Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Profesor:
Data:
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa: a V-a
Subiectul: Pronumele personal (1)
Tipul lecţiei: predare – învăţare - evaluare
Timp alocat: 50'

Competenţe generale:

2. Dezvoltarea capacității de exprimare orală;


3. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris;
4. Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă.

Competenţe specifice
Conţinuturi asociate
- folosirea corectă într-un context dat, a
categoriilor gramaticale specifice părţilor de
2.3 construirea propozițiilor și a frazelor corecte
vorbire;
din punct de vedere gramatical
- utilizarea corectă, în context, a părţilor de
propoziţie

3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor - exerciții de identificare a categoriilor


gramaticale învățate morfologice studiate;

4.3 scrierea propozițiilor și a frazelor corecte din - exerciții de scriere corectă a diferitelor categorii
punct de vedere gramatical, folosind corect morfologice studiate.
semnele ortografice și de punctuație

Competenţe derivate:

C1: definirea pronumelui și a pronumelui personal (corelare cu c.s. 3.4);


C2: identificarea pronumelui personal (corelare cu c.s. 3.4);
C3: identificarea categoriilor gramaticale ale pronumelui personal (corelare cu c.s. 2.3);
C4: analizarea pronumelor personale din enunțuri date (corelare cu c.s 3.4 și 4.3);

Activităţi de învăţare:

A1: activitate de definire a pronumelui și a pronumelui personal;


A2: activitate de identificare a pronumelui personal în text;
A3: activitate de identificare a categoriilor gramaticale ale pronumelui personal (persoană, gen, număr).
A4: activitate de analizare a pronumelor din enunțuri date.

1
STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, exerciţiul, învățarea prin descoperire, explicaţia;

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, în perechi, individuală;

Metode şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, conversaţia examinatoare, aprecierea verbală.

Resurse:
a. umane: elevii clasei a V-a;
b. materiale/mijloace de învăţământ: tablă, cretă, caiete de notiţe, fişe de lucru, videoproiectorul;
c. de timp: 50 de minute.

Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE

1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a


II-a revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. NICOLA, Ioan, 1994, Pedagogie, ediţia a II-a, Bucureşti: EDP R.A.
3. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise,
ediţia a V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela 45.
5. PĂUN Emil, POTOLEA Dan (coord.),2002, Pedagogie, Iași: Polirom.
6. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU
CURRICULUM, 2002, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română,
învăţământ primar şi gimnazial, Bucureşti: ARAMIS PRINT.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENȚELE
INSTRUIRII CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE FORME ŞI
DIDACTICE/ INSTRUMENT
DURATA E DE
EVALUARE
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare a
activităţii
1. Moment * Salutul; *Elevii se pregătesc pentru
organizatoric * Prezentarea; începerea orei de Limba şi
1’ literatura română
2. Captarea * Solicită doi copii să citească * Elevii ascultă. Conversaţia Manualul Activitate Aprecieri
atenţiei şi replicile ce însoțesc imaginea de la euristică frontală verbale
asigurarea începutul lecției din manual.
climatului * Îi întreabă pe elevi de ce * Elevii răspund că este folosit
afectiv personajul Bob Ică în discuția cu cuvântul „el” deoarece se referă la
Dino folosește cuvântul „el”. Ionel, băiatul despre care vorbește
3’ Dino.

3. Anunţarea * Prezintă competențele derivate * Ascultă, apoi notează titlul lecţiei Expunerea Tablă Activitate
temei şi a într-o formă accesibilă elevilor. în caiete. Caiete frontală
competenţelor
derivate * Notează la tablă data şi titlul
2’ lecţiei: Pronumele personal (1)
4. Dirijarea A1 - * Le explică elevilor modul de * Elevii primesc fișe de lucru, Conversaţia Fişe de lucru Activitate * Observarea
procesului de organizare a activităţii. Elevii vor ascultă instrucțiunile și încep euristică frontală sistematică
consolidare a rezolva în perechi fișele de lucru rezolvarea cerințelor.
cunoştinţelor/ (Anexa 1). Fiecare pereche notează în caiete
de dezvoltare a rezolvările sarcinilor.
competenţelor * Intervine cu eventuale corectări * După un timp de lucru de 7’,
22’ sau informații suplimentare dacă elevii prezintă prin sondaj
este cazul. răspunsurile. Exerciţiul Tablă Activitate în *Aprecierea
Caiete perechi verbală a
răspunsurilor
* Solicită elevilor ca pe baza * Elevii dau următoarele definiții: Activitate
rezolvărilor să definească Pronumele este partea de vorbire frontală
pronumele și pronumele personal. care înlocuiește un substantiv într- Activitate
o comunicare. individuală
Pronumele personal indică
diferitele persoane care participă
la actul comunicării.
A2 – Pe baza rezolvărilor de mai *Elevii identifică și notează Caiete
sus, îi îndrumă pe elevi spre categoriile gramaticale ale Videoproiector
identificarea categoriilor pronumelui personal astfel:
gramaticale ale pronumelui  Persoanele pronumelui personal
personal care vor fi expuse cu sunt :
ajutorul videoproiectorului.  Persoana I este cea care
vorbeşte (eu, noi) ;
 Persoana a II-a este cea cu care
se vorbeşte (tu, voi) ;
 Persoana a III-a este cea despre
care se vorbeşte (el, ea, ei , ele).
 Numărul pronumelui personal :
singular (eu, tu, el, ea) şi plural
(noi, voi, ei, ele).
 Pronumele personal are gen
doar la persoana a III-a :
masculin (el, ei) şi feminin (ea,
ele).

5. Obţinerea * (se realizează pe tot parcursul * Elevii ascultă îndrumările, Conversația Fișe de lucru Activitate Orală:
performanţei lecției) În funcție de răspunsurile corectează eventualele greșeli sau frontală prin răspunsuri
6’ elevilor, sistematizează informația completează răspunsurile. Explicația Caiete Activitate la întrebări
primită, formulează aprecieri, individuală
intervine cu întrebări.
A3 - *Solicită elevilor să analizeze * Elevii rezolvă cerința.
pronumele personale din enunțuri
date urmărind persoana, numărul,
genul, cazul și funcția sintantică
(Anexa 2).
6. Integrarea * Distribuie elevilor câte o fişă care *Elevii rezolvă sarcinile după Conversaţia Fişe de lucru Activitate *Aprecierea
evaluării de tip conţine un test formativ şi explică indicaţiile profesorului. examinatoare frontală verbală
formativ modul de rezolvare a sarcinilor.
10’ (Anexa 3) Activitate *Observarea
* Prezintă soluţiile sarcinilor de *Elevii se autoevaluează pe baza individuală sistematică
lucru şi punctajul oferit pentru răspunsurilor şi baremului
fiecare răspuns. prezentate de profesor. *Autoevaluare
* Verifică punctajele obţinute de
elevi.
7. * Comunică elevilor tema * Notează tema pentru acasă. Explicaţia Fișe Activitate * Observarea
Intensificarea (diferențiată) pentru acasă (Anexa frontală sistematică
procesului de 4)
retenţie şi
transfer
2’
8. Evaluarea *Apreciază global şi individual * Elevii ascultă aprecierile și Conversaţia Activitate * Aprecierea
activităţii aportul elevilor la lecţie (cu note recomandările. frontală verbală, prin
didactice sau calificative), originalitatea şi calificative
4’ promptitudinea răspunsurilor.
Anexa 1

Fişă de lucru

Scrieți între paranteze pronumele personale care pot înlocui substantivele


subliniate:
Dinu e înfumurat. (……..)
Când îi întâlneşte pe copii la joacă, se laudă mereu. (…..…….)
- Alexandru, dă mai bine în minge! (…………)
Elena este colega mea. (…………)
Fetele realizează un proiect la biologie. (………….)

Completați spațiile libere cu pronumele personale potrivite:

Mâine ____________ vom merge în oraș. ___________ mă aștepți la gară. Și _________ va veni să
mă vadă. Dar ____________ vom rămâne să-l așteptăm și pe __________.

Refaceți următorul text folosind pronume personale în locul unor substantive,


astfel încât să se evite repetiția unor cuvinte :

Copiii din clasa mea sunt în curtea școlii. Copiii s-au împărțit pe echipe. Meciul a început. Profesorii
îi privesc cu interes. Profesorii încurajează pe fiecare elev.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Anexa 2

Fişă de lucru

Identifică pronumele personale din enunțurile următoare și analizează-le indicând persoana,


numărul, genul (dacă este cazul), cazul ș i funcț ia sintactică

1. Eu sunt elev în clasa a cincea.


2. El merge la plimbare cu mama.
3. Voi veniţi cu Alexandru?
4. Ei sunt prietenii noştri.
5. Tu faci cele mai frumoase compuneri.

Anexa 3
Test formativ

Completează rebusul răspunzând întrebărilor de mai jos: (0,5 p x 17)


A

1. Partea de vorbire care ţine


locul unui substantiv.
2. În propoziţia El joacă tenis, cuvântul subliniat are funcţia sintactică de ………. .
3. Pronume personal, persoana I, numărul plural.
4. Subiectul stă în cazul ……………….. .
5. Pronume personal, persoana a II-a, numărul singular.
6. Pronumele personal ţine locul unui ………….. de persoană.
7. Pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul feminin.
8. Pronume personal, persoana a III-a, număr singular, genul masculin.
9. Pronume personal, persoana a III-a, numărul plural, gen masculin.
10. În propoziţia Mihai a cumpărat o bicicletă., cuvântul subliniat are funcţia sintactică de ………… .
11. Pronume personal, persoana I, numărul singular.
12. Categorie gramaticală a pronumelui personal.
13. Pronumele ţine locul unui ………………………. .
14. Pronume personal, persoana a II-a, numărul plural.
15. La persoana a III-a, pronume personal are şi …………. .
16. Cazul în care se află atributul şi complementul se numeşte ………………… .
17. Pronume personal, numărul plural, gen feminin.

1,5 puncte oficiu


Anexa 4

Temă

Nivel mediu:

1. Înlocuiți substantivele subliniate în textul următor cu pronumele personale potrivite.

Băieții au organizat un concurs de aruncat bulgări. Dana le-a spus să fie atenți, dar Mihai a spart un
geam.

2. Analizați pronumele personale din textul de mai jos:


El e un copil bine crescut. Noi apreciem comportamentul său. Voi ați văzut că el vorbește frumos cu
toți colegii. Ele consideră ce e cel mai amabil băiat din clasă. Ei se bucură că sunt n același colectiv.
Poți să constați tu singur acest lucru.

Nivel ridicat (suplimentar):

Alcătuiți o poezie de opt versuri în care să folosiți toate formele pronumelui personal în cazul
nominativ.