Sunteți pe pagina 1din 58

ALBERT IGNATENKO

Cum să devii
FENOMEN

1
DESPRE AUTOR ŞI CARTEA LUI

Parapsih!"ia# psih$r%i&a# e'$rase%s!"ia &u%s& (% periada a&$ua!ă u% adevăra$ boom.


Aprape )i!%i& (% presă se pu*!i&ă ar$i&!e despre +e%me%e psi &uriase# ame%i &u di+eri$e
psi*i!i$ă,i para%rma!e- Oame%i de Ş$ii%,ă di% mu!$e ,ări s.au i%$eresa$ (% md seris de a&eas$ă
pr*!emă- Re)u!$a$e!e /$ii%,i+i&e *,i%u$e (% u!$ime!e duă de&e%ii privi%d s$udierea +e%me%e!r
para%rma!e permi$ e'ami%area a&es$ra de pe p)i,ii %i0 &a psi*i!i$ă,i a!e mu!ui# e'is$%d (%
md rea!# dar %e&er&e$a$e (% pr+u%)imea !r p%ă (% pre)e%$-
2Psi*i!i$ă,i!e mu!ui su%$ %e!imi$a$e2 sus,i%e au$ru! a&es$ei &ăr$i#A!*er$ I"%a$e%3#
mem*ru a&$iv a! S&ie$ă,ii psih!"i!r de pe !%"ă Pre)idiu! A&ademiei de Ş$ii%,e a URSS#
Pre/edi%$e!e Ce%$ru!ui I%$er%a,i%a! de Psihe%er"su"es$ie# Pre/edi%$e!e As&ia,iei
e'$rase%sri!r u&rai%e%i- Cu%s& de mai mu!$ de )e&e a%i mu!# pe &are )iari/$ii ma"hiari !.au
%umi$ %u demu!$ 2re"e!e para+e%me%e!r2- Ai*er$ I"%a$e%3 es$e (%$radevăr  pers%a!i$a$e u%i&ă#
%u /$iu da&ă mai e'is$ă vreu% m (% !ume &are să s$ăp%eas&ă )e&i de &apa&i$ă,i +e%me%a!e#
(%&ep%d &u memria /i $ermi%%d &u &e!e mai mis$eriase di% dme%iu! parapsih!"i&i /i
psihe%er"iei- Nu (%$mp!ă$r +e%me%u! I"%a$e%3 a a$ras a$e%,ia mu!$r ame%i de /$ii%,ă# a$$
di% ,ara %as$ră &$ /i di% s$răi%ă$a$e-
A-G- Spiri%# mem*ru.&resp%de%$ a! A&ademiei de Ş$ii%,e a URSS0 2După părerea mea#
A- I"%a$e%3 psedă  &apa&i$a$e %e*i/%ui$a# !a u% %ive! +ar$e (%a!$# de a&,iu%e
e%er"i%+rma,i%a!ă !a dis$a%,ă asupra ame%i!r /i de re&ep$are a i%+rma,iei pe &a%a!e
%e*i/%ui$e de !e"ă$ură# &eea &e pre)i%$ă u% mare i%$eres pe%$ru /$ii%,a &are &er&e$ea)ă psi*i!i$ă,i!e
+e%me%a!e a!e mu!ui2-
N- E- 4edre%3# d&$r emeri$# pr+esr de +i!)+ie %a$ura!ă# 5em*ru a! A&ademiei de
parapsih!"i& /i medi&i%ă a SUA02--- Ş$ii%,a de a pă$ru%de ad%& (% s$area psihi&ă a mu!ui#
&ău$area /i de$ermi%area me$de!r psih!"i&e %e&esare de a&,iu%e asupra a&es$uia# sim,u! măsurii
(% $a$e# uime/$e# su*6u"ă /i &%vi%"e de +ap$u! &ă (% +a,a %as$ră se a+!ă maes$ru! u%ui "e%
&mp!e' de ar$ă2-
L -A- Lepihva# d&$r (% /$ii%,e medi&a!e# dire&$r ad6u%&$ a! I%s$i$u$u!ui de Cer&e$ări
Psih!"i&e di% Kiev02Par$i&u!ari$ă,i!e psih+i)i&e %a$ura!e a!e pers%a!i$ă,ii !ui A- I"%a$e%3 i.au
permis &a (% pr&esu! e'ersării să./i de)v!$e  serie de &apa&i$ă,i# &are p$ +i re&u%s&u$e &a
+e%me%a!e- Di% r%du! a&es$ra +a& par$e# (%ai%$e de $a$e#  memrie +i"ura$ivă *i%e de)v!$a$ă /i
 se%si*i!i$a$e idem$ri&ă pu$er%i&ă--- E! pa$e &re&$a per&ep,ia !umii# &mpr$ame%$u! mu!ui
/i pa$e &hiar $re)i !a via,a &apa&i$ă,i!e sa!e adrmi$e---2
A-7- 8a6%v# /e+u! !a*ra$ru!ui de !u&rări s&i!"i&e /i psih!"i&e a! I%s$i$u$u!ui
Peda""i& di% Ni3!aev02Am !u&ra$ mu!,i a%i &u smi$ă,i# pre&um 5essi%" /i Ku%i- 5ai $r)iu# a
ve%i$ (% !a*ra$ru! %s$ru A!*er$ I"%a$e%3# &u &are am rea!i)a$  serie de !u&rări /$ii%,i+i&e-
I%dis&u$a*i!# %ive!u! psi*i!i$ă,i!r !ui I"%a$e%3 es$e mu!$ superir---2
De pes$e 9: de a%i A!*er$ I"%a$e%3 (m*i%ă &u su&&es a&$ivi$a$ea /$ii%,i+i&ă &u &ea s&e%i&ă-
Parapsih!"ia a +s$ s&$i$ă !a %i mu!,i a%i  /$ii%,ă +a!să# +e%me%e!e para%rma!e au +s$
%e"a$e /i a +s$ %e&esar u% &ura6 dese*i$ a! sava%,i!r# &er&e$ă$ri!r# &are s.au &upa$ de a&es$e
pr*!eme /i u% mare $a!e%$ a! u%r e'perime%$a$ri pre&um I"%a$e%3# &are au dem%s$ra$ pe s&e%ă
+e%me%e!e $e!epa$iei# $e!e3i%e)iei# &!arvi)iu%i /i su"es$iei me%$a!e +ără +!sirea hip%)ei-
5u%&a /$ii%,i+i&ă &%&e%$ra$ă (% dme%iu! su"es$!"iei p!us a&$ivi$a$ea pra&$i&ă uria/ă i.au
permis !ui A- I"%a$e%3 să +rme)e  %uă dire&,ie (% pra&$i&a m%dia!ă ; psihe%er"su"es$ia-
A&eas$ă
e!evii /i dire&,ie es$e
dis&ip!ii a%a!i)a$ă
primu!ui de$a!ia$ (% &ar$ea sa# iar (% via,ă ea es$e ap!i&a$ă &u su&&es de &ă$re
psihe%er"su"es$!"-
E'is$ă su$e de pu*!i&a,ii# )e&i de ar$i&!e /$ii%,i+i&e# au +s$ $ur%a$e&$eva +i!me dedi&a$e
+e%me%u!ui I"%a$e%3- 4ar$e i%$eresa%$e di% pu%&$u! meu de vedere su%$ e'perie%,e!e (%re"is$ra$e

9
pe pe!i&u!ă privi%d a&,iu%ea asupra ma$eriei mar$e /i pr&ese!e &e au !& (% a&eas$a# de e'emp!u#
i%+!ue%,a asupra %ri!r- Psi*i!i$ă,i!e psih&e%er"e$i&e a!e !ui A!*er$ I"%a$e%3 (i permi$ să adu%e
sau# i%vers# să risipeas&ă %rii- <% &adru! &er&e$ării &ăi!r de !i&hidare a urmări!r &a$as$r+ei
e&!"i&e de !a Ara!#  "rupă de *ie%er"pera$ri di% Ni3!aev a e+e&$ua$ e'perie%,e privi%d
&%&e%$rarea %ri!r /i &mprimarea (%ve!i/u!ui %rs (%$r. a%umi$ă re"iu%e- 4$"ra+ii!e di%
&sms# e'e&u$a$e (% $impu! e'perime%$u!ui a$es$ă psi*i!i$a$ea a&,iu%ii *ie%er"e$i&e !a dis$a%,ă
asupra %e*u!)i$ă,ii-2La a&es$ m# pr*a*i!# &e! mai uimi$r !u&ru %u es$e &eea &e pa$e e! (%su/i-
De/i# pa$e +ar$e mu!$- Ce! mai uimi$r !u&ru es$e &ă I"%a$e%3# (% $impu! apari,ii!r sa!e (% pu*!i&#
*,i%e a&e!ea/i &a!i$ă,i +e%me%a!e de !a ame%ii *i/%ui,i2 ; s&ria &u di a%i (% urmă )iaru!
27e&er%iaia 5s3va2-
;Ai pu$ea# are# să 2+a&i2 di% m u% +e%me% +ără a +i (% &%$a&$ dire&$ &u a&es$a= ; !.am
(%$re*a$ eu da$ă-
;O /&a!ă +ără +re&ve%,ă a +e%me%u!ui#.a )m*i$ A!*er$-;Es$e  idee i%$eresa%$ă- Am să
mă "%des&- Şi ia$ă &ă am (% +a,ă &ar$ea 2Cum sa devii +e%me%2- Spre dese*ire de mu!$e a!$e &ăr,i
s&rise pe a&eea/i $emă# ea $re)e/$e (% mi%e  (%&redere dese*i$ă- Nu %umai pe%$ru &ă sis$emu!
prpus de au$r es$e# după părerea mu!$r spe&ia!iă,i# simp!u# a&&esi*i! /i prevă)u$ pe%$ru  (%su/ire
rapidă- 5i se pare dese*i$ de impr$a%$ă &%&ep,ia de *a)ă a sis$emu!ui său0 +e%me%e!e %u su%$
&apa&i$ă,i e'&ep,i%a!e# supra%a$ura!e- E!e repre)i%$ă &eea &e es$e s$&a$# e'is$ă# se a+!ă (% +ie&are
di%$re %i- 4e%me%e!e %u su%$ superma%i# &i ame%ii vii$ru!ui /i +ie&are m are /a%sa să !e
seme%e-
Ci%ea/$ii 6ap%e)i# &are au $ur%a$ +i!mu! 2E'$rase%srii svie$i&i2 au a+irma$ despre A!*er$
I"%a$e%30 2După &%vi%"eri!e %as$re a&es$ m (%dep!i%e/$e  a%umi$ă misiu%e pe Păm%$2- Nu
am de "%d să 6ude& &e au avu$ (% vedere 6ap%e)ii# dar su%$ &%vi%s de u% si%"ur !u&ru ;
&%&ep,ia despre !ume# +i!)+ia# pers%a!i$a$ea au$ru!ui a&es$ei &ăr,i serves& u%r ,e!uri (%a!$e#
%*i!e# *u%e /i (%drep$a$e spre vii$r-
J&.Nautnov Membru-corespondent al Asociaţiei Internaţionale de
Parapsihologie

INTRODUCERE
MICROCOSMOS"EU
"
SUNT

Ce flcri! oare m "naripar


#i cine mi-a spart lanţuri $i ctu$e
#i spaima morţii $i cumplita u$
Prin care rari sunt cei ce ies afar%
Ani! luni $i ile! ora 'ucu$
(Copiii vremii)! curtea temerar
*n care + oţel! comori nu m,aprar
#i nici vr'ma$a n-o fcu mielu$...
Cu aripi sigure strbat "naltul!
gauri de cristal nu m-nspimnt!
Iar boru-n infinit nu mi se curm...
#i de pe globul meu m-nalţ spre altul!
/n cmp eteric dincolo "mi cnt
#i ce vd alţii-abia! eu las "n urm0
1iordano 23/N4

>
Au $re&u$ mai mu!$ de $rei se&!e de &%d au$ru! a&es$r versuri# Girda% Bru%# a
+s$ ars pe ru" pe%$ru &redi%,a sa (% e'is$e%,a u%ei mu!$i$udi%i de !umi !&ui*i!e- S.au s&him*a$
mu!$e pe par&ursu! &e!r $rei su$e de a%i (% &u%/$i%,e!e %as$re despre !ume /i U%ivers- Dar (% &e
măsură# %e.am aprpia$ de Adevăr= Ce /$im despre !e"i!e U%iversu!ui# despre !&u! Omu!ui (%
U%ivers# se%su! vie,ii# despre me&a%isme!e $ai%i&e /i &e!e vi)i*i!e a!e Csmsu!ui=
4ie&are ep&ă adu&e &u si%e &u%/$i%,e!e sa!e /i adevăruri!e i%i,ia!e su%$ i%&!use (%
+ie&are di% sis$eme!e +i!s+i&e e'is$e%$e- Timp (%de!u%"a$# ma$eria!i/$ii /i idea!i/$ii au p!emi)a$
(% !e"ă$ură &u &au)a- primară a e'is$e%,ei- 5a$eria!i/$ii &%sideră ma$eria &a +ii%d
primrdia!ă# idea!i/$ii ; &%/$ii%,a# e%er"!"ii ; e%er"ia-
4i)i&a a$mi&ă &%$empra%ă# $eria par$i&u!e!r e!eme%$are# au (%mă%u%&hia$ a&es$e
$rei &a$e"rii (%$r. i%$er&%e'iu%e# i%separa*i!ă- Şi a$u%&i# "%direa mu!ui# a+!a$ă pe  %uă-
$reap$ă de de)v!$are# s.a (%drep$a$ di% %u spre mis$eru! primrdia! a! vie,ii;$ai%a Omu!ui-
Es$e impsi*i! să &u%/$i U%iversu! +ără a &u%a/$e Omu!- Şi# (% a&e!a/i $imp#
s$udii%du.se /i (%,e!e"%du.se pe si%e# Omu! des&peră (%$rea"a !ume# a&e!e !e"i# &are &reea)ă /i
&%du& !umea-
P!e&%d de !a mde!e!e &%$empra%e a!e U%iversu!ui# es$e %e&esar să a%a!i)ăm
e'is$e%,a %as$ră pri% &%&ep,ia0 Om.Păm%$.Csms# adi&ă pri% u%i$a$ea di%$re mi&r /i
ma&r&sms- Ia$ă &e a s&ris# de e'emp!u# pe a&eas$ă $emă mare!e "%di$r &%$empra%# a&a.
demi&ia%u! 7- I- 7er%ads3i0 2Omu! pe%$ru prima da$ă a (%,e!es (% md rea!# &ă e! es$e !&ui$ru!
p!a%e$ei /i pa$e# $re*uie sa "%deas&ă /i să a&,i%e)e su* u% %u aspe&$# %u %umai aspe&$u!
pers%a!i$ă,ii dispara$e# a! +ami!iei sau a! %eamu!ui# s$a$u!ui sau a!ia,i!r săi# &i /i su* aspe&$
p!a%e$ar- E!# &a ri&e +ii%,a# pa$e "%di /i a&,i%a su* aspe&$ p!a%e$ar %umai (% dme%iu! vie,ii ;
(% *is+eră# (%$r.u% (%ve!i/ de$ermi%a$ a! Păm%$u!ui# de &are e! es$e !e"a$ i%separa*i!# p$rivi$ u%r
!e"i *ie&$ive /i di% &are %u pa$e ie/i- E'is$e%,a a&es$uia repre)i%$ă +u%&,ia !ui2-
Na$ura %u %e dăruie/$e &u%/$i%,e!e# !e &ăpă$ăm (% !up$a &u "reu$ă,i!e# pe &are ea !e
&reea)ă- Şi da&ă p%ă a&um de)v!$area mu!ui s.a des+ă/ura$ &%+rm pr"rame!r "e%e$i&e
impuse de %a$ură# a&um es$e %evie de a!$&eva- Ev!u,ia mu!ui $re*uie să (%&eapă pri% e+r$u! său
prpriu# ma%i+es$area 7i%,ei sa!e /i a Credi%,ei (% psi*i!i$ă,i!e sa!e %e!imi$a$e-
Cum se pa$e mer"e pe a&eas$ă &a!e= E'is$ă mu!$e /&!i /i sis$eme de de)v!$are
psih!"i&ă a mu!ui- 4ie&are are !i*er$a$ea de a a!e"e- Es$e psi*i! &a sis$emu! de
au$per+e&,i%are prpus de mi%e să vă i%$erese)e- E! p!ea&ă de !a &%&ep,ia &ă 2mu! es$e
mi&r&sms2# a%a!i)ea)ă +e%me%e!e de pe p)i,ia u%eia di%$re u!$ime!e $erii da$e me%irii# după
părerea mea# +u%dame%$a!ă /i a$$&upri%)ă$are ; sis$emu! AU5# &are pre)i%$ă pra&$i&a de
de)v!$are a *ie%er"iei uma%e-
EU SUNT 5ICROCOS5OS

Cu%a/$erea &smi&ă es$e prprie "%dirii %as$re %a$ura!e- Dar are mu!,i di%$re %i se
sim$ &a +ii%d u% sis$em 2mi&r&sms.ma&r&sms2= 4a&e,i primu! pas pe &a!ea au$desăvr/irii-
A/e)a,i.vă (%$r.u% +$!iu &md /i medi$a,i- <%&hide,i &hii# !ua,i p)i,ia 2vi)i$iu!ui20
pi&iare!e !ipi$e# "e%u%&hii u/r depăr$a,i# mi%i!e pe "e%u%&hi# pa!me!e (% sus# re!a'a,i.vă#
(%!ă$ura,i "%duri!e s$răi%e# i%$ra,i (% arm%ie &u &smsu!- I%&hipui,i.vă0 Eu su%$ mi&r&sms- <%
mi%e se des+ă/ară $a$e pr&ese!e# &are au !& (% U%ivers- Su%$ u% +!u' de e%er"ie# su%$ p!asmă- <%
6uru! meu es$e e%er"ia &smi&ă#  văd &u &hii (%&hi/i /i  sim$- E%er"ia Csmsu!ui pă$ru%de (%
mi%e- O sim$ su* +rma u%ei u%de p!ă&u$e# &are (mi ump!e +ie&are &e!u!ă a &rpu!ui- E%er"ia mea
i%$ră (% e%er"ia Csmsu!ui- 5ă &%$pes& &u ma&r&smsu!# &u U%iversu!- Ce!u!e!e me!e 2eu.12
meu su%$ i%separa*i!e-
ma&r&smsu!- 5ă sim$P!ă&u$a
5ă dih%es&- ma&r&sms- Ce!u!e!e#
&%$pire mi.a da$2eu.12 meu
+r,ă /i su%$ !a (%
(%&redere +e!mi%e#
de pu$er%i&e
(% &a
psi*i!i$ă,i!e me!e- Cu%s&%d Csmsu!# m.am &u%s&u$ pe mi%e (%sumi- Au apăru$ idei
&rea$are- P$ &rea- 5i.am prpus u% ,e! %*i! /i.1 p$ a$i%"e-

?
Iar a&um# %umăr%d p%ă !a )e&e# vi i%$ra (% s$area *i/%ui$ă# dar $$ &e am sim,i$#
am vă)u$# /i am spus răm%e (% mi%e /i se va rea!i)a de &ă$re psihi&u! meu /i +ie&are &e!u!ă a
r"a%ismu!ui-
U%u . &rpu! es$e u/r /i praspă$-
Di . mi%i!e#pi&iare!e su%$ u/are-
Trei .$ru%&hiu! es$e u/r-
Pa$ru . "%duri!e su%$ &!are# memria +u%&,i%ea)ă e'&e!e%$-
Ci%&i . "%duri!e devi% mai pre&ise-
Şase . +ie&are&e!u!ă a &rpu!ui es$e pu$er%i&ă# !i%i/$i $ă /i &ma%da$ă demi%e-
Şap$e .(mi es$e u/r# p!ă&u$ /i *i%e-
Op$. m.am &u%s&u$ pe mi%e (%sumi-
Nuă;$$ &e mi.am prpus vi rea!i)a-
@e&e;&rpu! es$e u/r# praspă$# &apu! !impede /i &!ar-
Pu$e,i des&hide &hii-Ridi&a,i.vă /i p!im*a,i.vă pri% &ameră-A&es$ e'er&i,iu medi$a$iv
+a&i!i$ea)ă &re/$erea spiri$
ua!ă- De +ie&areda$ă după e'e&u$area e'er&i,iu!ui# vă s+ă$uies& să vă "%di,i !a
&a!i$ă,i!e &are &%du& spre 2puri$a$e 20 adevăru!# si%&eri$a$ea# dri%,a de a +a&e *i%e a!$ra /i de a%u !e +a&e
rău &u "%du!# vr*a# +ap$a--- i%e,i mi%$e &e!e spuse de Ra*i%dra%a$ Ta"re0 2--- pe%$ru a &ăpă$a pu$ere#
$re*uie să $e supui !e"ii +r,e!r u%iversa!e /i să +ii pă$ru%s de &%/$ii%,a &ă e!e su%$ a!e $a!e2- Nime%i %u./i
va (%,e!e"e %i&ida$ă psi* i!i$ă,i!e rea!e# da&ă# (% a+ară dedri%,a +ireas&ă de a deve%i u% +e%me%# %u va
(%,e!e"e pe dep!i% &ă mu! es$e păr$i&i&ă a ma&r&smsu !ui# adi&ă se a+!ăsu* pu$erea !e"i!r u%iver sa!e
a!e %a$urii- Şi %umai su*rd%%du.se !r# se pa$e a+!a pe si%e (% si%e (%su/i# &u psi*i!i$ă,i %e!imi$a$e

II-. UNI7ERSUL

Csm!"ia mder%ă &%sideră U%iversu! %s$ru drep$ "a)dă a mai mu!$r !umi# +ie&are av%d
&ara&$eris$i&i prprii#  s$are prprie a ma$eriei /i a $impu!ui- Cu%/$i%,e!e &ăpă$a$e &u a6u$ru!
&mpu!ui i%+rma,i%a! a! păm%$u!ui# de aseme%ea mu!$e!e ip$e)e s$ră!u&i$e a!e sava%,i!r
privi%d $eria spa,iu!ui /i $impu!ui# %e dau psi*i!i$a$ea să &%&!u)i%ăm asupra
mu!,idime%si%a!i$ă,ii U%iversu!ui %s$ru- As$ă)i su%$ &u%s&u$e /ap$e dime%siu%i a!e !umi!r- Ni
!&uim (% spa,iu! $ridime%si%a! &u &rd%a$e!e0 (%ă!,ime# !ă,ime# !u%"ime# iar +u%&,ia $impu!ui
es$e se%si*i!ă !a ri&e mi/&are me&a%i&ă sau *i!"i&ă- Dar# (% !umea %as$ră ma$eria!ă e'is$ă
+e%me%e mu!$ mai su*$i!e# &are primes& (% urmă$are!e dime%siu%i &ara&$eris$i&i!e $impu!ui-
De)v!$area vi%,ei# i%$e!e&$u!ui# i%$ui,iei# dra"s$ei# su%$ &rd%a$e!e spa,ii!r &u pa$ru#&i%&i# /ase
/i /ap$e dime%siu%i-U%iversu! %s$ru es$e s$ră*ă$u$ de &ea mai su*$i!ă su*s$a%,ă# despre&are se
ami%$e/$e (% mu!$e +i!)+ii &sm"%i&e a!e a%$i&hi$ă,ii ;A*s!u$u!# &are are u% %umăr i%+i%i$ de
dime%siu%i- Tre&u$u!# pre)e%$u!#vii$ru! su%$ u%i$e (% A*s!u$# <% a+ară de U%iversu! %s$ru# (%
A*s!u$ e'is$ă /i a!$e u%iversuri# dar &u%a/$erea !r es$e (%&ă "reu a&&esi*i!ă &hiar /i pe%$ru
&ivi!i)a,ii mai ava%sa$e de pe a!$e p!a%e$e-U%iversu! %s$ru u%e/$e $reispre)e&e !umi# /ap$e !umi
pri%&ipa!e# &i%&i !umi i%$ermediare /i  !ume pusă# !umea +r,e!r 2(%$u%e&a$e2- O &!asi+i&are
i%$eresa%$ă a a&es$r !umi es$e prpusă de &ă$re sis$emu! AU5# &are a &er&e$a$ !e"i!e arm%iei /i
+rumuse,ii (% U%ivers +i"- 1-
A*s!u$u! Prima !ume# $ridime%si%a!ă# %e es$e *i%e &u%s&u$ă- 5a$eria /i e%er"ia &respu%d
s&i!a,ii!r u%de!r de &u!are r/ie /i su%$ (% arm%ie &u vi*ra,ii!e su%e$u!ui2d2di% prima &$avă-
A dua !ume# e$eri&ă# %u are +ii%,e vii- E%er"ia &respu%de s&i!a,ii!r u%de!r &u!rii
pr$&a!ii /i %$ei 2re2- E%er"ia a&es$ei !umi se &%sumă pe%$ru mi/&area +ii%,e!r vii de pe păm%$-
A $reia !umeu%de!r
&respu%d s&i!a,ii!r es$e &ea
deas$ra!ă-
&u!are5a$eria
"a!*e%ăes$e &mpu!
/i %$ei "ravi$a,i%a! a! Lu%ii- E%er"ia /i ma$eria
2mi2-
A pa$ra !ume ; spa,iu! &vadridime%si%a! ; es$e &ea me%$a!ă- 5a$eria es$e &mpu!
"ravi$a,i%a! a! p!a%e$e!r sis$emu!ui S!ar- E%er"ia /i ma$eria &respu%d s&i!a,ii!r u%de!r de &u!are
verde /i %$ei 2+a2-

:
Pulbere (negru)
5umea a 67-a (maron)
8 9ridimensional (ro$u) 7 dim.
8 Intermediar (ro$u-porlocaliu) 7.:;
3 <teric (portocaliu) 7.:;
3 Intermediar (Portocaliu-deschis) 7.:;
M Astral (galben) 7.;
= Mental (verde) > dim.
= Mentalo-?armic (culoarea valurilor mrii) >.;
@ armic(bleu) dim
;
@ Intuitivo-?armic(albastru-deschis) ;.;
5 Intuitiv (albastru) B dim.
5 @upermenlal (culoarea valurilor  violet) B.;
@ Nirvana(violet) dim
D
FIG1 ABSOLUTUL
A &i%&ea !ume;spa,iu! pe%$adime%si%a! ;es$e !umea 3armi&ă- 5a$eria es$e &mpu!
"ravi$a,i%a! a! Sare!ui- 5a$eria /i e%er"ia &respu%d s&i!a,ii!r u%de!r de &u!are *!eu /i %$ei 2s!2-
A /asea !ume ; spa,iu! he'adime%si%a! ; es$e !umea i%$ui$ivă- 5a$eria es$e &mpu!
"ravi$a,i%a! a! "a!a'iei %as$re /i &respu%de s&i!a,ii!r u%de!r de &u!are a!*as$ră /i %$ei 2!a2-
A /ap$ea !ume;spa,iu! sep$idime%si%a! ; es$e Nirva%a !umea iu*irii-5a$eria es$e
&mpui "ravi$a,i%a! a! U%iversu!ui /i &respu%de&u!rii vi!e$ /i %$ei 2si2-
E'is$ă /i re+!e&$area (% "!i%dă a Nirva%ei ; a $reispre)e&ea !ume- Se%$ime%$u! pus iu*irii#
&are du&e !a &rea,ie ; se%$ime%$u! urii# &are du&e !a dis$ru"ere- 5a$eria /i e%er"ia !umii a $reispre)e&ea
&respu%d u%de!r de &u!are mar%# %$a !ipse/$e- <% re!i"ia hi%dusă se %ume/$e !umea !ui Shiva# (%
&re/$i%ism ; !umea !ui Lu&i+er- A&eas$ă !ume es$e răsp%di$ă (% (%$re"u! U%ivers# dar p!a%e$a de *a)ă a
!umii a $reispre)e&ea se &%sidera Păm%$u!# &are devi%e as$+e! &e%$ru! !up$ei u%iversa!e- Pa$e &ă# $&mai
di% a&eas$ă &au)ă#pe Păm%$ su%$ &%di,ii mi%u%a$e a$$ pe%$ru de)v!$are rapidă# &$ /i pe%$ru de"radare
$$ a$$ de rapidă-
4ie&are di% &e!e$reispre)e&e !umi are a&eea/i impr$a%,ă pe%$ru A*s!u$- A&eas$ă depe%de%,ă
&smi&ă es$e e'prima$ă (% pi&$ură0 &%$pirea pri%&ipa!e!r &u!ri &reea)ă  &u!are u%i&ă# "!*a!ă ; a!*
sau %e"ru- A&eas$a es$e &u!area A*s!u$u!ui- <% mu)i&ă &%s%a%,a a duă su%e$e# de e'emp!u# 2d2 di%
prima /i a dua &$avă# &upri%de $a$e &e!e duăspre)e&e su%e$e a!e primei &$ave- Se *servă  &re!are
i%$eresa%$ă (% pi&$ură- Da&ă se ames$e&ă (%$r.u%a si%"ură $a$e &u!ri!e &ur&u*eu!ui# se *,i%e &u!area
a!*ă !a%,u! &rea,iei /i a! iu*irii- Da&ă se +a&e a&e!a/i !u&ru# s&him*%d (%să &u!area vi!e$ iu*irea &u
&u!area mar% ura# se va *,i%e &u!area %ea"ră !a%,u! dis$ru"erii-
I% mu)i&ă# (% a+ara &e!r /ap$e %$e pri%&ipa!e /ap$e !umi# e'is$ă &i%&i &mp!eme%$are#
de%umi$e die)i /i *em!i !umi i%$ermediare-
Luăm (% &%sidera,ie +ap$u! &ă !umea a $reispre)e&ea pa$e să (%!&uias&ă !umea a
duăspre)e&ea# pe%$ru a se &rea !a%,u! %e"ru a! dis$ru"erii- Da&ă vm &mpara !e"i!e &u%s&u$e a!e
arm%iei (% mu)i&ă /i pi&$ura &u pri%&ipii!e sis$emu!ui da$ se *servă  !e"i$a$e i%$eresa%$ă-De e'emp!u
a&rdu! &%s%a%$ arm%i)a$;%$a 2d2 /i %$a 2+a2 di% prim a &$avă &respu%d &u!ri!r r/u /i
verde ; &m*i%a,iei arm%iase di% pi&$ură# iar (% sis$emu! %s$ru via,a pe Păm%$ r/u /i de)v!$area
i%$e!e&$u!ui verde dau  de)v!$are desăvr/i$ă (% Karma-
Da&ă# de e'emp!u# vm e'ami%a dis%a%,a de)a&rdu! %$ei 2mi2 /i2+a2# a$u%&i
dime%siu%i!e
me%$a!ă +r,a&respu%)ă$are
!"i&ii#" a&es$ra# di% sis$emu!
%direa# &%&e%$rarea &mpu% %s$ru#as$ra!ă
dis%a%, vi$a!i$a$e#
ă# &e adesea spiri$ a&$iv#
se ma%i+es$ă vi"are
!aame%i pri%/i
supra%&rdare /i surme%are- Cei &e dres& p$ să $ra"ă mu!$e &%&!u)ii +!si$are &er&e$%d a&eas$ă
pr*!emă mai amă%u%,i$-


III- ANATOMIA ORGANISMULUI COSMIC
Omu! es$e &pi!u! Csmsu!ui- Ta$e r"a%e!e %as$re su%$ (% re!a,ie &u +r,e!e# &are &ir&u!ă
pri% Csms- <% &%+rmi$a$e &u (%vă,ă$ura $ha%$ri&ă# !umi!e su*$i!e &rea)ă &rpu! %s$ru i%dividua!# &are
aseme%ea U%iversu!ui &mpus di% /ap$e !umi de *a)ă# are /ap$e &rpuri pri%&ipa!e- A&es$e &rpuri su%$
&mpuse di% ma$eria /ie%er"ia !umi!r &respu%) ă$are# su%$ (%i%$era&,iu%e &u e!e# primes& i%+rma,ii de
!a e!e- Ta$e &rpuri!e su*$i!e se a+!ă (%$r. s$r%să i%$erdepe%de%,ă &mu%i&%d &u !umea !r pri%
a%umi$e &e%$re e%er"e$i&e . &ha3re!e. &are se a+!ă pe par$ea i%$eriară a &!a%ei ver$e*ra!e- <% +i"ura 9
su%$ pre)e%$a$e &ha3re!e pri%&ipa!e# si$uarea /i !e"ă$uri!e !r-
Crpuri!e su*$i!e repre)i%$ă s$ru&$uri +ar$e &mp!e'e (% &mpara,ie &u &rpu! +i)i&# iar
+i)i!"ia !r a +s$ i%su+i&ie%$ s$udia$ă-
Crpu! e$eri&# după *serva,ii!e &!arvă)ă$ri!r# se a+!ă !a >.? &m- Şi mai mu!$ (% a+ara
!imi$e!r &rpu!ui +i)i&- <% &ursu! periadei i%$rau$eri%e# &rpu! de%s se +rmea)ă după ma$ri&ea
&rpu!ui e$eri& /i repre)i%$ă &pia a&es$uia- Pe par&ursu! (%$re"ii vie,i# &rpu! e$eri& (%dep!i%e/$e
+u%&,ia
pri%$r. de &%s$ru&$r
*u%ă /i res$aura$r
re)ervă de a! &rpu!ui
e%er"ie# &are de%s-
$re&e pri% U% &rp
&rpu! de%s e$eri& să%ă$s
a&,i%%d se &ara&$eri)ea)ă
(% md p)i$iv asupra
r"a%e!r sa!e- 5u!,i &er&e$ă$ri &%sideră &ă# &rpu!ui e$eri& (i apar,i% &ha3re!e p!a%u!ui +i)i&
5ULADARA /i S7ADISTANA- După părerea mea# a&es$ea su%$ duă &adre i%depe%de%$e#
des$u! de aprpia$e di% pu%&$ de vedere a! +u%&,ii!r e%er"e$i&e# deare&e &ha3ra 5ULADARA
6a&ă u% r! de !e"ă$ură (%$re &e%$ru! e%er"iei +i)i&e &ha3ra A8NA /i &e%$ru! e%er"iei pshihi&e
&ha3ra SAASRARA- 5ULADARA# a*sar*e &mpuri!e e%er"e$i&e a!e Păm%$u!ui %e&esare
&rpu!ui +i)i&- S7ADISTANA# &are prdu&e e%er"ia i%$eriară# se hră%e/$e &u hra%a de
prve%ie%,ă a!ime%$ară# pe &are  dis$ri*uie pri% meridia%e!e sa!e spre r"a%e!e &rpu!ui +i)i& /i 
$ra%smi$e !a a&e!e &e%$re de e%er"ie# &u &are se a+!ă (% !e"ă$ură dire&$ă- Cre!a,ii!e di%$re
S7ADISTANA /i &e!e!a!$e &adre de$ermi%ă impr$a%,a i%+!ue%,ei a!ime%$a,iei asupra
ma%i+es$ări!r %as$re e%er"e$i&e &ha3ra 5ANTPURA# a se'ua!i$ă,ii &ha3ra 5ULADARA#
s+erei em,i%a!e &ha3ra ANAATA-F
Crpu! as$ra! es$e &mpus di% ma$eria !umii as$ra!e ; ma$eria &mpu!ui "ravi$a,i%a! a!
Lu%ii# es$e (%)es$ra$ &u  mare +!uidi$a$e /i# (% +u%&,ie de s$area em,i%a!ă# pa$e &ăpă$a di+eri$e
+rme /i dime%siu%i- <% &rpu! as$ra! %e pu$em dep!asa mme%$a% (% )%a de a&,iu%e a &mpu!ui
"ravi$a,i%a! a! Lu%ii-
Pri%&ipa!a &ha3ră a &rpu!ui as$ra! es$e 5ANIPURA- A&es$ &e%$ru repre)i%$ă a&umu!a$ru! /i
dis$ri*ui$ru! de e%er"ie e!a*ra$ă (% &e!e!a!$e &ha3re- Pri% 5ANI PURA se me%,i%e !e"ă$ura &u e%er"ia
/i ma$eria !umii as$ra!e-
Crpu! me%$a! ra,iu%ea# 6ude&a$a es$e !e"a$ de &e! +i)i& pri% &a%a!e!e &hi%e)e# &%s$ă di%
ma$eria spa,iu!ui &vadridime%si%a! /i are# (% a+ară de u% v!um de$ermi%a$# (%$i%dere (% $imp- Cu &$
i%$e!e&$u! se a+!ă pe  $reap$ă mai (%a!$ă de de)v!$are# &u a$$ mai +rums es$e &rpu! me%$a!- E! es$e &e!
mai pu$er%i& &rp a! pers%a!i$ă,ii# iar ap"eu! su+!e$u!ui es$e &rpu! NIR7ANA- Crpu! me%$a!# &a /i
!umea me%$a!ă di% U%ivers# es$e &e%$ru! r"a%ismu!ui &smi&- <I +!sim drep$ spri6i% (% $a$e a&,iu%i!e /i
&mpr$ări!e %as$re# de a&eea s!ă*i&iu%ea &rpu!ui me%$a! %u es$e de dri$0 pu$em să %e "ăsim &u mu!$e
vie,i (% a+ara ev!u,iei- Crpu! me%$a! are  &ha3ră me%$a!ă pri%&ipa!ă %umi$ă (% sis$emu! AU5 ;
&e%$ra!ă# (% +u%&,ie de si$uarea a&es$eia +a,ă de a!$e &adre /i a+!a$ă !a %ive!u! &aprei ANAATA- <% a+ară
de &ha3ră pri%&ipa!ă# &rpu! me%$a! are &$eva su*&ha3re# &are (! !ea"ă de a!$e &$eva &rpuri su*$i!e- Cea
mai mare i%+!ue%,ă asupra &rpu!ui me%$a!  are su* &ha3ra NIR7ANA-
S$ăp%u! 2eu2.!ui %s$ru es$e &rpu! 3armi&- E! &%,i%e &au)e!e $u$urr ma%i+es$ări!r di%
p!a%uri!e i%+eriare# $a$e medii!e su*&%/$ie%$e a!e vie,i!r a%$eriare# &are de$ermi%ă $raiu! %s$ru
i%dividua!# sar$a- Cea mai impr$a%$ă &ara&$eris$i&ă a &rpu!ui 3armi& es$e diri6area $u$urr +u%&,ii!r
r"a%ismu!ui &smi&-&%&e%$ra$e
psi*i!i$a$ea diri6ării De)v!$area a&es$ui prpriu-
a 2eu2.!ui &rp dă psi*i!i$a$ea par&ur"erii
Crpu! 3armi& es$e !e"a$vie,i!r
de !umeaa%$eriare
3armi&ă/i#pri%
u!$erir#
&ha3ră 7ISUDA-
Urmă$ru! &rp# &e! i%$ui$iv# se a+!ă (% !e"ă$ură &u !umea i%$ui$ivă pri% &ha3ră A8NA# %umi$ă
u%eri 2&e! de.a! $rei!ea &hi2- A8NA es$e i)vru! i!umi%ării i%$ui$ive /i (%$ru&hipea)ă s+era i%&%/$ie%$ă a


&%/$ii%,ei# adi&ă 2supra&%/$ii%,a2- Crpu! i%$ui$iv# (%$r. măsură mai mare sau mai mi&ă# es$e de)v!$a$
!a $,i ame%ii- 5u!,i au $re&u$ pri% e'perie%,a &%d# pe mme%$# i%$ui,ia a da$ &ea mai (%,e!eap$ă
re)!vare- Pu$erea &rpu!ui i%$ui$iv es$e ime%să# (% pu$erea !ui se a+!ă a$$ vi)iu%ea $re&u$u!ui &$/i a
vii$ru!ui-
Cha3ra &rpu!ui NIR7ANEI.ANAATA . &i%&ide &u p!e'u! i%imii# es$e  veri"ă de
!e"ă$ură (%$re &rpu! +i)i& /i &rpu! N1R7ANEI pri% prpria i%imă- Crpu! NIR7ANA es$e &%$pirea
eu.!ui %s$ru &u U%iversu!# u%i+i&area &u Adevăru! /i Iu*irea-
U!$imu! &rp . &rpu! A*s!u$u!ui . repre)i%$ă u% re)u!$a$ a! de)v!$ării $u$urr &e!r /ap$e
&rpuri a!e r"a%ismu!ui &smi&- Cha3ra &rpu!ui A*s!u$u!ui ; SAASRARA ;es$e u% &e%$ru u%i&
de e%er"ie# &e (%s,e/$e după mar$e &rpu! su*$i! (% s+ere!e &smi&e- Pri% &ha3ra SAASRARA spiri$u!
+ii%,ei me%e/$i se "ăse/$e (%- !e"ă$ură perma%e%$ă &u Spiri$u! U%iversa!- Şi da&ă !uăm (% &%sidera,ie
+ap$u! &ă se%su! e'is$e%,ei %as$re es$e de a %e per+e&,i%a *a"a6u! 3armi&# a$u%&i &aprei SAASRARA i
se a$ri*uie r!u! &e! mai impr$a%$ ; a&e!a de re"u!a$r a! &mpr$ame%$u!ui %s$ru (% &%&rda%,ă &u
se%su! vie,ii-
I% a+ară de !e"a$e
&rpuri i%$ermediare# &e!e/ap$e &rpuri!r-
de !umi!e de *a)ă /i &e!de.a!s&hema
I% &%&!u)ie# H.!ea $$a!i)a$r A*s!
ara$ă as$+e!0 u$u!#!umi%s0
!a%,u! e'is$ă &i%&i
 &rpuri
pri%&ipa!e: &rpuri i%$ermediareu% &rp
$$a!i)a$r &u!area vi!e$J1> !a%,u! (%$u%e&a$0  &rpuri pri%&ipa!e  : &rpuri i%$ermediare
 u% &rp $$a!i)a$r &u!area mar%J1>

Cha3re Si$uare Cu!are Corp


SAASRARA centrulcre$tetuluicapului alb Absolutul

ANA8ATA vertebra ;-B a coloanei vertebrale! pleEul


inimii violet Nirvana

A8NA vertebra : cervical! triunghiul frontal albastru Intuitiv

71SUDA vertebra 6 a coloanei vertebrale!


nivelul glandei tiroide bleu armic
CENTRALA nivelul vertebrei ; acoloanei vertebrale verde Mental
5AN1PURA a ;-a vertebr lombar cu :cm deasupra ombicului galben Astral
S7ADISTAN "n partea de 'os a abdomenului portocaliu (orange) <eteric
5ULADARA "n
regiunea
coccisului ro$u =/c

H
IV. DEZVOLTAREA CORPURILOR SUBTILE

U% &rp e$eri& pr$&a!iu *i%e de)v!$a$ e'&!ude *!i!e# (! +a&e pe m re)is$e%$ /i ap$ de
mu%&ă- Ta$e &rpuri!e su*$i!e iau e%er"ia di% &rpu! e$eri&- De e%er"ia &rpu!ui e$eri& +ar$e des se
+!se/$e &rpu! as$ra!- Oda$ă &u de)v!$area &rpu!ui pr$&a!iu se de)v!$a &rpu! as$ra! /i duă &rpuri
i%$ermediare0r/u.pr$&a!iu d.die) /i pr$&a!iu.des&his re.die)-
I%di&a$rii de)v!$ării pu$er%i&e a&rpu!ui e$eri& su%$0 să%ă$a$ea +i)i&ă# re)is$e%,a# &apa&i$a$ea
de mu%&ă# sup!e,ea &rpu!ui# +r,a +i)i&ă# p$e%,a- Re&ma%dări pe%$ru de)v!$area a&es$uia0 "im%as$i&a
respira$rie# ha$ha."a# $a$e +rme!e de spr$# a!ime%$a,ie ra,i%a!ă# (%+me$are re"u!a$ă# e'er&i,ii de
re+a&ere a e%er"iei &%suma$e după sis$emu! meu0 e'er&i,ii!e Nr- 1 /iNr-9-
Ce!e mai impr$a%$e &a!i$ă,i a!e &rpu!ui As$ra! "a!*e% su%$0 vi"area# spiri$u! a&$iv#
vi$a!i$a$ea# &apa&i$a$ea de a +i vese!# de a sim,i *u&uria /i de a rde di% $$ su+!e$u!- Gradu! (%a!$ de
de)v!$are as$ra!ă es$e !e"a$ de /$ii%,a ide%$i+i&ării pr+u%de &u a!$mde! i%dividua!# ar$is$ismu!# i%spira,ia-
E'is$ă me$de spe&ia!e de de)v!$are as$ra!ă- Di%$re a&es$ea +a& par$e *ăi!e )i!%i&e (% apă re&e apa es$e
!e"a$ă de e%er"ii!e as$ra!e# mersu! &u pi&iare!e "a!e pe păm%$# medi$a,ii asupra "us$u!ui# mirsu!ui#
&ă!durii# +ri"u!ui e$&-
I%di&a$rii de)v!$ării pu$er%i&e a &rpu!ui me%$a! verde su%$0 &rea,ia# re)is$e%,a !a mu%&a
i%$e!e&$ua!ă# &a%$i$a$ea /i v!umu! "e%era! de &u%/$i%,e# pu$erea !"i&ii# memria !"i&ă# vi$e)a (%
"%dire# dra"s$ea pe%$ru /$ii%,e! e +i!)+i&e /i e'a&$e# e'&!uderea em,ii!r (% pr&esu! de "%dire# /$ii%,a
au$&%$r!u!ui- I% pr&esu! de a&umu!are a &u%/$i%,e!r /i de de)v!$are a i%$e!e&$u!ui# devi% deseri
+a&$ri de +r%are se%$ime%$u! superiri$ă,ii# r"!iu!# suprae'&i$area# /i e'&esu! de e'er&i,iu- E'&!uderea
a&es$ra va +a&i!i$a de)v!$area rapidă &rpu!ui
a me%$a!-
Lumea 3armi&ă es$e mai su*$i!ă /i mai di%ami&ă de&$ &ea me%$a!ă- <% mu!$e s$udii privi%d
de)v!$area pshihi&ă# &rpu!ui 3armi& i se a&rdă  impr$a%,ă dese*i$ă# u%eri de&isivă- Pu$erea
de)v!$ării 3armi&e es$e !e"a$ă de &u%a/$erea i%dividu!ui /i de rea!i)area &e!ei mai impr$a%$e !e"i a
de)v!$ării 3armi&e0 (%+ăp$uirea pre&isă a $u$urr %rme!r /i !e"i!r a&e!r s$ru&$uri# a &ărr par$e


i%$e"ra%$ă su%$em- O *u%ă de)v!$are (% p!a% 3armi& permi$e (%depăr$area &%$i%uă a prprii!r *i&eiuri
dău%ă$are /i a pra&$i&ii (%s$răi%ării# %eide%$i+i&ării- Cea di% urmă &ere u% &%$r! &%$i%uu asupra
prprii!r "%duri /i em,ii# &eea &e +a&i!i$ea)ă păs$rarea e%er"iei psihi&e /i de)v!$area (% p!a%u! $u$urr
%ua%,e!r &!ris$i&e- I%di&a$rii de)v!$ării 3armi&e pu$er%i&e su%$0 a$e%,ia desăvr/i$ă# e&%mia de
+r,e# mi6!a&e# $imp# e%er"ie# (%dep!i%irea da$riei# /$ii%,a de a !u&ra &u e+i&ie%,ă# &%&e%$rarea ma'imă#
a*%e"a,ie# rea!i)area pre&isă /i respe&$area re!a,ii!r uma%e pres$a*i!i$e- <% &adru!u%ei de)v!$ări 3armi&e
de 1MM /i pes$e a&es$ pr&e%$# se rea!i)ea)ă $ra%s+rmarea e%er"iei a&es$eia (% a!$e +rme de de)v!$are
&smi&ă# iar u% pr&e%$ sup!ime%$ar de de)v!$are (% 3arma +ur%i)ea)ă u% pr&e%$ /i 6umă$a$e (% a!$ p!a%-
De)v!$area &rpu!ui i%$ui$iv a!*as$ru es$e !e"a$ă de de)v!$area i%$ui,iei pu$erea de a
per&epe arm%ia sau !ipsa de arm%ie (%$r.u% *ie&$ are&are# &%&ep$# +e%me%- Pri%&ipa!ii i%di&a$ri ai
de)v!$ării &rpu!ui i%$ui$iv su%$0dra"s$ea pe%$ru arm%ie# +rums# sim,u! i%$ui$iv a!&%s%a%,e!r sau
dis%a%,e!r# &u%a/$erea !e"i!r arm%iei !umii (%&%6ură$are# &apa&i$a$ea de a vi)ua!i)a# a"erimea
memriei vi)ua!e /i audi$ive# pra&$i&a pă$ru%derii (% vis# de)v!$area vederii spiri$ua!e 2&e! de.a! $rei!ea
&hi2-
Teh%i&a pă$ru%derii (% vis pa$e +i s$ăp%i$ă &u su&&es de &e! &are a a$i%s per+e&,iu%ea (%
au$e'ersare- Prima $reap$ăes$e &%/$ie%$i)area si%e!ui (% vis# (%,e!e"erea &!ară a+ap$u!ui &ă drmi,i# u%de
drmi,i# &i%e su%$e,i# &um vă &heamă e$&- Pe%$ru a&eas$a es$e %e&esar să s$ăp%i,i pra&$i&a au$su"es$iei /i
să repe$a,i (%ai%$e de a adrmi /i după $re)ire +rmu!a0 2eu su%$ (% vis# (mi ami%$es& &um mă &heamă#su%$
&%/$ie%$ &ă drm2- U!$erir# a&eas$ă &%/$ie%$i)ar e se !ăr"e/$e $rep$a$-
U%u! di%$re &e!e mai e+i&ie%$e mi6!a&e de de)v!$are a 2&e!ui de.a! $rei!ea &hi2 es$e
vi)ua!i)area- La (%&epu$# $re*uie să (%vă,ăm# &a (% s$are dere!a'are# să %e (%&hipuim  &u!are /i săau)im
su%e$u! &respu%)ă$r a! a&es$eia- Api# pu$em (%&er&a să vedem /i să au)im &m*i%a,ii de &u!ri /i
su%e$e# să %e (%&hipuim +i"uri "eme$ri&e /i v!ume- Da&ă 2&e! de.a! $rei!ea &hi2 es$e *i%e de)v!$a$#
devi% vi)i*i!e ema%a,ii!e !umi%ase a!e &rpuri!r su*$i!e# %ua%,e!e &!ris$i&e a!e Aurei uma%e-
Da&ă dri,i să &re/$e,i (% Nirva%a# $re*uie# (%ai%$e de $a$e# să +i,i &%/$ie%,i de &e! mai
impr$a%$ du/ma% ; 2e".u!2 sau iu*irea desi%e# &e %u permi$e &re/$erea (% p!a% vi!e$- Ta$e $răsă$uri!e
%e"a$ive0 $eama# i%vidia# ura# "e!)ia# r"!iu !# mi%&iu%a# !ipsa de &redi%,ă su%$ &rea,ii# (%
primu! r%d# a!e
e".u!ui %s$ru# iu*irii de si%e /i a!e per&eperii !umii di% pu%&$ de vedere a! ava%$a6e!r pe%$ru eu.1
prpriu- Cea!a!$ă +rmă de iu*ire se &ara&$eri)ea)ă pri% iu*irea a $$ &e se a+!ă (% a+ara !imi$e!r eu.!ui
prpriu /i repre)i%$ă i%di&a$ru! u%ei de)v!$ări pu$er%i&e a &rpu!ui Nirva%ei- A&es$r i%di&a$ri !e
apar,i%0 spiri$u!
&redi%,a de sa&ri+i&iu
/i (%&rederea# aspira,i/i adri%,a de a $răi e$&-
spre u%i+i&are pe%$ru a!,ii# &mpă$imirea
De)v!$area /i &ăi%,a# pa$e
&rpu!ui Nirva%ei se%si*i!i$a$ea i%imii#
+i +a&i!i$a$ă de
medi$a,ii &m*i%a$e &u s$ări de re!a'are# u%i+i&area /i di)!varea eu.!ui# &%&e%$rarea a$e%,iei asupra
i%imii# per+e&,i%area &a!i$ă,i!r &are du& !a puri$a$e0 si%&eri$a$ea# veridi&i$a$ea# *u%ăvi%,a# &rdia!i$a$ea#
%es$i$a$ea /i *u%ă$a$ea-
Ta$e &a!i$ă,i!e puse &u!rii vi!e$ &respu%d !umii mar%- Cara&$eris$i&i!e ei su%$0 m%ia /i
e%ervarea# (%&!i%a,ia spre vi!e%,ă /i dri%,a de a s$ăp%i# mi%&iu%a /i (%/e!ă&iu%ea# sar&asmu! /i rău$a$ea#
&ara&$eru! %eier$ă$r /i !ipsa de &redi%,ă# spaima /i +ri&a# i%vidia /i "e!)ia# !ă&mia /i +ur$u!-
Cm*i%a,ia arm%iasă a &e!r mai *u%e &a!i$ă,i# a $u$urr mda!i$ă,i!r de de)v!$are
repre)i%$ă &rpu! A*s!u$u!ui- De)v!$area 1MM a $u$urr &rpuri!r dă psi*i!i$a$ea &a e%er"ia
a$$&upri%)ă$are a A*s!u$u!ui ; KUNDALINI.SAKTI ; să se (%a!,e pri% $a$e &ha3re!e spre
6umă$a$ea sa a!*ă /i să.i permi$ă mu!ui să re&ep,i%e)e i%+rma,ii!e di% A*s!u$# a6u%"%d p%ă !a
&ă!ă$ria (% A*s!u$- Dar# pe%$ru $re)irea KUNDALINI /i $re&erea ei pri% &a%a!e# es$e %e&esar să +ie *i%e
de)v!$a$ &rpu! su*$i!# u%de a pă$ru%s KUNDALINI# &a%a!e!e să +ie &ură,a$e# să e'is$e 3arma pu$er%i&ă
pe%$ru diri6area &rpu!ui &respu%)ă$r /i  &%/$ii%,ă !ăr"i$ă pe%$ru re&ep,i%area i%+rma,iei &e vi%e di%
!umea su*$i!ă- 5edi$a,ii!e &e!e mai *u%e pe%$ru de)v!$area &u!rii a!*e su%$ &e!e &are i%&!ud simu!$a%
&$eva &e%$re- Tre*uie *serva$ &ă# e&hi!i*ru! dep!i% a! de)v!$ării $u$urr &rpuri!r su*$i!e %u es$e de
dri$# deare&e
s&him*area e&hi!i*ru!
de ri$m# (mpiedi&ă
pe &are &re/$erea
 &reea)ă /i# &a urmare#
%erespe&$area (%ai%$area
&%/$ie%$ă spre u% adi&ă
a e&hi!i*ru!ui# %u %ive!- Es$epe%e&esară
$re&erea primu!
p!a% a u%ui si%"ur md de de)v!$are-

1M
Di%$re &rpuri!e i%$ermediare# &e! mai impr$a%$ r! (% de)v!$area r"a%ismu!ui &smi& (!
6a&ă &rpuri!e me%$a!.3armi&# i%$ui$iv.3armi& /i superme%$a!-
De)v!$area me%$a!.3armi&ă &u!area va!uri!r# adi&ă verde  *!eu &ere (m*i%area
i%$e!i"e%,ei /i a vi%,ei- A!,i i%di&a$ri0 &%$r!u! asupra i%$e!i"e%,ei# &apa&i$a$ea de a !ua h$ărri
(%,e!ep$e# sis$ema$i)area &u%/$i%,e!r /i a idei!r +i!)+i&e# pri&eperea de a !u&ra pe%$ru rea!i)area
s&pu!ui prpus# &!ari$a$ea "%dirii- De)v!$ă *i%e &u!area va!uri!r mării pra&$i&a perma%e%$ă a
&%$r!u!ui asupra i%$e!e&$u!ui# (%!ă$urarea "%duri!r /i a ima"i%i!r %e+!si$are-
Spre dese*ire de ima"i%ea me%$a!.3armi&ă# (% &are se s$a*i!es& s&pu! /i mi6!a&e!e pe%$ru
rea!i)area a&es$ui &rp# (% de)v!$area i%$ui$iv.3armi&ă a!*as$ru.des&his s&pu! /i mi6!a&e!e se a!e"
i%$ui$iv- Pri%&ipa!ii i%di&a$ri ai de)v!$ării su%$0 (m*i%area &a!i$ă,i!r 3armi&e &u &a!i$ă,i!e +rumuse,ii /i
arm%iei# prpa"area /i sis$ema$i)area ar$is$i&ă a &u%/$i%,e!r# +!sirea ar$ei pe%$ru medi$a,ie /i
&re/$erea +r,e!r pshihi&e-
De)v!$area superme%$a!ă va!u! mării  vi!e$ repre)i%$ă (m*i%area arm%iasă a
i%$e!e&$u!ui# vi%,ei /i dra"s$ei- La *a)a ei se a+!ă  6ude&a$ă pu$er%i&ă (%drep$a$ă spre *i%e!e ame%i!r-
A!,i i%di&a$ri ai de)v!$ării superme%$a!e0 dra"s$ea pe%$ru Adevăr# (%,e!ep&iu%ea# &u%a/$erea !e"i!r
U%iversu!ui# răsp%direa &u%/$i%,e!r +i!)+i&e /i /$ii%,i+i&e-
V. CONŞTIINŢA, ATENŢIA, MEMORIA
Pr*!ema &%/$ii%,ei es$e u%a di% &e!e mai &mp!e'e (% psih!"ia mder%ă- ame%ii de
/$ii%,ă s$udia)ă &u a$e%,ie parame$rii /i &ara&$eris$i&i!e spe&i+i&e &%/$ii%,ei &!ari$a$ea# &%$i%ui$a$ea
+!u'u!ui# spiri$u! a&$iv# dire&,i%area asupra *ie&$u!ui# e$&- T$u/i %u $,i pshih!"ii a&&ep$ă &a
parame$rii &%/$ii%,ei# &apa&i$a$ea ra%dame%$u! /i de%si$a$ea- La +ie&are i%divid &apa&i$a$ea
a$e%,iei es$e di+eri$ă0 de !a &%/$ie%$i)area si%e!ui /i a prprii!r a&,iu%i p%ă !a &%/$ie%$i)area
u%i+i&ării dep!i%e &u Csmsu! Super&%/$ii%,a-
4ie&are &rp a! r"a%ismu!ui &smi& are prpria sa e%er"ie a &%/$ii%,ei- Cu &$ su%$ mai
de)v!$a$e a&es$e &rpuri# &u a$$ es$e mai &upri%)ă$are &%/$ii%,a !r- Cea mai mare &a%$i$a$e de
i%+rma,ii es$e a&&esi*i!ă &rpuri!r Nirva%a# Karr%i&# 5e%$a!- Lumi%a $$a!ă de !a &rpu! r/u !a
&e! verde es$e &%/$ii%,a persa%ei# de !a verde.des&his !a vi!e$ es$e C%/$ii%,a Su+!e$u!ui#
C%/$ii%,a A*s!u$u!ui# C%/$ii%,a Spiri$u!ui- Puri+i&area r"a%ismu!ui &smi& de &u!ri!e (%&hise
a6u$ă !a puri+i&area &%/$ii%,ei-
La %ive!u! Cha3rei Ce%$ra!e e'is$ă u% pu%&$ !umi%s de +rmă va!ă (% i%$eriru! &%$uru!ui
e%er"e$i&-
păr,i!e-<% i%$eriru!pu%&$
A&es$ es$e Lumi%a
&%$uru!ui# pu%&$u! C%/$ii%,ei# &are dep!asa#
!umi%s se pa$e i%$erpre$ea)ă i%+rma,ia
de a&eea &e !umii
per&eperea sse/$e !a ea es$e
%as$re di% $a$e
di+eri$ă pe%$ru +ie&are di%$re%i-Dep!asarea pu%&$u!ui (%a+ara !imi$e!r &%$uru!ui permi$e re&ep$i%area
i%+rma,ii!r di% a!$e !umi- Dep!asarea pu%&$u!ui %e&esi$ă mu!$ă e%er"ie# &apa&i$a$ea de a me%,i%e !umi%a
&%/$ii%,ei (% %ua p)i,ie# adi&ă u% pr"ram spe&ia! de e'ersare psih+i)i&ă- Omu! a$i%"e &%/$ii%,a
a*s!u$ă (% $impu! ridi&ării Ku%da!i%i !a Sahasrara-
Teh%i&a de diri6are a C%/$ii%,ei es$e !e"a$ă de &a$e"ria A$e%,iei- Psih!"ia de+i%e/$e
a&eas$ă &a$e"rie as$+e!0 2A$e%, ia es$e &%&e%$rarea C%/$ii%
,ei asupra u%uia sau a mai mu!$r *ie&$e# &e
asi"ură re+!e&$area dese*i$ de i%$e%să a&es$eia2-
a
S$area de &%&e%$rare pr+u%dă a a$e%,iei es$e primu! +a&$r de mare impr$a%,ă- După &e
s$ăp%im $eh%i&a &%&e%$rării pr+u%de a a$e%,iei# pu$em (%vă,a să me%,i%em pu%&$u! de !umi%ă a!
C%/$ii%,ei (% ri&e !& a! &%$uru!ui e%er"e$i&-
U!$erir es$e %e&esar să s$ăp%im $eh%i&a s$a*i!i$ă,ii dura$ei A$e%,iei- Pri% a&eas$a se *,i%e
re)is$e%,a me%,i%erii pu%&$u!ui Lumi%ii C%/$ii%,ei (% ri&are !& a! &%$uru!ui e%er"e$i&-
Urmă$ru! parame$ru impr$a%$ es$e &apa&i$a$ea de &mu$are rapidă a a$e%,iei- De)v!$%d
a&eas$ă &apa&i$a$e pu$em (%vă,a să $re&em rapid de !a u% pu%&$ a! Lumi%ii C%/$ii%,ei !a a!$u! (% i%$eriru!
&%$uru!ui e%er"e$i&-
Şi# (% &e!e di% urmă# $rep$e!e &e!e mai (%a!$e de de)v!$are a!e a$e%,iei su%$ v!umu! a&es$eia
ra%dame%$u! /i &ara&$eru! dis$ri*u$iv- 7!umu! a$e%,iei u%ui m *i/%ui$ &upri%de :. *ie&$e- Dar# după
&e reu/e/$e să &upri%dă &u a$e%,ia pes$e 1M *ie&$e /i a&,iu%i# mu! reu/e/$e să apri%dă i%s$a%$a%eu &$eva
pu%&$e a!e Lumi%ii C%/$ii%,ei;$re&erea spre &%/$ii%,a per+e&,i%a$ă- <% &a)u! (% &are# a$e%,ia &ap$ea)ă
&$eva *ie&$e# dar &a%$i$a$ea de Lumi%ă a C%/$ii%,ei se $ra%smi$e i%e"a! !a u% *ie&$ mai mu!$# !a a!$u!

11
mai pu,i%# a$u%&i vr*im de &ara&$eru! dis$ri*u$iv a! a$e%,iei- A&es$ parame$ru impr$a%$ +eră
psi*i!i$a$ea de a (%$ar&e pu%&$u! C%/$ii%,ei !a s$area *i/%ui$ă-
De)v!$area &%&e%$rării# s$a*i!i$ă,ii /i &mu$area rapidă a a$e%,iei p$ +i a6u$a$e &u e'er&i,ii!e
pe &are vi !e prpu%0
1- Se ia u% *ie&$ are&are de e'emp!u#  &u$ie de &hi*ri$uri#  pu%e,i (% +a,a vas$ră /i
(%&er&a,i &a $imp de u% mi%u$ sa vă&%&e%$ra,i a$e%,ia asupra a&es$ui *ie&$ "%di%du.vă %umai !a e!- Dar
&um= Să )i&em# (% +e!u! urmă$r0 2Cu$ia are +rmă drep$u%"hiu!ară# are &u!area &u$are# are e$i&he$ă#
(%ău%$ru su%$ a$$ea *e,e# &u$ia (mi p!a&e# di% ea se pa$e +a&e  &ase$ă# &u$ia pa$e p!u$i pe apă &a u%
vapra/ e$&-2 A&es$ e'er&i,iu de)v!$ă /i ima"i%a,ia- La (%&epu$ vă vr dera%6a# vr 2pă$ru%de2 "%duri
s$răi%e# a&es$ea $re*uie a!u%"a$e# dar# da&ă %u vă reu/e/$e# mai *i%e vă pri,i- 4a&e,i e'er&i,iu! p%ă apar
prime!e sem%e de *sea!ă# (%&ep%d &u u% mi%u$ /i adău"%d (% +ie&are )i &$e  6umă$a$e de mi%u$#
mări%d $impu! de &%&e%$rare p%ă !a &i%&i./ap$e mi%u$e- Re&ma%d &a e'er&i,iu! să se +a&ă de duă ri
pe )i# dimi%ea,a /i seara &u duă.$rei re (%ai%$e de &u!&are $imp de $rei !u%i- I% &ea de.a dua !u%ă#
e'er&i,iude
+a&$r ! pa$e +i &mp!i&a$0
dis$ra"ere (% para!e! &u&%&e%$rarea asupra &u$ie
a a$e%,iei- i de &hi*ri$uri se dă drumu! !a mu)i&ă
9- A&es$ e'er&i,iu es$e deseri pre)e%$a$ de "hi%i pe%$ru a dem%s$ra $eh%i&a de
&%&e%$rare a a$e%,iei- Iau &$eva pie$ri&e!e di+eri$e# !e aru%&ă pe masă /i !e prives& $imp de $rei se&u%de-
Api# des&riu (% amă%u%,ime +!e&are pie$ri&i&ă &u!area !r# +rma# dime%siu%ea# %umăru! !r- 7ă
s+ă$uies& &a# a$$ dum%eavas$ră &$ /i &piii dum%eavas$ră să e'ersa,i a&eas$ă &apa&i$a$e&%&e%$rare
de
a a$e%,iei-
După &um a,i *serva$# e'er&i,ii!e prpuse de mi%e su%$ simp!e# dar &%d !e e+e&$ua,i $re*uie
să respe&$a,i &u s$ri&$e,
e urmă$area re"u!ă0 să %u văsupra%&rda,i-
5a%ipu!area &%/$ii%,ei es$e u% !u&ru peri&u!s# "hi%i!r !e $re*uie )e&i de a%i să de)v!$e
a&eas$ă $eh%i&ă- I% sis$emu! meu# re)u!$a$u! pa$e +i *,i%u$ mai repede# &u &%di,ia &a# $a$e sis$eme!e
&rpuri!r su*$i!e să +ie arm%is de)v!$a$e /i să +ie *i%e s$ăp%i$e me$de!e pshihe%er"e$i&ii-
Re)u!$a$e e'&ep,i%a!e pe%$ru &re/$erea parame$ri!r C%/$ii%,ei +eră e'ersarea 5emriei#
&are +a&i!i$ea)ă deaseme%ea de)v!$area &a!i$ă,i!r +e%me%a!e prprii $e!epa$ia# su"es$ia ver*a!ă#
&!arvi)iu%ea#e$&-
Psih!"ia de+i%e/$e 5emria as$+e!0 25emria es$e re+!e&$area e'perie%,ei %emi6!&i$e /i
$re&u$e a mu!ui pri% re,i%erea#păs$rarea /i repre)e%$area u!$eriară a u%rse%$ime%$e# "%duri /iima"i%i
$răi$e a%$erir
&smi&e de a&es$a#
are memria a u%r *ie&$e
sa- Lumi%a /i +e%me%e
C%/$ii%,ei !asă urmeper&epu$e
%u %umaia%$erir2-
pe &rpu!4ie&are di% &rpuri!e
+i)i& m!e&u!e!e %as$re
de ADN /i
ARN dar /i (% ma$eria &rpuri!r su*$i!e# de ai&i %umăru! mare a! +rme!r de memrie- <% &a)u!
memrării &%/$ie%$i)a$e# es$e de dri$ să se &mu$e &$eva +rme de 5emrie# pe%$ru &a (%re"is$rarea să
pă$ru%dă simu!$a% (% &$eva &rpuri- A&eas$a dă psi*i!i$a$ea să se reprdu&ă mai u/r &eea &e s.a
(%re"is$ra$-Să e'ami%ăm &$eva+rme de 5emrie0
Ferbal-logic - pri&eperea de a re,i%e i%+rma,ia pe *a)a !e"ă$uri!r !"i&e- Se de)v!$ă pe
&a!ea ra,i%ame%$e!r !"i&e de e'emp!u# pe mar"i%ea u%ui $e'$ &i$i$- O mare i%+!ue%,ă asupra
de)v!$ării a&es$ui +e! dememrie  au &ha3re!e Sahasrara# A6%a /i 5u!adhara-
Intuitiv ; &apa&i$a$ea de a re,i%e (% memrie +$"rame# h!"rama i%+rma,iei vă)u$e pri%
&%&e%$rarea a$e%,iei- Cha3re!e &are i%+!ue%,ea)ă de)v!$area 5emriei i%$ui$ive su%$0 Sahasrara#
A6%a#7ishudha-
Motrice ; pri&eperea de a reprdu&e  pera,ie m$ri&e vă)u$ă- Cha3re!e &are i%+!ue%,ea)ă
de)v!$area 5emriei m$ri&e su%$0 5u!adhara#A6%a# 5a%ipura-
<moţional ; pri&eperea de a memra /i a reprdu&e  a%umi$ă em,ie# se%)a,ie-
5me%$e!e $răi$e em,i%a! se re,i% mai *i%e /i pe%$ru mai mu!$ $imp- Cha3re!e &are i%+!ue%,ea)ă
de)v!$area a&es$eia su%$0A%aha$a#A6%a#5u!adhara# Sahasrara-
I%di&a$rii +e%me%a!i ai 5emrieime&a%i&e /i sp%$a%e seasi"ură pri% de)v!$area su$ă !a
su$ă a &rpu!ui
i%+rma,iei- as$ra!- Crpu!
Cara&$eris$i&i!e 3armi& are
5emriei psi*i!i$ă,i dese*i$
se (m*u%ă$ă,es& /i &a)u! de mari
(% u%ei pe%$rude)v!$ări
pu$er%i&e memrareme%$a!e
/i reprdu&ere a
&u%/$i%,e vas$e /i $rai%i&e-
EXERCIŢII PENTRU DEZVOLTAREA MEMORIEI

19
1- Penr! Meor#$ %er&$'('o)#*+ # -#)!r$#%+ -
A/e)a,i.vă (%$r. p)i,ie &mdă# s$are de u/ară re!a'are- Ci$i,i &u a$e%,ie u% $e'$ %u prea
!u%"# se!e&,i%a,i de$a!ii!e pri%&ipa!e# ima"i%i!e# e!eme%$e!e &%s$i$u$ive- Api# &u &hii (%&hi/i# s$rădui,i.
vă să.1 reprdu&e,i#(%&hipui,i.vă /i (%&er&a,i să vede,i (% "%d &e!e &i$i$e
p%ă (% &e!e maimi&i amă%u%$e-
S&hema$i&# a&es$ pr&es va ară$a (% +e!u! urmă$r +i"- >-
De e'emp!u# a,i (mpăr,i$ $e'$u! (% )e&e păr,i "rupe- Să presupu%em &ă di% 5emrie v.a
s&ăpa$ &ea de.a pa$ra "rupă- Cum să vă ami%$i,i /i să re&%s$i$ui,i &eea &e s.a pierdu$ di% 5emrie=
Des+ă/urarea da$ă (% s&hemă vă va a6u$a-Da&ă 2ie/irea !a supra+a,ă2 a$e'$u!ui %u s.a prdus# &i$i,i.! (%&ă 
da$ă- 7ă re&ma%d &a !a (%&epu$ să !ua,i u% $e'$ &mpus di% &e! mu!$ )e&e prp)i,ii- Trep$a$ (! pu$e,i mări
p%ă !a  pa"i%ă /-a-m-d-
9-Penr! Meor#$ #n!##%+(-oo)r$-#*+.
Pre"ă$i,i  +aie de hr$ie &u %uă pă$ră,e!e- Ru"a,i pe &i%eva să s&rie (% a&es$e pă$ră,e!e &i+re-
E'ami%a,i &i+re!e /i (%&er&a,i să memra,i rdi%ea !r /i $a$e &ara&$eris$i&i!e s&risu!ui "ra+ia- E'er&i,iu!
se va +a&e )i!%i&# p%ă !a prime!e sem%e de*sea!ă- Timpu! de memra$e0 !a(%&epu$ %uă se&u%de# api
se s&ade p%ă# !a $rei se&u%de- U!$erir# %umăru!de pă$ră,e!e &u &i+re pa$e +i mări$ $rep$a$- A&eea/i
me$dă pa$e +i +!si$ă /i pe%$ru !u&ru! &u $e'$u!-
>-Eer*#/#! !n#%er0$' 1e eer0$re $ !!ror -ore'or 1e Meor#e, 'e)$ 1e 2n*er*$re$
1e $ 1ep'$0$ p!n*!' Con##n/e# 2n #p.
<%ai%$e de &u!&are# a/e)a,i.vă (%$r. p)i,ie &mdă /i (%&er&a,i să +a&e,i  2deru!are2
)i!ei#
a
adi&ă să rememra,i $a$eeve%ime%$e!e )i!ei a%$eriare (% rdi%e i%versă- S$rădui,i.v
ă &a# (% a&e!a/i $imp
să rememra,i se%$ime%$e!e# +răm%$ări!e# ima"i%i!e# $e'$e!e &i$i$e# e$&

A&es$ e'er&i,iu
$re*uie +ă&u$ )i!%i&#
$imp de u% a%- După 
e'ersare
(%de!u%"a$ă# pu$e,i
dep!asa pu%&$u! Lumi%ii C%/$ii%,ei (% $re&u$ /i ve,i pu$ea revedea me%$a! ri&e )i# ră# mi%u$ di% via,a
vas$ră-

1>
Pe%$ru e'ersarea 5emriei dau re)u!$a$e*u%e me$de!e de au$su"es$ie- Dee'emp!u# (%ai%$e
de a memra  a%umi$ă i%+rma,ie# re!a'a,i.vă u/r /i da,i &ma%da me%$a!ă0 2T$ &e vi vedea# au)i#
sim,i# vi memra u/r vi re,i%e +ar$e *i%e /i vi pu$ea să.mi ami%$es& (% ri&e mme%$ &eea &e (mi
es$e %e&esar- 5emria mea es$e e!as$i&ă /i &ma%da$ă de mi%e- P$ să.mi ami%$es& $$u!# imedia$ &e.mi
dres& a&es$ !u&ru2- După a&eas$a# (%&epe,i memrarea- Pe%$ru de)v!$area u%ei 5emrii de dura$ă# es$e
%e&esar &a a&es$ e'er&i,iu să +ie e+e&$ua$ de $rei ri pe )i $imp de u% a%-
Da&ă %u s$ăp%i,i me$da au$su"es$iei# pri% &are rea!i)area &me%)i!r 5emriei es$e mu!$
mai e+i&ie%$ă# vă prpu% să (%vă,a,i u% e'er&i,iu rapid-
S$%d (% pi&iare# (%&hide,i &hii# re!a'a,i.vă pu,i% /i da,i &ma%da me%$a!ă0 2C%d vi spu%e
2$rei2 vi &ădea pe spa$e- 2U%u2 ; su%$ $ras spre spa$e# 2di2; su%$ $ras /i mai mu!$ spre spa$e# 2$rei2 ;
&ad pe spa$e- S$p Se%)a,ia de&ădere a dispăru$2- &uv%$u! 2s$p 2 (%&er&a,i să.1 spu%e,i %u &%d a$i%"e,i
s!u! &i pu,i% mai devreme- Tre*uie sa +i,i (%$r. s$are pasivă0 %u $re*uie să vă dri,i &u pu$ere să &ăde,i#
dar %i&i să vă pu%e,i vuă (%/ivă- Da&ă v.a,i (%su/i$ per+e&$ 2&ăderea2 !a %umără$area 2$rei2# (%&er&a,i !a
%umără$area
5emriei0 2u%u2- Api#
25emria mea se pa$e$$+!si
re,i%e &eea urmă$area
&e (mi es$e+rmu!ă
%e&esar-de<%au$su"es$i%are pe%$ru (m*u%ă$ă,irea
ri&e mme%$# pri%$r. &ma%dă
me%$a!ă# p$ să.mi ami%$es& $$u!2- Dupăa&eas$a# &%$i%ua,i &u memrarea i%+rma,ii!r- E'er&i,iu! se va
+a&e de $rei ri pe )i $imp de u% a%-
Ce!r &e dres& să *,i%ă re)u!$a$e +e%me%a!e (% de)v!$area 5emriei !e re&ma%d să ,i%ă
u% 6ur%a! )i!%i&# &are (i va a6u$a să +i'e)e /i să a%a!i)e)e +a&$rii p)i$ivi /i %e"a$ivi# &e i%+!ue%,ea)ă
pr&ese!e de memrare# păs$rare /i reprdu&ere a i%+rma,iei +i"- ?-
VI. 3NTR(UN CORP S4N4TOS 5 UN SPIRIT S4N4TOS

Drep$ +u%dame%$ a! de)v!$ării &smi&e $re*uie &%sidera$ă e'is$e%,a i%dividu!ui pe păm%$


&a +ii%d &ea mai să%ă$asă /i +!si$are u%i$a$e a s&ie$ă,ii- E'ersarea pshihi&u!ui $re*uie să se
des+ă/are (% &%&rda%,ă &u  via,ă a&$ivă- Nimi& %u +avri)ea)ă (% a/a măsură de)v!$area
p!a%u!ui r/u# &a aspira,ia &ă$re să%ă$a$ea +i)i&ă# pshihi&ă /i e%er"e$i&ă
S+n+$e$ -#6#*+.
Re&ma%dări!e pe%$ru me%,i%erea &rpu!ui %s$ru +i)i&# (% rdi%ea da$ă mai 6s# su%$ des$u!
de simp!e# dar $re*uie (%dep!i%i$e &u s$ri&$e,e-

Prima
a!ime%$ar0 re"u!ă
mi&u! se ;
de6u% re+eră !a +ru&$e
su&uri# a!ime%$a,ie
masara,i%a!ă /i e&hi!i*ra$ă-
de pr%);su&uri# sa!a$e7ădi%
prpu% urmă$ru!
!e"ume praspe$e#re"im
supe
di% !e"ume# &ar%e sau pe/$e /i !a deser$ +ru&$e &i%a;!a +e! &a masa de pr%)# dar +ără supă- Es$e de
dri$ u% &%sum mi%im de pi%e# sare# )ahăr- Să se e'&!udă di% a!ime%$a,ie &a+eaua /i &i&!a$a#
deare&e e'&i$ă pu$er%i& &e!u!e!e-
A dua re"u!ă es$e &ură,area !a $imp a r"a%ismu!ui de di+eri$e re)iduuri- Tre*uie &a  da$ă
pe săp$ăm%ă să se +a&ă  &!ismă (%s,i$ă de (%+me$are $imp de 9? de re- I% a+ară de a&eas$a# es$e
+ar$e +!si$r să se e+e&$ue)e &ură,area re"u!a$ă a $u$urr r"a%e!r i%$er%e# pe%$ru &are medi&i%a
ppu!ară +eră re,e$e +ar$e e+i&ie%$e- Ia$ă &$eva di%$re e! e-
Curţarea profilactic (pentru toate organele interne)G Se +!se/$e dră"ai&a *i/%ui$ă- Se +ier*e
/i se *ea iar%a su* +rmă de &eai &%&e%$ra$ $imp de > .? săp$ăm%i-
Curţarea de sruri ("n cauldepunerii acestora)Gduă !i%"uri de re) %ede&r$i&a$ sea&peră
&u apă /i se !asă as$+e! $imp de 9? h- Dimi%ea,a se +ier*e după &e a da$ (% &!&$# se mai +ier*e : mi% /i
se &%sumă pe s$ma&u! "i- Es$e de dri$ &a# după a&eas$a ?. re să %use &%sume %imi&- Tra$ame%$u!
se +a&e &$e duă săp$ăm%i# de duă ri pe a%- Es$e varia%$ă pr+i!a&$i&ă e+i&ie%$ă-
Pe%$ru e!imi%area depu%eri!r &a!&arase se *,i% re)u!$a$e *u%e +!si%d urmă$area re,e$ă0
Su%$ %e&esare > pa&he$e &u +i de da+i% :M " +ie&are- Prima )i0 se $ar%ă (%$r.u% vas emai!a$ >MM " apă /i
se pu%e  6umă$a$e de pa&he$ de +i de da+i%# se dă (% &!&$ /ise +ier*e !a +& mi& : mi%- Api# se ai
vasu! de pe +& /i se a&peră $imp de > re- Li&hidu! se $ar%ă (%$r.u% pahar /i se *ea &u (%"hi,i$uri mi&i pe
par&ursu! )i!ei- Pr&edura se repe$ă a dua /i a $reia )i- Pes$e  săp$ăm%ă# &i&!u! de $rei )i!e se repe$ă# iar
pes$e u% a% se va repe$a $imp de /ase )i!e-

1?
Curţarea ficatuluiGse +!ses& "ă!*e%e!e us&a$e- Se +ier* ?M +!ri " sau p!a%$e (%$r.u% !i$ru apă-
<% $impu! )i!ei# di% a&eas$ă &a%$i$a$e se *ea de $rei ri# &u9M mi%- (%ai%$e de masă- Tra$ame%$u! durea)ă 9.
> săp$ăm%i-
<liminarea pietrelor de la ficatG se pre"ă$e/$e u% ames$e& di% 1MM " u!ei de măs!i%e /i 1MM " su&
praspă$ de !ămie# ames$e&u! se ră&e/$e p%ă !a1M "rade Ce!sius- Prima )i0 se ia masa de pr%)# &i%a
%u- (%ai%$e de &u!&are# s$%d (% pa$/i ames$e&%d &%$i%uu &mp )i,ia# se *ea &u (%"hi,i$uri mi&i- După &e
a,i adrmi$# %u $re*uie să vă s&u!a,i- A dua )i0 dimi%ea,a se +a&e &!ismă- I% $impu! )i!ei se *ea %umai apă
+iar$ă# pu,i% (%du!&i$ă &u miere /i &u u% adas de sare &u !ămie sau su&- Seara se +a&e di% %u &!ismă- A
$reia )i0 dimi%ea,a se +a&e &!ismă- @iua se vr &%suma !e"ume +ier$e /i +ru&$e- După u%a di% &!isme vr
apărea pie$re de &u!are verde.i%$e%s- Da&ă după u!$ima &!ismă %u vr apărea pie$re# a$u%&i pr&edura se
repe$ă pes$e &i%&i )i!e- I% &a)&%$rar# pr&edura se repe$ă pes$e duă săp$ăm%i-
Curţarea rinichilorG !u%ă /i 6umă$a$e pe a% se va *ea apă ma"%e$i)a$ă-
Curţarea limfei.5e$dă &mp!e'ă de de)i%$'i&are-
Dimi%ea,a# pe s$ma&u! "!# se *ea u% pahar &u urmă$ru! ames$e&0  !i%"ură de sare
G!au*er su!+a$ de sdiu !a u% pahar de apă- Se pre"ă$e/$e u% ames$e& +rma$ di% 9 !i$ri su& de
&i$ri&e /i 9 !i$ri apă (% $$a! ? !i$ri su&u! se pre"ă$e/$e di%0 ? "rape+rui$.uri mari sau  mi&i#1.>
!ămi# p%ă !a 9 !i$ri se &mp!e$ea)ă &u su& de pr$&a!e- Se adau"ă 9 !i$ri apă- Ames$e&u! se va
&%suma !a >M mi%- după &e s.a !ua$ sarea G!au*er- Tra$ame%$u! &%$i%uă !a +ie&are 9M.>M mi%-# se
&%sumă $a$ă )iua &a%$i$ă,i medii >:M.?MM "- Pu$e,i să %u m%&a,i %imi& /i %umai da&ă apare 
se%)a,ie pu$er%i&ă de +ame m%&a,i &$eva pr$&a!e- <%ai%$e de &u!&are se +a&e &!ismă 9 !i$ri apă
&u adaus de su& de !ămie- Pr&edura se repe$ă > )i!e- Ca re)u!$a$# di% r"a%ism se e!imi%ă 19 !i$ri
de !im+a a&idă *!%avă- <% $a$e &e!e > )i!e se *eau %umai su&uri# se &%sumă !e"ume /i +ru&$e &rude#
se *ea apă &u sare G!au*er pe s$ma&u! "!-
Curţarea vaselor sanguine $i ridicarea tonusului general al organismului fiicG se+!ses&
p!a%$e!e0 mu/e,e!# su%ă$are# simi%&# mu"uri de mes$ea&ă%- Se iau &$e 1MM " di% +ie&are p!a%$ă /i se pu%
(%$r.u% *r&a% de > 1# *r&a%u! se (%&hide me$da de păs$rare- Pre"ă$irea0 se +ier* M#: 1 apă# se adau"ă 
!i%"ură de p!a%$e# se !asă 9M mi%# ses$re&ară- La 9:M " de ames$e&se adau"ă  !i%"uri,ă miere# se
ames$e&ă /i se *ea(%ai%$e de &u!&are- Ca%$i$a$ea de 9:M " rămasă se *ea dimi%ea,a pe s$ma&u! "!#
(%&ă!)i$ă /i &u adas de miere-<% a&es$ +e! se+!se/$e (%$re"u! ames$e&- Pr&edura se repe$ă pes$e :a%i-
A $reia re"u!ă %e&esară pe%$ru de)v!$area &rpu!ui +i)i& es$e  *u%ă (%&ăr&ă$ură +i)i&ă (%s,i$ă de
*aie
e'$e%uare
de a*uri-+i)i&ă su+i&ie%$ă p%ă !a $ra%spira,ie a*u%de%$ă- Ce! pu,i%  da$ă pe săp$ăm%ă să se +a&ă
S+n+$e p0#7#*+-
Au$&%$r!u! perma%e%$# i%$rspe&,ia# per&eperea si%e!ui# au$edu&a,ia /-a-m-d-# su%$ parame$ri
impr$a%,i ai de)v!$ării să%ă$ă,ii psihi&e- (%su/irea per+e&$ă a sis$emu!ui de au$e'ersare permi$e să se
i%+!ue%,e)e u/r s+era psih+!)i!"i&ă a r"a%ismu!ui-
7ă prpu% să (%vă,a,i duă e'er&i,ii simp!e# &are vr deve%i &heia psihi&u!ui dum%eavas$ră# vr
permi$e diri6area pr&ese!r psihi&e-
A/e)a,i.vă &md (%$r.u% +$!iu# mi%i!e pe "e%u%&hi# (%&hide,i &hii- 4rmu!a de
au$su"es$i%are es$e0 2La %umăru! 21M2 mi%i!e vr deve%i "re!e# se vr !ipi pu$er%i& de pi&iare /i %u !e
vi pu$ea ridi&a- U%u ; mi%i!e (%&ep să se!ipeas&ă de pi&iare- Di ; mi%i!e audeve%i$ mai "re!e-
Trei# pa$ru ; mi%i!e su%$ s$r%s !ipi$e- Ci%&i# /ase ; mi%i!e s.au !ipi$ pu$er%i&- Şap$e# p$;%u p$ să
despri%d mi%i!e de pe pi&iare- Cu &$ (%&er& să !e despri%d# &u a$$ e!e se !ipes& mai $are- Nuă# )e&e
;
mi%i!e su%$ +ar$e pu$er%i& !ipi$e de pi&iare /i %u p$ să !e ridi&- Şi a&um &%d vi spu%e 2&i%&i2 mi%i!e
vr deve%i u/are# !i*ere# m*i!e /i# după a&es$ e'er&i,iu# ri&are su"es$i%are va +i rea!i)a$ă de psihi&u!
meu- U%u# di ; mi%i!e su%$ u/are# m*i!e# se des!ipes& de pi&iare- Trei# pa$ru ; mi%i!e au deve%i$

mai u/are#
$imp mai m*i!e#
de u% mi%u$# pu$e,is.au des!ipi$rie%$are
da ri&are &mp!e$-%e&esară
Ci%&i# /ase; mi%i!e su%$
/i pr"rama$ă u/are# !i*ere
(% prea!a*i! m*i!e-2 Şi a&um#
psihi&u!ui
dum%eavas$ră-
A&eea/i p)i,ie# &hii (%&hi/i- 4rmu!a de su"es$i%are0 2La %umăru! 2$reispre)e&e2 sis$emu! meu
%ervs se va (%$ări# &rpu! va deve%i mai u/r# praspă$# m*i!- U%u# di ;+ie&are &e!u!ă a sis$emu!ui

1:
meu %ervs &e%$ra! es$e pu$er%i&ă# !i%i/$i$ă /i diri6a$ă de mi%e- Trei# pa$ru ;sis$emu! %ervs s.a (%$ări$# s.
a !i%i/$i$-Ci%&i# /ase ; sis$emu! %ervs es$e pu$er%i&# !i%i/$i$ /i diri6a$ de mi%e- <% ri&e mme%$# ri&are
&ma%dă me%$a!ă va +i rea!i)a$ă $$deau%a /i riu%de de &ă$re psihi&u! meu- La %umăru! 2&i%&i2# &rpu! va
deve%i praspă$# u/r# !i%i/$i$ /i $ermi% e'er&i,iu!- U%u ; &rpu! es$e u/r# praspă$# !i%i/$i$- Di ;
mi%i!e# pi&iare!e su%$ u/are- Trei ; $ru%&hiu! es$e u/r- Pa$ru ; "%duri!e su%$ p!ă&u$e# praspe$e#
!i%i/$i$e- Ci%&i ; &apu! es$e !impede# praspă$# &!ar-2 E'er&i,iu! s.a (%&heia$- Des&hide,i &hii# ridi&a,i.vă#
s&u$ura,i.vă /i p!im*a,i.vă pu,i% pri% &ameră-
S+n+$e$ ener)e#*+.
Di% pu%&$u! meu de vedere# să%ă$a$ea +i)i&ă /i psihi&ă depi%d (%$r. mare măsură de e&hi!i*ru!
e%er"e$i& a! r"a%ismu!ui- I% &a)u! u%ei e%er"ii pu$er%i&e# ame%ii pra&$i& %u se (m*!%ăves&# iar
&u%a/$erea me$de!r de (%&ăr&are *ie%er"e$i&ă# asi"ură au$re"e%erarea r"a%ismu!ui !a%ive! &e!u!ar-
Am e!a*ra$ u% se$ dee'er&i,ii privi%d re"!area /i &re/$erea e%er"iei- A&eas$ă pr*!emă va +i e'ami%a$ă (%
de$a!iu (% &api$!u! 2Bie%er"ia2- P%ă u%a.a!$a# vă prpu%  re,e$ă e+i&ie%$ă# &e &%$ri*uie !a &re/$erea
p$e%,ia!u!ui e%er"e$i& a! &rpu!ui +i)i& e%er"iei i%$er%e-
Seapă-
&$eva ri &u iau C%d
1MM "apa
"ruva%e$ra$a$
+i &ura$ă#&u par$e
su*s$a%,e &himi&e#
se s&ur"e /i se se
!asăpresară
%umai(%$r.&$+ar+urie
a$$ să de !u$#s$ra$u!ui
+ie !a %ive!u! se spă!ă de
superir a! "rău%,e!r- Se a&peră &u u% /erve,e! /i se pu%e (%$r.u% !& &a!d pe%$ru 1.> )i!e- I% $impu!
"ermi%ării "ru!ui# se adau"ă apă- C%d apar "erme%i &u dime%siu%ea de 1 mm "ru! se spa!ă di% %u de
&$eva ri- Se +ier*e u% pahar de!ap$e /i se $ar%ă pes$e "ru- Seadau"ă  !i%"uri,ă de miere /i u%a deu%$-
Se (%&ă!)e/$e p%ă !a $empera$ura %rma!ă /i se &%sumă- A&eas$a es$e pr,ia )i!%i&ă- Gru! (%&!,i$ pa$e
+i &%suma$ (% ri&e mme%$ a! )i!ei# $imp de 6umă$a$e de !u%ă# &u redu&erea (% a&es$$imp a &%sumu!ui
de prduse +ăi%ase- A&es$ $ra$ame%$ ar +i *i%e să +ie ap!i&a$ (% +ie&are a%-

VII. PROBLEMA VIEŢII ŞI AMORŢII RE8NCARNAREA

<mi su%$ +ami!iare sis$eme!e +i!)+i&e# &are prives& +e%me%u! 7ie,ii &a u%i+i&are a duă
e!eme%$e +u%dame%$a!e ; Spiri$ /i5a$erie- 4iru!# &are !ea"ă a&es$e duă &a$e"rii es$e C%/$ii%,a# &are !a
r%du! ei es$e si%"ura &are !ea"ă a!$e duă &a$e"rii0 7ia,a /i 5ar$ea- 2Lumi%a C%/$ii%,ei es$e 7ia,a#
(%$reruperea Lumi%ii C%/$ii%,ei es$e 5ar$ea2# ; a+irmau +i!)+ii a%$i&i /i vedeau se%su! 7ie,ii (%
e'$i%derea Lumi%ii C%/$ii%,ei# a$i%"erea C%/$ii%,ei Dep!i%e# &are %u se (%$rerupe după 5ar$ea &rpu!ui
+i)i& /i du&e !a %emurire-
După mar$ea +i)i&ă# mu! are  mu!$i$udi%e de &ăi pe%$ru a./i &%$i%ua e'is$e%,a (% di+eri$e
s+ere a!e &e!r $reispre)e&e !umi# +ire/$e# %u $$deau%a su* +rmă uma%ă- Pr*!ema 7ie,ii 7e/%i&e /i a
perma%e%$ei re%a/$eri re(%&ar%area es$e e'ami%a$ă (% pr+u%)ime de +i!)+ia *udis$ă-
Pre&um &rpu! +i)i&# $a$e &rpuri!e su*$i!e su%$ supuse pr&ese!r de des&mpu%ere /i
mar$e- 5u!$e re!i"ii# (% +u%&,ie de $erme%e!e de părăsire a di+eri$e!r &rpuri# au e!a*ra$ ri$ua!uri de
(%mrm%$are /i pme%ire &respu%)ă$are- Trei )i!e după mar$ea &rpu!ui +i)i&# (%ve!i/u! e%er"e$i& &u
i%+rma,ia s$&a$ă ; ese%,a &rpu!ui su*$i! ; părăse/$e &rpu! e$eri& după &are a&es$a se dis$ru"e-
După  )i!e ese%,a părăse/$e &rpu! as$ra!- După ?M de )i!e ; &rpu! me%$a!# 11? )i!e ; &rpu! 3armi&#
după 1? )i!e ; &rpu! i%$ui$iv- După BBB )i!e ; (%ve!i/u! &rpu!ui Nirva%ei pa$e pă$ru%de (%A*s!u$
a!* ; da&ă s.a de)v!$a$ &rpu! Nirva%ei sau %e"ru ; da&ă s.a de)v!$a$ &rpu! mar%- Se
des&mpu%e %umai &rpu! e$eri&# &e!e!a!$e &rpuri se păs$rea)ă pe%$ru de)v!$area ev!u$ivă vii$are#
deare&e  si%"ură via,ă (% &rpu! +i)i& %u a6u%"e de)v!$ării &mp!e$e a &rpuri!r su*$i!e- 4ie&are m
par&ur"e u% !a%, ev!u$iv a! de)v!$ării# &ara&$eris$i& %umai !ui- Cer&e$ări!e +ă&u$e privi%d re(%&ar%area au
ară$a$ &ă# (% medie# +ie&are di%$re %i a $răi$ $rei.pa$ru su$e de vie,i- Dar# ma6ri$a$ea ame%i!r# după
mar$e# %u./i &%/$ie%$i)ea)ă si%e!e /i# %ăs&%du.se di% %u#pierd memria $re&u$u!ui- T$u/i# da&ă mu!
a$eh%i&ă
a$i%s (%spe&ia!ă#
$impu! 7ie,ii  de)v!$are
&are permi$e &smi&ă
vi)i%area (%a!$ă# are
prprii!r !ui psi*i!i$a$ea
re(%&ar%ări# de a./i!aami%$i
a6u$ă via,a !uie'perie%,ei
re(%$ar&erea a%$eriară- /i
O
&u%/$i%,e!r 2ui$a$e2- Ca!i$a$ea vie,i!r $răi$e are  dese*i$ă impr$a%,ă- Aspira,ia spre A*s!u$ /i

1
e+r$uri!e depuse spre de)v!$area r"a%ismu!ui &smi& i%$e"ra!# dau psi*i!i$a$ea &a# pe par&ursu! u%ei
e'is$e%,e s&ur$e ; %umai :M de vie,i ; să se $rea&ă (% a!$e s+ere a!e !umi!r su*$i!e-

VIII. BIOENERGIA
B#o*9p!'. C! 2' $%e/# 1!ne$%o$0r+ =
U%ii &er&e$ă$ri  de%umes& e%er"ie psi. De a&eas$ă +rmă de e%er"ie su%$ !e"a$e $a$e
+e%me%e!e parapsih!"i&e# dar me%irea a (%&epu$ re!a$iv de &ur%d să s$udie)e seris a&eas$ă
pr*!emă- E'is$ă  mu!$i$udi%e de pi%ii# ip$e)e di+eri$e# (% privi%,a *i&mpu!ui# *ie%er"iei /i
*iradia,ii!r# u%eri diame$ra! puse# dar ma6ri$a$ea &er&e$ă$ri!r re&u%s& +ap$u! &ă# (% r"a%ismu! viu
e'is$ă  s$ru&$ură apar$e ; *i&mpu! ; &e di+eră &a!i$a$iv de a!$e &mpuri &u%s&u$e (% +i)i&ă- Pri%
e'perime%$e spe&ia!e# des+ă/ura$e (% !a*ra$are /$ii%,i+i&e# a +s$ s$a*i!i$ &ara&$eru! radia,ii!r
*i&mpu!ui- A!ă$uri de &mpuri!e /i radia,ii!e +i)i&e &u%s&u$e $a$ă "ama e!e&$rma"%e$i&ă# (% $impu!
+e%me%e!rpside
eve%ime%$e!r se !a
*servă &mp%e%$e
Cer%*(!# e%er"e$i&e
e'$rase%srii# pri% %e&u%s&u$
e a!e *i&mpu
me$da *i!&a,iei# au !ui- Desăe'emp!u#
pu$u$ (% $impu!
de$ermi%e %ive!u! de
radia&$ivi$a$e# iar i%di&a,ii!e !r au &i%&is &u i%di&a,ii!e da$e de d)ime$re- E'perime%$e!e au ară$a$#
deaseme%ea# &ă *i&mpu! mu!ui pa$e apăra de radia,ii- Ba*e!e de "ru au primi$  d)ă de radia,ie
de 1M mii de Re%$"e%- I% prea!a*i!# u% !$ a +s$ pre!u&ra$ de &ă$re u% e'$rase%sr &u u% pr"ram de
apărare (mp$riva radia,ii!r- P!a%$e!e# asupra &ărra a a&,i%a$ e'$rase%sru!# /i.au păs$ra$ via*i!i$a$ea-
5e&a%ismu! u%ei as$+e! de a&,iu%i %u a+s$ (%&ă des&peri$ de &ă$re+i)i&ie%i- <% vi)iu%ea mea# *i&mpu!
es$e &mpu! "!*a! a! &e!r 19 &rpuri (mpreu%ă &u p$e%,ia!e!e !r e%er"e$i&e &ara&$eris$i&e# &are
"e%erea)ă pu$erea *i&mpu!ui- P$e%,ia!u! e%er"e$i& depi%de de s$area să%ă$ă,ii +i)i&e /i psihi&e# de
*a"a6u! "e%e$i& /i# %u es$e e'&!us# de +a&$ru! as$r!"ie-
<% md +ires& +ie&are m es$e i%$eresa$ de pr*!ema0 &are es$e i%$e%si$a$ea /i pu$erea
prpriu!ui *i&mp- E'$rase%srii e'perime%$a,i de$ermi%ă &u u/uri%,ă !imi$e!e *i&mpu!ui &u a6u$ru!
mi%i!r# u%eri &u a%a!i)a$ru! p$i&- Pe%$ru (%&epă$rii &are dres& să pă$ru%dă (% /$ii%,a
e'$rase%s!"iei# re&ma%d urmă$are a me$dă- Se $aie di% +i,ă su*,ire es$e depre+era$ +i,a de ,i"ară 
spira!ă su* +rma de &%- Se a$r%ă peu% +ir de %!%- S$a,i !a dis$a%,ă de 9.> m#(%$i%de,i mi%i!e (% +a,ă
/i (%&er&a,i să (%+ă/ura,i spira!a de hr$ie (% se%su! a&e!r de &easr%i&# api să  pri,i /i di% %u să 
(%+ă/ura,i# de da$a as$a (% se%su! pus a&e!r de &easr%i&- Da&ă e'er&i,iu! v.a reu/i$# (%seam%ă &ă ave,i
(%&!i%ării pe%$ru a&,i%area *ie%er"e$i&ă-
P$e%,ia!u! e%er"e$i& a! *i&mpu!ui pa$e +i amp!i+i&a$ (% &%$e'$u!0 să%ă$a$e +i)i&ă# p!us
să%ă$a$e psihi&ă# p!us să%ă$a$ee%er"e$i&ă-

CIRCULAŢIA ENERGIEI. DECLANŞAREA Ş# DEZVOLTAREA


CENTRILOR ENERGETICI

Cum de&ur" pr&ese!e e%er"e$i&e (% r"a%ism= Cer&e$area apr+u%da$ă a a&es$ei pr*!eme


es$e pre)e%$a$ă (%ha$ha."a-
Se dis$i%" duă $ipuri de e%er"ie0 p)i$ivă mas&u!i%ă ; Qa%" /i %e"a$ivă +emi%i%ă Qi%-
E%er"ia &ir&u!ă (% &rpu! uma% pri% &a%a!e e%er"e$i&e spe&ia!e meridia%e- E'is$ă  asemă%are (%$re
&ir&u!a,ia e%er"iei pri% meridia%e /i &ir&u!a,ia s%"e!ui- A&eas$a se ma%i+es$ă pri% e'is$e%,a u%ui %umăr
e"a! de meridia%e a!e r"a%e!r Qi% mu!$ s%"e# e%er"ie pu,i%ă /i meridia%e a!e r"a%e!r Qa%" mu!$ă
e%er"ie# s%"e pu,i%- Qi% /i Qa%" %u $re*uie &!asi+i&a$e (% rău /i *u%- Am*e!e +e!uri de e%er"ie su%$
%e&esare /i# (% s$area desă%ă$a$e# a&,iu%i!e puse Qi%.Qa%" se e"a!i)ea)ă-
4ie&are di% "rupe!e Qi%.Qa%" i%&!ude meridia%e &i%&i meridia%e a!e r"a%e!r /i u%u! &are
diri6ea)ăGrupa
+u%&,ii!e
Qa%"0
r"a%e!r-
ve)i&a *i!iară# i%$es$i%u! "rs# s$ma&u!# i%$es$i%e!e su*,iri# ve)i&a uri%ară# /i
meridia%u! de%umi$ de &ă$re a&upu%&$rii &hi%e)i# Pări%$e!e e%er"iei-Grupa Qi%0 +i&a$u!# p!ăm%ii# sp!i%a#
pa%&reasu! i%ima# ri%i&hii /i meridia%u! +u%&,i%a! 5ama s%"e!ui-4!u'u! de e%er"ie $re&e &%$i%uu di%$r.
u% meridia% (% a!$u! (% urmă$area rdi%e0 +i&a$ Qi% ; p!ăm%i Qi% ;i%$es$i%u! "rs Qa%" ;

1
s$ma& Qa%".; sp!i%ă.pa%&reas Qi% ; i%imă Qi% ;i%$es$i%u! su*,ire Qa%" ; ve)i&a uri%ară
Qa%" ;ri%i&hi Qi% ; 5ama s%"e!ui Qi% ; Pări%$e!e e%er"iei Qa%" ; ve)i&a *i!iară Qa%"-
U% &i&!u &mp!e$ presupu%e /i dire&,ia +!u'uri!r de e%er"ie- 4!u'uri!e# &are $re&
pri% par$ea i%$eriară a
mi%i!r# se s&ur" di% par$ea superiară a &rpu!ui (% dire&,ia vr+uri!r de"e$e!r /i ai&i se $ermi%ă-
A&es$ea su%$ +!u'uri &e%$ri+u"e# &are i%&!ud meridia%e!e i%imii# p!ăm%i!r /i meridia%u! +u%&,i%a!
5ama s%"e!ui- 4!u'uri!e de pe +a,a e'$eriară a mi%i!r# &are se s&ur" di% vr+uri!e de"e$e!r# se
(%dreap$ă spre par$ea superiară a &rpu!ui- A&es$ea su%$ +!u'uri &e%$ripe$e# &e apar,i% meridia%e!r
i%$es$i%u!ui "rs# i%$es$i%u!ui su*,ire# meridia%u!ui +u%&,i%a! Pări%$e!e e%er"iei-
Ca$e"rii!e Qi%.Qa%" su%$  %e&esi$a$e pe%$ru ri&are s$ru&$ură- <% di%ami&a &smi&ă e!e su%$
e'prima$e pri% sim*!u! &ru&ii +i"- ?a-

<% mme%$e!e de desăvr/ire /i &%&e%$rare# ve&$ru! mi/&ării es$e dire&,i%a$(% sus (% s$are de
apa$ie# !e%e# me!a%&!ie# ve&$ru! mi/&ării (/i s&him*ă se%su! (% dire&,ia hasu!ui- Ca!mu!# re!a'area#
ma%i+es$ări!e su+!e$u!ui du& spre par$ea Qa%"- S$area de a"i$a,ie# a&&e!erare# ma%i+es$area pers%a!i$ă,ii
du& spre par$ea Qi%- Omu! %u es$e (% s$are să me%,i%ă pe%$ru mu!$ $imp &ru&ea +i!)+i&ă per+e&$ă- I%
+u%&,ie de &%di,ii!e
de+rmarea e'$er%e
(% dire&,ia /i i%$er%e#
Qi%.has# &ru&ea
se pa$e &a (%sede)v!$area
de+rmea)ăsa(%$r. dire&,ie
&smi&ă mu!sausăa!$a- Es$e (%
a!u%e&e peri&u!asă
$re&u$ &u
mi!ia%e de a%i- <%&api$!u! a%$erir am e'ami%a$ sis$emu! de de)v!$are arm%iasă a! &rpuri!r su*$i!e
/i# de aseme%ea# +u%&,ii!e &ha3re!r !r pri%&ipa!e- 5i se pare dese*i$ de impr$a%$ă pr*!ema
+u%&,i%ării a&es$ra0 de&!a%/area $re)irea &ha3re!r# de)v!$area !r /i &apa&i$a$ea de a !e diri6a- 7ă
prpu% u% sis$em de e'er&i,ii# e!a*ra$ /i $es$a$ de mi%e# pe par&ursu! u%ei pra&$i&i de mai mu!,i a%i- Cum
a dem%s$ra$ e'perie%,a# e'er&i,ii!e %u su%$ prea "reu de (%su/i$ pe%$ru ri&e persa%ă# &are dre/$e să se
au$rea!i)e)e (% a&es$ dme%iu-
<%ai%$e de a (%&epe ri&are di%$re e'er&i,ii# $re*uie să s$ăm &u +a,a spre Es$# să rs$im  ma%$ra de
&r$ire# &are $re)e/$e# s$imu!ea)ă# des&hide $a$e &ha3re!e-
H@ fie 5umin $i Pace"n ceruri.
@ fie Pace "n Adncuri.
@ fie Pace pe Pmnt.
@ fie Pace pentru toatefiinţele.
@ fie =ericire pentrutoate fiinţele.
@ fie 2ucurie pentru toate fiinţele

5a%$ra $re*uie rs$i$ă de &i%&i ri0 spre Es$# se (%$ar&e &apu! !a dreap$a Sud# !a s$%"a Nrd#
se (%$ar&e &apu! pes$e umăru! s$%" (% sus 7es$# se (%$ar&e &apu! pes$e umăru! s$%" (% 6s- A&eas$ă
ma%$ra are /i  sem%i+i&a,ie sup!ime%$ară0 es$e u%i+i&a$are /i &r$i$are- De e'emp!u# (% $impu! &e!ui

1H
de.a! di!ea ră)*i m%dia!# ame%ii &are au /$iu$ a&eas$ă ma%$ra /i au rs$i$. (% +ie&are )i# au rămas (%
via,ă# +ără a su+eri  )"rie$ură-
E'er&i,iu pre"ă$i$r- (%&hide,i &hii# ridi&a,i pu,i% *ra,e!e semi (%di$e p)i,ia ru"ă&iu%ii- Cu 
ra)ă me%$a!ă $re&e,i pr%i%d de !a &ap (% 6s pri% $a$e &ha3re!e# (%&hipui%du.vă &u!area !r-
Eer*#/#!' :. De*'$n$re$ M!'$17$re# # S%$17#07$ne# -
S$a,i &u +a,a spre %rd- Bra,e!e !ăsa$e !i*er (% 6s- Tra"e,i ad%& aeru! (% piep$ !a %umăru! 2$rei2# (%
a&e!a/i $imp $ra"e,i $rep$a$ p%ă !a !imi$ă a%usu! spre i%$erir- La %umăru! 2$rei2 ,i%e,i.vă respira,ia#
me%,i%%du.vă a%usu! (% a&eea/i p)i,ie# api !a %umăru! 2$rei2 e'pira,i pe "ură# simu!$a% reve%i%d &u
a%usu! (% p)i,ia i%i,ia!ă- Nu$re*uie să supra%&rda,i a%usu!- E'er&i,iu! se e'e&u$ă (%$r.u% ri$m!e%$ $imp
de 9.> mi%- (%&ă!)i%d *i%e duă &adre i%+eriare ; 5u!adhara /i Svadhis$ha%a-
Api# (%&hipui,i.vă &ă# pri% am*e!e pi&iare e%er"ia r/ie ; pri% pi&iru! drep$# pr$&a!ie ;
pri% s$%"u! se ridi&ă spre &ha3re!e 5u!adhara /i Svadhis$ha%a- Cu &hiu! mi%,ii privi,i &ha3re!e su*
+rma u%ui &% a! &ărui vr+ a$i%"e&&&isu! iar *a)a iese !apar$ea di% +a,ă a$ru%&hiu!ui# (% )%a i%+eriară
a a*dme%u!ui- La (%&epu$ $rimi$e,i e%er"ia spre vr+u! &%u!ui *a)a &aprei# api spira!a$ pri% &% (%
se%su! a&e!r de &easr%i& p%ă !a *a)a a&es$uia# răsu&i%d spira!a p%ă !a pu%&$u! &e%$ra! +i"- :-
Respira,ia es$e super+i&ia!ă- E'er&i,iu! se e'e&u$ă vi)ua!i)%d perma%e%$ &u!area &u &hiu!
mi%,ii# p%ă !a apari,ia u%ei s$ră!u&iri pu$er%i&e a &ha3re!r-
Eer*#/#!' ;- De*'$n$re$ *7$<re'or M$n#p!r$- Se e'e&u$ă s$%d (% pi&iare &u +a,a spre
%rd# 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2# respira,ie super+i&ia!ă- Da,i &ma%da me%$a!ă0 2E%er"ia# "a!*e%ă se
(%dreap$ă spre 5a%ipura (%$r.u% +!u' &%$i%uu pri% am*e!e *ra,e-2 Cu &hiu! mi%,ii dire&,i%a,i
e%er"ia "a!*e%ă spre vr+u! &%u!ui &aprei a :.a ver$e*ră a &!a%ei ver$e*ra!e /i# !a +e! &a (%
primu! e'er&i,iu# răsu&i,i. pe spira!e!e &%u!ui (% se%su! a&e!r de &easr%i& p%ă !a *a)a a&es$uia#
si$ua$ă !a 9 &m- mai sus de m*i!i& +i"- -
Eer*#/#!' =. De*'$n$re$ *$pre# V#07!17$-Se e'e&u$ă di% pi&iare# (% 2p)i,ia
ru"ă&iu%ii2# respira,ia es$e super+i&ia!ă- (%drep$a,i &hiu! mi%,ii spre &ha3ra 7ishudha
(%&hipui%du.vă &u!area a&es$eia *!eu- Timp de .9Mse&-#&%&e%$ra,i.vă a$e%,ia asupra ei- Api#
$rimi$e,i e%er"ia *!eu pri% am*e!e *ra,e spre vr+u! &%u!ui prima ver$e*ră a /irei spi%ării#
(%&hipui%du.vă &ă vr+u! &%u!ui es$e u% ma"%e$# iar &%u! es$e  p!%ie- Răsu&i,i e%er"ia (% se%su!
a&e!r de &easr%i&# &a (% e'er&i,iu! $re&u$# spre *a)a &%u!ui %ive!u! "!a%dei $iride# &!avi&u!a-
Tre*uieEer*#/#!'
să vi)ua!i)a,i perma%e%$ &u!area
>. De*'$n$re$ *7$<re#*!eu#
A?n$p%ă
-S$a,i&apă$ă
&u +a,a spre
s$ră!u&ire
%rd#pu$er%i&ă +i"- -
2p)i,ia ru"ă&iu%ii2-
<%drep$a,i &hiu! mi%,ii spre &ha3ra A6%a a dua ver$e*ră &ervi&a!ă /i vi)ua!i)a,i &u!area a&es$eia
a!*as$ru- Pre!ua,i e%er"ia a!*as$ră pri% am*e!e *ra,e /i $rimi$e,i. spre vr+u! &%u!ui &ha3rei A6%a
a dua ver$e*ră &ervi&a!ă /i# (% se%su! a&e!r &easr%i&u!ui# după a&eea/i s&hemă# &*r,i spira!a$
e%er"ia a!*as$ră p%ă !a *a)a &%u!ui# iar api spre &e%$ru! &ha3rei A6%a- E'er&i,iu! se e'e&u$ă
$rimi,%d e%er"ia p%ă se *,i%e  s$ră!u&ire pu$er%i&ă a &u!rii +i"- H-
Eer*#/#!' @. De*'$n$re$ # 1e6%o'$re$ *7$<re# *orp!'!# en$'-A&es$ e'er&i,iu se
pa$e e'e&u$a a$u%&i# &%d au +s$ (%su/i$e !a per+e&,ie e'er&i,ii!e de des&hidere a &ha3re!r A6%a#
7ishudha /i 5a%ipura-Lua,i 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2# &u +a,a spre %rd- <%drep$a,i &hiu! mi%,ii spre
vr+u! &%u!ui 5a%ipurei *a)a &ha3rei# vi)ua!i)a,i.1 $imp de :. se&# per&ep%d &!ar !umi%a
"a!*e%ă- Api (%drep$a,i &hiu! mi%,ii spre vr+u! &%u!ui A6%a# vi)ua!i)a,i.1# per&ep%d &!ar
&u!area a!*as$ră- Cma%da,i.1 me%$a!0 2E%er"ia de !a am*e!e &ha3re $re*uie simu!$a% /i +ără
*s$a&!e să vi%ă u%a (% (%$mpi%area &e!ei!a!$e2- (%&epe,i să $rimi$e,i e%er"ia (% a&e!a/i $imp pri%
duă &%uri p%ă !a &e%$re!e &ha3re!r# (% se%su! a&e!r de &easr%i&# iar api simu!$a% &u
5a%ipura# $rimi$e,i e%er"ia (% sus spre &ha3ra Ce%$ra!ă a Crpu!ui 5e%$a!# de !a A6%a;(% 6s-
+i"-- La
a!*as$ru %ive!u! Tre*uie
J verde- &ha3rei Ce%$ra!e# pri%pri%
să se a6u%"ă spira!ă# se prdu&e
vi)ua!i)are &%$pirea
!a  &u!are e%er"ii!rde%să-
verde.apri%s "a!*e% 
Eer*#/#!' . De*'$n$re$ *7$<re#An$7$$-S$a,i &u +a,a spre %rd (% 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2-
7i)ua!i)a,i me%$a! !umi%a &e!r$rei &ha3rei%+eriare# vr+uri!e &%uri!r a&es$ra 5u!adhara#

1
Svadhis$ha%a /i 5a%ipura# api a &e!r duă &ha3re superiare A6%a# 7ishudha- Simu!$a%# pre!ua,i
e%er"ia de !a &e!e duă &%uri de sus /i de !a &e!e $rei de 6s /i (%drep$a,i. spira!a$ (% 6uru! &!a%ei
ver$e*ra!e spre vr+u! &%u!ui &ha3rei A%aha$a a &i%&ea ver$e*ră/irei
a spi%ării- De !a &e!e duă &ha3re
superiare# e%er"ia se $ra%smi$e (% se%su! a&e!r de &easr%i&# de !a &e!e $rei i%+eriare ; i%vers- <% vr+u!
&%u!ui e%er"ii!e se &%$pes&# se răsu&es& (%$r.u% +ir de &u!are vi!e$# &are &*ară (% se%su! a&e!r de
&easr%i& p%ă !a *a)ă# iarapi spira!a$ spre &e%$ru! &ha3rei A%aha$a- E'er&i,iu! se +a&e p%ă!a *,i%erea
u%ei &u!ri vi!e$e pu$er%i&e +i"- 1M-
Eer*#/#!' . De6%o'$re$ *7$<re# S$7$0r$r$ - A/e)a,i.vă &u +a,a spre %rd (% p)i,ia
!$usu!ui- Da&ă vă es$e "reu să s$a,i (% a&eas$ă p)i,ie# a$u%&i pur /i simp!u (%&ru&i/a,i pi&iare!e#
<%&hide,i &hii# u%i,i de"e$e!e- <%&hipui,i.vă &ă# !a s$%"a vas$ră# se a+!ă Lu%a e%er"ia %e"a$ivă#
re&e# !a dreap$a ; Sare!e e%er"ia p)i$ivă# &a!dă# iar de 6ur (mpre6uru! vs$ru se a+!ă &ea%u! de
e%er"ie a! Csmsu!ui# e%er"ie pe &are (%&epe,i s. i%spira,i pri% %ara s$%"ă vi)ua!i)a,i a&es$
pr&es# api ridi&a,i e%er"ia !a A6%a# Sahasrara /i &*r,i. pri% par$ea s$%"ă a &!a%ei
ver$e*ra!e p%ă !a &&&is- <% a&e!a/i $imp# pri% %ara dreap$ă i%spira,i e%er"ia p)i$ivă# api
&*r,i. +!si%d a&eea/i s&hemă# dar pri% par$ea dreap$ă a &!a%ei ver$e*ra!e p%ă !a &&&is-

9M
F#)-1M F#).11

<% drep$u! &&&isu!ui (%+ă/ura,i +!u'uri!e de e%er"ie /i e'e&u$a,i $rei r$a,ii /i 6umă$a$e (%
6uru! &!a%ei ver$e*ra!e# api ridi&a,i.!e- 5ai depar$e# e%er"ia p)i$ivă se ridi&ă pri% par$ea
dreap$ă# de.a !u%"u! &!a%ei ver$e*ra!e# iar pri% par$ea s$%"ă ; e%er"ia %e"a$ivă- La %ive!u! &e+ii
)%a hip$a!amusu!ui e%er"ia se (%&ru&i/ea)ă0 &ea !u%ară mer"e (% emis+era dreap$ă a &reieru!ui#
iar &ea s!ară ; (% emis+era s$%"ă- Api# e%er"ia se ridi&ă !a %ive!u! Sahasrarei /i se u%e/$e-
5e%$a!# 2se !ea"ă2 %du! +i"- 11-
Repe$a,i a&es$ e'er&i,iu de 1:.9M de ri# ridi&%d e%er"ia (% $impu! i%spira,iei /i
&*r%d. (% $impu! e'pira,iei-E'er&i,iu pe%$ru *!&area &ha3rei mar%- A&es$ e'er&i,iu# pe de  par$e#
dimi%uea)ă de)v!$area &u!rii mar% iarpe de a!$ă par$e# permi$e ridi&area &a!i$ă,ii &u!rii vi!e$ u%
!a
%ive! superir-
E'er&i,iu! se pa$e e'e&u$a /e)%d(% 2p)i,ia vi)i$iu!ui2 *ra,e!e pe "e%u%&hi &u pa!me!e (%
sus# +a,a spre %rd &u &hii (%&hi /i- 7i)ua!i)a,i me%$a! $a$e &ha3re!e după "ama !r &!ris$i&ă# i%&!usiv
&ha3ra !umii mar%- După &e a,i pre!ua$ e%er"ia di% &e%$ru! *a)ei &%u!ui 7ishudha *!eu# $rimi$e,i. (%
6s !a su*&ha3ra u%u pu%&$u! !umi%s verde di% 6uru! p!e'u!ui i%imii# par$ea dreap$ă- Api# (% se%su!
i%vers a&e!r de &easr%i&# se &ur*ea)ă &ha3ra Ce%$ra!ă după e!ipsă# e%er"ia se $rimi$e spre &e%$ru! *a)ei
&%u!ui A%aha$a- Api# se (%$ar&e pri% e!ipsă (% su*&ha3ra i%i,ia!ă 1-
E%er"ia se preia de !a *a)a &%u!ui &ha3rei A6%a a!*as$ră# se $rimi$e (% 6s !a su*&ha3ra 9# (%
se%su! i%vers a&e!r de &easr%i&# para!e! &u e%er"ia *!eu- E%er"ia se dep!asea)ă p%ă !a *a)a &%u!ui
A%aha$a /i se (%$ar&e e!ip$i& (% pu%&$u! i%i,ia! 9-
La +e! se pr&edea)ă &ue%er"ii!e 5a%ipura "a!*e% ă# su*&ha3ra >#pr$&a!ie pr$&a!ie#
su*&ha3ra ?# 5u!adhara r/ie# su*&ha3ra : dar# (% se%su! a&e!r de &easr%i&- Pri% a&eas$ă me$dă se
&reea)ă u% *!& pr$e&$r- Răm%e să (%$ărim e%er"ia a&es$uia- Se ap!i&ă urmă$area me$dă- E%er"ia de
!a Sahasrara se &*ară pri% $a$e &ha3re!e pri% *a)e!e &%uri!r p%ă !a 5u!adhara- Api# după $re)irea
&e%$ru!ui A6%a# e%er"ia *i+ur&a$ă se $rimi$e pe ri)%$a!ă !a dreap$a /i !a s$%"a pri% $mp!e- (%$ărirea
$re*uie să se +a&ă de $rei ri +i"- 19-
E'is$ă /i  me$dă mai simp!ă pe%$ru pr$e6area &ha3rei i%imii de &ha3ra !umii mar%- Cu
&hiu! mi%,ii# $re&e,i !e%$ pri% $a$e &ha3re!e de !a &ea de sus p%ă !a &ea de 6s 5u!adhara pri% *a)e!e
&ha3re!r vr+uri!e &%uri!r# vi)ua!i)%d &u &!ari$a$e &u!area !r- Api# de !a vr+u! &%u!ui
5u!adhara# $rimi$e,i e%er"ia (% se%su! a&e!r de &easr%i& /i ridi&a,i. p%ă !a &ha3ra Ce%$ra!ă# api
$rimi$e,i. e!ip$i& &ur*%d &ha3ra i%imii (% se%su! a&e!r de &easr%i&- Se vi)ua!i)ea)ă api &ha3ra

91
Sahasrara *a)a &%u!ui a&es$eia /i e%er"ia se $rimi$e (% 6s p%ă !a &ha3ra Ce%$ra!ă /i# (% se%su! i%vers
a&e!r &easr%i&u!ui# (% 6uru! &ha3rei i%imii# pri%d. !a &ha3ra Ce%$ra!ă- 5e%$a! 2se !ea"ă2 %du! de
e%er"ie +i"- 1>- Api# se rea!i)ea)ă (%$ărirea +!si%d me$da di% e'er&i,iu! a%$erir-

<NCRCAREA BIOENERGETIC ŞI CORECIA BIOENERGETIC A


ORGANIS5ULUI-
5ETODE DE APRARE
Bie%er"ia es$e u% i%di&a$r %u %umai pe%$ru de)v!$area i%$e"ra!a a r"a%ismu!ui %s$ru# &i /i
*a)a a&e!r +e%me%e &e ,i% de /$ii%,a parapsih!"i&i- Es$e impsi*i! să $e &upi de pra&$i&area
$ra$ame%$u!ui pri% a&,iu%ea*ie%er"e$i&ă# $e!epa$ie#$e!e3i%e)ie# su"es$ie pshihe%er"e$i&ă /-a-m-d- +ărăa
&u%a/$e me$de!e de a&umu!are# dis$ri*u,ie /i (%$ărire a *ie%er"iei- A/ vrea să (%vă,a,i duă e'er&i,ii
+ar$e impr$a%$e# de *a)ă# (% dme%iu! *ie%er"e$i&ii-

Eer*#/#!'
ara$ă &er&e$ări nr. :permi$e
(%de!u%"a$e# amp!i+i&area
pri% a&eas$a de &$eva
se prdu&e ri a *ie%er"iei
de&!a%/area re)erve!rr"a%ismu!ui /i# după &um/i
i%$er%e a!e r"a%ismu!ui
au$re"e%erarea a&es$uia!a %ive! &e!u!ar-
E'er&i,iu! se e'e&u$ă (% pi&iare (% 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2 sau /e)%d (% 2p)i,ia vi)i$iu!ui 2+i"-
1?-
C%d i%spirăm0 %e (%&hipuim &ă mi!iarde de par$i&u!e de e%er"ie &smi&ă# e%er"ia vi"rii#
vie,ii# să%ă$ă,ii /i !%"evi$ă,ii a6u%" !a vr+uri!e de"e$e!r des&hi)%d e&!u)e *ie%er"e$i&e pu%&$e
*i!"i& a&$ive- Se%)a,ia es$e per&epu$ă su* +rma u%r (%,epă$uri u/are# &ure%$ s!a*# +ur%i&ă$uri /-a-m-d-
C%d e'pirăm0 e%er"ia se $rimi$e (% i%$erir /i ump!e pa!me!e-
C%d i%spirăm0 $rimi$em /i mai mu!$ă e%er"ie spre vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pirăm0 $rimi$em e%er"ia spre i%$erir /i ump!em *ra,e!e p%ă !a &a$e-
C%d i%spirăm0 di% %u $rimi$em e%er"ia spre e&!u)e !a vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pirăm0 e%er"ia mer"e (% i%$erir# ump!e pa!me!e# *ra,e!e p%ă !a &a$e# p%ăumeri- !a
C%d i%spirăm0 !uăm /i mai mu!$ă e%er"ie /i  $rimi$em !a vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pirăm0 e%er"ia mer"e (% i%$erir# $re&e pri% *ra,e ump!e umerii /i "$u!-
C%d i%spirăm0 !uăm /i mai mu!$a e%er"ie /i  $rimi$em spre e&!u)e!e des&hise-
C%d e'pirăm0 e%er"ia mer"e (% i%$erir# ump!e *ra,e!e# umerii# "$u! /i de 6s p%ă sus +a,a-
<% para!e!
 !umi%ă ma$ă +!si,i +rmu!a de au$su"es$i%are0 24a,a se des$i%de# (%$i%ere/$e /i s$ră!u&e/$e &u
/i p!ă&u$ă2-
C%d i%spirăm0 u% +!u' /i mai pu$er%i& pă$ru%de pri% vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pirăm0 e%er"ia pă$ru%de (% i%$erir# ump!e *ra,e!e# umerii# "$u!# ump!e &ha3ra A6%a
de !a *a)a &%u!ui p%ă !a vr+# ump!e +ru%$ea-

99
C%d i%spirăm0 u% +!u' pu$er%i& de e%er"ie pă$ru%de !a vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pirăm0 e%er"ia $re&e pri% *ra,e# umeri# "$# +a,ă A6%a# Sahasrara# ump!e )%a
&&ipi$a!ă &e%$ru! memriei- I% para!e! +!sim +rmu!a de au$su"es$i%are0 25emria mea es$e
pu$er%i&ă# are  mare &apa&i$a$e# re,i%e $$ &e.mi $re*uie /i p$ să.mi ami%$es& $$u! +ără "reu$a$e2-
C%d i%spirăm0 u% +!u' mai pu$er%i& de e%er"ie pă$ru%de !a vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pirăm0 e%er"ia pri% *ra,e# umeri# "$# +a,ă ump!e e%&e+a!u! &e!e duă &ha3re
superiare /i &*ară pri% măduva spi%ării p%ă !a &&&is# vi%e (% &%$a&$ &u vr+uri!e &%uri!r $u$urr
&ha3re!r A6%a# 7ishudha# A%aha$a# Cha3ra Ce%$ra!ă# 5a%ipura# Svadhis$ha%a# 5u!adhara# !e (%$ăre/$e-
C%d i%spirăm0 di% %u u% +!u' pu$er%i& de e%er"ie pă$ru%de !a vr+uri!e de"e$e!r-

C%d e'pirăm0 e%er"ia pri% *ra,e# umeri# "$# +a,ă# )%a &&ipi$a!ă# pă$ru%de !a *a)a &%u!ui
7ishudha /i &*ară pri% *a)e!e $u$urr &ha3re!r# ump!e simu!$a% $a$e r"a%e!e i%$er%e /i &e!e "e%i$a!e#
s$imu!%d +u%&,i%area r"a%e!r /i a &ha3re!r-
C%d i%spirăm0 u% +!u' /i mai pu$er%i& de e%er"ie pă$ru%de !a vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pirăm0 pri% *ra,e# umeri# "$# +a,ă# )%a &&ipi$a!ă# pri% *a)e!e &%uri!r $u$urr
&ha3re!r- pri% $a$e r"a%e!e i%$er%e /i "e%i$a!e# e%er"ia ump!e &u  u%dă ma!e pi&iare!e p%ă !a $ă!pi-
La s+r/i$# după &e ama&umu!a$ e%er"ie pri% i%spira,ie#  $rimi$em pri% e'pira,ie pe $raie&$u!
(%$re"ii s&heme /i ump!em &u e%er"ie $ă!pi!e# pe &are sea+!ă pu%&$e!e *i!"i&e a&$ive &e &respu%d
r"a%e!r i%$er%e- După e'er&i,iu# u%i,i *ra,e!e $imp de :. se&u%de-
Eer*#/#!' nr. ;, $*!!'$re$ 1e ener)#e.
A&es$ e'er&i,iu es$e dese*i$ de +!si$r pe%$ru &ei# &are se &upă de $ra$ame%$u! pri% *ie%er"ie#
masa6# a&upu%&$ura# /i# deaseme%ea# ame%i!r &u u% sis$em %ervs s!a*# supu/i s$ressu!ui- De re"u!ă# (%
$impu! s$ării de s$ress are !&  erup,ie a e%er"iei di% r"a%ism /i u% de)e&hi!i*ru e%er"e$i&- Da&ă (%vă,a,i
să a&umu!a,i
e%er"e$i& e%er"ie#
/i# as$+e!# a$u%&i#
! %u(%sesi$ua,ia
e&hi!i*ru des$ramăde +i"-
s$ress# seE'er&i,iu!
1:- prdu&e se&mp!e$are
e'e&u$ă (% api&iare
e%er"iei(%di% a&umu!a$ru!
2p)i,ia
ru"ă&iu%ii2 sau /e)%d (% 2p)i,i avi)i$iuiui2# &u +a,a spre %rd# &hii (%&hi/i- Se %umără p%ă !a 2/ap$e2-
C%d i%spirăm0 se $rimi$e u% +!u' pu$er%i& de e%er"ie !a vr+uri!e de"e$e!r e&!u)e!e e%er"e$i&e- C%d

9>
e'pirăm0 2u%u# di# $rei2 simu!$a% e%er"ia se $ra%smi$e pri% *ra,e !a *a)a &%u!ui &ha3rei 5a%ipura
par$ea de 6s a a*dme%u!ui# se (%/uru*ea)ă (% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i& p%ă (% vr+u! &%u!ui
a :.a ver$e*ră !m*ară- C%d i%spirăm0 di% %u#&a%$i$a$e mai mare de e%er"ie pă$ru%de pri% vr+uri!e
de"e$e!r- C%d e'pirăm0 2pa$ru2 e%er"ia se $ra%smi$e !a*a)a &%u!ui 5a%ipura /i se&*ară $re&%d de
&e%$ru! *a)ei &%u!ui Svadhis$ha%a /i api se $rimi$e !a *a)a &%u!ui 5u!adhara# (%&!ă&i%d. (% se%su!
i%vers a&e!r de &easr%i& p%ă (% vr+u! &%u!ui !a &&&is- C%d i%spirăm0 se re,i%e +!u'u! de e%er"ie /i
se $rimi$e !a vr+uri!e de"e$e!r- C%d e'pirăm0 2&i%&i2 e%er"ia se $rimi$e !a 5a%ipura# pri% Svadhis$ha%a#
5u!adhara după s&hemaa%$eriară /i se ridi&ă pe &!a%a ver$e*ra!ă p%ă !a vr+u! &%u!ui &ha3rei
A%aha$a- Se răsu&e/$e (% se%su! a&e!r de &easr%i& spre Ce%$ru! *a)ei &%u!ui- C%d i%spirăm0Fdi% %u#
se preia e%er"ia /i se$rimi$e !a vr+uri!e de"e$e! r- C%d e'pirăm0 2/ase2 e%er"ia se $rimi$e !a5a%ipura#
se &*ară pri% Svadhis$h a%a# 5u!adhara# mai depar$e# după s&hemă spre A%aha$a /i ridi&ăse pe &!a%a
ver$e*ra!ă pri% vr+uri!e &%uri!r 7ishudha# A6%a p%ă !a Sahasrara- I% a&es$mme%$# !a &ei &are/i.au
(%su/i$ !a per+e&,ie e'er&i,iu!# apare (% par$ea dreap$ă# !a  dis$a%,ă mi&ă de &rp# su* u% u%"hi de
apr'ima$iv ?: de "rade#  semi!u%ă su*$ire de e%er"ie- C%d i%spirăm0 se preia +!u'u! de e%er"ie /i se
$rimi$e !a vr+uri!e de"e$e!r- C%d e'pirăm0 2/ap$e2 e%er"ia# par&ur"%d (%$rea"a s&hemă# &*ară pri%
*a)e!e &%uri!r $u$urr &ha3re!r di% %u spre *a)a &%u!ui 5a%ipura a&umu!a$ru! de e%er"ie i%$er%ă /i
e'$er%ă- Ce!r# &ărra !e es$e "reu săasimi!e)e a&es$e e'er&,ii# !e prpu% varia%$a !r simp!i+i&a$ă-
Eer*#/#!' nr. : -#). :
Lua,i 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2 &u +a,a spre %rd- <%&hide,i &hii# respira,ie super+i&ia!ă- I%&hipui,i.
vă &ă# (% 6uru! vs$ru es$e  &a%$i$a$e ime%să de e%er"ie &smi&ă-
C%d i%spira,i0 $ra"e,i e%er"ia spre e&!u)e!e e%er"e$i&e di% vr+uri!e de"e$e!r- Se%)a,ii de
(%,epă$uri u/are# &ure%$ s!a*# +ur%i&ă$uri /-a-m-d-
C%d e'pira,i0 $rimi$e,i e%er"ia (%ău%$ru! pa!me!r-
C%d i%spira,i0 pre!ua,i  &a%$i$a$e mai mare de e%er"ie /i $rimi$e,i. !a vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pira,i0 $rimi$e,i e%er"ia (%ău%$ru# ump!e,i *ra,e!e p%ă !a &a$e-
C%d i%spira,i0 !ua,i  &a%$i$a$e /i mai mare de e%er"ie /i $rimi$e,i. spre vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pira,i0 e%er"ia se prpa"ă (% i%$erir# ump!e pa!me!e# *ra,e!e p%ă !a &a$e# p%ă !a
umeri-
C%d i%spira,i0 !ua,i di% %u  &a%$i$a$e /i mai mare de e%er"ie /i# $rimi$e,i. !a vr+uri!e
de"e$e!r-
C%d e'pira,i e%er"ia pă$ru%de (% i%$erir# $re&e pri% *ra,e# ump!e umerii /i "$u!-
C%d i%spira,i0 !ua,i  &a%$i$a$e /i mai mare de e%er"ie /i $rimi$e,i. spre vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pira,i0 e%er"ia pă$ru%de (% i%$erir# ump!e *ra,e!e# umerii# "$u! /i# de 6s (% sus# +a,a-
I% a&es$ mme%$# da,i me%$a! &ma%da de au$su"es$i%are0 24a,a se des$i%de# (%$i%ere/$e (%&epe să
s$ră!u&eas&ă &u  !umi%ă ma$ăp!ă&u$ă2-
C%d i%spira,i0 u% +!u' pu$er%i& de e%er"ie vi%e !a vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pira,i0 e%er"ia pă$ru%de (% i%$erir# ump!e *ra,e!e# umerii# "$u!#+a,a# +ru%$ea- <% a&es$
mme%$ vă au$su"es$i%a,i0 2E%er"ia s$imu!ea)ă pr&ese!e me!e &rea$are# pu$erea mea &rea$are
&re/$e2-
C%d i%spira,i0 u% +!u' /i mai pu$er%i& de e%er"ie vi%e !a vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pira,i0 e%er"ia pă$ru%de (% i%$erir pri% *ra,e# umeri# "$# +a,ă# ump!e )%a &&ipi$a!ă-
I% a&es$ mme%$ +!si,i au$su" es$ia0 25emria mea es$epu$er%i&ă# /i are  mare &apa&i$a$e- Re,i% $$ &e
(mi $re*uie /i p$ să.mi ami%$es& $$u! +ără "reu$a$e2-
C%d i%spira,i0 u% +!u' /i mai pu$er%i& de e%er"ie pă$ru%de !a vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pira,i0 e%er"ia pă$ru%de (% i%$erir pri% *ra,e# umeri# "$# +a,ă# ump!e e%&e+a!u! /i
&*ară pri% măduva spi%ării p%ă !a &&&is- Su"es$i%area me%$a!ă es$e0 F24ie&are &e!u!ă a sis$emu!ui
%ervs &e%$ra! devi%e pu$er%i&ă# !i%i/$i$ă /i diri6a$ă demi%e- Sis$emu! %ervs es$e !i%i/$i$- Lu&rea)ă(%$r.u%
ri$m să%ă$s2-
C%d i%spira,i0 di% %u# u% +!u' de e%er"ie vi%e !a vr+uri!e de"e$e!r-C%d e'pira,i0 e%er"ia
pri% *ra,e# umeri# "$# +a,ă# )%a &&ipi$a!ă +a&e  spira!ăF /i &*ară ump!%d $a$e r"a%e!e i%$er%e /i
"e%i$a!e- Su"es$i%area me%$a!ă es$e0 2Or"a%e!e i%$er%e /i r"a%e!e "e%i$a!e devi% pu$er%i&e# să%ă$ase-
Ta$e si s$eme!e !u&rea)ă (%$r.u% ri$m per+e&$ să%ă$s2-

9?
C%d i%spira,i0 u% +!u' pu$er%i& de e%er"ie pă$ru%de pri% vr+uri!e de"e$e!r-
C%d e'pira,i0 e%er"ia# pri% *ra,e# umeri# "$# +a,ă# )%a &&ipi$a!ă# pri% r"a%e!e i%$er%e /i
"e%i$a!e# ump!e pi&i are!e p%ă !a $ă!pi &u  u%dă ma!e- Cma%da me%$a!ă es$e0 2Pi&iare!e su%$
pu$er%i&e# să%ă$ase# m*i!e2-
Şi# (% +i%a!# după &e a,ipre!ua$ e%er"ie pri% i%spira,ie
# $rimi$e,i. pri% e'pira,ie pe$raie&$u!
s&hemei /i ump!e,i &ue%er"ie $ă!pi!e# pe &arese a+!ă pu%&$e!e a&$ive *i!"i&e &respu% )ă$are r"a%e!r
i%$er%e-
Pe%$ru &ei# &are /i.au (%su/i$ per+e&$ e'er&i,ii!e 1 /i 9# !e prpu% &$eva e'er&i,ii dese*i$ de
+!si$are (% $ra$ame%$u! &u *ie%er"ie- Amp!i+i&area de !a dis$a%,ă a e%er"e$i&ii mu!ui-
U%a di%$re &e!e mai simp!e me$de &%s$ă (% urmă$are!e- Es$e %e&esar &a# (% prea!a*i!#
să se e'e&u$e e'er&i,iu! 9# pe%$ru a %u se prdu&e epui)area prpriu!ui sis$em *ie%er"e$i&-
P)i,i%a,i  persa%ă (% +a,a vas$ră &u spa$e!e !a %rd- Ridi&a,i *ra,e!e /i# după &e a,i
pre!ua$ me%$a! di% p!e'u! s!ar u% +as&i&! de e%er"ie# $rimi$e,i.1 (% pa!me /i e'e&u$a,i  pasă
pr%i%dpăr,i
am*e!e de !aa!e
&ap$ru%&hiu!ui-
p%ă !a pi&iare
Pasa s&hema
se e'e&u$ăes$e0
de *ra,e!e
$rei ri-se u%es& deasupra &apu!ui /i se despar$ pe
Api# (%&hipui,i.vă &ă +ie&are &e!u!a a r"a%ismu!ui emi$e u% +!u' pu$er%i& de e%er"ie av%d
rie%$area spre %ive!u! psihi&0 2E%er"ia mea va +i u/r re&ep,i%a$ă# $ra%s+rma$ă /i asimi!a$ă de
&ă$re persa%ă2- Api# $imp de .H se&- +re&a,i (%&ă!)i,i e%er"i& pa!me!e /i# pri% pase &ir&u!are# de
!a  dis$a%,ă de 1M.1: &m# $ra%smi$e,i e%er"ia a&peri%d &apu! > se&- simu!$a% $ru%&hiu! /i *ra,e!e
 se&- /i# (% +i%a!# pi&iare!e *ra,e!e !u&rea)ă !a %ive!u! p!e'u!ui s!ar prpriu# e%er"ia se
$ra%smi$e pri% $rei pase pi&iare!r pr%i%d de sus (% 6s-
C%d $ra%smi$e,i e%er"ia# es$e de dri$ să vă (%&hipui,i &ă persa%a se s&a!dă (% ra)e de
e%er"ie ma!e /i p!ă&u$ă# &are va adu&e vi$a!i$a$e# să%ă$a$e /i *u&urie persa%ei respe&$ive-
<% +i%a! e%er"ia $re*uie (%$ări$ă# deare&e se &%sumă  par$e di% e%er"ia
dum%eavas$ră# r"a%ismu! a!$ei persa%e $ra%s+er%d $rep$a$ e%er"ia dum%eavas$ră (% a !ui-
Se u%es& de"e$e!e mi%ii drep$e de"e$u! mare# ară$ă$ru! /i &e! mi6!&iu- La  dis$a%,ă
de :.1M &m de &rpu! persa%ei# se $rasea)ă &u de"e$e!e u%i$e  !i%ie ver$i&a!ă de !a &re/$e$# pri%
&e%$ru! &apu!ui# p%ă !a &apă$u! $ru%&hiu!ui- Api# de !a s$%"a !a dreap$a# !a %ive!u!# spr%&e%e!r#
piep$u!ui# de !a mame!%u! s$%" !a &e! drep$# se $rasea)ă  !i%ie ri)%$a!ă# &*r%d. api p%ă !a
ape%di&e su* u% u%"hi
<%$ărirea se de ?rie'e&u$a
pa$e "rade- de ># #  ri- La +emei (%$ărirea se +a&e după a&eas$ă s&hemă- La
*ăr*a,i !i%ii!e ri)%$a!e se $rasea)ă de !a dreap$a spre s$%"a /i se &*ară su* u% u%"hi de ?: de "rade
spre par$ea pusă a $ru%&hiu!ui# +i"- 1-
După /edi%,a de amp!i+i&are de !a dis$a%,ă a e%er"e$i&ii r"a%ismu!ui# es$e %e&esar să se e'e&u$e
e'er&i,iu! 9 pe%$ru &mp!e$area e%er"iei pierdu$e-
<% si$ua,ii e'$reme# &%d $re*uie să a&rda,i u% a6u$r ur"e%$# se pa$e +a&e  (%&ăr&are rapidă &u
e%er"ie +!si%d pe%$ru a&eas$a duă pu%&$e a&$ive *i!"i& E.GU a+!a$e pe *ra,e +i"- 1H-
Apăsa,i &u de"e$e!e mari (% a&e! a/i $imp pu%&$e!e E.GU /i $rimi$e,i e%er"ia pri% *ra,u!
dum%eavas$ră drep$ (% *ra,u! s$%" a! &e!ei!a!$e persa%e# vi)ua!i)%d me%$a! e%er"ia /i d%d
&ma%da0 2E%er"ia mea $re&e pri% m%a s$%"ă a pa&ie%$u!ui# pri% i%ima !ui# m%a dreap$ă /i api
pă$ru%de (% m%a mea s$%"ă2-<%&ăr&area &u *ie%er"ie se +a&e de &$eva ri $imp de 1M.1:
se&u%de-
<% si$ua,ii e'$reme# &%d $re*uie să a&rda,i u% a6u$r ur"e%$# se pa$e +a&e  (%&ăr&are rapidă &u
e%er"ie +!si%d pe%$ru a&eas$a duă pu%&$e a&$ive *i!"i& E.GU a+!a$e pe *ra,e +i"- 1H-
Apăsa,i &u de"e$e!e mari (% a&e! a/i $imp pu%&$e!e E.GU /i $rimi$e,i e%er"ia pri% *ra,u!
dum%eavas$ră drep$ (% *ra,u! s$%" a! &e!ei!a!$e persa%e# vi)ua!i)%d me%$a! e%er"ia /i d%d
&ma%da0 2E%er"ia mea $re&e pri% m%a s$%"ă a pa&ie%$u!ui# pri% i%ima !ui# m%a dreap$ă /i api
pă$ru%de (% m%a mea s$%"ă2-<%&ăr&area &u *ie%er"ie se +a&e de &$eva ri $imp de 1M.1:
se&u%de-Se *,i%e u% &ir&ui$ (%&his +rma$ di% duă sis$eme *ie%er"e$i&e# u%u! mai s!a*# &are a

9:
su+eri$  (%$rerup ere# se &%e&$ea)ă pri% i%$ermediu! sis$emu!ui *ie%er"e$i& mai pu$er%i& !a
re"imu! %rma! de +u%&,i%are-

F#)1

4i"-1H

Proe*/#$ &#oener)e#*+-
Lu%d (% &%sidera,ie +ap$u! &ă e'is$ă sis$eme *ie%er"e$i&e di+eri$e (% +u%&,ie depu$erea#
+re&ve%,a radia,ii!r /i &a!i$a$ea !r# $re*uie să&u%a/$em /i să s$ăp%im me$de!e deau$pr$e&,ie a
prpriu!ui
%e"a$ivă- sis$em *ie%er"e$i&
E'is$ă sis$eme (mp$riva
*ie%er" i%+!ue%,ei
e$i&e# &are preiaue'er&i$a$e
sis$ema$i&dee%er"ia
a!$e sis$eme &are
di% a!$e pa$evampiri
sis$eme +i u%erism
e%er"e$i&-
7ă prpu% u% e'er&i,iu# &are&reea)ă  au$pr$e&,ie pu$er%i&ă-

9
S$a,i &u +a,a spre %rd- Ridi&a,i *ra,e!e !a %ive!u! &apu!ui /i !a %umăru! 2/ap$e2 pre!ua,i e%er"ia (%
)%a pa!me!r- S$r%"e,i de"e$e!e de /ap$e ri &a /i &um a,i apu&a e%er"ia di% spa,iu-
Bra,u! s$%" !imi$a$ru! se (%daie di% &$ !a ?: de "rade# se ,i%e (%$r. par$e !a %ive!u! p!e'u!ui
s!ar &u pa!ma (%ău%$ru- 5%a dreap$ă &u de"e$e!e des+ă&u$e se ridi&ă%ive!u! !a +e,ei dis$a%,a de !a m%ă
!a +ru%$e es$e de 1M.1: &m# se dă a%$i&ipa$ &ma%da0 2A&um vi &rea /ap$e &i!i%dri *ie%er"e$i&i# &are %u
p$ +i s$răpu%/i2-
Cu *ra,u! drep$# (% se%su! a&e!r de &easr%i&#e'e&u$a,i (% 6uru! vs$ru /ap$e mi/&ări &ir&u!are
(%&hipui%du.vă &ă +rma,i &i!i%drii0 primu!# a! di!ea# a! $rei!ea /-a-m-d- Api# u%i,i de"e$e!e mi%ii drep$e
/i (%&hipui,i.vă &ă 2suda,i2 &i!i%drii &u e%er"ia vas$ră pre&um &u u% apara$ de sudură /i !ipi,i.i simu!$a%
de sis$emu! vs$ru *ie%er"e$i&- E+e&$ua,i 2sudarea2 &u *ra,u! drep$ &*r%du.1 $rep$a$ p%ă !a p!e'u!
s!ar- Opri,i *ra,u! /i $rimi$e,i me%$a!  ra)ă de e%er"ie p%ă !a pdea-Re&ma%d &a di% $imp (% $imp# 
da$ă pe săp$ăm%ă# &i!i%drii de e%er"ie să +ie (%!&ui,i# deare&e pe eia&umu!ea)ă
se i%+rma,ia %e"a$ivă-
<%!&uirea &i!i%dri!r de e%er"ie se +a&e(% +e!u! urmă$r- Se u%es& de"e$e!e mi%ii drep$e# &a (%

e'er&i,iu!2Des!ipi%d2
&i!i%drii- a%$erir# (% (%
$impu! 2sudării2#
a&e!a/i $imp $,i(%&hipui,i.vă# &*r%d
&ei /ap$e &i!i%dri# *ra,u!#
mi/&a,i &a !a
*ra,u! e%er"ia
%ive!u!vas$ră
&apu!ui2des!ipe/$e2
(% se%su! i%vers
a&e!r de &easr%i&# &a /i&um a,i s&a$e primu! (%ve!i/# a! di!ea# a! $rei!ea /-a-m-d- După s&a$erea
+ie&ărui (%ve!i/ e%er"e$i&# se s&u$ură pa!ma mi%ii drep$e# iar după s&a$erea u!$imu!ui (%ve!i/ se s&u$ură
de $rei ri am*e!e mi%i#aru%&%d i%+rma,ia %e"a$ivă-
După (%depăr$area &i!i%dr i!r de e%er"ie# se&reea)ă imedia$ u%%u (%ve!i/ *ie%er"e$i& de
pr$e&,ie după s&hema de6a &u%s&u$ă-

I- TRATA5ENTUL CU BIOC5P-


DIAGNOSTICAREA DE LA DISTAN

Tra$ame%$u! &u a&,iu%e *ie%er"e$ i&ă a +s$ +!si$ (%&ă di% a%$i&hi$a$
e- Di% I%dia a%$i&ă /$ii%,a
me$dei pra%i&e de $ra$ame%$ a $re&u$ (% E"ip$# Gre&ia# Chi%a# Iudeea /i a!$e ,ări- Le&uirea pri% me$da
ap!i&ării mi%i!r a+s$ +!si$ă /ide Isus Chris$s-
Av%dde &rpu!
aprpie mi%i!e *ie%er"ie
u%ei *u%ă# se%)i$iv
persa%e# ii ;de
sim$ ame%i &u  se%si*i!i$a$
!a  a%umi$ă dis$a%,ăe &res&u$ă !a *i&mp
- are&are de%si$a$e;pa!pa*i!ă#
&%d
&ă!dură# +ri"# (%,epă$uri-Se%)a,ii!e re&ep,i%a$e (% &%$a&$ &u *i&mpu! su%$ +!si$e de &ă$re
*ie%er"$erapeu,i e'$rase%sri (% dia"%s$i&area *!i!r- Es$e *i%e de /$iu$ &ă $ra$ame%$u! &u &mp pri%
ap!i&area mi%i!r pa$e +i e'e&u$a$ %umai de ame%i să%ă$/i# &e /i.au (%su/i$ me$de!e de (%&ăr&are

9
*ie%er"e$i&ă /i au$pr$e&,ie# &e s$ăp%es& !a per+e&,ie au$e'ersarea /i# (% md +ires&# au &u%/$i%,e
&respu%)ă$are de medi&i%ă-
Urmă$ru! e'er&i,iu &%$ri*uie !a de)v!$area &apa&i$ă,ii de dia"%s$i&are-
<%/ira,i pe masă . *ie&$e mi&i# de pre+era$ di% diverse ma$eria!e me$a!# s$i&!ă# s$+a#
&ar$%# !em%# p!as$i&# +i*re- La (%&epu$# &u &hii des&hi/i# de !a  dis$a%,ă mi&ă 9.> &m- $re&e,i pe
deasupra !r &u m%a# (%&er&%d să memra,i /i să +i'a,i se%)a,ii!e per&epu$e- A&es$ e'er&i,iu se va +a&e
$imp de  săp$ăm%ă# după &are se va repe$a &u &hii (%&hi/i# &u au$&%$r!- C%d a,i pu$ea per&epe &u
u/uri%,ă se%)a,ia +ie&ărui *ie&$ /idupă &e# (% prea!a*i!# v.a,i (%su/i$ a%a$mia &rpu!ui uma%# pu$e,i $re&e
!a s$a*i!irea dia"%s$i&u!ui-
E'is$ă  re"u!ă dese*i$ de impr$a%$ă# &are $re*uie respe&$a$ă &u s$ri&$e,e0 pe%$ru a (%!ă$ura
se%)a,ia r"a%u!ui *!%av sau a *!ii# (% $impu! dia"%s$i&ării# es$e *!i"a$riu să s&u$ura,i mi%i!e de
>##
 ri- După &e a,i $ermi%a$ !u&ru! $re*uie să vă spă!a,i mi%i!e &u apă- <% a&es$ +e! se dis$ru"e e%er"ia
s$răi%ă (mpreu%ă &u i%+rma,ia &%,i%u$ă-
Ia$ă u%a di% me$de!e de dia"%s$i&are &u a6u$ru! mi%i!r- Es$e i%di&a$# &a persa%a &e
$re*uie dia"%s$i&a$ă# să s$ea &u spa$e!e spre %rd- A/e)a,i.vă (% +a,a a&es$eia /i (%&epe,i să e'e&u$a,i pase
u/are &u
am*e!e mi%i sau &u u%a si%"ură &ea!a!$ă m%ă &u pum%u! u/r s$r%s- E'ami%area se +a&e
de sus (% 6s# (%&ep%d &u )%a &apu!ui- 5i%i!e se a+!ă !a  dis$a%,ă de 1M.1: &m de supra+a,a &rpu!ui#
de"e$e!e des+ă&u$e- C%d e'ami%a,i a%umi$e pr,iu%i a!e &rpu!ui# $re*uie să vă &%&e%$ra,i !a ma'im
a$e%,ia asupra sem%a!e!r re&ep,i%a$e- Da&ă a,i per&epu$ u% sem%a! su* +rma u%r (%,epă$uri 8u%"hiuri#
dureri (% ar$i&u!a,ii (% )%a de"e$e!r mi6!&iu# i%e!ar# sau ară$ă$r# $re*uie să vă pri,i /i să repe$a,i (%&ă 
da$ă e'ami%area- Sem%a!u! durers# de i%$e%si$a$e di+eri$ă# es$e i%di&a$ru! a*a$erii de !a +u%&,i%area
%rma!ă a u%ui r"a%- Ce!e mai pu$er%i&e sem%a!e !e dau (m*!%ăviri!e a&u$e i%+!ama$rii# $umri!e
ma!i"%e +ri"# dureri (% ar$i&u!a,ii- Da&ă se sim$e  s&ădere &ădere a &mpu!ui (mpreu%ă &u  se%)a,ie
%ep!ă&u$ă# $ăiasă# (%seam%ă &ă (% a&e! !& a e'is$a$  $raumă- Pra&$i&%d me$da /i !u&r%d (% md
&rea$r# ve,i des&peri u% %umăr ime%s de se%)a,ii di+eri$e- După &e a,i re&ep,i%a$ sem%a!u! *!ii es$e
%e&esar sa.1 (%depăr$a,i imedia$ s&u$ur%d mi%i!e- Persa%e!e# &are au a%umi$e &u%/$i%,e (% dme%iu!
medi&i%ei# p$ (%s,i evide%,ierea r"a%u!ui *!%av de a%a!i)a /i a+!area &ara&$eru!ui (m*!%ăvirii- După
&e a,i des&peri$ r"a%u! *!%av /i a,i de$ermi%a$ &ara&$eru! (m*!%ăvirii $re*uie să depis$a,i &au)a
primară a a&es$eia# da&ă %u &umva sursa (m*!%ăvirii es$e a!$ r"a%- <% a&es$ &a)# se re&ma%dă să
e'e&u$a,i dia"%s$i&area
e&ra%ea)ă pr%i%d
$re*uie să se pu%ă de !a spa$e#
pe supra+a,a &er&e$%d
&rpu!ui# &u a$e%,ie
(% !&u! u%de &!a%a ver$e*ra!ă-
se a+!ă r"a%u! O m%ă
*!%av# iar &u&ea &are
&ea!a!$ă
m%ă se e'ami%ea)ă a&e!e r"a%e &are p$ &%s$i$ui &au)a primară# i)vru! (m*!%ăvirii- C%d se
des&peră# !a%,u! e%er"e$i& se (%&hide /i ve,i re&ep,i%a sem%a!u! &respu%)ă$r-
Dia"%s$i&u! se pa$e pu%e %u %umai (% &%$a&$ dire&$ &u &e! e'ami%a$# &i /i +!si%du.i
+$"ra+ia (% +u%&,ie de +i)i%mia a&es$uia-
D#$)no0#*!' 1!p+ -oo)r$-#e-
E de dri$ &a +$"ra+ia să +i +s$ +ă&u$ă &$ se pa$e de re&e%$ +a,ă de mme%$u!
dia"%s$i&ării- A&eas$ă me$dă dedia"%s$i& /i $ra$ame%$ es$e+!si$ă &u des$u!e re)u!$a$e de &ă$re mu!,i
e'$rase%sri e'perime%$a,i# de/i pe p!a% /$ii%,i+i& es$e (%&ă pu,i% s$udia$ă /i %e&esi$ă &er&e$ări seriase- De
e'emp!u# &um se $ra%smi$e pe +i!mu! +$"ra+i& i%+rma,ia privi%d  persa%ă# s$area ei +i)i&ă= Cum se
prdu&e &re&,ia i%+rma,iei pe +$"ra+ie persa%a (% mme%$u! +$"ra+ierii a +s$ să%ă$asă# api s.a
(m*!%ăvi$ /i +$"ra+ia e'primă a&eas$ă %uă i%+rma,ie= Ce să.i +a&em# (% &adru! mu!$r +e%me%e
*ie%er"e$i&e# p%ă a&um pra&$i&a a !ua$. (%ai%$ea $eriei# să avem de&i (%&redere (% e'perie%,a a&es$eia
<%ai%$e de a $re&e !a dia"%s$i&area după +$"ra+ie# re&ma%d +!sirea me$dei
au$su"es$iei0 (%&hide,i &hii /i da,i &ma%da me%$a!ă0 2Privi%d +$"ra+ia vi pu$ea# u/r# !i%i/$i$# +ără
"reu$a$e să sim$ a&eas$ă persa%ă pri% e%er"ia mi%i!r me!e2- Api des&hide,i &hii /i# (%&ep%d de !a
&ap# !e%$# &a pe spira!ă e+e&$ua,i &er&e$area- Per&ep,ii!e# sem%a!e!e su%$ a&e!ea/i &a (% &a)u! dia"%s$i&ării
pri% &%$a&$ dire&$# &%d &e! dia"%s$i&a$ se a+!ă (% +a,a dum%eavas$ră- După &e a,i !u&ra$ &u +$"ra+ia#
s&u$ura,i mi%i!e /i spă!a,i.!e &u "ri6ă-
D#$)no0#*!' 1!p+ 2n-+/#$re

9H
Tre*uie să vi se dea des&rierea apr'ima$ivă a persa%ei s$a$ura# "reu$a$ea# de$a!ii
&ara&$eris$i&e a!e +i"urii# +e,ei# e$&- <%&hi)%d &hii# $re*uie &a după pr$re$u! ver*a! să vă repre)e%$a,i
&!ar a&eas$ă persa%ă# spe&$ru! ei e%er"e$i& su* +rma u%ui +!u' de e%er"ie- Aprape &ă  vede,i- S$ă (%
+a,a vas$ră- (%&epe,i !e%$ de sus (% 6s să e'e&u$a,i me$da de dia"%s$i&are de6a &u%s&u$ă-<%ai%$e de a
s$a*i!i dia"%s$i&u!# $re*uie săe'e&u$a,i  /edi%,ăde au$su"es$i%are +!si%d  &ma%dă asemă%ă$are
&e!ei di% dia"%s$i&area după +$"ra+ie-
Se pa$e +!si /i  a!$ă varia%$ă de dia"%s$i& după (%+ă,i/are- A/e)a,i.vă (% 2p)i,ia
vi)i$iu!ui2- Ce! &are se a+!ă !%"ă dum%eavas$ră# $re*uie să./i repre)i%$e &u &!ari$a$e (%+ă,i/area
persa%ei# &e $re*uie dia"%s$i&a$ă de *i&ei es$e u% m# &are &u%a/$e *i%e *!%avu!- Tre*uie să vă
re!a'a,i /i să pă$ru%de,i &u e%er"ia vas$ră persa%a# a &ărei (%+ă,i/are es$e pre)e%$a$ă- După u% mi%u$ /i
6umă$a$e# duă mi%u$e# (%&ep să apară de$a!ii!e +i"urii a&es$eia- S!ă*i,i *ra,u! drep$ /i $rimi$e,i e%er"ia di%
vr+uri!e de"e$e!r spre spe&$ru! vă)u$- 7e,i avea se%)a,ia &ă e! es$e &umva 2!e"a$2 de e%er"ia vas$ră-
Dis!&a,i spe&$ru! /i p)i,i%a,i.! a!ă$uri de dum%eavas$ră- Pra&$i& (! sim,i,i $re&e,i &u m%a pri% 6uru!
&apu!ui# a $ru%&hiu!ui- După &e a,i per&epu$ spe&$ru!# (%&epe,i să dia"%s$i&a,i-
Tr$$en!' pr#n $*/#!ne &#oener)*#*+ -
A&eas$ă me$dă de $ra$ame%$ &ere de!a vi%de&ă$r pe !%"ă *u%e &apa&i$ă,i e'$rase%sr ia!e#
&u%/$i%,e de medi&i%ă /i *a)a$ere$i&ă a re+!e'$erapiei- De a&eea#prpu% (%&epă$ri!r a&e!e varia%$e#
&are p$ +i +!si$e (% via,a de )i&u )i# (% si$ua,ii e'$reme# după &e/i.au (%su/i$ &ir&u!a,ia e%er"iei (%
r"a%ismu! uma% ve)i &api$!u! 2Cir&u!a,ia e%er"iei2-
3n1ep+r$re$ 1!rer##.
A&eas$ă me$dă se pa$e +!si %umai (% si$ua,ii dese*i$e# deare&e durerea es$e u%
i%di&a$r impr$a%$ pe%$ru s$a*i!irea dia"%s$i&u!ui (m*!%ăvirii- <%ai%$e de $ra$ame%$ $re*uie să vă
(%$ări,i *ie%er"ia pri% e'e&u$area e'er&i,iu!ui 1-
Pr#$ eo1+- A/e)a,i pa&ie%$u! (% +a,a dum%eavas$ră (% p)i,ia /e)%d sau s$%d (%
pi&iare# &u spa$e!e spre %rd- 4re&a,i.vă pa!me!e# după &e (% prea!a*i! v.a,i spă!a$ pe mi%i /i !e.a,i
/$ers &u "ri6ă- Api# $rimi$e,i e%er"ia (% pa!me de !a  dis$a%,ă de : .  &m-# pri% mi/&ări &ir&u!are
pase# $imp de 9.> mi%-# u% +e! de sa$urare &u e%er"ie a r"a%u!ui *!%av sau a u%ei pr,iu%i a
&rpu!ui- Pase!e se e'e&u$ă p%ă !a dispari,ia durerii- Api# (%$ări,i e%er"ia- S&u$ura,i mi%i!e de
$rei ri# spă!a,i.!e /i e+e&$ua,i (%&ăr&area *ie%er"e$i&ă i%dividua!ă e'er&i,iu! 9
A 1o!$ eo1+- E%er"ia se $rimi$e (% pa!me- La drep$a&i s$%"a es$e i%di&a$r# !a
s$%"a&i m%a dreap$ă es$e m%a !u&ră$are - De e'emp!u0  persa%ă are dureri de &ap (% )%a
+ru%,ii- 5%a s$%"ă ; i%di&a$ru! ; se pu%e (% )%a &e+ei !a  dis$a%,ă de :. &m de &ap- 5%a
dreap$ă se pu%e !a a&eea/i dis$a%,ă (% )%a +ru%,ii- E'e&u$a,i pase &u m%a dreap$ă (% se%su! a&e!r
de &easr%i&- E%er"ia par&ă v.ar $re&e di%$r. par$e (% &ea!a!$ă# a &apu!ui- <% m%a s$%"ă ve,i sim,i
(%,epă$uri u/are- După &e v.a,i ui$a$ !a +ru%$ea pa&ie%$u!ui /i api a,i (%&his &hii#  ve,i vedea su*
+rma u%ei pe$e de &u!are a!*.!ăp$s# pe &are vr e'is$a pr,iu%i (%$u%e&a$e pe$e!e *!%ave-
7i)ua!i)a,i a&es$e pr,iu%i &u &hii (%&hi/i &%$i%u%d sa $rimi$e,i e%er"ia (% m%a dreap$ă /i &ea
s$%"ă- Ump!e,i pe$e!e &u e%er"ie p%ă !a dispari,ia !r &mp!e$ă- C%d $a$ă )%a va avea  $e%$ă
de &u!are a!*.!ăp$s# !u&ru! se (%&heie- <%$ări,i e%er"ia după s&hema da$ă a%$erir !a *ăr*a,i ; de
!a dreap$a !a s$%"a#!a +emei ; de !a s$%"a !a dreap$a-După &e a,i $ermi%a$ $ra$ame%$u!# s&u$ura,i
mi%i!e /i spă!a,i.!e-
A re#$ eo1+- Se preia e%er"ia &u pa!ma mi%ii drep$e pri% mi/&ări de apu&are- La
%umăru! 2/ap$e2 pa!ma mi%ii drep$e se apasă pe !&u! r"a%u!ui *!%av- (%&hide,i &hii /i vi)ua!i)a,i
a&eas$ă )%ă peu% +%d de &u!are.a!*.!ăp$ s- Pri% m%a dreap$ă a*sr*i,i e%er"ia *!%avă după s&hema0
m%a dreap$ă ; umăru! drep$ ; pri% )%a piep$u!ui ; umăru! s$%";m%a s$%"ă- I% *ra,u! s$%"#
(%&ep%d &u a%$e*ra,u!# se sim$e u% sem%a! pu,i% durers# &are &*ară- C%d a6u%"e !a vr+u! de"e$e!r#
s&u$ura,i m%a s$%"ă de $reiri- E'e&u$a,i a&eas$ă pera,iu %e de &$eva ri p%ă !a (%depăr$area &mp!e$ă
a durerii- (%$ări,i $ra$ame%$u!-
Tr$$re$ 7#peren0#!n##-

9
A/e)a,i *!%avu! de pre+eri%,ă (% pi&iare &u spa$e!e spre %rd- (%&ă!)i,i +re&a,i pa!me!e#
$rimi$e,i e%er"ia (% am*e!e mi%i- 5%a s$%"ă ; i%di&a$ru! ; se ,i%e Ia  dis$a%,ă de : &m de )%a
+ru%,ii- 5%a dreap$ă; m%a !u&ră$are ; (% )%a &e+ei- Trimi$e,i e%er"ia i%$er%ă !a vr+uri!e de"e$e!r-
<% m%a s$%"ă se sim$ (%,epă$uri u/are- Trimi$e,i spre m%a dreap$ă  &a%$i$a$e /i mai mare de e%er"ie#
api (%drep$a,i. spre )%a &e+ei- <%&hipui,i.vă &ă +!u'u! de e%er"ie pa$e (%drep$a s%"e!e (% 6s pri%
&!a%a ver$e*ra!ă p%ă !a *a)i% /i# (% a&e! a/i $imp# &*r,i m%a dreap$ă pe dire&,ia &!a%ei ver$e*ra!e
p%ă !a &&&is- E'e&u$a,i a&eas$ă pera,iu%e de 1:.9M ri p%ă !a %rma!i)area $e%siu%ii- (%$ări,i
$ra$ame%$u!# s&u$ura,i mi%i!e de $rei ri-
Creere$ en0#!n## $rer#$'e -
Pre"ă$irea (% vederea $ra$ame%$u!ui es$e a&eea/i- Imedia$ &um sim,i,i (% m%a dreap$ă
(%,epă$uri u/are# &*r,i m%a dreap$ă p%ă !a &&&is- Trimi$e,i spre m%a dreap$ă  &a%$i$a$ea /i mai
mare de e%er"ie- <%&hipui,i.vă &ă +!u'u! de e%er"ie pa$e (%drep$a s%"e!e (% sus pri% &!a%a ver$e*ra!ă
p%ă !a e%&e+a!- <% a&e!a/i $imp# ridi&a,i m%a dreap$ă dire&,i%%d s%"e!e spre e%&e+a!-
Opera,iu%ea se
a&eea/i s&hemă-Oprirea e'e&u$ă de
hemra"iei /i &$eva ri p%ă
re"e%erarea !a %rma!i)arease$e%siu%ii-
,esu$uri!r-5e$da Se (%$ăre/$e
ap!i&ă %umai (% &a)u!+!si%d
u%r
$ăie$uri mi&i /i pu,i% ad%&i- Se e'e&u$ă  (%&ăr&are *ie%er"e$i&ă rapidă a r"a%ismu!ui-Da&ă $ăie$ura
ra%a se a+!ă (% par$ea s$%"ă .#a$u%&i m%a !u&ră$are es$e dreap$a  iar m%a s$%"ă es$e
i%di&a$ru!-Da&ă es$e i%vers# a$u%&i m%a !u&ră$are es$e s$%"a-
Pre!ua,i e%er"ia (% p!e'u! s!ar /i $rimi$e,i. (% am*e!e mi%i +!si%d &ma%da me%$a!ă0
2pă$ru%de e%er"ia ma!e# $ămădui$are# &are pri% &ă!dura ei va us&a s%"e!e pe ra%ă# va !ipi ra%a# va
re"e%era ,esu$u!2-
C%d e'pira,i $rimi$e,i u/r e%er"ia di% p!e'u! s!ar spre vr+uri!e de"e$e!r mi%ii drep$e-
Api# (%drep$a,i e%er"ia pri% pase &ir&u!are spre $ăie$ură sau ra%ă-
Se vr e+e&$ua 9:.>M $rimi$eri de e%er"ie- Api#se va e'e&u$a  %uă (%&ăr&are *ie%er"a$i&ă
rapidă /i se vr +a&e 9:.>M $rimi$eri de e%er"ie ma!e# &a!dă spre $ăie$ură p%ă !a prirea hemra"iei-
A&um se pa$e $re&e !a re"e%erarea ,esu$u!ui $ăia$- Se va e+e&$ua (%&ăr&area &u e%er"ie a
r"a%ismu!ui +!si%d +rmu!a me%$a!ă0 2E%er"ia mea es$e dură &a +iru! &e !ea"ă ra%a- E%er"ia mea es$e
pu$er%i&ă pre&um &!eiu! &e !ipe/$e ra%a2-Trimi$e,i e%er"ia di% p!e'u! s!ar spre vr+uri!e de"e$e!r mi%ii
drep$e /i e+e&$ua,i pase deasupra ră%ii- 7i)ua!i)a,i me%$a! re)u!$a$u! +i%a!0 ra%a %u mai e'is$ă# mar"i%i!e
$ăie$urii su%$ !ipi$e +ără %i&i u% sem%# pie!ea es$e $$a! re"e%era$ă# %e$edă- (%$ări,i e%er"ia-După &e ra%a s.a
&i&a$ri)a$#
&u e%er"iee'e&u$a,i
ma!e /i &a!dă-
(%&ăr&are *ie%er"e$i&ă
<%$ări,i $ra$ame%$u!rapidă
/i# &a$imp
/ide *i&ei#
de 1M.19 se&-a&,i%a,i
s&u$ura,i mi%i!easupra
de $reipr,iu%
ri- ii !e)a$e
Tr$$en!' 1e I$ 1#0$n/+.
A&es$e me$de de $ra$ame%$ p$ +i (%su/i$e %umai de &ă$re &ei# &are s$ăp%es& !a per+e&,ie
me$de!e de $ra$ame%$ &u a&,iu%e *ie%er"e$i &ă sau de &ei &are /i.au (%su/i$ !a per+e&,ie me$da de diri6are
a e%er"iei i%$er%e /i e'$er%e# &are /$iu săap!i&e pr&edee $e!epa$i&e
Tr$$en!' 1!p+ -oo)r$-#e.
E'is$ă su$e de me$de &e permi$ e+e&$uarea a&es$ui $ra$ame%$- Ia$ă u%a di%$re &e!e mai simp!e-
A/e)a,i.vă# (%$r.u% +$!iu &md- E+e&$ua,i  (%&ăr&are *ie%er"e$i&ă &mp!e$ă- Pu%e,i +$"ra+ia
*!%avu!ui pe masă- I%$ra,i (%$r. s$are de re!a'are u/ară- Trimi$e,i e%er"ia spre pa!me- Pri% pase u/are
se +!se/$e de"e$u! mare# mi6!&iu /i i%e!ar (% se%su! a&e!r de &easr%i& $rimi$e,i e%er"ia spre +$"ra+ie
asupra )%ei *!%ave- După +ie&are pasă &ir&u!ară# +a&e,i  mi/&are vi*ra$rie &u de"e$u! ară$ă$r de $rei
ri pe%$ru a (%$ări e%er"ia- E'e&u$a,i $ra$ame%$u! $imp de 9.> mi%- Es$e *i%e &a# (%ai%$e de (%&epu$u!
pera,iu%ii# să vă (%&hipui,i r"a%u! *!%av sau pr,iu%ea pie!ii /i să vă da,i &ma%da0 2E%er"ia mea
(%$ăre/$e a&es$ r"a% /i (! vi%de&ă2- Es$e impr$a%$ &a# (%ai%$e de $ra$ame%$ să vede,i re)u!$a$u! !ui +i%a! /i
să +i,i si"uri 1MM de e+i&ie%,a a&es$uia- După $ra$ame%$# s&u$ura,i mi%i!e /i re(%&ăr&a,i &u e%er"ie
r"a%ismu!-
X. FENOMENE PARAPSIOLOGICE
V+6!' pr#n #nere1#!' p#e'##
-

>M
I% &adru! s&him*u!ui de i%+rma,ii !a dis$a%,ă# pie!ea 6a&ă u% r! ese%,ia!- Ne.am &%vi%s
de6a de a&es$ !u&ru &u &a)ia dia"%s$i&ării pri% i%$ermediu! mi%i!r- A&um#-vm +a&e &u%/$i%,ă
&u (%&ă u% +e%me% psi*i!i$a$ea de 2a vedea2 &u a6u$ru! pie!ii- Se%si*i!i$a$ea p$i&ă a pie!ii es$e
u% dme%iu des$u! de &er&e$a$ de &ă$re /$ii%,a parapsih!"iei- Di% pu%&$u! meu de vedere# pre)i%$ă
i%$eres ip$e)a &%+rm &ăreia &apa&i$a$ea de 2a vedea2 a pie!ii es$e u% &a) par$i&u!ar a! per&ep,iei
&mpu!ui /i es$e !e"a$ă de &ara&$eris$i&a psihe%er"e$i&ă a ei-
Cum să (%vă,ăm să vedem &u a6u$ru! pie!ii= U% sis$em spe&ia! de e'ersare vă va pu$ea a6u$a-
C%d $re&e,i !a e+e&$uarea e'er&i,iu!ui# pre"ă$i,i.vă pe%$ru rea!i)area a&es$uia- E+e&$ua,i (%&ăr&area
*ie%er"e$i&ă a r"a%ismu!ui /i e'er&i,iu! de au$su"es$i%are- 4rmu!a de au$su"es$i%are es$e0 27i
pu$ea per&epe u/r# !i*er# +ără di+i&u!$a$e &u!area pă$ra$u!ui- 7i sim,i $a$e varia,ii!e de $empera$ură &u
pa!ma# iar &reieru! (mi va da au$ma$ re)u!$a$u! +i%a!2-
7ă re&ma%d să e'ersa,i !a (%&epu$ &u pă$ra$e se p$ &%+e&,i%a di% hr$ie sau &ar$% av%d
$rei &u!ri0 a!*# %e"ru# r/u-
A/e)a,i
Ridi&a,i. !a a!ă$uridepă$ra$u!
 (%ă!,ime a!* /i 1M
apr'ima$iv %e"ru-
&m# <%&hide,i &hii# re!a'a,i
,i%e,i. deasupra pa!ma /imi%ii
u%ui pă$ra$ api &u &are !u&ra,i-
mu$a,i. *rus&
deasupra &e!ui!a!$- A%a!i)a,i se%)a,ii!e- Deasupra &u!rii a!*e ve,i sim,i ră&are $ipu! ră&rii de
dimi%ea,ă# deasupra &u!rii %e"re &ă!dură s!a*ă- <%vă,a,i să dese*i,i u/r# &u &hii (%&hi/i# a&es$e
se%)a,ii# re,i%e,i.!e /i +i'a,i.!e (% arhiva memriei dum%eavas$ră- Api# e'ersa,i &u &$e u%a di% &u!ri!e
de6a (%su/i$e- Ru"a,i pe &i%eva să vă pu%ă pă$ra$u! su* pa!mă-
C%d ve,i (%vă,a să dese*i,i +ără "re/ea!ă duă &u!ri# mai adău"a,i (% $impu! e'ersării (%&ă
 &u!are# dee'emp!u# r/u- Pu%e,i pă$ra$u ! su* pa!mă /i $imp de >.? mi%- re,i%e,i se%)a,ii!e re&ep,i%
a$e-
După &e !e.a,i memra$# +i'a,i.!e (% memrie- Pu$e,i +!si (% a&es$ &a) +rmu!a de au$su"es$ie0 2P$
per&epe u/r &u pa!ma &u!area# p$ să.mi ami%$es& se%)a,ia# &e se a+!ă (% arhiva memriei# p$ să
&mpar /i să dau u% răspu%s pre&is2-
Te'e<#ne6#$-
Capa&i$a$ea de a a&,i%a asupra *ie&$e!r %e%su+!e,i$e de e'emp!u# (%$ar&erea a&u!ui
*us!ei# me%,i%erea *ie&$e!r (% aer# (%direa *ie&$e!r me$a!i&e# s$i%"erea +!ă&ării !um%ării de !a
dis$a%,ă# e$&- se &%sideră (% parapsih!"i& &a +e%me% a! $e!e3i%e)iei- <% a&eas$ă privi%,ă# u%ii
&er&e$ă$ri sus,i% &ă a&,i%area se prdu&e pri% &rearea u%r &mpuri +i)i&e pu$er%i&e s.a remar&a$# de
e'emp!u# &ă# $e!e3i%e)ia "e%erea)ă &mpuri pu$er%i&e de impu!suri de %a$ură e!e&$rma"%e$i&ă /i sem%a!e
a&us$i&e &u dura$a
prdu&e pri% de 1M.1MM
+r,a "%du!ui +ra&,iu%i de /ise&u%dă-
psih3i%e)ia A!,i &er&e$ă$ri
as$+e! "%du! presupu%
es$e &%sidera$ &a +ii%d&ăde
a&,i%area s.ar pu$ea
ese%,ă ima$eria!ă
i%+!ue%,%d su*s$a%,e!e %ema$eria!e-După părerea mea# (% +e%me%e!e $e!e3i%e)iei se re"ăses& am*e!e
&%&ep,ii# dar# p!e&%d de !a +ap$u! &ă# "%direa es$e $$u/i ma$eria!ă# $re*uie să +ie vr*a despre i%+!ue%,a
+a&$ri!r ma$eria!i asupra *ie&$e!r ma$eria!e-
Cer&e$ări!e e'perime%$a!e vii$are vr a6u$a să se des&pere %a$ura $e!e3i%e)iei -De&amda$ă#
se pa$e %umai &%s$a$a e'is$e%,a e%er"iei psi /i par$i&iparea a&es$eia !a +e%me%e!e $e!e3i%e)iei-
E'perie%,a pra&$i&ă permi$e (% )i!e!e %as$re mai mu!$ des&perirea me&a%ismu!ui de a&,i%are asupra
*ie&$e!r %e%su+!e,i$e /i psi*i!i$a$ea (%su/irii $e!e3i%e)iei-
Da&ă dri,i să vă de)v!$a,i &apa&i$ă,i!e $e!e3i%e$i&e# $re*uie &a# (%ai%$e de $a$e# să (%vă,a,i !a
per+e&,ie e'er&i,ii!e de &re/$ere /i a&umu!are *ie%er"e$i&ă e'er&i,ii!e Nr- 1 /i Nr- 9 /i să s$ăp%i,i
$eh%i&a de au$su"es$i%are- Numai după a&eea pu$e,i $re&e !a sis$emu! de de)v!$are a &apa&i$ă,i!r
$e!e3i%e$i&e- E'er&i,iu! prpus de mi%e repre)i%$ă  varia%$ă a a&es$ui sis$em-
Pe%$ru a e'e&u$a a&es$ e'er&i,iu $re*uie să pre"ă$i,i u% &% +ar$e u/r di% hr$ie spira!a$ă
pri%s &u u% +ir de &apr%- E'e&u$a,i e'er&i,ii!e Nr- !/iNr-9-
Lua,i 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2 /i# după &e sim,i,i me%$a! e%er"ia (% p!e'u! s!ar# e'pira,i /i
$rimi$e,i. spre vr+uri!e de"e$e!r mi%ii drep$e# api mi%ii s$%"i- Tre*uie să sim,i,i +!u'u! de e%er"ie
(%$re pa!me!e mi%i!r (%$arse u%a spre &ea!a!$ă# !a  dis$a%,ă de >M &m- Se sim$e de%si$a$ea
aeru!ui (%$re mi%i /i (%,epă$uri (% pa!me- C%d e'pira,i $rimi$e,i di% %u e%er"ie (% p!e'u! s!ar- A&eas$ă
pera,iu%e se e'e&u$ă de 1:.9M ri- Api# $rimi$e,i pe%$ru u!$ima ară e%er"ia spre vr+uri!e de de"e$e!r
/i# &u am*e!e mi%i# u/r# +ără (%&rdare +i)i&ă (% (%&heie$uri# r$i,i &%u! di% hr$ie (% ri&are dire&,ie-

>1
După &e v.a,i (%su/i$ e'er&i,iu! /i v.a,i dih%i$ :. mi%-# e+e&$ua,i  (%&ăr&are &mp!e$ă &u
e%er"ie /i $re&e,i !a u% e'er&i,iu mai &mp!e'0 a&,i%are asupra radime$ru!ui- Pu%e,i.! pe masă /i
a&,i%a,i asupra !ui# (%&er&a,i să (%$ar&e,i !ame!e!e- După duă# $rei !u%i# &%d 2s$ăp%i,i2 de6a
radime$ru!# pu$e,i să (%&er&a,i să a&,i%a,i asupra a&u!ui *us!ei-
C%d e'ersa,i &apa&i$ă,i!e $e!e3i%e$i&e# $re*uie să e'e&u$a,i e'er&i,ii!e (% md re"u!a$# (%să
p%ă !a prime!e sem%e de *sea!ă- Nu $re*uie să pierde,i prea mu!$ă e%er"ie# *!i"a$riu după +ie&are
e'er&i,iu e+e&$ua,i (%&ăr&area &ue%er"ie-
Cei# &are /i.au (%su/i$ per+e&$ e'er&i,ii!e de de&!a%/are a &ha3re!r# p$ să (%ve,e u/r $eh%i&a
de+rmării *ie&$e!r me$a!i&e (%direa !i%"uri!r# +ur&u!i,e!r e$&- Tre*uie (%să să se /$ie &ă# ame%ii
&are su+eră de *!i &ardia&e# %u au vie să pra&$i&e a&eas$ă $eh%i&ă- La mu!,i &pii se *servă &apa&i$ă,i
$e!e3i%e$i&e sp%$a%e- I% a&es$ &a)# pări%,ii $re*uie să +ie +ar$e a$e%,i &u 2e'er&i,ii!e2 &pii!r# %u $re*uie
să admi$ă e'&esu! (% e'ersare# +eri%du.i as$+e! de urmări %ep!ă&u$e- I% me&a%ismu! de a&,i%are asupra
*ie&$e!r me$a!i&e su%$ imp!i&a$e &ha3re!e0 A%aha$a# 5u!adhara /i A6%a-
Lua,i *ie&$u! &u m%a s$%"ă# iar &u m%a dreap$ă m%"ia,i u/r !&u! &e! mai %e$ed
+!si%d de"e$u! ară$ă$r /i de"e $u! mare- La (%&epu$# vi)ua!i)a,i &ha3ra A%aha$a# &%&e% $ra,i.vă a$e%,ia
asupra ei p%ăde"e$e!r
spre vr+uri!e (i vede,i mi%ii
&!ar &u!area#
drep$e /iapi $rimi$e,i
mi%ii spira!a$
s$%"i- e%er"ia
Trimi$erea de de !a *a)a
e%er"ie &%u!ui
$re*uie &ha3rei
să +ie !i%ă- <%A%aha$a
para!e!
da,i !a %ive! pshihi& &ma%da0 2E%er"ia mea a&,i%ea)ă!a %ive!u! m!e&u!e!r /i a$mi!r *ie&$u!ui# p$
să !e s&him* s$ru&$ura2- A&es$ "%d $re*uie să +ie (% perma%e%,ă pre)e%$ (% $impu! e'er&i,iu!ui-
Api# (%&epe,i să vi)ua!i)a,i &ha3ra 5u!adhara# $rimi$e,i e%er"ia vi)ua!i)%d &!ar &u!area
de ia vr+u! &ha3rei pri% spira!e de.a !u%"u! &!a%ei ver$e*ra!e p%ă !a vr+u! &%u!ui &ha3rei A%aha$a#
api pri% spira!e p%ă !a *a)a &%u!ui a&es$eia /i # (% +i%a!# $rimi$e,i e%er"ia !a *ra,u! drep$-
5ai depar$e# $re*uie să vi)ua!i)a,i &ha3ra A6%a# &*r,i e%er"ia pri% &!a%a ver$e*ra!ă p%ă
!a A%aha$a (% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i& /i $rimi$e,i e%er"ia (% a&e!a/i +e!# pri% spira!e# !a vr+uri!e
de"e$e!r mi%ii s$%"i-Trimi$eri!e se +a&de &$eva ri după s&hema# p%ă&%d *ie&$u! se de+rmea)ă-
După &um ara$ă *serva,ii!e# (% &a)u! $rimi$erii e%er"iei pe *a)a s&hemei da$e se prdu&e
(%direa *ie&$u!ui (% 6s- Da&ăs&him*ăm (%să a dua par$e as&hemei /i $rimi$em e%er"ia di% 5u!adhara
!a m%a s$%"ă (% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i&# iar di% A6%a !a m%a dreap$ă (% se%su! a&e!r de
&easr%i&# a$u%&i *ie&$u! se (%daie (% sus-
Te'ep$#$.
Capa&i$a$ea de a re&ep,i%a /i $ra%smi$e i%+rma,ia !a dis$a%,ă#  &%sider &ea mai
impr$a%$ă di%$re ap$i$udi%i!e parapsih!"i&e- Tra%smi$erea "%duri!r es$e s$r%s !e"a$ă de
aprape $a$e +e%me%e!e parapsih!"i&e0 psih3i%e)ie# $e!es$e)ie $ra%smi$erea se%)a,ii!r#
&!arvi)iu%e# &!araudi,ie# re$rs&pie vederea (% $re&u$ e$&- Te!epa$ia# &a pr*!emă a &%$a&$e!r
i%+rma,i%a!e !a dis$a%,ă# es$e +u%dame%$a!ă /i (% s$udierea pr*!emei "!*a!e privi%d de)v!$area
vie,ii &a ma%i+es$are &smi&ă-E'is$e%,a %as$ră repre)i%$ă u% sis$em i%+rma,i%a! u%i$ar# (% &are
$a$e &e!u!e!e i%$era&,i%ea)ă- Cum se prdu&e s&him*u! de i%+rma,ii= E'is$ă  mu!,ime de $erii
privi%d me&a%ismu! &%$a&$e!r *ii%+rma,i%a!e0 $eria e!e&$rma"%e$i&ă# h!"ra+i&ă# a u%de!r#
*ip!asma$i&ă# !ep$%.e!e&$rma"%e$i&ă# e$&- Pa$e &ă /$ii%,a se a+!ă (% pra"u! u%eia di%$re &e!e mai
mari des&periri . des&perirea !e"ii i%$era&,iu%ii i%+rma,i%a!e u%iversa!e- Dar# de&amda$ă#
&er&e$ă$rii au (% +a,ă %umai (%$re*ări- U%u! di%$re *s$a&!e!e pri%&ipa!e (% &er&e$area +e%me%e!r
$e!epa$i&e es$e e'$rardi%ara rari$a$e a ame%i!r &apa*i!i să rea!i)e)e !e"ă$uri i%+rma,i%a!e !a
dis$a%,ă- De/i# &apa&i$a$ea $e!epa$i&ă# după părerea mea# es$e de %a$ură "e%e$i&ă0 ame%ii primi$ivi
aveau u% &mp *ie%er"e$i& pu$er%i& /i pu$eau să se vadă# să se sim$ă u%u! pe &e!ă!a!$ de !a
dis$a%,ă- Api a&es$ dar va!rs s.a pierdu$ /i a&um &apa&i$a$ea $e!epa$i&ă se re!evă a$avi& (%
ma%i+es$ări sp%$a%e# ri &a re)u!$a$ a! u%ei (%a!$e de)v!$ări spiri$ua!e pri% e'er&i,ii de
au$desăvr/ire i%$e%se /i de dura$ă- Des&perirea &apa&i$ă,i!r $e!epa$i&e pa$e +i a6u$a$ă de &ă$re
u% a%umi$ sis$em de e'ersare# &u &%di,ia (%su/irii per+e&$e a me$dei de au$su"es$i%are /i a
diri6ării *ie%er"iei prpriu!ui r"a%ism- E'er&i,ii!e p$ +i mai *i%e e+e&$ua$e +!si%d dese%e!e !ui
@e%er0 &i%&i +i"uri dese%a$e pe hr$ie u% &er&# u% pă$ra$#  s$ea# u% 7a!#  &ru&e-
Te7n#*$ 1e r$n0#ere $ #n-or$/#e# -
E'e&u$a,i (%&ăr&area *ie%er"e$i &ă &mp!e$ă- I%$ra,i (%s$area de au$su"es$ie &u +rmu!a0
2U/r# +ără "reu$a$e i%$ru pe a&eea/i u%dă &u persa%a &are $re*uieprimeas&ă
să i%+rma,ia- T,i +a&$rii
per$ur*a$ri e'$er%i au dispăru$# s.au di)!va$# %u mă dera%6ea)ă- Diri6e) u/r prpria.mi *ie%er"ie /i 

>9
(%drep$ asupra *ie&$u!ui &are mă i%$eresea)ă- (i $ra%smi$ i%+rma,ia /i ea es$e u/r re&ep,i%a$ă /i
des&i+ra$ă2-
A&um privi,i &u a$e%,ie dese%u!- Privirea se dep!asea)ă pre&um peris&pu! su*mari%u!ui-
După &e a,i +i'a$ &u &!ari$a$e dese%u!# 2peris&pu!2 se re$ra"e (% i%$erir# (% &reier- După a&eas$a# pri%
e%er"ia emisă# i%+rma,ia av%d (%$ipări$ă +i"ura respe&$ivă se $ra%smi$e !a *ie&$u! &are re&ep,i%ea)ă
i%+rma,ia- Tre*uie să 2s&ăpa,i2 repede de +i"ura (%$ipări$ă ea $re*uie să a!u%e&e spre *ie&$u! &are 
re&ep,i%ea)ă# a!$+e! se prdu&e  (%$rerupere (% re&ep,i%area i%+rma,iei-
Te7n#*$ 1e re*ep/#on$0e $ #n-or$/#e#.
Pre"ă$irea i%i,ia!ă es$e a&eea/i &u a pera$ru!ui &are $ra%smi$e i%+rma,ia- Dar# +rmu!a de
au$su"es$i%are es$e di+eri$ă0 2U/r# +ără "reu$a$e p$ să mă re"!e) pe%$ru a re&ep,i%a i%+rma,ia- Ea va
apare u/r# !i*er# +ără "reu$a$e- 4a&$rii per$ur*a$ri e'$er%i %u mădera%6ea)ă2-I%+rma,ia apare#
de re"u!ă !a persa%a &u &hii (%&hi/i pri% emis+era dreap$ă !a s$%"a&i i%vers- 4i"uri!e $ra%smise p$
apare i%&mp!e$# pe 6umă$a$e# &$eda$ă %umai  mar"i%e sau u% &!,-
C'$r%#6#!ne$
Capa&i$a$ea mu!ui de a vedea *ie&$e!e !a dis$a%,ă es$e  (%su/ire +e%me%a!ă de%umi$ă
&!arvi)iu%e- Timp (%de!u%"a$# &a)uri!e de &!arvi)iu%e au +s$ &%sidera$e &a u% +ap$ (% si%e# me&a%ismu!
+e%me%u!ui răm%%d  e%i"mă- 5ă &up de a&eas$ă pr*!emă de 9: de a%i /i &er&e$ări!e e+e&$ua$e (%
!a*ra$are# %umerase!e e'perime%$e e+e&$ua$e &u ame%i *i/%ui,i# &e au deve%i$ &!arvă)ă$ri da$ri$ă
u%ei a%umi$e me$di&i ap!i&a$e# au a6u$a$!a des&perirea me&a%ismu!u i +e%me%u!ui- După părerea mea#
&apa&i$a$ea mu!ui de a vedea*ie&$e !a dis$a%,ă es$e# (% primu! r%d# &u%a/$erea diri6ării prpriu!ui &rp
as$ra!- <%depăr$area &rpu!ui as$ra! di% !imi$e!e &e!ui +i)i& repre)i%$ă# de +ap$# +e%me%u! de &!arvi)iu%e-
Pu$em deve%i are &!arvă)ă$ri= Pe%$ru a&eas$a $re*uie să s$ăp%im !a per+e&,ie me$de!e de
diri6are a *ie%er"iei i%$er%e (% &re!a,ie &u e%er"ii!e e'$er%e . e%er"ii!e Csmsu!ui# de aseme%ea# să
diri6ăm s+era psihi&ă au$su"es$ia-
Te7n#*$ 1e 0*o$ere $ *orp!'!# $0r$' -
<%ai%$e de e'ersare# $re*uie sărs$i,i *!i"a$riu ma%$ra &r$i$are0 2Să +ie !umi%ă /i pa&e (%
&eruri---2-<%$i%de,i.vă pe u% pa$ %e$ed $are /i +ără per%ă &u &apu! spre %rd- Respira,ia super+i&ia!ă- Timp
de >.: mi%- &%&e%$ra,i ra)a "%du!ui asupra *a)ei &%u!ui &ha3rei 5a%ipura- <% a&e!a/i $imp# $rimi$e,i
e%er"ia.e'$er%ă pri% am*e!e mi%i spre vr+u! &%u!ui &ha3rei# diri6%d e%er"ia (% se%su! a&e!r de
&easr%i& spre *a)a a&es$uia- C%d sim,i,i  suprasa$urare ave,i se%)a,ia &a /i &%d &%u! &ha3rei es$e
pre&um:.
pe%$ru  mi%"e um+!a$a
se&u%de# pu$er%i& sau
api(%$ar&e,i.!e (% &ă au !&
p)i,ia vi*ra,ii
i%i,ia!ă pu$er%i&e
para!e!e /i %ep!ă&u$e u%i,i vr+uri!e de"e$e!r
&u $ru%&hiu!-
4!si%d au$su"es$ia# des&hide,i.vă 2e&!u)a2 su"es$i%a!ă pri% +rmu!a0 24ie&are &uv%$#
+ie&are "%d a! meu va +i u/r re&ep,i%a$ de &ă$re psihi&# *ie%er"sis$em /i se va (%dep!i%i2- Timp de
1:.9M mi%u$e ui$a,i.vă (% sus de e'emp!u# !a $ava% /i &%&e%$ra,i.vă a$e%,ia asupra u%ui si%"ur "%d0
2Crpu! meu su*$i! as$ra! pa$e u/r# +ără "reu$a$e să se despri%dă de &rpu! meu +i)i& "rsier2- Repe$a,i
p%ă &%d a&es$ "%d se (mp!e$e/$e &u dri%,a vas$ră ar)ă$are (%$r.u% $$ u%i$ar- Primu! sem% es$e 
u/ară vi*ra,ie a &rpu!ui- Api# &mu$a,i &hiu! mi%,ii %u !ua,i privirea de !a $ava% asupra (%ve!i/u!ui
vs$ru as$ra! de &u!are "a!*e%ă# u%i$ &u 5a%ipura $imp de apr'ima$iv > mi%u$e- 7i)ua!i)a,i.1 &u
&!ari$a$e me%$a!- <% a&eia/i $imp au$su"es$i%a,i.vă &u +rmu!a0 2Crpu! meu as$ra! &%du&e u/r &rpu!
"rsier- 5a$eria "rsieră se va despri%de u/r# !a dri%,a mea# de &ea su*$i!ă- Crpu! meu as$ra! devi%e
a&um de  mie de ri mai pu$er%i& de&$ &e!+i)i& /i (! p$ $rimi$e u/r !a ri&edis$a%,ă# api (! p$ (%$ar&e
u/r- 7i%,a mea diri6ea)ă u/r as$ra!u!2-
E+e&$ua,i  pu$er%i&ă $rimi$ere de e%er"ie di% &ha3ra 5a%ipura spre (%ve!i/u! as$ra!- Pri% e+r$
de vi%,ă /i dri%,ă pu$er%i&ă dar +ără supra%&rdare +i)i&ă separa,i (%&e$ &rpu! as$ra!# ridi&a,i.1 p%ă
!a $ava%# rs$i%d de $rei ri +rmu!a de au$su"es$i%are0 2Am (%vi%s +r,a "ravi$a,i%a!ă# a Păm%$u!ui2-
7e,i sim,i  (mpi%"ere u/ară /i du*!ura vas$ră as$ra!ă se va a+!a !%"ă $ava%- Api# da&a dri,i# pu$e,i
$re&e pri% pere$e#
perma%e%,ă- Ceea pu$e,i
&e vedesă(%ve!i/u!
vă (%ă!,a,i spreas$ra!#
vs$ru s$e!e---vede
Le"ă$ura di%$reTra%smi$erea
/i &e! +i)i&- (%ve!i/u! as$ra! /i &e! +i)i&
i%+rma,iei se păs$rea)ă (%
se rea!i)ea)ă
pri% &a%a!u! *ie%er"i%+rma,i%a!-
Da&ă ve,i sim,i e'$e%uare# (%$ar&e,i imedia$ (%ve!i/u! as$ra!- A$u%&i &%d as$ra!u! es$e
pu$er%i& s!ă*i$# pri% +r,a "%du!ui deare&e &%$r!u! $re*uie să +ie perma%e%$ des&hide,i 2e&!u)e!e2 de

>>
!a vr+uri!e de"e$e!r# dire&,i%a,i e%er"ia spre 5a%ipura (%&ăr&%d. /i $rimi$e,i u% pu$er%i& +!u' de
e%er"ie as$ra!u!ui-
<% primii 9.> a%i# a$u%&i &%d e+e&$ua,i a&es$ e'er&i,iu# !%"ă dum%eavas$ră $re*uie să se a+!e
*!i"a$riu u% pr+esi%is$# u% maes$ru# pe%$ru a +i (% si"ura%,ă- A!$+e!# e'is$ă peri&!u! de a %u (%$ar&e
&re&$ (%ve!i/u! as$ra! sau# /i mai peri&u!s# de a %u.1 (%$ar&e de!&# &eea &e e&hiva!ea)ă &u mar$ea
+i)i&ă- <%vă,a,i să vă &%$r!a,i /i# (% primii a%i# %u (%depăr$a,i as$ra!u! !a dis$a%,e mari-
B#o'o*$/#$-
4e%me%u! de *i!&a,ie sau radies$e)ie es$e &u%s&u$ de demu!$# de mai *i%e de pa$ru mii de
a%i- Bi!&a,ia a +s$ !ar" răsp%di$ă a$$ (% Eurpa &$ /i (% Asia pe%$ru &ău$area apei# a mi%ereuri!r-
4!sirea mai i%$e%să a a&es$ei me$de a demara$ !a (%&epu$u! se&!u!ui - I% a%u! 111# !a a%vra# a
avu$ !& primu! &%"res a! spe&ia!i/$i!r (% *i!&a,ie u!$erir s.a &%s$i$ui$ 2Or"a%i)a,ia i%$er%a,i%a!ă a
spe&ia!i/$i!r (% *i!&a,ie2- I% pre)e%$ e'is$ă &$eva r"a%i)a,ii %a,i%a!e a!e &ău$ă$ri!r de apa /i
mi%ereuri (% SUA# A%"!ia# 4ra%,a# Germa%ia# Nua @ee!a%dă /i (% a!$e ,ări- <% URSS# (% 1 !a /edi%,a
&misiei pe a&eas$ă $emă a +s$ adp$a$ $erme%u! 2*i!&a,ie2# iar e+e&$u! de r$a$ie a! ramei me$a!i&e a
+s$ %umi$ 2me$dă de *i!&a,ie2-O se%si*i!i$a$e (%a!$ă# u% &mp *ie%er"e$i& pu$er%i&# &apa&i$a$ea de
au$re"!are psihi&ă permi$ (%su/irea a&es$ei me$de (% 9.> săp$ăm%i-
Rama.i%di&a$r es$e de duă +e!uri +i"- 9M- Ea se &%+e&,i%ea)ă di% srmă me$a!i&ă &u
diame$ru! de 9.? mm- Opera$ru! s$r%"e (% m%ă mi%i  par$e a ramei- <% $impu! &ău$ării mi%ereuri!r#
par$ea !i*eră umăru! ramei se r$e/$e !a s$%"a /i !a dreap$a- <% +u%&,ie de u%"hiu! de r$a,ie se de$ermi%ă
+e!u! mi%ereu!ui- Da&ă rama es$e (% p)i,ia 2)er2 (%seam%ă &ă (% !&u! respe&$iv %u se a+!ă %imi&

Meo1$ 1e eer0$re-
<%ai%$e de a (%&epe &ău$area se e'e&u$ă e'er&i,iu! %r- 9 a&umu!area de e%er"ie (% &ha3ra
5a%ipura-
S$r%"%d (% m%ă rama# &%&e%$ra,i.vă asupra &ău$ării# de e'emp!u a apei /i da,i
&ma%da me%$a!ă0
2Eu /i rama su%$em u% $$ u%i$ar- Sim$ apa- Se%)a,ii!e me!e se $ra%smi$ ramei /i va da
sem%a!u! !a mme%$u! p$rivi$2-
Pre"ă$i,i di% $imp $rei vase a&peri$e &u  pre!a$ă- <%$r.u%u! pu%e,i apă# (% a!$u! me$a!e
ve&hi /i (% a! $rei!ea ri&e r&ă &ris$a!i%ă- Dis$a%,a di%$re vase să +ie de 1:.9M &m-Le%$# +ără "ra*ă#
&%d rama se a+!ă (% p)i,ia )er# $re&e,i &u m%a pe deasupra primu!ui vas de >.? ri /i api
(%$ar&e,i. (% p)i,ia i%i,ia!ă- Re,i%e,i u%"hiu! de devia,ie- Api# e+e&$ua,i a&eea/i pera,iu%e

>?
deasupra &e!ui de.a! di!ea vas /i a! &e!ui de.a! $rei!ea# re,i%%d u%"hiuri!e de devia,ie- E+e&$ua,i
a&es$e pera,iu%i ru"%d pe &i%eva să s&him*e !&u! vase!r- După u%"hiuri!e de devia,ie
de$ermi%a,i u%de /i &e se a+!ă- După &e v.a,i (%su/i$ !a per+e&,ie e'er&i,iu!# pu$e,i să vă &upa,i de
&ău$area mi%ereuri!r# a apei# e$&-
Cu a6u$ru! ramei se pa$e dia"%s$i&a  persa%ă !a  dis$a%,iă de :. &m de supra+a,a
&rpu!ui- C%d se des&peră u% +ap$ pa$!"i&# rama e'e&u$ă  mi/&are de r$a,ie- Ese%,a
pr*!emei es$e da$ă de +ap$u! &ă# !a u% m să%ă$s (%ve!i/u! e$eri& se "ăse/$e pes$e $$ !a a&eea/i
dis$a%,a de supra+a,a &rpu!ui- Da&a +u%&,ia vreu%ui r"a% es$e de$erira$ă# (% a&e! !& se sim$e 
2&ădere a (%ve!i/u!ui2# +ap$ de$ermi%a$ de &ă$re rama me$a!i&ă- I% &a)u! suprae'&i$ării sis$emu!ui
%ervs &e%$ra!# pa$e e'is$a  s&ur"ere de e%er"ie /i# (% a&es$ &a)# se *servă  !ăr"ire# 
amp!i+i&are a (%ve!i/u!ui e$eri&- E'is$ă /i me$de mu!$ mai per+e&,i%a$e pe%$ru a&ei pr+esi%i/$i
&are /$iu să !u&re)e &u &ha3re!e- Prpu% u%a di% a&es$e me$de# &ea des$i%a$ă &ău$ării
mi%ereuri!r-<%&ă!)i,i &ha3ra 5u!adhara;pri% $ra"erea (% i%$erir a a%usu!ui ; > se&# api > se&
pau)ă# $imp de 9.> mi%- %u supra%&rda,i- Trimi$e,i ra)a me%$a!ă spre vr+u! &%u!ui &ha3rei
5u!adhara- Des&hide,i.# pri%$r.u% e+r$ de vi%,ă# a*sr*i,i e%er"ia (% se%su! a&e!r de &easr%i&#
p%ă !a *a)a &%u!ui- După a&eea# (% md a%a!"# de&!a%/a,i $a$e &ha3re!e- Cmu$a,i ra)a me%$a!ă
asupra &ha3rei A6%a $re*uie să vede,i &%u! ei a!*as$ru !umi%s- 4i'a,i i%+rma,ia !a %ive! me%$a!0
2Per&ep u/r i%+rma,ia Păm%$u!ui# pre!u&re) u/r2-
Tra%s+era,i ra)a me%$a!ă !a *a)a &%u!ui &ha3rei 5u!adhara /i $rimi$e,i e%er"ia pri%
am*e!e pi&iare (% păm%$ !e"ă$ura &u păm%$u!- Apare se%)a,ia u%ei u%de u/are# a u%ui impu!s-
C%d sim,i,i i%$ui$iv &ă v.a,i a$i%s s&pu!# de !a &ha3ra 5u!adhara *a)a &%u!ui $rimi$e,i e%er"ia
(% sus !a Svadhis$ha%a# 5a%ipura /i Cha3ra Ce%$ra!ă# api !a ?: de "rade spre (%&heie$uri!e
mi%i!r# (% &are se "ăses& rame!e- Au$su"es$i%a,i.vă me%$a!0 2Su%$ i%dis!u*i! !e"a$ de Păm%$2-
<%&epe,i să e+e&$ua,i &ău$area mi%ereuri!r- După u%"hiu! de devia,ie ai ramei se de$ermi%ă +e!u!
a&es$ra- I% &a)u! dia"%s$i&u!ui medi&a!# de re"u!ă# su%$ (%$re*ui%,a$e &ha3re!e A6%a# 5a%ipura /i
A%aha$a-5e&a%ismu! me$dei de *i!&a,ie se *a)ea)ă pe &apa&i$a$ea r"a%ismu!ui me%es& de a
per&epe radia,ia di+eri$e!r su*s$a%,e- Cu &$ su*s$a%,a are  radia,ie mai pu$er%i&ă# &u a$$ mai
mu!$ se amp!i+i&ă e%er"ia &ha3re!r i%+eriare /i &u a$$ mai mu!$ devia)ă rama me$a!i&ă-
Deo*7#!' $p'#*$re$ #n-or$/#e# ne)$#%e -
Es$e u% +e%me% des$u! de răsp%di$# !a *a)a &ăruia se a+!ă  a&,iu%e %e"a$ivă# i%$e%,i%
a$ă sau
%ei%$e%,i%a$ă a u%ui m asupra &e!ui!a!$ +!si%d *ie%er"ia e'$er%ă /i i%$er%ă &are repre)i%$ă pur$ă$rii
&u ap!i&area i%+rma,i ei %e"a$ive-
Te7n#*$ 1e 2n'+!r$re $ #n-or$/#e# ne)$#%e -
A/e)a,i persa%a (% +a,a dum%eavas$ră (% pi&iar e# &u spa$e!e !a %rd- Tre&e,i &u am*e!e
*ra,e des+ă&u$e de $rei ri de.a !u%"u! &rpu!ui a&es$uia# de sus (% 6s- După a&eea# &u m%a dreap$ă#
e+e&$ua,i e'ami%area pr%i%d de !a &re/$e$ &ha3ra Sahasrara di% +a,ă spre &e%$ru spre $a$e &ha3re!e p%ă
!a 5u!adhara- Sim,i,i +re&ve%,a &mpu!ui *ie&$u!ui &er&e$a$-
Cu vr+u! de"e$e!r i%di&a$rii 2pri%de,i2 +re&ve%,a s$răi%ă a &mpu!ui se sim$e 
vi*ra,ie &u $$u! di+eri$ă# a!$ sem%a!- I% !&u! u%de es$e sem%a!u! &e! mai pu$er%i&# se prdu&e
&%$a&$u! &u sem%a!u! s$răi%- Es$e %e&esar &a# după )%e!e de !umi%ă să se de$ermi%e u%de se
"ăse/$e *ie&$u!# &are a $ra%smis i%+rma,ia %e"a$ivă- <% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i&# +ără a
!ăsa *ra,e!e (% 6s# răsu&i,i.vă $rep$a$ (% 6uru! prpriei a'e /i# după &e a,i sim,i$ sem%a!u! s$răi% de6a
&u%s&u$# pri,i.vă- A&eas$a es$e (% mme%$u! respe&$iv dire&,ia *ie&$u!ui# &are a ap!i&a$ asupra
per&ipie%$u!ui i%+rma,ia %e"a$ivă-
C%$i%u%d pr&esu! de (%depăr$are a a&es$ei i%+rma,ii# (% !&u! u%de a,i sim,i$ &e! mai
pu$er%i& &%$a&$u! &u &rpu! s$răi%# e'e&u$a,i  mi/&are de a*sr*,ie a e%er"iei a&es$uia (%
(%&heie$ura mi%ii /i# pri% spira!ă# (% se%su! a&e!r de &easr%i&# e+e&$ua,i $rimi$erea de e%er"ie (%
dire&,ia *ie&$u!ui# &are a prdus de&hiu!-

>:
După a&eas$a# $re*uie să se e+e&$ue)e (%&ă  da$ă &er&e$area +!si%d a&eea/i s&hemă-
Da&ă iar se sim$e pre)e%,a &mpu!ui s$răi%# se e+e&$uea)ă di% %u &ură,area (%depăr$area- După
e'e&u,ia pr&edurii# &rea,i per&ipie%$u!ui pr$e&,ia *ie%er"e$i&ă-
Persa%a# &are a $ra%smis i%+rma,ia %e"a$ivă# după (%depăr$area a&es$eia# de re"u!ă#
su+eră- I%+rma,ia# pre&um u% *umera%"# se (%$ar&e !a e! amp!i+i&a$ de *ie%er"ia vi&$imei- I%
a+ară de a&eas$a# &%d es$e (%!ă$ura$ă# e%er"ia &u i%+rma,ia %e"a$ivă de)i%$e"rea)ă
de)e&hi!i*rea)ă (% primu! r%d sis$emu! *ie%er"e$i& a! &e!ui &are  $rimi$e /i %umai după a&eea#
a+e&$ea)ă sis$emu! &e!ui!a!$-I%$ră (% +u%&,iu%e# (% md *!i"a$riu# !e"i!e Csmsu!ui e!e pedepses&
%u %umai su*ie&$u! &a urmare a a&,iu%ii !ui %e+as$e# dar /i rude!e sa!e &e!e mai aprpia$e-
Po'er)e#0-
Tradu&erea di% !im*a "erma%ă aa&es$ui &uv%$ es$e 2spiri$ )"m$s2- I% &a)u! poltergeist-
ului se prdu&e dep!asarea sp%$a%ă a *ie&$e!r# se aud p&%i$uri# )"m$e# se prdu& dere"!ări a!e
apara$urii e!e&$r&as%i&e# apar (%sem%epe pere,i# *ie&$e!e seau$apri%d# e$&- Si$ua,ii!ede poltergeis
fiEate d&ume%$ar de &ă$re ame%ii de /$ii%,ă au $re)i$ u% i%$eres dese*i$ pe%$ru a&es$ +e%me%- Au
apăru$  mu!,ime de ip$e)e# &are.i e'p!i&ă me&a%isme!e0 +e%me% !e"a$ de sis$emu! !a%,uri!r de "!u%i#
&u prdu&ere de u!$rasu%e$e sau p!asmă# aprpia$ de psih3i%e)ie /i &areapare &a re)u!$a$ a! mdi+i&ării
&mpu!ui "ema"%e$i& a! Păm%$u!ui /i di% a!$e &au)e-
Si$ua,ii!e depoltergeist (%$!%i$e (% pra&$i&a meadem%s$rea)ă &ă a&es$ +e%me% es$e !e"a$ de
 a%umi$ă +rmă de e%er"ie ; (%ve!i/u! *ie%er"e$i& rămas după mar$ea u%ui m de *i&ei mar$e
vi!e%$ă /i &are# di%$r. a%umi$ă &au)ă#%u a a6u%s (%$r.u%ui di%$re e$a6e!e&mpu!ui e%er"i%+rma,i%a!
a! Păm%$u!ui- O (%$!%ire i%$eresa%$ă &u +e%me%u! p!$er"eis$ s.a pe$re&u$ (% Ni3!aev#ra/u! u%de
!&uies&- (%$r. !&ui%,ă &upa$ă de  *u%i&ă /i %ep$u! ei de 1M a%i# *ie&$e!e au (%&epu$ să se apri%dă
si%"ure- <mpreu%ă &u "a)e$ari /i ame%i de /$ii%,ă m.am dep!asa$ !a !&u! (%$mp!ării /i (%&ă de pe drum
m.am +i'a$ asupra p!$er"eis$u!ui- Brus& am i%$ra$ (% &%$a&$ $e!epa$i& &u e!- Dia!"u! s.a des+ă/ura$ (%
+e!u! urmă$r0
;Ş$ii &i%e vi%e !a $i%e=
;Da-
;Cum $e &heamă=
;5i3i$a-
;Ai muri$=
;Da-
;Ci%e es$e vi%va$ de mar$ea $a=Ca răspu%s mi.au +s$ da$e &$eva %ume# pe &are di% m$ive *ie&$ive
%u !e dau-
;P,i să.mi ară,i /i mie &eea &e ai ară$a$ $u$urr=
;Nu /$iu---
Ssi%d !a !&u! (%$mp!ării# am &er&e$a$ su* s$are de hip%)ă /i a&,iu%e psihe%er"e$i&ă
*ăia$u!# &u &are p$er"eis$u! i%$ra mereu (% &%$a&$- Api# am (%&er&a$ să a+!u da&ă a $răi$ (% a&e! !& u% m
&u %ume!e de 5i3i$a-<%$r.adevăr# a&es$ m a $răi$ /i a muri$ a&! de  *a!ă# &iuda$ă# &u &$eva !u%i
(%ai%$e de eve%ime%$e!e des&rise- Băia$u ! a dus !a (%mrm%$are &ra%a /i a&es$ !u&ru %u i.a p!ă&u$ de!&-
Pes$e  )i!e de !a (%mrm%$are a apăru$ prima ma%i+es$are de p!$er"eis$ apri%derea *ie&$e!r# pes$e
?M de )i!e +e%me%u! s.a amp!i+i&a$ s.au prdus  serie (%$rea"ă de i%&e%dieri-
Cer&e$%d !&ui%,a# am i%$ra$ di% %u (% &%$a&$ &u p!$er"eis$u! /i !.am ru"a$ să dea +&
sa!$e!ei# &are era de6a par,ia! arsă- Am primi$ răspu%su!0 2Nu p$- Nu mai am pu$ere2- 2Ai vrea să $e du&i
a&! u%de $re*uie=2- 2Da2- Primi%d u% răspu%s a+ir ma$iv# pri%$r.u% a%umi$ pr&edeu# am (%&epu$ să s&$
(%ve!i/u! e%er"e$i& +ar$es!ă*i$# (% &mpu! *ie%er"i%+r ma,i%a!- Lampa e!e&$ri&ăa (%&epu$ să p!pie---
4e%me%u! %u s.a mai repe$a$-
Pe%$ru s&ie$a$e# +e%me%u ! de p!$er"eis$ %u es$e dedri$- <%să pa$e +i (%!ă$ura$ pri% me$de
pr+esi%is$e-
Pe%$ru (%!ă$urarea p!$er"eis$u!ui $re*uie să sei%$re (% &%$a&$ $e!epa$i& &u e!-De re"u!ă a&es$a
răspu%de- S$a,i (% pi&iare# *ra,e!e (% 6s# &hii (%&hi/i- <%drep$a,i ra)a me%$a!ă spre &ha3ra A6%a vr+u!
&%u!ui# api pri% spira!ă# (% se%su! a&e!r de &easr%i&# $rimi$e,i e%er"ia !a *a)ă- C%u! &ha3rei $re*uie
să ai*ă  &u!are a!*as$ru.i%$e%s- Cmu$a,i api (% a&e!a/i +e! ra)a spre &ha3ra A%aha$a# e+e&$u%d
a&e!ea/i pera,iu%i &a (% &a)u! &ha3rei A6%a- De !a*a)a &%u!ui &ha3rei A%aha$a# $rimi $e,i e%er"ia !a *a)a

>
&%u!ui A6%a- După a&eea# (%drep$a,i +as&i&!e !e"a$e de e%er"ie pe dire&,ia p!$er"eis$u!ui# &u "%du!0
2Dre/$i să $e a6u$ să a6u%"i (% &e!u!a $a i%+rma,i%a!ă di% Csms=2 Da&ă primi,i u% răspu%s a+irma$iv#
a$u%&i de&!a%/a,i &%+rm s&hemei pre&ede%$e &ha3ra 5a%ipura# $rimi$e,i e%er"ia spre A6%a de !a *a)a
&%u!ui primei &ha3re !a a dua iar api /pre p!$er"eis$ amp!i+i&%du.i e%er"ia /i diri6%du.1 spre
des$i%a,ie-
<% a&es$ $imp vi se pa$e ridi&a $e%siu%ea ar$eria!ă# p$ să apară# de aseme%ea# per$ur*a,ii (%
+u%&,i%area apara$e!r de radi# !ămpi!ee!e&$ri&e p$ să p!pie#e$&- După e+e&$uarea !u&ru!ui# $re*uie sa
mai +a&e,i u% ape! !a %ive! me%$a!0 27.am dus &re&$# su%$e,i !a !&u! respe&$iv=2 Da&ă răspu%su! es$e
a+irma$iv# (%$rerupe,i a&$ivi$a$ea# da&ă %u# $re*uie să $ra%smi$e,i mai mu!$ă e%er"ie pe%$ru $re)irea &ha3rei
5a%ipura /i să pr&eda,i mai depar$e &%+r m s&hemei a%$eriare-După !u&ru es$e %e&esar să vă puri+i&a,i
*ie%er"e$i& sis$emu!-
Tre)i,i $a$e &ha3re!e (%&ep%d &u 5u!adhara /i $ermi%%d &u Sahasrara- Trimi$e,i u% +!u'
pu$er%i& de e%er"ie (% sus- Api# (% 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2# &ap$a,i e%er"ia (% am*e!e mi%i# da,i.i drumu!
pri% (%$re"u! sis$em *ie%er"e$i&# +!si%d e'er&i,iu! 1- La s+r/i$# s&u$ura,i de $rei ri mi%i!e /i
pi&iare!e- E+e&$ua,i (%&ăr&area *ie%er"e$i&ă a r"a%ismu!ui-
De0*7#1ere$
Super&%/$ii%,a S!per*on##n/e#-
repre)i%$ă (%ai%$e de $a$e des&hiderea &a%a!u!ui de !e"ă$ură &u &mpu!
i%+rma,i%a! a! Păm%$u!ui /i &u diverse %ive!e &smi&e pri% i%$ermediu! s&him*u!ui de *ie%er"ie-
La mu! &are are &ha3re!e de)v!$a$e /i /$ie să /i !e diri6e)e# Super&%/$ii%,a Sahasrara.
&ha3ra se pa$e !ăr"i p%ă !a ie/irea spre Ra,iu%ea Csmi&ă# &u &are se pa$e &mu%i&a !a %ive!
superme%$a!- 4!si%d a&es$%ive!# e! pa$e!ua i%+rma,ia %e&esară privi%d $re&u$u! /i vii$ru! di% &mpu!
i%+rma,i%a! a! Păm%$u!ui# deare&e (%re"is$rarea $impu!ui es$e ai&i +i'a$ă pre&is adevăra$# su* +rmă
&di+i&a$ă-
Chiar +!si%d %ive!u! me%$a! %ive! mai s&ă)u$ se p$ vedea !a dis$a%,ă *ie&$e!e (% !imi$e!e
G!*u!ui Păm%$es&# se pa$e vedea /i au)i $$ &e se pe$re&e !a pes$e 1MMM 3m- dis$a%,ă-
7ă prpu% urmă$area me$dă pe%$ru de&!a%/area pu$er%i&ă a &ha3re!r hip+i)ei ; &e%$ru!
vi%,ei ; /i des&hiderea pri% &ha3ra A6%a &e! de.a! $rei!ea &hi a &a%a!u!ui de !e"ă$ură &u
super&%/$ii%,ă- T$u/i# vreau să.i aver$i)e) pe &ei &are./i vr (%su/i me$de!e me!e# de psi*i!e!e urmări
%ep!ă&u$e# (% si$ua,ia (% &aree'ers%d vr ui$a pri%&ipa!a !e"e a Csmsu!ui0 $$ &e "%dim /i $$ &e +a&em
$re*uie să +ie (%drep$a$ %umai spre Bi%e- Şi %umai &e! &e par$ă iu*ire persa%a &u &ha3ra i%imii
de)v!$a$ă pa$e i%$ra pe Pr,i!e Adevăru!ui-
Ee*#/## penr! 1e0*7#1ere$ S!per*on##n/e# -
<%ai%$e de a e'e&u$a e'er&i,iu!# $re*uie să +ie rs$i$ă ma%$ra de &r$ire0 2Să +ie !umi%ă /i
pa&e---2-
De&!a%/area hip+i)ei- Dimi%ea,a devreme p%ă !a ra 1M a/e)a,i.vă (% 2p)i,ia vi)i$iu!ui2#
api u%i,i *ra,e!e /i pi&iare!e- O&hii des&hi/i- Timp de > mi%- +re&a,i &u !im*a &eru! "urii /i rs$i,i (%
/ap$ă ma%$ra O5 A.O.U.5.5;!e"a$- Respira,ie e"a!ă-
Respira,ia (% $impu! &%&e%$rării a$e%,iei asupra *ie&$u!ui es$e e"a!ă- Respira,i $imp de >
mi%u$e as$+e!- Prime!e >M se&0 > se&-.i%spira,i# > se&-.e'pira,i- Urmă$are!e >M se&0 ? se&-.i%spira,i# ? se&-.
e'pira,i /-a-m-d- Simu!$a%# &%&e%$ra,i.vă a$e%,ia asupra *ie&$u!ui# re,i%e,i &u pre&i)ie de$a!ii!e *ie&$u!
pa$e +i !ampa de masă &u *e& ma$- Be&u! apri%s $re*uie să se vadă *i%e# p%)a a*a6uru!ui !ămpii $re*uie
să +ie su*,ire# &u dese%-
E'er&i,iu pe%$ru &%&e%$rarea &mp!e'ă /i de&!a%/are a &ha3rei A6%a- Respira,ia se s&him*ă
după e'er&i,iu! pre&ede%$ /i va avea urmă$ru! ri$m0 H se&-.i%spira,ie# H se&-.se ,i%e respira,ia# H se&.
e'pira,ie# H se&-.se ,i%e respira,ia- Respira,i as$+e! 9 mi%- I% a&e!a/i $imp# &%&e%$ra,i.vă &hiu! mi%,ii
asupra &%u!ui &ha3rei A6%a /i# (% se%su! a&e!r de &easr%i&# $rimi$e,i e%er"ia !a *a)a &%u!ui# p%ă
a6u%"e să ai*ă  !umi%ă i%$e%să- Api# s&him*a,i ri$mu! i%spira,iei după s&hema0 i%spira,i. se&# ,i%e,i
respira,ia. se&# e'pira,i.>se& C%&e%$ra,i.vă a$e%,ia asupra !ămpii- Simu!$a% par&ă a,i a*sr*i. (%
i%$eriru! &ha3rei A6%a- C%d i%spira,i $rimi$e,i. !a hip+i)ă- C%d e'pira,i# p)i,i%a,i *ie&$u! !ampa
pe ve&hiu! !& E'e&u$a,i e'er&i,iu!
C%&e%$rarea &mp!e'ă $imp;de&%&e%$rarea
> mi%u$e- a$e%,iei asupra &ha3rei A6%a &u vederea *ie&$u!ui
(%ău%$ru- 5edi$a,ie ; &%&e%$rarea a$e%,iei asupra A6%ei &u vederea *ie&$u!ui (% ea /i di%&! de
!imi$e!e a&es$eia-

>
5edi$a,ie- Respira,ia0 i%spira,i.> se&# ,i%e,i respira,ia.> se&# e'pira,i. se&- Respira,ia es$e
i%sesi)a*i!ă- <% $impu! e'pira,iei se aude imper&ep$i*i! su%e$u! 23ha2- A$e%,ia se &%&e%$rea)ă asupra
&ha3rei A6%a- A&es$ e'er&i,iu $re*uie e'e&u$a$ $imp de > mi%- S$rădui,i.vă să vi)ua!i)a,i *ie&$u! (% &ha3ra
A6%a /i# (% a&e!a/i $imp di%&! de !imi$e!e a&es$eia- C%d apare ima"i%ea *ie&$u!ui (%&ă s!a*ă di%&!
de !imi$e!e &rpu!ui vs$ru +i)i&# $ra%smi$e,i mai pu$er%i& e%er"ia# e'pira,i mai !u%" /i +a&e,i  pau)ă mai
de dura$ă- <% a&es$ $imp# $a$e &ha3rei!e# (%&ep%d &u 5u!adhara# se vr des&hide- Pa$e să se ridi&e
$empera$ura &rpu!ui# pa$e să se sim$ă  u/ară presiu%e (% i%$eriru! &apu!ui- Imedia$ $re*uie e+e&$ua$
e'er&i,iu! de respira,ie după s&hema0 H se&- .i%spira,ie# H se&-.,i%e,i respira,ia# H se&.e'pira,ie# H se&.,i%e,i
respira,ia# $imp de u% mi%u$ /i 6umă$a$e# duă mi%u$e-
Api# e%er"ia# (%&ep%d de !a Sahasrara# (% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i&# pri% spira!a /i
pe !a *a)e!e &ha3re!r# se &*ară pe !a 5u!adhara- Es$e de dri$ să %u !ăsa,i să vă &reas&ă $empera$ura-
Su&&esiu%ea a$i%"erii primei $rep$e a super&%/$ii,ei# re)u!$a$ă di% e'er&i,ii!e a%$eriare es$e0
&%e&$area hip+i)ei ; vi)ua!i)area*ie&$u!ui &%&e%$rarea ;vi)ua!i)area de$a!ii!r *ie&$u! ui *e&u!
; i%$rdu&erea
s$are +i"- 91- /i s&a$erea (% p)i,ia i%i,ia!ă ; medi$a,ia ; vederea *ie&$u!ui !a dis$a%,ă;ie/irea di%
De6%o'$re$ #$)#n$/#e# penr! re*ere$ '$ *e$ 1e($ 1o!$ re$p$ $ S!per*on##n/e# 0
A/e)a,i.vă (% 2p)i,ia vi)i$iu!ui2 &u +a,a spre %rd# (%$r.u% +$!iu &md /i as&u!$%d 
mu)i&ă p!ă&u$ă# !e%$ă# i%$ra,i (% s$area de su"es$ie (% &are se rea!i)ea)ă $a$e +rmu!e!e de
au$su"es$i%are- Dri,i să vede,i marea- Trimi$e,i "%du! spre mare api# (%&hipui,i.v. &!ar# /i mai
&!ar# p%ă &%d  ve,i vedea &u &hii (%&hi/i- Para!e! +!si%d me%$a! au$su"es$ia0 27ăd &!ar marea2# +ără
să vă (%&rda,i# me%,i%e,i ima"i%ea u%deva (% i%$eriru! &apu!ui (% pu%&$u! de i%$erse&,ie !i%ia ri)%$a!ă
; de !a A6%a ; &ha3ra# !i%ia ver$i&a!ă ; de !a &re/$e$- Să %umim a&es$ pu%&$ 2par$a Super&%/$ii%,ei2-
Să &mp!i&ăm e'er&i,iu!- După &e s.a rea!i)a$ vederea *ie&$u!ui# s$rădui$i.vă &a !a %ive!
me%$a! să vă ima"i%a,i &!ar e+e&$e s%re !virea va!uri!r de ,ărm# ,ipe$e!e pes&ăru/i!r# sire%e!e
vapare!r# e$&# +!si%d +rmu!a de au$su"es$i%are0 2Aud u/r $$ &e se pe$re&e !a mare dis$a%,ă de
mi%e2- E'e&u$a,i e'er&i,iu! p%ă !a prime!e sem%e de *sea!ă $imp de >.? săp$ăm%i# de duă ri pe )i#
p%ă a6u%"e,i !a per+e&,iu%e-
Api# e'er&i,iu! se &mp!i&ă /i mai mu!$- 4ără mu)i&ă# $imp de u% mi%u$# (%&er&a,i să vede,i
&u &hii (%&hi/i *ie&$u! dri$ /i# după a&eea# $imp de u% mi%u$# să au)i,i su%e$e!e &respu%)ă$are-
4!si%d a&es$ e'er&i,iu# se pa$e rea!i)avederea ri&ărui *ie&$ !a maredis$a%,ă ra/e# ,ări# e$&-
As$+e!# s&hema "e%era!ă ara$ă (% +e!u! urmă$r0 $reap$a I $reap$a a II.aJie/irea spre $reap$a
Super&%/$ii%,ei- III.a
aa

A III.a $reap$ă a Super&%/$ii%,ei-


5edi$a,ie
pu$er%i&ă $rimi$ere &u de&!a%/area
de e%er"ie prea!a*i!ă
!a *a)a &%u!ui- a hip+i)ei#
Se%)a,ia de (%
de 6u%"hi aseme%ea# de&!a%/area
)%a hip+i)ei des&hide&ha3rei A6%a
2par$a2 spre&u 
Super&%/$ii%,ă- E+e&$ua,i (% parai e!# !a %ive! psihi&# mde!u! ie/irii spre %ive!u! de$ermi%a$ /i &%d sim,i,i

>H
(% i%$eriru! &reieru!ui  !umi%ă Lumi%a C%/$ii%,ei# a$u%&i Super&%/$ii%,ă es$e des&hisă- Pri% spira!ă#
(% se%su! a&e!r de &easr%i&# (%&er&a,i să ie/i,i de e'emp!u# (% &mpu! i%+rma,i%a! a! Păm%$u!ui-
XI. PSIOENERGOSUGESTIA
O NOU4 DIRECŢIE 3N PRACTICA MONDIAL4
ŞTIINŢA SUGESTIEI.

2Su"es$ia2 es$e u% &uv%$ de prve%ie%,ă !a$i%ă- 2Su"es$!"ia2 (%să# prvi%e di% !im*a
e%"!e)ă# 2su""es$2 (%seam%%d a prpu%e# a s+ă$ui- Ia$ă de &e# mu! de /$ii%,ă *u!"ar# pr+esru! G-
L)a%v# +%da$ru! su"es$!"iei# &%sideră a&es$ $erme% mai p$rivi$ pe%$ru a s&a$e (% evide%,ă ese%,a
/$ii%,ei privi%d su"es$ia# deare&e mu! (%su/i (% &%&rda%,ă &u par$i&u!ari$ă,i!e sa!e (/i a!e"e &a!ea spre
au$desăvr/ire-
Su"es$ia &a /i hip%)a su%$ &u%s&u$e (%&ă de demu!$- E'is$ă su"es$ia (% s$are de ve"he#
hip%)a# /i# de aseme%ea# su"es$ia ver*a!ă# %ever*a!ă# dire&$ă# i%dire&$ă# &u &%$a&$ sau +ără &%$a&$# !a
dis$a%,
de ă# e$&- I%
hip%)ă- Di%&a)u!
pu%&$a&,iu%ii
de vedere a! me&a%isme!r
su"es$ive +i)i!"i&e
!ipses& sm%u! de a&,iu%e
/i am%e)ia# su"es$!
&rea,ia "ia di+eră%usu*s$a%
su*ie&$u!ui ,ia!
es$e a+e&$a$ă#
dimp$rivă se ma%i+es$ă p!e%ar# se a&$ivea)ă pr&ese!e su*&%/$ie%$e- 5e&a%ismu! de a&,iu%e a su"es$iei
&%s$ă (% pri&eperea su"es$!"u!ui de a s$a*i!i u% &%$a&$ ; de a des&hide 2e&!u)a2 di% &%/$ie%$ (%
su*&%/$ie%$ pe%$ru i%$rdu&erea i%+rma,iei /i rea!i)area a&es$eia !a u% %ive! %e&ri$i&-
5ai demu!$# a e'is$a$ părerea &ă es$e impsi*i! să.i impui mu!ui u% "%d are&are sau să.i
prdu&i u% sm% hip%$i&# da&ă e! %u dre/$e a&es$ !u&ru- Di% pu%&$u! meu de vedere# a&eas$ă &%&ep,ie a
apăru$ di% &au)a s$udierii i%su+i&ie%$e a s+erei su*&%/$ie%$u!ui /i !ipsei u%r pr+esi%i/$i (% dme%iu!
su"es$!"iei /i *ie%er"e$i&ii-
<% e$apa a&$ua!ă de de)v!$are a s&ie$ă,ii %as$re# !u&ru! !a %ive! ver*a! es$e +ar$e &mp!i&a$-
C%+rm da$e!r e'perime%$a!e# %umai 1.>M !a su$ă di% ame%i se supu% su"es$iei ver*a!e după Pav!v
!a %ive!u! &e!ui de.a! di!ea sis$em de sem%a!i)are- 4ie&are &uv%$ pr%u%,a$ de su"es$!" es$e a%a!i)a$
me%$a! de &ă$re ri&e m i%s$rui$ /i i%+rma$ a! )i!e!r %as$re- De e'emp!u# &%d se $es$ea)ă &apa&i$a$ea
de su"es$ie# su*ie&$u!ui i se dă &ma%da0 2Căde,i pe spa$e2- Iar per&ipie%$u! imedia$ se "%de/$e0 2Ca &e
&hes$ie $re*uie să &ad pe spa$e=2 <%&epe !up$a me%$a!ă (%$re duă i%dividua!i$ă,i- Da&ă spe&ia!is$u! %u are
au$ri$a$ea %e&esară#re)u!$a$u! es$e adesea %u!-
Cer&e$%d mu!,i a%i a&eas$a pr*!emă# am a6u%s !a &%&!u)ia &ă su%$ %e&esare pr&edee
rapide# &are să permi$ă des&hiderea imedia$ă a 2e&!u)ei2 su"es$i%a!e +ără a da su*ie&$u!ui $imp de
"%dire- O as$+e! de me$dă# &areasi"ură i%$rarea (% &%$a&$ &u su"es$!"u! a . !a su$ă di% ame%i# a
+s$ des&peri$ă- I% pra&$i&a psih!"i&ă m%dia!ă s.a %ăs&u$  %uă dire&,ie de%umi$ă
2Psihe%er"su"es$ie2-
&a$edra de psih!"ie a 5ă &up (%&ă
I%s$i$u$u!ui di% a%u!di%
Peda""i& 11 de per+e&,i%area
Ni3!aev- a&es$ei
I%$erpre$area %i ramuri
/$ii%,i+i&ă (mpreu%ă
a a&es$eia a +s$ &u
i%&!usă (% ma$eria!e!eprimei C%+eri%,e U%i%a!e pepr*!ema s&him*u!ui e%er"i%+rma,i%a! (% %a$ură
; 2Bie%er".H2-
A/adar# &e es$e $$u/i *ie%er"su"es$ia= Es$e  +rmă %ever*a!ă de a&,i%are &u +!sirea
*i&mpu!ui asupra psihi&u!ui# a +ie&ărei &e!u!e &a u% me&a%ism "%di$r au$%m /i a sis$emu!ui
*ie%er"e$i& uma%-
5e&a%ismu! de a&,i%are a! psihe%er"su"es$iei i%&!ude a&umu!area u%ei mari &a%$i$ă,i de
e%er"ie psi (% )%a &e%$ri!r *ie%er"e$i&i &ha3re# prdu&erea u%ei erup,ii &%&e%$ra$e de e%er"ie
dire&,i%are (%"us$ă su* +rma u%ei ra)e av%d  a%umi$ă +re&ve%,ă# &e &respu%de +re&ve%,ei *ie&$u!ui
*ie%er"e$i& (mpreu%ă &u suprapu%erea i%+rma,iei +i"ura$ive-
E'is$ă u% %umăr mare de varia%$e de a&,iu%e psihe%er"e$i&ă- U%a di%$re e!e &%s$ă (%
des&hidrea 2e&!u)ei2 su"es$i%a!e di% &%/$ie%$ (% su*&%/$ie%$# &%d &%/$ii%,a urmăre/$e par&ă di%
e'$erir# !a %ive! %e&ri$i&# pr&esu! de su"es$i%are# a$$ !a %ive! ver*a!# &$ /i !a %ive! %ever*a!- Da&a
+rmu!a de su"es$i%are va ve%i *rus& (% &%$radi&,ie &u pri%&ipii!e e$i&.mra!e a!e persa%ei# a$u%&i
au$ma$ se de&!a%/ea)ă a/a %umi$e!e 2&e%$re de pr$e&,ie2 /i 2e&!u)a2 se (%&hide- De a&eea# a&,iu%ea
psihe%er"e$i&ă es$e u%a di%$re &e!e mai uma%e /i &re&$e +rme de a&,i%are pri% &are se prdu&e !ăr"irea
s+erei &%/$ii%,
ei# s$area de e'$a) &rea$r-
Psihe%er"su"es$ia prpu%e /i  a!$ă +rmă de a&,i%are asupra s+erei su*&%/$ie%$u!ui-
Pă$ru%derea (% su*&%/$ie%$ /i ie/irea i%+rma,iei !a %ive!u! &%/$ie%$ se prdu&e di% i%$erir- A&,i%%d
&u u% +as&i&! pu$er%i& de e%er"ie asupra *a)ei &ha3rei A6%a /i rea!i)%d $rimi$erea de e%er"ie eu

>
suprapu%erea i%+rma,iei# avem +rmă pri%&ipia! %uă ;+rma *ie%er"i%+rma,i%a!ă de a&,i%are-
A&eas$ă me$dă permi$e des&hiderea s+erei super&%/$ii%,ei /i pe%e$rarea (% di+eri$e +e%me%e
parapsih!"i&e-
<% &a)u! a&,i%ării psihe%er"e$i&e# i%$rdu&erea i%+rma,iei par&ur"e s$ru&$uri mu!$ mai
ad%&i a!e &reieru!ui# are I&  rea!i)are mai pre&isă- Da&ă (% $impu! hip%)ei# de e'emp!u# are !&
s$a,i%area asupra &%/$ii%,ei# se prdu&e +r%area a&es$eia# +r%area ma%i+es$ări!r de vi%,ă a!e
pers%a!i$ă,ii /i diri6area psihi&u!ui se rea!i)ea)ă pri%$r.u% rapr$ &a%a!u! de !e"ă$ură &u hip%$i)a$ru!#
(% &a)u! a&,i%ării psihe%er"su"es$ive (%să $a*!u! es$e&mp!e$ di+eri$- I% a&eas$ăsi$ua,ie# după &um au
ară$a$ &er&e$ări!e# se prdu&e  +r%are !&a!ă sau  a&$ivare a &e%$ri!r su*&%/$ie%$u!ui# se des&hid
!e"ă$uri!e +r%a$e a!e s&ar,ei /i su*s&ar,ei# apar e+e&$e psih!"i&e &mp!e$ %ea/$ep$a$e- Şi# &eea &e es$e
dese*i$ de impr$a%$# &%/$i%,a /i &apa&i$a$ea &ri$i&ă a pers%a!i$ă,ii răm% %e%+r%a$e# des&hise pe%$ru
au$re"!are- Apare  &mu%iu%e psih!"i&ă /i  i%$era&,iu%e di%$re su*ie&$ /i psihe%er"su"es$!" (%
dire&,ia de)v!$ării vii$are /i per+e&,i%ării pers%a!i$ă,ii-
Pr*!ema
/i mi6!a&e!r ese%,ia!ăaaa&,i%ării
de i%$rdu&ere psihe%
i%+rma,iei- er"e$i&e
Pr*!ema su"es$i%a!
es$e e &%s$ă s$r%s
s$ri&$ me$di&ă# (% de$ermi%area
!e"a$ă de &a%a!e!r
psi*i!i$ă,i!e
psihe%er"su"es$!"u!ui (%su/i- Su%$ %e&esare &u%/$i%,e spe&ia!e# pre"ă$ire (% diri6area parame$ri!r
prpriu!ui *i&mp# (% dis&ierea +rma,iu%i!r psih+i)i&e# +rme!r h!"rame!r# &apa&i$a$ea de a !u&ra
&u +rma,iu%i psih+i)i&e P4-
După &um au ară$a$ &er&e$ări!e $ere$i&e /i e'perime%$a!e psihe%er"su"es$ia pa$e
+i ap!i&a$ă !a  s+eră !ar"ă de +e%me%e e%er"i%+rma,i%a!e0 i%+rma,i%a!.psih+i)i!"i&e# &are
i%&!ud $a$e pr&ese!e de per&epere e'$rase%sria!ă a i%+rma,iei0 $e!epa$ia# &!arvi)iu%ea#
psihme$ria# prem%i,ia /i re$r&"%i,ia# re$rspe&,ia#e%er"e$i&e.psih+i)i!"i&e# &are repre)i%$ă
+e%me%e *i. /i psihe%er"e$i&e0 psih3i%e)ia# ma"ia# p!$er"eis$u! +e%me%e i%+rma,i%a!e
psih+i)i&e# &are &upri%d u% &er& !ar" de +e%me%e0 ma$eria!i)area# dema$eria!i)area# $e!epr$area#
re%&ar%area# +a%$me!e# vede%ii!e# e$&- Psihe%er"su"es$ia es$e di% &e (% &e mai mu!$ +!si$ă (%
de)v!$area &apa&i$ă,i!r uma%e- Cer&e$ări!e psihe%er"e$i&e ap!i&a$e p$ avea  de)v!$are de
perspe&$ivă (% urmă$are!e dire&,ii pri%&ipa!e0
; e!a*rarea me$de!r medi&a!e# dia"%s$i&area# $ra$ame%$u!# pr+i!a'ia
(m*!%ăviri!r
;psihe%er"e$i&a &r%.*i!"i&ă# "e%e$i&a di%ami&ă
;e!a*rarea me$de!r peda""i&e de edu&are# predare# &re&,ie
;e!a*rarea mi6!a&e!r s&ia!.psih!"i&e de +rmare /i &%du&ere# dia"%s$i&area
+e%me%e!r de "rup /i de masă e!a*rarea u%ei %i me$de a!e ar$ei /i i%+rma,iei re)!varea
pr*!eme!r e&!"i&e# de pr$e&,ie /i pr"%)ă a &a!ami$ă,i!r %a$ura!e# e!a*rarea mi6!a&e!r de
diri6are a %a$urii pre!u&rarea de %i surse de e%er"ie# p$imi)area *ie&su!ui /i ev!u,iei# &rearea
de %i $eh%!"ii# %i sis$eme i%+rma,i%a!e /i $eh%i&ă de &a!&u!# r*,i /i i%$e!i"e%,ă ar$i+i&ia!ă
s$udierea me&a%isme!r &e!ui de.a! $rei!ea sis$em de sem%a!i)are &mpu! i%+rma,i%a! a!
Păm%$u!ui- Psihe%er"e$i&a se a+!ă &a /$ii%,ă !a (%&epu$ de drum- (%su/irea pra&$i&ii
psihe%er"su"es$iei va permi$e &a a&es$ drum să +ie s$ră*ă$u$ mai repede# mai e+i&ie%$ /i &u
re)u!$a$e mai *u%e- Sa!$ (% su*&%/$ie%$ -Pr*!ema a&$ivi$ă,ii psihi&e i%&%/$ie%$e es$e &ea mai
impr$a%$ă pe%$ru parapsih!"i&# iar rădă&i%i!e ei is$ri&e se "ăses& (% ad%&imi!e +i!)+iei- Cu
$a$e a&es$ea# &er&e$ări!e e'perime%$a!e (% dme%iu! a&$ivi$ă,ii psihi&e i%&%/$ie%$e# p%ă (% pre)e%$
%u au dus !a e!a*rarea u%ei a%umi$e $erii- 5u!$ mai aprape de re)!varea pr*!emei a a6u%s (%
!u&rări!e sa!e S- 4reud- E! &%sidera psihi&u! su* +rma a duă 2&amere2- <%$r.u%a di%$re e!e#
pu$er%i& !umi%a$ă# se a+!ă &%/$ii%,a# (% &ea!a!$ă pr%iri!e i%&%/$ie%$e# &are pri% $a$e mi6!a&e!e se
s$răduies& să pă$ru%dă (% 2&amera2 !umi%asă a &%/$ii%,ei- Dar# 2pă)i$ru! u/ii2 ; sim*!u!
me&a%isme!r re"u!a$e# i%&u!a$e mu!ui pri% sis$emu! de edu&a,ie ; !asă să $rea&ă di% 2&amera2
i%&%/$ie%$u!ui %umai a&e!e pr%iri# &are %u.i &%$ravi% &a re"u!a$r a! &mpr$ame%$u!ui- Pe *a)a
a&es$ui mde! me$a+ri& se &%s$ruie/$e &%&ep,ia psiha%a!i$i&ă de pera,ie a %evr)e!r /i me$da#
&u a6u$ru! &ăreia psiha%a!i/$ii (%&ear&ă să e'$ra"ă pr%iri!e as&u%se di% ad%&uri!e psihi&u!ui

?M
*!%avu!ui ; me$da as&ia,ii!r !i*ere- Su%$ de %e&%$es$a$ +ap$e!e &e dem%s$rea)ă e+i&ie%,a
psih!"i&ă a me$dei as&ia,ii!r !i*ere- T$u/i# după &um au ară$a$ &er&e$ări!e# e'is$ă  &a!e mai
&re&$ă /i rapidă# &respu%)ă$are %ive!u!ui /$ii%,ei mder%e# de a&,i%are asupra s+erei
psihe%er"e$i&e a su*&%/$ie%$u!ui-
Diri6%d &u pri&epere *ie%er"ia i%$er%ă# de aseme%ea# +!si%d &re&$ e%er"ia psi a
&mpu!ui e'$erir# se pa$e &re&$a s+era su*&%/$ie%$u!ui# i%$rdu&%d !a %ive! psihe%er"e$i& 
h!"ramă (% &reieru! uma%- !"rama i%$rdusă va +i +a&$ru! dmi%a%$# &are vapermi$e %eu$ra!i)are
a
$u$urr pr%iri!r# ima"i%i!r# em,ii!r %e"a$ive apăru$e a%$erir-
E'is$ă di+eri$e me$de de !u&ru# &are (% varia%$e!e &u &%$a&$ /i +ără &%$a&$# !a ri&e
dis$a%,ă# dau psi*i!i$a$ea de a i%$rdu&e h!"rama %e&esară-Teh%i&a de pre"ă$ire0
psihe%er"su"es$!"u! $re*uie să s$udie)e (% prea!a*i! &ara&$eru! *!ii /i pa&ie%$u!# sa e!a*re)e 
h!"ramă s&ur$a /i &mpa&$ă# s. vi)ua!i)e)e (% +u%&,ie de re)u!$a$u! +i%a! av%d (%&redere dep!i%ă
(% su&&esu! rea!i)ării- Chiar /i  um*ră de (%dia!ă va dera%6a !u&ru! de  rea!ă va!are-
Teh%i&a de i%$rdu&ere a h!"ramei0 e+e&$ua,i (%&ăr&area &mp!e$ă a r"a%ismu!ui &u
*ie%er"ie e'er&i,ii!e %r- 1 /i %r- 9-
Orie%$a,i ra)a me%$a!ă spre *a)a &%u!ui &ha3rei A6%a /i $rimi$e,i e%er"ia !a
(%&heie$uri!e mi%i!r se sim$e &ă!dură- Api# di% i%$eriru! &reieru!ui $rimi$e,i h!"rama spre
*a)a &%u!ui &ha3rei A6%a- După &e a,i e'e&u$a$ varia%$a respira$rie# !a e'pira,ie A $ra%smi$e,i
me%$a! h!"rama mi%ii drep$e- Are !& ap!i&area h!"ramei asupra pur$ă$ru!ui e%er"ia- Se
e+e&$uea)ă ma%$ra KA /i se $ra%smi$e e%er"ia spre pa&ie%$# !a *a)a &%u!ui &ha3rei A6%a (%
se%su! a&e!r de &easr%i&# (% i%$erir# (% s+era su*&%/$ie%$u!ui a&es$uia- Ima"i%a,i.vă &!ar &ă
h!"rama a ump!u$ &mp!e$ su*&%/$ie%$u! %eu$ra!i)%d pr%iri!e %e"a$ive--
După ># #  $rimi$eri de e%er"ie &u h!"rame# se e+e&$uea)ă (%$ărirea &%+rm
vria%$ei &!asi&e de (%$ărire a *ie%er"iei-
5e$da de i%$rdu&ere a h!"ramei +ără &%$a&$0 pe%$ru a&eas$a
psihe%er"su"es$!"u! $re*uie să &u%as&ă +re&ve%,a &mpu!ui pa&ie%$u!ui# de aseme%ea# da$e!e
&mp!e$e privi%d *a!a a&es$uia- Teh%i&a de pre"ă$ire es$e a&eea/i- S$a,i (% pi&iare &u +a,ă spre
%rd- i%e,i m%a dreap$ă (%di$ă de !a &$ para!e! &u s!u!- Pre!ua,i +re&ve%,a &mpu!ui di%
+$"ra+ie sau de !a *ie&$u! +!si$ de &ă$re persa%a respe&$ivă- Trimi$e,i e%er"ia pri% vr+uri!e
de"e$e!r spre *ie&$u! &u +re&ve%,ă# re&ep,i%%d impu!su! i%vers &u +re&ve%,a &mpu!ui său
e+e&$u! de *i!&a,ie (%&hide,i &hii /i $rimi$e,i ra)a me%$a!ă spre $a$e &ha3re!e# de 6s (% 6s &a
/i &um !e.a,i pu%e (% +u%&,iu%e- C%&e%$ra,i.vă a$e%,ia asupra &ha3rei Sahasrara# $rimi$e,i (% se%su!
a&e!r de &easr%i& spira!a e%er"e$i&ă (% sus- La %ive! me%$a! se dă &ma%da0 2Găse/$e &e!u!a
*ie%er"e$i&ă a *ie&$u!ui (% &mpu! i%+rma,i%a! a! Păm%$u!ui2- C%d# &u &hii (%&hi/i# ve,i
vi)ua!i)a  pa$ă ma$ă su* +rmă de s$e!u,ă# iar (% m%a dreap$ă ve,i sim,i  vi*ra,ie# a$u%&i s&pu!
a +s$ a$i%s- Api# (% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i&# $rimi$e,i spira!a e%er"e$i&ă de !a &e!u!ă di%
%u (% Sahasrara# depu%e,i pe spira!ă !a %ive! psihi& h!"rame# pr%u%,%d &%d e'pira,i su%e$u!
22 (% se%su! a&e!r de &easr%i&# ridi&a,i h!"rama p%ă !a &e!u!a e%er"e$i&ă# api de !a a&eas$a
&*r,i spira!a (% se%su! a&e!r de &easr%i& &a /i &%d a,i i%$rdu&e *ie&$u! (% &ha3ra Sahasrara-
A&eas$ă pera,iu%e se repe$ă de $rei ri-
E+e&$ua,i (% aer &u m%a dreap$ă (%$ărirea# (%&hipui,i.vă &ă (% +a,a vas$ră se a+!ă *ie&$u!- Lăsa,i
m%a (% 6s# s&u$ura,i. de $rei ri- Api# $rimi$e,i di% %u u%
+as&i&! pu$er%i& de e%er"ie spre &e!u!ă &u su%e$u! 2K.A2-
Ima"i%a,i.vă &ă (%$ări,i pe%$ru $a$ă via,a h!"rama (% &e!u!ă +i"-
99

?1
F#)-99

P0#7oener)o0!)e0o'o)5 pro-e0#$ %##or!'!#


Ci%e (/i pa$e (%su/i %ua pr+esie de psihe%er"su"es$!"= După părerea mea# ri&are m av%d
a%umi$e ap$i$udi%i /i &u%/$i%,e# (%&!i%a,ii (% dme%iu! *ie%er"e$i&ii /i &are respe&$ă Le"i!e +i!s+iei
&smi&e# +i!s+ia s!u6irii Bi%e!ui /i aLumi%ii-Pu$e,i să de$ermi%a,i premi)e!e &e!e ave,i pe%$ru a&eas$ă
mu%&ă pri% $es$u!.s&hemă de mai 6s# eva!u%du.vă *ie&$iv psi*i!i$ă,i!e-
T#p!'1e0#0ener%o0 *o'er#* 0$n)!#n e'$n*o'#*
-'e $#*
Foinţa puternic slab
2ioenergia puternic slab
Moralul ridicat satisfctor
@ntatea slab satisfctoare puternic
<goismul devoltat nu
3spundeţi la ru cu bine da nu
Intuiţia bun slab
5ogica bun slab
Atenţia devoltat slab devoltat
@ugestionarea foartebun bun slab
Perseverenţa eEist nu
@pirituldesacrificiu eEist nu
Cumcomunicicuoamenii u$or bine ru
Autosugestia da nu
8orinţa de a cunoaste adevrul eEista nu

Cinstea da nu
"ncrederea"n
sine da nu
Pregtirea pentru verificri da nu
Pr+esia de psihe%er"su"es$!" &ere arm%ie psihi&ă /i +i)i&ă# &u%a/$erea
au$re"!ării /i diri6ării +u%&,ii!r psih+i)i!"i&e a!e prpriu!ui r"a%ism-Es$e +ar$e impr$a%$ să
*,i%e,i  privire &e%$ra!ă &%&e%$ra$ă- E'is$ă u% sis$em de e'ersare a a&es$eia- A/e)a,i.vă &$ mai
&md (%$r.u% +$!iu- Pe pere$e# !a  dis$a%,ă de 9 m !u%"ime /i (%ă!,ime a$r%a,i u% pă$ra$ de
&ar$% a!* &u dime%siu%ea de 9M'9M &m- <% &e%$ru! pă$ra$u!ui se a+!ă u% &er& de mărimea u%ei
m%ede# vpsi$ &u $u/ %e"ru# iar (% &e%$ru! &er&u!ui ; u% mi& pu%&$ a!*- Prima săp$ăm%ă- Timp de
u% mi%u$# +ără să &!ipi,i# privi,i pu%&$u! /i ima"i%a$i.vă &ă privirea vas$ră $rimi$e u% +!u' pu$er%i&
de e%er"ie- E'er&i,iu! se e'e&u$ă de $rei ri pe )i-

?9
A dua săp$ăm%ă- A&e!a/i e'er&i,iu se e'e&u$ă $imp de 9 mi%- Da&ă vă !ă&rimea)ă
&hii# muia,i u% /erve,e! (% apa /i pu%e,i.! pe p!eape- <%$rerupe,i e'er&i,iu!-A $reia săp$ăm%ă-
A$r%a,i pe pere$e (%&ă u% pă$ra$ asemă%ă$r- Dis$a%,a di%$re pă$ra$e $re*uie să +ie de 9M &m- >M se&
privi,i u% pă$ra$# api >M se& privi,i &u &hiu! s$%" pă$ra$u! di% s$%"a#iar &u &hiu! drep$ pe &e! di%
dreap$a- E'er&i,iu! se e'e&u$ă repe$a$ de $rei ri pe )i-A pa$ra săp$ăm%ă- La (%&epu$ e'e&u$a,i de 9
ri e'er&i,iu! &e!ei de.a $reia săp$ăm%i- Api# >M se& privi,i pă$ra$u! s$%" /i >M se& &u &hiu! s$%"
pă$ra$u! drep$# &u &hiu! drep$ ; pe &e! s$%"- 4a&e,i e'er&i,iu! de $rei ri pe )i- E+e&$u%d a&es$e
e'er&i,ii $imp de u% a%# s&him*%du.!e rdi%ea !a a!e"ere# se pa$e pre!u%"i $impu! de e'e&u,ie
p%ă !a : mi%- Pe &ei &are au h$ăr($ să se &upe (% md seris de psihe%er"su"es$ie# vreau să.i
aver$i)e) asupra u%ui si%drm peri&u!s# &are apare de *i&ei (% prima e$apă ; si%drmu!
2superma%2.u!ui ; se%$ime%$u! superiri$ă,ii- De a&eea# (%&ep%d &u prima )i de e'ersare# pe%$ru 
periadă mai !u%"ă de $imp mai *i%e $$deau%a psihe%er"su"es$!"u! $re*uie să se &upe (%
+ie&are seara de a%a!i)a &mpr$ării sa!e di% )iua respe&$ivă- Es$e *i%e &a e! să./i %$e)e a&,iu%i!e
sa!e %e"a$ive pe hr$ie# api# (%ai%$e de &u!&are# să !e &i$eas&ă /i să !e ardă +!si%d su"es$i%area
me%$a!ă0 2Ard (mpreu%ă &u hr$ia /i pur$ări!e me!e re!e2- Pra&$i&a au$a%a!i)ei va permi$e evi$area
2(m*!%ăvirii2 &u si%drmu! 2superma%2 /i ump!erea prpriei e'is$e%,e %umai &u +ap$e *u%e# a
&ărr ese%,ă &%s$ă (% a pur$a *i%e!e# &u%/$i%,e!e# pr"resu!# *u&uria /i dra"s$ea pe%$ru ame%i-
Meo1e 1e $*/#!ne p0#7oener)e#*+ -
<%ai%$ea e'e&u,iei# es$e %e&esar săse e+e&$ue)e (%&ăr&area*ie%er"e$i&ă a r"a%ismu!ui
+!si%d e'er&i,ii!e 1 /i 9-P)i,i%a,i per&ipie%$u! (% +a,a vas$ră (% pi&iare &u spa$e!e !a %rd /i +a,a spre
sud- Dis$a%,a +a,ă de a&es$a es$e de 1.9 m- Ru"a,i.1 să se ui$e (% &hii dum%eavas$ră- Trimi$e,i u%
+as&i&! pu$er%i& de e%er"ie pri% spira!ă# (% se%su! a&e!r de &easr%i&# &u am*ii &hi (% )%a &ha3rei
A6%a# &a /i &um a,i (%/uru*a e%er"ia (% i%$eriru! &apu!ui a&es$uia# $imp de >.? se&- Api# ap!e&a,i.vă pu,i%
pe spa$e# ima"i%a,i.vă &u &!ari$a$e &ă su%$e,i s$r%s !e"a$ de e! &u u% +ir# &a*!u- Su*ie&$u! (%&epe să se
&!a$i%e (% dire&,ia dum%eavas$ră- C%$a&$u! &u su"es$!"u! a +s$ s$a*i!i$ /i a&um per&ipie%$u! se a+!ă (%
s$are psihe%er"e$i&ă- Api# (%$ar&e,i.vă (% p)i,ia i%i,ia!ă- Ridi&a,i m%a dreap$ă /i pr%u%,a,i &%d
e'pira,i su%e$u! 2K2 &a /i &um a,i $ăia a&es$ +ir- Imedia$ &%$a&$u! &u per&ipie%$u! se (%$rerupe-
Prpu% (%&ă u% pr&edeu de i%$rdu&ere (% s$are de psihe%er"su"es$ie-
A/e)a,i su*ie&$u! &u +a,a !a %rd pi&iare!e a!ă$ura$e# *ra,e!e !ăsa$e (% 6s# &hii (%&hi/i- 7ă a+!a,i
(% spa$e!e a&es$uia# !a  dis$a%,ă de 6umă$a$e de me$ru- Ridi&a,i am*e!e *ra,e# ,i%e,i pa!me!e (%
p)i,ie ver$i&a!ă# $re)i,i &ha3ra 5a%ipura# $rimi$e,i di% ea e%er"ia (% )%a (%&heie$uri!r mi%i!r#
iar api di%&! de !imi$e!e pa!me!r- U%i,i a&eas$ă e%er"ie deasupra &apu!ui su*ie&$u!ui &a /i &um
a,i aru%&a u% !asu- 4a&e,i u% pas (%api /i $ra"e,i &u e%er"ia vas$ră &apu! su*ie&$u!ui- Da&ă se
(%&!i%ă pe spa$e# (%seam%ă &ă a,i des&his 2e&!u)a2 psihe%er"e$i&ă- După a&eas$a# se pa$e e'e&u$a
su"es$i%area &%&e%$ra$ă (%$r. a%umi$ă dire&,ie a$$ !a %ive! ver*a!# &$ /i !a %ive! %ever*a!- Da&ă
su*ie&$u! are u% %ive! s&ă)u$ de su"es$i%are# es$e %e&esară  /i mai pu$er%i&ă $rimi$ere de e%er"ie
pe%$ru des&hiderea &a%a!u!ui de !e"ă$ură- Se a/ea)ă per&ipie%$u! (% pi&iare &u +a,a !a %rd *ra,e!e
!ăsa$e (% 6s# pi&iare!e !ipi$e# &hii (%&hi/i-Tra%smi$e,i di% 5a%ipura u% +!u' pu$er%i& de e%er"ie !a
(%&heie$ura mi%ii# pu%e,i de"e$u! mi& a! mi%ii drep$e !a *a)a &ha3rei A6%a a per&ipie%$u!ui- I% 
de &a)uri di%$r. su$ă se des&hide e&!u)ă psihe%er"e$i&ă- După &%$a&$ es$e a*s!u$ %e&esară
re%&ăr&area *ie%er"e$i&ă-
După i%$rdu&erea per&ipie%$u!ui (% s$area psihe%er"e$i&ă# pu$e,i să.i i%&u!a,i i!u)ia
se%)a,ii!r pa$e sim,i u% pere$e i%vi)i*i!# u% *ie&$ *i/%ui$ devi%e pe%$ru e! +ier*i%$e sau +ar$e
"reu# e$&-
Tre*uie să e+e&$ua,i  pu$er%i&ă $ra%smi$ere de e%er"ie (% pa!ma mi%ii drep$e# s.
mi/&a,i ima"i%%du.vă
u%ei dre de +um- După&ăa&eea
+rma,i u% pere$e
ru"a,i de %e$re&u$
per&ipie%$u! mai *i%e
să.1 a$i%"ă vi)ua!i)a,i
&u mi%i!e pere$e!e su*
/i (%$re*a,i.1 +rma
&e sim$e-
Ru"a,i.1 să dărme pere$e!e &u pum%ii# e$&-

?>
După *,i%erea re)u!$a$u!ui# $re*uie să ridi&a,i m%a dreap$ă# /i să  !ăsa,i *rus& (% 6s#
apu&%d simu!$a% e%er"ia# &are a +s$ +!si$ă pe%$ru +rmarea pere$e!ui /i să (%$rerupe,i &%$a&$u!
&u su*ie&$u!- Adu&erea su*ie&$u!ui !a u% %ive! mu!$ mai (%a!$ a! s$ării psihe%er"e$i&e# $re*uie să se
pe$rea&ă $rep$a$# deare&e s+era *ie%er"e$i&ă /i psihi&ă a mu!ui $re*uie să $rea&ă pri%$r.u% pr&es
de adap$are- Şi %umai după &e a,i *,i%u$# de e'emp!u# u% re)u!$a$ (% &eea &e prive/$e &rearea i!u)iei
de per&epere a se%)a,ii!r# se pa$e $re&e !a &rearea ha!u&i%a,iei-
A/e)a,i.vă !a  dis$a%,ă de 9.> m de su*ie&$# (% spa$e!e a&es$uia-<% a&es$ $imp# $re*uie să
i%$ra,i dum%eavas$ră (%/ivă (% s$are psihe%er"e$i&ă vi)ua!i)%d re)u!$a$u! +i%a! a! prpriei
su"es$i%ări- Crea,i !a %ive! me%$a! u% *ie&$# de e'emp!u u% măr- A+!%du.vă (% 2p)i,ia
ru"ă&iu%ii2 $rimi$e,i u% +!u' pu$er%i& de e%er"ie spre (%ai%$e# (% dire&,ia su*ie&$u!ui a&,i%%d
asupra &ha3rei 5a%ipura 5a%ipura se $ra"e &%d i%spira,i /i e'pira,i# se adu&e (% p)i,ia i%i,ia!ă
&u ma%$ra 22 /i se $rimi$e e%er"ia &u ap!i&area h!"ramei +ru&$ei- C%d a,i i%$ra$ (% s$are de
ha!u&i%a,ie# mai e'e&u$a,i sup!ime%$ar duă $rimi$eri de e%er"ie ia  si%"ură e'pira,ie# (%$ări%d
*ie&$u! vi)ua!i)a$ pe%$ru dum%eavas$ră /i per&ipie%$- E+e&$ua,i i%$er"area- Api# (%$rerupe,i
&%$a&$u! +!si%d me$da $radi,i%a!ă-
Es$e +ar$e impr$a%$ să s&a$e,i persa%a di% s$area psihe%er"e$i&ă- Ai&i es$e mai *i%e să
+!si,i# (% a&e!a/i $imp# me$da ver*a!ă /i %ever*a!ă# u$i!i)%d +rmu!a0 2A&um !e"ă$ura di%$re %i va +i
(%$rerup$ă- Disp)i,ia es$e e'&e!e%$ă- Nu su%$ *si$# &apu! (mi es$e !impede# &!ar# praspă$- Asupra
dum%eavas$ră se pa$e a&,i%a %umai !a prpria dri%,ă2- 4a&e,i  mi/&are &u *ra,u!# rup%d +iru!
e%er"e$i& de !e"ă$ură &u su*ie&$u!-
S*o$ere$ '$ #%e$'+ $ *$p$*#+/#'or$0*!n0e
5e$da psihe%er"su"es$ivă es$e +ar$e e+i&ie%$ă (% des&perirea re)erve!r i%$er%e a!e
mu!ui# a$$ psihi&e &$ /i *ie%er"e$i&e-Pe%$ru +ie&are m es$e +ar$e impr$a%$ să./i &u%as&ă
prprii!e ap$i$udi%i s$&a$e (% pr"rame!e 3armi&e /i "e%e$i&e- A&eas$ă pr*!emă es$e dese*i$ de
impr$a%$ă (% pr&esu! de de)v!$are /i edu&are a pers%a!i$ă,ii-5e$da prpusă de mi%e# permi$e
&a#  persa%ă &u a6u$ru! psihe%er"su"e.s$!"uiui# să e+e&$ue)e dia"%s$i&area psihi&ă /i
e%er"e$i&ă (%ai%$e de a (%&epe !u&ru!# es$e %e&esară i%$rdu.&erea $rep$a$ă a per&ipie%$u!ui (% s$are
psihe%er"e$i&ă p%ă !a vederea *ie&$u!ui ima"i%a$- Api# a/e)%d pa!ma mi%ii drep$e pe
mi6!&u! &re/$e$u!ui# $rimi$e,i e%er"ia !a *a)e!e $u$urr &ha3rei r# (% 6s p%ă !a 5u!adhara

pmpare- Ridi&a,i
$rimi$ere mai e%er"ia
u/ară (% se%su!
de e%er"ie sprea&e!r
&e%$ru!de&apu!ui#
&easr%i& &a /i &%d
ver$i&a! (% 6s#a,ip%ă
$ra"e. &u pa!ma- E+e&$ua,i
!a i%$erse&$area &u &%u!
&ha3rei A6%a- Se +!se/$e +rmu!a de su"es$i%are0 2La %ive! me%$a!# a&um va ssi i%+rma,ia
despre ap$i$udi%i!e dum%eavas$ră- I%+rma,ia a p!e&a$- 7r*i,i- 7r*i,i mai $are2-
Per&ipie%$u! va (%&epe !a ru"ămi%$ea dum%eavas$ră să emi$ă i%+rma,ia# !a (%&epu$
(%&e$# api mai $are- Da&ă su*ie&$u! va avea di+i&u!$ă,i# $re*uie să (%$rerupe,i !u&ru!# re!u%du.1
%umai pes$e &$eva re- Tre*uie să !u&ra,i &u *!%de,e# %u +!si,i u% $% pru%&i$r- După a&eea#
e+e&$ua,i s&a$erea di% s$area psihe%er."su"es$ivă-
Cu a6u$ru! u%ei a%umi$e me$de# psihe%er"su"es$!"u! pa$e de$ermi%ă su*ie&$u!
să.,i vadă r"a%e!e i%$er%e (% &u!ri /i să se au$dia"%s$i&he)e- După &ea de.a $reia e$apă
ha!u&i%a,ia# a/e)a,i su*ie&$u! (% pi&iare# &u +a,a !a %rd /i &u &hii (%&hi/i- Pu%e,i pa!ma mi%ii
drep$e pe +ru%$ea a&es$uia# iar de"e$u! mi6!&iu pe &re/$e$- Lăsa,i m%a s$%"ă (% 6s- C%d i%spira,i
pre!u%" &u ma%$ra 22 e+e&$ua,i  u/ară $rimi$ere de e%er"ie pri% $a$e &ha3re!e su*ie&$u!ui
*a)e!e &%uri!r (% 6s# p%ă !a 5u!adhara# api &%d i%spira,i ridi&a,i e%er"ia !a vr+uri!e
&%uri!r &ha3re!r p%ă !a Sahasrara- 4!si,i +rmu!a de au$su."es$i%are0 2A&um# &u &hii
(%&hi/i# vă vede,i u/r $a$e r"a%e!e i%$er%e de sus p%ă 6s- 7ede,i vase!e# ar$ere!e# e$& C$
%umăr
+as&i&!p%ă
de !a!a&ap
2$rei2
p%ăve,i!avedea /i mai
pi&iare *i%e- 2U%u2
&u ma%$ra 22- !ua,i e%er"ia
E+e&$ua,i &u 5a%ipura
a&eas$ă pera,iu%e/ide
$rimi$e,i
$rei ri-u%2U%u#
di# $rei2 ;vede,i $a$e r"a%e!e i%$er%e- 2Nu vă pri&epe,i !a medi&i%ă# dar sim,i,i dere"!ări!e (%
+u%&,i%area prprii!r r"a%e# da&ă a&es$ea e'is$ă- Spu%e,i &u v&e $are2-

??
Da&ă ima"i%ea %u es$e des$u! de &!ară# $rimi$e,i (%&ă de $rei ri u% +!u' /i mai ma!e de
e%er"ie de !a &ap p%ă !a pi&iare-I% &a)u! (% &are dia"%s$i&area s.a +ă&u$ u/r /i per&ipie%$u! %u a
*si$# e! pa$e +i ridi&a$ !a u% %ive! /i mai (%a!$# &%d va pu$ea să preia i%+rma,ii!e di%
su*&%/$ie%$ /i# da&a es$e %e&esar# di% Super&%/$ii%,ă# (% &eea &e prive/$e me$da de $ra$ame%$ a
*!ii sa!e- Pu%e,i pa!ma mi%ii drep$e (% )%a "$u!ui per&ipie%$u!ui# de"e$u! mi& ; pe &ea de.a
dua ver$e*ră &ervi&a!ă# *a)a &ha3rei A6%a- C%d i%spira,i# %umăra,i p%ă !a 2/ap$e2 /i $ra"e,i
5a%ipura (% i%$erir- C%&e%$ra,i (% ea e%er"ia- C%d ,i%e,i respira,ia : se&# $rimi$e,i di% ea
e%er"ia (% pa!ma mi%ii drep$e- Api# &u ma%$ra 2K2 $rimi$e,i pri% spira!ă e%er"ia (% se%su! a&e!r
de &easr%i& !a *a)a &%u!ui &ha3rei A6%a- 5ai depar$e# pu%e,i m%a s$%"ă pe &re/$e$u!
per&ipie%$u!ui /i e+e&$ua,i a&eea/i varia%$ă &u $rimi$erea e%er"iei pe ver$i&a!ă (% 6s# p%ă !a
i%$erse&$area &u &%u! &ha3rei A6%a-
4!si,i +rmu!a de su"es$i%are0 2Su*&%/$ie%$u! /i Super&%/$ii%,ă dum%eavas$ră
su%$ &a  &ar$e des&hisă- Privi,i pa"i%i!e a&es$ei &ăr,i /i "ăsi,i re,e$a pe%$ru $ra$ame%$u! *!ii# pe &are
 ave,i- Di&$a,i a&eas$ă re,e$ă2- După !u&ru# se e+e&$uea)ă s&a$erea &re&$ă di% s$area
psihe%er"e$i&ă-
Psihe%er"su"es$ia (% ar$ă# spr$-Pers%a!i$ă,i!e (%)es$ra$e# $a!e%$a$e au# de re"u!ă# 
se%si*i!i$a$e ridi&a$ă /i (%&!i%a,ie spre a&,iu%ea psihe%er"su"es$ivă- La r%du! său# a&es$ $ip de
a&,iu%e# (i a6u$ă să./i des&pere mai *i%e $a!e%$u! pri% i%$ermediu! +!sirii re)erve!r i%$er%e /i
s&a$erii !a %ive! &%/$ie%$ a p$e%,ia!u!ui as&u%s-<%ai%$e de a (%&epe !u&ru!# per&ipie%$u! $re*uie să
primeas&ă i%+rma,ii &u privire !a me$da psihe%er"su"es$iei- După a&eea# se e+e&$uea)ă
veri+i&area su"es$i%ării /i se rea!i)ea)ă i%$rdu&erea (% s$are de psihe%er"su"es$ie +!si%d
me$de!e des&rise mai sus (% +u%&,ie de s&pu!# sar&i%i!e# &are s$au (% +a,ă per&ipie%$u!ui# se
e+e&$uea)ă e!a*rarea pr"ramu!ui /i pe *a)a a&es$uia# se pre"ă$e/$e h!"rama +rmu!a de
su"es$i%are să +ie de pre+eri%,ă (%s,i$ă de vi)ua!i)area mde!u!ui /i vederea re)u!$a$u!ui +i%a! a!
prpriei a&$ivi$ă,i- E'emp!u- U% a&$r s$udia)ă pers%a6u! !ui am!e$- E! $re*uie adus !a u% %ive!
si$ua,i%a!# em,i%a! a%umi$# p%ă !a ha!u&i%a,ie- 4rmu!a de su"es$i%are02 Su%$e,i adevăra$u!
am!e$- Su%$e,i am!e$ di% &pi!ărie-
A,i +s$ edu&a$ pre&um am!e$ (% Da%emar&a# !a &as$e!u! E!smr- G%di,i# sim,i,i !a +e!
&a am!e$2- <% +u%&,ie de &%&eperea r!u!ui# &me%)i!e p$ +i s&him*a$e- După :. repe$i,ii#
su"es$ia se va (%$ări- La ie/irea di% s$area de psihe%er"su"es$ie# es$e %e&esar să se dea &ma%da
sup!ime%$ară0 2Cu +ie&are /edi%,ă i%$ra,i /i mai mu!$ (% r!u! !ui am!e$- Numai pe s&e%ă vă ve,i
me$amr+)a (% e!# (% a+ara s&e%ei ve,i &%$i%ua să vă $răi,i prpria via,ă2-
După părerea mea# da&ă a&$ru! (% md i%depe%de%$ (/i va (%su/i !a per+e&,ie me$de!e
*ie%er"e$i&ii /i psihe%er"su"es$iei# pa$e !a %ive! $e!epa$i& să a&,i%e)e asupra să!ii (% $impu!
spe&$a&!u!ui- Şi a$u%&i# de e'emp!u# &hiar spe&$a$rii# &are %u &u%s& !im*a# vr pu$ea să.1
(%,e!ea"ă u/r- Su%$ &%vi%s &ă# ri&e a&$r "e%ia! a&,i%ea)ă (% md sp%$a% asupra să!ii pri%
*ie%er"ie# $ra%smi,%du.i em,ii!e sa!e- Iar# spe&$a$ru!# re&ep,i%%du.!e !a %ive! su*&%/$ie%$#
au$ma$ !e des&i+rea)ă# deare&e se prdu&e des&hiderea &a%a!u!ui de !e"ă$ură di%$re &%/$ie%$ /i
su*&%/$ie%$# adi&ă se rea!i)ea)ă su"es$i%area- Psihe%er"su"es$ia des&hide e%rme psi*i!i$ă,i
pe%$ru ar$ă /i pi&$ură- 5arii pi&$ri# a+!%du.se (% s$are de e'$a) &rea$r# !u&rau (% &%di,ii!e u%ei
pu$er%i&e *ie%er"ii# &are pri% (%&heie$ura mi%ii# se $ra%smi$ea sp%$a% !a vpsea /i /eva!e$
(mpreu%ă &u suprapu%erea "%duri!r /i em,ii!r &rea$ru!ui- I% a&eas$a &%s$ă ma"ia pi&$urii# &are
du&e !a (%să%ă$/irea spiri$u!ui /i &hiar a +i)i&u!ui uma%- De a&eea# s$ăp%irea me$dei
psihe%er"su"es$iei pa$e des&hide &a!ea u%ei %i dire&,ii (% ar$ă;ar$a pi&$urii $ămădui$are-
5e$da psihe%er"su"es$ivă de pre"ă$ire a spr$ivi!r- Pri%&ipa!a &%di,ie# &are
de$ermi%ă e+i&ie%,a a&es$eia#
pe%$ru su"es$i%are es$eCri$erii!e
/i repe$i,ie- &rearea u%ei s$ăria!e
de *a)ă +u%&,i%a!e
s$ării su%$p$ime a r"a%ismu!ui
repre)e%$a$e spr$ivu!ui
de urmă$rii i%di&a$ri
psih+i)i!"i&i0
a-2!e"ă$ura i%versă2 *i!"i&ă (%$re psihe%er"su"es$!" /i spr$iv

?:
*- 2!e"ă$ura i%versă2 de s$udiu
&- pr"ramarea s$ări!r +u%&,i%a!e a!e spr$ivi!r-
A&$ivi$a$ea se (mpar$e (% $rei e$ape0 (%ai%$e de (%$re&ere# (% $impu! (%$re&erii# după
(%$re&ere-
Prima e$apă0 (%$ărirea p$e%,ia!u!ui *ie%er"e$i& a! spr$ivu!ui# a&,i%area asupra s+erei
em,i%a!e# asupra di+eri$e!r r"a%e /i sis$eme# a&$ivi)area /i +r%area apara$u!ui se%)ria!
su"es$i%area a%es$e)iei# diri6area pr&ese!r ve"e$a$ive# a&,i%area asupra s+erei psihi&e +!si%d
di+eri$e +rmu!e de su"es$i%are# de e'emp!u0 2Ave,i (%&redere (% dum%eavas$ră# (% +r,e!e /i
psi*i!i$ă,i!e prprii2-A dua e$apă0 (%!ă$urarea s$ării de (%&rdare (% mme%$e!e di%ai%$ea s$ar$u!ui#
amp!i+i&area *ie%er"e$i&ii# rie%$area spre ma%i+es$area re)er.ve!r i%$er%e /i *,i%erea vi&$riei#
spre u% &%$a&$ psihe%er"e$i& pu$er%i& &u a%$re%ru!-A $reia e$apă0 re+a&erea e%er"iei i%$er%e a
spr$ivu!ui# (%$ărirea sis$emu!ui %ervs &e%$ra!# %rma!i)area presiu%ii ar$eria!e# a ri$mu!ui &ardia&
/i respira,iei# (%!ă$urarea *se!ii- Pr"%)ă pe%$ru ma%a"eri-Cu  )i (%ai%$e de a re)!va 
pr*!emă &mp!i&a$ă# $re*uie să e+e&$ua,i urmă$are!e e'er&i,ii-Primu! e'er&i,iu es$e des$i%a$
a&e!ra# &are /i.au (%su/i$ !a per+e&,ie $eh%i&a au$su"es$iei /i a !u&ru!ui &u ima"i%a,ia- E'er&i,iu! se
va e'e&u$a (%$re re!e  /i 1M dimi%ea,a- A/e)a,i.vă &u +a,a !a ves$# &hii (%&hi/i- 4!si,i +rmu!a
de au$su"es$i%are0 27i vedea a&um u/r# +ără di+i&u!$a$e (% spa$e!e meu sare!e /i api um*ra
mea- Da&ă după a&eea  vi vedea pe $ava%# (%seam%ă &ă as$ă)i vi avea su&&es (% a+a&eri2-
Ordi%ea des+ă/urării e'er&i,iu!ui0
1-Ima"i%a,i.vă sare!e /i (%&er&a,i să.1 vede,i (% mi%$e#&%&e%$ra,i.vă a$e%,ia !a *a)a
&%u!ui &ha3rei A6%a- 5edi$a,i $imp de 9mi%-# des&hide,i 2par$a2 Super&%/$ii%,ei- Api#
des&hide,i &hii# $imp de 9 se&- ui$a,i.vă !a um*ra dum%eavas$ră /i mu$a,i rapid privirea spre
$ava%- Da&ă um*ra es$e &!ară# (%seam%ă &ă a+a&eri!e vr +i (%&u%u%a$e de su&&es-
9- Da&ă um*ra es$e +ar$e &!ară# a$u%&i pu$e,i să.i pu%e,i u%a.duă (%$re*ări după
sis$emu! 2da.%u2- 2A+a&erea va avea su&&es=2 da&a (% &%/$ii%,ă va apare răspu%su! 2da2# a$u%&i va
avea su&&es- Da&ă va apare
2%u2 sau %u va apare %imi&# a$u%&i %u va avea su&&es- După e'er&i,iu# a/e)a$i.vă (%$r.u% +$!iu
&md /i# &u &hii(%&hi/i# e+e&$ua,i re%&ăr&area *ie%er"e$ i&ă +!si%d e'er&i,iu! 9-Pe%$ru &ei &are%u /i.
au (%su/i$ $eh%i&a de de)v!$are a ima"i%a,iei e'is$ă u% e'er&i,iu mai simp!u- De !a ra !a  dimi%ea,a
s$a,i (% pi&iare (% &amera &u +a,a!a ves$ /i ui$a,i.vă !a um*ra vas$ră- Api# $ra%s+era,i privi
rea pu$er%i&
&%&e%$ra$ă (%să +ără(%&rdare +i)i&ă !a par$ea de sus a "$u!ui apr'ima$iv a duaver$e*ră &ervi&a!ă-
Timp de 9.> mi% &a /i &um a,i pe%e$ra &u privirea# $rimi$e,i e%er"ia /i "%direa (% i%$eriru! a&es$ui pu%&$#
(% &e%$ru! &apu!ui# repe$%d simu!$a% (% "%d0 2Tre*uie să primes& u% răspu%s (% !e"ă$ură &u a+a&erea# vi
avea as$ă)i sau mi%e su&&es2- Dupăa&eas$a# mu$a,i privirea spre $ava% da&ă vă a+!a,i (% &ameră sau spre
&er da&ă vă a+!a,i (% aer !i*er- Tre*uie să vede,i a&! um*ra vas$ră- Da&ă %u  vede,i es$e u% sem% rău-
Da&ă  vede,i# a$u%&i pu$e,i &a/i (% e'er&i,iu! a%$erir să.i pu%e,i (%$r
e*ări- A&es$e e'perie%,e !e pu$e,i
des+ă/ura /i !a !umi%a !u%ii- 7ădres& su&&es
3n*+r*$re$ p0#7oener)o#n-or$/#on$'+ $ '#*7#1e'or, *r#0$'e'or, p#ere'or pre/#o$0e -
Cu 9? re (%ai%$e de a (%&epe (%&ăr&area %u m%&a,i %imi& /i e+e&$ua,i  &!ismă de
&ură,are- Seara# (%ai%$e de &u!&are# rea!i)a,i !e"ă$ura &u păm%$u!# s$%d (% pa$ &u &apu! spre %rd#
&hii (%&hi/i- Primu! e'er&i,iu se e'e&u$ă (%s,i$ de au$su"es$i%are me%$a!ă prea!a*i!ă# pe +%du!
u%ei re!a'ări u/are +!si%d +rmu!a0 2A&um vi e+e&$ua re(%&ar&area &mp!e$ă a r"a%ismu!ui &u
e%er"ie# e%er"ia vi"rii# vie,ii# a să%ă$ă,ii /i vie,ii !u%"i# &are mă va a6u$a mi%e dimi%ea,ă să
rea!i)e) (%&ăr&area !i&hide!r# &ris$a!e!r# e$&- &u e%er"ia mea (%s,i$ă de ap!i&area i%+rma,iei- <mi
vi (%$ări e%er"ia as$+e! (%&$ ea se va a+!a ve/%i& (% !i&hid- Omu! &are va *ea !i&hidu! sau va pur$a
&ris$a!u!# $$deau%a
(% +u%&,iu%e se va sim,i
me&a%isme!e pu$er%i&#
de apărare să%ă$s-
a+!a$e Da&ă a&es$ea
(% re)ervă# es$e *!%av#e%er"ia
vr res$a*i!i mea va pu$ea
/i vi%de&a să.i pu%ă
&mp!e$
r"a%ismu!- 5i&r&smsu! Eu /i ma&r&smsu! su%$ u% $$ u%i$ar- Eu /i Păm%$u! su%$em
i%separa*i!i- Numai a&eas$ă u%i$a$e pa$e să.mi dea (%,e!e"erea vie,ii# a&ea e%er"ie &are va +i

?
dedi&a$ă +eri&irii ame%i!r2- Cu &hii (%&hi/i# e+e&$ua,i imedia$ (%&ăr&area &mp!e$ă a
r"a%ismu!ui &u e%er"ie-
4ără a (%!ă$ura !e"ă$ura &u păm%$u!# &u &hii (%&hi/i# (%$i%de$i (% "%d u% +ir de !a vi
spre Păm%$# de !a Păm%$ spre Csms /i de !a Csms spre vi &rea,i u% as$+e! de $riu%"hi /i
ve,i sim,i *u&uria u%i$ă,ii#  +eri&ire %e$u!*ura$ă- Adrmi,i &u u% )m*e$ u/r# &u "%duri *u%e /i
&ura$e# impu%%du.vă să vă $re)i,i !a ra H dimi%ea,a- După &e v.a,i $re)i$# (%!ă$ura,i !e"ă$ura &u
păm%$u!- De re"u!ă# dimi%ea,a vă ve,i sim,i vii# p!i%i de via,ă /i e%er"ie# /i# &umva# puri+i&a,i-
4a&e,i  "im%as$i&ă u/ară- Api# +a&e,i u% du/ &u apă !a $empera$ura &amerei-
După $a$e a&es$ea# pu$e,i e+e&$ua (%&ăr&area psihe%er"i%+rma,i%a!ă# e'e&u$%d (%
prea!a*i! e'er&i,ii!e 1 /i 9- 4ără a des&hide &hii# după e'er&i,iu! 9# me%$a! da,i &ma%da +ără
re!a'are0 2Eu# Păm%$u! /i Csm.su! su%$em  u%i$a$e i%des$ru&$i*i!ă- A&eas$ă u%i$a$e mă va
a6u$a să $rimi$ e%er"ia (mpreu%ă &u i%+rma,ia (% apă# (% ri&are *ie&$ /i s. (%$ăres& a&! pe%$ru
$$deau%a- Ci%eva *ea apa sau va pur$a *ie&$u!# va +i $$deau%a să%ă$s# "%duri!e sa!e vr +i
&ura$e /i !umi%ase2- După e+e&$uarea au$su"es$i%ăm des&hide,i &hii /i (%&epe,i (%&ăr&area# de
e'emp!u# a apei- A/e)a,i.vă pe s! &u +a,a !a %rd- Des&ă!,a,i.vă- Rea!i)a,i !e"ă$ura &u păm%$u!
spre pi&iru! s$%" se pa$e spre de"e$e- Cu "e%u%&hii s$r%"e,i vasu! să +ie mai *i%e di% s$i&!ă
&u apă dis$i!a$ă sau de i)vr- Ridi&a,i *ra,e!e 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2 /i# %umăr%d p%ă !a 22# $ra"e,i
e%er"ia (% p!e'u! s!ar- Tre*uie să sim,i,i !a vr+uri!e de"e$e!r u/are (%,epă$uri- A&um se pa$e
rea!i)a (%&ăr&area apei (mpreu%ă &u ap!i&area i%+rma,iei- I%$rdu&e,i vr+uri!e de"e$e!r (% !i&hid
di% am*e!e păr,i &u e'&ep,ia de"e$e!r mari- Respira,ia es$e a*ia per&ep$i*i!ă- C%d i%spira,i#
$rimi$e,i e%er"ia di% p!e'u! s!ar !a vr+uri!e de"e$e!r- C%d e'pira,i# e'e&u$a,i  u/ară $rimi$ere
de e%er"ie (% apă (mpreu%ă &u "%du!0 2E%er"ia /i "%duri!e me!e (%&ar&ă apa# dau ame%i!r +r,ă#
vi"are# să%ă$a$e# (m*u%ă$ă,es& mem.ria- E%er"ia mea va +i ve/%i& (% a&eas$ă apă-2 (%&ăr&area se
e'e&u$ă !i%i/$i$# &u (%&redere dep!i%ă (% &eea &e +a&e,i $imp de >.: mi%-# p%ă !a apari,ia se%)a,iei de
"us$ du!&ea".me$a!i& (% "ură- Es$e primu! sem% &ă apa a +s$ (%&ăr&a$ă- S&a$e,i mi%i!e /i
s&u$ura,i.!e de $rei ri# api ridi&a,i.!e 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2# %umăr%d p%ă !a 2192 e+e&$ua,i
(%&ăr&area &u e%er"ie a p!e'u!ui s!ar- Şi di% %u ve,i sim,i (% vr+uri!e de"e$e!r u/are (%,epă$uri-
A&um pu$e,i $re&e !a (%$ărirea e%er"iei di% !i&hid- I%$rdu&e,i (% vas vr+uri!e &e!r pa$ru
de"e$e de !a m%a s$%"ă# &u pa!ma mi%ii drep$e !a  dis$a%,ă de :. &m deasupra supra+e,ei apei#
!e%$ (% se%su! a&e!r de &easr%i&# +a&e,i /ap$e &er&uri ima"i%%du.vă &ă a,i (%&hide u% *r&a% &u
&apa& +i!e$a$- (%$ări,i e%er"ia !a +ie&are r$a,ie &u urmă$area &ma%dă0 2E%er"ia s.a (%$ări$ pu$er%i&
(% apă2-
Teh%i&a de (%$ărire- C%d i%spira,i $ra"e,i e%er"ia (% p!e'u! s!ar /i $ra%smi$e,i. !a
vr+uri!e de"e$e!r- C%d e'pira,i (mpi%"e,i u/r e%er"ia di% vr+uri!e de"e$e!r /i pr%u%,a,i (%
"%d +rmu!a de (%$ărire- E+e&$ua,i /ap$e as$+e! de r$a,ii- După &e a,i +a&u$. pe u!$ima# i%$rdu&e,i
(% apă $imp de >.: se&- vr+uri!e de"e$e!r de !a m%a dreap$ă- (%&ăr&area
psihe%er"i%+rma,i%a!ă a apei /i (%$ărirea a&es$eia au +s$ as$+e! rea!i)a$e &mp!e$- Se (%!ă$ură
!e"ă$ura &u păm%$u!- Se /$er" mi%i!e# se usu&ă- Număr%d p%ă !a 2192 (% 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2#
e+e&$ua,i re%&ăr&area p!e'u!ui s!ar-
Persa%a# &are va *ea apă e%er"i)a$ă (% &a%$i$ă,i de >M.?M " de $rei ri pe )i# va sim,i
vi"are# u/uri%,ă# prspe,ime# deare&e e%er"sis$emu! a&es$eia prime/$e u% s$imu!e%$ sup!ime%$ar-
Da&ă uda,i p!a%$e!e &u  as$+e! de apă# vr &re/$e mai repede# a%ima!e!e aprape &ă %u se mai
(m*!%ăves&# e$&-
Le"ă$ura &u păm%$u!- Se /$er"e &u  *!ă%i,ă ,eava &a!ri+eru!ui /i se +i'ea)ă u% &a*!u
i)!a$ se &ură,ă &apă$u!- La &apă$u! !i*er se sudea)ă  p!ă&u,ă av%d dime%siu%i!e >'9 &m- Api#
se pri%de deS$!r$re$
$a!pa pi&iru!ui !e"%d. &u$u%
p0#7o*ner)e#*+ e!as$i&-
7r$ne#.
4ie&are "spdi%ă se s$răduie/$e &a aprpia,ii ei să +ie mu!,umi,i &%d "us$ă di%
m%&area pre"ă$i$ă de ea- Dar# es$e de dri$ &a  hra%ă "us$asă să +ie /i +!si$are# să adu&ă

?
să%ă$a$e- 5are!e m de /$ii%,ă Pau! Bre" spu%ea0 2Ni m%&ăm m%&area iar m%&area %e mă%%&ă
pe %i2- 5u!$e depi%d de a!ime%$e!e pe &are !e +!sim- 4ru&$e!e de a*ia rup$e di% pm# !e"ume!e
de a*ia &u!ese &%,i% mu!$ă e%er"ie- 4!si%du.!e %e (%&ăr&ăm e%er"e$i&- După &$eva )i!e# +ru&$e!e
/i !e"ume!e vr &%,i%e mai pu,i%ă e%er"ie- I% &%di,ii!e mdu!ui a&$ua! de via,ă#(% spe&ia! de !a
ra/# %u avem psi*i!i$a$ea de a &%suma prduse &mp!e$ praspe$e- De a&eea es$e *i%e să +ie
ump!u$e &u e%er"ie- E+e&$ua,i (%&ăr&area &u e%er"ie a p!e'u!ui s!ar se pa$e /e)%d sau (%
pi&iare (% 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2# &u +a,a spre %rd- Rs$i,i me%$a! +rmu!a de au$su"es$i%are0 2(%
$imp &e.mi pre"ă$es& hra%a  ump!u au$ma$ &u e%er"ie- ra%a mea es$e "us$asă /i să%ă$asă# es$e
u/r asimi!a$ă de r"a%ism /i (i dă mu!ui să%ă$a$e2- După a&eea# (%&epe,i să "ă$i,i m%&area#
repe$%d me%$a! di% &%d (% &%d de $rei ri 25%&area mea es$e pu$er%i&ă /i să%ă$asă2- E+e&$ua,i
(%&ăr&area &u e%er"ie a p!e'u!ui s!ar (% 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2# &u +a,a spre %rd /i (%dep!i%i,i
urmă$ru! ri$ua!-
A/e)a,i.vă !a mar"i%ea mesei &u +a,a spre %rd- 5asa se a+!ă (% +a,a vas$ră- 4a&e,i 19
pase deasupra mesei simu!$a% &u am*e!e mi%i# ima"i%%du.vă &ă di% mi%i p!ea&ă ra)e- A&es$e
ra)e $re*uie să &upri%dă (%$rea"a masă- E+e&$u%d pase!e e%er"e$i&e da,i &ma%da me%$a!ă0 2Ci%e
"us$ă a&eas$ă m%&are# va +i# $$deau%a să%ă$s2- La +ie&are pasă &$e  +ra)ă- <% $$a! 19 pase /i 19
+ra)e- După a&es$ ri$ua! e'e&u$a,i (%&ăr&area e%er"e$i&ă a p!e'u!ui s!ar-
F#/# -r!o#
Da&ă %u vă p!a& a%umi$e $răsă$uri a!e +e,ei# e'ami%a,i. &u a$e%,ie /i s$a*i!i,i &um a,i
vrea sa !e vede,i- 7ă prpu% $rei e'er&i,ii# &are permi$ &re&$area +e,ei după u% mde! pr"rama$
di% $imp-
Primu! e'er&i,iu se e'e&u$ă di% p)i,ia /e)%d pe u% +%d de re!a'are &u &hii des&hi/i-
i%e,i (% m%ă# prpria +$"ra+ie a!*.%e"ru# de dime%siu%i mari# &u +a,a (% prim p!a%- Dis$a%,a de
!a &hi !a +$"ra.+ie es$e de ?M &m- Timp de u% mi%u$.duă privi,i !a ea a$e%$ /i (%&epe,i me%$a!
&re&$area +e,ei# apr'ima$iv după urmă$ru! mde!0 2Nasu! meu devi%e di% &e (% &e mai mi&# &hii
mai mari# mai e'presivi# e$&-2 (% a&es$ $imp (%&er&a,i sa *,i%e,i i!u)ia mde!u!ui pr"rama$-
Tre*uie să vede,i &!ar %ua dum%eavas$ră +a,ă- Nuă# dar a dum%eavas$ră- Da&ă după 9 mi%- %u
a,i reu/i$ să mde!a,i ima"i%ea# mai pre!u%"i,i $impu!- După &e a,i vă)u$ %u! mde! (% +$"ra+ie#
$imp de  se&# &u privirea# +a&e,i.1 să pă$ru%dă (% i%$eriru! vs$ru !a +e! &a peri s&pu! u%ui
su*mari%- <%&hide,i api repede &hii /i $imp de 9.> se& re,i%e,i &u &!ari$a$e a&es$ mde!- E'ersa,i
>.? săp$ăm%i de &$e > ri pe )i- După &e v.a,i (%su/i$ !a per+e&,ie a&es$ e'er&i,iu# $re&e,i !a &e! de.
a! di!ea-
A! di!ea e'er&i,iu- E'e&u$a,i primu! e'er&i,iu de 9.> ri- C%d mde!u! s.a (%$ipări$ &!ar
(% &%/$ii%,ă# pre!ua,i imedia$ e%er"ia (% p!e'u! s!ar /i $rimi$e,i. pri%$r.u% +!u' pu$er%i& (% &reier
&a /i &um a,i (mpi%"e &u e! mde!u!- Des&hide,i imedia$ &hii# $rimi$e,i me%$a! mde!u! spre
"!i%dă /i suprapu%e,i.1 pes$e prpria ima"i%e- Tre*uie să a6u%"e,i p%ă a&! (%&$ să vă vede,i /i
(% "!i%dă (% a!$ +e!# a/a &um v.a,i pr"rama$- E'er&i,iu! se e'e&u$ă# $imp de >.? săp$ăm%i de &$e
9:.>M ri pe )i# (%&er&a,i să a$i%"e,i pre&i)ie (% e'e&u,ie- După $ermi%area e'ersării e+e&$ua,i
%eapăra$ pmparea e%er"iei (% p!e'u! s!ar-
A! $rei!ea e'er&i,iu- Se e+e&$uea)ă după e'e&u$area primu!ui /i &e!ui de.a! di!ea
e'er&i,iu- C%d ve,i vedea &!ar (% "!i%dă mde!u! pr"rama$ a! +e,ei dum%eavas$ră# !ua,i.1 me%$a!
pri% &mpu! de e%er"ie /i suprapu%e,i.1 pes$e +a,ă +!si%d &ma%da0 24a,a mea es$e e'a&$ a/a# (mi
p!a&e /i mie /i &e!r!a!,i- 4a,a mea es$e e'presivă# !umi%asă# e$&#2- Timp de  !u%ă se e'e&u$ă (%
a&e!a/i $imp $a$e &e!e $rei e'er&i,ii &$e : mi%- de duă ri pe )i dimi%ea,a /i seara- C%d
e'er&i,ii!e au +s$ (%su/i$e per+e&$# !e pu$e,i a&rda 1.9 mi%- de duă ri pe )i dimi%ea,a /i seara#
pe par&ursu!
+r,e (%$re"iiSăvie,i-
/i psi*i!i$ă,i- 7ă vr&ăa6u$a
%u &rede,i să +i,i
%umai vi$$deau%a +rum/i
vă ve,i vedea su* /i si"uri(%+ă,i/are-
 %uă de vi (%/ivă#
T,i de
&eiprprii!e
di% 6ur
vr *serva !a vi s&him*ări uimi$are# per&ep%d mai de"ra*ă mde!u! *ie%er"e$i&# de&$ &e!
+i)i&-

?H
Lon)e%#$e # #nere/e-
După &um %e ara$ă pra&$i&a# psihe%er"su"es$ia pa$e +i +!si$ă &u su&&es (%
de)v!$area u%r %i /i i%$eresa%$e dire&,ii a!e "er%$!"iei /i 6uve%$!"iei- De 1: a%i mă &up de
pr*!ema !%"evi$ă,ii /i $i%ere,ii /i su%$ pe dep!i% &%vi%s &ă# mu! pa$e du&e  via,ă de rea!ă
va!are# a&$ivă mi%imum 9MM de a%i-
Păs$rarea $i%ere,ii /i pre!u%"irea prpriei e'is$e%,e p%ă !a a&eas$ă vrs$ă su%$ psi*i!e
da&ă s$ăp%im sis$e.mu! de per+e&,i%are a să%ă$ă,ii psihi&e# +i)i&e /i *ie%er"e$i&e- Am e!a*ra$ u%
se$ de e'er&i,ii spe&ia!e psi.he%er"su"es$ive# &are permi$ să se a&,i%e)e asupra $impu!ui
*i!"i&-E'is$ă di+eri$e me$de de a $re&e pes$e a%i# me$de de (%$i%erire- 5a6ri$a$ea !r su%$
dese*i$ de &mp!i&a$e /i %e&esi$ă  (%drumare a$e%$ă- Dar# pe%$ru mu!# &are a pr%i$ pe &a!ea
au$per+e&,i%ării# &are /$ie să !u&re)e (% md &rea$r /i $răie/$e după !e"i!e arm%iei /i +rumsu!ui#
va +i des$u! de e+i&ie%$ă me$da de (%$i%erire prpusă de mi%e-
U%a di%$re pri%&ipa!e!e !e"i &smi&e presupu%e  depe%de%,ă dire&$ă a să%ă$ă,ii +i)i&e
de s$area u%iversu!ui spiri$ua! uma%- De a&eea# p$%d pe%$ru varia%$a de (%$i%erire# (%ai%$e de
$a$e# de)v!$a,i &ha3ra i%imii- Chiar /i "%duri!e $re*uie să +ie (%drep$a$e $$deau%a spre Bi%e#
deare&e "%du! rău a&,i%ea)ă mereu dis$ru"ă$r asupra sis$emu!ui *ie%er"e$i&- E'er&i,iu
premer"ă$r- Lua,i  +$"ra+ie de &%d avea,i 1H# 9M# >M a%i# e$&# adi&ă vrs$a pe &are a,i dri să 
ave,i- Es$e de- pre+era$ &a# !a a&ea vrs$ă să +i +s$ pu$er%i& /i să%ă$s- Tre*uie# (% a&es$ &a)# să
&u%a/$e,i &u e'a&$i$a$e vrs$a# pe &are  avea,i (% +$"ra+ie- Lipi,i +$"ra+ia pe  *u&a$ă de
&ar$%# (%&$ (% 6uru! ei di% &e!e pa$ru păr,i să +ie spa,iu !i*er apr'ima$iv 1M &m-- Pe supra+a,a
ri)%$a!ă a !&u!ui "!# deasupra +$"ra+iei s&rie,i &u $u/ %e"ru vrs$a &,i a%i a,i avu$ a$u%&i-
8s# su* +$"ra+ie# s&rie,i &uv%$u! 2să%ă$a$e2- La s$%"a ; 2$i%ere,e2 s&rie,i ver$i&a!# !i$eră su*
!i$eră# !a dreap$a ; 2su+!e$2- Pu%e,i &ar$%u! pe pere$e- A/e)a,i.vă (% +a$a a&es$uia# (%$r.u% +$!iu
&md# !a  dis$a%,ă de 9.9#: m-# as&u!$a,i  mu)i&ă !i%i/$i$ă- Ar +i de dri$ &a +$"ra+ia să +ie
(%&adra$ă di% $rei păr,i# de 6s# s$%"a /i dreap$a# de !um%ări apri%se sau mă&ar de  si%"ură
!um%are di% par$ea de 6s-
A+!%du.vă (% s$are de re!a'are# $imp de >.: mi%- privi,i +$"ra+ia# &%&e%$ra,i.vă
a$e%,ia %umai asupra ei- Trep$a$# (%&epe,i me%$a! să deru!a,i +i!mu! eve%ime%$e!r vie,ii vas$re#
p%ă !a vrs$a dri$ă- Si$ua,ii!e &mp!e'e %ep!ă&u$e (%&er&a,i să !e /$er"e,i di% memria pri%
au$su"es$i%area0 2a&ea si$ua,ie# &a  &ea,ă# mi.a dispăru$ di% memrie2- Repe$a,i de $rei ri-
A6u%"%d p%ă !a vrs$a di% +$"ra+ie# $re*uie să vă pri,i "%duri!e /i# adres%du.vă a&es$eia# să
rs$i,i (% "%d &uvi%$e!e0 27reau să $răies& av%d a&eas$ă vrs$ă $a$ă via,a2- Cuvi%$e!e se rs$es&
ma!e# &u iu*ire# +ără duri$a$e# &a  ru"ă- Timp de u% mi%u$ &%&e%$ra,i.vă $a$ă a$e%,ia asupra
+$"ra+iei# ami%$i%du.vă $a$e de$a!ii!e di% mme%$u! &%d a +s$ +ă&u$ă-După a&eas$a# ridi&a,i
pu,i% *ra,e!e /i $rimi$e,i e%er"ie spre ea api (%&hide,i &hii /i &u am*e!e mi%i s&a$e,i 2mu!a6ui
2e%er"e$i& a! p)ei- Du&e,i mi%i!e !a +ru%$e &u de"e$e$e!e pe $mp!e- Privi,i +$"ra+ia /i
$ra%smi$e,i. (mpreu%ă &u e%er"ia !a hip$a!amus pri% &reier (% )%a &&ipi$a!ă- 5e%,i%e,i
ima"i%ea $imp de u% mi%u$ /i 6umă$a$e.duă mi%u$e- Bra,e!e se !asă (% 6s# se u%es&- Rs$i,i de $rei
ri +rmu!a de au$su"es$i%are0 2Am $re&u$ pes$e a%i- Ta$e sis$eme!e me!e su%$ pu$er%i&e /i
să%ă$ase- E'perie%,a /i &u%/$i%,e!e a&umu!a$e (% a&e/$i a%i au rămas2-
După 1:.9M se&- $re*uie să deshide,i &hii- 4a&e,i e'er&i,iu! p%ă ve,i redu&e $impu! de
e'e&u,ie !a > se&-C%d e'er&i,iu! a +s$ per+e&$ (%su/i$# se pa$e $re&e !a urmă$ru!- A/e)a,i.vă (%
2p)i,ia vi)i$iu!ui2# $imp de . se&- &%&e%$ra,i.vă a$e%,ia asupra %umăru!ui a%i!r de e'emp!u 9M
de a%i- (%&hide,i &hii# /i +ără a ridi&a *ra,e!e# $rimi$e,i e%er"ia asupra a&es$ui %umăr- Api# &u
am*e!e mi%i a*sr*i,i a&es$ %umăr /i (mpăr,i,i.1 (% &i+re0 &u m%a s$%"ă ; &i+ra di% s$%"a# &u
dreap$a;&i+ra di% dreap$a-
&are (% )%a "$u!ui se u%es&Trep$a$#
+rm%d e'e&u$%d
%umăru!e'er&i,iu!# (mpreu%ă
(%$re"- A&es$ %umăr#&ua6u%"%d
e%er"ia !a
vi)ua!i)a,i /i &i+re!e#
hip$a!amus#
răm%e a&!- E'e&u$%d u% +e! de mu!a6 a! !ui# &*r(,i.1 pri% &ha3re p%ă !a &&&is# +i'%du.1 (%
&ha3ra 5u!adhara-5ai depar$e# după mde!u! di% e'er&i,iu! 1# e%er"ia $re&e pri% umeri# "$# +a,ă-

?
C%d va $re&e pri% par$ea &&ipi$a!ă# s&a$e,i mu!a6u! de pe %umăr# vi)ua!i)a,i.1 /i !ăsa,i.1 sa $rea&ă
(mpreu%ă &u e%er"ia pri% r"a%e!e i%$er%e- Api# &%+rm s&hemei e'er&i,iu!ui# $rimi$e,i %umăru!
spre pi&iare# u%de di% %u se va 2*i+ur&a2 /i api (mpreu%ă &u e%er"ia# spre $ă!pi0 !a $a!pa dreap$ă
; u%i$ă,i!e# !a s$%"a ; )e&i!e-După &e v.a,i (%su/i$ am*e!e e'er&i,ii# e'e&u$a,i.!e (% urmă$area
rdi%e0 !a (%&epu$; &e! de.a! di!ea# api;primu!- A&um să e'ami%ăm me$de!e
psihe%er"su"es$ive# &e &%$ri*uie
1a pre!u%"irea vie,ii-
O me$da simp!ă es$e des$i%a$ă a&e!ra &are %u /$iu să !u&re)e &u &ha3re!e- A/e)a,i.vă
(%$r.u% +$!iu &md (% 2p)i,ia vi)i$iu!ui2 &u &hii (%&hi/i- Pri% am*e!e mi%i &ap$a,i e%er"ia
e'$er%ă /i $ra%smi$e,i. (% )%a rădă&i%ii %asu!ui- 5ai depar$e# pe ri)%$a!ă# pe%e$ra,i &u e%er"ia
&apu!# ump!e,i par$ea &&ipi$a!ă# vi)ua!i)%d &i+re!e ; a%ii vie,ii- Timp de duă săp$ăm%i
(%&er&a,i să vede,i &!ar vrs$a# p%ă !a &are dri,i să $răi,i de e'emp!u# p$)e&i- E%er"ia se $rimi$e
(% par$ea &&ipi$a!ă hip$a!amus p%ă &%d apare (% &reier %umăru! dri$- Api# $imp de duă
săp$ăm%i# (%&er&a,i să rea!i)a,i apari,ia %umăru!ui M# api 1MM /-a-m-d- C%d apare &!ar %umăru!
9MM &%sidera$ !imi$ă#a$u%&i# pe vii$r# pe par&ursu! (%$re"ii vie,i# e'e&u$a,i a&es$ e'er&i,iu  da$ă
pe )i vi)ua!i)%d &!ar &i+ra 9MM 4i"- 9>-
S&hema &mp!e'ă &u +!sirea e%er"iei i%$er%e a &ha3re!r- <%drep$a,i ra)a me%$a!ă de
e%er"ie spre &ha3ra 5u!adhara vr+u! &%u!ui /i# (% se%su! a&e!r de &easr%i&# ridi&a,i e%er"ia
p%ă !a Svadhis$ha%a- Ridi&a,i duă e%er"ii (% se%su! a&e!r de &easr%i&# u%i,i.!e &u 5a%ipura#
Cha3ra Ce%$ra!ă# A%aha$a# 7ishudha# A6%a- <% a&e!a/i $imp# &%d e%er"ia a a6u%s p%ă !a A6%a#
e%er"ia Sahasrarei &*ară (% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i&- L%"ă hip$a!amus u%i,i $a$e
e%er"ii!e# ump!e,i.1- I% a&e!a/i $imp# me%$a! $ra%smi$e,i i%+rma,ia privi%d vrs$a vas$ră-
Se !u&rea)ă &%+rm s&hemei0 duă săp$ăm%i apare &i+ra 2HM2# urmă$are!e duă
săp$ăm%i ; 2M2 /-a-m-d- Da&ă ve,i sim,i *rus&  "reu$a$e (% )%a &&ipi$a!ă# (%$rerupe,i imedia$
e'er&i,iu!- Es$e &%$rai%di&a$ pe%$ru hiper$e%sivi- A&e/$ia p$ +!si primu! e'er&i,iu simp!u

F#)-99

Rero0pe*/#$5*$p$*#$e$ 1e $ %e1e$ %#e/#'e re*!e -


U%u! di%$re &e!e mai &mp!e'e +e%me%e a!e parapsih!"iei es$e re$rspe&,ia psi*i!i$a$ea
de a vedea eve%ime%$e $re&u$e- Se(%$!%e/$e des$u! de rar-T$u/i# !a a&es$ %ive! pa$e +i adus ri&are m#
+!si%d me$de!e
A/e)a,i psihe%er"su"es$iei-
persa%a &u spa$e!e !a 7ă prpu%
%rd# *ra,e!eu%a di%$re e!e- u%i$e# &hii (%&hi/i-
/i pi&iare!e
Psihe%er"su"es$!"u! a/ea)ă pa!ma s$%"ă pe &ha3ra 7ishudha# iar pa!ma dreap$ă (% )%a
&&ipi$a!ă- E'&i$a,i &ha3ra 5a%ipura a prpriu!ui r"a%ism# $rimi$e,i e%er"ia (% (%&heie$uri!e

:M
mi%i!r- Api# mai e+e&$ua,i (%&ă  da$ă  pu$er%i&ă $rimi$ere de e%er"ie %umai spre m%a s$%"ă-
Di% *a)a &%u!ui &ha3rei 7ishudha a per&ipie%$u!ui $rimi$e,i e%er"ia (% se%su! i%vers a&e!r de
&easr%i&# p%ă !a vr+u! &%u!ui# după a&eea ridi&a,i. !a &ha3ra A6%a# vr+u! &%u!ui /i# (% se%su!
a&e!r de &easr%i&# $rimi$e,i e%er"ia !a *a)a &%u!ui A6%a- Api# $rimi$e,i. (% i%$eriru! &apu!ui# !a
hip+i)ă- I% )%a mi%ii drep$e se vr sim,i u/are (%,epă$uri-E'&i$a,i vr+u! &%u!ui &ha3rei
5u!adhara /i e+e&$ua,i  pu$er%i&ă $rimi$ere de e%er"ie (% se%su! a&e!r de &easr%i&# spre vr+u!
&%u!ui &ha3rei A6%a# mai depar$e spre *a)a ei /i spre hip+i)ă- Simu!$a%# !a %ive! me%$a! da,i
&ma%da0 2Persa%a $re*uie să./i vadă vie,i!e $re&u$e- Se deru!ea)ă +i!mu! eve%ime%$e!r (% se%s
i%vers2- A&eea/i &ma%dă se dă /i !a %ive! ver*a!- După &e a,i &ap$a$ (%&ă  da$ă e%er"ia (%
5a%ipura /i a,i $rimis. !a am*e!e mi%i# e+e&$ua,i  pu$er%i&ă $rimi$ere &u m%a dreap$ă (%
i%$eriru! su*&%/$ii%,ei# iar &u s$%"a !a &ha3ra 7ishudha- Rs$i,i &uvi%$e!e0 27ă vede,i vie,i!e
$re&u$e- Pves$i,i despre e!e2-
Ie/irea di% s$are- E+e&$ua,i per&ipie%$u!ui re"!area $u$urr &ha3re!r de 6s (% sus pri%
vr+uri!e &%uri!r /i# api# de sus (% 6s# pri% *a)e!e &%uri!r- Pre!ua,i u% +!u' pu$er%i& de e%er"ie
e'$er%ă ump!e,i &u ea (%&heie$uri!e mi%i!r (% 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2 /i# după a&eea# $rimi$e,i e%er"ia
+!si%d varia%$a +ără &%$a&$ spre vr+u! &%u!ui 5u!adharei (mpreu%ă &u vi)ua!i)area &u!rii
r/ii- I% se%su! a&e!r de &easr%i&# pri% spira!ă# adu&e,i e%er"ia !a *a)ă# p%ă &%d &%u! va +i
!umi%a$ pu$er%i&- A&e!a/i !u&ru se +a&e /i &u &e!e!a!$e &ha3re- C*r%d e%er"ii!e de sus (% 6s#
răsu&i$i.!e (% &%uri# (% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i&- <% +i%a!# +!si,i +rmu!a ver*a!ă# de
su"es$i%are0 2Disp)i,ia es$e e'&e!e%$ă# &apu! &ura$# !impede- Crpu! es$e u/r# praspă$- Ce a,i
vă)u$ a dispăru$# dar a,i memra$ $a$e de$a!ii!e2-Cei# &are /i.au (%su/i$ $eh%i&a au$su"es$iei
(mpreu%ă &u varia%$e!e *ie%er"e$i&e# de aseme%ea# me$da de a a6u%"e !a Super&%/$ii%,ă# p$ să
pă$ru%dă si%"uri (% &mpu! i%+rma,i%a! a! Păm%$u!ui# rea!i)%d (% prea!a*i! h!"rama0 27reau
să văd vie,i!e me!e $re&u$e2- Des&hi)%d &a%a!u! de !e"ă$ură &u Csmsu!# se rea!i)ea)ă (% prea!a*i!
 i%$er"are !a %ive! me%$a!0 2P$ eu are (% a&es$ mme%$ să.mi văd vie,i!e $re&u$e= Da sau %u=2-
Da&ă %u primi,i răspu%s /i vă apare u% se%$ime%$ de respi%"ere# (%seam%ă &ă vă es$e i%$er)is
a&&esu!- Da&ă# (% s&him*# apare u/uri%,ă# prspe,ime# vii&iu%e# se pa$e e+e&$ua re$rspe&,ia- Nu
ui$a,i &a# (%ai%$e de e'er&i,iu# să rs$i,i ma%$ra de &r$ire- Numerase!e e'perime%$e (% dme%iu!
re$rspe&,iei au da$  i%+rma,ie.&mp!e$ %uă despre arhive!e memriei vie,i!r $re&u$e- Eu &red
&ă e'is$ă &i%&i arhive pri%&ipa!e a!e memriei# si$ua$e (% &ha3re!e 5u!adhara# A%aha$a# Cha3ra
!umii mar%# Cha3ra Ce%$ra!ă /i 7ishudha- Ta$e +a& par$e di% sis$emu! 5i&r.&smsu!ui- Su%$
duă pu%&$e pri%&ipa!e de !e"ă$ură &u arhive!e de i%+rma,ii0 (% sis$emu! 5a&r&sms.Păm%$
p!asma &a a&umu!a$r de i%+rma,ii /i Csmsu! &mp e%er"i%+rma,i%a!- I%$era&,iu%ea
di%$re Csms /i Om se rea!i)ea)ă pri% &ha3ra Sahasrara Super&%/$ii%,ă# i%$era&,iu%ea Om.
Păm%$ pri% &ha3ra 5u!adhara- S$udierea me&a%ismu!ui# a &a%a!e!r de !e"ă$ură# pri% &are se
prdu&e s&him*u! de i%+rma,ii# des&hide# după părerea mea# psi*i!i$ă,i e'$rardi%are pe%$ru %ua
e$apă de ev!u,ie a me%irii
Meo1$ p0#7oe!er)o7o'o)r$-#*+-
Se /$ie &ă pri% me$da h!"ra+i&ă se pa$e *,i%e  ima"i%e &upri%)ă$are a *ie&$u!ui-
Pri%$r. +$"ra+iere spe&ia!ă se *,i%e !a (%&epu$  p!a&ă +$"ra+i&ă api ea se supu%e a&,iu%ii
ra)e!r !aser- L%"ă p!a&a +$"ra+i&ă# pe &are su%$ repre)e%$a$e %umai pe$e /i du%"i# apare (%
spa,iu ima"i%ea (% v!um a *ie&$u!ui- Spre dese*ire de +$"ra+ie# a&eas$a pa$e +i (%&%6ura$ă
di% $a$e păr,i!e- Chiar /i &ea mai mi&ă *u&ă,i&ă di% p!a&ă# supusă ra)e!r !aser# va da  ima"i%e
v!ume$ri&ă a *ie&$u!ui-
4i)i&ie%ii &%sideră &ă h!"rama u%ui *ie&$ es$e  u%dă !umi%asă s$a$i&ă- A +s$
emisă
 u%dăip$e)a privi%d
de !umi%ă mde!u!
s$a$i&ă h!"ra+i&#
/i a+!%du.se %du!a$riu
(%$r.u% a! !umii#
!& de$ermi%a$ &%+rm &ăreia
a! spa,iu!ui# se a+!ă+ie&are *ie&$
simu!$a% +ii%d
(% $a$e
pu%&$e!e U%iversu!ui- Şi# da&ă U%iversu! es$e u% sis$em "i"a%$ h!"ra+i& /i me&a%.&ua%$i&# a$u%&i
psihi&u!# &a !ume re+!e&$a$ă# &%,i%e e!eme%$e a!eh!"ra+iei-

:1
E'perime%$e!e e+e&$ua$e (% dme%iu! di+eri$e!r +e%me%e para%rma!e ara$ă &ă (%
&e!u!e!e &reieru!ui e'is$ă pr&ese &are asi"ură i%$era&,iu%ea !a dis$a%,ă a a&es$uia &u !umea
e'$eriară /i# pr*a*i!# su%$ de %a$u.ră &ua%$i&ă %du!a$rie- Di% pă&a$e# p%ă (% pre)e%$ %u s.au
rea!i)a$ apara$e# &are să (%re"is$re)e h!"rame &ere*ra!e- T$u/i# eu &%sider ip$e)a
psihh!"ra+i&ă rea!ă /i vă prpu% drep$ dvadă me$da psihe%er".h!"ra+i&ă de &dare
&ua%$i&ă %du!a$rie a ima"i%ii# me$dă de&amda$ă %umai e'perime%$a!ă# &e %e&esi$ă  s$udiere
/$ii%,i+i&ă seriasă# dar &are se ap!i&ă &u su&&es (% pra&$i&ă-Ese%,a me$dei &%s$ă (% &rearea u%ei
h!"rame# a u%ei 2u%de s$a$i&e2 !a %ive! me%$a! +!si%d *ie%er"ia i%$er%ă /i s+era psihi&ă-
4rmarea# i%$rdu&erea /i (%$ărirea h!"ramei se e+e&$uea)ă $rep$a$# e$api)a$-
Prima e$apă0 +!si%d me$da de de)v!$are a ima"i%a,iei# mde!a,i &u pre&i)ie *ie&$u!#
vi)ua!i)a,i.1 (% &%/$ii%,ă &a pe  h!"ramă varia%$a $ridime%si%a!ă-
E$apa a dua0 $rimi$e,i e%er"ia de !a *a)a &%u!ui &ha3rei A6%a (% se%su! a&e!r de
&easr%i&# (% )%a hip+i)ei# a!&ă$ui%d /i repreentndu-v. &!ar (% "%d p!a&a.e&ra% pe%$ru
(%re"is$rarea h!"ramei-
E$apa a $reia0 $rimi$e,i u% +!u' pu$er%i& de e%er"ie de !a *a)a &ha3rei 5a%ipura (% sus# (%
se%su! a&e!r de &easr%i&# p%ă !a vr+u! &%u!ui &ha3rei A6%a a dua ver$e*ră &ervi&a!ă /i# $$ (%
se%su! a&e!r de &easr%i&# du&e,i e%er"ia !a *a)a &%u!ui- Api# 2s$răpu%"e,i2 &u e%er"ie *ie&$u!
&rea$ !a %ive! me%$a! /i ap!i&a,i.1 (% varia%$ă h!"ra+i&ă se des&mpu%e (% u%de pe p!a&a.e&ra%-
E$apa a pa$ra0 e+e&$ua,i după mde!u! pre&ede%$  $rimi$ere sup!ime%$ară de e%er"ie &u
ap!i&area !a %ive! me%$a! a i%+rma,iei0 2!"rama s.a +i'a$ pe e&ra%2-
E$apa a &i%&ea0 rea!i)a,i pu%erea (% +u%&,iu%e a h!"ramei pri%$r. pu$er%i&ă /i
&%&e%$ra$ă $rimi$ere de e%er"ie de !a *a)a &ha3rei 7ishudha (% sus#(% se%su! a&e!r de &easr%i&#
p%ă !a vr+u! &%u!ui &ha3rei A6%a /i# (% se%su! a&e!r de &easr%i&# du&e,i e%er"ia p%ă !a *a)a
&%u!ui- C%&e%$ra,i e%er"ia /i $rimi$e,i. su* +rma u%ei ra)e su*,iri pe p!a&a.e&ra%-Imedia$ (%
&%/$ii%,ă apare h!"rama &!r a *ie&$u!ui# &are pa$e +i $rimisă (% ri&are pu%&$ a!
r"a%ismu!ui- 4i'a,i. pe%$ru u% a%umi$ $imp (% &reier sau s&a$e,i. (% a+ara !imi$e!r sis$emu!ui
*ie%er"e$i&# i%$rdu&%d. /i +i'%d. (% ri&are *ie&$ (%su+!e,i$ sau %e(%su+!e,i$-
E$apa a /asea0 &mu$a,i sis$emu! psihe%er"e$i& !a re"imu! *i/%ui$ de +u%&,i%are-
E'e&u$a,i e'er&i,ii!e 1 /i 9 de re%&ăr&are *ie%er"e$i&ă a r"a%ismu!ui- (%!ă$ura,i
vi)ua!i)area i%$er%ă a *ie&$u!ui !a %ive! psihi& +!si%d +rmu!a de au$su"es$i%are0 2O*ie&$u!
e'is$ă- 4u%&,i%ea)ă# %u mă (mpiedi&ă să du&  via,ă %rma!ă- Nu.! văd2-
Să e'ami%ăm e'emp!e!e &%&re$e de +!sire a me$dei psihe%er"h!"ra+i&e-
Depu%erea h!"ramei pe u% *ie&$ %e%su+!e,i$- Lu&ru! se des+ă/ară pe e$ape &%+rm s&hemei
pre)e%$a$e mai sus- Să !uăm &e! mai *i/%ui$ !u&ru# de e'emp!u#u% s&au%- Drim &a ri&e persa%ă
&are se va a+!ă pe a&es$ s&au% să urme)e pr"ramu! +i'a$ pri% h!"ramă0 2Ta$e sis$eme!e
r"a%ismu!ui +u%&,i%ea)ă (%$r.u% ri$m pre&is /i să%ă$s# $e%siu%ea ar$eria!ă es$e %rma!ă# ri$mu!
&ardia& es$e %rma!# e$&- Omu! se sim$e $$deau%a să%ă$s# vi"urs /i &u (%&redere de si%e2-
Es$e +ar$e e+i&ie%$ă +!sirea me$dei psihe%er"h!"ra+i&e pe%$ru re+a&erea
r"a%e!r *!%ave sau a !e)iu%i!r- Tre*uie sa se &ree)e h!"rama r"a%u!ui să%ă$s /i să se
$ra%s+ere ima"i%ea !a r"a%u! *!%av pri% me$da ap!i&ării# după s&hema da$ă-E+e&$ua,i $rimi$erea
de e%er"ie de !a *a)a &%u!ui &ha3rei A6%a (%
se%su! a&e!r de &easr%i&# !a h!"ramă- Ima"i%a,i.vă &ă e%er"ia (%!ă$ură s&a$e
h!"rama /i# (% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i&# 2$ra"e,i.2 !a *a)a &%u!ui &ha3rei- Api#
e+e&$ua,i $rimi$erea de e%er"ie (% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i& p%ă !a vr+u! &%u!ui A6%ei a
dua ver$e*ră &ervi&a!ă /i &*r,i e%er"ia pri% &!a%a ver$e*ra!ă p%ă !a &ha3ra de &are es$e
!e"a$ r"a%u!
r"a%u!ui# &are vă$rimi$erea
e+e&$ua,i i%$eresea)ă- Suprapu%e,i
de e%er"ie de !a pes$e e! h!"rama-
*a)a &ha3rei 4!si%d
!a r"a%u! e%er"ia
respe&$iv &ha3rei
(%$ări%d
h!"rama-

:9
5e$da psihe%er"h!"ra+i&ă pa$e +i +!si$ă &u dese*i$ă e+i&ie%,ă pe%$ru
dia"%s$i&area !a dis$a%,ă- La +e! &a (% e'emp!e!e a%$eriare $re*uie să s$ăp%i,i !a per+e&,ie me$da
"e%era!ă +rmarea e$api)a$ă# i%$rdu&erea /i (%$ărirea h!"ramei- Pe%$ru rea!i)area dia"%s$i&ării
$re*uie să avem *ie&$u! de &are s.a +!si$ persa%a pe%$ru (%!ă$urarea +re&ve%,ei &mpu!ui său-
Lua,i *ie&$u! (% m%ă# da,i  &ma%dă me%$a!ă# &um ar +i0 2Tre*uie să e+e&$ue) dia"%s$i&area
ri%i&hi!r a&es$ui m2-La %ive! me%$a! se &rea)ă h!"rama &e!r di ri%i&hi- Api se rea!i)ea)ă
vi)i%area !r v!ume$ri&ă-Se de&!a%/ea)ă &ha3re!e A6%a /i Sahasrara- (%&hide,i &hii# e+e&$ua,i
$ra%smi$erea e%er"iei de !a A6%a !a Sahasrara (% se%su! a&e!r de &easr%i& $imp de :.1M se&- Api#
(% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i&# (%api p%ă !a *a)a &%u!ui &ha3rei A6%a- Apare /i se sim$e
&!ar u% impu!s# u% sem%a!-<% a&e!a/i $imp# de !a &ha3ra A6%a# (% se%su! a&e!r de &easr%i&
supra+a,a ri)%$a!ă /i de !a &ha3ra Sahasrara# (% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i&# e+e&$ua,i
$rimi$erea de e%er"ie- <% pu%&$u! !r de i%$erse&,ie se prdu&e  2s&%$eie2 ; ima"i%ea v!ume$ri&ă
a ri%i&hi!r# h!"rama (%&epe să !umi%e)e i%$e%s- La %ive! me%$a!# pe h!"ramă apar
&ara&$eris$i&i!e pa$!"i&e a!e ri%i&hii r pie$re# %isip# e$&-
După &e v.a,i (%su/i$ per+e&$ me$da psihe%er"h!"ra+i&ă# pu$e,i să  ap!i&a,i &u
su&&es (% ras$rpia h!"ra+i&ă- De e'emp!u#  persa%ă &are are pe &rp  &i&a$ri&e /i dri,i să
a+!a,i (% &e &%di,ii a apăru$ <% a&es$ &a)# se pa$e +!si +$"ra+ia- S&hema ara$ă as$+e!0
Se pu%e (% +u%&,iu%e &ha3ra A6%a /i se e'ami%ea)ă &u a$e%,ie &ha3ra 7ishudha a
per&ipie%$u!ui-
E+e&$ua,i  pu$er%i&ă $rimi$ere de e%er"ie &u a%a!i)a$ru! p$i& (% &e%$ru! *a)ei &%u!ui
7ishudha# iar api# (%&hi)%d &hii# $re&e,i &u prpria e%er"ie pri% *a)a &%u!ui# (% se%su! i%vers
a&e!r de &easr%i&- <% a&e!a/i $imp# se rea!i)ea)ă  u/ară $rimi$ere de e%er"ie (% se%su! a&e!r de
&easr%i&# de !a &ha3ra A6%a (% )%a hip+i)ei prprii- Pes$e &$eva se&u%de# (% +a,a dum%eavas$ră
vr (%&epe să se deru!e)e pre&um 2&adre!e &i%ema$"ra+i&e2 eve%ime%$e!e vie,ii per&ipie%$u!ui ;
+i!mu! h!"ra+i&- 5e%$a!# (% a&es$ mme%$# $re*uie sa vă &%&e%$ra,i a$e%,ia asupra &i&a$ri&ii /i
eve%ime%$e!e vr (%&epe să se deru!e)e di% &e (% &e mai repede- Şi deda$ă# pe 2pe!i&u!ă2 va apare
u% 2s$p.&adru2# ve,i vedea eve%ime%$u! &are a avu$ !& (% via,a persa%ei /i a "e%era$ apari,ia
&i&a$ri&ii- După !u&ru# e+e&$ua,i au$&ură,area0 (%!ă$ura,i di% &%/$ii%,ă *ie&$u! /i (%&ăr&a,i &u
*ie%er"ie r"a%ismu!- Psi*i!i$ă,i!e me$dei %du!a$rii de &dare su%$ i%+i%i$e- S$udierea pr.
+u%dă a me$dei /i e!a*rarea a&es$eia vr permi$e (%ai%$area mai a&&e!era$ă pe &a!ea (%,e!e"erii
+u%&,i%ării &reieru!ui- Iar (%su/irea pra&$i&ă a psihe%er"h!"ra+iei des&hide &u adevăra$
perspe&$ive +a%$as$i&e (% psih+i)i&ă- Eu# de e'emp!u# su%$ &%vi%s &a# &u a6u$ru! h!"rame!r
&ere*ra!e se vr pu$ea re!i)a 2pera,ii2 pe%$ru re"e%erarea r"a%e!r pierdu$e# a&es$ea vr pu$ea +i
(%!&ui$e +ără i%$erve%,ie &hirur"i&a!ă# se va pu$ea &re&$a aspe&$u! e'$erir /i# desi"ur# r"a%ismu!
va pu$ea +i (%$i%eri$-

XII. 3NCEIERE. "CU NOI SPRE


LUMIN4"

Cu%/$i%,e!e pe &are !e are me%irea după duă mi!e%ii de e'is$e%,ă a &ivi!i)a,iei


%as$re des&hid psi*i!i$ă,i e'$rardi%are pe%$ru &u%a/$erea !umii# pă$ru%derea (% a!$e spa,ii sau
u%iversuri# &%/$ie%$i)area !&u!ui# pe &are (! &upă (% Pr"ramu! Csmi&-<% a&e!a/i $imp#
s$ăp%irea se&re$e!r diri6ării e%er"ii!r i%$er%e /i e'$er%e pre)i%$ă /i u% a%umi$ peri&!0 da&ă (%&ape
pe mi%i re!e# e%er"ia psi pa$e deve%i  armă &ump!i$ă- Ce! &are a pă/i$ pe &a!ea spiri$ua!ă# $re*uie
să &%/$ie%$i)e)e +ap$u! &ă %u e'is$ă pe Păm%$ s&p mai *i%e&uv%$a$ de&$ si"ura%,a vie,ii
spiri$u!ui /iSea &rpu!ui me%es&-
pu%e adesea (%$re*area# &are p!a% de de)v!$are &smi&ă pa$e +i s&$i$ mai de
perspe&$ivă= După părerea mea# sis$emu! de au$per+e&,i%are $re*uie să 2(%&eapă &u veri"a &ea
mai s!a*ă# dar# $$deau%a /i +ără (%&e$are $re*uie să se a&,i%e)e pe%$ru (m*u%ă$ă,irea p!a%u!ui

:>
3armi& /i de)v!$area p!a%u!ui Nirva%ei ; ame%ii de as$ă)i su%$ dese*i$ de s!a*i (% a&es$e duă
p!a%uri- Sar$a i%dividu!ui !a $impu! pre)e%$ /i !a i%+i%i$ es$e de$ermi%a$ă de !e"i!e Karmei- De
a&eea es$e e'$rem de impr$a%$ să privim &u a$e%,ie +ie&are idee# se%$ime%$# +ap$ă se pa$e &a după
 via,ă să (%ai%$e)i &u &$eva $rep$e pe &a!ea ev!u,iei sau# i%vers# să +ii aru%&a$ depar$e# (% urmă-
Para!e! &u i%$e%si+i&area de)v!$ării 3armi&e# $re*uie +!si$ă pra&$i&a &%&e%.$rării asupra i%imii#
pra&$i&a de)v!$ării &ha3rei Nirva%a- I%ima# pri% &apa&i$a$ea de a sim,i# es$e &e%$ru! vie,ii# (% ea se
&%&e%$rea)ă via,a pers%a!ă a +ie&ărui m /i a&$ivi$a$ea spiri$u!ui său- 2Aspira,i spre (%ă!,imi ;
a&eas$a es$e pe%$ru i%imă2 a+irmă A"%i."a- Aspira,ia &ă$re (%ă!,imi dă &e!e mai mari psi*i!i$ă,i
+ie&a.re# de si%e s$ă$ă$r# $re*uie să /i. de$ermi%e- S&pu! +i%a! &%s$ă (% &u%a/$erea (%$re"ii
e'is$e%,e# pă$ru%de.rea (% A*s!u$# &a!e ev!u$ivă &e %e&esi$ă  perma%e%$ă au$per+e&,i%are a
de)v!$ării psihi&e# (%ă!,are spiri$ua!ă /i respe&$area !e"i!r &smi&e# a a&e!r !e"i mra!e i%&!use (%
&e!e 1M pru%&i /i Predi&a rs$i$ă de Isus Cris$s-
Tra%smi$e,i mai des "%duri *u%e !umii# Păm%$u!ui# ame%i!r /i $u$urr +ii%,e!r-
Pu$e,i des+ă/ura /i u% ri$ua! des$i%a$ (%+ăp$uirii %umai "%duri!r *u%e-
Le"a,i &u  s+ară u% mă%u%&hi de  !um%ări de &eară- A/e)a,i.!e pe  +ar+urie- I% prea!a*i!#
"%di,i.vă !a  dri%,e ; es$e mai *i%e &a pr"ramu! să +ie %$a$- Pu%e,i mi%i!e pe mă%u%&hiu! de
!um%ări# $ra%smi$e,i primu! "%d /i r$i,i !um%ări!e (mpreu%ă &u +ar+uria !a >M de "rade- Api# +a&e,i
a&e!a/i !u&ru# $ra%smi,%d pe r%d a! di!ea "%d# a! $rei!ea# e$&#  "%duri ;  r$a,ii- De)!e"a,i
!um%ări!e# apri%de,i.!e /i pu%e,i.!e pe +ar+urie su* +rmă de &er&- E!e $re*uie să ardă /i pri% +!ă&ări!e !r#
i%+rma,ia vas$ră va +i re&ep,i%a$ă de Csms-
 "%duri
"%du! sa!vării# (%drep$a$ spre sa!vare
"%du! i%imii# &e dă dra"s$e
"%du! *u%# &e des&mpu%e rău!
"%du! &ura$# &e puri+i&ă $$ &e es$e (%su+!e,i$ /i %e(%su+!e,i$
"%du! prie$e%iei# &e u%e/$e ame%ii
"%du! să%ă$ă,ii# &e dăsă%ă$a$e
"%du! *u&uriei# &are dăruies$e *u&urie
"%du! $ămăduirii# &are !e&uie/$e p!a%e$a /i $$&e es$e viu
"%du! spiri$u!ui# &are di)!vă $a$e vi&ii!e me%e/$i-

ma&r&sms2#Da&ăa,i
v.a,i a!es &a!ea i%+i%i$a$ea
&%/$ie%$i)a$ au$per+e&,i%ării#
prprii!rv.a,i sim,i$ &aa$u%&i
psi*i!i$ă,i# u% sis$em 2mi&r&sms.
a,i mai +ă&u$ u% pas spre
Lumi%ă- Urmă$ru! pas (% a$i%"erea s&pu!ui +i%a! es$e a6u$ru! da$ &e!r aprpia,i (% re)!varea
a&e!eia/i pr*!eme ; pre&uparea pe%$ru 5area arm%ie a 7ie,ii- T$u/i# se&!u! T# &e
des&hide (% +a,a me%irii perspe&$ive s$ră!u&i$e (% pr"ramu! Csmi& pa$e (% a&e!a/i $imp# să
devi%ă  +a$a!i$a$e- I% is$ria &ivi!i)a,iei %as$re# %i&ida$ă %u a apăru$ a$$ de &!ar &a a&um
%e&esi$a$ea u%irii +r,e!r (% s&pu! sa!vării a&es$eia-
<% +ie&are 6i# !a ra 9># ra 5s&vei# e!evii /i &!e"ii mei de idei di% di+eri$e ra/e a!e
,ării medi$ea)ă (mpreu%ă pe $ema 2Spre Lumi%ă2- Prpu% dri$ri!r să %i se a!ă$ure-
A/e)a,i.vă (% 2p)i,ia ru"ă&iu%ii2 sau 2p)i,ia vi)i$iu!ui2# &u +a,a !a %rd- Cu &hiu!
mi%,ii $re&e,i pe !a *a)e!e &ha3re!r vr+uri!e &%uri!r de !a 5u!adhara p%ă !a Sahasrara#
vi)ua!i)a,i &u!area !r as$+e! (%&$ să !umi%e)e i%$e%s- Respira,ia0 > se&- ; i%spira,ie# > se&- ;
,i%e,i respira,ia# : se&- e'pira,i- Ima"i%a,i.vă &!ar "!*u! păm%$es&# a/a &um a,i dri să.1 vede,i
&rea,i di% $imp h!"rama-
Dire&,i%a,i e%er"ia de !a Sahasrara# (% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i&# (% 6s# pri%
$a$e &ha3re!e /i# pri% am*e!e pi&iare &u u% +!u' pu$er%i& de e%er"ie spre &e%$ru! Păm%$u!ui
(mpreu%ă
e%er"ie !a &u ap!i&area
supra+a,a h!"ramei-
Păm%$u!ui- E+e&$ua,i u%a.duă
Urmă$area $rimi$eri-
$rimi$ere va +i spre Api# $rimi$e,i
Csms- u% +!u'
(mpreu%ă pu$er%i& de
&u e%er"ia
&smi&ă dire&,i%a,i +!u'u! &a u% du/ di% %u spre Păm%$ &u ap!i&area h!"ramei-

:?
E%er"ia mea ump!e Păm%$u! &u u% +!u' pu$er%i&# dar ma!e /i vi%de&ă$r#
re"e%er%du.i ad%&uri!e /i (%$rea"a supra+a,ă- Păm%$u! %s$ru es$e u% r"a%ism viu# &are
+u%&,i%ea)ă (%$r.u% ri$m pre&is /i să%ă$s-
T$ &e es$e viu pe Păm%$ se re"e%erea)ă- O"!i%da ape!r se &ură,ă- Or"a%isme!e# &e
$răies& (% apă# se re+a&- Iar*a /i &pa&ii devi% pu$er%i&i# să%ă$/i /i &ura,i- Lumea a%ima!e!r devi%e
pu$er%i&ă /i să%ă$asă- Di% a&eas$ă )i# Păm%$u! %s$ru# &a u% r"a%ism viu# $răie/$e  via,ă dep!i%ă
/i să%ă$asă-!"rama mea es$e depusă pe%$ru $$deau%a# $$deau%a# $$deau%a-
Pe%$ru (%$ărirea i%+rma,iei se mai +a& $rei $rimi$eri pu$er%i&e de e%er"ie- Se !asă u% +ir
e%er"e$i& su*,ire !e"a$ de Păm%$ /i se e+e&$uea)ă  $rimi$ere pu$er%i&ă de e%er"ie de 6s (% sus pri%
spira!ă &u ap!i&area h!"ramei0 Trimi$ e%er"ia mea spre $a$e %ive!e!e &smi&e p%ă !a Ra,iu%ea
Csmi&ă- E%er"ia mea es$e u%i$ă &u e%er"ia Csmi&ă /i su* +rmă de p!aie &smi&ă# u/ară# &ade
pe Păm%$# puri+i&%d ame%ii de $a$e pă&a$e!e# de re!e# de &e!e %e+!si$are# d%du.!e să%ă$a$e#
*u&urie# (%,e!e"erea adevăru!ui vie,ii- Oame%ii devi% mai &ura,i# mai să%ă$/i- T,i ame%ii
Păm%$u!ui# i%di+ere%$ de &redi%,ă# &%vi%"eri p!i$i&e# %a,i%a!i$a$e# su%$ surri /i +ra,i- Su%$em u%
$$ u%i$ar /i# (%$r.u% si%"ur su+!e$# %e (%drep$ăm +r,e!e spre *i%e!e &ivi!i)a,iei %as$re- Civi!i)a,ia
%as$ră# a!ime%$a$ă de u% pu$er%i& +!u' de e%er"ie &smi&ă# va pu$ea primi %i &u%/$i%,e /i va
pu$ea a6u%"e (% se&!u! urmă$r !a u% %ive! &a!i$a$iv %u de de)v!$are- Lăsa,i u% +ir su*,ire
e%er"e$i& de !e"ă$ură &u Csmsu! /i# (% se%su! i%vers a&e!r de &easr%i& &*r,i e%er"ia pri%
spira!ă# u%i%d. &u sis$emu! *ie%er"e$i& i%$er%-
Cu "%duri &ura$e# i%imă *u%ă# su%$em i%separa*i! u%i,i &u Păm%$u! /i Csmsu!-

UR4M8NTUL EXTRASENSORULUL
Su%$ m a! p!a%e$ei Păm%$# &ă!ău)a &ea%u!ui de &u%/$i%,e# &e se (%$i%de (% +a,a /i (%
spa$e!e meu# pă/es& pe drumu! spiri$ua!i$ă,ii /i (! vi urma &u &i%s$e p%ă !a &apă$- T$deau%a /i
riu%de# vi apăra pa&ea /i &ivi!i)a,ia me%eas&ă pe Păm%$ /i (% Csms# vi &%$ri*ui !a
re%a/$erea spiri$ua!ă /i mra!ă a mu!ui- Ti%)%d spre u% (%a!$ %ive! spiri$ua! /i spre ma%i+es$area
!ui e%er"e$i&ă# su%$ &%/$ie%$ de prpria.mi
răspu%dere pe%$ru +!sirea e%er"ii!r psihi&e /i a a&,iu%i!r i%+rma,i%a!e-5ai presus de $a$e (%
a&eas$ă !ume# es$e %umai Ra,iu%ea Csmi&ă# da&ă pierd !e"ă$ura &u ea# pierd drep$u! de a.mi +!si
&apa&i$ă,i!e-
S$au (% +a,a 7e/%i&iei# Arm%iei /i Ra,iu%ii Csmi&e- Nu am %imi& de as&u%s /i %imi&
de $ăi%ui$ pe%$ru s&puri dis$ru&$ive-
8ur să %u (%&a!& %i&ida$ă 5area Arm%ie# să %u des+ă/r e'perie%,e peri&u!ase pe%$ru
p!a%e$ă /i pe%$ru $$ &e es$e viu# să %u su*6u" +i)i& /i spiri$ua! a!$e +rme ra,i%a!e /i a!,i ame%i# să
a&rd pri% $a$e mi6!a&e!e a6u$r su+eri%)i!r /i &e!r &are au %evie de mi%e- Să +iu dem% (% $a$e
de daru! &e mi s.a +eri$ mai presus de via sar$ei# să $răies& (% pa&e &u mi%e (%sumi /i &u &ei di%
6ur# &u%s&%d %e%&e$a$ mare!e Adevăr;Ra,iu%ea Csmi&ă-
ETICA EXTRASENSORULUI
1-Ca!ea 7.a,i a!es. 7i si%"uri- Nu.i si!i,i pe &ei!a!,i să vă &pie)e /i să vă seme%e-
A!$+e! vă ve,i mi%,i /i ve,i pu%e (% mi%i!e u%ui m %epre"ă$i$  armă peri&u!asă-Repre)e%$a%$ a!
4r,e!r Superiare /$ii &$ de %ea6u$ra$ă /i +ra"i!ă es$e (% +a,a $a %a$ura# +ăp$ura vie /i mu!
%ei%i,ia$
Numai marea dra"s$e pe%$ru e! /i &u%a/$erea e'a&$ă a urmări!r 7ă dă drep$u! !a
a&,iu%e psihe%er"e$i&ă# $ra$ame%$ /i e'perime%$- Nu e'is$ă (% !ume adevăr mai mare de&$
si"ura%,a vie,ii spiri$u!ui /i &rpu!ui me%es& (% $raiu! de )i &u )i# deare&e e! es$e !umea- 7ă
dese*i,i de<%&ei!a!,i
!ume %u %umai pri%
e'is$ă a!**u%ă$a$e
/i %e"ru-/iEa
ră*dare %e!imi$a$ă-/i mu!$is%ră- Nu vă !ăsa,i +ura$ de 
es$e p!i&rmă
si%"ură %$ă# a!$+e! %u ve,i au)i (%$rea"a 5u)i&ă- E'$rase%sru! are drep$u! !a au$pr$e&,ie

::
psihspiri$ua!ă /i apărarea s&ie$ă,ii a persa%ei# de pr"ramarea e%er"i%+rma,i%a!ă s$răi%ă
+ii%,ei ei di% par$ea a!$r +r,e-
Nu e'is$ă (% r%du! &!e"i!r &e au pă/i$ pe &a!ea spiri$ua!ă %i&i u%u! de priss# deare&e
%ime%i %u are pu$erea de a se a*a$e de !a &a!e# da$ă &e a pă/i$ pe ea-
Creea)ă# %u dis$ru"e- Ş$ii mai mu!$e de&$ a!,ii# sim$e mai mu!$ de&$ a!,iiTe.ai
spe&ia!i)a$ (% dme%iu! e%er"e$i& ; spe&ia!i)ea)ă.$e (% per&ep,ii- i%e $$deau%a mi%$e0 &reea)ă /i
%u s$ăp%i# mu%&e/$e /i %u &ău$a +!ase!e# a$i%"e.,i s&pu! /i %u $e m%dri &u a&eas$a- C%d ai
a6u%s să.,i (%,e!e"i 2eu2.! prpriu# ai pu$ere ; radia). /i dăruie/$e. pre$u$i%de%i-
i%e $$deau%a mi%$e &ă +r,a $a se *,i%e pri% a&$ivi$a$e spiri$ua!ă !ău%$ri&ă# pri%$r.
via,ă +ără de priha%ă-
Iu*e/$e.i pe $,i# %u.i 6i"%i pe &ei su+eri%)i %i&i &u &uv%$u!# %i&i &u +ap$a# %i&i &u
"%du!-
Nu $e !ăuda &u pu$erea $a# %u prmi$e %imi&# %u p!ă$i rău! &u rău# %u +a&e rău
du/ma%i!r# vr*e/$e despre ei de *i%e# +ără a +a&e dese*ire (%$re ei /i $i%e-

CUPRINS
Despre au$r /i &ar$ea !ui

:
I- I%$rdu&ere- 2 Eu su%$ mi&r&sms2 ?
II- U%iversu! :
III-----------------------------------------------------------------A%a$mia r"a%ismu!ui &smi&
------------------------------------------------------------------------------ 
I7-----------------------------------------------------------------De)v!$area &rpuri!r su*$i!e
------------------------------------------------------------------------------ 
7- C%/$ii%,a- A$e%,ia- 5emria-E'er&i,ii pe%$ru de)v!$area memriei 11
7I- <%$r.u%&rp să%ă$s .u% spiri$ să%ă$s 1?
1-------------------------------------------------------------------Să%ă$a$ea +i)i&ă
9-------------------------------------------------------------------Să%ă$a$ea psihi&ă
>-------------------------------------------------------------------Să%ă$a$ea e%er"e$i&ă
7II- Pr*!emavie,ii /i a mr,ii- Rei%&ar%area 1
7III- Bie%er"ia 1
1-------------------------------------------------------------------Bi&mpu! . &um (! ave,i dum%eava$ră=
9-------------------------------------------------------------------Cir&u!a,ia e%er"iei- De&!a%/area /i de)v!$area
&e%$ri!r e%er"e$i&i
>-------------------------------------------------------------------Re%&ăr&area *ie%er"e$i&ă /i &re&,ia
*ie%er"e$i&ă a r"a%ismu!ui- 5e$de de apărare-
?- Amp!i+i&area de !a dis$a%,ă a e%er"e$i&ii mu!ui
:-Pr$e&,ia*ie%er"e$i&ă
I- Tra$ame%$u! &u *i&mp-Dia"%s$i&area !a dis$a%,ă- 9
1-------------------------------------------------------------------Dia"%s$i&u! după +$"ra+ie-
9-------------------------------------------------------------------Dia"%s$i&u! după (%+ă,i/are-
>-------------------------------------------------------------------Tra$ame%$u! pri% a&,iu%e *ie%er"e$i&ă
- 4e%me%e parapsih!"i&e >1
1-------------------------------------------------------------------------7ă)u! pri% i%$ermediu! pie!ii
9-------------------------------------------------------------------------Te!e3i%e)ia
>-------------------------------------------------------------------------Te!epa$ia
?-------------------------------------------------------------------------C!arvi)iu%ea
:-------------------------------------------------------------------------Bi!&a,ia
-------------------------------------------------------------------------De&hiu!  ap!i&area i%+rma,iei %e"a$ive
------------------------------------------------------------------------P!$er"eis$
H------------------------------------------------------------------------Des&hiderea Super&%/$ii%,ei
I- Psihe%er"su"es$ia.  %uă dire&,ie(% pra&$i&a m%dia!ă- >
1-------------------------------------------------------------------------Ş$ii%,a su"es$iei
9---------------------------------------------------------------Sa!$ (% su*&%/$ie%$
>-------------------------------------------------------------------------Psihe%er"su"es$!" . pr+esia vii$ru!ui
?-------------------------------------------------------------------------5e$da de a&,iu%e psihe%er"e$i&ă
:-------------------------------------------------------------------------S&a$erea !a ivea!ă a &apa&i$ă,i!r as&u%se
-------------------------------------------------------------------------Psihe%er"su"es$ia (% ar$ă# spr$
-------------------------------------------------------------------------Pr"%)ă pe%$ru ma%a"eri
H-------------------------------------------------------------------------<%&ăr&area psihe%er"i%+rma,i%a!ă a
!i&hide!r# &ris$a!e!r /i pie$re!r pre,iase
-------------------------------------------------------------------------Sa$urarea *ie%er"e$i&ă a hra%ei
1M-----------------------------------------------------------------------4i,i +rum/i
11-----------------------------------------------------------------------L%"evi$a$e /i $i%ere,e
19- Re$rspe&,ia . &apa&i$a$ea de a vedeavie,i!e $re&u$e
1>-5e$da psihe%er"h!"ra+i&ă
II- <%&heiere- 2Cu %i spre Lumi%ă2 :>
8urăm%$u!e'$rase%sru!ui --------------------------------- ::
E$i&a e'$rase%sru!ui------------------------------------------- ::

:
:H

S-ar putea să vă placă și