Sunteți pe pagina 1din 109

W

W
W
.JA
RO
MA
N IA
. OR
G
Educație

G
pentru sănătate

OR
Sport și sănătate

A.
NI
Ghidul profesorului şi al consultantului
voluntar MA
RO
.JA
W
W
W
G
Misiunea Junior Achievement este să inspire şi să pregătească tânăra generaţie
pentru a reuşi în carieră și viață, prin încurajarea iniţiativei, profesionalismului şi

OR
dezvoltării unor competenţe esenţiale pentru viaţă.

Junior Achievement România, organizaţie nonprofit (înfiinţată în 1993), parte a JA Worldwide® SUA
(înfiinţată în 1918) şi a JA Europe (înfiinţată în 1967), derulează în şcolile din România programe de educaţie
economică, antreprenorială, financiară şi de orientare profesională, într-una dintre formele:

A.
• curriculum la decizia şcolii
• dirigenţie/consiliere
• extracurricular/cerc

NI
• şcoală după şcoală
MA
Programele internaţionale Junior Achievement România (JA) sunt implementate în parteneriat cu
RO

Ministerul Educaţiei Naționale, în baza Protocolului 10184/2003.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


.JA

Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție: Ghidul profesorului și al consultantului voluntar


/ Junior Achievement România. –
Bucureşti: Junior Achievement România, 2017
ISBN 978-606-8942-40-7
W

© 2017 Junior Achievement România, pentru ediţia în limba română


Ediţia în limba română este publicată de Junior Achievement România-Bizzkit România, Copyright © 2013 Pearson Education, Inc.
Traducere autorizată din ediţia în limba engleză (S.U.A.), intitulată Prentice Hall Health, de B. E. Pruitt, Ed.D., John P. Allegrante, Ph.D. şi Deborah
Prothrow-Stith, M.D., Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. sau afiliaţii săi. Toate drepturile rezervate.
Pearson® este o marcă înregistrată în S.U.A. şi/ sau în alte ţări a Pearson Education, Inc. sau a afiliaţilor săi.
W

Prentice Hall este marcă înregistrată în S.U.A. şi/ sau în alte ţări a Pearson Education, Inc. sau a afiliaţilor săi.
Această publicaţie este protejată de copyright şi trebuie obţinută permisiunea Pearson Education Inc., Rights Management & Contracts, One Lake
Street, Upper Saddle River, N.J. 07458 U.S.A. înainte de orice reproducere, stocare într-un sistem de regăsire a informaţiilor sau transmitere sub
orice formă, electronică, mecanică, fotocopiere, înregistrare sau altele.

Romanian language edition published by Junior Achievement Romania-Bizzkit Romania Publishing, Copyright © 2013 Pearson Education, Inc.
Authorized Translation from the U.S. English language edition, entitled Prentice Hall Health, by B. E. Pruitt, Ed.D., John P. Allegrante, Ph.D., and
W

Deborah Prothrow-Stith, M.D., Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
Pearson® is a trademark in the U.S. and/or other countries of Pearson Education, Inc. or its affiliates.
Prentice Hall is trademark in the U.S. and/or other countries, of Pearson Education, Inc., or its affiliates.
This publication is protected by copyright, and prior to any prohibited reproduction, storage in a retrieval system, or transmission in any form or
by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or likewise, permission should be obtained from Pearson Education Inc., Rights
Management & Contracts, One Lake Street, Upper Saddle River, N.J. 07458 U.S.A.
Cuprins

G
OR
A.
Capitolul 1 Capitolul 2
Sănătatea sistemelor Exercițiile fizice
cardiovascular și și sănătatea
respirator pe toată durata vieții

NI
Capitolul 1 - Pe scurt 04 Capitolul 2 - Pe scurt 24

Lecția 1 Lecția 1

Sistemul cardiovascular
MA 06 Importanța activităților fizice 26

Focus, predare, evaluare Focus, predare, evaluare

Lecția 2 Lecția 2

Sănătatea sistemului cardiovascular 12 Stabilirea obiectivelor 34


RO

pentru o viață sănătoasă


Focus, predare, evaluare
Focus, predare, evaluare
Lecțiile 3 și 4
Lecția 3
Sistemul respirator 17
Sănătatea sistemului respirator Siguranța efectuării activităților fizice 39

Focus, predare, evaluare Focus, predare, evaluare


.JA

Recapitularea capitolului 1 21 Recapitularea capitolului 2 45


W

Legendă:

01. 02. 03. 04. 05. 06.


W
W

01. Activitate / 02. Exercițiu / 03. Lectură / 04. Recapitulare / 05. Sănătate și comunitate / 06. Chestionar

SPORT ŞI SĂNĂTATE 3
G
OR
A.
NI
MA
RO
.JA
W
W

CAPITOLUL 1
Sănătatea sistemelor
cardiovascular şi respirator
W

Pe scurt
acestor boli prin obiceiurile sănătoase
Lecţia 1 Sistemul

G
discutate anterior.
cardiovascular Fiți atenți în prezentarea temei sănătății
sistemului respirator, fiindcă astmul poate fi
Sistemul cardiovascular este compus din o problemă delicată pentru unii dintre elevii

OR
inimă, vase de sânge și sânge. Funcțiile dumneavoastră.
sistemului sunt transportul substanțelor Activitățile și întrebările din acest capitol sunt
nutritive, eliminarea reziduurilor și concepute pentru informarea tinerilor despre
combaterea bolilor. ce pot face pentru a evita factorii de risc
cardiovascular și respirator.
Lecţia 2 Sănătatea

A.
sistemului cardiovascular
Hipertensiunea și nivelul ridicat al colesterolului Cereţi elevilor să parcurgă Activitatea
în sânge sunt doi factori care măresc riscul de pregătire. Discutați cu ei despre ce au

NI
apariției infarctului miocardic. Exercițiile fizice învățat din această activitate.
regulate, obiceiurile alimentare sănătoase și
evitarea fumatului vă vor ajuta să vă mențineți
sănătatea cardiovasculară.
MA
Adoptarea unor obiceiuri sănătoase contribuie
la îmbunătăţirea rezistenţei cardiovasculare.
Implementarea unui program regulat de
exerciții fizice este o cale de a vă îmbunătăţi
condiţia sistemului cardio-respirator.
RO

Lecţia 3 Sistemul
respirator

Lecţia 4 Sănătatea
.JA

sistemului respirator
Sistemul respirator aduce oxigen în corp
și elimină dioxidul de carbon. Menținerea
sănătăţii sistemului respirator include
evitarea fumatului și a aerului poluat, dar și
W

tratarea astmului, dacă acesta este prezent.


Subiecte sensibile
Temele din acest capitol pot readuce în
W

prim-plan amintiri dureroase elevilor ale căror


familii s-au confruntat cu boli cardiovasculare
sau respiratorii.
Elevii care au cazuri de boli cardiovasculare
W

în familie se pot teme pentru viitorul lor.


Reamintiți-le că pot reduce riscurile apariției

SPORT ŞI SĂNĂTATE 5
G
OR
A.
NI
MA
Lecţia 1
RO

Sistemul
.JA

cardiovascular
Obiective – Înainte de începerea orei, scrieți obiectivele pe tablă. Rugați elevii să le copieze pe
W

caiete la începutul orei.

1. Focus După ce elevii termină exercițiul, rugați câțiva voluntari să ci-


Exerciţiu de pregătire tească ce alte informații doresc să afle în cadrul acestui capitol.
W

Mit/Adevăr Răspunsurile tipice ar putea să includă dorinţa de a înțelege


cum bate inima, care este diferența dintre vene și artere, sau
care este compoziţia sângelui. După ce elevii au studiat sis-
temul cardiovascular, întrebați-i dacă au aflat răspunsurile la
W

întrebările lor. Dacă există teme care nu au fost atinse, discutați


despre sursele unde ar putea găsi informațiile.

6 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Exemplu de răspuns: când facem exerciții fi- (Răspuns: ventriculul drept). Ce se întâmplă

G
zice, celulele au nevoie de mai mult oxigen cu sângele care ajunge la plămâni? (Răs-
pentru a funcționa; de asemenea, celulele puns: sângele eliberează dioxidul de carbon
eliberează mai mult dioxid de carbon ca rezi- și preia oxigenul). Ce cameră completează
duu. De aceea respirăm mai amplu, pentru a primul circuit major al sistemului cardiovas-

OR
inspira mai mult oxigen și pentru a expira mai cular? (Răspuns: atriul stâng). Care sunt cele
mult dioxid de carbon. două camere incluse în al doilea circuit major
al sistemului cardiovascular? (Răspuns: ven-
Matematică triculul stâng pompează sânge către corp, iar
Medii sângele din corp se întoarce în atriul drept).

A.
Maria și-a luat pulsul de 3 ori într-o zi. Prima
dată pulsul ei a fost de 75 bpm (bătăi pe minut). Figura 1
A doua oară pulsul a fost de 68 bpm, iar treia
oară, de 80 bpm. Care este frecvenţa cardiacă

NI
medie a Mariei? (75 + 68 + 80 = 223; 223 :
3 = 74. Frecvenţa cardiacă medie este de 74
bpm.) Cereţi elevilor să estimeze de câte ori
bate inima Mariei într-o oră. (74 bpm x 60 min/h
= 4440 bph)
MA
2. Predare
RO

Funcțiile sistemului cardiovascular


Formarea vocabularului
Fixaţi cunoştinţele elevilor despre sistemul
cardiovascular, explicând compunerea cu-
vântului „cardiovascular”. Explicați faptul că Instruire diferenţiată pentru
prima parte a cuvântului, „cardio”, provine elevii cu nevoi speciale
.JA

de la cuvântul grecesc pentru „inimă”, iar


„vascular” provine de la cuvântul latin pentru Distribuiți o diagramă a inimii fără legendă, în
„vas”. Întrebați: Din ce este compus sistemul care sunt prezentate cele 4 camere și valvele
cardiovascular? (Răspuns: inimă, vase de dintre ele. Ajutați elevii să denumească fieca-
sânge și sânge). Subliniaţi faptul că, deşi de re cameră. Apoi rugați-i să deseneze un che-
multe ori sistemul este numit „sistem circula- nar denumit „plămâni” și un al doilea chenar
tor”, denumirea de „sistem cardiovascular” – numit „corp” lângă inimă. Rugați fiecare elev
W

sau „sistemul inimă-vase de sânge” – descrie să folosească un creion roșu și unul albastru
mai bine structura sa. pentru a desena traseul sângelui prin siste-
mul cardiovascular. O linie roșie ar trebui tra-
Inima sată de la chenarul „plămâni” la atriul stâng, la
W

Învăţare vizuală: Figura 1 ventriculul stâng și prin valvă la aortă, la che-


narul „corp”. O linie albastră ar trebui trasată
Rugați elevii să examineze diagrama inimii. de la ventriculul drept şi prin valve la vasele
Evidențiați faptul că săgețile din diagramă de sânge care ies spre chenarul „plămâni”.
W

arată cum circulă sângele. Întrebați: Ce ca-


meră a inimii pompează sânge către plămâni?

SPORT ŞI SĂNĂTATE 7
Învățare prin lucru în echipă activitate presupune ca elevii să descrie ini-

G
ma atât de minuțios, încât orice carenţă sau
Ajutați elevii să-și localizeze pulsul aproape interpretare greșită din cunoştinţele lor să fie
de încheietura mâinii stângi. Direcționați-i la evidențiată pe măsură ce scriu. Dați voie ele-
fotografia de la pagina 14. Explicați faptul vilor să-și folosească manualul, dacă au ne-

OR
că pulsul pe care îl simt este dat de artera voie să umple goluri sau să corecteze greșeli.
care se dilată și se contractă în timp ce ini-
ma pompează sângele prin corp. După ce
toți elevii și-au găsit pulsul, rugați-i să lucreze Formarea vocabularului
în perechi și să răspundă la întrebarea rubri-
cii Conexiune cu viața ta de la pagina 13. Ajutați elevii să-și amintească diferența dintre

A.
Asigurați-vă că toți elevii au un ceas sau se artere și vene, asociindu-le cu ajutorul sintag-
pot folosi de un ceas cu secundar. Un coleg mei „afară din”. Întrebați: Ce tip de vase de
poate fi atent la ceas, timp în care celălalt elev sânge transportă sângele afară din inimă?
își numără bătăile inimii. (Răspuns: arterele). Subliniaţi că afară și ar-

NI
tere încep amândouă cu litera a.
Vasele de sânge

Învățare activă
Cu ajutorul acestei activități, ajutați elevii să
MA
înțeleagă schimbul de gaze dintre celule și
vasele capilare. Formați două grupuri egale
de elevi. Distribuiți markere albastre și roșii.
Cereți-le elevilor cu markere roșii să desene-
ze câte o bulină roșie (sângele cu oxigen, din
capilare) pentru fiecare elev, iar celor cu mar-
RO

kere albastre, câte o bulină albastră (sângele


cu dioxid de carbon, din ţesuturi). Cereţi „bu-
linelor albastre” să stea grupate, ca şi cum ar
fi într-o celulă. Rugați „bulinele roșii” să mear-
gă în șir indian către cele albastre. Reamintiți-
le elevilor că în timpul difuziei, substanțele se
mișcă dintr-o zonă de concentraţie mare spre
.JA

o zonă de concentraţie mai mică. Întrebați:


ce se va întâmpla când oxigenul din capilare
va întâlni dioxidul de carbon din celule? (Răs-
puns: „bulinele roșii” se vor difuza în celulă, iar
cele „albastre” în capilare).
W

Scrie despre sănătate


Compunere descriptivă
Rugați elevii să descrie bătăile inimii și ce se
W

întâmplă în interiorul inimii, ca și cum ar in-


forma un elev de școală generală, adică pe
cineva care are mai puține cunoștințe de-
taliate despre inimă. Cereţi elevilor să folo-
W

sească termeni din acest capitol. Descrierea


lor ar trebui să fie clară și detaliată. Această

8 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Demonstraţie gele ajunge în capilare (cele mai mici vase,

G
unde are loc schimbul gazos); de la acest nivel,
Puteți arăta elevilor în ce direcție curge sângele sângele trece în vase mici de sânge, care se
prin vene cu ajutorul unei demonstrații vizuale pe unesc, formând venele. Venele transportă sân-
braţul dumneavoastră sau al unui elev voluntar. gele înapoi la atriul drept.

OR
Pe braţul pe care exemplificați trebuie să fie o
venă clar vizibilă, urcând de la articulația mâinii
spre cot. În timp ce elevii privesc, apăsați pe Învățare prin lucru în echipă
venă, lângă articulația mâinii. În timp ce presați
cu o mână, indicaţi cu degetul celeilalte mâini tra- Rugați cadrul medical sau asistenta şcolii să
seul venei de la antebraț spre cot, apăsând ușor arate clasei cum se ia tensiunea. Prezenta-

A.
în timp ce înaintați pe venă. Vena ar trebui să rea ar trebui să includă o explicație privind
„dispară“ pe distanţa dintre locul în care presaţi funcționarea tensiometrului și citirea tensiunii
cu mâna şi articulaţia mâinii. Întrebați: Din ce ați sistolice și a celei diastolice. Înainte de veni-
observat, ce puteți spune despre direcția în care rea invitatului în clasă, cereţi-le elevilor să se

NI
curge sângele în acest vas? (Răspuns: sângele împartă în mici grupuri. Fiecare grup trebuie
curge de la încheietură spre cot, deoarece apli- să propună cel puțin două întrebări pentru
când presiune pe vasul de sânge lângă înche- cadrul medical/asistentă.
ietură, oprim circulația sângelui). Ce împiedică
sângele să curgă înapoi, de la cot spre încheie- Dezvoltarea abilităţilor pentru
MA
tură? (Răspuns: valvele din interiorul venei). sănătate

Informare
Formaţi grupuri de lucru și rugați-i pe elevi să
creeze postere pentru a informa publicul în
legătură cu tensiunea arterială, ce înseamnă
RO

valorile ei variabile și de ce ar trebui oamenii


Activitate
să își ia tensiunea regulat. Posterele pot in-
Conexiune cu viața ta Răspun- clude desene, personaje sau alte imagini care
surile vor varia. O inimă sănătoasă să capteze atenția. Încurajați elevii să găseas-
bate de la 70 până la 80 de ori pe că locuri vizibile din comunitate, unde le este
minut, deşi există diferenţe destul de permis să afişeze aceste postere.
mari între indivizi.
.JA

Instruire adaptată Combaterea ideilor preconcepute

Elevi cu abilităţi de citire mai puţin Vârsta și tensiunea


dezvoltate Foarte mulți oameni consideră că tensiunea
Folosiți o diagramă ciclică pentru a le arăta ridicată este o componentă normală a pro-
W

elevilor cum să organizeze informațiile despre cesului de îmbătrânire. Explicați că tensiu-


circulația sângelui prin inimă și prin vasele de nea nu crește natural odată cu înaintarea în
sânge. Începeți diagrama cu traseul sângelui vârstă. Factorii care contribuie la creșterea
de la atriul drept. Sângele trece apoi în ven- tensiunii sunt: alimentația nesănătoasă, lip-
W

triculul drept, care pompează sângele către sa exercițiilor fizice și creșterea în greutate.
plămâni. Sângele curge de la plămâni în atriul Explicați existența unei conexiuni între hiper-
stâng, apoi în ventriculul stâng, care pompea- tensiune și vârstă, deoarece anii de compor-
ză sângele prin aortă în corp. Aorta se ramifică tament nesănătos tind să afecteze oamenii
W

în artere din ce în ce mai mici, care transportă pe măsură ce aceştia îmbătrânesc.


sângele spre toate țesuturile. Din artere, sân-

SPORT ŞI SĂNĂTATE 9
G
Activitate

OR
Conexiune cu viața ta – Rugați
elevii să răspundă la această întrebare
în scris.

Info
Presiunea sângelui

A.
în vasele de lângă inimă

Timp de mulți ani, doctorii s-au bazat pe lu-


area tensiunii din partea superioară a braţului

NI
pentru a monitoriza efectele medicamentelor
contra hipertensiunii. Totuși, un studiu recent
arată că unele medicamente afectează diferit
tensiunea în braţ și în aortă (tensiune centra-
MA
lă). Deşi cu unele medicamente tensiunea din Formarea vocabularului
braţ scădea, tensiunea centrală nu se schim-
ba. Cu alte medicamente a scăzut tensiunea Discutați folosirea cuvântului „tensiune”.
centrală, fără să scadă în braţ. Însă în gru- Cuvântul poate fi folosit pentru a descrie o
pul de pacienți în care s-a obținut reducerea stare emoțională sau, în acest caz, o pro-
tensiunii centrale, s-a observat și scăderea prietate fizică a unui material. Pentru a ilus-
frecvenței infarctului miocardic. tra conceptul de tensiune, întindeți o bandă
RO

elastică și explicaţi că măriți tensiunea apli-


cată materialului. Explicați că prefixul „hiper-”
Învățare activă înseamnă „mai sus” sau „exces”.
„Hipertensiune” înseamnă că presiunea exer-
Rugați elevii să folosească plastilină colora- citată asupra peretelui vascular este mai
tă pentru a face modele ale celor 3 tipuri de mare decât în mod normal.
.JA

celule sanguine. După ce termină modelele,


rugați-i să creeze planșe de prezentare pen-
tru fiecare model.

Conexiunea culturală
W

Evidențiați faptul că în anumite regiuni de pe


glob, unele grupe de sânge sunt mai des
întâlnite decât altele. În Statele Unite, grupa
sanguină 0 se găseşte la 45% din populaţie,
W

grupa A la 40%, grupa B la 11% și grupa AB


la 4%. În America Centrală și de Sud, grupa
A este foarte rară. Mulți oameni nu își cunosc
grupa de sânge. În Japonia, oamenii cred că
W

grupa sanguină influențează personalitatea


individului.

10 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Învăţare vizuală: Figura 3

G
Rugați elevii să examineze tabelul despre
transfuziile de sânge sigure. Întrebați: Dacă

OR
un pacient are grupa B, ce grupe poate să Recapitulare Lecţia 1
primească fără niciun risc? (Grupa B sau 0)
Ce s-ar întâmpla dacă pacientul ar primi gru- 1. Transportul substanțelor nutritive, elimina-
pa A? Răspuns: (Sângele s-ar coagula în va- rea reziduurilor și lupta cu bolile.
sele de sânge.) 2. Sângele curge de la atriul drept în ventri-
Răspuns: grupele A și 0 culul drept spre plămâni. De la plămâni
ajunge în atriul stâng și apoi în ventriculul

A.
stâng.
3. Evaluare 3. Artere, capilare, vene.
4. Plasma: transportă multe substanțe ne-
Aceste exerciții vă pot ajuta să
cesare, dar și reziduuri. Globulele roșii:
evaluaţi cunoștințele elevilor cu

NI
transportă oxigen. Globulele albe: pro-
privire la conținutul acestei lecţii.
tejează corpul de boli și substanțe stră-
ine. Trombocitele: ajută în procesul de
coagulare.
5. Valvele închise din inimă previn curgerea
MA sângelui în direcția greșită.
6. Fierul este necesar pentru producția de
hemoglobină – substanța care transportă
oxigenul.
7. Oricine poate primi sânge din grupa 0.
Recapitulare
Persoanele cu grupa sanguină AB pot
RO

primi sânge din toate grupele.


Scrieţi pe tablă termenii din această lec-
ţie pentru fixarea vocabularului. Evidențiați
fiecare cuvânt și rugați elevii să propună
definiţii şi concepte relevante pentru fieca-
re termen. Notați fiecare lucru important.
Pentru termenii despre care studenții nu
.JA

au destul informaţii, rugați-i să recitească


paginile relevante. Sugerați-le elevilor să-și
noteze în caiete conceptele pentru fiecare
termen.

Comunitatea și sănătatea
Unități de sânge
W

Pentru această activitate este recomandat să


împărțiți clasa în grupe mici şi să rugați fieca-
re grupă să facă o fişă cu informaţii despre
importanța donării de sânge și o listă cu cen-
W

tre locale de donare a sângelui.


W

SPORT ŞI SĂNĂTATE 11
G
OR
A.
NI
MA
Lecţia 2
RO

Sănătatea sistemului
.JA

cardiovascular
Obiective – Înainte de începerea orei, scrieți
obiectivele pe tablă. Rugați elevii să le copie-
W

ze în caiete la începerea orei. Test


Rugați elevii să explice ce afirmație conside-
ră ei că este adevărată. Nu le spuneţi elevilor
1. Focus care afirmație este adevărată (Afirmația 5 –
W

Exerciţiu de pregătire „nu trebuie să te îngrijoreze ce mănânci, atâta


timp cât faci sport“). Dacă nu au ales corect,
rugați elevii să repete testul după ce citesc
mai multe despre sănătatea cardiovascula-
W

ră. Apoi rugați elevii să explice de ce restul


afirmațiilor sunt false.

12 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


2. Predare nul este o arteră și aerul care trece prin furtun

G
reprezintă sângele. Invitaţi un voluntar să pom-
peze aer prin furtun. Apoi cereți unui alt elev să
strângă tubul aproape complet. Rugați apoi pri-
mul elev să pompeze din nou aer prin furtun și

OR
Boli cardiovasculare să explice clasei diferența. (Trebuie să depună
Discuție în clasă mai mult efort pentru a pompa aer prin furtun
când este îngustat decât ca atunci când este
Prezentați faptul că, anual, mai mult de 150 liber.) Întrebați: În această demonstrație, am
000 de români mor din cauza bolilor cardio- micșorat grosimea tubului, strangulându-l. Ce
vasculare, principalul motiv fiind hipertensiu- poate micșora interiorul unei artere? (acumula-

A.
nea. Întrebați: Care sunt motivele pentru care rea de lipide) Când tubul este îngustat, curentul
atât de mulți oameni mor din cauza hiperten- de aer este restricționat. Ce este restricționat
siunii? (Exemplu de răspuns: majoritatea oa- atunci când o arteră se îngustează? (fluxul de
menilor nu au simptome). Care sunt metode- sânge)

NI
le prin care puteți preveni degradarea inimii și
a vaselor de sânge din cauza hipertensiunii?
(Răspuns: Măsurarea periodică a tensiunii Dezvoltarea abilităţilor pentru sănătate
arteriale și menținerea ei în valori normale.)
MA Practicarea unor obiceiuri sănătoase

Utilizați Figura 5 pentru a ajuta elevii să se


gândească la o dietă care să stopeze dez-
voltarea aterosclerozei. Evidențiați faptul că
Activitate obiceiurile nesănătoase din copilărie și din
adolescență contribuie la evoluţia afecţiunii
Conexiune cu viața ta – Acordaţi în etapele ulterioare ale vieţii. Rugați elevii să
elevilor timp să răspundă la întrebări în descrie două mese, una care ar contribui la
RO

scris. dezvoltarea aterosclerozei și alta care să aju-


te în prevenirea acesteia. Identificaţi câţiva
Instruire adaptată voluntari care să împărtășească meniurile cu
restul clasei.
Ajutați elevii să pronunţe și să înţeleagă sensul
cuvântului „ateroscleroză”. Pronunțați cuvântul Adolescenţii întreabă
.JA

clar și rugați elevii să-l pronunțe la fel. Explicați


că „atero-“ provine de la cuvântul grecesc fo- Î: De ce ar trebui să mă îngrijorez acum cu
losit pentru a descrie o mâncare vâscoasă, privire la bolile cardiovasculare?
ca terciul de ovăz. A doua parte a cuvântului, R: Pentru că aproximativ un sfert dintre ado-
„-scleroză”, înseamnă întărire. Termenul „ate- lescenţi sunt expuşi unui risc ridicat de a su-
roscleroză” înseamnă aşadar întărirea arterelor feri în viitor de boli ale inimii din cauza pre-
W

din pricina acumulării de substanțe vâscoase zenţei unor factori de risc cardiovascular.
pe pereţii lor. Studiile arată că ateroscleroza poate începe
încă din adolescenţă, fără a fi semnalată de
Demonstraţie niciun simptom. Tinerii cu diabet de tip 1 sunt
predispuşi în mod deosebit la bolile cardio-
W

Utilizați o pompă de bicicletă și un tub de cau- vasculare.


ciuc pentru a ilustra ateroscleroza. La un maga- Diabetul de tip 2 (apărut în principal din prici-
zin de articole de construcție, căutați un furtun na alimentaţiei nesănătoase şi lipsei de activi-
care se potrivește perfect pe ţeava unei pompe tate fizică) devine din ce în ce mai comun în
W

de bicicletă. În clasă, ataşaţi furtunul la pompă. rândul tinerilor şi poate duce la boli de inimă.
Explicați că aceasta reprezintă inima, că furtu-

SPORT ŞI SĂNĂTATE 13
Informații nutriționale Exemplu vizual: Figura 5

G
Restaurantele frecventate
Rugați elevii să studieze fotografia și să răs-
Rugați elevii să-și împărtășească răspun- pundă la întrebare: Cum ajută exercițiile fizice

OR
surile. Încercați să primiți răspunsuri despre la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare?
diferite restaurante din zona dumneavoas- (Exercițiile pot întări mușchii inimii, pot duce la
tră. Discutați dacă informațiile nutriționale au scăderea presiunii sângelui, ajută la creșterea
influențat alegerea restaurantului. nivelului de HDL-colesterol și reduc nivelul
stresului). Invitaţi elevi voluntari să propună
diverse idei pentru a fi activi și să scrie suges-
tiile pe tablă. Rugați elevii să copieze ideile în

A.
caiete.

Conexiunea culturală Răspuns: să jucăm fotbal după școală, să


participăm la un curs de dans, să înotăm.

NI
Peste un sfert dintre români au exces pon-
deral sau sunt obezi, probleme cauzate atât Dezvoltarea abilităţilor pentru sănătate
de consumul exagerat de alimente (în special Comunicare
cele cu un conţinut mare în grăsimi saturate
şi zaharuri), cât şi de activitatea fizică redusă.
MA Împărţiţi elevii în grupuri de lucru şi
Kilogramele în plus reprezintă atât o proble- cereţi-‌le să creeze un pliant în care să expună
mă estetică, dar şi o tulburare nutriţională cu un stil de viață sănătos, care ar putea ajuta
grave consecinţe asupra stării de sănătate adolescenţii să-și mențină sănătatea cardi-
(fizică şi psihică). Soluţia pentru prevenirea ovasculară. Explicați că pliantele trebuie să
obezităţii? Optimizarea stilului de viaţă – în conțină informații de bază despre sistemul
principal printr-o alimentaţie mai sănătoasă şi cardiovascular și despre cum ar putea fi re-
RO

multă mişcare. dus riscul bolilor cardiovasculare.

Rugaţi elevii să răspundă la întrebări în


Instruire diferenţiată caiete.

Elevi cu nevoi speciale


Pentru elevii care au probleme de înţelege-
.JA

re a diferențelor între funcţiile lipoproteine-


lor cu densitate mică și lipoproteinelor cu
densitate mare, încercați următoarea ana-
logie. Puteți compara acești transportatori
de colesterol cu două tipuri de camioane.
LDL-ul este ca un camion care transpor-
W

tă colesterol către spațiile de depozitare.


HDL-ul este ca un camion care transportă
colesterol către un loc unde poate fi arun-
cat. Un nivel mare din primul tip de lipopro-
W

teine duce la depozitarea colesterolului ca


placă, pe pereții arterelor. În același timp,
un nivel mare din al doilea tip de lipoprote-
ine face ca mai mult colesterol „gunoi” să
fie colectat și eliminat din corp.
W

14 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Scrie despre sănătate Sănătatea acasă

G
Publicitatea Monitorizarea aportului de grăsimi saturate
Rugați elevii să creeze reclame pentru re- Reamintiți-le elevilor că grăsimile saturate se

OR
viste, care să ilustreze beneficiile aduse de găsesc în produsele animale. Arătaţi-le lista
exercițiile fizice regulate, de alimentația sănă- cu substanţe nutritive de pe o cutie sau un
toasă și de evitarea fumatului asupra sănătății pachet de biscuiţi și indicaţi unde pot găsi
inimii. Evidențiați că textul de la Lecţia 2 cantitatea de grăsime saturată din produs.
conține informații pe care elevii le pot folosi în Asiguraţi elevii că pot păstra confidenţialitatea
articolele lor. Pentru crearea acestor articole, asupra consumului propriu de grăsimi satu-
elevii ar trebui să aleagă informația care con- rate. Invitaţi elevi voluntari să împărtășească

A.
sideră că ar convinge un cititor. Explicați că idei despre cum pot reduce aportul de gră-
o reclamă bună ar trebui concepută pentru a simi saturate.
atrage atenția cititorului prin elemente cum ar
fi un titlu scris îngroșat, un motto sau ilustrații

NI
atrăgătoare.

3. Evaluare
Recapitulare Lecţia 2
MA
Aceste exerciții vă pot ajuta să
evaluaţi cunoștințele elevilor cu 1. Hipertensiunea și nivelul ridicat de coles-
privire la conținutul acestei lecţii. terol în sânge.
2. Lipoproteinele cu densitate mică trans-
portă colesterolul către țesuturi pentru
folosire sau depozitare. Lipoproteinele cu
RO

densitate mare preiau excesul de coles-


terol din corp și de pe pereții arterelor și
îl transportă la ficat, unde este prelucrat,
Recapitulare ducând la scăderea valorilor lui în sânge.
3. Palpitaţii în zona pieptului.
Rugați elevii să lucreze în perechi; un elev are 4. Poţi face mişcare regulat; poţi avea o di-
rolul de a numi o boală cardiovasculară de- etă echilibrată și bogată în nutrienți; poţi
.JA

scrisă în lecție, în timp ce colegul său va face evita fumatul.


două afirmaţii despre boala respectivă. Par- 5. Ateroscleroza și hipertensiunea distrug
tenerii ar trebui să-și inverseze rolurile, până vasele de sânge, lucru care poate duce la
când toate bolile discutate în lecție au fost infarct miocardic.
repetate. Dacă un elev nu este de acord cu 6. Exemplu de răspuns: Mulți oameni
lucrurile menţionate despre boală de parte- mănâncă nesănătos și nu fac destulă
W

nerul de exerciţiu, perechea ar trebui să lucre- mișcare.


ze împreună și să găsească în text informaţia
corectă.
W
W

SPORT ŞI SĂNĂTATE 15
Îmbunătăţirea stării sistemului evite exercițiile solicitante. Propuneți alternati-

G
cardio-respirator ve pentru acei elevi.

Obiective

OR
Implementarea unui plan pentru îmbunătățirea Practică
sănătăţii sistemului cardio-respirator (exem-
plul de la pagina 86 din manualul elevului). 1. Elevii ar trebui să recitească exercițiile de
încălzire și întindere de la rubrica „Exer-
sarea abilităţilor proprii” de la pagina 35.
Strategii de predare Timpii de terminare a marșului/alergării de
un 1 km vor varia. Mulţi elevi vor parcurge

A.
Explicați-le elevilor că pulsul în repaus al distanţa în mai mult timp decât indică ta-
tinerilor și al adulților variază în funcție de belul.
rezistenţa lor cardiovasculară. Sportivii de 2. Elevii ar trebui să utilizeze procedura de-
performanţă au între 30 și 40 de bătăi pe scrisă în partea a doua pentru intervalul

NI
minut. Majoritatea oamenilor au între 60 și de frecvenţă cardiacă spre care vor să
80 de bătăi pe minut. ţintească. Aceste intervale vor varia în ge-
Pentru o rezistenţă bună a sistemului neral de la un minim de 140 până la un
cardiovascular, frecvenţa cardiacă stabi- maxim de 180.
MA
lită ca valoare-ţintă trebuie menținută pe 3. Programul pe care elevul și-l va crea ar tre-
o perioadă de 15 până la 20 de minute. bui să fie conceput în funcție de condiţia fi-
Invitați un instructor de fitness, un fiziolog zică și de interesele personale. Un program
sau un profesor de sport să vorbească tipic ar putea include marșul sau alergatul,
despre importanţa intensității, duratei și practicarea fotbalului sau înotul.
frecvenței exercițiilor în orice program de 4. Încurajați periodic elevii să își continue
exerciţii fizice. exercițiile cardio-respiratorii. Ajutați elevii
RO

În timp ce elevii își creează programele de să-și țină evidența într-un jurnal.
exerciţii fizice, amintiți-le că trebuie să-și
stabilească obiective rezonabile. Odată
ce un obiectiv a fost atins, elevii ar trebui
să facă exerciții la același nivel de inten-
sitate de 3 ori pe săptămână pentru a-și
menține condiţia fizică.
.JA

Ați putea sugera elevilor care au Sănătate şi comunitate


acces la un pedometru să-l folosească
pentru a monitoriza numărul de pași pe Adolescenții și condiția fizică
care îi fac în timpul exercițiilor. Elevii care ţin Explicați elevilor că există sau pot fi înființate
evidența exercițiilor pot de asemenea să în cadrul acestui program Cluburi sportive I
ţină un jurnal al numărului de paşi pe care <heart> sport, în cadrul cărora se vor organi-
W

îi fac zilnic. Spuneți-le elevilor că ținta lor ar za activități fizice sau sportive care îi vor ajuta
trebui să fie de 10.000 de pași pe zi. în menţinerea unei condiții fizice bune. Rugați
câțiva elevi voluntari din cadrul Cluburilor
Subiecte sensibile I <heart > sport să facă o prezentare a clu-
W

bului și a activităților pe care le-au derulat sau


Elevii care sunt supraponderali sau au o care sunt planificate să se deruleze în peri-
condiție fizică proastă ar putea simţi un dis- oada următoare. Rugați elevii să revină la ora
confort în a participa la alergare împreună următoare cu alte idei/propuneri de activități
W

cu ceilalți colegi. Unii elevii ar putea avea o care pot fi desfășurate în cadrul cluburilor
situație medicală mai specială și ar trebui să I <heart> sport.

16 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
A.
NI
MA
Lecţiile 3 și 4
RO

Sistemul respirator
Sănătatea sistemului
.JA

respirator
Obiective – Înainte de începerea orei, scrieți obiectivele pe tablă. Rugați elevii să le copieze în
W

caiete la începerea orei.

Statistici despre sănătate


1. Focus
W

Exerciţiu de pregătire După ce elevii au rezolvat tema scrisă,


cereţi-le să împărtășească clasei ideile lor.
Elevii ar trebui să indice o parte dintre factorii
care pot declanșa astmul bronșic, menționați
W

la pagina 40 a manualului lor.

SPORT ŞI SĂNĂTATE 17
Elevii ar mai putea să sugereze fap- Învățare activă

G
tul că poluarea aerului a contribuit la
creșterea numărului persoanelor cu astm. Rugați elevii să dea capul pe spate și spuneți-
le să-şi pună degetele de la o mână pe gât.

OR
Apoi rugați elevii să-și miște degetele de sus
Subiecte sensibile în jos pe gât. Întrebați: Ce sunt neregularită-
ţile pe care le simt pe gât? Răspuns: (Inelele
Fiți conştienţi că unii elevi cu astm s-ar putea traheei.) Rugați elevii să-și țină degetele pe
simți stânjeniți să împărtășească experiențele loc în timp ce înghit. Explicați că mișcarea pe
lor cu restul clasei. Dacă știți că aveţi elevi cu care o simt este epiglota care închide laringe-
astm în clasă, vorbiți cu ei înainte și întrebați-i le. Întrebați: Ce rol are închiderea laringelui de

A.
dacă au vreo problemă în a-și împărtăși către epiglotă? (Previne pătrunderea mâncării
experiențele. și a lichidelor în trahee, în timpul deglutiției).

Info Instruire adaptată

NI
Astmul și activitatea fizică Elevi cu nevoi speciale
Activitatea fizică este importantă pentru sănăta- Elevii care au nevoie de ajutor suplimentar ar pu-
tea corpului și a minții. Există diferite moduri prin tea învăța mai multe despre sistemul respirator
MA
care puteți ajuta tinerii cu astm să fie activi și să desenându-l. Dați fiecărui elev o foaie de hârtie
beneficieze de exercițiile fizice. liniată sau albă. Cereţi-le să contureze persoana
din Figura 7. Apoi elevii ar trebui să deseneze
structurile, să scrie denumirile și să facă o de-
2. Predare scriere a fiecărei părți, folosind cuvintele proprii.
Verificați desenele elevilor pentru a vedea dacă
apar erori.
RO

Sistemul respirator

Exemplu vizual: Figura 7


Cereţi-le elevilor să scrie numele fiecărui ele-
ment din Figura 7 pe o foaie de hârtie. În eta-
pa următoare, trebuie să ordoneze etichetele
în ordinea în care aerul trece prin sistemul
.JA

respirator. Sugerați-le să scrie câte o între-


bare pentru fiecare element. Apoi rugați-i să
răspundă la întrebări pe măsură ce parcurg
lecția.

Răspuns: Dioxidul de carbon iese din plă-


W

mâni prin bronhii, trahee, laringe, faringe


și apoi prin nas sau gură.
W
W

18 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Discuții în clasă Învățare prin lucru în echipă

G
Formaţi grupe mici care să lucreze împreu-
După ce elevii au citit despre schimbul de nă pentru a crea o listă cu „Să fac…” și „Să
gaze, amintiți-le de legătura strânsă dintre nu fac…” referitoare la sănătatea sistemului

OR
sistemul cardiovascular și cel respirator. În- respirator. (De exemplu, elevii ar putea scrie:
trebare: De unde provine dioxidul de carbon „Să fac mişcare regulat” și „Să nu fac mişcare
care trece din sânge în alveole? afară în zilele când aerul este foarte poluat”.)
(Este un reziduu care intră în sânge din celu- Oferiţi grupelor ocazia să-și împărtășească
lele corpului). Când oxigenul din alveole trece una alteia listele. Rugați elevii să explice de
în sânge, în ce cameră a inimii se duce mai ce şi cum respectarea acestor recomandări
întâi? (În atriul stâng.) De ce este oxigenul contribuie la sănătatea sistemului respirator.

A.
necesar corpului? (Celulele corpului folosesc
oxigenul în procesul de ardere celulară, pen-
tru obținerea energiei). Jurnal
Rugați elevii să țină un jurnal în care să ex-
plice de ce este important să-și mențină să-

NI
nătatea sistemului respirator. Cereţi-le elevilor
Demonstraţie să se gândească la momentele în care au
fost tentați să fumeze și de ce au refuzat să
Pentru a demonstra cum funcționează di- fumeze. Este important pentru sănătate?
afragma, împrumutați un model reprezen-
MA Răspuns în scris
tând plămânii și diafragma de la laboratorul
de biologie. O reprezentare mecanică este
formată din unul sau două baloane care
reprezintă plămânii. Aceste baloane sunt Acordaţi elevilor timp să răspundă la
atașate la un tub, într-un borcan din sti- întrebări în scris.
clă. Borcanul este acoperit cu latex, care
RO

reprezintă diafragma. Când trageți de „di-


afragmă”, „plămânii” din borcan se umflă.
Întrebați: Ce se va întâmpla cu „plămânii”
când „diafragma” se va ridica? (Plămânii
se vor dezumfla, iar aerul va ieși din ei.)
Spuneți-le elevilor că acest model ilustrea-
.JA

ză modul în care schimbările de presiune


fac plămânii să se dilate și să se contracte.
(Exemplu vizual: Figura 6)

Discuție în clasă
Scrieți următoarea întrebare pe tablă: Cât de
W

des sunteți expuși la gaze de eșapament, va-


pori toxici sau praf în fiecare zi? Unde au loc
aceste expuneri? Rugați elevii să spună cu
voce tare răspunsurile și faceți o listă pe ta-
W

blă. Elevii vor fi probabil uimiți de cât de lungă


este lista de factori iritanți ai sistemului respi-
rator la care sunt expuși în fiecare zi.
W

SPORT ŞI SĂNĂTATE 19
Instruire diferenţiată

G
Elevi cu abilităţi deosebite
Rugați elevii interesați să investigheze mai
Recapitulare Lecţia 3

OR
aprofundat astmul. Sugeraţi-le să identifi-
ce cauzele astmului, declanșatorii crizei de
astm, simptomele bolii și tratamentul pentru 1. Aduce oxigen în corp și elimină dioxidul
astm. Subliniaţi faptul că astmul este o pro- de carbon.
blemă din ce în ce mai mare. Cereţi-le elevilor 2. Nas, faringe, laringe, trahee și bronhii.
să încerce să găsească explicații pentru creş- 3. Când diafragma se aplatizează, inspirați.
terea numărului de cazuri de astm. Spuneți-le Când diafragma revine la forma inițială,

A.
să se concentreze pe modul în care poluarea expirați.
aerului afectează o persoană cu astm. Rugați 4. Evitați fumatul și aerul poluat, tratați ast-
elevii să împărtășească clasei ce au aflat. mul dacă suferiți de această boală, evitați
infecțiile respiratorii, faceți mişcare regu-

NI
lat și mențineți-vă greutatea optimă din
3. Evaluare punctul de vedere al sănătăţii.
5. Exemplu de răspuns: Tușind și strănu-
Aceste exerciții vă pot ajuta să tând, puteți elimina microorganismele și
evaluaţi cunoștințele elevilor cu particulele străine din tractul respirator.
privire la conținutul lecției.
MA 6. Oxigenul din aer ajunge în sângele din
capilare, prin alveole. Dioxidul de carbon
este eliminat din sângele din capilare în
aerul din alveole.
7. Exemplu de răspuns: Exercițiile fizice aju-
tă plămânii să devină mai eficienți în prelu-
RO

Recapitulare area oxigenului și eliminarea dioxidului de


Propuneți un joc cu întrebări și răspunsuri, carbon. Exercițiile ajută şi sistemul cardi-
în care dumneavoastră descrieți o parte a ovascular, și alte sisteme
sistemului respirator, iar elevii încearcă să ale corpului.
numească acea parte. Numiţi elevi din toată
clasa, până când majoritatea elevilor demon-
strează o bună stăpânire a conceptelor.
.JA

Sănătatea la școală

Atacurile de astm
Încurajați elevii să întrebe care sunt procedu-
W

rile când cineva are o criză de astm. Pentru


această activitate, puteţi forma perechi sau
grupuri de elevi care să vorbească cu asis-
tenta/cadrul medical al şcolii sau cu un cadru
didactic care are pregătire pentru acordarea
W

primului ajutor. Fiecare elev poate apoi să


scrie un paragraf pentru a sintetiza răspun-
surile primite.
W

20 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
A.
NI
MA
RO
.JA
W
W
W

RECAPITULAREA CAPITOLULUI 1
inimă. Al doilea circuit trece prin restul

G
corpului, unde sângele distribuie oxigen
și nutrienţi și preia reziduurile.
Recapitularea noțiunilor de bază 4. În prima etapă, inima se relaxează și
ventriculii se umplu cu sânge. În a doua

OR
Reformulaţi frazele scrise îngroșat ca întrebări etapă, ventriculii se contractă, iar sângele
și grupaţi elevii în echipe care să răspundă pe este pompat afară din inimă.
rând la ele. Dacă o echipă nu poate răspunde 5. Trombocitele joacă un rol important în
la o întrebare, dați altei echipe o șansă. Dați procesul de coagulare a sângelui.
puncte pentru răspunsurile corecte. 6. Presiunea sângelui este forța cu care sân-
gele acționează asupra pereților vaselor

A.
Rugați elevii să creeze un test de 10 întrebări cu sanguine. Presiunea sistolică este presiu-
răspunsuri multiple care fac referire la ideile prin- nea înregistrată când ventriculii se contrac-
cipale din acest capitol. Elevii pot face schimb de tă (sistolă). Presiunea diastolică este presiu-
teste și apoi să răspundă la întrebări. nea înregistrată când ventriculii se relaxează

NI
(diastolă).
7. Pacientul cu grupa sanguină B poate
primi sânge doar de la grupa 0. Paci-
entul cu grupa AB poate primi sânge
de la grupa A sau grupa 0. Pacientul cu
Recapitularea vocabularului
MA grupa sanguină 0 poate primi doar de la
grupa 0.
Cereţi fiecărui elev să scrie un paragraf în care
să se regăsească 10 cuvinte din vocabular,
lăsând însă un spațiu liber în locul respective-
lor cuvinte. Cereţi apoi elevilor să facă schimb
Lecţia 2
RO

de paragrafe între ei și să completeze spaţiile


libere.
8. b
Cereţi elevilor să facă fişe pentru a recapitula 9. d
vocabularul capitolului. Elevii ar trebui să scrie 10. Ateroscleroza este o boală în care pereții
un termen pe câte o bucată de hârtie, îm- arterelor se îngroașă și se întăresc din
preună cu definiția și un exemplu pentru acel pricina acumulării de lipide în perete-
.JA

termen. Rugați elevii să își aleagă un partener le vascular, rezultând placa de aterom.
și să-și pună întrebări între ei folosind fişele. Lipoproteinele cu densitate mică devin
o componentă a plăcii și contribuie la
apariția aterosclerozei. Lipoproteinele cu
densitate mare elimină excesul de coles-
terol din artere și pot preveni astfel apariția
W

aterosclerozei.
Recapitularea ideilor principale 11. Pentru că majoritatea pacienţilor nu prezintă
simptome datorate hipertensiunii arteriale.
Lecţia 1 12. Deoarece optimizează circulaţia sângelui
W

prin organism şi controlează favorabil fac-


1. b torii de risc cardiovascular.
2. b 13. Având un istoric de boli cardiovasculare în
3. Un circuit pornește de la inimă la plămâni, familie, o persoană este expusă la un risc
unde sângele eliberează dioxidul de car- mai mare de a dezvolta o boală cardio-
W

bon, primeşte oxigenul și se întoarce la vasculară.

22 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Lecţiile 3 și 4 Sănătatea și comunitatea

G
Măsurarea tensiunii
14. a
15. c Purtați o discuție cu clasa despre centrele

OR
16. Oxigenul circulă prin nas, faringe, laringe, medicale sau farmaciile locale, unde elevii își
trahee, bronhii și alveole. pot măsura tensiunea.
17. Când diafragma se contractă şi se apla-
tizează, împinge abdomenul afară. Când
diafragma se relaxează și se ridică, abdo-
menul revine la poziția inițială.
18. Exemplu de răspuns: Celulele inimii depind

A.
de oxigenul din plămâni. Reducerea oxige-
nului poate duce la scăderea funcționalităţii
muşchiului inimii.

NI
Dezvoltarea abilităților pentru păs-
trarea sănătății

19. Exemplu de răspuns: Hipertensiunea este


MA
ca şi cum ai avea prea multă apă într-un
furtun. Dacă presiunea devine prea mare,
furtunul poate plesni.
20. Un exemplu de răspuns ar putea include
ce anume pregătește un părinte pentru
masă, ce mănâncă prietenii și ce mâncare
RO

este disponibilă la prețuri mai mici.


21. Răspunsurile pot varia. Răspunsuri-
le tipice ar putea sugera exerciții fizice
dimineața înainte de școală, sau a mer-
ge pe jos în loc de a lua autobuzul după
școală.
.JA

Test standardizat
Activităţi interdisciplinare
W

Test Lectură și scriere


22. A
23. D
W

24. B
25. Muşchii corzilor vocale controlează inten-
sitatea vocii scurtând sau lungind corzile
vocale.
W

SPORT ŞI SĂNĂTATE 23
G
OR
A.
NI
MA
RO
.JA
W
W

CAPITOLUL 2
Exerciţiile fizice şi sănătatea pe toată durata vieţii
W

Pe scurt
Lecţia 1 Importanța

G
activităţilor fizice Subiecte sensibile
Exercițiile fizice aduc beneficii fizice, psiholo- Elevii mai puţin înclinaţi către sport şi cei su-

OR
gice și sociale. Acestea influențează pozitiv praponderali ar putea fi deranjați de discuțiile
aspectele condiției fizice: rezistența cardio- despre exercițiile fizice sau despre structura
respiratorie, forţa musculară, rezistența mus- corpului. Fiți atenţi la nivelul lor de confort
culară și respectiv postura corpului. Exercițiile când discutați aceste lucruri în clasă.
pot fi clasificate ca fiind aerobe sau anaerobe. Când predați acest capitol, evitați să evi-
Exercițiile fizice pentru musculatură sunt cla- denţiaţi un anumit elev. De exemplu, nu
sificate ca izometrice, izotonice sau izokine- discutați sau afișați obiectivele, planurile sau

A.
tice. performanțele elevilor.

Dezvoltarea obiceiurilor sănătoase O combinație între sedentarism și alimente


Flexibilitate, forță musculară și rezistență nesănătoase este a doua cea mai importantă

NI
cauză a deceselor survenite în unele ţări in-
Stabilirea de obiective pentru forță musculară dustrializate în urma unor afecţiuni care pot
și rezistență ajută elevii în identificarea pașilor fi prevenite. Mulți experți spun că această
pentru crearea unui program de exerciţii fizice. combinație va depăși fumatul ca principală
MA cauză a deceselor care ar putea fi preveni-
te. Ajutarea elevilor să devină activi fizic de-a
lungul întregii vieţi este una dintre cele mai im-
Lecţia 2 Stabilirea portante provocări ale profesorilor care pre-
obiectivelor pentru o viaţă dau teme de sănătate. Acest capitol descrie
sănătoasă activitatea fizică astfel încât elevii să perceapă
beneficiile psihice, fizice și sociale ale unui stil
RO

Un plan care vizează o bună condiţie fizică de viață activ.


de-a lungul vieţii trebuie să includă obiective,
dezvoltarea unui program și monitorizarea Acest capitol ajută totodată elevii să includă
progresului. Cele trei faze ale antrenamentului activități fizice în viața lor. El descrie compo-
sunt încălzirea, activitatea fizică și relaxarea. nentele condiției fizice, tipuri de activități care
Exercițiile care presupun întinderi ar trebui in- dezvoltă aceste componente și cum să cre-
cluse atât în încălzire, cât și în procesul de eze și să monitorizeze un program personal.
.JA

relaxare. Folosiți activitatea Evaluarea forţei muscu-


lare şi a rezistenţei de la pagina 72 pentru
a ajuta elevii să stabilească nivelul actual al
condiției fizice, înainte de a-și crea programul
Lecţia 3 Siguranţa de exerciții fizice.
efectuării activităţilor
W

fizice
Majoritatea accidentărilor pot fi evitate dacă
oamenii primesc îngrijiri medicale de calitate,
folosesc echipament de protecţie adecvat
W

și acordă atenție mediului în care fac miş-


care și vremii. Un aport echilibrat de apă și
hrană este de asemenea important. Pentru
a menține o condiție fizică bună pe termen
W

lung, trebuie evitate substanțele nocive, ex-


cesul de exerciții fizice și accidentările.

SPORT ŞI SĂNĂTATE 25
G
OR
A.
NI
MA
Lecţia 1
RO

Importanța
.JA

activităților fizice
Obiective – Înainte de începerea orei, scrieți obiectivele pe tablă. Rugați elevii să le copieze pe
W

caiete la începutul orei.

1. Focus Cereţi câtorva elevi să scrie și să împăr-


Exerciţiu de pregătire tășească dintre miturile referitoare la exercițiile
W

Mit/Adevăr fizice (mituri posibile ar fi că toți sportivii sunt


în formă). Lansaţi elevilor provocarea de a ex-
plica de ce aceste mituri sunt false.
W

26 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Scrie despre sănătate

G
Un e-mail convingător
După ce elevii au citit despre beneficiile Activitate

OR
activităților fizice, cereţi-le să scrie un e-mail
unui prieten sedentar. În e-mail, ei ar trebui să Conexiune cu viața ta – Exemplu
încerce să-și convingă prietenul să facă mai de răspuns: rezistență, controlul
multe exerciții descriind beneficiile activităţilor greutății și distracția cu prietenii.
fizice. Rugați câțiva elevii să citească clasei
e-mailurile lor.

A.
2. Predare Componentele activităţii fizice

Rezumaţi beneficiile mişcării în 3 idei simple: Învățare prin lucru în echipă

NI
„Mişcarea te menține sănătos. Mişcarea te Explicați că diferite activităţi (nu doar spor-
face fericit. Mişcarea îţi dă ocazia să te dis- turile sau activitățile organizate, precum
trezi împreună cu prietenii.” Apoi cereţi ele- lecțiile de dans) pot contribui la îmbunătăţi-
vilor să găsească imagini în reviste, care să rea condiției fizice. Cereţi elevilor să se gân-
ilustreze aceste beneficii. Rugați-i să le pre- dească în grup la diferite activități care pot
MA
zinte și colegilor imaginile și să explice ce fra- contribui la o bună condiție fizică. (Exemple:
ză îi corespunde fiecărei poze. mersul cu rolele îmbunătățește rezistența
sistemului cardio-respirator; căţărarea ajută
la dezvoltarea musculaturii.) Invitaţi grupurile
Beneficiile exercițiilor fizice
să-și împărtășească ideile.
Învățare activă
RO

Pe tablă, începeți schema cu conceptul


„Beneficiile activităților fizice”. Sub acest
concept, desenați trei chenare pentru toate
tipurile de beneficii ale mişcării (fizice, psiho-
logice și sociale). Invitaţi elevii să vină la tablă
și să completeze chenarele. Cereţi-le să dea
exemple de beneficii cât mai concrete speci-
.JA

fice fiecărui tip de exerciții.

Dezvoltarea abilităţilor pentru


sănătate
W

Comunicarea
Cereţi elevilor să creeze un poster care să
convingă alți tineri să facă mișcare zilnic timp
de 60 de minute. Posterele ar trebui să ilus-
W

treze câteva beneficii ale exercițiilor care sunt


importante în special pentru tineri, cum ar fi
aspectul sau condiţia fizică mai bune. Faceţi
demersurile necesare ca elevii să-și afișeze
W

posterele în şcoală.

SPORT ŞI SĂNĂTATE 27
Învățare activă Matematică și sănătate

G
Creați un tabel intitulat „Componentele condi- Transformarea unităților
ţiei fizice”. Împărțiți tabelul în 5 coloane, fiecare Spuneți clasei că Ana vrea să facă 4 ore de

OR
coloană reprezentând una dintre cele 5 com- exerciții cardio-respiratorii pe săptămână. Ea
ponente ale condiţiei fizice. Cereţi-le elevilor să vrea să înoate câte 30 de minute de 3 ori pe
găsească imagini sau să deseneze tipuri de săptămână și să meargă în ritm alert timp
activități care contribuie la dezvoltarea fiecărei câte 60 de minute de 2 ori pe săptămână.
componente și să pună pozele în coloana co- Întrebați: Câte ore de exerciții cardio-respira-
respunzătoare. torii va face pe săptămână, conform acestui
program? (30 min x 3 = 90 min de înot; 60

A.
Discuții în clasă min x 2 = 120 min mers rapid; 90 min + 120
Ajutați elevii să facă diferența dintre forţa min = 210 min; 210 min : 60 min/h = 3,5 ore
musculară și rezistența musculară. Explicați de exerciții cardio-respiratorii pe săptămână)
că pentru a ridica o piatră mare au nevoie de Cum și-ar putea modifica programul pentru

NI
forţă, iar pentru a ridica sute de pietre mici a-şi atinge obiectivul de 4 ore? (Exemplu de
una după cealaltă, au nevoie de rezistență. răspuns: Ar putea înota de 4 ori pe săptămâ-
Apoi rugați elevii să completeze aceste nă, în loc de 3.)
propoziții. Ai nevoie de _________ pentru a
împinge o maşină 2 metri. (forţă) Ai nevoie de Instruire adaptată
MA
_________ pentru a împinge o bicicletă 2 ki-
lometri. (rezistență) Elevii cu dificultăţi/nivel scăzut al
abilităţilor de citire
Combaterea ideilor preconcepute Ajutaţi elevii să facă legături între informaţiile
despre activităţile fizice de la pagina 72 şi in-
Condiţia fizică este pentru sportivi
RO

formaţiile despre componentele condiţiei fizice


Unii elevi ar putea crede că doar sportivii de descrise la pagina 66. Explicaţi modul în care
performanţă trebuie să fie într-o formă fizică anumite activităţi prezentate în imagini îmbună-
bună. Ajutați elevii să aprecieze importanța tăţesc anumite componente ale condiţiei fizice,
exercițiilor fizice în viața de zi cu zi. Întrebați-i descrisă în text. De exemplu, exerciţiile pentru
la ce activități zilnice obișnuite se pot gândi întărirea musculaturii (în imagine) îmbunătăţesc
(exemple: să urce scările în grabă, să facă atât forţa, cât şi rezistenţa musculară (în text).
.JA

diverse treburi casnice, să practice diverse Urmaţi acest exemplu şi pentru celelalte com-
sporturi) și să identifice care dintre compo- ponente.
nentele unei bune condiţii fizice sunt îmbu-
nătăţite. Discutați cât de dificile ar fi acele
activități fără un nivel adecvat al respectivelor
componente ale condiției fizice.
W
W

Activitate
Conexiune cu viața ta – Exemplu
de răspuns: rezistență, controlul
greutății și distracția cu prietenii.
W

28 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


mânale pe tot parcursul anului.

G
Răspuns în scris

OR
Învăţare prin lucru în echipă
Unii elevi s-ar putea să nu cunoască denumi-
rile unor activităţi discutate în clasă. Solicitaţi-
le să creeze cartonaşe cu până la zece astfel
de cuvinte. Pe o parte a cartonaşului, elevii
ar trebui să noteze numele activităţii, pe cea-
laltă parte ar trebui să schiţeze o persoană

A.
care practică acea activitate şi echipamentul
necesar pentru aceasta. Cereţi apoi grupelor
de elevi să facă schimb de cartonaşe. Apoi,
elevii se pot testa unii pe alţii. Elevii care par-

NI
curg testul ar trebui să numească activitatea
uitându-se doar la desen.

Tipuri de activităţi fizice


MA
Dezvoltarea vocabularului
Definiţi „an-„ („ne” sau „non” – adică negativ)
şi „-aerob” (care foloseşte oxigen). Întrebaţi
apoi elevii: Bazându-vă pe aceste informaţii,
Exemplu vizual: Figura 2 ce înseamnă „anaerob”? (Care nu foloseşte
RO

Cereţi elevilor să ofere şi alte exemple de ac- oxigen). Cereţi elevilor să citească definiţiile
tivităţi pentru fiecare categorie din piramidă exerciţiilor aerobe şi anaerobe de pe această
(„aruncarea la coş” pentru activităţi zilnice, pagină. Corelaţi cele două definiţii, explicând
ciclismul pentru activităţi cardio-respiratorii). că exerciţiile anaerobe presupun efort pentru
Întrebaţi elevii care dintre activităţile oferite ca care muşchii nu folosesc oxigen pentru a ge-
exemplu sunt cardio-respiratorii, pentru flexibi- nera energie.
litate sau pentru antrenarea sistemul muscular.
.JA

Răspuns: Livrarea ziarelor, folosirea scărilor


în loc de lift, curăţenia în casă.
Discuţii în clasă
Cereţi elevilor să privească fotografiile şi să răs-
pundă la întrebări. Cereţi-le apoi să citească
Dezvoltarea abilităţilor sănătoase răspunsurile lor. Discutaţi faptul că unele acti-
vităţi îmbunătăţesc mai multe componente ale
W

Pentru un stil de viață sănătos condiţiei fizice. De exemplu, înotul poate îmbu-
Provocaţi elevii să creeze un program de ac- nătăţi atât forţa şi rezistenţa musculară, cât şi
tivităţi pentru o săptămână, bazat pe modelul rezistenţa sistemului cardio-respirator.
prezentat în piramidă. Îndrumaţi-i să îşi urmeze Răspuns: exerciţiile aerobe – rezistenţă car-
W

programul pe durata unei săptămâni şi să ţină dio-respiratorie şi musculară; exerciţiile ana-


un jurnal într-un caiet. La sfârşitul săptămânii, erobe – forţă şi rezistenţă musculară, flexibi-
cereţi elevilor să îşi evalueze progresul. Cum îşi litate; exerciţii izometrice – forţă musculară;
pot îmbunătăţi programul? Cum îl pot schimba exerciţiile izotonice – forţă şi rezistenţă mus-
W

pentru a fi potrivit stilului lor de viaţă? Încurajaţi culară; exerciţiile izokinetice – forţă muscula-
elevii să creeze şi să urmeze programe săptă- ră.

SPORT ŞI SĂNĂTATE 29
Evaluarea forţei musculare și a condiţia fizică şi că scorurile reprezintă doar

G
rezistenţei un punct de pornire pentru acest progres.

Obiective

OR
Evidențierea unui stil de viață sănătos prin Dezvoltarea aptitudinilor
evaluarea nivelurilor de forţă şi rezistenţă
musculară.
1. Elevii ar trebui să îşi compare numărul de
abdomene şi respectiv de flotări cu nu-
Strategii de predare mărul mediu prezentat în tabel, în funcţie
de vârsta şi genul lor.
Înainte ca elevii să îşi evalueze condiţia fizică, 2. Majoritatea elevilor ar trebui să încerce

A.
solicitaţi-le o permisiune scrisă de participare, să atingă sau să depăşească media din
de la părinţi sau tutori. tabel şi să facă progrese dacă sunt sub
medie. Încurajaţi elevii să lucreze cu un
Orice elev care nu se simte bine în ziua testă- profesor de educaţie fizică pentru a-şi

NI
rii ar trebui să fie temporar scutit. Puteţi pro- planifica programul de exerciţii fizice pe
grama o zi de recuperare sau elevii ar putea baza rezultatelor de la testul de condiţie
să îşi evalueze condiţia fizică acasă, cu un fizică.
membru al familiei.
MA
Ajutaţi elevii cu dezabilităţi fizice să îşi evalueze
condiţia fizică prin metode alternative. Există
numeroase site-uri de educaţie fizică adaptată
care oferă astfel de informaţii.

Faceţi paşii necesari pentru ca elevii să


RO

desfășoare aceste activităţi în sala de sport, pe


un coridor încăpător, sau creaţi spaţiul necesar
în clasă. Formați echipe de câte doi elevi. Fieca-
re pereche de elevi va avea nevoie de un metru,
bandă adezivă şi un ceas cu secundar.

Asiguraţi-vă că elevii vor face exerciţii uşoare


.JA

de întindere cu cel puţin 5 minute înainte de


începerea testului.

În timpul activităților, urmăriţi fiecare pereche în


parte, asigurându-vă că procedează corect.
W

Subiecte sensibile

Elevii care au nivele scăzute de forţă sau re-


zistenţă s-ar putea să se simtă incomod în
W

condiţiile unei evaluări în clasă. Oferiţi elevilor


ocazia să îşi evalueze nivelul acasă, cu ajuto-
rul unui membru al familiei.
Elevilor care fac evaluarea în clasă solicitaţi-le
W

să îşi păstreze rezultatele confidenţiale. Sub-


liniaţi faptul că oricine îşi poate îmbunătăţi

30 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Sănătatea acasă

G
Condiţia fizică a familiei
Cereţi elevilor să le prezinte membrilor familiei testele de forţă şi rezistenţă musculară pe care le-

OR
au învăţat în această activitate. Ei pot încuraja membrii familiei să facă aceste teste şi să îşi evalu-
eze nivelul condiţiei fizice. Sugeraţi elevilor să discute cu părinţii lor pentru a-i ajuta cu exerciţiile.
Ei se pot motiva reciproc să adopte şi să respecte un program de mişcare.

A.
NI
MA
RO
.JA
W
W
W

SPORT ŞI SĂNĂTATE 31
Conexiunea culturală

G
Dezvoltarea vocabularului
Ajutaţi elevii să afle mai multe despre diferitele
tipuri de mişcare. Cereţi-le elevilor să vorbeas- Recapitulare

OR
că despre moduri de petrecere a timpului liber,
precum dansul sau jocurile specifice altor cul- Scrieţi ca titluri pe tablă, unul lângă celălalt,
turi. De asemenea, puteţi solicita şi altor pro- Componentele unei condiţii fizice bune, re-
fesori să împărtăşească moduri de a fi activi spectiv Tipuri de activitate fizică. Chemaţi fi-
specifice culturii lor. Rugaţi elevii sau profesorii ecare elev să scrie, pe rând, câte un element
să demonstreze şi să explice activităţile clasei. pentru fiecare categorie, până când lista este

A.
Cereţi elevilor să îşi noteze comentariile des- completă. Cereţi apoi elevilor să tragă linii prin
pre activităţi în caiete. Pot ei să includă aceste care să unească toate componentele condi-
activități în planul lor de activităţi fizice? ţiei fizice cu tipurile de activităţi care le dez-
voltă.

NI
Adolescenţii întreabă

Întrebare: Fac exerciţii abdominale de luni întregi,


MA
dar abdomenul meu nu e mai plat. Greşesc eu
cu ceva?
Răspuns: Deşi exerciţiile abdominale îţi vor creş-
te forţa şi rezistenţa muşchilor abdominali, aces-
tea nu îţi vor aduce neapărat un abdomen mai
plat. Nu poţi scăpa de ţesutul gras dintr-o parte
anume a corpului lucrând doar muşchii din acea
RO

zonă. Singura metodă de a scăpa de ţesutul


gras este prin mişcare şi printr-o dietă echilibrată.
În acelaşi timp, trebuie ştiut că muşchii abdomi-
nali puternici aduc multe beneficii – te ajută să
păstrezi o ţinută sănătoasă a corpului şi preiau
o parte din efortul musculaturii lombare în timpul
activităţilor zilnice.
.JA

3. Evaluare
Aceste exerciții vă pot ajuta să
W

evaluaţi cunoștințele elevilor cu


privire la conținutul acestei lecţii.
W
W

32 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Sănătatea şi comunitatea încât sistemul cardiovascular nu poate fur-

G
niza suficient oxigen.
Ore de mişcare 6. Exerciţii aerobe: ritmul crescut al respiraţiei
Dacă nu există în clasă niciun membru al şi al frecvenţei cardiace furnizează oxigen
suplimentar celulelor. Exerciţiile anaerobe:

OR
Clubului I <heart> sport, invitați profeso-
rul coordonator al Clubului sau un elev din Celulele din muşchi produc izbucniri de
Club pentru a face o prezentare despre energie fără a folosi oxigen.
Club. Dacă există în clasă membri ai clubului 7. Golful ar trebui enumerat ultimul, dar cele-
I <heart> sport, atunci rugați-i să prezinte lalte sporturi pot fi enumerate în orice ordi-
activitățile pe care le derulează în perioada ur- ne poate fi susţinută cu argumente.
mătoare. Aflaţi dacă există în oraș un alt cen- 8. Explicați beneficiile mişcării.

A.
tru sportiv unde membrii Clubului I <heart>
sport ar putea derula activități gratuite sau la
prețuri reduse. Tabelele și posterele ar trebui
să conţină informaţii despre Clubul I <heart>

NI
sport, adresă, număr de telefon și activități.
Faceţi demersurile necesare astfel încât elevii
să își poată afișa lucrările în școală. MA
Recapitulare Lecţia 1

1. Tipuri de mişcare care antrenează grupe


mari de muşchi; exemplu de răspuns:
plimbatul câinelui, baletul, abdomene cu
RO

ridicarea picioarelor.
2. Fizice: sănătatea cardiovasculară, con-
trolul greutăţii, întărirea oaselor, echilibrul
şi coordonarea; psihologice: încrederea
în sine, mai puţin stres, o dispoziţie mai
bună; sociale: întărirea legăturilor cu fami-
.JA

lia, găsirea unor noi prietenii.


3. Rezistenţa sistemului cardio-respirator:
abilitatea sistemului cardio-respirator de a
furniza suficient oxigen; forţă musculară:
abilitatea de a produce forţă; rezistenţă
musculară: cât timp pot funcţiona muş-
chii; flexibilitatea: cât de bine se mişcă
W

încheieturile în limitele amplitudinii lor ar-


ticulare; compoziţia corporală: procentul
de ţesut gras în comparaţie cu ţesutul
normal.
W

4. Aerob (jogging), anaerob (flotări), izome-


tric (apăsarea reciprocă a palmelor), izo-
tonic (ridicări la bară), izokinetic (maşini
terapeutice).
W

5. Exerciţiile anaerobe sunt atât de intense,

SPORT ŞI SĂNĂTATE 33
G
OR
A.
NI
MA
Lecţia 2
RO

Stabilirea obiectivelor
pentru o viaţă sănătoasă
.JA

Obiective – Înainte de începerea orei, scrieți obiectivele pe tablă. Rugați elevii să le copieze pe
W

caiete la începutul orei.

1. Focus
Exerciţiu de pregătire Statistici despre sănătate
W

Invitaţi câţiva elevi să împărtăşească răspun-


surile lor la activităţi (Răspuns: Mai puţini tineri
sunt mai activi pe măsură ce înaintează în vâr-
stă, deoarece au mai puţin timp să facă miş-
W

care.) Întrebare: Dacă acest grafic ar continua


până la maturitate, cum credeţi că ar arăta?

34 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


(Elevii ar putea prezice corect că linia va con- 2. Predare

G
tinua să coboare.) Explicaţi-le elevilor că în
acest capitol vor învăța cum să-şi stabilească Planificarea unui program de mişcare
anumite obiective prin care să fie motivaţi să Învăţare prin lucru în echipă
rămână activi de-a lungul vieţii. Cereţi elevilor să aducă fotografii din ziare sau

OR
reviste mai vechi, cu adulţi angajaţi în activităţi
Răspuns: canotaj, bowling, grădinărit. fizice ca înotul, fotbalul sau ciclismul.
Afişaţi fotografiile în clasă pentru a fi văzute de
toţi elevii. Încurajaţi-i să identifice activităţi care
Subiecte sensibile pot începe acum şi vor continua de-a lungul
vieţii.

A.
Elevii supraponderali sau care nu sunt într-o Dezvoltarea aptitudinilor pentru
formă fizică bună ar putea să simtă discon- sănătate
fort faţă de împărtăşirea obiectivelor pentru
o condiţie fizică bună. Permiteţi-le elevilor să Accesarea informaţiilor

NI
lucreze cu un părinte sau tutore. Împreună cu clasa, faceţi o listă de activităţi pe
Este foarte important pentru elevii suprapon- tablă. Discutaţi cu elevii pentru a obţine cât mai
derali să primească acordul medicului înainte multe activităţi. Formaţi apoi grupe de elevi şi
să înceapă un program de mişcare. Totuşi, alocaţi-le trei sau patru activităţi. Sarcina gru-
MA
nu îi marginalizaţi pe aceşti elevi. Încurajaţi toţi purilor va fi de a căuta informaţii despre măsura
elevii să discute cu un medic înainte de a în- în care acestea pot fi practicate în zona lor, cât
cepe programul de exerciții fizice ales. de mult costă şi ce echipament este necesar.
Cereţi grupurilor să prezinte informaţiile clasei.

Info
RO

Lipsa activităţii fizice şi creşterea în Învăţare activă


greutate în rândul tinerelor
Mersul pe jos poate fi pentru tineri cea mai bună
În afara datelor statistice din Exerciţiul de metodă de a face mai multă mişcare, deoare-
pregătire, studiile recente arată că majorita- ce necesită puţini bani şi foarte puţină planifica-
tea fetelor înregistrează o scădere drastică a re. Totuşi, pentru a-şi îmbunătăţi condiţia fizică,
.JA

activităţii fizice în timpul adolescenţei. Acest elevii vor trebui să îşi evalueze nivelul curent. Su-
declin în activitate este însoţit de o creştere în geraţi-le elevilor să folosească pedometre, dacă
greutate, chiar dacă nu a crescut consumul au acces la ele. Cereţi-le să numere câţi paşi fac
de calorii. În timpul adolescenţei, fetele care în fiecare zi, timp de trei zile. Oferiţi elevilor reco-
nu fac mişcare acumulează cu 50% mai mul- mandări despre cum să îşi crească numărul de
te kilograme decât fetele active fizic şi dife- paşi făcuţi. Amintiţi-le că este important să mear-
W

renţa dintre indicele masei corporale la fetele gă în ritm alert, pentru a avea un impact asupra
active şi la cele inactive se triplează. Subliniaţi rezistenţei sistemului cardio-respirator.
legătura dintre inactivitate şi creşterea în gre-
utate. S-ar putea ca acest lucru să motiveze
unele dintre eleve să devină mai active. Elevi cu nevoi speciale
W

Cereţi elevilor să scrie un plan săptămânal de


exerciţii pentru îmbunătăţirea forţei şi rezistenţei
musculare. Ei pot folosi planul de la pagina 81 ca
model pentru planul lor. Afişaţi planurile elevilor
W

fără numele acestora.


Răspuns în scris

SPORT ŞI SĂNĂTATE 35
Exemplu vizual: Figura 3 activități diverse sunt predispuse la afecțiuni

G
ale „triadei” mai sus menționate. Unele spor-
Cereți elevilor să citească exemplul din figură turi, precum artele marțiale, clasifică sportivii
pentru aplicarea formulei FITT. după greutate. Alte activități, precum baletul
Întrebați: Care factor al formulei FITT ar trebui sau patinajul artistic, pun accent pe un corp

OR
ales întâi? (tipul) delicat și subțire. Unele fete cred că dacă vor
Rugați elevii să își aleagă un tip de exercițiu care slăbi câteva kilograme, vor avea un avantaj în
îi va ajuta să își atingă obiectivele de condiţie sportul pe care îl practică.
fizică. Apoi cereţi-le să folosească acel exercițiu Sfătuiți elevii să discute cu părinții lor dacă
ca să răspundă la întrebările din caiet. știu o persoană care ar suferi de această
Model de răspuns: combinaţie de afecţiuni. Aceste afecţiuni pot

A.
obiectiv – creșterea rezistenței cardiovascu- duce la probleme de sănătate pe termen lung
lare (malnutriţie) sau chiar la deces.
frecvența – 5 zile pe săptămână
intensitate – 6,5 km/h

NI
tip – mers

Dezvoltarea abilităţilor pentru Învățare prin lucru în echipă


sănătate
MA
Cereți elevilor să propună un program variat
Comportamente sănătoase pentru creșterea rezistenței sistemului cardio-
Arătați elevilor care au nevoie de o recapi- respirator. Programele lor ar trebui să conțină
tulare cum să îşi măsoare pulsul și cum să două sau mai multe exerciții, pentru mușchi
estimeze frecvenţa cardiacă. Identificaţi apoi diferiţi, în zile diferite ale săptămânii. Încurajați
un elev voluntar care să demonstreze la tablă elevii să fie inventivi în alegerea exercițiilor,
RO

cum se calculează intervalul-ţintă al frecvenţei pentru ca programul să fie interesant și să


cardiace. Reamintiţi-le elevilor că rezistența prevină plictiseala.
cardiovasculară va crește doar dacă vor face Răspuns în scris
exerciţii care le aduc şi le menţin frecvenţa
cardiacă în intervalul stabilit. Solicitaţi elevilor
care vor să își mărească rezistența cardiovas-
culară să își măsoare pulsul de fiecare dată
.JA

când fac mişcare.

Focus pe probleme

Cele trei probleme ale femeilor active


W

Explicați că aceste trei afecţiuni se pot dez-


volta simultan atunci când o femeie practică
un sport foarte intens dar consumă prea pu-
ţine alimente (având drept obiectiv să rămâ-
W

nă la o greutate scăzută). Fetele cu aceas-


tă dereglare pot să manifeste una sau toate
cele trei probleme: tulburări de alimentaţie,
amenoree și osteoporoză. Întrebați elevii
W

care sunt activitățile în care fetele se confrun-


tă cu presiunea de a fi cât mai slabe. Ei ar
trebui să înțeleagă că fetele care participă la

36 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Discuție în clasă Fazele exercițiilor

G
Asigurați-vă că elevii înțeleg importanța moni- Exemplu vizual: Figura 6
torizării progresului de-a lungul unui program Cereţi elevilor să revadă fazele unei sesiuni
de exerciţii fizice. Întrebați: De ce ar trebui să de antrenament în figura 6. Cereţi-le să își

OR
îți monitorizezi progresul atunci când urmezi împărtășească experiențele de la astfel de
un program de exerciţii fizice? (Pentru a ști sesiuni. Întrebați dacă a observat cineva o
cât de bun este programul; pentru a te moti- diferență în activitatea lor atunci când nu s-au
va să continui.) încălzit sau s-au când nu s-au relaxat cores-
punzător. A suferit cineva accidentări în timpul
exercițiului, care puteau fi evitate prin exerciţii

A.
de întindere practicate înainte?

Activitate Învățare practică


Cereți unor elevi să descrie și să exemplifice

NI
Sugerați elevilor să își creeze diagrame/
exercițiile de încălzire, de întindere și cele de
tabele în caiete pentru a-și monitoriza
după efort de la paginile 86-87. Cereţi clasei să
progresul către obiectivele lor. Ei se pot
identifice care exerciţii de întindere ar fi cele mai
inspira din modelul din Figura 5. Tabelele
potrivite pentru diferite tipuri de antrenamente.
ar trebui să conțină coloane pentru toate
MA (Elevii ar trebui să recunoască exercițiile de în-
măsurătorile necesare în a evalua pro-
călzire care folosesc aceleași grupe musculare
gresul către obiectivele pe termen scurt
ca și antrenamentele, ca de exemplu mușchii
şi vor trebui să acopere cel puţin 12 săp-
picioarelor, pentru alergat).
tămâni.
Răspuns în scris
Răspuns: mersul și întinderile.
RO

Activitate Adolescenţii întreabă


Conexiunea cu viaţa ta Întrebare: Am văzut mai multe persoane care
.JA

Graficele elevilor ar putea fi diferite din fac întinderi înainte de încălzire, dar profesorul
punctul de vedere a ceea ce măsoară meu de educație fizică ne-a spus că e mai bine
(de exemplu, „număr de ridicări la bară” să ne încălzim și apoi să facem întinderi. Cum
în loc de „apetit”) şi cât de des sunt înre- este corect?
gistrate informaţiile (de exemplu, la fieca- Răspuns: Sfatul profesorului tău de educație
re două săptămâni în loc de trei). fizică este corect. În trecut, experții recoman-
dau întinderile înainte de încălzire, pentru a face
W

Cereți-le elevilor să creeze diagrame cu for- mușchii mai flexibili. Recomandările curente
mula FITT în care vor lista componentele for- spun că e mai indicat să faci cel puțin cinci mi-
mulei (frecvența, intensitatea, timpul şi tipul). nute de activitate fizică ușoară, ca de exemplu
Rugați elevii să completeze diagramele cu mers, pentru a încălzi mușchii. Țesutul muscu-
W

simboluri pentru fiecare factor. De exemplu, lar neîncălzit este mai predispus la accidentări.
pot reprezenta frecvența cu un calendar, in-
tensitatea cu o inimă, timpul cu un ceas și
tipul cu diverse mingi folosite în sporturi. Elevii
W

vor putea să își păstreze diagramele pentru a


le folosi ulterior.

SPORT ŞI SĂNĂTATE 37
3. Evaluare Recapitulare Lecţia 2

G
Aceste exerciții vă pot ajuta să 1. Definește-ți obiectivele, elaborează un
evaluaţi cunoștințele elevilor cu plan, urmărește progresul.

OR
privire la conținutul acestei lecţii. 2. Frecvență, intensitate, timp, tip.
3. Ajută la prevenirea plictiselii și a acciden-
tărilor din pricina excesului.
4. Încălzire, întindere, exerciții, relaxare, în-
tindere.
5. Elevii ar trebui să nu fie de acord, deoa-
Recapitulare rece o persoană ar trebui să exerseze pe

A.
tot parcursul anului pentru a fi în formă.
Folosiţi titlurile şi subtitlurile pentru a crea o 6. Exemplu de răspuns: Inima unei persoa-
schiță a lecţiei, lăsând spații libere pentru elevi. ne care exersează des pompează mai
Aceștia vor putea copia schița pentru a o com- mult sânge cu fiecare bătaie de inimă. De

NI
pleta cu definiţii, detalii importante şi exemple. aceea, nu e nevoie să bată la fel de repe-
de.
7. Programul de exerciţii fizice va fi diferit
prin tipul de exerciții sau activități inclu-
Sănătatea acasă se. De exemplu, pentru a-ți îmbunătăți
MA
Ziua pentru activități în familie rezistența musculară, ai putea să ridici
greutăți. Pentru a-ți îmbunătăți flexibilitatea,
Sugerați elevilor să discute cu părinții înainte ai putea să faci balet.
de a planifica activitățile pentru această zi.
Permiteţi-le elevilor să păstreze secretul noti-
ţelor.
RO
.JA
W
W
W

38 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
A.
NI
MA
Lecţia 3
RO

Siguranţa efectuării
.JA

activităţilor fizice
Obiective – Înainte de începerea orei, scrieți obiectivele pe tablă. Rugați elevii să le copieze
W

pe caiete la începutul orei.

1. Focus Pentru orice întrebări care au primit multe răspunsuri de


Exerciţiu de pregătire „câteodată” sau „niciodată”, întrebați ce ar putea păți un
W

adolescent care nu respectă indicațiile. Cereți câtorva elevi


să citească răspunsurile lor la aceste întrebări. Accentuaţi
faptul că scuzele pentru a nu respecta normele de sigu-
ranţă nu sunt la fel de importante ca motivul pentru care
W

trebuie respectate, şi anume prevenirea accidentărilor sau


a decesului.

SPORT ŞI SĂNĂTATE 39
Tehnologia și sănătatea persoană procedează corect și care nu. Pen-

G
tru acelea care nu respectă normele de sigu-
Info ranţă, cereţi elevilor să explice ce ar trebui să
Proteze neuronale facă pentru a fi în siguranţă.

OR
Un obiectiv al oamenilor de știință care lu-
crează la proteze artificiale este să dezvolte
proteze neuronale, care ar fi controlate di-
rect de creierul utilizatorului. Cercetătorii in- Reclame pentru echipamente
vestighează posibilitatea implantării cipurilor sportive
în creier pentru controlarea protezelor într-o
manieră asemănătoare controlului membre- Cereți elevilor să aducă reclame pentru pan-

A.
lor reale. Această tehnologie ar putea să îi tofi sport colectate din reviste. Arătați elevi-
ajute inclusiv pe cei care au avut probleme lor anunțurile și întrebați-i care este mesajul
ale coloanei vertebrale sau au fost victime ale transmis de acestea. Dacă elevii au dificultăți
unui accident vascular cerebral și şi-au pier- în identificarea mesajelor, evidenţiaţi acele

NI
dut abilitatea de a controla anumite părți ale elemente care transmit un mesaj. De exem-
corpului. plu, un anunț care arată o persoană trecând
linia de sosire înaintea celorlalţi ar putea
transmite mesajul că încălţămintea o ajută să
2. Predare
MA alerge mai repede. Discutați cum pot influen-
ţa aceste anunțuri cumpărarea unui articol.

Lectură
RO

Exerciţii în siguranță
Demonstrație Activitate
Prezentaţi echipamente de protecție pen-
tru o varietate de sporturi. Rugați elevii care Cereți elevilor să numească trei sporturi
participă la diferite sporturi să își aducă preferate de ei sau alte activități fizice.
echipamentul la școală și să le arate co- Pentru fiecare, rugați-i să scrie două lis-
legilor cum se echipează corect. Discutați te: o listă cu riscuri aferente sportului sau
.JA

despre cele mai frecvente accidentări în activității și o listă cu metode de a mini-


sporturile respective și explicați modul în maliza aceste riscuri.
care echipamentul îl protejează pe jucător
de accidentări.

Instruire diferenţiată
W

Elevi cu nevoi speciale


Cereți elevilor să aducă în clasă fotografii cu
oameni care practică sporturi. Rugați-i să
W

evidențieze persoanele care fac mişcare în


siguranţă și pe cele care nu o fac. (Ar pu-
tea indica pe cineva care folosește o cască
în timp ce merge pe bicicletă, sau pe cineva
W

care merge pe role fără genunchiere.) Pentru


fiecare exemplu, cereți elevilor să explice care

40 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Hiponatremia tru sportivi nu te vor ajuta în această privin-

G
ţă; aceste băuturi au calorii și conțin zahăr.)
Alergătorii de maraton și alte persoane care fac Când sunt băuturile pentru sportivi folositoa-
efort pe durate mari de timp sunt expuși ris- re? (Atunci când exersezi perioade lungi.)

OR
cului de hiponatremie – reducerea nivelului de
sodiu din sânge. Transpirând în exces (pierdere Răspuns: Port echipament de protecţie, evit
de sodiu) şi încercând să evite deshidratarea, să exersez singur după lăsarea întunericului și
aceste persoane consumă prea multe lichide, mă îmbrac adaptat vremii.
ceea ce cauzează scăderea concentraţiei de
sare din sânge şi umflarea celulelor cu apă. În
craniu, celulele creierului încărcate cu apă pre-

A.
sează pereții acestuia, ducând la migrene sau
stări de confuzie. Pentru că aceste simptome Elevi cu dificultăţi/nivel scăzut al
sunt similare cu cele ale deshidratării, persoa- abilităţilor de citire
nele afectate pot continua să consume apă în

NI
exces, provocând şi mai multe daune. Hipona- Îndrumații elevii în construirea unui grafic
tremia poate duce la atacuri cerebrale, comă cu informații legate de practicarea sportului
sau chiar deces. Experții recomandă ca spor- în siguranţă. Acesta îi va ajuta să rețină că
tivii de rezistenţă să nu consume mai mult de trebuie să acopere cinci domenii: primirea
200–230 de mililitri de lichide la fiecare 20 de îngrijirii medicale adecvate, folosirea echipa-
MA
minute, indiferent dacă ei consumă apă sau bă- mentelor de protecție, cunoașterea mediului
uturi hidratante. înconjurător, informarea despre starea vremii
și consumul corect de alimente și apă. Sub fi-
ecare titlu, elevii ar trebui să enumere diverse
exemple sau detalii. Sugerați-le să păstreze
Învățare prin lucru în echipă
graficele pentru evaluările de la sfârșitul ca-
RO

Studiile recente au arătat că şansele ca tine- pitolelor.


rii să facă mişcare scad dacă nu locuiesc în
apropierea unui parc sau a unui spaţiu în aer
liber asemănător. Provocați elevii să găsească
metode prin care tinerii pot face exerciţii acasă
și cereţi-le să își prezinte ideile în fața clasei.
(Idei posibile: alergarea pe loc, folosirea unor
.JA

greutăți improvizate sau a unor materiale video


cu exerciții fizice.)

Discuții în clasă
W

Explicați elevilor punctele tari și slăbiciunile


băuturilor pentru sportivi, pentru ca ei să poa-
tă fi consumatori mai buni. Întrebare:
Ce idei transmit reclamele la băuturile pentru
W

sportivi? (Te pot ajuta să rămâi în formă; te


vor face un sportiv mai bun; trebuie să le con-
sumi în timp ce faci mişcare.) Ce ai învățat în
acest capitol şi te va face să priveşti băuturile
W

pentru sportivi diferit? (O formă fizică bună


trebuie obţinută prin muncă, băuturile pen-

SPORT ŞI SĂNĂTATE 41
Combaterea ideilor preconcepute

G
Necesarul de proteine

Mulți sportivi cred că pentru a crește

OR
masa musculară, corpul are nevoie de
suplimente cu proteine. Arătați-le elevilor
că surplusul de proteine poate fi acoperit
printr-o alimentaţie echilibrată. Amintiți-le
că surplusul de proteine nu le va da masă
musculară mai mare, ci se va depune ca
grăsime. Specificați că sportivii au nevoie

A.
de aproximativ 1,8 grame de proteine per
kilogram de greutate a corpului (necesar
acoperit de consumul alimentar zilnic).
Întrebare: De câte proteine are nevoie un

NI
sportiv de 60 de kilograme? (108 grame)
Îndrumați elevii să folosească etichetele
produselor pentru a planifica un consum
care va oferi această cantitate de protei-
ne într-o zi.
MA
RO
.JA
W
W
W

42 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Să înţelegem media Elevi cu abilităţi speciale

G
Mass-media Cereți elevilor sau unui grup de elevi să ca-
Îndrumaţi elevii să găsească programe de ute informații detaliate despre o formă de

OR
teleshopping sau reclame pentru produse accidentare specifică sportului. Cele mai
precum aparatul de exerciții fizice prezentat probabile accidentări pe care ar putea să le
în ilustrația de la pagina 98. Întrebați de ce găsească sunt accidentarea tendonului lui
cred ei că sunt folosite programele de tele- Ahile, ruperea ligamentelor de la genunchi
shopping pentru a vinde astfel de aparate de sau a ligamentului popliteu. Cereți elevilor să
exerciţii fizice. pregătească o prezentare pentru clasă care
să includă descrieri detaliate ale diverselor

A.
accidentări. Această prezentare ar trebui de
asemenea să răspundă următoarelor între-
bări: Ce sportivi sunt predispuși să sufere
astfel de accidentări? Care sunt cele mai co-

NI
Activitate mune tratamente pentru acestea? Cum pot fi
ele prevenite?
Elevii ar trebui să se gândească de două
ori înainte de a cumpăra un produs care
primește mai mult de două răspunsuri
DA la întrebările din listă.
MA 3. Evaluare
Aceste exerciții vă pot ajuta să eva-
Prevenirea accidentărilor sportive luaţi cunoștințele elevilor cu privire la
conținutul acestei lecţii.
Antrenament excesiv
RO

Prezentați clasei următorul scenariu: De


mulţi ani vă doriţi să jucaţi fotbal într-un
club. În final, aţi ajuns în echipă. Dar oda-
tă ajuns acolo, realizați că antrenorul vă
forțează atât de tare la antrenamente, încât Recapitulare
începeţi să daţi semne de suprasolicitare.
Ați observat astfel de semne și la coechipi- Cereţi elevilor să creeze un poster cu activităţi
.JA

erii voștri. Totuşi, după tot efortul depus, nu „Aşa da…” şi „Aşa nu…” ca repere de sigu-
doriți să renunțați la echipă. Cereți elevilor ranţă pentru activităţile fizice. Rugați-i să ilus-
să scrie un paragraf despre cum ar acționa treze cel puţin o idee din fiecare titlu/categorie
în această situație. din Lecţia 3.
Răspuns în scris
W

Conexiune cu viața ta
Răspuns: Am început să mă simt obo-
sit, să am senzații de greață și să nu mai
am poftă de mâncare.
W
W

SPORT ŞI SĂNĂTATE 43
G
Sănătatea la şcoală Recapitulare Lecţia 3

OR
Îmbunătăţirea condiţiei fizice la şcoală 1. Îngrijirea medicală, echipamentele de si-
Ajutaţi elevii să aleagă idei practice. Prin refe- guranţă, mediul înconjurător, vremea şi
ratele lor, elevii ar putea să convingă adminis- consumul adecvat de alimente şi apă.
tratorii şcolii de beneficiile aduse de încurajarea 2. Deshidratarea este pierderea excesivă
practicării mişcării în rândul elevilor, beneficii de apă. Ea poate duce la creşterea pe-
care ar putea consta în note mai bune acor- riculoasă a temperaturii corpului, crampe

A.
date elevilor sau într-o prezenţă mai mare la musculare şi un efort suplimentar pentru
şcoală. Dacă este posibil, faceţi demersul ne- inimă.
cesar ca elevii să îşi prezinte referatele în cadrul 3. Pentru că accidentările repetate limitează
unei întâlniri oficiale a administraţiei şcolii (sau a capacitatea de a fi activ.

NI
Consiliului elevilor). 4. Răspuns: Oraşe mari: criminalitate, trafic,
poluare. Oraşe mici şi alte tipuri de locali-
tăţi: puţine activităţi organizate, slabă ilu-
minare stradală.
5. Răspuns: Îmi va creşte riscul prin faptul
MA
că mă va forţa să exersez mai mult decât
dacă aş fi făcut-o singur.
6. Răspuns: Este prea ambiţioasă. S-ar pu-
tea răni din cauza antrenamentului exce-
siv, a vremii nefavorabile sau a antrena-
mentului pe timpul nopţii.
RO
.JA
W
W
W

44 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
A.
NI
MA
RO
.JA
W
W
W

RECAPITULAREA CAPITOLULUI 2
se. Beneficiile legate de sistemul muscu-

G
lar constau în muşchi mai puternici şi mai
dezvoltați.
Recapitularea noţiunilor de bază 4. Chimicale care blochează trimiterea me-
sajelor de durere către celulele nervoase

OR
Cereţi elevilor să copieze pe o foaie Ideile-che- din creier, prin inducerea unei stări de
ie cu creionul. Apoi cereţi-le să şteargă un cu- satisfacție și plăcere după un antrena-
vânt important din fiecare propoziţie şi apoi să ment riguros.
facă schimb cu un coleg. Partenerii ar trebui să 5. Forţa musculară este capacitatea
completeze spaţiile libere din propoziţii. mușchiului de a produce forță. Rezistența
musculară este abilitatea mușchiului de a

A.
Cereţi elevilor să scrie un paragraf scurt despre funcţiona perioade lungi de timp.
fiecare idee. Ar trebui să înceapă folosind acea 6. Nu, pentru că e posibil ca ele să aibă
idee ca primă propoziţie a paragrafului şi să o procente diferite de grăsime sau țesut
dezvolte apoi adăugând detalii. muscular.

NI
MA Lecţia 2
7. b
Recapitularea vocabularului 8. Determinând dacă frecvenţa cardiacă a
corpului tău este mai scăzută în repaus.
Oferiţi exemple sau definiţii ale termenilor din 9. Încălzire și întindere – pregătirea corpu-
vocabular şi cereţi elevilor să identifice concep- lui pentru antrenament riguros; antrena-
tele. Readresaţi întrebări elevilor pentru termenii mentul – îmbunătățirea sau menținerea
şi conceptele pe care nu le-au putut identifica condiţiei fizice bune; relaxare și întindere
RO

în prima rundă. – revenirea frecvenţei cardiace la valorile


normale și relaxarea mușchilor.
Cereţi elevilor să creeze cartonaşe cu terme- 10. Exemplu de răspuns: Activitățile aero-
nii din vocabular, având pe o parte definiţia şi be, întinderile și exercițiile de întărire a
pe cealaltă termenul. Cereţi elevilor să facă mușchilor ar fi benefice pentru amân-
schimb între ei şi să se testeze folosind car- doi. Eu aș beneficia și de pe urma unor
tonaşele primite. activități anaerobe precum sprintul.
.JA

Recapitularea ideilor principale Lecţia 3


W

Lecţia 1 11. b
12. Exemplu de răspuns: Va exista contact
1. c fizic cu ceilalți jucători? Există riscuri de
2. a accidentare la cap? Există reguli privind
W

3. Beneficiile aduse sistemului cardiovas- utilizarea de echipament?


cular sunt: o inimă mai puternică, o reţea 13. Exemplu de răspuns: I-aș sugera să joa-
de capilare mai bine dezvoltate, tensiune ce mai puțin fotbal, pentru că semnele de
arterială scăzută și un nivel scăzut de co- oboseală arată că s-ar putea să se supra-
W

lesterol. Beneficiile care ţin de sistemul solicite.


osos sunt oase mai puternice și mai den-

46 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Dezvoltarea abilităţilor pentru păs- Exerciţii interdisciplinare

G
trarea sănătății

14. Scrisorile ar trebui să descrie beneficii ale Exerciţii interdisciplinare

OR
exercițiilor, ca de exemplu un sistem car- Matematică
diovascular sănătos și un nivel de stres 17. a
mai redus. 18. c
15. Elevii vor spune că fac sport sau sunt 19. c
activi pentru că familiile sau prietenii lor
practică diverse sporturi. Lectură și scriere
16. Elevii ar putea să prioritizeze ca obiec- 20. b

A.
tive pierderea în greutate, dezvoltarea 21. d
mușchilor sau îmbunătățirea diverselor 22. Exemplu de răspuns: Ramazzini a
aptitudini sportive. Programele de exerciții observat că muncitorii inactivi sufereau
ar trebui să fie potrivite cu obiectivele ale- de boli specifice doar lor, a căror cauză

NI
se de elevi. Ele ar trebui, de asemenea, să principală era viaţa sedentară.
fie rezonabile și sigure.

Sănătatea și comunitatea
MA
Asigurați-vă că elevii aleg evenimente care le vor permite un timp suficient pentru a se antre-
na. Verificați dacă ideile lor pentru exerciții și strângere de fonduri sunt bine gândite și realiste.
Aranjați cu editorul revistei școlii să le permită elevilor să scrie un articol.
RO
.JA
W
W
W

SPORT ŞI SĂNĂTATE 47
Note

G
OR
A.
NI
MA
RO
.JA
W
W
W

48 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Note

G
OR
A.
NI
MA
RO
.JA
W
W
W

SPORT ŞI SĂNĂTATE 49
W
W
W
.JA
RO
MA
NI
A.
OR
G
Educație

G
pentru sănătate

OR
Alimentație sănătoasă

A.
NI
Ghidul profesorului şi al consultantului
voluntar MA
RO
.JA
W
W
W

Bucureşti, 2017
W
W
W
.JA
RO
MA
NI
A.
OR
G
Cuprins

G
OR
Capitolul 1 Capitolul 2
Alimentaţie şi nutriţie Cum să ne hrănim sănătos

A.
Lecția 1 Lecția 1

Carbohidraţi, grăsimi şi proteine 06 Ce mâncăm azi? 40

NI
Eliminarea unui obicei dăunător 16 Citirea etichetelor de pe alimente 44

Lecția 2 MA Lecția 2

Vitamine, minerale şi apă 18 Greutatea corporală, ţinută sănătos sub control! 46


Lecția 3 Lecția 3

Recomandări pentru o alimentaţie sănătoasă 30 Alimentaţia individualizată 52


RO

Test final 36 Test final 56

01. 02. 03. 04. 05. 06.


.JA

01. Activitate / 02. P entru început / 03. 04. 05. R ecapitulare / 06.

07. 08. 09. 10. 11.


W

07. D intr-o privire / 08. C hestionar / 05. 10. 11.


W

12.
W

12.

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 3
G
OR
Prezentarea capitolului

A.
Lecția 1

NI
Carbohidrați, grăsimi și Eliminarea
proteine MA unui obicei dăunător

Carbohidrații, grăsimile și proteinele sunt trei cate- Cheia către schimbarea unui obicei nesănătos este de
gorii de elemente nutritive care furnizează energie a-l înlocui cu un obicei nou și pozitiv.
organismului. Energia din aceste elemente nutritive
este eliberată în timpul reacțiilor chimice din interi-
orul celulelor.
RO
.JA

De la autori
W

Odată am lucrat alături de un nutriționist. Era o doamnă înțeleaptă, care a înțeles mesajul atunci când am
spus „Nutriția este prea complicată pentru a putea fi predată.” Ea mi-a oferit un punct de reper esenţial:
„Pur și simplu uitați-vă în farfuria dumneavoastră. Ce vedeți? Dacă vedeți o varietate de culori – verde,
galben, portocaliu etc. – , atunci aveți parte de o masă cât se poate de bogată în elemente nutritive. Pe de
W

altă parte, dacă vedeți alimente de aceeași culoare – carne, sos, cartofi prăjiți de aceeași culoare – aveți
parte de o masă săracă în elemente nutritive”. Sună simplu… dar e dificil să argumentăm. Dacă puteți
da elevilor dumneavoastră măcar un singur sfat practic legat de nutriție, învățați-i să se gândească la
culoarea alimentelor pe care le consumă.
W

4 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
A.
Lecția 2 Lecția 3

NI
Vitamine, minerale și apă Recomandări pentru o
alimentație sănătoasă
MA
Vitaminele, mineralele și apa sunt trei elemente „Ghidul pentru alimentaţie sănătoasă”, elaborat
nutritive care nu furnizează energie organismului. de Ministerul Sănătăţii, şi sfaturile de alimen-
Vitaminele sunt compuse din particule vii și sunt taţie sănătoasă, furnizate de Fundaţia Română
solicitate în cantități mici de către organismul ome- a Inimii (www.romanianheart.ro), oferă informații
nesc, pentru a-l ajuta să funcționeze. Mineralele se referitoare la efectuarea unor alegeri alimentare in-
găsesc în sol şi în roci și sunt de asemenea cerute în teligente și la modalitatea de a avea o alimentaţie şi
RO

cantități mici. Apa este esențială pentru toate proce- o activitate fizică echilibrate, pentru a prelua cât mai
sele vitale, inclusiv pentru producerea energiei. multe elemente nutritive.

Planificarea „Piramida Alimentară” ajută persoanele


să aleagă mese echilibrate, având în vedere vârsta,
genul și nivelul de activitate depusă.
.JA

Chestiuni delicate
W

• Unii elevi ezită să furnizeze informații despre


obiceiurile lor legate de alimentaţie, din pricina
diferențelor etnice, religioase sau socio-econo-
mice. Unii dintre ei pot avea probleme medicale
W

care le afectează alegerile alimentare și necesarul


nutrițional.

• De asemenea, elevii supraponderali sau subpon-


derali pot resimți un disconfort legat de orice su-
W

biect referitor la alimentaţie sau la dietă.

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 5
G
OR
A.
NI
MA
Lecția 1
RO

Carbohidraţi, grăsimi şi
.JA

proteine
W

Obiective
W

Înainte de începerea lecţiei, scrieţi obiectivele pe • Specificaţi cele trei clase de substanţe nutritive
tablă. Sugeraţi elevilor să le copieze în caietele lor: care furnizează energie organismului.
• Explicaţi modul în care organismul obţine ener-
W

gie din alimente.


• Descrieţi rolurile pe care le au în organism car-
bohidraţii, grăsimile şi proteinele.

6 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
1. Captarea atenţiei

OR
Pentru început – Chestionar rapid
Oferiți elevilor câteva minute pentru a scrie răspunsurile.
Apoi, notaţi pe tablă cifra corespunzătoare fiecărui enunţ. Pentru fiecare enunţ în parte, întrebaţi elevii dacă au
considerat că este „mereu adevărat”, „mereu fals” sau „uneori adevărat”. De fiecare dată când primiţi răspun-
sul „mereu adevărat” sau „mereu fals”, marcaţi-l pe tablă, printr-o liniuţă. Dezvăluiți că fiecare dintre cele cinci

A.
enunțuri este „uneori corect”. Țineți cont de acele enunțuri pe care elevii le-au considerat „mereu adevărate”
sau „mereu false”.
Asigurați-vă că le adresați enunțurile în timpul predării acestei lecţii.

2. Predarea

NI
Alimentele furnizează substanţe nutritive

Discuție colectivă Eseu


MA
Scrieţi pe tablă cele șase categorii de substanţe nutri- Cereți elevilor să scrie un eseu despre importanța
tive. Întrebați: cum obține organismul aceste elemen- alimentelor pentru ei. Încurajați-i să descrie toa-
te nutritive? (din hrană) Care dintre aceste elemen- te delectările senzoriale ale alimentelor, precum și
te nutritive aprovizionează organismul cu energie? plăcerea socială asociată cu mesele luate cu prie-
(carbohidrați, grăsimi și proteine). Explicați că orga- tenii și membrii familiei. Instruiți-vă elevii să includă
nismul mai utilizează grăsimile și proteinele şi în alte motivele psihologice pentru care consumă hrană –
moduri. obținerea elementelor nutritive și a energiei.
Clarificați faptul că elevii vor învăța despre vitamine, Căutați voluntari care să-și prezinte eseurile
RO

minerale și apă în secțiunea următoare. celorlalți colegi.

Instruire diferențiată – Nevoi speciale


.JA

Instruiți-vă elevii să se miște foarte încet, într-un loc, pentru un minut. Apoi rugați-i să se miște foarte
repede, în același loc, pentru un minut. Întrebați: Care dintre mișcările efectuate necesită mai multă
energie? (mișcarea rapidă) De unde provine energia pentru mișcare? (din alimente) Ce s-ar petrece
dacă nu ați mânca suficiente alimente? (nu ați avea suficientă energie să vă mișcați). Mai precizați că
organismele lor nu ar avea suficientă energie pentru a crește.
W

Alimentele furnizează energie


W

Îmbogățirea vocabularului
Când discutaţi despre înțelesul termenului metabolism, precizaţi că termenul se termină cu sufixul –ism.
Explicați elevilor dumneavoastră că acest sufix este adăugat multor termeni care semnifică „procedeul de a”
sau „situația de”.
W

Oferiți exemple, precum alcoolism sau altruism, și cereți-le să definească acești termeni.
La ce alte cuvinte terminate cu acest sufix vă gândiți? (Model de răspuns: patriotism, simbolism, eroism).

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 7
G
Demonstraţie

OR
Pentru a demonstra modul în care caloriile măsoară energia, ardeţi în faţa elevilor două felii de cartofi prăjiți, care
să aibă un conținut diferit de calorii. Veți avea nevoie de o felie de cartofi obișnuiți și o porție de cartofi cu nivel
scăzut de grăsimi (verificaţi eticheta produselor de tip chips). Ambele bucăți trebuie să aibă aceeași mărime. Fără
a dezvălui felul cartofilor, ardeţi-i pe rând, într-un recipient metalic puțin adânc. Puneţi un elev să cronometreze cât
durează să ardă fiecare felie de cartofi.
Apoi întrebaţi: Care sunt cartofii cu un conținut mai ridicat de calorii? Cum puteți explica? (elevii ar trebui să
identifice cartofii obișnuiți ca fiind aceia care conțin un nivel mai ridicat de calorii, deoarece a durat mai mult timp
să se ardă, datorită conținutului lor energetic mai ridicat).
Împărtășiți elevilor conținutul de calorii conținut de fiecare tip de cartofi din etichetele de pe ambalaj.

A.
Învățare vizuală: Figura 1

NI
Ce prânz aţi alege?
Elevii studiază Figura 1. Figura 1
Rugați-i să spună, cu mâna ridicată, pe care dintre
MA
mesele prezentate – în imaginea A sau imaginea B – ar
alege-o.
Întrebați: Care masă furnizează mai multă energie? (am-
bele furnizează aceeași cantitate de energie). Care masă
conține mai multe elemente nutritive? Explicați (masa
B, deoarece conține o varietate mai mare de alimente).
RO

Modele de răspuns:
• în jur de două salate Imaginea A:
• o porție medie de cartofi prăjiți conține 160 o felie de pizza 375 calorii
de calorii.
A Total: 750 calorii

Imaginea B:
.JA

B Total: 750 de calorii

375 de calorii
W

85 de calorii
W

180 de calorii
W

110 calorii

8 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
Învățare vizuală: Figura 2

OR
Precizați alimentele din imagini.
Întrebați:
● Ce elemente nutritive furnizează aceste alimente organismului? (carbohidrați)
● De ce sunt importanți carbohidrații pentru organism? (carbohidrații furnizează energie funcțiilor organismu-
lui). Cereți elevilor să precizeze tipurile de carbohidrați conținuți în următoarele alimente: mere (zaharuri, fibră),
cartofi (amidon, fibră), broccoli (fibră), lapte (zaharuri).

A.
Pepene (1 felie)

NI
Total carbohidraţi 22 g

Zaharuri 18 g

Amidon 3g
MA
Fibre 1g
RO

Pâine din făină


de grâu (1 felie)

Total carbohidraţi 15 g
.JA

Zaharuri 1,5 g

Amidon 12 g

Fibre 1,5 g
W

Paste (1 porţie)
W

Total carbohidraţi 40 g

Zaharuri 1g
W

Amidon 37 g

Fibre 2g

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 9
G
Învățare activă Adolescenții întreabă

OR
Rugați-i pe elevii dumneavoastră să creeze un panou Întrebare:
sau afiș cu subiectul „carbohidrați”. Am auzit multe despre dietele cu nivel scăzut de
Ei pot utiliza creioane colorate, imagini din reviste, cutii carbohidrați. Trebuie să evit să consum carbohidrați?
curate sau etichete de pe produse alimentare. Împărțiți
panoul/afișul în două secțiuni și instruiți-vă elevii să Răspuns:
eticheteze o secțiune „Carbohidrați simpli” și cealaltă Cu siguranță că nu. De fapt, aproximativ jumătate
secțiune „Carbohidrați complecși”. Elevii ar trebui să dintre caloriile pe care le consumați zilnic trebuie să
așeze imaginile sau etichetele în secțiunea potrivită a provină din carbohidrați. Carbohidrații sunt o sursă

A.
afișului. importantă de energie pentru organism. Dar nu toți
carbohidrații sunt la fel. Ar trebui să consumați mai
mulți carbohidrați complecși decât carbohidrați simpli.
Carbohidrații simpli, mai ales aceia care se află în ali-
mente cu zahăr adăugat, trebuie evitaţi sau consumaţi

NI
în cantități mici. Aceste alimente au frecvent o valoare
nutrițională scăzută pentru numărul de calorii pe care
Tradiţii culinare îl conțin. Pe de altă parte, carbohidrații complecși sunt
o bună sursă de energie pe termen lung pentru orga-
nism. Alegeți carbohidrați din cerealele integrale, care
sunt de asemenea o bună sursă de fibră, vitamine și
MA
Explicați că anumite culturi se bazează pe diferite sur-
se de alimente pentru carbohidrați, datorită obiceiurilor minerale.
lor și a mediului. De exemplu, turtele din porumb – tor-
tillas – sunt alimente tradiționale mexicane, în timp ce
orezul și tăițeii sunt specific asiatici. Pâinea de secară
și clătitele cu cartofi sunt alimente tradiționale germa-
ne. Rugați-i pe elevii dumneavoastră să descopere un
aliment care este o sursă tradițională de carbohidrați,
specific unui grup etnic sau populaţiei dintr-o regiune
RO

geografică. Rugați-i să găsească o rețetă care să uti-


lizeze acest aliment și să o împărtășească colegilor.
.JA

Instruire diferențiată
Cititori mai puţin experimentaţi
Rugați-i pe elevii dumneavoastră să întocmească o diagramă în care să afișeze șase categorii diferite de
W

elemente nutritive, rolul fiecărui element nutritiv pentru organism, subcategoriile fiecărui element nutritiv,
nivelul elementelor nutritive în fiecare aliment. Instruiți-vă elevii să completeze porţiunile adecvate ale dia-
gramei pe măsură ce studiază fiecare categorie de elemente nutritive.
W
W

10 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Construirea unor obiceiuri

G
alimentare sănătoase În practică

OR
Rugați-i pe elevii dumneavoastră să lucreze împreună Modele de răspunsuri: fructe proaspete (za-
pentru a scrie un articol pentru ziarul şcolii, care să hăr), legume (zahăr), cereale (amidon), paste
descrie beneficiile nutriționale ale dietei bazate de un (amidon).
nivel ridicat de fibre. Dacă școala în care activați are
cantină, dar nu oferă o gamă largă de alimente bogate
în fibre pentru masa de prânz, sugerați elevilor dum-
neavoastră să susțină adăugarea alimentelor bogate
în fibre în meniul de prânz. Dacă școala în care activați

A.
oferă alimente bogate în fibre, atunci elevii ar trebui
să se concentreze în articol pe încurajarea alegerii
alimentelor bogate în fibre, în defavoarea alimentelor
bogate în zaharuri. În cazul în care elevii au la îndemâ-
nă doar chioşcul şcolii sau automate cu alimente, vor

NI
analiza produsele puse la dispoziţie de acestea.

MA
Învățarea prin cooperare Învățarea activă

Completați un tabel cu diverse alimente pe care le Rugați-i pe elevii dumneavoastră să numească gus-
consumă elevii de obicei. Includeți în coloane ce- tările consumate care conțin zaharuri simple (Răs-
realele pentru micul dejun, paste, pizza congelată, punsurile pot include bomboane, băuturi răcoritoare,
alte gustări și băuturi răcoritoare. Împărţiţi clasa în prăjituri, tort). Apoi oferiți grupurilor de elevi pliante cu
RO

grupe formate din 3-4 elevi. Distribuiți fiecărei grupe reclame la astfel de alimente și rugați-i să întocmească
de elevi sarcina de a analiza conţinutul în materie de o listă cu alternative sănătoase la gustările zaharoa-
carbohidrați al alimentului, ca să determine dacă este se. (Răspunsurile pot include sucuri naturale, fructe
o sursă mai bună de zaharuri sau de amidon. Grupurile proaspete, legume crude, nuci etc.). Pentru compa-
ar trebui, de asemenea, să compare cantitatea de fibre raţie, oferiţi elevilor şi pliante cu reclame la alimente
din fiecare aliment. sănătoase.
.JA

Grăsimi Abordarea concepţiilor greşite

Grăsimile în alimentaţie
Îmbogățirea vocabularului Sondați opinia elevilor, pentru a vedea câți consideră
W

că grăsimile le fac rău. Mulţi cred că grăsimile sunt dău-


Explicaţi elevilor că există două utilizări diferite pentru nătoare deoarece au auzit tot felul de discuții legate de
termenul grăsime. Elevii sunt probabil mai familiarizați dietele sărace în grăsimi. Apoi întrebați-vă elevii despre
cu utilizarea termenului „gras” cu sensul de suprapon- rolul pe care grăsimile îl joacă în organism (furnizează
deral. Explicați de ce nu este neapărat adevărat că energie, formează celule, mențin temperatura corpo-
W

grăsimile din alimentaţie duc la îngrășare. Subliniați că rală, oferă protecție nervoasă). Notaţi pe tablă rolurile
alimentele care conțin grăsimi, mai ales grăsimi nesa- respective.
turate, ar trebui să facă parte dintr-o dietă sănătoasă. Subliniați că restricționarea completă a grăsimilor din
alimentaţia lor le va afecta de fapt organismul.Precizați
că grăsimile trebuie să fie cuprinse între 20 și 35% din
totalul caloriilor zilnice pentru o persoană, iar majorita-
W

tea grăsimilor ar trebui să fie nesaturate.

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 11
G
Metoda jurnalului reflexiv

OR
În propriile jurnale, elevii vor nota consumul uzual
de alimente bogate în grăsimi saturate (lista poate
include tipuri de carne, brânzeturi, unt). Rugați-i pe
elevi să întocmească o altă listă de alimente bogate
în grăsimi hidrogenate (lista poate include margarină,
cartofi prăjiţi, produse de patiserie). Apoi elevii vor
scrie câteva modificări pe care le-ar introduce în
propriile stiluri alimentare, pentru a diminua consumul

A.
de grăsimi.

NI
Activitate practică
MA
Ce alimente conțin grăsimi?
Oferiți elevilor alimente pentru verificare: fulgi de cartofi, ciocolată cu lapte, morcovi, lapte integral, lapte
degresat, suc de mere şi carne de vită. Dați-le carne de vită fiartă. Dacă elevii doresc să mai testeze şi alte ali-
mente, sugerați-le să facă acest lucru acasă și apoi să le aducă la școală, etichetate și împachetate în hârtie.

Reflectaţi și discutați răspunsurile.


RO

1. Printre pachetele cu pete ar trebui să se numere cele cu chipsuri, ciocolată cu lapte, lapte in-
tegral și carne de vită. Morcovul, laptele degresat și sucul de mere nu ar trebui să lase urme.
2. Răspunsurile vor varia, dar majoritatea elevilor vor avea alte surse de alimente bogate în grăsimi
pentru alimentaţia lor. Dacă nu sunt siguri, atunci ar trebui să le verifice. Pentru a reduce consumul de
grăsimi, elevii ar trebui să mănânce porții mai reduse de alimente bogate în grăsimi sau să înlocuiască
alimentele bogate în grăsimi cu alimente sărace în grăsimi sau lipsite de grăsimi, precum cerealele
și legumele.
.JA
W

În practică
W

Permiteți elevilor dumneavoastră să răspundă acestei întrebări în propriile jurnale.


W

12 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
Învățarea vizuală: Figura 4

OR
Compararea surselor de grăsimi

Rugați-i pe elevii dumneavoastră să examineze Figura 4 și întrebați-i: Ce aliment conține cel mai înalt
nivel de grăsimi nesaturate? (uleiul de măsline) Ce aliment conține cel mai înalt nivel de grăsimi saturate?
(untul) Asigurați-vă că elevii cunosc diferența dintre grăsime saturată, grăsime nesaturată și grăsime
hidrogenată. Întrebați: Care dintre aceste grăsimi sunt mai sănătoase? (grăsimile nesaturate) Care dintre
alimentele afișate în grafic ar constitui cea mai bună sursă de grăsimi? De ce? (uleiul de măsline conține
cel mai scăzut nivel de grăsime nesaturată și cele mai puține grăsimi hidrogenate).

A.
Compararea surselor de grăsimi

NI
11
Compararea surselor de grăsimi

10
9 Grăsimi saturate
MA
8
Grăsime (grame/lingură)

Grăsimi nesaturate
7
6 Grăsimi hidrogenate

5
4
RO

3
2
1
0
Unt Margarină Ulei de
.JA

măsline
W
W

Figura 4 Răspuns:
Este mai sănătos să alegeţi alimente ce conţin • margarina
grăsimi nesaturate, precum uleiul de măsline,
decât alimente care conţin grăsimi saturate.
Care dintre sursele de grăsimi din imagine are
cel mai redus conţinut de grăsimi saturate?
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 13
G
Matematică și sănătate Instrucţie mass-media
Proporții

OR
Explicați elevilor dumneavoastră că un gram de gră- Cereți elevilor dumneavoastră să decupeze din reviste
simi are 9 calorii, pe când un gram de carbohidrați are reclame pentru alimente bogate în grăsimi. Elevii ar tre-
4 calorii. bui să identifice care tip/tipuri de grăsimi se regăsește/
regăsesc în cel mai înalt nivel în fiecare produs alimen-
Întrebare: Dacă o porție de alune conține 13 grame de tar, precum și publicul țintă pentru fiecare anunț. De
grăsime, câte calorii va avea? asemenea, elevii ar trebui să evalueze dacă alimentele
cărora li se face reclamă sunt sănătoase sau nu și să

A.
1g 13g
( = ; X = 117 calorii ) explice motivația. Apoi, cereți elevilor să efectueze o re-
9 calorii X calorii
comandare legată de consumul alimentelor conținute în
Întrebați: Câte grame de carbohidrați ar trebui să materialele publicitare.
consumați pentru a obține același număr de calorii
dintr-o porție de alune?

NI
1g Xg
( = ; X = 29,25 calorii )
4 calorii 117 calorii
Precizați că o persoană are nevoie să consume mai
mult decât dublul cantității de carbohidrați pentru a
MA
atinge numărul de calorii obținute din grăsimi.

Proteinele
Învățare vizuală: Figura 5 Învățarea prin cooperare
RO

Proporții
Rugaţi elevii să privească lista alimentelor din Figura 5. Împărțiți clasa în grupuri mici și oferiți fiecărui grup
hârtie, foarfecă, bandă scotch și alte obiecte de pa-
Întrebare: Ce alimente nu sunt, din punctul dumnea- petărie. Grupurile trebuie să creeze modelul unei
voastră de vedere, surse de proteine? (Răspunsurile proteine care să arate modul de alcătuire al ami-
vor varia. Elevii, probabil, vor menționa porumbul fiert noacizilor. Elevii pot crea lanțuri de hârtie, piese de
sau sucul de portocale). puzzle sau alt model.
.JA

Precizați că multe vegetale (soia, fasolea, untul de ara- Rugați-i să eticheteze partea modelului care repre-
hide, sucul de portocale, porumbul) furnizează prote- zintă aminoacizii, respectiv proteinele.
ine organismului precum o fac carnea, peștele, ouăle
și produsele lactate.

Întrebare: Tradiţii culinare


De ce majoritatea proteinelor din plante sunt in-
complete? (majoritatea proteinelor din plante nu au Oferiți elevilor cărți de bucate variate din punct de
W

unul sau mai mulți aminoacizi esențiali). vedere etnic și cu specific vegetarian. Îndemnați-i
să găsească rețete pentru feluri de mâncare vege-
Cum poate un vegetarian să obțină toți aminoaci- tariană care să formeze combinații proteice com-
zii esențiali? (prin consumul unei combinații dintr-una plementare. Precizați că multe feluri de mâncare
sau mai multe surse de proteine din plante). tradițională se bazează pe proteinele complementa-
W

re (exemplele includ combinații din legume și cere-


Răspuns: o porţie de vită la grătar conține mai multe ale, precum fasole cu tortilla, falafel în pită și unt de
proteine (50g), comparativ cu valoarea de 7g pentru arahide cu pâine integrală; combinații de semințe și
telemeaua de vacă. legume, precum humus – semințe de susan și năut).
Încurajați-vă elevii să-și împărtășească rețetele cu
W

restul colegilor.

14 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Figura 5

G
Carnea, peştele, ouăle şi lactatele sunt surse excelente de proteine.
Calculaţi ce aliment conţine cele mai multe proteine per unitate: friptura
de vită sau telemeaua de vacă.

OR
Câteproteine se găsesc în
frigiderul tău?

Cantitatea
Produs Porția de proteine

A.
Carne de vită la grătar 170 grame 50 grame

Telemea de vacă 30 grame 7 grame

NI
Porumb fiert un ştiulete 2 grame

Ouă un ou mare 6,3 grame

Friptură de pui o pulpă 13 grame


MA 1 pahar 2 grame
Suc de portocale

Unt de arahide 2 linguri 8 grame

Fasole 1/2 cană 7 grame

Somon 170 grame 38 grame


RO

Lapte din soia 1/2 cană 10 grame

Lapte integral 1 cană 8 grame


.JA

Automatele de comercializat
alimente din școli În practică
Cereți elevilor să monitorizeze alegerea alimentelor și
W

a băuturilor din automatele școlii. Ar trebui să clasifi- Răspuns: diverse tipuri de carne, ouă și lapte.
ce alimentele în funcție de elementul nutritiv care se
găsește în cea mai mare cantitate: zaharuri, amidon,
grăsimi nesaturate, grăsimi saturate, grăsimi hidro-
genate sau proteine. De asemenea, elevii ar trebui
W

să afle numărul de calorii din fiecare porție. Având


aceste informații, discutați în clasă cât de sănătoase
și de variate sunt alegerile gustărilor și băuturilor de la
automat. Îndemnați-vă elevii să ofere exemple de ali-
mente mai sănătoase, care au putea fi comercializate
W

prin intermediul acelui automat. Încurajați-vă elevii să


împărtășească aceste sugestii cu administrația (sau
departamentul alimentar al) școlii.

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 15
G
Recapitulare

OR
Notaţi pe tablă termenii de la secţiunea Vocabular Eliminarea
(pag. 6 în Manualul elevului) din această lecţie. Pentru
fiecare termen, cereți elevilor să dea exemple relevan- unui obicei dăunător
te. Scrieți toate exemplele corecte pe tablă. Nu treceți
la alt termen din Vocabular până când nu au fost oferi-
te toate informațiile importante despre noţiunea anteri-
oară. Sugerați elevilor că ar fi indicat să copieze aceste 1. Elevii pot prezenta trei obiceiuri pe care doresc să
le schimbe. Aceste obiceiuri nu trebuie să fie nea-

A.
informații în caietele de notiţe.
părat obiceiuri alimentare.

2. Elevii trebuie să specifice în mod clar obiceiul pe


care doresc să îl schimbe (de exemplu, nepre-
darea temelor la timp) și un anume obiectiv (de

NI
exemplu, să predea la timp toate temele în luna
următoare). Elevii mai trebuie să completeze un
contract de comportament folosindu-l pe cel
Recapitulare Lecția 1 MA prezentat drept model.

3. Elevii trebuie să-și înregistreze comportamentul,


Aceste sarcini de lucru vă pot ajuta să evaluaţi nivelul sentimentele și gândurile într-un grafic de tipul
de cunoştinţe al elevilor cu privire la conţinutul lecţiei. celui prezentat. Încurajați-i să se concentreze pe
evenimentele și sentimentele care apar înaintea
1. Carbohidrați, grăsimi, proteine manifestării obiceiului. Elevii pot observa un tipar
în comportamentul lor, cum ar fi de exemplu faptul
2. Metabolismul este o reacție chimică, prin care că nu încep temele până la 21:00 deoarece se uită
organismul arde alimente pentru a crea energie. la televizor înainte.
Elementele nutritive sunt supuse metabolismului,
RO

pentru a elibera energie. 4. Elevii trebuie să-și facă un plan pentru elimina-
rea obiceiului, care să implice un comportament
3. a. Furnizează energie pentru funcțiile organismului. nou, pozitiv. De asemenea, ar trebui să identifice
b. Furnizează energie, formează celule, menține persoanele care îi pot ajuta sau modul în care
temperatura corporală și protecția nervoasă. trebuie să schimbe mediul care îi înconjoară
c. Furnizează energie, ajută în procesul creșterii și pentru a le fi mai ușor să aibă un nou compor-
repară țesuturile. tament. Un exemplu de plan de acțiune poate fi
studiul la bibliotecă după ore, împreună cu un
.JA

4. Colesterolul este o substanță ceroasă, asemănă- prieten, timp de două zile pe săptămână, mă-
toare grăsimii, care se găsește doar în produsele de rind treptat perioada și frecvența. Elevii ar trebui
origine animală. Consumul alimentelor bogate în gră- să adauge aceste informații în contractul lor de
simi și colesterol poate duce la creșterea cantității de comportament.
colesterol din sânge.
5. Elevii își pot înregistra comportamentul într-un gra-
5. Glicogenul poate fi utilizat în timpul exercițiilor fizi- fic asemănător Jurnalului de comportament pre-
ce lungi și intense sau în cazul în care o persoană zentat sau pot realiza propriul lor jurnal.
W

nu acumulează suficiente calorii.


6. Grăsimile saturate au toți atomii de hidrogen pe 6. La sfârșitul celor trei săptămâni, oferiți o parte din oră
care atomii de carbon pot să-i susțină, în timp ce voluntarilor care doresc să prezinte rezultatele planu-
grăsimile nesaturate nu au așa ceva. Grăsimile sa- rilor lor de eliminare a unui obicei. Cele mai întâlnite
turate sunt în stare solidă la temperatura camerei, probleme pe care le pot întâmpina elevii sunt descu-
W

în timp ce grăsimile nesaturate sunt lichide. Gră- rajarea la piedicile mici și nerespectarea sistemului de
simile saturate se găsesc în grăsimile de origine recompensare. Elevii ar trebui să scrie un paragraf în
animală și în produsele lactate, în timp ce grăsimi- care să descrie experiența, menționând dacă au avut
le nesaturate se găsesc în uleiurile vegetale, nuci, succes în schimbarea obiceiului, dacă a fost dificil și
semințe. ce anume nu a funcționat.
W

7. 48% din carbohidrați; 35% din grăsimi; 17% din


proteine.

16 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
Programe de schimbare a
comportamentului

Invitați psihologul școlii pentru a vorbi despre progra-


mele comunitare disponibile pentru a ajuta oamenii

A.
să își schimbe obiceiurile nesănătoase. Unele dintre
aceste grupuri comunitare pot fi Alcoolici Anonimi
sau alte grupuri de sprijin. Cereți psihologului școlii
să vorbească despre cum se aseamănă procesele pe
care aceste grupuri le folosesc pentru a-și schimba

NI
comportamentul cu pașii pe care elevii i-au învățat
în această activitate. Cereți elevilor să pregătească
întrebări pentru psiholog, despre reușitele în schim-
barea comportamentului. Încurajați elevii să își for-
muleze întrebările în baza propriilor experiențe.
MA
RO
.JA
W

Chestiuni delicate
W

Unii elevi pot simți un anumit disconfort în


împărtășirea informațiilor despre un obicei pe care
au ales să-l schimbe. Nu obligaţi elevii să discu-
te despre obiceiurilor lor sau să împărtășească
informațiile din jurnale. Fiți discret chiar dacă elevii
W

se oferă să împărtășească informațiile cu restul co-


legilor.

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 17
G
OR
A.
NI
MA
Lecția 2
RO

Vitamine, minerale şi apă


.JA
W

Obiective
W

Înainte de începerea lecţiei, scrieţi obiectivele pe tablă. • Identificaţi cele două categorii principale de vi-
Sugeraţi elevilor să le copieze în caietele lor: tamine.
• Enumeraţi şapte minerale de care are nevoie or-
W

ganismul în cantităţi semnificative.


• Explicaţi de ce este atât de importantă apa pen-
tru organism.

18 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
A.
NI
MA
RO
.JA
W

Mit Adevăr
W

Ca parte a unei alimentaţii sănătoase, oamenii trebuie Un regim alimentar care conţine o varietate de alimente fur-
să ia suplimente nutritive (vitamine, Ca, Mg etc.). nizează de obicei toate vitaminele şi mineralele de care are
nevoie organismul dumneavoastră.
W

De unde credeţi că primesc majoritatea tinerilor infor-


maţiile cu privire la nutriţie? Cât de reale credeţi că sunt
aceste informaţii?

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 19
G
1. Captarea atenţiei

OR
Pentru început
Mit/Adevăr
După ce elevii termină de scris, cereți-le să prezinte modalitățile prin care obțin informații despre alimentaţie.
Scrieți răspunsurile voluntarilor pe tablă. Încercuiți sursele de informare despre care elevii consideră că oferă
informații corecte, cum ar fi specialiști în sănătate, și tăiați acele mijloace despre care elevii nu consideră acest

A.
lucru, precum reclamele care promovează un produs. Discutați motivele pentru care, de fapt, unele surse de
informație pot crea și transmite mituri despre nevoile nutriționale.

Întrebare: Cine poate beneficia din faptul că oamenii cred că suplimentele dietetice sunt necesare într-o
alimentaţie sănătoasă? (persoanele sau companiile implicate în comercializarea acestor suplimente)

NI
Scris și sănătate
Discursul convingător
MA
Invitaţi elevii să îşi închipuie că trăiau în perioada în care dr. James Lind a descoperit cauza scorbutului și rolul
vitaminelor în dietă. Rugați elevii să scrie un discurs convingător adresat marinarilor care se îmbarcau pentru o
cursă lungă. Discursul ar trebui să servească marinarilor drept educație referitoare la scorbut și să-i convingă
despre rolul vitaminelor în prevenirea acestei boli. Încurajați elevii să includă sloganuri atrăgătoare, fraze pline de
umor şi alte tehnici creative pentru a-i ajuta să-și răspândească mesajul. Cereți voluntarilor să citească aceste
discursuri colegilor.
RO

2. Predarea
Vitaminele
.JA

Învățarea prin cooperare Învățarea activă


Împărțiți clasa în grupe mici. Cereţi elevilor să scrie Aduceți la școală ambalaje goale de la diverse ali-
o descriere a vitaminelor şi în special a funcţiilor lor mente, bogate în vitamine. Puteți include ambalaje
în organism, pe baza informaţiilor din manualul lor. de la cereale pentru mic-dejun, gustări, pâine și lapte.
Arătați elevilor exemple ale acestei teme, clasificate Cereți elevilor să identifice ce vitamine sunt adăuga-
în anunțuri, pentru a-i ajuta să înceapă tema. Elevii te alimentelor și cantitatea acestora. Discutați de ce
ar trebui să descrie funcțiile generale ale vitaminelor producătorii de alimente adaugă vitamine alimentelor
W

în organism și să se refere la două categorii diferite (e posibil ca vitaminele să fi fost îndepărtate în tim-
de vitamine. pul procesării și adăugarea vitaminelor poate duce la
creșterea vânzărilor).
W
W

20 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
Vitamine liposolubile

OR
Vitamină Surse Funcţii principale

A Ficat, ouă, brânză, Menţine sănătatea pielii, oaselor, dinţilor şi


lapte, legume şi fructe părului, ajută vederea în lumină redusă.
galbene, portocalii şi

A.
de culoare verde închis

D Lapte, ouă, ficat, Menţine sănătatea oaselor şi a dinţilor, aju-


expunerea pielii la tă la fixarea calciului şi fosforului.
soare

NI
E Margarină, uleiuri Ajută la menţinerea celulelor roşii din sân-
vegetale, germeni de ge, a vitaminei A şi a grăsimilor.
grâu, cereale integrale,
legume cu frunze verzi

K
MA
Legume cu frunze Ajută la coagularea sângelui.
verzi, cartofi, ficat;
produsă de bacteriile
intestinale
RO

Figura 7
Vitaminele liposolubile sunt prezente în numeroase
surse nutriţionale şi au funcţii importante.
.JA

Învățare vizuală: Figura 7


Faceţi referire elevilor la diagrama vitaminelor liposo-
lubile din Figura 7. Răspuns posibil: brânză, lapte, morcovi.

Întrebare:
Ce vitamine pot fi produse de către organism?
(vitaminele D și K)
W

Care sunt sursele potrivite de vitamina E? (margarina,


uleiurile vegetale, germenii de grâu, cerealele integrale,
legumele verzi, legumele proaspete)
W

Ce vitamină ajută vederea? (vitamina A)


W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 21
Instruire diferențiată

G
Îmbogăţirea vocabularului
Cereți elevilor să întocmească un tabel comparativ și contrastant al vitaminelor solubile în grăsimi și în apă.

OR
Capul de tabel poate avea următoarele rubrici: Vitamină, Se dizolvă în, Stocat în organism?, Cantitatea în
exces e periculoasă?, Surse pentru alimentaţia mea. Pe măsură ce elevii citesc această secțiune, încurajați-i
să completeze tabelul. Sub tabel elevii pot scrie o propoziție prin care să identifice vitaminele care lipsesc
din alimentaţia lor.

Abordarea

A.
Învățarea prin cooperare concepţiilor greşite

Cereți elevilor să lucreze în grupuri mici, pentru a Vitamina C și guturaiul


pregăti un meniu zilnic care să includă alimente care

NI
conțin toate vitaminele hidrosolubile. Unii elevii cred că, dacă iau cantități ridicate de vi-
tamina C, pot preveni guturaiul. Explicați că studiile
Câte un elev din fiecare grupă este responsabil pen- recente au arătat că dozele zilnice ridicate de vitami-
tru un fel de mâncare și pentru o gustare. Încurajați- na C nu previn guturaiul, ci pot avea un efect minim
vă elevii să aleagă alimente care se pretează a fi asupra reducerii severității guturaiului. Precizați că,
servite împreună.
MA deoarece vitamina C este solubilă în apă, cantitățile
suplimentare sunt eliminate din organism, ceea ce
Elevii trebuie să menţioneze vitamina/vitaminele semnifică irosirea ei. De aceea, luarea în exces a vi-
aflate în fiecare articol al meniului. Invitați grupele taminei C nu vă ajută să preveniți guturaiul.
să-și prezinte meniurile celorlalți colegi.
RO

Construirea unor obiceiuri


alimentare sănătoase Învățarea vizuală: Figura 8

Luarea deciziilor Întrebare:


Cum știu dacă am nevoie să iau vitamine sau supli-
Prezentați elevilor următorul scenariu: vă gândiți să mente alimentare?
.JA

deveniți vegan (vegetarian care nu consumă alimen-


te de origine animală), dar sunteți preocupat de mo- Răspuns:
dul de includere a vitaminelor hidrosolubile în dieta Discutaţi cu sinceritate cu medicul despre alimen-
dumneavoastră. taţia dumneavoastră. În general, dacă aveți o ali-
mentaţie bine echilibrată, cu fructele și legumele
Întrebări: adecvate, probabil că veți beneficia de cantitățile
Care vitamină hidrosolubilă poate fi cel mai dificil recomandate de vitamine și minerale. Pentru ali-
de obținut din alimentaţia dumneavoastră? (vitami- mentaţia dumneavoastră nu veți avea nevoie de un
W

na B12) supliment. Totuși, dacă alimentaţia este compusă


în mare parte din mâncare de tip fast-food sau nu
Unde aţi cere informații de încredere despre consumați fructe și legume proaspete, s-ar putea
siguranța regimurilor alimentare de tip vegan? (me- să nu acumulați suficiente vitamine și minerale. În
dici, nutriționiști, cărți de specialitate, articole științifice). asemenea cazuri, medicul vă poate recomanda să
W

efectuați modificări ale obiceiurilor aliementare sau


Ce alimente ar fi important de introdus în dietă? să luați un supliment alimentar.
(cereale integrale, leguminoase, fructe proaspete)
W

22 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
Vitamine hidrosolubile

Vitamină Surse Funcţii principale

B1 (tianină) Produse din carne de Metabolizarea carbohidraţilor şi

A.
porc, cereale integrale, funcţionarea sistemului nervos.
legume

B2 (riboflavină) Lapte, ouă, carne, Metabolizarea carbohidraţilor, proteinelor


cereale integrale, şi grăsimilor.
legume de culoare

NI
verde închis

B3 (niacină) Carne de pasăre, Metabolizarea carbohidraţilor, proteinelor


peşte, cereale şi grăsimilor.
integrale, nuci
MA
B6 (piridoxină) Carne de pasăre, Menţine sănătatea sistemului nervos şi a
peşte, cereale celulelor roşii din sânge.
integrale, legume verzi

B12 Peşte, carne de pasăre, Ajută metabolismul.


(ciancobalamină) ouă, lapte, brânză
RO

B5 (acid Organe, carne de Ajută la formarea celulelor roşii din sânge


pantotenic) pasăre, peşte, ouă, şi a proteinelor.
cereale

Acid folic Legume cu frunze Ajută metabolismul.


verzi, alte legume
.JA

H (biotină) Organe, carne de


pasăre, peşte, ouă,
mazăre, banane, Ajută la formarea oaselor, dinţilor şi pielii;
pepene asigură rezistenţa la infecţii, asimilarea
fierului.
C (acid ascorbic) Citrice, legume verzi,
pepene, cartofi, tomate
W

Figura 8
Vitaminele hidrosolubile sunt prezente în numeroase alimente.
W

Ce vitamine ajută metabolismul?


W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 23
G
Mineralele

OR
Discuții în clasă Tradiţii culinare

Discutați cu elevii dumneavoastră definiția minera- Explicați elevilor că, deși produsele lactate sunt surse
lelor (elemente nutritive care apar în mod natural în de calciu pentru multe persoane, există persoane care
roci și sol). Precizați că plantele absorb mineralele nu pot digera ușor aceste alimente. 70% din popula-
din sol. Animalele pot obține mineralele doar prin ţia globului prezintă intoleranţă la lactoză, în special
consumul plantelor sau al animalelor care au consu- persoanele de origine asiatică şi cele de origine africa-

A.
mat plante la rândul lor. nă, de origine hispanică și amerindienii. Îndemnați-vă
elevii să găsească surse alternative de calciu pe care
Întrebare: persoanele cu intoleranță la lactoză să le poată digera
Cum puteți introduce mineralele în alimentaţia (sursele alimentare includ legume conservate și verzi,
dumneavoastră? (consumând alimente de origine precum spanac, varză, broccoli, legume proaspete,

NI
vegetală și animală) sucuri îmbogățite cu calciu, tofu sau lapte din soia.
Altă opțiune e să luați zilnic un supliment bazat pe en-
Ce minerale sunt necesare organismului în zima lactază înainte de a consuma produse lactate).
cantități însemnate? (calciu, sodiu, potasiu, mag-
neziu, fosfor, clor și sulf).
MA
Scrieți aceste minerale pe tablă. În timp ce îi învăţaţi
despre minerale, scrieţi sursele de proveniență și Răspuns: Beau lapte și consum alimente
funcțiile fiecărui mineral în parte. care sunt bune surse de calciu.

Construirea unor obiceiuri Instruire diferențiată


RO

alimentare sănătoase Cititori mai puțin experimentaţi


Susținere Înainte ca elevii să citească despre minerale,
întrebați-i ce știu deja despre minerale.
Întrebare: Scrieți răspunsurile lor pe tablă. Întrebați apoi ele-
De ce este important ca adolescenții să consume vii despre ceea ce ar dori să știe despre minerale.
.JA

suficient calciu? (consumul unei cantități suficiente Încurajați-i să-și pună întrebări. Scrieți aceste între-
de calciu contribuie la construirea unui sistem osos bări pe tablă. După ce elevii au citit despre minera-
puternic care vă va ajuta să preveniți osteoporoza). le, utilizați întrebările de pe tablă pentru a îndruma
discuția spre ceea ce au învățat.
Cereți elevilor dumneavoastră să scrie un mesaj prin
poșta electronică către prieteni virtuali, în care să-i
încurajați să adauge calciu în alimentaţia lor. Elevii
ar trebui să scrie despre cerințele de calciu ale or-
W

ganismului, sursele de calciu și modul de a preveni


osteoporoza.
W
W

24 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
Învățarea prin cooperare Îmbogățirea vocabularului

Împărţiţi clasa în grupe de 3-4 elevi. Alocaţi grupelor Explicați că termenul anemie provine din cuvân-
de elevi un mineral specific, apoi cereți-le să creeze un tul grecesc anaimia, în care prefixul –an înseamnă
afiș despre el. Vă sugerăm să nominalizaţi mineralele „fără” iar naimia semnifică „sânge”.
care nu sunt descrise în această secțiune. Pe aceste Explicați elevilor că anemia poate fi cauzată de pier-
afișe, elevii ar trebui să descrie rolul mineralului în or- derea de sânge, incapacitatea celulelor de a produ-

A.
ganism, sursele alimentare ale mineralului și simpto- ce sânge nou sau de distrugerea celulelor sangvine.
mele deficienței mineralului respectiv sau a cantității Explicați că deficiența de fier poate preveni crearea
prea ridicate a lui. Rugați grupele să-și prezinte afișele unor noi celule sangvine, precum și lipsa de vitami-
în fața clasei. na B12 și acid folic.

NI
Construirea unor obiceiuri
alimentare sănătoase MA Învățare vizuală: Figura 11

Întrebați elevii: Consultați elevii în legătură cu Figura 11.


De ce este mai ușor să consumi o cantitate mai Adresați întrebări de genul:
ridicată de sodiu decât este nevoie, dar mai dificil Care sunt sursele bune de magneziu? (legumele verzi,
să consumi suficient potasiu? nucile, cerealele integrale).
(Model de răspuns: oamenii consumă mai multe alimente
procesate de tip gustare care sunt bogate în sodiu, decât Care este rolul fierului în organism? (creează parțial he-
alimente proaspete care sunt bogate în potasiu). matiile din sânge, ajută metabolismul energetic).
RO

Oferiți elevilor câteva minute de a scrie două sau


trei motive pentru care adolescenții aleg să con- Ce minerale ajută la construirea și menținerea oaselor
sume alimente bogate în sodiu. Apoi rugați-i să-și și a dinților? (calciu, fosfor, magneziu, fluor).
împărtășească ideile colegilor.
Precizați că multe minerale diferite sunt deseori cerute
Întrebaţi: pentru o funcție unică a organismului.
Care sunt influențele de bază care îi îndeamnă pe
adolescenți să consume alimente bogate în sodiu? Întrebați:
.JA

(Model de răspuns: publicitatea, comoditatea, gustul). Care este cea mai bună sursă de minerale pentru or-
Precizați că preferința alimentară a unei persoane ganism? (alimentele)
se bazează frecvent pe ceea ce consumă frecvent.
Îndemnați-vă elevii să își înlocuiască obiceiul de a con- Răspuns: calciu, sodiu, potasiu.
suma alimente sărate cu acela de a mânca alimente
bogate în potasiu.
W

În practică Învățarea activă


W

Model de răspuns: biscuiții pe care i-am Cereți elevilor să pregătească cartele index, pe o parte să
mâncat conțin 136 miligrame (mg) de sodiu. scrie numele mineralului iar pe cealaltă parte să scrie ali-
mentele care constituie o sursă bună pentru acel mineral.
Cereți elevilor să facă schimb de cartele cu un partener.
Pot citi pe rând numele mineralului, apoi să identifice sur-
W

sele. Elevii pot verifica răspunsurile prin întoarcerea car-


telelor.

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 25
Minerale
Mineral Surse bune Principalele funcţii

G
Calciu Lapte şi derivate din Ajută la consolidarea sistemului osos şi
lapte, legume cu frunza dinţilor, la funcţiile sistemului nervos, la

OR
de culoare verde contracția musculară, ajută la coagularea
închis, produse din sângelui.
soia, legume

Fosfor Ouă, carne de pasăre, Ajută la consolidarea sistemului osos şi a


peşte, legume, lapte şi dinţilor.
derivate din lapte

Magneziu Legume cu frunzele Ajută la consolidarea oaselor şi proteinelor,

A.
verzi, nuci, cereale la metabolismul energiei şi în contracţiile
integrale musculare.

Sodiu Sare de masă, alimente Ajută la menţinerea echilibrului hidric și în


procesate, sos de soia funcţiile sistemului nervos.

NI
Clor Sare de masă, sos Ajută la menţinerea echilibrului hidric şi la
de soia, alimente realizarea digestiei.
procesate

Potasiu
MA
Legume, fructe, carne Ajută la menţinerea echilibrului hidric şi
de pasăre, peşte la formarea proteinelor, ajută la funcţiile
inimii şi ale sistemului nervos.

Sulf Lapte şi derivate din Formează o parte din aminoacizi şi


lapte, carne de pasăre, complexul de vitamine B.
peşte, legume, nuci
RO

Iod Fructe de mare, sare Intră în alcătuirea hormonului tiroidian.


iodată

Seleniu Fructe de mare, carne, Ajută la descompunerea substanţelor


organe nocive.
.JA

Fier Carne roşie, fructe Component al celulelor roşii din sânge,


de mare, legume, ajută la metabolismul energiei.
în special cele cu
frunze verzi, cereale
îmbogăţite, fructe
uscate.

Zinc Carne de pasăre, fructe Component al mai multor substanțe


W

de mare, lapte, cereale importante pentru buna funcționare a


integrale organismului

Fluor Peşte, apă îmbogăţită Consolidarea dentiției și a oaselor


cu fluor
W

Figura 11
Mineralele sunt prezente într-o varietate de alimente şi îndeplinesc numeroase
funcţii esenţiale în organism. Ce minerale ajută la funcţionarea sistemului nervos?
W

Răspuns: calciu, sodiu, potasiu.

26 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Instruire diferențiată

G
Învățarea prin cooperare Nevoi speciale
Cereți elevilor să strângă etichete ale produselor

OR
Împărțiți clasa în grupe de 3-4 elevi. Îndemnați fi- alimentare dintr-un sortiment de produse alimen-
ecare grupă să scrie o scurtă poezie sau cântec tare, incluzând alimente procesate, gustări, fructe
despre fiecare mineral. Poemele și cântecele pot fi conservate și legume conservate, fructe congela-
umoristice sau pe un ton serios, dar trebuie să inclu- te și legume congelate. Cereți elevilor să utilizeze
dă informații importante despre mineral. Alegeți-le informațiile nutriționale de pe etichete pentru a iden-
pe cele mai bune și cereți elevilor să creeze o carte tifica ce cantitate de sodiu are o singură porţie din
de poezii sau cântece a clasei, în care să fie vorba fiecare aliment. Instruiți-vă elevii să așeze alimentele
despre minerale. în ordine, de la cel cu nivelul cel mai scăzut până la

A.
cel cu nivelul cel mai ridicat de sodiu.

NI
MA
RO
.JA
W
W
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 27
G
Suplimentele de vitamine și Adolescenții întreabă
minerale

OR
Întrebare:
Am auzit că apa consumată în exces provoacă de-
Instrucţie mass-media cesul. Este adevărat?

Răspuns:
Solicitaţi elevilor să găsească o reclamă la un supli- Da, dar se întâmplă foarte rar. Consumul în exces al apei
ment de vitamine şi minerale. Cereți-le să scrie un poate cauza hiponatremie sau intoxicarea cu apă. Această
paragraf care să analizeze ce vinde reclama, cui se stare este de obicei asociată cu alergătorii la maraton sau

A.
adresează și care sunt afirmaţiile pe care le pretinde bicicliștii de cursă lungă care transpiră mult și pierd atât apă,
reclama. În al doilea rând, solicitaţi elevilor să expli- cât și electroliți din organism. Dacă acești atleți consumă
ce modul prin care o dietă echilibrată poate furniza o cantitate ridicată de apă pentru a preveni deshidratarea,
acest element nutritiv fără costuri suplimentare sau dar nu înlocuiesc și electroliții pierduți, se poate produce in-
pericol de supradozare. toxicarea cu apă. În această situație, celulele organismului

NI
se umflă cu apă. Umflarea presează creierul și nervii, pro-
vocând atac de apoplexie, comă și deces. Intoxicarea cu
apă nu se întâlnește aproape deloc la persoanele obişnuite
sau la atleții medii. Amintiți-vă doar să consumați cantitatea
recomandată de apă și urmați o alimentaţie bine echilibrată
pentru a furniza organismului dumneavoastră echilibrul co-
MA rect de electroliți.

Apa
Construirea unor obiceiuri
Îmbogățirea vocabularului alimentare sănătoase
RO

Scrieți pe tablă cuvântul electrolit. Stabilirea obiectivelor


Explicați că prefixul electro- înseamnă „electric” sau
electricitate. Sufixul – lit provine din grecescul lysis Cereți elevilor să măsoare cantitatea de apă din ce-
şi se referă la desfacere, separare. lelalte alimente cu conținut de apă sau băuturile pe
Explicați că electroliții sunt substanțe care, atunci care le consumă într-o zi. Elevii are trebui să compa-
când se dizolvă în apă, se divid în particule încărca- re consumul de apă cu cantitatea zilnică recoman-
te pozitiv sau negativ. Aceste particule pozitive sau dată. Apoi cereți-le să scrie o propoziție în jurnalele
negative ale mineralelor importante, precum sodiu, lor prin care spună cum vor adapta consumul lor
.JA

potasiu și magneziu, sunt cerute de multe reacții zilnic de apă pentru a respecta cererile nutriționale.
chimice care se petrec în organism.

Predare demonstrativă
W

Demonstrați câtă apă conține o varietate de ali-


mente, precum felii de măr, cartof, morcov și pâine.
Împrumutați un cântar și cântăriți alimentele când sunt
W

proaspete. Apoi, lăsați alimentele la uscat pe farfurii


de hârtie pentru câteva zile. Cântăriți din nou alimen-
tele și comparați greutățile obținute când alimentele
erau proaspete și uscate. Discutați despre alimentele
care conțin cea mai ridicată cantitate de apă și cum
W

contribuie aceste alimente la consumul zilnic de apă


al unei persoane.

28 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
Recapitulare Lecția 2

OR
Aceste sarcini de lucru vă pot ajuta să evaluaţi nivelul
de cunoştinţe al elevilor cu privire la conţinutul lecţiei.

1. Vitaminele sunt elemente nutritive produse de


viețuitoare, sunt necesare în cantități mici şi par-
ticipă la reacțiile chimice. Mineralele se găsesc în
roci și sol.

A.
2. Liposolubile: A, D, E, K; hidrosolubile: toate vitami-
nele B și vitamina C.

3. Calciu, sodiu, potasiu, magneziu, fosfor, clor, sulf.

NI
4. Aproape toate reacțiile chimice ale organismului
au loc în apă; apa este componenta primară a
țesuturilor; apa îndepărtează reziduurile din orga-
nism și ajută la digestie.

5. Homeostazia este procesul de menținere a unei


stări constante a organismului.
MA
6. Legume verzi: A, E, K, B2, B6, acid folic, C; citrice: C

7. Nu adăugați sare alimentelor și consumați mai


puține alimente procesate.

8. Când vă este sete, aveţi tendinţa să beți ceva, lucru


RO

care poate reda echilibrul apei în organismul dum-


neavoastră.

Cereți elevilor să scrie cinci întrebări despre vitami-


ne, minerale și apă care să se refere la obiectivele
secțiunii. Apoi rugați-i să facă schimb de întrebări cu
un partener și să răspundă la ele.
.JA

Fluorul şi apa
W

Elevii vor afla că principalii furnizori de apă sunt


fluorurați pentru a ajuta la reducerea cariilor dentare.
Elevii care dețin fântâni acasă nu au apă fluorurată,
dar apa freatică poate conține suficient fluor în mod
W

natural pentru a respecta cererile nutriționale. Acești


elevi ar trebui să ceară testarea apei, pentru a deter-
mina conținutul de fluor.
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 29
G
OR
A.
NI
MA
Lecția 3
RO

Recomandări pentru o
.JA

alimentaţie sănătoasă
W

Obiective
W

Înainte de începerea lecţiei, scrieţi obiectivele pe tablă. • Explicaţi cum vă pot ajuta recomandările Fundaţiei
Sugeraţi elevilor să le copieze în caietele lor: Române a Inimii (www.romanianheart.ro) să plani-
ficaţi o alimentaţie sănătoasă.

W

Rezumaţi sfaturile din planul „Piramida alimen-


tară”.

30 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
1. Captarea atenţiei

OR
Pentru început - Exerciţiu scris
Linia de consiliere
După ce elevii termină de scris, invitați voluntari pentru a da răspunsurile. Discutați asupra modului în care
sugestiile lor ajută familia pentru a obține toate elementele nutritive de care au nevoie (consilierea poate include
alegerea alimentelor sărace în grăsimi, adăugarea cerealelor integrale, a fructelor proaspete și a legumelor în

A.
locul meselor semipreparate).

NI
Chestiuni delicate
Această secțiune vorbește de îndrumări pentru a te și exerciții fizice. Nu cereți elevilor să împărtășească
efectua alegerile alimentare sănătoase și pentru a obiceiurile alimentare și sportive cu ceilalți colegi.
MA
echilibra activitatea fizică și consumul alimentelor, Fiți atent să nu etichetați alimentele cu apelativele
pentru a menține o greutate corporală sănătoasă. „bun” sau „rău”. Unii elevi asociază alimentele pe
Unii elevi pot fi sensibili la aceste chestiuni deoarece care le consumă cu propria persoană și vor crede
sunt supraponderali, se cred astfel, sau simt că nu că: „Dacă eu consum alimente rele, atunci sunt o
sunt suficient de activi. persoană rea”.
Permiteți-le elevilor să țină jurnale referitoare la alimen-
RO

Scris și sănătate

Anunț public

Cereți elevilor să scrie un anunț pentru un post radio care să învețe publicul larg despre una dintre cele patru
.JA

recomandări conţinute pe website-ul Fundaţiei Române a Inimii. Mai întâi, elevii trebuie să identifice tipul
stației radio la care vor face anunțul. Anunțul trebuie scris în conformitate cu tipul audienței respective. De
exemplu, un anunț scris pentru o stație radio de muzică pop poate utiliza un limbaj și exemple diferite față
de o stație radio care difuzează muzică clasică.

2. Predarea
W

Învățarea prin cooperare


W

Cereți unor grupe mici de elevi să creeze o broșură care să descrie cele patru recomandări de pe website-ul Fundaţiei
Române a Inimii. În broșură trebuie să explice modul în care fiecare recomandare promovează sănătatea și oferă
W

sfaturi practice despre stilul de viață al adolescenților. Gândiți-vă să împărțiți copii ale acestor broșuri în sala de mese
a școlii sau în bibliotecă.

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 31
Construirea unor

G
competențe sănătoase Învățarea vizuală: figura 15
Susținere

OR
Creați perechi de elevi care să lucreze împreună la Recapitulați cu elevii planificarea Piramida alimentară din
scrierea unui scenariu pentru o piesă de teatru în care Figura 15. Evidenţiaţi modul în care benzile colorate co-
o persoană încearcă să convingă un prieten să înlocu- respund celor cinci grupe de alimente și uleiuri.
iască gustările bogate în elemente nutritive cu unele
mai puțin hrănitoare. Invitați elevii să joace aceste ro- Întrebare:
luri în fața colegilor. Care sunt cele cinci grupe alimentare? (cereale,
fructe, lapte, legume, carne și fasole)

A.
La ce se referă lățimea fiecărei benzi? (proporția
alimentaţiei dumneavoastră care provine din fiecare
Predare demonstrativă grupă de alimente)

NI
Din care grupă de alimente ar trebui să consumați
mai mult: legume, carne sau fasole? (legume)
Puneți-vă un șorț de bucătărie și jucați rolul unui
bucătar care apare într-o emisiune televizată. În timp Precizați că planificarea Piramida alimentară include
ce pretindeți că sunteți bucătar, comiteți câte erori exerciții fizice.
puteți. Încurajați-vă elevii să vă întrerupă de fiecare
MA
dată când identifică greșelile pe care le comiteți. Întrebare:
Elevii ar trebui apoi să descrie modul mai sigur de a Câte exerciții fizice sunt recomandate
mânui alimentele. adolescenților?
(60 de minute pe zi, în majoritatea zilelor).

Interpretarea diagramelor
În practică Răspuns: carne și fasole
RO

Notă: precizați că oleaginoasele nu sunt considerate


Model de răspuns: mergeți pe jos la școală, grupă de alimente
jucați baschet cu prietenii sau faceți curat în
camera voastră.
.JA

Instruire diferențiată
Cititori mai puțin experimentaţi Învățarea activă
Oferiți elevilor reclame din supermarket și rugați-i să Oferiți elevilor imagini cu diferite alimente sau o copie a
taie imaginile cu diferite alimente. Elevii ar trebui să meniului de prânz. Cereți elevilor să clasifice fiecare ali-
W

includă prețul alimentului din imagine. Ajutați-vă elevii ment într-una din cele cinci grupe de alimente, inclusiv
să sorteze alimentele în categorii precum: bogate în oleaginoase. Pentru articolele alimentare care conțin mai
elemente nutritive, bogate în zaharuri, grăsimi, sodiu. mult de un grup de alimente, cereți elevilor să clasifice
Cereți elevilor să compare prețurile alimentelor bogate alimentele în grupe, de la cel mai scăzut nivel de grăsimi
în elemente nutritive cu prețurile celor bogate în zaha- și zaharuri până la cel mai ridicat. Spuneți elevilor să am-
ruri, grăsimi, sodiu, pentru a observa dacă există vreo plaseze alimentele sărace în grăsimi și zaharuri la capătul
W

diferență. coloanei și în capul coloanei pe cele bogate în grăsimi


și zaharuri.
W

32 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
A.
NI
MA
RO
.JA

„Piramida alimentară” evidenţiază echilibrul dintre 4. Lapte şi produse lactate


consumul de substanţe nutritive şi activitatea fizică, 5. Ouă, carne roşie şi albă (inclusiv peşte)
echilibru care poate fi structurat în funcţie de nevoile 6. Grăsimi şi produse zaharoase.
dumneavoastră nutriţionale.
„Piramida alimentară” sau reprezentarea recomandă- Mărimea fiecărei benzi indică proporţia din alimenta-
W

rilor nutriţionale zilnice grupează alimentele în funcţie ţia dumneavoastră care ar trebui să provină din grupul
de tip şi prezintă cantităţile din fiecare grupă care ar respectiv. De exemplu, comparând mărimea benzii
trebui consumate pentru o alimentaţie sănătoasă şi pentru făinoase cu cea a benzii pentru carne, aflaţi
pentru a reduce riscul de boli favorizate de alimenta- că alimentaţia ar trebui să conţină mai multe făinoase
ţie. „Piramida alimentară” diferă în funcţie de vârstă, decât carne. În funcţie de activitatea de zi cu zi, de ne-
W

gen şi efortul (inclusiv cel fizic) de fiecare zi. Piramida voile energetice şi de preferinţele culinare personale,
include şi activitatea fizică, aceasta fiind extrem de im- numărul de porţii sau mărimea „etajelor” piramidei se
portantă pentru menţinerea sănătăţii. pot modifica.
Puteţi observa că piramida este împărţită în următoa-
rele grupe alimentare: Alegerile alimentare personale trebuie să stea sub
W

1. Făinoase (pâine, cereale, orez şi paste) semnul echilibrului, varietăţii şi moderaţiei, pentru a
2. Legume şi vegetale reduce riscul apariţiei bolilor cronice.
3. Fructe proaspete

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 33
G
Planul „Piramida alimentară”

OR
A.
NI
MA
RO
.JA

Învățarea prin cooperare Informaţii suplimentare


W

Scrieți pe tablă cele șase categorii de elemente nutriti- Aspectul planificării


ve pe care elevii le-au învățat în lecţiile 1 și 2. Alcătuiți
perechi de elevi pentru a recapitula acești termeni și Această formă, de piramidă, este utilizată pentru a
pentru a scrie alimentele care conțin fiecare element reprezenta simbolic planificarea unei alimentații să-
W

nutritiv. Apoi îndemnați perechile de elevi să consta- nătoase. Îngustarea fiecărei benzi a grupei de ali-
te ce categorii de elemente nutritive sunt furnizate de mente, care merge spre partea de sus a piramidei,
către fiecare grupă de alimente din figura 15; (cereale: simbolizează moderație. În mod specific, baza mai
carbohidrați; legume: carbohidrați; vitamine, minerale; largă a fiecărei grupe de alimente reprezintă alimen-
fructe: carbohidrați; vitamine; minerale; apă; oleaginoa- tele care sunt sărace în zaharuri și grăsimi solide,
W

se: grăsimi; lapte: grăsimi; carbohidrați; minerale; carne precum portocalele proaspete. Aceste alimente ar
și fasole: proteine; grăsimi). trebui consumate frecvent.

34 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


Partea de sus, mai îngustă, a fiecărei grupe de alimen-
Construirea unor

G
te reprezintă alimentele cu aditivi din zahăr și grăsimi,
precum sucul îndulcit de portocale. Aceste alimente au competențe sănătoase
de obicei mai multe calorii și trebuie consumate cum-
pătat. În final, scările în creștere indică o activitate fizică
în creștere, mai multe alimente cu aditivi din zahăr și

OR
grăsimi care pot fi consumate.
Sugerați elevilor să viziteze website-ul Fundaţiei Ro-
mâne a Inimii şi să își creeze propria planificare Pira-
mida alimentară. Îndemnați elevii să exploreze site-
ul web pentru a afla informații suplimentare despre
Discuții în clasă mărimile porțiilor pentru fiecare grup de alimente,
exemple de alegeri alimentare potrivite și mostre de
meniu. Sugerați elevilor să listeze un grafic de urmă-

A.
rire al caloriilor alimentare pentru a detecta consu-
mul lor zilnic de calorii.
Începeți o conversație în clasă cu următoarea între-
bare:
De ce are sens să existe mai multe planificări

NI
nutriționale, care se bazează pe vârsta, genul și
nivelul de activitate al unei persoane? (diferitele
grupe de persoane au cerințe diferite de energie și
de aceea și necesar alimentar diferit).

Cereți elevilor să consulte tabelul cu porțiile zilnice


recomandate. Rugați-i să le compare.
MA În practică
Întrebați: Cine ar trebui să consume porții mai
mari de alimente: adolescenții sedentari sau cei Model de răspuns: prin consumul pâinii din
activi? (adolescenții activi) Băieții sau fetele? (băieții) făină integrală și a cerealelor pentru mic-
dejun.
RO

Abordarea Construirea unor


concepţiilor greşite competențe sănătoase
.JA

Porțiile recomandate Cereți grupelor de elevi să întocmească afișe prin care


să ofere sfaturi practice de urmat din Îndrumătorul Die-
Din diagrama porțiilor zilnice, elevii pot avea impresia tetic și din planificarea Piramida alimentară.
că pot consuma acele cantități specifice de alimente Elevii trebuie să ilustreze fiecare sfat pentru a face ca
din fiecare grupă de alimente, în fiecare zi. afișele să fie cât mai interesante din punct de vedere
Explicați că e bine să consumați mai mult sau mai vizual. Expuneți-le în sala de mese a școlii.
puțin din fiecare aliment în fiecare zi. Precizați că este
totuși important să încercați să obțineți un echilibru
W

de alimente în timp, ca de exemplu într-o săptămână,


pentru a vă asigura că organismul obține toate ele-
mentele nutritive de care are nevoie.
Amintiți elevilor că au nevoie să mențină un nivel de ac-
tivitate fizică necesar cantității de alimente pe care le
W

consumă.
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 35
Capitolul 1

G
Dintr-o privire

OR
Recapitulare

Oferiți elevilor o copie a planificării Piramida alimen-


tară. Cereți-le să eticheteze fiecare bandă colorată cu
grupa de alimente reprezentată și explicați înțelesul Revederea ideilor cheie
fiecărei lățimi diferite de bandă.
De asemenea, cereți elevilor să identifice înțelesul pașilor. • Cereți fiecărui elev să scrie o întrebare de ve-

A.
rificare despre una dintre ideile-cheie din capi-
tol. Elevii ar trebui, de asemenea, să furnizeze
răspunsul întrebării. Adunați întrebările și răs-
punsurile și utilizați-le într-un joc de verificare
în clasă.

NI
• Cereți elevilor să scrie întrebări cu răspuns ade-
vărat-fals, bazate pe ideile-cheie din capitol. Ele-
vii pot face schimb de întrebări cu un partener
Recapitulare Lecția 3 și să răspundă. Pentru fiecare enunț fals, elevii
trebuie să scrie din nou acel enunț, până ajung la
varianta adevărată.
MA
Aceste sarcini de lucru vă pot ajuta să evaluaţi nivelul
de cunoştinţe al elevilor cu privire la conţinutul lecţiei.

1. Efectuați alegeri alimentare inteligente, alternaţi


alimentaţia și exercițiile fizice, luați din calorii cele
Recapitularea terminologiei
mai multe elemente nutritive și mânuiți alimentele
• Cereți elevilor să utilizeze cât mai mulți termeni
în mod sănătos.
pentru a realiza o hartă. Elevii ar trebui să utilize-
2. Alimentele bogate în elemente nutritive conțin mul-
RO

ze termenul „substanţe nutritive” pentru a începe


te vitamine și minerale comparativ cu numărul ca-
harta.
loriilor și sunt sărace în grăsimi saturate, grăsimi
• Împărţiţi clasa în grupe de câte patru elevi. Ce-
hidrogenate, zahăr adăugat și sare. Exemple: car-
reţi fiecărei grupe să scrie câte un termen pe o
ne slabă, pește, carne de pasăre, legume.
cartelă index de exemplu, împărţind o foaie de
3. Benzile reprezintă cele cinci grupe de alimente,
hârtie în mai multe bucăţi; pe o parte vor scrie un
plus oleaginoase. Lățimea fiecărei benzi indică
termen, iar pe cealaltă o vor lăsa goală. Cereţi-le
proporția pe care trebuie să o aibă fiecare grupă
să strângă toate cartelele în teancuri, cu faţa goa-
de aliment în cadrul dietei. Pașii indică faptul că
lă în sus. Apoi, elevii se vor aşeza în cerc şi vor
.JA

activitatea fizică este importantă pentru a echilibra


extrage, pe rând, câte o cartelă, oferind definiţia
caloriile consumate cu caloriile arse de organism.
termenului. Jocul continuă până când toate car-
4. Permiteți elevilor să-și țină propriile jurnale de ali-
telele au fost utilizate. Grupul care termină primul
mentaţie. Alimentaţia elevilor poate sau nu fi în
este cel câştigător.
concordanță cu recomandările.
5. Untul conține o cantitate mare de grăsimi saturate.
W
W

Îmbunătățiți-vă alimentaţia

Permiteți elevilor să-și țină jurnale de alimentaţie pri-


W

vate. Discutați în clasă dificultățile de respectare a


unei planificări alimentare sănătoase și modalitățile
de a depăși aceste dificultăți.

36 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
Recapitulare

OR
Lecția 1 17. Banda cerealelor este cea mai largă. Produsele din
cereale ar trebuie să alcătuiască majoritatea dietelor.
1. d 18. Alimentele sugerate ar trebui să aibă o greutate

A.
2. d scăzută, dar să fie bogate energetic și în densita-
3. Glucoza furnizează energie celulelor. tea elementelor nutritive și să acopere toate gru-
4. Fibrele ajută la prevenirea constipației și pot redu- pele de alimente. Exemplele includ biscuiți din ce-
ce riscul cancerului de colon. reale integrale, legume și fructe uscate, lapte praf,
5. Prin înlocuirea alimentelor sărace în grăsimi cu car- nuci, legume.

NI
ne și produse lactate.
6. Aminoacizii sunt substanțe conectate care produc
proteine. Organismul nu poate produce aminoacizii
esențiali, ci trebuie să fie parte a dietei.
7. Prin combinarea surselor de proteine vegetale, Obiceiuri alimentare sănătoase
precum legume, cereale, oamenii pot obține toți
aminoacizii esențiali.
MA 19. Scrisorile ar trebui să explice că adolescenții tind
să consume multe alimente de tip fast-food, chip-
suri și alimente procesate deoarece le place gustul
și sunt avantajoase. Sugestiile pot include alegerea
Lecția 2 mai multor alimente sărace în grăsimi, disponibile în
restaurantele de tip fast-food și în cantinele școlare;
8. a
aprovizionarea cu fructe proaspete, nuci și alte gus-
9. b
tări sănătoase în automatele din școli și mai multă
RO

10. Antioxidanții ajută la protecția celulelor de deteri-


educație nutrițională.
orarea cauzată de procesul de îmbătrânire sau de
20. Mesele vor varia, dar trebuie să includă surse de calciu
anumite tipuri de cancer. Sursele includ citrice,
care să nu provină din lactate, precum legumele verzi
căpșuni, broccoli, tomate roșii, cartofi, uleiuri ve-
și închise la culoare, tofu, alte legume.
getale, cereale integrale, semințe și nuci.
21. Planificările vor varia, dar se vor concentra pe me-
11. Câte unul/una: calciu-legume de culoare verde-
todele de a consuma o alimentaţie mai echilibrată
închis; tofu; legume; fluor-pește, apă fluorurată;
și de a alinia mai bine cantitatea de alimente con-
fosfor-carne, pui, pește, legume.
sumată pentru porțiile recomandate.
12. Toate trei: aproape toate reacțiile chimice din or-
.JA

ganism au loc în prezența apei. Apa menține ho-


meostazia prin reglarea temperaturii corporale și
echilibrul electrolitic; este un component primar
al țesutului; îndepărtează reziduurile din organism,
ajută în digerarea alimentelor. Vizită la patiserie
13. Dacă o alimentaţie nu furnizează suficient fier orga-
nismului, acesta nu are suficientă hemoglobină pen- Editorialele ar trebui să includă informații despre cali-
tru a transporta oxigenul către țesuturi. tatea nutrițională a mâncărurilor și impactul acestora
W

14. Alimentaţiile bogate în grăsimi și sărace în fibre pot asupra alimentaţiei. Elevii ar trebui, de asemenea, să
duce la boli cardiace și anumite tipuri de cancer la descrie modul în care se simt după această experi-
adulți. Dietele sărace în calciu pot duce la osteo- enţă.
poroză.
W

Lecția 3 Exerciții
15. c 22. D
W

16. Efectuarea unor alegeri alimentare inteligente sem- 23. H


nifică alegerea unei varietăți de alimente, pentru a 24. B
obține toate elementele nutritive necesare.

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 37
G
OR
Prezentarea capitolului

A.
Lecția 1

NI
Ce mâncăm azi? Citirea etichetelor
MA de pe alimente

Oamenii mănâncă pentru a-și îndeplini necesarul Elevii exersează citirea părților de pe etichetele ali-
nutrițional, pentru a-și satisface senzația de foa- mentelor, inclusiv lista ingredientelor, caloriile per
me și pentru a furniza energie organismului. Facto- porție, procentul valorilor zilnice și cerințele nutritive
rii precum rata fundamentală metabolică și nivelul și pentru sănătate.
activității fizice influențează cât de mult trebuie să
mănânce o persoană. Pentru a alege înțelept ali-
RO

mentele, este important să se evalueze informația


de pe etichetele alimentelor.
.JA

De la autori
W

Ați observat vreodată cum sunt aranjate majoritatea magazinelor alimentare? Intrați prin față și vedeți
fructele și legumele proaspete aranjate de-a lungul unui perete al magazinului. Fructele și legumele
conservate se află undeva în centrul magazinului. Vă îndreptați către alt perete unde puteți găsi pâine
proaspătă. Produsele de panificație ambalate pot fi pe partea cealaltă a magazinului. Tipurile de carne
W

proaspătă sunt așezate de-a lungul altui perete, în timp ce tipurile de carne conservată sau congelată se
găsesc în centrul magazinului. În final, mergeți către cel din urmă perete pentru a găsi produsele lactate.
Care este modul de organizare? Alimentele care implică procedee reduse de procesare sau deloc sunt lo-
calizate pe perete, în timp ce alimentele care au fost procesate sunt localizate în centrul magazinului. Iată o
perlă de înțelepciune a elevilor: „Cumpărați de la perete pentru cele mai sănătoase alimente”.
W

38 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
A.
Lecția 2 Lecția 3

NI
Greutatea corporală, Alimentaţia
ţinută sănătos sub individualizată
control!
MA
Factorii care determină greutatea corectă pentru Diabeticii, vegetarienii, atleții și persoanele care pre-
un individ sunt ereditatea, nivelul activității fizice şi zintă sensibilități alimentare trebuie să urmeze diete
conformația corporală. Excesul sau deficitul ponde- individualizate pentru menținerea sănătății și a unui
ral duc la anumite riscuri pentru sănătate. Atingerea stil de viață sănătos.
și menținerea unei greutăți sănătoase se poate rea-
liza prin recunoașterea comportamentelor alimenta-
RO

re, controlarea greutății în mod sănătos și exercițiile


fizice.
.JA

Chestiuni delicate
W

• Mulți elevi se vor simți stânjeniți să discute chestiuni legate de greutatea lor corporală și de felul cum arată.
Când discutați despre termeni precum conformație corporală, ereditate, indicele de masă corporală și despre
acumularea și pierderea în greutate, asigurați-vă că respectați intimitatea elevilor. De asemenea, amintiți-le să
se trateze cu respect unul pe celălalt.
W

• Obiceiurile dietetice individuale pot varia datorită diferențelor etnice, religioase sau socio-economice.
Aveți grijă să nu-i puneți pe elevii care consumă diferit din cauza influențelor din propria casă într-o
situație stânjenitoare.
• Unii elevi pot suferi probleme medicale care le limitează alegerile alimentare și îi pun în imposibilitatea de a
urma instrucțiunile generale referitoare la dietă.
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 39
G
OR
A.
NI
MA
Lecția 1
RO

Ce mâncăm azi?
.JA
W

Obiective
W

Înainte de începerea lecţiei, scrieţi obiectivele pe tablă. • Enumeraţi trei motive principale pentru care mâncați.
Sugeraţi elevilor să le copieze în caietele lor: • Analizați informaţiile de pe etichetele alimentelor.
W

40 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
1. Captarea atenţiei

OR
Pentru început – Test rapid
Cereţi elevilor să răspundă acestor întrebări în scris.
Specificaţi că nu este necesar să-şi împărtăşească răspunsurile cu ceilalţi dacă nu doresc. Apoi, întrebaţi elevii
de ce cred că anumite dispoziții sau situații ne fac să mâncăm și ce alternative i-ar sugera unei persoane care se
află într-o situaţie sau trece printr-o dispoziţie pe care o asociază consumului de alimente (de exemplu, rezolva-

A.
rea unui puzzle atunci când persoana respectivă ascultă o emisiune la televizor.)

2. Predarea

NI
Asigurați-vă că elevii înțeleg legătura dintre metabolism și rata metabolică bazală. Cereți unui elev să amintească
definiția metabolismului din Lecţia 1 (procesele chimice prin care organismul diluează alimentele pentru a produ-
ce energie, energia produsă este utilizată apoi pentru realizarea funcțiilor organismului).
MA
Explicați că rata metabolică bazală este viteza cu care se produce metabolismul când organismul se află în repaus.

Apoi întrebați:
Corpul tău se găsește vreodată în repaus complet? (nu; procese precum respirația, ritmul cardiac, digestia
se desfășoară în permanenţă)

Aceste procese necesită energie? (da)


RO

Informaţii suplimentare În practică

Rata metabolică bazală Modele de răspuns: am mâncat un ham-


.JA

burger cu prietenii într-un restaurant de tip


Majoritatea caloriilor pe care le arde organismul într-o fast-food. Factorii care au influențat alegerea:
zi se sprijină pe metabolismul fundamental: respirația, preferințele personale, timpul și comoditatea,
ritmul cardiac, menținerea temperaturii corporale, alte prietenii.
procese care se desfășoară mereu, chiar și când orga-
nismul se află în repaus. RMB este controlată de hormo-
nul numit tiroxină, secretat de glanda tiroidă. Cu cât se
secretă mai multă tiroxină, cu atât mai ridicată este RMB.
W

Alți factori care afectează RMB includ:


• Vârsta: RMB descrește odată cu vârsta;
• Conformația corporală: oamenii înalți și slabi,
respectiv cei uscățivi și musculoși au RMB mai
ridicată;
W

• Stres: hormonii de stres pot ridica nivelul RMB;


• Activitatea: activitatea fizică poate crește nivelul
RMB pentru până la 48 de ore după efectuarea
acelei activități;
• Dieta: dietele extreme, înfometarea și malnutriția
W

pot scădea nivelul RMB.

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 41
G
Învăţare vizuală: Figura 1 Învăţarea activă

OR
Explicați elevilor că numărul caloriilor arse va fi mai Întrebaţi elevii dacă se orientează vreodată după etiche-
scăzut pentru o persoană mai ușoară și mai ridicat tele de pe ambalaje pentru a alege alimentele pe care le
pentru o persoană mai grea. consumă. Dacă da, ce informaţii folosesc de pe etiche-
tele alimentelor? În ce mod îi ajută în luarea unei decizii?

Rugaţi elevii să aducă ambalajele curate, goale, ale di-


feritelor alimente. Cereţi-le să identifice datele legate
de nutriţie, orice informaţii despre substanţe nutritive

A.
şi de sănătate, valorile zilnice admise şi data expirării.
Exerciţii
Răspuns: aproximativ 7 ore

NI
Tradiţii culinare Recapitulare Lecția 1
MA
Ajutați-i pe elevi să dezvolte aprecierea pentru diversi-
tatea culturală în alegerea alimentelor, prin sugerarea
Aceste sarcini de lucru vă pot ajuta să evaluaţi nivelul
de cunoştinţe al elevilor cu privire la conţinutul lecţiei.
ca elevii care aparțin unor medii culturale diferite să
aducă la școală alimente, pentru a le împărți cu colegii. 1. Furnizarea substanţelor nutritive, satisfacerea ape-
Încurajați-i să vorbească despre importanța culturală titului, procurarea energiei
a alimentului. Abțineți-vă de la remarci preconcepute 2. Foame: stare de disconfort fizic cauzat de nevo-
despre valoarea nutrițională a alimentelor respective. ia de substanţe nutritive; apetit: poftă de mâncare
bazată pe alţi factori
3. RMB este nivelul la care corpul foloseşte energia în
RO

repaus. Cu cât este mai ridicată, cu atât este mai


mare numărul de calorii necesare.
4. Aspecte legate de nutriţie, informaţii despre factorii
nutriţionali şi de sănătate, cantitatea zilnică reco-
Învăţare vizuală: mandată, data expirării
5. Este un ghid general care indică în ce cantitate ar
Specificaţiile nutritive trebui să fie consumate substanţele nutritive. Doza
şi de sănătate zilnică recomandată te poate ajuta să fii sigur că îţi
.JA

iei toate substanţele nutritive de care ai nevoie în


fiecare zi, în cantitatea corespunzătoare.

Cereţi elevilor să evalueze categoriile din tabel. Între- Gândeşte logic!


baţi-i ce credeau că înseamnă aceste specificaţii înainte
de a citi tabelul. De exemplu, Fără grăsimi sau Fără za- 6. Consumul de alimente semipreparate, congelate şi
hăr nu înseamnă neapărat faptul că alimentele nu con- de fast-food este foarte rapid şi comod.
ţin deloc grăsimi sau zahăr, ci faptul că ele nu conţin o 7. Valorile zilnice recomandate se bazează pe o
W

cantitate considerabilă din aceşti factori nutritivi într-o alimentaţie de 2000 de calorii pe zi. Consumul
porţie. de calorii pentru copii trebuie să fie mai scăzut
decât cel pentru o alimentaţie de 2000 de calorii
pe zi, aşadar valorile zilnice recomandate ar fi
Model de răspuns: Consumul de alimente mai scăzute. Cele pentru sportivi trebuie să fie
W

ce poartă descrierea „cu conţinut scăzut de mai ridicate.


grăsimi” te poate ajuta să-ţi controlezi nive-
lul de grăsime şi consumul de calorii.
W

42 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
Calorii arse în timpul unor activități variate (pe oră)

OR
600

500

A.
Calorii arse (pe oră)

400

300

NI
200

100

0
Somn
MA
Conversație Curățenie Karate Săritul corzii
50 telefonică 200 350 550
70
RO

Figura 1
Numărul caloriilor arse depinde de activitatea fizică.
În timpul exercițiilor fizice mai intense se ard mai multe
calorii decât atunci când efortul fizic este moderat sau
când sunteţi în repaus.

Estimând numărul caloriilor arse, aproximaţi câte ore


de conversație telefonică sunt necesare pentru
a egala o oră de karate.
.JA
W
W
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 43
G
Citirea etichetelor de pe alimente

OR
Obiectiv

A.
• Evaluarea informaţiilor de pe etichetele alimentelor

NI
Strategii de predare MA Informaţii suplimentare

Alimente îmbogăţite
şi alimente întărite
Aduceţi diverse etichete de alimente la oră pentru ca Practicile de îmbogăţire sau de întărire ale alimentelor
elevii să le poată compara. Elevii vor descoperi faptul au acelaşi scop – îmbunătăţirea valorii nutriţionale a
că, în timp ce tipurile de informaţii sunt, practic, aceleaşi alimentelor. Cu toate acestea, cele două practici dife-
pentru toate produsele alimentare, ingredientele şi va- ră în privinţa motivelor ce stau la baza lor. Alimentele
RO

lorile nutriţionale ale fiecărui tip de aliment pot fi foarte sunt îmbogăţite pentru a restabili substanţele nutriti-
diferite. Această diferenţă este vizibilă mai ales pentru ve ce s-au risipit în timpul procesării alimentelor; astfel,
alimentele din aceeaşi categorie generală, cum ar fi substanţele nutritive sunt adăugate în cantităţi apro-
sosurile pentru salată sau mâncărurile semipreparate. ximativ egale cu cele aflate în mod natural în alimente.

În timp ce elevii urmăresc etichetele de alimente, eviden- Alimentele sunt întărite pentru a evita deficienţele
ţiaţi structura generală a unei etichete – lista de ingre- nutriţionale caracteristice unei populaţii. Substanţe-
diente, conţinutul de calorii, valorile zilnice recomanda- le nutritive adăugate pot să nu existe în mod natural
.JA

te, precum şi alte aspecte care ar putea fi enumerate. în alimente sau pot fi prezente în cantităţi mai mici.
Printre alimentele întărite obişnuite se numără sucul
Parcurgeţi informaţiile despre factorii nutriţionali de portocale (întărit cu calciu pentru a preveni osteo-
cuvânt cu cuvânt, observând în acelaşi timp can- poroza), sarea (întărită cu iod pentru a preveni guşa)
titatea totală de factori nutriţionali (în g sau mg) şi laptele (întărit cu vitaminele A şi D pentru a preveni
şi procentul valorilor zilnice recomandate. Expli- deficienţele de vitamine).
caţi diferenţa dintre cele două măsuri. De aseme-
nea, explicaţi orice termen necunoscut din listă.
W
W
W

44 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
A.
NI
Abordarea
unor concepţii greşite MA Exerciţiile 1 şi 2

Elevii pot considera că toate alimentele însoţite de in- Cereţi elevilor să răspundă în scris.
formaţii despre sănătate şi despre substanţele nutritive
sunt alegeri sănătoase. Asiguraţi-vă că elevii înţeleg că
informaţiile despre sănătate și substanțele nutritive nu
RO

oferă o imagine completă asupra valorii nutriţionale a


unui aliment.
.JA
W
W
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 45
G
OR
A.
NI
MA
Lecția 2
RO

Greutatea corporală,
.JA

ţinută sănătos sub


control!
W

Obiective
W

Înainte de începerea lecţiei, scrieţi obiectivele pe tablă. • Explicarea modului în care ereditatea, nivelul de ac-
Sugeraţi elevilor să le copieze în caietele lor: tivitate şi conformaţia corporală influenţează greuta-
tea unei persoane.
• Calcularea indicelui de masă corporală.
Identificarea problemelor de sănătate asociate cu ex-
W

cesul ponderal.
• Cunoaşterea strategiilor pentru pierderea şi creşte-
rea în greutate.

46 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
Pentru început – Starea sănătăţii

OR
Cereţi elevilor să răspundă în scris.
Elevii pot sugera idei precum creşterea nivelului de educaţie fizică obligatorie în şcoli sau înăsprirea ordonanţelor
guvernamentale cu privire la reclamele sau ofertele de fast-food. Opiniile elevilor probabil vor fi foarte diferite în
privinţa reuşitei unor astfel de schimbări.

A.
Chestiuni delicate
Mulţi elevi pot fi stânjeniţi în privinţa greutăţii lor cor- greutate sau pe cei care dau semne de disconfort.
porale şi a aspectului fizic. Când se discută des- Evitaţi presupunerea că problemele de greutate sunt mai

NI
pre greutatea sub cea normală sau peste acest ni- des întâlnite în cadrul unui gen sau grup decât în altul.
vel, nu solicitaţi elevii cu probleme evidente de

MA
Adolescenții întreabă În practică

Întrebare: Mulţi elevi au observat, probabil, familii ai că-


Greutatea mea este potrivită pentru înălţimea mea, ror membri tind să aibă forme ale corpului şi
RO

dar nu sunt mulţumit de felul în care arăt. greutăţi asemănătoare.


Ce pot face pentru a-mi modifica structura corpu-
lui? Mi-ar plăcea să arăt ca un star de televiziune
sau ca un fotomodel.

Răspuns:
În primul rând, nu te lăsa indus în eroare de imaginile Discuţii în clasă
prezentate în reviste, la televizor, sau în filme – imagi-
.JA

nile au fost manipulate şi retuşate pentru ca vedetele


să arate „perfect”. Întrebaţi:
Pe care dintre cei trei factori care influenţează gre-
De asemenea, trebuie să fii conştient că nu-ţi poţi utatea (activitatea, ereditatea, conformaţia osoa-
schimba întreaga structură a corpului – în general, for- să) îl consideraţi a fi cel mai important? (Elevii pot
ma corpului se moşteneşte. Iată, însă, câteva sfaturi în avea impresia că ereditatea este cel mai important
privinţa a ceea ce poţi controla: factor şi pur şi simplu nu poate fi depăşit.) Arătaţi
• Fă exerciţii şi mănâncă sănătos pentru a-ţi menţine că, deşi ereditatea este importantă, îţi poţi menţine
W

greutatea; greutatea la un nivel sănătos mâncând într-un mod


• Implică-te în diverse activităţi care să solicite fieca- sănătos şi practicând exerciţii regulat.
re parte a corpului;
• Apreciază-ţi calităţile unice.
W
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 47
G
Instrucţie mass-media

OR
Scrieţi această întrebare pe tablă:
Sunteţi mulţumiţi de greutatea voastră?

Fiecare elev trebuie să scrie pe o foaie de hârtie,


fără a se semna, da sau nu. Strângeţi răspunsurile,
împărţiţi-le pe categorii şi scrieţi rezultatele pe ta-

A.
blă. Spuneţi-le elevilor că nu numai preocupările se-
rioase pentru sănătate ne influenţează răspunsul la
această întrebare; putem fi influenţaţi la fel de mult
şi de imaginile din mass-media. Întrebaţi elevii cât
de puternică poate fi influenţa reclamelor, televiziu-
nii şi filmelor asupra concepţiei lor despre dimensiu-

NI
nea ideală a corpului.

Indicele de masă corporală


MA
Învăţaţi-i pe elevi cum să calculeze IMC pentru un
elev ipotetic, Robert, care are înălţimea de 1,84 m şi
greutatea de 77 de kg.
Rugați elevii să-şi calculeze IMC pe caiete.
RO

Abordarea
concepţiilor greşite

Exces ponderal versus obezitate


.JA

Asiguraţi-vă de faptul că elevii înţeleg diferenţa dintre


excesul ponderal şi obezitate. Termenul de obezitate
nu este utilizat pentru a descrie problemele de gre-
utate ale copiilor şi adolescenţilor, în principal pen-
tru faptul că ei încă se află în procesul de creştere.
În schimb, se utilizează categoriile „cu risc de exces
ponderal” şi „cu risc de obezitate”. Cu toate aces-
tea, problemele de sănătate asociate existenţei ris-
W

cului de exces ponderal la adolescenţi sunt la fel de


importante cum sunt pentru un adult care este obez.

Împărţiţi elevii în grupuri mici şi sugeraţi-le să aleagă


un motiv pentru care se consumă mai multe calorii în
W

prezent şi să îl examineze. Elevii pot investiga cât de


des şi unde iau oamenii masa în oraş prin efectuarea Figura 6
de chestionare. Sau pot merge la restaurante şi să Indiferent că aveţi o greutate corporală adecvată, deficit sau
analizeze dimensiunile porţiilor din meniu. Elevii pot exces ponderal, exercițiile fizice sunt importante pentru a vă
folosi instrucţiuni pentru a estima numărul de calorii menține în formă și pentru a avea o sănătate bună.
W

care se regăsesc într-o mâncare.


Notaţi cinci activități pe care le-ați efectuat în această
săptămână care v-au ajutat să vă controlaţi greutatea.

48 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
Deficitul ponderal Evaluarea dietelor

OR
Amintiţi elevilor faptul că greutatea unei persoane este Numeroase diete promit o pierdere în greutate rapi-
influenţată de diverşi factori. dă, cu efort puţin sau chiar deloc. Întrebaţi elevii dacă
această promisiune li se pare rezonabilă şi de ce. Asi-
Întrebaţi: guraţi-vă că elevii înţeleg faptul că puţine diete sunt
Ce factori pot cauza deficitul ponderal al unei per- conform aşteptărilor.
soane?

A.
(Factorii includ ereditatea, nivelul activităţii versus Pe lângă întrebările din lista de verificare, sugeraţi ele-
consumul de calorii, structura corpului.) Scoateţi în vilor să reflecteze asupra următoarelor lucruri:
evidenţă faptul că deficitul ponderal este, de ase-
menea, influenţat de alţi factori emoţionali sau com- • Există vreo cercetare care să vină în sprijinul ideilor
portamentali – de exemplu, comportamentele aso- sugerate de această dietă?
ciate cu tulburările de alimentaţie cum ar fi anorexia. • Se pot mânca alimente obişnuite în timpul unei di-

NI
ete, sau trebuie achiziţionate alimente speciale?
Scoateţi în evidenţă faptul că părerile oamenilor des- • Există vreo statistică despre efectele pe termen lung?
pre greutatea şi forma ideală a corpului diferă de la o • Ce informaţii oferă articolul?
societate la alta şi chiar se schimbă în cadrul acele- • Ce nelămuriri aveţi în privinţa dietei?
iaşi societăţi odată cu trecerea timpului. De exemplu, • Sună prea frumos ca să fie adevărată?
MA
reclamele din perioada victoriană ilustrau femei care
aveau o greutate mai mare faţă de fotomodelele din
• Ai recomanda această dietă unei persoane dragi?
De ce, sau de ce nu?
zilele noastre. Elevii interesaţi pot efectua cercetări
pentru a identifica factori care contribuie la definirea
frumuseţii de către societate. De exemplu, culturile în
care mâncarea este insuficientă au tendinţa de a idea-
liza o figură mai plină decât una slabă.
RO

Abordarea
Figura 6 concepţiilor greşite

Cereţi elevilor să noteze aceste activităţi în caietele lor. Scăderea în greutate într-un mod sănătos
.JA

Asiguraţi-vă că elevii înţeleg faptul că nu există scur-


tături pentru a scădea în greutate. Singura cale sigură
ca o persoană să piardă în greutate este să mănânce,
într-un mod echilibrat din punct de vedere nutriţional,
alimente cu un conţinut scăzut de calorii, consumând
astfel mai puţine calorii decât are nevoie organismul.
Pentru a menţine o greutate normală, mâncatul sănă-
tos şi exerciţiile fizice trebuie să devină obiceiuri pe
W

viaţă.
W
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 49
• Mănâncă porţii mai mici.

G
• Mănâncă încet, ca să te poţi bucura de gustul
mâncării.

OR
• Încearcă să nu mănânci în timp ce te uiţi la tele-
vizor sau citeşti.

• Când eşti plictisit, fă o plimbare în loc să mă-


nânci.

• Dacă ţi se întâmplă să mănânci prea mult, nu te


supăra, ci revino la obiceiurile bune de alimenta-
ţie.

A.
Figura 7
Un program reușit de pierdere a greutății combină

NI
consumul alimentar înțelept cu exercițiile fizice regu-
late, care vă pot ajuta organismul să ardă mai eficient
caloriile.

Care sunt factorii declanșatori emoționali sau compor-


tamentali care vă determină să mâncați?
MA
Figura 7

Cereţi elevilor să noteze aceste activităţi în caietele lor.


RO
.JA

Iaurt amestecat Brânză cu biscuiţi săraţi Amestec de nuci și


cu fructe proaspete din făină integrală seminţe crude
W

Figura 8
Dacă încercați să câștigați în greutate, luaţi între mesele principale gustări care conţin elemente nutritive complete, ca
cele arătate aici. Daţi exemple şi de alte gustări sănătoase, bogate în substanţe nutritive.
W

Figura 8
W

Cereţi elevilor să noteze aceste activităţi în caietele lor.

50 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
Opțiuni pentru prânz Recapitulare Lecția 2
Idei principale
și terminologie

A.
Model de răspuns: iaurt cu fructe, biscuiţi in- Aceste sarcini de lucru vă pot ajuta să evaluaţi nivelul
tegrali, nuci şi fructe uscate. de cunoştinţe al elevilor cu privire la conţinutul lecţiei.

NI
1. Poţi moşteni o tendinţă spre o anumită greutate.
Nivelul de activitate afectează numărul de calo-
rii pe care îl arzi. Transformarea grăsimii în masă
musculară poate duce la creşterea greutăţii.
2. IMC = Greutate/ Înălţime2. Acest lucru depinde de
MA mai mulţi factori, inclusiv de vârstă şi gen.
3. Tensiune arterială ridicată şi exces de colesterol şi
glucoză în sânge. Bolile asociate sunt diabetul de
tip 2, cele cardiace, atacul cerebral, diferite forme
de cancer.
4. Dietele la modă pot ajuta o persoană să piardă sau
să ia în greutate, dar fără a ţine seama de sănătate
sau nutriţie; ele exclud substanţele nutritive, pier-
RO

derea în greutate este temporară, interzic anumite


alimente.
5. Pentru pierderea în greutate. Altfel, rata metabolică
bazală va scădea, iar organismul va arde caloriile mai
încet. Pentru câştigarea în greutate, fiindcă sporesc
tonusul şi masa musculară.

Gândeşte logic!
.JA

6. Presiunea de grup, publicitatea, compararea


propriei persoane cu un star de cinema sau cu
alte vedete.
7. Românii fac mai multe alegeri alimentare greşi-
te, mănâncă porţii mai mari şi au tendinţa să fie
mai puţin activi decât cetăţenii altor ţări.
W
W
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 51
G
OR
A.
NI
MA
Lecția 3
RO

Alimentaţie
.JA

individualizată
W

Obiective
W

Înainte de începerea lecţiei, scrieţi obiectivele pe tablă. • Verificați modul în care diabeticii, vegetarienii, per-
Sugeraţi elevilor să le copieze în caietele lor: soanele sensibile din punct de vedere alimentar și
sportivii îşi pot îndeplini necesitățile nutriționale.
W

52 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
1. Captarea atenţiei

OR
Pentru început
Cereţi-le elevilor să răspundă în scris.
Specificaţi că îşi pot verifica răspunsul citind informaţiile din paginile 74-75 ale manualului lor.
Amintiţi-le elevilor că obezitatea este o problemă în creştere în această ţară. Observaţi din nou legătura dintre
excesul ponderal şi diabet.

A.
2. Predarea

NI
În practică MA Chestiuni delicate
Elevii diabetici s-ar putea să nu dorească să discute
Model de răspuns: Mi-aş putea ajuta priete- despre problema lor.
nul să caute alimente sănătoase pentru diabe-
tici şi aş putea efectua exerciţii fizice împreună Nu le cereţi să vorbească despre dieta lor sau alte
cu el. aspecte ale bolii lor.
RO
.JA

Învățarea prin cooperare Sensibilități alimentare

Împărţiţi elevii pe grupe pentru a crea un meniu cu mân- Clarificați diferența dintre alergii şi sensibilitățile ali-
căruri şi gustări vegetariene pentru o singură zi. Plani- mentare. Explicați că atât alergiile, cât și intoleranțele
ficarea meselor ar trebui să ofere combinaţii complete alimentare au nevoie de intervenție medicală și de tra-
de proteine, minerale şi vitamine corespunzătoare şi un tament. Totuși, reacțiile alergice la alimente sunt deo-
bun echilibru de proteine, grăsimi şi carbohidraţi. Încu- sebit de periculoase, deoarece organismul recunoaște
W

rajaţi elevii să caute în cărţi de bucate vegetariene pen- alimentul ca pe o proteină străină sau alergen. Acest
tru mai multe idei. Explicați-le că multe reţete vegetari- lucru poate cauza o reacție cunoscută sub numele
ene includ o cantitate sporită de brânză şi alte produse de șoc anafilactic, care poate duce la dificultăți de
lactate care sunt bogate în grăsimi și că ar trebui să ia respirație.
aceste aspecte în considerare atunci când îşi planifică
W

mesele.
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 53
G
Sensibilitățile alimentare

OR
Sensibilitate Simptome Cauze comune

Alergie alimentară Tuse, strănut, vomă, migrene, iritații, Arahide sau alte alune, ouă,
umflături, lipsă de aer, scăderea lapte, soia, pește, crustacee,
tensiunii arteriale grâu și alte cereale, fructe,

A.
legume

Intoleranță Iritații, nas înfundat, rinoree, Produse lactate, ciocolată, grâu,


alimentară migrene, anxietate, oboseală, aditivi alimentari, ouă, căpșuni,

NI
scăderea puterii de concentrare, citrice, tomate
probleme digestive (crampe, diaree,
vomă), pierdere sau creştere în
greutate, malnutriție
MA
Figura 10
Alergiile alimentare sunt reacții rapide ale sistemului imunitar la anumite alimente.
RO

Reacțiile alergice pot necesita tratament medical. Intoleranțele alimentare nu sunt


atât de grave, dar pot duce la îmbolnăvire.

Ce alimente pot cauza atât alergiile alimentare, cât și intoleranțele alimentare?

Răspuns: ouă, lapte, grâu, tomate.


.JA

Abordarea
concepţiilor greşite În practică
W

Limita dintre alergiile alimentare și intoleranțele alimenta- Răspuns: L-aş ajuta să țină evidența alimen-
re nu a fost deocamdată clarificată. În plus, simptomele telor care par să-i cauzeze simptome; l-aş
sensibilităților alimentare pot fi deseori asemănătoare descuraja să consume alimente despre care
simptomelor altor boli. Migrenele, problemele digestive, ştiu că îi cauzează probleme; nu l-aş ispiti cu
W

anxietatea pot fi de asemenea simptomele altor afecțiuni, alimente-problemă.


care nu au legătură între ele. Spuneţi-le elevilor că, dacă
suspectează că au o sensibilitate alimentară, pot folosi
un jurnal de alimentaţie pentru a-i ajuta să identifice ca-
uza simptomelor.
W

54 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
Instrucţie mass-media Sugestii de gustări

OR
Cereți elevilor să caute pe internet informaţii despre Model de răspuns: nuci, fructe uscate, flori-
încărcarea cu carbohidrați. Elevii ar trebui să caute pe cele de porumb simple, covrigei. Toate sunt
mai multe site-uri și să stabilească care dintre ele sunt potrivite pentru vegetarieni. Diabeticii trebuie
bazate pe cercetare, care sunt bazate pe experiențe să-şi controleze consumul de carbohidraţi,
personale, sau care vând un produs. Pe care dintre aşa că ar putea alege nucile sau fructele. Atle-
acestea le consideră demne de încredere? ţii ar putea prefera nucile, deoarece au un con-
ţinut mai ridicat de calorii.

A.
NI
Recapitulare Lecția 3
Noţiuni şi idei principale
MA
Aceste sarcini de lucru vă pot ajuta să evaluaţi nivelul
de cunoştinţe al elevilor cu privire la conţinutul lecţiei.

1. Ar trebui să mănânce mese echilibrate și să păs-


RO

treze evidenţa consumului de carbohidrați.


2. Diversifică-ți alimentaţia și combină alimentele
pentru a obține proteinele necesare.
3. Reacția corpului tău la un anumit produs alimentar
ți-ar putea pune viața în pericol.
4. Consumă calorii în plus, bea multe lichide pe durata
competiției și menţine o alimentaţie echilibrată.
5. Creşterea semnificativă a consumului de
carbohidrați și reducerea exercițiilor zilnice
.JA

înainte de concurs; ei speră să aibă un plus de


energie pentru a-și susţine musculatura în timpul
competiției.

Gândire critică

6. Alergiile alimentare sunt reacții ale sistemului


alimentar. Ele sunt mai rapide și mai intense
W

decât intoleranța alimentară, care este incapa-


citatea de a digera un anumit aliment. Simpto-
mele şi alimentele care le cauzează sunt uneori
asemănătoare.
7. Fără calorii suficiente, sportivul nu ar avea des-
W

tulă energie pentru a executa exercițiile bine.


De asemenea, scăderea în greutate ar putea
cauza probleme de sănătate.
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 55
Capitolul 2

G
Dintr-o privire Recapitulare

OR
Revederea ideilor principale Lecția 1
• Cereți elevilor să scrie cinci întrebări cu alegeri 1. b

A.
multiple și utilizați-le pentru a se verifica reciproc. 2. c
Stimulați-i pe elevi să revadă conținutul din text 3. Musculatura arde calorii, deci, cu cât masa musculară
pentru orice întrebare la care nu pot răspunde. este mai mare, cu atât RMB este mai mare.
4. RMB descrește cu cât persoana înaintează în vârstă.
5. Oamenii tind să mănânce ceea ce se mănâncă în

NI
familia lor, care este influențată de mediul cultural
și de moștenirea culturală.
6. Un prieten vă poate influența dorința de a mân-
ca (apetitul) prin servirea alimentelor pe care le
considerați în mod deosebit tentante și vă încura-
jează să le consumați.
MA 7. Citirea etichetelor de pe alimente vă permite să
comparați ingredientele, substanţele nutritive,
valorile zilnice și prospețimea, așa încât să puteți
alege alimentul care furnizează toată valoarea
nutrițională.
RO

Recapitularea terminologiei Lecția 2


• Cereți elevilor să realizeze cartele cu termenii noi pe 8. c
o parte și definițiile pe cealaltă parte. Cereți-le să 9. d
utilizeze cartelele pentru a se verifica reciproc. 10. IMC este determinat de împărțirea greutății la
înălțimea ridicată la pătrat. IMC este o metodă prin
.JA

care se poate stabili dacă greutatea unei persoane


se încadrează în sfera sănătoasă.
11. Dietele la modă restricționează alegerile alimentare,
astfel încât oamenii se plictisesc, renunță la dietă și
se întorc la vechile obiceiuri alimentare.
12. Un jurnal de alimentaţie poate ajuta o persoană
să țină evidența caloriilor și să dezvăluie modele
alimentare sau comportamente de care persoana
W

respectivă nu este conștientă.


13. Nerespectarea programului de masă poate duce la
creșterea senzației de foame la următoarea masă,
lucru care cauzează consumul exagerat de alimen-
te.
W
W

56 EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


G
OR
Lecția 3 Exerciţii
14. c 22. b

A.
15. Consumul peste măsură de zaharuri și grăsimi poate 23. h
duce la diabetul de tip 2. Diabeticii trebuie să con- 24. b
sume mese echilibrate, după un program regulat, și 25. c
să-și monitorizeze consumul de carbohidrați. 26. g
16. Vegetarienii pot combina alimente, precum faso- 27. d

NI
le și cereale, pentru a obține un nivel complet de
proteine.
17. Atleții au nevoie de calorii suplimentare pentru a-și
completa nivelul mai ridicat de activitate fizică.
18. Citirea etichetelor de pe alimente poate ajuta diabeticii
să-și monitorizeze consumul de carbohidrați.
19. Cereţi-le elevilor să răspundă în scris.
MA
20. Dacă nu are probleme de sănătate, Dragoş ar tre-
bui să consume cantități ridicate de alimente bo-
gate în carbohidrați complecşi. O alimentaţie ba-
zată pe un nivel prea ridicat de grăsimi va duce la
alte probleme.
21. Cereţi-le elevilor să răspundă în scris.
RO

Broșura Fast-Food
Dacă elevii nu au acces la Internet, pot aduna informații
la restaurantele de tip fast-food sau să scrie sedii-
lor companiilor. Alimentele prăjite sau cele cu sosuri
.JA

conțin mai multe grăsimi și calorii decât cele făcute


la grătar.
W
W
W

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 57
W
W
W
.JA
RO
MA
NI
A.
OR
G