Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare


Fiscală
Str. Brailei, nr. 33, Galati
Direcţia Generală Regională a CP. 800033
Finanţelor Publice – Galaţi Tel : +40 236.49.10.10
Fax : +40 236 31.29.65
Administratia Judeteana a Finantelor e-mail :
Publice Galati asistenta.afpm.gl@mfinante.ro

SERVICIUL DE COLECTARE, EXECUTARE SILITÃ VENITURI PERSOANE JURIDICE


Dosar de executare nr. 22631550
Nr. 10908 /07.05.2018

ANUNŢ
PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI IMOBILE
Anul 2018, luna 05, ziua 07

In temeiul art. 250 alin. (1) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de Procedura Fiscala,
se face cunoscut ca in ziua de 30, luna mai, ora 11, anul 2018, la sediul Administratiei Judetene
a Finantelor Publice Galati, str. Brailei, nr. 33, cam. 514, se va vinde prin licitatie bunul imobil
apartinand SC SECURITY PEC SRL, cu domiciliul fiscal in judetul Galaţi, localitatea Galaţi,
str.Calea Prutului, nr.12, cod de identificare fiscală 22631550:

LICITATIA I
- ¼ din imobilul situat in orasul Busteni, strada Splaiul Zamorei, nr.18, judetul Prahova,
compus din teren curti constructii in suprafata de 307 mp, cu nr. cadastral 22413 si constructia
amplasata pe acest teren formata din demisol in suprafata construita de 95.92 mp si suprafata
utila de 107,70 mp ; parter in suprafata construita de 95,92 mp si suprafata utila de 93,35 mp ;
etaj in suprafata construita de 99,88 mp si suprafata utila de 82,60 mp si mansarda in suprafata
construita de 72,89 mp si suprafata utila de 60,14 mp, constructie cu nr.cadastral 22413-C.
Imobilul a fost intabulat in CF nr.22413 a localitatii Busteni. .

Pretul de pornire al licitatiei I este de 170.580 lei, exclusiv TVA.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta
organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare
sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare:
- oferta de cumparare; declaratie pe propria raspundere ca nu sunt interpusi ai debitorului;
- dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire a licitatiei;
- imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
- pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de
inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
- pentru persoane juridice straine actul de inmatriculare tradus in limba romana;
- pentru persoane fizice romane, copie de pe actul de identitate;
- atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice declaratia pe propria
raspundere ca nu sunt interprusi ai debitorului, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare şi la locul fixat în acest scop..

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta


judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in
conformitate cu prevederile art 260 -261 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de Procedura
Fiscala.
Potrivit dispozitiilor art 9 alin (2) lit. d) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de Procedura
Fiscala, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Galati etaj. 5, camera 514 sau la telefon nr. 0236.491.010 interior 2146,
0236/833015.

Data aparitiei anuntului: 11.05.2018.

VIOREL ACSENTE
Sef Administratie Adj.Colectare Pj.,

CARMEN STOICA
Sef Serviciu

Intocmit
Dediu Eufrosina