Sunteți pe pagina 1din 1

(1) În vederea eliberării cardului-legitimație de parcare, solicitantul va prezenta la

Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Glina următoarele


documente:
 cerere tip;
 copie de pe actul de identitate al persoanei cu handicap ( C.I./B.I. în cazul adulților,
certificar de naștere pentru copii);
 copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap;
 fotografia persoanei cu handicap de dimensiuni 3x4 cm;
 documente care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap (dacă este
cazul certificat de naștere al copilului, dispoziție de curator, etc.);
 copie de pe actul autovehicului (talon sau cartea mașinii);
 cardul-legitimație expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deținut un astfel de
card.