Sunteți pe pagina 1din 1

Denumire angajator: ____________________ Anexa Nr.

1^1 – Ordin 903/2007


Adresa: _________________________
CF/CUI: __________
RC: ___________
Telefon: __________
E-mail: _____________

ADEVERINTA

Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna _______________________,


CNP __________________ act de identitate ___ seria ___ nr. _________, eliberat de
_______________ la data de ____________, cu domiciliul în _____________ str. -
__________________, nr.___, bl. _____, ap. ____, sectorul/judeţul ____________, are
calitatea de salariat, de la data ________ şi i s-a reţinut şi virat lunar contribuţia pentru
asigurările sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana mai sus menţionată figurează în evidenţele noastre cu următorii coasiguraţi
(soţ/soţie, părinţi, aflaţi în întreţinere):

1. Nume, prenume, ___________________ CNP ___________________


2. Nume, prenume, ___________________ CNP ___________________
3. Nume, prenume, ___________________ CNP ___________________

Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.


Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt
corecte şi complete.

Data: ____________ Reprezentant legal

______________________ www.cjashd.ro _____________________________


Str. 1 Decembrie, Nr. 16, Tel. 219280;219283; Fax. 218911