Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA:
ȘCOALA: Liceul tehnologic „Ghenuță Coman”-Murgeni
CLASA: aV-a
ARIA CURRICULARĂ – Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECȚIEI: Vocabularul limbii române (Lexicul)
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Cartea –obiect cultural
TIPUL LECŢIEI: mixtă
PROPUNĂTOR: prof. Buța Nelu
DURATA: 50 de minute
Competenţe generale:
Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologatä și dialogată;
Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse;
Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.
Competenţe specifice:
1.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context;
1.3 sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral;
2.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie, de antonimie, de omonimie în organizarea mesajului
oral;
2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii;
3.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite;
4.2 utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la
mijloacele de îmbogăţirea vocabularului, pentru exprimarea nuanţată;
4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi
de punctuaţie.
Competențe operaţionale :
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
a)cognitive:

5
C1- să definească noțiunile de vocabular, sinonime, antonime, arhaisme,
regionalisme, neologisme;
C2- să identifice, într-un text, arhaismele și neologismele;
C3- să creeze contexte în care să aplice cunoștințele despre sinonimie și
antonimie;
C4- să opereze cu diferite categorii de cuvinte ;
C5- să aplice, în demersurile inițiate de profesor, cunoștințele dobândite;
C6- să dovedească încredere în posibilitățile proprii de nuanțare a
exprimării.
b)psihomotorii:
C7: să utilizeze corect tabla și fișele de lucru;
C8: să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul orei.
c)afective: C9: să participe afectiv la lecţie și la munca în echipă;
C10: să accepte solicitările profesorului şi să se mobilizeze pentru
realizarea lor.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
I.Resurse procedurale:
1.Metode şi procedee:
a) de comunicare orală:
expozitive: explicaţia;
conversative: conversaţia, discuţia colectivă;
b) de explorare:
învățarea prin descoperire, citirea expresivă, problematizarea, exercițiul, algoritmizarea,
brainstormingul.
2. Forme de organizare: activitae frontală și independentă (individuală și prin cooperare),
lucrul pe grupe.
II. Resurse materiale:
tabla;
cretă colorată;
fişe de lucru;
manualul;
caietele.
III. Forme si tehnici de evaluare:
observaţia sistematică;

6
autoevaluare;
evaluare de către colegi;
evaluarea formativă.
IV.Resurse umane: -clasă de nivel mediu;
-capacităţi normale de învăţare a elevilor;
-cunoştinţe lor anterioare.
V.Locul de desfășurare:sala de clasă.

7
SCENARIU DIDACTIC

Nr. Etapele lecţiei Activitatea Activitatea Metode şi Forme de Mijloace


crt. profesorului elevilor procedee organizare didactice
1. Moment Consemnarea prezenței elevilor. Elevii se pregătesc pentru Conversația Activitate Catalogul
organizatoric Asigurarea cadrului și a atmosferei începerea activității. frontală Cretă
optime desfășurării lecției. Tabla
Burete
Manualul
Caietele
elevilor

2. Captarea atenţiei. Verificarea temei. Elevii răspund solicitării Conversația Activitate Caietele
Elevii sunt solicitați să identifice profesorului și construiesc Problematizarea frontală elevilor
cuvintele din desenul de la pag. 32 din enunțuri. Descoperirea Manualul
manual. Pix

3. Anunţarea Profesorul scrie pe tablă titlul Elevii scriu titlul lecției în Conversația Activitate Tabla
titlului lecţiei şi lecției:Vocabularul limbii române. caiete și sunt atenți la frontală Caietele
precizarea Anunță obiectivele pe care propune. indicațiile profesorului. elevilor
competenţelor Scrie definiția pe tablă.Explică Scriu noțiunile de pe
conceptele de lexic și vocabular. tablă.
Prezintă structura vocabularului.
4. Dirijarea Din manual profesorul dă un text spre Elevii citesc textul și Problematizarea Frontală Tabla
învăţării citire, pag. 33, anunțându-i că vor avea notează pe caiete cuvinte Expunerea Individuală Caietele
de notat unele cuvinte pe care nu le vechi, cuvinte noi și Exercițiul Pe grupe elevilor
cunosc bine. Împarte clasa în două cuvinte a căror formă a Algoritmizarea Fișă de
grupe și le dă fișele de lucru. fost modificată. lucru
5. Asigurarea Grupează cuvintele notate de elevi și Scriu definițiile de pe Conversația Frontală Tabla
retenţiei scrie pe tablă definițiile acestora: tablă, rezolvă cerințele de Exercițiul Individuală Flip-chart

8
arhaisme, neologisme, împrumuturi, pe fișă. Brainstorming Pe grupe Coli albe
sinonime, antonime. Carioci

6. Evaluare Prin întrebări frontale, profesorul Elevii răspund cerințelor Conversația Frontală Flip-chart
descoperă cât au înțeles elevii din enunțate, cerând explicații Citirea Individuală Carioci
lecția de zi. necesare completării expresivă Coli
Scrie pe flip-chart, ca sarcină de lucru cunoștințelor despre
în maxim 6 minute, alcătuirea unei vocabular. Alcătuiesc
compuneri de 6-7 rânduri, în care individual compunerea și
elevii să folosească cel puțin 10 o citesc.
neologisme.
7. Asigurarea Face aprecieri verbale asupra modului Notează tema pentru Activitate Catalogul
transferului de participare la lecție, notează pe unii acasă. frontală Manualul
elevi și le argumentează nota. Caietele
Comunică tema pentru acasă, elevilor
exercițiul 7, pag.40, explicându-le
modalitatea de rezolvare.

9
Fişa 1

1. Notează câte un sinonim contextual pentru verbul a trece, din enunţurile:


a. Peste vârfuri trece lună.
b. Păsările trec peste vârfurile copacilor.
c. Oamenii trec strada pe la semafor.
d. Înainte de a ajunge acasă, copiii trec pe la cofetărie.
e. Elevii trec în caiete schema de pe tablă.
2. Cuvintele vârf, a bate, suflet, inima, din textul poeziei "Peste vârfuri…", de Mihai
Eminescu, pot apărea şi în alte expresii: a bate drumurile; cu vârf şi îndesat; a lua de suflet; a i
se înmuia inima. Indică printr-un cuvânt sinonomul expresiilor.
3. Menţionează alte expresii, pornind de la aceleaşi cuvinte (vârf, a bate, suflet, inima).
Alcătuieşte, cu fiecare expresie, câte un enunţ.
4. Formează enunţuri în care cuvântul corn să aibă diferite sensuri.

Fişa 2 (tema facultativă)

1. Presupune că ar trebui să descrii, după modelul realizat în clasă, în maximum 15 rânduri,


o furtună în munţi.Indică:
-elementele din planul apropiat;
-elementele din planul îndepărtat;
-culoarea generală a tabloului;
-sentimentele sugerate de peisaj.

10
11

S-ar putea să vă placă și