Sunteți pe pagina 1din 24

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1.
(1) Prezentul regulament de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Urgență pentru
Copii "Grigore Alexandrescu" a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.
(2) Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
"Grigore Alexandrescu" se aplică tuturor salariaților indiferent de naționalitate, vârstă, sex, rasă,
convingeri politice și religioase. Decizia de angajare sau promovare în cadrul unității sanitare se
face pe bază de calificări și abilități profesionale, nefăcându-se discriminări de naționalitate, sex,
vârstă, rasă, convingeri politice și religioase.

Art. 2. -
(1) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" este unitate sanitară cu paturi
de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce asigură asistență medicală de specialitate, de
urgență, curativă, preventivă și de recuperare pacienților internați și din ambulatoriul integrat al
spitalului.
(2) În spital se desfășoară și activități de învățământ medico- farmaceutic, postliceal, universitar
și postuniversitar, precum și activități de cercetare științifică medicală; aceste activități se
desfășoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital și sunt astfel
organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a
eticii și deontologiei medicale.

Art. 3. -
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" este subordonat Ministerului
Sănătății.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate
Art. 4.
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" asigură:
a) accesul copiilor în vârstă de la 0 la 18 ani la toate formele de asistență medicală spitalicească
și ambulatorie;
b) unitatea de acțiune în rezolvarea problemelor de sănătate din teritoriu;
c) continuitatea asistenței medicale în toate stadiile de evoluție a bolii, prin cooperare
permanentă a medicilor din aceeași unitate sau din alte unități sanitare diferite;
d) utilizarea eficientă a personalului de specialitate și a mijloacelor tehnice de investigație și
tratament;
e) dezvoltarea și perfecționarea continuă a asistenței medicale, corespunzător medicinii moderne;
f) participarea la asigurarea stării de sănătate a populației;
g) desfășurarea activității de educație medicală continuă și cercetare pentru medici, asistenți
medicali și alt personal, costurile fiind suportate de personalul beneficiar.

Art. 5.
Spitalul asigură:
a) pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate;
b) pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;
c) pachetul minimal de servicii pentru persoanele neasigurate (urgențe cu potențial
endemoepidemic, imunizări).

CAPITOLUL III

Conducerea spitalului
Art. 6.
Activitatea de conducere a spitalului urmărește aplicarea în practică a principiilor
managementului și luarea unor decizii pe baza celor două elemente esențiale: calitatea serviciilor
medicale și a actului medical.

Art. 7.
Conducerea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" este asigurată de:
- consiliul de administrație;
- manager;
- comitetul director.
A. Consiliul de administrație

Art. 8.
Consiliul de administrație din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore
Alexandrescu" funcționează în conformitate cu prevederile legale și este compus din următorii
membri: 3 reprezentanți ai Ministerului Sănătății, un reprezentant al Consiliului General al
Municipiului București, un reprezentant al Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila",
un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat, și un reprezentant al
structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România, cu statut de invitat.
Art. 9.
Managerul participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

Art. 10.
Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:
a) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare
trimestriale și anuale;
b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin
ordin al ministrului sănătății;
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii
medicale ale populației;
d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;
e) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și
activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;
f) propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în
condițiile legii.
B. Managerul spitalului

Art. 11.
(1) Managerul spitalului încheie un contract de management cu Ministerul Sănătății, conform
prevederilor legale. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma
evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanță stabilite de Ministerul Sănătății.
(2) Atribuțiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului
ministrului sănătății.
C. Comitetul director

Art. 12.
Din comitetul director fac parte:
- managerul;
- directorul medical;
- directorul financiar-contabil.

Art. 13.
Comitetul director al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" are
atribuții conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor
comitetului director din cadrul spitalului public.
CAPITOLUL IV

Structura organizatorică a spitalului


Art. 14.
Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" se
aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în condițiile legii, fiind compusă din:
1. Secția clinică chirurgie pediatrică I
2. Secția clinică chirurgie pediatrică II
3. Secția clinică ortopedie pediatrică
4. Secția clinică ATI, din care:
5. - Compartiment terapie intensivă nou-născuți
6. Secția clinică chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, din care:
- Compartiment ATI
7. Unitate arși grav
8. Secția clinică terapie intensivă - toxicologie
9. Secția ORL
10. Secția clinică pediatrie I
11. Secția clinică pediatrie II, din care:
- Compartiment cardiologie pediatrică
- Compartiment gastroenterologie
- Compartiment hematologie-oncologie pediatrică
12. Secția clinică pediatrie III
13. Compartiment neurologie
14. Secția cardiologie
15. Secția chirurgie cardiovasculară, din care:
- Compartiment ATI
16. Secția neurochirurgie, din care:
- Compartiment ATI
17. Stație hemodializă
18. Unitate primire urgențe (UPU)
19. Camera de gardă ortopedie și traumatologie
20. Însoțitori
21. Spitalizare de zi hemodializă
22. Spitalizare de zi
23. Farmacie
24. Biberonerie
25. Blocuri operatorii (4)
26. Sterilizare
27. Unitate de transfuzii (UTS)
28. Banca de piele
29. Banca de oase
30. Laborator analize medicale
31. Laborator radiologie și imagistică medicală cu punct de lucru în ambulatoriu
- computer tomograf
32. Serviciul de anatomie patologică
- histopatologie
- prosectura
33. Compartiment audiologie
34. Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament)
35. Laborator endoscopie digestivă
36. Laborator angiografie
37. Serviciul Toxapel
38. Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale
39. Serviciul de evaluare și statistică medicală
40. Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitățile:
- pediatrie
- chirurgie pediatrică
- ortopedie pediatrică
- ORL
- endocrinologie
- dermatovenerologie
- neuropsihiatrie
- oftalmologie
- recuperare medicină fizică și balneologie
- cabinet psihologie
- cabinet logopedie
- cabinete stomatologie
- laborator tehnică dentară
- laborator explorări funcționale
- punct de lucru al laboratorului de radiologie și imagistică medicală din spital
41. Activitate de cercetare:
- Colectiv de cercetare pediatrie
- Colectiv de cercetare ortopedie și traumatologie pediatrică și chirurgie plastică, microchirurgie
reconstructivă
42. Aparat funcțional

Art. 15.
Actuala structură se poate modifica în urma aprobării unei noi structuri prin ordin al ministrului
sănătății, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare și funcționare.

CAPITOLUL V

Consiliile, comitetele și comisiile care funcționează în cadrul spitalului

A. Consiliul medical

Art. 16.
Consiliul medical este compus din șefii de secții, de laboratoare, farmacistul-șef și directorul de
îngrijiri. Președintele consiliului medical este directorul medical.

Art. 17.
Principalele atribuții ale consiliului medical sunt:
a) îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii
medicale de calitate, în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților;
b) monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital în scopul creșterii
performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;
c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului în
concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și conform ghidurilor și protocoalelor
de practică medicală.
B. Consiliul etic.
C. Comisia pentru medicamente – antibioterapie transfuzionale în secțiile spitalului;

CAPITOLUL VI

Finanțarea spitalului
Art. 18.
Spitalul este instituție publică finanțată integral din venituri proprii și funcționează pe principiul
autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale,
alte prestații efectuate pe bază de contract, precum și din alte surse, conform legii.

Art. 19.
Spitalul primește, în completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi
utilizate numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:
a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății;
b) de la bugetele locale.

Art. 20.
Bugetul local participă la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv
bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotării cu
echipamente medicale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele
locale.

Art. 21.
Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:
a) donații și sponsorizări;
b) legate;
c) asocieri investiționale în domenii medicale ori de cercetare medicală și farmaceutică;
d) închirierea unor spații medicale, echipamente sau aparatură medicală către alți furnizori de
servicii medicale, în condițiile legii;
e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate în parteneriat public privat;
f) editarea și difuzarea unor publicații cu caracter medical;
g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terți;
h) servicii de asistență medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienților sau, după caz, în
baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în condițiile stabilite
prin contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate;
i) contracte de cercetare;
j) alte surse, conform legii.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale
Art. 22.
(1) Toate categoriile de personal din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore
Alexandrescu" au obligația respectării regulamentului de organizare și funcționare.
(2) Toate secțiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligația elaborării și respectării
procedurilor operaționale specifice activităților desfășurate în cadrul spitalului.
(3) Prezentul regulament de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Urgență pentru
Copii "Grigore Alexandrescu", precum și orice modificare vor fi aduse la cunoștința tuturor
salariaților pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătății și
după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Procedura P01: Iniţierea auditului

Denumire entitate SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII GRIGORE


ALEXANDRESCU

Compartimentul de Audit Public Intern

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu


modificarile si completarile ulterioare, Normele Generale privind exercitarea activitatii de audit
public intern, aprobate prin HG nr. 1086/2013, cu modificările și completările ulterioare și a
Planului de audit intern public pentru anul 2018, aprobat de conducătorul entității, se va efectua
misiunea de audit intern privind în perioada 01.02.2018-17.03.2018.
Scopul acţiunii de auditare a constat în:
- clarificarea practicilor şi procedurilor din domeniul resurselor umane, precum şi a rolurilor
diferitelor departamente sau persoane din sistemele de execuţie şi de conducere ale organizaţiei;

Obiectivele acţiunii de auditare- au privit:


- clarificarea practicilor şi procedurilor din domeniul resurselor umane, precum şi a rolurilor
diferitelor departamente sau persoane din sistemele de execuţie şi de conducere ale organizaţiei;

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate/regularitate.


Perioada supusa evaluarii este: 01.01.2015-31.12.2017
Echipa de audit public intern este formata din urmatorii auditori: Cristian Florin, Isachi
Denis, Danila Alexandra Mihaela

Seful Compartimentului de audit public intern,


Procedura P02: Iniţierea auditului

Denumire entitate SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII GRIGORE


ALEXANDRESCU

Compartimentul de Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Cristian Florin, Isachi Denis, Danila Alexandra Mihaela


Misiunea de audit: „Auditarea compartimentului de resurse umane, Spitalul Clinic de Urgenta
pentru Copii Grigore Alexandrescu „

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată DA NU

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea
să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi - X
slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
- X
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în
- X
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau
- X
parţial de Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
- X
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
- X
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau
primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel - X
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru
- X
entitatea/structura ce va fi auditată?
Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată DA NU

Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? - X


Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura
- X
ce va fi auditată?
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face X -
rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă?

Auditor intern,
Procedura P03: Iniţierea auditului

Denumire entitate SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII GRIGORE


ALEXANDRESCU

Compartimentul de Audit Public Intern

NOTIFICAREA
PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Către: Departamentul de resurse umane al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore
Alexandrescu
De la: Șeful compartimentului de Audit Intern
Referitor: Misiunea de audit intern: : „Auditarea compartimentului de resurse umane, Spitalul
Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu „

Stimate: Doamna director,

În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2018, urmează ca în perioada


01.02.2018 – 17.03.2018 să efectuăm o misiune de audit intern ca tema clarificarea practicilor şi
procedurilor din domeniul resurselor umane, precum şi a rolurilor diferitelor departamente sau
persoane din sistemele de execuţie şi de conducere ale organizaţiei;

Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare asupra procedurilor si
practicilor din domeniul resurselor umane si rolurile diferitelor departamente sau persoane din
sistemele de executie si conducere
Perioada supusă evaluării este 01.01.2015 – 31.12.2017
Vă rugăm, de asemenea, să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul
derulării misiunii de audit intern, urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere,
având pe ordinea de zi următoarele:
- prezentarea auditorilor;
- prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern;
- discutarea programului intervenţiei la faţa locului;
- stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate;
- alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii.
Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei,
vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară:
 cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil;
 organigrama Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu
 regulamentul de organizare şi funcţionare;
 fişele posturilor;
 procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei;
 rapoartele de audit intern anterioare;
 alte rapoarte, note, dosare anterioare care se referă la aceasta temă.

Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune, vă rugăm să contactaţi pe doamna


Curisoiu Oana , auditor intern, coordonatorul misiunii .

Cu deosebită consideraţie, Șeful Compartimentului de Audit Public Intern


Data: 15.01.2018
Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Misiunea de audit: „Auditarea compartimentului de resurse umane, Spitalul Clinic de Urgenta


pentru Copii Grigore Alexandrescu „

Întocmit: Cristian Florin, Isachi Denis, Danila Alexandra

Data: 05.02.2017
Avizat : Curisoiu Oana Data:

COLECTAREA INFORMATIILOR

DA NU OBSERVATII

Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii X -


auditate

Obţinerea organigramei X -

Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare X -

Obţinerea fiselor posturilor X -

Obţinerea procedurilor scrise si formalizate - X


Identificarea personalului responsabil X -

Obţinerea Raportului de audit intern anterior X -

Rapoarte elaborate de alte instituţii X -


CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ - CLC

Misiunea de audit: „Auditarea compartimentului de resurse umane, Spitalul Clinic de Urgenta


pentru Copii Grigore Alexandrescu „
Perioada auditată: 01.01.2015 – 31.12.2017
Întocmit: Cristian Florin, Isachi Denis, Danila Alexandra
Data:
Avizat de : Curisoiu Oana

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS

- exista proceduri scrise privind inregistrarea, evidenta bunurilor? X

- cunoasteti normele privind receptionarea, depozitarea, gestionarea,


darea in consum si scoaterea din uz a bunurilor, in limita X
competentelor pe care le aveti?

- responsabilitatea pentru procurarea si receptionarea activelor este


X
delegata?

- exista documente justificative privind intarea si iesirea in/din evidenta


X
a activelor?

- exista registru de evidenta a activelor? X

- aveţi personal specializat responsabil cu întocmirea registrelor de


X
evidenta a activelor?

-activele preluate in gestiunea entitatii sunt codificate corect? X

-activele sunt marcate fizic la data receptinarii? X

- actievele receptionate se inregistreaza corect in evidenta tehnico-


X
operativa si contabila?

- sunt respectate normele privind inventarierea bunurilor? X

-amortizarea activelor se inregistreaza corect? X

-sunt prezentate periodic rapoarte privind starea activelor? X

-a fost constituita o comisie centrala pentru coordonarea activitatii de


X
inventariere?

-a fost efectuat instructajul personalului care participa la inventariere? X

-au fost luate si respectate masuri organizatorice de comisii pentru


X
buna derulare a inventarierii?

-este competent personalul implicat in activitatea de inventariere? X


Notă:
Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si
managementului de linie, in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării, cu scopul de a
evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor
interne din cadrul entităţii.
Procedura P07: Şedinţa de deschidere

Denumire entitate SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII GRIGORE


ALEXANDRESCU

Compartimentul de Audit Public Intern

MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE


Misiunea de audit: „Auditarea compartimentului de resurse umane, Spitalul Clinic de Urgenta
pentru Copii Grigore Alexandrescu „
Perioada auditată: 01.01.2015 – 31.12.2017
Întocmit: Data:

A. Lista participanţilor:

Direcţia/ Nr. Semnătur


Numele Funcţia E-mail
Serviciul telefon a

B. Stenograma şedinţei
În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la:
- Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern;
- Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern, semnificaţia acestora. În
acelaşi timp, a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective, unde s-au făcut remarci
că acestea în general reprezintă zone cu risc ;
- Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului, respectiv modul de abordare pe teren a
obiectivelor auditabile care vor fi testate, după analiza de risc efectuată.
- Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării
informaţiilor, efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor. De asemenea, a fost
stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri;
- Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării
misiunii de audit (spaţiu de lucru, calculatoare, posibilitate de editare etc.)
- Convenirea asupra unor aspecte procedurale, respectiv eventualitatea unor şedinţe
intermediare în cursul derulării misiunii de audit, informarea sistematică asupra constatărilor
efectuate ş.a.
- Stabilirea Şedinţei de închidere, inclusiv a participanţilor la aceasta;
- Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când, cum şi cui va fi
distribuit).
- Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate, ca urmare a
eventualelor disfuncţionalităţi constatate, inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi
Calendarul implementării acestora, cu termene şi persoane responsabile.

Auditori interni, Auditaţi,


SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII GRIGORE ALEXANDRESCU
SERVICIUL AUDIT INTERN

Program de Audit Intern


Misiunea de audit: „Auditarea compartimentului de resurse umane, Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Grigore Alexandrescu”
Perioada auditată: 01.01.2015-31.12.2017
Întocmit: Cristian Florin, Isachi Denis, Dănilă Alexandra Mihaela Data: 15.01.2018
Avizat: Oana Curișoiu Data: 15.01.2018

Etapele misiunii Domeniu Activități Durată (h) Persoane Implicate Locul desfășurării
Auditarea compartimentului de resurse umane, Spitalul Clinic de Urgență pentru copii
1344
Grigore Alexandrescu
A.Pregătirea misiunii
330
de audit
1.Întocmirea și aprobarea ordinului de
4 Oana Curișoiu CAI
serviuciu
2.Întocmirea și validarea declarației de Cristian Florin, Isachi Denis,
10 CAI
independență Dănilă Alexandra Mihaela
3.Pregătirea și transmiterea notificării Cristian Florin, Isachi Denis,
privind declanșarea misiunii de audit 4 Dănilă Alexandra Mihaela, CAI
intern către părțile interesate Oana Curișoiu
4.Colectarea și prelucrarea Cristian Florin, Isachi Denis, CAI
80
informațiilor Dănilă Alexandra Mihaela Structura Auditată
5.Elaborarea chestionarului de control Cristian Florin, Isachi Denis, CAI
24
intern Dănilă Alexandra Mihaela
Cristian Florin, Isachi Denis,
6.Elaborarea listelor de verificare 45 CAI
Dănilă Alexandra Mihaela
Cristian Florin, Isachi Denis,
7.Analiza riscului 82 CAI
Dănilă Alexandra Mihaela
Cristian Florin, Isachi Denis,
8.Întocmirea programului de audit 47 CAI
Dănilă Alexandra Mihaela

9.Întocmirea programului preliminar al Cristian Florin, Isachi Denis,


10 CAI
intervenției la fața locului Dănilă Alexandra Mihaela

1
Cristian Florin, Isachi Denis, CAI
10.Organizarea ședinței de deschidere
6 Dănilă Alexandra Mihaela, Structura Auditată
cu serviciul auditat
Oana Curișoiu
11.Redactarea minutei ședinței de Cristian Florin, Isachi Denis, Structura Auditată
6
deschidere Dănilă Alexandra Mihaela
Cristian Florin, Isachi Denis,
12.Organizarea ședinței de închidere a
6 Dănilă Alexandra Mihaela, Structura Auditată
serviciului auditat
Oana Curișoiu
13.Redactarea minutei ședinței de Cristian Florin, Isachi Denis, Structura Auditată
6
închidere Dănilă Alexandra Mihaela
B.Intervenția la fața
186
locului
I. Organizarea și
conducerea activităților 1.Efectuarea testărilor (prezentarea
din cadrul detaliată în programul intervenției la 36 Cristian Florin Structura auditată
compartimentului de fața locului)
resurse umane
2.Discutarea constatărilor cu șeful de Cristian Florin,
8 CAI
serviciu Oana Curișoiu
3.Elaborare FIAP-urilor 60 Isachi Denis CAI
4.Colectarea dovezilor 58 Dănilă Alexandra Mihaela Structura Auditată
5.Revizuirea documentelor de lucru din
punct de vedere al conținutului și al
24 Dănilă Alexandra Mihaela Structura Auditată
formei și întocmirea notei
centralizatoare a documentelor de lucru
II. Pregătirea aplicării
procedurii de licitație
pentru atribuirea 186
contractului de achiziție
publică
1.Efectuarea testării (prezentare
detaliată în programul intervenției la 36 Dănilă Alexandra Mihaela Structura Auditată
fața locului)
2.Discutarea constatărilor cu șeful de Dănilă Alexandra Mihaela
8 CAI
serviciu Oana Curișoiu
3.Elaborare FIAP-urilor 60 Dănilă Alexandra Mihaela CAI
4.Colectarea dovezilor 58 Dănilă Alexandra Mihaela Structura Auditată
5.Revizuirea documentelor de lucru din
punct de vedere al conținutului și al
24 Dănilă Alexandra Mihaela Structura Auditată
formei și întocmirea notei
centralizatoare a documentelor de lucru

2
III. Lansarea procedurii
de cerere de oferte
pentru atribuirea 186
contractului de achiziție
publică
1.Efectuarea testării (prezentare
detaliată în programul intervenției la 36 Cristian Florin Structura Auditată
fața locului)
2.Discutarea constatărilor cu șeful de Cristian Florin, Oana
8 CAI
serviciu Curișoiu
3.Elaborare FIAP-urilor 60 Cristian Florin CAI
4.Colectarea dovezilor 58 Cristian Florin Structura Auditată
5.Revizuirea documentelor de lucru din
punct de vedere al conținutului și al
24 Cristian Florin Structura Auditată
formei și întocmirea notei
centralizatoare a documentelor de lucru
IV. Administrarea
contractului de achiziție 186
publică
1.Efectuarea testării (prezentare
detaliată în programul intervenției la 36 Isachi Denis Structura Auditată
fața locului)
2.Discutarea constatărilor cu șeful de
8 Isachi Denis, Oana Curișoiu CAI
serviciu
3.Elaborare FIAP-urilor 60 Isachi Denis CAI
4.Colectarea dovezilor 58 Isachi Denis Structura Auditată
5.Revizuirea documentelor de lucru din
punct de vedere al conținutului și al
formei și întocmirea notei 24 Isachi Denis Structura Auditată
centralizatoare a
documentelor de lucru
C.Raportul de Audit
222
Intern
Cristian Florin, Isachi Denis,
1.Redactarea și reviziurea proiectului
120 Dănilă Alexandra Mihaela, CAI
de raport de audit intern
Oana Curișoiu
2.Transmiterea proiectului de raport la
Cristian Florin, Isachi Denis,
structura auditată și solicitarea de 10 CAI
Dănilă Alexandra Mihaela
răspuns în 15 zile
3.Organizarea reuniunii de conciliere, Cristian Florin, Isachi Denis,
4 Structura auditată
dacă este cazul Dănilă Alexandra Mihaela

3
4.Includerea în raportul de audit intern
a punctului de vedere al structurii Cristian Florin, Isachi Denis,
8 CAI
auditate, finalizarea și întocmirea Dănilă Alexandra Mihaela
sintezei raportului
5.Obținerea avizării raportului de Cristian Florin, Isachi Denis,
24 CAI
conducerea structurii de audit Dănilă Alexandra Mihaela
6.Obținerea aprobării raportului de Cristian Florin, Isachi Denis,
48 CAI
audit de conducerea entității Dănilă Alexandra Mihaela
7.Transmiterea recomandărilor
8 Oana Curișoiu CAI
aprobate către structura auditată
D.Urmărirea
48
recomandărilor
1.Întocmirea fisei de urmărire a
48 Oana Curișoiu CAI
recomandărilor

4
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII GRIGORE ALEXANDRESCU

Serviciul Audit Intern


Stabilirea Puntajului Riscului și Ierarhizarea Riscurilor
Misiunea de audit: „Auditarea compartimentului de resurse umane, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu „
Perioada auditată: 01.01.2015-31.12.2017
Întocmit: Cristian Florin, Isachi Denis, Danila Alexandra Data:
Avizat: Curisoiu Oana Data:
Nr. Obiective Acțiuni Riscuri identificate Criterii de analiză a Punctaj Ierarhizarea
Crt riscurilor total (PT) riscurilor
. Probabilita Impact
te (I)
(P)
1. Organizarea 1. Organigrama Lipsa organigramei 3 3 9 Major
departamentu
lui de resurse Neactualizarea organigramei 3 3 9 Major
umane
2.Regulament de Lipsa regulamentului 2 2 4 Mediu
organizare si
functionare Regulament incomplet 2 2 4 Mediu

Continut neadecvat 2 2 2 Mediu

3.Procedura privind Nerespectarea cadrului legal 1 2 2 Mic


organizarea
resurselor umane Procedura nu a fost supusa aprobarii 3 3 9 Major

Lipsa activitatilor procedurale 3 3 9 Major


Fisele posturilor Fisele nu sunt actualizate conform 3 3 9 Major

1
cerintelor legale 1 2 2 Mic

Neadaptarea atributiilor cu activitatile


prevazute pentru post

2. Organizarea Existenta Lipsa procedurii 3 3 9 Major


recrutarii procedurii privind
personalului recrutarea Neactualizarea procedurii 3 3 9 Major
personalului
2 3 6 Major
Neaprobarea procedurii

Organizarea Lipsa anuntului de concurs 3 3 9 Mare


concursului Incompatibilitatea unui membru al 2 3 6 Major
comisiei fata de candidati
7.Constituirea Incompatibilitate între membrii comisiei de 1 2 2 Mic
comisiei de evaluare și ofertanți
evaluare