gă, în m o d a s
e mănăto r s e v a p ro c eşid ca u m ijlo c iu l d e ân la am d re a pă.t

P u n c te S h ia ts u âtp e g

109

M asajulătmăduitor

Punct Shiatsu în

Punct Shiatsu pe degetul m ijlociu

110

Vindecarea cu ajutorul tehnicii Shiatsu

Tensiunea arterial ă scăzută S im p to m e le tip ic e p e n tru te n s iu n eăa sacăz rteuria ăt l su n


t o b o s e a la p e r m aă,n esnet n zţiile a de am ţe ea ăl , p a lp ita ţiile şi d ific uăltţi le d e c o n c
e n tra re . O bserva ţie: T e n s iu n e a a rte ăriap lo a te fi ât a t d e s ăc zu tă, în cât cre ie ru lăsn
u m ai fie irig at su fic ie n t.

U rm a re a e s te a d e s eşin a u le l, a tu n c ân i cd s u n ţite •p le c a şi t vă rid ic ţai b ru s c . A s


tfe l d e p ro b le m e s u n t tra ta te c u a ju to ru l m e d ic a m e n te lo r. T e n s iuşte n e, ad
acrre p o t •păre a e fe c te s e c u n d a re . T e h n ic a S h ia ts u a p a re c a o •ite rn a tiv ă sau o
m ăs u ră s u p lim e n ta ă. r T ratare : fm ff y*

'"•• scv

"V*

"""

^*s^

*
*^

^"^Slill^ îW^|ţ*' 5*1^*3^5'W'''*' ~^''*$ l**"

E x isăt p a tru p u n c te S h ia ts u p e o lin ieă vîne rtic a l m ijlo c u l re g iu n ii o c c ip ita le . P r


im u l p u ăn c la t s e a fl tre c e re a âtu g lu i s p re c a p . A l d o ile a p u n c în t exact m ijlo c u l
re g iu n ii o c c ip ita le , ia r c, emlealai lte s u s , la tre i li'iţim i d e d e g e t. F ie ca re p u n c t
văsa a fit pa up te rn ic tim p i le tre i s e c u n d e c u a m b e le d e g e te şe m zijlo a te cii uan u l
pes te c eăla l lt. U n a lt p u n c t săe laa flju măta te a lin ie i ntre u m e şi ri p re lu n g ire aâtuglu
i. S e v a ăs a pa m o d e ra t imp d e tre i s e c u nînd ea m b e leărţi. p

ftî

M a sa ju ămădu lt itor

Punct S hia tsu între um erişi gât Punct Shiatsu în regiunea occipital ă

112

Vindecarea cujutorul a tehnicii Shiatsu

G re ţaa A d e s e a e fe c te le s e c u n d a re a leălătou nriie i s ec co n c re tiz eăa în z tr-o a


feţiuc n e : ău r l d e ălăto c rie , m a n ife s ta t p rin s e n zţia a d e ăur şi g re ţaă. M a i d e p a rte
p oăre t aap a g itaţia , n e rv o z ita te a s a u c h ia rţii sdeen ztea aă.m T e h n ic a S h ia ts u p ro
p u n e o tra ta reă şis im v eprific l ă. at Tratare:

A păs aţi p u te rn ic c u d e g e te le mşe ijloz caiitea udn p e s te a ltu l p e n tru tre i s eînc
upnudnec tu l S h ia tslaut a f p e c e aă f la tre c e re a d in tre ât s gp re c a p . A în p oaiin ta ţi p
uţin s p re e x te rio r p e n tru a tra ta tre i p u n c te a fla te , u n u l su b a ltu l, p e m a rg in e a e
xătea rio m aşucr h iu lu i d in s p a te a l gâtu lu i. Aăs p aţi p u te rn ic , to t p e n tru tre i s e c u n
de,

P u n c te S h ia ts u p eă c e a f

113

M a s a juămăd l t uito r

B ronşita

B ro n h iile s u n t i mraicm ificţiia în pămân l i, c a re d u c s p re tra h e e . L a n iv e lu l c e le i d e


-a p a tra v e rte b re d in z o n a p ie p tu lu i, tra h e e aîm spea rteîn d o ău ra m u ri, c a re ânlad
ru l lo r s e s cin d ză e a c o n tin u uână p la b ro n h ii. în in te rio ru l c e lo r m a i m ic i ra m u ri,
şi anlvu emoite le , a re lo c s c h im b u l d in tre şio x aigzeont. ân S g e le e limă in a zo tuşil p re
ia o xig e n ul. In fl a m a r e a m u c o a s e lo r b r o n h iil o r ştes e n u m e b ro nşită. S e ma n
ife să t p rin tu s e , re sţiep irad u re roă,a s d u re re d e ca şi pfe bră. O b se rva ţie :

B ro nşita p o a te a v e a m a i m u lte, în cauze c a z u l tu s e i a le rg ic e d e e x e m p lu , păru o


lel n u l, p d e a n im a le , d iv e rs e m iro şi spurarifu l c o n d u c la in f la m a r e a m u c o a s e
lo r , r e s p e c t iv Şila t u s e . t uşe a f u m ăt o r ilo r e s t e o făo rdme b r oşită. n F u m u l in h
a la tă irit m u c o a s e le . Tratare:

L a n iv e lu l c e le i d e -a p a tra c o a s te d eu l1s u s , s te rn a re o măicn dci ătu ră. P u teţi găs


i p u n c tu l dăancu măraţi d e su b âtg în p s p a tru co a s te .

114

V in d e c a re a c u a ju to ru l tehhiantsicu ii S

P u n c te S h iaîn ts uc a z u l b ro şite ni

în acest lo, cpie lea se va şca m i în su sşi-n jo s d e do uăzeci de ori. R epţieta exerci ţiul d e cin ci
o ri p e zi. D u pă tratarea pun ctului d e pe stern , ordine a celorla lte p u n c te tre b u ie re s p ăe
cctau t e x a c tita te în:tâi la gât, a p o i sub ste rn . 115

M a sa ju lăm t ăd u ito,r j

P u n c te S h ia ts în uc a zu l b ro şite n i

116

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u T ra ta re :

iin ile v o r fişeaz a te p e âtg în aşa U T în cât d e g e te le ăs s te a d ire c t p e u re c h e . ţiF odloe


sg ie tu l m a re la n iv elu l la rin gîn e luai.m b e leărţi p s e v a c ioănc i c u p re s iu n e joă,a sd e
jo sîn su s d e -a lu n g âtu u l glu i. R e p e tţai a c e s t e x e ţir cu i d e t r e i o r i pie. ^z U ltim u l
p u n c t s eă adflir e c t s u b s t eşir nîn c h e ie e xe rciţiu l ziln ic d e tratare . T rata re:

D a că simţiţi c ev a c hia r suţebsu tu l m o a le d e s u b s te rn , cioănc iţi c u b u ricu l d eg e tulu


i d e c in ci ân o rid, la r tot de trei ori pe zi. .ţ. în u rm a tra ăriit re g u la te re z u lta te le n în u
târz vo ria să apară.

D iarea A b ia âcn d su feţiri d e d iare e , co ştien n tiza ţi e fe ctu l p e ca reîl are s ta re a in te stin
u lu i a su p ra p sihicu lu i. E ste fo a rte im po rtan tăsaveţi o dige stieănătoas s ă. Trata re :
i

P riml up u n c t S h ia ts u s eă în a fla dân c ti u ra dntre i p a r te a in te r ioă aar g le z n eşii


călcâi. Se ifn c e p e c u p ic io ru l ân s t g . A ăps aţi p u te rn icîn a c e l p uănR e p e^t e xe rcţiu i
l p e n tru p icio ru l dt. re A p o i traţitap u n c tu l 117

M a s a j uălmtă d u i t o r p e p a r te a in teă r aio ag ra m b e i e x a c t la m ijloţec ui ld dinistre


ta n p a r te a in te ăr ioaa gr le z n ej ig es n u n c h i. P e n tr u a cşee a- s ta , a z ati-vă în aşa feînl
cât d in p oţiaz i a p le cîna at in teă sp u teţi a tin g e a c e s te dăopuu n c te s im u lta n c u aâin
m bi.e Aleăsp aţi m până cân d a p a re d u re re a . P e n tru uăto rmru l p u n şe c t zaaţi u n p ic
io r p e sălalt. te c e l A păs aţi c u d e g e tu l mşi acre u aătăto r r u l p ie le a d in tr e d e g e tu l
m a reşj d e g e tu l uăto rmr d e la p icşi iomrşci aţi tim p d e tre iz e c i d e s e c u n dînec o foşi-n
c aoce .în tâi p ic io ruân l sgt , a p o i p ic io ru l d re p t

P u n c te S htsiau în c a z u l d ia re ii

Tratare:

în c o n tin u a re v a fi ătrao ta în tre t a ăg lin ie d e p u n c te c e în c e p e d e, la d e g e tu l m


aşir es eîn tin d e p e a până la c o t. C u b u ric e le d e g e te lo rând ae clae amlaă;lt va e xe rcita
o p re s iu n e d e in te n s ita, tim te m p eddeie z«= se cun d e . S e tra teă amân z a sân t gă, a p
o i m ân a d re a p t 118

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u P riv in d p u n c te le tra taână te pa c u m , ţia


o b s e rv a t p ro b a b il ăc te h n ic a S h ia ts u a re e fe c te d e laţă. d is ta n P u n c te le S h ia
tsu n u ăs s ee sc g în im e d ia ta a p ro p ie re a o rg a ne lo r a su pra ărocra a u e fec t. T ratare:

U ltim u l p u n c t im p o rta n t ăs ep ea flin te s tin . C io căn iţi c u d e g e te le la o pă amlma i jo


s d e o m b ilic. A stfe l stim uţilaactivita te a intestinu luţire. i su b

P u n cte S h ia tsu în c az u l d ia re ii

119

M a s a juăl mt ăd u ito r

Răc e a la B o a la c a re a p a re c e l m a i d e săceesatela , r c u s im p to m ele tipice ăguşe : r a


ăl , d u re riîn gât, strănu t, tu se , fe b ăr , d u re ri d e caşip d e m e m b re . S ta re a g eăne ste ra
l p roastă. M uţli oa m e niîşi d au se a m a, d in e xpţă, e rieînn ce p e rio aăd s u n t m a i e xp şi
up e rico lu lu i d e ăca i.r-C u p a tru până la şa se săp tămân i în a inte d e a n otim pu l critic,
treb u ie în ce p ut tra ta m e n tu l pre ve şi nretivg ula t S h ia tsu . O b serva ţie: Răc e a la a p a
re c a re z u ltaădt ea rii l s ce n e rg iilo r. Tratare:

P r im e le p u n c te s eă ap fle p a r te a nd faţi i a gâtu lu i. C ioănc iţi sim u lta n cu b u rice le d e


g de e te-olo r p a rteşi d e a lta a g la n d e i tiro id e tim p ăze d e cdi odue secunde. U rmăto ru l
p u nct se tratea ă înzca zu l d iverse lo r fo rm e d e bo al ă. Tratare: 120

C ioc T B I W i lla tn c u aătăto r a r ei de aproxim ativ ze ce o ri. U nu l dintre d e fe e ste elib era
rea ărilo n r.

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u

P u n c te S h ia în ts uc a z d eăcre aăl

T ratare:

P e n tru tra ta re a ăto u rm ru lu i p u n c şe t, zaaţi mân a pe um ăru l o p u s . D e g e tu l m a re


tre ă bs ue iea fle s la p r e lu n g ir e aâtuglu,i ia r d e g e tu l m ic la aţiar tic u la u măru lu.i B u
ric u l d e g e tu lu i m ijlo c iuă îns e p au fln c tu l Co re c t. S e a pă apsu te rn ic c u d e g
eşiteslee d e p la s eă a z iele a în c o a c şi-nc e o ol d e z e c e o ri. A p o i s e tra teă aczeăla l lt u
m ăr.

121

M a s a juălmtăd u ito r

P u n c te S htsiau în c a z d eăcre ală

U n a lt p u n c t săepaefla b d o m e n . Tratare:

P a lpţia c u d e g e te le s teînrnjosu ^u l b s te ,rnla a p xro m a tiv d o i ce n tim e tri, se ă


pauptearns ic cu d e g e te le d e tre i o ri. 122

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u

P u n c te S h ia în ts uc a z d eăcre aăl

P o a te aăre p a o s e n ţie z a d e d u re re . Tşi,o tun u s e v a în u nţa la aăs p a re a re g uălaat a


c e s tu i p u, ndc et o a re c e stfel s e în tăreşte re z is teţan. 123

M a s a ju ăl m t ăd u ito r Tratare: j4

%*f
U ltim e le p u n c te săe paefl m âin i. D eărtaţi p d e g e te le . C u d e g e tu l şim a ăre r tăto r d
e la c e aăla lt mână a păs aţi d o s u l p a lmşie ip o d u l p a lmîne i a c e şi la tim p . Aăs p aţi p u
te rn ic d e c in c, la i o fie ri c a re A c e s te p u n c te tre b u ie a c tiv a te înd intimtim ,p p a s tfe
l p re v e n in-sdeuăr ce a la .

P u n c te hiatsu S în c az d eăcr e aăl

124

V indecarea cu ajutorul tehnicii S hiatsu

O bo se ala

D e re gă,u l o b o s e a la ă fizşiic p s ihăic c o n d u c e la d e c laşan re a u n u i m e c a n is m c a


re s ăe mn ne av le o iaa z d e oă dşi, ih nîn a c e la şi tim p, e s te u n s e m n a l dţioe naatereîm n
p o triv a s u p raării. s o lic it O b s e r vţie a: D a că o b o s e a la e s te ă dşită e p p rin foţar v o in
ţe i, c o rp u l a p e le ă alaz re z e rv e le d e e n e rg ie . A s tfe l, tim p u l n e c e s a r p e n tru re
fa c e re ăreşte se m .

E xerc ţiiile S h ia ts u n u tre b u ie e fe c tu a teărip fa e nztru e le a m n e c e s a re re fa c e rii. T


e h n ic a S h iaă te în uc as ez ualărilo pslic t r de o b o s eăa lc a u z a te d e dărei r evgelg e ta tiv
e s a u h o rm o n a le s a u d a to r a te d e e x e m p lu lip s e i d e c h e şi f, dlipe sz eg iu sdtu e lu
i m o tivţie a. Tratare:

C u d e g e tu l mşiacr ue aătăto r r u l s e v aăsaap fie c a re Ue g e t d e la p ic io r u l d r e p t p e


p a r ăteşia peex te p ar io r tea ar in te rioă,a rîn tre i p u n c te . U n a lt p u n c t să e e xaaflcînt
m ijlo cînu lc h e ie tu r ii p ic io r u luşii, s e v a ăs a pa d e tre i oâte r i ctr e i s e c u n d e . C u d e
g e te le m şe a r zi a te u nân u l găl c eăla l lt s e v aăsaap p e o lin ie d e s ăc ris d e p a tr u p u n
c te a fla teă, pd ee-a talulpn g u l b o ite i a c e s te ia . A lte tre i p u n c te ăspee ate fl n d o n u l
lule,i înce A h i pâr d e la ălcâi c şi până la t r e c e r e a t e n d o n u lu işcs hp iu r el m u 125

M a s a juălmtăd u it o r g a m b e i. M a i d e p ăs a rte im, tre g i p u n c te s u b a m b e le g le z n


e a le p ic io ru lu i. A c e s te a săs e av ourn ua lp dău cpeăla l lt o d aăt , tre i s e cu n d e . P e n
tr în u c e p u t s e tr aăt ec ao zm p le t p ic io r u l d r e p t , ia r a p o i s e tr e c e la ânc egl. s t

P u n cte Siats h u pe în c h e ie tu ra p ic io ru lu i

P u n c te S h ia ts u p e d e g e teşi p e ta lp ă
126

Vindecarea cu ajutorul tehnicii Sh iatjB

P u n c te S htsiau p e te n d o n u l lu le i Aşih la i g le z n e

F e b ra A tu n c i ân c d a p a re , fe b ra e s te u n ăs ecme vna cn u e s teîn re g uă l c u co rp u l n


o s tru . O b s e rvţie a: F e b ra a ra ă tcă m e ta b o lis m u l c o rp u lu i s -a in te n s ific a t, ia r re
zţais te e snte la m a x im u m . A s tfe l s e p ro d u c e m a i ămcăld u lt u ăr .

A c e s te ăs m u ri d e a u toăra a pre a le c o rp uînludire p ta te îm p o triv a ăv o tru rilo r, vşilo


iru r s a u b a c te riilo r, n u tre b u ie re p rim a te p re m a tu r. D o a r ân a tudn in c i im c a s a u
c irc ţiau la sân g e lu i s u n t p e r ic lita te , s e reă c oluma ar enad d e m e d ic a m e n te . 127

M a s a juăl mt ăd u ito r T e m p e ra tu ra c o rp u luăs i soeam ăr c e l m a i b in ec tarel, tim p d


e tre i m in u te . O bserva ţie:

D iviza re a te m p e ra tu rilo r: • s u b 3 6 g r a d e C e ls iu s : te m p ă esruabtu r n orm al; • în


tre 3 6şi 3 7 g ra d e C e ls iu s : te m păe ra tu r n orm al ă; • în tre 3 7şi 3 8 g ra d e C e ls iu s : te
m păe ra tu r uşo r rid icaă;t • în tre 3 8şi 3 9 g ra d e C e ls iu s :ăfe mberd ie ; • în tre 3 9şi 4 0 g
ra d e C e ls iu s :ăfe mbarre ; • p e s t e 4 0 g r a d e C e l s i u să: ffoeabrrt e m are, p eric u loă.as

T e h n ic a S h ia ts u p o a te fiă aînp licc a zt d e feă,b r p e n tru a a te n u a e fe c te le c a re a


ăp acru o a cdea at s ta s e n z ţaia d e ău r , lip s a p o fte i dân e cma re , d u re ri d e c a p s a u o
b o s e ă. al T ra tare: A păs aţi p e p a r t e a e x t e ăr i oa abr r ţau id o it,ân l gă c o t. Aăs p aţi p
u te rn în ic a dân c itu ra c e le d oăuo a s e , tim p d e tre i s e ,cîn u ncdaez d e a p lic ţai a c e a
ăs tte h n ic ă d e t r e i o r i p ,e laz ai b raţe .

128

V indecarea cu ajutorul tehnicii S h iatsu

Puncte Shiatsu în caz de febră

P e n tr u a p u te a d o r m i m a i b in e ân a tu d na cv ţiie c fe b ăr , tra taţi p u n c tu l u ăto rm r.


Tratare:

D e părtaţi d e g e te le u n e ia dâin in i.mC u d e g fe tu îa re şi a ăr tăto ru l c e le ila lteâinmi a


ăps aţi d e c in c i o r câte tre i s e c u n în d e p u n c tu l d in tre d e g e tu l şjm a re a rătăto r. S e
v o r tra ta a m bâin e lei, mu n a d ău pce a laă,lt Puncte Shiatsu în caz de febră

129
M a s a juăl mt ăd u ito r U rmăto ru l p u n c t s e v a a c tiv a d e a s eînma in e ntee ad e cu lca re
.

P u n c te S htsiau în c a z d e feăb r

T ratare:

D in p oţia z i aşe z a t, p a lpţi ac o lo a n a v e rteăbîn ra l zo n a âtu g lu i s p re c a p . Cînh ia a


inr te d eădăcin r a ăpru lu i s e s im te c e a m a i d e s u s ă.v eArte păsbaţir uşo r în a c e l p u n c
t d e c in c i âte o ri cd o ău s e c u n d e . U rmăto a re le p u n c te S h ia ts u ă spee agfla mă,b p
e m uşc h ii g a m b eŞii. a c e a ăs t z o nă s e v a tra în taa in te d e cu lc a re . 130

Vindecarea cu ajutorul tehnicii S hiatsu Tratare: •*""*•

"f

Aşe z aţi u n p ic io r p e s teălac elt l a s tfeînl cât să a ju n gţie uşo r la g a m ă. b L a juăta m t e a


g a m ,b e i î c u p rin dţiem uşc h iu l c u ân m a şi a păs aţi uşo r, c a a tu n c i , cân d m a sţi,a d e
c in c i o ri, »

P u n cte S h ia ts în uc az d e feb ă r

U l t i m u l p u n c t t r în a t acta z d e f eă bsre v a a c t iv a d im in eţa, a la tre z ire . 131

M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

P a l p ţai în c e pâ n d d e l a u r e c h i , d e - a l u n g u l rădăc in ii ăpru lu i,în d ireţia c c o lo a n


e i v e rte b ra le . tIm e d ia d u pă lo b u l u r e c h ii săe uanfl o s . D ău pa c e s t sor v eţi în tâl n i
o aân d c i t uă.r A pă s aţi p u t e r n i c c u b u r i c u l d e g e t e l o r d e c i n c iâtoer id co ău s e
c u n d e .aşDă ş î p e s te âte c v a m in u te ţiţi s im în că o p re s iu nîne a c lelo c" în s e a măncă
aţi găs it p u n c tu l c o re c t. A c e s te p u| n c te d e lân gă u re c h i s e v o r tra ta s im u lta n . f

P u n c te S htsiau în c a z d e feă b r

132

V in d e c a re a c u a jul to te hrun ic ii S h ia ts u Răg uşe a la E xistă m a i m u lte cau ze p


enăguşe tru r ală. S en za ţia d e z gârie re în gât şi p ie rd e re a vo c ii p o t fi re z uăce lta tulii,l r
sca rla tin ei,fted iriei sa u tu se i con vu lsive . S e po a te aju n ge la irita re a b ro n h iilo r, a n a s
u lu i, a fa şi rin dg e sluigi u r a coa rd elo r vo ca le. şi D adre te am aăgruşelii se p o ate a.yd ju r
la p ierd e re a vo cii. O b s e rvţie a: T e h n ic a S h ia ts u ă a ju îmtp o triv a tu tu ro r f o r m e lo
r d eăg uşe r a lă . T o tşui , d e r e g la r e a o rg a n ic ă s e v a tra ta dătre e c u n s p e c ia lis t. T
ra tare :

C u de ge te leătătoarei ar a le am beloâini r m p alpa ţi d e la n iv e lu lăru m lu i lu i A dma s p re


âgt în jo s . A c o lo un d e se a rcuşte ie gla n da tiroă,idîn im ed ia ta a pro p ie re , în p arte a d
reaă pşit p arte a ân st gă se a ăfl d ouă p u ncte . A păs aţi uşo r d e d oău o ri âc te tre i s e c u n
d e . G la n d a tiro idă e s te s e n sib ă. ilU rmăto a re le p u n cte s eă as ufl b prim ele . P a lp ţi
acu d e g e teîn le jo s, până cân d a ju n ge ţi la c la v ică. u l A ic i aăs p aţi m o d e ra t d e c in c i
âte o ri ctre i

133

M asajul tămăduitor

P u n cte S h ia tsu pâte g

O b s ervţie a: P u n c t u l d e p e ăc eeasf t e d i f i c i l d e lo c a liz a t, d e o a re c e n u e s te s e


n săs ib ail rela. a p S e a ăf l s u b l o c u l u nîn d ec e p e r e g i u n e a o c c ip it ă. a l C e l m a i b
inăs e iţig p u n c t u l dăa c a păs aţi uşo r c u m a i m u lte d e gîne te m ,o d e g a l, în tre a g a c
eă.a f

U n a lt p u n ct S h ia ts u e ste lo ca liza t p e p aţărteaa d in fa c o r p u lu i. A c e s ta v a fi tr şi


aîn ta t c a z u l a pţie a r i a lto r sim ptom e. 134

V in d e c a re a cjuutoa ru l te h n ic ii S uh ia ts

P u n c te S h ia ts u p eă c e a f Tratare:

P a lp aţi s ternu l în c efln f d e s u ^sc o lo'W fa rir term ină sternulîncepe o zon ă m oale şi
adâncă. Bazinul gastric aflat acolo se ăapas puternic de trei ori trei secunde. ||f O bserva ţie:

S e aşte a păt până cân d p e rs o a năg a uşită r tuşeşte . D aăc c o a r d e le v o c a le s u n t a fe c


ta te , tuşe a e s te m aăg i uşită. r D a ăc răg uşe a la e s te c o n dţio i n aăt p s ih ic s a u n e r v o
şe s , a tus uăn n o rm a, lîn a c e s t c a z , s e v a tra în cătau n p u n c t.

135

M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

în d oţii uşo r b ra ţu l, p e n tru a fo rm a ăo lac u t


c o t. A c o lo u n d e s e teă rm c uinta , p e p a rte a in te ă rio a ar c o tu lu i, s e ă aufln p u n c t s
e n s ib il ăslaa re a p. Aăsp aţi p u te rn ic a c e l p u n c t d e tre i o ri c o âte n s e ctre u tiv i , c s e
c u n d e , c u pân rind z c o tu l c u p a lm a , în a scât tfe l d e g e tu l m a re ă asju năg e x a c în t
a c e l p u n c t. S e v o r tra ta a m b e leâinmi c e l pţinu d e tre i o ri p e zîn i, ia c ar z d e ăr g uşe
aăl p u te rnă,ic şi m a i d e s .

136

P u n ct S h ia tsu în b az in u l g a stric

V in d e c a r e a c u a ju to r u l te h n ic ii S h ia ts u

: P u n c t S h ia ts u p eţ b ra

în tărire a mşc u h iu lu i in im ii M uşc h iu l in im ii e ste c e l m a i s o lic şc ita h i ta m l co u rp u


lu i. E l p o m p e aă zn eîn tre ru p tâns g eîn to t c o rpşiu la re gărijc a to a te o rg a n e leă sp rim
e aăs co x ig e nşi s u b s taţen n u tritiv e . U n o rg a n is mărăf o in im ă fu n ţcio n aăl n u a r p u
te a s u pţurai.v D ie e a c e e a , mţin e ne re a u n e i in im ănăto i s a s e e sşite m a i im p o rta ă.
n t D a r , d e r ăr e gile l o r g a n ic e p r e c u m in fa r c tu l, in fla m a r e a m uşc h iu lu i in im ii,
d isţiile fu n va c lv u le i ca rd ia ce s a u s p a s m e le n u p o t fi e lim in a te p rin te h n ic a S h ia
ts u . 137

M a s aulj tămăd u ito r O b s e rvţie a: Tratarea inim ii cu ajutorul tehnicii S hiatsu are o ac ţiune
preventiv ă, în sensul ăc îm piedică a p a rţia i b o lilo r d e inăimd a to r it ă în tăr irii acesteia , în
cazul bolilor deja existente, tehnica S hiatsu are efecte de com pletare a celorlalte tratam ente. D
urerile pot fi atenuate.

Puncte Shiatsu în bazinul gastric şi pe partea interioară a braţului

138

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n icuii S h ia ts Tratare:

P a lp ţai s te rn u l. A c o lo u n dţiţi e ţe s im s u tu l m o a le a l b a z in u lu i g a, s tric a păs aţi m


o d e ra t tim p d e tre i s e c u n d e . P a rte a in te ă rio a bara rţu lu i sânt g s e v a ăs a pa m a i
şuo r. în c e pţei d e la c oşit a păs aţi câte tre i s e c u n d e p e o lin ie c a re m în e rgseu s ătre c a
xlă.i A lte tre i p u n c te s e a ăfl p e o lin în ie tre a xăilşi c la v ică.u l A păs aţi m o d e ra t fie c a
re p u n c t tim p d e tre i s e c u n d e . ,'

R in ita a le rg ă ic R in ita a le rg ă ice s te u n a d in tre ţiua fe n ile c a le rg ic e c e l m a i d eîn s


tâln ite , m a i a le în stre a p rilie şi o c to m b rie . P o le n u l d in a e r p ro v ăo arec a ţcia a le
rgă.ic O bse rva ţie:

în c a z u l u n e i a le r g ii, c o r p u l e s t e m a i s e n s ib il la a n u m ite s uţeb .s ta R ne z is


teţan e s te s u p ra s o lic ita ă. t

S im p to m e le s u n t îno lăcchrim i ţai, n a sîn fu n d a t, d u re ri d e c taşi o s e n zţiea g e n e ra


ă dl e ău r . în c a z u l r in ite i a le r g ic e , te h n ic a S h ia ts u p o a te fi a p lic aăt c a măs u ăr d
e p re v e n ire . D e ă,rerin g uita l a le rg ă ic a p a r eîn f i e c a r e aînn a c e eşia p e r i o aă.d C u
p a t r u săp tămân i în a in te d e a c e aă,dînact e pţie tra ta re a S h ia ts u .

139

M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

P rim lee d oău p u n c te s u n t lo c a liz a te . p e n a s P u n ţei d e g e tu l m aşirec e l aătăto r r


pţin u m a i jo s d e rădăc in a n a s u lu i, A c o lo u n d e s ta u o c h e la rii, pmea snţia sp u te rn
ic d e tre i o ri dăzo ue c i âpnă la tre iz e c i d e s e c u n d e . A p o i s e v a tra ta to t d e tre âtei
odrioăz uc e c i âpnă la tre iz e c i d e s e c u n d e p ie le a d şi in tre b u znaa s su p e rioă. ar M

P u n c te S htsiau în c a z u l g u tu ra iu lu i

U ltim e le dăo pu u n c te s e ăatofl t p e ţă, fa d a r s u n t d ific il d e lo c a liz a t. 140

V in d e ca re a c u a ju to ru l teShhnia icii ts u Tratare:

P a lp aţi cu d e g e teînle faţa u re ch ii, a co lo u n d e a r în ce p e fa vo ţii,ri d a ăc aţi a ve a o a


se m e n e a tu n so a re . M işcaţi p u te rn ic p ie le îna p u n c tu l se n sib il la ăsaare p, c a re s e
aă flu n d eîn c e p e o s uînl. a c e s t lo c freţi c a pielea d e trei ori, cin ână ci pla zece secun de .
C h ia r d aăc te h n ic a S h ia ts u e s te aăpînlic ap trim u l rân d c u ro l d e p re ve n ireă, şia ju
înt c a zu l g u tu ra iu lu i a cu t. S im p to m e le p o t fi a te n u a te . D a r n u p o ate fi vo rb a d
e o vind ecare rap ă.id

D u re rile d e ca p D u re rile d e c a p p o t a ve a m u lte ca u ze . C a e xe m p lu p u te m a m


inăce ti r a la , sto m a cu l d e ra n ja t, u n d in te b o ln a v, sch im ba re a vre m ii sau o ţie circu
delare glat ă. în cazul durerilor de cap, tehnica S hiatsu poate aduce alinare. Tratare:

P e o lin ie m e d ie p e p a rte a s uăpae rio a r !?, ca p u lu i* se a ăfl p a tru p u n c te , d eădăc la


rin a păru lu i până p uţin p e s te c re şte t. F ie c a re p u n c t v aăsfiaat pp u te rn ic d e trei ori
tim p de trei secunde. i 141

M a s jau l ăt măd u ito r

P u n c te S htsiau p e c a p

S p a s m e le m u s c u la re S p a s m e le p o tăre a pa în p r in c ip iu la n iv în e lu trel g ii m u
scu la tu ri. O bserva ţie:

U n s p a s m e s te în coo rd a re in v o luănatamr uşc h ilo r.

S e p o a te m a n ife s ta pâc rinn iri z v s c u rte s a u treă-m u r tu ri d e d u ra ă. tE x isăt m a i m


u lte c a u z e c a re d u c la ţi$ a p a ri sp a sm e lo r: • L a bebelu şi sau copii deârst v ă foarte
mă,ic apar din cauza faptului ă ncu a u creierul suficient de zvolta t. • D in c a u z a o b o s e lii
şcmh ilo u ,r d u pă o m u năc s o lic ita nă,t p o t aăre p a s p a s m e le . • D in c a u z a c o n s u
m u lu i rid ic a t d eşi anlc icoootin ăl ( c o n s u m a r e a a c e s to r a p r e a d e s ) a p a r a d e s
e a sp a sm e. 142

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u •

••

D in c a u z a d eării re g cl irc uţie la i, m u s c u la tu ra s e c o n tra ă, c t a c e s t lu c ru ând du c


la mşoicra re a ca ntită ţii d e sub sta ţe nnu tritive care aju ngşch la m i. u D in c a u z a a e r u lu i
p re a r e c e , d e ân e x de m p lu c în o taţi în a pă re c e , s e p o t p ro d u c e s p a s m e . S c ia
tic a d u c e a d e s e a la s p a s m e mîn u s c u la re zo n a p icio a re lo r.

în to a te a c e s te c ,a te z uhrin ic a S h ia ts u p o a te fi d e a ju to r. Tratare:

A păs aţi p u te rn ic tim p d e z e c e s eînc up nu dn ec tu l c a re s e ăa fle x a c t la m ijlo c u l


dţeisi ta d in n tre g e n u n c h i şi b a z inîn, d ir eţia c o s u lu i c o a p s e i. P u n c te le d e p e , a
m b e le p icio a re se vo r tra ta sim u lta n . l

P u n c t S h ia ts u p e c o a pă s

14 3

M a s a ju ăl m t ăd u ito r P e ntru u rm ăto ru l ex e rci ţiu aşe zaţi-vă p e u n s ca u n p e m a rg in


e , a s tfe în lcât p a rte a p o s te rio ă a r co a p se iă sfie liberă. Tratare :

C u d e g e te le a m b e loâin r ima păsa t? s im u lta n o lin ie d e p u nc te caînc ree p e d e la şch


m u iu l d in s p a te le g e n u n c h iu luşii s e te rmăin la şe zu t. D is taţan d in tre p u n c te e ste
d e ăd olăuţim i d e d e g e t. ăs A paţi p u te rn ic în fie ca re p u n ct tim p d e tre i s e cu şch n d
eii. vo M ur relaxaţi.

P u n c te S htsu ia p e c o a pă s

Şi u rmătoa re le pu ncte se p ot tra ta dţia in pozi aşezat. 144

Vindecarea cujutorul a tehnicii Shiatsu Tratare:

A păs aţi p u te r n în ic ju r u l g e n u n c h iu lu i.^ D u r a t u n e i aăsări p e s te d e tre i s e c u n


de.

P u n c te S h ia ts u la g e n u n c h i

U ltim u l p u ,n ccat r e s e ăa flla c a p , in fluţeeanză u n p u n ctîn d e părta t. Tratare:

P e p a rte a d in s p a te a c a p u lu ţi i,c up am ân lp a z o n a c e a m a i d in s p a te . A c e s t p u
n c t S h ia ts u n u e s te s e n s ib il la ăsa pa re şi , d e a c e e a e s te d ific il d e lo c a liz a t. P e n
tru la găs - i, tre b u ie tatra tă o z oăn m a iîn tin ăs . A tu n c i ânc d s im ţiţi o p re s iu nînefu n d
aă t în re g iu n e a o c c ip ita ă,lîn s e a măncă aţi găs it p u n c tu l re s p e c tiv .

145

M a s a juăl mt ăd u ito r

P u n c t S htsiau p e c a p

( D e re gări l a le fic a tu lu i f F ica tu l se ăaînfl p a rte a d reăa su p t s,în zon a sto m lu a cu i, s u


bd ia fra g ăm. E l a re tre i fuţiinim c p o rta n te înddee p lin it: • în fic a t s e p ro d u c e
ullicbhilia id r, c a r e e s te a c u m u la în t v e z ic u la b ă, iliaînr fu nţie c d e n e c eăsţi it, a c e s
t lic h id e s t e e lib în ein r atet s t in , u n d e e s t e n e c e s a r p e n tru d ig e raăsreima ilo g r r.
• Sân g e le c a re c irc ă purin l o rg a n is m e s te filtra t d e fic a t a tu n cân i cd s eîn to a rc e s p
re ă. in im T o x in e le s u n tăsl a teîn fic a t. • F ic a tu l e s te c e l m a i „re m az re e rv o" dr e g
lu c o g e n G lu c o g e n u l e s te fo lo s itşcd he i m p eun tru a p u te a fu n cţio n a , ăd e n e r
g ,ieîn fic a t, a c eăa es tn e r g ie
146

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u e s t e oţin b u ăt din z a ăr h u l p e c a rîle c o


ţnin e mân c a re a n o aă.s trD a ăc e s te n e c e ăs aor a n u mă it ca ntita te d e cog g lue n ,
ficatu l o e lib eăreînaz sân g e. D in c e le e x p lic a te i sm u sa s e o b săe că r v o d e r e g la re a
fic a tu lu i a re e fe c te g ra v e înatre s u gp uralu i o rg a n is m . O bserva ţie:

U n a d i n t r e aţiuf enci le c a r e a p a r m a i d e s e s t e h e p a t i t a . S im p t o m e l e s u n t l
i p s a pân o fct ae ri e d, e m a b s e ţa n s c a u n u lu i, ţa g r, eîna t u n e c a r e a la c u l o a r e a
u r in e i,în gălb e n ir e a o c h ilo şi ra p ie lii. U r m a r e a u n e i h e p a t it e p o a t e f i oă,c oir
oa ztrfoie h e p a tă.ic O a ltă a fe ţciu n e e s te c o n g e s tia hă,e în p aatic cest caz, sân g e le s e
b lo c hă eîna zfic a t, p e n tru ă incim a n u şeşte re u să p re iaşi să trim ăit m a i d e p a rte ân gs
e le c a re v in e d in s p re fic a t. S to m a c uba l slo ene a ză. C e a m ai dîn estâln ită a fecţiu n e
este d ereg larea ficatu lu i prin alcooŞi,l. în acest caz , se aju nge adesea laă.ciroz

P u n c te S h iats u

în c a z u l a fe ţiuc n ilo r la fic at

14 7

M as aju ăl m t ăd u ito r în c a z u l tu tu ro r a c e s to ţiu r anfei, ctra ta re a tre b uăie s s e re a


liz e z e dătre e c u n s p e c ia lis t. T e h n ic a S h ia ts u a cţio n e aăz c a o c o m p le ta re a tra ta
m e n tu lu i m e d ic a l. T ratare:

P e părţile in te rio a re a le g a m b e loar aspăs e va p u t e r n ic c u d e g eînt ut rl- u n p u n c t a


f la t e în x at rcet g le z nă şi g e n u n c h i, d e ăd o ur i p e z i, d e z e ci,e o r c o n s e c u tiv . A m
b e le p ic io a re v o r fi tra ta te s im u lta n .

U r măto a re le p u n c te s ăe paefl to ra c e . P aţilpi a c e a m a i d e jo s c ăo acătr s t e in te r io


ru l c o rp u lu âni.d C a ju n g ţie la c aăt p , t r e cţie la c o a s t a s u p e ră,ioîn arj a c e a săt z o
nă s e v a aăs p a uşo r, în m o d re g u,lad te a- ", lu n g uîn l tre g ii zileâte c tre i se cu n d e . f P e
n tru tra ta re a u ltim e loăr pduonuc te e s te n e v o ie d e în că o p e rso aă.n T ratare:

N u măraţi în c e pân d d e s u, sp e s p a,tec o a s te,le în tre c o a s ta năru u ml n oău şi c o a s ta


n uăru m l zece se a flă a ce ste p u n c te ân, găl co lo a n a ve rte ă. b raDl e tre i o ri p e z i aăs p
aţi uşo r d e tre i o riâtec tre i s e c u n d e .

Vindecarea cu ajutorul tehnicii Shiatsu

P u n cteS h iats uîn cazu l a fec ţiu n ilorla flw rt


149

M a sa ju ămăd l t u ito r

P u n c te S h ia tsu în c azu l a fe ţiuc n ilo r laea(lt

150

V indecarea cu ajutoru l tehnicii Shiatsu

Sân g e ra re a n aăz a l Sâng erare a n a ză aal p a re n u n u m a i ân a tud năvc ilocvţii la n a s , d


şia r d in c aău că z m o d ific ările d e s că udrtu raă td in in te rio ru l c o rp u lu i s p a rg şo av re
in ile sţiri u bd in n a s . A id p u te m a m in ti d e m o d ificări b ru şte a le v re m ii, o s c h im b a
re s u fle te a s c a s a u o m o d ific a re d ra s tic ă a a lim eţie n ta i. Şi o te n s iu n e aărtep
eriarml a n e n t rid ă ic a t s u p ra s o ălicvite n e le sţiriu bd in n a s . C e l m a i im p o rta n t p u
n c t S h ia ts u tra taîm t p o triv âng a s erării n a z a le s ăe laa flc eă.a f Tratare :

ţrn. j,. , *•>'

P a lpţia c u d e g e te le v e r te b r aă înc ec er vân picda l d *in s p a teîn s u s . L a tre c e r e a d


in ă şit rec ra c enaiuf s eă ua nfl o s uşo r p ro e m in e n t. C u d ătăto e g e tu r m l şcai aţir c u fo
ţăr p ie le a d in z o n a o s uână lu i, cân p d âSn g e ra re a s e şte o p. reS im u lta n tr a t aţi c u c
e aălamână lt u n p u n c t a fla t s u b s t eţi r n . P a lp a s te rn u l. A c o lo înu cn ed pe ţe e s u tu
l m o a leăs, aţia pp o tr iv it d e ta r e c u ătăto a r r u şil m ijlo c iu l.ăsAa pr e a tr e b uă iea ibăs
lo c a tu n c ân i cd ţai a tin s c e l m ân a i ca pd u n c t a l ării. e x p ir

\ P un ct S hiatsu pe ăceaf

15 1

M asajulăm t ăduito r

* r rf c !« , ,

5* ftJ T l» î

rft P u n c t hia S ts uîn b a zin u l g a s tric

P e n tru p re v e n ire , a tuânndc i vci s eîn tâm păl să sân g e raţi d e s , u rm ăto a re le p u n c te
s u n t im p o rta n te . P e n tru tra ta re e s te n e v o ieîn căd eo p e rs o ă, a nd e o a re c e p u n
c te le s e a ăfl p e s p a te .
152

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u

P u n c te S h ia ts u p e c o lo a n a văe rte b ra l

T ratare:

în z o n a to r a c e lu i s e ăm ao s elina ie z v e răticdael p u n c te p e c o lo a n a v eă rte în tre b


raul m eşirip u n c tu l u n d e s e te rm in ă c o a s te le . ăD as ce tra teăa dz e mi am u lte o ri a c
e a z otră, te n d ţa in d e aâns g e ra e s te reă,d înu stre p u n c te s e v a lăs a o d is ta ţă nd e d
oăulă ţi m i d e d e g e t. F ie c a re p u n c t s e v a a păs a p u te rn ic tim p d e tre i s e c u n d e .
153

M a s a juăl mt ăd u ito r In so m n ia U n so m nănăto s s e ste im p o rta n t, p eînn tru c h eaia z


iu a în linşte i şi co n ce n tra re . O ricin e şte c u nco o an se cin ţe le fa p tu lu i că n u d o rm im
su ficie n t: oăb po eserma la n eă,n tlip saăbr dării. P e n tru o re g e n e ra re ă ab ucnre ie ru lu i
irig a re a c u sân g e tre b u ieă fie s s u fic ieă.n tS h ia ts u e s te m ijlo c u l id e a l d e a oţine b o
irig a re s u fică.ie n t T rata re:

P e p a rte a d in s p a te a c a p u lu i,ă speu te a prnaics tim p d e tre i s e c u n d e , c u d e g e te


leşemz aijlo te cuiinau l p e s te a ltu , ul n p u n c t a fla t la tre c e re a âtd ins ptre re g c a p . P
eânl gă a c e a s ta sînetin d p ic io a reşi les e mşcă i d e g e te leîn faţă şi a p o în i s p a te , cât d e
m u lt p o s ib il. A s tfe l s e s tim uăleflu a zx u l d eânsg eîn pic io a re .

P u n c t S h ia ts u p eă c e a f

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u

A m eţe lile A m eţe lile p o t ăre a p a d in c a u z a u n e i cţiiircp urolaa s te , a u n e i irita ţii a la


b irin tu lu i d in u re c h e a ăinstea urioaa ru n e i p a ra liz ii e re d ita re şc a hmilou r o c h iu lu i.
în c a z u l u n u i a c c e s a c u t ţe d eaăla, mteeh n ic a S h ia ts u v in eîn a ju to r c u tra ta re a u
n u i p u n c t.

l 15 5

P un ct S hiatsu în caz d e a mţeal eă

M a s jau l ăt măd u ito r

u
P u n c te S htsiau în c a z d e a ţe m aeăl '

T ra ta re :

L a o d i s tţaănd e d oău lă ţi m i d e d e g e t , s u b fo m b ilic , ăs a paţi c u u n g h ia d e z e c e o


ri. P e n tru u n tra ta m e n t dăedluu ra n ăgt tre b u ie a c tiv a te m a i m u lte p u n c te .

156

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h ntm ic ii S h ia T ratare:

S e tra te ăa zd e tre i o ri p ,edzei jo sîn s u s , o lin i d e p u n c t e p e a n ţe t e lber ad r e pşit s ât


n g , li n ie în c e p e la d e g e tu lşimsic e te rmăinla c o t. U r măt o r u l p u n c t s eă ap fel f ţaă,
în a p r o p i e r e a s p rân c e n e lo r.

P u n c te S ts h ia u în c a z d e aţemaeăl

T ra ta re :

" -'Se m a s e ăa zc u b u r ic u l d e g e tu lu i m ijlo c iu u n p u n c t a fla t e x a c t ălaţi moe l d e


d e g e t d e ea s u p r c a pătu lu i in te rio r a lânscper n!e; s e m a s eăa zs im u lta n p u n c te le
d e d e a s u p ra a m bâne lo c er nsep.r

157

M asajul tămăduitor D u re rile d e dţi in T ra ta re a cu a ju to ru l te h n icii ia tsuS ha juă t ra p id


la a te nu a rea du re rilo r dţi. e dDine a se m e n e a, p o ate fi aă p lica t ca măs u ră p re v e n tiv
ă. V izita re a u n u i d e n tis t n u m a i a p a re ca înfricoş ătoare. ,*

P u n c t S h ia ts în uc a z d e d u re ri dţie d in

A păs aţi p u te rn ic c u u n g h ia d e g e tu lu i m a re u n p u n c t p e d e g e tuătăto l a r r, a fla


ân t l gă p a tu l u n g h ie i. A c e s t p u n c t reţioa cn e a ăz la a păs a re . P a lpţi apână jn d
simţiţi d u re re a d atoărat p re siu n ii. B ineînţe le s ăc teh nica S hiatsu nu p oa te fi considerata
u n în lo cu ito r a l tra ta m e n tu lu i a p lic a t d e d e n tis t. N u p o a te vind e c a dţii, in d a r p
o a te aju ta la re d u ce re a d u rerilo r a cu te

INDICE

Ifcm e teilel rAn te b ra ţu l A s tm u l B a za cra n iu i lu

1 55 77 96 2 2,57
Bărb ia B ro nşita

3 5,89 114

Coafa

wcdla

CD

Comments
About | Terms | Privacy | Copyright | Contact

Copyright © 2017 KUPDF Inc.