Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECȚIE

PROPUNĂTOR: Manea Florin – Valentin


DATA: 20 mai 2015
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Românești
CLASA: a VI-a A
DISCIPLINA: Religie ortodoxă
SUBIECTUL LECȚIEI: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
TIPUL LECȚIEI: mixtă
COMPETENȚE SPECIFICE:
C.S.1 – să conștientizeze importanța virtuților în viața de creștin;
C.S.2 – să identifice învățături necesare progresului vieții spirituale;
C.S.3 – să enumere modalitățile de cinstire ale sfântului Dimitrie;
C.S.4 – să explice expresia „Izvorâtorul de Mir”;

COMPETENȚE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul lecției toți elevii vor fi capabili:
C.O.1 – să expună aspecte din viața de mucenic a sfântului Dimitrie;
C.O.2 – să identifice virtuțile dobândite de sfântul Dimitrie;
C.O.3 – să compare elemente din biografia sfântului Dimitrie cu întâmplări din viețile altor sfinți martiri;
C.O.4 – să formuleze judecăți de valoare în legătură cu faptele sfântului Dimitrie;
C.O.5 – să generalizeze trăsăturile unui mucenic.

1
C.S.5 – să înțeleagă valoare martiriului pentru întărirea Bisericii.
STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. Metode și procedee: conversația, descrierea, explicația, expunere, generalizarea, studiul imaginii, exercițiul moral.
2. Mijloace de învățământ: icoana sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir, icoana sfântului Gheorghe, Fișă de lucru..
3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

RESURSE:
A .Oficiale:
1.***Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VI-a;
2.***Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a.

B. Temporale:
Nr. de lecții: 1
Durata: 50.

C. Bibliografice:
1. ***Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1977;
2. Muha, Camelia, Religie crestin –ortodoxă , caiet pentru elevi, cadre didactice și părinţi, clasa a VI a, Editura Sf. Mina, Iasi
2009
3. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, M. Opriș, D, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba – iulia, 2000;
4. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Colecţia Sfinţii prietenii lui Dumnezeu și ocrotitorii părinţilor, Editura Sf Mina, Iași 2008.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele lecției C Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace de Forme de Evaluare
crt. (min.) și învățământ organizare
procedee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Momentul 2 - Salutul - Salutul
organizatoric - Rugăciunea - Rugăciunea Activitate
- Notarea absențelor - anunțarea absențelor frontală
- Pregătirea pentru începrea orei - Pregătirea pentru
începerea orei
2. Verificarea 7 Se verifică lecția Sfântul Mare Elevii răspund la
cunoștințelor Mucenic Gheorghe. Profesorul arată întrebări Icoana
elevilor icoana sfântului. Conver Sfântului
„- Ce este un mucenic?” „- ...mucenicul este sația Mare Activitate Aprecieri
persoana care a suferit Mucenic frontală verbale
mărturisindu-L pe Gheorghe
Hristos...”

„- Unde s-a născut sfântul „-...s-a născut în


Gheorghe?” Capadocia”
„- În timpul cărui împărat?” „- ...împăratului
„-Ce funcție ocupa sfântul Dioclețian”
Gheorghe?” „-Gheorghe era
comandantul armatei lui
Dioclețian.”
„- Ce a făcut împăratul când a aflat „-... l-a întemnițat și l-a
că Gheorghe era creștin?” supus la chiunuri.”

3
„Ce chinuri a suferit sfântul în „-..lovirea cu sulița,
temniță?” turtirea pieptului cu o
piatră grea, aruncarea
într-o groapă cu var
nestins, încălțarea cu
papuci înroșiți în foc, Activitate
otrăvirea” frontală
„- Ce efect au avut aceste suferințe -... sfântul nu a renunțat
pentru sfânt? Dar pentru cei ce la credința sa. ...mulți
priveau?” dintre cei ce priveau au
crezut în Hristos,
inclusiv împărăteasa
Alexandra
„- Ce a făcut împăratul cu „-...i-a decapitat”
împărăteasa și Gheorghe?”

„- Când îl sărbătorim pe sfântul „-.. pe 23 aprilie”


Gheorghe?”
3. Pregătirea 2 Se adresează elevilor următoarele Elevii răspund:
pentru lecția întrebări:
nouă „- Ce urmăreau păgânii prin „- ...lepădarea de Conver Activitate
torturarea creștinilor?” credință.” sația frontală
Aprecieri
„- Mai cunoașteți și alte exemple de Elevii dau și alte verbale
Sfinți Mucenici?” exemple.
Între acești sfinți se numără și
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.

4. Anunțarea 2 Se anunță și se scrie pe tablă data și Elevii scriu data și titlul Explica Materiale
titlului și a titlul lecției: Sfântul Mare Mucenic lecției în caiete ția din dotarea Activitate
obiectivelor Dimitrie Izvorâtorul de Mir. clasei: frontală
lecției „- Haideți să citim lecția din caietele tabla, creta,
speciale de religie de la pagina53.” caietul de

4
notițe

5. Comunicarea 15 Profesorul prezintă viața sfântului Elevii audiază cu atenție. Manualul


/ însușirea după următorul plan, și notează pe
noilor tablă informațiile importante. Povesti
cunoștințe rea Activitate
-Date biografice; frontală
-Persecuțiile la care a fost supus;
-Sfârșitul vieții;
-Minuni:
a) în timpul vieții;
b) după mutarea din viața aceasta.
-Sfântul Mare Mucenic Dimitrie s-a
născut în Tesalonic în secolul al III- Elevii notează ideile pe
lea. A fost botezat în taină de părinţii caiet.
săi, de frica cruntelor prigoane
împotriva creştinilor.
-Ajungând la vârsta adolescenţei, Expune
împăratul de atunci, Maximian rea
Galeriu, l-a făcut voievod.
-Sfântul ocârmuia cu multă vrednicie
poporul şi aducea pe mulţi la
credinţa în Hristos.
-Atunci împăratul a aflat că Dimitrie
este creştin şi l-a închis în temniţă.
C.O.1 Chiar şi în lanţuri fiind, Sfântul
Dimitrie întorcea la credinţă sufletele
ostaşilor ce-l păzeau. Şi pentru că se
întorsese biruitor dintr-un război
împotriva sciţilor, împăratul a
poruncit să se facă serbări în cetate,
în cinste zeilor, cu jocuri şi lupte
greco – romane.

5
-În aceste lupte, un om înfricoşător,
Lie, ucidea fără cruţare pe creştini,
aruncându-i în suliţe.
-Atunci, un tânăr creştin, anume
Nestor, s-a aprins de râvnă şi voia să
lupte cu Lie. Ştiind că fără ajutorul
lui Dumnezeu nu putea învinge pe
acel ucugaş de oameni, a alergat în
temniţă la Sfântul Dimitrie, cerându-
i să se roage pentru el şi să-i de
binecuvântare.
C.O.2 -Sfântul Dimitrie îl însemnează cu
semnul Crucii şi-i zice: ,,- Du-te, şi
pe Lie vei birui, şi pe Hristos vei
mărturisi!”
-În luptă, Nestor striga: ,,Dumnezeul
lui Dimitrie, ajută-mi!”. Şi aşa l-a
biruit pe Lie.
-Atunci împăratul, mâniindu-se şi
aflând că Dimitrie l-a îndemnat pe
Nestor să lupte, porunceşte ca
Sfântul să fie străpuns cu suliţe în
temniţă, iar lui Nestor să i se taie
capul, în anul 299.
-De atunci s-au făcut la moaştele
Sfântului Dimitrie multe minuni şi
C.S.5 tămăduiri de boli, fiind dăruit
creştinilor cu darul sfinţeniei de către
Dumnezeu.
-Astăzi moaştele sale se află în
C.S.4 Tesalonic, iar din tălpile sale
izvorăşte sfânt mir spre tămăduirea
şi mângâierea celor care aleargă la

6
ajutorul său. Este prăznuit la 26
octombrie.
6. Fixarea 8 Profesorul oferă elevilor o Fișă de Elevii rezolvă Fișa de Explica Fișă de Activitate
noilor lucru conținând ideile principale ale lucru. ția lucru individua
cunoștințe lecției, ca aceștia s-o rezolve. lă

Fișă de lucru
1. Notați pe scurt datele biografice
despre sfântul Dimitrie:
- locul nașterii:

- ocupația sfântului:

- în timpul cărui împărat a suferit:

2. Scrieți chinurile la care a fost


supus sfântul Dimitrie.

3. Ce invățături folositoare pentru


C.O.4 viața de creștin extragem din
exemplul sfântului Dimitrie?
7. Aprecierea, 9 „-Cum a murit sfântul Mare Mucenic „...a fost străpuns cu
asocierea, Dimitrie?” sulița”
generalizarea „-Cine a mai fost străpuns cu sulița?” „...Mântuitorul nostru Aprecieri
Iisus Hristos” Activitate verbale
„-De ce a fost ucis Sfântul „...pentru că l-a ajutat cu frontală
Dimitrie?” rugăciunea pe tânărul Conver
Nestor ca să-l învingă în sația
luptă pe mândrul Lie”
„-Cu cine se aseamănă cei doi „...Lie cu uriașul Goliat,
luptători?” iar Nestor cu David.”
C.S.1 „- Ce virtuți necesare vieții creștine „...curajul, tăria în
C.S.2 extragen din exemplul sfântului?” credință, smerenia.”

7
Se prezintă elevilor icoana Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie și se solicită Elevii privesc cu atenție
elevii să explice reprezentarea. Se răspunzând la solicitările Studiul
vor analiza: ipostaza, sulița. Se profesorului. imagi Icoana
prezintă și icoana sfântului nii Sfântului
C.O.3 Gheorghe, iar împreună cu elevii se Mare
C.O.5 identifică asemănări și deosebiri Mucenic
între cele două reprezentări, dar și Dimitrie
între viețile sfinților.
Profesorul solicită elevii să enumere Icoana
C.S.3 modalități de cinstire a sfântului. Elevii răspund: Sfântului
-rugăciuni, acatiste, Mare
imne; Mucenic
-numele Sfântului dat șa Gheorghe
Botezul copiilor;
-zidirea de biserici care îl
au ca ocrotitor;
-cinstirea sfintelor
moaște;
-zugrăvirea chipului pe
icoane, pe pereții
bisericilor.
8 Precizarea și 2 Se anunță, se explică și se notează Elevii își notează tema în Activitate
explicarea tema pe tablă. caiete. Explica frontală
temei pentru „Povestiți un moment din viața ția
acasă voastră când ați simțit ajutorul unui
sfânt în urma rugăciunilor făcute
către acesta”. (exercițiul 3/pag. 54)
9 Încheierea 1 -Rugăciunea -Rugăciunea Exerciți Activitate
activității -Salutul -Salutul. ul frontală
moral

8
Oglinda tablei (caietului)

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir

Date biografice
- S-a născut în Tesalonic (Grecia) din părinți credincioși, în timpul împăraților păgâni Dioclețian și Maximian;
- La o vârstă foarte fragedă ajunge conducătorul cetății Tesalonic, în locul tatălui său;
- Se remarcă în războaie fiind prețuit foarte mult de împărat;
- În urma unei victorii pe care Maximian o obține, împăratul dă poruncă locuitorilor din Tesalonic să se închine zeilor;
Sfântul Dimitrie refuză.

Chinuri
- Închis în temnită;
- Bătut;
- Lovit cu sulița.
o Cu ajutorul rugăciunilor sfântului Dimitrie, un tânăr creștin – Nestor, biruie pe viteazul Lie – un păgân care-i ucidea
pe creștini, aruncându-i în sulițe.

Sfârșitul vieții
- Auzind împăratul că sfântul Dimitrie a îndemnat pe Nestor să lupte cu Lie, poruncește să i se taie capul lui Nestor, iar
Dimitrie să fie străpuns cu sulițele.

Minuni
- În timpul vieții îi ajută lui Nestor să-l învingă pe Lie
- După moarte: „Izvorâtor de mir”
o Darul tămăduirilor.

9
Anexa 1

Nume și prenume...................................................
Clasa ...........................................................
Data ....................................................

Fișă de lucru

1. Notați pe scurt datele biografice despre sfântul Dimitrie:


- locul nașterii:

- ocupația sfântului:

- în timpul cărui împărat a suferit:

2. Scrieți chinurile la care a fost supus sfântul Dimitrie.

3. Ce invățături folositoare pentru viața de creștin extragem din exemplul sfântului Dimitrie?

10

S-ar putea să vă placă și