Sunteți pe pagina 1din 8

TECHNICAL SPECIFICATION – THREE LAYER POLYETHYLENE

COATING OF UNDERGROUND STEEL PIPES


(PIPES COATED IN FACTORY) /
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ – IZOLAŢIE DE POLIETILENĂ ÎN TREI
STRATURI PENTRU CONDUCTELE METALICE INGROPATE
(ŢEVI PREIZOLATE IN UZINĂ)

Issued for construction /


02 02.2018
Emis pentru construire Radovanovici Vidru Covrig
Sorin Mihaela Bogdan
Issued for review / Radovanovici Vidru Covrig
01 12.2017
Emis pentru verificare Sorin Mihaela Bogdan
Rev. Prepared
Checked Approved
Date Description
No. Intocmit
Verificat Aprobat
Data Descriere
Originator/Autori
TECHNICAL SPECIFICATION – THEE LAYER POLYETHYLENE COATING
OF UNDERGROUND STEEL PIPES (PIPES COATED IN FACTORY)/
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ - IZOLAŢIE DE POLIETILENĂ ÎN TREI STRATURI
PENTRU CONDUCTELE METALICE ÎNGROPATE (ŢEVI PREIZOLATE ÎN
UZINĂ)
Doc. No.: PU-D-ROA0617320968_01-DE-PL-SPC-001-02-B Rev.: 02

Project no. / Page no. /


Project Title / Titlul proiectului:
Proiect nr. : Pagina nr.:

ENGINEERING SURFACE EQUIPPING AND


FLOWLINES WELLS 1323,1324 MORENI/
PROIECT PENTRU ECHIPARI DE
ROA06173203968_01
SUPRAFATA SI CONDUCTE SONDELE 1 of 8
233/5370
1323,1324 MORENI
ENGINEERING SURFACE EQUIPPING AND FLOWLINES WELLS
Project Title /
1323,1324 MORENI/ PROIECT PENTRU ECHIPARI DE SUPRAFATA SI
Titlu Proiect :
CONDUCTE SONDELE 1323,1324 MORENI

Technical specification – Thee layer polyethylene coating


Doc. Title / of underground steel pipes (pipes coated in factory)/
Titlu Doc. : Specificaţie tehnică - Izolaţie de polietilenă în trei straturi
pentru conductele metalice îngropate (ţevi preizolate în uzină)
Doc. No. / Rev.
PU-D-ROA0617320968_01-DE-PL-SPC-001-02-B Page 2 of 8
Doc. nr. : 02

Revision No. / Reason for Revision / Date /


Revizia nr. Motivul reviziei Data

01 Issued for review / Emis pentru verificare 12.2017

02 Issued for construction / Emis pentru construire 02.2018


ENGINEERING SURFACE EQUIPPING AND FLOWLINES WELLS
Project Title /
1323,1324 MORENI/ PROIECT PENTRU ECHIPARI DE SUPRAFATA SI
Titlu Proiect :
CONDUCTE SONDELE 1323,1324 MORENI

Technical specification – Thee layer polyethylene coating


Doc. Title / of underground steel pipes (pipes coated in factory)/
Titlu Doc. : Specificaţie tehnică - Izolaţie de polietilenă în trei straturi
pentru conductele metalice îngropate (ţevi preizolate în uzină)
Doc. No. / Rev.
PU-D-ROA0617320968_01-DE-PL-SPC-001-02-B Page 3 of 8
Doc. nr. : 02

CUPRINS / CONTENT

1.GENERAL CONSIDERATIONS / CONSIDERAŢII GENERALE ...........................................................4


2.SUPPLIER’S LIABILITY / RESPONSABILITATEA FURNIZORULUI...................................................4
3.STANDARDS, RULES, REGULATIONS,CODES / STANDARDE, NORME, NORMATIVE, CODURI ..4
4. SOLVING METHOD OF POSSIBLE CONTRADICTIONS / MODUL DE REZOLVARE A UNOR
EVENTUALE CONTRADICŢII .................................................................................................................4
5. FINAL PROVICIONS / PREVEDERI FINALE ......................................................................................5

ATTACHMENT: ANEXĂ:
Data sheet – Thee layer polyethylene coating Foaie de date – Izolaţie de polietilenă în trei
of underground steel pipes (pipes coated in straturi pentru conductele metalice îngropate
factory) (ţevi preizolate în uzină)
ENGINEERING SURFACE EQUIPPING AND FLOWLINES WELLS
Project Title /
1323,1324 MORENI/ PROIECT PENTRU ECHIPARI DE SUPRAFATA SI
Titlu Proiect :
CONDUCTE SONDELE 1323,1324 MORENI

Technical specification – Thee layer polyethylene coating


Doc. Title / of underground steel pipes (pipes coated in factory)/
Titlu Doc. : Specificaţie tehnică - Izolaţie de polietilenă în trei straturi
pentru conductele metalice îngropate (ţevi preizolate în uzină)
Doc. No. / Rev.
PU-D-ROA0617320968_01-DE-PL-SPC-001-02-B Page 4 of 8
Doc. nr. : 02

1. GENERAL CONSIDERATIONS / CONSIDERAŢII GENERALE


This specification covers the minimum Această specificaţie se referă la cerinţele minime
requirements to be met by the three layer pe care trebuie să le îndeplinească izolaţia de
polyethylene coating of underground steel pipes polietilenă în trei straturi pentru conductele
(in factory pre-coated pipes) to be used within metalice îngropate (ţevi preizolate în uzină) ce
this project. urmează a fi utilizat în cadrul acestei investiţii.
It covers the minimum requirements related to Cerinţele minime pe care le acoperă se referă la
the testing of three layer polyethylene coating at testarea izolaţiei de polietilenă în trei straturi la
delivery of in factory pre-coated steel pipes in livrarea ţevilor preizolate în uzină în conformitate
accordance with the standards / rules / cu prevederile standardelor/ normelor/
regulations / codes listed below as well as in the normativelor/ codurilor menţionate în continuare
accompanying data sheet. precum şi în foaia de date care o însoţeşte.
Note: Notă:
Tubular goods to be coated in the factory for Materialul tubular ce se izolează în uzină
delivery of pre-coated pipes will meet the pentru livrarea ţevilor preizolate va
technological specifications. corespunde Specificaţiei tehnice tehnologice.
From point of view of this technical Din punct de vedere al prezentei Specificaţii
specification, the tubular goods are tehnice, materialul tubular se consideră
considered accepted. acceptat.

2. SUPPLIER’S LIABILITY / RESPONSABILITATEA FURNIZORULUI


The main supplier has full responsibility for the Furnizorul principal poartă întreaga
delivered product. responsabilitate pentru produsul furnizat.

3. STANDARDS, RULES, REGULATIONS, CODES / STANDARDE, NORME, NORMATIVE,


CODURI
Three layer polyethylene coating of underground Izolaţia de polietilenă în trei straturi aplicată ţevilor
steel pipes shall be tested at delivery in în uzină va fi testată la livrarea ţevilor preizolate
accordance with the requirements of this în concordanţă cu prevederile prezentei
specification, attached data sheet and the specificaţii, foii de date anexată precum şi
standard SR EN ISO 21809/1: 2011 and data standardului SR EN ISO 21809/1: 2011 precum şi
sheet of the manufacturer. a fişei tehnice a firmei producătoare.
Reference to a code, standard, norm, normative Referinţa la un cod, standard, normă, normativ în
in this specification refers to their latest edition in această specificaţie are în vedere ultima lor
force, on the date of manufacture. ediţie, în vigoare la data fabricaţiei.

4. SOLVING METHOD OF POSSIBLE CONTRADICTIONS / MODUL DE REZOLVARE A


UNOR EVENTUALE CONTRADICŢII
In the event of occurrence of one (some) În cazul apariţiei unei (unor) contradicţii între
contradictions between the provisions of this prevederile acestei specificaţii, inclusiv foaia de
specification, including data sheet, and codes, date, şi codurile, standardele, normele,
standards, rules and regulations mentioned normativele menţionate mai sus, fabricantul
above, the manufacturer shall notify the trebuie să notifice, în termen util, beneficiarului
beneficiary, within a reasonable time, about necesitatea revizuirii acesteia şi/sau aprobarea
ENGINEERING SURFACE EQUIPPING AND FLOWLINES WELLS
Project Title /
1323,1324 MORENI/ PROIECT PENTRU ECHIPARI DE SUPRAFATA SI
Titlu Proiect :
CONDUCTE SONDELE 1323,1324 MORENI

Technical specification – Thee layer polyethylene coating


Doc. Title / of underground steel pipes (pipes coated in factory)/
Titlu Doc. : Specificaţie tehnică - Izolaţie de polietilenă în trei straturi
pentru conductele metalice îngropate (ţevi preizolate în uzină)
Doc. No. / Rev.
PU-D-ROA0617320968_01-DE-PL-SPC-001-02-B Page 5 of 8
Doc. nr. : 02

need to review this and / or written approval for scrisă privind fabricaţia şi livrarea produsului
product manufacture and delivery. respectiv.
Order of precedence to be followed in resolving Ordinea de prioritate ce urmează a fi respectată
disputes arising as a result of applying the în rezolvarea litigiului apărut ca rezultat al aplicării
provisions of this specification, including data prevederilor prezentei specificaţii, inclusiv ale foii
sheet, standards, rules, regulations shall be as de date, standardelor, normelor, normativelor
follows: este următoarea:
1. data sheet; 1. foaia de date;
2. provisions of the present document; 2. această specificaţie;
3. provisions of the referred standardizing 3. codul/standardul/norma/normativul invocat;
documents; 4. alte standarde naţionale sau internaţionale, în
4. other national or international standards, in
vigoare.
force

All deviations from the requirements of this Toate abaterile de la cerinţele prezentei
specification including data sheet and, where specificaţii incluzând foaia de date şi după caz,
appropriate, other attachments, standards, rules, alte anexe, standardele, normele, normativele,
regulations, reference codes shall be presented codurile de referinţă vor trebui să fie prezentate
separately, without doubt, in the manufacturer distinct, fără echivoc, în oferta fabricantului. În
offer. In their absence, it shall assume complete absenţa acestora, se va presupune îndeplinirea
fulfillment of all these provisions. integrală a tuturor prevederilor respective.
Fully compliance of all the provisions of this Îndeplinirea integrală a tuturor prevederilor
specification and / or codes, standards, rules prezentei specificaţii şi/sau a codurilor,
and regulations of reference codes does not standardelor, normelor şi normativelor de
relieve the manufacturer from liability to provide referinţă nu scuteşte fabricantul de răspunderea
a material / equipment / machinery / facility furnizării unui material/ aparat/ utilaj/ echipament/
properly designed, manufactured, tested and instalaţie proiectat, realizat, testat şi livrat
delivered, able to meet he conditions of use / corespunzător, capabil să îndeplinească condiţiile
operation specified, while compliance with legal de utilizare/operare specificate, concomitent cu
norms on safe operation, normal duration of respectarea normelor legale privind siguranţa în
service, security and health in work, fire exploatare, durata normală de serviciu, securitate
protection and environmental protection. şi sănătate în muncă, apărare împotriva
incendiilor şi protecţia mediului înconjurător.

5. FINAL PROVICIONS / PREVEDERI FINALE


Delivery of in-factory pre-coated steel pipes with Livrarea
- ţevilor preizolate în uzină cu polietilenă
three layer polyethylene coating shall be made în trei straturi se va face conform reglementărilor
according to regulations in force that în vigoare ce completează cerinţele menţionate în
complement the requirements specified in this prezenta specificaţie tehnică.
technical specification.
Delivery of in-factory pre-coated steel pipes with Livrarea
- ţevilor preizolate în uzină cu polietilenă
three layer polyethylene coating shall be made în trei straturi se va efectua numai după
only after resolution, by written confirmation, of rezolvarea, cu confirmarea în documente scrise,
all disputes arising during the implementation of a tuturor litigiilor apărute pe parcursul aplicării
the provisions of this technical specification. prevederilor din prezenta specificaţie tehnică.
On delivery of in-factory pre-coated steel pipes La livrarea
- ţevilor preizolate în uzină cu polietilenă
ENGINEERING SURFACE EQUIPPING AND FLOWLINES WELLS
Project Title /
1323,1324 MORENI/ PROIECT PENTRU ECHIPARI DE SUPRAFATA SI
Titlu Proiect :
CONDUCTE SONDELE 1323,1324 MORENI

Technical specification – Thee layer polyethylene coating


Doc. Title / of underground steel pipes (pipes coated in factory)/
Titlu Doc. : Specificaţie tehnică - Izolaţie de polietilenă în trei straturi
pentru conductele metalice îngropate (ţevi preizolate în uzină)
Doc. No. / Rev.
PU-D-ROA0617320968_01-DE-PL-SPC-001-02-B Page 6 of 8
Doc. nr. : 02

with three layer polyethylene coating, the în trei straturi fabricantul va emite clientului, după
manufacturer shall issue to the customer, as caz, următoarele documente:
appropriate, the following documents:
 records regarding certified tests (both for  înregistrări
- privind testele certificate (atât
tubular materials and for the insulation); pentru materialul tubular cât şi pentru
 data on the manufacturer (both related to izolaţie);
tubular goods and insulation);  date privitoare la fabricant (atât referitoare la
 final data sheet (both for tubular goods and materialul tubular cât şi la izolaţie);
insulation);  foaia de date finală (atât pentru materialul
 Certificate of Quality (both for tubular goods tubular cât şi pentru izolaţie);
and insulation).  certificat de calitate (atât pentru materialul
tubular cât şi pentru izolaţie).
ENGINEERING SURFACE EQUIPPING AND FLOWLINES WELLS
Project Title /
1323,1324 MORENI/ PROIECT PENTRU ECHIPARI DE SUPRAFATA SI
Titlu Proiect :
CONDUCTE SONDELE 1323,1324 MORENI

Technical specification – Thee layer polyethylene coating


Doc. Title / of underground steel pipes (pipes coated in factory)/
Titlu Doc. : Specificaţie tehnică - Izolaţie de polietilenă în trei straturi
pentru conductele metalice îngropate (ţevi preizolate în uzină)
Doc. No. / Rev.
PU-D-ROA0617320968_01-DE-PL-SPC-001-02-B Page 7 of 8
Doc. nr. : 02

DATA SHEET FOAIE DE DATE


Thee layer polyethylene coating Izolaţie de polietilenă în trei straturi
of underground steel pipes pentru conductele metalice îngropate
(pipes coated in factory) (ţevi preizolate în uzină)

PRODUCT FEATURES: CARACTERISTICILE


- PRODUSULUI:
1. General Features 1. Caracteristici
- generale
 construction: according to the  construcţie: conform fişei tehnice a
manufacturer's data sheet; producătorului
 characteristic dimensions: according to the  dimensiuni caracteristice: conform fişei
manufacturer's data sheet; tehnice a producătorului
 main materials: polyethylene in three layers  materiale principale: polietilenă în trei straturi
according to SR EN ISO 21809/1:2011 conform SR EN ISO 21809/1:2011

2. Installation Features 2. Caracteristici


- de montaj
 shall follow the instructions of the  se vor respecta instrucţiunile de aplicare ale
manufacturing/supplying company the firmei producătoare / furnizoare şi indicaţiile
recommendations of specifications din caietul de sarcini

3. Location and ambient features 3. Caracteristici


- de amplasament şi de mediu
ambiant
 shall be installed according to project  se amplasează în locurile indicate în proiectul
de execuţie;
 shall be used at using ambient temperature  se folosesc la temperatura mediului ambiant

4. Technological features 4. Caracteristici


- tehnologice
 provides corrosion protection of steel tubular  asigură protecţia anticorozivă a materialului
goods pipes which are made the pipeline tubular metalic din care se realizează
conducta.

5. Special conditions: 5. Condiţii


- speciale:
 three layer polyethylene shall be applied  izolaţia de polietilenă în trei straturi se aplică
only in factory; numai în uzină
 application of three layer polyethylene in  aplicarea izolaţiei de polietilenă în trei straturi
factory shall be made according to a în uzină se face conform unui process
technological process which comply with the tehnologic care respectă procedurile realizate
procedures according to specified standards conform standardelor specifice în vigoare
in force  izolaţia va corespunde prevederilor SR EN
 coating shall meet the provisions of SR EN ISO 21809/1: 2011
ISO 21809/1: 2011
ENGINEERING SURFACE EQUIPPING AND FLOWLINES WELLS
Project Title /
1323,1324 MORENI/ PROIECT PENTRU ECHIPARI DE SUPRAFATA SI
Titlu Proiect :
CONDUCTE SONDELE 1323,1324 MORENI

Technical specification – Thee layer polyethylene coating


Doc. Title / of underground steel pipes (pipes coated in factory)/
Titlu Doc. : Specificaţie tehnică - Izolaţie de polietilenă în trei straturi
pentru conductele metalice îngropate (ţevi preizolate în uzină)
Doc. No. / Rev.
PU-D-ROA0617320968_01-DE-PL-SPC-001-02-B Page 8 of 8
Doc. nr. : 02

6. Material characteristics: 6. Caracteristici


- material:
 coating thickness  grosime izolaţie
Pipe diameter / Minimum thickness of the PE layer
Diametru conductă (mm) / Reffrence / Referinţă
Grosime minimă strat PE (mm)
Normal = n EP FA MP 08 TS -
PETROM Technical
Specification for Coating
DN 80-DN 100 1.8 of Buried Pipelines,
chapter 3.2.1

-
 adherence: ≥ 70 N/cm  aderenţă: ≥ 70 N/cm
 Impact resistance: ≥ 14 N/m  rezistenţă la impact: ≥ 14 N/m
 Volume resistivity: > 1012 cm  rezistivitatea de volum: > 1012cm
 dielectric strength: max 25 kV.  străpungere dielectrică:max.25 kV
 type isolation N-r (normal)  tip izolatie N-n (normal)
7. Quality requirements: 7. Condiţii
- de calitate:
 according to SR EN ISO 21809/1: 2011 and  conform SR EN ISO 21809/1: 2011 şi
manufacturer’s Certificate of Quality. cerificatului de calitate al productorului.

8. Other requirements 8. Alte


- cerinţe
 Technical Agreement as required by law.  agrement tehnic conform legislaţiei în vigoare
 Certificat de Calitate
 Certificate of Quality,  documente de garanţie.
 warranty documents  materiale şi tehnologia de reparare a
 materials and repair technology of defectelor accidentale apărute în urma
accidental defects arising from transportului, manipulării şi depozitării
transportation, handling and storage of materialului tubular izolat
insulated tubular material

9. Required accessories: - 9. Accesorii


- cerute: -