Sunteți pe pagina 1din 27

L

1
PU
TIM ER
M EP
AN DE ER
LE IER TD
U EP NC
SC I, N PU
N CR UN ÎN
TO IO U CI Ă
N ED R NI AR
. A M M NT DA EA N ĂS
O
DR TE Â A
F V
AN E M
A
F. N ĂM CA -AM M LS
O SU T P
PR CĂ ES EA RI, N EIG NA
DA AC IHN TO ST SIO N
PE N S FE ĂM IO N
. M ME U O B
RI L PR HIM
I
DR RĂ A SC S IM PR
A AN
FĂ U O IP UI M
. MCES IEȚI
CK MA
I
M CH UL
DR C V SI E PL LU Z Ă
SU TE AS U EM
C
CÂ D X G NE S U
. MON A E D SIO N-O DA
Pasiune Și performanță

DRMI C ERE AR N D RE
în medicina dentară
Î T W PE ÂN Ă P
Ă C
PU O M . S
. H SĂ ATĂ A, O A
DR O D R TR S
N- CIO LUC PA O
O UL IA

ediția a II-a
NI OT
P LE O OG
. C OPTOL ME A
DR AC A LU R
N TOM E O ȚILO
S T A
ES ĂRB
B
EVENIMENT
PARTICIPĂ LA CEL MAI AȘTEPTAT CONGRES CREDITAT CU MEDICI DE ELITĂ
DE IMPLANTOLOGIE ORALĂ
DIN ROMÂNIA! 24 E.M.C
PUNCTE

8-9 IUNIE 2018


MEDICI DE ELITĂ,
POVESTEA CONTINUĂ THE STORY GOES ON
DR. MAURICE
SALAMA
DR. ADY
PALTI
DR. MARCEL
WAINWRIGHT S unt Bogdan Chiper
și cred că evoluția
continuă, atât în plan
profesional, cât și în plan
L-am rugat pe colegul
meu, doctorul Gabriel
Cojocariu, unul dintre
medicii pe care i-am
I am Bogdan Chiper and
I believe that continuous
growth, both professionally
and personally, is the key
As well, driven by the
desire of helping the ones
who are starting their
journey in dentistry, my
personal, este cheia către o mentorat, să spună câte- for a meaningful life. This colleagues and I have
viață împlinită. Aceasta a va cuvinte despre această incentive made me rum- created a mentorship
fost motivația care m-a experiență: ”Îmi face mage around for the best program. We are sustaining
determinat să caut cele plăcere de fiecare dată trainings and teachers in now both students within
mai bune cursuri din lume când lucrez alături de the world with the aim of their final studying years,
și cei mai buni mentori, de Bogdan. Intră în inter- learning from the greatest. along with dentists eager to
DR. JEROME DR. AUGUSTIN DR. SNJEZANA DR. FOUAD la care să învăț. Iar pentru venții cu zâmbetul pe In addition, I felt the need develop skills within the
SURMENIAN MIHAI POHL KHOURY că viața este despre “giving buze și cu o atitudine to share my experience with area of implantology and
and receiving”, am simțit pozitivă absolut molipsi- others because life is about periodontology. All these
nevoia să împărtășesc ex- toare. Valorile umane ca- “giving and receiving”. activities are pro-bono
periența mea și cu ceilalți. from my side, because I
know from my own
Una dintre modalitățile personal experience how it
prin care am făcut acest lu- is to be young and willing
cru este ghidul pe care îl ți- to learn, but with limited
neți acum în mână, aflat la finance resources and/or
DR. CLEOPATRA DR. BOGDAN DR. JOSEPH DR. KENNETH a doua ediție. Am învățat guidance.
NACOPOULOS BÂLDEA CHOUKROUN JUDY multe lecții valoroase des-
pre performanță, sacrificiu I asked my colleague dr.
și vulnerabilitate de la me- Gabriel Cojocariu, one of
dicii din prima ediție și my young mentee, to share
cred că acest al doilea nu- his thoughts about his
măr vă va inspira să deve- mentored experience: “I am
niți nu doar medici mai very happy each time when
buni, ci și oameni mai buni. working together with
DR. JURAJ DR. IONUȚ DR. FLORIN Bogdan. He always starts
BROZOVIC BRÂNZAN BOBIA Tot din dorința de a-i ajuta the surgeries smiling and
pe cei aflați la început de with an absolutely
drum în medicina dentară, contagious positive attitude.
am creat și un program de re îl ghidează, liniștea The guide you are now His values, inner peace, the
mentorat, împreună cu un interioară, capacitatea de reading, already at its second ability to adapt towards any
grup de colegi. Susținem în a se adapta oricărei situ- edition, is one of the ways I situation and the courage he
prezent atât studenți în ani ații și curajul cu care re- am giving back. I have has in solving any
terminali, cât și medici care zolvă complicațiile pot fi learned lots of important complication, can be
vor să-și dezvolte compe- descrise ca o forță a na- lessons about performance, described as a force of
DR. COSMIN DR. JORG tențe în zona de implanto- turii. Nu vreau să pară că personal sacrifice and nature. I do not want to
DIMA RITZMANN logie și de parodontologie. îl flatez, dar mă bucur vulnerability from the sound flattering, but
Fac acest lucru pro bono, sincer că l-am cunoscut, doctors interviewed during honestly, I am very happy to
pentru că știu din propria că pot să-l consider prie- the first edition and I have met him and to have
experiență cum este să fii ten și mentor”. believe that this second him as a friend and mentor”.
tânăr și dornic să înveți cât publication will inspire you
mai multe, dar fără sufici- to become not only better The door of my dental
ente posibilități financiare Ușa cabinetului meu e dentists, but also better office will be always
și/sau repere. mereu deschisă. human beings. opened.
în parteneriat cu

www.implantodays.ro

3
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

DR. ALAIN SIMONPIERI


NOI, DENTIȘTII, SUNTEM WE, DENTISTS, ARE
ATLEȚI PROFESIONIȘTI HIGH-LEVEL ATHLETES
Președinte al asociației de implantologie din sudul President of the south european north african middle
europei, nordul africii și orientul mijlociu și profesor eastern implantology association and university
universitar, dr. Alain simonpieri este unul dintre cei mai professor, dr. Alain simonpieri is one of the most sought
apreciați chirurgi oro-maxilo-faciali din monte carlo și after dental surgeons in monte carlo and in france. He
din franța. Medicul își atribuie succesul muncii susținute credits his professional success to working hard and
și unui stil de viață strict. living a strict life.

A Y
ți studiat atât în Europa, cât și în America. ou’ve studied both in Europe and in the USA. How
Cum ați descrie cele două experiențe academice? would you describe these two academic experiences?
Sunt două culturi diferite și două sisteme educaționale They are two different cultures and also, completely dif- Aceasta este pasiunea mea, trăiesc pentru estetică. Am îmbătrânit results. This is my passion, I live for esthetics. I’m an old man now, but
complet diferite. În Franța și în Europa, în general, doctorii sunt ferent educations. In France and in Europe, in general, there is acum, dar fiul meu intră în scenă și lucrează cu mine în aceeași clinică. my son has arrived and he’s working with me in the same clinic.
mai tehnici decât în SUA. În Statele Unite se țin mai multe pre- more technique than in the United States. In the United States
legeri, se face mai multă cercetare și se vorbește mult. În Europa there are more lectures, they do more research and they speak a A avut de ales sau medicina a fost o tradiție de familie? Did he have a choice or was it a family tradition to become a doctor?
se practică mult. Sincer, eu cred că educația noastră stomatologi- lot. In Europe, there is lot of practice. So I honestly think that Nu, nu, nu, a fost alegerea lui. Lucrează și face operații cu mine în fie- No, no, no, it was his choice. He’s working and he’s doing surgery
că este mai bună decât cea din Statele Unite. our dental education is better than the one in the United States. care zi. Mi-e greu pentru că nu are experiență și trebuie să o ia încet, with me everyday. It’s difficult for me, because he doesn’t have any ex-
pas cu pas. Chirurgia e muncă foarte serioasă. Și trebuie să o iei trep- perience and he needs to go slowly, step by step. Surgery is really seri-
Ați fondat Institutul de Implantologie Estetică din Marsilia. You’ve founded the Aesthetic Implantology Institute in tat și să ai puțină experiență. ous work. And you need to go slowly and have a little bit of experience.
Ce v-ați propus să realizați prin intermediul lui? Marseille. What did you hope to achieve through this institute?
Când am debutat în implantologie, acum 47 de ani, am lucrat ală- When I began working, 47 years ago, I started with a big name of Care credeți că este cea mai mare realizare a dumneavoastră? What do you consider to be your greatest achievement?
turi de un nume mare în domeniu, Jacques Bori. Jacques mi-a spus implantology, doctor Jacques Bori. Jacques told me that it’s impos- Cariera mea este fantastică. Sunt profesor la Napoli, sunt președintele My career has been fantastic. I’m a professor in Naples, I am the
că e imposibil să realizezi implanturi estetice. Eu i-am spus ”Îți pro- sible to accomplish esthetic dentistry on implants. And I told him Asociației de Implantologie din Sudul Europei, Nordul Africii Și president of SENAME International and I have the chance to
mit că o să ajung să obțin rezultate estetice fantastice!”. Și am lucrat “I promise you, I will arrive to obtain fantastic esthetic results!”. Orientul Mijlociu și am șansa de a lucra în două clinici fantastice în work in two fantastic clinics in Monte Carlo and Marseille. I’m
să realizez asta în fiecare zi și în fiecare an. Și, în cele din urmă, as- And I worked to achieve this every day and every year. And finally, Monte Carlo și în Marsilia. Sunt fericit și mândru de aceste realizări, happy and proud about all of these achievements, but you can
tăzi toată lumea urmează această cale estetică. Și cred că e cu adevă- today, everybody in the world follows this way of esthetic. And I dar poți deveni mereu mai bun. Nu voi fi niciodată mândru de cariera always improve. I will never be proud of my career. You can im-
rat important pentru pacienții noștri, pentru că la început protezele think it’s really important for our patients, because at the beginning mea. De fiecare dată poți îmbunătăți ceea ce faci, pentru că nu poți prove what you do every time, because you can’t stay at the same
erau foarte inestetice. Și era absolut necesar să se facă ceva pentru a the prosthesis was really unaesthetic. And it was absolutely neces- rămâne la același nivel. Trebuie să urci, dar nu e ușor să urci. Și acum level. You need to go up, but it’s not easy to go up. And now I’m
îmbunătăți rezultatele. Aceasta este calea mea, scopul meu: încerc sary to do something to improve the results. This is my way, my am început să îmbătrânesc. beginning to get old.
să-mi îmbunătățesc zilnic rezultatele estetice în implantologie. goal: I try to improve my esthetic results in implantology every day.
Care este trăsătura dumneavoastră definitorie de caracter și What do you consider to be your defining trait of character
Conduceți, de asemenea, două clinic, scrieți numeroase arti- You also run two private practices, write numerous articles cum v-a ajutat în carieră? and how has it helped you in your career?
cole, participați la conferințe. Cum reușiți să jonglați cu nu- and travel the world to lecture. How do you keep track of your Cred că am avut 4 cariera într-una singură pentru că am muncit I think I had 4 careers in 1, because I worked a lot. You need to
meroasele priorități și să vă concentrați pe calitate? multiple priorities and still focus on quality? enorm. Trebuie să lucrezi foarte mult, trebuie să citești foarte work a lot, you need to read a lot, you need to be serious, you
Am marea șansă să lucrez cu Joseph Choukroun. Și Joseph e un tip I have the big chance to work with Joseph Choukroun. And Joseph mult, trebuie să fii serios și trebuie să faci sport pentru a fi sănă- need to do sports to be healthy. When you are doing surgery, for
care mă sună la 11 seara sau la 6 dimineață să-mi spună: ”Am o idee is a guy that calls me at 11 PM or at 6 in the morning and says “I tos. Când faci o operație, de exemplu, timp de 5 ore, trebuie să example, for 5 hours, you need to be in good shape. Because if
despre asta! Ce crezi despre cealaltă? Trebuie să încerci acest proto- have an idea about this! What do you think about that? You need to fii în formă. Pentru că dacă bei alcool în noaptea dinainte, e im- you drink the night before, it’s impossible to do surgery in the
col!”. Muncim mereu să ne îmbunătățim protocolul. Și la centrul meu try this protocol!” We are always working to improve our protocol. posibil să faci o operație dimineața. E necesar să ai o viață stric- morning. It’s necessary to have a strict life, just like athletes. We,
de educație dentară continuă mereu vorbesc despre abordarea esteti- And at my center for continuing dental education I always speak tă, la fel ca atleții. Noi, dentiștii, suntem atleți profesioniști. dentists, are high-level athletes. We work 10-12 hours everyday
că. Lucrează încet și încearcă să obții rezultate estetice frumoase. about the esthetic way. Go slowly and try to obtain beautiful esthetic Muncim 10-12 ore în fiecare zi și munca este foarte dificilă. and it’s a very difficult work. Because if you succeed in 1000 cas-

4 5
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

NU VOI FI NICIODATĂ
MÂNDRU DE CARIERA MEA.
Pentru că poți avea succes în DE FIECARE DATĂ POȚI es and you mistake in only 1,
1000 de cazuri și dacă greșești it’s just a disaster for the pa-
într-unul singur, e un dezastru ÎMBUNĂTĂȚI CEEA CE FACI. tient. And you can’t do that,
pentru pacient. Și nu poți să you need to respect your pa-
faci asta, trebuie să-ți respecți tients. Everyday is another
pacienții. Fiecare zi e o nouă
provocare și provocarea e cum
I WILL NEVER BE PROUD OF MY challenge and the challenge is
how to succeed during our
să ai succes în operație. CAREER. YOU CAN IMPROVE surgery.

Credeți că această rigoare v-a WHAT YOU DO EVERY TIME. Has this strictness taken a
afectat într-un fel? toll on you somehow?
Nu, în niciun caz. Pentru mine este ușor pentru că fac sport zil- No, absolutely not. It’s really easy for me because I’m doing
nic, alerg în fiecare zi, evit să beau și să fumez. Am 61 de ani, dar sports every day, I run every day, I avoid to drink and to smoke.
sunt ok. Munca e dificilă, dar cu o foarte bună igienă a vieții, I’m 61 now, but I’m ok. It’s difficult work, but with a very good
sper să pot lucra cel puțin încă 10 ani. hygene of life, I hope I will work at least 10 more years.

Ce vă entuziasmează cel mai mult la meseria dumneavoastră, What excites you most about your job after almost 40 years of
după aproape 40 de ani de când o practicați? practicing it?
Provocarea, numai provocarea. Pentru că trebuie să ai succes în fie- The challenge, only the challenge. Because you need to succeed
care zi, trebuie să-ți îmbunătățești rezultatul de fiecare dată. Nu te every day, you need to improve the result every time. You can’t
poți opri astăzi și să-ți spui ”Am obținut rezultate estetice fantasti- stop today and say “I obtained fantastic esthetic results”. But what
ce!”. Cum rămâne cu ziua de mâine? Fiecare zi e o nouă provocare. about tomorrow? Everyday is another challenge. The level will be
Nivelul va fi foarte ridicat pentru fiul meu. Acesta este motivul pen- really high for my son. That’s the reason why I think it’s necessary
tru care cred că e necesar să o iei pas cu pas, să ai tehnică bună și un to go step by step and have good technique and a good protocol.
protocol bun. Nu poți ajunge imediat în top, e imposibil. You can’t go immediately to the top, it’s impossible.

Credeți că fiului dumneavoastră îi este greu să vă calce pe urme? Do you think it’s difficult for your son to follow in your footsteps?
Da, sigur că este dificil. Pentru că e fiul meu și eu am un renume Yes, of course it’s difficult. Because he’s my son and I have a
și toată lumea ne compară. Dar nu ne poți compara, e imposibil, name and everybody compares us. But you can’t compare us, it’s
el e foarte tânăr. impossible, he’s really young.

Aveți vreun ritual zilnic sau vreun obicei care vă face fericit? Do you have any daily rituals or habits that bring you joy?
Sunt confortabil cu viața mea. Apreciez un masaj bun, îmi place I am comfortable with my life. I appreciate a good massage, I
să alerg o oră în fiecare zi, dar n-am nevoie de aceste lucruri like to run for an hour everyday, but I don’t need these things to
pentru a fi fericit. Am marea șansă să trăiesc în Monte Carlo, be happy. I have the big chance to live in Monte Carlo, probably
probabil cel mai bun loc din lume, am mulți prieteni și tratez the best place in the world, I have lots of friends, I treat amazing
pacienți fantastici. patients.
ÎNTÂLNEȘTE-ȚI MENTORUL!
Tratați și membrii ai Casei Regale din Monaco?
Da, dar nu pot să vă dau nume. (râde)
Do you also treat royalty?
Yes, but I cannot give you names. (laughs)
MEET YOUR MENTOR!
Ți-ai dorit întotodeuna să stai de Have you always wanted to
Bineînțeles! Există însă diferențe între a trata vedete și paci- Of course! But is there any difference in treating a celebrity or vorbă cu Sascha Jovanovic, have a chat with Sascha
enți obișnuiți? royalty and treating an ordinary patient? Fouad Khoury, Maurice Salama? Jovanovic, Fouad Khoury,
Când tratezi o celebritate, trebuie să ai grijă ce faci fiecare se- When you treat a celebrity, you need to take care every second.
Poți avea șansa de a-i cunoaște, Maurice Salama? You can
cundă. Dacă pacientul e un om obișnuit, nu ești stresat. Nu e If the patient is an ordinary person, you don’t have any stress. It’s
foarte confortabil să tratezi vedete pentru că au un nivel ridicat not too comfortable to treat celebrities because they have a high prin intermediul celei de a 3-a have the chance to meet by
de așteptări și de cerințe. Tratez cam 3-4 persoane celebre pe level of demands and expectations. I treat about 3 or 4 celebri- ediții a ghidului “MEDICI DE means of the 3rd edition of
săptămână și asta e mult. Când tratezi o vedetă, le spune priete- ties per week, that’s a lot! When you treat one celebrity, they tell ELITĂ”. Tot ceea ce trebuie să “MEDICI DE ELITA”.
nilor ei și toată lumea te sună. Dar e ok, îmi place să fac asta. their friends and everybody calls you. But it’s okay, I enjoy doing faci este să ne transmiți datele All you have to do is to send
Sper doar să fiu sănătos cât mai mult timp. it. I only hope to be in good health for a long time. tale de contact (număr de us your contact details
telefon/adresă de email) la (mobile/email) at
office@medicideelita.com office@medicideelita.com
6 7
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

PROF. DR.
ANTON SCULEAN
DACĂ SUNTEM MEDIOCRI, IF WE’RE BEING MEDIOCRE,
NE PIERDEM TIMPUL PE WE’RE WASTING OUR TIME
ACEST PĂMÂNT ON THIS EARTH
Este decanul universității de stomatologie din berna He is the chairman of the department of periodontology
si șeful catedrei de parodontologie. Tratează at the school of dental medicine, university of berne, and
pacienți, face cercetare, susține prelegeri și publică the executive director of the dental school. He treats
articole de specialitate. Pentru profesorul anton patients, does research, delivers lectures and publishes
sculean excelența în carieră este planul a și nu articles. For professor anton sculean career excellence is
există un plan b. plan a and there is no plan b.

C H
um ați descoperit pasiunea pentru stomatologie? ow did you discover your passion for dentistry?
În primul rând, tatăl meu a fost stomatolog, un proteti- First of all, my father was a dentist, an exceptional
cian de exceptie, care prin exemplul lui m-a îndrumat prosthetist, who, through his own example, guided me
către această meserie. Întotdeauna mi-au plăcut biologia și știin- towards this profession. I have always loved biology and natural
țele naturale și din acest motiv m-am gândit să fac ori medicină sciences and because of this I thought to either study general
generală, ori stomatologie. Până la urmă am decis să fac stoma- medicine or dentistry. In the end I decided to go for dentistry.
tologie. Iar parodontologia are o parte foarte apropiată de biolo- Periodontology is very close to biology and that is why I
gie, chiar cea mai apropiată din domeniul stomatologiei, și din thought it is a very good combination.
acest motiv m-am gândit că este o combinație foarte bună.
You have practiced in many European countries. Why did you
Ați profesat în multe țări europene. De ce ați ales să vă choose to settle down in Switzerland?
stabiliți în Elveția? Because this was the most reputed chair in the field of perio-
Pentru că aceasta era cea mai reputată catedră din domeniul pa- dontology, possibly even worldwide, and I had the opportunity
rodontologiei, poate chiar la nivel mondial, și am avut șansa de a to be chosen for this position.
fi ales pentru această poziție.
What professional accomplishment are you the most proud of?
Care este realizarea profesională de care sunteți cel mai Probably the moment when I received the chair in Bern.
mândru?
Probabil momentul în care am primit catedra din Berna. Talking about this, why did you choose the academic career?
I have always liked my life to be as varied as possible. To deal with
Apropo de catedra din Berna, de ce ați ales cariera academică? intellectual issues, not only with those in my practice. I also like to
Pentru că întotdeauna mi-a plăcut să am o viață cât mai variată. teach, to have younger colleagues to whom I can pass down what
Să am de-a face și cu o problemă intelectuală, nu doar cu munca I have learned, all the results I have obtained from research. I like
din cabinet. Îmi place, de asemenea, să predau, să am colegi mai this variety, from treating patients to education and research.
tineri cărora le pot da mai departe ceea ce am învățat, toate re-
zultatele pe care le-am obținut din cercetare. Îmi place această How do you think your students would describe you?
varietate, începând de la tratamentul pacienților și până la învă- I think I am close to my students. I am rather strict and de-
țământ și cercetare. manding, but fair.

Cum credeți că v-ar descrie studenții dumneavoastră? What advice would you give to a young person who wants to
Cred că sunt apropiat de studenți. Sunt destul de sever și exi- follow in your footsteps?
gent, dar corect. Firstly, it is important that they like the profession and the

8 9
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

field that they have chosen. să mă antrenez împreună cu fiul meu, Patrick. It’s too soon to tell, he’s only 11 years old. He’s very good in
Ce ați sfătui un tânăr care Secondly, it is very important sports, judo and football. As for his career, I will give him
vrea să vă calce pe urme? for them to choose a quali- Fiul dumneavoastră o să vă calce pe urme? my example and he will decide. The only important thing is
În primul rând, este important fied mentor, because other- Este cam devreme, are 11 ani. La sport e foarte bun, face judo și for him to be determined and whatever he decides, to try to
să fie sigur că îi place meseria pe wise it is impossible. It’s like fotbal. Cât despre profesie, eu o să-i dau exemplul meu și el va give his best.
care și-a ales-o și domeniul pe in football: you can be the decide. Important este să fie hotărât și orice își alege, să încerce
care l-a ales. În al doilea rând, most talented player, but if să facă maximum. Excellence requires sacrifice. Do you think you have sacri-
este foarte important să-și alea- you don’t have a coach that ficed things during your career?
gă un mentor competent, pen- can guide you and a team, Excelența necesită sacrificii. Considerați că ați sacrificat ceva No. I enjoy what I’m doing. Maybe this is the secret of my
tru că altfel este imposibil. Este then you’re lost. The biggest de-a lungul carierei? success: what I do is also my passion. If I do research or have a
ca la fotbal: poți să fii cel mai problem I see in the young Nu. Îmi face plăcere ceea ce fac. Poate este un secret al succesului complex case in my practice or I go to a conference, I do this
talentat jucător, dar dacă nu ai generation is that they can- meu, dar ceea ce fac este și pasiunea mea. Dacă fac o cercetare, sau because it’s my hobby. And it’s great to earn a living from your
un antrenor care te poate îndru- not easily find professors who am un caz clinic mai complex, sau merg la o conferință, fac asta hobby. For me, what I do is a lifestyle.
ma și o echipă, atunci ești pier- can teach them something. pentru că este hobby-ul meu. Și e foarte bine să și câștigi din
dut. Cea mai mare problemă pe hobby-ul tău. Pentru mine, ceea ce fac este un stil de viață. Did you have any failures in your career?
care o văd la tineri este că nu I wanted to be a good perio- I think everyone has failures. Whoever says he doesn’t is ei-
pot găsi ușor cadre didactice de dontist, so I have searched for Ați avut eșecuri în carieră? ther not working or lying. It’s difficult to talk about this be-
la care să și poată învăța ceva. the best “coach”. At that time, Cred că fiecare are eșecuri. Cine spune că n-are eșecuri, sau nu lu- cause, in the end, whatever I have set myself to do, I have
professor Karring was a well- crează, sau nu spune adevărul. E dificil să vorbesc despre asta, pen- achieved. For instance, if you apply for a certain prize and
Eu mi-am dorit să devin un known researcher and clini- tru că până la urmă, tot ce mi-am propus, am reușit. De exemplu, you don’t get it at first try or if you do an experiment in the
parodontolog bun și de aceea am căutat cel mai bun ”antrenor”. cian in this field and I had the opportunity to be accepted in his dacă aplici pentru un anumit premiu și nu-l primești din prima sau lab and the results are not the ones you expect, you could
Pe vremea aceea, profesorul Karring era un recunoscut cercetă- program. Without his guidance, I would definitely not be here. dacă faci un experiment în laborator și rezultatele nu sunt cele la consider these failures. But we have to see where we did
tor și clinician în acest domeniu și am avut șansa de a fi acceptat But you also need assiduity and motivation. care te aștepți, poți clasifica wrong or what we can im-
în programul lui. Fără această îndrumare, sigur n-aș fi ajuns aici. aceste lucruri drept eșecuri. Dar prove. Only by being open
Dar este nevoie și de asiduitate, de motivație. What are some of the challenges you are facing in your career?
There are certain challenges in the field of treatment, but the
trebuie să vedem unde am greșit
sau ce putem ameliora. Numai
CÂND SPUN CĂ AM ATINS and by having the capacity to
analyse ourselves and to ac-
Care sunt provocările cu care vă confruntați în carieră? most important thing is to build ourselves a group that we can dacă suntem deschiși și avem TOTUL ȘI NU POT SĂ MĂ cept criticism from col-
Există provocări în domeniul tratamentului, dar cel mai impor- work with, a team, and to choose quality people. capacitatea de a ne analiza și de leagues or experts in the
tant este să ne clădim un grup cu care putem lucra, o echipă, și a accepta și critică de la colegi, PERFECȚIONEZ, ÎNSEAMNĂ field, do we have the chance
să alegem oameni care sunt de calitate. What do you mean by “quality people”? sau de la experții din domeniu, to evolve. Even when work-
Fair people, who are passionate about what they do and who are atunci avem șansa de a evolua. CĂ AM PIERDUT. ing with my students in the
Ce înțelegeți prin oameni de calitate? team players. The successes we have today cannot be obtained by Chiar dacă lucrez cu studenții lab, I’m always open to con-
Cel mai important este ca oamenii să fie corecți, să fie pasionați only one person. It is absolutely impossible. mei sau în laborator, sunt mereu structive criticism. Actually, I
de ceea ce fac și să aibă capacitatea de a se integra într-un colec- deschis la critica de tip con- WHEN I’M SAYING THAT I am open to learning new
tiv. Pentru că succesele pe care le avem astăzi nu pot fi obținute
de o singură persoană. Este absolut imposibil.
Beside the team, a periodontist also needs quality products.
How do you choose the products that you work with?
structiv. De fapt, în fiecare zi
sunt deschis să învăț lucruri noi. HAVE DONE IT ALL AND I things every day. Even if I
perform the same surgical

Alături de echipă, un parodontolog are nevoie și de produse


Firstly, the product has to have a biological basis, it must be
proven that it works, that it can help with the healing of perio-
Chiar dacă efectuez aceeași teh-
nică chirurgicală, niciodată nu
CANNOT IMPROVE, technique, I am never per-
fectly satisfied with what I
de calitate. Cum alegeți produsele cu care lucrați?
În primul rând, produsul trebuie să aibă o bază biologică, trebuie să
dontics or bone scars. Secondly, the documentation has to be
very, very serious and it must include animal and clinical testing,
sunt perfect mulțumit cu ceea ce
am făcut. Întotdeauna spun că
IT MEANS I HAVE LOST have done. I always tell my-
self I could do it better. I
fie demonstrat că funcționează, că poate ajuta la cicatrizarea paro- that show this product works and the results can be maintained aș putea face și mai bine. Până cannot recall a single proce-
dontală sau osoasă. Și trebuie să avem o documentație foarte, foarte in the long run. acum nu-mi amintesc nicio intervenție, niciun articol sau niciun dure, a single article or project that I couldn’t have done
serioasă, studii pe animale și studii clinice, care arată că acest produs proiect pe care nu le-aș fi putut face puțin mai bine. Când spun că slightly better. When I’m saying that I have done it all and
funcționează și rezultatele pot fi menținute pe termen lung. You have published a book, you have written over 280 scientif- am atins totul și nu pot să mă perfecționez, înseamnă că am pierdut. that I cannot improve, it means I have lost.
ic articles and have delivered over 350 national and interna-
Ați publicat o carte, ați scris peste 280 de articole de speciali- tional lectures. What do you do in your free time? Aveți un crez după care vă ghidați în carieră? Do you have any career philosophy?
tate și ați susținut peste 350 de prelegeri la conferințe națio- I go to gym, I run and I swim. I also like to read and to spend Întotdeauna am avut încredere în mine că pot să realizez ceea ce I have always trusted myself to do whatever I had in mind. And
nale și internaționale. Ce faceți în timpul liber? time with my family, or to work out with my son, Patrick. mi-am propus. Și întotdeauna mi-a plăcut să fiu în competiție, I have always enjoyed competition, exceeding the average.
Merg la antrenament la sală, merg să alerg și să înot. Îmi place, să depășesc media. Pentru că dacă suntem mediocri, ne pierdem Because if we’re being mediocre, we’re wasting our time on this
de asemenea, să citesc și să petrec timpul liber cu famila mea sau Is your son going to follow in your footsteps? timpul pe acest Pământ. Ăsta este crezul meu. Earth. This is my philosophy.

10 11
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

DR. BOGDAN BÂLDEA


PASIUNEA PENTRU CEEA THE PASSION FOR WHAT
CE FACI TE FACE YOU’RE DOING MAKES
CEEA CE EȘTI YOU WHO YOU ARE
Chirurg, profesor asociat al universității de Surgeon, associate professor at the university of
medicină și farmacie din Chișinău și cercetător, medicine and pharmacy in Chișinău and
Bogdan Bâldea este motivat de dorința de a fi un researcher, Bogdan Bâldea is motivated by the
medic cât mai bun. De aceea, pentru el, desire to be the best doctor possible. That is why
recomandările pacienților sunt mai importante his patients’ recommendations are more important
decât orice strategie de marketing. to him than any marketing strategy.

V D
-ați dorit să deveniți medic încă din copilărie sau a fost id you wish to become a doctor ever since you were
o revelație care a venit mai târziu? little or was it a revelation that came to you later?
Nu cred că mi-am dorit încă din copilărie, deși mama I don’t think I’ve wanted this since I was little, al-
mea este stomatolog. Însă cred că prin clasa a IX-a am știut că o though my mother was a dentist. But I think that around the
să dau la medicină. Nu voiam să dau la stomatologie - aveam ninth grade I knew I was going to medical school. I didn’t
impresia că stomatologii nu sunt doctori și voiam să fac chirur- want to go to dentistry - I thought dentists are not doctors
gie maxilo-facială. Dar după ce am stat prin spital aproape 3 ani, and I wanted to be a maxillofacial surgeon. But after I spend
în timpul studenției, mi-am dat seama că nu e ceea ce-mi do- almost 3 years in the hospital during college, I realised that
resc. Nu mi-aș fi dorit să văd un pacient că moare și atunci am it’s not what I wanted. I wouldn’t have wanted to see a pa-
zis că riscul este mult mai redus, ca stomatolog. tient dying and then I told myself that the risk of this hap-
pening is lower as a dentist.
Ați fost asistent universitar la Universitatea ”Victor Babeș”
din Timișoara. Ce v-a determinat să vă investiți timpul în You have worked as a teaching assistant at the ”Victor Babeș”
pregătirea viitorilor stomatologi? University, in Timișoara. What made you invest your time in
Cred că dragostea de a-i învăța pe alții mi-a fost insuflată de preparing the future dentists?
profesorul meu, Dorin Bratu, care m-a luat sub aripa lui din I think the love for teaching others was inspired by my profes-
anul 3, până când a plecat din facultate. După care m-am re- sor, Dorin Bratu, who took me under his wing from my third
tras și eu. year, until he left the university. Afterwards I also left.

De ce ați plecat din învățământ? Why did you leave the education system?
Din cauza timpului. Cred că am stat prea mult, pentru că It was taking up too much of my time. I think I stayed for
timpul și energia sunt limitate. Îmi place să cred că sunt, to- too long, because time and energy are limited. I like to con-
tuși, un clinician și trebuie să lucrez mult. Plus că, la un mo- sider myself a clinician and I have to work a lot. And there
ment dat, intervine și familia. Și tot 24 de ore avem la dispo- was also my family. And I still had 24 hours. The second rea-
ziție. Al doilea motiv ar fi calitatea proastă a învățământului son would be the poor quality of the higher education system
superior din România, care nu este bazat pe valori și nu se in Romania, which is not based on values and which is not
ghidează după niște criterii foarte sănătoase. Chiar dacă se guided by some very healthy principles. Even if some people
încearcă o schimbare, din păcate sunt prea puțini ca să are trying to change it, unfortunately they are too few to
schimbe un sistem atât de ancrasat. Știu că nu e bine să spui change such a clogged system. I know that it’s not okay to
chestia asta, însă cred că am ajuns la o maturitate la care pot say this out loud, but I think I’ve reached an age when I can
să recunosc lucrul ăsta, dezinteresat. admit it disinterestedly.

12 13
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

OAMENII UITĂ DE TINE


Ce talente sau abilități sunt What talents or qualities do tare. După care pleacă, dar în ÎNTR-UN TIMP SCURT, DAR From the information I have,
esențiale pentru a fi un sto-
matolog bun?
you consider essential for a
good dentist?
niciun caz nu ajung la țară, în
zone unde poate ar fi nevoie.
FAMILIA NICIODATĂ. even in the small town, there’s
an overcrowding of practices.
Capacitatea de a face corespon-
dența dintre creier și mână,
The ability to connect the
brain and the hand. And intel-
Din informațiile pe care le am,
inclusiv în orașele mici există
ÎȚI DAI SEAMA DE ASTA DUPĂ And the competition and this
haste to recover the invest-
dintre informația pe care o ai la ligence, because the informa- deja o supraaglomerare de ca- CE ÎȚI SACRIFICI FAMILIA. ment that we make - because
dispoziție și mână. Și inteligen- tion we read must be inter- binete. Iar competiția și graba the equipment is very expen-
ță, pentru că și informația pe preted. And finally I think asta de a recupera investiția pe sive in dentistry - make us put
care o citim trebuie interpreta-
tă. Și nu în ultimul rând, cred
ethics, a very important thing
in medicine, because we work
care o facem - pentru că apara-
tura costă foarte mult în medi- PEOPLE WILL FORGET ABOUT the business before the pa-
tients, in many cases.
că etica, un lucru foarte impor-
tant în medicină, pentru că lu-
on people. Some of us forget
the Hippocratic Oath, which
cina dentară - ne fac de multe
ori să vedem business-ul înain-
YOU IN A SHORT WHILE, BUT What motivates you
crăm pe oameni. Unii dintre
noi uită jurământul lui
says you must first try not to
do any harm. I think this
tea pacientului. YOUR FAMILY WON’T. professionally?
Growing up, I wanted for
Hippocrate, care spune că pri- should guide our practice. Pe dumneavoastră ce vă mo- YOU REALISE THIS AFTER YOU nothing thanks to my parents,
ma dată să încerci să nu faci Sometimes we marketize this tivează profesional? so I’ve always thought about
rău. Cred că asta ar trebui să ne field too much. It’s a business, Cât am crescut n-am dus lipsă SACRIFICE YOUR FAMILY. how to do my job as good as
ghideze practica. Câteodată because it’s a private field in de nimic datorită părinților, așa possible, and not how much
transformăm domeniul ăsta în- our country - state practices că tot timpul m-am gândit cum să-mi fac meseria mai bine și nu money I make. For years I wasn’t doing very well, financially
tr-un domeniu prea marketizat. almost don’t exist anymore - câți bani câștig. Ani de zile nu pot să zic că am dus-o foarte bine speaking. Now things have changed, because I think it’s natural to
Este un business, pentru că este but it must keep its status. financiar. Acum lucrurile s-au schimbat pentru că mi se pare nor- be rewarded when you reach a certain level of performance. But I
un domeniu privat în țara mal ca atunci când ajungi la o anumită performanță să fii și răs- think that the passion for what you’re doing makes you who you
noastră - cel de stat aproape că How do you run your practice plătit. Însă cred că pasiunea pentru ceea ce faci te face ceea ce ești. are. The moment you lose your passion and treat your patient be-
nu există - însă trebuie să-și to avoid this commercialism? În momentul în care ți-ai pierdut pasiunea și intri la pacient plic- ing bored, I don’t think that things work as they should.
păstreze statutul. It’s very complicated, because to tisit, cred că lucrurile nu mai funcționează așa cum trebuie.
survive in the market we also What future plans do you have?
Cum vă conduceți clinica pen- must align ourselves from a Ce planuri de viitor aveți? I really want to cut down on the travels to different conferences
tru a evita acest mercantilism? marketing point of view. But I Mi-aș dori foarte mult să reduc din deplasările pe care le fac la and to focus more on the clinical study part. Especially in dental
Este foarte complicat pentru că don’t feel at all comfortable with diferite congrese și să mă concentrez mai mult pe partea de stu- implantology, where I feel that my experience allows me to
trebuie să ne aliniem și noi din this. I have a sign in the street, diu clinic. În special în domeniul implantologiei dentare, unde bring an important contribution. And secondly would be my
punct de vedere al marketingu- so that patients know where to simt că experiența îmi permite să aduc un aport substanțial. Și family. I think I should have said my family first. I’ve always
lui, ca să supraviețuim în piață. Însă eu nu mă simt deloc confortabil come, because I’m outside the city. But in my opinion, you should pe al doilea plan ar fi familia. Cred că ar trebui să fi zis pe pri- placed it second. You always have to make sacrifices.
cu aspectul ăsta. Am un totem la stradă ca să știe pacienții unde să only have your name written on a door. Don’t even get me started mul plan familia. Tot timpul am pus-o pe locul doi. Întotdeauna
intre cu mașina, pentru că sunt în afara orașului. Însă după opinia on websites, Facebook groups... trebuie să faci niște sacrificii. Do you think this sacrifice was worth it?
mea, n-ar trebui să fie decât numele undeva, scris pe o ușă. Ca să nu I don’t know if you can quantify it like that, but at the end of the day,
mai vorbesc de site-uri, grupuri… You don’t believe in the power of social media? Credeți că a fost un sacrificiu care a meritat? when you draw a line, I’m not sure it will be worth it. Because people
No. I’m a big believer in the recommendations that patients Nu știu dacă poți să cuantifici așa, însă la sfârșit, când tragi linie, will forget about you in a short while, but your family won’t. This is
Nu credeți în social media? give. And we receive a lot of patients sent by other doctors, cases nu știu dacă o să merite. Pentru că oamenii uită de tine într-un the philosophy you come to after you sacrifice your family. I have two
Nu. Cred foarte mult în recomandările pe care le oferă pacienții. that are beyond them. timp scurt, dar familia niciodată. Cam asta ar fi filosofia de care îți children that I sometimes don’t even see in the evening, and during
Și noi primim foarte mulți pacienți trimiși de alți medici, cazuri dai seama după ce îți sacrifici familia. Am doi copii pe care câteo- the weekends I’m mostly gone away. When I’m not away, I’m dedi-
care câteodată îi depășesc. What bothers you about those who advertise in social media? dată nu-i văd seara, iar în weekend de obicei sunt plecat. Când nu cated 100% to them. During the last years I’ve tried to devote quality
I’m not bothered by them, but I would advise to more caution. sunt plecat, sunt dedicat 100% lor. În ultimii ani am încercat să time to my family, but you lose your skill to offer quality time to your
Ce vă deranjează la cei care își fac reclamă pe rețelele sociale? It’s a free market, everyone tries to recover their investment as aloc familiei timp de calitate, însă îți pierzi îndemânarea de a oferi children, because you’re new at this. When I meet a patient, I’m fine,
Nu mă deranjează, însă aș îndemna la mai multă prudență. E o fast as possible, but I don’t know if this is how it’s supposed to timp de calitate copiilor, pentru că ești un novice. Dacă la un paci- I’m confident and I don’t have a lot of surprises, with my family I
piață liberă, fiecare încearcă să-și recupereze investiția cât mai be. And there’s another reason: the fact that there are so many ent mă descurc, sunt sigur și nu mai am multe surprize, aici cred think I’m only a rookie. My kids know what job I have, but they don’t
repede, însă nu știu dacă asta ar trebui să fie calea normală. Și of us. There’s no regulation for the number of students who are că sunt de-abia în anul I. Copiii știu ce lucrează tata, dar nu înțe- understand why I come home so late. Again, studying and courses
mai este o cauză: faptul că suntem foarte mulți. Nu există o re- accepted into dentistry college and who finish it in Romania, leg de ce vine așa târziu acasă. Repet, partea asta cu studiile și cur- take a lot of your time. In the practice you treat patients because you
glementare a numărului de studenți care sunt acceptați și care relative to the number of existing doctors. 70-80% of those who surile îți mănâncă mult timp. În clinică tratezi pacienți pentru că also have to make a living, but I spend the rest of my time in these
termină stomatologia în România, raportat la numărul existent. finish school stay in academic cities. And when they leave, they trebuie să și trăiești, dar restul timpului îl folosesc foarte mult în directions. At the end of the day, I think that my family suffers the
Cei care termină rămân, de exemplu, 70-80% în orașele universi- never go to the countryside, where they are probably needed. direcția asta. Familia suferă la sfârșit cel mai mult, cred. most because of this.

14 15
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

DR. CLEOPATRA
NACOPOULOS
STOMATOLOGIA ESTE DENTISTRY IS
O LUME A BĂRBAȚILOR A MAN’S WORLD
Parodontolog și expert în estetică facială cu un doctorat Periodontologist implantologist with a phd in
in prf si expert in estetica faciala , dr. Cleopatra platelet rich fibrin and expert in facial esthetics, dr.
Nacopoulos își dorește ca pacienții să se simtă frumoși Cleopatra Nacopoulos wants to make patients feel
atât la interior, cât și la exterior. Dr. Nacopoulos crede că beautiful both on the inside and on the outside. She
medicina este încă un sistem patriarhal, dar e hotărâtă believes that medicine is still a patriarchal system,
șă-și lase amprenta asupra lui. but she’s determined to leave her mark on it.

C W
e v-a atras la stomatologie? hat attracted you to dentistry?
Mi-am dorit să fiu doctoriță încă de mică. La termina- I wanted to be a doctor ever since I was a little girl.
rea liceului am mers în Statele Unite și am urmat studii When I finished high school, I went to the United
preuniversitare în medicină, așa că atunci când am revenit în States and I did a pre-medical program so when I came back to
Grecia am avut ocazia să devin fie medic, fie dentist. Am aplicat Greece I had the opportunity to either be a doctor or a dentist. I ap-
la ambele facultăți și am fost admisă la ambele. plied to both medical and dental school and I was accepted to both.

La vremea respectivă aveam 22 de ani și mă gândeam ”Sunt prea At the time I was 22 years old and I thought ”I’m too old to be-
bătrână să devin doctor, s-ar putea să fie mai bine să devin stoma- come a doctor, it might be better to become a dentist because it’s
tolog, pentru că e o carieră mai compatibilă cu viața de familie.” a more family-friendly career”. So I went to dental school and
Așa că am mers la facultatea de stomatologie, apoi am făcut un then I did a master in biology and another master in periodontol-
masterat în biologie și apoi un altul în parodontologie. Apoi mi- ogy. Then I had my own clinic, I started a family and I became
am deschis propria clinică, mi-am întemeiat o familie și am deve- very interested in lasers - I was among the first doctors in Greece
nit interesată de terapia cu laser - am fost printre primii medici to do any laser therapy. And then I met doctor Martelli, who was
din Grecia care au practicat-o. Apoi l-am cunoscut pe dr. Martelli, using PRP (Platelet Rich Plasma) at that time. So I got involved
care folosea trombocite bogate în PRP (Platelet Rich Plasma) la with the growth factors, I came back to Greece and I was doing
vremea respectivă. Așa că am devenit implicată în tratamente cu laser growth factors and implants and perio. Back in 2007 I went
factori de creștere, laser, implanturi și parodontologie. În 2007 am to the States, to Los Angeles, and I was trained there in aesthet-
mers la Los Angeles, în Statele Unite, și am făcut un training în ics. Coming back to Greece, it was very difficult for me to do aes-
estetică. La întoarcerea în Grecia mi-a fost greu să practic estetica, thetics because they were thinking that I wasn’t allowed by the
pentru că mi se spunea că nu am voie avand in vedere legislatia Greek legislation, that we had the dermatologists and the plastics
greceasca existent la acel moment, că avem dermatologi și doctori surgeons for that. So I just left it there.
chirurgi pentru asta. Așa că am renunțat.
But in 2012, having the protocols, I started to use the growth fac-
Dar în 2012, având protocoalele, am început să folosesc factorii de tors in aesthetics. I believe that dentistry is not only the soft and
creștere în estetică. Sunt de părere că stomatologia nu este doar the hard tissue, it’s the face, the lips, it’s everything. So I love peri-
despre problemele țesutului moale și țesutului tare, ci și despre fa- odontology, because I love to fix the soft tissue and I love to save
ță, buze, tot. Iubesc parodontologia, pentru că îmi place să repar teeth, but I strongly believe that whatever you’re doing inside the
țesutul moale și să salvez dinți, dar cred cu tărie că orice faci în in- mouth doesn’t really show unless you’re also doing something
teriorul gurii nu se vede dacă nu faci și ceva la exterior. Pentru că outside. Because people care how you look like on the outside,
oamenilor le pasă cum arăți, nu ce se întâmplă cu molarul 3. they don’t care what’s happening with your third molar.

16 17
MEDICI DE ELITĂ

La orice conferință stomato- At any dental conference in


Universul la îndemână
logică din lume sunt mai pu- the world there are fewer fe-
ține femei doctori decât băr- male doctors than male doc-
bați. De ce credeți că se în- tors. Why do you think this
tâmplă asta? happens?
Pentru că stomatologia este Because dentistry is a man’s
o lume a bărbaților. Bărbații world. Men don’t believe that
nu cred că femeile sunt ca- women are capable of doing
pabile să facă lucruri și că ei things and that they are the
sunt singurii care sunt activi only ones who are active and canalicule dentinare
și capabili. Iar asta e total capable. And this is totally curate şi intacte
greșit. Dacă iei un bărbat wrong. If you take a male den- în urma tratamentului
dentist și o femeie dentist, tist and a female dentist - the cu Laser
bărbatul trebuie să meargă la man has to go to the gym, has
sală, să lucreze și să doarmă. to work and has to sleep. The
Femeia trebuie să meargă la woman has to go to work, to
muncă, să aibă grijă de casă, take care of the house, to take
să aibă grijă de copii, să aibă care of the children, to have a
o viață socială - e cu totul social life - it’s totally differ-
diferit. Dar dacă insiști pe ent. But if you insist on some
anumite lucruri și crezi în things and if you believe in
tine și în lucrurile pe care
vrei să le faci, poți găsi timp.
yourself and if you believe in
the things that you want to do, Sistemul laser dentar
de înaltă tehnologie
Dar îți sacrifici viața perso- you can find time. But you
nală și te sacrifici pe tine. sacrifice your personal life and
Deoarece pentru a studia, a yourself. Because in order to
avea o carieră, a fi o mamă și study, to have a career, to be a
o soție bună, trebuie să dor- good mother and wife, you • Tratamente PARODONTALE cu TwinLight™
mi mai puțin și să lucrezi have to sleep less and you have
mai mult. Dar femeile sunt to work more. But women are • Tratamente ENDODONTICE cu TwinLight™
foarte capabile și trebuie să very capable and they should
arate ce pot face. and they must show what they
can do. • Albire cu TouchWhite™
Ați fost vreodată discrimina-
tă în carieră pentru că sunteți Were you ever discriminated • CHIRURGIE pe ţesuturi moi fără suturi
o femeie? against as a woman in your
Niciodată! Pentru că persona- career? • Stomatologie CONSERVATOARE
litatea mea nu le permite alto- Never! Because my personality favorabilă pentru pacient
ra să mă pună la pământ. doesn’t allow other people to put
Continui să merg la școală, învăț cât de mult pot și nu-i las pe me down. I keep going to school, I try to learn as much as I can and I • Îmbunătăţirea manoperelor de
alții să mă discrediteze. don’t let them put me down.
IMPLANTOLOGIE cu X-Runner®,
prima piesă de mână cu laser
Ați menționat mai devreme că ați ales stomatologia pentru că You mentioned earlier choosing dentistry because it was “a
era o carieră ”mai compatibilă cu viața de familie”. more family-friendly career”. dentar controlat digital
Da, sunt căsătorită și am două fiice. De fapt, încă sunt căsătorită, Yes, I have two daughters and I am married. Actually, I am still

www.fotona.ro
și spun ”încă” pentru că majoritatea profesioniștilor din domeniul married, because most of the professionals in our field are di-
nostru sunt divorțați. Una dintre fiicele mele este stomatolog și vorced. One of my daughters is a dentist and she’s doing post-
urmează studii postuniversitare pentru a deveni chirurg maxi- graduate studies to be an oral surgeon. And my other daughter
lo-facial. Iar cealaltă fiică a mea studiază științele politice și istoria. is studying political science and history.
Distribuitor:

Tel: 0727.368.662
comenzi@gurskmedica.ro
18 www.gurskmedica.ro
MEDICI DE ELITĂ

PENTRU A STUDIA ȘI A FI O
Cum ați reușit să mențineți How did you manage to bal-
un echilibru între carieră și BUNĂ MAMĂ ȘI SOȚIE, ance your career and family
familie?
Am avut sprijinul familiei TREBUIE SĂ DORMI MAI PUȚIN life?
I had the support of my fami-
mele. Mama mea și tatăl meu
au avut grijă de copiii mei și
ȘI SĂ LUCREZI MAI MULT. ly. My mother and my father
took care of my children and
eu am avut oportunitatea să this was great because I had
studiez și să lucrez. Dar nu a the opportunity to study and
fost foarte ușor. Îmi petre- IN ORDER TO STUDY AND TO work. But it wasn’t very easy. I
ceam doar câteva ore pe zi cu only spent a few hours a day
copiii, dar m-am străduit din BE A GOOD MOTHER AND with my kids, but I tried very
greu să fac acele ore producti-
ve. Făceam lucruri împreună WIFE, YOU HAVE TO SLEEP LESS hard to make those hours pro-
ductive. We were doing things
și continuăm să o facem: călă-
torim, mergem la cumpărături
AND WORK MORE. together and we still do: we
travel together, we go shop-
sau luăm cina împreună. Ne ping or we go out to dinner.
mai și certăm, dar avem o relație foarte bună și apropiată. We have our disagreements, but we have a very good and close
relationship.
Ați spus că sunteți primul medic din lume care face estetică
facială cu plasmă sanguină îmbunătățită, folosind plasma You call yourself “The first doctor worldwide doing facial aes-
PRF a lui Joseph Choukroun. Despre ce este vorba? thetics with blood derivatives i-PRF & A-PRF liquid using
Putem face tratamente estetice faciale cu Botox, cu fillere sau cu Joseph Choukroun’s PRF”. Please tell us a little bit about that.
multe alte produse care pot cauza complicații uneori. Dar sân- We can do facial aesthetics with Botox, fillers and many other
gele este total autolog, așa că îl extragem de la pacient și îl pre- products and sometimes these might cause complications. But
lucrăm prin centrifugare, folosing protocolul lui Joseph blood is something totally autologous, so you take it, you put it in
Choukroun. Iar produsul obținut îl putem injecta sau aplica pe a machine and by using Joseph Choukroun’s protocol, you can
față. Eu practicam estetica, dar Joseph mi-a dat lichidul PRF și make it in a liquid form and you can inject it or apply it on the
am fost prima care am făcut tratamente estetice combinând face. I was doing aesthetics, but he gave me the PRF liquid and I
aceste două forme ale PRF-ului lichid. Pot întineri pielea și îi was the first one doing aesthetics combining these two forms of
pot îmbunătăți calitatea sau pot adăuga volum țesutului care l-a liquid PRF. And I can rejuvenate the skin and improve its quality
pierdut, pentru că stimulez producția de colagen pot sa adaug vo- or I can add volume to the lost tissue, because I stimulate the col-
lum la nivelul fetei, de exemplu la nivelul pliurilor nasolabiale, lagen production, add volume at the face for example nasolabial
obraji, buzet etc.. E un procedeu total autolog, nu are nimic artifi- folds, cheeks, lips etc.. This is totally autologous, it has nothing ar-
cial și îți poți reface propriul țesut pas cu pas. tificial, you can build up your own tissue step by step.

Acum vă concentrați mai mult pe latura estetică în carieră? Is aesthetics your career focus now?
Da. Nu pot spune că iubesc estetica facială mai mult decât parodon- Yes. I cannot say I love facial aesthetics more than periodontolo-
tologia. Le iubesc pe amândouă. Dar sunt una dintre cele 2 milioane gy, I love them both. But I am one of 2 million periodontology’s
de parodontologi din lume. În schimb sunt unica din lume care apli- in the world. By doing this technique, I am the only one. I want
că această tehnică. Vreau să investesc în acest lucru pentru că îl iubesc to invest in this thing because I love it and I want to spread the
și vreau să împărtășesc ceea ce știu cu toată lumea. Singura modalita- knowledge worldwide. The only way to achieve this is to teach
te prin care pot face asta este să învăț alți medici să facă acest proto- other doctors to do this protocol. And I feel I have a mission. I
col și simt că am o misiune. Nu fac ceea ce fac pentru bani. Câștig don’t do what I do for money. I make money from dentistry and
bani din stomatologie și din estetică facială, dar o fac din dragoste. from facial aesthetics, but I do it out of love. When I die, I want
Când mor, vreau ca oamenii să vorbească despre munca mea, nu des- people to talk about my work, not about the money I have left. I
pre banii pe care i-am lăsat. Vreau să las în urma mea cunoștințele și want to leave behind my knowledge and experience, so that
experiența mea, ca cineva să poată să le ia, să le multiplice și să le facă somebody can take it and multiply it and make it 1000 times bet-
de 1000 de ori mai bune. Vreau să las în urma mea o carte, munca ter. I want to leave behind a book, my work, an ethical name. We
mea, un nume etic. Ne naștem și murim, dar putem lăsa în urma cu- come and we leave, but we can leave the knowledge behind us for
noștințele noastre pentru întreaga umanitate. humanity.

Pentru comenzi sunați la: 0769.948.354


comenzi@gurskmedica.ro, www.gurskmedica.ro Distribuitor:
20
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

DR. HESSAM NOWZARI


NOUA GENERAȚIE THE YOUNG GENERATION
ESTE MULT MAI BUNĂ IS MUCH BETTER THAN
DECÂT CEA ANTERIOARĂ THE PREVIOUS ONE
Dr. Hessam nowzari este un om multitalentat: fost Dr. Hessam nowzari is a man of many talents:
director de program al universității din california de former program director at the university of
sud și diplomat al consiliului american de southern california and diplomat of the american
parodontologie, a realizat, de asemenea, trei board of periodontology, he has also produced
documentare. Dr. Nowzari crede cu tărie în three documentaries. He’s a firm believer in
cercetare și în puterea tinerei generații. research and in the power of the young generation.

C W
are a fost marea dumneavoastră șansă în stomatologie? hat was your first big break in dentistry?
Când am devenit directorul Programului de When I became the director of the Advanced
Parodontologie Avansată din cadrul Universității din Periodontics Program at the University of Southern
California de Sud. Cred că am fost cel mai tânăr director de pro- California. I think I was the youngest Program Director in
gram din America. Abia absolvisem și colaboram cu Jørgen Slots, America. I had just graduated and I was collaborating with Jørgen
un om de știință spectaculos. Mi-a oferit job-ul și am fost foarte Slots, a spectacular scientist. He offered me that job and I was
încântat să-l accept. very pleased to accept it.

Ați realizat 3 filme cu temă dentară. Cum v-a venit ideea de a You’ve produced three movies with a dental theme. How did
combina știința cu arta? you come up with the idea of combining science and art to
1,5 miliarde de oameni din lume câștigă mai puțin de un dolar send your message across?
pe zi. Așa că poți să le dai o periuță de dinți, dar n-o s-o folo- 1,5 billion people on Earth are making less than a dollar per day.
sescă mai mult de o lună, pentru că nu-și permit să cumpere So even if you give them a toothbrush, they can never use it more
pastă de dinți. Și un alt miliard câștigă mai puțin de 5 dolari than a month, because they don’t have enough money to buy
pe zi. Iar ăsta e un joc vechi. Mergem în acel sat și în acea țară toothpaste. And then another billion people are making less than
și o să dea bine, facem niște poze, toată lumea o să se simtă 5 dollars a day. And this is an old game. We go to this village and
mândră. Realitatea e că nu funcționează. Așa că am venit cu to that country and it’s going to look good, we can take some pic-
ideea că am putea folosi sare de la Marea Moartă să eliminăm tures, everybody’s going to be proud. The reality is that it doesn’t
patogenitatea. Nu patogenii, ci patogenitatea. Am făcut niște work. So I came with this idea that maybe we can use Dead Sea
teste în vitro, în laborator și apoi pe pacienți și mi-am dat sea- salt to eliminate pathogenicity. Not pathogens, but pathogenicity.
ma că funcționează. Așa că mi-am făcut o echipă și am realizat I did some testing in vitro, in the lab, and then on patients and I
un film. Primul s-a numit ”Dușmanul Zâmbetului”. Și dacă realised that it’s working. So I put a team together and made a
oamenii care nu au suficienți bani văd filmul ăsta, vor fi în stare film. The first one was entitled “The Enemy of the Smile”. And if
să prevină un număr semnificativ de probleme parodontale, people who don’t have enough money watch that movie, they’re
dentare și ale gingiilor. Apoi am publicat un articol cu Jean- going to be capable to prevent a significant number of periodon-
François Michel despre copiii din Manila, Filipine. Timp de tal, gums and dental problems. And then we published an article
10 ani am urmărit orfani cu vârste între 5 și 12 ani, care fuse- with Jean-François Michel about kids in Manila, in the
seră abuzați fizic. Am vrut să vedem dacă putem să-i împuter- Philippines. For about 10 years we followed orphans between ag-
nicim. Și după ce i-am urmărit timp de 10 ani, am realizat că es 5 to 12, who were physically abused. We wanted to see whether
au semnificativ mai puține probleme parodontale. Al doilea we can empower them. After following them for 10 years, we re-
film s-a numit ”Ce a ucis zâmbetul lui Hatșepsut?”. Am avut 7 alised that they had significantly fewer periodontal problems. The

22 23
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

femei faraoni în Egiptul Antic, dar Hatșepsut a fost, probabil,


cea mai inteligentă. Și, în mod ironic, a murit din cauza unei in-
second movie was called “What killed the smile of Hatshepsut?”.
We have 7 pharaoh women in Ancient Egypt, but Hatshepsut is
presionați de titlurile tale.
Înainte, dacă spuneai că cineva
NU ÎNCERCA SĂ-I are smart and they are not going
to fall into your trap. They are
fecții parodontale. probably the brightest one. And ironically she died because of a e un profesor importanta, oa- IMPRESIONEZI PE ALȚII, not going to be impressed with
periodontal infection. menii se entuziasmau și voiau your titles. Before, if you said
Ce este esențial pentru a fi un bun stomatolog? să se pozeze cu el. Nu mai este ÎNCEARCĂ SĂ TE someone is a big professor, peo-
Cercetarea și să fii onest. Pentru că atunci când intri în cabi- What is essential to being good in your field? cazul. Tinerii de azi vor să știe ple would get excited, they want-
net, nu e vorba despre a te da mare, ci e momentul adevăru- Research. Also, to be truthful. Because when you go to your practice, dacă ești sau nu calificat. IMPRESIONEZI PE TINE ed to take pictures with him. Not
lui. Pacienții apreciază un tratament bun și medici buni. De it’s not about show-off, it’s time for the truth. Patients really appreci- Înainte, dacă aveai o prezentare anymore. They really want to
aceea, dacă dentiștii lucrează cu integritate, vor avea succes, ate good treatment and good doctors. And that’s why if dentists work atractivă în PowerPoint, impre- know whether or not you are
în special noua generație. Noua generație este mult mai bună
decât cea anterioară.
with integrity, they will be successful. Especially the young genera-
tion. The young generation is much better than the previous one.
sionai audiența. Nu și noua ge-
nerație. Știu toate dispozitivele
DON’T JUST TRY TO IMPRESS qualified. Before, if you had a
fancy Powerpoint presentation,
și animațiile și, spre diferență PEOPLE, TRY TO IMPRESS you would impress the audience.
De ce credeți asta? Why is that? de părinții lor, vor conținut. Și Not the young generation. They
Tinerilor din noua generație le pasă, au fost expuși la cunoaștere, The young generation, they care, they have been exposed to cred că principalul motiv e fap- YOURSELF know all these gadgets and ani-
nu trebuie să meargă la școală și să implore un profesor să-i înve- knowledge, they don’t have to go to school and beg a professor to tul că acum cunoașterea este mations and, unlike their parents,
țe. Cunoștințele sunt dis- teach them. Knowledge is disponibilă, nu este teritoriul altcuiva. they want substance. And I think the main reason is that knowledge
ponibile pentru toți. becoming available. No is now available, knowledge is not somebody else’s territory.
Niciun tânăr n-o stea în- young person is going to Cum vedeți viitorul stomatologiei?
tr-o sală timp de o oră, sit in a room for an hour Stomatologia va fi împărțită în 2, din păcate: de nivel înalt și How do you see the future of dentistry?
ascultând o persoană care listening to a person who de nivel scăzut. Iar proporția va fi de 1% la 99%. Majoritatea Dentistry is going to be divided into two parts, unfortunately: it’s
se autointitulează profe- calls himself a professor, dentiștilor vor vinde tratamente și vor folosi dispozitive și going to be high level and poor level. And the proportion is going
sor, dacă nu au încredere unless they trust him. tehnici pentru a atrage clienți, nu pacienți. Relația dintre ei to be 1% to 99%. The majority of dentists are going to sell treat-
în el. Pentru că în 10 mi- Because in 10 minutes va fi din ce în ce mai comercială. Dar 1% vor continua să ofe- ment, so they will use gadgets and techniques to attract clients,
nute pot vedea un trata- they can watch a proce- re calitate. Și chiar cred că dacă tinerii vor încerca să ofere not patients. Their relationship is going to be more and more
ment de sute de ori pe dure a hundred times on calitate, piața este atât de uriașă, că n-ar trebui să-și dorească commercial. But then 1% will continue to provide quality. And I
YouTube, îl pot opri, îl YouTube and they can să fie acolo unde se întrec ceilalți 99%. Nu realizăm cât de really think that if young people try to provide quality, the market
pot derula înainte sau stop it, they can forward multe lucruri putem face. De aceea am limitat totul la ceva ce is so huge that they should never think that the market is where
înapoi, au acces la cu- it, they can rewind it, they s-ar putea să nu fie necesar. Să vă dau un exemplu: estetica. the 99% are competing with each other. It’s not. We don’t realise
noaștere. Dar asta n-o să have access to knowledge. Dentiștii adoră să li se spună esteticieni! Dar dacă îți spui how much we can do. That’s why we have limited everything to
elimine mentorii. Ei vor But still, that’s not going ”dentist estetician”, asta înseamnă că noi, restul, suntem ine- something which might not be necessary. Let me give you an ex-
încă să te întrebe ce crezi. to eliminate mentors. stetici? Nu suntem! Odată cu sănătatea, oferi și estetică. De ample: aesthetics. Dentists, they love to be called aestheticians!
Și vor veni la tine, dacă Still they want to say: asemenea, sistemul nostru educațional are nevoie de o mare But when you call yourself “aesthetic dentist,” does that mean that
pot avea încredere în tine. “What do you think?”. reformă. Mulți profesori n-au ce căuta acolo pentru că nu the rest of us are unaesthetic? We’re not! As soon as you provide
Zilnic primesc e-mailuri And they will come to sunt calificați. Și nu avem un centru de cercetare adevărat, health, that comes with it. Also, our educational system really
de la diferiți studenți din you, if they can trust you. nici măcar în Statele Unite ale Americii! Ei cred că un apar- needs a big reform. Many professors, they should never be there,
întreaga lume, care mă Every day I get emails tament mic, cu câteva scaune, se numește cercetare. Încă fo- they are not qualified. And we don’t have a real research centre,
întreabă dacă accept să from different students losim aceeași tehnologie pentru tratamentele pe canale. not even in the United States of America! They think a small
vorbesc pe Skype cu ei. from all over the world Coroanele dentare cu aur încă nu au concurență. Și în endo- apartment with a few chairs, that’s research. Still, we are using the
Înainte nu puteai face as- who ask me if I would ac- donție încă folosim aceleași vechi conuri de gutta-percha. Pot same technology for root canal. Still, gold restoration has no com-
ta, trebuia să implori pro- cept to Skype with them. continua la nesfârșit. Principalul motiv este că facem doi pași petition. Still, the same old gutta-percha is what we’re using in
fesorul. Profesorii erau Before, you could not do în față și unul înapoi, pentru că trebuie să introducem cerce- endodontics. I can go on forever. The main reason is that we keep
aroganți, existau multe that, you had to beg the tarea în conferințe. Conferințele trebuie să includă și oameni going back and forth, because we have to inject research into our
ierarhii. professor. Professors were de știință, nu doar clinicieni. Și trebuie să luăm în serios tâ- symposiums. Symposiums have to include scientists, not only cli-
arrogant, there were lots năra generație. nicians. And we really have to take the young generation seriously.
Și credeți că asta s-a of hierarchies.
schimbat? Dați-ne un sfat pentru tinerii dentiști care vor să-și lase am- Give us one piece of advice for young dentists striving to leave
Absolut! Pentru că tinerii Do you think this has prenta în domeniu. their mark in medicine.
din noua generație sunt changed today? Dacă ești pasionat de ceea ce faci, vei căuta să găsești calitatea. If you really have passion for what you do, you will try to find
deștepți și nu vor cădea în Absolutely! Because today, Urmeză-ți pasiunea și nu încerca să-i impresionezi pe alții, înce- quality. So my advice is follow your passion and don’t just try to
capcana ta. Nu sunt im- the young generation, they rarcă să te impresionezi pe tine. Și menține ștacheta ridicată. impress people, try to impress yourself. And keep the bar high.

24 25
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

DR. HOWARD
GLUCKMAN
N-O SĂ MĂ PENSIONEZ I’M NEVER RETIRING. WHEN
NICIODATĂ. CÂND N-O SĂ I CAN’T WORK ANYMORE,
MAI POT LUCRA, O SĂ PREDAU I’LL TEACH
Pasiunea pentru implantologie l-a transformat pe Passion for implantology has turned dr. Howard
doctorul Howard Gluckman într-un expert Gluckman into an internationally renowned
internațional. Aceeași pasiune încearcă să o transmită specialist. He’s trying to transmit this passion to the
studenților academiei sale private din Africa de Sud. students at his private academy in South Africa.
Pentru că doctorul Gluckman crede cu tărie că atunci Because dr. Gluckman is a firm believer in the fact
când dezvolți specialiști, ajuți întreaga societate. that by lifting specialists, you can lift the entire society.

S Y
unteți fondatorul și directorul Academiei de ou’re the founder and director of The Implant &
Implantologie și Estetică, o instituție de învățământ Aesthetic Academy, a private training facility in South
privat din Africa de Sud, care oferă cursuri postuniver- Africa that provides a complete postgraduate program
sitare de implantologie. De ce ați creat această Academie? in implantology. Why did you create this Academy?
There’s a couple of reasons. First, universities in South Africa
Sunt mai multe motive. În primul rând, universitățile sud-africane are not able to teach the students advanced dentistry. So there
nu pot preda studenților stomatologie avansată. La capitolul ăsta was really a gap. Also, a lot of general practitioners are able to
exista o lacună. De asemenea, mulți dentiști generaliști puteau fa- do implantology. And these guys were coming out of universi-
ce implantologie. Și oamenii ăștia veneau din universități unde nu ty and had no formal training and yet they were allowed to
aveau parte de formare și, cu toate astea, aveau voie să practice. practice. My philosophy is that you need to train people to do
Filosofia mea este că trebuie să pregătești oamenii să facă lucrurile things properly because the only people that suffer are the pa-
corect, pentru că singurii care suferă sunt pacienții. Academia mea tients. My Academy is 14 or 15 years old, but I started training
are 14 sau 15 ani vechime, dar am început să predau implantolo- general practitioners maybe 20 years ago. And we fought a
gie dentiștilor generaliști acum 20 de ani. Și timp de 10 sau 15 ani long battle with the specialists’ societies, for 10 or 15 years,
am dus o lungă bătălie cu societățile de specialiști. Voiau să ne în- where they wanted to shut us down, because they felt we
chidă Academia, din cauză că nu credeau că ar trebui să facem as- should not be training general practitioners. Obviously now
ta. Evident, acum lucrurile s-au schimbat și toți specialiștii vor să things have changed and the specialists are all opening their
formeze stomatologi generaliști, pentru că văd că există un avantaj own facilities to train general dentists, because they see there’s
financiar. Și acesta este un lucru bun, pentru că aduce mai multă a financial boost, and that’s also fine. Because it creates an
vizibilitate domeniului implantologiei. Când ești singurul expert, awareness and it pushed more people into that realm. Being an
devii chiorul care e împărat în țara orbilor. Dar dacă ai mai mulți expert, you become the one eyed-man in the land of the blind.
experți, ridici nivelul întregii societăți. Și cred că asta e important: Whereas if you have multiple experts, you lift the whole socie-
să ajuți societatea. Pentru că dacă ridicăm nivelul tuturor, toată lu- ty. And I think that’s the important thing: to lift society.
mea are de câștigat. Because if we lift everybody, then everybody succeeds.

26 27
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

Dețineți o clinică în Cape Town. Care sunt principalele You’re also running your own private practice in Cape sunt părinte unic. Și sunt foarte norocos - am doi băieți I’d commit suicide. There’s no point in living for me. My
satisfacții pe care vi le aduce această postură? Town. What are the main rewards of your position? frumoși, care sunt niște oameni incredibili: sunt generoși, wife died many years ago from cancer, so I’m a single par-
Cred că faptul că pot închide și deschide când vreau eu. Nu Closing and opening when you want to, that’s the best. I sunt buni, au toate calitățile pe care le respect și le admir. ent. And I’m very lucky - I have two beautiful boys who are
răspund în fața nimănui, răspund doar în fața mea. Nu cred don’t answer to anyone, I answer to myself. And I suppose incredible human beings: they’re generous, they’re kind,
că am tipul de personalitate care să răspundă în fața cuiva. my personality is not one that answers to anyone. I don’t Lucrează în domeniul dumneavoastră? they’ve got the qualities that I really respect and admire.
Nu-mi plac regulile, așa că nu-mi prea place să le urmez. like rules, so I don’t really like to follow rules. Nu. Fiul meu cel mare studiază psihologia și vrea să devină
psiholog. Iar mezinul vrea să câștige mulți bani și să fie bo- Do they work in your field?
Dar frustrări care vin odată cu propria afacere, aveți? What about the main frustrations of running a private gat.(râde) Sper ca unul dintre ei să facă bani și apoi mă pot No. My older son is studying psychology, want to be a psy-
Sunt foarte, foarte norocos deoarece am propriul meu cabi- practice? pensiona. (râde) chologist and my younger one wants to make a lot of mon-
net din 1998 și asistenta mea îmi este alături de 22 de ani, I have to say I’m very, very lucky in that I’ve been in my own ey and be rich. (laughs) I’m hoping that one of them makes
managerul meu de 15 ani și practic tot personalul pe care îl private practice since 1998 and my nurse has been with me V-ați putea pensiona și acum, dacă ați vrea. money and then I can retire. (laughs)
avem ne-a fost alături de mai bine de 10 ani. Asta este cheia 22 years, the practice manager has been with me 15 years, N-o să mă pensionez niciodată, nu vreau. Mi-ar muri creie-
- să-ți menții personalul fericit. Nu am frustrări. Sigur, aș and virtually all the staff that we have have been there 10+ rul. Iubesc să lucrez în fiecare zi, iubesc să operez, iubesc să I’m sure you could retire now, if you wanted to.
putea câștiga mai mulți bani, dar banii nu sunt scopul meu. years. That’s key - keeping your staff happy. I don’t have frus- țin bisturiul în mână. Și când n-o să mai pot face asta, pen- I’m never retiring, I don’t want to. My brain would die. I
Pasiunea și dragostea pentru ceea ce fac sunt scopurile mele. trations. I mean, I could make more money, but money is not tru că mâinile îmi vor tremura prea tare, cât timp voi putea love working every day, I love operating, I love picking up a
my goal. Passion and love for I do is my goal. preda, o să predau. scalpel, and when I won’t be able to do that, because I’m
Cum v-ați loializat echipa? shaking too much, as long as I can teach, I’m gonna teach.
Tatăl meu m-a învățat o zicală foarte bună când eram mic: How did you manage to loyalize your staff ? Ce anume vă place atât de mult la predat?
”Să nu uiți niciodată pe cine întâlnești în timp ce urci, pen- My father taught me a very good saying when I was very Iubesc să-mi împărtășesc cunoștințele. Este incredibil să What about teaching gets you so passionate?
tru că nu știi niciodată de cine ai nevoie în timp ce cobori”. young: “Never forget who you meet on your way up because vezi pe cineva crescând. E la fel în cazul persoanelor care I love sharing my knowledge. It’s an amazing thing to watch
Fie te comporți cu oamenii care sunt sub nivelul tău ca și you never know who you might need on the way down.” cultivă flori și își văd floarea înflorind. Să vezi o persoană somebody else grow. It’s the same thing as a person who grows
cum sunt sub nivelul tău, fie tratezi pe toată lumea așa cum You either treat people who are below your station like care aplică o tehnică pe care tu ai dezvoltat-o și pe care o flowers and you see your flower bloom. You see this person do-
vrei să fii tu tratat. Scopul meu este să devin un om cât mai they’re below your station or your treat everybody the way face la fel de bine ca tine sau, și mai bine, o îmbunătățește - ing this technique that you’ve developed and they’re doing it as
bun. Asta e ceea ce vreau să realizez în viață. you’d like to be treated. My ultimate goal is the be the best uau! E ca și cum ai vedea well as you or even better and
human being I can. That’s what I want to achieve. cea mai frumoasă floare în- they’re improving it - wow!
Ce abilități sau calități au contribuit cel mai mult la suc-
cesul dumneavoastră? What abilities or personal qualities do you believe con-
florind. Sunt pasionat de
chirurgie. Îmi place la nebu-
AM DEVENIT STOMATOLOG That’s watching the ultimate
flower bloom. I have passion
Pasiunea. Dacă nu ai pasiune, nu ai nimic. Cel puțin nu în tribute most to your success? nie să țin bisturiul în mână, DINTR-O ÎNTÂMPLARE for surgery. I love picking up a
domeniul ăsta. Și eu sunt norocos, pentru că am devenit Passion. If you don’t have passion, you have nothing. Not in abia aștept următoarea ope- scalpel, I can’t wait to do my
stomatolog dintr-o întâmplare. this business. And I’m just lucky, because I entered into rație. Cu cât mai greu și mai next operation, I love it. The

La ce vă referiți când spuneți ”dintr-o întâmplare”?


dentistry purely by mistake. solicitant este, cu atât ne
distrăm mai mult. Spun ”ne
I ENTERED INTO DENTISTRY more difficult and the more
challenging it is, the more fun
Când eram la școală, voiam să devin veterinar, pentru că iu-
besc animalele. Dar pe vremea aceea, ca să fii admis la fa-
What do you mean?
At school I wanted to be a vet, because I love animals. But
distrăm”, dar ești stresat și
transpiri, dar atunci când
PURELY BY MISTAKE we have doing it. I say “fun”,
but you get stressed and you
cultatea veterinară în Africa de Sud trebuia să vorbești unul in those days, to enter veterinary school in South Africa faci ultima cusătură și în- sweat, but when you put the
dintre dialectele afrikaans, iar eu vorbeam doar engleza. Așa you had to speak one of the Afrikaans languages, and I chizi operația, te simți incredibil. Dar predatul e cu totul last stitch and you close it up, it’s like wow! But teaching is
că un prieten mi-a spus ”Eu o să fac stomatologie”. M-am could only speak English. So my friend told me “I’m gonna altceva, e ceva special. Și când vezi oamenii ”hrănindu-se” something else, it’s a special thing. And when you see people
gândit ”Hmm, sună bine, și eu o să fac asta.” (râde) Așa am to do dentistry”. I thought “Hmm, that sounds good, I’ll do din energia pe care tu le-o dai, te energizează cu adevărat. feeding from the energy they take from you, it really energizes
intrat în stomatologie. Dar îmi place să lucrez cu mâinile și that, as well.” (laughs) That’s how I got into dentistry. But Și acea energie e incredibilă, cred că e ca adrenalina. you. And that energy is incredible. I think it’s like adrenaline.
cu oamenii, așa că n-a fost doar un moft stupid. A fost o listen, I do like working with my hand and I do like work-
alegere extraordinară și nu m-aș întoarce la medicina veteri- ing with people. So it wasn’t as stupid as that. It was a great Dacă ați putea da timpul înapoi, ați alege același traseu If you could do things all over again, would you choose
nară. Iubesc ceea ce fac. choice and I have to say I wouldn’t go back to veterinary profesional? the same path for yourself ?
science, I love what I do. Cred că da. Știind ceea ce știu acum, aș alege probabil să fac I think I would. But I have a lot of hobbies, I do photogra-
Care este cea mai mare teamă a dumneavoastră? altceva, doar pentru că mi-ar plăcea să învăț ceva nou. Ador phy, I make furniture, I really enjoy doing those. Would I
Să-mi moară copiii. M-ar ucide ca fiii mei să se îmbolnă- What is your greatest fear? să învăț și nu m-aș putea opri niciodată. Am multe hobby- like to follow one of those and really perfect it and become
vească, să moară sau, mai rău, să fie răpiți și să nu-i mai văd My children dying. If I die, I die. My children getting sick, uri pe care le iubesc: fac fotografii, construiesc mobilă. Mi- a professional in photography? Wow, I would love to do
niciodată, să nu aflu niciodată unde sunt. Dacă ar muri dying or worse, my children getting kidnapped and never ar plăcea să urmez unul dintre aceste hobby-uri, să le per- that! Knowing what I know now, I’d probably choose some-
amândoi, m-aș sinucide. Viața n-ar mai avea sens pentru seeing them again and just having that fear of never know- fecționez și să devin, de exemplu, un fotograf profesionist. thing else only because I want to learn something else. I
mine. Soția mea a murit acum mulți ani de cancer, așa că ing where they are - that would kill me. If they both died, Uau, mi-ar plăcea la nebunie! love learning, I would never stop.

28 29
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

DR. IONUȚ BRÂNZAN


PACIENȚII MEI MERITĂ TOT MY PATIENTS ALWAYS
TIMPUL CEVA MAI BUN DESERVE THE BEST
Doctorul Ionuț Brânzan își împarte timpul între clinica Doctor Ionuț Brânzan splits his time between the
pe care o conduce în zalău, unde lucrează alături de clinic he’s running in zalău, where he’s working
tătăl său, și congresele internaționale la care susține alongside his father, and international conferences
prelegeri. Până și timpul liber și-l dedică tot where he lectures. He even dedicates his free time to
stomatologiei, pentru că vrea să devină tot mai bun dentistry, because he wants to become better and
pentru pacienții săi. better for his patients.

C W
um este să lucrați împreună cu tatăl dumneavoastră, hat is it like to work together with your father, at
la cabinet? the practice?
Este o plăcere să muncesc cu el, pentru că el este pri- It’s a pleasure working with him, because he’s my
mul meu mentor. A fost singurul om care mi-a spus ”Du-te și first mentor. He was the only one who told me: “Go and learn
învață de la alții, pentru că eu n-am ce să te învăț!”. Un lucru from others, because I don’t have anything to teach you!”. Few
pe care foarte puțini l-ar face, să-și recunoască limitele. Și el people would admit their limits like this. And he’s the one
îmi furnizează pacienți. În ziua de azi, din punctul meu de ve- providing me with patients. From my point of view, the most
dere, brandul cel mai puternic este numele. Și îl stimez pentru powerful brand there is today is your name. And I respect him
că are 71 de ani și stă 12 ore la cabinet. Eu îmi doresc să ajung for being 71 years old and working 12 hours a day in the prac-
la vârsta asta. Dacă și muncesc, este un bonus. tice. I want to live to become his age. If I’d be also able to
work, it would be a bonus.
Când ați decis că vreți să deveniți medic stomatolog?
Eu nu mi-am dorit să devin medic stomatolog. Visul meu a When did you decide you wanted to be a dentist?
fost să devin fotbalist. Dar mi s-a explicat foarte frumos, acasă, I’d never wanted to become a dentist. My dream was to be-
că fotbal pot să joc și dacă sunt medic, dar dacă sunt fotbalist come a football player. But my parents explained to me that I
nu pot să practic medicina. Deci, practic, am fost condus pe can play football if I’m a doctor, but I can’t practice medicine if
drumul ăsta, fără voința mea. Pot să vă spun că în anul I, II, III I’m a football player. So basically I was lead on this path, with-
de facultate am vrut să renunț în fiecare an de vreo 10 ori la out my will. I can tell you that both in the first, second and
stomatologie. third year of college I wanted to drop out of medical school at
least 10 times.
Și ce v-a convins să rămâneți, de fiecare dată?
Părinții, aș fi ipocrit să nu recunosc asta. La noi în familie toa- And what made you stay, every time?
tă lumea e în domeniul medical: sora mea este medic, mama My parents, I’d be a hypocrite not to admit it. In our family
mea este medic, tatăl meu este medic, verișoarele mele sunt everyone is in the medical field: my sister is a doctor, my
medici. Trăind în lumea medicală și auzind toată ziua la masă mother is a doctor, my father is a doctor, my cousins are doc-
vorbindu-se despre medicină, nu poți să-ți alegi să fii chitarist. tors. Living in the medical world and hearing about medicine
every day at dinner, you can’t choose to be a guitarist.
Dețineți o clinică la Zalău, The Dental Studio. Cu ce credeți
că veniți în plus față de concurență? You own a practice in Zalău, The Dental Studio. What do you
Din punctul meu de vedere, în domeniul medical nu putem think is your advantage in front of your competitors?
discuta despre concurență. Noi suntem acolo ca să ajutăm oa- From my point of view, we can’t talk about competition in the

30 31
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

ĂSTA E LUCRUL PE CARE ÎL


REGRET. CĂ PÂNĂ LA VÂRSTA
medical field. We’re there to
help people, that’s why we’re
mea din clinică, am așteptat-o, iar la final, la 6 dimineața, când
s-a văzut în oglindă a spus ”Eu sunt nemulțumită”.
ASTA NU AM COPII ȘI FAMILIE
doctors. There’s a personal
connection with the patient, Cum ați reacționat?
that develops in time. I can I-am spus ”Facem tot ceea ce dumneavoastră doriți să fiți mulțumi- THIS IS WHAT I REGRET:
give you an example: we have tă. Stăm aici oricât, nu este nicio problemă din punctul nostru de
patients who refuse to get vedere”. Sigur, este frustrant pentru noi, pentru că înseamnă că a THAT I DON’T HAVE ANY
treated by me or my col-
leagues because they are life-
fost o greșală de comunicare cu pacientul. Sunt pacienți cu care ești
pe aceeași lungime de undă și pacienți cu care nu ești. Și de asta tre- CHILDREN AT MY AGE
long patients of my father’s. buie să-ți dai seama din start, de la prima discuție cu pacientul.
You can’t compete with that.
Și cum ați rezolvat situația? you’re not. And you must realise this from the very beginning,
Definitely. But a practice is, I-am plătit bilete de avion, să vină iar, să rezolvăm toate pro- from the very first talk with the patient.
still, a business. blemele. Dar asta îți aduce satisfacție. Un pacient mulțumit îți
Yes and a lot of us are living aduce 5 pacienți. Unul nemulțumit - pleacă 50 de oameni de la How did you solve the situation with the unhappy patient?
off this business. What distin- tine. Și atunci, din punctul meu de vedere, un lucru foarte im- I paid for her plane ticket, so that she could come again and
guishes us from our colleagues portant este să încerci să-ți mulțumești pacienții. we could fix the problem. But this brings you satisfaction. A
menii, de-aia suntem medici. Există o legătură personală cu are the top quality services we offer, our readiness, our punctual- happy patient brings you 5 more patients. An unhappy one
pacientul, care se dezvoltă în timp. Pot să vă dau un exemplu: ity and high end dentistry. But, I repeat, our purpose as doctors Pe lângă munca din clinică, susțineți foarte multe conferințe. makes you lose 50 people. And that’s why, in my opinion, it’s
avem pacienți care refuză să se trateze la mine sau le colegii is to help patients. Competition applies to business. In medicine, Ce vă motivează să faceți acest lucru? very important to try and keep your patients happy.
mei pentru că sunt pacienți de-o viață ai tatălui meu. La asta if you’re a fair doctor and respect the Hippocratic Oath, you Vreau ca medicii să fie conștienți de ultimele metode, pentru
nu există concurență. can’t put a banner with your services on a 65 foot building. It’s că asta mă ajută implicit în cazul business-ului. Pentru că n-o Besides working in your practice, you also lecture at many
not ethical. In Germany and France, it’s forbidden to advertise să par eu cel nebun, care propune o metodă nouă de tratament, conferences. What motivates you to do this?
Cu siguranță. Dar o clinică este, totuși, un business. on Facebook. There’s a standard, 8 inch plate, with “dentist” iar restul cabinetelor din jurul meu să spună că nu există aceas- I want doctors to be aware of the latest methods, because this
Da, și trăim mulți oameni de pe urma acestui business. Ceea ce written on it. People come to us for their needs, not because we tă metodă. Plus că asta mă motivează să fiu up to date (la cu- also helps me with my business. I won’t seem the crazy one,
ne diferențiază de colegii noștri sunt serviciile de calitate ma- have the bigger banner of because we inject I don’t know what. I rent, n.red). Pentru că dacă nu aș susține conferințe, m-aș pla- who proposes a new treatment method, while the rest of the
ximă, promptitudinea, punctualitatea și high end dentistry noticed that this profession is turning from medicine into facial fona. Dar asta cere foarte mult sacrificiu. practices around me say that that method doesn’t exist. Plus, it
(stomatologia la cel mai înalt nivel, n.red.). Dar, repet, scopul esthetics. Lately dentists inject eyebrows and lips with hyaluron- motivates me to be up to speed. Because if I wouldn’t lecture,
nostru ca medici este să ajutăm pacienții. Concurența se aplică ic acid. That’s not what we’ve been taught. Ce anume sacrificați? I’d limit myself. But this requires many sacrifices.
în business. În medicină, dacă ești un medic corect și respecți Timp. Renunți la unele hobby-uri și faci asta. Eu sunt un om
jurământul lui Hippocrate, nu poți să-ți pui un banner pe un What is the most unforgettable memory you have with a patient? foarte norocos pentru că stomatologia este unul dintre What are you sacrificing?
bloc de 20 de metri cu ce faci tu. Nu este etic. În Germania, în I have a patients whose treatment lasted for two and a half hobby-urile mele. Dar la un moment dat ajungi și la epuizare. Time. You give up your hobbies to do this. I’m a very lucky
Franța, este interzis să-ți faci reclamă pe Facebook. Este o plă- years. And during this whole time, she wore a scarf. After we Apoi, noi obișnuiam să luăm masa în familie duminica. În mo- man because dentistry is one of my hobbies. But at a certain
cuță standard, 20 pe 20, unde scrie ”medic dentist”. Lumea vi- finished her treatment she gave us her scarf as a gift and told mentul în care mergi și ții conferințe în multe locuri nu mai point it wears you out. Besides, we used to eat together, as a
ne la noi pentru nevoile pe care le are, nu pentru că avem ban- us she never wants to see it again. You can’t put a price tag on există lucrul ăsta. Și familia își dorește respectarea tradițiilor. family, on Sundays. When you travel and lecture in many plac-
ner-ul mai mare sau injectăm nu știu ce. Am observat că mese- the feeling a doctor has when a patient comes to thank them es, you lose that. And my family wants us to respect traditions.
ria asta se transformă din medicină în estetică facială. Mai nou from the bottom of their heart. I can perform the most com- Sunteți căsătorit?
stomatologii injectează sprâncene, buze, acid hialuronic. Noi plex restoration work, but if the patient isn’t satisfied, it has no Nu. Vă spuneam că trebuie să faci sacrificii. Ăsta e lucrul pe Are you married?
nu asta învățăm. value for me, as a doctor. For instance, I’ve worked from 2 AM care îl regret. Că până la vârsta asta nu am copii și familie. Dar No. I told you, you have to sacrifice things. This is what I re-
to 6 AM for a patient who came from Italy. Everyone in the știți cum e, toate la timpul lor. gret: that I don’t have a family and children at my age. But you
Care e cea mai memorabilă amintire cu un pacient? clinic sacrificed themselves, we waited for her and, at the end, know what they say, all in good time.
Am o pacientă al cărei tratament a durat vreo doi ani și jumă- at 6 o’clock in the morning, when she saw her reflection in the Ce vă determină să vreți să deveniți un medic mai bun?
tate. Și în tot acest timp a purtat un batic. Iar după finalizarea mirror she said: “I’m not happy”. Asta o fac pentru pacienții mei. Pacienții mei merită tot tim- What makes you want to become a better doctor?
tratamentului ne-a făcut cadou baticul și a spus că nu mai vrea pul ceva mai bun. Asta mă motivează. Plus, legat de conferințe, I’m doing this for my patients. My patients always deserve the best.
să-l vadă niciodată. Senzația pe care o are un medic când paci- How did you take it? îmi place să întâlnesc mulți oameni și să împărtășesc experien- This keeps me focused. Besides, when it comes to conferences, I
entul vine și-ți mulțumește din suflet nu are o valoare materia- I told her: “We’ll do anything for you to be happy. We’ll stay ța pe care o am. like to meet a lot of people and share my experience with them.
lă. Pot să realizez cele mai complexe restaurări, dacă pacientul here no matter how long it takes, it’s no problem for us!”. Of
nu este mulțumit, nu are nicio valoare pentru mine, ca medic. course, it’s frustrating for us, because it means there has been a Care este cea mai mare provocare sau ambiție a dumneavoastră? What is your biggest challenge or ambition?
De exemplu, am lucrat de la 2 noaptea până la 6 dimineața communication mistake with the patient. There are patients Să încerc să fiu mai bun în fiecare zi. Și să am o familie și co- To try and be better, every day. And to have a family and chil-
pentru o pacientă care a venit din Italia. S-a sacrificat toată lu- with whom you’re on the same page and patients with whom pii. Asta îmi doresc. dren. That’s what I want.

32 33
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

DR. MARIUS
STEIGMANN
SUCCESUL PROFESIONAL PROFESSIONAL SUCCESS IS
SE MĂSOARĂ ÎN CÂTE MEASURED IN THE NUMBER
VIEȚI SCHIMBĂM OF LIVES WE CHANGE
Este profesor asociat al Universității din Michigan (a He is associate professor at the University of
doua cea mai bună facultate stomatologică din lume în Michigan (the second best dental school in the world
2017, conform QS world university rankings) și in 2017, according to QS world university rankings)
conduce un institut de implantologie la Frankfurt, în and he’s running an implantology institute in
Germania. Credeți că Marius Steigmann este un Frankfurt, Germany. Do you think Marius Steigmann
medic obișnuit? Think twice! is a regular doctor? Think twice!

C W
e diferențiază un stomatolog bun de unul excepțional? hat differentiates a good dentist from an excep-
Talent, tehnică, branding personal? tional one? Talent, technique, personal branding?
Personal branding is how we’re seen by our patients
Branding-ul personal ține de cum suntem văzuți de pacienți și de and colleagues. But the difference between a good dentist and
colegi. Dar diferența dintre un stomatolog bun și unul excepțional an exceptional one lies in the decisions we make and our at-
constă în deciziile pe care le luăm și de atenția la detalii. tention to details.

Ați creat Steigmann Implant Institute. Ce doriți să-i învățați You’ve created The Steigmann Implant Institute. What do
pe cei care vă calcă pragul? you want to teach those who come to you?
Acum 20 de ani, la începuturile implantologiei, majoritatea co- Twenty years ago, at the beginning of implantology, most of
legilor se concentrau asupra osului. Eu mi-am dat seama că, de my colleagues were focusing on the bone. I realised that, actu-
fapt, succesul implanturilor depinde de țesutul moale și acum ally, the success of implants depends on the soft tissue. And 15
15 ani am creat un institut de învățământ care se concentrează years ago I created an educational institution that focuses on
pe țesutul moale în implantologie. În timp, tot mai mulți co- the soft tissue in implantology. Meanwhile, more and more
legi și-au dat seama că pentru a avea succes în implantologie colleagues have realised that in order to be successful in im-
trebuie acordată o atenție deosebită țesutului moale. plantology, you must pay special attention to the soft tissue.

Explicați-ne puțin motoul dumneavoastră, ”Think twice”. Could you please explain us your motto, ”Think twice”?
Înainte de orice procedură chirurgicală trebuie să ne gândim întot- We always have to think very carefully before any surgical pro-
deauna foarte bine. Se spune ”Think twice, cut once” (”Gândește de cedure. There’s a saying, ”Think twice, cut once”. My motto
două ori, taie o singură dată”, n.red.). Motoul meu se referă la faptul means we have to think firstly about the bone and secondly
că o dată trebuie să ne gândim la os și a doua oară trebuie să ne gân- about the soft tissue and maintaining it over time. We can
dim la țesutul moale și la menținerea lui în timp. Putem avea un suc- have short time esthetical and therapeutical success, 2, 3 or 4
ces estetic și terapeutic de scurtă durată, 2, 3 sau 4 ani, dar când ne years, but when we think about long term success, we have to
gândim la un succes de lungă durată trebuie să ”think twice”, să ne ”think twice”, to think about how to adapt the bone, how to
gândim cum adaptăm osul, cum adaptăm țesutul moale, cum creăm adapt the soft tissue, how to create the architecture of the soft
arhitectura țesutului moale și, mai mult, cum o menținem în timp. tissue and, moreover, how to maintain it in time.

34 35
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

CÂND AVEAM 10 ANI MI-AM


priorităților se schimbă. Ăsta DAT SEAMA CĂ EXISTĂ ȘI once told me that he’s a
Dacă ar fi să alcătuiți un ”decalog” al meseriei dumneavoastră,
care sunt primele 3 lucruri pe care ar trebui (sau nu) să le facă
If you were to put together the 10 commandments of your
profession, what are the top 3 things a dentist should or
este suportul deciziei clinice
și nu se poate învăța. Un doc-
OAMENI CARE NU SUNT YouTube surgeon, meaning
he learned all the surgical
un stomatolog?
Am făcut o metaanaliză și majoritatea complicațiilor în im-
shouldn’t do?
I did a meta-analysis and the majority of the complications in
tor mi-a spus o dată că e un
”YouTube surgeon” (”chirurg
STOMATOLOGI procedures on YouTube and
now he was trying to copy
plantologie sunt induse iatrogenic, adică de medic. Pentru că implantology are induced iatrogenically, i.e. by the doctor. de YouTube”, n.red.), adică a them. But the results are ter-
îți trebuie 3-4 ore să înveți o tehnică, dar îți trebuie 20 de ani Because you need 3-4 hours to learn a technique, but 20 years învățat toate intervențiile chi- rible, because the philosophy
să știi când să NU o aplici. Asta ar fi prima ”poruncă”: să știi to know when NOT to apply it. This would be the first “com- rurgicale de pe YouTube și în- I ONLY REALISED WHEN and the clinical decisions
când nu trebuie să acționezi. Întodeauna credem că dacă găsim
o problemă trebuie să o rezolvăm. Dar de multe ori, încercând
mandment”: to know when to act. We always think that if we
find a problem, we must also fix it. But oftentimes when trying
cearcă să le imite. Dar rezul-
tatele sunt groaznice, fiindcă I WAS 10 YEARS OLD THAT that he makes are different
from those that were made
să rezolvăm o problemă, creăm o problemă și mai mare. O altă
”poruncă” este să nu încercăm să rezolvăm o complicație im-
to solve a problem, we create a bigger problem. Another “com-
mandment” is to not to try and fix an implantological compli-
filosofia și deciziile clinice
sunt altele decât cele care au
NOT EVERYONE IS A DENTIST before that surgical proce-
dure. What you learn from
plantologică a țesutului moale ori de câte ori avem una. De cation of the soft tissue every time we have one. We often try fost luate înainte de acea in- YouTube or from watching a
multe ori încercăm să nu tratăm astfel de cazuri până nu des- not to treat this kind of cases until we don’t discover what the tervenție chirurgicală. Ce înveți pe YouTube sau cumpărând DVD are surgical techniques, but you can’t learn online when
coperim care este cauza majoră, ceea ce nu e ușor. Majoritatea major cause is, and that’s not easy. The majority of clinical de- un DVD sunt tehnici chirurgicale, dar când anume trebuie to apply them.
deciziilor clinice sunt cisions have a heuristic aplicate nu se poate învăța online.
făcute pe baze euristice. basis. Because of this, at Do you have any professional goals yet to achieve?
Și din această cauză, la the University of Aveți vreun obiectiv profesional pe care nu l-ați atins încă? Professional success is measured in the number of lives we
Universitatea din Michigan, where I Succesul profesional se măsoară în câte vieție schimbăm, nu în change, not in what I do. My colleagues and I always ask our-
Michigan, unde predau, teach, we’ve created a ceea ce fac eu. Împreună cu colegii pe care îi învăț, ne întrebăm selves how many lives we have changed, how many profession-
am creat pentru medici ”Clinical Decision întotdeauna câte vieți am schimbat, câte cariere profesionale al paths we have influenced, how we can help our colleagues
”Clinical Decision Support” for doctors. am influențat, cum îi ajutăm pe colegi să să le poată acorda pa- offer their patients better therapy.
Support”, adică un su- That’s a support for clin- cienților o terapie mai bună.
port pentru decizii clini- ical decisions, that sim- If you hadn’t become a doctor, what else would you have liked
ce, care simplifică deci- plifies the decisions we Dacă nu ați fi fost medic, ce altceva v-ar fi plăcut să faceți? to do?
ziile pe care le luăm îna- make before therapy. We Arhitectură. De fapt, facem același lucru: creăm ceva spațial Architecture. Actually, we’re doing the same thing: we create a
inte de terapie. Nu pu- can’t rely upon our own fără niciun suport. În momentul în care pacienții se prezintă la spatial structure without any kind of support. The moment pa-
tem să ne bazăm pe de- decisions, even if we noi edentați total, fără dinți, tot ceea ce creăm este într-un tients come to us completely toothless, what we create is in a
ciziile proprii, chiar dacă have a vast experience. spațiu liber. Trebuie să recreăm poziția tridimensională a din- free space. We have to recreate the 3D position of the tooth,
avem o experiență vastă. I’m not as good as my telui, trebuie să creăm volumul, trebuie să creăm zâmbetul, tre- we have to create the volume, we have to create the smile, we
Eu sunt mai slab decât own statistics. If I make buie să recreăm suportul. Trebuie să recreăm, tridimensional, în have to create the support. We have to recreate tridimensional-
statistica mea proprie. a statistical analysis of spațiu, un obiect a cărui poziție nu o știm încă. Asta este o ar- ly, in space, an object whose position we don’t know yet. This is
Dacă îmi fac o analiză my therapies during the hitectură spațială liberă. free spatial architecture.
statistică a terapiilor last 20 years, the result
mele din ultimii 20 de is good. But on a certain Chiar ați vrut să deveniți arhitect? Did you really want to become an architect?
ani, rezultatul este bun. day, in certain circum- Nu, fiindcă la noi stomatologia este tradiție de familie. Tatăl Not really, because dentistry has been a family tradition. My
Dar s-ar putea într-o stances, I might not meu a fost stomatolog și fiica mea este acum studentă la sto- father was a dentist and my daughter is now studying dentist-
anumită zi, într-o anu- make the same good de- matologie, a treia generație. ry, being the third generation.
mită circumstanță, să nu cisions and fail. That is
iau aceleași decizii pozi- why I need a clinical de- V-a influențat tatăl dumneavoastră alegerea carierei? Did your father influence your career choice?
tive și să am un eșec. Și cision support. There are Cred că nici nu exista altă alternativă. Când aveam 10 ani mi- I don’t think there was any alternative. I only realised when I
de aceea îmi trebuie un certain elements that we am dat seama că există și oameni care nu sunt stomatologi. was 10 years old that not everyone is a dentist. Until then I
suport al deciziilor clini- must comply with - for Până atunci am crezut că toți sunt stomatologi. (râde) Fiindcă thought everybody was a dentist. (laughing) Because my fa-
ce care trebuie învățat. example the quality of tata, mama și toți prietenii părinților mei erau stomatologi. ther, my mother and all my parents’ friends were dentists.
Sunt anumite elemente the bone, the quantity of
pe care trebuie să le res- gum, the shape. But the Și fiica dumneavoastră a avut aceeași revelație? Did your daughter have the same revelation?
pectăm, de exemplu, ca- order of priorities Nu, în cazul ei colegii care au venit să învețe cu mine au influ- No, in her case, the colleagues who came to learn together
litatea osului, calitatea changes for every pa- ențat-o mai mult decât mine. Eu m-am gândit că, după a doua with me influenced her more than I did. I thought that two
gingiei, forma. Dar la fi- tient. This is clinical de- generație de stomatologi, ajunge. Ea a învățat, de fapt, mai generations of dentists are enough. She actually learned more
ecare pacient ordinea cision support. A doctor mult de la doctorii care vin la noi la cursuri decât de la mine. from the doctors who come to our courses than from me.

36 37
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

DR. MASSIMO SIMION


ÎMI CONDUC ECHIPA PRIN I LEAD MY TEAM
PUTEREA EXEMPLULUI BY EXAMPLE
Stomatologia a fost o tradiție în familia doctorului Dentistry was a family tradition for dr. Massimo Simion.
Massimo Simion. Parodontologul a dus însă moștenirea The periodontist has taken the family legacy to the next
de familie la nivelul următor devenind un specialist level by becoming a world-renowned specialist,
cunoscut în întreaga lume, fondând societatea italiană founding the italian society of osseointegration and
de oseointegrare și devenind președintele catedrei de being chairman of the department of periodontology
parodontologie a universității din Milano. at the university of Milan.

C T
linica pe care o conduceți la Milano a fost fondată în he private practice you’re running in Milan was found-
anii ‘50 de tatăl dumneavoastră, dr. Alberto Simion. ed in the 50’s by your father, dr. Alberto Simion. Your
Mama și sora dumneavoastră sunt, de asemenea, mother and your sister were also dentists. Was follow-
dentiști. A fost o alegere sau o tradiție de familie să urmați ing in your parents’ footsteps a choice or a family tradition?
cariera părinților? It was a family tradition because when I was a child I heard
A fost o tradiție de familie deoarece în copilărie imi auzeam my parents speaking about dentistry during dinner, lunch, all
parintii vorbind despre stomatologie la prânz, la cină și tot the time. So when I became an adult, I never thought about
timpul. Așa că atunci când am devenit adult nici nu m-am doing anything else. My father taught me to have a lot of pas-
gândit să fac altceva. Tatăl meu m-a învățat să am multă pasi- sion for the profession, for the work. So I think he is responsi-
une pentru această profesie, pentru munca. Așa că îl consider ble for my career.
răspunzător pentru cariera mea.
Was your father your role model?
Tatăl dumneavoastră v-a fost model? Yes. He loved his work very much and he was working a lot.
Da. Și-a iubit munca foarte mult și muncea enorm. Nu susținea He was not a lecturer, he was not traveling the world like I’m
conferințe, nu călătorea în toată lumea ca mine, pentru că pe atunci doing because at that time it was not so frequent for Italians to
nu era atât de obișnuit ca un italian să zboare în jurul lumii, vorbind fly around the world speaking about dentistry and implants.
despre stomatologie și implanturi. (râde) Dar a fost un dentist bun (laughs) But he was a good dentist in Milan and he had a lot
în Milano și se distra foarte mult muncind. Așa că m-a inspirat. of fun doing his work. So he inspired me.

Care sunt cele mai importante lecții pe care le-ați învățat de What are the most important lessons you’ve learned from
la părinți? your parents?
Să fiu serios, să muncesc foarte mult și să nu am așteptări ne- To be serious, to work a lot and not to have expectations that come
realiste. Să-mi construiesc reputația singur, să nu aștept ca rep- out of thin air. To build your own reputation for yourself, not to ex-
utația mea să vină din munca altora. pect your reputation to come from the work of other people.

Dar cel mai bun sfat primit de la ei, care a fost? What about the best piece of advice you’ve got from them?
Când eram tânăr, m-au învățat că trebuie să muncesc. Erau When I was young, they taught me that I had to work. They
dentiști și erau relativ înstăriți, dar mi-au spus ”Nu suntem su- were dentists and they were reasonably wealthy, but they told

38 39
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

ficient de bogați să te lăsăm să


nu faci nimic pentru tot restul
me “We are not wealthy
enough to let you to do noth-
cil decât să faci operații, din
punctul meu de vedere. Nu- DACĂ TE GÂNDEȘTI DOAR LA is something very difficult.
And to me it’s more difficult
vieții. Trebuie să înveți și tre-
buie să lucrezi tot restul vieții
ing for the rest of your life. So
you have to study and you
mi place să lucrez cu banii,
cu taxele, toate acele lucruri.
STOMATOLOGIE, NU EȘTI to manage an office than to
do surgery. I don’t like to
tale, nu poți să nu faci
nimic!”.
have to work for the rest of
your life, because you cannot Apropo de clinica dumneav-
DESTUL DE BOGAT DIN manage the money, the taxes,
all that stuff.

Sunteți profesor universitar


just do nothing!”. oastră, cum vă inspirați
echipa?
PUNCT DE VEDERE UMAN Speaking about your private
și conduceți catedra de paro- You’re Professor and Nu sunt o persoană căreia îi practice, how do you inspire
dontologie din cadrul
Facultății de Stomatologie a
Chairman of the Department
of Periodontology, at the
place să vorbească și să mo-
tiveze oamenii vorbindu-le, IF YOU ONLY THINK ABOUT your team?
I’m not a person who likes to
Universității din Milano.
Care e cel mai satisfăcător as-
Dental School of the
University of Milan. What is
ținându-le discursuri sau or-
ganizând ședințe. Cred că cea
DENTISTRY YOU ARE NOT talk and to motivate people
by talking, by giving speeches
pect al predării?
Îmi place foarte mult să le
the most rewarding part of
teaching?
mai bună modalitate de a-i
motiva este comportamentul
RICH ENOUGH FROM A or by holding meetings. I
think that the best way to
predau tinerilor. Bineînțeles,
predau implanturi, în ul-
I like to teach the young stu-
dents very much. Of course, I
tău, să le arăți că îți dai silința
să fii bun și că depui eforturi.
HUMAN POINT OF VIEW motivate them is how you be-
have, to show them that you
timul an de facultate, așa că teach mainly implants, in the Dacă sunt buni, o să depună try to do your best all the
nu îi învăț lucrurile de bază. last year of university and I efort și ei. Îmi conduc echipa prin puterea exemplului. time and that you put a lot of effort into what you do. And so,
Dar îmi place atunci când don’t teach very basic stuff. if they are good, they put in a lot of effort, as well. I lead my
reușesc să le transmit entuz- But I like when I succeed in Dacă ați putea schimba ceva la cariera dumneavoastră, ce team by example.
iasm și ideea că atunci când transmitting them enthusiasm ați alege?
vor părăsi facultatea nu au and the idea that when they N-aș schimba nimic din cariera mea în stomatologie de If you could change anything about your career, what would
sosit la destinație, ci abia au leave the university they have până acum. Dacă n-aș fi făcut stomatologie, mi-ar fi plăcut you choose?
început să învețe. not arrived, they have just să devin realizator de filme sau fotograf. A doua mea pasi- I wouldn’t change a thing about my career in dentistry. If I
Universitatea îți poate oferi started to learn. University can une este să fac documentare despre natură și filmări subac- hadn’t done dentistry, I would have liked to become a movie
multe cunoștințe, dar apoi give you very much knowl- vatice. Am fost un fotograf subacvatic profesionist în facul- maker or a photographer. My second passion is to do docu-
trebuie să continui să înveți edge, but then you have to tate. Și în ultimii 10 ani am făcut câteva documentare de- mentaries about nature and underwater filming. I was a pro-
toată viața. start learning again, forever. spre rechini și crocodili. Nu-mi place să trăiesc făcând doar fessional underwater photographer when I was in the school.
stomatologie, trebuie să am și alte pasiuni. Sigur, stomatolo- And in the last 10 years I have done some documentaries
Care sunt provocările car- What is the most challenging gia îmi consumă cea mai mare parte din timp și din energie, about sharks and crocodiles. I don’t like to live doing only den-
ierei academice? part about teaching? dar am nevoie să am și alte preocupări. Dacă te gândești tistry, I need to have other passions. Of course, dentistry is
Universitățile au dificultăți From an economical point of doar la stomatologie, nu ești destul de bogat din punct de taking up most of my time and my energy, but I also need to
din punct de vedere eco- view, the universities have diffi- vedere uman. have other interests. If you only think about dentistry you are
nomic, cel puțin în Italia. culties, at least in Italy. So not rich enough from a human point of view.
Așa că uneori trebuie să sometimes we have to do our Cum arată o zi perfectă pentru dumneavoastră?
facem tot ce ne stă în best without enough money to Să fac scufundări cu animale, să-mi petrec timpul în natură, în What does a perfect day look like for you?
putință fără suficiente fon- do our best. That’s the most sălbăticie. Îmi place natura, îmi iau entuziasm și energie din ea. Diving with animals, spending time in nature, staying in the
duri. Asta e cea mai dificilă parte. Cât despre studenți, cred difficult part. Concerning the students, I think that every year we Îmi place, de asemenea, să interacționez cu animalele, fie ele wild. I like nature, I get energy and enthusiasm from it. I also
că în fiecare an avem un număr mare de studenți foarte have a good number of very good students. Of course, there are periculoase sau nu. like to interact with animals, both dangerous and not.
buni. Sigur, mai sunt și unii care nu sunt foarte entuzias- students who are not very enthusiastic, but when they are like this
mați, dar dacă îi văd așa, nu-mi pierd timpul și energia să-i I really don’t spend my time and my energy to motivate them. In Aveți un mesaj pentru tinerii dentiști? Do you have any message for young dentists?
motivez. La început încerci, dar nu-i poți urmări pe toți. the beginning you try, but you cannot follow everybody. E important să învățăm din experiența altora și să ne îm- It is important to learn from other people’s experience and to
bunătățim cunoștințele. Mesajul meu pentru ei este să contin- improve our knowledge. My message to them is to continue
Ce vă dă cele mai mari satisfacții: predatul sau munca în What do you find the most satisfying: teaching or working in ue să învețe. Pentru că dacă înveți lucruri noi în fiecare zi, ești learning. Because if you learn new things every day, you have
cabinet? your private practice? entuziasmat și te distrezi atunci când lucrezi. Dacă îți păstrezi enthusiasm and you have fun in doing your job. If you just stay
Predatul îmi place foarte mult, predau la universități peste I like teaching very much, I teach at universities all around the aceeași rutină, te plictisești cumplit, entuziasmul îți scade în in the same routine, you get bored and bored and your enthu-
tot în lume. Dar să operez îmi place și mai mult. Ce nu-mi world. But I like to do surgery more. What I really don’t like is fiecare zi și nu e bine. Cel mai bine este să te distrezi atunci siasm goes down every day and that’s not good. The best thing
place e birocrația, lucrurile birocratice atât la universitate, bureaucracy, the organization of the bureaucratic things both când lucrezi. Pentru că ne petrecem cea mai mare parte din is to have fun while you’re working. Because we spend most of
cât și la birou. Să conduci o clinică e foarte dificil. Mai difi- in the university and in my office. Because managing an office viață lucrând, așa că e mai bine dacă ne distrăm în timpul ăsta. our life working, so it’s better if we have fun doing that.

40 41
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

DR. MIHNEA CAFADARU


FĂRĂ MENTORI, WITHOUT MENTORS, WE
N-AM AVEA NICIUN WOULDN’T HAVE ANY
PUNCT DE REPER POINTS OF REFERENCE
Doctorul Mihnea Cafadaru crede în puterea Doctor Mihnea Cafadaru believes in the power of
mentoratului și a căutat mereu specialiști de la care mentorship and has always searched for specialists to
să învețe. La rândul lui, împărtășește cunoștințele teach him. In turn, he shares his knowledge with both
sale atât colegilor de generație, prin intermediul fellow doctors, through dental xp, as well as with his
dental xp, cât și colegilor de cabinet, alături de care practice colleagues, together with whom he wants to
vrea să ajungă la cel mai înalt nivel. reach the highest level.

A H
ți avut un mentor în carieră? ave you had any mentors in your career?
Am avut, am și probabil voi avea toată viața mentori I’ve had mentors, I have mentors and I will probably
pentru că, altfel, n-aș avea niciun punct de reper. Am have mentors my whole life because otherwise I
avut un mentor încă de când eram în facultate, am avut un wouldn’t have any points of reference. I had a mentor when I
mentor care m-a luat sub aripa lui după ce am terminat facul- was in college, I had a mentor who took me under his wing
tatea și am mentori acum, când încerc să diger altfel lucrurile when I finished school and I have mentors now, when I’m try-
pe care le învăț și pe care le pun în practică. ing to “digest” differently what I learn and practice.

Prin ce credeți că vă diferențiați de alți colegi de generație? Ce What do you think differentiates you from your fellow col-
vă individualizează? leagues?
Nu știu dacă mă individualizează ceva și nici nu vreau să fiu un I don’t think I stand out and I don’t want to be special. I’m a
individ aparte. Sunt un om pasionat și pentru că pun accent pe passionate person and this has helped me have results that
partea asta, ajung să am niște rezultate poate mai atent verifi- might be better vetted. This is what differentiates me from
cate. Asta mă departajează de o parte din colegii mei, care some of my colleagues, who haven’t yet reached the ability to
n-au ajuns încă la capacitatea de a fi foarte, foarte critici cu be very, very critical of their work. But that doesn’t mean that
munca lor. Dar asta nu înseamnă că nu vor fi. they won’t be.

Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit în carieră? What is the best advice you’ve received in your career?
Să vorbesc mai puțin și să ascult mai mult. Și am încercat să-l To talk less and listed more. And I’ve tried to follow it, to lis-
urmez, să-mi ascult pacienții. Majoritatea pacienților care vin la ten to my patients. Most of the patients who come to us want
noi vor să scape de o povară. Unii de o povară cauzată de prob- to get rid of a burden. Some have burdens caused by dental
lemele dentare, alții de o povară pe care o cauzează familia. Și problems, others have burdens caused by family issues. And so,
atunci, într-o anumită măsură, trebuie să-i ascultăm, bineînțeles, to a certain extent, we have to listen to them, if we have the
în măsura în care ne permite timpul. Și să-i înțelegem. time. And to understand them.

Cum reușiți să vă mențineți entuziasmul inițial? How do you manage to keep your original enthusiasm?
Rezultatul final și satisfacția pe care am reușit să i-o ofer pa- The end result and the satisfaction that I managed to offer to
cientului este cea mai mare recompensă pe care o pot avea. the patients is the biggest reward I can have. Of course, I’m al-

42 43
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

Bineînțeles că mă motivează și partea financiară, ca pe orice so motivated by the financial part, as any businessman, be- cabinet mai mult. Deci suntem împreună în fiecare zi. together every day. Of course, when we get home late we
om de afaceri, pentru că atunci pot face investiții benefice cause then I can make beneficial investments for my pa- Bineînțeles că ajungem târziu acasă și atunci ne gândim că think that it would have been nice to have caught a bit of
pentru pacienții mei. tients. ar fi fost frumos să prindem un pic de lumină, dar măcar sunlight, but at least we’re together both at work and at
suntem împreună și de-o parte, și de alta. home.
Apropo de business, ce părere aveți despre publicitatea în Talking about business, what do think about advertise-
stomatologie? ment in dentistry? Cum era doctorul Cafadru care tocmai terminase faculta- How are you different now from when you finished col-
Reclama poate fi interpretată în multe feluri și de multe ori Advertisements can be interpreted in many ways and we of- tea față de dr Cafadaru de acum? lege?
cădem în capcana imaginii și pierdem conținutul din spatele ten fall into the trap of the image and lose the essence be- Atunci eram un idealist, acum sunt la fel. Eram mai credul, Back then I was an idealist and I still am one. I was more
unui concept de clinică. Sunt multe clinici care au medici de hind the concept of a clinic. Many clinics have very good acum nu mai sunt atât de credul. Cred că m-au maturizat nu gullible in those days, now I’m not so much. I think that
foarte bună calitate, dar care se promovează foarte agresiv și doctors, but promote themselves aggressively and lose the neaparat eșecurile, pentru că, îi mulțumesc lui Dumnezeu, I’ve grown up not thanks to my failures, because, thank
atunci se pierde esența de la care s-a plecat când s-a con- core on which the clinic and the team were built. An adver- n-am avut niște eșecuri pe care să nu le pot gestiona, m-au God, I didn’t have any failure that I couldn’t manage, but
struit acel concept, când s-a construit echipa. O reclamă tisement can be double-sided. maturizat oamenii de lângă thanks to the people around
poate avea două tăișuri. mine și faptul că am fost me, who have encouraged
How do you promote your services? stimulat într-o direcție pozi- ÎN STOMATOLOGIE SE PROMIT me in a positive direction
Dumneavoastră cum vă promovați serviciile? First of all, through our patients. We also have a radio com- tivă, faptul că am o soție care and thanks to my wife, who’s
În primul rând, între pacienți. Apoi avem un spot radio și mercial and I think that it’s the only media channel through mă susține. REZULTATE INCREDIBILE CU supporting me.
cred că este singura cale de mass media prin care oamenii which people know about us, besides the cases that we’re
știu despre noi, în afara cazurilor pe care le postăm pe inter- posting on the internet. We never promise in a commercial Țineți minte vreun eșec MINIMUM DE EFORT. OR EU Do you remember any
net. Niciodată nu promitem într-un spot publicitar că vom
rezolva toate problemele unui pacient pentru că nu putem și
that we will solve all the problems a patient has because we
can’t do that and nobody can.
memorabil din care ați în-
vățat ceva? ȘTIU CĂ NIMIC NU SE POATE memorable failure from
which you’ve learned a les-
nimeni nu poate.
If you could change anything in the dental industry, what
Da, am un exemplu recent. O
pacientă căreia i-am promis
FACE CU MINIMUM DE EFORT son?
Yes, I have a recent example.
Dacă ați putea să schimbați orice în industria stomatolog- would it be? mai mult decât am putut să I’ve promised a patient more
ică, ce ați schimba? More transparency in separating between materials and realizez, medical vorbind, și than I could achieve, medi-
Mai multă transparență în a departaja materialele și tehni- techniques that work in any situation and materials and care m-a pus pe gânduri. IN DENTISTRY, YOU’RE cally speaking, and this has
cile care funcționează în orice situație, de materialele și teh- techniques that work only in particular situations. In den- Bineînțeles, pacienta este made me wonder. Of course,
nicile care funcționează doar în anumite situații. În industria tistry, you’re promised incredible results with minimum ef- foarte înțelegătoare, este priet- PROMISED INCREDIBLE the patient is very under-
stomatologică se promit rezultate incredibile cu minimum
de efort. Or, eu știu foarte bine că nu există nimic care se
fort. But i know too well that you can’t do anything with
minimum effort.
ena noastră și lucrurile vor
merge bine. Dar m-a pus pe RESULTS WITH MINIMUM standing, she’s our friend
and things will go well. But
poate face cu un minimum de efort.
What is the boldest professional goal you have?
gânduri vizavi de ceea ce cred
că știu, dar de fapt nu știu. Și
EFFORT. BUT I KNOW THAT it made me wonder about
what I think I know and I
Care este cel mai curajos obiectiv profesional pe care îl aveți?
Vreau ca echipa din care fac parte și pe care o conduc să se
I want the team that I’m a part of and that I’m leading to
constantly develop and that’s why I invest a lot in training
atunci m-am pus iarăși cu bur-
ta pe carte și am încercat să-
YOU CAN’T DO ANYTHING actually don’t know. So I
went back to the textbooks
dezvolte în permanență, și de aceea investesc foarte mult nu the team, not in our image. We attend many courses, we mi dau seama unde am greșit. WITH MINIMUM EFFORT and I tried to realise where
în imaginea echipei, ci în pregătirea ei. Asistăm la cursuri, take information and bring it back home...It’s a project that Nu e neaparat un eșec, ci o I’d gone wrong. It’s not nec-
luăm informație, o ducem acasă… Este un proiect pe care I’ve had since the very beginning and that I’ll carry provocare pe care a trebuit s-o essarily a failure, but a chal-
l-am avut de la început și o să-l duc până la bun sfârșit, de through: to develop my team and stabilize it, to knit it to- depășesc. E important să ai oameni lângă tine care să-ți spună lenge I had to overcome. It’s important to be surrounded by
a-mi dezvolta echipa și a o stabiliza, a o închega. Pacientul gether. This will certainly benefit the patient. când greșești, dar e foarte important să vezi tu când greșești. people who can tell you when you’re making a mistake, but
nu are decât de câștigat în acest fel. it’s very important to realise for yourself when you do.
How do you plan to knit your team together? Aveți vreun ideal la care vreți să ajungeți?
Cum vă propuneți să vă închegați echipa? By being their friend and mentor, by showing them that if Îmi doresc foarte mult să fiu mai eficient pentru micile de- What is your career ideal?
Cred că prin a fi și prieten, și mentor, prin a le arăta că dacă they work and improve themselves and if they’re being seri- talii, să-mi scurtez timpul de lucru eficient. Adică să pot să I want to be more efficient in terms of small details, to effi-
muncesc și se perfecționează și sunt serioși vor putea avea ous, they can have very good results, by encouraging them lucrez un plan de tratament intr-un timp mai scurt, dar fără ciently shorten my work time. To be able to do a treatment
rezultate foarte bune, prin a-i stimula să gândească deschis, to think freely and being open towards the patients. a face compromisuri de la calitate, întrucât îmi doresc mai plan in a shorter amount of time, but without making any
să fie deschiși față de pacienți. mult timp liber pentru a mă ocupa de familie și pentru a mă compromises in quality, so that I can spend more time with
You have a very busy schedule. Do you still have time for reface. Lucrurile în echipa mea și în clinica pe care o ges- my family and recovering. Things are going well in my team
Aveți un program foarte încărcat. Vă rămâne timp pentru your family? tionez merg bine. Îmi doresc stabilitate, un rezultat stabil, o and in my practice. I want stability, stable results, a stable
familie? The good news is that my wife has been helping me at the situație stabilă. Nu vreau să am trei etaje de clinică, nu vreau situation. I don’t want to have a clinic with 3 floors, I don’t
Vestea bună e că soția mea mă ajută la clinică de câțiva ani. clinic for a couple of years now. She’s in charge with the să am cinci, vreau ca acel etaj pe care îl avem să funcționeze want to have 5 clinics, I just want the floor that we have to
Ea se ocupă de partea de management a clinicii, eu sunt în management, I’m more involved in the practice. So we’re foarte bine. Și dacă Dumnezeu ne ajută, să creștem. work really well. And, with God’s help, to grow.

44 45
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

DR. SAMUEL LEE


VREAU SĂ FIU ȚINUT MINTE I WANT TO BE REMEMBERED
CA UN MEDIC BUN, NU CA AS A GOOD DOCTOR, NOT A
UN MEDIC FAIMOS FAMOUS DOCTOR
Dr. Samuel Lee este președintele academiei Dr. Samuel Lee is the president of the international
internaționale de implantologie dentară, deține două academy of dental implantology, holds two doctoral
doctorate în stomatologie și este inventatorul unor noi degrees in dentistry and has invented new dental
tehnici și instrumente dentare. Realizările sale techniques and instruments. Nevertheless, none of his
profesionale contează însă mai puțin pentru el decât a-i professional achievements matter to him more than
ajuta pe cei mai puțin norocoși și a fi un om etic și bun. helping the less privileged and being an ethical person.

S D
unteți licențiat în Microbiologie și Genetică r. Lee, you completed your bachelor’s degree in
Moleculară la Universitatea din California, Los Microbiology and Molecular Genetics at UCLA.
Angeles (UCLA). Ce v-a atras la implantologie? What attracted you to implant dentistry?
Implantologia dentară este un tratament care le schimbă viața Implant dentistry is a life-changing treatment for people who
oamenilor cărora le lipsesc dinți. Cred că persoanele care nu au are missing teeth. I think people who are missing teeth are
dinți suferă de un handicap. Nu doar că nu pot mesteca mânca- handicapped. Not only can they not chew, but also they look 10
rea, dar arată și cu 10 sau 20 de ani mai în vârstă. Să le rezolvi to 20 years older. Providing something fixed, with implants, is
problema, prin implanturi, e o experiență care îți schimbă viața truly a life-changing experience for the doctor and also for the
și ție, ca medic, și lor, ca pacienți. În facultate mi-am dorit să fiu patient. I wanted to be the best implant surgeon when I was in
cel mai bun chirurg implantolog și acesta e un vis devenit reali- school and it’s truly a dream come true.
tate.
Do you remember one particular patient whose life you
Vă amintiți un pacient anume a cărui viața ați schimbat-o? changed?
Primul meu pacient a fost mama mea. Mama și-a dorit mereu My first patient was my mother. She always wanted to have an
să-și pună un implant dentar, pentru că purta o proteză dentară implant, because she was wearing partial dentures, but unfortu-
parțială, dar din păcate nu aveam suficienți bani. Așa că atunci nately we didn’t have a lot of money. So when I graduated from
când am absolvit facultatea de stomatologie, ea a devenit primul dental school she became my first patient.
meu pacient.
After earning a doctoral degree in dentistry from UCLA you
După ce ați obținut un doctorat în stomatologie de la UCLA, moved with your family from California to the Boston area to
v-ați mutat cu familia din California în zona Boston pentru a further your studies and to earn Doctor of Medical Science
vă continua studiile și a obține un alt doctorat, de la from Harvard University. Why was this second doctoral de-
Universitatea Harvard. De ce a fost obținerea acestui al doilea gree so important for you?
doctorat atât de importantă? It completely changed the way I think and I look at a problem.
A schimbat complet modul în care gândesc și în care privesc o When I first started learning how to do implant dentistry, it was
problemă. Când am început să învăț implantologie dentară, just at a baby stage. I learned that we have to respect our teach-
eram la un stadiu extrem de incipient. La Harvard am învățat că ers but we also have to challenge the dogma. We have to always
trebuie să ne respectăm profesorii dar că trebuie, de asemenea, să come up with a new product, an innovation, new methods to be
contestăm dogma. Trebuie să venim mereu cu un produs nou, o able to help the patient and I knew I needed more education.
inovație, noi metode de a ajuta pacientul și știam că pentru toate And going to Harvard for a second doctoral degree was truly a
acestea aveam nevoie de mai multă educație. Să obțin al doilea life-changing experience. It put me to the next level, to be able

46 47
MEDICI DE ELITĂ MEDICI DE ELITĂ

PRIMUL MEU PACIENT


doctorat, de la Harvard, mi-a to improve our specialty in dar familia mea nu e la fel de A FOST MAMA MEA trying to be a good father and
schimbat viața. M-a ajutat să dentistry. fericită. (râde) Cred că avem to balance my lecture and my
ajung la următorul nivel, unde nevoie de un echilibru în viață MY FIRST PATIENT travelling schedule. Every
am devenit capabil să îmbună- You’ve invented a new sinus și încerc să fiu un tată bun și să December and every June, July
tățesc specialitatea noastră sto- lifting technique (“crestal îmi echilibrez programul de WAS MY MOTHER and August I try not to work
matologică. window technique”) and a conferințe și de călătorii. and try to spend some times
new method of dental x-ray. Încerc să nu lucrez în iunie, iulie, august și decembrie, când copii with my children. I have 3 children and they are busier than
Ați inventat o nouă tehnică How did you discover you sunt în vacanță, pentru a petrece timp cu ei. Am trei copii și myself. (laughs) After they grew up I realised everybody is so
de ridicare a sinusurilor și o have a penchant for innova- sunt mai ocupați decât mine. (râde) După ce au crescut am rea- busy and time is so precious. And time is something you cannot
nouă metodă de radiologie tion? lizat că toată lumea e atât de ocupată și că timpul e atât de preți- buy with money. So I believe everybody should spend quality
dentară. Cum ați descoperit I think everybody has ideas, os. Și timpul nu poate fi cumpărat cu bani. De aceea cred că toa- time with their family.
că aveți o predilecție pentru but the real difference is who tă lumea ar trebui să petreacă timp de calitate alături de familie.
invenții? puts them into action. I’m a And what do you enjoy doing together?
Cred că toată lumea are idei, very diligent person so when- Ce vă place să faceți împreună cu familia? We like to go to different parts of the word. Last year the whole
dar diferența este că unii le și ever I have an idea, I put it in- Ne place să călătorim în diferite zone din lume. Anul trecut, în- family spent a whole month doing nothing but travelling to-
pun în practică. Sunt un om to action. And we test the hy- treaga familie a petrecut o lună călătorind împreună în Asia. Iar gether in Asia. And next year our goal is to travel in South
foarte sârguincios, așa că ori pothesis and if it works, we pentru anul viitor ne dorim să călătorim în America de Sud. America.
de câte ori am o idee, o pun în work very hard at it.
practică. Testez ipoteza pe care Luați copiii cu dumneavoastră în misiunile umanitare? Do you take them with you on your humanitarian missions?
o am și, dacă funcționează, lu- You’re also the president of Absolut! Luăm copiii mereu cu noi când facem muncă caritabi- Absolutely! We take our children to the charity work. Right
crez din greu la ea. the International Academy of lă. Acum sunt prea mici pentru a înțelege ceva, dar cred că doar now they are too young to understand anything, but by seeing
Dental Implantology. What văzând o altă lume observă cât de norocoși suntem. I’m sure they observe how blessed we are.
Sunteți, de asemenea, preșe- was your purpose in creating
dintele Academiei this institution? Ați spus la un moment dat că modestia și curiozitatea sunt You’ve once said that humility and curiosity are two of a den-
Internaționale de We first began by doing free două dintre cele mai importante calități ale unui dentist. De tist’s most useful tools. Could you please expand on that?
Implantologie Dentară. Cu ce scop ați creat această instituție? dentistry in poor countries, working under a tent. But we real- ce credeți asta? I believe that if dentists believe that we know everything, that
Am început prin a face tratamente dentare gratuite în țări săra- ised when we tried to help these patients that sometimes we Sunt de părere că atunci când dentiștii cred că știu totul, că sunt we are the best dentists, then it’s time to retire. Because there
ce, lucrând într-un cort. Dar am realizat că aveam limitări atunci have limitations as to how much we can help. Mostly it’s extrac- cei mai buni doctori, e timpul să se pensioneze. Pentru că sunt are so many things to learn. In fact, every day in my life I learn
când încercam să ajutăm pacienții. Adesea făceam extracții și lă- tion, cleaning and they end up with fewer teeth than when they atât de multe lucruri de învățat! De fapt, în fiecare zi a vieții me- so much. Doctors are forever learning.
sam oamenii cu și mai puțini dinți decât aveau când veniseră la first came to see us. So we decided to incorporate dental im- le învăț atât de mult. Doctorii învață toată viața.
noi. Așa că am decis să introducem și implanturile dentare. Dar plants. And without help from local universities in poor coun- If you could add an extra hour to every day, how would you
fără ajutorul universităților din aceste țări sărace, nu puteam re- tries, we weren’t able to do it. So now we have a collaboration Dacă ați putea adăuga o oră în plus fiecărei zile, cum ați petre- choose to spend it?
uși. Așa că acum colaborăm cu universități din Republica with universities in the Dominican Republic, Mexico, China, ce-o? I would like to sleep. (laughs) There are so many things to do
Dominicană, Mexic, China și Chile. Mergem acolo și face im- Chile. We go there and we do free implants for the patients. Mi-ar plăcea să dorm. (râde) Sunt atât de multe lucruri de făcut and so little time. Typically I sleep about 4-5 hours. In the class.
planturi gratuite pentru pacienții săraci. De obicei iau cu mine Typically I take about 10 students with me and we place about și atât de puțin timp. De obicei dorm 4-5 ore. În clasă. (râde) (laughs)
10 studenți și punem aproximativ 200 de implanturi în 5 zile. 200 implants in 5 days. It’s a very intensive program. We have
Lucrăm într-un ritm foarte intens. Avem două misiuni: una este two missions: one is to educate other fellow dentists not just by Cum arată fericirea pentru dumneavoastră? What is your idea of happiness?
să educăm dentiștii din țările respective, nu doar vorbindu-le sau talking and giving lectures, but by holding their hands and do- În primul rând, trebuie să-ți iubești meseria, să fii pasionat de First, you have to love what you do. You have to have a passion
susținând seminarii, ci ținându-i de mână și făcând operațiile ing the surgery together. It’s the best way to learn. And the sec- ceea ce faci. Cred că statutul financiar e important, dar mai im- for what you do. I think financial status is important, but what’s
împreună. E cea mai bună cale de a învăța. Și a doua misiune es- ond is to help the poor people, who cannot afford to do im- portant este să te întrebi: ești fericit cu profesia ta, ești fericit more important is are you happy with your profession, are you
te să ajutăm oamenii săraci, care nu-și pot permite să-și pună plants, like my mother. să-i ajuți pe alții? Cred că sunt încă prea tânăr să știu ce e ferici- happy with helping other people? I think I’m still too young to
implanturi dentare, ca mama mea odinioară. rea cu adevărat. (râde) know what happiness really is. (laughs)
How many cases do you solve per year with your program?
Câte cazuri credeți că rezolvați anual datorită acestui program? We do this type of charity program 10 times per year. Typically Fără a vrea să sune morbid, cum ați vrea să fiți ținut minte? I don’t want to sound morbid, but how would you like to be re-
Facem acest tip de program caritabil de 10 ori pe an. În medie we help about 50 patients and we do about 200 implants each membered?
ajutăm 50 de pacienți și realizăm 200 de implanturi la fiecare vi- visit. So that’s about 2000 implants each year. Vreau să fiu ținut minte ca un medic bun. Nu ca un medic fai- I want to be remembered as a good doctor. Not a famous doctor,
zită. Asta înseamnă aproximativ 2000 de implanturi anual. mos, ci ca un medic bun. A fi faimos îți aduce multe avantaje, but a good doctor. I think being famous can bring a lot of
How has your busy career affected your lifestyle? dar are și dezavantaje. Trebuie să avem un echilibru în viață. Și things, but also you can lose a lot of stuff. We have to have a
Cum v-a afectat cariera atât de ocupată stilul de viață? Being so busy is good for the profession, but my family is not să fiu ținut minte ca un om etic și bun este mai important pen- balance in life. Being remembered as an ethical and good person
Să fii atât de ocupat este bine din punct de vedere profesional, that happy. (laughs) I think we need a balance in life and I’m tru mine decât să fiu ținut minte ca un om faimos. is more important than being remembered as a famous person.

48 49
Imagistică 3D și panoramică
www.acteongroup.com

Vizualizare excepţională
pentru cele mai exigente rezultate

Pentru informații sunați la: 0724.353.221


comenzi@gurskmedica.ro, www.gurskmedica.ro Distribuitor:

S-ar putea să vă placă și