Sunteți pe pagina 1din 12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ REDIU

sat Rediu, comuna Rediu, județul Iași


Telefon: 0232-253955, 0232-270583; Fax: 0232-253955
Email: rediu_school@yahoo.com
http://scoalarediu.wordpress.com

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A


EDUCATOARELOR
AN ŞCOLAR 2017 - 2018

Structură:
1. Componenţa comisiei
2. Activitatea Comisiei Metodice a educatoarelor
1.1 Obiective propuse pentru anul şcolar 2017 – 2018. Activitǎţi ȋntreprinse pentru
realizarea obiectivelor.
2.1 Realizarea activitǎţilor planificate conform graficului
3. Activitatea managerială la grupele de preşcolari
3.1 Activitatea instructiv-educativǎ de predare - ȋnvǎţare - evaluare
3.2 Activitǎţi educative şi extracurriculare
3.3 Colaborarea grǎdiniţǎ - familie
4. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice

1.Componenţa comisiei

Ȋn anul şcolar 2017 – 2018 comisia metodică a educatoarelor a avut următoarea


componenţă:

Grădiniţa Rediu: - Nivelul I (3 – 4 ani), prof. ȋnv. preşcolar Ţopa Mioara


- Nivelul II (5 – 6 ani), educatoare Dorobǎţ Mihaela
Grădiniţa Horleşti: - grupă combinatǎ, prof. ȋnv. preşcolar Reşetnic Tatiana
Grădiniţa Tăuteşti: - grupă combinatǎ, prof. ȋnv. preşcolar Dumitriu Daniela
Grădiniţa Breazu: - grupă combinatǎ, prof. ȋnv. preşcolar Mihnea Corina

2. Activitatea Comisiei Metodice a educatoarelor

2.1 Obiective propuse pentru anul şcolar 2017 – 2018. Activitǎţi ȋntreprinse
pentru realizarea obiectivelor.

O 1 : Dezvoltarea calității procesului de predare – învățare - evaluare și a


competențelor de proiectare curriculară:

 Cunoașterea metodologică a aplicării Curriculumului pentru învățământul preșcolar.


La nivelul fiecǎrei grupe de preşcolari existǎ câte un Curriculum pentru ȋnvǎţǎmântul
preşcolar, doamnele educatoare au demonstrat cǎ deţin informaţii pentru aplicarea lui
ȋntrucât atât organizarea spaţiului cât şi proiectarea şi desfǎşurarea activitǎţilor se
realizeazǎ ȋn conformitate cu prevederile acestuia.
Ȋn luna februarie 2018 Ministerul Educaţiei Naţional a revizuit şi elaborat un nou
curriculum – „Curriculum pentru educaţia timpurie (copii de la naştere la 6 ani)”.
Acesta a fost analizat şi dezbǎtut ȋn şedinţele comisiei metodice dar şi ȋn ȋntâlnirea
cercului pedagogic, astfel ȋncât toate cadrele didactice au luat la cunoştinţǎ noile
prevederi şi au parcurs la aplicarea acestuia.

 Întocmirea planificărilor anuale, a proiectelor tematice și a direcțiilor de dezvoltare


pentru fiecare proiect propus.
La ȋnceputul anului şcolar s-au ȋntocmit planificǎrile anuale pentru fiecare grupǎ,
proiectele tematice (minim 3 proiecte la grupa micǎ şi maxim 7 la grupa mare) şi
subtemele fiecǎrui proiect tematic.
Planificǎrile au fost ȋntocmite corect şi integral iar la sfârşitul anului şcolar au fost
verificate şi predate spre arhivare compatimentului secretariat

 Realizarea evaluărilor inițiale, continue şi sumative corecte și complete;


Evaluarile iniţiale, continue şi sumative s-au realizat la toate grupele de preşcolari, au
urmǎrit evaluarea progresului ȋnregistrat de fiecare preşcolar ȋn parte ȋn raport cu sine,
de la o evaluare la alta. Probele aplicate au fost diverse: orale, practice şi scrise, cu
accent pe primele douǎ categorii. Rezultatele obţinute se regǎsesc ȋn rapoartele de
activitate de la nivelul fiecǎrei grupe de preşcolari iar concluziile asupra acestora vor fi
prezentate şi ȋn prezentul raport ȋntr-o urmǎtoare paginǎ.

 Proiectarea programelor CDȘ.


Ȋn şedinţele de ȋnceput de an şcolar pǎrinţii au ales dintr-o listǎ de opţionale pe cele
mai potrivite pentru copiii lor. Printre preferinţele pǎrinţilor sunt opţionalele de
Literaturǎ pentru copii, Ȋn lumea poveştilor, Creionelul fermecat, „Sǎculeţul cu
poveşti şi cu emoţii”, Educaţie pentru sǎnǎtate. Doamnele educatoare au ȋntocmit
planificǎri specifice şi au parcurs activitǎţile propuse conform acestora.

 Stabilirea unei relații strânse cu școala, în vederea optimizării adaptării copilului


preșcolar la clasa pregǎtitoare
Doamnele educatoare de la grupele mari sau care au avut grupe mari ȋn anul şcolar
precedent au ţinut o legǎturǎ strânsǎ cu doamnele ȋnvǎţǎtoare de la clasele pregǎtitoare
pentru a monitoriza rezultatele copiilor de la aceste clase ȋn vederea ȋmbunǎtǎţirii
activitǎţii la grupele mari spre o mai bunǎ adaptare a acestora la ȋnvǎţǎmântul primar.
De asemenea s-au desfǎşurat activitǎţi ȋn colaborare cu şcoala.

O 2: Dezvoltarea abilităților de a aplica în activitatea didactică cu copiii competențe


dobândite prin participarea la acțiuni de formare continuă

 Studiu individual în literatura de specialitate; elaborarea de comunicări metodice de


către cadrele didactice pentru promovarea didacticii moderne, cu accentul pe
competențe;
Cadrele didactice educatoare au consemnat zilnic activitatea metodicǎ ȋn Caietul
educatoarei: studiu individual ȋn diverse direcţii ale literaturii de specialitate,
elaborarea şi susţinerea de referate metodice ȋn şedinţele comisiei, pregǎtirea
materialelor didactice potrivite pentru activitǎţile zilnice, activitǎţi demonstrative,
consilii profesorale etc.

 Participarea la activitățile cercului pedagogic, unde sunt prezentate teme de actualitate


în didactica modernă.
Ȋn semestrul I al anului şcolar 2017-2018 s-a participat la cercul pedagogic cu tema
„Activitati cu continut matematic in invatarea experentiala la gradinita”, de la GPN
Dancu.
Ȋn semestrul II al anului şcolar 2017-2018 s-a participat la cercul pedagogic cu tema
„Jocul de rol. Valenţe ale jocului de rol în dezvolaterea competenţelor socio-
emoţionale la vârsta preşcolarǎ.” desfǎşurat la Grǎdiniţa „Fericitul Ieremia”.

 Schimbarea/ îmbunătățirea stilului de predare, aplicarea metodelor și tehnicilor


moderne.
Cadrele didactice educatoare sunt preocupate permanent de ȋmbunǎţǎtirea calitǎţii
procesului didactic aplicând metode şi mijloace moderne, materiale atractive.

O 3: Atragerea populației preșcolare din comună, pentru limitarea migrației acesteia


spre alte unități preșcolare din afara localității

 Promovarea unei imagini pozitive a instituției noastre în cadrul comunității locale.


Activitatea grǎdiniţelor este cunoscutǎ comunitǎţii atât prin serbǎrile, activitǎţile
demonstrative cu pǎrinţii la care participǎ un numǎr mare de apropiaţi ai copiilor cât şi
prin popularizarea activitǎţilor prin intermediul paginii oficiale a şcolii sau a paginilor
special create de cǎtre educatoare pentru grupele dumnealor. De menţionat este faptul
cǎ, la ȋnceput de an şcolar, grǎdiniţele au ȋncheiat cu pǎrinţii Acordul de folosire a
imaginii copilului sub diverse forme (TV, magnetică, fotografică, format hârtie,
internet sau orice alt tip de format).

 Promovarea unei educații de calitate pentru toți preșcolarii din grădiniță


Cadrele didactice educatoare sunt preocupate permanent de asigurarea unei educaţii de
calitate pentru toţi preşcolarii indiferent de etnie, de deficienţele pe care le au sau alte
criterii sociale .
Cunoştinţele transmise sunt ȋn concordanţǎ cu cele prevǎzute de Curriculum pentru
ȋnvǎţǎmântul preşcolar iar pentru copiii cu deficienţe mentale, de locomoţie, ADHD,
cu CES, doamnele educatoare si-au conceput planuri individualizate deşi nu existǎ un
ȋndrumǎtor oficial ȋn acest sens.

O 4: Creșterea calității bazei materiale existente; dezvoltarea bazei materiale din


grădiniță
 Participarea la prezentările de materiale didactice în cadrul consfătuirilor județene;
Anul acesta ca şi ȋn ceilalţi ani am avut participare la consfǎtuirea judeţeanǎ a
educatoarelor. Oferte de materiale didactice sunt numeroase, diverse, atractive dar
contracost. Cadrele didactice abia dacǎ reuşesc sǎ-şi achiziţioneze Caietul educatoarei
– un document juridic care evidenţiazǎ activitatea la grupǎ pe un an şcolar, care
trebuie predat instituţiei la sfârşit şi care la majoritatea grǎdiniţelor este achiziţionat de
cǎtre acestea. Pentru celelalte materiale didactice nici nu se ȋndrǎzneşte a se spera.
Eforturi se fac din partea conducerii şcolii pentru ȋmbunǎtǎţirea bazei materiale a
grǎdiniţelor şi ȋi mulţumim doamnei director, Ana Ciobanu, pentru jaluzele, perdele,
videoproiectoare, calculatoare la fiecare grupǎ, gard şi pavaj nou la GPN Rediu,
centralǎ termicǎ şî alte îmbunǎtǎţiri ce-mi scapǎ în acest moment. Legea spune prin
Ordinul 3850/2010, anexa 2, cǎ fiecare grǎdiniţǎ trebuie dotatǎ dupǎ „Normativul de
dotare minimalǎ pentru serviciile de educaţie timpurie a copilului de la 3 la 6/7 ani”
iar printr-o adresǎ ISJ „Aspecte de etapǎ”, spune sǎ ȋl respectǎm ȋntocmai. Ȋl voi ataşa
prezentului Raport, poate tot cu sprijinul conducerii se va mai achiziţiona câte ceva.

 Selecționarea auxiliarelor din ofertele avizate de MEN care să răspundă condițiilor de


calitate a procesului didactic pe nivel de vârstă;
Anul acesta şcolar a debutat sub semnul incertitudinii auxiliarelor. Deşi puterea
financiarǎ a pǎrinţilor este foarte micǎ, aceştia au optat ȋn fiecare an pentru
achiziţionarea de caiete speciale dorind o pregǎtire cât mai bunǎ a copiilor. Au fost
dezamǎgiţi când au aflat cǎ nu putem sǎ le achiziţionǎm de la ȋceput de an şcolar dar
acum, o datǎ cu publicarea listei auxiliarelor avizate de MEN, totul a revenit la
normal. Toate grupele de copii au parcurs materia şi şi-au exersat cunoştinţele şi cu
ajutorul caietelor speciale.

 Cunoașterea de către toate educatoarele a listei cu materiale didactice existente în


grădiniță;
La ȋnceput de an şcolar doamnele educatoare au fǎcut inventarul materialelor existente
ȋn grǎdiniţǎ iar listele au fost predate compartimentului contabilitate, sub semnǎturǎ.
La sfârşit de an şcolar aceste liste au fost revǎzute şi totul a fost conform primei
verificǎri.

 Atragerea de fonduri extrabugetare ce pot ajuta la modernizarea bazei materiale a


grădiniței
Ȋn fiecare an şcolar pǎrinţii preşcolarilor participǎ la achiziţionarea unei liste minime
de rechizite. Nu existǎ un fond al grupei iar cumpǎrǎturile se fac de cǎtre comitetul de
pǎrinţi. Fonduri extrabugetare mai apar ȋn perioada sǎrbǎtorilor, sub forma cadourilor
de Crǎciun iar pentru modernizarea bazei materiale de specificat este proiectul
„Daruri din suflet” ȋn cadrul cǎruia GPN Breazu şi GPN Rediu au primit jucǎrii şi
jocuri educative de la un sponsor anonim. Cadrele didactice sunt nevoite sǎ gǎseascǎ
„fonduri extrabugetare”, dacǎ le putem numi aşa, din bugetul propriu, pentru
achiziţionarea de diverse materiale necesare zilnic la activitǎţile grupei. La GPN
Horleşti au existat douǎ sponsorizǎri din partea doamnei Dumitriu Gabriela.

O5 : Dezvoltarea relațiilor cu autoritățile locale și parteneri educaționali implicați în


viața grădiniței
 Derularea de proiecte educaționale cu implicarea unor parteneri din comunitatea locală
– Primăria, Biserica, Poliția, Dispensarul etc.
Relaţiile cu autoritǎţile locale sunt bune: primǎria Rediu reprezentatǎ de dl primar
Vasile Haidǎu s-a preocupat permanent de buna funcţionare a unitǎţii noastre, a
demarat acţiuni de ȋmbunǎtǎţire a condiţiilor acesteia (centralǎ nouǎ, navetǎ gratuitǎ
pentru elevi şi profesori etc.); şi cu Biserica relaţiile sunt foarte bune, copiii
participând la activitǎţi comemorative, merg la spovedit, primesc cadouri ȋn fiecare an
(la GPN Breazu); poliţia este si ea aproape de şcoalǎ, participând la festivitatea de
deschidere a anului şcolar dar şi la solicitǎrile şcolii din timpul anului; relaţia cu
medicul de familie este bunǎ, copiii sunt ȋndreptaţi cǎtre acesta când au probleme de
sǎnǎtate, când trebuie sǎ-şi fǎcǎ un vaccin la o anumitǎ vârstǎ, doamna doctor este
deschisǎ colaborǎrii şi chiar am realizat un parteneriat cu acesta în cadrul sǎptǎmânii
Şcoala Altfel. Preşcolarii au fost încântaţi şi deschişi în comunicarea cu dumneaei.

 Fructificarea oportunităților oferite de proiectele de colaborare și parteneriate la nivel


local, județean, național
Pe parcursul semestrului I s-au ȋncheiat urmǎtoarele proiecte de colaborare şi
parteneriate: parteneriat cu părinții GPN Rediu”Împreună pentru copii”, parteneriat cu
şcoala:”De la grǎdiniţǎ la şcoalǎ!”, parteneriate GPN Horleşti cu GPP. 21 si Şc "
Otilia Cazimir", Iaşi, proiectul educaţional desfǎşurat la nivelul şcolii Horleşti “Mica
Unire – unirea Principatelor”, proiect educativ GPN Horleşti – „Si eu stiu multe
poezii!”, proiectul „Daruri din suflet” –GPN Breazu şi GPN Rediu.

2.2 Realizarea activitǎţilor

În anul școlar 2017-2018 Comisia Metodică a educatoarelor şi-a desfășurat activitatea


conform planului managerial și graficului de activități aprobat ȋn prima şedinţă a Comisiei
Metodice dupǎ cum urmeazǎ:

Septembrie 2017
1. Informarea cadrelor didactice cu privire la activitatea desfășurată în anul școlar precedent.
Prezentarea raportului asupra activităţii comisiei metodice / an şcolar 2016-2017.
2. Prezentarea şi aprobarea Planului managerial şi al Graficului de activitǎţi pentru anul
şcolar 2017-2018.
3. Informare privind Consfǎtuirea educatoarelor

Octombrie 2017
1.Prezentarea si predarea documentelor de proiectare si planificare a activitatii educatoarelor
la nivelul grupelor de copii – responsabile toate educatoarele
2.Instrumente de lucru pentru evaluarea inițială. Analiza si centralizarea rezultatelor copiilor
în urma evalurilor inițiale.

Noiembrie 2017
1. „Activitǎţi cu conţinut matematic ȋn ȋnvǎţarea experenţialǎ la grǎdiniţǎ”- activitate de cerc
pedagogic, GPN Dancu, Iasi

Decembrie 2017
1.Corelaţia între temele abordate în grădiniţă şi cele din afara ei – ed. Dorobǎţ Mihaela
2.Rezolvarea sarcinilor prin cooperare şi încurajarea copiilor în producerea ideilor originale
– ed. Ţopa Mioara
Ianuarie 2018
1. Activitate demonstrativǎ „ Fulgii de zǎpadǎ, prietenii Zânei Iarna” - GPN Rediu, grupa
micǎ, ed. Ţopa Mioara
2.„ Exemple de activităţi prin care urmăresc dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale a
copiilor de vârstă preşcolarǎ” – referat metodic ed. Reşetnic Tatiana
3. Prezentarea si analiza rezultatelor evaluarii sumative I – toate educatoarele

Februarie 2018
1. „Educaţia incluzivǎ-de la cunoaşterea conceptului şi a principiilor de bazǎ şi
împǎrtǎşirea bunelor practici”-referat metodic, dezbatere – toate educatoarele
2. Obiective educaţionale propuse pentru semestrul al II-lea – toate educatoarele
3. „Curriculum pentru educaţia timpurie (de naştere la 6 ani)” - dezbatere

Martie 2018
1. „Frumosul, armonia, sunetul şi ritmul - ca valori ale artelor cultivate la vârstele
timpurii” – activitǎţi practice, referat – toate educatoarele
2. Aspecte privind înscrierea la clasa pregǎtitoare pentru anul şcolar 2018-2019

Aprilie 2018
1. „Jocul de rol. Valenţe ale jocului de rol în dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale
la vârsta preşcolarǎ”- activitate de cerc pedagogic la Grǎdiniţa „Fericitul Ieremia” –
toate educatoarele
2. Aspecte privind înscrierea/reînscrierea copiilor la grǎdiniţǎ pentru anul şcolar 2018-
2019

Mai 2018
1. „Mişcare, dezvoltare, sǎnǎtate prin activitǎţi specifice cu preşcolarii” – activitate
demonstrativǎ GPN Horleşti, ed. Reşetnic Tatiana, referat metodic ed. Ţopa Mioara

Iunie 2018
1. Evaluarea sumativǎ pe semestrul al II-lea – planificǎri, teste, rezultate, mǎsuri
ameliorative – toate educatoarele
Activitǎţile prezentate anterior s-au desfǎşurat integral şi cu responsabilitate de cǎtre toate
cadrele didactice. Procesele verbale si documentele justificative se regǎsesc la dosarul
Comisiei Metodice a educatoarelor.

3. Activitatea managerială la grupele de preşcolari

3.1 Activitatea instructiv-educativǎ de predare - ȋnvǎţare - evaluare

Obiectivul principal al educației preșcolare este de a permite fiecărui copil să-și


urmeze drumul său propriu de creștere și dezvoltare a personalității în toate componentele
sale. Grădinița oferă tuturor copiilor de vârstă preșcolară condiții necesare pentru dezvoltarea
normală și deplină, precum și o pregătire corespunzătoare pentru școală.
Anul școlar a debutat în condiții bune care au garantat realizarea obiectivelor propuse.
Cadrele didactice s-au implicat în pregătirea grădinițelor pentru primirea copiilor în
cele mai bune condiții, într-un mediu stimulativ și primitor. Au continuat efortul dotării
centrelor de activitate cu materiale şi mijloace didactice atractive, organizarea și structurarea
unui mediu de învățare complex care să favorizeze valorizarea și dezvoltarea potențialului
fiecărui copil în parte. Apreciez preocuparea pentru etichetarea mediului educațioanal, pentru
crearea de colțuri/ zone noi de activitate în funcție de subtema proiectelor aflate în derulare
după noul curriculum.
Una din condițiile esențiale ale aplicării noului curriculum centrat pe nevoile,
interesele și dezvoltarea lui globală s-a referit la crearea unui mediu educațional adecvat care
să permită dezvoltarea liberă a copilului.
Mediul fizic s-a gândit pentru a putea sesiza dinamica proprie a fiecarui copil și să
ofere posibilitatea dezvoltării lui armonioase, stimulându-i dezvoltarea sub toate aspectele.
S-au respectat prevederile în vigoare referitoare la spațiul aferent sălilor de grupă, a locurilor
pentru desfasurarea activităților în aer liber, la mobilierul și instalațiile necesare asigurării
condițiilor de funcționare, igienico-sanitare și de securitate pentru viața și sănătatea copiilor.
Am oferit situații variate de joc și învățare, educația adresându-se fiecărui copil în parte și nu
copiilor, în general. Un obiectiv în amenajarea spațiului educațional l-a constituit amenajarea
centrelor de interes unde s-au organizat jocuri și activități alese dar și activități tematice care
au contribuit la atingerea obiectivelor cadru și de referință. S-au desfașurat activități plăcute
și interesante în care s-a observat manifestarea unei atitudini relaxante în interacțiunile copii-
copii, copii educatoare sau alti actori implicati: profesori, părinți, bunici.
Am gândit creator amplasarea materialelor în zonele amenajate astfel încat să amplifice
procesul de învătare. S-a rezervat un loc pentru centrul tematic reprezentat imagistic sau
chiar cu mesaje scrise pentru a fi văzut atât de copii cât și de părinți. Materialele didactice de
la centre au fost asigurate 80% de cǎtre educatoare, au fost schimbate mereu şi așezate la
îndemâna copiilor.
Lucrările individuale dar și cele produse de grupuri au fost așezate la vedere pentru
părinți și cei care vizitează grădinița. Într-o atmosferă placută de ordine, curăţenie, armonie a
obiectelor şi culorilor într-un mod suportiv de încurajare a performanţei bazate pe criterii clar
formulate către copii, punând accent mai mult pe ceea ce copilul a realizat bine şi mai puţin
pe eşecuri, întregul colectiv s-a străduit să pună o piatră de temelie pe viitoarea personalitate
a fiecărui copil.
Proiectarea şi planificarea activitǎţii la grupe s-a realizat conform Curriculumului
pentru ȋnvǎţǎmântul preşcolar şi au fost ajustate pe parcurs ȋn funcţie de nevoile copiilor, de
particularitǎţile acestora observate ȋn primele douǎ sǎptǎmâni de evaluare iniţialǎ.

Efectivele de preşcolari la final de an şcolar au fost urmǎtoarele:


GPN Rediu – 20 preşcolari la nivelul I şi 22 preşcolari la nivelul II
GPN Horleşti – 14 preşcolari, grupǎ combinatǎ
GPN Breazu – 19 preşcolari, grupǎ combinatǎ
GPN Tǎuteşti – 5 preşcolari
La constituirea grupelor a predominat criteriul continuităţii şi al particularitǎţilor de
vârstǎ ale copiilor.
Primele zile de grădiniță au reprezentat pentru unii copii satisfacerea curiozităților,
noutăţile au fost multe, iar unii s-au speriat puţin. În cele mai multe cazuri acomodarea a
durat până la 3-4 săptămâni.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi
procedee activ-participative, la fiecare domeniu de activitate, conform planificărilor
calendaristice.
În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală
sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea
efectivă a tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de
cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de
respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a
iniţiativei.
În ceea ce priveşte evaluarea s-au elaborat instrumente alternative de evaluare adecvate
conţinutului şi obiectivelor propuse, s-au aplicat probe de evaluare în diferite momente ale
procesului didactic în funcţie de obiectivele propuse, s-au înregistrat performanţele copiilor
în fişe. Revizuirea planificării calendaristice sau săptămânale s-a realizat în funcţie de
rezultatele evaluărilor iniţiale, continue sau sumative. S-au identificat măsuri ameliorative
pentru copiii cu dificultăţi de învăţare şi s-au asigurat măsuri de dezvoltare pentru copiii cu
performanţe, punându-se accentul pe ceea ce copilul a realizat bine și mai puțin pe eșecuri
sau greșeli, tocmai pentru a-i da copilului mai multă încredere în sine, dar și cu grija de a-i
contura copilului o imagine de sine conformă cu realitatea.
S-a constatat la cadrele didactice flexibilitate în derularea actului didactic, adaptarea
strategiilor utilizate de educatoare la reacțiile grupei de copii (modificări ale scenariului
prestabilit ca urmare a derulării activităților și reacțiilor copiilor din grupă) aspect care
încurajează comunicarea liberă a copiilor.

Pe durata acestui an scolar, prin intermediul activităţilor instructiv-educative


desfăsurate, preşcolarii au dobândit cunoştinţe diverse.

Preşcolarii grupelor mici şi mijlocii au ȋnvǎţat:


 să împartă lucrurile cu alţi copii – în grădiniţă, unele lucruri cum ar fi: jucării, cărţi,
locuri de joacă sunt pentru toată lumea, iar un copil nu poate deţine toate aceste lucruri
de unul singur;
 „aşteptarea” este importantă pentru ei, deoarece trăim în grupuri şi nu numai;
 există o serie de cuvinte „magice”: „Te rog!”, „Multumesc!”, „Îmi pare rău!” care ne
ajută să fim mai buni si să rezolvăm conflicte;
 respectul faţă de alte persoane se manifestă atât în vorbire, cât şi în acţiunile noastre;
au început să capete autonomie personală insistându-se pe exersarea şi consolidarea
deprinderilor din sfera autonomiei personale;
 au început să se joace ”unul cu celălalt”;
 o îmbogățire a comunicării orale în plan fonetic, în organizarea logică a comunicării,
în trecerea de la limbajul concret-situativ la cel contextual;
 se organizeazǎ şi iniţiazǎ jocuri cu subiecte din viața cotidiană, din experiența
personală, se joacă și învață în grupuri mici;
 participă cu plăcere la viața în colectiv;
 se exprimă în propoziții scurte, înțeleg sensul cuvintelor, reproduc cu ușurință și
folosesc mima vocală în redarea unui text liric;
 organizează expoziții cu propriile lucrări din activitățile comune sau independente și
au capacitatea de face aprecieri respectând criteriile stabilite.
Preşcolarii grupelor mari:
 si-au luat în serios rolurile de viitori scolari încă de la început. Faptul că majoritatea
copiilor au frecventat grădiniţa la grupele anterioare, a dus la desfăsurarea în bune
condiţii a activităţilor;
 au participat cu entuziasm la activităţi, atât în calitate de vorbitori cât si de ascultători;
 majoritatea copiilor si-au îmbogăţit experienţa senzorială, utilizând-o adecvat în
activităţile specifice domeniului stiinţe, dând dovadă că sunt capabili de a recunoaste
si denumi obiecte diverse. Lumea
înconjurătoare a fost o sursă permanentă de stimulare a curiozităţii copiilor;
 si-au perfecţionat dreprinderile de utilizare a instrumentelor folosite în activităţile de
pictură, desen, modelaj, abilităţi practice. Unii copiii au dat dovadă de creativitate mai
mare decât media;
 în ceea ce priveste socializarea, majoritatea si-au depǎşit egocentrismul şi ş-au însusit
normele necesare integrării în viaţa socială, precum si reguli de securitate personală.;
 exprimarea verbală este superioară atât din punct de vedere calitativ, cantitativ cât și al
expresivității.
 pot reproduce, construi și relata întâmplări scurte cu subiecte din experiența personală
sau din mediul înconjurător;
 au deprinderi de munca intelectuală, deprinderi tehnice și de muncă independentă
precum și capacitate de concentrare pe parcursul unei activități;
 au capacitatea de a-și aprecia propriile fapte cu un nivel mai ridicat de obiectivitate;
 manifestă mai mult interes pentru activitățile de învățare.

Pe parcursul anului scolar, frecvența copiilor a fost bună și foarte bună. Întregul colectiv
al grădiniței a înțeles că fiecare este important și are propria sa valoare, că nu există bariere
între copil și educatoare, că ușile pot sta deschise și totuși fiecare să se simtă în siguranță,
copiii sunt încurajați să experimenteze, să pună întrebări să spună ce simt, sunt încurajați să
facă alegeri.

3.2 Activitǎţi educative şi extracurriculare

Pe lăngâ activităţile didactice, în toate grădiniţele din cele patru locaţii, s-au mai
desfăşurat activităţi extraşcolare şi educative menite să îmbogăţească experienţa copiilor
dar şi a cadrelor didactice. Dintre acestea se pot aminti:

Septembrie: “Bun venit la grǎdiniţǎ!”, “Sporul casei”, “Spune ce ai gustat!”, “Toamna si


legumele vesele".
Octombrie: „ Imbrǎţişǎri muzicale!”, „ Clubul curiosilor”, „Salata de fructe”, „„Si eu stiu
multe poezii”, activitati dedicate Zilei Educatiei, "Noi suntem o familie", „Daruri, din
suflet”
Noiembrie: „ Un Halloween distractiv!”, „Punem muraturi”, " Carnavalul Toamnei",
Cartea e prietena mea, curand voi citi din ea”
Decembrie: “Moş Nicolae iubeşte copiii!”, “Ȋn aşteptarea Crǎciunului”, ”Vine, vine Moș
Nicolae”, “Vine, vine Moș Crăciun”, “Vine dragul Mos Craciun”,
Ianuarie: “Hai sǎ dǎm mânǎ cu mânǎ!”, “Micii brutari”, “Mica Unire – unirea
Principatelor”
Februarie: „O secundǎ pentru viaţa ta!”, „Vreau sǎ fiu sǎnǎtos!”, „Aşq da, aşa nu!”
Martie: „Mǎrţişorul – simbolul primǎverii”, „De ziua ta, mǎmico!”, „Scrisoare mamei”
Aprilie: „Tradiţii şi obiceiuri de Paşte”, „Iepuraşul Mustǎcilǎ”, „Pentru o grǎdiniţǎ
curatǎ”, „Ce pot face douǎ mâini dibace”, „Îngrijim şi iubim natura”
Mai: „Hai la drum, mici pietoni”, „Strada nu e loc de joacǎ!”, „Minte sǎnǎtoasǎ în corp
sǎnǎtos”, „Copii politicoşi, copii fericiţi”
Iunie: „Copii de pretutindeni” „1 iunie - ziua tuturor copiilor”, „Pentru cine înfloresc
florile?”„Bun rǎmas, grǎdiniţǎ!”

3.3 Colaborarea grǎdiniţǎ – familie

Grǎdiniţa încurajează părinţii să se implice în educaţia copiilor. Se realizează un


permanent schimb de informaţii între părinţi si cadrele didactice: sedinţe lunare, consultaţii
cu părinţii, consiliere parentalǎ, discuţii individuale, ȋntâlniri periodice organizate la diferite
evenimente.
Din discuţiile purtate cu familiile reiese că acestea sunt mulţumite de calitatea actului
educativ si de conditiile oferite de unitate. Au existat părinţi care si-au adus copiii către
această unitate, deoarece ei însisi au fost elevi aici, sau pǎrinţi care si-au mutat copiii de la
mediul privat ȋn unitatea noastrǎ deoarece nu s-au pliat pe nevoile educative ale copiilor.
Acestea sunt cele mai bune dovezi că activitatea grǎdiniţelor noastre este apreciatǎ de părinţi
si de comunitate.
Unii părinţi au precizat ca îsi doresc, totodată, implicarea copiilor în multe activităţi
extracurriculare ȋn afara grǎdiniţei dar acest lucru este ȋngreunat de lipsa transportului avizat
ȋn acest sens.
Cadrele didactice apreciază prezenţa părinţilor la sedinţele anunţate, de obicei se
menţine o legătură continuă.
Implicarea familiei în activitatea scolară a copiilor se desfăsoare pe 2 coordonate:
 relatia părinte-copil: frecventa, rezultatele scolare, ajutor în îndeplinirea sarcinilor,
suport moral si material.
 relatia familie-scoala: alegerea unitătii scolare; contacte directe cu reprezentantii
institutiei scolare (educatoare, director).

4. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice

Cadrele didactice şi doamna director şi-au propus sǎ promoveze profilul cadrului


didactic cu competenţe şi calităţi profesionale (bine pregătit profesional, cu o bună
reputaţie în unitate şi comunitate, rezultate bune obţinute cu copiii, preocupat de
perfecţionare şi adept al performanţei), calităţi intelectuale (deschis schimbărilor, flexibil,
receptiv la nou, creativ, adept al muncii de calitate, obiectiv în evaluare), abilităţi
organizatorice (preocupat de asigurarea unor resurse noi, educaţionale, bun organizator,
adept al activităţilor în echipă ), calităţi morale (ţinută morală impecabilă, fire
neconflictuală, ataşat de copii, sociabil, comunicativ, empatic).
Cadrele didactice din unitatea noastră s-au preocupat permanent de pregatirea
profesională in vederea creșterii calității actului educațional prin:
 participarea activă la activitatea metodică desfașurată la nivelul unitații;
 realizarea unor dezbateri cu tematică pedagogică;
 intocmirea corectă a documentelor școlare;
 planificarea activităților in conformitate cu domeniul de cunoaștere si centrul de interes
corespunzător;
 procurarea si studierea revistelor de specialitate și acelor mai noi apariții
editoriale;
 confecționarea materialelor didactice de calitate care să corespundă tematicilor propuse
 intocmirea unor materiale informative si prezentarea lor in cadrul ședintelor
comisiei metodice;
 pregătirea si susținerea activităților cu copii;
 ridicarea calității actului didactic prin practicarea unui invățământ diferențiat și
individualizat
 participarea activitǎţile de cerc pedagogic;
 ȋnscrierea la grade didactice.
Doamnele educatoare Mihnea Corina şi Ţopa Mioara sunt înscrise la examenul de
obţinerea gradului didactic II și au susţinut deja inspecţii speciale la clase.

Calitatea activităţii cadrelor didactice este reflectată în competenţele de comunicare,


proiectare, management educaţional, evaluare şi dezvoltare profesională materializată în
indicatori de calitate si anume:
 transmiterea de informaţii cu caracter ştiinţific, instruciv- educative;
-selectarea modalităţilor de comunicare adecvate;
-facilitarea comunicarii cu copiii prin cooperare şi interacţiune;
-abordarea aspectelor metodice şi pedagogice ale activităţii didactice cu toate cadrele din
unitate;
 identificarea domeniilor de colaborare; Informarea şi consilierea familiilor copiilor;
 cunoaşterea şi aplicarea curriculumului naţional, diferenţiat pe grupe de vârstă;
 asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice
adecvate particularităţilor de vârstă ale copiilor, nivelul de dezvoltare intelectuală şi
conţinuturilor activităţilor planificate;
 amenajarea mediului educaţional în conformitate cu tipul de activităţi desfaşurate
(activităţi în grup, învaţarea prin cooperare);
 valorizarea tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor, realizate în portofoliu, prin
amenajarea colţului tematic al grupei (când se trece la o noua temă);
 utilizarea de căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor respectând
principiile; Individualizarea activităţii cu copiii şi implicarea activă a acestora în
procesul instructiveducativ; Asigurarea sănătaţii copiilor în timpul activităţilor în
vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute;

În cadrul comisiei metodice a educatoarelor din şcoală colaborarea a fost eficientă,


împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.
A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o
comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.
S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală.
Comisia metodică a educatoarelor a urmărit să-şi desfăşoare activitatea conform
obiectivelor propuse şi să-şi îndeplinească sarcinile şi responsabilităţile cu seriozitate.
Activitatea comisiei metodice are scopul final de a dezvolta prin diverse strategii
competenţele psihopedagogice şi sociale ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar
sub raport teoretic, practic şi opţional.

Responsabil comisie metodică:


Educatoare: Ţopa Mioara

S-ar putea să vă placă și