Sunteți pe pagina 1din 22

Dlui Valerii Jurcan

Executorul j udecdtoresc
str.lon Creangd,,lTll
mun.Soroca
e-mail : birex.turcanvalerii@gmail.com

de la reprezentantul intervenienlilor
accesoriu Achilina Victor,
Ahmadulova Olga,AlerguE Valentina qi
all, (in total245 persoane)
domiciliali in s.Drepcduli, raionul
Briceni
avocat Ivaqciuc Antonina
cu oficiul in mun.Edinet
str.Casa Mare, 5/1
tel.de contact 0602 88 448;
e-mail : avocat. ivashchuk@mail. ru

CERERE
pr iv ind suspe ndar e a exe cutdr ii

Prin prezenta, avocat lvaqciuc Antonina, avind calitatea procesuald de reprezentantul


intervenienfilor accesoriu Achilina Victor, Ahmadulova Olga,AlerguE Valentina qi al!. (in total
245 persoane) in cauza civila inceputd la cererea de chemare in judecatd depusi de SRl"Capital- '
PLant" s.Criva, raionul Briceni impotriva lui loxa Ghenadii privind considerarea contractului de
vinzare-cumpdrare valabil,solicit respectuos aminarea procedurii de executare qi desfbqurarea
licitaliei publicd de comercializare a bunurilor imobile debitorului "PlantNord" SRL cu sediul in
s.Drepciuli, raionul Briceni . stabilita pentru data de 25.12.2017.
Astfel, din Anun{uri publicat in Monitorul Oflcial nr.429-433 din 08 decembrie 2017,
proprierarilor ai cotelor valorice din s.Drepcau{i raionului Briceni a devenit cunoscut cd, la data
de 25.12.2017 a fost numitd licitatia publica pentru vinzarea bunurilor debitorului SRL
"PlantNord".
'Facind cunostinld cu textul Anunfurilor s-a inceles cd in vinzarea publica a fost pusd bunurile
care sunt in litigiu Ei nu pot fi dparlinute debitorului SRL "PlantNord" cu dreptul de prorietate.
Astf'el, anterior publicdrii Anunfurilor executorului in Monitorul Oficial ,la data de 01.12.2017,
prin Hotarire.ludecdtoriei Edinel Sediul Briceni nr.2rh-3(28-2rh-2218-10052017)au fost respinse
cerin{ele firmei SRL "Capital-Plant" cltre Ioxa Ghenadii privind considerarea contractului de
vinzare-cumpdrare valabil, incheiat la data de 14.03.2015 intre SRL "Capital Plant" qi Ioxa
Ghenadii asupra bunurilor qituate in s.Drepcau{i raionul Briceni, cu numerele cadastrale care
coincid cu nemerele cadastrale al bunurilor puse la licitagia publica drn25.I2.2017.
Este de men{ionat cd HotdrireaJr-rdecdtoriei Edinel sediul Briceni din 01 .12.2017 afostemisd
in urma cererii de revizuire depusa de Achilina Victor, Ahmadulova Olga, Alergug Valentina qi
all. ( in total 245 persoane) coproprietari al bunurilor din cota valoricd qi anuldrii Hotdririi
Judecdtoriei Briceni din 21 .04.2015. aqa dar a fost anulat actul juridecinbazacdrui SRL "Capital-
Plant" a devenit ca proprietarul unic asupra bunurilor ce aparline la tuturor cotaqi , in numdr de
1 597 de persoane.
In cadrul examindrii dasarului in lbnd. duph anularea Hotdririi Judecdtoriei Briceni din
21.04.201 5 in revizuire, SRL "Capital-Plant" a vindut bunurile
in litigiu firmei "PlantNord" SRL
conform contractului de vinzare-cupmdrare nr.1038 din 08.02.2016, inregistrind in mod de
urgenla bunurile la OCT Briceni.
Este de menlionat qi faptul cd in vinzare la licitalie publica a fost puse terenurile agricole care
nu aparline si nu au aparJinut cu dreptul de proprietate firmei "PlantNord" SRL. Deci, asupra
terenului agricol cu suprafa{a de 3,0317 ha. cu nr.cadastral 1426712.361, conform datelor din
Registrul bunurilor imobile , nu este inregistrat dreptul de proprietate, iar terenul agricol cu
suprafala de 3 ,03 77 0 ha, cu nr.cadastral | 426112.362 este o proprietate publica.
Mai mult ca atit, terenurile men[ionate nu au fost obiectul al contractului de vinzare-cumpdrare,
nu aparlin cu dreptul de proprietate debitorului SRL"PlantNord", ce poate fi verificat, primind
informalii relevante de la organele cadastrale.
[)ir-r cele expuse, inbaza art. 133 alin.(1) din Cod de executare, solicit aminarea demardnr
ticitaliei publicd stabilita la data de 25.12.2017 pentru urilor debitorului SRL
"PlantNord".
Cu respect,

Avocat
shffiT Antonina

Anexa:

coia contractului de vinzare-cump[rare din 08.02.2016


copia cererii de revizuire nr.22699 din 27 .10.2015
copiaHotdririi Judecdtoriei Edinel, sediulBriceni nr.2rh-3 din 0l .12.2011
ftu fg
V
J

CONTRACT DE VI I\ZARII.C LI M I}ARARE


r-nul Bdceni s,Drepcduli Paisprezece martie doud mii cinsprezece

Noi, grupul de coproprietari ai cotei pArli valorice in nunrir clc 135 persoane dorniciliati r-nr-rl
Briceni s.Drepcauli, reprezeritali de cdr|e loxa Ghcnadii a,n,09. l2 lgTZ clp 2004007040gg7
dorniciliat r.Briceni s.Criva in baza Procurelor qi Procesr"rlui-verbal al AdLrndrii Generale a
coproprietarilor din 06.03.2015 numili in continuare,,Vinzdfori" qi S.R.L.
,,Capital-plant", clr sediurl
r.Briceni s.Criva, c/f 1013604001459, reprezenlatA de administratoml Ioxa Crestian pe de alta parte
in calitate de,,Cumpdrdtor" am incheiat prezentul contracl cJe v'inzale-clrrlp6rare cu ursratoarcle
clauze'.

I.0biectul contractului
,,Vinzdtorul" a vindut iar,.Cumpirdtorul" a cump6rat br-rnulile imobile Garaj cu nr.cadatral
1'
cu suprafala de 316"2 m'. Depozit cu nr.caciatral 14?6112361,02 iu suprafafa cie
"126112361.0i
760,2 m2, Depozit cu nr.cadatrat 14261i2i61.03 cu suprafaf a de 917,9 m2, L)pozit cu nr.cadatral
1'426712361'04 cu suprafafa
de 422,7 mr, Construclie cu nr,cadatral 14?6112361.05 cu.suprafata de
'10-9 m2, Depozit cu nr.cadatral 142611236L06 cu supraiala de 1045,6 nr', D;;;ii., ir..,r**r
i126112361.07 cu suprafala de 852 mr, Construclie cr-r nr,caclatral 1426112361.08 cr-r sr-rpraf'ata de
:i1.9 m2, Construclie cu nr.caclatral 14261 12361.09 cu sLrprafafa cje 24,3 m2. Ospata.r..u,rr..uJur*f
.j16.11?362.01 cu suprafata de 613.4 nr'. Dc].'o7.ir cLr rrr.caclatral 142(r112362.02 cu suprafata de
-'5t.6 m2, Atelier de reparalie cu nr.caclatral 14261123(t2.03 cu sr-iprafata de 625,4 nl','Cotoj. ru
=-cadatral 1426112362,04 cu suprafa!a cle l0l,l nr2, Sralie cJe Aliirrcrrtare cLr petrol cu rrr.caclatral
:+16112362.05 cu suprafala de 15,6 rn2, Gara.je cu nr.caclatral 1426112362.06 cu suprafata de 444.6
:n:. Construcfie cu nr.cadatral 1426112362.01 cu suprafala cle 30 ;t, ar"f l.r l.'r.puruli* .u
ry-cadastral 1426112362,08 cr-r supralaf a de 24,1 rr2, poartd^ garc1, telen asfaltat amplasate ?n.jLrrul
c+rstrucliilor cu nr.cadastral 1426112361. poalta. gatcl. lererr asfa]rat arrrplasale in jurLri
;:::struc!iilor cu nr,cadastral 1426112367 situatc in r,[Jriceni s,Drcpcriuli, crster.nd 3 prj. cisterna 10
cisternd 10 m3, rezervuai'50 m3^ ferzcfvllllr 2-5 mi. r'czcrvlrilr l5 rl3. rczcr\ilrilr l0 rl3, rezer\rllar
=-1-
:'-i :n3, rezervuar 10 m3, coloncd de alimcntare cu combLrstibil, colonca cle alimenti.ire cr-r conbr-rstibil
i-3P 40x05, maEinb de autocurdlare, incdrchtor de seminle 3PC-100,3AR-10, amncdtor de seminfe,
l'lasini (stanoc) rlB-63, Aparat de sudat, n-ragind cle qlefuit, MaEina cle fyezat fierui, Cintar pentrll
:-':cmobile, Cran,,Baro", Cran OIlf, Cran YTII-S, incdrcdtor de semiute:3ll-100. Cran Onf-135.
'-:::presor, Tejghea de timplarie. Ciritar pentrLr ai-rtomobile. N4aginir I{CI.4 la pretr-rl cle 512 060 lei.
? D"i' -'^-'-tui
yI v!wr1 contract de vinzare-cunrpirare se are in vecierc ca in proprietatea Iui S.lt.l..
-l=riral-Plant", cu sediul r.Briceni s.Criva. c/1'1013604001,1-5t) reprezentata cle aciministrarorul iox,
'l::--iian trece bunurile imobile Gara-i cu nr.ca<Jatral 1426112361.01 cr-r supraf'a1a c1e 316,2 n^',
-::Lrzit cu nr.cadatral 1426112361.02 cLr sr.rprafuta c1e 760,2 rt. Depozir cll nr.cadatrai
--li112361.03 cu suprafata de 911.9 mr. Dpozit cu nr.caclatral 1426112361.04 cu suprafafa de
-l--- *t, Construclie cu nr,cadatral 14261-12361.05 cr-r supralata cJe 40,9 rn2. Depozit cu nr.caciatral
-r:61i2361.06 cu srrnrnfara dc lOzti 6 r1'. Depozit cu nr,caclatral 1426112361.07 cLr sr-rpraltrta cle
i:l :nL,c"tutr"ri.";il;;; cLr sr"rp.atala cte llr.9 consr*rcrie cu
-::datral 1426112351,09 cr-r suprafa!a ^"^i'\+zall2i6l.08
de 24,1 m2, Ospatarie ctr rrr.caclatrll'r2. l4l(ril2l62.{)l cu
.'-:=I-ata de 613.4 m'. Depbzit cu nr.cacjatral 1426112362.A2 cu srrpral'a1a cJe I62.6 nrr. Atelier dc
-=:,:=-iie su nr.cadatral 14261123()2,03 cll suplafala
clc 625.4 ,-,'r2. Garff'j€ clr nr.caciatral
--: - j 2-162.04 cu suprafala de 701,7 ,r'. Stalie cic Alinrcntare cu petrol cu nr.cacJatral
--:-'1362.05 cr-r supralala cle 15.6 mr, (ialajc cu nr.cacleitral l4?(rl12362.06 cu sr:prafaf a de 444.6
:-- fonstruclie cu nr.cadatral 1426112362.A1 cu suprafa{a cle 30 m2. Atelicr de reparalie cr.r
-!-

-J
*\'*/< --+

ra| 1426112362.08 cu suprafala de 24,1 m2. poarrd. garcl, teren asfaltat amplasate in jurul
iilor cu nr,cadastral 1426112361, poarta, garcl, teren aslaltat amplasate in Jrirul
iilor cu nr.cadastral 1426112362 situate in r.Briceni s.Drepcar-rli, si bunurile mobile cisternd
, cisternd 10 m3, cisternd 10 m3, rezervuar 50 rn3, rezervuar 25 m3, rezervuar 25 m3. rezervuar
rt3, rezervuar 10 m3, reze:vLrar 10 m3, colonc6 cle alimentare cu combustibil" colonca de
ntare cu conbustibil K3P 40x05, maqind de autocurdfare, incdrcdtor cle seilin{e 3PC-100, 3AB-
- xuncdtor de seminle, Maqind (stanoc) r/s-63, Aparat de sudat, ma;ina de qlefuit, Masina de frezat
I, Cintar pentru automobile, Cran,,Baro", Cran Oflf', Cran Vffl-5, ?ncarcator cle seminte 3II-
;- Cran O[f-l35, Compresor, Tejghea cle timpldrie, Cintar pentm automobile, MaEina KCI4 la
r*l de 512 060lei in baza Actului de predare-primire a bunurilor imobile.
3. Imobilele sus menlionte apar{ine celor 135 coproprietarilor in baza certificatelor cle
;:rietate privatd anexd la prezentul contract eliberate de Agentia 'feritoriala Edinet a
artamentului de Privatizare a Proprietalii de Stat, Procesului-verbal aJ corlisiei de privatizar.e a
eprinderii agricole FA,,Drepcdufi" nr.6 din 05,05.1999 gi nr.4 din 16.0j.2000 si este vindut cLr
I 060 lei platifi de ,,Cumpdrdtor" ,,Vinzdtorului". fiecdnria proportional cotei-par!i ce-i apar-{ine
r; ie intocniirea contractului.
4. Prin prezentul contfact de vinzare-cunrptir.iir.c se Are in veclere cir in proprietatea
ietarilor in numdr de 135 persoane, domiciliali r-nLrl Briceni s DLepcauli irece sunta de 512
: iei care a fost achitatd fiecarui coproprietar irr parte in depenclen{a de cota pafte. semnind in lista

I. Achtarea contractului
i. Vinzitorul se bliga de a perfecta actele rlecesafe la Oflciul Caclastlal 'l'eritorial clin contul
iruegistrarea dreptului de proprietate, Extras clin registlu" Certiflcat privincl evaluarea bgnului).
.2-
Cumpdritorul se obliga sd efectuez.e clin contlrl sdlr toate ac{itrnile necesare penrru
gistrarea de stat a dreptului de proprietate a bunului irnobil (inregistra;ea contractr-rlui
cle
:are/crimpdrare).
II. Dispozi{ii finale
i- ^In cazul imposibilitdlii soluliondrii litigiilor pe cale negociabilir^ parreii care consiclrrrara ca ia
::rcdicat un drept prin prezentul contract. se va aclrcsa ln.iLrc'lecatoria [:iriceni.
J. Prezentul contract este intocmit in patrLi exemplale. Clele patru cxcntplare sr-rnt identice,
I aceeagi putere juridica.

torult' Reprezentantul Ioxa Ghenadii

--Cumpiritorul"

-- --Capital-Plant"

r-tsriceni s.Criva,
. - -'."1"*:'._ .-
__-.
:-::-1 : I
- 360400 1 4s9
,s
de administratorul ,/ ; )c- t)-
/&/e/ fr/ll
%.
g-Flc!{4 CADASTRAL rF:RlroRtAL BrucENiT:
FILIALA liwn.nonlstr*or nr smf .Cana-SiiluT
OFICIUL CADASTRAL TERITORI.AL BRICENI firunmGrsT.RAT,
Irytut"A iIrrpppeJNDER[ DB srAT TcADASTRU>
dau&&*.17zfuta/F6
frrun B:Grsr "A
d*"2g4&-.**fl REPUBLICA
nr. c.ads$ral GUZUN ALION.
Tel.(247) 2-51

CONTRACT DE VINZANT _ CUMPARARE


oragul Briceni Republica Moldova. opt februarie anul doud mii qaisprezece.

I.PARTILE CONTRACTANTE

NOi, SUbSEMNAtii SOCIETATEA CU NASPT.INOERE LIMITATA ,,CAPITAL-


PLANT", Numdrul de identificare de stat-codul fiscal 101360400145g, reprezentat[ de
i': cet.IOXA NATA$A MIHAIL, ndscut[ Ia12.04.1974, domiciliatd in s.Criva raionul Briceni
Republica Moldova, titulara buletinului de identitate LA7044592 eliberat la 14.06.2004,

Numdrul de identificare - 2004007040898, inbazaprocurii Nr.5481, autentificatd de notar


public Guztm Aliona or.Briceni la 06 iulie 20!5, nr"rmitd in continuare "Vinzdtor,', gi
SOCIETATEA CU RASPUTVOERE LIMITATA ,,PLANTNORD,, , Numarul de identificare de
stat-codul fiscal 101660400 0291, reprezentatd de cet.IOXA NATA$A MIHAIL, ndscutd la
n.44.D74, domiciliat[ in s.Criva raionul Briceni Republica Moldova, titulara buletinului de
identitate A07A44592 eliberat la 14.06.2004, Numdrul de identificare 2004007040898, inbaza
-
procurii Nr.995, autentificatd de notar public Guzun Aliona or.Briceni la 05 febru arie 2016,
numit in continuare "Cumpdrdtor", au incheiat prezentul contract, care prevede urmdtoarele:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. "Vinzdtorul " a vindut, iar ,,Cumpdrdtorul,' a cumpdrat


- imobilr.rl situat in extravilanul s.Drepcduli, raioml Briceni Republica Moldova, format
din ; construclie agricold - depozit litera 01 cu suprafata totald ega16 cu 346,7 (treisute
patruzeci 9i qase virguld gapte) m.p., cu Nr. cadastr al 1426112.36L 01, construclie
aglicola -
depozit litera 02 cu suprafala egal6 cu J60,2 (qapte sute qaizeci virguld doud) m.p., cu Nr.
cadastral 1426112.361.02, construclie agricoli - clepozit litera 03 cu suprafa! atotald egald"
ctr 977,9 (noud sufe qaptezeci qi qapte virguld noud) m.p., cu Nr. cadastr al 1426112.36L03,
'€
constructie agricold' depozit Iitera 04 cu suprafala totald egald cu 422,-6 (patru sute
doudzeci qi dou[ vifguld gase) m.p., cu Nr. cadastral 1426112.36L 04, construc]ie agricold
litera 05 cu supralafa totald egald cu 40,9 ( patruzeci virguli noud) m.p., cu Nr. cadastral
1426112.361.05, aonstruclie agricold - depozit litera 06 cu suprafalatotal|egala cu 1A45,6
(una mie patruzeci gi cinci virguld gase) m.p., cu Nr. cadastral I426tl}.36l.06,constructie
agricold litera 07 cu suprafafa totalf, egald cu 852,0 (opt sute cincizeci qi doud virguld zero)
m.p., cu Nr. eadastral 1426112.36t.07 , construcfie agricold litera 08 cu suprafaf a totaldegala
ctr I 1 1,9 (una sutd unsprezece virguld noud) m.p., cu Nr. cadastral1426112.361.08,
construclie agricold litera 09 cu suprafala totald egald cu 24,3 (doudzeci qi patru virgula trei)
m.p., cu Nr. cadastral14261I2.36t.09, amplasate pe terenul cu modul de folosintd ,, agricol "
cu suprafala de 3,A317 (trei virguld zeto trei sute gaisprezece) ha, conform extrasului din

Registrul bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial Briceni filiala i.S. ..Cadastru"
cu Nr.1401 11611415 la data de 25.01.2016;

- imobilul situat in extravilanul s.Drepcduti, raionul Briceni Republica Moldova, format


din : construcfie agricoli litera 0i cu suprafa{a totald egald cu 613,4 (qase sute treisprezece
virgulS patru) m.p., cu Nr. cadastral 1426112.362.0I, construcfie agricold - depozit litera 02
cu suprafafa egald cu 162,6 (una sut[ gaizeci qi doud virguli qase) m.p., cu Nr. cadastral
1426112.362.02, constructie agricol5 litera03 cusuprafa{atotaldegaldcu 625,4(qase sute
doudzeci gi cinci virguld patru) m.p., cu Nr. cadastral 1426112.362.03,constructie agricold
litera04 cusuprafafatotaliegalicu 707,7(qapte sute gapte virguld gapte)m.p.,cuNr.
cadastral 1426112.362.A4, construclie agricold litera 05 cu suprafbta totald. egal6 cu 15,6
(cincisprezece virgulE qase) m.p., cu Nr. cadastral 1426112.362.05,construclie agricold -
garaj litera 06 cu suprafa{a totali egald cu 444,6 (patru sute patruzeci qi patru virguld qase)
m.p.' cu Nr. cadastr aL l426ll2.362.06,construcfie agricold litera 07 cu suprafala totald egal6
30,0 (treizeci pi doud virgulS zero) m.p., cu Nr. cadastral 1426112.362.07.constructie

agricold litera 0B cu Suprafata'totald egal6 cu 24,1 (doudzeci qi patru virguld unu) m.p., cu Nr.
cadastral 1426112.362.08, amplasate pe terenul cu modul de folosin{d agricol ,, cu
,,
suprafafa de 3,2894 (trei virguli.doud mii opt sute noudzeci gi patru) ha, conform extrasului
din Registrul bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial Briceni filiala i.S.

,,Cadastru" cu Nr,1401 11611416 Ia data de25.01.2016.


Z,Z.Totodati se are in vedere, c6 in proprietatea "cumpdrdtorului,'trece
- imobilul situat in extravilanul s.Drepc[ufi, raionul Briceni Republica Moldova, format
din : construclie agricoli - depozit litera 01 cu suprafala totald egald cu 346,7 (trei sute
patruzeci gi qase virguld qapte) m.p., cuNr. cadastral1426112.36l.01, construclie
agricola -
depozit litera02 cusuprafala egal6 cu 760,2(qaptesute gaizeci virgul$ doud)m.p.,cuNr.
cadastral 1426tI2.36t.02, construclie agricold - depozit litera 03 cu suprafafa total[ egald
cu 977 ,9 (noud sute qaptezeci gi gapte virguld noud) m.p., cu Nr. cadastr al 1426112.36I.03,
constructie agricold - depozit litera 04 cu suprafala totald egald cu 422,6 (patru sute
doudzeci 9i doud virgulS qase) m.p., cu Nr. cadastral 14261I2.36L 04, construcfie agricold
litera 05 cu suprafafa totali egal6 cu 40,9 (patruzeci virguld noud) m.p., cu Nr. cadastral
1426112.361.05, construclie agricold - depozit litera 06 cu suprafaf atotaldegald cu 1045,6
(una mie patruzeci qi cinci virguld qase) m.p., cu Nr. cadastral 1426112.36L 06, construclie
agricolI litera}T cu suprafatratotaliegaldcu 852,0 (opt sute cincizeci qi doud virguld zero)
m.p.' cu Nr. cadastral 1426112.36L07, construc{ie agricold litera 08 cu suprafala totald egal6
cu 111,9 (una sutdunsprezece virguld noud) m.p., cuNr. cadastral1426112.361.0B,
construc{ie agrieol5 litera 09 cu suprafala totald egald cu 24,3 (doudzeci qi patru virgula trei)
m.p', cu Nr. cadastral L426112.36L.09, amplasate pe terenul cu modul de folosinld agricol ',
,,
cu suprafala de 3,0317 (trei virguld zero trei sute qaisprezece) ha, conform extrasului din

Registrul bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial Briceni filiala i.S. ..Cadastru,,
cu Nr.1401 11611415 la data de 25.01 ,2016;

'imobilul situat in extravilanul s.Drepcdufi, raionul Briceni Republica Moldova, format


din : construcfie agricold litera 01 cu suprafa{a totald egald cu 613,4 (qase sute treisprezece
virgulS patru) m.p., cu Nr. cadastral1426112.362.0l,construcfie agricola - depozit litera 02
cu suprafat a egald. ctt 162,6 (una sr-rtd gaizeci gi doud virguld qase) m.p., cu Nr. cadastral
1426112.362.02, construclie agricold litera 03 cu suprafala totald egald cu 625,4 (qase sute
dou[zeci pi cinci virgulS patru) m.p., cu Nr. cadastral 1426112.362.03,construc{ie agricold
litera 04 cu suprafala totald egald cu 707,7 (gapte sute gapte virguld qapte) m.p., cu Nr.
cadastral 1426ll2.362.04,construclie agricold litera 05 cu suprafala total6 egald cu 15,6
incisprezece virguld qase) m.p., cu Nr. cadastral 1426112.362.05,construcfie agricold -

raj litera 06 cu suprafaia totald egald cu 444,6 (patru sute patruzeci gi patru virguld qase)
Nr. cadastral l426ll2.362.06,construcfie agricold litera 07 cu suprafala totald egald
.P., cB

cu 30,0 (treizeci 9i doud virguld'zero) m.p., cu Nr. caclastral 1426112.362.07,constructie


agricold litera 08 cu suprafala totald egald cu 24,1 (doudzeci qi patru virguld unu) m.p., cu Nr.
cadastral 1426112.362.02, amplasate pe terenul cu modul de folosin{d. agdcol ,, cu
,,
suprafafa de3,289'4 (trei virguld doud mii opt sute noudzeci gi patru) ha, conform
extrasului
din Registrul bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial Briceni filiala
i.S.
,,Cadastrn" cu Nr.140l /l6t/1416 la data de 25.01 .2016.
2.3. Imobilfrl, ce se instrdine azd., apar\ine "Vinzdtorului" in drept doe propietate in temeiul
Hot[rirei in numele Lehii judecatoriei or.Briceni din 2l .04.2015,Nr. dosarului 2-195,
inregistratd la Oficiul Cadastral Teritorial Briceni filiala i.S.
,,Cadastru,,la data de 06.07,2015,
ce confirmd Extrasul din Registrul Bunurilor Imobile eliberat de Oficiul Cadastral'Teritorial
Briceni fitiala i.s. ,,cadastru" cu Nr.1401/1611416 la.datade 25.01 .2016,Extrasul
din
Registrul Bunurilor Imobile eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial Briceni
filiala t.S.
,,Cadastru" cuNr.140I I|611415 la data de25.01.2016.
2.4.De-jure conform prevederilo r art.32l(2) al Codului Civil al R. Moldova
o'
"Cumpdrdtorul dobindegte dreptul de propietate asupra imobilului stupilat in p.2.1. al
prezentului contract la data transcrierii dreptului de propietar ce derivd
din prezentul contract in
Registrul bunurilor imobile al Oficiului Cadastral Teritorial Briceni,
filiala i.S,,Cadastru,,.
2.5.Riscul pierii fortuite a bunului trece de la"Vinzdtor" cdtre
,,Cump6rdtor,, din
momentul transmiterii acestuia in posesia efectivd a,,cumpdrdtorului,,.

III.PRETUL CONTRACTULUI
{i.

3.1. Preful vinzdrii imobilului nominalizat stabilit de cdtre,,Vinzdtor,, gi


,,Cump6rbtor,,
constitue 513565 ( cinci sute treisprezece cinci sute gaizeci gi cinci
mii ) lei.
3'2'"Yinzdtorul" declard cd pre{ul vinzdriia fost incasat integral in ziua autentificdrii
prezentului contract.

3'3'Valoarea estimatl al imobilului nominalizat conform certificatelor privind


valoarea
bunului imobil eliberate de oCT Briceni filiala i.S.
,,Cadastru" la 0g.02.2016, constituie
2098406 (doud milioane noudzeci qi opt mii patru sute gase) lei.

IV.RASPT'NDEREA PARTILOR
4' 1'Pdrfile prezentului contract declard sub rdspundere proprie,
cunoscind consecintele ce
vesc falsul in declardfii qi cele cu privire la evaziunea fiscald,
cE prelul declarat qi men{ionat in
ntul act este real.
4'2'"Yinzdtorul" declard qi garanteazd"urmdtoarele: imobilul suspus
instrdindrii ii aparfine
cu drept de proprietate personalE, este liber de orice dlepturi
reale sau constit uite inbaza
contractului sau legii, nu a fost contractat sau promis de a fi
contractat altei persoanei, inclusiv
in comodat sau in locafiune, nu este grevat cu gaj legal sau
dispozilie, nu face obiectul unui
litigiu gi nu existd nici o persoand care sd aibd careva drept preferential.
"Yinzdtorul" garant eazd pe,,Cumpdrdtor" contra oricdror evec{iuni,
4'3 '
precum gi c6
imobilul instrdinat'este liber de orice datorii, nu are vicii materiale gi
este cu plata taxelor qi
impozitelor la zi.
4.4.Rdspunderea pentru tdinuirea faptului afldrii bunului instrdinat sub interdicfie

(sechestru, arest, gaj), comunicarea pretului real, prezentarea de documente false, sau altor date

eronate in prosecul indeplinirii tranzacfiei o poartd parteavinovatd.

V.CLAUZE FINALE
5.1. Continutul articolelor214p.|,215,315,721-724,753,755,759,763'767 Si783 ale
Codului civil al Republicii Moldova, articolelor 50 qi 51 ale Legii Nr.1453-XV din 08.i 1.2002
cu privire la notaliat, prevederile Regulamentului privind finanlarea aprobat prin HG nr.1091 din

23.09.2008, le-a fost explicat pdrlilor de cdtre notar.


S.2.PIatapentru serviciile notariale este achitatd de cdtre ,,Cumpdrdtor".
S.3.Contract este intocmit qi semnat in trei exemplare, unul dintre care unul se pdstreaz[
;i
in arhiva notanrlui privat Guzun Aliona, cu sediul in or.Briceni str.Independen{ei,1913,iar
celelalte doud sint inminate pflrlilor contractuale.
5.4.Pdrfile contractante au declarat cd actele qi informalia prezentat sint complete gi
veridice qi au consimlit la prezentul act.

TURILE:

"Vinzdtorul " lcq na /L(,

'rli\
{. , r:\
.{ri7
umpdr6torul" /L(,

#
i{ffi REPUBLICA MOLDOVA
, -{Or^tl

fii?sl*m",..i9
NOTARUL PUBLIC GUZLTN ALIONA
Oraqul Briceni str.Independentei, 19/3

T el.(247 ) 2-5 1 -00, 2-52-25


Anul2016 luna februarie ziua 08

Prezentul contract este autentificat de mine, notar public Guzun Aliona, la sediul Biroului
or.Briceni str.Inddnden{ei 1 913.
.9
In fala mea, la sediul Biroului or.Briceni str.Indepnden{ei 19/3, s-au prezentat pdrfile:

,,ViNZ5tOTUl'' SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ,,CAPITAL-PLANT",


reprezentatd de IOXA NATA$A MIHAIL, inbaza procurii Nr,5481, autentificatd de notar
public Guzun Aliona or.Briceni la 06 iulie 2015; 9i ,,Cumpdrdtorul SOCIETATEA CU
RAspmqoERE LIMITATA ,,PLANTNORD", reprezentatd de IOXA NATA$A MIHAIL,
inbazaprocurii Nr.995, autentificatd de notar public Guzun Aliona or.Briceni la 05 februarie
2016, care au cerut intocmirea prezentului contract qi dupd ce au citit, fiind cunosculi cu

conlinutul gi afectele acestuia, l-au semnat in prezenta mea, confirmind prin aceasta

intocmirea prezentului contract.

Identititatea pdrfilor a fost stabilitd. Capacitatea juridicd al ,,CAPITAL-PLANT"


S.R.L., ,, PLANTNORD" S.R.L., capacitatea de exerciliu qi imputernicirile reprezentan{ilor,
precum qi dreptul de proprietate asupra imobilul instrdinat au fost verificate.

,]
4..
In temeiul art.290 al Codului Civil al Republicii Moldova dreptul de proprietate urmeazd a
fi supns inregistr[rii in Registrul Bunurilor Imobile.

S-a inregistrat cu Nr. 1038

S-a incasatplata 2100 lei


S-a incasat taxa de Stat 10492 lei /'

NOTAR/ //4'/,/rou"
L,U
r4"M
L
" -
t
l<cVizLrct]Ll
!'

l'
fa
I. .\cliilirla vicr()f c.p. 09705ilui,i-l 11. l.alrrnrttlLtlova olga c p 2()0100'11719-15:
,rtcrgri; \,'rlcnrina c.'. 2[000070(r9 i ]1, i ,r ,.i,i.fs11i,., . P. 100200'7073'185: i Anrlria( Victt-'r

c.' l()() l()t)716 |,161i: (, Iliilaif\4iilia e .p 100 ()0;r0li?l{):.1-",/ilar'[ralo;ic ALrrica c.p. 10()-](X)70']li945r
lJ
f

l(l tlctiarr ''\lcxur


Vcilccslrir, c p l0()i0{)'1().1(ril 1. 9. []errticIicLr Orilrra c.p. 09826()51 18181:
ilir.irLria
e i, ()9iil()6()itig-i i: il.lJctiarr ()lcr: c.p {)t)l()r()-r.0}10()i:
ll.ticrian'iatiarra c p 10{)l()07l7ll-'l:
i-l.llctiari \,'rr.ri)f c p. 1002()070-5jl0ii. l,l.llrriltr lloris c p 200-1-007011t8(): l5 []orttr (ialrna c p'
I ll lloitrr
t(j0.10070099i.1: t6.tloilLr Ir arr c.p. ()91i11060i2 ,r57: l 7.l3oi1Lr Maria c.p. ?001007171646:
l{aisa 1001007021 121 : l9.Boilii Scrshci
c.ir. e p 10010070170''19: l0 flt'r1tr \i rtlcrrittt

c.p.t(i0,tr)0 t{)tti0-t i: 2 i.t}oi1Lr Valcntinl c.p.l0()3007011ft17. ?2.t}oi1Lr


Vasrlii c'p l0()'10t)-/0(16'i0j:
l-t.llorilia. Liuboi c.p.2r.)01{)07008 i(r9 : I l.llorciiarr Olga c.p.2001007165'112: ?5 }}or1' I)cnis
e .p.-t0l 109'/0g t ti'/9: l6.tlory lrlcna e .p.100 i00711,170(r: lT.llfe ga Antonirr?r c P 2001007170717:
10 13rc'ga lr an
l,3.llrcs.a l)Lrnrrtru c.p 2000068009011: 2t).1}'c'ga I:lcrra c.p.2001007004352:
.:.p.2(X)3()07g.116 i,t: ,i I .Llrcga Olga c.p.1()0I 007171'15 ,r: 32.llrcqa
Victt)r'ia c'p 200'a'007{l0l(X) 1:
c.p.20068($573717: -l.1.lJLr|ac Arrii c.p ?.001()0i2li7l9: l5 lJrrrac
\1irr'rclo|a'
,tt ilicha yurii
tr ir {)(}0090201ti9'i l: i(r.Rtrrcitrjarr | .iriiil c.p 0!)i) I tJ0i0 '/68 I 2: l7'('alcirila|r A lcr:irtilt'Lt
i: I lt)ii-ril()7(;llj57: lB.('alcrrcla|i l'iirliirrr c.p.10{)i0()71719(l'r- l() ('aicnila|i \"iuior
c.I Ji)() ii)t)7170I li: I0.(-cirln Anlonittit c.p.100'f 00701771'ii: 1l ( cirarr [):irriclrt
c ir 10{)700 ,r0(}q85 i: .1l ccl-.arr f;lizriri cta t:.p.20() l {){)7?7li)10: f i ( cl-rarr i iitttrrt'r
( el>rt:t Vilrtlirl1ir'
c.t-. ].t;rjl{)i),'-tiii i16: tr i.('cbarr Valirr iirr e .ir.100100718(rjlij' '1)

r lt]pr0i)-r'iili)i) ll: .16.( cxilcililiciilt \'l!el'itr c 11 1()0i)0il()6:iiiig' I ' t lliia|i Vct';t

'
rr.i)..'lit{)i(ii;-.rlir9'ilil: }fi.l lrirelr l.irgcrriLr c p{}t)-.).1{ii(}lll;rl l9 ( itrrrltl .^'t!l'ci e 1r(}')iri)iii-lr(r:i/Sl
t'''ttieirii:t;ri
.i().i1,lri.riri \ilriirrrirrrr c.p.i0()70(ir0ll3(r-l 5i.i,rl:,zlrri\ialcrrlirl cp.1()0'10t)i00lrri '-r
('trte ititi't iLi': llirrir'r
l)lrrlicra c.p091i0. ilB8.l'i65 5l. ('orcinra|itri All:r c.p.200 100717 1911 .i1.(
c.p l{ii),a(X)"t()51l.l I 5i. ( ore irnaliLrc \4ilr,iil r: p.0972cX).)58101:l ifi ore iiitrtriirc !'itit-i'':rt

i r liiili 00i"170109 5'/. Cltr alcrtco l'iclir c p'20030070-1-l l(') I 58 ( rcltr i:'r':ltctriri
'['alianl c.p.2001()01?.11"]€/. 60' ('tii-rr:r'i:a"ii llri'a
r:.i.,.10()l()()-/lill6t) :j9. ('rc{rr
,: ll91S" 5l i)crttcatr i}lil lirrii c p.2(X)?{)0701 i99;r Q" 1)irrrii|irr I'ltl iirrt:r
1r.ii){r{rO(j7i)
6I l)irtrir|irr Vaci irn c.p.20f) l(X)7001188" (r'1 . 1..t'f i1'1171tcriri l.iir:,
r.: l..tii() 1{)i)7{)l:r!;19.
c l(X)l()()7()9 ltiir.l. (rt. Ijoruruzae lri Vlar-ccr c.p.l()010()72{16808. 06 1'o:1ie Silr'i';ii
' ('t'i ' l:Lrlrttitzaclti Oicir c 1" 20010()701()16}' (rli l:rtt.lrtttzaeiri Vltil irtt
.:11.'l{i0i{){)i05Otr1l'
c.1r.()ilBll(i,7().i l9s{). 69. [:ulrrrLrziicrlri V laclirlil c.p.2002()070i61
i0 10. i:tiIrilttz;iclrii Viat]irilir'
i.ir..r-0il.ii)()70191'/5. 11 lrrtrtrtttzatlti /.in.lr'in c.p 200100'/1.71510' l: Lili'"lci l:inili;r
c.p l001(X)i()l 1071"
-l I (iarticr \rciiLciiii\'
i: .ri l-{){)l{)07{) 1l()::1.
-l
-}. {iaiclci iiiitrata
rl-1.t)i'i Ii)(i;i) I','().1I .-ii (iarita [)iclirrir cp]()0i0()71111'iii-l' ''{' (ri'inrr Valc;iltrtrl
.rt)l{){ig(}{);()llf9-l 7l (irios(,iilirrii cp,l()01()i)'il8l.lil.78.(ia.ic,s(ilrcitirdiic,pi)t)()0i;0li)./i;56q"rt' \iriIi::
irr.1,,i \rrri)lilr c.'.1g01()i)'/gl(r(r().1 . 80. (ialirtrra l{crrara c.1r.)(}()-i()070i91 i8 8l(iirrriiitrc
')iclirrl
iiirli)(1l()()717{)(rli. 81. (lav|ilirrc \1ri|ill cP.100l(}070-il(r.1j. 8-l' iirrriiitrc
..ir.lti()()(){)?ti{;]j:il.|i1.(ii|cai\'tlcjitc.i-i.]()i))()ti.ii)55()i985.(iilcaI)al.ile.p.l()()1tX)
(,e
rirl.rir.,;r c p.2U{) 100716-i,+,i i, g"i.cincLr Vaieiii c.p.098() i 100'rl l0j. 88.(lir'lt!l):rr1 }"irri:
('i0. (jirr:ciLi l',''1ai'i:i c.P i()(}l(ii)'i'lji)r-..)l
r.i;.10()iiX).r(il8L1. 8!). {iircciu lori ,,r.p t)9fi(}:,()l()7-:,i97. {)l (rirr"'r:itr 'lirttrrt|ii
f llicriLr Mur.ia c.p.li)0l007l613ggi. gl. {-ilrcciLr \,'1ih|il c.p.0c)7'}0(ii)87986-
(lhccitr Vitalii c p 2t)i)'lf)0705-rii[-\t15
ir.p.lt)0rii()7001890.9,1. (ihccirr Viciol c.p.09(il0l20'1i410.9).
gl (ilric; lon e .p.?i)060(J i 001626-
i)3 t ilritac i!lrt
( ilrie ;( iirlrila c.p.100:00705i lgir.
_
c.I t(i{)trltJr() l(rt,J0. 99..(ilrirae t.idia c p 10()100','0161 71. l0(i.(ilrilic Siir iLr c.p.i-x)'!(iiritrr
I i0'3t}l I i I 5'

103. i\1 iirlril


i.,liiq.,": \1 ior.rcrr i p998()-st)-{i)?81-i(r. l(}1.. {ilriirr l)r',iriir.:ir c.p.l0()10()7Yrg-i1ti.
\"'asilii c1-r'101i{)i)7i}(litti){)'
cp.l{)(il(}0i:t7i'll.t lr}1.(ihirrr \irlerri c.lli)010t}70-ll89l.it)i.Ciirilrr
(ilriiLi \i irtoiia l9- i{18' (iirriir Viti|icrr
tr)6 {-ihi!ir Vrtit,r. c.p.l{;00(i{)7irl(),1(),i" iirl. c.p -r.()01(}l)7-ltl{)(i
.. ii,.;siit:oii:to; t. ti)e.(lolovci lii;ra c.p.t)9i)17{)'lt)'i6l{)(r- f i!,!,lll:l!':-*.*:*..."*;**'r:f;i::il;l
i' l. (riir.i-rrl,;tc:iiu \oi'ir c p.200.11070i15".1 . I l '.
!
(.rllrteri :rllt'lliliil
{
c.p.l(i0100710',100'1. 1 1,1. GrossLr l.iclia c.p.2()0 1007171(r 13. l l 5. CLttle rriLrc lort c.p.098 1 102071287-
li6. (iuprcpiuc Naclc.ida c.p.2001007271675. 117. (iu9u Arratolic c.p.2007007001186- 1111. (itr5Lt
,\prppLrla c.p.l00?t10701i490" I 19. (iri;u Valeriu c.p.09B I 0I 2072086. l20.CLrf Lr (ihcrradic
e .p.1.{)0li)07 021151 . I I | . (}u{Lr l'.le na c.p.20010072(r985.4. 122. GirlLr lgor c.p.0972I 02893814. 123.
(iLrru lvan c.p.2001007168971. ll,i. (iu1tr Scrafirrra c.p.200100727250:. l2i. llitalschi Ir-rliarra
- llT.lgrrat Irarr c.p.2001007200U77" ll8.
c.p.09tt07070 77(r5,,t- I 26.1n!crrn Valcliu c.p.097 I ti01890,t01
lllilclrii Valcprina c.p.2006007017601. ll() lora ILrrii c.p.20030070r11987. I 10. It,rl /irrt'r irt
c p.1{)0000706i686- l.ll. lsac lran c.p.3{)(X)(X)70i.1i70- lll. IiarriLtc Nacie'ida c.p.1001007011581-
ill lrapiuc Serallrrra c.p.2001007171(r0u. ll1 l.cscov latrrara c.p.2001007115987- ll5. l.cseov
Vicrorc.p100l0072l599t3. l,l6.l.iscor lvan c.p.1001007275031. li7. l.iscovNirra c.p.20{J200709'1923"
138. I.iscor Vcr.a c.p.2001007275041. ll9. l.iscova Violica c.p.200500701'1764. lrl0. I-ungu Arrtra
c.p.2(){)1007175'199. l4l .[.LrpaScLr Antonina c.p.200 ] 007267023. l'12. Macvscaia LiLrbor
c.p.2002007002,i7i" l4l. MaiarrciLrc (ialirra c.p.20020070'lU06i" 144. MalatrciLrc Sctliorr
c.p 2002007075870. 145. Marirr Vasilii c.p.10030070194ii. l'16.MasLrlis Al{on p.200i 007007254
1,{7. N4asglis Ivarr c.p.2001007i04100. 1.48. Mclnrc Svellatra c.p.0992402072535. 119. Mihailitrc
'l'atiarta
Vicror-ia c.p.2000007057-580. 150. Minciucna Stas c.p.2008007014293. l-s l. MoraraS
c.p.09c)0 tcXr04l703. l52.Morari Valentina c.p.099180i076708. 153. Muntearr lloris
c.p.2005007010386. I 5'1. N4Lnrtciin Liclia c.p.200100728'1 127. I 55. MLrz-ica l.eorricl
c.p.200000701,1511. 156. MLrzica [iaisa c.p.200100727,+4Bl .]57. Ncgrit Valcntitra c.p.2.0010071'59602.
158 Nirulcac ILrrii c.p.097t50158I.lit. lj9. Nilulcac Nina c.p.20010071U1,125 l(r0 l)zrlarrttte itte
,Arrat.lic c.p.0972()03588019. l6l . Palanrar-ciLrc Octavian c.p.2005007037,121 . i(rl. Palanrarcittc
l)ar c.p.200ll)072703,16 . l6l. PalarnarciLrc lrarlala c.p.2001001211387. l6'1 Panle rnii Lirclinila
lirra
c.p.1g020g708855i. 165.[,ascalr (]alina c.p.10050070'1655,1. 166.1)ascari Ciheorghii c.p.09710045|i91-ll"
l(r7.[)isarcnco Niaia c.n.]0030070i1-i17. l(r[] I)inzaltr Maria c.p.2{)010071,r1619" i(r9. Pollor lirraicla
I 70 i)r'irpirrcitrc (iaiinir c.p.2005007026079. l7I .[)rirnirrciLrc
(;f r!l()rc
c.p.100l007l7llll. )etILl
c.p 10010071I 1056 I 72. Plinr inc itrt ( )luac.p 200 i007270829. l7,l .Plinrincitic l

c.p 1g0j007008619. 17.1.[)riminciuc Valcntin c.p.0961010581 l4B" 175. l]roca Ala c.p.2002007061919"
I 76. prscspciLrc Vitalic c.p.20040070581i'1. i /7. Rala Vale rrtina c.p.2002007013591- Li8. l{orrrarrcitrc

i)iclina c.p.?.001007269i15. ll(). I{ornaniuc Roris e.p.0()8140i074i65. 1130. Rotari Alcrandru


c.p.?001007094(r i3. I B I . Rorari Andre i c.p.2001007093i95. I [i2.ilotari Cortstarttitt cr.p.2001007]l 1501 '
t8l. Rora;i lrarr c.p.2002007080,151" l8'1. Ikrtari Olcg c.p.2003007036itt6. llt5. I{otali Vasilc
lB7 '/.inaitla c.p.100?0t)'7080'171-
c 1r.097260i58075(r. 186. Rotari Victol c.p.1003007011115" [{otari
188. ll6ra1'i /irrevia c.p.2001007289,1,i1" llJ9. RotarLr Malccl c.p.200200709i 155. 190. Ittrsnac
('ristiria
c.p.200tt007010:5 l. l9l .RLrsnac [:lizar,cra c.p.0990'l056B8llt]. l()l.l{Lrsrrac l\4alia
c.p.10g 1007170162. l9i.l{usrrac rrtina
Vale c.p.09B 1902079209. l9'l.RLrsttacValentirra
e . p.l0{)3 00 7(i'trg11 1" I 9--i. I{trsrrac Valcntina c.p.2002007073'196. I 96. [{LrsnacV a lcntl rta
c.p.)001007171617. lc)TRusrtac Vlaclirrrir' c.p.2()040070,5(lQ'19- lt)lJ.Rrr.rrte Vlatlirrrir
c.p.)0010.f 10li86 j. l9(). l{Lrssri l iclia c p.10ti000?0-j61tt0- 100. Sarrici;irt Vcla c.P.20(i100717605{)-
l0l Slrip Arrlrolii c.p 200,1(X)7i)1())ll l(),1 Sar.in lran c.p.{)9(r,i0070.19!16" ll)l S.rrirr MrrIiir
c.rr.t00 t00lt6677l. l0.i Sar in Vlaria c.p 1(i0100 70I 7q0'+. 105. Sar in Valcrii c.p 2(X)0(X) 7001990-
l0(r. Savina l::r!.hcnia c.p.200,10070.10i,1 l. 107 Slobodcarr I)iclirra c.p.2000007010186. 108. Stahii
l:tcpa c.p.200()0070-19 + il. lOtt. Stalrii l.iclia c.p.2001007269289" 210. Stahii Svctlarra
c.p.l.0t]4007017tt40" 2 I I .Stahii Vaclirrr c.p.10010070007 ji. I l?.Stahii Valcritr c p.2(X) l(X)7108828.
lll. Stolca;ciLrc Svctlala c.p.0990ll0l,12,lltl. lll $anlovoi tloris c.p.0983107076'15'l- ll-t. $aptcboi
(ialipa c.p.20010071b9957. 2l(t. $onlovoi Maria c.p.2-001001216il'Il:. 1i7.lalpa Silvia
'l'igu Vasilii c.p.0972003587964. 219. .l-igLr Nellea c.p.:00'i00701961 5'
c.p.200(r007008023. 21 8.
220. I irga Scrqhe i c.p.2001007:742135" l2l . I'ozlovan Natalia c.p.200000701690i" 212. ['trrcLrlcl
'ligiinciLrc Vasilii c.p.200/t007006379. 224. "l-iganciuc i\4arirrr
Alla c.p.09ti2.til i074829. 223.
c.p.100600701 i176. 225..!iganciLrc.Nina c.p.l{)00007011 +c) l. 31(r I iglrrciLrc Nittn e .p.09703110 'r(rL)96"
127.ligasciLrc Olcsca c.p.2000007029010. ll8.tlnuLrlcatttt li'att c.p.0c)801 11079717. ll() t:tt3ttt'catttt
N{ar.gar.ira c.p.2001007275i4-5. Li0.ltsaci /.irrovia c.p.2001007i721i1. lll.Vacali ,1,'slcrla
e .p.1001007114 i il. 132. Vacari ILrric c p.0()711050li7107. li3. Vacari l.icjia c.p 200200701 1161"
l-1.i. Vacari N,lilrail c.p.20() lt)0"i l(r--ii i(r. lli. Vitcali /irtoviii c.p.2{X) ll\0121)?92. ll(r. \'acarila
( ihe:naclii c.p.2005007061089. li7. VacaIila IVart c p'096300404i650" 238 VacaIt1a Zinovia
[) id i rta
c.p.100,i007054071. 2,19. Vaczrrrt (ihcnrraciii c.p.0980408011179'vasilici5rna
2',10'Vara|r

c.p.2001007284142" 2'll.Varari Nicolai c.p.0970301580 ll6'


2'll Zinovia
10012706)4' 2'l4 Vasilovici lina
c.p.200 1001-25,.112" 2,l3.Vasiliuc I)iclina c.p.200
C a

10071950" toli locttitorii ai s.Drepcatr!i' raionul


c.D.0c)gf g02 0ll1lL)ll- 245. Zastavnclchi Galina c.p.09725

l{cirr.czcntanlLr I r.cvr/Ucntiilor prin pr-ocrrIi: l)r'oca


Vasilc . c.p.0i)8040207.'i0I '+

s. I )r'cpcar-rti.t:llion Lll lllicerli

.Ar' ocat i vzrfc ir.rc A t-tton tna


cu sccliLrl in or'.1:ciinet .str'Casa Mare'5/l
(ttratrclar Seria M;\ nr'0920102 clin 08'10'2015)

Ilcclanrant :SItL'"Capinal-Plant"
s.(lri va.r'ai on url IJr:iccni
c/ | 101360400145c)

I)iri1: Ioxa (lhcnadii


s.('rivat. r'aionLrl Briccni

('trlt l;lll['- l)l'. R.li\/l Zt I llF'


I

( af1.'149 lit.c) ('ocl ilc proccclitr:r cir ila)

ilriccni" pt'in carc er lost


impotriVa hotaririi din ll aprilie 101) . curisi c]c citrc.ludecdtoria
"capital-Plani"'citr:e lora Ghcnac'lri ;;i:
ac6isd ccfcrea cre crrelnarc in judccatd cicpr-rsd dc SRr.
s-a considcriat valabil contractul c'lc r,ir-iz-arc-cumpirare
din 14.03.201-5 a but-trtrilot'irrlolrile
cr,r *'.cerclasrral
:girrir.i c' cacrastr..r 14261r2i61.0r cr-r supra['ata dc 3](t.2 'i2- c1cp.zit
'r. 0i crt st-rpralatit
l-126ll2j(r1.02 cr-r sr-rpr.a1'ata dc 760.2 nrr .clc1.roz-it cu nr'.cadastral 1426112i61
clc c)77-r) nr:r . tlc'.zit cr-r nr..cacjastral 14261 l2l(r1.04
cu sLrprat-a!a dc 422-1 t.t-tr" cotrsttLLctic ct-t
cu trt.caciastral 142(r112361 06
irr. caclastr..l 142(r112361.05 cr-r sr.rpr.al-ata cle 40.9 mr" clcpozit
crr suprartata clc 104-5.6 *:. clcpozit cr-t lrr.caclastral
1426112361'07 cLr sLrplrilltu clu S5l rn''
cacrastral r-12(rllri(rr 0t{ cr: s,praf-ata ctc lil-9 r.r-
c..struclic cLl r-}r"
c.nstr.r-rctic cLr
'r.. ct-t nr. caclastritl 1-+261lll(r2 01
caclastr.al l-1261Ill{,1.09 cLr sLrpralbta tlc l--1.i nr:1" osfiititric
eLr supratbta clc (rll-J nrr. ilcpozi,t cLr nr'.caclastral
l;t16111162.02 cr-r sr-rllralitta tle l(rl'(r rtr''
cic 62'5.'1 ttrl' r,lrlt'itic cu
atclicr.tlc rcparatic cu nr.cLlclastral 1-ll(rll236l.0i cu sLrpralata
alimctltzrt'c ctt llctt'oi cLt
nr.cadastr.al l4l.(rl l2l6l.0-+ cr-r sr-rpralirta clc 707.7 nrr. static clc
e Lr rf .ci-^l.rst.rll 14261 I 2162'06
,r..caclasrrar 1.126 r r 1162.05 cu supr.aihta dc r 5^6 rrr. gara.ie
1'1261 .:.362'01 ct-t siiIr'elittx llg -10 tI''
crr sLrpr-alirta clc 4zl4-(r r-r-rr. crtnstructic cLl llf. catiastral
cie 24.1 po.rti- garcl. icren
ritciicr clc rcpararlie cr_r nr..cerdastrar r426il2362.0g cLr s,prai-ala 'rr. gard' tcrcu asialtat
1426112361. poilrtd'
asfaltat a'nplasalc in.lr-rn-rl corrstrr-rctiilor cu 1r'. caclastral
irrrrplasarc in.jur.r-rl ccinstrr-rctiilor cLr nr.c.idastral 1426112362
situatc irr r.llriccni s'D|cpciiLrti si
bunur.i nrotrilc cislernd 3 nrl. cistcma 10 nrl- cistcrnd
l0 rll. rc/-L-1'\/Lrar 50 rrrr' rc7-ervllal-2.i nlt'
r.czcl.\,Llar 2i rll. rczcr'ui,rf l0 rll. rczcr'\:Lrill l{) nrl.
l'cz.cl'vLlal'l0 rIj-colot-tca dc alitl-tctltitt'c ct't
3PC-100' iAl]-10'
conrhustibil Ii')1, 40r05. nrasina clc aurocr.rr-itarc-incarcitor cle sctrlirrtc
dc slcfirit' ntaSitra clc
:rrurcitor.clc segintc. lrarSinli (slarroc)'rlr:-(rl- apafat clc sttclat. Ilasina y-l'l
'"Ilalo".cran olll . cralr l-5- incairci'ttoI clc
liczLrt llc*rl. cintar pcrrtru ,,..11e1116bi1c. crlu
tirrrpliirie ' cinlilr llcntrll rtt.ttottlobilc'
scr-nintc 'll l-l()0" cr':rn Olll -ll5- c()rlrprcs()r" tcghtra t1c
/
sedir-rl r'llricc'i
/ Ii(.14 la prctr-rr clc.5r2 060 lci. i'chciatc irtrc s.R.r.'"capital-Plant-'cLr
'rasira loxa (lristiatl si Iora chcnaclii a'rr'
s.crira. cil.]013604001459 rcpr.czentari clc aclministratorul
rcpfezcntelrltr-rl a 135 copropr:ictari in
0g.11 li)7L c/p l()0,+007040gg7 donticiliat r.llriccni s.(lriVar ()(r'0i'2015'
gct-tct'alc a copt'tlprictarilclt'din
baza procur.cior sr p|ttccsul Vc|bal a adLrrrilIii
''(
s-a r.t:cLru.scr,rt clr"r;li S.R.l .. alrrtal-l)lanl'-. cLl sccliLtl r'llriccni
s'(lriVa' c/l'1 0l 1604001459
gara.i ct't trr' caclastral 1-ll(r I I 2361 '0I cLt
tlr.cprrrl clc propilctalc LlsLtpfit br-ttrt-tt'ilot' irl-Iobilc
s,pr.atatir clc i76.1 r,r. clcp.zit ct-t tlr.caclatstral 1-1261
l2i(r1'02 cti sr-rpralirta dc 760'2 rlr "clcpoz-it
c, .l..caci.str-'l 1 426112361 .03 cLl sLrpral'ata c1c 911 '9 tllr
cle pozit cLl *t"c'clastral

cLr rrr. cadarstral 1426112i(r1.05 cLr


r_+161r236r.04 cr,r supraf-ata .le 422.7 nrr" co'structic
clcpoz-it cu trr.caciastral 1426112361'06
cu sLrpratbta clc l04j'(r 'rr'
sLrpraf'ata clc 40"9
^rr. g52 rnr. co.structic cll ciiclastral
tlcp.zir cu nr.caciastral 1426112161.07 c, sr-rprerr'ata cic 'r.
clr r1r. cadarstral r426112i(r1.09 clr
i.12(r111161.()ti cr: supralata de 1il.g ,-'-,r" co'structic
sr-rpr.atata cic 24"3 r-r-rr. ospdtdrie cu trr. caclastral
1426112i62'01 cu supralata dc 6l-l'-l r.r'
1426112i62.02 c' suprafata crc r62,6 *r- atcricr clc rcparatic
cr-r
dcpoz_it cu
'r.caclastrar
1426r r2162.0j cr,r sLrprarhta clc
(r?5.4 garaic cu rrr'.caclast*rl l-+l6l lll(''1 0-l
'rr.
'r.cadasrrar de lgl,l rrr. sratic clc alimcntarc cLr pctrol cu nr.cerclastt'atl t42(ri12i(rl'05 cli
crr srip.ralut a
gara.ic cu ,-,r-.carciastr.^r r426r r?.362.06 cr,r su'rariit.
tlc -11-{'(r t.t.tr'
sLrlrraiata crc 15"6
'rr. clc 30 urr" atclic. clc rcpa'atic cr-r
c()nstfllctic cLl ,r.. caclastral l;126r121(rl.()7 cr-r s,pr.alata
ar'plas.tc i'
rur..cui-iastral 1-.[(rll]r(r2.0g c. s'Pr,rata tlc l4.l rr'r. poartai. garcl- tc'c'uslhltat
a'r1rl:rsirlc ir iLrrLrl
]Lrr.urcorrstrLrciiiror cLi cad.str.al l-il6r1rr6i. poafiar. ga'cr. tcrc'r asthrtat
'-.,r-.
c.rrs{ructiiro' cLr nr.caclzrstr-lrl 1.r2(r r rrr6r siiuatc irr r.rlrice
.i s.[)rcpc-iuti. si lrLr.r-rri rtobilc
cistcr-'it i nrr. cistc'*h l0 n-t'r. cistct'na l0llr- rczefvlltlr -50
rlr' rczcr\rLlzlr 15 rrlr- rc,-ef'Llaf 25 nl"
c1e alinrentarc cr-r corrbustthil li')l)
fc/.cr'Lrrir r0 r-ri-r- fcz_crvllzrr i0 'rr. rc/-cr\,Llerf r0 r-rt.colc,rca
3PC-100' 3AB-10' arLrncaitciI dc sctllitrtc'
40x05. ntaSinzr dc alutclcltritarc.incdrcdtoI dc semintc
llcrLrl' cilltar pctrtru
(startic) r/s-6i. aparar dc sr,rclat" nraSina clc slelLrit. t-naisitra dc ll'ezat
'rasi'd y'l tl-5. i'ciirciitor clc senli'tc 3ll-100' c|an oitl -1i--i-
ir.rto'obilc. crar,r-,Barr)"'.cran olll . crllr
lll:rSina IiC 14 '
colpprcsgf. te glic:t clc tinlplaric. cilltat' pcllt1'Ll iti'ttollitbilc'

N{otivclc rcviz.uirii
in s.( r'irrt [rtiotittltti
in lapt"la c.lata clc 25.03.2015 SRl." ('apital-l'larlt'- cLr aclrcser.iuriclica
in.ir-rclccatii illtpolIira lr'ri lor:t
ilriccni .a tlcpus la .luclcclrtor.ia Briccni () ccfcrc clc chcnrarc
cat'c i] e L'r'Llt
(iircnrclic -fcpfczcrltilntr-ri a 115 clc c()pr'()prictilri iii cotclcl0r'cle lcrcn echiraicilti 1lt'ill
irtcltciat la l4 0l l0lj irltrc SIll-
tcr.cil raiabilitiitii co't''ctLrlrri rlc 'irzi.'c-cr-rtrPirare-
'-(.apitiil-l)l.rt" il. llcrsoiurir clir.cctorirlui lora ('r'istian si Iora (lherlaclic- l'cpfc/crltfllrttii a 115
'ccLlu()a5

copr..pr.ictnriirr" pri, carc rora


(rh. a. rirrcrirt- iar SRL "tiapitar-pla't" a cu'rpii'at burrr-trile'
cr,r sr-rpratata cic 376'2 trr" clcpozii cr-t
corstituire cli.: gar.a.j cLr nr. caclasr'iir l.-116111361.t)l
trr.caclilstral 1-{2(rl1ll6I'0i
142(rI12i(r1.02 cr-r sr-rplatiita clc 760"2 nrr "dcPozit cu
'r..carlastral cr-r supra{.ta clc'1ll'7 rrr'-
cu sr-r'ra['a!a c]c t)77"9 ntr. clcp.zit cu trt:.caclirstral i426112361'04
40'9 nlr" clepozii crt ilr'caclastral
co'structic cLl nr'. cadast.al 14261 12361.05 cr-r sr-rpraf-ata de
l 4161 1 2r(r 1 .0(r cu suprarata c1c r 045.6
*rr. dcpozit cr,r r.''.caclasrrar 142611 216 I .07 c'
cLr sr'rpralata clc lll'9 rtl:r'
srrpraliita cie 85-l ntr. constructic clr lrf. cadastrtrl 112-6112i61'08
clc 2-1".1 url- ospeitiiric crt nr' cadaslral
c0nstructic clr l:rf. caclaslr.erl 1416111161.0() cLr sLrpraf'ata
i2162'02 cu sr-rpral-ata
t+l6lllj62.01 cu supralata clc (rl-1.4 nrr" clcpozit cr-r nr.caclastral 1426,1
clc i(;2.(r nrr. atclicr.cic rcpiu'litic cu nr.cad.istral 14261
121(12.0i crr sLrpralatn Llll 6l-i"1 rnr'
uar.ajc cu rri..caclaslrarl 14161
jLl62.{lrl cu sup|illirta c1c 10l.1rl-lr- static clc alirncntatc ctt pctt'ol
cLr rrr'.caciaslr'al I 4l(r l 1 I l6l'(li {jll sLrirlalitta tlc 1 5'6 ltlr' galrr]c cLl rrr'clttlaslral
/
I 14161 l2i62.06 clr sLrpralata c1c '144.6 n.r:l. constructic cLr r.lr. caclastlal 1426112362'07 cLr
srrpr.a{ata c'lc.10 prr" atclicl clc rcpalatic cLr nr'.cnclastral 142(tl ll3(r2.08 cLr sr-rpraiata tlc 24"1
,rrl- poar-tal. sur.tl. tc;cr-r aslirltlri anplaslrlc irr lrrlLrl constt't-tctiiloi'ct-t rtt'. cltcillslral 1-11(;111361"
psarii:r. !.1r-tl. tcr',-:rr aslirllat arrpliisatc in lrrLrl constli,rctiilot' cLr ttr.cailastt'ltl l-il(r I l.ll6l sitt'tate itr
r..llrice ni s.[)rcltcdr.rti si br,rnirri ntobil.^ cistcrni i nrr" cisrcrna l0 nt']. cistcrlrlt 1() rrli. fc/t l\ ttitr' 5{)
r-nt.,.czcfr'uar 2.5 rnl. 2-j nr't- r'czcr'\'LlAr l0 rrrr" fczervLlar 10 ntl. rczcr\/Ltar I0 t-nl-cololtca
''cz-cLrLrai
cic aiiurcntarc cu combustibil KIP 40r05. nrasina clc autocurdtarc.ir-icircitor dc serlrintc 3l'Cl-
ig0- jAI]-10. z1-r-rpcitor dc scp1intc" nrasinii (stanclc) r-ln-(rl" aparal c1c sr-rclat. tlrasitl:t clc slclirit-
''llaro"-ct'ztn OIII - cralr y IiI--5- itlcitrcaltlr
ntiiSina clc fL.czat tlerul. cintar pcutrLl autontoirilc. cfau
cjc scntirrtc.:llt-100. cran Olll'lj5" coutpfcsor. tcghea clc tintpldric. cintar pL-rltftl r-tLttorllobilc.
r.nasirra KCl4 la prctul cle 512 060 lei.
l.a 1-ci. sRi_ '' capital-Plant"a ccrLlt rccuuoastcrca dreptr-rlr-ri clc proprietate usLtpta btttrttt'ilt'r'
srrs l'lLilICtc.
"
i,, cisrada pr.ctcrrIiil3r.lbrnrulatc lcclailantLrl SRL Capital-Plant""zl l]rc/erltlt itl irlsLlttltrt
"l)r'epciLrli" tlt"(r clirl
clc lLiclccati l)roces rcr.bal al cgprisici clc prir,iitiz;rlc ar fit'n-rci agricoic
r)j.()5.1r)r)9 si nr-.,J clin 16.0j.2000: cc|ti1ica1r:lc c1c pr0prict:rtc privatir.clibcIItc tle \ucrr!ilr
teriror.iala Irdincr a rlcpartantcntulLri tic Prilatizalc it propricttl{ii cie Stat a ll5
gt)1'r1oPt'ictilr'i:

l)r.occsc- rclLralc r .\ciLrnalrlol gcnct'alc a cr)llr()prict:trilot'ilin 0(r.01.2015 5i l+.t)l.l0li: '\eortl


tlc scpirrarc a crttci clin bLrnurilc e()lnLinc plivatiztitc ciitr ll.0l.)015 1i Attcrclc rrr.l ni"2 lit
''('a;rital . I)iarrt-'
liccsl ,,,\cor.cl- contlact clc vinz,:u'c-cr-rurparalc clin l.{.03.201-5. inchciat irttlc STll.
>i Ioru ( ilt.
Acinir-ristrinc'l pr.obele pfczentatc c1c catrc rcclanrant. la clata clc 21.04.1015 irlst:rrt!a dc
jLrclccatir a cmis o dccizic carc.corrsic1clitl cii urnrczi sd ile rctractittal it"t tctlrcittl Ptcrlizttt tlu
an.449 lit.c).Cod c1c pr.gccclur21 civilzi. irt riltutcn tirptLriLri c[ instarnfa ar ctriis o hotrilitc e Lt It'ir ir-c
la ilrcltturilc pcrsoancloI carc tru au lbst inrplic:ittc in proccs.
z\ga iJai.potriyil l)rgccsului-r,crbal nr.4 dirr l6 ttrartie 2000 al qcdinlci conlisici dc
a bulurilr-rr ir-rrrcprinclclii agricolc Agrolirnrar "DrcpcaLrli". llt cotrcLirslil ll clc
'i.iyatizar.c a patr.iurgniului rimas elLl pafiicipat 18/+2 pcrsoiinc. locr-riloIii s.l)rcpcirutr
clisirrbLrirc
.fcprczepliltc clc ('o.jocarr,r Vasilc. ('orrisia cic ltriralizalc la clata dc 1(r ttrartic 2(XX) a hoti=il'it clt- a
tlistr.illLriirr1lr.tl1rr.ic|alc1.lt.ir,atiicic1irliittlr.ilo1.gi1|g]1lt._1-l
"i)rcpcatrlr^' [rr-rnr,r1.ilc ;iiprasc in sr-rrnii t,.rta]u rlc 7 l8(r I7-i lci. 1i grtrllirl nr.i(18'1-r llcrsOattc'
l-rpl\,'/clrt,llc rlc crilr-c ('9-iecuru Vasilc";rLr p1'jrlit patlintonir-t itt sLtnta totalii cic 109 l0'l ici.
(r

Cu t,rerlc lrccslcn. la ArlLrnalc gcnci':rlir ilin ()6.()i.2015. ca;i lti,r\tllttlltle gctrer.tlrt .iitr
i-+.01.101.i aLr qrar-ticipat rrLrrlai l3,i cic ccl;r'oplictnlrlor a cotci-pitr'{i clin c.:i )842 cop|oPIrctiifr-
''l)rcpcirr-r1i".
cat.c irLl ar ut cllclttr-rl ia bynr,rrilc rdntasc cltrpiltriratizarca asrolllrllci
Noi "14-S pr-gpr-ictat'iigr in currtuu it itLrnr.rlilor" nu erLr pat'ticipal la Acir-rnitIilc gcncralc clirl
06 {jj.2015 :;i 14.0j.201,5. qu au dat ncurelul pcntlr,r scpararcer a patrintoniLrlLri Liin pt'oPt'ictrttcl
colrtLrr.tii unui grup c1c Ii5 c1c cotaq;i- rcpt'ezctltatc dt: Ioxa Gh.
(''t.rpfirrnr Listci patr.ir-poiriulr-ri clcstinat clistriburirii in natr:t'lt ltroprictat'iiol etrtclor'-Par'1i
raloricc pc glrpi-rl l(rcpr.czcntat clc Co.jocalLr Vasilc) clin agxrlilna ".1)r'cpcaLr!i" la e:ot-lcLlr|sLll il
(,\prrrh rrr.l[] Ia pr.sccsLrl-r,crberl nr'.4 a ('onrisici clc privatizarc at hut"tt-tt-ilor irltrclllirrtjcrii agIicoic
clin 16.01 20li) but-turilc iniobiic 5i ttttt-tttrc: ()s11rtlriIic Lic
.,\!rr.oilr-ma -.1)rcpciiLrli"..jLrclclui Irclincq
labrigacla cic fr.aetoarc cLr nr.caclastlal 142(rl1l3(r2.01. dcpozit ct-t t-tt'.crtciastrall42(rlt2l(r2 0l-
arclicr-cu pr.curlaslrall,126l12i(r2.0l.gzrla.jc cu nr.caciastrall4261lli62.04. static clc rilitrtcntare
cLr I I rl6l 0-\. gr;aic cLl rrr.czrdastr':ili.ll(rl lli(r1.06" conslrliclid cil
'r..catlustr.irllll(r airiicl uLr trt'.crttlilstrilll-{1.(r l lll(rl.0li- cl ll
nr..crrclasLlall-11(r 1 l-l.lfi-].07. ttlr'a.ie
rtr'.criilust;iri1-1-l(rllll(rl.0l.dcp9zir ,rLr rtr.crrila-slr'all4l(rllll6l.0l." dLrl)()zri cti
rri' caii;,isilul I +16 I i ll(r l .(i.1. ilcpozti cLl rit'.caclastt'iill4l6I ll,l6I.()''l"cotlstt"t-lcttc cLl
Tl
,.1
:/
//r/
.t/
/
/1
// nr'.carlastt'ill l-ll(r I 121(r l .0-i- clcpozit cLr tlt"caclastral 14?61 13(r I 06" clcl-rozt1
1 cLr

irr .cadastral I ,ll6l I 2l(r I .07.constr.r,rc1ic cLr rr'.caclirstr':rl


4l6l I 2i(r .08- collstf tlclrc
1 1 cLl

colllLlllLl irl cotc piir'11 icicalc-


l

nr.ciiclasrr.aiI-+l6l Ill(ri.[)r) ne alli,il.liltc noi cLi cl|clttUl clc p|ttp|ictale


l

Cal'c nLl pot li sCparatC lhr:i ilcclt'c'lul il tLltLtt'rrt' pf()l)l'iCtJl il()f


I
.

cor-uLnr a bunurilor'.disrribuit in LLrnra PIiratlziuii agr:ofi|mei


i

l Noi. 14j pr.prictar.ilor.in


l ..Dr.cpcdLr1i". pLr s-au c'lat luri fio.jocan-r Vasilc clrcptul clc a participa- in tllttltelc tltlastrlt' it.r
procLtrilc pe nurlrclc lr:i
Acjunarile gencralc din 06.03.2015 5i 14.0i.2015. nr-r anr ser1lnat carcva
(ioi.ca.,r V. la lu lebrLraric 201.5 5i 20 {ebn-raric 201.5 " cr-r drcptul cic a clcciclc" clin trltr-nclc
conrltlti'
noaslrc plivind separafca cotelor par{i in naluri din bunr-rrilc c1c proprictattc
"Capital-Plalrt s-at aclt'csat
lar ciata cic 05.10.2015 din ccrcr.eet. clr carc administratorul SRl.
21'0-+ l()15 d'" citrc
cdtrc aclrrriristralia SRi. "Drcbozaci". anr clc'cnit cor-tgticnt dc fapttrl " cir la
carc lncalcii clrcptirl'rlc llotlstrc
.lLrdccirtoria []riccni. lir-ir participarca noaistrd. a tbst lr-rata o dccizic
ca proprictari.
ar'l participat la proccs"
I)0trir,i1 art..l47 lit.b). (-oc1 clc 1-)l'occdura cir,ilii. pcrstliltlclc care llLl
r.lar.c:rr.c sr-rrt iczatc in clrcptr,u.i plirr hotarilcir"incheicr-r:a szrLl
ciccizia.j r-rclccirtorcascd- sa cicpr-mii
eel el'e .lt r'.'r iztti le.
i, suslircr.cl tcnrcir-rlr.ri irrrocat ul cclclii clc rcl izr,rir'c pt'czirtl Llrlllf,t()airclc rltl\czt'
-l,roccsul r,cr.bal ,i.. 4 clin l6.0l.l(xX) ai scclinlci Conrisici clc prir atizarc lt
btrlrLn'ilof
clcstinat
irtrcpr.i.dcrii agricolc Agiofir.nra ''l)rcpcaLrli-' cLr Ancsir nr'.1 Stlr-rclr-il'it patrirlrorliLrlr-ri'
agricoli Asrt}hl'tla
ilistr.iirr-riiii in natura propr-ictar.iloI cotclr)r' pdr{i vzrlor'icc clin intrcprirrcicrca
,.Drcpciu{i"' la ll concurs gi Ancrii nr'.2 l.ista perLlinronir-rltri. dcstinat distribLririi in nitturit
Vasile ) ciirl z\groii|nla
pr.prietaril.r- cote lor-plr{i valoricc cic grr-rpLrl 1(rcprczcntantul co.locarlt
Il:
lir "l)t'c1-lciit-r1i" ia concr-trsr-tl
-i.ista propr.ietarilor cotclor-pir1i valoricc gi strr-rctu|a patrir-r-ronir-rlLri prinritir
irl tratr'trit cic lir
Co-]ocari Vasilc:
irrtrcnripeicr.c agricsla [f A ''l)rcpcdLr{i" r-l l}r'iccni cLt rcpfcT-e ntatrtul
- l,rs1a patrrr-por-rir-rlLri. cicstinat clisrribLririi in natuld proprictarilor cotci-1-riirqi r"aloricc clirr
('cl.itlcaru VasilcXAne xa tlr'la 1-:rocess-vcrbirl
.Agr:o1.rrnra "l)rcpc:ir-r[i'"" gr.upul 1(rcprez.cntantu]
"[)rcpctir-r1i" s.I)r'cpcnLrii-r-ll]riccni clilr t)j
,r.. a (.orlrisrci cjc pr.iyatiz.ar.c a i-rr.rriurilor-Asrolll'uri
nr:ti I ()t)t);; ('ocl tit:
in legiittrt'li elt cclc c\plrsc. in baza alt.-147 lit.ct-4-19 lir.c)-:l5l-'l-il alin.(
pxrcccllti'ii c i I i lli -.''
soI l( t-l :

i\citn i tcrc cclcri i cic lcr izttit'c.


('asarca irltcgral il hgitrrilii.lr.rdccirtg;ici Ilriccni clin 21 allrilic 2015 irr pricina cirilir la
"('apital Plant" itnpotrir a loxa (ihcnadii pIiVincl
cclcrczr c1c chctlrartl itl .iLrclccard a SI{l
consi cict'ttt'ci't ctltltr:rctltl u i clc i,iriz,ar.c-cuurpd|arc ralabil si atrulat'ca
hotdririi itr citr-tz-i

lnc.ru:
-l)r.occsr,rl r,crbal nr. 4 rlin l(r.()1.1000 al sctlirrlci
('ontisici clc priVatizare :t hlttluriloi
.'l)r'cpcLirrii" cu Ane xfi nt.l Stt'Lte tttrit plttrirlltlniltlLti- clcslirrltl
i',.r.c1tri'clc.i agr.ic.lc Agro[-rnlai
rlistriirLririi i' proprictar.ilgr crote lor' 1'xu1i I alolicc clir-r intrcprit-iclcrca aglicola Agr-oli|nlit
':rtr-tr-:i
.-l)r.cpc;ruli" la'Ti corcLu.s ;i Ancxa nr.l Lista patlinroniulr-ti" clcslirtat distribLririi
itr nltlitt-it
('ttiocant vasilc) dilr ''\!r'olll'tla
1rr.tilr.icllril.r" c.icl6r,pfrrli r alr.rricc tlc ulr-rpul llrcprczcntiurtttl
-24-i copii procut'i e libe ratc pe nunrelc Pt'oca Vasilc:
-24,5 copii br-rletinclor: de ider-rtitate ;

or pri n procu rl Proca Vasile


Rc prezcutalltlt I rcv i z-ltetr 1i I

IvaScir-rc Anlonina
.,\\ r)cJl
/Z*dr*
(/
tr^ -
.1d, to, a1e4{
Sd**
r. *if#"a.pu"F. -**g.

Dosarul nr. 28-2rh-33 1 8-10052017


Dosarul nr. manual 2rh - 3

HoTAninP
in numele Legii
or' Briceni
01 decembri e 2017
Republica Moldova
Judecdtoria Edine!, sediul Briceni'
Instanla de judecatd, in componenla:
Tverdohleb Elena
Preqedint.i. q"Oi"tei,judecdtorul
grefier Bandalac Stela'
Ivaqciuc Antonina'
Cu participarea avocatului
civila la cererea de chemare in judecata
examinind in qedin!6 publicd pricina tu1 Gi9lldii
a S.R.L. ,,Cap_igl-p_1a1t,, ,,Cri;;,;."i:ryl ffieeni, impoarlva lola
il' - cump dr ar e v al ab
derare a contractului de vinzare
io t i;ti olii; il;t;"r, i

337 alin' (l)',


in conformitate cu art. 212,213-215, ?go:3-15-3 16,320-321'
art' 24t cPc' instanla
351,361 ,365, 753,764 cndrri biuit, conducindu-se
de judecatb
HOTAnA$rE':
Se respinge cerere.u ^dt chemare in
judecatd a S'R'L'
"CaPital-Plant"'
lui Ioxa Ghenadii Mihail, , reprezentantul
s. criva, ,uiori Briceni, impotriva
grupulde.op,op,i.|arta\.ot.i-pa4ivaloriceinnumdrdel35persoanem
de vinzar. _.u-pdtare valabil,
baza procurilor, privind considera,.u,ont,uctului cu sediul s' criva'
incheiate Ia i^* 14.03.20ri i"tre s.R.L. ,,capital-P-l1nt.',
ioxa cristian qi Ioxa Ghenadii,
raionul Briceni, reprezentat' de administratorul a 135 coproprietari in baza
domiciliali ,.'criuu, raionul Briceni, reprezentantul
generale a c.oproprietarilor din
procurilor qi procesului-verbal a adundrii Briceni qi
06.03 .2OI5,a supra bunurilor
imobile' situate il '' Ottpcduli' raionul
unu-*tiuru.i suprafa! a de 376'2
cu nr' cadast ral 1426-l.t.Til O:cu m2
'
srrprafula de760,2m2,
- depozit iu nr. cadasrral 1426112361.02;
_,,p,ur4u de 977 ,9 m2,
cu ,.,p,ufu1'
- depozit cu nr. cadastral |426I|2361.03 de a22'Jf,n
- depozit cu nr. cadastral I426||2361.0a cu 2

-construpliecunr.cadastra|1426112361.05cusuprafa!u*49'!9,9,^''
de m.,
|42611236I.06 cu suprafala !.045.,6
- depozit'cu nr. cadastr a|
-depozitcunr.cadastral142611236I.0Tcusuprafalaae!f]2,,^,
-construcliecunr.cadastra||426112361.08cusuprafa1a9i]]|,,93.'
suprafala de 24'3 m- '
- constru.ii" "u nr. cadastr al 1426112361'09 cusuprafalu dt 6t'l'+ m'''
- osp6t6rie cu nr. cadast ral 142611236231cu '
-depozitcunr.cadastral1426:-|2362.02cusuprafaladet62,6m",
-atelier de repara{ie cu ,tr. .udurt u I
t426112362';;-'* "tptu fa\a de 625 '4r* '
-garaJecunr.cadastrall426|I2362.Q4cusuprafa!ade707,7m2'cu suprafala
de alimentare cu peuol cu nr. cadasttit
t+ZOtI236235
- stalie

cadastral |426rr236z.Q6,11yprarat
a de 444,6 m2 ,
l;rfr'.fr; cu suprafala de 30 m2' n , t ,- 2
- construclie cu nr. cadastr al 1426112362.87 m'
1426112362'08 cu suprafala de 24'l
- atelier de reparalie cu nr. cadastr al
in jurul construcliilor cu nr' cadastral
- poarta , gard,teren asfaltat u*pr"t"r.
1426112361'
-poart6'gard,terenasfaltatamplasateinjurulconstrucliilorcunr.cadastral
: 10 m3, cisternd 10 m3'
- 'o'uult3,1f3;t mob.e cisternd 3.m3, cisternd -^t,
rezervuar 10 1n3'
rezervuar 50 ffi3, ,.r.ruriolr*;-;- ry{,*r'"""*uiur-'zs
de alimentare cu conbustibil'
rezervuar 10 m3, ,"""ruuii r-O *;,'toionta
colonca de alimentare cu conbustibil
K3P 40x05' maqina de autocurd\are'
aruncator de semin{e', maqind
incdrcator de semin{e 3PC - 100, 3AB-10,
de qlefuit, ma$rn! de freza| fierul,
(stanoc) 'tls-63, apara| de sudat, maqina
cran oflf' cran yTfI-5, incdrc6tor
de
cintar pentru automobile, cran ,,Baro,,
tejghea de timpldrie' cintar
seminle 3il-100, cran oltr-135, compresor'
maqind KCI'I' ..
Pentru automobile, fost vindut laprelul de 512'060'00
Bunurile imobile gi brrnu.il" mobile a
lei.
judec atd a s'R'L' s' criva'
Se respinge cererea de chemare in "capilal-Plant"'
reprezentantul grupul de
raionul Briceni, impotriva lui Ioxa Ghenadii Mihail'
a\ - pAd valorice in num6r de i:S persoane in baza
coproprietari "ot.i s' criva' raionul
procurilor, privind recunoaqtere dupd s.R.L' ,,capital-Plant"'
c/f 1013604001459, dr.ptrl de proprietate asupra bunurilor imobile'
Briceni,
anume:
situate in s. Drepcduli, raionul Briceni 9i
-garajcunr.cadastra||426||2361.01cusuprafalade376,2m2,
_ depozit cu nr. cadastral I426It236L02; r.rprurEu de7.60,2m2,de 977,9 m2,
- depozi, ;; ;;. cadastral t426t1236103 cu 'up.ufa1a de422,7n],n,-2
- depozit cu nr. cadastral 1426112361.04 ;; 05"rp.uru1u de 40,9 m"
_ construclie cu nr. caJast ral 142611236L cu suprafala de l ,045,6 m,,
- depozit .u .'.. cadastral t426||236I.06 cu suprafa{a
-depozitcunr.cadastral142611236l.07cusuprafa1ade852m2,
- construclie cu nr. cadastr al 1426112361 .08 tt't; rrprufulu de 24'3 m2 '
de 1 1 l,g n]

- construclie cu nr' cadastr al14261!?3y:i; ,,,p'urut'uptafut'a


u
'
- osp'tarieou nr. cadast ra| 1426II236231"u !",.6|3;4:m2-;
_ depozit cu nr. cadast rat 1426112362.02 .j:;_r*"f"l" !f,!u?:u !'; n.,^r,,
tYryg1der62r5'a*-:
-atelier de reparalie cu nr. cadasttal1426112362'03 :Y
- garaje ;;' cadastral 1426112362'04 cu suprafala
de
',?'' ^"
'
//

J
/
cu suprafala
stalie de alimentare cu petrol cu nr. cadastral 1426112362.05
/ de 15,6 m', 1

garaje cu nr. cadastral 1426112362.06 cu suprafala de 444,5


m",
,
Ionst.,rclie cu nr. cadastral1426112362.07 cu suprafala de 30 m"
atelier de reparalie cu nr. cadastr al 1426112362'08 cu suprafat a de
24'l m2
poart6, gard, teren asfaltat amplasate in jurul construcliilor cu nr' cadastral
t426112361,
poart6, gard, teren asfaltat amplasate in jurul construcliilor cu nr' cadastral
r426112362;
qi bunuri mobile: cisternd 3^m3, cisterna 10-m3, cisternd 10 m3,
rezervvar 50 #;;;"*uar 25 m3, rezewuar 25 ffi3, rezervuar 10
ffi3,

rezeluar 10 m3, rezervuar 10 m3, coloncd de alimentare cu conbustibil,


colonca de alimentare cu conbustibil K3P 40x05, maqind de autocurd\are,
incdrcdtor de seminle 3PC - 100,3AB-10, aruncdtor de semin{e, maqind
(stanoc) rln-63, upui1 de sudat, maqind de qlefuit, maqind de ftezat fieruI,
yTll-s, inc[rcdtor de
cintar pentru automobile, cran ,,Baro"' cran OlIf, cran
seminie 3n-100, cran Oltr-135, compresor, tejghea de timplarie, cintar
pentru automobile, maqind KCI4.

Hotdrirea cu drept de apel la Curtea de Apel B6lti in termen de


30 zile, din momentul pronunlfrii dispozitivului hotdrirei.

JI.IDECATORUL Tverdohleb Elena

ilA+f.:foo* r.^..* *._ io\1*\ \*$g_:


\-eql*- R-*ts.s$.,,..Aa "V*?\4)1
\rs",dd,^\q!. i.rd.r--- \!:,: (_i.
,.ii. W
\.
G{i*r! :
\t"to** LiQ.i.s-
22.12.2Q17 Servicii I servicii.ggv. md

R* ii 1.; Li\

pcrial
'tl_Y_1t-l

A-c-as-a Serv-i-c-ir pe-n-t-m eelAleni Bunuri imo-biLe- Eanstru-,clti"si..urb"anlsm

A*c** Sr*til;t l* #*t* din rmgi*tr*l *unrsri]rsr im**il*

Fi6* x*rvi*irafui Seiffisita %#Ywiq,&wg

flii*"*t*r* $*rvi*ii Informa{ia detaliati referitoare la solicitare


Mesaj pe rezultat de ciutare C\ rir'iarp r'lp <r rrra<
l)*p* rrrlrii:i rJ* iivl',:re
Bunul imobil Teren
Lri;f,r rir l; A !a ..r
Numdrul cadastral 1426112.361
lir;g:l ,l:;riluiit Adresa r-nul Briceni, sat. Drepc5uti, extravilan
{-ti* r: i.ri pr:l:1.: ia r'e';r.'r'vir
r
Modul de folosinld Agricol
i'J* i t i* rc ii\,'..l rt :,n15 Suprafa{a 3.03170 ha
Tipul hotarelor Generale
Utilizarea terenului Teren agricol cu constructii
Valoarea estimati a bunului imobil, lei 18992
ffi i::ii:r: rr i .j.i. :','.r j jirr\ ,ri Data ultimei estimdri 01.06.2010
y;il:-:r:rl ::+ilr i ::-ice: Tipul de proprietate Nu este inregistrat dreptul de proprietate
ffi
..,.",:: i ,.: l. J:"; .l; ,
Numirul tranzac{iilor 0-
LTI
.r, ir,t:,, i. .,. ,;,1,., .: r ..i .
Altc drpntr rri realp Nu existi
Notdri . Nu existi
ffi ii,l,r,o,ro . :]',\irrflrt]'e,r': Interdic{ii Nu existS
; 1' 1 , r,, 1 { ,-r ; 1 ;
. .
. : l .. . , r , i i .i rr

ffi i"'s51i; i i1.,'y1p

jr.:,.|i ;i
ffi Li iirr,r,ar,,,, r;ir r;r

i: i::ii ! iJil ri}}i{liil


'.irii:r{t,:i1

https:l/servicii.gov,md/ServiOeDetails.aspx?id=1 8d6d 1f1-994f-42fb-9ea2-c1ee975d56a6 1t1


22.12.2Q17 Servicii I servigii.gov.m(

Ri,j

s-ci:v-l-{,1.; a:{fta i Qilv.l-r1c

Asa,sc Ssrvi"cii.-pe,stru.c-ei-a-te*m B"unuri-imo-bile,--c-onslnJgtii-si-u-r.baris,m

&***s fir#tilit l* #*l* *ir-r rcgistne;f hurl*{il*r irn*hile

ilig* s*ruix$*$ui $*lieitx *xyztir.izstr

{s{.$q*rs $*rvieii Informa{ia detaliatd referitoare la solicitare


Mesa.1 pe rezultat de ciutare O cdutare de succes
i-)Lrpi r::':i,ii;i il{l livr.tr r,:
Bunul imobil Teren
i i:tl,,: ij* i.: ,{ lt ,rl
Numirul cadastral 1426112.362
i)r"r 1-:rl I rt,,1 : lL: lir: Adresa r-nul Briceni, sat. Drepciu{i, extravilan
{. * I il ir i: , i-.'+ i: ,.; ',i ill j
:. C i, Modul de folosinta Agricol
la*i.lr* ;rrfrrafa Suprafa{a 3.2894Q ha
Tipul hotarelor Gener-ale
Utilizarea terenului Teren agricol cu construc{ii
Valoarea estimatd a bunului imobil, lei 20 606
,::r i,,
H ,' t, .1, r
Data ultimei estimdri 01.06.2010
i:ir r.r Tinr rl da Pu blici
^r^nriat:+6
Numdrul tranzac{iilor. 0
irl I :!t r.i:::itt r.ir::
Alfp drentr rri re:le
'ii:r':ll-]! ;r)tr.]i., .
Nu existd
Notdri Nu existd
li*'I
l-::-J
lnterdictii Nu existi
.i i:,:rt:::i:,ii-: .

is
ffi r t r: iirlll ::

l* r:i;1ii-lr0

https://servicii.gov. md/ServiceDetails.aspx?id=1 8d6d 1f 1-994f-42'fb-9ea2-c1ee975d56a6 1t1