Sunteți pe pagina 1din 12

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „MIHAI EMINESCU” PLOIEŞTI

PROF. POPESCU RAMONA


DATA:
CLASA a VIII-a
DISCIPLINA: EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
MEDIUL DE INSTRUIRE: cabinetul de educaţie tehnologică
MODULUL: DOMENII PROFESIONALE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cerere şi ofertă pe piaţa muncii
NR DE ELEVI:

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Titlul lecţiei: Cerere şi ofertă pe piaţa muncii


A. Necesitatea studierii temei: Funcţionarea sistemelor de producţie se realizează prin intermediul
muncii desfăşurate de om – factor primar de producţie.
B. Structura logică a conţinutului lecţiei:

CERERE ŞI OFERTĂ PE
PIAŢA MUNCII

FACTORI DE PRODUCŢIE PIAŢA MUNCII

OFERTA DE
MUNCA CAPITALUL MUNCĂ- factori de CEREREA DE
NATURA (utilaje) influenţă: MUNCĂ- factori de
(resurse - marimea salariului influenţă:
naturale) (normal, real) - dezvoltare econo-
-raportul dintre utili- mico-socială
Dimensiune
tatea si dezutilitatea - amploarea şi struc-
Dimensiune calitativă
muncii (respectiv, turile activităţilor
cantitativă -specializare pro-
relatia dintre efortul economice şi ale
-nr de ore lu- fesională
individual si costul de acţiunilor sociale
crate -grad de califi-
oportunitate); - fenomene şi pro-
-nr locurilor care şi de expe-
- nevoia de a subzista cese social-demo-
de muncă rienţă în producţie
a salariatului si a fa- grafice
-nr de lucră- -nivelul de pro-
miliei sale
ori ductivitate
-stare de sănătate
a lucrătorilor

FUNCŢIILE PIEŢEI MUNCII


FACTORI DEMOGRAFICI

POPULAŢIE OCUPATĂ – persoanele cu vârsta


POPULAŢIE minimă de 15 ani încadrate în muncă
ACTIVĂ
( resurse de forţă
de muncă) ŞOMERI – persoane cu cu vârsta minimă de 15
ani neîncadrate în muncă, dar care se află în cău-
CATEGORII DE area unui loc de muncă
POPULAŢIE
C. Alte date:
POPULAŢIE INACTIVĂ- elevi, studenţi, pensionari, militari în termen, per-
soane întreţinute, populaţie casnică, persoane sub 15 ani care nu sunt elevi
Experienţa anterioară de învăţa- Cuvinte „cheie” Resurse materiale
re a elevilor
* Elevii cunosc: Muncă - imagini
- ce sunt profesia, ocupaţia şi Cerere - manual
meseria; rutele de formare pro- Ofertă -fişe de lucru
fesională Piaţa muncii - fişe de documentare
* Elevii au:
- diferite fişe ale postului
*Elevii pot:
- să identifice diferenţele din-
tre rutele de formare profesio-
nală

D. Obiectivele lecţiei:

Capacitatea care se ur- Comportamentul prin


Condiţiile în care vor Criterii de realizare
măreşte a se forma la e- care elevii vor proba
lucra elevii pentru a ( limita minimă admisă)
levi prin învăţare capacitatea respectivă
realiza comportamentul
O1-identificarea factori- Prin clasificare aces-
Elevii identifică dife-
lor de producţie tora renţele dintre factorii de 90%
producţie
O2- identificarea di- Prin enumerarea facto- Elevii numesc dimensi-
mensiunilor muncii rilor de muncă unile muncii şi enumeră 90%
factorii de muncă
O3- identificarea cate- Prin enumerarea lor Elevii identifică cate-
90%
goriilor de populaţie goriile de populaţie
O4- identificarea facto- Prin enumerarea lor Elevii identifică factorii
rilor de influenţă a ce- ce influenţează cererea 80%
rerii de muncă de muncă
O5- identificarea facto- Prin enumerarea lor Elevii identifică factorii
rilor ce influenţează o- ce influenţează cererea 80%
ferta de muncă de muncă
O6- identificarea funcţi- Prin enumerarea lor Elevii identifică funcţi-
70%
ilor pieţei muncii ile pieţei muncii
E. Strategii didactice

Timp Etape de instruire Arii de conţinut Metode de Mijloace de Forme de organizare a activităţii
Profesor Elevi învăţământ învăţământ Profesor Elevi
2′ 1. Secvenţa introductivă
( discuţii pregătitoare)
2. Crearea contextului:
- se dau cuvintele „cheie”: -scriu cuvintele cheie în colectiv
cerere, ofertă, piaţa muncii, caiete conversaţia frontal
muncă - scriu cuvintele individual
-se caută corespondente în
alte limbi (engleză, fran-
ceză)
5′ 3. Transmiterea noilor cu- Cerere şi ofertă
observaţia
noştinţe pe piaţa muncii individual
descoperirea tabla
- elaborează schema logică a - ajută la elaborarea sche- frontal colectiv
conversaţia
conţinutului lecţiei mei logice a conţinutului
33′ 4. Fixarea ( feed-back) observaţia Fişe de
- împarte clasa în grupe de descoperirea documentare
câte 4 elevi; - Se organizează în echi- Conversaţia
- cere elevilor să îşi aleagă pe de învăţare alcătuite Metoda mozaic Frontal individual
numere de la 1 la 4 din câte patru elevi. Pe echipe de colectiv
- Precizează că fiecare elev - îşi aleg sau negociază lucru
dintr-o echipă trebuie să de- numărul dorit.
vină expert în cunoaşterea
noţiunilor aparţinătoare unei
subunităţi de învăţare, nu- - ascultă lămuririle pro-
mindu-se expert 1, expert2, fesorului.
expert 3 si expert 4 (nume-
rele experţilor coincid cu
numerele subunităţilor de
învăţare şi cu numerele ale-
se de ei)
- Arată că experţii trebuie să
studieze prin muncă inde-
pendentă subunitatea de în-
văţare al cărui număr coin- - Citesc informaţiile şi
cide cu numarul ales de el realizează sistematizarea,
- Comunică elevilor că for- notând pe caiete ( fiecare
ma de sistematizare a noţiu- expert pentru subunitatea
nilor este la alegerea lor dar sa)
sunt sfătuiţi să aleagă forme
cât mai simple şi atractive
pentru că mai apoi trebuie să
prezinte materialul colegilor
din echipa de învăţare.
- Precizează că pentru găsi-
rea noţiunilor necesare se
folosesc informaţiile de pe
fişa de documentare
*Acorda timp de lucru 10
minute -Se încadrează în timp
- Anunţă că se reorganizea- -Se reorganizează în
ză clasa în grupe de expeţti grupe de experţi pe teme
pe teme pentru eventuale -Poartă discuţii privi-
corectări, pentru aăaugiri de toare la noţiunile studia-
noţiuni omise şi pentru înţe- te şi lămuresc notiunile
legerea mai bună a tematicii neclare, îşi completează
studiate (toţi experţii 1 for- informaţiile
meaza o grupă , experţii 2 o -Observă alte modalităţi
altă grupă etc.) de prezentare a noţiunilor
- Anunţă că discuţiile în ca- stabilind modalitatea de
drul grupelor de experţi pot transmitere a noilor cu-
dura 2 -4 minute. noştinţe celorlalţi
- Cere refacerea echipelor i- membri din echipa de în-
niţiale de învăţare şi fiecare văţare
expert comunică noţiunile -Revin la echipele iniţiale
sale întregii grupe. de învăţare.
*Acordă timp de comunica- *Fiecare expert comuni-
re 20 minute că celorlalţi colegi din e-
chipă noţiunile necesare
pentru cunoaşterea infor-
- Ajută la completarea even- maţiilor din subunitatea
tualelor noţiuni care lipsesc studiată de el
şi la corectarea eventualelor *Elevii notează în caiete
greşeli prin discuţii frontale precizările experţilor,
adresând întrebări având grijă la marca-
rea subunităţilor de
învăţare(numar si titlu)
-Sunt atenti pentru a face
eventuale modificari .

5′ 5. Proba de evaluare
- se distribuie fişa de - elevii completează fişa Exerciţiul fişa de frontal individual
evaluare evaluare
5′ 6. Secvenţa finală
- notarea elevilor, tema - elevii îşi notează tema
pentru acasă pentru acasă

F. Desfăşurarea lecţiei:

Nr Secvenţele Obiec- Activităţi desfăşurate Arii de Timp Metode şi Mijloace Forme de Obser-
crt instruirii tive De profesor De elevi conţinut (min) procedee didactice organizare vaţii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Secvenţa Salută elevii, verifică Pregătesc cele ce- 2 Conversaţia Frontal
introductivă prezenţa, cere elevilor să rute.
aibă pe bancă cele nece-
sare lecţiei.
2. Captarea Stabileşte titlul lecţiei, Elevii răspund 2 Conversaţia Imagini Frontal
atenţiei adresând elevilor între- problematizarea Planşe
barea: „Cum se pot obţine
bunuri şi servicii?”
3. Anunţarea Notează pe tablă titlul Elevii notează în 3 Expunerea Frontal
titlului lec- lecţiei şi prezintă pe scurt caiete titlul lecţiei
ţiei şi a scopul acesteia
obiectivelor
operaţionale
4. Organizarea O1 Organizează clasa în grupe Se grupează şi îşi Factori 33 Expunerea, .
situaţiilor O2 de câte 4 elevi şi le cere aleg numerele de conversaţia
de învăţare O3 să-şi aleagă numere de la 1 producţie
pen-tru O4 la 4 Dimen-
realizarea O5 Împarte fişele de docu- Ascultă explicaţii- siunile Mozaic
obiectivelor O6 mentare şi explică metoda le profesorului muncii Colocviu de
Fişe de
O1- O6 de lucru Se grupează ex- Factori grup Pe grupe
documen-
perţii, se pun de a- de influ- Conversaţia
tare
cord cu modalita- enţă a
tea de predare a pieţei
noţiunilor muncii
Se reorganizează Funcţiile
în grupele iniţiale muncii
şi îşi comunică
noţiunile învăţate
5. Conexiunea Solicită elevilor comple- Completează Conversaţia
inversă tarea fişelor de evaluare fişele evaluare Fişe de lu-
Evaluează activitatea elevilor cru Studiu
Prezintă fişele rezolvate. 7 Frontal
Ascultă Conversaţia pe grupe
Oferă lămuriri şi trage
concluzii. Pun întrebări
6. Tema Identificaţi problemele e- Notează tema.
pentru acasă nergetice cu care se
confruntă ţara noastră şi Cer lămuriri.
3 Explicaţia
încercaţi să indicaţi
posibile soluţii de reme-
diere.
ORGANIZAREA CLASEI ÎN DIFERITELE MOMENTE ALE ACTIVITĂŢII
( nr de grupe se multiplică în funcţie de numărul de elevi din clasă; în cazul elevilor rămaşi pe
dinafară, aceştia vor forma perechi în cadrul grupului)

Expert
4
Clasa de
elevi Echipa
de
invatare

Expert Expert
1 3
Expert
Echipa 1
de Expert
invatare 2

Expert
2

Expert Echipa
4 de Expert
invata 4
Expert re
3

Expert
1
Expert
3
Expert
2

Grup Grup de Grup


Grup
de experti 2 de
de
experti experti
experti
1 4
3
FIŞĂ DE DOCUMENTARE- EXPERT 1

CERERE ŞI OFERTĂ PE PIAŢA MUNCII

FACTORI DE PRODUCŢIE; DIMENSIUNILE MUNCII


(SUBTEMA 1)

Factorii de producţie reprezintă totalitatea elementelor care participă, într-un fel sau altul, la
producerea de bunurii şi servicii. Ei se pot grupa astfel:
 Munca- activitatea conştientă, specific umană, prin care oamenii îşi folosesc aptitudinile, pri-
ceperile, deprinderile, cunoştinţele şi experienţa pentru producerea de bunuri şi servicii necesa-
re satisfacerii nevoilor şi dorinţelor;
 Resursele naturale- folosite şi modificate de om pentru obţinerea de bunuri şi servicii;
 Capitalul- totalitatea bunurilor obţinute prin muncă şi utilizate pentru obţinerea altor bunuri şi
servicii destinate vânzării ( utilaje, maşini); noţiunea de capital este folosită deseori incorect, în
sensul unei cantităţi mari de bani, însă banii vor fi capital doar atunci când vor fi folosiţi pentru
a produce bunuri şi servicii, caz în care se va numi capital financiar.
 Cunoştinţe umane ( incluse în muncă) – know-how
 Tehnologia ( inclusă în capital) MUNCA

Dimensiune
calitativă
Dimensiune -specializare pro-
cantitativă fesională
-nr de ore lu- -grad de califi-
crate care şi de expe-
-nr locurilor rienţă în producţie
de muncă -nivelul de pro-
-nr de lucră- ductivitate
ori -stare de sănătate
a lucrătorilor

FACTORI DEMOGRAFICI
Pământul, munca şi capitalul, într-o gravură din 1875.

POPULAŢIE POPULAŢIE OCUPATĂ – persoanele cu vârsta


ACTIVĂ minimă de 15 ani încadrate în muncă
( resurse de forţă
de muncă)
ŞOMERI – persoane cu cu vârsta minimă de 15
CATEGORII DE
ani neîncadrate în muncă, dar care se află în cău-
POPULAŢIE
area unui loc de muncă

POPULAŢIE INACTIVĂ- elevi, studenţi, pensionari, militari în termen, per-


soane întreţinute, populaţie casnică, persoane sub 15 ani care nu sunt elevi
FIŞĂ DE DOCUMENTARE- EXPERT 2

CERERE ŞI OFERTĂ PE PIAŢA MUNCII

PIAŢA MUNCII; CEREREA DE MUNCĂ ( SUBTEMA 2)

PIAŢA MUNCII- este spaţiul economic în care se încheie tranzacţii între deţinătorii de ca-pital
(cerere, cumpărători) şi posesorii de forţă de muncă ( oferta, vânzători), reglate prin mecanismele
preţului forţei de muncă, al salariului, al concurenţei dintre agenţii economici.
CEREREA DE MUNCĂ este nevoia salariată care se formează la un moment dat în economia de
piaţă. În cererea de muncă nu se includ muncile realizate de persoane nesalarizate: elevi, studenţi,
casnice, militari în termen, alţi nesalariaţi.
Nr de locuri de muncă
PIAŢA MUNCII

ANGAJATORI

VIITORI ANGAJATORI

CEREREA DE MUNCĂ- factori de influenţă:


OFERTA DE MUNCĂ- - dezvoltare economico-socială
- amploarea şi structurile activităţilor economice
şi ale acţiunilor sociale

- fenomene şi procese social-demografice

NIVELUL DE
CALIFICARE
DURATA
PROGRESUL MUNCII
TEHNOLOGIC PRODUCTIVI-
TATEA MUNCII CARACTERISTI-
PRODUCŢIA CILE CULTURA-
ŞI LE ŞI COMPOR-
CAPITALUL TAMENTALE ALE
DINAMICA
POPULAŢIEI
DEMOGRAFICĂ
OCUPATE
FIŞĂ DE DOCUMENTARE- EXPERT 3

CERERE ŞI OFERTĂ PE PIAŢA MUNCII

PIAŢA MUNCII; OFERTA DE MUNCA ( SUBTEMA 3)

PIAŢA MUNCII- este spaţiul economic în care se încheie tranzacţii între deţinătorii de capital (cerere,
cumpărători) şi posesorii de forţă de muncă ( oferta, vânzători), reglate prin mecanismele preţului
forţei de muncă, al salariului, al concurenţei dintre agenţii economici.

OFERTA DE MUNCĂ – reprezintă munca depusă de membrii societăţii în condiţii salariale, şi se


exprimă prin populaţia activă disponibilă; persoanele care ar dori să muncească pentru alte persoane,
întreprinderi, instituţii, pentru a obţine în schimb salarii şi alte beneficii.

PIAŢA MUNCII

POSTURI
EXISTENTE, POSTURI
LOCURI DE ŞI LOCURI
MUNCĂ DE
OCUPATE MUNCĂ
VACANTE CEREREA DE MUNCĂ

OFERTA DE MUNCĂ- factori de


influenţă:
- marimea salariului (normal, real)
-raportul dintre utilitatea si dezutilitatea
muncii (respectiv, relatia dintre efortul
individual si costul de oportunitate);
- nevoia de a subzista a salariatului si a
familiei sale

FURNIZORI DE MUNCĂ
- ANGAJAŢI SALARIAŢI
- ŞOMERI
- LUCRĂTORI PE CONT
PROPRIU
- MEMBRII FAMILIILOR
LUCRĂTORILOR ( neplă-
tiţi)

FIŞĂ DE DOCUMENTARE- EXPERT 4


CERERE ŞI OFERTĂ PE PIAŢA MUNCII

FUNCŢIILE PIEŢEI MUNCII ( SUBTEMA 4)

PIAŢA MUNCII- este spaţiul economic în care se încheie tranzacţii între deţinătorii de capital (cerere,
cumpărători) şi posesorii de forţă de muncă ( oferta, vânzători), reglate prin mecanismele preţului
forţei de muncă, al salariului, al concurenţei dintre agenţii economici.
FUNCŢIILE PIEŢEI MUNCII

FUNCŢIA FUNCŢIA SOCIALĂ FUNCŢIA FUNCŢIA


PRODUCTIVĂ (Asigurarea locurilor FORMATIVĂ ŞI DISTRIBUTIVĂ
( unirea forţei de de muncă, a EDUCATIVĂ ( formarea şi
muncă cu mijloacele condiţiilor de muncă, (Formarea repartizarea
de producţie calitatea vieţii, profesională, veniturilor
existente în calitatea şi securitatea reconversia şi agenţilor
proprietatea muncii, protecţia recalificarea forţei economici,
agenţilor socială) de muncă, având implicaţii
economici) asigurând în remunerarea
mobilitatea, forţei de
flexibilitatea şi muncă)
eficientizarea
forţei de muncă)
FIŞĂ DE EVALUARE

ESEU DE 5 MINUTE

Alcătuiţi un scurt eseu cu tema: „ Salariul este costul muncii”.